ΥΑ Δ15/Α/40447/3750/2004 - ΦΕΚ 1624/Β/2.11.2004

Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

Εχοντας υπόψη:

1.  Το Ν. 2801/2000 που αφορά «ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος   Υπουργείου   Μεταφορών   και   άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεων ΔΕΜ παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και οργανώσεως της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

3. Το Π.Δ. 56/1989 «περί Οργανισμού της ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε  μεταγενέστερα  μετά  ΠΔ  439/1989, 35/1993 και 80/1996.

4.  Τη Σύμβαση του Σικάγου (Chicago Convention), η οποία κυρώθηκε από την χώρα μας με τον Ν. 211/1947 και ιδιαίτερα τα άρθρα 37 και 38 τα οποία επιβάλλουν στα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις τις Σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής.

5.  Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2320/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων  στο  πεδίο της  ασφάλειας της  πολιτικής αεροπορίας καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 622/2003 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών.

6.  Το λοιπό ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας, όπως αυτό παρατίθεται αναλυτικά στην παράγραφο 5 του παρόντος.

7.  Την ανάγκη εναρμόνισης των προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες της πολιτικής αεροπορίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν γένει διεθνές επίπεδο, με στόχο την ομαλή και ασφαλή αεροπορική διακίνηση προσώπων και αγαθών καθώς και την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

8. Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, αποφασίζουμε:

Αποφασίζουμε

 

Ι. Εγκρίνουμε τον παρόντα Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ), ο οποίος έχει ως εξής:

(Βλέπε Κανονισμό 13.10.2004)

 

«ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας είναι ο καθορισμός, προτύπων ασφαλείας, διαδικασιών και πρακτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών εναντίον της πολιτικής αεροπορίας, που διαπράττονται τόσο στο έδαφος όσο και εν πτήσει.

 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται ανάλογα:

α. σε όλους τους Ελληνικούς αερολιμένες,

β. στην ΥΕΠ και σε όλες τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας,

γ. σε όλες τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες για την εξυπηρέτηση των πτήσεων τους εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικρατείας- με την επιφύλαξη του ισχύοντος στην αλλοδαπή χώρα δικαίου,

δ. σε όλες τις ξένες αεροπορικές εταιρείες για την εξυπηρέτηση τωνπτήσεωντους εντός της Ελληνικής Επικρατείας,

ε. στους φορείς αεροπορικής διακίνησης φορτίου, ταχυδρομείου, αποστολών ταχυμεταφορών και επειγόντων δεμάτων, διακίνησης υλικών καθαρισμού, αποθεμάτων και εφοδίων αερομεταφορέων καθώς και στους λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται εντός ή/ και εκτός των ορίων των αερολιμένων για την εξυπηρέτηση των αεροπορικών δραστηριοτήτων,

στ. στις πτήσεις γενικής αεροπορίας,

ζ. στις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, ελληνικών και μη, που εξυπηρετούνται μέσω πολιτικών αερολιμένων, εκτός εάν άλλως ορίζεται με κοινές αποφάσεις της Αεροπορικής Αρχής και της αρμόδιας Στρατιωτικής Αρχής.

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, ορίζεται ως:

3.1. ’δεια ασφαλείας αυτοεξυπηρετούμενου φορέα, η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή, σε εκμεταλλευόμενο αερολιμένα, αεροπορική εγκατάσταση ή αεροσκάφη ώστε να αυτοεξυπηρετείται όσον αφορά σε θέματα ασφαλείας αερομεταφορών.

 

3.2. ’δεια ελεγκτή ασφαλείας, η γραπτή άδεια που χορηγείται από την αεροπορική αρχή σε ελεγκτή ασφαλείας προκειμένου να νομιμοποιείται να ασκήσει τα καθήκοντα του.

3.3. ’δεια επόπτη σημείου ελέγχου, η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή σε επόπτη σημείου ελέγχου προκειμένου να νομιμοποιείται να ασκήσει τα καθήκοντα του.

 

3.4.  ’δεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και λοιπούς φορείς με την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών.

 

3.5. ’δεια φύλακα ασφαλείας, η γραπτή άδεια που χορηγείται από την αεροπορική αρχή σε φύλακες ασφαλείας προκειμένου να νομιμοποιούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους.

 

3.6. Αεροδρόμιο (aerodrome), κάθε καθορισμένη χερσαία ή υδάτινη περιοχή στην οποία περιλαμβάνονται κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και που χρησιμεύει ολικά ή μερικά για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών.

 

3.7. Αερολιμένας (airport), κάθε αεροδρόμιο με εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και διακίνηση αγαθών.

Όπου στο παρόν αναφέρεται Αερολιμένας, νοείται κάθε πολιτικός αερολιμένας δημόσιας χρήσης και μη στρατιωτικό αεροδρόμιο.

 

3.8. Αερολιμενάρχης, το πρόσωπο που διοικεί κρατικό ή δημοτικό αερολιμένα τον οποίο εκμεταλλεύεται η ΥΠΑ ή ο Προϊστάμενος της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα σε μη κρατικούς αερολιμένες στο πλαίσιο άσκησης κρατικής εξουσίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3.9. Αερομεταφορέας, επιχείρηση αεροπορικών μεταφορών, η οποία κατέχει άδεια αεροπορικής εκμετάλλευσης.

 

3.10 Αεροπορική Αρχή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Κεντρική Υπηρεσία

 

3.11. Αεροπορική Αρχή Αερολιμένα, περιφερειακή Μονάδα της ΥΠΑ που εδρεύει σε πολιτικό αερολιμένα και ασκεί κρατικές αρμοδιότητες.

 

3.12. Αεροπορική εταιρεία, ένας αερομεταφορέας ή μία επιχείρηση αεροπορικών εργασιών.

 

3.13.  Αεροπορικές εγκαταστάσεις, οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας, οι εγκαταστάσεις φορέων διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου, ταχυδρομείου, εφοδίων, αποθεμάτων, τροφοδοσίας, υλικών/ εφοδίων καθαρισμού καθώς και κάθε άλλου φορέα που δύναται να επηρεάσει άμεσα την ασφάλεια των αερομεταφορών.

 

3.14.  Αεροσταθμός (air terminal), το κυρίως κτίριο ή ομάδα κτιρίων όπου διενεργείται η διακίνηση επιβατών και φορτίου και η επιβίβαση στα αεροσκάφη.

 

3.15. Αζήτητη αποσκευή, η αποσκευή που φθάνει σε ένα αεροδρόμιο και δεν ζητείται ή δεν παραλαμβάνεται από επιβάτη.

 

3.16. Ανεπιθύμητος, ένα πρόσωπο στο οποίο δεν επιτρέπεται, από τις Αρχές, η είσοδος στο κράτος προσγείωσης του αεροσκάφους που τον μεταφέρει.

 

3.17.  Απαγορευμένο αντικείμενο (prohibited article), αντικείμενο ή και ουσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη έκνομης ενέργειας και δεν έχει δηλωθεί βάσει των ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

 

3.18. Απειλή βόμβας, μια γνωστοποιηθείσα, ανώνυμη ή μη, απειλή που υποδεικνύει ή υπονοεί, αληθώς ή ψευδώς, ότι η ασφάλεια αεροσκάφους εν πτήσει ή στο έδαφος, ή οποιαδήποτε εγκατάσταση αερολιμένα ή πολιτικής αεροπορίας μπορεί να κινδυνεύει από εκρηκτικό ή άλλο μηχανισμό.

 

3.19.  Αποθέματα, όλα τα μη καταναλώσιμα είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την πτήση π.χ. εφημερίδες, περιοδικά, ακουστικά, κουβέρτες, μαξιλαράκια κ.α.

 

3.20. Αποσκευές, η προσωπική ιδιοκτησία επιβατών και πληρώματος που επιτρέπεται να μεταφερθεί στο αεροσκάφος από τον μεταφορέα.

 

3.21.  Αποσκευές λανθασμένης διαχείρισης (mishandled baggage), οι αποσκευές οι οποίες ακούσια ή από αμέλεια αποχωρίσθηκαν από τον επιβάτη ή το πλήρωμα.

 

3.22. Αρμόδια Αρχή Ασφαλείας, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Αεροπορικής Αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, εφαρμογή και διατήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3.23. Αστική περιοχή (landside), η περιοχή ενός αερολιμένα που δεν αποτελεί τμήμα του ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα και περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που έχει πρόσβαση το κοινό.

 

3.24. Ασυνόδευτη παραδοθείσα αποσκευή (unaccompanied hold baggage), αποσκευή η οποία έχει παραληφθεί για μεταφορά στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους, στο οποίο δεν επιβαίνει ο κάτοχος της.

 

3.25. Ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας (civil aviation security), ο συνδυασμός μέτρων, διαδικασιών, ανθρώπων και υλικών μέσων με σκοπό την διαφύλαξη της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

 

3.26. Αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας αερολιμένα (airport security restricted area), περιοχές του ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα, οι οποίες κανονικά περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, όλες τις περιοχές αναχώρησης επιβατών μεταξύ των σημείων ελέγχου ασφαλείας και του αεροσκάφους, την περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών, τις περιοχές εναπόθεσης και διαχωρισμού αποσκευών, τα υπόστεγα φορτίου, τα ταχυδρομικά κέντρα, τους χώρους καθαρισμού, τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού στον ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα και άλλους χώρους που καθορίζονται στο πρόγραμμα ασφαλείας του φορέα.

Η πρόσβαση στις εν λόγω περιοχές ελέγχεται αυστηρά και η διακίνηση προσώπων, οχημάτων και αγαθών μέσω αυτών υπόκειται στις εκάστοτε καθοριζόμενες στο ΕΠΑ-ΠΑ πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας.

 

3.27.  Αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας αεροπορικής εγκατάστασης), περιοχή του ελεγχόμενου χώρου αεροπορικής εγκατάστασης στην οποία η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά και στην οποία η διακίνηση προσώπων, οχημάτων και αγαθών υπόκειται στις εκάστοτε καθοριζόμενες στο ΕΠΑΠΑ πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας.

 

3.28.  Βασικό σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (PEDS/ primary explosive detection system), σύστημα ή συνδυασμός δοαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει μέσω σήματος κινδύνου, εκρηκτικό υλικό το οποίο ευρίσκεται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη η αποσκευή.

 

3.29. Γενική αεροπορία, κάθε τακτική ή μη-τακτική πτητική δραστηριότητα της πολιτικής αεροπορίας η οποία δεν διεξάγεται με αμοιβή ή μίσθωση.

 

3.30. Γνωστός αποστολέας (known consignor):

α) Για φορτίο: το άτομο από το οποίο προέρχονται αγαθά προοριζόμενα για αερομεταφορά επονόματί του και το οποίο συνεργάζεται με εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή αερομεταφορέα βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

β) Για Ταχυδρομείο:το άτομο από το οποίο προέρχεται αλληλογραφία προοριζόμενη για αερομεταφορά επ' ονόματι του και οποίο συνεργάζεται με εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό

 

3.31. Διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων (check-in), η διαδικασία παρουσίασης επιβατών σε εκμεταλλευόμενο αεροσκάφος για αποδοχή συμμετοχής σε συγκεκριμένη πτήση.

 

3.32. Διαδικασίες ασφάλειας (security controls), διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να προληφθεί η εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων και η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

 

3.33. Διερχόμενοι επιβάτες (transit passengers), επιβάτες που αναχωρούν από ένα αερολιμένα με την ίδια πτήση με την οποία αφίχθησαν.

 

3.34. Διοίκηση αερολιμένα, ο αερολιμενάρχης για τους κρατικούς και δημοτικούς αερολιμένες και ο διευθύνων σύμβουλος ή γενικός διευθυντής της εταιρείας αερολιμένα, ανάλογα, στους μη κρατικούς αερολιμένες.

 

3.35.   Εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο (regulated agent), το μεταφορικό γραφείο ή κάθε άλλος φορέας που συγκεντρώνει φορτίο από τρίτους για προώθηση του σε πτήσεις, συνεργάζεται με αερομεταφορέα και ασκεί ελέγχους ασφαλείας, που είναι αποδεκτοί ή απαιτούνται από την Αεροπορική Αρχή, σε σχέση με το φορτίο, τις ταχύ μεταφορές ή το ταχυδρομείο.

 

3.36. Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας(ΕΠΑΠΑ), ο εκάστοτε ισχύων Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες και εν γένει κανονιστικές πράξεις προς εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

 

3.37.  Εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος (aircraft operator), ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει δημόσια αεροπορική μεταφορά ή αεροπορικές εργασίες.

 

3.38. Έκνομη ενέργεια (act of unlawful interference), κάθε πράξη, η οποία αποσκοπεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται πράξεις, όπως:

α) παράνομη κατάληψη αεροσκάφους εν πτήσει ή στο έδαφος,

β) ΧΡήση βίας εναντίον προσώπου σε αεροσκάφος εν πτήσει, εάν η πράξη αυτή είναι πιθανόν να διαταράξει την ασφάλεια του αεροσκάφους,

γ) καταστροφή ή πρόκληση ζημίας σε αεροσκάφος εν λειτουργία, η οποία το καθιστά ακατάλληλο προς πτήση ή η οποία πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εν πτήσει,

δ) τοποθέτηση ή διευκόλυνση τοποθέτησης σε αεροσκάφος εν λειτουργία, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αντικειμένου ή ουσίας, που είναι πιθανόν να το καταστρέψει ή να του προκαλέσει φθορά, η οποία το καθιστά ακατάλληλο

προς πτήση ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εν πτήσει,

ε) καταστροφή ή πρόκληση φθοράς σε αεροπορικές εγκαταστάσεις ή παρέμβαση στην λειτουργία τους, εφόσον η ενέργεια αυτή είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους εν πτήσει,

στ) η σκόπιμη μετάδοση ή/ και διάδοση ψευδούς πληροφορίας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αεροσκάφους εν πτήσει, ή

ζ) παράνομη και εσκεμμένη χρήση οποιασδήποτε συσκευής, ουσίας ή όπλου που:

i) στρέφεται εναντίον προσώπου σε αερολιμένα και προκαλεί ή είναι πιθανόν να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο και

ii) καταστρέφει ή προκαλεί σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις ενός αερολιμένα ή σε σταθμευμένα αεροσκάφη ή επιφέρει αναστάτωση στις υπηρεσίες του αερολιμένα,

Π) ΧΡήση ραδιενεργών, πυρηνικών, βιολογικών και χημικών ουσιών σε αεροσκάφη, αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις.

 

3.39. Ελεγκτής ασφαλείας (screener), ο κατάλληλα εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος υπάλληλος, ο οποίος διενεργεί έλεγχο ασφαλείας προσώπων, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου, ταχυδρομείου και λοιπών αγαθών.

 

3.40.  Ελεγχόμενος χώρος αερολιμένα (airside), η περιοχή κίνησης αεροσκαφών καθώς και κάθε παρακείμενος στεγασμένος ή μη χώρος στον οποίο η είσοδος και διακίνηση προσώπων, οχημάτων και αγαθών υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες στο ΕΠΑΠΑ διαδικασίες ασφαλείας.

 

3.41. Ελεγχόμενος χώρος αεροπορικής εγκατάστασης, ο χώρος εκείνος της αεροπορικής εγκατάστασης στον οποίο η είσοδος και διακίνηση προσώπων, οχημάτων και αγαθών υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόμενες στο ΕΠΑΠΑ διαδικασίες ασφαλείας.

 

3.42. Έλεγχος ασφαλείας (screening), η εφαρμογή τεχνικών ή άλλων μέσων για τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων.

 

3.43.  Έλεγχος ασφάλειας αεροσκάφους (aircraft security check), επιθεώρηση του εσωτερικού αεροσκάφους στο οποίο μπορεί να είχαν πρόσβαση επιβάτες και επιθεώρηση του χώρου αποσκευών με σκοπό την ανεύρεση απαγορευμένων ή υπόπτων αντικειμένων.

 

3.44. Έλεγχος πρόσβασης, η εφαρμογή τεχνικών ή άλλων μέσων ελέγχου σε καθορισμένα σημεία με τα οποία επιτυγχάνεται η αναγνώριση των εξουσιοδοτημένων για είσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΠΑΠΑ, προσώπων ή/και οχημάτων.

 

3.45. Ένοπλος συνοδός πτήσης (sky marshal), κρατικός ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, πιστοποιημένος και εξουσιοδοτημένος για να φέρει κατάλληλο οπλισμό για την αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών κατά της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια πτήσης.

 

3.46.  Εμπορευματικός σταθμός, η εγκατάσταση μέσω της οποίας το φορτίο διέρχεται από την αεροπορική στην επίγεια μεταφορά και αντιστρόφως και στην οποία υπάρχουν χώροι διεκπεραίωσης ή στην οποία το φορτίο αποθηκεύεται εν αναμονή μεταβίβασης για αεροπορική ή επίγεια μεταφορά.

 

3.47. Εξοπλισμός ασφαλείας, κάθε τεχνικό μέσο, προς χρήση μεμονωμένα ή ως μέρος συστήματος, που σκοπό έχουν να εμποδίσουν τη διάπραξη εκνόμων ενεργειών εναντίον της πολιτικής αεροπορίας ή των εγκαταστάσεων της.

 

3.48. Εξοπλισμός TIP (threat image projection), πρόγραμμα λογισμικού που μπορεί να εγκατασταθεί σε ορισμένες ακτινοσκοπικές συσκευές και το οποίο προβάλλει εικονικές εικόνες απαγορευμένων αντικειμένων (π.χ μαχαιριών, πιστολιών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών) μέσα στην εμφανιζόμενη ακτινοσκοπική εικόνα των πραγματικών εξεταζόμενων αντικειμένων και προκειμένου να ελέγχεται η ικανότητα του χειριστή της συσκευής να ανιχνεύει τέτοιες εικόνες.

 

3.49.  Εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών (trace detection equipment), τεχνολογικό μη ακτινοσκοπικό σύστημα ή συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει ελάχιστες ποσότητες μάζας εκρηκτικού υλικού.

 

3.50.  Επικίνδυνα υλικά (dangerous goods), είδη ή ουσίες που είναι δυνατόν να προξενήσουν σημαντικό κίνδυνο στην υγεία, ασφάλεια ή σε περιουσία και δύνανται να μεταφέρονται αεροπορικώς υπό προϋποθέσεις.

 

3.51. Επιχείρηση αεροπορικών εργασιών, επιχείρηση, η οποία προσφέρει αεροπορικές υπηρεσίες αεροφωτογραφήσεων, αεροψεκασμών, αεροδιαφημίσεων, έρευνας και διάσωσης, αερομεταφοράς ασθενών κλπ.

 

3.52. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η επιχείρηση κάτοχος της σχετικής αδείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που παρέχει κατά κύριο σκοπό, υπηρεσίες ασφαλείας.

 

3.53. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, η ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας αερομεταφορών.

 

3.54.  Επόπτης ασφάλειας (security supervisor), κατάλληλα εκπαιδευμένος πιστοποιημένος και εξουσιοδοτημένος υπάλληλος φορέα, ο οποίος ελέγχει την ποιότητα και αποδοτικότητα των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζει ο φορέας σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την ΥΠΑ πρόγραμμα ασφάλειας του.

 

3.55. Επόπτης σημείου ελέγχου (screening supervisor), ο κατάλληλα εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος υπάλληλος, ο οποίος ελέγχει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο των ελεγκτών ασφαλείας στα σημεία ελέγχου και επεμβαίνει ρυθμιστικά σε τυχόν αναφυόμενα ζητήματα κατά τους διενεργούμενους ελέγχους.

 

3.56.  Έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους (aircraft security search), λεπτομερής επιθεώρηση του εσωτερικού και του εξωτερικού αεροσκάφους με σκοπό την ανεύρεση απαγορευμένων ή υπόπτων αντικειμένων.

 

3.57. Εφόδια, είδη άμεσα καταναλώσιμα ή προοριζόμενα για πώληση επί αεροσκάφους κατά την πτήση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη επιμελητείας.

 

3.58. Εφόδια καθαρισμού, εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού .

 

3.59. Εφόδια τροφοδοσίας, φαγητά, ποτά και σχετικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά την πτήση.

 

 

3.60. Κρατικός αερολιμένας, ο αερολιμένας που ανήκει στο κράτος και του οποίου η λειτουργία και εκμετάλλευση διεξάγεται από την ΥΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία. Στην έννοια του κρατικού υπάγονται και οι δημοτικοί αερολιμένες.

 

3.61.  Μέλος πληρώματος, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο

από αερομεταφορέα να εκτελεί καθήκοντα στο αεροσκάφος κατά την διάρκεια της πτήσης.

 

3.62. Μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες (transfer passangers), επιβάτες που έχουν άμεση ανταπόκριση με δύο διαφορετικές πτήσεις.

 

3.63.  Περιοχή ελιγμών αεροσκαφών (manoeuvering area), το τμήμα του Αεροδρομίου, που χρησιμοποιείται για την προσγείωση, απογείωση και τροχοδρόμηση αεροσκαφών και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτό η περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών.

 

3.64.  Περιοχή κίνησης αεροσκαφών (movement area), είναι το τμήμα του αεροδρομίου, που χρησιμοποιείται για την προσγείωση, απογείωση, τροχοδρόμηση και στάθμευση αεροσκαφών.

 

3.65. Περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών, η καθορισμένη περιοχή σε ένα αεροδρόμιο ξηράς που προορίζεται να φιλοξενεί αεροσκάφη για σκοπούς επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών, φόρτωσης ή εκφόρτωσης ταχυδρομείου ή φορτίου καθώς και για εφοδιασμό με καύσιμα, στάθμευση ή συντήρηση.

 

3.66.   Πρόγραμμα ασφαλείας φορέα (security programme), μέτρα, διαδικασίες και πρακτικές, οι οποίες υιοθετούνται από υπόχρεο φορέα και εγκρίνονται από την Αεροπορική Αρχή, για να διασφαλίσουν την πολιτική αεροπορία από έκνομες ενέργειες.

 

3.67.  Προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., της ΥΠΑ ή προσωπικό εγκεκριμένων από την ΥΠΑ ιδιωτικών επιχειρήσεων για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή ίδιο προσωπικό επιμέρους φορέα, ο οποίος διαθέτει άδεια αυτοεξυπηρέτησης, όσον αφορά στα θέματα ασφαλείας αερομεταφορών.

 

3.68.  Σημείο ελέγχου, το κατάλληλα εξοπλισμένο και στελεχωμένο σημείο αεροπορικής εγκατάστασης, όπου διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας προσώπων, αντικειμένων ή οχημάτων.

 

3.69. Σημείο πρόσβασης, κάθε σημείο μέσω του οποίου επικοινωνούν χώροι ή/και περιοχές με διαφορετική διαβάθμιση ασφάλειας.

 

3.70.  Σημείο στάθμευσης αεροσκάφους, ένας προκαθορισμένος χώρος στην περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών που προορίζεται να χρησιμοποιείται για την στάθμευση αεροσκαφών.

 

3.71.Συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι (continuous random check), έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται δειγματοληπτικά καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, σχετικών με τις διαδικασίες ασφαλείας, με συγκεκριμένο χρονικό ή ποσοτικό ρυθμό.

 

3.72.  Συνοδευόμενη παραδοθείσα αποσκευή (accompanied hold baggage), αποσκευή η οποία έχει παραληφθεί από την αεροπορική εταρεία για μεταφορά στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους, στο οποίο επιβαίνει ο επιβάτης.

 

3.73. Συνοδευόμενη ταχυμεταφορά, η διαδικασία κατά την οποία αποστολές ενός η περισσοτέρων αποστολέων μεταφέρονται ως αποσκευές συνοδού επιβάτη με τακτική πτήση αερομεταφορέα και με παραστατικά κανονικά ελεγμένων αποσκευών επιβάτη.

 

3.74.  Σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS/explosive detection system), σύστημα ή συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει μέσω σήματος κινδύνου, εκρηκτικό υλικό το οποίο ευρίσκεται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη η αποσκευή.

 

3.75. Σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών διατάξεων (ED-DS/explosive device detection system), σύστημα ή συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει μέσω σήματος κινδύνου, εκρηκτικές διατάξεις, ανιχνεύοντας ένα ή περισσότερα στοιχεία της εκρηκτικής διάταξης τα οποία ευρίσκονται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη η αποσκευή.

 

3.76.Ταχυδρομείο (mail), αποστολές αλληλογραφίας και άλλων αντικειμένων που διακινούνται από και μεταξύ επισήμων ταχυδρομικών Υπηρεσιών, αρμοδίως εξουσιοδοτημένων. Στον όρο αυτό δεν εμπίπτουν οι αποστολές ταχύ μεταφορών.

 

3.77. Τεχνικές Προδιαγραφές ασφαλείας, τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις ασφαλείας.

 

3.78. Υπεύθυνος ασφάλειας φορέα, το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο πρόσωπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του φορέα ως προϊστάμενος της μονάδας ασφαλείας του.

 

3.79. Υπηρεσίες ασφαλείας, οι υπηρεσίες προστασίας που επιτρέπεται από την Ελληνική νομοθεσία να ασκούνται από ιδιωτικούς φορείς.

 

3.80. Υπηρεσίες ασφαλείας αερομεταφορών, οι υπηρεσίες που αφορούν στον έλεγχο ασφαλείας προσώπων, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου, ταχυδρομείου, εφοδίων και αποθεμάτων σε αερολιμένες, αεροσκάφη και αεροπορικές εγκαταστάσεις, στον έλεγχο πρόσβασης και φύλαξη στους χώρους αυτών καθώς και λοιπές διαδικασίες ασφαλείας που σκοπό έχουν την προστασία των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες.

 

3.81. Υποκείμενοι σε έλεγχο χώροι αερολιμένα, ο ελεγχόμενος χώρος αερολιμένα (airside), η αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας αερολιμένα (security restricted area) και τα ζωτικά τμήματα αυτής (critical parts).

 

3.82.  Φορτίο (cargo), κάθε αερομεταφερόμενο αγαθό εκτός από ταχυδρομείο, εφόδια, αποθέματα και συνοδευόμενες ή λανθασμένης διαχείρισης αποσκευές.

 

3.83. Φύλακας ασφαλείας (guard), ο κατάλληλα εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος υπάλληλος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αγαθών καθώς και με τη διενέργεια περιπολιών.

 

3.84. Φορείς εφοδιασμού αεροσκαφών, οι εταιρείες παρασκευής γευμάτων και οι εταιρείες διακίνησης εφοδίων τροφοδοσίας, λοιπών αεροπορικών εφοδίων και αποθεμάτων αερομεταφορέων.

 

3.85. Χειραποσκευή (cabin baggage), αποσκευή επιβάτη ή μέλους πληρώματος η οποία μεταφέρεται από αυτό στην καμπίνα του αεροσκάφους.

 

3.86.  Χώρος αναμονής επιβίβασης αερολιμένα, ο χώρος συγκέντρωσης αναχωρούντων επιβατών μετά το σημείο ελέγχου ασφάλειας και μέχρι των εξόδων του κτηρίου του αεροσταθμού.

 

3.87. Χώρος εναπόθεσης αποσκευών, ο φυλασσόμενος χώρος στον οποίο οι ελεγχθείσες και παραδοθείσες αποσκευές εναποτίθενται εν όψει της μεταφοράς τους στο αεροσκάφος και ο χώρος στον οποίο μπορεί να κρατηθούν οι αποσκευές λανθασμένης διαχείρισης μέχρις ότου προωθηθούν, αναζητηθούν ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διεκπεραιωθούν.

 

4. ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

4.1. AOC, Air operator's certificate - πιστοποιητικό Αερομεταφορέα

4.2. ΓΕΕΘΑ, Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης

4.3. ΔΑΑ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών « Ελ. Βενιζέλος»

4.4. ΔΚΑ, Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

4.5. ΕΥΠ, Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών

4.6. ECAC, European Civil Aviation Conference - Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας

4.7. Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.8. ΕΚΑΜ, Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα

4.9. ΕΛ.ΑΣ., Ελληνική Αστυνομία.

4.10. ICAO, International Civil Aviation Organization -Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας

4.11. Τ.Ο.Α, τεχνική οδηγία ασφαλείας

4.12. ΥΕΠ, Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής

4.13. ΥΠΑ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Κεντρική Υπηρεσία

4.14. ΥΠΑ/Δ15, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων

4.15. ΥΠΕΣΔΔΑ, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

5.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το νομικό καθεστώς το οποίο διέπει την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας διακρίνεται σε:

α) Διεθνές Νομικό πλαίσιο: Περιλαμβάνει τις διεθνείς, πολυμερείς και διμερείς, συμβάσεις, που έχουν κυρωθεί από την χώρα μας, έχουν καταστεί εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύουν πάσης άλλης εσωτερικής διάταξης καθώς και των Παραρτημάτων και Τεχνικών Εγχειριδίων αυτών.

β) Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο: Περιλαμβάνει τους Κανονισμούς της Ε.Ε. που υπερισχύουν πάσης άλλης εσωτερικής διάταξης και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης της Πολιτικής Αεροπορίας.

γ) Εθνικό Νομικό πλαίσιο: Περιέχει κάθε νομοθετικού χαρακτήρα κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν ζητήματα στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

 

5.2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.2.1. Η Σύμβαση του Σικάγου (Chicago Convention), η οποία κυρώθηκε από την χώρα μας με τον Ν. 211/1947 και ιδιαίτερα τα άρθρα 37 και 38 τα οποία επιβάλλουν στα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις τις Σύμβασης και των παραρτημάτων αυτής.

5.2.2.  Το Παράρτημα 17 της Σύμβασης του Σικάγου, που αφορά στην προστασία της πολιτικής αεροπορίας έναντι εκνόμων ενεργειών (Annex 17).

5.2.3. Το εγχειρίδιο ασφαλείας για την προστασία της πολιτικής αεροπορίας έναντι εκνόμων ενεργειών (Security Manual For Safeguarding Civil Aviation Against Acts Of Unlawful Interference Doc 8973/5).

5.2.4. To Παράρτημα 6της Σύμβασης του Σικάγου, που αφορά στη λειτουργία των αεροσκαφών (Annex 6).

5.2.5. Το εγχειρίδιο εφαρμογής των διατάξεων ασφαλείας του Παραρτήματος 6 (Manual on the implementation of the security provisions of Annex 6- Doc 9811/AN 766).

5.2.6. To Παράρτημα 18της Σύμβασης του Σικάγου, περί επικινδύνων υλικών.

5.2.7.  Η Σύμβαση του Τόκιο περί παραβάσεων και άλλων τίνων πράξεων τελουμένων επί αεροσκαφών, η οποία κυρώθηκε από την χώρα μας με το Ν.Δ. 734/1971.

5.2.8. Η Σύμβαση της Χάγης δια την καταστολήν της παρανόμου καταλήψεως αεροσκαφών, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 1352/1973.

5.2.9. Η Σύμβαση του Μόντρεαλ για την καταστολήν παρανόμων πράξεων κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας, η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 174/1973.

5.2.10. Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την καταστολή παρανόμων πράξεων βίας σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την διεθνή πολιτική, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1913/90.

5.2.11. Η Σύμβαση του Μόντρεαλ για την σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών με σκοπό τον εντοπισμό τους η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2264/1994.

5.2.12. Οι διμερείς αεροπορικές συμφωνίες.

 

5.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.3.1.  Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2320/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

5.3.2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 622/2003 της Επιτροπής της Ε. Ε. για τον καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών.

5.3.3. Οι συστάσεις της Διεθνούς Διάσκεψης της Πολιτικής Αεροπορίας -Εγχειρίδιο 30 (Doc 30 της ECAC).

 

5.4. ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5.4.1. Ο Ν. 480/1976 «περί προλήψεως και καταστολής πράξεων τινών στρεφομένων κατά της ασφαλείας της Αεροπλοίας».

5.4.2. Ο Ν. 1815/1985 «περί κυρώσεως Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου».

5.4.3. Ο Ποινικός Κώδικας, άρθρο 291 περί «διατάραξης της ασφαλείας αερ/φών» και άρθρο 292 «παρακώλυση συγκοινωνιών».

5.4.4.  Η Δ3/52598/7561/18.12.95 Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η Αερολιμενική Διάταξη 1.

5.4.5. Ο Ν. 2338/1995 με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στα Σπά-τα.

5.4.6. Ο Ν. 2898/2001 «περί ρύθμισης θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

5.4.7. Η Δ3/Β/47159/9521/7.11.2001 Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ με την οποία εγκρίθηκε η Αερολιμενική Διάταξη 2.

5.4.8.  Ο Ν. 2168/1993 «περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά εκρηκτικές ύλες και μηχανισμούς.

5.4.9. Το Π.Δ. 141/1991 «περί αρμοδιοτήτων οργάνων και οργάνωση υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5.4.10. Ο Ν. 2801/2000 που αφορά «ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

5.4.11.  Ο Ν. 2518/1997 «περί προϋποθέσεων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

5.4.12.  Ο Ν. 2465/1997 «περί παροχής εκπαίδευσης ασφαλείας σε προσωπικό άλλων εκτός της ΥΠΑ φορέων».

5.4.13.  Η απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 1874/Φ.509.51/23α/19.10.1984 «περί προσλήψεως ιδιωτών για ανάγκες ασφαλείας κλπ.».

5.4.14.  Ο Ν. 1339/1983 «περί ρύθμισης θεμάτων προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας».

5.4.15.  Ο 2910/2001 «περί εισόδου, εξόδου, παραμονής, εργασίας αλλοδαπών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3013/2002.

5.4.16.  Ο Ν. 3103/2003»περί εκδόσεως διαβατηρίων από την ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις».

 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ο.Α.)

6.1. Ο παρών Κανονισμός ακολουθείται από Παραρτήματα και συμπληρώνεται με Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας που έχουν την ίδια ισχύ προς τον παρόντα Κανονισμό.

6.2.  Λεπτομερή μέτρα, διευκρινήσεις και τεχνικές λεπτομέρειες ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων και προβλέψεων του παρόντος κανονισμού και των παραρτημάτων αυτού παρέχονται με Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας, τις οποίες εκδίδει ο Διοικητής της ΥΠΑ, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων προς εναρμόνιση της εφαρμογής των προβλεπομένων στο σχετικό ευρωπαϊκό και εν γένει διεθνές νομικό πλαίσιο.

6.3. Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας, των οποίων το περιεχόμενο χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό ή περιορισμένης χρήσης (διανομής) διακινούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί διαβαθμισμένης αλληλογραφίας, δεν δημοσιεύονται και τηρούνται στο αρχείο του αποδέκτη φορέα.

 

 

7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

7.1. Πληροφορίες επί συμβάντων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας θεωρούνται εμπιστευτικές, ιδιαίτερα δε κατά τον χειρισμό μιας κατάστασης ανάγκης.

7.2. Οι ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή άλλο ορισμένο εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, του Διοικητή της ΥΠ Α ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

7.3.   Ευρήματα επιθεωρήσεων που αφορούν στην ασφάλεια αποτελούν αντικείμενο χειρισμού αποκλειστικά της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων.

7.4.  Τα θέματα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας αντιμετωπίζονται και χειρίζονται από τους αρμοδίους με τέτοιο τρόπο ώστε να μη τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια από τυχόν κοινολόγηση τους, ιδιαίτερα δε με τέτοιο τρόπο ώστε να μη κοινολογούνται διαδικασίες και μέθοδοι αντιμετώπισης εκνόμων ενεργειών.

