ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 50292/3549/08/2009 - ΦΕΚ 272/Β'/16.2.2009

Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 81, παράγραφος 25 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57) «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/2007 (Α 50) «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ισχύει.

β. την υπ' αριθμ. 19846/79 (Β 610) απόφαση του Υπουρ­γού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Περί εφοδιασμού των αυτ/των οχημάτων και τρικύκλων μοτοσυκλετών με πυροσβεστήρες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

   2. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των απαιτήσεων εφο­διασμού των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες για τη μεγαλύτερη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας των κυκλοφορούντων οχημάτων από πυρκαγιές.

 

   3. Τις απόψεις - προτάσεις του Αρχηγείου του Πυρο­σβεστικού Σώματος επί των φορητών πυροσβεστήρων των οχημάτων.

 

   4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα­λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

 

   1. Επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, καθώς επίσης και στους ιδιοκτήτες των τριτρόχων μοτοσυκλετών, η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με φορητούς πυροσβεστήρες προ­διαγραφών του άρθρου 2 της παρούσας. Ο αριθμός και ο τύπος των πυροσβεστήρων αυτών, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, είναι σύμφωνα με το Παράρ­τημα του άρθρου 3 της παρούσας.

 

   2. Οι κατηγορίες οχημάτων για την εφαρμογή της πα­ρούσας είναι αυτές, όπως αναγράφονται στο παράρτη­μα ΙΙ της υπ' αριθμ. 32353/1475/4.7.2002 (Β' 909/17.7.2002) κοινής υπουργικής απόφασης "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/116/ΕΚ της επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνι­κή πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών με­λών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους'', όπως έχει τροποποιηθεί - συμπληρωθεί και ισχύει, και στην υπ' αριθμ. 48145/2327/26.8.2003 κοινή υπουργική απόφαση "Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα και την κατάργηση της Οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου", όπως έχει τρο­ποποιηθεί και ισχύει.

 

   3. Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται μέσα στο θάλα­μο οδηγήσεως και - εφ όσον είναι δυνατό - δίπλα στη θέση του οδηγού και είναι κατάλληλα στηριγμένοι. Στα επιβατηγά αυτοκίνητα με περιορισμένο χώρο (μικρά), ο πυροσβεστήρας τοποθετείται, κατά την κρίση του ιδιοκτήτη οδηγού, σε μέρος κατάλληλο και προσιτό για την άμεση και ευχερή χρησιμοποίησή του σε περίπτωση ανάγκης.

 

   4. Στα λεωφορεία, ένας από τους πυροσβεστήρες το­ποθετείται δίπλα στην θέση του οδηγού. Στα διώροφα λεωφορεία, τοποθετείται τουλάχιστον ένας πυροσβε­στήρας ανά όροφο. Οι πυροσβεστήρες επιτρέπεται να είναι προστατευμένοι από κλοπή ή βανδαλισμό (π.χ. μέσα σε εσωτερικό ερμάριο ή πίσω από θραύσιμη ύαλο), υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία όπου ευρίσκονται είναι ευδιάκριτα και ότι έχουν προβλεφθεί τα μέσα με τα οποία μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν σε πε­ρίπτωση ανάγκης. Προβλέπονται κατάλληλες θέσεις των πυροσβεστήρων και αυτές είναι κατάλληλα σημασμένες.

 

   5. Οι φορητοί πυροσβεστήρες, είναι πάντοτε σε αρί­στη κατάσταση και είναι ορθά συντηρημένοι, για να είναι αποτελεσματική η χρησιμοποίησή τους, σε περι­πτώσεις πυρκαγιάς, με ευθύνη πάντοτε των ιδιοκτητών και οδηγών των αυτ/των.

 

   6. Οι οδηγοί, οι συνοδηγοί και οι εισπράκτορες των λεωφορείων καθώς επίσης και οι οδηγοί των λοιπών κατηγοριών αυτ/των και των τριτρόχων μοτοσυκλετών, επιβάλλεται να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και χρησιμοποιήσεως των πυροσβεστήρων που βρίσκονται, στα οχήματά τους, για να είναι εξασφαλισμένη η εκπλή­ρωση του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η απόφαση αυτή.

 

   7. Οι ελεγκτικές αρχές διενεργούν τους ελέγχους του άρθρου 4 της παρούσας.

 

Αρθρο 2

Προδιαγραφές πυροσβεστήρων

 

   1. Οι φορητοί πυροσβεστήρες που φέρουν τα οχή­ματα:

 

   Πληρούν τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Οικ. 16289/330/ 19.5.1999 (ΦΕΚ 987/Β/27.5.1999) κοινής υπουργικής από­φασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί «συμ­μόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 97/23/ΕΚ» σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 618/2005 (Β' 52)) απόφασης, φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE, οι δε πιστοποιήσεις αναφέρονται στην ετικέτα των πυροσβεστήρων.

Υπόκεινται σε περιοδικό επανέλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/ Β/20.1.2005) κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τρο­ποποιηθεί και ισχύει, και φέρουν:

* την ετικέτα ελέγχου από Αναγνωρισμένη Εταιρεία Συντήρησης Πυροσβεστήρων,

* το δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό μετά από κάθε ετή­σια συντήρησή τους. Ο δακτύλιος πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης - αναγόμωσης.

Έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 3.07 και φέρουν τις προβλεπόμενες από το πρότυπο σημάνσεις.

Έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για την κατηγορία του οχήματος.

 

Αρθρο 3

Απαιτούμενοι πυροσβεστήρες ανά κατηγορία οχήματος

 

   1. Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης, οι φορητοί πυροσβεστήρες διακρίνονται σε:

1.1 Πυροσβεστήρες Τύπου 1: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C.

1.2 Πυροσβεστήρες Τύπου 2: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C.

1.3 Πυροσβεστήρες Τύπου 3: Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C.

 

   2. Οι πυροσβεστήρες που απαιτούνται ανά κατηγο­ρία οχήματος, καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α/Α            Κατηγορία οχήματος                                         Είδος πυροσβεστήρα

 

 

 

 

 

 

 

1

Κατηγορία L5e (Τρίκυκλα οχήματα) εξοπλισμέ­να με κινητήρα άνω των 50 cm2 εάν είναι εσωτε­ρικής καύσεως, ή/και μέγιστη ταχύτητα εκ κατα­σκευής άνω των 45km/h

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

2

Κατηγορία Μ1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

3

Κατηγορία Μ2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδηγού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) που δεν υπερβαίνει τους 5 tn)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2

4

Κατηγορία Μ3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλά­χιστον 4 τροχούς, για τη μεταφορά προσώπων, που περιλαμβάνουν περισσότερες από οκτώ θέ­σεις καθημένων, πέραν του καθίσματος του οδη­γού και έχουν μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμέ­νου οχήματος (μικτό) που υπερβαίνει τους 5 tn)

Δυο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3. Στις περιπτώσεις αρθρωτών λεωφορείων, να τοποθετείται ένας πυρο­σβεστήρας σε κάθε μέρος.

5

Διώροφα λεωφορεία (Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία οι χώροι των επιβατών εί­ναι διαρρυθμισμένοι, σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους, σε δύο επάλληλα επίπεδα και στον άνω όροφο των οποίων δεν προβλέπονται θέσεις ορ-θίων)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1 στο άνω επίπεδο

Δυο (2) πυροσβεστήρες Τύπου 3 στο κάτω επίπεδο

6

Κατηγορία Ν 1 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 3,5 tn)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

7

Κατηγορία Ν 2 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 3,5 tn και έως 12 tn)

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 1

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

8

Κατηγορία Ν3 (Οχήματα με κινητήρα με τουλάχι­στον 4 τροχούς, για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 12 tn)

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

 

Για το φορτίο και τα λάστιχα του οχήματος ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

9

Φορτηγά με μέγιστη μάζα άνω των 3,5tn με ρυμουλκούμενο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορ­τωμένου οχήματος (μικτό) άνω των 0,75 tn)

Για την καμπίνα του οδηγού ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

 

Για το ρυμουλκούμενο φορτίο ένας (1) πυροσβεστή­ρας Τύπου 3

10

Μηχανοκίνητο τροχόσπιτο (Όχημα ειδικής χρήσε­ως κατηγορίας Μ, κατασκευασμένο ώστε να δια­θέτει χώρο διαμονής)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 3

11

Ασθενοφόρα (Μηχανοκίνητα οχήματα της κατη­γορίας Μ για τη μεταφορά ασθενών ή τραυματιών που διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλι­σμό)

Ένας (1) πυροσβεστήρας Τύπου 2

12

Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων που μεταφέ­ρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις δι­ατάξεις της συμφωνίας ADR

Για την καμπίνα του οδηγού, τα λάστιχα, και το φορ­τίο του οχήματος, όπως ορίζεται από την οδηγία 94/55/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

Αρθρο 4

Έλεγχοι

 

   1. Οι ελεγκτικές αρχές και τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων για τους φορητούς πυροσβεστήρες ελέγ­χουν:

1.1. Την ύπαρξη των σχετικών αναγραφών, σημάνσε­ων, ετικετών του άρθρου 2 της παρούσης, κατάλληλα συμπληρωμένων.

1.2. Την κατασβεστική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας για την κατηγορία του οχήματος.

1.3. Ότι δεν υπάρχουν φθορές, διαβρώσεις και ζημιές στο κέλυφός τους.

1.4. Ότι οι δείκτες μανομέτρων των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως (εφόσον απαιτείται να υπάρχει μανό­μετρο), θα πρέπει να βρίσκονται εντός της πράσινης ζώνης.

1.5. Ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (ούτε μερικώς) και η ασφάλειά τους είναι στη θέση της άθικτη.

1.6. Ότι βρίσκονται πάντα στις θέσεις και τις βάσεις που προβλέπεται.

1.7. Ότι είναι εντός ισχύος και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία του επόμενου ετήσιου ελέγχου.

1.8. Ότι φέρουν δακτύλιο ελέγχου στο λαιμό του πυ­ροσβεστήρα.

 

Αρθρο 5

 

   Η υπ' αριθμ. 19846/1979 απόφαση του Υπουργού Με­ταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.

 

   Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε 3 μήνες από της δημοσιεύσεώς της.