ΥΑ 385/ΕΓΔΕΚΟ 0012 - ΦΕΚ 2/Β/5.1.2011

 

Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ.

 

     ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

     Έχοντας υπόψη:

 

     1. Τις διατάξεις:

 

     α. των άρθρων 7, 10, παράγρ. 3α και 11 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α/314), όπως ισχύει,

 

     β. του ν. 2669/1998 «Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων» (Α'/283), όπως ισχύει,

 

     γ. του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'/98).

 

     2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Καθορισμός κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙ-ΝΟΣΕ)» (ΦΕΚ Β/695/2008),

 

    3. την υπ' αριθμ. πρωτ. 21580/ΕΓΔΕΚΟ 2784/29.4.2009 απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Καθορισμός μειωμένου κομίστρου σε ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ)» (ΦΕΚ Β'/799/2009),

 

    4. το υπ' αριθμ. πρωτ. 11625/30.12.2010 έγγραφο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον καθορισμό κομίστρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ,

 

    5. την από 31/12/2010 εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,

 

    6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η οποία θα καλυφθεί από τις υφιστάμενες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

    1. Την αναπροσαρμογή από 01.02.2011 του τιμολογίου κομίστρων για τους συγκοινωνιακούς φορείς της περιοχής ευθύνης του ΟΑΣΑ (Ε.ΘΕ.Λ. - Η.Σ.Α.Π. - Η.Λ.Π.Α.Π. - Α.Μ.Ε.Λ. - ΤΡΑΜ), ως εξής:

 

    ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

 

α. Τιμή ενιαίου εισιτηρίου: 1,40 ευρώ (ΕΥΡΩ) χρονικής ισχύος 90 λεπτών από την πρώτη επικύρωση κατά την πρώτη επιβίβαση, με ισχύ σε όλα τα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.: λεωφορεία (Ε.ΘΕ.Λ.), τρόλεϊ, (Η.Λ.Π.Α.Π.), ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (Η.Σ.Α.Π.), ΤΡΑΜ, Μετρό (Α.Μ.Ε.Λ.) μέχρι το Κορωπί.

 

    Στην περίπτωση που στη λήξη του 90λέπτου η τελευταία διαδρομή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο επιβάτης υποχρεούται με ευθύνη του να επικυρώσει για δεύτερη φορά το εισιτήριό του, είτε στο όχημα είτε στο επικυρωτικό μηχάνημα του σταθμού, ώστε αυτό να ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί η τελευταία μετακίνησή του. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις γραμμές express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας των λεωφορείων της Ε.ΘΕ.Λ.

 

     Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,70 ΕΥΡΩ.

 

     β. Τιμή εισιτηρίου μίας διαδρομής - μίας χρήσης: 1,20 ΕΥΡΩ, το οποίο ισχύει αποκλειστικά για λεωφορεία (Ε.ΘΕ.Λ.), τρόλεϊ (Η.Λ.Π.Α.Π.) και ΤΡΑΜ, που ισχύει από την πρώτη επικύρωση κατά την πρώτη επιβίβαση και αφορά τη χρήση σε ένα μόνο μέσο από τα ανωτέρω του παρόντος εδαφίου. Το εισιτήριο αυτό δεν ισχύει για μετακινήσεις με τις γραμμές express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας των λεωφορείων της Ε.ΘΕ.Λ.

 

    Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,60 ΕΥΡΩ.

 

    γ. Το ημερήσιο και εβδομαδιαίο εισιτήριο, για όλα τα μέσα: λεωφορεία (Ε.ΘΕ.Λ.), τρόλεϊ (Η.Λ.Π.Α.Π.), ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (Η.Σ.Α.Π.), ΤΡΑΜ, Μετρό (Α.Μ.Ε.Λ.) μέχρι το Κορωπί αναπροσαρμόζονται σε 4,00 ΕΥΡΩ και 14,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.

 

    δ. Το εισιτήριο ΕΘΕΛ για Σαρωνίδα αναπροσαρμόζεται 1,60 ΕΥΡΩ.

 

    Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 0,80 ΕΥΡΩ.

 

    ε. Τα εισιτήρια ΕΘΕΛ των γραμμών EXPRESS για Αεροδρόμιο αναπροσαρμόζονται σε 5,00 ΕΥΡΩ.

 

    Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 2,50 ΕΥΡΩ.

 

    στ. Τα εισιτήρια του ΜΕΤΡΟ (ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ) προς και από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) αναπροσαρμόζονται σε 8,00 ΕΥΡΩ.

 

    Τιμή του αντίστοιχου μειωμένου εισιτηρίου: 4,00 ΕΥΡΩ.

 

    Τα εισιτήρια δύο (2) ατόμων και τα εισιτήρια τριών (3) ατόμων του ΜΕΤΡΟ (ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ) προς και από το ΔΑΑ αναπροσαρμόζονται σε 14,00 ΕΥΡΩ και 20,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.

 

    Τα μετ' επιστροφής εισιτήρια από και προς ΔΑΑ του Μετρό (ΑΜΕΛ) καθορίζονται σε 14,00 ΕΥΡΩ.

 

    Τα εισιτήρια αυτά ισχύουν και στα λεωφορεία (ΕΘΕΛ), τρόλεϊ (ΗΛΠΑΠ), ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ) και ΤΡΑΜ για 90 λεπτά, τόσο μετά την πρώτη επικύρωση στην πρώτη διαδρομή, όσο και μετά τη δεύτερη επικύρωση κατά την επιστροφή.