 

7.5.  Πληροφορίες σχετικές με αεροπειρατεία, κατάληψη αεροσκάφους, έκρηξη βόμβας σε αεροσκάφος ή για άλλο όμοιας σοβαρότητας συμβάν ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας κοινοποιούνται στον ICAO, στην αρχή Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας του κράτους στο οποίο είναι νηολογημένο το αεροσκάφος που υφίσταται το συμβάν, των κρατών υπήκοοι των οποίων επιβαίνουν στο αεροσκάφος και του κράτους που έχει χορηγήσει την άδεια εκμετάλλευσης στον αερομεταφορέα. Η ενημέρωση γίνεται από τον Διοικητή της ΥΠΑ ή από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως.

7.6.  Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων συνεργάζεται με τις αντίστοιχες μονάδες των Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας και τις ενημερώνει σχετικά. Ομοίως τηρεί αυτές ενήμερες όσον αφορά τους αρμοδίους ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας του Ελληνικού κράτους, τους αριθμούς τηλεφώνων, telex, τηλεομοιοτυπιών, τις ταχυδρομικές και AFTN διευθύνσεις.

7.7.  Για τη διακίνηση εγγράφων ή άλλου υλικού σχετικού με θέματα ασφαλείας θα ακολουθούνται αναλόγως τα προβλεπόμενα στον κανονισμό επικοινωνίας δημοσίων υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και τον κανονισμό αλληλογραφίας διαβαθμισμένου υλικού (ΚΑΔΥ). Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων ή ο κατά περίπτωση Αερολιμενάρχης θα είναι υπεύθυνοι για την διανομή των ανωτέρω μόνο προς τους άμεσα εμπλεκόμενους με την εφαρμογή αυτών και θα τηρούν φάκελο-αρχείο με τα στοιχεία και τις υπογραφές των υπευθύνων τρίτων φορέων ή κατά περίπτωση ιδιωτών που παραλαμβάνουν το σχετικό υλικό.

7.8. Ομοίως, οι παραλήπτες του διαβαθμισμένου υλικού θα υπογράφουν ότι είναι σε γνώση τους η απαγόρευση της περαιτέρω διανομής τους και ότι το εν λόγω υλικό θα χρησιμοποιείται για δική τους αποκλειστικά χρήση. Περαιτέρω λεπτομέρειες θα περιγράφονται στη σχετική Τ.Ο.Α.

 

 

8. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

8.1.  Οι κάτωθι φορείς υποχρεούνται να εκπονούν, να διατηρούν σε ισχύ και να εφαρμόζουν πρόγραμμα ασφαλείας:

α. Οι αερολιμένες, για τον αερολιμένα και για τις αεροπορικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους.

Υπόδειγμα προγράμματος ασφαλείας αερολιμένα παρατίθεται στη σχετική Τ.Ο.Α. της ΥΠ Α.

β. Η Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για τις κεντρικές εγκαταστάσεις αυτής καθώς και για τα αεροναυτιλιακά βοηθήματα που εποπτεύει,

γ. Οι αερομεταφορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ελληνικούς αερολιμένες. Υπόδειγμα προγράμματος ασφαλείας αερομεταφορέα παρατίθεται στη σχετική Τ.Ο.Α. της ΥΠΑ.

δ. Τα εγκεκριμένα από την ΥΠΑ μεταφορικά γραφεία και οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς. Υπόδειγμα προγράμματος εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου και εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα παρατίθεται αντίστοιχα στη σχετική Τ.Ο.Α. της ΥΠΑ.

 

 

8.2.  Οι κάτωθι φορείς υποχρεούνται να συντάσσουν, αναθεωρούν και εφαρμόζουν διαδικασίες ασφαλείας:

α. οι φορείς εφοδιασμού αεροσκαφών,

β. οι φορείς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών,

γ. όποια άλλη κατηγορία φορέων, που δραστηριοποιείται στις αερομεταφορές ήθελε κριθεί σκόπιμο από την Αεροπορική Αρχή.

 

8.3.  Τα προγράμματα ασφαλείας και οι διαδικασίες ασφαλείας των ανωτέρω φορέων είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις του Ε ΠΑΠΑ και υποβάλλονται για έγκριση, τα μεν προγράμματα στην ΥΠΑ/Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων οι δε διαδικασίες στο αρμόδιο γραφείο ασφαλείας της Αεροπορικής Αρχής των κατά τόπους αερολιμένων. Τα προγράμματα ασφαλείας των υπόχρεων φορέων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα επιμέρους σχετικά υποδείγματα προγραμμάτων ασφαλείας της Τ.Ο.Α.. Όσον αφορά στις διαδικασίες ασφαλείας των υπόχρεων προς τούτο φορέων, σύμφωνα με την παρ. 8.2., θα πρέπει να είναι συμβατές με το πρόγραμμα ασφάλειας του αερολιμένα στον οποίο δραστηριοποιούνται καθώς επίσης και τα προγράμματα ασφαλείας των επιμέρους φορέων με τους οποίους έχουν συμβληθεί, στο πλαίσιο ανάθεσης έργου.

 

 

8.4.  Ουδείς από τους ανωτέρω φορείς επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε αερολιμένα αν δεν έχει εγκεκριμένο πρόγραμμα ή διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Λειτουργούντες ήδη φορείς, που για πρώτη φορά υποχρεούνται στην σύνταξη και τήρηση προγράμματος ή διαδικασιών ασφαλείας, θα πρέπει εντός τριμήνου από την δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης να έχουν προσαρμοσθεί ανάλογα. Ειδικότερα για τους αερολιμένες και τους αερομεταφορείς της ημεδαπής η έγκριση του προγράμματος ασφάλειας αυτών αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας ή πιστοποιητικού αερομεταφορέα (AOC) αντίστοιχα. Στην αυτή διαδικασία υπόκεινται και οι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των ανωτέρω αδειών και πιστοποιητικών αντίστοιχα, πριν τεθούν σε ισχύ.

 

8.5. Όλοι οι φορείς που υποχρεούνται να εφαρμόζουν εγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλειας και διαδικασίες ασφάλειας από την ΥΠΑ, διατηρούν στο αρχείο τους τα στοιχεία που αφορούν τις πτήσεις (επιβάτες φορτίο κ.α.) για 90 ημέρες και τα οποία είναι στη διάθεση των Αρχών όποτε ζητηθούν.

 

8.6.  Προ της έγκρισης των προγραμμάτων ασφαλείας των υπόχρεων φορέων απαιτείται να πραγματοποιηθεί γενική επιθεώρηση ασφάλειας στους χώρους εγκαταστάσεων τους για την διαπίστωση της ύπαρξης των βασικών απαιτούμενων υποδομών, του εξοπλισμού, του προσωπικού και της σχετικής εκπαίδευσης του. Τα εγκεκριμένα προγράμματα ασφάλειας κοινοποιούνται στην αεροπορική αρχή του αερολιμένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

8.7. Επισκέψεις -αξιολογήσεις επί θεμάτων ασφαλείας των εμπλεκομένων φορέων στην εφαρμογή του ΕΠΑΠΑ, από φορείς της αλλοδαπής θα επιτρέπονται μόνο μετά από σχετική έγκριση της ΥΠΑ/Δ15, εκτός εάν αυτές προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία. Οι εκπρόσωποι δε των επιμέρους διεθνών φορέων θα συνοδεύονται από έμπειρο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ασφαλείας της ΥΠΑ. Ειδικότερα δοκιμές του συστήματος ασφάλειας ή μέρος αυτού θα διεξάγεται μετά από σχετική έγκριση της ΥΠΑ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας.

 

9.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -ΕΥΘΥΝΕΣ

9.1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

9.1.1. Εθνική Επιτροπή Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΘ.Ε.Α.Π.Α.)

9.1.1.1 Ανώτατο συντονιστικό όργανο για θέματα ασφαλείας στην πολιτική αεροπορία είναι η Εθνική Επιτροπή Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας.

9.1.1.2. Η ΕΘ.Ε.Α.Π.Α. απαρτίζεται από τους:

α Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο

από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

β. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

γ. Διοικητή της ΥΠΑ

δ. Διοικητή της Ε.Υ.Π.

ε. Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Σε περιπτώσεις που τα προς συζήτηση θέματα άπτονται τελωνειακών ή οικονομικών παραμέτρων καλείται να συμμετάσχει ο κατά περίπτωση Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης και ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΠΑ καλεί κατά περίπτωση εκπροσώπους άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή/και φορέων που εμπλέκονται στον τομέα των αερομεταφορών. Σε περίπτωση κωλύματος τα μέλη αντικαθιστούν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, εφόσον υπάρχουν ή εκείνοι που έχουν οριστεί. Τα μέλη δυνατόν κατά την κρίση τους να συνοδεύονται και από συμβούλους.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ.

9.1.1.3.  Η ΕΘΕΑΠΑ συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μία φορά το έτος και εκτάκτως όποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο.

9.1.1.4. Έργο της ΕΘΕΑΠΑ είναι:

α. η λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν την γενικότερη εθνική πολιτική στον τομέα ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας,

β. η λήψη μέτρων, μη προβλεπομένων στον ΕΚΑΠΑ και στα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων ανάγκης,

γ. ο καθορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων, όπου αυτές δεν είναι σαφείς από την ισχύουσα νομοθεσία,

δ. η επίλυση προβλημάτων δικαιοδοσιών που τυχόν αναφύονται μεταξύ των φορέων κατά την εφαρμογή του ΕΚΑΠΑ.

 

9.1.2. Επιτροπή Ασφαλείας Αερολιμένα (ΕΑΑ)

9.1.2.1. Για την υποβοήθηση της υλοποίησης του Προγράμματος Ασφαλείας Αερολιμένα, συνιστάται Επιτροπή Ασφαλείας Αερολιμένα.

9.1.2.2. 'Εργο της ΕΑΑ είναι να συμβάλει στον συντονισμό της εφαρμογής των μέτρων, διαδικασιών και ελέγχων ασφάλειας κατά το πρόγραμμα ασφάλειας του αερολιμένα.

 

9.1.2.3. Η ΕΑΑ απαρτίζεται από:

α. Τον Αερολιμενάρχη, ως Πρόεδρο, και τα ακόλουθα τακτικά μέλη:

β. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Γενικό Διευθυντή της εταιρείας του αερολιμένα σε περίπτωση μη κρατικού αερολιμένα.

γ. Τον Προϊστάμενο της μονάδας ασφαλείας του αερολιμένα.

δ. Τον προϊστάμενο της αερολιμενικής μονάδας του αερολιμένα ή τον υπεύθυνο επί θεμάτων λειτουργίας και εξυπηρέτησης του αερολιμένα, σε περίπτωση που ο αερολιμένας δεν είναι κρατικός.

ε. Τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αστυνόμευσης του Αερολιμένα.

στ. Τον εκπρόσωπο ασφαλείας των αερομεταφορέων που εδρεύουν στον αερολιμένα.

ζ. Τον εκπρόσωπο της Επιτροπής χρηστών του αερολιμένα.

η. Σε περίπτωση που στον αερολιμένα είναι εγκατεστημένη και μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Διοικητής αυτής.

θ. Τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Υπηρεσίας, εφόσον ο αερολιμένας εξυπηρετεί διεθνή κίνηση.

Στην Επιτροπή Ασφαλείας του αερολιμένα καλούνται να συμμετάσχουν κατά περίπτωση και ανάλογα με τα εξεταζόμενα προβλήματα και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στον Αερολιμένα μετά από πρόσκληση του Αερολιμενάρχη.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται:

- προκειμένου περί κρατικών αερολιμένων ο προϊστάμενος της μονάδας Ασφαλείας του αερολιμένα και

-  προκειμένου περί εταιρείας αερολιμένα όπως προβλέπεται στο σχετικό εσωτερικό κανονισμό της Αεροπορικής Αρχής..

 

9.1.2.4.  Σε περίπτωση, που λόγω μεγέθους του αεροδρομίου δεν είναι δυνατόν η ΕΑΑ να στελεχωθεί με τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη, τα μέλη της Επιτροπής, κατόπιν έγκρισης της ΥΠΑ, περιορίζονται κατ' ελάχιστον σε τρία, αποτελούμενη πλέον από:

α. Τον Αερολιμενάρχη ως Πρόεδρο,

β. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αστυνόμευσης του Αερολιμένα,

γ. Τον εκπρόσωπο της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί ο αερολιμένας,

δ. Τον εκπρόσωπο του φορέα επίγειας εξυπηρέτησης του αερολιμένα,

Ο αερολιμενάρχης δύναται να καλεί και εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου φορέα είναι εγκατεστημένος στον αερολιμένα και εμπλέκεται στις αερομεταφορές.

 

9.1.2.5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε μέλους της επιτροπής, αυτό θα αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

 

9.1.2.6. Η ΕΑΑ θα συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και εκτάκτως όποτε παρουσιάζεται ανάγκη, τηρώντας σχετικά πρακτικά.

 

9.2 Κρατικές Αρχές

9.2.1. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

9.2.1.1 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι η υπεύθυνη Αρχή για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και διατήρηση του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, μέρος του οποίου αποτελεί ο Εθνικός Κανονισμός Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.) και έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών των εμπλεκομένων, στην ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας, φορέων.

 

9.2.1.2. Τα παραπάνω υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ, η οποία ειδικότερα μεριμνά για τα εξής:

α) Την οργάνωση και τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

β) Την εφαρμογή των σχετικών με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας απαιτήσεων της Ε.Ε. του ICAO και λοιπών Διεθνών Οργανισμών.

γ) Την εκπροσώπηση της Ελλάδος, σε θέματα ασφαλείας αερομεταφορών στις διάφορες συσκέψεις της Ε. Ε. και των διεθνών οργανισμών.

δ) Την εκπόνηση μελετών και τον καθορισμό γενικών απαιτήσεων, σχετικών με τα μέτρα ασφαλείας των εμπλεκόμενων φορέων.

ε) Την οργάνωση και τον καθορισμό των απαιτήσεων εκπαίδευσης του προσωπικού της ΥΠΑ, του προσωπικού εδάφους των αεροπορικών εταιρειών, του ιπταμένου προσωπικού, του προσωπικού των ιδιωτικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας σε πολιτικά αεροδρόμια καθώς και του προσωπικού ασφαλείας των λοιπών φορέων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αερομεταφορών.

στ) Την συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς ξένων κρατών και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα εκπαίδευσης, οργάνωσης και εισαγωγής τεχνογνωσίας, όπου απαιτείται.

ζ) Την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και δοκιμών ασφαλείας στους πολιτικούς αερολιμένες και λοιπές αεροπορικές εγκαταστάσεις της πολιτικής αεροπορίας για την διαπίστωση εφαρμογής των οριζομένων στο ΕΠΑΠΑ.

η) Την καταγραφή αναγκών και εισηγήσεις για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας.

θ) Την έγκριση προγραμμάτων ασφαλείας αερολιμένων, αερομεταφορέων καθώς και κάθε φορέα που κατά το παρόν υποχρεούται στην σύνταξη προγράμματος ασφαλείας.

ι) Την έγκριση λειτουργίας επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε πολιτικά αεροδρόμια και λειτουργίας εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων.

κ) Την άσκηση δραστηριοτήτων παρακολούθησης συμμόρφωσης των προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται στον Κανονισμό της Επιτροπής 1217/2003 και κατ' επέκταση στο Εθνικό Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

λ) Την πιστοποίηση των Υπευθύνων και Εποπτών και λοιπού προσωπικού ασφάλειας φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών.

μ) Το χειρισμό θεμάτων και καθορισμό των προϋποθέσεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών εισόδου στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους αερολιμένων.

ν) Τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων ασφαλείας στους πολιτικούς αερολιμένες και λοιπές αεροπορικές εγκαταστάσεις, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών.

ξ) Τον καθορισμό αναγκών των μονάδων της ΥΠΑ σε ηλεκτρονικά μέσα και συστήματα ασφάλειας.

ο) Την αξιολόγηση των μέτρων ασφαλείας αερολιμένων ξένων κρατών, από τους οποίους προέρχονται πτήσεις ελληνικών αερομεταφορέων προς τους Ελληνικούς αερολιμένες, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αντιστοίχων αεροπορικών αρχών.

π) Την αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας Ελληνικών αεροπορικών εταιρειών σε αερολιμένες ξένων κρατών, ύστερα από συνεννόηση με τις αντίστοιχες αεροπορικές αρχές.

 

 

9.2.1.3. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα και των ελληνικών αεροπορικών συμφερόντων στην αλλοδαπή. Ομοίως, συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με τις Υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας (ΕΛ.ΑΣ., ΕΥΠ) και λοιπές Υπηρεσίες της ημεδαπής καθώς και με τους αλλοδαπούς φορείς ασφαλείας, κρατικούς και μη, στο επίπεδο αξιολόγησης των απειλών που στρέφονται κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόληψη και αντιμετώπιση εκνόμων ενεργειών κατά των αερομεταφορών.

 

9.2.1.4.  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών της μεριμνά:

α) για το σχεδιασμό, κατασκευή, επέκταση ή αναδιαρρύθμιση των χώρων των αερολιμένων και εγκαταστάσεων ευθύνης της λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας.

β) για τη δημιουργία μονάδων ασφαλείας στους αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις ευθύνης της, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών και ειδικών μονάδων της, την επαρκή στελέχωση τους και την απρόσκοπτη λειτουργία τους για την διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας.

γ) για τη διασφάλιση των αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων με την επαρκή στελέχωση και εκπαίδευση του κατάλληλου προσωπικού που θα ασκεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας (security controls).

δ) για την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας στους αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις ευθύνης της ΥΠΑ.

 

 

9.2.2. Αεροπορική Αρχή σε κρατικούς αερολιμένες Εκπροσωπείται από τον Αερολιμενάρχη, ο οποίος αποτελεί την ανώτατη Αρχή του αερολιμένα, συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία όλων των δραστηριοποιούμενων στον αερολιμένα κρατικών και μη φορέων, είναι δε υπεύθυνος για τη λήψη παντός μέτρου προς εκπλήρωση της αποστολής του αερολιμένα. Ειδικότερα, συγκροτεί και συγκαλεί την Επιτροπή ασφάλειας του αερολιμένα και εγκρίνει τις διαδικασίες ασφαλείας φορέων εμπλεκομένων άμεσα ή έμμεσα στην ασφάλεια του αερολιμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

 

9.2.3. Αεροπορική Αρχή στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

9.2.3.1.  Εποπτική και ρυθμιστική αρχή στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή, από όλους τους εμπλεκόμενους, των νομικών διατάξεων που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία των πτήσεων και του αερολιμένα από έκνομες ενέργειες καθώς και τη συστηματική διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων ασφαλείας. Ομοίως, ασκεί δραστηριότητες Αερολιμενάρχη στο πλαίσιο άσκησης κρατικής εξουσίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

9.2.3.2.  Ο προϊστάμενος της Αεροπορικής Αρχής στο πλαίσιο του εποπτικού, ρυθμιστικού ρόλου αυτής καθώς και άσκησης των κρατικών του αρμοδιοτήτων, συγκροτεί και συγκαλεί την επιτροπή ασφαλείας του αερολιμένα εκδίδοντας εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του που εγκρίνεται από την ΥΠΑ. Επίσης έχει τον συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων που εδρεύουν στον αερολιμένα αυτόν μόνο στην περίπτωση που προκύπτει ανάγκη συντονισμού ενεργειών για έκτακτο γεγονός ή πρόβλημα, που δεν έχει εκ των προτέρων προσδιορισθεί με πράξεις κανονιστικού περιεχομένου ή με εγκεκριμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης (contingency/ emergency plans), και για το οποίο πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες κυβερνητικές οδηγίες.

 

9.2.3.3. Η Αεροπορική Αρχή παραλαμβάνει τα αντίγραφα των ποινικών μητρώων των εργαζομένων στο ΔΑΑ, τηρεί σχετικό αρχείο και ενημερώνει τον αερολιμένα σχετικά με το περιεχόμενο αυτών για την έκδοση των προβλεπομένων στο ΕΠΑΠΑ αδειών εισόδου .

 

9.2.3.4.  Ομοίως, ελέγχει τις δραστηριοποιούμενες στους αερολιμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και το προσωπικό τους, για την διαπίστωση κατοχήςή μη των προβλεπομένων από το ΕΠΑΠΑ αδειών.

Τέλος, ως εκπρόσωπος της ΥΠΑ εγκρίνει τις διαδικασίες ασφαλείας φορέων εμπλεκομένων άμεσα ή έμμεσα στις αερομεταφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8.2 και 8.3. του παρόντος. 9.2.4. Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.)

 

9.2.4.1.  Οι Αστυνομικές Υπηρεσίες των Αερολιμένων, συνεργαζόμενες με τις Αρχέςτις Υπηρεσίες και τους φορείς των αερολιμένων, ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 8του ν.2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) και κυρίως:

α) Αστυνομεύουν όλους τους χώρους των αερολιμένων, λαμβάνοντας τα κατά την κρίση τους αναγκαία μέτρα ασφάλειας τάξης και τροχαίας. Ομοίως, αστυνομεύουν και λαμβάνουν μέτρα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους εκτός των υποκείμενων σε έλεγχο χώρους του αερολιμένα.

β) Ενεργούν τον διαβατηριακό έλεγχο των αφικνουμένων και αναχωρούντων επιβατών.

γ) Επιτηρούν τους αφικνούμενους και αναχωρούντες επιβάτες και ελέγχουν τα άτομα εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια των αερολιμένων και έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των αιθουσών κρατικών επισήμων σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στην παράγραφο 10.6 του παρόντος.

δ) Διατηρούν ετοιμοκίνητες δυνάμεις επέμβασης για την πρόληψη ή την καταστολή τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών ή άλλων εκνόμων ενεργειών.

ε) Διατηρούν τα αναγκαία μέσα και προσωπικό για τον εντοπισμό ή την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

στ) Εξασφαλίζουν την ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού για την διαχείριση κρίσεων ή τις διαπραγματεύσεις προς απελευθέρωση τυχόν ομήρων.

ζ) Ελέγχουν τις δραστηριοποιούμενες στους αερολιμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και το προσωπικό τους, για την διαπίστωση κατοχής ή μη των προβλεπομένων από το ν.2518/97 αδειών.

η) Σε περίπτωση απειλής ή εκδήλωσης έκνομης ενέργειας, εφαρμόζουν αναλόγως τα οριζόμενα στο παρόν παραγρ. 23 ή στα σχετικά επιχειρησιακά κατά περίπτωση σχέδια.

θ) Διενεργούν περαιτέρω έλεγχο του ιστορικού των εργαζομένων, κατόχων αδειών εισόδου για ασυνόδευτη πρόσβαση στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους των αερολιμένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 10.3 του παρόντος.

 

9.2.4.2. Σε περιπτώσεις ανάγκης λήψης αυξημένων ή ειδικών μέτρων ασφαλείας και τάξης σε πολιτικούς αερολιμένες δύναται με πρωτοβουλία της και κατόπιν συνεννόησης με τη Διοίκηση του Αερολιμένα, να αναλαμβάνει την ευθύνη ελέγχου των σημείων εισόδου στους ελεγχόμενους χώρους με τη συνδρομή του προσωπικού ασφαλείας του αερολιμένα. Κατ' αναλογία ενεργεί και για τις αεροπορικές εγκαταστάσεις.

 

9.2.4.3. Προς υλοποίηση των ανωτέρω η Αστυνομία εκδηλώνει την παρουσία της σε όλους τους χώρους των αερολιμένων, με αστυνομικούς και κατάλληλα τεχνικά μέσα ανάλογα με τις ανάγκες των αερολιμένων και τις υπηρεσιακές της δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της παρ. 9.2.4.4.

 

9.2.4.4.  Η παρουσία της αστυνομίας θα είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δύναται να παρεμβαίνει, όποτε ζητηθεί αρμοδίως, άμεσα αποτελεσματικά και με ασφάλεια, στο σημείο που απαιτείται.

 

9.2.4.5.  Η Αστυνομία, στο πλαίσιο των γενικών μέτρων ασφάλειας των αερολιμένων, επιλαμβάνεται της προστασίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας

ευθύνης των αερολιμένων καθώς και των πεδίων προσγείωσης (air-fields) από έκνομες ενέργειες, κατά περίπτωση , πέραν των τεχνικών μέσων με τα οποία η ΥΠ Α εξασφαλίζει την προστασία αυτών.

 

9.2.4.6. Η συλλογή πληροφοριών, κατά την άσκηση των καθηκόντων της, που αφορούν στην διάπραξη εκνόμων ενεργειών κατά στόχων της πολιτικής αεροπορίας διαβιβάζονται και στην Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων, συνοδευόμενες με σχετική εκτίμηση της αξιοπιστίας τους για την αξιολόγηση τους και από πλευράς ΥΠΑ.

 

9.2.4.7. Ο έλεγχος και η εποπτεία του προσωπικού των Υπηρεσιών Αστυνόμευσης των αερολιμένων καθώς και των εγκαταστάσεων αυτών ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των φυσικών προϊσταμένων τους οι οποίοι ασκούν σε βάρος τους τον πειθαρχικό έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πειθαρχίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

9.2.4.8. Το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. θα εξακολουθήσει να ασκεί υπηρεσίες ασφαλείας αερομεταφορών στους ελληνικούς, κρατικούς αερολιμένες μέχρι την αποχώρηση της από τις εν λόγω δραστηριότητες στο πλαίσιο υλοποίησης από την ΥΠΑ των προβλεπομένων στο ν. 3103/03 «περί εκδόσεως διαβατηρίων από την ΕΛΑΣ και άλλες διατάξεις».

 

9.2.5. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)

9.2.5.1.  Η κατά την άσκηση των καθηκόντων της, συλλογή πληροφοριών, που αφορούν στην διάπραξη εκνόμων ενεργειών κατά στόχων της πολιτικής αεροπορίας διαβιβάζονται και στην Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ, συνοδευόμενη με σχετική εκτίμηση του βαθμού αξιοπιστίας της, για την αξιολόγηση τους και από πλευράς ΥΠΑ.

 

9.2.5.2. Ομοίως πληροφορίες αναλόγου περιεχομένου που περιέρχονται στην ΥΠΑ

διαβιβάζονται στην ΕΥΠ, για περαιτέρω έλεγχο, διασταύρωση και αξιολόγηση.

 

9.2.5.3 Διενεργεί περαιτέρω έλεγχο του ιστορικού των αλλοδαπών εργαζομένων, κατόχων αδειών εισόδου για ασυνόδευτη πρόσβαση στους υποκείμενους προς έλεγχο χώρους των αερολιμένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 10.3 του παρόντος.

 

9.2.6. Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)

9.2.6.1.  Το Υπουργείο των Εξωτερικών παρακολουθεί με τις Υπηρεσίες του στο εξωτερικό θέματα διάπραξης εκνόμων ενεργειών εναντίον στόχων της πολιτικής αεροπορίας στις διάφορες χώρες και ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ.

 

 

9.2.6.2.  Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου στο εξωτερικό διαβιβάζουν στην ΥΠΑ αγγλόφωνο ημερήσιο τύπο που αναφέρεται σε τέτοιες ενέργειες. Αν ο τύπος είναι σε άλλη γλώσσα, το Υπουργείο διαβιβάζει το περιεχόμενο μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

 

9.2.7. Γενικό Επιτελείο Εθνικής ’μυνας (ΓΕΕΘΑ)

 

9.2.7.1. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την βελτίωση του επιπέδου και την αποτελεσματικότερη απόδοση των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται για την ομαλή εκτέλεση του αεροπορικού έργου και την διασφάλιση του προσωπικού και των αεροπορικών εγκαταστάσεων των δύο Υπηρεσιών στους αερολιμένες ή στα αεροδρόμια εκείνα όπου συνυπάρχουν.

 

9.2.7.2. Οι δύο Υπηρεσίες συνεργάζονται στην εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών για την γενικότερη αντιμετώπιση εκδήλωσης εκνόμων ενεργειών ή/και ασύμμετρων απειλών.

 

9.2.8. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων

9.2.8.1. Συντονίζει τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, ώστε αυτές να ενεργούν εναρμονισμένα με τα οριζόμενα στο ΕΠΑΠΑ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας.

 

9.3. Φορείς

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας μεριμνούν για την εφαρμογή των προβλεπομένων στους χώρους ευθύνης τους και γενικά για την έγκαιρη προσαρμογή τους στα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα, διαδικασίες και πρακτικές ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

 

9.3.1. Αερολιμένες

9.3.1.1 Οι αερολιμένες είναι υπεύθυνοι:

α) για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας όπως ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις του ΕΠΑΠΑ και στο βαθμό που προβλέπεται σχετική υποχρέωση τους .

β) για την ανάπτυξη, υποβολή προς έγκριση στην ΥΠΑ/ Δ15 και διατήρηση σε ισχύ εγκεκριμένου προγράμματος ασφαλείας σύμφωνα με το υπόδειγμα προγράμματος ασφαλείας αερολιμένα, που περιλαμβάνεται στη σχετική Τ.Ο.Α.

 

9.3.1.2.  Πέραν των ανωτέρω οι αερολιμένες οφείλουν όπως:

α) διασφαλίζουν τα της οργάνωσης και εκπαίδευσης του τομέα ασφαλείας τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγρ. 24 και 25 του παρόντος αντίστοιχα.

β) διασφαλίζουν την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας της ΥΠΑ.

γ) ενημερώνουν για θέματα ασφαλείας, τις υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εφαρμογή του Προγράμματος Ασφαλείας του αερολιμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις επιμέρους υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτό.

δ) διαχειρίζονται και επιβλέπουν τις δραστηριότητες τους που έχουν σχέση με την ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζουν τη συνεχή ανταπόκριση με τις απαιτήσεις του ΕΠΑΠΑ.

ε) εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου των τηρούμενων από αυτούς μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική τήρηση του προγράμματος τους.

στ) παρακολουθούν τους φορείς στους οποίους έχουν αναθέσει έργο σχετιζόμενο με διαδικασίες ασφαλείας και βεβαιούνται για την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων στη σχετική σύμβαση.

ζ) ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ και την Αεροπορική Αρχή του αερολιμένα, όταν πρόκειται για μη κρατικό, για κάθε συμβάν ασφαλείας, που έλαβε χώρα στον αερολιμένα, τηρώντας παράλληλα και ιδιαίτερο αρχείο συμβάντων ασφαλείας.

 

 

9.3.1.3. Όσον αφορά στους κρατικούς αερολιμένες τα αναφερόμενα στις παραγράφους 9.3.1.2.(α) και (β) διασφαλίζονται σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ σύμφωνα με την παράγ. 9.2.1.4.

 

9.3.1.4.   Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.9.2.3.2του παρόντος η Διοίκηση εκάστου αερολιμένα είναι υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών και φορέων που εδρεύουν στον αερολιμένα και εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματος ασφαλείας του.

 

9.3.2. Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής (ΥΕΠ)

9.3.2.1. Η ΥΕΠ εκπροσωπείται από το Συντονιστή της, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση και εφαρμογή του προγράμματος ασφαλείας του φορέα καθώς και για τη λήψη παντός μέτρου στο πλαίσιο του ΕΠΑΠΑ.

 

9.3.3. Αερομεταφορείς

9.3.3.1. Οι αερομεταφορείς είναι υπεύθυνοι:

α) για την εφαρμογή των οριζομένων στις επιμέρους διατάξεις του ΕΠΑΠΑ και στο βαθμό που προβλέπεται σχετική υποχρέωση τους.

β) για την ανάπτυξη, υποβολή προς έγκριση στην ΥΠΑ/ Δ15 και διατήρηση σε ισχύ εγκεκριμένου προγράμματος ασφαλείας σύμφωνα με το υπόδειγμα προγράμματος ασφαλείας αερομεταφορέα, που περιλαμβάνεται στη σχετική Τ. Ο.Α.

 

9.3.3.2. Πέραν των ανωτέρω οι αερομεταφορείς ομοίως οφείλουν όπως:

α) διαχειρίζονται και επιβλέπουν τις δραστηριότητες τους που έχουν σχέση με την ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζουν τη συνεχή ανταπόκριση με τις απαιτήσεις του ΕΠΑΠΑ,

β) εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου των τηρούμενων από αυτούς μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική τήρηση του προγράμματος τους, υποβάλλοντας παράλληλα στην ΥΠ Α/Δ 15 και στην Αεροπορική Αρχή των κατά τόπους αερολιμένων τις σχετικές τους εκθέσεις,

γ) βεβαιώνονται ότι οι επιβάτες, τα μέλη πληρωμάτων τους, οι χειραποσκευές αυτών καθώς και το σύνολο των αποσκευών έχουν υποβληθεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας πριν τους επιτραπεί η είσοδος / φόρτωση στο αεροσκάφος,

δ) βεβαιώνονται ότι το φορτίο, ταχυδρομείο, τα εδέσματα και λοιπά αεροπορικά εφόδια, αποθέματα και υλικά καθαρισμού προαναφερόμενα έχουν υποστεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας πριν επιτραπεί η φόρτωση τους στο αεροσκάφος,

ε) παρακολουθούν τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης καθώς και λοιπούς φορείς υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους και βεβαιούνται για την ορθή εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας σε περίπτωση που έχουν συνάψει σύμβαση παροχής σχετικών υπηρεσιών,

στ) διασφαλίζουν την προμήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας της ΥΠΑ.

 

Πέραν των ανωτέρω οι αερομεταφορείς της ημεδαπής:

α) οφείλουν όπως διασφαλίζουν τα της οργάνωσης και εκπαίδευσης του τομέα ασφαλείας τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 24. και 25. του παρόντος αντίστοιχα,

β) ευθύνονται για τη διενέργεια των προβλεπόμενων διαδικασιών σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, πληρωμάτων, χειραποσκευών και παραδιδόμενων αποσκευών σε σταθμούς εκτός της ελληνικής επικρατείας, όπου αυτοί δεν διενεργούνται από άλλο εξουσιοδοτημένο αρμοδίως φορέα κατά τα πρότυπα του παρόντος.

9.3.4 Εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία-εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς.

9.3.4.1 Τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των οριζομένων στο ΕΠΑΠΑ σχετικά με τη διακίνηση φορτίου αποστολών, ταχυμεταφορών και επειγόντων δεμάτων.

 

9.3.4.2.  Οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των οριζομένων στο ΕΠΑΠΑ σχετικά με τη διακίνηση του ταχυδρομείου.

 

 

9.3.4.3. Αμφότεροι ανωτέρω οφείλουν να μεριμνούν για:

i) τα της οργάνωσης και εκπαίδευσης του τομέα ασφαλείας τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 24 και 25 του παρόντος αντίστοιχα.

ii) τη διασφάλιση της προμήθειας και εγκατάστασης του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΥΠΑ.

iii) τον έλεγχο και παρακολούθηση των επιμέρους συνεργαζόμενων γνωστών αποστολέων.

iv) την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου των τηρούμενων από αυτούς μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας, ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική τήρηση του προγράμματος τους.

 

 

9.3.5. Φορείς εφοδιασμού αεροσκαφών - φορείς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού

Οι φορείς εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών ευθύνονται ανάλογα για την εφαρμογή των οριζομένων στο ΕΠΑΠΑ σχετικά με τη φόρτωση επί των αεροσκαφών των εφοδίων τροφοδοσίας, λοιπών αεροπορικών εφοδίων και αποθεμάτων για την εξυπηρέτηση της πτήσης καθώς και τη διακίνηση των υλικών και εφοδίων καθαρισμού επί του αεροσκάφους. Ομοίως, το προσωπικό τους υπόκειται στις απαιτήσεις περί οργάνωσης και εκπαίδευσης όπως ορίζονται στις παρ.24 και 25 του παρόντος αντίστοιχα.

