ΥΑ 47919/5195/2003 ΦΕΚ 1205/26.8.2003

 

Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 2000/56/ ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης.

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α' 70) και της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α'101),

β. της παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α' 268),

γ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α' 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α, άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α' 38),

δ. του Ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον ΕΟΧ» (Α 104).

 

2. Την οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την άδεια οδήγησης (Ε.Ε. L.237/21.9.2000).

 

 

3. Την 50060/13559/5.9.2002 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, με την οποία εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες στον Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Εμμανουήλ Στρατάκη.

 

 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός

 

Σκοπός της παρούσας Κ.Υ.Α. είναι η τροποποίηση και

αντικατάσταση των παραρτημάτων του Π.Δ. 19/95 (Α' 15) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/56/ΕΚ, της 14ης Σεπτεμβρίου 2000, η οποία αναφέρεται στην άδεια οδήγησης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2

Κοινοτικοί Κωδικοί αριθμοί

 

 

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 181/98 (Α' 133), με τις οποίες καθορίστηκαν οι κοινοτικοί κωδικοί αριθμοί της παρ. 2 του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 19/95 (Α' 15), αντικαθίστανται ως εξής:

Κοινοτικοί Κωδικοί

ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

01. Διόρθωση ή/και προστασία της όρασης

01.01 Γυαλιά

01.02 φακός(-οί) επαφής

01.03 Προστατευτικά γυαλιά

01.04 Αδιαφανής φακός

01.05 Κάλυπτρο ματιού

01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής

02. Ακουστική συσκευή/επικοινωνιακό βοήθημα

02.01 Ακουστική συσκευή για ένα αυτί

02.02 Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά

03. Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άκρων

03.01 Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άνω άκρου

03.02 Κινητική πρόθεση/νάρθηκας κάτω άκρου

05. Περιορισμένη χρήση (υποχρεωτική χρήση υποκωδικού, οδήγηση υπό περιορισμούς για ιατρικούς λόγους)

05.01 Οδήγηση μόνον την ημέρα (π.χ.: μία ώρα μετά την ανατολή και μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου)

05.02 Οδήγηση μόνον εντός ακτίνας... km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδείας ή μόνον εντός της πόλης/περιφέρειας...

05.03 Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες

05.04 Οδήγηση με ταχύτητα έως... km/h

05.05 Οδήγηση επιτρεπόμενη μόνον συνοδεία κατόχου αδείας οδήγησης

05.06 Χωρίς ρυμουλκούμενο

05.07 Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο

05.08 Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευματωδών ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

10. Τροποποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων

10.01 Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων

10.02 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

10.03 Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων

10.04 Προσαρμοσμένος μοχλός αλλαγής ταχυτήτων

10.05 Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων 15. Τροποποιημένος συμπλέκτης

15.01 Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη

15.02 Χειροκίνητος συμπλέκτης

15.03 Αυτόματος συμπλέκτης

15.04  Εμπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου συμπλέκτη/αποσπασμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη

20. Τροποποιημένα συστήματα πέδησης

20.01 Τροποποιημένο ποδόπληκτρο πέδησης

20.02 Πεπλατυμένο ποδόπληκτρο πέδησης

20.03 Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι

20.04 Ποδόπληκτρο πέδησης με υποδοχή υποδήματος

20.05 Ποδόπληκτρο πέδησης μεταβλητής κλίσης

20.06 Χειροκίνητη (προσαρμοσμένη) πέδηση πορείας

20.07 Μέγιστη χρήση ενισχυμένης πέδησης πορείας

20.08 Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης ενσωματωμένης στην πέδηση πορείας

20.09 Προσαρμοσμένη πέδηση στάθμευσης

20.10 Ηλεκτρική πέδηση στάθμευσης

20.11 (Προσαρμοσμένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθμευσης

20.12  Εμπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου πέδησης/αποσπασμένο ποδόπληκτρο πέδησης

20.13 Χειρισμός πέδησης με το γόνατο

20.14 Ηλεκτρική πέδηση πορείας

25. Τροποποιημένα συστήματα επιτάχυνσης

25.01 Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή

25.02 Ποδόπληκτρο επιταχυντή με αποτύπωμα υποδήματος

25.03 Ποδόπληκτρο επιταχυντή μεταβλητής κλίσης

25.04 Χειροκίνητος επιταχυντής

25.05 Επιταχυντής στο γόνατο

25.06 Επιταχυντής με σερβομηχανισμό (ηλεκτρονικός, πνευματικός, κ.λπ.)

25.07  Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης

25.08 Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά

25.09  Εμπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή/αποσπασμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή

30. Τροποποιημένα συνδυασμένα συστήματα πέδησης και επιτάχυνσης

30.01 Παράλληλα ποδόπληκτρα

30.02 Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) ύψος

30.03 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης μεταβλητής κλίσης

30.04 Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης μεταβλητής κλίσης και με νάρθηκα

30.05 Πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης αποσπασμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή και πέδησης

30.06 Υπερυψωμένο δάπεδο

30.07 Διαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης

30.08 Διαχωριστικό για νάρθηκα στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης

30.09 Διαχωριστικό εμπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης

30.10 Υποστήριγμα πτέρνας/κνήμης

30.11 Ηλεκτρικός επιταχυντής και ηλεκτρική πέδηση 35. Τροποποιημένα χειριστήρια (Διακόπτες φανών,

εκτοξευτή ύδατος/ υαλοκαθαριστήρα, ηχητικό όργανο,

δείκτες διεύθυνσης, κ.λπ.)

35.01 Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στην οδήγηση και το χειρισμό

35.02 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κ.λπ.)

35.03 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κ.λπ.) με το αριστερό χέρι

35.04 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κ.λπ.) με το δεξί χέρι

35.05 Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιμονιού και των εξαρτημάτων (κουμπί, περόνη, κ.λπ.) και των συνδυασμένων μηχανισμών επιταχυντή και πέδησης

40. Τροποποιημένο σύστημα διεύθυνσης

40.01  Τυποποιημένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης

40.02  Ενισχυμένο υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης

40.03 Σύστημα διεύθυνσης με εφεδρικό σύστημα

40.04 Επιμήκυνση κολώνας τιμονιού

40.05 Προσαρμοσμένο τιμόνι (φαρδύτερη ή/και παχύτερη διατομή τιμονιού, κ.λπ.)

40.06 Τιμόνι μεταβλητής κλίσης

40.07 Κατακόρυφο τιμόνι

40.08 Οριζόντιο τιμόνι

40.09 Οδήγηση με το πόδι

40.10 Εναλλακτικό προσαρμοσμένο τιμόνι (χειριστήριο χειρός, κ.λπ.)

40.11 Κουμπί στο τιμόνι

40.12 Νάρθηκας χειρός στο τιμόνι

40.13 Μετενόδεση νάρθηκα

42. Τροποποιημένα κάτοπτρα οδήγησης

42.01 Εξωτερικό (αριστερό ή δεξί) πλαϊνό κάτοπτρο

42.02 Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αμαξώματος

42.03 Πρόσθετο εσωτερικό κάτοπτρο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας

42.04 Πανοραμικό εσωτερικό κάτοπτρο

42.05 Κάτοπτρο νεκρού σημείου

42.06 Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα

43. Τροποποιημένο κάθισμα οδηγού

43.01  Κάθισμα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σε σωστή απόσταση από το τιμόνι και το ποδόπληκτρο

43.02 Κάθισμα οδηγού προσαρμοσμένο στη σωματική διαμόρφωση του οδηγού

43.03 Κάθισμα οδηγού με πλάγιο υποστήριγμα για περισσότερη ευστάθεια

43.04 Κάθισμα οδηγού με βραχίονες

43.05 Επιμήκυνση της μετατόπισης του καθίσματος του οδηγού κατά μήκος

43.06 Προσαρμογή της ζώνης ασφαλείας

43.07 Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής (4 σημείων)

44. Τροποποιήσεις μοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υποκωδικού)

44.01 Με μία πέδη μόνο

44.02  (Προσαρμοσμένη) χειροκίνητη πέδη (εμπρόσθιος τροχός)

44.03  (Προσαρμοσμένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός)

44.04 (Προσαρμοσμένος) χειρισμός επιταχυντή

44.05 (Προσαρμοσμένη) χειροκίνητη μετάδοση της κίνησης και χειροκίνητος συμπλέκτης

44.06 (Προσαρμοσμένα) κάτοπτρα οδήγησης

44.07 (Προσαρμοσμένα) χειριστήρια (δείκτες διεύθυνσης, λυχνία πέδησης,...)