 

    ζ. Τα εισιτήρια του προαστιακού (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), όπως καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τα οποία ακυρώνονται στην περιοχή ευθύνης του ΟΑΣΑ, ισχύουν για όλα τα συγκοινωνιακά μέσα: Λεωφορεία (ΕΘΕΛ), τρόλεϊ, (ΗΛΠΑΠ), ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ) - ΤΡΑΜ - Μετρό (ΑΜΕΛ), για χρονικό διάστημα 90 λεπτών από την μία και μοναδική ακύρωσή τους κατά την πρώτη επιβίβαση.

 

ΤΙΜΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 

    α. Τιμή μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για λεωφορεία (ΕΘΕΛ), εκτός των γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας, τρόλεϊ (ΗΛΠΑΠ) και ΤΡΑΜ: 20,00 ΕΥΡΩ.

 

    Τιμή μειωμένης κάρτας 10,00 ΕΥΡΩ.

 

    β. Τιμή μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: λεωφορεία (ΕΘΕΛ), εκτός των γραμμών express Αεροδρομίου, τρόλεϊ, (ΗΛΠΑΠ), ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ) - ΤΡΑΜ - Μετρό (ΑΜΕΛ) μέχρι το Κορωπί: 45,00 ΕΥΡΩ.

 

    Τιμή μειωμένης κάρτας 23,00 ΕΥΡΩ.

 

    γ. Οι μηνιαίες κάρτες του ΜΕΤΡΟ (ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ), προς και από το Δ.Α.Α. αναπροσαρμόζονται σε 140 ΕΥΡΩ.

 

ΤΙΜΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 

    α. Τιμή ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για Τρόλεϊ (ΗΛΠΑΠ), για ΤΡΑΜ και για λεωφορεία (ΕΘΕΛ) εκτός των γραμμών express Αεροδρομίου και Σαρωνίδας: 200,00 ΕΥΡΩ.

 

    β. Τιμή ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: Λεωφορεία (ΕΘΕΛ) εκτός των γραμμών express Αεροδρομίου, τρόλεϊ (ΗΛΠΑΠ), ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ) - ΤΡΑΜ - Μετρό (ΑΜΕΛ) μέχρι το Κορωπί: 450,00 ΕΥΡΩ.

 

    γ. Οι ετήσιες κάρτες του ΜΕΤΡΟ (ΑΜΕΛ και ΗΣΑΠ), προς και από το Δ.Α.Α. αναπροσαρμόζονται σε 1.000,00 ΕΥΡΩ.

 

    2. Την κατάργηση από 01.02.2011:

 

    α. Της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ).

 

    β. Της μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό (ΑΜΕΛ) μέχρι το Κορωπί.

 

    γ. Της ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (ΗΣΑΠ).

 

    δ. Της ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών αποκλειστικά για χρήση στο δίκτυο του Μετρό (ΑΜΕΛ) μέχρι το Κορωπί.

 

    3. Την αναπροσαρμογή των τιμών εισιτηρίων κοινωνικής πολιτικής ως εξής:

    Δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του, κατά 50% παρέχεται, στις κατωτέρω κατηγορίες επιβατών:

 

    α. ’τομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

    β. Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.

 

    γ. Οι μαθητές που είναι κάτοχοι μαθητικού δελτίου ΟΑΣΑ με τους ισχύοντες περιορισμούς, οι φοιτητές/ σπουδαστές που είναι κάτοχοι φοιτητικού δελτίου ΟΑΣΑ με τους ισχύοντες περιορισμούς, δικαιούνται μειωμένης τιμής εισιτήρια και κάρτες σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

 

    δ. Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή διαβατηρίου.

 

    ε. Σπουδαστές Δημόσιων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την ηλικία των 22 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης της Σχολής.

 

    στ. Σπουδαστές Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την ηλικία των 22 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και σχετικής βεβαίωσης της Σχολής.

 

    ζ. Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μέχρι την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη της Φοιτητικής ταυτότητας «student card - university I.D.» και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., (Ε.ΘΕ.Λ. - Η.Σ.Α.Π. - Η.Λ.Π.Α.Π. - ΤΡΑΜ - Α.Μ.Ε.Λ.).

 

    η. Οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών αυτών, κάτοχοι κάρτας πολυτέκνου.

 

    Δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ παρέχεται στις εξής κατηγορίες επιβατών:

 

    α. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 6 ετών μετακινούνται δωρεάν με τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες.

 

    β. Οι οπλίτες θητείας όλων των Σωμάτων μετακινούνται ελεύθερα σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.:

ΕΘΕΛ - ΗΣΑΠ - ΗΛΠΑΠ - ΑΜΕΛ - ΤΡΑΜ, με την επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας.

 

    γ. Οι κάτοχοι των καρτών ΑμεΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετακινούνται δωρεάν με όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.: ΕΘΕΛ - ΗΣΑΠ - ΗΛΠΑΠ - ΑΜΕΛ - ΤΡΑΜ.

 

    Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τα αρμόδια Υπουργεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2669/1998.

 

    4. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν οι λοιπές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που αφορούν καθορισμό κομίστρων των συγκοινωνιακών Φορέων αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

 

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.