 

9.3.6. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης

Οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης εφαρμόζουν τα καθοριζόμενα στο Προγράμματα Ασφαλείας κάθε Αερολιμένα στον οποίο δραστηριοποιούνται και τις απαιτήσεις που πηγάζουν από το Πρόγραμμα Ασφάλειας του Αερομεταφορέα τις πτήσεις του οποίου εξυπηρετούν στο έδαφος. Οι αερομεταφορείς τους οποίους εκπροσωπούν κατά περίπτωση οι εν λόγω φορείς έχουν την τελική ευθύνη ως προς την εφαρμογή των προβλεπομένων στις εκάστοτε διατάξεις του ΕΠΑΠΑ. Ομοίως, το προσωπικό τους υπόκειται στις απαιτήσεις περί οργάνωσης και εκπαίδευσης όπως ορίζονται στις παρ.24 και 25του παρόντος αντίστοιχα.

 

9.3.7.  Μη κρατικοί φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών

Οι μη κρατικοί φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών έχουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο κεφάλαιο (27) του παρόντος .

 

10. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

10.1. Απαιτήσεις σχεδιασμού αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων

10.1.1. Κατά τον αρχικό σχεδιασμό ή και τον καθορισμό της εσωτερικής διάταξης των βασικών υποδομών εξυπηρέτησης αερολιμένων ή αεροσταθμών καθώς και κατά την επέκταση, ανασχεδίαση και αναδιαρρύθμιση αυτών λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και των εκάστοτε ισχυουσών Τεχνικών Οδηγιών ή /και εγκυκλίων ασφαλείας της ΥΠΑ, οι οποίες αναφέρονται σε απαιτήσεις που συνδέονται με:

α) τους ελέγχους ασφαλείας επιβατών, αποσκευών, επισήμων, φορτίου, ταχύ μεταφορών, ταχυδρομείου,

εφοδίων τροφοδοσίας καθώς και λοιπών αποθεμάτων και εφοδίων χρησιμοποιουμένων από τους αερομεταφορείς,

β) την προστασία και τον έλεγχο πρόσβασης στον ελεγχόμενο χώρο αερολιμένα, στις ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας τους χώρους διακίνησης επισήμων και τις άλλες ευαίσθητες περιοχές και εγκαταστάσεις του αερολιμένα καθώς και δημιουργία σχετικού κέντρου ελέγχου,

γ) την προμήθεια, εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας και αποτελεσματική χρήση του.

 

10.1.2. Ομοίως, κατά το σχεδιασμό αεροπορικών εγκαταστάσεων λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού και των εκάστοτε ισχυουσών Τεχνικών Οδηγιών ή /και εγκυκλίων ασφαλείας της ΥΠΑ.

 

10.1.3. Η ευθύνη για το σχεδιασμό των αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων ανήκει στο φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τη διαχείριση τους.

Ο φορέας διαχείρισης των αερολιμένων και των αεροπορικών εγκαταστάσεων υποχρεούται πριν την έναρξη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών να εξασφαλίζει εγγράφως την σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ/Δ15 για τον σχεδιασμό της ασφαλούς λειτουργίας αυτών.

 

10.1.4. Κατά τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σε αερολιμένα ή εγκατάσταση σε λειτουργία, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, για την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφάλειας του αερολιμένα ή της εγκατάστασης, τα οποία υποβάλλονται στην Δ15 για την έγκριση τους, άλλως η επηρεαζόμενη μονάδα θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία της κατά τις φάσεις που κρίνεται ανασφαλής.

 

10.1.5. Οι Διοικήσεις των αερολιμένων μεριμνούν για τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κέντρου ελέγχου στους αερολιμένες. Όταν, λόγω μεγέθους κίνησης ή κατασκευαστικών και λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων, δεν είναι δυνατή η δημιουργία ιδιαίτερου κέντρου ελέγχου, ορίζουν συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο λόγω της αποστολής του είναι συνεχώς κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Ως κέντρο ελέγχου αερολιμένα δεν μπορεί να ορισθεί χώρος αεροναυτιλίας.

 

10.2. Έλεγχος πρόσβασης

Ελεγχόμενος χώρος αερολιμένα (airside) - αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας (security restricted areas) και Ζωτικά τμήματα αυτής (critical parts).

10.2.1. Με ευθύνη του αερολιμένα ορίζονται οι υποκείμενοι σε έλεγχο χώροι, ήτοι ο ελεγχόμενος χώρος, η αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας και τα ζωτικά τμήματα αυτής, ως ακολούθως:

i) Ως ελεγχόμενος χώρος αερολιμένα (airside) ορίζεται η περιοχή κίνησης αεροσκαφών καθώς και κάθε παρακείμενος στεγασμένος ή μη χώρος στον οποίο η πρόσβαση ελέγχεται.

ii) Ως αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας (security restricted area) ορίζονται οι περιοχές του ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα (airside), για την πρόσβαση στις οποίες απαιτείται, πέραν του ελέγχου πρόσβασης και έλεγχος ασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΠΑΠΑ. Οι περιοχές αυτές κανονικά περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων, όλες τις περιοχές αναχώρησης επιβατών μεταξύ των σημείων ελέγχου και του αεροσκάφους, την περιοχή στάθμευσης αεροσκαφών, τις περιοχές εναπόθεσης και διαχωρισμού αποσκευών, τα υπόστεγα φορτίου, τα ταχυδρομικά κέντρα διαλογής, τους χώρους φύλαξης ειδών καθαρισμού, τροφοδοσίας και ανεφοδιασμού στον ελεγχόμενο χώρο του αερολιμένα και άλλους χώρους που καθορισθούν στο πρόγραμμα ασφαλείας του φορέα.

iii) Ως ζωτικά τμήματα (critical parts) των αυστηρά ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας (security restricted areas), ορίζονται τουλάχιστον οι περιοχές που καλύπτουν τη διακίνηση ελεγμένων από πλευράς ασφαλείας αναχωρού-ντων επιβατών / χειραποσκευών από το σημείο ελέγχου ασφαλείας (security check-point) μέχρι την πύλη εξόδου του αεροσταθμού για επιβίβαση τους στα αεροσκάφη.

Για την είσοδο στα ζωτικά τμήματα απαιτείται πέραν από τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών / χειραποσκευών και η εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 10.4 του παρόντος.

 

 

10.2.2. Με ευθύνη του αερολιμένα καθορίζονται τα διαχωριστικά όρια μεταξύ της αστικής περιοχής (landside) και των επί μέρους τομέων του υποκείμενου σε έλεγχο χώρου. Όσον αφορά σε αεροπορικές εγκαταστάσεις εκτός αερολιμένων αντίστοιχα διαχωριστικά όρια ορίζονται με ευθύνη αυτών των φορέων και περιγράφονται στο πρόγραμμα ή τις διαδικασίες ασφαλείας τους.

 

10.2.3. Τα όρια διαχωρισμού καθορίζονται σαφώς, σημαίνονται και εξασφαλίζονται, ώστε να μην είναι εφικτή η πρόσβαση στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και οχημάτων.

 

10.2.4. Η Διοίκηση του Αερολιμένα καθορίζει συγκεκριμένα σημεία ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων στα όρια της αστικής περιοχής και του ελεγχόμενου χώρου καθώς και στα όρια των αυστηρά ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποκλείεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας και λοιπές περιοχές του ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα μέσω άλλων χώρων.

 

10.2.5. Όλα τα εν χρήσει σημεία πρόσβασης είναι πάντα επαρκώς στελεχωμένα από φύλακες ασφαλείας ή/και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμό. Το αρμόδιο προσωπικό ασφαλείας που τα στελεχώνει υποχρεούται να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την Αστυνομία για επέμβαση σε περιπτώσεις επαπειλούμενης ή εκδηλωθείσας έκνομης ενέργειας.

 

10.2.6.  Όταν στα ανωτέρω σημεία πρόσβασης δεν εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας σφραγίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου και οχήματος μέσω αυτών.

 

10.2.7. Η πρόσβαση των επιβατών στους υποκείμενους προς έλεγχο χώρους του αερολιμένα για αναχώρηση, γίνεται από καθορισμένα σημεία ελέγχου πρόσβασης και ασφαλείας επιβατών και επιτρέπεται, μόνο εφόσον διαθέτουν και δύνανται να επιδείξουν προς έλεγχο έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα διαβατήριο ή ταυτότητα κατά περίπτωση και κάρτα επιβίβασης ή με άλλη αποδεκτή από την ΥΠΑ διαδικασία. Το αυτό ισχύει περί διερχομένων ή μετεπιβιβαζόμενων επιβατών.

 

 

 

10.2.8. Απαγορεύεται ρητά η πρόσβαση εργαζομένων ή επισκεπτών στους υποκείμενους προς έλεγχο χώρους του αερολιμένα χωρίς την προβλεπόμενη άδεια εισόδου. Η δε ασυνόδευτη πρόσβαση των εργαζομένων και τρίτων στους χώρους αυτούς, επιτρέπεται μόνον εφόσον εξουσιοδοτηθούν από τον αερολιμένα με την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας εισόδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόντα κανονισμό και την σχετική ΤΟΑ.

 

10.2.9.  Η πρόσβαση μελών πληρωμάτων, που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια εισόδου του αερολιμένα, στους υποκείμενους προς έλεγχο χώρους αυτού για αναχώρηση, γίνεται από καθορισμένα σημεία ελέγχου ασφαλείας και επιτρέπεται, μόνο εφόσον φέρουν την εταιρική ταυτότητα, στολή και επιδεικνύουν προς έλεγχο, αν αυτό απαιτηθεί αρμοδίως, έγκυρο επαγγελματικό πτυχίο.

 

 

 

10.2.10. Για τη διακίνηση επιβατών και πληρωμάτωντης γενικής αεροπορίας, ο αερολιμένας καθορίζει στο πρόγραμμα ασφαλείας του σχετική διαδικασία στην οποία λαμβάνονται υπ' όψιν τα οριζόμενα στο ΕΠΑΠΑ.

 

10.2.11.  Επιτρέπεται η πρόσβαση επισκεπτών σε υποκείμενους προς έλεγχο χώρους του αερολιμένα μόνον εφόσον υποστούν τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας και συνοδεύονται από εξουσιοδοτημένο μέλος του προσωπικού οριζόμενο από αυτόν και διαθέτουν σχετική κάρτα επισκέπτη ή προσωρινή άδεια αρμοδίως εκδιδόμενη.

 

 

 

10.3. Έρευνα ιστορικού προσωπικού -’δειες εισόδου προσωπικού και οχημάτων.

10.3.1. Οι άδειες εισόδου εκδίδονται με ευθύνη του αερολιμένα σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους του ή τους επισκέπτεται συχνά για εργασία, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του αερολιμένα, των αερομεταφορέων και των υπαλλήλων λοιπών φορέων κρατικών ή μη, που είναι εγκατεστημένοι σε αυτόν, και σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός αυτού, κατά οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η άδεια εισόδου φέρει το όνομα ,την φωτογραφία του κατόχου, την επωνυμία του εργοδοτικού φορέα, είναι ορισμένης διάρκειας ισχύος και πρέπει να φέρεται πάντοτε σε ευδιάκριτο σημείο της ενδυμασίας του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.

 

10.3.2. Η έκδοση αδειών εισόδου στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους του αερολιμένα περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο αριθμό προσωπικού και οχημάτων και μόνο για τους αναφερόμενους σε αυτές χώρους εργασίας. Σε περίπτωση που εργαζόμενος απαιτηθεί να εργαστεί σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που ορίζει η άδεια εισόδου, πρέπει να διαθέτει γραπτή έγκριση του Αερολιμένα.

 

10.3.3. Για την έκδοση των αδειών εισόδου με τις οποίες επιτρέπεται η ασυνόδευτη πρόσβαση, απαιτείται έρευνα του ιστορικού των εργαζομένων η οποία επαναλαμβάνεται με μέριμνα του αερολιμένα κάθε τρία (3) έτη. Στην έρευνα του ιστορικού εντάσσεται υποχρεωτικά η βεβαίωση του εργοδοτικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της επομένης παραγράφου και η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Για το χρονικό διάστημα παραμονής εργαζομένων στο εξωτερικό, ημεδαπών ή και αλλοδαπών, απαιτείται προσκόμιση αντίστοιχου αντιγράφου ποινικού μητρώου της χώρας ή χωρών εξωτερικού, που να καλύπτει το διάστημα παραμονής τους στο εξωτερικό, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από τις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές της χώρας ή των χωρών χορήγησης του ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Για αλλοδαπούς, στελέχη αλλοδαπών αερομεταφορέων, που πρόκειται να απασχοληθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε αερολιμένα, δύναται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση, αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής του ποινικού μητρώου, στη σχετική ΤΟΑ.

 

10.3.4.  Οι εργοδοτικοί φορείς των εργαζομένων υποχρεούνται να διενεργούν κατάλληλους ελέγχους προσωπικού πριν την πρόσληψη και για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας θα βεβαιώνουν εγγράφως τον Αερολιμένα για την καταλληλότητα και την προϋπηρεσία του εργαζόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Τ.Ο.Α.της ΥΠΑ.

 

10.3.5. Ο αερολιμένας εκδίδει άδειες εισόδου σε εργαζόμενους για πρόσβαση στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους, εφόσον δεν βαρύνονται με καταδικαστικές αποφάσεις, κατά τα τελευταία τουλάχιστον δέκα έτη, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική περί αδειών Τ.Ο.Α. και, κατά δήλωση του, δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή δεν υπάρχει εκκρεμοδικία σε βάρος του ή τέλος δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια. Για περιπτώσεις ποινικών μητρώων με καταδικαστικές αποφάσεις, που δεν περιγράφονται στο παράρτημα περί αδειών της Τ.Ο.Α. δύναται να χορηγείται, κατά την κρίση των αερολιμεναρχών, άδεια εισόδου με δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους εκτός όμως των ζωτικών τμημάτων των αυστηρά ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας του αερολιμένα (critical parts).

 

10.3.6. Κάθε αερολιμένας με την έκδοση των αδειών εισόδου για ασυνόδευτη πρόσβαση στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους, ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες Αρχές με τα στοιχεία των εν λόγω εργαζομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική ΤΟΑ, για την από πλευράς τους περαιτέρω έρευνα του ιστορικού αυτών.

 

10.3.7. Η ΥΠΑ παράλληλα συνεργάζεται με την αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΥΠΕΣΔΔΑ σε θέματα που αφορούν στην περαιτέρω έρευνα του ιστορικού των εργαζομένων με πρόσβαση στους υποκείμενους προς έλεγχο χώρους του αερολιμένα. Χορηγηθείσα άδεια εισόδου σε εργαζόμενο στον αερολιμένα, ανακαλείται και ακυρώνεται με εντολή της ΥΠΑ/Δ15 προς τον αερολιμένα, εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο των ανωτέρω αναφερομένων υπηρεσιών στοιχεία, με τα οποία αμφισβητείται, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, η καταλληλότητα ή αξιοπιστία του ατόμου στο οποίο έχει εκδοθεί η εν λόγω άδεια.

 

10.3.8. ’δειες σε αλλοδαπούς διπλωμάτες διαπιστευμένους στην Ελλάδα, εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική Τ.Ο.Α.

 

10.3.9. Όλα τα οχήματα που κινούνται μεταξύ υποκείμενου προς έλεγχο χώρο και αστικής περιοχής εφοδιάζονται με άδεια εισόδου, ειδική για κάθε όχημα η οποία τοποθετείται σε αυτό σε ευδιάκριτο σημείο. Τα υπόλοιπα οχήματα που ζητούν πρόσβαση στους ανωτέρω χώρους του αερολιμένα γίνονται δεκτά μόνον εφόσον εκδοθεί σχετική προσωρινή άδεια εισόδου και υποβληθούν στην προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου. Εξαιρούνται των απαιτήσεων αυτών μόνον τα οχήματα που εκτελούν αποστολές έκτακτης ανάγκης. Οι αερολιμένες στα προγράμματα ασφαλείας τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασία σχετικά με τη διακίνηση των τελευταίων στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους του (π.χ. ασθενοφόρα).

 

10.3.10.  Ιδιαίτερα θέματα και λεπτομέρειες, που αφορούν την εξουσιοδότηση προσώπων και οχημάτων καθώς και την έκδοση και ανανέωση αδειών εισόδου ρυθμίζονται σε σχετική Τ.Ο.Α. της ΥΠΑ.

 

 

10.4. Έλεγχος ασφαλείας (screening) εργαζομένων, οχημάτων και των αντικειμένων που μεταφέρουν.

 

10.4.1. Όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των μελών πληρωμάτων, καθώς και όλα τα αντικείμενα, που μεταφέρουν, υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας πριν την είσοδό τους σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατωτέρω παραγράφους.

 

10.4.2. Για την είσοδο στα ζωτικά τμήματα των αυστηρά ελεγχόμενων περιοχών ασφαλείας, όπως ορίζονται στο παρόν απαιτείται, με ευθύνη του αερολιμένα, πέραν του ελέγχου πρόσβασης, η διενέργεια ελέγχου ασφαλείας των εργαζομένων καθώς και των αντικειμένων που μεταφέρουν. Τα πρότυπα των μεθόδων ασφαλείας θα είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τους επιβάτες και τις χειραποσκευές.

 

 

10.4.3.  Για την είσοδο των εργαζομένων σε μη ζωτικά τμήματα της αυστηρά ελεγχόμενης περιοχής ασφαλείας, θα διενεργούνται με ευθύνη του αερολιμένα συνεχώς, στα σημεία πρόσβασης ή από περιπόλους του προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, κατάλληλοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ασφαλείας σε ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός αν άλλως ορίζεται από την Αεροπορική Αρχή, σύμφωνα με σχετική αξιολόγηση κινδύνου. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος ασφαλείας επεκτείνεται σε όλα τα αντικείμενα, εφόδια, και υλικά συμπεριλαμβανομένων των ειδών καθαρισμού, τροφοδοσίας (catering) και αφορολογήτων που προορίζονται για τα αεροσκάφη.

 

10.4.4. Κατάλληλοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ασφαλείας πραγματοποιούνται και στα οχήματα με τα αντικείμενα και υλικά που μεταφέρουν όταν διακινούνται στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους.

 

10.5. Περιοχές αεροσταθμών (air terminals)

10.5.1. Ο αερολιμένας είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση και φρούρηση όλων των περιοχών των αεροσταθμών στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό. Οι αεροσταθμοί προστατεύονται από το αρμόδιο προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στον αερολιμένα, το οποίο επιτηρεί τους επιβάτες και τα λοιπά πρόσωπα.

 

10.5.2. Το ανωτέρω προσωπικό ασφαλείας του αερολιμένα όταν επιτηρεί τους χώρους του αερολιμένα είναι εξοπλισμένο με μέσα άμεσης επικοινωνίας και υποχρεούται να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την Αστυνομία για επέμβαση σε περιπτώσεις επαπειλούμενης ή εκδηλωθεί-σας έκνομης ενέργειας.

 

10.5.3. Σε αερολιμένες, που δεν λειτουργούν καθ' όλο το 24ωρο και εφόσον δεν φυλάσσονται επαρκώς κατά το διάστημα της μη λειτουργίας τους, με την έναρξη της επαναλειτουργίας τους, ερευνώνται οι διάφοροι χώροι για εντοπισμό τυχόν υπόπτου αντικειμένου.

 

10.5.4. Οι περιοχές στις οποίες διακινούνται οι επιβάτες πρέπει να είναι πλήρως διαχωρισμένες από αυτές στις οποίες διακινούνται οι ελεγμένες αποσκευές, ταχυδρομείο και φορτίο που προορίζονται για μεταφορά.

 

10.6. Αίθουσα διακίνησης επισήμων προσώπων

10.6.1.  Ο αερολιμένας και στην περίπτωση του ΔΑΑ η επιμέρους Αεροπορική Αρχή εκπονεί συγκεκριμένες διαδικασίες ασφαλείας όσον αφορά την λειτουργία της αίθουσας κρατικών επισήμων τις οποίες περιλαμβάνει στο πρόγραμμα ασφαλείας του. Η ευθύνη για την ασφάλεια της αίθουσας κρατικών επισήμων ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ.

 

10.6.2.  Οι αίθουσες κρατικών επισήμων (όπου υπάρχουν) χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των ατόμων τα οποία περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο των Εξωτερικών δύναται κατά την κρίση του να εντέλλεται την χρήση της αίθουσας κρατικών επισήμων και για την εξυπηρέτηση άλλων προσώπων.

 

10.6.3.  Η αίθουσα κρατικών επισήμων ανοίγει, αφού ενημερωθεί ο υπεύθυνος ασφαλείας του αερολιμένα, και φρουρείται συνεχώς από την Ελληνική αστυνομία από την έναρξη λειτουργίας της και μέχρι το πέρας της χρήσης της.

 

10.6.4.  Η αίθουσα κρατικών επισήμων ερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία πριν από κάθε χρήση της.

 

10.6.5.  Η είσοδος των δικαιουμένων εισόδου στην αίθουσα κρατικών επισήμων επιτρέπεται μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

 

10.6.6. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα κρατικών επισήμων:

α. στους συνοδούς ασφαλείας και οδηγούς εκτός αν τούτο ζητηθεί από τους κρατικούς επίσημους,

β. σε δημοσιογράφους και φωτογράφους εκτός από τις περιπτώσεις που τούτο ζητηθεί από τους κρατικούς επισήμους προκειμένου να δοθεί συνέντευξη τύπου.

 

10.6.7. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών σε φωτογράφους και δημοσιογράφους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να επιτραπεί η πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης του αεροσκάφους, που μεταφέρει το επίσημο πρόσωπο, σε φωτογράφους και δημοσιογράφους μόνο εφόσον ζητηθεί αρμοδίως με τη σύμφωνη γνώμη του επισήμου και εγκριθεί από την Αεροπορική Αρχή του αερολιμένα και την Ελληνική Αστυνομία, η οποία και αναλαμβάνει τον έλεγχο και φύλαξη του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί για την υποδοχή ή προπομπή.

 

10.6.8.  Όλοι οι εισερχόμενοι στην αίθουσα κρατικών επισήμων υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας (screening) με εξοπλισμό ασφαλείας ή δια χειρός έλεγχο εκτός από εκείνους που εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΠΑΠΑ.

 

10.6.9.  Οι μονάδες ασφαλείας των αερολιμένων οφείλουν να εκπονήσουν γραπτή διαδικασία ενεργειών ασφαλείας και πίνακα προκαθοριζομένων σημείων ελέγχων (check-list), η οποία εφαρμόζεται πριν από κάθε χρήση της αίθουσας κρατικών επισήμων και τηρείται σχετικό αρχείο.

 

10.6.10.  Σε περίπτωση που αερολιμένας δεν διαθέτει συγκεκριμένη αίθουσα κρατικών επισήμων εκπονεί σε συνεργασία με την αστυνομία διαδικασία που να καλύπτει την ασφάλεια τους και την ενσωματώνει στο πρόγραμμα ασφάλειας του.

 

10.6.11. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 20 του παρόντος, προσωπικότητες που απολαμβάνουν ιδιαιτέρων διευκολύνσεων, από πλευράς αερολιμένα ή αερομεταφορέα, δεν εξαιρούνται των απαιτούμενων ελέγχων ασφάλειας.

 

10.7. Λοιπές περιοχές

10.7.1. Ο αερολιμένας, λαμβάνοντας υπ' όψιν και την παράγραφο 9.2.4.1, διασφαλίζει την επιτήρηση και των λοιπών περιοχών που ευρίσκονται στην πλευρά των μη υποκείμενων σε έλεγχο χώρων του. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διάφορες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του κοινού, όπως ιδιόκτητοι και δημόσιοι χώροι στάθμευσης, δημόσιες οδικές προσβάσεις προς τους τερματικούς σταθμούς, χώροι ενοικιάσεως αυτοκινήτων, περιοχές αναμονής των επίγειων μέσων μεταφοράς καιταξί, και κάθε άλλη εγκατάσταση (ξενοδοχεία, γειτνιάζουσες ιδιοκτησίες κ.α.).

 

10.7.2. Ομοίως, προβλέπονται μέτρα ελέγχου πρόσβασης σε περιοχές που είναι ελεύθερες για το κοινό και οι οποίες ευρίσκονται κοντά σε περιοχές κίνησης αεροσκαφών.

 

10.7.3. Με σχετική απόφαση του Δ/ΥΠΑ ή της Διοίκησης του Αερολιμένα οι χώροι, των ανωτέρω παραγράφων, ή μέρος αυτών μπορούν να κλείνουν γρήγορα σε περίπτωση αύξησης της απειλής με συνέπεια να επαναοριοθετούνται ανάλογα και οι υποκείμενοι προς έλεγχο χώροι του αερολιμένα.

 

10.8. Φυσική ασφάλεια και περίπολοι

10.8.1 Σε κάθε αερολιμένα οι μη στεγασμένοι χώροι περιφράσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και οχημάτων.

 

10.8.2. Οι αερολιμένες περιφράσσονται με περιμετρική περίφραξη τύπου NATO και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας της ΥΠΑ.

 

 

10.8.3. Το προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών του αερολιμένα εκτελεί περιπολίες περιμετρικά του πεδίου ελιγμών, κατά μήκος της περίφραξης και ιδιαίτερα στα σημεία που αναμένουν τα αεροσκάφη για να απογειωθούν αν αυτά βρίσκονται κοντά σε χώρους που διέρχονται δημόσιοι δρόμοι.

 

10.8.4.  Οι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών επιτηρούνται ή/ και φρουρούνται από το προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του αερολιμένα. Κατ' εξαίρεση όταν διακινούνται αρχηγοί κρατών, πρόεδροι Κυβερνήσεων ή άλλες προσωπικότητες, κατά των οποίων, κατά την κρίση της Αστυνομίας και του Αερολιμένα, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης εγκληματικών ενεργειών ή σοβαρής διατάραξης της έκνομης τάξης, τα α/φη ή/ και οι χώροι στάθμευσης επιτηρούνται ή / και φρουρούνται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με την συνδρομή, αν απαιτηθεί και του προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών του αερολιμένα, σε περίπτωση που αυτό δεν ταυτίζεται με το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ..

 

10.8.5. Το προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών του αερολιμένα όταν διενεργεί περιπολίες σε όλους στους χώρους του αερολιμένα είναι εξοπλισμένο με μέσα άμεσης επικοινωνίας .Σε περίπτωση που οι περιπολίες διενεργούνται από προσωπικό που δεν ανήκει στην ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει αυτή να ειδοποιείται άμεσα για επέμβαση σε περιπτώσεις επαπειλούμενης ή εκδηλωθείσας έκνομης ή εγκληματικής ενέργειας.

 

10.8.6. Με ευθύνη του αερολιμένα ιδιαίτερα ευαίσθητες εγκαταστάσεις όπως αυτές των καυσίμων, υλικών συντήρησης αεροσκαφών, υπόστεγων συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών, ηλεκτρικών υποσταθμών, Πύργων Ελέγχου και κτηρίων στέγασης υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας ή Τηλεπικοινωνιών, περιφράσσονται με εσωτερική περίφραξη στο μέτρο που δεν εμποδίζεται η λειτουργία της εγκατάστασης. Ορίζονται φύλακες για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις και καθιερώνεται ο έλεγχος πρόσβασης ατόμων και οχημάτων σ' αυτές και η διαδικασία επιτήρησης αυτών με περιπολίες.

 

10.8.7.  Οι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, οι λοιποί χώροι στάθμευσης, ευαίσθητα τμήματα της περίφραξης του Αερολιμένα καθώς και οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο πρέπει να φωτίζονται επαρκώς, ειδικές δε επιπλέον προφυλάξεις και μέτρα λαμβάνονται, κατά την κρίση της Διοίκησης των αερολιμένων ώστε να αποθαρρύνονται ή να προλαμβάνονται έκνομες ενέργειες στις εγκαταστάσεις αυτές.

 

10.9. Μέτρα ασφαλείας εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας

10.9.1. Κάθε αερολιμένας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα ασφαλείας του μέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας, των οποίων έχει την ευθύνη, και βρίσκονται εγκατεστημένες εντός των ορίων του.

 

10.9.2.  Για τις λοιπές εγκαταστάσεις αεροναυτιλίας εκτός αερολιμένων υπεύθυνοι για την λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας είναι η Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής της ΥΠΑ.

 

10.9.3. Η κατασκευή των στεγασμένων χώρων εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή προστασία από έκνομες παρεμβάσεις.

 

10.9.4. Ο περιβάλλων χώρος πρέπει να είναι περιφραγμένος, φωτιζόμενος και να σημαίνεται κατάλληλα, η δε περίφραξη να είναι αντιστοίχου επιπέδου με τις περιφράξεις αερολιμένων.

 

10.9.5. Εγκαταστάσεις αεροναυτιλίας μόνιμα στελεχωμένες επιτηρούνται από το προσωπικό της ΥΠΑ, που υπηρετεί σε αυτές και πρέπει να διαθέτουν σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας με την πλησιέστερη μονάδα της ΥΠΑ και της Αστυνομίας.

 

10.9.6. Εγκαταστάσεις αεροναυτιλίας μη μόνιμα στελεχωμένες εφοδιάζονται με κατάλληλα τεχνικά μέσα εποπτείας και προστασίας για περιπτώσεις παραβίασης τους με μέριμνα της ΥΠΑ και επιτηρούνται από αυτή σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

 

10.9.7. Εγκαταστάσεις αεροναυτιλίας που είναι εγκατεστημένες μέσα σε χώρο στρατιωτικών μονάδων επιτηρούνται με μέριμνα των μονάδων αυτών.

 

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

11.1. Μέτρα ασφάλειας σταθμευμένων αεροσκαφών

Έρευνα ασφαλείας (aircraft security search) και έλεγχος ασφαλείας (aircraft security check) αεροσκαφών

11.1.1. Οι αερομεταφορείς είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση των αεροσκαφών τους και για την λήψη των κατάλληλων κατά περίπτωση μέτρων, ώστε όλα τα α/φη να υπόκεινται σε έρευνα και έλεγχο ασφαλείας.

 

11.1.2 Τα α/φη που ευρίσκονται σε χώρους συντήρησης ή γενικά δεν είναι σε λειτουργία υπόκεινται σε «έρευνα ασφαλείας αεροσκάφους» αμέσως πριν ή αμέσως μετά αφού μεταφερθούν σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας για την διενέργεια πτήσης. Τα αεροσκάφη μπορεί να ερευνηθούν και άλλη χρονική στιγμή πριν μεταφερθούν σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να ασφαλίζονται ή να φυλάσσονται από την αρχή της έρευνας μέχρι την αναχώρηση. Εάν ερευνώνται μετά την είσοδο στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας, πρέπει να ασφαλίζονται ή να φυλάσσονται από την αρχή της έρευνας μέχρι την αναχώρηση.

 

11.1.3.Τα α/φη που βρίσκονται σε λειτουργία, στο σταθμό προορισμού πριντηνεπιστροφή (turn-around), ή σε ενδιάμεσο (transit) σταθμό υπόκεινται σε «έλεγχο ασφαλείας α/φους» αμέσως μετά την αποβίβαση των επιβατών ή το αργότερο δυνατόν πριν την επιβίβαση των επιβατών και την φόρτωση των αποσκευών και του φορτίου.

 

11.1.4. Όλες οι έρευνες και οι έλεγχοι ασφαλείας α/φους εκτελούνται αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εφοδιασμού (τροφοδοσίας, καθαρισμού, υπάλληλοι καταστημάτων αφορολογήτων και άλλοι) εγκαταλείψουν το α/φος. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω χρονικών περιορισμών, οι εν λόγω έλεγχοι δύνανται να διεξάγονται καθόσον όλοι οι ευρισκόμενοι στο α/φος ανωτέρω φορείς εφοδιασμού και τα αντικείμενα που μεταφέρουν έχουν ήδη ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ευρίσκονται υπό την επιτήρηση του αερομεταφορέα.

 

 

11.1.5. Λεπτομέρειες για τον έλεγχο και την έρευνα των αεροσκαφών περιγράφονται στην σχετική Τ. Ο. Α.

 

11.2. Προστασία των αεροσκαφών

11.2.1. Οι αερομεταφορείς είναι υπεύθυνοι για την προστασία των αεροσκαφών τους.

 

11.2.2.  Σε εν λειτουργία α/φη θα διεξάγεται έλεγχος πρόσβασης, από την αρχή του ελέγχου ασφαλείας και μέχρι την αναχώρηση τους.

 

11.2.3. Σε εκτός λειτουργίας α/φη τα οποία έχουν ερευνηθεί και μεταφερθεί σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας θα διενεργείται έλεγχος πρόσβασης από την αρχή της έρευνας ασφαλείας και μέχρι την αναχώρηση τους.

 

11.2.4. Όλα τα εν λειτουργία α/φη επιτηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα ο εντοπισμός κάθε μη εξουσιοδοτημένης προσέγγισης ατόμου ή οχήματος στο α/φος.

11.2.5.  Η επιτήρηση των α/φών, που διανυκτερεύουν στη περιοχή στάθμευσης ή είναι εκτός λειτουργίας επί αρκετές ώρες, πραγματοποιείται από τον αερολιμένα.

 

11.2.6.  Στη περίπτωση αυτή οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν ώστε:

α) Οι θύρες του θαλάμου των α/φων να είναι κλειστές.

β) Οι γέφυρες επιβίβασης ή/και οι κλίμακες του κάτω μέρους της ατράκτου να είναι ασφαλισμένες, απομακρυσμένες ή ανασυρμένες ανάλογα με την περίπτωση ή

γ) Οι θύρες του α/φους να σφραγίζονται.

 

11.2.7.  Επιπλέον στους αερολιμένες που δεν εφαρμόζεται το μέτρο του ελέγχου ασφαλείας όλου του προσωπικού κατά την πρόσβαση τους σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας, διασφαλίζεται με ευθύνη των αερολιμένων η ύπαρξη πεζών ή εποχούμενων περιπόλων οι οποίες προσεγγίζουν κάθε α/φος τουλάχιστον κάθε 30 λεπτά, ή κάθε αφ/ος επιτηρείται σε βαθμό που να επιτρέπεται άμεσα η ανίχνευση κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

 

11.2.8. Αεροσκάφη που παραμένουν στο έδαφος, σταθμεύουν σε ασφαλή απόσταση από την εξωτερική περίφραξη του αερολιμένα, σε καλά φωτισμένη περιοχή. Εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, ο Αερολιμένας που έχει και την γενική ευθύνη φρούρησης και επιτήρησης των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών λαμβάνει πρόσθετα μέτρα.

 

12. ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 

12.1 Έλεγχος ασφαλείας επιβατών

12.1.1. Με ευθύνη του αερολιμένα υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας όλοι οι αναχωρούντες επιβάτες. Ο έλεγχος ασφαλείας θα γίνεται κατά τρόπον αποδεκτό από την ΥΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν μεταφέρονται στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας και το αεροσκάφος τα απαγορευμένα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (1) του παρόντος. Του ανωτέρω ελέγχου ασφαλείας δύνανται να εξαιρούνται οι μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες μετά από σχετική έγκριση της ΥΠΑ/Δ15, εφόσον προέρχονται από αερολιμένες στους οποίους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα πρότυπα του παρόντος, σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας επιβατών.