44.08 Ύφος καθίσματος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθήμενου, να έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια επί του οδοστρώματος

45. Μοτοσικλέτα με κάνιστρο (side-car) μόνο

50. Ισχύει για ειδικό όχημα/αριθμό πλαισίου (αναγνωριστικός αριθμός οχήματος, VIN)

51.  Ισχύει για ειδικό όχημα/πινακίδα κυκλοφορίας (αριθμός ταξινόμησης του οχήματος, VRN)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ

70. Αλλαγή της αδείας αριθ.... που εκδόθηκε από... (διακριτικό    σήμα    ΕΕ/ΟΗΕ    για   τρίτη    χώρα·    π.χ.: 70.0123456789.NL)

71.  Αντίγραφο της αδείας αριθ.... (Διακριτικό σήμα ΕΕ/ΟΗΕ για τρίτη χώρα' π.χ.: 71.987654321HR)

72. Περιορισμός στην κατηγορία οχημάτων Α μέγιστου κυλινδρισμού 125cc και μέγιστης παραγωγής ισχύος 11 kW (A1)

73.  Ισχύει για την κατηγορία οχημάτων Β μηχανοκίνητου τρίκυκλου ή τετράκυκλου τύπου (Β1)

74. Ισχύει για την κατηγορία οχημάτων Γ η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7500 kg

(Π)

75. Ισχύει για την κατηγορία οχημάτων Δ έως 16 θέσεων καθήμενων, χωρίς το κάθισμα του οδηγού (Δ1)

76.  Ισχύει για την κατηγορία οχημάτων Γ, μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 7500 kg (Π), τα οποία συναρμόζονται με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του σχηματιζόμενου συρμού του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 12000 kg, και ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντας οχήματος άνευ φορτίου (Γ1+Ε)

77. Ισχύει για την κατηγορία οχημάτων Δ έως 16 θέσεων επιβατών, εκτός της θέσης του οδηγού (Δ1), τα οποία συναρμόζονται με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 750 kg υπό τον όρο α) ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του σχηματιζόμενου συρμού του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 12000 kg και ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου δεν υπερβαίνει τη μάζα του έλκοντας οχήματος άνευ φορτίου και β) το ρυμουλκούμενο δεν χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών (Δ1+Ε)

78. Ισχύει για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (Οδηγία 91/439/ΕΟΚ παράρτημα II σημείο 8.1.1 παράγραφος 2)

79. (...) Ισχύει για τα οχήματα που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές εντός αγκύλης, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας.

90.01 προς τα αριστερά

90.02: προς τα δεξιά

90.03: αριστερά

90.04: δεξιά

90.05: χέρι

90.06: πόδι

90.07: χρησιμοποιήσιμο»

 

 

’ρθρο 3

Ελάχιστες απαιτήσεις για τις εξετάσεις οδήγησης

 

Το παράρτημα II του Π.Δ. 19/95 (Α' 15), αντικαθίσταται ως εξής:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. Μορφή

Η μορφή εξέτασης εξασφαλίζει ότι ο υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στα σημεία 2 έως 4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων. Κάθε υποψήφιος οδηγός μίας κατηγορίας οχήματος, ο οποίος έχει περάσει τη θεωρητική εξέταση για άδεια διαφορετικής κατηγορίας, μπορεί να απαλλαγεί από τις κοινές διατάξεις που προβλέπονται στα σημεία 2 έως 4.

2.  Περιεχόμενο της θεωρητικής εξέτασης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

2.1. Τίθενται ερωτήσεις για καθένα από τα σημεία που αναφέρονται στη συνέχεια:

2.1.1. νομικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας:

- ιδίως όσον αφορά τα οδικά σήματα, τη σήμανση και τη σηματοδότηση, την προτεραιότητα κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας·

2.1.2. οδηγός:

- βαθμός ετοιμότητας και στάση απέναντι στους άλλους οδικούς χρήστες,

- αντίληψη, κρίση και λήψη απόφασης, ειδικότερα χρόνος αντίδρασης, καθώς και μεταβολές στην συμπεριφορά οδήγησης εξαιτίας της επίδρασης οινοπνευματωδών, ναρκωτικών και ιατρικών προϊόντων, διανοητική κατάσταση και κόπωση ·

2.1.3. οδός:

- οι πλέον σημαντικές αρχές για την τήρηση ασφαλούς απόστασης μεταξύ των οχημάτων, των αποστάσεων πέδησης και το κράτημα επί της οδού υπό ποικίλες καιρικές και οδικές συνθήκες,

- παράγοντες κινδύνου κατά την οδήγηση σχετιζόμενη με ποικίλες οδικές συνθήκες, ιδίως όπως αυτές αλλάζουν αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του χρόνου εντός της ημέρας ή της νύκτας,

- χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και σχετικές απαιτήσεις σύμφωνα με τον νόμο 1

2.1.4. άλλοι χρήστες οδού:

- ειδικοί παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με την έλλειψη πείρας των άλλων χρηστών οδού και των πλέον ευάλωτων κατηγοριών χρηστών όπως είναι τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

- κίνδυνοι ενδεχόμενοι στην κίνηση και την οδήγηση διαφόρων τύπων οχημάτων και κίνδυνοι εξαιτίας των διαφορετικών πεδίων ορατότητας των οδηγών τους·

2.1.5. γενικοί κανόνες και ρυθμίσεις και άλλα θέματα:

- κανόνες σχετικά με τα διοικητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη χρήση οχημάτων,

- γενικοί κανόνες που προδιαγράφουν πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο οδηγός σε περίπτωση ατυχήματος (τοποθέτηση προειδοποιητικών διατάξεων και ενεργοποίηση του συναγερμού) και τα μέτρα που μπορεί να λάβει για να συνδράμει, εφόσον χρειάζεται, τα θύματα τροχαίου ατυχήματος,

- παράγοντες ασφάλειας σχετικοί με το όχημα, το φορτίο και τα μεταφερόμενα άτομα·

2.1.6. αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχημα

2.1.7.  μηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια 1 οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να είναι ικανοί να ανιχνεύουν βλάβες, ιδίως στο σύστημα διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, τα ελαστικά, τους δείκτες φώτων και στο σύστημα διεύθυνσης, τους ανακλαστήρες, τα κάτοπτρα, τους εκτοξευτήρες ύδατος και τους υαλοκαθαριστήρες, το σύστημα εξάτμισης, τις ζώνες ασφαλείας και το ηχητικό όργανο

2.1.8.  εξοπλισμός ασφαλείας του οχήματος και ιδίως χρήση των ζωνών ασφαλείας, των προσκέφαλων και του εξοπλισμού ασφαλείας των παιδιών

2.1.9. κανόνες που αφορούν τη χρήση του οχήματος ως προς το περιβάλλον (κατάλληλη χρήση των ηχητικών οργάνων, μετριοπαθής κατανάλωση καυσίμων, περιορισμός των ρυπογόνων εκπομπών, κ.λπ.).

3. Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κατηγορία Α

3.1. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σε ό,τι αφορά:

3.1.1. τη χρήση προστατευτικών εφοδίων όπως είναι τα γάντια, οι μπότες, ο ρουχισμός και το κράνος·

3.1.2. ορατότητα των μοτοσικλετιστών για τους άλλους χρήστες των οδών

3.1.3. παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με τις διάφορες οδικές συνθήκες όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω με ιδιαίτερη προσοχή στα ολισθηρά τμήματα όπως οι εσχάρες ομβρίων, η οδική σήμανση όπως οι διαγραμμίσεις και τα τόξα, οι τροχιές τραμ

3.1.4.  μηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια όπως ορίζεται ανωτέρω με ιδιαίτερη προσοχή στο διακόπτη στάσης εκτάκτου ανάγκης, τη στάθμη λαδιού και τον ιμάντα.