 

12.1.2. Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων αντικειμένων ο ελεγκτής ασφαλείας ενεργεί κατά τα προβλεπόμενα στηνπαράγραφο12.5.

 

12.1.3. Οι επιβάτες ελέγχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες μεθόδους:

α) έρευνα με τα χέρια,

β) με έλεγχο μέσω πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων,

Αμέσως μετά την πύλη ελέγχου, διενεργείται παράλληλα και σε συνεχή, δειγματοληπτική βάση, έρευνα με τα χέρια στους ελεγμένους επιβάτες, οι οποίοι δεν προκαλούν εκπομπή προειδοποιητικού σήματος.

Ανεξάρτητα από τον ανωτέρω συνεχή δειγματοληπτικό έλεγχο σε περίπτωση εκπομπής προειδοποιητικού σήματος από τον εξοπλισμό ελέγχου, θα ακολουθούνται τα εξής:

- ο επιβάτης πρέπει να υποχρεώνεται να περάσει και πάλι από την πύλη ανίχνευσης, αφού του συσταθεί να αφαιρέσει τυχόν υπόλοιπα μεταλλικά μικροαντικείμενα που κατέχει ακόμη επάνω του, και

- είτε, αφού δεν υπάρξει άλλο προειδοποιητικό σήμα από τον εξοπλισμό ελέγχου ασφαλείας, επιτρέπεται η είσοδος του στις αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας (αίθουσες αναχώρησης επιβατών)

- είτε, αν υπάρξει νέο προειδοποιητικό σήμα από τον εξοπλισμό ελέγχου υπόκειται σε δια χειρός έρευνα, ενδεχομένως και με τη βοηθητική χρησιμοποίηση φορητού ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων.

 

12.1.4 Σε περίπτωση που το προσωπικό ασφαλείας, με τη χρήση των παραπάνω μεθόδων ελέγχου ασφαλείας δεν δύναται να αποφασίσει για την «καθαρότητα» του επιβάτη, πραγματοποιείται λεπτομερέστερη δια χειρός έρευνα, με την έννοια της σωματικής έρευνας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν διενεργείται δημοσία αλλά σε ιδιαίτερο παρακείμενο κλειστό χώρο, με αδιαφανή τοιχώματα, από ελεγκτή ασφαλείας του ιδίου φύλλου, και μόνο με την συγκατάθεση του ελεγχόμενου. Υποχρεωτική σωματική έρευνα πραγματοποιείται μόνο από την Ελληνική Αστυνομία η οποία καλείται προς τούτο στις περιπτώσεις που ο έλεγχος ασφαλείας δεν ασκείται από αυτήν.

 

12.1.5 Οι επιβάτες δικαιούνται για ιδιαίτερους λόγους όπως π.χ. ψυχολογικούς, χρήσης βηματοδότη να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου με τα χέρια, αντί του ελέγχου με μηχανήματα.

 

12.1.6 Ο έλεγχος ασφαλείας γίνεται με την συναίνεση του επιβάτη, σε περίπτωση δε που επιβάτες αρνούνται να υποστούν τον προβλεπόμενο έλεγχο ασφαλείας από το εξουσιοδοτημένο για την εργασία αυτή προσωπικό, δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας του Αερολιμένα και η επιβίβαση στο αεροσκάφος. Στη περίπτωση αυτή, ο ελεγκτής ασφαλείας, εάν ο έλεγχος δεν διεξάγεται από την ΕΛ.ΑΣ., ενημερώνει αμέσως την Αστυνομία και την κατά τόπους Αεροπορική Αρχή. Το αρμόδιο αστυνομικό όργανο του αερολιμένα απαγορεύει την επιβίβαση του αρνούμενου να υποστεί τον έλεγχο ασφαλείας επιβάτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν διαπιστωθεί ότι επιβάτης έχει επιβιβασθεί σε αεροσκάφος, χωρίς να υποστεί τους προβλεπόμενους ελέγχους, ο αερομεταφορέας υποχρεούται να αποβιβάσει όλους τους επιβάτες και να προχωρήσει σε έλεγχο του αεροσκάφους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.1. του παρόντος.

 

12.1.7. Η ευαισθητοποίηση της πύλης ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ρυθμίζεται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει εύλογα την ανίχνευση μικρών μεταλλικών αντικειμένων. Σε κάθε περίπτωση η ευαισθητοποίηση αυτή αλλά και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες ελέγχων ασφαλείας επιβατών καθορίζονται με σχετική Τ.Ο.Α.

 

12.1.8. Πέραν της διενέργειας του ελέγχου ασφαλείας για τους προς επιβίβαση επιβάτες, οι ανωτέρω διαδικασίες εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται έλεγχος ασφαλείας προσώπων προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε αεροπορικές εγκαταστάσεις.

 

12.1.9. Ιδιαίτερες διαδικασίες, εφαρμόζονται για τον έλεγχο ασφαλείας ειδικών κατηγοριών ατόμων, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, ασθενείς, ανεπιθύμητοι επιβάτες κ.α. οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να υποστούν τους συνήθεις ελέγχους ασφαλείας σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στο ΕΠΑΠΑ.

 

 

12.2. Σημεία ελέγχου ασφαλείας αερολιμένα, στελέχωση, εξοπλισμός

12.2.1.  Κάθε σημείο ελέγχου ασφαλείας στελεχώνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την ΥΠΑ προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών λειτουργεί δε σύμφωνα με σχετικές Τεχνικές Οδηγίες της, όσον αφορά στη στελέχωση και εξοπλισμό, ώστε να διενεργείται αποτελεσματικά ο έλεγχος ασφάλειας και να εξυπηρετείται απρόσκοπτα η ροή προσώπων, αντικειμένων και οχημάτων.

12.2.2. Κάθε ροή σημείου ελέγχου ασφαλείας που αποτελείται από Μαγνητική Πύλη και Χ'Ray χειραποσκευών εποπτεύεται από επόπτη σημείου ελέγχου, κάθε δε επόπτης σημείου ελέγχου επιτρέπεται να εποπτεύει μέχρι δύο ροές ελέγχου, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτές είναι άμεσα γειτνιάζουσες. Σε αερολιμένες που εξυπηρετούν διεθνείς πτήσεις, πέραν του επόπτη, απαιτούνται τουλάχιστον 4 άτομα σε κάθε ροή. Ο ελεγκτής που παρακολουθεί την οθόνη θα εναλλάσσεται το αργότερο μετά την πάροδο 30 λεπτών της ώρας.

 

12.2.3. Η διαρρύθμιση του χώρου στα σημεία ελέγχων ασφαλείας και πρόσβασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε αφενός να μην είναι δυνατή η παράκαμψη και αποφυγή του ελέγχου, αφετέρου να διευκολύνει εργονομικά το προσωπικό-ελεγκτές ασφαλείας. Σε καμιά δε περίπτωση οι οθόνες του εξοπλισμού δια των οποίων πραγματοποιείται η επεξεργασία των στοιχείων των ελεγχόμενων ατόμων ή/και χειραποσκευών δεν είναι ορατές και άμεσα προσβάσιμες στο επιβατικό κοινό.

 

12.3.  Διαχωρισμός ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων επιβατών

12.3.1. Οι ελεγχθέντες αναχωρούντες επιβάτες διαχωρίζονται και σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύονται με αφικνούμενους επιβάτες.

 

12.3.2.  Κάθε Αερολιμένας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ανάμιξης ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων επιβατών.

Όταν οι επιβάτες αυτοί δεν δύναται να διαχωρισθούν με φυσικό τρόπο, τότε η ασφάλεια θα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της απειλής που πραγματοποιεί η ΥΠ Α ή ο Αερολιμένας.

 

12.4. Έλεγχος ασφαλείας χειραποσκευών

12.4.1. Με ευθύνη του αερολιμένα οι χειραποσκευές όλων των αναχωρούντων επιβατών υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας πριν επιτραπεί η είσοδος τους σε αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας και στο αεροσκάφος. Του ανωτέρω ελέγχου ασφαλείας δύνανται να εξαιρούνται οι χειραποσκευές μετεπιβιβαζόμενων επιβατών, μετά από σχετική έγκριση της ΥΠΑ/Δ15, εφόσον προέρχονται από αερολιμένες στους οποίους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα πρότυπα του παρόντος, σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας χειραποσκευών.

 

12.4.2. Ο χειριστής του σημείου ελέγχου χειραποσκευών θα βεβαιώνεται ότι στα ελεγχόμενα αντικείμενα δεν περιλαμβάνονται απαγορευμένα αντικείμενα. Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων αντικειμένων θα ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 12.5.

 

12.4.3.  Οι χειραποσκευές υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την ΥΠΑ προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών. Ο έλεγχος ασφαλείας διενεργείται σε καθορισμένα σημεία ελέγχου παρουσία του επιβάτη σύμφωνα με τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους:

α) με πλήρη δια χειρός έρευνα του περιεχομένου κάθε χειραποσκευής, η οποία έρευνα πρέπει να επικεντρώνεται σε ύποπτα σημεία ή άλλα χαρακτηριστικά, όπως αφύσικο βάρος κ.λπ. ή

β) με έλεγχο δια συμβατικού ακτινοσκοπικού εξοπλισμού και με συνεχή δειγματοληπτικό έλεγχο δια χειρός των ελεγμένων χειραποσκευών τουλάχιστον μέχρι το 10%, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις οποίες έχει αμφιβολίες ο ελεγκτής ασφαλείας, ή

γ) με έλεγχο δια ακτινοσκοπικού εξοπλισμού υψηλής διακριτικής ικανότητας εφοδιασμένου με ενεργοποιημένο και εποπτευόμενο εξοπλισμό TIP. Μόνον οι χειραποσκευές για τις οποίες έχει αμφιβολίες ο ελεγκτής ασφαλείας ερευνώνται δια χειρός. Η έρευνα δια χειρός μπορεί να συνοδεύεται από τη χρήση εξοπλισμού ανίχνευσης ιχνών (trace detectors).

 

12.4.4.  Το ποσοστό του προηγουμένου εδαφίου (β) μπορεί να αυξηθεί σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΥΠΑ.

 

12.4.5. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβάτης μεταφέρει στις χειραποσκευές του αντικείμενα τα οποία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μηχανήματος ακτινοσκόπησης, δύνανται να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν, ο έλεγχος θα γίνεται με τα χέρια ή άλλες μεθόδους σύμφωνα με τις υποδείξεις ή τη σχετική Τ. Ο.Α. της ΥΠΑ.

 

12.4.6.  Οι χειραποσκευές των ατόμων που υπάγονται στις κατηγορίες της παρ. 12.1.9. του παρόντος μπορούν να ελέγχονται με ειδικές διαδικασίες της ΥΠΑ.

 

12.5. Αφαίρεση απαγορευμένων αντικειμένων από επιβάτες

12.5.1. Απαγορεύεται η μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων από επιβάτες στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας και στο θάλαμο επιβατών του α/φους, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα (1) του παρόντος. Οι αερομεταφορείς ενημερώνουν, και προφορικά, τους επιβάτες σχετικά με τα απαγορευμένα αντικείμενα κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων τους στο check in.

 

 

12.5.2 Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο επιβατών και χειραποσκευών οφείλει να είναι πλήρως ενημερωμένο για τα αντικείμενα που θεωρούνται απαγορευμένα και τα οποία πρέπει να αφαιρούνται.

 

12.5.3. Αν η κατοχή ενός αντικειμένου αποτελεί βάσει νόμου αδίκημα, το αντικείμενο δεσμεύεται από το προσωπικό που διενεργεί τον έλεγχο, ειδοποιείται αμέσως η

 

Αστυνομία στην οποία παραδίδεται αυτό για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

12.5.4.  Οι αερομεταφορείς δύνανται να καθιερώνουν στο πρόγραμμα ασφαλείας τους διαδικασίες σχετικά με τον χειρισμό απαγορευμένων αντικειμένων, που ανευρίσκονται στους επιβάτες ή/και τις χειραποσκευές τους κατά τον έλεγχο ασφαλείας και δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αντικειμένων της προηγουμένης παραγράφου. Τα αντικείμενα αυτά είτε δεν μεταφέρονται στο αεροσκάφος, είτε δύνανται να μεταφερθούν στο χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους εφόσον ανήκουν στην κατηγορία 1 του παραρτήματος και αυτό προβλέπεται από τη διαδικασία του αερομεταφορέα. Στην περίπτωση αυτή τα αντικείμενα αυτά παραδίδονται από τους ελεγκτές ασφαλείας στις εμπλεκόμενες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ακολουθούν τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διαδικασία τους.

 

12.5.5. Εφόσον όμως, η εταιρεία δεν προβλέπει σχετική διαδικασία, ο επιβάτης πρέπει να είναι ενήμερος σύμφωνα με την παράγραφο 12.5.1 ότι οφείλει με δική του πρωτοβουλία να απαλλαγεί από την κατοχή του αντικειμένου αυτού, πράγμα που του συστήνεται εκ νέου, προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος στην αυστηρά ελεγχόμενη περιοχή και επιβίβαση του στο αεροσκάφος. Οι αερολιμένες θα μεριμνούν για την τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σημεία ελέγχου όπου οι επιβάτες θα δύνανται να ρίπτουν σ' αυτόν τα εν λόγω αντικείμενα ως άχρηστα πλέον. Σε αντίθετη περίπτωση που ο επιβάτης δεν επιθυμεί να το εγκαταλείψει θα απαγορεύεται η πρόσβαση του στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας και επιβίβαση του στο α/φος.

 

12.5.6 Η διαχείριση των αντικειμένων που ρίπτονται στον κάδο, που είναι ειδικών προδιαγραφών ασφαλείας και αποσφραγίζεται για την καταστροφή του περιεχομένου του εκτός ελεγχόμενων χώρων, καθορίζεται με διαδικασία του Αερολιμένα η οποία περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ασφαλείας του.

 

12.5.7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του επιβάτη προς τα ανωτέρω, ο ελεγκτής ασφαλείας, εάν ο έλεγχος δεν διεξάγεται από την ΕΛ.ΑΣ., ενημερώνει αμέσως την Αστυνομία και την κατά τόπους Αεροπορική Αρχή, οι οποίες επιλαμβάνονται της υπόθεσης. Η Αεροπορική Αρχή δίδει εντολή στον αερομεταφορέα για μη επιβίβαση του επιβάτη στο αεροσκάφος και ερευνά για τυχόν ευθύνες του αερομεταφορέα, η ΕΛ.ΑΣ συνδράμει στην εφαρμογή της σχετικής εντολής ερευνώντας παράλληλα το όλο θέμα.

 

12.6. Έλεγχος προσωπικοτήτων, διπλωματών και των προσωπικών αποσκευών τους (χειραποσκευές -παραδιδόμενες αποσκευές).

12.6.1.  Κρατικοί επίσημοι και λοιπές προσωπικότητες με τις προσωπικές τους αποσκευές υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας.

 

12.6.2. Δεν υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας: α. οι Αρχηγοί κρατών και Εκκλησιών

β. οι Πρωθυπουργοί και τα μέλη των Κυβερνήσεων ξένων κρατών, εφ' όσον είναι προσκεκλημένοι του Ελληνικού Κράτους.

γ. ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κυβέρνησης.

δ. οι Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς Διεθνών Οργανισμών, εφ' όσον είναι προσκεκλημένοι του Ελληνικού Κράτους.

ε. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω, εφόσον τους συνοδεύουν.

στ. Τα πρόσωπα για τα οποία θα ζητηθεί εγγράφως από το Υπουργείο των Εξωτερικών να μην υποστούν έλεγχο ασφαλείας.

Οι προσωπικές αποσκευές των ατόμων που υπάγονται στις ανωτέρω κατηγορίες απαλλάσσονται του ελέγχου ασφαλείας.

 

12.6.3. Συνοδοί και σύμβουλοι των ανωτέρω και οι αποσκευές τους υπόκεινται στους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας.

 

12.6.4.  Διπλωμάτες και άλλα διακεκριμένα άτομα που απολαμβάνουν ειδικών προνομίων σύμφωνα με την Σύμβαση της Βιέννης και οι προσωπικές αποσκευές τους υπόκεινται σε κανονικό έλεγχο ασφαλείας εκτός των διπλωματικών σάκων και του διπλωματικού ταχυδρομείου που μεταφέρεται από διπλωματικό ταχυδρόμο ως χειραποσκευή. Οι διπλωματικοί ταχυδρόμοι και οι προσωπικές τους αποσκευές δεν εξαιρούνται του ελέγχου ασφαλείας.

 

 

12.6.5. Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, που είναι υπεύθυνο για την παραλαβή διπλωματικών σάκων, πρέπει να βεβαιώνεται απόλυτα ότι οι σάκοι αυτοί παραδίδονται από τους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ενδιαφερόμενης διπλωματικής αποστολής.

 

12.6.6.  Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι θεωρούνται οι υπάλληλοι των διπλωματικών αποστολών που διαθέτουν την ειδική ταυτότητα με θεώρηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τη μεταφορά διπλωματικού ταχυδρομείου.

 

13. ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ (ON BOARD SECURITY MEASURES)

 

13.1.  Οπλοφορία στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους

13.1.1.  Η οπλοφορία δεν επιτρέπεται στους υποκείμενους σε έλεγχο χώρους Αερολιμένα με εξαίρεση τους Αστυνομικούς και Τελωνειακούς υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

13.1.2.  Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπηρεσιακού κυνηγετικού όπλου από υπαλλήλους του Αερολιμένα για την απομάκρυνση πτηνών, με την εφαρμογή γραπτής διαδικασίας που να διασφαλίζει την περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση του μέσου αυτού.

 

13.2. Μεταφορά ατομικού οπλισμού

Η μεταφορά ατομικού οπλισμού διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της σχετικής Τ.Ο.Α. Κάθε αερομεταφορέας που δραστηριοποιείται σε ελληνικούς αερολιμένες πρέπει να περιλαμβάνει στο πρόγραμμα ασφαλείας του διαδικασία για την παραλαβή και παράδοση ατομικού οπλισμού σε νόμιμα κατέχοντες όπλα επιβάτες, που ταξιδεύουν σε πτήσεις αερομεταφορέα.

 

13.3. Οπλοφορία σε αεροσκάφη- Ένοπλοι συνοδοί πτήσεων (sky marshals).

13.3.1. Απαγορεύεται η ύπαρξη εντός του θαλάμου επιβατών των αεροσκαφών όπλων και πυρομαχικών. Κατ' εξαίρεση η ύπαρξη ένοπλων συνοδών επιτρέπεται μόνο σε πτήσεις αυξημένου κινδύνου, μετά από σχετική συμφωνία όλων των εμπλεκομένων κρατών, προέλευσης / υποδοχής της πτήσης και νηολόγησης του αεροσκάφους. Ο χαρακτηρισμός μιας πτήσης ως πτήση αυξημένου κινδύνου γίνεται ύστερα από εκτίμηση της ΥΠΑ σε συνεργασία με λοιπές κρατικές αρχές ασφαλείας της ημεδαπής και της αλλοδαπής είτε μετά από αξιολόγηση σχετικού αιτήματος ενδιαφερόμενου αερομεταφορέα.

 

13.3.2. Αιτήματα ημεδαπών και αλλοδαπών αερομεταφορέων καθώς και κρατών για την παρουσία ένοπλων συνοδών στις πτήσεις από /προς το έδαφος τους, υποβάλλονται εγγράφως μαζί με το είδος του κατεχόμενου οπλισμού, στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ. Κατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων ενόπλων φρουρών το είδος του κατεχόμενου οπλισμού τους και να προσκομίζονται οι κατά περίπτωση αντίστοιχες εγκρίσεις των λοιπών εμπλεκομένων κρατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

 

13.3.3. Επιπλέον όσον αφορά τους ημεδαπούς αερομεταφορείς δύνανται, για πτήσεις που κρίνονται ως υψηλού κινδύνου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.3.1, να χρησιμοποιούν προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, εφόσον:

α) έχουν άδεια οπλοκατοχής από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

 

β) οι ένοπλοι συνοδοί πτήσεων διαθέτουν άδεια κατοχής και οπλοφορίας σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την ΥΠΑ και ΕΛ.ΑΣ. στα ειδικά αυτά καθήκοντα τους, σύμφωνα με τη σχετική Τ.Ο.Α.

 

13.3.4. Αιτήματα αερομεταφορέων για διάθεση και χρησιμοποίηση, κατάλληλα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου, αστυνομικού προσωπικού ως ένοπλους συνοδούς θα υποβάλλονται έγκαιρα τουλάχιστον προ 10ημέρου και εφόσον δεν υπάρχουν επείγουσες ή άλλες ανελαστικές υποχρεώσεις από την Αστυνομία το αίτημα θα ικανοποιείται.

 

13.3.5. Με ευθύνη του αερομεταφορέα, οι ένοπλοι συνοδοί πτήσεων τόσο των αλλοδαπών όσο και των ημεδαπών αερομεταφορέων, εφόσον χρειασθεί να αποβιβασθούν σε Ελληνικό αερολιμένα θα αποβιβάζονται άοπλοι. Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά τις αστυνομικές αρχές και τον Αερολιμένα και παράλληλα θα ασφαλίζει και προστατεύει τον οπλισμό τους.

 

13.3.6. Η μεταφορά προς/από το αεροσκάφος του οπλισμού των ένοπλων συνοδών πτήσεων θα πραγματοποιείται με ευθύνη του αερομεταφορέα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΤΟΑ. Κατ' εξαίρεση για λόγους ασφαλείας δύναται οι αρμόδιες Αρχές (ΥΠΑ, ΕΛ.ΑΣ.) κατά την κρίση τους να απαιτήσουν, όπως η μεταφορά και φύλαξη του οπλισμού γίνει από τις ίδιες.

 

13.4. Ασφάλεια του θαλάμου πληρώματος διακυβέρνησης

13.4.1. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου, η θύρα του οποίου παραμένει ασφαλισμένη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.

 

 

13.4.2. Στο πρόγραμμα ασφαλείας του αερομεταφορέα περιλαμβάνεται εμπιστευτική διαδικασία σχετικά με την επικοινωνία -κλήση και/ η ειδοποίηση - του πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης από το πλήρωμα θαλάμου επιβατών η οποία θα τηρείται απαρέγκλιτα. Ειδικότερα:

α) Σε όλα τα αεροπλάνα με ευθύνη του κυβερνήτη η θύρα του θαλάμου διακυβέρνησης παραμένει κλειδωμένη καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης ενώ προβλέπονται και μέσα για διακριτική ειδοποίηση του πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης από το πλήρωμα θαλάμου επιβατών σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας ή παράβασης κανόνων ασφαλείας (security) στο θάλαμο επιβατών.

β) Η θύρα του θαλάμου πληρώματος διακυβέρνησης θα πρέπει να παραμένει κλειστή και κλειδωμένη από τη στιγμή που κλεινού ν οι εξωτερικές θύρες του α/φους μετά την επιβίβαση μέχρι το άνοιγμα τους για την αποβίβαση, εκτός από τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

γ) Ο κυβερνήτης ζητά διαπιστευτήρια ή ταυτότητα για πρόσβαση στο θάλαμο πληρώματος διακυβέρνησης από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εκτός των μελών πληρώματος της πτήσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ασφαλείας του αερομεταφορέα.

 

 

13.4.3. Όλα τα επιβατικά αεροπλάνα με μέγιστη πιστοποιημένη μάζα απογείωσης άνω των 45.000 Kgr ή έχουν διαμόρφωση θέσεων επιβατών άνω των 60 πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εγκεκριμένη θύρα θαλάμου διακυβέρνησης, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει στη διείσδυση βλήματος μικρού όπλου ή θραύσματος χειροβομβίδας καθώς επίσης να αντέχει σε δια της βίας παρείσδυση στο θάλαμο διακυβέρνησης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Η θύρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, μέσω κατάλληλου μηχανισμού, να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει από τις θέσεις εργασίας των μελών του πληρώματος του θαλάμου διακυβέρνησης.

 

13.4.4.1ο πλήρωμα του θαλάμου διακυβέρνησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της περιοχής της θύρας από την πλευρά του πιλοτηρίου προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης και εντοπισμού τυχόν ύποπτης συμπεριφοράς.

 

14. ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

14.1 Αντιστοίχιση παραδιδόμενων αποσκευών.

14.1.1. Οι αερομεταφορείς, διασφαλίζουν την αντιστοίχηση επιβατών/αποσκευών, είτε με αυτόματα μέσα (Bagage  reconciliation  system-BBS)  εγκατεστημένα στους αερολιμένες, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της ΥΠΑ, είτε με χειρωνακτική διαδικασία, περιγράφοντας τη σχετική διαδικασία στο πρόγραμμα ασφάλειας τους.

 

 

14.1.2.  Οι παραδιδόμενες αποσκευές, με ευθύνη του αερομεταφορέα, φέρουν εξωτερικά κατάλληλο σήμα που επιτρέπει την αντιστοίχηση τους με τους επιβάτες. Αποσκευές που δεν φέρουν ταινία σήμανσης παραλαβής δεν προωθούνται για φόρτωση στο αεροσκάφος, μέχρις ότου σημανθούν κατάλληλα. Αποσκευές που δεν συσχετίζονται με συγκεκριμένο επιβάτη της πτήσης, δεν προωθούνται για φόρτωση στο αεροσκάφος πριν ελεγχθούν επισταμένως από τον αερομεταφορέα.

 

14.1.3. Όλες οι αποσκευές που οι αερομεταφορείς αναλαμβάνουν να μεταφέρουν στο χώρο φόρτωσης αεροσκάφους αναγνωρίζονται είτε ως συνοδευόμενες είτε ως ασυνόδευτες. Η διαδικασία αναγνώρισης εκτελείται είτε με τα χέρια είτε με αυτόματα μέσα.

 

14.1.4. Συμπληρώνεται φορτωτικό έγγραφο των παραδιδόμενων αποσκευών ή εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο που να επιβεβαιώνει την ταυτότητα και τον διενεργηθέντα έλεγχο ασφαλείας των ασυνόδευτων παραδιδόμενων αποσκευών. Σε περίπτωση ασυνόδευτης αποσκευής, αυτή ελέγχεται λεπτομερώς, για να χαρακτηριστεί ασφαλής.

 

14.1.5. Οι αναχωρούντες επιβάτες παρουσιάζονται αυτοπροσώπως για την διαδικασία αναχώρησης και παραδίδουν οι ίδιοι τις αποσκευές τους.

 

14.1.6. Κατά την διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων (check-in) διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των αναχωρούντων επιβατών με την επίδειξη διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας. Για τις πτήσεις εσωτερικού γίνεται αποδεκτό και το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο. Διαβατήρια, ταυτότητες, διπλώματα ή άλλα επίσημα έγγραφα που παρουσιάζονται από τρίτους για λογαριασμό άλλων επιβατών δεν γίνονται δεκτά.

 

 

14.1.7.  Καθορίζονται ιδιαίτερες διαδικασίες ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράδοσης αποσκευών για ειδικές περιπτώσεις αναχωρούντων επιβατών όπως ασθενείς συνοδευόμενοι ή μη, ανάπηροι, επίσημοι καθώς και για τις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών ή/και ελέγχου ασφάλειας αποσκευών εκτός αερολιμένα (Off airport check -in).

 

14.1.8. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου εισιτηρίων, επιβατών και παραδιδόμενων αποσκευών, που εφαρμόζει κάθε αερομεταφορέας, περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ασφαλείας του και είναι συντεταγμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων Αρχών να είναι δυνατή η διαπίστωση της πορείας που ακολουθήθηκε και των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την επιβίβαση του επιβάτη και την φόρτωση αποσκευών στο αεροσκάφος.

 

14.1.9. Κατά την είσοδο των επιβατών στο αεροσκάφος ή στην πύλη αναχώρησης θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των επιβατών και στη συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η επιβίβαση θα διεξάγεται και καταμέτρηση αυτών για την διαπίστωση της σχετικής συμφωνίας των ελεγμένων από τα ελεγκτήρια εισιτηρίων (check in counters) των επιβατών.

 

14.1.10.  Για την φόρτωση ή μεταφόρτωση αποσκευής εξασφαλίζεται ότι ο επιβάτης στον οποίο ανήκει η αποσκευή έχει επιβιβασθεί στη συγκεκριμένη πτήση.

Αν ένας επιβάτης που έχει περάσει τη διαδικασία αναχώρησης για μια πτήση και του οποίου οι αποσκευές βρίσκονται στην κατοχή του αερομεταφορέα, δεν έχει επιβιβασθεί στο α/φος, ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα, οι αποσκευές αυτές απομακρύνονται από το α/φος και δεν μεταφέρονται με αυτή την πτήση. Στις περιπτώσεις αυτές αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη αντιστοίχησης επιβατών/αποσκευών ενημερώνεται άμεσα ο αερολιμένας και αεροπορική αρχή αυτού οι οποίοι και επιλαμβάνονται του θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

14.2. Έλεγχος ασφαλείας των παραδιδόμενων αποσκευών

 

14.2.1. Συνοδευόμενες παραδιδόμενες αποσκευές

14.2.1.1.  Με ευθύνη του αερομεταφορέα κάθε αποσκευή επιβάτη παραλαμβάνεται προς φόρτωση σε αεροσκάφος και διακινείται από άτομα εξουσιοδοτημένα από αυτόν.

 

14.2.1.2. Με ευθύνη του αερολιμένα όλες οι συνοδευόμενες παραδιδόμενες αποσκευές, υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας. Του ανωτέρω ελέγχου ασφαλείας δύνανται να εξαιρούνται, μετά από σχετική έγκριση της ΥΠΑ/Δ15, οι αποσκευές μετεπιβιβαζόμενων επιβατών εφόσον προέρχονται από αερολιμένες, στους οποίους εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα πρότυπα του παρόντος, σχετικά με τον έλεγχο ασφαλείας αποσκευών.

14.2.1.3.0 έλεγχος ασφαλείας των συνοδευόμενων παραδιδόμενων αποσκευών διεξάγεται, πριν φορτωθούν σε α/φος, από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την ΥΠΑ προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών και σύμφωνα με τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους.

α) με έρευνα με τα χέρια, ή

β) με συμβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισμό όπου τουλάχιστον το 10% των ελεγμένων αποσκευών πρέπει να ελέγχεται επιπροσθέτως,

i) είτε με έρευνα με τα χέρια,

ii) είτε με δεύτερη ακτινοσκόπηση από διαφορετική γωνία από τον ίδιο χειριστή στο ίδιο σημείο ελέγχου,

iii) είτε με σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) ή σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών διατάξεων (EDDS) ή βασικό σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (PEDS),

γ) με συμβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισμό με εγκατεστημένο και ενεργοποιημένο σύστημα TIP, ή

δ) με σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS) ή σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών διατάξεων (EDDS), ή

ε) βασικό σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (PEDS) ή

στ) με εξοπλισμό ανίχνευσης ιχνών σε ανοικτές αποσκευές, ή

ζ) με πολυεπίπεδο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου ασφαλείας αποσκευών.

 

14.2.1.4. Στο πρόγραμμα ασφάλειας των αερολιμένων περιγράφεται λεπτομερώς η ακολουθούμενη διαδικασία διενέργειας ελέγχου ασφαλείας του 100% των συνοδευόμενων αποσκευών, των ασυνόδευτων παραδιδόμενων αποσκευών καθώς και διαδικασίες σε περίπτωση αστοχίας του σχετικού εξοπλισμού ασφαλείας.

 

14.2.1.5.  Χωροταξικά οι αερολιμένες λαμβάνουν υπ' όψιν τους διαθέσιμους χώρους και τον διατιθέμενο εξοπλισμό τους. Η τοποθέτηση του εξοπλισμού για τον έλεγχο ασφαλείας αποσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή και συνδυαστικά μεταξύ των:

α) στις θύρες εισόδου του αερολιμένα με επιβεβλημένο τον χαρακτηρισμό και την ένταξη των αιθουσών στον ελεγχόμενο χώρο,

β) πριν τον έλεγχο των εισιτηρίων (Check in Counter),

γ) μετά από τον έλεγχο των εισιτηρίων (Check in Counter) στο χώρο διαχωρισμού.

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η ελεγμένη αποσκευή θα πρέπει να προστατεύεται διαρκώς από το προσωπικό ασφαλείας του αερολιμένα μέχρι την παραλαβή της από το Check in Counter για την αποφυγή ανοίγματος ή παραβίασης της. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συνεχής προστασία της διακινούμενης ελεγμένης αποσκευής του εδαφίου (α) τότε στο σημείο των θυρών θα διεξάγεται, πέραν του ελέγχου ασφαλείας των αποσκευών, και έλεγχος ασφαλείας προσώπων και χειραποσκευών καθώς και των αντικειμένων που μεταφέρουν.

Στην δε περίπτωση (γ), θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικός χώρος και διαδικασία η οποία θα διασφαλίζει την μετακίνηση του επιβάτη στην αποσκευή του για τον τυχόν φυσικό έλεγχο αυτής παρουσία του.

 

 

14.2.1.6.  Κατά τον έλεγχο ασφάλειας συνοδευόμενης αποσκευής εάν υπάρχει αμφιβολία για το περιεχόμενο της ή ένδειξη από τη συσκευή ελέγχου για ύπαρξη υπόπτου αντικειμένου αυτή ανοίγεται παρουσία του επιβάτη. Ο αερολιμένας δύναται με σχετική έγκριση στο Πρόγραμμα ασφάλειας του να εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου αποσκευής ανοίγοντας την χωρίς την παρουσία του επιβάτη. Κατ' αυτήν θα απαιτείται τουλάχιστον να υπάρχει ενημερωτική πινακίδα στο Check in που να προ-ενημερώνει τους επιβάτες για το ενδεχόμενο αυτό, να πραγματοποιείται παρουσία τουλάχιστον 2 υπαλλήλων προσωπικού ασφαλείας (εκ των οποίων ο ένας αστυνομικός) και εκπροσώπου Γραφείου Ασφαλείας συντάσσοντας σχετικό έντυπο με τα στοιχεία της αποσκευής και τοποθετώντας εντός της αποσκευής σχετικό ενημερωτικό δελτίο ανοίγματός της.

 

 

14.2.1.7. Η παράδοση αποσκευών επιβατών απευθείας στο αεροσκάφος προς φόρτωση απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αναχωρούντων επιβατών, όπως συνδυασμένης μεταφοράς ή παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιβατών ή/και ελέγχου ασφάλειας αποσκευών εκτός αερολιμένα (Off airport check -in) και μόνο μετά από ειδική γραπτή έγκριση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων της ΥΠΑ. Οι λεπτομέρειες, οι όροι και οι περιορισμοί των διαδικασιών αυτών ρυθμίζονται σε σχετική Τ.Ο.Α. της ΥΠΑ.

 

14.2.1.8. Η εγκατάσταση πολυεπιπέδων αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχων ασφαλείας 100% των αποσκευών εγκρίνεται από την Δ/νση Ασφάλειας της ΥΠΑ.

 

14.2.2. Ασυνόδευτες παραδιδόμενες αποσκευές.

Με ευθύνη του αερομεταφορέα όλες οι ασυνόδευτες αποσκευές, και οι πρωτο-αποστελλόμενες και οι μεταφορτωνόμενες υποβάλλονται σε έλεγχο ασφαλείας, ο οποίος διενεργείται από τον αερολιμένα, σύμφωνα με τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους πριν φορτωθούν σε α/φος:

α) με σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS), ή β) με βασικό σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών (PEDS) πολλών επιπέδων, όπου στο δεύτερο επίπεδο οι εικόνες όλων των αποσκευών παρατηρούνται από τους χειριστές

ή

γ) με συμβατικό ακτινοσκοπικό εξοπλισμό, όπου κάθε αποσκευή ακτινοσκοπείται από δύο διαφορετικές γωνίες από τον ίδιο χειριστή στο ίδιο σημείο ελέγχου,

δ) με έρευνα με τα χέρια, συμπληρούμενη με την εφαρμογή εξοπλισμού ανίχνευσης ιχνών σε ανοιχτές αποσκευές,

ε) με πολυεπίπεδο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου ασφαλείας αποσκευών,

εκτός εάν οι ασυνόδευτες αποσκευές εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ΤΟΑ της ΥΠΑ.

 

14. 3. Απαγορευμένα αντικείμενα στις παραδιδόμενες αποσκευές

Στις παραδιδόμενες αποσκευές δεν τοποθετούνται τα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (2) του παρόντος.

 

14.4. Προστασία των παραδιδόμενων αποσκευών

14.4.1. Οι παραδιδόμενες αποσκευές που θα μεταφερθούν με α/φος, προστατεύονται από οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή από το σημείο παράδοσης τους στον αερομεταφορέα μέχρι την αναχώρηση του α/φους. Οι αερολιμένες και οι αερομεταφορείς προβλέπουν μέτρα που περιγράφονται στα προγράμματα ασφάλειας τους για την προστασία των παραδιδόμενων αποσκευών.

 

14.4..2.0 αερολιμένας μεριμνά ώστε οι παραδιδόμενες αποσκευές, πριν φορτωθούν στο α/φος, να φυλάσσονται στο χώρο εναπόθεσης αποσκευών ή άλλο αποθηκευτικό χώρο του αερολιμένα στον οποίον επιτρέπεται η πρόσβαση μόνον σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 

14.4.3. Το προσωπικό που διαπιστώνει ότι πρόσωπο εισέρχεται στο χώρο εναπόθεσης ή αποθήκευσης αποσκευών χωρίς να φέρει την απαιτούμενη άδεια εισόδου ζητά την επίδειξη της αδείας του και καλεί το αρμόδιο προσωπικό ασφαλείας το οποίο μεριμνά για τον έλεγχο του και την συνοδευόμενη απομάκρυνση του από τους εν λόγω χώρους.

 

14.4.4. Ο αερομεταφορέας μεριμνά για την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών ασφαλείας των παραδιδόμενων αποσκευών από το χώρο εναπόθεσης και διαχωρισμού αυτών μέχρι την φόρτωση τους στο αεροσκάφος.

 

14.4.5. Ο αερομεταφορέας μεριμνά ώστε οι παραδιδόμενες αποσκευές τόσο της πτήσης προέλευσης (originating flight) όσο και οι μεταφορτωνόμενες (transferred) αποσκευές δεν πρέπει να εγκαταλείπονται αφύλακτες στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών ή δίπλα στα αεροσκάφος πριν φορτωθούν σε αυτό.

 

 

14.4.6. Ο αερομεταφορέας μεριμνά ώστε οι παραδιδό-μενες αποσκευές που μεταφέρονται από πτήσεις ανταπόκρισης (tail-to-tail transfer) δεν πρέπει να εγκαταλείπονται αφύλακτες στο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών ή δίπλα στο αεροσκάφος πριν φορτωθούν σε αυτό.

 

14.4.7.  Η πρόσβαση στα γραφεία απωλεσθέντων αντικειμένων του τερματικού σταθμού περιορίζεται μόνο στους έχοντες εργασία ώστε να αποφεύγεται η παράνομη πρόσβαση στις αποσκευές και τα υλικά.

 

15. ΦΟΡΤΙΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ

15.1. Γενικά

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου στην έννοια του φορτίου εντάσσονται επίσης α) οι ασυνόδευτες αποστολές ταχύ μεταφορών β) οι αποστολές επειγόντων μικροδεμάτων και γ) οι ασυνόδευτες αποσκευές. Οι επιμέρους αποστολές φορτίου διακινούνται αεροπορικώς μόνο με την έκδοση σχετικής φορτωτικής αερομεταφοράς του αερομεταφορέα στον οποίο πρόκειται να φορτωθούν.

 

15.2. Εφαρμογή

Κατά την αεροπορική μεταφορά του φορτίου με επιβατικά ή αμιγώς εμπορευματικά αεροσκάφη (cargo only) εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος και της σχετικής Τ. Ο. Α.

 

15.3. Φορείς διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου

15.3.1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως φορείς διαχείρισης αερομεταφερόμενου φορτίου θεωρούνται:

α. Οι αερομεταφορείς, οι οποίοι διαθέτουν άδεια αυτοεξυπηρέτησης της κατηγορίας με αριθμό (4) των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης του σχετικού Βασικού Κανονισμού,

β. οι εταιρείες που διαχειρίζονται εμπορευματικούς σταθμούς (όταν για λογαριασμό αερομεταφορέων λειτουργούν σαν μεταφορικό γραφείο) και διαθέτουν την προβλεπόμενη στη προηγούμενη παράγραφο άδεια εξυπηρέτησης,

γ. εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία,

δ. γνωστοί αποστολείς,

ε. τα μεταφορικά γραφεία-πρακτορεία (forwarders-cargo agents),

στ. εταιρείες διαχείρισης ταχυμεταφορών (courier companies), αδειοδοτημένες από την

Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ)

 

15.3.2.  Φορείς των περιπτώσεων β.και ε., οι οποίοι εδρεύουν εντός ή στα όρια του ελεγχόμενου χώρου αερολιμένα και εμπλέκονται στην αεροπορική μεταφορά

φορτίου οφείλουν να διαθέτουν άδεια εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου.

 

15.3.3.  Τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία, που δεν εδρεύουν εντός ή στα ανωτέρω όρια των αερολιμένων, συνεργάζονται υποχρεωτικά με αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης φορτίου προκειμένου για την παράδοση και μεταφορά του φορτίου στο αεροσκάφος.

 

15.3.4.  Οι αερομεταφορείς, οι οποίοι διαθέτουν άδεια αυτοεξυπηρέτησης στη διαχείριση φορτίου, θεωρούνται de facto ως εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία και οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας καθώς και κατ' αντιστοιχία τις υποχρεώσεις των εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων, όπως εκάστοτε ορίζονται στο ΕΠΑΠΑ.

 

15.3.5. Οι αερομεταφορείς που δεν διαθέτουν άδεια αυτοεξυπηρέτησης στη διαχείριση φορτίου υποχρεούνται να παραλαμβάνουν ελεγμένο φορτίο μόνο από εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία.

 

15.3.6. Η ευθύνη για τη εφαρμογή των παρακάτω διαδικασιών ασφαλείας βαρύνει ανάλογα και στο βαθμό που εμπλέκεται τον επιμέρους φορέα διαχείρισης του αερομεταφερόμενου φορτίου, σε κάθε όμως περίπτωση ο αερομεταφορέας οφείλει όπως βεβαιούται ότι το φορτίο δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα.

 

15.4. Διαδικασίες ασφαλείας (security controls) Το φορτίο μεταφέρεται αεροπορικά μόνον εάν έχουν εφαρμοσθεί οι ακόλουθες διαδικασίες ασφαλείας: 15.4.1. Έλεγχος ασφαλείας (Screening)

15.4.1.1. Το φορτίο υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας πριν από τη φόρτωση του στο αεροσκάφος με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή συνδυασμό κάποιων εξ' αυτών, όπως:

i) έρευνα με τα χέρια ή φυσικό έλεγχο, ή

ii) έλεγχο ασφαλείας με ακτινοσκόπηση, ή

iii) έλεγχο ασφαλείας με τη χρήση θαλάμου εξομοίωσης (simulation chamber), ή

iv) έλεγχος ασφαλείας με άλλα μέσα, τόσο τεχνικά όσο και βιοαισθητήρια (πχ οσμο-ανιχνευτές, εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών, σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών, κλπ.)

ώστε να διασφαλίζεται ότι το φορτίο δεν περιέχει κανένα απαγορευμένο αντικείμενο, από αυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα (3) του παρόντος, εκτός εάν αυτά έχουν δηλωθεί και υποβληθεί στα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Όταν, λόγω της φύσης του εμπορεύματος, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος με κάποιο από τους παραπάνω τρόπους, επιβάλλεται η αποθήκευση του για διάστημα τουλάχιστον 24ωρών από την παραλαβή του και μέχρι τη φόρτωση του στο αεροσκάφος.

Οι ανωτέρω έλεγχοι ασφαλείας δεν συγχέονται, υποκαθιστούν ή αποκλείουν τους κατά περίπτωση απαιτούμενους ελέγχους των Τελωνειακών, Αστυνομικών και Τελωνειακών Αρχών.

 

 

15.4.1.2. Εξαιρέσεις

Των ανωτέρω ελέγχων ασφαλείας εξαιρούνται: α. Οι ακόλουθες κατηγορίες φορτίου, εφόσον συνοδεύεται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα:

- Σωροί ή ανθρώπινα υπολείμματα, εφόσον τα στοιχεία προέλευσης είναι απολύτως εξακριβωμένα,

- ζωντανά ζώα,

- αποστολές μοσχευμάτων και πλάσματος αίματος,

- αντικείμενα μεγάλης αξίας, η οποία από μόνη της απαιτεί υψηλό επίπεδο ασφαλείας, τουλάχιστον σε επίπεδο ισοδύναμο προς τις παρούσες βασικές απαιτήσεις,

- διπλωματικοί σάκοι, και

- ειδικά πυρηνικά και ραδιενεργά υλικά.

β. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις εκάστοτε διατάξεις του ΕΠΑΠΑ, το φορτίο το οποίο προέρχεται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστό αποστολέα.

Υπεύθυνοι για τη διενέργεια των ελέγχων ασφαλείας του φορτίου είναι οι κατά περίπτωση φορείς διαχείρισης φορτίου, συ μφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τη σχετική τεχνική οδηγία και πραγματοποιούνται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό παροχής υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας.

Ο κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της ΥΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τη σχετική Τ.Ο.Α.

 

15.4.2. Εκπαίδευση προσωπικού

15.4.2.1. Η παραλαβή, διαχείριση, έλεγχος ασφαλείας, η προστασία και η εν γένει διακίνηση του φορτίου και των σχετικών εγγράφων εκτελείται από κατάλληλα επιλεγμένο, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από την ΥΠΑ.

 

15.4.2.2. Το προσωπικό των φορέων που εμπλέκονται στη μεταφορά του φορτίου πρέπει να παρακολουθεί την προβλεπόμενη σχετική βασική αλλά και επαναληπτική εκπαίδευση και περιλαμβάνει:

α) το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση κατά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας,

β) το προσωπικό που ασκεί τους ελέγχους ασφαλείας,

γ) το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εν γένει διεκπεραίωση του φορτίου και τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, και

δ) το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για φορτίο που εμπίπτει στις κατηγορίες των εξαιρέσεων.

 

15.4.3. Προστασία φορτίου -καθαρότητα (sterility) αποστολών

Οι επιμέρους φορείς διαχείρισης φορτίου, οι οποίοι μεσολαβούν στη διακίνηση του, μεριμνούν ανάλογα για την προστασία του φορτίου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παρεμβολή από το στάδιο παραλαβής του μέχρι το στάδιο της παράδοσης, φόρτωσης και παραμονής του στο αεροσκάφος μέχρι την αναχώρηση ή / και μεταφόρτωση του. Ειδικότερα, μεριμνούν για τη διατήρηση της «καθαρότητας» του φορτίου, το οποίο έχει υποστεί έλεγχο ασφαλείας μέχρι τη φόρτωση του και αναχώρηση του αεροσκάφους.

 

15.4.4.  Προστασία εγκαταστάσεων- εξοπλισμού -εφοδίων

Οι φορείς διαχείρισης φορτίου μεριμνούν για την προστασία και φύλαξη των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, εφοδίων τους.

 

15.4.5. Δηλώσεις ασφαλείας

Φορτίο που παραλαμβάνεται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή γνωστό αποστολέα και προορίζεται για αερομεταφορά συνοδεύεται από αντίστοιχη δήλωση σχετικά με την κατάσταση του φορτίου από άποψη ασφαλείας. Υποδείγματα των εν λόγω δηλώσεων ασφαλείας παρατίθενται στη σχετική ΤΟΑ.

 

15.5. Προϋποθέσεις λειτουργίας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου

15.5.1. Τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία:

15.5.1.1. Καταθέτουν αίτηση εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων (ΥΠΑ Δ15), εγκρίνονται και καταχωρούνται σε ειδικούς καταλόγους από την ίδια αρχή και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 5ετία. Η εν λόγω άδεια δύναται να ανανεωθεί, μετά από σχετική και έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου , εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος.

 

15.5.1.2.  Υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

 

15.5.1.3.  Εκπονούν Πρόγραμμα Ασφάλειας εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου, που είναι συμβατό με το Πρότυπο Πρόγραμμα Ασφάλειας Εγκεκριμένου Μεταφορικού Γραφείου όπως περιγράφεται στη σχετική Τ. Ο.Α. και το οποίο κατατίθεται στην ΥΠ Α/Δ 15 για έλεγχο και έγκριση.

 

15.5.1.4.  Χορηγηθείσα άδεια εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου δύναται να ανακληθεί ή να ανασταλεί η ισχύς της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδείας και εν γένει οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

 

15.5.1.5. Τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία, προκειμένου να τους χορηγηθεί η αρχική έγκριση, επιθεωρούνται από την ΥΠΑ-Δ/νση Ασφαλείας Αερολιμένων για την διαπίστωση της εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης αδείας και στη συνέχεια, κατά τη λειτουργία τους, υπόκεινται στις δραστηριότητες παρακολούθησης συμμόρφωσης, που προβλέπονται από το Εθνικό Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

 

15.5.1.6.  Οι αερομεταφορείς και τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία αναπτύσσουν πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου των εφαρμοζομένων από τους ιδίους των προβλεπομένων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο πρόγραμμα ασφαλείας τους.

 

15.6. Γνωστός αποστολέας

15.6.1. Μεταφορές με επιβατικά αεροσκάφη

Το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή ο αερομεταφορέας δύναται να θεωρήσει ένα αποστολέα ως «γνωστό αποστολέα «, προκειμένου για μεταφορά φορτίου με επιβατικά αεροσκάφη, όταν υπάρχει:

α) Έγγραφη διμερής σύμβαση συστηματικής συνεργασίας για μεταφορά φορτίου και καταχώρηση στο αρχείο, μετά από εξακρίβωση, των στοιχείων της ταυτότητας και διεύθυνσης του αποστολέα καθώς και των υπαλλήλων των εντεταλμένων να εκτελούν παραδόσεις εξ ονόματος του.

β) Η εν λόγω σύμβαση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δέσμευση για:

i) την εφαρμογή σειράς μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας όσον αφορά στην προστασία των αποστολών από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά την προετοιμασία, συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά,

ii) την απασχόληση αξιόπιστου, προσεκτικά επιλεγμένου και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την προετοιμασία των αποστολών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της αεροπορικής ασφάλειας.

γ) Λεπτομερής περιγραφή του φορτίου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση ασφαλείας του γνωστού αποστολέα ανά αποστολή ότι δεν περιλαμβάνει απαγορευμένα αντικείμενα και υλικά όπως ορίζονται στο Παράρτημα (3) του παρόντος, ότι η περιγραφή του περιεχομένου ανταποκρίνεται στην φορτωτική ή/και στα άλλα συνοδευτικά έγγραφα καθώς επίσης ότι το εμπόρευμα μέχρι την παράδοση του ήταν προστατευμένο από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

ε) Δήλωση ότι αποδέχεται όπως το περιεχόμενο της αποστολής είναι δυνατόν να υπόκεινται σε διαδικασίες ασφαλείας από τους αερομεταφορείς ή τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία.

 

 

15.6.2. Μεταφορές με αμιγώς εμπορευματικά α/φη

15.6.2.1. Όταν από πλευράς του αερομεταφορέα ή του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου δύναται να αναγνωρισθεί ότι το προς μεταφορά με αμιγώς εμπορευματικά α/φη φορτίο δεν περιλαμβάνει απαγορευμένα αντικείμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, ο γνωστός αποστολέας δύναται να πληροί τα εξής κριτήρια:

α) έχει επιβεβαιωμένη καλή τη πίστει επαγγελματική διεύθυνση,

β) έχει προβεί σε προηγούμενες αποστολές με το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή αερομεταφορέα,

γ) έχει τακτική επαγγελματική σχέση με το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο ή αερομεταφορέα και

δ) δηλώνει εγγράφως ότι όλες οι αποστολές προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση έως ότου τεθούν υπό τη φύλαξη του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου ή αερομεταφορέα.

 

15.6.2.2. Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερόμενοι φορείς, όταν συνεργάζονται με γνωστούς αποστολείς, οφείλουν όπως διαπιστώνουν ότι οι τελευταίοι εξασφαλίζουν την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών ασφαλείας, ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες παρακολούθησης συμμόρφωσης των προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες των επιθεωρητών ασφαλείας της ΥΠΑ.

 

15.7. Υποχρεώσεις εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου Εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο υποχρεούται όπως:

15.7.1. Διενεργεί, πέραν του ελέγχου των συνοδευτικών εγγράφων, δειγματοληπτικό έλεγχο ασφαλείας (screening) σε ποσοστό 5% τουλάχιστον τόσο στο περιεχόμενο του φορτίου όσο και στα συνοδευτικά έγγραφα των αποστολών όταν παραλαμβάνει φορτίο από γνωστό αποστολέα.

Με την επιφύλαξη του οριζομένου από την Αεροπορική Αρχή ανωτέρω ποσοστού ελέγχου ασφαλείας καθώς και του προβλεπομένου στην περίπτωση των προσθέτων μέτρων, το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει υψηλότερο ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων ασφαλείας σε παραλαβές φορτίου από γνωστό αποστολέα ή άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο.

 

 

15.7.2. Διενεργεί έλεγχο ασφαλείας σε ποσοστό 100% στις παρακάτω κατηγορίες φορτίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15.4.1.:

i) ασυνόδευτες αποσκευές που πρόκειται να μεταφερθούν ως φορτίο,

ii) φορτίο από μη εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία,

iii) φορτίο από μη-γνωστούς αποστολείς,

) φορτίο που παραδόθηκε από πρόσωπο διαφορετικό από τον γνωστό αποστολέα ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορα του,

ν) φορτίο του οποίου το περιεχόμενο δεν ανταποκρίνεται στη δοθείσα περιγραφή,

νi) φορτίο για το οποίο γνωστός αποστολέας παρέλειψε να πιστοποιήσει ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα,

νii) φορτίο που παρέμεινε ή αποθηκεύθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα σε χώρο μη επιτηρούμενο και εποπτευόμενο,

νiii) φορτίο το οποίο προέρχεται από άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο και δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα όπου έχουν καταγραφεί οι παρακάτω πληροφορίες:

•  ονοματεπώνυμο, διεύθυνση του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου και τα στοιχεία του παραδίδοντος το φορτίο, για έλεγχο ταυτοπροσωπίας,

• ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αποστολέα,

• περιεχόμενο και βάρος αποστολής,

• δήλωση ασφαλείας της αποστολής.

 

15.7.3. Υπογράφει σχετική δήλωση ασφαλείας, η οποία συνοδεύει την προς φόρτωση αποστολή και με την οποία δηλούται ότι το φορτίο δεν περιλαμβάνει απαγορευμένα αντικείμενα και υλικά όπως ορίζονται στο Παράρτημα (3) του παρόντος, η περιγραφή του περιεχομένου του ανταποκρίνεται στην φορτωτική ή/ και στα άλλα συνοδευτικά έγγραφα καθώς επίσης ότι το εμπόρευμα μέχρι την παράδοση του ήταν προστατευμένο από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

 

15.7.4.  Με τη σχετική Τ.Ο.Α. ορίζονται περαιτέρω λεπτομερείς διαδικασίες ασφαλείας, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία προς διασφάλιση των οριζομένων στο παρόν.

 

15.7.5. Σε κάθε όμως περίπτωση το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο αποδέχεται όπως το περιεχόμενο των αποστολών φορτίου του δύνανται να υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας από τον αερομεταφορέα.

 

15.8. Υποχρεώσεις αερομεταφορέα

Έλεγχοι ασφαλείας για παραλαβή φορτίου από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο.

15.8.1.  Κατά την παραλαβή φορτίου από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο οι έλεγχοι ασφαλείας είναι δυνατόν να μην εφαρμόζονται εφόσον το εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο είναι καταχωρημένο στον εν ισχύ κατάλογο των εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων που εκδίδει η ΥΠΑ.

 

15.8.2. Κάθε αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα, σε ειδικές περιπτώσεις, να απαιτεί επιπλέον δειγματοληπτικούς ελέγχους ασφαλείας ως προς το περιεχόμενο του προς παραλαβή φορτίου από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο καθώς επίσης ελέγχους ως προς τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

 

 

15.8.3.  Σε κάθε όμως περίπτωση η Αεροπορική Αρχή δύναται να απαιτήσει τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ασφαλείας σε ποσοστό που ορίζεται από αυτήν και όσον αφορά στο φορτίο που παραλαμβάνεται από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο.

 

15.8.4.  Οι αερομεταφορείς, οι οποίοι λειτουργούν σαν εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία, υποχρεούνται όπως τηρούν κατ' αντιστοιχία τις υποχρεώσεις των εγκεκριμένων μεταφορικών γραφείων, όπως ορίζονται στο παρόν και τη σχετική Τ.Ο.Α.

 

15.9. Διαμετακομιζόμενο φορτίο (transipment cargo)

15.9.1. Το προς μεταφόρτωση φορτίο, το οποίο φθάνει αεροπορικώς, δεν υπόκειται σε Ελέγχους ασφαλείας, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) συνοδεύεται από δήλωση ασφαλείας από τον αεροπορικό σταθμό προέλευσης και

β) προστατεύεται από ανεξέλεγκτη πρόσβαση στον ενδιάμεσο σταθμό (transit point).

Αν δεν ισχύουν τα ανωτέρω το φορτίο υπόκειται εκ νέου σε έλεγχο ασφαλείας και στη συνέχεια προφυλάσσεται από ανεξέλεγκτη πρόσβαση με ευθύνη του επιμέρους φορέα διαχείρισης του αερομεταφερόμενου φορτίου.

 

15.9.2. Φορτίο το οποίο φθάνει με άλλα μεταφορικά μέσα (οδικά - σιδηροδρομικά -θαλάσσια) και πρόκειται να μεταφορτωθεί σε αεροσκάφος υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας εκτός αν άλλως ορισθεί από την ΥΠΑ.

 

16. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

16.1. Γενικά

Ως Επίσημη Ταχυδρομική Υπηρεσία (ΕΤ) θεωρείται ο Οργανισμός των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), ο οποίος έχει ορισθεί ως φορέας παροχής καθολικών, ταχυδρομικών υπηρεσιών (universal postal services) στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ν.2668/98.

 

 

16.2. Εφαρμογή

16.2.1.  Κατά την αεροπορική μεταφορά του ταχυδρομείου με επιβατικά, αμιγώς εμπορευματικά (cargo only) και ταχυδρομικά (mail only) α/φη εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφαλείας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος και της σχετικής ΤΟΑ.

 

16.2.2. Η ΕΤΎ, εφόσον εμπλέκεται στην αεροπορική μεταφορά ταχυδρομείου, οφείλει να διαθέτει άδεια εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα, η οποία χορηγείται από τη ΥΠΑ- Δ/νση Ασφαλείας Αερολιμένων, και ευθύνεται για την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών ασφαλείας, όπως ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

 

16.3 Διαδικασίες ασφαλείας (Security Controls) Έλεγχοι ασφαλείας (screening)

16.3.1. Το ταχυδρομείο ελέγχεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή συνδυασμό κάποιων εξ' αυτών, όπως:

i) έρευνα με τα χέρια ή φυσικό έλεγχο, ή

ii) έλεγχο ασφαλείας με ακτινοσκόπηση, ή

iii) έλεγχο ασφαλείας με τη χρήση θαλάμου εξομοίωσης (simulation chamber), ή

iv) έλεγχο ασφαλείας με άλλα μέσα, τόσο τεχνικά όσο και βιοαισθητήρια (πχ οσμο-ανιχνευτές, εξοπλισμός ανίχνευσης ιχνών, σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών, κλπ.)

ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ότι το ταχυδρομείο δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα, από αυτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα (3) του παρόντος, εκτός εάν αυτά έχουν δηλωθεί και υποβληθεί στα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

Όταν, λόγω της φύσης του εμπορεύματος, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποτελεσματικός έλεγχος με κάποιο από τους παραπάνω τρόπους, επιβάλλεται η αποθήκευση του για διάστημα τουλάχιστον 24ωρών από την παραλαβή του και μέχρι τη την φόρτωση του στο αεροσκάφος.

Οι ανωτέρω έλεγχοι ασφαλείας δεν συγχέονται, υποκαθιστούν ή αποκλείουν τους κατά περίπτωση απαιτούμενους ελέγχους των Αστυνομικών και Τελωνειακών Αρχών.

 

16.3.2. Εξαιρέσεις

Των ανωτέρω ελέγχων ασφαλείας εξαιρούνται: α. Οι κατηγορίες ταχυδρομικών αποστολών κατ' αντιστοιχία των προβλεπομένων εξαιρέσεων κατά την μεταφορά φορτίου, εφόσον συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα,

β. Οι ταχυδρομικές αποστολές, οι οποίες αποτελούνται αποκλειστικά από επιστολές πάχους μικρότερου των 6 χιλιοστών και βάρους μικρότερου των 250 γραμμαρίων.

γ. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις εκάστοτε διατάξεις του ΕΠΑΠΑ, το ταχυδρομείο το οποίο προέρχεται από γνωστό αποστολέα.

Υπεύθυνοι για τη διενέργεια των ελέγχων ασφαλείας του ταχυδρομείου είναι οι κατά περίπτωση εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τη σχετική τεχνική οδηγία και πραγματοποιούνται από το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό παροχής υπηρεσιών ελέγχου ασφαλείας.

Ο κατά περίπτωση χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της ΥΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και τη σχετική Τ.Ο.Α.

 

16.4. Εκπαίδευση προσωπικού

16.4.1.  Η παραλαβή, διαχείριση, έλεγχος ασφαλείας, προστασία και η εν γένει διακίνηση του ταχυδρομείου και των σχετικών εγγράφων εκτελείται από κατάλληλα επιλεγμένο, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από την ΥΠΑ.

 

16.4.2. Το προσωπικό των φορέων που εμπλέκονται στη μεταφορά του ταχυδρομείου πρέπει να παρακολουθεί την προβλεπόμενη σχετική βασική αλλά και επαναληπτική εκπαίδευση και περιλαμβάνει:

i. το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση κατά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας,

ii. το προσωπικό που ασκεί τους ελέγχους ασφαλείας,

iii.το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εν γένει διεκπεραίωση του ταχυδρομείου και τον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, και

. το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διακίνηση ταχυδρομείου που εμπίπτει στις κατηγορίες των εξαιρέσεων.

 

16.5.  Προστασία ταχυδρομείου- «καθαρότητα»-(sterility) αποστολών

Οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς μεριμνούν για την προστασία των ταχυδρομικών αποστολών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παρεμβολή από το στάδιο παραλαβής του μέχρι το στάδιο παράδοσης του στον αερομεταφορέα. Ειδικότερα, μεριμνούν για τη διατήρηση της «καθαρότητας» του ταχυδρομείου, το οποίο έχει υποστεί έλεγχο ασφαλείας.

 

 

16.6.  Προστασία εγκαταστάσεων- εξοπλισμού -εφοδίων

Οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς μεριμνούν για την προστασία και φύλαξη των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και εφοδίων τους.

 

16.7. Δηλώσεις ασφαλείας

Ταχυδρομείο το οποίο παραλαμβάνεται από εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα ή γνωστό αποστολέα και προορίζεται για αερομεταφορά συνοδεύεται από αντίστοιχη δήλωση σχετικά με την κατάσταση του φορτίου από άποψη ασφαλείας. Υποδείγματα των σχετικών δηλώσεων ασφαλείας παρατίθενται στη σχετική ΤΟΑ.

 

16.8. Επείγον ταχυδρομείο (express mail).

16.8.1.  Επείγον θεωρείται το ταχυδρομείο το οποίο είναι παραδοτέο εντός 48 ωρών το αργότερο. Ως κοινό ταχυδρομείο χαρακτηρίζεται το μη επείγον ταχυδρομείο.

 

16.8.2. Κατά τη μεταφορά επείγοντος ταχυδρομείου τα στοιχεία της πτήσης και της διαδρομής του α/φους με το οποίο θα μεταφερθεί το επείγον ταχυδρομείο παραμένουν εμπιστευτικά.

 

 

16.9.  Προϋποθέσεις λειτουργίας εγκεκριμένου Ταχυδρομικού Φορέα από πλευράς ασφαλείας αερομεταφορών

 

Οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς:

16.9.1.  Καταθέτουν αίτηση εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων (ΥΠΑ/ Δ15), εγκρίνονται και καταχωρούνται σε ειδικούς καταλόγους από την ίδια αρχή (ΥΠΑ / Δ15) και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 5ετία. Η εν λόγω άδεια δύναται να ανανεωθεί, μετά από σχετική και έγκαιρη αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος.

 

16.9.2. Υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

 

16.9.3.  Εκπονούν Πρόγραμμα Ασφάλειας, που είναι συμβατό με το Πρότυπο Πρόγραμμα Ασφάλειας εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα, όπως περιγράφεται στη σχετική Τ. Ο.Α. και το οποίο κατατίθεται στην ΥΠΑ/Δ15 για έλεγχο και έγκριση.

 

16.9.4.  Χορηγηθείσα άδεια εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα δύναται να ανακληθεί ή να ανασταλεί η ισχύς της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδείας και εν γένει οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

 

16.9.5. Οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς, προκειμένου να τους χορηγηθεί η αρχική έγκριση, επιθεωρούνται από την ΥΠΑ-Δ/νση Ασφαλείας Αερολιμένων για τη διαπίστωση εκπλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης αδείας και στη συνέχεια κατά τη λειτουργία τους υπόκεινται στις δραστηριότητες παρακολούθησης συμμόρφωσης, που προβλέπονται από το Εθνικό Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

 

16.9.6.  Οι αερομεταφορείς και οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς αναπτύσσουν πρόγραμμα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου των εφαρμοζομένων από τους ιδίους των προβλεπομένων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας που περιγράφονται στο πρόγραμμα ασφαλείας τους.

 

16.9.7. Η ΥΠΑ/Δ15, με την διενέργεια προγραμματισμένων και μη επιθεωρήσεων από τους αρμόδιους επιθεωρητές ασφαλείας, ελέγχει συστηματικά την εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών σε συνεργασία με την Αεροπορική Αρχή των κατά τόπους αερολιμένων.

 

16.9.8.  Οι αερομεταφορείς και οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς ευθύνονται ανάλογα για την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών. Σε κάθε όμως περίπτωση και λαμβανομένων υπόψη των επιμέρους περιστάσεων, ο αερομεταφορέας οφείλει όπως διασφαλίζει ότι το ταχυδρομείο δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα.

 

16.10. Γνωστός αποστολέας

16.10.1. Ο εγκεκριμένος ταχυδρομικός φορέας δύναται να θεωρήσει ένα αποστολέα ως «γνωστό αποστολέα «, όταν υπάρχει:

 

16.10.1.1. Έγγραφη διμερής σύμβαση συστηματικής συνεργασίας για μεταφορά ταχυδρομικών αποστολών και καταχώρηση στο αρχείο, μετά από εξακρίβωση, των στοιχείων της ταυτότητας και διεύθυνσης του αποστολέα καθώς και των υπαλλήλων των εντεταλμένων να εκτελούν παραδόσεις εξ ονόματος του.

 

16.10.1.2. Η εν λόγω σύμβαση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δέσμευση για:

i) την εφαρμογή σειράς μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας όσον αφορά στην προστασία των αποστολών από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων κατά την προετοιμασία, συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά,

ii) την απασχόληση αξιόπιστου, προσεκτικά επιλεγμένου και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού κατά την προετοιμασία των αποστολών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της αεροπορικής ασφάλειας.

 

16.10.1.3.  Λεπτομερής περιγραφή της ταχυδρομικής αποστολής.

16.10.1.4. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλείας του γνωστού αποστολέα ανά αποστολή ότι δεν περιλαμβάνει απαγορευμένα αντικείμενα και υλικά όπως ορίζονται στο Παρ/μα (3) του παρόντος, ότι η περιγραφή του περιεχομένου ανταποκρίνεται στην φορτωτική ή/ και στα άλλα συνοδευτικά έγγραφα καθώς επίσης ότι το εμπόρευμα μέχρι την παράδοση του ήταν προστατευμένο από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Υπόδειγμα δήλωσης ασφαλείας γνωστού αποστολέα παρατίθεται στη σχετική Τ.Ο.Α.

 

16.10.1.5. Δήλωση του γνωστού αποστολέα ότι αποδέχεται όπως το περιεχόμενο της αποστολής είναι δυνατόν να υπόκεινται σε διαδικασίες ασφαλείας από τους αερομεταφορείς ή /και τους εγκεκριμένους ταχυδρομικούς φορείς.

 

16.10.1.6. Σε κάθε περίπτωση οι εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς, όταν συνεργάζονται με γνωστούς αποστολείς, οφείλουν όπως διαπιστώνουν ότι οι τελευταίοι εξασφαλίζουν την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών ασφαλείας, ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες παρακολούθησης συμμόρφωσης των προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες των επιθεωρητών ασφαλείας της ΥΠΑ.

 

16.11. Υποχρεώσεις εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα

 

16.11.1. Ο εγκεκριμένος ταχυδρομικός φορέας υποχρεούται όπως:

16.11.1.1. Διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο ασφαλείας (screening) σε ποσοστό 5% τουλάχιστον τόσο στο περιεχόμενο των προς φόρτωση δεμάτων όσο και στα συνοδευτικά έγγραφα των αποστολών όταν παραλαμβάνει ταχυδρομείο (επείγον και κοινό ταχυδρομείο) από γνωστό αποστολέα.

 

16.11.1.2.  Διενεργεί έλεγχο ασφαλείας σε ποσοστό 10% στις ταχυδρομικές αποστολές κοινού ταχυδρομείου τις οποίες παραλαμβάνει από μη γνωστούς αποστολείς.

16.11.1.3. Διενεργεί ελέγχους ασφαλείας σε ποσοστό 100% στις εξής κατηγορίες ταχυδρομικών αποστολών:

i) επείγον ταχυδρομείο το οποίο παραλαμβάνεται από μη γνωστό αποστολέα,

ii) αποστολή που παραδόθηκε από πρόσωπο διαφορετικό από τον γνωστό αποστολέα ή τον εξουσιοδοτημένο πράκτορα του,

iii) αποστολή της οποίας το περιεχόμενο δεν ανταποκρίνεται στη δοθείσα περιγραφή,

) αποστολή για την οποία γνωστός αποστολέας παρέλειψε να πιστοποιήσει ότι δεν περιέχει απαγορευμένα αντικείμενα,

ν) αποστολή που παρέμεινε ή αποθηκεύθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα σε χώρο μη επιτηρούμενο και εποπτευόμενο και

νi) αποστολή η οποία προέρχεται από άλλο εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα και δεν συνοδεύεται από τα έγγραφα όπου έχουν καταγραφεί οι παρακάτω πληροφορίες:

α. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση του εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα και τα στοιχεία του παραδίδοντος την αποστολή, για έλεγχο ταυτοπροσωπίας,

β. ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του αποστολέα,

γ. περιεχόμενο αποστολής,

δ. δήλωση ασφαλείας της αποστολής.