4. Ειδικές διατάξεις για τις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, Δ, Δ + Ε 4.1. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων σχετικά

με:

4.1.1. τους κανόνες των ωρών οδήγησης και του χρόνου ανάπαυσης, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85(1) του Συμβουλίου χρήση της συσκευής ελέγχου όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3821 /85 (2) του Συμβουλίου

4.1.2. κανόνες σχετικά με το είδος της αντίστοιχης μεταφοράς: εμπορευμάτων ή επιβατών

4.1.3. έγγραφα οχήματος και μεταφοράς που απαιτούνται για τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

4.1.4.  τρόπος συμπεριφοράς σε περίπτωση ατυχήματος γνώση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν μετά από ατύχημα ή παρεμφερές συμβάν, όπου συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα έκτακτης ανάγκης όπως η εκκένωση επιβατών και οι βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών

4.1.5.  προφυλάξεις κατά την αφαίρεση και αντικατάσταση τροχών

4.1.6. κανόνες για τα βάρη και τις διαστάσεις των οχημάτων κανόνες για τις διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας

4.1.7.  παρεμπόδιση του πεδίου ορατότητας εξαιτίας των χαρακτηριστικών των οχημάτων

4.1.8. ανάγνωση οδικού χάρτη, οδικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης (προαιρετικά)

4.1.9. παράγοντες ασφαλείας σχετιζόμενοι με τη φόρτωση του οχήματος: έλεγχος του φορτίου (στοιβασία και

πρόσδεση), δυσχέρειες αναλόγως των διαφόρων ειδών φορτίου (π.χ. υγρά, αναρτημένα φορτία,...), φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων και χρήση του εξοπλισμού φόρτωσης (κατηγορίες Γ, Γ + Ε μόνο)

4.1.10. ευθύνη του οδηγού όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών άνεση και ασφάλεια επιβατών μεταφορά παιδιών αναγκαίοι έλεγχοι πριν την εκκίνηση· όλα τα είδη λεωφορείων πρέπει να αποτελούν μέρος της θεωρητικής εξέτασης (λεωφορεία δημοσίας χρήσεως και πούλμαν, λεωφορεία ειδικών διαστάσεων,...) (κατηγορίες Δ, Δ + Ε μόνο)

4.2. Υποχρεωτικός έλεγχος γενικών γνώσεων στις ακόλουθες πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Δ, και Δ + Ε:

4.2.1. βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας: κινητήρων εσωτερικής καύσης, υγρών (π.χ. λάδι κινητήρα, ψυκτικό υγρό, υγρό υαλοκαθαριστήρα), του συστήματος καυσίμων, του ηλεκτρικού συστήματος, του συστήματος ανάφλεξης, του συστήματος μετάδοσης της κίνησης (συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, κ.λπ.)

4.2.2. λίπανση και αντιψυκτική προστασία

4.2.3. βασικές αρχές κατασκευής, τοποθέτησης, ορθής χρήσης και φροντίδας ελαστικών

4.2.4. βασικές αρχές σχετικά μετά είδη, τη λειτουργία, τα κύρια μέρη, τη σύνδεση, τη χρήση και καθημερινή συντήρηση των εξαρτημάτων πέδησης και των χειριστηρίων ταχύτητας

4.2.5. βασικές αρχές σχετικά με τα είδη, τη λειτουργία, τα κύρια μέρη, τη σύνδεση, τη χρήση και καθημερινή συντήρηση των συστημάτων ζεύξης (μόνο για τις κατηγορίες Γ + Ε, Δ + Ε)

4.2.6.  μέθοδοι εντοπισμού των αιτιών μηχανικών βλαβών

4.2.7. προληπτική συντήρηση οχημάτων και αναγκαίες μικροεπισκευές

4.2.8. ευθύνη του οδηγού όσον αφορά την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση εμπορευμάτων σύμφωνα με τους συμπεφωνημένους όρους (μόνο για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε)

 

Β. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

5. Το όχημα και ο εξοπλισμός του

5.1. Η οδήγηση οχήματος με χειροκίνητη μετάδοση της κίνησης υπόκειται στην επιτυχή εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς σε όχημα με χειροκίνητη μετάδοση της κίνησης.

Εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλεται σε εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς σε όχημα με αυτόματη μετάδοση της κίνησης, καταγράφεται το γεγονός σε κάθε άδεια που θα εκδοθεί με βάση την εν λόγω εξέταση. Οι άδειες που φέρουν τη σχετική μνεία χρησιμοποιούνται μόνο για την οδήγηση οχημάτων με αυτόματη μετάδοση της κίνησης.

«Όχημα με αυτόματη μετάδοση της κίνησης» νοείται το όχημα, στο οποίο οι σχέσεις μετάδοσης μεταξύ κινητήρα και τροχών μπορούν να αλλάξουν με τη χρήση μόνο του επιταχυντή ή των πεδών.

5.2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς είναι σύμφωνα μετά ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται κατωτέρω.

Κατηγορία Α:

- προοδευτική πρόσβαση [πρώτη ρήτρα του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)]: μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο κυβισμού άνω των 120 cm3, ικανή να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h,

- απευθείας πρόσβαση [δεύτερη ρήτρα του πρώτου εδαφίου του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)]: μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο ισχύος κινητήρας τουλάχιστον 35 kW.

Κατηγορία Β:

Τετράτροχο όχημα της κατηγορίας Β ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h.

Κατηγορία Β + Ε:

Συνδυασμός αποτελούμενος από εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας Β και ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας τουλάχιστον 1000 kg ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h, το οποίο δεν εντάσσεται στην κατηγορία Β· το διαμέρισμα φορτίου του ρυμουλκούμενου συνίσταται σε κλειστό αμάξωμα το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του μηχανοκίνητου οχήματος· το κλειστό αμάξωμα μπορεί επίσης να είναι ελαφρώς στενότερο από το μηχανοκίνητο όχημα αρκεί η θέα προς τα όπισθεν να είναι δυνατή μόνο με τη χρήση των εξωτερικών κατόπτρων οδήγησης του μηχανοκίνητου οδήγησης· το ρυμουλκούμενο κατά την εξέταση έχει συνολική πραγματική μάζα, τουλάχιστον 800 kg.

Κατηγορία Γ:

Όχημα της κατηγορίας Γ μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας τουλάχιστον 12000 kg, μήκους τουλάχιστον 8 m, πλάτους τουλάχιστον 2,40 m και ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/Ιτ εξοπλισμένο με σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών, με κιβώτιο ταχυτήτων που έχει τουλάχιστον 8 εμπρόσθιες ταχύτητες και με συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) 3821/85· το διαμέρισμα φορτίου συνίσταται σε κλειστό αμάξωμα το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάμου το όχημα κατά την δοκιμασία έχει συνολική πραγματική μάζα, τουλάχιστον 10000 kg.

Κατηγορία Γ + Ε:

Είτε αρθρωτό όχημα, είτε συνδυασμός εκπαιδευτικού οχήματος της κατηγορίας Γ και ρυμουλκούμενου τουλάχιστον 7,5 m μήκους· τόσο το αρθρωτό όχημα όσο και ο συνδυασμός έχουν μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα τουλάχιστον 20000 kg, μήκος τουλάχιστον 14 m και πλάτος τουλάχιστον 2,40 m, είναι δε ικανό να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h και είναι εξοπλισμένο με σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών, με κιβώτιο ταχυτήτων με 8 τουλάχιστον εμπρόσθιες ταχύτητες και με συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85' το διαμέρισμα φορτίου συνίσταται σε κλειστό αμάξωμα το οποίο έχει τουλάχιστον το πλάτος και το ύψος του θαλάμου· τόσο το αρθρωτό όχημα όσο και ο συνδυασμός κατά τη δοκιμασία έχουν πραγματική συνολική μάζα, τουλάχιστον 15000 kg.

Κατηγορία Δ:

Όχημα της κατηγορίας Δ μήκους τουλάχιστον 10 m, πλάτους τουλάχιστον 2,40 m και ικανό να αναπτύσσει, ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/fr εξοπλισμένο με σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών και με συσκευή ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

Κατηγορία Δ + Ε:

Συνδυασμός αποτελούμενος από εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας Δ και ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας τουλάχιστον 1250 kg, πλάτους τουλάχιστον 2,40 m, ικανός να αναπτύσσει ταχύτητα τουλάχιστον 80 km/h· το διαμέρισμα φορτίου του ρυμουλκούμενου συνίσταται σε κλειστό αμάξωμα το οποίο έχει τουλάχιστον 2 m πλάτος και 2 m ύψος· το ρυμουλκούμενο κατά

τη δοκιμασία έχει πραγματική συνολική μάζα, τουλάχιστον 800 kg.

Τα εκπαιδευτικά οχήματα για τις κατηγορίες Β + Ε, Γ, Γ + Ε, Δ και Δ + Ε, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα ελάχιστα ανωτέρω κριτήρια αλλά ήταν εν χρήσει την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για μία περίοδο δέκα ετών μετά την εν λόγω ημερομηνία. Ειδικότερα, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσας, τα οχήματα των κατηγοριών Γ, Γ + Ε και Δ + Ε πρέπει να προσαρμοστούν στην απαίτηση για κλειστό αμάξωμα του διαμερίσματος φορτίου με την τοποθέτηση αδιαφανούς τέντας. Οι απαιτήσεις που περιέχονται στο παράρτημα, σχετικά με το φορτίο που μεταφέρεται από αυτά τα οχήματα, εφαρμόζονται το αργότερο μέσα σε δέκα χρόνια, από τη στιγμή που η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ.

6. Εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς για τις κατηγορίες Α

6.1. Προετοιμασία και τεχνικός έλεγχος του οχήματος σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιμάζονται για να οδηγούν με ασφάλεια εκπληρώνοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:

6.1.1. τοποθέτηση προστατευτικών εφοδίων, όπως γάντια, μπότες, ρουχισμός και κράνος

6.1.2. διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, των πεδών του συστήματος διεύθυνσης, του διακόπτη στάθμευσης έκτακτης ανάγκης (εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί), του ιμάντα, της στάθμης λαδιού, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου.

6.2. Δοκιμασία ειδικών ελιγμών που αφορούν την οδική ασφάλεια:

6.2.1. εκκίνηση, ακινητοποίηση και κίνηση της μοτοσικλέτας χωρίς τη βοήθεια του κινητήρα με βάδισμα δίπλα στο όχημα'

6.2.2. στάθμευση της μοτοσικλέτας στο πόδι της·

6.2.3. πρέπει να εκτελούνται με αργή ταχύτητα τουλάχιστον δύο ελιγμοί, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο ελιγμός τύπου slalom· με τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας χειρισμού του συμπλέκτη σε συνδυασμό με την πέδηση, την ισορροπία, την κατεύθυνση ορατότητας και τη θέση της μοτοσικλέτας και τη θέση των ποδιών στα υποπόδια·

6.2.4. πρέπει να εκτελούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα τουλάχιστον δύο ελιγμοί, από τους οποίους ένας με τη δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα, τουλάχιστον 30 km/h και ένας με αποφυγή εμποδίου με ελάχιστη ταχύτητα 50 km/lr με τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της θέσης του οδηγού επί της μοτοσικλέτας, της κατεύθυνσης του βλέμματος, της ισορροπίας, της τεχνικής διεύθυνσης και της τεχνικής αλλαγής των ταχυτήτων

6.2.5. πέδηση: εκτελούνται τουλάχιστον δύο ασκήσεις πέδησης στις οποίες περιλαμβάνεται η πέδηση εκτάκτου ανάγκης με ελάχιστη ταχύτητα 50 km/h · με τον τρόπο αυτό πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της ικανότητας χειρισμού της εμπρόσθιας και πίσω πέδης, της κατεύθυνσης του βλέμματος και της θέσης του οδηγού επί της μοτοσικλέτας.

Οι ειδικοί ελιγμοί που αναφέρονται στα σημεία 6.2.3 έως 6.2.5 τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

6.3. Συμπεριφορά κατά την κυκλοφορία

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, με πλήρη ασφάλεια και λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:

6.3.1. εκκίνηση: από θέση στάθμευσης, μετά από στάση κατά την κυκλοφορία, κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόμο

6.3.2.  οδήγηση σε ευθεία οδό' συμπεριφορά απέναντι στα οχήματα του αντίθετου ρεύματος, ακόμη και σε περιορισμένο χώρο

6.3.3. οδήγηση επί καμπύλης οδού

6.3.4.  διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συμβολές δρόμων και κόμβους·

6.3.5. αλλαγή διεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή, αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας·

6.3.6.  προσέγγιση/έξοδος από αυτοκινητοδρόμους ή παρεμφερείς δρόμους (εφόσον υπάρχουν): είσοδος από την λωρίδα επιτάχυνσης έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης·

6.3.7.  προσπέρασμα/διέλευση: προσπέρασμα άλλων οχημάτων (εφόσον είναι δυνατόν)· οδήγηση κατά μήκος εμποδίων π.χ. σταθμευμένων αυτοκινήτων άφεση προσπεράσματος από άλλα αυτοκίνητα (εφόσον επιτρέπεται)1

6.3.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, διέλευση ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης· στάσεις τραμ/λεωφορείων διαβάσεις πεζών οδήγηση σε απότομη ανωφέρεια/κατωφέρεια·

6.3.9. αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχημα.

7. Εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς για τις κατηγορίες Β και Β + Ε

7.1.  Προετοιμασία και τεχνικός έλεγχος του οχήματος για την οδική ασφάλεια

Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιμάζονται για να οδηγήσουν ασφαλώς εκπληρώνοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:

7.1.1. προσαρμογή του καθίσματος εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη ορθής θέσης καθήμενου

7.1.2.  προσαρμογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων εφόσον υπάρχουν

7.1.3. έλεγχος ορθής ασφάλισης των θυρών

7.1.4.  διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης, των υγρών (π.χ. λάδι κινητήρα, ψυκτικού, υγρού υαλοκαθαριστήρα), των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών διεύθυνσης και των ηχητικών οργάνων

7.1.5. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται με την φόρτωση του οχήματος: αμάξωμα, ελάσματα, θύρες του διαμερίσματος φορτίου, μανδάλωση του θαλάμου, τρόπος φόρτωσης στερέωση φορτίου (κατηγορία Β + Ε μόνο)1

7.1.6. έλεγχος του μηχανισμού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορία Β + Ε μόνο).

7.2.  Κατηγορία Β: δοκιμασία ειδικών ελιγμών για την οδική ασφάλεια

Ελέγχεται μία επιλογή από τους ελιγμούς που ακολουθούν (τουλάχιστον δύο ελιγμοί για τα τέσσερα σημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός με οπισθοπορεία):

7.2.1. οπισθοπορεία σε ευθεία γραμμή ή οπισθοπορεία με στροφή δεξιά ή αριστερά διατηρούμενης ταυτόχρονα της ορθής λωρίδας κυκλοφορίας·

7.2.2. στροφή του οχήματος για να έλθει κατά μέτωπο προς το αντίθετο ρεύμα, με χρήση των εμπρός και όπισθεν ταχυτήτων

7.2.3.  στάθμευση του οχήματος και εγκατάλειψη του χώρου στάθμευσης (παράλληλα, πλάγια ή δεξιά, εμπρός ή όπισθεν, σε επίπεδο χώρο, σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια)1

7.2.4. κατάλληλη πέδηση ενόψει σήματος stop· η εκτέλεση πάντως ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης είναι προαιρετική.

7.3. Κατηγορία Β + Ε: δοκιμασία ειδικών ελιγμών για την οδική ασφάλεια:

7.3.1. αποσύνδεση ρυμουλκούμενου από μηχανοκίνητο όχημα και επανασύνδεση του με αυτό ο ελιγμός αυτός αρχίζει με το όχημα παρακείμενο στο ρυμουλκούμενο (για παράδειγμα όχι στην ίδια ευθεία) έτσι ώστε να αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να ευθυγραμμίζει με ασφάλεια το ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο όπως και η ικανότητα του να αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχημα από/στο ρυμουλκούμενο·

7.3.2. οπισθοπορεία σε καμπύλη·

7.3.3. Ασφαλής στάθμευση για φόρτωση/εκφόρτωση.

7.4. Συμπεριφορά στην κυκλοφορία

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελέσουν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, με πλήρη ασφάλεια και λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:

7.4.1. εκκίνηση: από χώρο στάθμευσης, μετά από στάση στην κυκλοφορία, κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόμο·

7.4.2.  οδήγηση σε ευθεία οδό συμπεριφορά προς τα οχήματα του αντιθέτου ρεύματος, ακόμη και σε περιορισμένο χώρο

7.4.3. οδήγηση σε καμπύλη·

7.4.4.  διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συμβολές δρόμων και κόμβους·

7.4.5.  αλλαγή κατεύθυνσης: στροφή αριστερά και δεξιά αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας·

7.4.6. είσοδος σε αυτοκινητόδρομο ή παρεμφερή δρόμο (εφόσον υπάρχει)/έξοδος από αυτόν: είσοδος από τη λωρίδα επιτάχυνσης- έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης·

7.4.7.  προσπέρασμα/διέλευση: προσπέρασμα άλλων οχημάτων του αυτού ρεύματος (κατά το δυνατόν)· οδήγηση κατά μήκος εμποδίων π.χ. σταθμευμένα αυτοκίνητα προσπέρασμα του οδηγούμενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα της κυκλοφορίας (κατά περίπτωση)·

7.4.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδος κυκλικός κόμβος, ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις στάσεις τραμ/λεωφορείων διαβάσεις πεζών οδήγηση σε επιμήκη ανωφέρεια/κατωφέρεια'

7.4.9. λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχημα.

8. Εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Δ και Δ + Ε

8.1. Προετοιμασία και τεχνικός έλεγχος του οχήματος για την οδική ασφάλεια

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να προετοιμάζονται να οδηγούν με ασφάλεια ικανοποιώντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:

8.1.1. προσαρμογή του καθίσματος για να επιτευχθεί η ορθή θέση καθήμενου

8.1.2.  προσαρμογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας·

8.1.3.  εκτέλεση δειγματοληπτικών ελέγχων της κατάστασης των ελαστικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης, των φώτων, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και του ηχητικού οργάνου·

8.1.4. έλεγχος του σερβομηχανισμού των συστημάτων πέδησης προσαρμογή προσκέφαλων εφόσον υπάρχουν και μετάδοσης της κίνησης· έλεγχος της κατάστασης των τροχών, των κοχλιών, των λασπωτήρων, του εμπρόσθιου υαλοπίνακα, των παραθύρων και των υαλοκαθαριστήρων, των υγρών (π.χ. λάδι μηχανής ψυκτικό, υγρό υαλοκαθαριστήρων)· έλεγχος και χρήση των χειριστηρίων, καθώς και της συσκευής ελέγχου όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85·

8.1.5. έλεγχος της πίεσης του αέρα, των δεξαμενών αέρα και της ανάρτησης·

8.1.6. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται με τη φόρτωση του οχήματος: αμάξωμα, ελάσματα, θύρες διαμερίσματος φορτίου, μηχανισμός φόρτωσης (αν υπάρχει), ασφάλιση του θαλάμου (εάν υπάρχει), τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορίες Γ, Γ + Ε, μόνο)·

8.1.7. έλεγχος του μηχανισμού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορίες Γ + Ε, Δ + Ε μόνο)·

8.1.8. ικανότητα λήψης ειδικών μέτρων ασφαλείας στο αυτοκίνητο· έλεγχος αμαξώματος, θυρών, εξόδων κινδύνου, εξοπλισμού πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρων και άλλων εξοπλισμών ασφαλείας (κατηγορίες Δ, Δ + Ε μόνο)1

8.1.9. ανάγνωση οδικού χάρτη (προαιρετική).

8.2. Δοκιμασία ειδικών ελιγμών για την οδική ασφάλεια:

8.2.1.  αποσύνδεση ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου από μηχανοκίνητο όχημα και επανασύνδεση του με αυτό ο ελιγμός πρέπει να αρχίζει με το όχημα παρακείμενο στο ρυμουλκούμενο του (για παράδειγμα όχι στην ίδια ευθεία) έτσι ώστε να αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να ευθυγραμμίζει με ασφάλεια το ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο όπως και ικανότητα του να αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχημα από/στο ρυμουλκούμενο (κατηγορίες Γ + Ε, Δ + Ε μόνο)·

8.2.2. οπισθοπορεία σε καμπύλη·

8.2.3.  ασφαλής στάθμευση για φόρτωση/εκφόρτωση σε κεκλιμένο επίπεδο/εξέδρα ή παρόμοια εγκατάσταση (κατηγορίες Γ, Γ + Ε μόνο)·

8.2.4. στάθμευση για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών λεωφορείου (κατηγορίες Δ, Δ + Ε μόνο).

8.3. Συμπεριφορά κατά την κυκλοφορία

Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελούν τις ακόλουθες ενέργειες υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, με πλήρη ασφάλεια και λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:

8.3.1. εκκίνηση: από χώρο στάθμευσης, μετά από στάση κατά την κυκλοφορία κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόμο

8.3.2.  συμπεριφορά προς τα οχήματα του αντιθέτου ρεύματος, ακόμη και σε περιορισμένο χώρο·

8.3.3. οδήγηση σε καμπύλη·

8.3.4.  διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συμβολές δρόμων και κόμβους·

8.3.5.  αλλαγή κατεύθυνσης: αριστερή και δεξιά στροφή· αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας·

8.3.6. είσοδος/έξοδος από αυτοκινητόδρομο ή παρεμφερή δρόμο (εφόσον υπάρχει): είσοδος από τη λωρίδα επιτάχυνσης· έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης·

8.3.7.  προσπέρασμα/διέλευση: προσπέρασμα άλλων αυτοκινήτων (κατά το δυνατόν)· οδήγηση κατά μήκος εμποδίων π.χ. σταθμευμένα αυτοκίνητα προσπέρασμα του οδηγούμενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα (κατά περίπτωση)1

8.3.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, στάσεις τραμ/λεωφορείων, διαβάσεις πεζών, οδήγηση σε επιμήκη ανωφέρεια/κατωφέρεια1

8.3.9. λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχημα.

9. Βαθμολόγηση της εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς

9.1.  Για κάθε μία από τις προαναφερθείσες καταστάσεις οδήγησης, η αξιολόγηση πρέπει να αντανακλά το βαθμό άνεσης με τον οποίο ο υποψήφιος χειρίζεται τα χειριστήρια του οχήματος και την ικανότητα που επέδειξε κατά την οδήγηση στην κυκλοφορία με πλήρη ασφάλεια. Ο εξεταστής οφείλει να αισθάνεται ασφαλής καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας. Τα σφάλματα οδήγησης ή η επικίνδυνη συμπεριφορά που θέτει αμέσως σε κίνδυνο την ασφάλεια του οχήματος εξέτασης, τους επιβάτες του ή άλλους χρήστες της οδού πρέπει να κυρώνονται με αποτυχία του εξεταζομένου, είτε πρέπει είτε δεν πρέπει να παρέμβει ο εξεταστής ή ο εκπαιδευτής. Παρόλα αυτά, ο εξεταστής είναι ελεύθερος να αποφασίσει κατά πόσον η εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς πρέπει να ολοκληρωθεί ή όχι.

Οι εξεταστές οφείλουν να είναι εκπαιδευμένοι ούτως ώστε να αξιολογούν ορθά την ικανότητα ασφαλούς οδήγησης των υποψηφίων. Το έργο των εξεταστών πρέπει να παρακολουθείται και να επιτηρείται, από φορέα εξουσιοδοτημένο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ορθή και συνεπής εφαρμογή της αξιολόγησης των σφαλμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το παρόν παράρτημα.

9.2.  Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι εξεταστές οφείλουν να προσέχουν ιδιαίτερα εάν ο υποψήφιος επιδεικνύει αμυντική και κοινωνική συμπεριφορά οδήγησης. Η συμπεριφορά αυτή πρέπει να αντανακλάται σε όλον τον τρόπο οδήγησης και ο εξεταστής οφείλει να λαμβάνει υπόψη τη γενική εικόνα του υποψηφίου. Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται η προσαρμοσμένη και αποφασιστική (ασφαλής) οδήγηση, λαμβανομένων υπόψη των οδικών και καιρικών συνθηκών, της υπόλοιπης κυκλοφορίας, των συμφερόντων των υπόλοιπων χρηστών της οδού (ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων) και της πρόβλεψης των κινήσεων.

9.3.0 εξεταστής εξετάζει επίσης κατά πόσον ο υποψήφιος:

9.3.1. έχει υπό τον έλεγχο του το όχημα, λαμβάνοντας υπόψη: την ορθή χρήση των ζωνών ασφαλείας, των κατόπτρων, του προσκέφαλου, του καθίσματος· την ορθή χρήση των φώτων και του υπόλοιπου εξοπλισμού' την ορθή χρήση του συμπλέκτη, του κιβωτίου ταχυτήτων, του επιταχυντή, του συστήματος πέδησης (καθώς και του τρίτου συστήματος πέδησης εφόσον υπάρχει), του συστήματος διεύθυνσης· εάν έχει υπό τον έλεγχο του το όχημα υπό διαφορετικές περιστάσεις, σε διαφορετικές ταχύτητες· το σταθερό κράτημα επί της οδού' το βάρος και τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του οχήματος το βάρος και τον τύπο φορτίου (κατηγορίες Β + Ε, Γ, Γ + Ε, Δ + Ε, μόνο) · την άνεση των επιβατών (κατηγορίες Δ, Δ + Ε μόνο) (χωρίς μεγάλη επιτάχυνση, ήρεμη οδήγηση και χωρίς απότομη πέδηση) ·

9.3.2. οδηγεί οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ανά λεπτό, την αλλαγή ταχυτήτων, την πέδηση και την επιτάχυνση (κατηγορίες Β + Ε, Γ, Γ + Ε, Δ, Δ + Ε μόνο)1

9.3.3. παρατήρηση: σφαιρική παρατήρηση· ορθή χρήση των κατόπτρων ορατότητα σε μεγάλη, μεσαία και μικρή απόσταση·

9.3.4.  προτεραιότητα/παραχώρηση προτεραιότητας: προτεραιότητα σε διασταυρώσεις, διαβάσεις και κόμβους· παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή λωρίδας, ειδικοί ελιγμοί)·

9.3.5. ορθή θέση επί της οδού: ορθή θέση επί της οδού, στις λωρίδες, στους κυκλικούς ισόπεδους κόμβους, σε καμπύλες, κατάλληλη για τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του οχήματος προετοιμασία κατάληψης της ορθής θέσης επί της οδού

9.3.6. απόσταση ασφαλείας: κατάλληλη απόσταση από το προπορευόμενο και το επόμενο αυτοκίνητο κατάλληλη απόσταση από άλλους χρήστες της οδού'