 

16.11.1.4.  Υπογράφει σχετική δήλωση ασφαλείας, η οποία συνοδεύει την προς φόρτωση αποστολή και με την οποία δηλούται ότι έχουν τηρηθεί οι εκάστοτε προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με το υπόδειγμα στη σχετική ΤΟΑ. Ομοίως δύνανται να ορίζονται σ' αυτήν λεπτομερείς διαδικασίες ασφαλείας, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται από εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα, προς διασφάλιση των οριζομένων στο παρόν.

 

16.11.1.5.  Με την επιφύλαξη του οριζομένου από την Αεροπορική Αρχή ανωτέρω ποσοστού ελέγχου ασφαλείας καθώς και του προβλεπομένου στην περίπτωση των προσθέτων μέτρων, ο εγκεκριμένος ταχυδρομικός φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει υψηλότερο ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων ασφαλείας σε παραλαβές ταχυδρομείου από γνωστό αποστολέα, ή εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα.

Σε κάθε όμως περίπτωση ο εγκεκριμένος ταχυδρομικός φορέας αποδέχεται όπως το περιεχόμενο των αποστολών του δύναται να υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας από τον αερομεταφορέα.

 

16.12. Υποχρεώσεις αερομεταφορέα 16.12.1. Έλεγχοι ασφαλείας

16.12.1.1. Κατά την παραλαβή ταχυδρομείου από εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος ασφαλείας σε ποσοστό 10%.

 

16.12.1.2.  Ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις κάθε αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους ασφαλείας ως προς το περιεχόμενο του παραλαμβανόμενου ταχυδρομείου από εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα καθώς επίσης ελέγχους ως προς τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

 

16.12.1.3. Σε κάθε όμως περίπτωση η Αεροπορική Αρχή δύναται να απαιτήσει τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου ασφαλείας σε ποσοστό που ορίζεται από αυτήν και όσον αφορά στις αποστολές που παραλαμβάνονται από εγκεκριμένο ταχυδρομικό φορέα.

 

16.13. Διαμετακομιζόμενο ταχυδρομείο (transshipment mail)

16.13.1. Το προς μεταφόρτωση ταχυδρομείο, το οποίο φθάνει αεροπορικώς, δεν υπόκειται σε ελέγχους ασφαλείας, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) συνοδεύεται από δήλωση ασφαλείας από τον αεροπορικό σταθμό προέλευσης και β) προστατεύεται από ανεξέλεγκτη πρόσβαση στον ενδιάμεσο σταθμό (transit point).

Αν δεν ισχύουν τα ανωτέρω, το ταχυδρομείο υπόκειται εκ νέου σε έλεγχο ασφαλείας και στη συνέχεια προφυλάσσεται από ανεξέλεγκτη πρόσβαση με ευθύνη του εγκεκριμένου ταχυδρομικού φορέα.

 

 

16.13.2. Ταχυδρομείο το οποίο φθάνει με άλλα μεταφορικά μέσα (οδικά - σιδηροδρομικά - θαλάσσια) και πρόκειται να μεταφορτωθεί σε αεροσκάφος υπόκειται σε έλεγχο ασφαλείας εκτός αν άλλως ορισθεί από την ΥΠΑ.

 

 

17. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (CO-MAIL) ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ (CO- MAT.) ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

17.1. Εφαρμογή

Το ταχυδρομείο και τα υλικά των αερομεταφορέων που μεταφέρονται επί των α/φων τους υποβάλλονται σε διαδικασίες ασφαλείας πριν τοποθετηθούν στο α/φος.

 

17.2 Ορισμοί

Ως εταιρικό ταχυδρομείο και υλικά αερομεταφορέα νοούνται η εσωτερική αλληλογραφία και τα αποστελλόμενα υλικά, όπως π.χ. έγγραφα, ανταλλακτικά συντήρησης, εφόδια τροφοδοσίας και καθαρισμού, αποθέματα και άλλα αντικείμενα, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για παράδοση στους διάφορους σταθμούς του αερομεταφορέα ή σε τρίτο συμβεβλημένο με αυτόν φορέα και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε αεροπορικές εργασίες του ίδιου του αερομεταφορέα.

 

17.3 Διαδικασίες ασφαλείας

Οι αερομεταφορείς οφείλουν να διασφαλίσουν ότι κατά τη διακίνηση του εταιρικού ταχυδρομείου (co-mail) και των υλικών (co-mat) έχουν εφαρμοσθεί οι παρακάτω διαδικασίες ασφαλείας:

α) οι αποστολές του αερομεταφορέα υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν εισαχθεί απαγορευμένα αντικείμενα μέσω αυτών, και

β) δεν παραμένουν αφύλακτες μέχρι τη φόρτωση τους στο α/φος.

 

18. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

18.1. Εφαρμογή

Τα εφόδια τροφοδοσίας καθώς και τα λοιπά εφόδια και αποθέματα του αερομεταφορέα, υπόκεινται σε διαδικασίες ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέπεται μέσω αυτών η φόρτωση απαγορευμένων αντικειμένων στο α/φος.

 

18.2. Γενικές υποχρεώσεις φορέων εφοδιασμού αεροσκαφών

18.2.1. Οι επιμέρους φορείς εφοδιασμού αεροσκαφών είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε ισχύ και να εφαρμόζουν ανάλογα Διαδικασίες Ασφαλείας σχετικά με τον έλεγχο και προστασία των εφοδίων τροφοδοσίας καθώς και των λοιπών εφοδίων και αποθεμάτων του αερομεταφορέα, τόσο κατά την παρασκευή και αποθήκευση όσο και κατά την μεταφορά και παράδοση τους στα αεροσκάφη.

 

18.2.2.  Οι εν λόγω διαδικασίες τυγχάνουν της αποδοχής των αερομεταφορέων με τους οποίους συνεργάζονται και υποβάλλονται για έγκριση στην Αεροπορική Αρχή των κατά τόπους αερολιμένων, στους οποίους δραστηριοποιούνται οι φορείς εφοδιασμού. Ως προς την εφαρμογή του παρόντος, η τοπική Αεροπορική Αρχή οφείλει να ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του αερολιμένα για την υποχρέωση της άμεσης εκπόνησης και υποβολής προς έγκριση των εν λόγω Διαδικασιών Ασφαλείας.

 

18.3. Διαδικασίες ασφαλείας

18.3.1. Οι φορείς εφοδιασμού αεροσκαφών λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

α) διορισμό υπαλλήλου ασφαλείας, υπευθύνου για την εφαρμογή και την εποπτεία της ασφάλειας στην εταιρεία,

β) υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας κατά την πρόσληψη προσωπικού,

γ) όλο το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας του αερολιμένα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον έλεγχο του ιστορικού του και τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από την Αεροπορική Αρχή και τη Διοίκηση του Αερολιμένα.

δ) ο φορέας αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του,

ε) εάν ο φορέας ευρίσκεται εκτός αερολιμένα, τα σχετικά εφόδια και αποθέματα προστατεύονται και μεταφέρονται με κλειδωμένα ή σφραγισμένα οχήματα και

στ) η διαχείριση, η φόρτωση και η εν γένει διακίνηση αυτών εκτελείται από κατάλληλα επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.

 

18.3.2.  Μετά την παραλαβή στο αεροσκάφος, τα εφόδια τροφοδοσίας καθώς και τα λοιπά εφόδια και αποθέματα του α/φους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ασφαλείας από τον αερομεταφορέα.

 

18.3.3. Εφόδια και αποθέματα από φορέα εφοδιασμού, ο οποίος δεν εφαρμόζει διαδικασίες ασφαλείας της παραγρ. 18.3.1 δεν γίνονται δεκτά στο α/φος.

 

19. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

19.1. Εφαρμογή

Οι αερομεταφορείς και οι φορείς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα υλικά και εφόδια καθαρισμού που εισάγονται στο α/φος δεν περιέχουν απαγορευμένα αντικείμενα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του.

 

19.2. Διαδικασίες ασφαλείας

19.2.1.  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, ακολουθούν αναλόγως τα προβλεπόμενα της παραγράφου 18.2 του παρόντος και λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

α) διορισμό υπαλλήλου ασφαλείας, υπεύθυνου για την εφαρμογή και την εποπτεία της ασφάλειας του φορέα,

β) υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας κατά την πρόσληψη προσωπικού,

γ) όλο το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας του αερολιμένα συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις για τον έλεγχο του ιστορικού του και τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από την Αεροπορική Αρχή και την Διοίκηση του Αερολιμένα,

δ) ο φορέας αποτρέπει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του,

ε) εάν ο φορέας ευρίσκεται εκτός αερολιμένα, τα υλικά και εφόδια καθαρισμού προστατεύονται και μεταφέρονται στο α/φος με κλειδωμένα ή σφραγισμένα οχήματα,

στ) η διαχείριση, η φόρτωση και η εν γένει διακίνηση αυτών εκτελείται από κατάλληλα επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, και

ζ) τα υλικά και εφόδια καθαρισμού που αποστέλλονται σε άλλο προορισμό υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας πριν την αποστολή τους (co-mailing)

 

19.2.2. Μετά την παραλαβή στο α/φος, τα υλικά και εφόδια καθαρισμού υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο ασφάλειας από τον αερομεταφορέα.

 

19.2.3. Υλικά και εφόδια καθαρισμού εταιρείας, η οποία δεν τηρεί τις διαδικασίες ασφαλείας της παραγρ. 19.2.1 δεν γίνονται δεκτά στο α/φος.

 

20. ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

20.1 Εφαρμογή

Σε κάθε αερολιμένα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες ασφαλείας σχετικά με πτήσεις της γενικής αεροπορίας που πραγματοποιούνται από/ προς /μέσω αυτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ασφαλείας του.

Τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζονται και για τις πτήσεις των επιχειρήσεων αεροπορικών εργασιών.

 

20.2. Διαδικασίες ασφαλείας

20.2.1.  Μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε αερολιμένα και για τα αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις γενικής αεροπορίας και χρησιμοποιούν τον αερολιμένα. Η πρόσβαση πληρωμάτων και επιβατών των αεροσκαφών αυτών γίνεται από τις καθιερωμένες από τη Διοίκηση του αερολιμένα ελεγχόμενες εισόδους και υφίστανται τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας.

 

20.2.2. Στους Αερολιμένες, τα αεροσκάφη της γενικής αεροπορίας δεν πρέπει να σταθμεύουν σε μικρή απόσταση από τα αεροσκάφη των εμπορικών πτήσεων, προκειμένου να αποφεύγεται η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται σε σχέση με αυτή την κατηγορία α/φών καθώς και τις αποσκευές, το φορτίο και το ταχυδρομείο που διακινούνται με αυτά.

 

20.2.3. Πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για τον διαχωρισμό των επιβατών των εμπορικών πτήσεων που έχουν υποστεί έλεγχο ασφαλείας από τους επιβαίνοντες σε α/φη της γενικής αεροπορίας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Κάθε αερολιμένας διαμορφώνει ιδιαίτερο κτίριο/χώρο ανάλογα με την υφιστάμενη υποδομή του ή/και εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για να εμποδίζεται η ανάμιξη ανα-χωρούντων και αφικνούμενων επιβαινόντων σε α/φη γενικής αεροπορίας με επιβάτες εμπορικών πτήσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας.

β) Εφόσον είναι δυνατόν, οι αναχωρούντες και οι αφικνούμενοι επιβαίνοντες σε α/φη γενικής αεροπορίας πρέπει να διέρχονται από χωριστό αεροσταθμό γενικής αεροπορίας. Επίσης, όταν επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται στο χώρο στάθμευσης α/φων, πρέπει είτε να διαχωρίζονται από άλλους επιβάτες, που έχουν ήδη υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας, είτε να μεταφέρονται με ιδιαίτερο όχημα, είτε να είναι υπό συνεχή επιτήρηση.

γ) Εάν δεν υπάρχει χωριστός αεροσταθμός, οι επιβαίνοντες σε α/φη γενικής αεροπορίας πρέπει είτε:

i) να διέρχονται από χωριστό τμήμα του κτιρίου του αεροσταθμού και να συνοδεύονται ή να μεταφέρονται με ιδιαίτερο όχημα, από και προς το α/φος, ή

ii) να υποβάλλονται σε έλεγχο ασφάλειας πριν την είσοδο τους στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας, αν είναι αναπόφευκτη η διέλευση τους από τέτοιου είδους περιοχές του αεροσταθμού, ή

iii) να υπόκεινται σε άλλες διαδικασίες ασφαλείας, με τις οποίες επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και οι οποίες περιγράφονται στο Πρόγραμμα ασφαλείας κάθε αερολιμένα.

 

20.2.4. Προκειμένου να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας για τον διαχωρισμό των α/φων γενικής αεροπορίας καθώς και των επιβαινόντων σε αυτά κάθε αερολιμένας μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών του, για κάθε αναμενόμενη άφιξη α/φους γενικής αεροπορίας.

 

21. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

21.1. Τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας διακρίνονται σε:

i) αυξημένα μέτρα ασφαλείας αερολιμένων,

ii) μέτρα ασφαλείας κρισίμων καταστάσεων αερολιμένων και

iii) μέτρα ασφαλείας για την προστασία πτήσεων αυξημένου κινδύνου (high risk flights).

 

21.2. Τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας περιγράφονται σε σχετική Τ.Ο.Α. και επιβάλλονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρακάτω παραγράφους του παρόντος.

 

21.3. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας αερολιμένων

21.3.1.  Ο Διοικητής της ΥΠΑ, όταν εκτιμά με βάση τις εθνικές, τοπικές ή γενικότερες συνθήκες, πως ένας ή περισσότεροι αερολιμένες της χώρας ή/και αερομεταφορείς ή/και αεροπορικές εγκαταστάσεις είναι πιθανόν να αποτελέσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στόχο για εκδήλωση έκνομης ενέργειας, δύναται με απόφαση του, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων, να επιβάλει την λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των ανωτέρω.

 

21.3.2. Η Διοίκηση του αερολιμένα όταν εκτιμά με βάση τις τοπικές συνθήκες πως ο αερολιμένας είναι πιθανόν να αποτελέσει στόχο, αφετηρία ή ενδιάμεσο σημείο εκδήλωσης έκνομης ενέργειας, λαμβάνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ασφαλείας Αερολιμένα, αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενημερώνοντας σχετικά τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους ή εκ των υστέρων, εφόσον τεκμηριώνεται δεόντως η ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των.

 

21.3.3. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μεταβάλλονται ή αίρονται, ανάλογα με την εκτιμώμενη απειλή, με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων.

 

21.4. Μέτρα ασφαλείας κρισίμων καταστάσεων αερολιμένων

21.4.1. Όταν έκρυθμες τοπικές ή γενικότερες συνθήκες το επιβάλλουν, ένας αριθμός ή όλοι οι αερολιμένες της χώρας κηρύσσονται από τον Διοικητή της ΥΠΑ, με εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων σε κατάσταση επαγρύπνησης.

 

21.4.2. Στους αερολιμένες οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση επαγρύπνησης, επιβάλλονται πέρα από τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας αερολιμένων και τα μέτρα ασφαλείας κρισίμων καταστάσεων, όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική Τ.Ο.Α.

 

21.5. Μέτρα ασφαλείας για την προστασία πτήσεων αυξημένου κινδύνου (high risk flights)

21.5.1. Τα μέτρα ασφαλείας πτήσεων αυξημένου κινδύνου περιγράφονται σε σχετική Τ.Ο.Α. και επιβάλλονται μετά από απόφαση του Δ/ΥΠΑ.

 

21.5.2. Οι αερομεταφορείς ή και οι αερολιμένες δύνανται μετά από επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση προς τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων να ζητήσουν την επιβολή των προβλεπομένων μέτρων ασφαλείας για συγκεκριμένη πτήση ή αριθμό πτήσεων, οι οποίες θεωρούνται από πλευράς τους, ως πτήσεις αυξημένου κινδύνου.

 

21.5.3.  Σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις για πτήσεις αυξημένου κινδύνου, τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας δύνανται να λαμβάνονται με πρωτοβουλία του αερομεταφορέα ή/και της Διοίκησης του αερολιμένα για την αποτελεσματικότερη προστασία των πτήσεων αυτών.

Στην περίπτωση αυτή ο αερολιμένας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων και την εδρεύουσα σ' αυτόν Αεροπορική Αρχή σε περίπτωση μη κρατικού αερολιμένα, εφόσον τεκμηριώνεται δεόντως η ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των.

 

22. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

22.1. Εφαρμογή

Ο εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται από το σύνολο των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών και εμπλέκονται στην εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας πρέπει να πληροί τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον ΕΠΑΠΑ:

 

22.2. Εξοπλισμός ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων

22.2.1. Πύλες ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων

Οι πύλες ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των επιβατών στους αερολιμένες πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

α) Ασφάλεια

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ικανός να ανιχνεύει τουλάχιστον το μεγαλύτερο τμήμα του μικρότερου πυροβόλου όπλου και μαχαιρίδια (λάμας μήκους 6 εκατοστών ελβετικού και ξύλινου σουγιά) υπό όλες τις προβλέψιμες συνθήκες, που αναφέρονται στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων (Δ15) θα εκπονήσει.

β) Απαιτήσεις λειτουργίας

Η λειτουργία του εξοπλισμού δεν πρέπει να επηρεάζεται από το περιβάλλον του.

γ) Ένδειξη συναγερμού

Η ανίχνευση υπόπτου αντικειμένου πρέπει να γίνεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή στο σύστημα ένδειξης ηρεμίας /συναγερμού-3ΐ3ΓΓΠ, στο μέγεθος της μάζας και στην θέση του υπόπτου αντικειμένου.

δ) Ρύθμιση ευαισθησίας

Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ρύθμισης των παραμέτρων.

 

22.2.2. Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων

Οι φορητοί ανιχνευτές μετάλλων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο επιβατών πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:

α) ο εξοπλισμός πρέπει να ανιχνεύει μικρές ποσότητες μετάλλου χωρίς άμεση επαφή με το αντικείμενο υπό όλες τις προβλέψιμες συνθήκες.

β) ο εξοπλισμός πρέπει να ανιχνεύει σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα.

γ) το πηνίο του ανιχνευτή πρέπει να είναι σχεδιασμένο ούτως ώστε να εντοπίζει εύκολα τη θέση του ανιχνευομένου μετάλλου.

δ) ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει ηχητικούς ή/και οπτικούς δείκτες συναγερμού.

 

22.3. Πρότυπα και διαδικασίες δοκιμής του ακτινοσκοπικού εξοπλισμού

22.3.1. Δυνατότητα εφαρμογής

α) Εξοπλισμός

Οι παρούσες απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τον ακτινοσκοπικό εξοπλισμό ασφαλείας ισχύουν για κάθε ακτινοσκοπική συσκευή που παρέχει στον χειριστή της εικόνα προς ερμηνεία. Στους εξοπλισμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι συμβατικές ακτινοσκοπικές συ-

σκευές, καθώς και οι συσκευές EDS, EDDS, που χρησιμοποιούνται για οπτικό έλεγχο.

β) Αντικείμενα

Παρομοίως οι παρούσες απαιτήσεις και κατευθυντήρες γραμμές για τον ακτινοσκοπικό εξοπλισμό ασφαλείας ισχύουν για κάθε αντικείμενο που ελέγχεται, ανεξαρτήτως του είδους ή του μεγέθους του. Κάθε αντικείμενο που εισέρχεται στο α/φος, εφόσον πρέπει να ελεγχθεί, ελέγχεται με τα πρότυπα που περιέχονται στο παρόν παράρτημα.

 

22.3.2. Απαιτήσεις επιδόσεων

22.3.2.1 Ασφάλεια

Ο ακτινοσκοπικός εξοπλισμός επιτρέπει την ανίχνευση του αντικειμένου, που καθορίζεται από την ποιότητα της εικόνας (ευκρίνεια διατρητικότητας και διακριτικότητα), προκειμένου να αποτρέπεται η μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων, που αναφέρονται στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων (Δ15) έχει εκπονήσει.

 

22.3.2.2. Δοκιμές

Οι επιδόσεις του εξοπλισμού αξιολογούνται με τις κατάλληλες διαδικασίες δοκιμής που αναφέρονται στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων (Δ15) έχει εκπονήσει.

 

22.3.2.3. Απαιτήσεις λειτουργίας

α) Ο ακτινοσκοπικός εξοπλισμός παρέχει πλήρη εικόνα κάθε αντικειμένου που εισέρχεται στο tunnel. Δεν πρέπει να αποκρύπτεται καμία γωνία.

β) Η παραμόρφωση του εικονιζόμενου αντικειμένου πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή.

γ) Ο ιμάντας του μηχανήματος πρέπει να φέρει ενδείξεις για τον τρόπο τοποθέτησης των αποσκευών ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εικόνα.

δ) Αντίθεση χρωμάτων: ο ακτινοσκοπικός εξοπλισμός πρέπει να αποδίδει αποχρώσεις του γκρι χρώματος από το λευκό έως το μαύρο (grey scale) και δυνατότητα διαχωρισμού οργανικών και ανόργανων ουσιών.

ε) Η εικόνα οιουδήποτε μέρους του ελεγχόμενου αντικειμένου πρέπει να απεικονίζεται στην οθόνη τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα. Επίσης, ο χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να σταματά τον ιμάντα και, εφόσον χρειάζεται να αναστρέφει τη λειτουργία του προκειμένου να εξετάσει καλύτερα το αντικείμενο.

στ) Μέγεθος οθόνης: οι διαστάσεις της οθόνης παρακολούθησης πρέπει να είναι επαρκείς για την άνεση του χειριστού της (συνήθως 17 ιντσών).

ζ) Χαρακτηριστικά της οθόνης: η οθόνη πρέπει να παρέχει σταθερή εικόνα και πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 800 σειρές (συνήθως 1024 Χ 1024 pixels, δηλ. οθόνες υψηλής ευκρίνειας).

η) Για τις συσκευές EDS/CT θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης τομών αντικειμένων.

θ) Ο ακτινοσκοπικός εξοπλισμός πρέπει να έχει δυνατότητα εντοπισμού εκρηκτικών ουσιών και να διαθέτει σύστημα TIP.

ι) Για τις συσκευές EDS/DIFFRACTION-SCATTER θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού και χαρακτηρισμού της εκρηκτικής ουσίας.

 

22.4. Εξοπλισμός Ελέγχου Πρόσβασης προσώπων (Access Control) και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πρόσβασης του προσωπικού στους αερολιμένες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που εκπονήθηκαν από την Διεύθυνση Ασφαλείας (Δ15).

α) Ασφάλεια

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΠΑΠΑ καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων (Δ 15) έχει εκπονήσει.

β) Απαιτήσεις λειτουργίας

Η λειτουργία του εξοπλισμού δεν πρέπει να επηρεάζεται από το περιβάλλον του.

γ) Ένδειξη συναγερμού

Η ανίχνευση παραβίασης θα γίνεται αυτόματα και θα καταγράφεται, χωρίς να επαφίεται τίποτα στη διακριτική ευχέρεια του χειριστή.

δ) Ρύθμιση ευαισθησίας

Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ρύθμισης των παραμέτρων.

 

22.5. Εξοπλισμός ανίχνευσης εκρηκτικών - Trace Detection Systems

Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών στους αερολιμένες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών που εκπονήθηκαν από την Διεύθυνση Ασφαλείας (Δ 15).

α) Ασφάλεια

Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ικανός να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΠΑΠΑ καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου που η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων (Δ 15) έχει εκπονήσει.

β) Απαιτήσεις λειτουργίας

Η λειτουργία του εξοπλισμού δεν πρέπει να επηρεάζεται από το περιβάλλον του.

γ) Ένδειξη συναγερμού

Η ανίχνευση εκρηκτικών θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί από την Δ15.

δ) Ρύθμιση ευαισθησίας

Μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ρύθμισης των παραμέτρων.

 

 

22.6. Λοιπός Εξοπλισμός ασφαλείας

Ο υπάρχον εξοπλισμός ασφαλείας που τεχνολογικά βελτιώνεται, καθώς και οι τεχνολογίες εξοπλισμού ασφαλείας που είναι σε ερευνητικό στάδιο ή νέες τεχνολογίες και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας της Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να πληρούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όπως ορίζονται στις προδιαγραφές που αναθεωρούνται και εκπονούνται από την Διεύθυνση ασφαλείας της Υπηρεσίας Πολιτικής αεροπορίας, στο εκάστοτε ισχύον ΕΠΑΠΑ.

 

22.7. Συντήρηση

22.7.1. Η συντήρηση του εξοπλισμού θα επιτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό και ουδεμία αλλαγή στις επιδόσεις του θα γίνεται χωρίς εξουσιοδότηση από την αρμόδια Αρχή.

 

22.7.2. Εάν υπάρχει πρόσβαση μέσω modem για τη συντήρηση ή την αναβάθμιση της συσκευής η πρόσβαση ελέγχεται και παρακολουθείται.

 

23. ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ (contingency planning)

23.1. Γενικά

23.1.1. Σε κάθε περίπτωση η άμεση εκτίμηση του επαπειλούμενου κινδύνου από την διατύπωση μιας απειλής αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των υπευθύνων ασφαλείας.

 

23.1.2.  Ο φορέας πολιτικής αεροπορίας, στον οποίο απευθύνεται η απειλή για έκνομη ενέργεια, βαρύνεται με τις τυχόν οικονομικές επιπτώσεις, που προκύπτουν από την εκδήλωση της ή από τα μέτρα που θα υποχρεωθεί να λάβει αυτόβουλα ή κατ' εντολή της Αεροπορικής Αρχής.

 

23.1.3.  Η οικονομική δαπάνη που αφορά στην κινητοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, που εμπλέκονται για την αντιμετώπιση της απειλής δεν βαρύνουν τον φορέα αλλά τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

 

23.1.4.  Τα προγράμματα ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού περιλαμβάνουν και παράρτημα με λεπτομερείς ενέργειες για την αντιμετώπιση απειλών και συμβάντων στα οποία είναι δυνατόν να εμπλακεί ο φορέας.

 

23.1.5.  Ο φορέας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της διανομής των περιεχομένων του παραρτήματος αυτού στους απόλυτα αναγκαίους γνώστες καθώς και για την ενημέρωση, εκπαίδευση και άσκηση του προσωπικού του στην εφαρμογή των οριζομένων στο παράρτημα αυτό.

 

23.2. Ενέργειες εμπλεκομένων

23.2.1. Για την αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών που ενδέχεται να εκδηλωθούν κατά στόχων της πολιτικής αεροπορίας, ακολουθούνται οι παρακάτω κατά περίπτωση ενέργειες, ώστε να περιορισθούν οι αρνητικές συνέπειες από την εκδήλωση της έκνομης πράξης.

 

 

23.2.2. Σε περίπτωση ύπαρξης απειλής ή πληροφορίας απειλής κατά της ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας, οι υπεύθυνοι ασφαλείας του φορέα εάν εκτιμούν ότι η εν λόγω απειλή:

α) δεν χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, τότε με σχετική αξιολόγηση διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων για περαιτέρω εκτίμηση ή

β) μεταβάλλει την επικινδυνότητα, τότε χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με άμεση λήψη από τον φορέα των αναγκαίων μέτρων και παράλληλη ενημέρωση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αερολιμένων.

 

23.2.3. Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο εισηγείται στον Διοικητή ΥΠΑ την ανάληψη τυχόν πρωτοβουλιών ή την προώθηση συγκεκριμένων ενεργειών πρόληψης ή αντιμετώπισης του κινδύνου.

 

23.2.4. Ο Διοικητής της ΥΠΑ μετά την εκτίμηση της κατάστασης και ανάλογα με την περίπτωση:

i) εκδίδει σχετικές οδηγίες ή

ii) προκαλεί την σύγκληση της ΕΘΕΑΠΑ.

 

23.3. Κατηγορίες απειλών και συμβάντων

23.3.1 Οι απειλές κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Απειλή εκδήλωσης αεροπειρατείας.

ii. Απειλή εκδήλωσης βομβιστικής ενέργειας σε αεροσκάφος σε πτήση.

iii. Απειλή εκδήλωσης βομβιστικής ενέργειας σε αεροσκάφος στο έδαφος.

. Απειλή εκδήλωσης βομβιστικής ενέργειας σε αεροπορική εγκατάσταση.

ν. Απειλή κατάληψης ή επίθεσης κατά αεροσκάφους.

νi. Απειλή κατάληψης ή επίθεσης κατά αεροπορικής εγκατάστασης.

 

23.3.2 Τα συμβάντα κατά της ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

i. Αεροπειρατεία αεροσκάφους.

ii. Κατάληψη αεροσκάφους.

iii. Κατάληψη αεροπορικής εγκατάστασης.

. Επίθεση κατά αεροσκάφους.

ν. Επίθεση κατά προσώπων σε αεροσκάφος σε πτήση.

νi. Επίθεση κατά προσώπων σε αερολιμένα.

νii.Επίθεση κατά αεροπορικής εγκατάστασης.

viii. Βομβιστική ενέργεια σε αεροσκάφος σε πτήση.

ix. Βομβιστική ενέργεια σε αεροσκάφος στο έδαφος.

x. Βομβιστική ενέργεια σε αεροπορική εγκατάσταση.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις συμβάντων καλύπτονται από ειδικά επιχειρησιακά σχέδια.

 

23.3.3. Λοιπές απειλές ή συμβάντα ασφάλειας αερομεταφορών.

23.4. Διαχείριση απειλής

23.4.1. Για κάθε μορφή απειλής και ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίηση της ακολουθούνται τα επόμενα τέσσερα, κοινά για κάθε περίπτωση, στάδια χειρισμού:

 

23.4.2. Λήψη της απειλής.

23.4.2.1. Συνήθως η λήψη της απειλής γίνεται τηλεφωνικά χωρίς ωστόσο να είναι ασυνήθεις και άλλοι τρόποι όπως με fax, ανώνυμη επιστολή ή άλλου είδους γραπτό μήνυμα ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

23.4.2.2. Όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε αεροπορικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν εκπονήσει απλές και σαφείς γραπτές οδηγίες στο πρόγραμμα ασφαλείας τους για πιστή καταγραφή κάθε απειλής από το προσωπικό τους.

 

23.4.3. Διαβίβαση της απειλής

23.4.3.1.  Η ληφθείσα απειλή διαβιβάζεται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στους υπεύθυνους ασφαλείας του φορέα και στην Διεύθυνση Ασφαλείας της ΥΠΑ σύμφωνα με το ειδικό εμπιστευτικό έντυπο για την καταγραφή των λεπτομερειών της απειλής, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική Τ.Ο.Α..

 

23.4.3.2.  Ο υπεύθυνος ασφαλείας του φορέα ελέγχει κατά πόσον η απειλή έχει διαβιβασθεί στην ΥΠΑ σε αντίθετη δε περίπτωση την διαβιβάζει και θέτει, άμεσα, στη διάθεση του εν υπηρεσία εκπροσώπου ασφαλείας της ΥΠΑ όλα τα διαθέσιμα στοιχεία της συγκεκριμένης απειλής.

 

 

23.4.4. Αξιολόγηση της απειλής

23.4.4.1. Ο υπεύθυνος ασφαλείας του φορέα αξιολογεί την απειλή.

Αν η απειλή αφορά σε αερολιμένα, οι υπεύθυνοι ασφαλείας αυτού συγκαλούν την Ομάδα Αξιολόγησης της Απειλής, η οποία εξετάζει όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και την αξιολογεί.

 

23.4.4.2.  Η Ομάδα Αξιολόγησης της Απειλής η οποία συγκροτείται σε κάθε αερολιμένα έχει ως έργο την εξέταση της πληροφορίας περί απειλής και την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της.

 

23.4.4.3. Η Ομάδα Αξιολόγησης Απειλής στους αερολιμένες αποτελείται από:

α) τον υπεύθυνο ασφαλείας του αερολιμένα,

β) τον επικεφαλής της Μονάδας Αστυνόμευσης του αερολιμένα,

γ) τον αρμόδιο εκπρόσωπο του απειλούμενου φορέα, αν ο απειλούμενος δεν είναι ο αερολιμένας,

δ) τον τοπικό υπεύθυνο ασφάλειας της Αεροπορικής Αρχής αν ο αερολιμένας δεν διοικείται από την ΥΠΑ, και

ε) τον αξιωματικό ασφαλείας της μονάδος της Πολεμικής Αεροπορίας εφ' όσον στον αερολιμένα είναι εγκατεστημένη και μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας η οποία επηρεάζεται από την απειλή.

 

23.4.4.4. Η Ομάδα Αξιολόγησης Απειλής του Αερολιμένα ή ο υπεύθυνος ασφάλειας του απειλούμενου φορέα (προκειμένου για άλλες αεροπορικές εγκαταστάσεις) έχει ως έργο:

i) Αναλύει προσεκτικά και λεπτομερώς το περιεχόμενο του απειλητικού μηνύματος στη βάση των εκάστοτε εκδιδόμενων από την Αεροπορική Αρχή σχετικών οδηγιών και της παρασχεθείσας σε αυτόν εκπαίδευσης επί του αντικειμένου.

ii) Λαμβάνει υπόψη το σχετικό με την απειλή ιστορικό του απειλούμενου στόχου καθώς και την επάρκεια των μέτρων ασφάλειας που πραγματικά εφαρμόζονται για την προστασία του στόχου αυτού.

iii) Εξετάζει κατά πόσο το απειλητικό μήνυμα δηλώνει ή επιτρέπει τον εντοπισμό του συγκεκριμένου τόπου, χρόνου, μέσου και στόχου εκδήλωσης της επαπειλούμενης έκνομης ενέργειας, καθώς και της ταυτότητας του αποστολέα (προσώπου ή ομάδας) του μηνύματος.

) Αποδίδει στην απειλή ένα από τους καθιερωμένους τύπους του πιο κάτω χρωματικού κώδικα, ως συνέπεια του οποίου θα προκύψουν οι περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. Η απειλή χαρακτηρίζεται ως κόκκινη, κίτρινη ή πράσινη. Συγκεκριμένα:

α) Κόκκινη, εφόσον το περιεχόμενο ή η φύση του μηνύματος υποδεικνύει την αναγνώριση συγκεκριμένου στόχου ή δηλώνει θετικά την ταυτότητα του αποστολέα και η συνολική εικόνα που προκύπτει από την πιο πάνω εξέταση και ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στην θεώρηση της απειλής ως πραγματικής.

β) Κίτρινη, εφόσον το περιεχόμενο ή η φύση του μηνύματος υποδεικνύει την αναγνώριση περισσότερων του ενός στόχου ή υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την αξιοπιστία της απειλής, αλλά επίσης δεν υπάρχει βεβαιότητα από την επάρκεια των μέτρων ασφάλειας που πραγματικά εφαρμόζονται για την προστασία του στόχου ή των στόχων που υποδεικνύονται.

γ) Πράσινη, κάθε απειλή που δεν έχει κανένα ουσιαστικό τεκμήριο πραγματοποίησης ώστε να ενταχθεί στις ανωτέρω κατηγορίες και κατά συνέπεια χαρακτηρίζεται ως αναληθής.

 

23.4.4.5. Στη συνέχεια η Ομάδα Αξιολόγησης αποφασίζει τα αποτρεπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν με βάση τον χρωματικό κώδικα που αποδόθηκε και το περιεχόμενο της απειλής. Δηλαδή:

α) Σε κόκκινη απειλή τίθενται σε άμεση εφαρμογή οι απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες μείωσης και αποφυγής των συνεπειών του επαπειλούμενου κινδύνου παρέχοντας απόλυτη προτεραιότητα στην διαφύλαξη και διάσωση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του κοινού και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

β) Σε κίτρινη απειλή εντείνεται η εφαρμογή των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας και συμπληρώνονται με έκτακτα κατά περίπτωση.

γ) Σε πράσινη απειλή αυξάνεται ο έλεγχος καλής εφαρμογής τον ισχυόντων μέτρων, τα οποία θεωρούνται ικανοποιητικά.

 

23.4.4.6. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των μελών της Ομάδας Αξιολόγησης η συγκεκριμένη απειλή κατατάσσεται στο υψηλότερο από τα εκτιμώμενα επίπεδα.

 

23.4.4.7. Ο κατά περίπτωση υπεύθυνος ασφαλείας του αερολιμένα ή της αεροπορικής εγκατάστασης διατηρεί όλα τα στοιχεία και τα διαβιβάζει στις Αρμόδιες Αρχές για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες (διερεύνηση συμβάντος, αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κλπ) και σε κάθε περίπτωση αποστέλλει άμεσα στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων την σχετική έκθεση αξιολόγησης.

 

23.4.5. Αντιμετώπιση απειλής

23.4.5.1 Γενικώς, οι ενέργειες αντιμετώπισης απειλών κάθε αεροπορικού φορέα ποικίλουν αναλόγως του τύπου της δραστηριότητας που αναπτύσσει και δεν είναι δυνατόν να δοθούν ειδικές κατευθύνσεις μέσω του παρόντος Κανονισμού. Υπάρχουν όμως γενικές αρχές, οι οποίες διέπουν την προετοιμασία και πρέπει να τηρούνται σε κάθε τέτοιο σχέδιο. Οι αρχές αυτές είναι:

α) Απομόνωση και μη επέκταση ή μεταβίβαση του κινδύνου σε άλλο χώρο, δραστηριότητα ή φορέα.

β) Καταγραφή των ενδεχόμενων στόχων του φορέα για έκνομη ενέργεια και των πιθανών μεθόδων διάπραξης έκνομης ενέργειας κατά άλλου αεροπορικού στόχου μέσω της δραστηριότητας του φορέα, ώστε να προετοιμασθούν και προσχεδιαστούν οι κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις.

γ) Εξασφάλιση κι ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των απαιτούμενων δράσεων. Επισημαίνεται, ότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να χρειασθεί εκτάκτως η εμπλοκή προσωπικού του οποίου τα καθημερινά καθήκοντα δεν συμπίπτουν πλήρως με τα καθήκοντα που σχεδιάζεται να του ανατεθούν εκτάκτως ή που ο βαθμός επικινδυνότητας των καθημερινών καθηκόντων του διαφέρει από το βαθμό επικινδυνότητας των καθηκόντων που θα κληθεί να εκτελέσει υπό καθεστώς απειλής έκνομης ενέργειας.

δ) Εξασφάλιση εκ των προτέρων των αναγκαίων υλικών μέσων και υποδομών για την εφαρμογή των εκτάκτων δράσεων που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η αναγκαιότητα πρόβλεψης των αναγκαίων οικονομικών πόρων και των απαιτούμενων έκτακτων διαδικασιών ταχείας αποδέσμευσης τους.

 

23.5. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας, η ΥΠΑ οφείλει, πέραν των επιμέρους ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων- όπως αναλύονται στο παρόν ή σε σχετική ΤΟΑ και τα προγράμματα ασφάλειας- σε περιπτώσεις απειλής α/φους σε πτήση, να ενημερώνει:

- το κράτος νηολογίου του απειλούμενου α/φους,

- το κράτος της έδρας του απειλούμενου α/φους και

- το κράτος εκείνο σε αερολιμένα του οποίου κατευθύνεται για προσγείωση το υπόψη α/φος

 

24. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οργάνωση του Τομέα Ασφάλειας φορέων εμπλεκομένων στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες

 

24.1. Οι φορείς οι οποίοι βάσει των διατάξεων του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση εγκεκριμένου, από την ΥΠΑ - Διεύθυνση Ασφαλείας, Προγράμματος Ασφάλειας (π.χ. αερολιμένες, αερομεταφορείς, εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία, εγκεκριμένοι ταχυδρομικοί φορείς κ.α.) μεταξύ των άλλων μεριμνούν για:

ι) την επαρκή στελέχωση τους με κατάλληλα εκπαιδευμένο και όπου απαιτείται πιστοποιημένο προσωπικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στο εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αεροπορικής ασφάλειας. Η άρτια οργάνωση του τομέα ασφάλειας του φορέα καλύπτει την αποτελεσματική λειτουργία του σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του και καθόλο το ωράριο λειτουργίας του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΠΑΠΑ, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας.

ιι) τη σύσταση, στον φορέα, μονάδας ασφαλείας η οποία θα είναι ενιαία. Ο προϊστάμενος της ορίζεται ως υπεύθυνος ασφαλείας, οργανωτικά αναφέρεται απευθείας στην Διοίκηση του φορέα και δεν ασκεί καθήκοντα πέραν των σχετιζομένων με την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

 

24.2. Η ΥΠΑ - Δ/νση Ασφαλείας, πιστοποιεί την ύπαρξη της κατάλληλης οργανωτικής δομής καθώς και στελέχωσης του τομέα ασφάλειας των εν λόγω φορέων η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

ι) προσωπικό Διοίκησης,

ιι) προσωπικό εποπτείας,

ιιι) προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών (όπου απαιτείται),

ιν) προσωπικό συντήρησης συσκευών και συστημάτων εξοπλισμού ασφαλείας.

Ειδικότερα:

 

24.2.1. Το προσωπικό Διοίκησης είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη, τροποποίηση, εφαρμογή και διατήρηση σε ισχύ του προγράμματος ασφαλείας.

24.2.1.1. Υπεύθυνα πρόσωπα, έναντι του νόμου, για τα ανωτέρω είναι οι κάτωθι:

α. για τους κρατικούς αερολιμένες και τις εποπτευόμενες από αυτούς αεροπορικές εγκαταστάσεις, ο αερολιμενάρχης και ο προϊστάμενος ασφαλείας του αερολιμένα.

β. για τους μη κρατικούς αερολιμένες ο διευθύνων σύμβουλος και ο προϊστάμενος ασφαλείας της εταιρείας του αερολιμένα,

γ. για την Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο προϊστάμενος αυτής και ο προϊστάμενος της μονάδος ασφαλείας αυτής,

δ. για τους αερομεταφορείς, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και ο προϊστάμενος ασφαλείας της επιχείρησης,

ε. για τους λοιπούς φορείς, που υποχρεούνται να τηρούν πρόγραμμα ασφαλείας, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και ο προϊστάμενος ασφαλείας της επιχείρησης και

στ. σε περίπτωση που στην επιχείρηση δεν υφίσταται διευθύνων σύμβουλος, το ανώτατο σε αρμοδιότητες πρόσωπο που διοικεί την επιχείρηση.

 

24.2.1.2.  Τα ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενα ως υπεύθυνα έναντι του νόμου πρόσωπα θεωρούνται ως εξουσιοδοτημένα για τη διαχείριση διαβαθμισμένου υλικού. Είναι υπεύθυνα για την διανομή του υλικού αυτού αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό που χρήζει ενημέρωσης για χρήση αυτού.

 

24.2.1.3.  Ο υπεύθυνος ασφαλείας φορέα είναι αρμόδιος για την εκπόνηση, ανάπτυξη, συντήρηση του προγράμματος ή διαδικασιών ασφαλείας του, τη διασφάλιση των κατάλληλων μέσων υλοποίησης τους, την παρακολούθηση εφαρμογής των προβλέψεων ασφάλειας του φορέα και την προώθηση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών για την αποκατάσταση ελλείψεων ή αδυναμιών που επισημάνθηκαν.

 

24.2.1.4.  Οι οριζόμενοι ως υπεύθυνοι ασφαλείας είναι έμπειρα σε θέματα ασφαλείας πρόσωπα, έχουν εμπειρία στα γενικά λειτουργικά θέματα της μονάδας που εργάζονται, έχουν υποστεί σχετική εκπαίδευση, κατέχουν τις εκάστοτε προβλεπόμενες σχετικές πιστοποιήσεις της ΥΠΑ σε θέματα ασφαλείας, χειρίζονται αποκλειστικά θέματα ασφαλείας και οργανωτικά αναφέρονται απευθείας στη Διοίκηση του φορέα.

 

24.2.2. Το Προσωπικό Εποπτείας, απαρτίζεται από επόπτες ασφαλείας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και εποπτεία της τήρησης και εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας και του Προγράμματος Ασφαλείας του φορέα σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του και καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας αυτού.

 

24.2.2.1. Οι επόπτες ασφαλείας είναι έμπειρα πρόσωπα σε θέματα ασφαλείας, έχουν εμπειρία στα γενικά λειτουργικά θέματα της μονάδας που εργάζονται, έχουν υποστεί σχετική εκπαίδευση, κατέχουν τις εκάστοτε προβλεπόμενες σχετικές πιστοποιήσεις της ΥΠΑ σε θέματα ασφαλείας και οργανωτικά αναφέρονται στον τομέα ασφάλειας του φορέα. Οι επόπτες ασφαλείας της Αεροπορικής Αρχής των κατά τόπους αερολιμένων είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης εξειδίκευσης ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 409/1993.

 

24.2.2.2. Η γνωστοποίηση προς την Αεροπορική Αρχή, του υπευθύνου και των εποπτών ασφαλείας του φορέα με τα απαιτούμενα στις παραγράφους 24.2.1.4 και 24.2.2.1 αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του Προγράμματος Ασφαλείας τους. Κατόπιν αυτού η Αεροπορική Αρχή δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει την αλλαγή τους αν δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή εάν στη συνέχεια διαπιστωθεί αρμοδίως ότι δεν ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία. Στο πρόγραμμα ασφαλείας του φορέα θα περιγράφεται αναλυτικά το οργανωτικό σχήμα λειτουργίας της Δ/νσης ή του τμήματος ασφαλείας του φορέα καθώς και του τομέα εποπτείας αυτού.

 

24.2.2.3.  Με την υποβολή του προγράμματος προς έγκριση, ο φορέας υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην ΥΠΑ/Δ15 για την αξιολόγηση του προσωπικού Διοίκησης και Εποπτείας στον τομέα της ασφάλειας και την εν γένει οργανωτική δομή του.

 

24.2.2.4. Ομοίως, οι φορείς που είναι υπόχρεοι για την εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας θα πρέπει να ορίζουν και γνωστοποιούν στην κατά τόπους Αεροπορική Αρχή του αερολιμένα τον υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος θα πρέπει να πληροί ανάλογα προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση. Κατόπιν αυτού η Αεροπορική Αρχή του Αερολιμένα ενεργεί κατ' αντιστοιχία με τα οριζόμενα στην παράγραφο 24.2.2.2 του παρόντος.

 

24.2.3.  Τα προσωπικό φορέων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΠΑΠΑ, να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

α) έλεγχο πρόσβασης ατόμων και οχημάτων,

β) έλεγχο ασφαλείας προσώπων και χειραποσκευών,

γ) έλεγχο ασφαλείας παραδιδομένων αποσκευών,

δ) έλεγχο ασφαλείας φορτίου, ταχυδρομείου, εφοδίων και αποθεμάτων σε αερολιμένες, αεροσκάφη και αεροπορικές εγκαταστάσεις,

ε) φύλαξη (στατική και δια περιπολιών πεζών ή εποχούμενων) σε αερολιμένες αεροσκάφη και αεροπορικές εγκαταστάσεις,

στ) λοιπές διαδικασίες ασφαλείας που σκοπό έχουν την προστασία των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες.

 

24.2.3.1. Ρυθμίσεις σχετικά με τα προσόντα, την εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών μη κρατικών φορέων προβλέπονται στο κεφ. 27 του παρόντος. Το προσωπικό της ΕΛ. ΑΣ., το οποίο παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες σε ελληνικούς αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις ακολουθεί τις ίδιες απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

 

24.2.4. Το προσωπικό συντήρησης συσκευών και συστημάτων εξοπλισμού ασφαλείας, είναι αρμόδιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού ασφαλείας.

 

24.3. Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων εντάσσονται, για μεν τους φορείς, οι οποίοι λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στη Διοίκηση της ΥΠΑ, ασκούμενης αναλόγως μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της, για δε τους λοιπούς φορείς, εντάσσονται αντίστοιχα στη Διοίκηση των επιμέρους φορέων.

 

25. ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

25.1.  Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες Υπηρεσίες, όπου απαιτείται αναπτύσσει το Εθνικό Πρόγραμμα εκπαιδεύσεων αεροπορικής ασφάλειας (aviation security), το οποίο εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ.

 

25.2. Γενικές κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος αεροπορικής ασφάλειας

25.2.1.Στόχος

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι όπως εγγυάται ότι όλα τα άτομα, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το αεροπορικό έργο και την ασφάλεια των αερομεταφορών, γνωρίζουν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της αεροπορικής ασφάλειας και να αντιδρούν αντίστοιχα σε περιπτώσεις εκνόμων ενεργειών κατά της πολιτικής αεροπορίας.

 

25.2.2. Υπόχρεοι

Το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αεροπορικής ασφάλειας θα πρέπει να αναφέρεται στην εκπαίδευση, πιστοποίηση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού των κατωτέρω κατηγοριών, το οποίο εμπλέκεται στον τομέα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

α) Προσωπικό της Αεροπορικής Αρχής που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες ή / και ασκεί καθήκοντα επιθεωρητού ασφαλείας πτήσεων.

β) Προσωπικό της Αεροπορικής Αρχής Αερολιμένα το οποίο εμπλέκεται στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

γ) Εκπαιδευτές ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας - εξεταστές θεμάτων.

δ) Προσωπικό διοίκησης και εποπτείας του τομέα ασφάλειας του φορέα.

ε) Προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών.

στ) Αστυνομικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και μονάδων ΓΕΑ, που εμπλέκεται στην εφαρμογή και υποστήριξη προγραμμάτων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

ζ) Ιπτάμενο προσωπικό αερομεταφορέα.

η) Προσωπικό φορέων που ασχολείται με την εξυπηρέτηση επιβατών.

θ) Προσωπικό φορέων που ασχολείται με την παραλαβή και διακίνηση αερομεταφερόμενου φορτίου και ταχυδρομείου.

ι) Προσωπικό φορέων εφοδιασμού αεροσκαφών καιπα-ροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε αεροσκάφη.

κ) Λοιπές κατηγορίες προσωπικού φορέων που ασχολείται με την ασφάλεια αεροσκαφών στο έδαφος, τη διακίνηση αποσκευών, τη συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γενική εξυπηρέτηση των πτήσεων.

λ) Προσωπικό συντήρησης και αξιολόγησης επιδόσεων συσκευών και συστημάτων εξοπλισμού ασφαλείας.

μ) Ένοπλοι συνοδοί πτήσεων (sky marshals).

ν) Εργαζόμενοι στον αερολιμένα με πρόσβαση στους υποκείμενους προς έλεγχο χώρους του (πρόγραμμα ευαισθητοποίησης) .

Όλα τα μέλη του προσωπικού που έχουν πρόσβαση σε αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές ασφαλείας λαμβάνουν τακτική (τουλάχιστον άπαξ ετησίως) κατάρτιση σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν τους κινδύνους για την αεροπορική ασφάλεια και την ευαισθητοποίηση τους προκειμένου να συνεργάζονται άμεσα με τις αρμόδιες αρχές του αερολιμένα σε κάθε περιστατικό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αεροπορική ασφάλεια.

 

25.2.3. Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης

25.2.3.  1. Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) αναπτύσσει βασικά και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα αεροπορικής ασφαλείας για κάθε ειδικότητα ή σχετικό εκπαιδευτικό αντικείμενο.

 

25.2.3.2.  Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων προσδιορίζει και εγκρίνει πρότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης αεροπορικής ασφαλείας για κάθε ειδικότητα ή αντικείμενο.

 

25.2.3.3. Όλοι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους διαθέτει την απαιτούμενη εκπαίδευση ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα.

 

25.2.4.   Απαιτήσεις  προγραμμάτων   εκπαιδεύσεων ασφαλείας

25.2.4.1.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΥΠΑ για κάθε ειδικότητα ή αντικείμενο πρέπει να είναι συμβατά με τα εκπαιδευτικά πρότυπα της Ε.Ε., του ICAO και της ECAC, καθώς και με τις απαιτήσεις και προβλέψεις του παρόντος κανονισμού, των παραρτημάτων αυτού, το περιεχόμενο των τεχνικών οδηγιών ασφαλείας, του εθνικού προγράμματος ποιοτικού ελέγχου της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, των σχετικών με την ασφάλεια ισχυόντων επιχειρησιακών σχεδίων καθώς και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας.

 

25.2.4.2. Για να είναι αποτελεσματικό ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφάλειας, πρέπει:

α) να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ.

β) να είναι προσαρμοσμένο στο κύριο αντικείμενο του φορέα και στην ειδικότητα του εκπαιδευόμενου προσωπικού, και

γ) να επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της προσφερόμενης εργασίας από κάθε ομάδα ή κατηγορία προσωπικού του φορέα.

 

25.2.5.  Απαιτήσεις εκπαίδευσης κατά κατηγορία προσωπικού ασφαλείας

Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας καθορίζει αναλυτικά τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης, όπου προβλέπονται, για τις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού της παρ. 25.2.2. του παρόντος. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων δύναται να συμπεριλάβει και άλλες κατηγορίες προσωπικού καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όταν αυτό απαιτείται από τις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες ή/και απαιτήσεις των διεθνών Οργανισμών.

 

25.3. Έλεγχος εκπαιδευτικού συστήματος

Η Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων εποπτεύει και κατευθύνει τις εκπαιδεύσεις ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα πρότυπα εκπαίδευσης της αεροπορικής ασφαλείας διατηρούνται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και εισηγείται τις απαιτούμενες αλλαγές ή συμπληρώσεις.

 

26. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

26.1.  Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας εξαρτάται και από την ενημέρωση του επιβατικού κοινού για την ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζεται η υποστήριξη του στις εφαρμοζόμενες πρακτικές. Όσο καλλίτερα οι επιβάτες και γενικότερα το κοινό γνωρίζουν πριν την άφιξη τους στο αεροδρόμιο για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες ασφαλείας, τόσο διευκολύνονται οι έλεγχοι που τους αφορούν με θετικό αποτέλεσμα στην ταχύτητα και την ποιότητα διεξαγωγής τους. Επίσης, η σταθερή και με ομοιόμορφο τρόπο εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας βελτιώνει σημαντικά την εμπιστοσύνη και την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Ομοιόμορφη εφαρμογή σε συνδυασμό με αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού εξασφαλίζουν την υποστήριξη του στην ασφάλεια και διευκολύνουν την απομόνωση ύποπτων σημείων και συμπεριφορών για την επικέντρωση σε αυτές προσεκτικότερου ελέγχου.

 

26.2. Για τους πιο πάνω λόγους, κάθε αερομεταφορέας πρέπει να λαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε το επιβατικό κοινό να είναι ενημερωμένο για τα εξής:

α) οι επιβάτες να μη τοποθετούν επικίνδυνα είδη μέσα στις αποσκευές τους,

β) εάν οι αποσκευές περιέχουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές θα πρέπει να δηλωθεί και οι συσκευές αυτές θα μεταφέρονται μόνο απενεργοποιημένες (χωρίς μπαταρίες),

γ) οι επιβάτες μπορεί να γίνουν άθελα τους συνεργοί, αφού εξαπατηθούν για να μεταφέρουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στις χειραποσκευές ή τις αποσκευές τους, για τον λόγο αυτό οι επιβάτες δεν πρέπει να δέχονται να μεταφέρουν αντικείμενα ή αποσκευές άλλων ατόμων,

δ) οι επιβάτες πρέπει να δηλώνουν εάν οι αποσκευές τους περιέχουν αντικείμενα που δέχτηκαν να μεταφέρουν για λογαριασμό άλλου ατόμου και

ε) οι επιβάτες πρέπει να παραδίδουν τις αποσκευές τους προσωπικά και να εξασφαλίζουν ότι αυτές είναι στην συνεχή επιτήρηση τους μέχρι την παράδοση τους.

 

26.3.  Με στόχο την εξασφάλιση μίας διαρκούς ενημέρωσης τέτοιων προϋποθέσεων ασφαλείας, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στις αερομεταφορές (αερολιμένες, αερομεταφορείς, ναυλωτές πτήσεων κλπ) πρέπει να συνεργάζονται σε ένα περιεκτικό και συνδυασμένο πρόγραμμα, το οποίο απαιτεί τη παράλληλη χρήση

των διαφόρων μέσων μετάδοσης και προσέλκυσης της προσοχής του κοινού στα μηνύματα τέτοιου περιεχόμενου.

 

26.4. Η Διεύθυνση Ασφαλείας της Υ.Π.Α, αν δεν ρυθμίζεται σε σχετικά προγράμματα ασφάλειας, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, συντονίζει τις πρωτοβουλίες των λοιπών φορέων σε μια δέσμη ενεργειών για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού μέσω:

α) ενημερωτικών εκδηλώσεων και υλικού που προετοιμάζει και αναπτύσσει η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας,

β) των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ο τύπος και τα τηλεμέσα,

γ) των συστηματικών ανακοινώσεων προς το κοινό στους αερολιμένες,

δ) έντυπων οδηγιών που συνοδεύουν τα εισιτήρια,

ε) πινακίδων ή αφισών σε γραφεία ταξιδιών και εξυπηρέτησης τουρισμού και

στ) πινακίδων ή αφισών στους αεροσταθμούς και σημεία ελέγχου εκτός αερολιμένων.

 

27. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

27.1. Εισαγωγή - Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που δραστηριοποιούνται για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης έκνομων ενεργειών στις αερομεταφορές.

Αερολιμένες, αερομεταφορείς και λοιποί φορείς, που δραστηριοποιούνται στις αερομεταφορές και οι οποίοι εφαρμόζουν οι ίδιοι μέτρα πρόληψης έκνομων ενεργειών, που έχουν σχέση με την προστασία των αερομεταφορών επίσης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

 

27.2. ’δεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών

27.2.1. Γενικά

27.2.1.1.  Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών απαιτεί προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αεροπορικής Αρχής.

 

27.2.1.2.  Η άδεια εκδίδεται με μέγιστη διάρκεια τόση όση καιη σχετική άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

27.2.1.3.  Στην άδεια αναγράφεται η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, ο αερολιμένας ή οι αεροπορικές εγκαταστάσεις, στις οποίες θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών, οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει, το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται και ο αριθμός της σχετικής αδείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

27.2.1.4. ’δεια δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε ατομικές επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σε μια εκάστη των εταιρειών.

 

27.2.1.5. Η χορήγηση της άδειας δεν σημαίνει δικαίωμα εγκατάστασης σε συγκεκριμένο φορέα.

 

27.2.1.6.  Η ανανέωση της άδειας γίνεται αυτόματα με την υποβολή της ανανεωθείσας άδειας λειτουργίας της επιχείρησης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και την επικαιροποίηση των λοιπών στοιχείων του φακέλου.

 

27.2.2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται η υποβολή : 27.2.2.1. Αίτησης του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

27.2.2.2. Παραβόλου που ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

 

27.2.2.3.  Της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 του Ν. 2518/1997 άδειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε ισχύ.

 

27.2.2.4.  Θεωρημένου από το Υπουργείο Εμπορίου ή από άλλη αρμόδια Αρχή καταστατικού ή συστατικής πράξης της εταιρείας.

 

27.2.2.5.  Βεβαίωσης της νομαρχίας ή άλλης αρμόδιας αρχής (ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας) περί της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

 

27.2.2.6.  Βεβαίωσης της νομαρχίας ή άλλης αρμόδιας αρχής περί ολοσχερούς καταβολής του κεφαλαίου της εταιρείας.

 

27.2.2.7. Θεωρημένου νομίμως, αντιγράφου μετοχολο-γίου ή συμβολαιογραφικού εγγράφου παραστατικού των εταιρικών μεριδίων ή οιουδήποτε εγγράφου, από όπου να προκύπτει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης.

 

27.2.2.8. Φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης.

 

27.2.2.9. Οργανογράμματος της εταιρείας μέχρι επιπέδου τμήματος.

 

27.2.2.10.  Ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού που χρησιμοποιεί στις θέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω οργανόγραμμα και συνδέονται με την εταιρεία με εργασιακή σχέση, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Προκειμένου περί προσωπικού συνδεομένου με την εταιρεία με ελεύθερη σχέση συνεργασίας, αυτή θα προκύπτει από θεωρημένη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας.

 

27.2.2.11.  Ονομαστικής κατάστασης του λοιπού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.

 

27.2.2.12.  Των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της.

 

27.2.2.13.  Πιστοποιητικών περί μη κήρυξης της επιχείρησης σε κατάσταση πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης και περί μη κίνησης εναντίον της των ανωτέρω διαδικασιών.

 

27.2.2.14.  Ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τα οποία αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και για ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών κατά τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 27.2.5. του παρόντος.

 

27.2.2.15.  Επικυρωμένων αντιγράφων συμβάσεων ή προσυμφώνων ή επιστολών συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε εκμεταλλευόμενους αερολιμένες, σε αεροπορικές εταιρείες, σε αεροπορικές εγκαταστάσεις ή σε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αερομεταφορές. Μετά την έκδοση της άδειας η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει την βάσει προσυμφώνου ή επιστολής συναφθείσα σύμβαση άλλως εντός μηνός αίρεται η χορηγηθείσα άδεια.

 

27.2.3. Κριτήρια χορήγησης της άδειας

Η άδεια χορηγείται μόνο εφόσον η επιχείρηση:

27.2.3.1. Έχει έδρα στην Ελλάδα.

 

27.2.3.2 Ανήκει, διοικείται και ελέγχεται από κοινοτικούς υπηκόους, που αποδεικνύεται από το ότι:

 

27.2.3.3. Ανήκει κατά πλειοψηφία σε κοινοτικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

27.2.3.4. η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου αποτελείται κατά πλειοψηφία από κοινοτικούς υπηκόους.

 

27.2.3.5. η πλειοψηφία των Διευθυντών αποτελείται από κοινοτικούς υπηκόους.

 

27.2.4. Επαγγελματική εμπειρία

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται, εφόσον το σύνολο του προσωπικού της είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί πριν την ανάληψη από την επιχείρηση, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών σε φορέα.

 

27.2.5. Ασφαλιστική Κάλυψη

27.2.5.1.  Η ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται από ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης επαγγελματικής ευθύνης έναντι του προσωπικού της, αλλά και περί αστικής ευθύνης προς τρίτους (περιλαμβανομένων και των Αερολιμένων στους οποίους δραστηριοποιείται) για:

(ι) Ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης διεκδικήσεων αναγόμενων στην επαγγελματική του ευθύνη λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση του έργου της, ανά απαίτηση και συνολικά, ανανεούμενη ετησίως.

Στους εν λόγω καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους πρέπει να περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι από έκνομες ενέργειες, κατά την έννοια που αυτοί καθορίζονται στον Ε.ΚΑΠ.Α.

(ιι) Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για αξιώσεις αναγόμενες στην επαγγελματική του ευθύνη λόγω πράξεων ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση του έργου της, ανά απαίτηση και συνολικά, ανανεούμενη ετησίως.

 

27.2.5.2.  Η πληρότητα κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστικών κινδύνων και το ύψος των κατά κίνδυνο καλύψεων, που πρέπει να εμφανίζονται σαφώς και αναλυτικώς τόσο στο σχετικό προσύμφωνο όσο και στο συμβόλαιο, εξαρτάται από το μέγεθος του αναλαμβανόμενου έργου και δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζονται αμέσως ή εμμέσως σε ενδεχόμενο νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο ή σ' ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή προσθήκες αυτού μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

 

27.3. ’ρση της άδειας

27.3.1. Ο Διοικητής της ΥΠΑ έχει το δικαίωμα, εν μέρει ή στο σύνολο, να ανακαλέσει την χορηγηθείσα, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, άδεια στις εξής περιπτώσεις:

 

27.3.1.1. Όταν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης και παύσει κατά πλειοψηφία να ελέγχεται από κοινοτικούς υπηκόους.

 

27.3.1.2. Οταν η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου δεν είναι πλέον κοινοτική.

 

27.3.1.3. Όταν η πλειοψηφία των Διευθυντών δεν αποτελείται πλέον από κοινοτικούς υπηκόους.

 

27.3.1.4. Όταν το προσωπικό της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών παραβιάζει καθ' υποτροπή τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

27.3.1.5.  Όταν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ασκεί εντός αερολιμένα ή άλλης αεροπορικής εγκατάστασης δραστηριότητες, παράνομες ή μη, άλλες από εκείνες που της επιτρέπει η άδεια η οποία της έχει χορηγηθεί.

 

27.3.1.6. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί η χορηγούμενη από την Ελληνική Αστυνομία άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

 

27.3.1.7. Όταν κινηθεί εναντίον της διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης.

 

27.3.1.8 Όταν παύσει να καλύπτεται ασφαλιστικά για ζημίες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών έναντι τρίτων.

 

27.3.1.9. Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί προσωπικό μη πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο κατάλληλα.

 

27.3.1.10.  Όταν χρησιμοποιηθεί προσωπικό, το οποίο εργάζεται παράνομα στην Ελλάδα και το οποίο δεν κατέχει τις απαιτούμενες άδειες.

 

27.3.1.11. Όταν καταγγελθούν οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών σε εκμεταλλευόμενους αερολιμένες, σε αεροπορικές εγκαταστάσεις, σε αερομεταφορείς ή σε λοιπούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις αερομεταφορές και αποδεδειγμένα δεν παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας αερομεταφορών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

 

27.4. ’δεια ασφαλείας αερομεταφορών αυτοεξυπηρετούμενου φορέα

 

27.4.1. Γενικά

27.4.1.1. Εκμεταλλευόμενοι αερολιμένα ή άλλη αεροπορική εγκατάσταση, αεροπορικές εταιρείες, ή φορείς που ήδη δραστηριοποιούνται στις αερομεταφορές στον Ελληνικό χώρο, δύνανται να προσλαμβάνουν προσωπικό καινά ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα και τους ελέγχους που αφορούν στην ασφάλεια των αερομεταφορών.

 

27.4.1.2.  Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αεροπορικής Αρχής.

 

27.4.1.3. Η άδεια αυτή εκδίδεται με μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη.

 

27.4.1.4. Στην άδεια αναγράφονται, τουλάχιστον, ο φορέας στον οποίο αφορά η άδεια, η μονάδα του φορέα η οποία θα ασκεί τα καθήκοντα και τους ελέγχους που αφορούν στην ασφάλεια των αερομεταφορών, οι αερολιμένες ή οι αεροπορικές εγκαταστάσεις στις οποίες δραστηριοποιείται αυτή καθώς και οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να ασκεί καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η άδεια.

 

27.4.2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την χορήγηση της άδειας ασφαλείας αυτοεξυπηρετούμενου φορέα απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των εξής δικαιολογητικών:

 

27.4.2.1. Αίτησης του ενδιαφερόμενου.

 

27.4.2.2. Παραβόλου που ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.

 

 

27.4.2.3. Προκειμένου περί αεροπορικής εταιρείας της ημεδαπής, επικυρωμένο αντίγραφο της εν ισχύ άδειας αεροπορικής εκμετάλλευσης.

 

27.4.2.4. Προκειμένου περί των λοιπών φορέων:

α) Θεωρημένο από την αρμόδια αρχή καταστατικό ή συστατική πράξη ίδρυσης της εταιρείας.

β) Βεβαίωση της νομαρχίας περί της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, γ) Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης.

 

27.4.2.5. Οργανογράμματος της εταιρείας, στο οποίο θα αναφέρονται οι προϊστάμενοι μέχρι επιπέδου τμήματος.

 

27.4.2.6.  Οργανογράμματος της μονάδας ασφαλείας της εταιρείας, η οποία θα ασκεί καθήκοντα ασφαλείας αερομεταφορών.

 

27.4.2.7.  Ονομαστικής κατάστασης του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί, θεωρημένης από την Επιθεώρηση Εργασίας.

27.4.2.8.  Αντιγράφων των αδειών και πιστοποιήσεων του προσωπικού της.

 

27.4.2.9. Των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης.

 

27.4.2.10.  Εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή προγράμματος ή διαδικασιών ασφαλείας της επιχείρησης (αερομεταφορέας, εταιρεία τροφοδοσίας, εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο κ.λπ.) εφόσον υποχρεούται να διαθέτει.

 

27.4.2.11. Αντιγράφου ασφαλιστηρίου συμβολαίου για κάλυψη αστικής ευθύνης της επιχείρησης έναντι τρίτων, για ζημίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών κατ' αναλογία με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 27.2.5 του παρόντος.

 

27.4.2.12.  Προκειμένου περί αερομεταφορέων της αλλοδαπής υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που προβλέπονται ανωτέρω-εκτός της παραγράφου 27.4.2.4- κατ' αναλογία για τους αερομεταφορείς της ημεδαπής, προκειμένου αφού εγκριθούν να αποτελέσουν προσάρτημα του εγκεκριμένου από τη χώρα τους προγράμματος ασφαλείας.

 

27.4.3. ’ρση της άδειας ασφαλείας αερομεταφορών αυτοεξυπηρετούμενου φορέα

Ο Διοικητής της ΥΠΑ έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την χορηγηθείσα, σε επιχείρηση άδεια ασφαλείας αυτοεξυπηρετούμενου φορέα στις εξής περιπτώσεις:

 

27.4.3.1. Όταν η επιχείρηση παύσει να έχει αντικείμενο σε σχέση με τις αερομεταφορές.

 

27.4.3.2. Όταν το προσωπικό ασφαλείας της επιχείρησης παραβιάζει καθ' υποτροπή τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

27.4.3.3. Όταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλείας μη εκπαιδευμένο και μη πιστοποιημένο.

 

27.4.3.4. Όταν χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλείας, το οποίο εργάζεται παράνομα στην Ελλάδα και το οποίο δεν κατέχει τις απαιτούμενες άδειες.

 

27.4.3.5. Όταν παύσει να καλύπτεται ασφαλιστικά για ζημίες σχετικές με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών έναντι τρίτων.

 

27.4.3.6.  Όταν παύσει να διαθέτει εγκεκριμένο πρόγραμμα ασφαλείας.

 

27.5. ’δεια ελεγκτή ασφαλείας

 

27.5.1. Γενικά

27.5.1.1.  Η άσκηση δραστηριοτήτων Ελεγκτού ασφαλείας αερομεταφορών απαιτεί την ύπαρξη προηγούμενης άδειας από την Αεροπορική Αρχή. Η άδεια παρέχει στο συγκεκριμένο άτομο το δικαίωμα να ασκήσει τα αναγραφόμενα επί της αδείας καθήκοντα.