9.3.7. ταχύτητα: χωρίς υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας· προσαρμογή της ταχύτητας στις καιρικές/κυκλοφοριακές συνθήκες και εφόσον χρειάζεται στα εθνικά όρια ταχύτητας· οδήγηση με ταχύτητα που επιτρέπει την ακινητοποίηση του οχήματος σε απόσταση ορατή και ελεύθερη εμποδίων προσαρμογή της ταχύτητας στη γενική ταχύτητα του ιδίου τύπου χρηστών της οδού·

9.3.8.  φώτα κυκλοφορίας, οδική σήμανση και λοιπές συνθήκες: αντιδρώντας ορθά στα φώτα κυκλοφορίας· υπακούοντας στις ενδείξεις των τροχονόμων ενεργώντας σωστά στη σηματοδότηση (απαγορευτικά ή υποχρεωτικά σήματα)· τήρηση της οδικής σήμανσης·

9.3.9.  σηματοδότηση: εάν ο υποψήφιος σηματοδοτεί όταν χρειάζεται, ορθά και έγκαιρα εάν δείχνει την αλλαγή κατεύθυνσης ορθά· εάν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά όλα τα σήματα που προέρχονται από άλλους χρήστες της οδού

9.3.10. πέδηση και ακινητοποίηση: έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύμφωνα με τις περιστάσεις· πρόβλεψη των κινήσεων χρήση των διαφόρων συστημάτων πέδησης (μόνο για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Δ, Δ + Ε)1 χρήση των συστημάτων μείωσης της ταχύτητας, άλλων εκτός των πεδών (μόνο για τις κατηγορίες Γ, Γ + Ε, Δ,Δ + Ε).

10. Διάρκεια της εξέτασης

Η διάρκεια της εξέτασης και η διανυόμενη απόσταση πρέπει να επαρκούν για να αξιολογηθούν τα προσόντα και η συμπεριφορά σύμφωνα με όσα ορίζει η παράγραφος Β του παρόντος παραρτήματος. Σε καμία περίπτωση η διάρκεια της δοκιμασίας οδήγησης επί της οδού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 25 λεπτών για τις κατηγορίες Α, Β και Β + Ε και των 45 λεπτών για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Στον χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται η υποδοχή του υποψηφίου, η προετοιμασία του οχήματος, ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος για την οδική ασφάλεια, οι ειδικοί ελιγμοί και η αναγγελία του αποτελέσματος της πρακτικής εξέτασης.

11. Τόπος της εξέτασης

Η δοκιμασία για την αξιολόγηση των ειδικών ελιγμών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ειδικό γήπεδο εξέτασης. Εφόσον πρακτικά είναι δυνατόν, η δοκιμασία για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς σε κατάσταση κυκλοφορίας πρέπει να διενεργείται σε δρόμους εκτός δομημένων περιοχών, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητοδρόμους (ή παρόμοιους), καθώς και σε όλων των ειδών τις αστικές οδούς (περιοχές κατοικίας, περιοχές όπου επιτρέπεται η ταχύτητα από 30 έως 50 km/h, αστικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας), οι οποίοι πρέπει να αντιπροσωπεύουν τους διαφόρους τύπους δυσκολίας που ενδέχεται να συναντήσουν οι οδηγοί. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να διενεργείται η δοκιμασία υπό ποικίλες συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης επί της οδού πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις περιοχές κυκλοφορίας που μπορεί να συναντήσει, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταβολή των συνθηκών μεταξύ αυτών των περιοχών.

 

Γ. ΓΝΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

 

Οι οδηγοί όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων οφείλουν ανά πάσα στιγμή να διαθέτουν τις γνώσεις, τα προσόντα και τη συμπεριφορά που περιγράφεται στα σημεία 1 έως 9 ανωτέρω, προκειμένου να:

- αναγνωρίζουν τους κυκλοφοριακούς κινδύνους καινά εκτιμούν τη σοβαρότητα τους,

- να έχουν επαρκή έλεγχο του αυτοκινήτου τους ώστε να μην δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις και να μην αντιδρούν ακατάλληλα σε περίπτωση επικίνδυνης κατάστασης,

- να συμμορφώνονται προς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, και ιδίως εκείνους που αφορούν την αποφυγή οδικών ατυχημάτων και τη διατήρηση της κυκλοφοριακής ροής,

-  να ανιχνεύουν τυχόν πρωτίστης σημασίας τεχνικές βλάβες του οχήματος τους, ιδίως εκείνες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, και να τις επισκευάζουν με κατάλληλο τρόπο,

-  να λαμβάνουν υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά οδήγησης (π.χ. κατανάλωση οινοπνεύματος, κόπωση, κακή όραση, κ.λπ.) έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις σωματικές και διανοητικές τους ικανότητες που χρειάζονται για την ασφαλή οδήγηση,

- να συνδράμουν στην ασφάλεια όλων των χρηστών της οδού, και ιδίως των πλέον αδύναμων και των πλέον εκτεθειμένων επιδεικνύοντας τον δέοντα σεβασμό προς τους άλλους.

 

 

’ρθρο 4

 

 

Οι διατάξεις του παραρτήματος III του Π.Δ. 19/95 (Α' 15), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/96 (Α' 115) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 181/98 (Α' 133) και του άρθρου 1 του Π.Δ. 309/99 (Α' 283), αντικαθίστανται ως εξής:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΑ

Α. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ Οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν το δικαίωμα να υποστούν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις θεωρητική και πρακτική εξέταση, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ικανοί, από ιατρική εξέταση. Η ικανότητα τους αυτή ελέγχεται με βάση τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν παράρτημα.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, παραπέμπονται προς ιατρική εξέταση (ανανέωση της άδειας οδήγησης, λόγω εφαρμογή της διάταξης της παρ.8 του άρθρου 13 του Κ.Ο.Κ. κ.λπ.).

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι οδηγοί κατατάσσονται σε δύο ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Α, Β και Β+Ε

ΟΜΑΔΑ2: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, Β για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Οι υποψήφιοι οδηγοί για χορήγηση άδειας οδήγησης ή επέκτασης της άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία, κατατάσσονται στην ΟΜΑΔΑ 1 ή στην ΟΜΑΔΑ 2 στην οποία θα ανήκουν μετά τη χορήγηση ή τη μετατροπή ή την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας τους.

Η ιατρική εξέταση διακρίνεται σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.

I. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση γίνεται από ιδιώτες γιατρούς των ειδικοτήτων:

α) Παθολόγου (και των συναφών ειδικοτήτων του αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου ρευματολόγου ή καρδιολόγου ή πνευμονολόγου) ή έχοντος την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Η παθολογική εξέταση μπορεί να γίνει και από ή γιατρούς χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.

β) Οφθαλμιάτρου.

II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Κάθε γιατρός γνωματεύει στον τομέα της ειδικότητας του, για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερομένου και εκδίδει ιατρικό «Πιστοποιητικό Υγείας», στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΑΝΙΚΑΝΟΣ». Τα ιατρικά πιστοποιητικά ισχύουν έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Πιστοποιητικά υγείας της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, δεν γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αν κατατεθούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την έκδοση τους.

2.  Όταν απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις, μπορούν να ενεργούνται από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή από ιδιώτες γιατρούς των αναγκαίων ειδικοτήτων, κατά περίπτωση.

3. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόμενος εκπληρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας, βάσει του παρόντος διατάγματος, πάσχει όμως από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο από το καθοριζόμενο για ανανέωση της άδειας του, ο γιατρός οφείλει να αναγράψει την πάθηση στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό και να καθορίσει ανανέωση σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Πα την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, απαιτείται η καταβολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, υπέρ του λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970 No 541077 «έσοδα έκτης ιατρικής εξέτασης των οδηγών» ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στους γιατρούς είναι υποχρεωτική. Στην αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να προσκομίσει γεν. αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα.

3. Σε κάθε περίπτωση πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίου για χορήγηση άδειας οδήγησης των κατηγοριών Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, Β για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων, επιβάλλεται η επίδειξη απολυτηρίου στρατού ή του φύλλου πορείας ή πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α». Σε περίπτωση που δεν επιδειχθεί στους γιατρούς το στοιχείο αυτό, τα πιστοποιητικά υγείας δεν γίνονται δεκτά από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης ο υποψήφιος οδηγός για χορήγηση άδειας των κατηγοριών Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, Β για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων, υποχρεούται να προσκομίσει γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Όποιος κρίνεται ΑΝΙΚΑΝΟΣ από την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση του, από την αρμόδια Δ.Ι.Ε., υποβάλλοντας σχετική ένσταση στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός ενός έτους από την ημερομηνία της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης του.

2. Όποιος κρίνεται ΑΝΙΚΑΝΟΣ για κινητικά προβλήματα μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση του, από την αρμόδια Δ.Ι.Ε. ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., ή του ισότιμου με τη Δ.Ι.Ε. οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, υποβάλλοντας σχετική ένσταση στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, εντός αποκλειστικής ημερομηνίας ενός έτους από την ημερομηνία της πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης του.

ν.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1.  Δικαίωμα για την ενέργεια της ιατρικής εξέτασης έχουν οι συμβεβλημένοι, για το σκοπό με τις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, γιατροί του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμα τους. Τόσο για την αρχική σύμβαση όσο και για την ανανέωση, είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και σχετικής βεβαίωσης του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

2. Η σύμβαση των ανωτέρω γιατρών με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιών είναι ετήσιας διάρκειας και ανανεώνεται αυτόματα κάθε έτος.

3.  Σε περίπτωση που σε κάποια ευρεία περιοχή δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί, η ιατρική εξέταση των ενδιαφερομένων γίνεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κρατικά κέντρα υγείας ή από συμβεβλημένους γιατρούς γειτονικών νομών. Ο γιατρός πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.

νi.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1.  Παρέχεται αποζημίωση στους γιατρούς πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης με ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν προτάσεως του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

2.  Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στους εξεταστές γιατρούς, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους ή με επιταγή ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.

2. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕ

1. Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, συνιστώνται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) για την εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Οι Δ.Ι.Ε. έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της περιοχής της συγκεκριμένης Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υποχρεούνται όμως, σε εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών που παραπέμπονται από τις κοντινότερες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες δεν είναι δυνατή η συγκρότηση ΔΙΕ.

2.  Κάθε Δ.Ι.Ε. συντίθεται από πέντε γιατρούς των ειδικοτήτων οφθαλμιάτρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευροψυχιάτρου και ορθοπεδικού. Αν δεν υπάρχει νευροψυχίατρος, τότε μπορεί, αντί αυτού, να μετέχει νευρολόγος ή ψυχίατρος, ανάλογα με την πάθηση του εξεταζόμενου. Ο αρχαιότερος από αυτούς ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής. Καθήκοντα γραμματέως της Δ.Ι.Ε. ανατίθεται σε υπάλληλο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Αν είναι αδύνατη ή συγκρότηση της Δ.Ι.Ε. με τις παραπάνω πέντε ειδικότητες, έτσι ώστε να είναι υποχρεωμένοι οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής να μεταβούν σε άλλο, μη όμορο νομό, τότε είναι επιτρεπτή η συγκρότηση της Δ.Ι.Ε. με λιγότερους γιατρούς, αλλά οπωσδήποτε με αυτούς των ειδικοτήτων παθολόγου και οφθαλμιάτρου.

Αν εξετάζονται όμως νευρολογικά ή ψυχιατρικά ή ωτορυνολαρυγγολογικά ή ορθοπεδικά περιστατικά, είναι υποχρεωτική η παρουσία και γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. Σε αδυναμία παρουσίας γιατρού της απαιτούμενης ειδικότητας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται με έγγραφο της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών στη Δ.Ι.Ε., της πλησιέστερης Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Η συγκρότηση της Δ.Ι.Ε. ενεργείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, κατόπιν προτάσεως του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Η θητεία των μελών και του γραμματέα της Δ.Ι.Ε. είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται. Η θητεία των μελών των Δ.Ι.Ε. που λειτουργούν ήδη δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

5. Οι Δ.Ι.Ε. συνεδριάζουν με την παρουσία όλων των μελών και του Γραμματέα. Ο αριθμός των συνεδριάσεων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η αρμοδιότητα των Δ.Ι.Ε., ανάγεται στην εξέταση από τα μέλη τους, κατά ειδικότητα: α) Των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, οι οποίοι υπερέβησαν το 65ο έτος της ηλικίας τους και πρόκειται να τους χορηγηθεί, για πρώτη φορά, άδεια οδήγησης.

β) Των υποψηφίων οδηγών που κρίνονται ΑΝΙΚΑΝΟΙ από την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, εφόσον ζητείται από τους ίδιους.

γ) Των κωφών.

δ) Των οδηγών που έχουν υποχρέωση ανανέωσης της άδειας οδήγησης, εφόσον η αρχική εξέταση τους, έγινε από Δ.Ι.Ε, εκτός από τους οδηγούς με κινητικά προβλήματα, οι οποίοι αντί της Δ.Ι.Ε., μπορούν να αξιολογούνται από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., ή του ισοτίμου με τη Δ.Ι.Ε. οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.

ε) Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών γενικά, καθώς και των οδηγών που παραπέμπονται από την Υπηρεσία για ιατρική εξέταση ή επανεξέταση βάσει των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 13 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 ή βάσει άλλων διατάξεων ή όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

στ) Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών που τελούν σε αναβολή στράτευσης για λόγους υγείας, ή έχουν κριθεί ανίκανοι για στράτευση, ή όταν έχουν απολυθεί με απολυτήριο στρατού με την ένδειξη 12 ή 13, ή 14 ή 15.

ζ) Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία κλπ). Κατά την εξέταση του από τη Δ. Ι. Ε., ο υποψήφιος προσκομίζει πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία κλπ), η οποία χορηγείται από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικού Ιδρύματος ή Κρατικού Νοσοκομείου ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο.

η) Των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά-νευρολογικά) προβλήματα.

θ) Των υποψήφιων οδηγών ή οδηγών, όπου υποχρεούνται να εξεταστούν κατά περίπτωση από τη Δ.Ι.Ε., βάσει του παρόντος διατάγματος.

2.  Οι αποφάσεις των Δ.Ι.Ε. διατυπώνονται σε χωριστό πρακτικό «Πόρισμα Εξέτασης», για κάθε εξεταζόμενο, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη και το Γραμματέα.

3. Η ψυχιατρική εξέταση γίνεται από τον ψυχίατρο της Δ.Ι.Ε., ο οποίος, αν απαιτείται, μπορεί να ζητήσει, συμπληρωματικά, Πιστοποιητικό Ψυχιατρικής Εξέτασης από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου ή από Διευθυντή Ψυχιατρικής Κλινικής ή Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τον θεράποντα ιατρό.

4. Οι Δ.Ι.Ε., δύνανται να παραπέμπουν για αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών με κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμού άκρου ή άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά-νευρολογικά) στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α., ή από ισότιμο με τη Δ.Ι.Ε. οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις. Στην προκειμένη περίπτωση οι ανωτέρω υπηρεσίες χορηγούν σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» αξιολόγησης προς την παραπέμπουσα ΔΙΕ, δεσμευτική στην έκδοση του «Πορίσματος Εξέτασης» που τελικά θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ. Ι. Ε.

III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για την εξέταση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια Δ. Ι. Ε., απαιτείται η καταβολή στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού ίσου με αυτό που κάθε φορά καταβάλλεται για την εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο μαζί (συνολικό ποσό) υπέρ του λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970.

Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η εξέταση αυτή διενεργείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 13 του ΚΟΚ ή με πρωτοβουλία της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Σε κάθε περίπτωση δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίου για χορήγηση άδειας των κατηγοριών Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, Β για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτων, επιβάλλεται η επίδειξη απολυτηρίου στρατού ή του φύλλου πορείας ή πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α». Σε περίπτωση που δεν επιδειχθεί στους γιατρούς το στοιχείο αυτό, το «Πόρισμα Εξέτασης» δε γίνεται δεκτό από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599, που θα αναφέρεται η μη υποβολή σε άλλη σχετική υπηρεσία αίτηση για ιατρική εξέταση, το τελευταίο τρέχον έτος.

4. Αίτηση, δύο (2) φωτογραφίες, φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, φωτοτυπία άδεια οδήγησης (αν υπάρχει).

5. Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στους γιατρούς είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απώλειας ή μη προσκόμισης βιβλιαρίου υγείας, η ΔΙΕ, αν κρίνει σκόπιμο, υποδεικνύει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εκτός των ανωτέρω για:

Α) τους υποψήφιους οδηγούς άνω των 65 ετών που πρόκειται να τους χορηγηθεί για πρώτη φορά άδεια οδήγησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση στην ΔΙΕ:

-  ηλεκτροκαρδιογραφήματος τελευταίου τριμήνου με τη σχετική ιατρική γνωμάτευση

- ακοομετρικό διάγραμμα.

Β) τους βαρήκοους, ακοομετρικό διάγραμμα, με ωστέινη και αέρινη καμπύλη

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1.  Ο ενδιαφερόμενος που έχει εξετασθεί από τη Δ.Ι.Ε., ή από τον ΗΝΙΟΧΟ/Ε.Ι.Α.Α., ή από ισότιμο με τη ΔΙΕ όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις και έχει κριθεί ΑΝΙΚΑΝΟΣ, δεν μπορεί να εξετασθεί εκ νέου από τις ανωτέρω υπηρεσίες, αν δεν περάσει ένας χρόνος από την εξέταση του αυτή.