 

27.5.1.2.  Η άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδίου, της ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών ή του αυτοεξυπηρετούμενου φορέα, ως προσωπικό του οποίου θα εργασθεί και η ισχύς της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από την διάρκεια της άδειας που έχει χορηγηθεί από την Ελληνική Αστυνομία. Η ισχύς της παραπάνω άδειας δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη και διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Επόπτη σημείου ελέγχου και β) Ελεγκτή σημείου ελέγχου

 

27.5.2. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Για την χορήγηση άδειας Ελεγκτή Ασφαλείας Αερομεταφορών απαιτείται:

 

27.5.2.1. Αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Ν. 2518/1997 άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε ισχύ.

 

27.5.2.2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή αντίστοιχο τίτλο άλλης ισότιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

27.5.2.3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας του Τμήματος Εκπαίδευσης Ασφάλειας της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της ΥΠΑ.

 

27.5.2.4.  Βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης στα καθήκοντα του ελεγκτή επί τετράωρον τουλάχιστον ημερησίως, σε διάστημα δεκαπέντε ημερών.

 

27.5.2.5. Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό πνευματικής και σωματικής υγείας, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι:

α) Διαθέτει οπτική ικανότητα άνω των 20/60 και στα δύο μάτια (χωρίς φακούς) ή άνω των 20/20 στο ένα μάτι και άνω των 20/30 στο άλλο μάτι (αν φορά φακούς).

β) Δεν πάσχει από αχρωματοψία οποιουδήποτε τύπου.

γ) Η ακοή είναι φυσιολογική και δεν χάνεται σε ήχους άνω των 30 d Β σε ηχόραμα συχνοτήτων κάτω των 2000 Ηζ.

δ) Όσφρηση ικανοποιητική σε διάφορες οσμές.

ε) Δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα που δεν επιτρέπει την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων.

 

27.5.2.6. Επίσης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να: α) γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα και β) έχει κοινοτική υπηκοότητα.

 

27.5.2.7.  Προκειμένου περί άσκησης καθηκόντων επόπτη ασφαλείας απαιτείται:

α) σχετική βεβαίωση του Τμήματος Εκπαίδευσης Ασφάλειας της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της ΥΠΑ ότι ο ελεγκτής - επόπτης έχει παρακολουθήσει επιτυχώς την αντίστοιχη εκπαίδευση.

β) βεβαίωση πρακτικής εξάσκησης στα καθήκοντα του ελεγκτή για διάστημα 15 μηνών.

 

27.5.2.8.  Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνεται στη σχετική ΤΟΑ.

 

27.5.3. ’ρση άδειας ελεγκτή ασφαλείας αερομεταφορών

Η άδεια ελεγκτή ασφαλείας αερομεταφορών αίρεται για τους κάτωθι λόγους:

 

27.5.3.1. Όταν αρθεί ή λήξει η ισχύς της προβλεπομένης από το άρθρο 2 του Ν. 2518/1997 άδειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

27.5.3.2. Όταν αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του.

 

27.5.3.3.  Όταν απέχει από τα καθήκοντα του για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.

 

27.5.3.4. Όταν αρθούν οι απαιτούμενες άδειες. 27.6. ’δεια Φύλακα Ασφαλείας

 

27.6.1. Γενικά

27.6.1.1.  Η άσκηση δραστηριοτήτων φύλακα ασφαλείας αερομεταφορών απαιτεί την ύπαρξη προηγούμενης άδειας από την Αεροπορική Αρχή. Η άδεια παρέχει στο συγκεκριμένο άτομο το δικαίωμα να ασκήσει τα αναγραφόμενα επί της αδείας καθήκοντα.

 

27.6.1.2.  Η άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδίου, του ιδιωτικού φορέα ασφάλειας αερομεταφορών ή του αυτοεξυπηρετούμενου φορέα, ως προσωπικό του οποίου θα εργασθεί και η ισχύς της δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από την διάρκεια της άδειας που έχει χορηγηθεί από την Ελληνική Αστυνομία. Η ισχύς της παραπάνω άδειας δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη.

 

27.6.2.Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Για την χορήγηση άδειας Φύλακα Ασφαλείας Αερομεταφορών απαιτείται:

 

27.6.2.1 .Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, συνοδευόμενη από την προβλεπόμενη από το άρθρο 2 του Ν .2518/97 άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε ισχύ.

 

27.6.2.2. Απολυτήριο Γυμνασίου ή αντίστοιχος τίτλος άλλης ισότιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

27.6.2.3. Βεβαίωση Σχολής ότι έχει παρακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση ασφάλειας (3 ημερών).

Επίσης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να:

α) γνωρίζει άριστα την Ελληνική γλώσσα και

β) έχει κοινοτική υπηκοότητα.

 

27.6.2.4. Αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών περιλαμβάνεται στη σχετική ΤΟΑ.

 

27.6.3. ’ρση άδειας Φύλακα Ασφαλείας

Η άδεια Φύλακα Ασφαλείας αερομεταφορών αίρεται για τους κάτωθι λόγους:

 

27.6.3.1. Όταν αρθεί ή λήξει η ισχύς της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 του Ν.2518/97 άδειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

27.6.3.2. Όταν αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του.

 

27.6.3.3. Όταν αρθούν οι σχετικές άδειες.

 

27.7. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών και αυτοεξυπηρετούμενων φορέων

 

Γενικά

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών υποχρεούνται, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2518/1997:

27.7.1. Να ορίζουν υπεύθυνο έναντι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

27.7.2. Να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μόνο το χρόνο ισχύος της άδειας άσκησης της δραστηριότητας τους.

27.7.3.  Να μεριμνούν για την ασφάλεια των επιβατών, εργαζομένων, αεροσκαφών, εγκαταστάσεων, φορτίων, εφοδίων, υλικού και γενικά όλων εκείνων που προβλέπει η σύμβαση τους.

27.7.4. Να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των διακινουμένων προσώπων.

27.7.5. Να λαμβάνουν τα προσφορότερα μέτρα ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις κατά την παροχή των υπηρεσιών τους.

27.7.6.  Να ελέγχουν το επίπεδο συμπεριφοράς και εμφάνισης του προσωπικού τους.

27.7.7. Να φροντίζουν για την καλή κατάσταση και χρήση του διατιθέμενου εξοπλισμού ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

27.7.8. Να περιορίζουν την παροχή υπηρεσιών τους μόνο στους τομείς που αναφέρονται στην άδεια που τους έχει χορηγηθεί από την ΥΠΑ.

27.7.9.  Να μην χρησιμοποιούν προσωπικό του οποίου έχει λήξει το Δελτίο Ισχύος Πιστοποιητικού (ΔΙΠ) ή να έχει λήξει ή αφαιρεθεί η εκδοθείσα από την ΥΠΑ και την Ελληνική Αστυνομία άδεια.

27.7.10. Να τηρούν τις αερολιμενικές, αστυνομικές και τελωνειακές διατάξεις και οδηγίες, που καθορίζουν διαδικασίες, τρόπους ενέργειας και συμπεριφοράς εντός των χώρων των αερολιμένων και των εν γένει αερολιμενικών εγκαταστάσεων.

27.7.11. Να τηρούν τις διατάξεις του ΕΠΑΠΑ.

27.7.12. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των αερομεταφορών και των εν γένει αεροπορικών εγκαταστάσεων.

27.7.13.  Να κοινοποιούν άμεσα, επικυρωμένα αντίγραφα των συμβάσεων που συνάπτουν με αεροπορικούς φορείς, στην ΥΠΑ/Δ15 και στην Αεροπορική Αρχή του οικείου αερολιμένα.

27.7.14.  Να επιτηρούν χώρους ή υλικά, που είναι υπό την ευθύνη εκμεταλλευόμενου αεροσκάφους ή αεροπορικής εγκατάστασης και που από την σύμβαση έχει ανα-λάβειτην υποχρέωση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών.

27.7.15. Να μεριμνούν ώστε το προσωπικό τους να χρησιμοποιεί τις καθιερωμένες στολές της επιχείρησης.

27.7.16.  Να μεριμνούν ώστε το προσωπικό, που χρησιμοποιούν στις αεροπορικές εγκαταστάσεις να είναι εφοδιασμένο με τις σχετικές άδειες και πιστοποιητικά της ΥΠΑ

Ειδικότερα να φροντίζουν ώστε το προσωπικό τους να:

i. απαιτεί την επίδειξη των ταξιδιωτικών ή φορτωτικών εγγράφων επιβάτη, αποσκευής, εφοδίου, μικροδέματος, φορτίου ή ταχυδρομικής αποστολής, πριν την επιβίβαση ή πριν την παραλαβή ή την φόρτωση σε αεροσκάφος,

ii. να πραγματοποιεί τους ελέγχους ασφαλείας προσώπων, χειραποσκευών, αποσκευών, εφοδίων, αποθεμάτων, φορτίων ή ταχυδρομικών αποστολών σε τόπο, χρόνο και με μέσα που έχουν γίνει αποδεκτά από την ΥΠΑ,

iii. να επιτηρεί τα σταθμευμένα αεροσκάφη ή άλλους χώρους φύλαξης και

. να αμείβεται κανονικά αλλά και να του παρέχονται κίνητρα, οικονομικά ή άλλα, για τη βέλτιστη αποδοτικότητα του στον τομέα της ασφάλειας.

27.8. Υποχρεώσεις συμβαλλόμενου με φορέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 

Γενικά

Ο συμβαλλόμενος μεριμνά:

27.8.1.  Για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης μεταξύ αυτού και της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, όσον αφορά στα θέματα ασφαλείας.

27.8.2.  Για την επίβλεψη του προσφερόμενου από την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών έργου.

27.8.3. Για την εμφάνιση και συμπεριφορά του προσωπικού της επιχείρησης ασφαλείας στον αερολιμένα ή την αεροπορική εγκατάσταση.

27.8.4.  Για τη χρησιμοποίηση από το προσωπικό της επιχείρησης ασφαλείας των καθιερωμένων στολών.

27.8.5. Για τη γνώση και συμμόρφωση του προσωπικού της επιχείρησης προς τις αερολιμενικές, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας, που καθορίζουν διαδικασίες, τρόπους ενέργειας και συμπεριφοράς εντός των χώρων των αερολιμένων και των εν γένει αερολιμενικών εγκαταστάσεων.

27.8.6.  Ώστε το προσωπικό του να διαθέτει την αντίστοιχη εκπαίδευση, πτυχία και πιστοποίηση για τα καθήκοντα τα οποία εκτελεί.

27.8.7. Ώστε το προσωπικό του να τηρεί τις διατάξεις του ΕΠΑΠΑ.

27.9. Υποχρεώσεις προσωπικού επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

 

Γενικά

Το προσωπικό της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποχρεούται:

27.9.1.  Να διαθέτει την αντίστοιχη πιστοποίηση για τα καθήκοντα τα οποία εκτελεί.

27.9.2.  Να ενημερώνεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται από την Διοίκηση του αερολιμένα ή της αεροπορικής εγκατάστασης ή της αεροπορικής εταιρείας καθώς και τις ισχύουσες Αερολιμενικές και Αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες.

27.9.3.  Να μην κυκλοφορεί σε ελεγχόμενες περιοχές άλλες εκτός από εκείνες οι οποίες καθορίζονται από τη σχετική άδεια εισόδου που του έχει χορηγηθεί.

27.9.4. Να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στα αρμόδια αερολιμενικά και αστυνομικά όργανα, όποτε τούτο ζητηθεί για αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης που αφορούν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

27.9.5. Να φορά την εγκεκριμένη από τις διατάξεις του Ν. 2518/1997 στολή εργασίας του.

27.9.6. Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του να μη βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών ουσιών.

27.9. 7. Να επιδεικνύει κόσμια συμπεριφορά και να μην προβαίνει σε επικίνδυνες ενέργειες ή αντιδικίες.

27.9.8.  Να επιδεικνύει την πρέπουσα ευγένεια και να προσφέρει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση προς το επιβατικό κοινό στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του.

27.9.9. Να τηρεί πιστά τις οδηγίες καλής χρήσης και λειτουργίας του εξοπλισμού ασφάλειας.

27.9.10. Να τηρεί τις διατάξεις του ΕΠΑΠΑ.

27.10. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών και του αυτοεξυπηρετούμενου φορέα, το οποίο ασκεί ελέγχους ασφάλειας στους Ελληνικούς πολιτικούς αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

27.10.1.Βασική εκπαίδευση ασφάλειας αερομεταφορών

Είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό ασφάλειας το οποίο δραστηριοποιείται στους Ελληνικούς πολιτικούς αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις και περιλαμβάνει τα κάτωθι θέματα:

α. Διεθνή και ελληνική νομοθεσία.

β. Αρμοδιότητες εμπλεκομένων κρατικών αρχών και ιδιωτικών εταιρειών.

γ. Προγράμματα ασφάλειας.

δ. Γενική ενημέρωση επί των αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων.

ε. Λειτουργικά θέματα αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων.

στ. ’δειες εισόδου.

ζ. Σύστημα ελέγχου πρόσβασης και διαδικασίες ελέγχου.

η. Φύλαξη, επιτήρηση, προστασία ατόμων, οχημάτων, αγαθών και αεροπορικού υλικού στους ελεγχόμενους χώρους.

θ. Τεχνικές αυτοπροστασίας και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

ι. Ταξιδιωτικά αεροπορικά έγγραφα.

κ. Επικοινωνία και συνεργασία με τις κρατικές αρχές.

λ. Περιπολίες και επιτήρηση από σταθερά σημεία ελέγχου.

μ. Κέντρα ελέγχου.

ν. Αναγνώριση όπλων, εκρηκτικών και επικινδύνων αντικειμένων.

ξ. Κίνηση ατόμων και οχημάτων σε ελεγχόμενους χώρους των αερολιμένων και αεροπορικών εγκαταστάσεων.

ο. Πρακτική εκπαίδευση.

 

Ως ελάχιστος χρόνος βασικής εκπαίδευσης ορίζονται οι 18 ώρες

27.10.2. Εκπαίδευση ελεγκτών ασφάλειας

Η εκπαίδευση ελεγκτών ασφάλειας αερομεταφορών παρέχεται στο προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχου ασφάλειας και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

α. Τεχνικές ελέγχου προσώπων και αντικειμένων με χρήση σταθερών ή φορητών ανιχνευτών μετάλλων και εκρηκτικών.

β. Τεχνικές ελέγχου αντικειμένων με συσκευές ακτινοσκόπησης (X-RAYS και αντίστοιχες τεχνολογίες).

γ. Τεχνικές φυσικού ελέγχου προσώπων και αντικειμένων.

δ. Αναγνώριση όπλων, εκρηκτικών ουσιών και μηχανισμών μέσω ερευνητικών συσκευών.

ε. Τεχνολογία ασφάλειας.

στ. Ακτινοσκοπικά μηχανήματα (x-rays) χειραποσκευών και αποσκευών.

ζ. Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων.

η. Φορητοί ανιχνευτές εκρηκτικών.

θ. Μαγνητικές πύλες.

ι. Τομογράφοι.

κ. Θάλαμοι εξομοίωσης (simulation chambers).

λ. Έλεγχος ειδικών κατηγοριών αντικειμένων.

μ. Έλεγχος ειδικών κατηγοριών προσώπων (VIP, άτομα με ειδικές ανάγκες).

ν. Συνεργασία μεταξύ του προσωπικού στελέχωσης σημείων ελέγχου.

ξ. Πρακτική εκπαίδευση σε σημεία ελέγχου ασφαλείας.

 

Ως ελάχιστος χρόνος της εκπαίδευσης αυτής ορίζονται οι 30 ώρες.

27.10.3. Εκπαίδευση εποπτών σημείων ελέγχου

Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στο προσωπικό που εκτελεί καθήκοντα επόπτη των σημείων ασφαλείας υπό την προϋπόθεση ότι έχει ασκήσει επιτυχώς τα καθήκοντα του ελεγκτή ασφαλείας επί 15μηνο συνεχή περίοδο και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

α. Οργάνωση και Διοίκηση σημείων ελέγχου.

β. Χειρισμός ειδικών περιπτώσεων.

γ. Συνεργασία με τις Αρχές.

δ. Τεχνικές ελέγχου πλήθους.

ε. Διατήρηση ομαλής ροής ελέγχου.

στ. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.

Για την βεβαίωση της επιτυχούς άσκησης των καθηκόντων του επόπτη απαιτείται η βεβαίωση του φορέα στον οποίο απασχολήθηκε και η μη ύπαρξη επιβολής προστίμου στον ίδιο για το τελευταίο έτος. Ως ελάχιστος χρόνος της εκπαίδευσης αυτής ορίζονται οι 6 ώρες.

 

27.11. Πιστοποίηση

27.11.1. Γενικά

Πιστοποίηση χορηγείται στους ελεγκτές ασφαλείας αερομεταφορών που προσφέρουν υπηρεσίες στους Ελληνικούς πολιτικούς αερολιμένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις από το Τμήμα Διαρκούς Επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας .

 

27.11.2.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στα καθήκοντα του ελεγκτού ασφαλείας στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας ακολουθεί το πρόγραμμα πιστοποίησης, το οποίο περιλαμβάνει οπωσδήποτε:

α) Γραπτή δοκιμασία σε γενικά θέματα αεροπορικής ασφάλειας με έμφαση στους ελέγχους ασφαλείας (ελάχιστη βαθμολογία 75%).

β) Γραπτή δοκιμασία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με έμφαση στην ορολογία ασφάλειας αερομεταφορών (ελάχιστη βαθμολογία 60%).

γ) Πρακτική δοκιμασία σε προσομοιωτή ακτινοσκοπικών συσκευών (x-ray simulator) για ικανότητα αναγνώρισης επικίνδυνων αντικειμένων και εκρηκτικών ουσιών και συσκευών (ελάχιστη βαθμολογία 75%).

 

27.11.3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κριθεί επιτυχών χορηγείται από την Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας (ΠΕΚ) το οποίο συνοδεύεται και από το Δελτίο Ισχύος Πιστοποιητικού (ΔΙ Π).

 

27.11.4. Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Καταλληλότητας (ΠΕΚ) είναι για 1 έτος και αναγράφεται στο ΔΙ Π. Μετά την λήψη του ΔΙ Π, ο κάτοχος του προκειμένου να το διατηρεί σε ισχύ, υποχρεούται σε πρακτική κατ' έτος επαναξιολόγηση σε προσομοιωτή ελέγχου με ακτινοσκοπικές συσκευές (X-RAY SIMULATOR), με προϋπόθεση την προσκόμιση πρόσφατου ιατρικού πιστοποιητικού της παρ. 27.5.2 του παρόντος παραρτήματος.

 

27.12. Οικονομική Επιβάρυνση Συμμετεχόντων Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ποσό και ο τρόπος καταβολής της οικονομικής επιβάρυνσης των συμμετεχόντων στα προγράμματα πιστοποίησης και επαναξιολόγησης, καθώς και η αποζημίωση των εκπαιδευτών για την διενέργεια των ανωτέρω πιστοποιήσεων και επαναξιολογήσεων.

 

28. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

28.1. Παραβάσεις Γενικά

Κάθε πράξη ή παράλειψη σε θέματα ασφαλείας οποιουδήποτε δραστηριοποιούμενου ή εξυπηρετούμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου) στον τομέα των αερομεταφορών συνιστά παράβαση υποκείμενη σε διοικητικές κυρώσεις, εφόσον αντίκειται στις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ευθύνες,

 

28.2.  Παραβάσεις φορέων εμπλεκόμενων στην ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας

Ειδικότερα συνιστούν παραβάσεις τα ακόλουθα:

 

28.2.1. Η μη σύνταξη, υποβολή προς έγκριση και εφαρμογή Προγράμματος Ασφαλείας ή διαδικασιών ασφαλείας από τους υπόχρεους προς τούτο.

 

28.2.2.  Η μη εναρμόνιση των εφαρμοζομένων Προγραμμάτων Ασφαλείας ή διαδικασιών με τις εκάστοτε ισχύουσες  απαιτήσεις του  Εθνικού  Προγράμματος Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ),

 

28.2.3 Η μετάδοση ή διάδοση πληροφοριών σε θέματα και συμβάντα ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας από αναρμόδια άτομα.

 

28.3. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

28.3.1. Για τους κρατικούς αερολιμένες, τον πειθαρχικό έλεγχο της Διοίκησης του αερολιμένα, για δε τους μη κρατικούς αερολιμένες, την εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν. 1815/1988 (Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου), μη αποκλειόμενης και της προσωρινής, μέχρι συμμορφώσεως, διακοπής λειτουργίας του αερολιμένα.

 

28.3.2.  Για τους αερομεταφορείς την διακοπή ή αναστολή εκτέλεσης του συνόλου ή ορισμένων πτήσεων ανεξάρτητα από την κατοχή σε ισχύ άδειας αεροπορικής Εκμετάλλευσης.

 

28.3.3. Για τα εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία η ανάκληση της αδειοδότησής τους, ως Εγκεκριμένου (Regulated agent), με ταυτόχρονη ενημέρωση, των συναλλασσόμενων με αυτό, αερομεταφορέων.

 

28.3.4. Για τους φορείς εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών καθαρισμού την δημοσιοποίηση των παραβάσεων και την ενημέρωση των αεροπορικών εταιριών για τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή τους με τους κατονομαζόμενους ως παραβάτες φορείς.

 

28.4. Παραβάσεις μη κρατικών φορέων εμπλεκομένων στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών -Κυρώσεις

 

28.4.1. Οι παραβάσεις που σημειώνονται κατά την άσκηση των ελέγχων ασφαλείας επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίων και ταχυδρομικών αποστολών (Screening), καθώς και των ελέγχων πρόσβασης σε ελεγχόμενους χώρους προσώπων και οχημάτων (access control) και φύλαξης εγκαταστάσεων από μη κρατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών επισύρουν τις ακόλουθες προς αυτούς κυρώσεις:

α) Για παραβάσεις που αφορούν στον έλεγχο πρόσβασης ατόμων και οχημάτων σε ελεγχόμενους χώρους και φύλαξη εγκαταστάσεων, επιβάλλεται στον φορέα:

Για πρώτη παράβαση φύλακα ασφάλειας    300 Ευρώ

Για δεύτερη παράβαση φύλακα ασφάλειας 500 Ευρώ

Για τρίτη παράβαση φύλακα ασφάλειας     1000 Ευρώ

β) Σε περίπτωση επιβολής προστίμου για τρίτη παράβαση του ιδίου φύλακα για έλεγχο πρόσβασης, πέραν της επιβολής προστίμου στο φορέα, ανακαλείται η άδεια φύλακα που του έχει χορηγηθεί από την ΥΠΑ.

γ) Για παραβάσεις που αφορούν στον έλεγχο ασφαλείας (screening) επιβατών, χειραποσκευών και αποσκευών φορτίου και ταχυδρομείου επιβάλλεται στο φορέα:

για πρώτη παράβαση ελεγκτού ασφάλειας     500 Ευρώ

για δεύτερη παράβαση ελεγκτού ασφάλειας 1000 Ευρώ

για τρίτη παράβαση ελεγκτών ασφάλειας     1500 Ευρώ

δ) Σε περίπτωση επιβολής προστίμου για τρίτη παράβαση του ίδιου ελεγκτή για έλεγχο ασφάλειας, πέραν της επιβολής προστίμου στο φορέα, ανακαλούνται το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας (ΠΕΚ) και το Δελτίο Ισχύος Πιστοποιητικού (ΔΙΠ) που του έχουν χορηγηθεί.

 

28.4.2.  Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επαναχορηγούνται μετά από επιτυχή εξέταση στα οριζόμενα στον παρόν θέματα που αφορούν στην ειδικότητα του ενδιαφερόμενου.

 

28.4.3. Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, επιβληθούν στην ίδια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 25 πρόστιμα για παραβάσεις ελέγχων πρόσβασης ή 20 πρόστιμα για παραβάσεις ελέγχων ασφάλειας ή 30 πρόστιμα σωρευτικά, ανακαλείται η άδεια της εταιρείας που έχει χορηγηθεί από την ΥΠΑ και ως εκ τούτου εκπίπτει αυτοδικαίως από τη σχετική σύμβαση που έχει συνάψει με οποιοδήποτε φορέα.

 

28.4.4.  Πέραν των ανωτέρω δύνανται να επιβάλλονται και πρόστιμα μέσω των ειδικών συμβάσεων της ΥΠΑ με φορείς παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

 

28.5. Αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων

28.5.1. Αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων είναι ο Αερολιμενάρχης εκάστου αερολιμένα, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες Αερολιμενικές Διατάξεις και ο Διοικητής της ΥΠΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, ως προς τον καταλογισμό της ποινής και την διαδικασία είσπραξης των σχετικών προστίμων.

 

28.5.2. Ειδικά για τις περιπτώσεις των παραβάσεων των παραγ. 28.3.1.μέχρι και 28.3.4.,28.4.1.β, 28.4.1.δ. και 28.4.3. την αποκλειστική αρμοδιότητα για επιβολή κυρώσεων έχει ο Διοικητής ΥΠΑ, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αερολιμένων ή των σχετικών εκθέσεων των επιθεωρητών ασφαλείας.

 

28.5.3. Συμβατικοί όροι για άρνηση εξυπηρέτησης ιδιωτών που συναλλάσσονται με αεροπορικές εταιρίες ή εγκεκριμένα μεταφορικά γραφεία αερομεταφερόμενου φορτίου, λόγω μη τήρησης απαιτήσεων ασφαλείας, ή ρήτρες οικονομικής φύσεως για παραβάσεις διατάξεων ασφαλείας μεταξύ αερομεταφορέων και εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης (handling agents) δεν συνιστούν διοικητικές κυρώσεις. Ωστόσο, εφόσον προβλέπονται στα εγκεκριμένα Προγράμματα Ασφαλείας των ανωτέρω φορέων και επειδή αποσκοπούν στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος, θεωρούνται από πλευράς Αεροπορικής Αρχής ως όροι δεσμευτικού χαρακτήρα.

 

28.5.4. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης ο παραβάτης καλείται εγγράφως να διατυπώσει τις απόψεις του για την παράβαση που του αποδίδεται εντός ευλόγου χρόνου που ορίζεται στο έγγραφο της σχετικής κλήσης.

 

29. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα (1)

Απαγορευμένα αντικείμενα σε επιβάτες και χειραποσκευές

Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στην ελεγχόμενη περιοχή ασφαλείας (security restricted area) και στον θάλαμο επιβατών του α/φους τα ακόλουθα αντικείμενα:

α) Πυροβόλα και λοιπά όπλα

Κάθε αντικείμενο που είναι, ή φαίνεται ότι είναι, ικανό να εκτοξεύσει βλήμα ή να τραυματίσει. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Όλα τα πυροβόλα όπλα (πιστόλια, περίστροφα, τουφέκια, κυνηγετικά όπλα, καραμπίνες κλπ.).

Αντίγραφα πρωτοτύπων και απομιμήσεις πυροβόλων όπλων

Κατασκευαστικά μέρη πυροβόλων όπλων (εξαιρούνται τα συστήματα τηλεσκοπικών στοχάστρων και οι σκοπευτικές διόπτρες)

Αεροβόλα πιστόλια, τουφέκια και όπλα με σκάγια

Εκτοξευτήρες φωτοβολίδων

Πιστόλια εκκίνησης

Όπλα-παιγνίδια κάθε είδους

Όπλα για αρχάριους

Βιομηχανικά πιστόλια κοχλίωσης και κάρφωσης

Βαλλίστρες

Σφεντόνες

Ψαροντούφεκα

Πιστόλια σφαγείων

Όπλα αναισθητοποίησης ή ηλεκτροσόκ, π.χ. βουκέντρες, βαλλιστικά όπλα πρόκλησης ηλεκτροσόκ (taser)

Αναπτήρες σε σχήμα πυροβόλου όπλου

 

β) Αιχμηρά / κοφτερά όπλα και αντικείμενα

Αντικείμενα με αιχμή ή κόψη, που είναι ικανά να τραυματίσουν. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Μικρά και μεγάλα τσεκούρια

Βέλη και βελάκια

Γάντζοι

Καμάκια και λόγχες

Παγοκόφτες

Παγοπέδιλα

Σουγιάδες ή στιλέτα με κάθε μήκους λάμα

Μαχαίρια, ακόμη και τελετουργικά, με λάμα μήκους άνω των 6 cm, από μέταλλο ή οποιοδήποτε άλλο σκληρό υλικό ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως ως όπλα.

Μπαλτάδες

Δρεπανομάχαιρα (ματσέτες)

Ανοικτά ξυράφια κουρέα και ξυριστικές λεπίδες (εξαιρούνται τα ξυραφάκια ασφαλείας ή μιας χρήσης, με λεπίδες σε θήκη)

Σπαθιά, ξίφη και μπαστούνια με κρυφή λεπίδα ξίφους

Νυστέρια

Ψαλίδια με λάμα μήκους άνω των 6 cm

Μπαστούνια με μεταλλική απόληξη, για σκι ή πεζοπορία

Εκτοξευόμενες αστεροειδείς λεπίδες (shuriken)

Επαγγελματικά εργαλεία που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως αιχμηρό ή κοφτερό όπλο, πχτρυπάνια και μύτες, κοπίδια, μαχαίρια κουζίνας, κάθε είδους πριόνια, κατσαβίδια, λοστοί, σφυριά, πένσες, απλά και γαλλικά κλειδιά, καμινέτα.

Φυσητήρες για βέλη

Ακόντια

Χαρτοκόπτες

Σύριγγες

Βελόνες πλεξίματος

 

γ) Μη αιχμηρά αντικείμενα

Κάθε μη αιχμηρό αντικείμενο που είναι ικανό να τραυματίσει. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Ρόπαλα του μπεϊζμπόλ και του σόφτμπολ

Ρόπαλα ή ράβδοι - άκαμπτα ή εύκαμπτα- π.χ. αστυνομικά κλομπ, ρόπαλα και ράβδοι προστασίας

Ρακέτες του κρίκετ

Μπαστούνια του γκολφ

Μπαστούνια του χόκεϋ

Ρακέτες του λακρός

Κουπιά, κανό και καγιάκ

Τροχοσανίδες (σκέϊτμπορντ)

Στέκες μπιλιάρδων

Καλάμια ψαρέματος

Εξοπλισμός πολεμικών τεχνών, π.χ. μεταλλικές γροθιές, κλομπ, εύκαμπτα ρόπαλα, κόπανοι ρυζιού, nun-chaku, kubaton, kubasaunt

 

δ) Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες

Κάθε εκρηκτική ή πολύ εύφλεκτη ύλη που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια, από κάθε άποψη, του α/φους ή των προσωπικών αντικειμένων. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Πυρομαχικά

Καψούλια

Πυροκροτητές και φυτίλια ανατινάξεων

Εκρηκτικά και εκρηκτικοί μηχανισμοί

Αντίγραφα πρωτοτύπων ή απομιμήσεις εκρηκτικών υλών ή μηχανισμών

Νάρκες και λοιπά εκρηκτικά πολεμοφόδια

Χειροβομβίδες παντός τύπου

Αέρια και δοχεία αερίων, π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, ακε-τυλένιο, οξυγόνο - σε μεγάλο όγκο.

Πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες σε οποιαδήποτε μορφή και άλλα βεγγαλικά (ακόμη και κροτίδες και καψούλια για παιγνίδια)

Σπίρτα που δεν είναι ασφαλείας

Καπνογόνα δοχεία ή φυσίγγια

Εύφλεκτα υγρά καύσιμα, π.χ. βενζίνη, ντίζελ, υγρά αναπτήρων, αλκοόλη, αιθανόλη

Αεροζόλ για βάψιμο με ψεκασμό

Τερεβινθίνη και αραιωτικά χρωμάτων

Αλκοολούχα ποτά με περιεκτικότητα σε αλκοόλη άνω του 70% κατ' όγκο (140% proof)

 

ε) Χημικές και τοξικές ουσίες

Κάθε χημική ή τοξική ουσία που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των επιβατών και του πληρώματος ή την ασφάλεια, από κάθε άποψη, του α/φους ή των προσωπικών αντικειμένων. Περιλαμβάνονται τα εξής:

Οξέα και αλκάλια, π.χ. υγρές μπαταρίες

Διαβρωτικές ή λευκαντικές ουσίες -π.χ. υδράργυρος, χλώριο

Σπρέϊ εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης -π.χ. αέριο εξουδετέρωσης, σπρέι πιπεριού, δακρυγόνα αέρια

Ραδιενεργά υλικά -π.χ. ισότοπα για ιατρική ή εμπορική χρήση

Δηλητήρια

Μολυσματικά ή βιολογικώς επικίνδυνα υλικά -π.χ. μολυσμένο αίμα, βακτηρίδια και ιοί

Υλικά ικανά να αυτοαναφλεγούν ή να υποστούν καύση

 

Παράρτημα (2)

Απαγορευμένα αντικείμενα στις παραδιδόμενες αποσκευές

Στις παραδιδόμενες αποσκευές δεν τοποθετούνται τα ακόλουθα αντικείμενα:

Εκρηκτικές ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται πυροκροτητές, φυτίλια ανατινάξεων, χειροβομβίδες, νάρκες και εκρηκτικά

Αέρια: προπάνιο, βουτάνιο

Εύφλεκτα υγρά, στα οποία περιλαμβάνονται η βενζίνη, η μεθανόλη

Εύφλεκτα στερεά και δραστικές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται το μαγνήσιο, τα προσανάμματα, τα πυροτεχνήματα, οι φωτοβολίδες

Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια, στα οποία περιλαμβάνονται οι λευκαντικές ουσίες, οι πλήρεις σειρές ειδών επισκευής αμαξωμάτων

Τοξικά ή μολυσματικά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται το ποντικοφάρμακο, το μολυσμένο αίμα

Ραδιενεργά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται τα ισότοπα για ιατρική ή εμπορική χρήση

Διαβρωτικές ουσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται ο υδράργυρος, οι μπαταρίες αυτοκινήτων

Κατασκευαστικά στοιχεία από το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου των οχημάτων, που περιείχαν καύσιμο

 

Παράρτημα (3)

Απαγορευμένα αντικείμενα σε φορτίο / ταχυδρομείο α) Εκρηκτικές ύλες/ πυρομαχικά/ εύφλεκτα υγρά/ διαβρωτικά υλικά: Κάθε εκρηκτικό ή εμπρηστικό υλικό, το οποίο από μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα είδη μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά. Στα είδη αυτά συμπεριλαμβάνονται τα εκρηκτικά υλικά, οι πυροκροτητές, τα πυροτεχνήματα, η βενζίνη, άλλα εύφλεκτα υγρά, τα πολεμοφόδια κλπ. ή οιοσδήποτε συνδυασμός των ειδών αυτών. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι διαβρωτικές ή τοξικές ουσίες, μεταξύ των οποίων των αερίων, είναι υπό πίεση είτε όχι.

β) Μέσα εξουδετέρωσης ή ακινητοποίησης: Όλα τα δακρυογόνα αέρια και τα αέρια εξουδετέρωσης και οι παρεμφερείς χημικές ουσίες και τα αέρια που περιέχονται σε πιστόλια, θήκες ή άλλα δοχεία, και τα λοιπά μέσα εξουδετέρωσης όπως οι ηλεκτρονικές συσκευές παράλυσης/ ακινητοποίησης.»

 

II.  ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Από δημοσιεύσεως του παρόντος Κανονισμού καταργείται η κοινή Απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΑ/ Δ15/Α/57713/1039/29-12-2000 με εξαίρεση την παρ. 3.38 της Εισαγωγής και τις διατάξεις του κεφ. Δ' του εν λόγω Κανονισμού, το οποίο αναφέρεται στον έλεγχο του συστήματος ασφαλείας.

 

III. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ο παρών Κανονισμός καθώς και τα Παραρτήματα του ισχύει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.