2. Μετά την πάροδο του απαιτούμενου χρόνου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται σε επανεξέταση από τη Δ. Ι. Ε., εφόσον προσκομίσει ιατρικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πάθηση του βελτιώθηκε ή ιάθηκε.

V. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Στα μέλη των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), παρέχεται για την ιατρική εξέταση αποζημίωση, κατά συνεδρίαση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν προτάσεως του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά-νευρολογικά) προ-

βλήματα επιτρέπεται, αντί της εξέτασης από την οικεία Δ.Ι.Ε., να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυμα, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, με προβλήματα κινητικότητας ή ακρωτηριασμού άκρου-άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, όπως είναι το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Κατά την ανωτέρω εξέταση - η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις σωματικής και ψυχοδιανοητικής ικανότητας του παρόντος παραρτήματος - εκδίδεται «ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», ικανότητας οδήγησης ανάλογο του Πορίσματος που εκδίδει η Δ.Ι.Ε. Το πόρισμα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευμένο γιατρό του Ιδρύματος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο).

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο.

2.  Με τον όρο διασκευές (προσαρμογές) νοούνται οι εκάστοτε τροποποιήσεις και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, που πρέπει να βρίσκονται σε όχημα με κινητήρα, για να αντισταθμιστεί το κινητικό έλλειμμα, ούτως ώστε το όχημα να οδηγείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις.

3.  Για την έκδοση πορίσματος εξέτασης ο αξιολογούμενος υποψήφιος οδηγός ή οδηγός με κινητικά προβλήματα θα υποβάλλεται και σε πρακτική δοκιμασία οδήγησης.

4. Στο ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, είναι δυνατό πέραν των υποδεικνυόμενων καταγεγραμμένων απαραίτητων διασκευών, να εμπεριέχονται και περιοριστικοί όροι βάσει της οδηγίας 2000/56/ΕΚ/ 14.9.2000.

5.  Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός με κινητικά προβλήματα, εφόσον κριθεί ικανός για οδήγηση διασκευασμένου ή μη οχήματος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε. Ι. Α. Α., θα πρέπει να οδηγεί όπως ένας οδηγός χωρίς κινητικά προβλήματα.

6.  Για τους ανωτέρω λόγους σχετικά με υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που είναι άτομα με κινητικά προβλήματα θα πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω γενικές προϋποθέσεις:

•  Να έχει εκτιμηθεί ειδικά η ικανότητα τους για οδήγηση διασκευασμένου οχήματος.

•  Να έχουν υποδειχθεί οι προβλεπόμενες κωδικοποιημένες κατάλληλες διασκευές για την περίπτωση τους.

• Να έχει διασφαλιστεί η σωστή κατασκευή -τοποθέτηση και ασφαλής λειτουργία των προτεινόμενων διασκευών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

•  Να εκπαιδεύονται στην οδήγηση διασκευασμένου οχήματος από ειδικευμένους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

II. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η αρμοδιότητα της υπηρεσίας ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. ανάγεται:

α) Στην εκτίμηση δεξιοτήτων οδήγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου - άκρων ή μικτού τύπου (ορθοπεδικά - νευρολογικά) προβλήματα, με τη χρήση ειδικών διασκευών (προσαρμογών) και βοηθημάτων οδήγησης.

β) Στην υπόδειξη και καταγραφή των απαιτούμενων κωδικοποιημένων διασκευών (προσαρμογών), βοηθημάτων οδήγησης των ανωτέρω κατηγοριών υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.

2. Σε κάθε περίπτωση εξεταζομένου υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, οι αποφάσεις της υπηρεσίας ΚΕΝΤΡΟ ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. περί ικανότητας ή μη για οδηγούς, διατυπώνονται σε ειδικό πρακτικό «Πόρισμα Εξέτασης», ή Βεβαίωση (σε περίπτωση παραπομπής από Δ.Ι.Ε.) που υπογράφεται και από εξειδικευμένο γιατρό του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. και κοινοποιείται αρμοδίως.

3. Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός υποβάλλεται και σε πρακτική δοκιμασία με διασκευασμένο όχημα πριν την έκδοση του πορίσματος εξέτασης.

4.  Το «Πόρισμα Εξέτασης», δύναται να εμπεριέχει πέραν των απαιτούμενων εναρμονισμένων (EC2000/56), κωδικοποιημένων διασκευών (προσαρμογών) και περαιτέρω «υποκωδικούς», για πρόσθετους αναγκαίους καταγεγραμμένους περιορισμούς, στην άδεια οδήγησης για ιατρικούς λόγους, που αναφέρονται:

• στην κατηγορία της άδειας οδήγησης,

• στον τύπο του οχήματος,

• στους όρους χρήσης,

• στο χρόνο χρήσης,

• στην ακτίνα δράσης,

• στη διάρκεια ισχύος,

• στη χρήση ορθώσεων ή προσθέσεων

5. Κάθε άδεια οδήγησης που εκδίδεται από τις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών - Επικοινωνιών των Ν.Α. και βασίζεται σε «Πόρισμα Εξέτασης» του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., σημαίνεται με την ένδειξη: Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε. Ι.Α.Α.

6. Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α, δύναται σε ειδικές περιπτώσεις υποψήφιων οδηγών ή οδηγών με σοβαρά κινητικά προβλήματα να τους παραπέμπει, πριν από την έκδοση του πορίσματος εξέτασης και σε πρακτική εκπαίδευση, μέχρι οκτώ(8) εκπαιδευτικές ώρες οδήγησης με ειδικά διασκευασμένο όχημα.

III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Για την εξέταση του ενδιαφερομένου από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., απαιτείται η καταβολή στην οικονομική υπηρεσία του Ε. Ι.Α.Α., ποσού που ορίζεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ι.Α.Α. (ΝΠΔΔ) του οποίου η καταβολή θα αποδεικνύεται με θεωρημένο «Γραμμάτιο Είσπραξης».

2.  Ιατρικά Πιστοποιητικά Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (Παθολόγου-Οφθαλμίατρου), και πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση σχετική με τη πάθηση.

3. Δήλωση του Ν. 1599 που θα αναφέρεται η μη υποβολή σε άλλη σχετική υπηρεσία αίτησης το τελευταίο τρέχον έτος.

4.  Αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. και δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

5.  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλο σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας.

6.  Επίδειξη θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού είναι υποχρεωτική.

7. Παραπεμπτικό ΔΙΕ (όταν ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται από τη Δ. Ι. Ε., το οποίο αποστέλλεται υπηρεσιακά).

8. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (αν υπάρχει).

Οι επιπλέον απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, μπορούν να διενεργούνται και από ιδιώτες γιατρούς των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ειδικοτήτων.

IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ενδιαφερόμενος που έχει εξετασθεί από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α και έχει κριθεί μη ικανός μπορεί να ζητήσει με αίτηση του στις κατά τόπους υπηρεσίες Μεταφορών Επικοινωνιών των Ν.Α., την επανεξέταση του ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., ή από την αρμόδια Δ.Ι.Ε. μετά από ένα έτος από την τελευταία αξιολόγηση του. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Δ.Ι.Ε κοινοποιεί το «Πόρισμα Εξέτασης» στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει υποχρέωση:

α) Να μην αποδεχθεί πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση ή πόρισμα εξέτασης από Δ.Ι.Ε. ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., ή από άλλο ισότιμο προς τη Δ.Ι.Ε όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις σε περίπτωση που αυτό περιλαμβάνει την ένδειξη «ΙΚΑΝΟΣ», ενώ η πάθηση του ενδιαφερομένου περιλαμβάνεται στις παθήσεις εκείνες του παρόντος παραρτήματος για τις οποίες ο υποψήφιος έπρεπε να χαρακτηριστεί «ΑΝΙΚΑΝΟΣ», καθώς επίσης πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα ανωτέρω όργανα, δεν θα γίνονται δεκτά αν κατατίθεντο μετά την πάροδο εξαμήνου από την έκδοση τους.

β) Να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια στρατολογική αρχή, τους υποψηφίους οδηγούς ή οδηγούς που κρίνονται «ΙΚΑΝΟΙ» από τη Δ.Ι.Ε. και τελούν σε αναβολή στράτευσης.

γ) Να πραγματοποιεί πρακτική εξέταση από Ειδική Επιτροπή Μηχανολόγων της αρμόδιας υπηρεσίας, βάσει του εκάστοτε «Πορίσματος Εξέτασης», με τις αναγκαίες διασκευές που εκδίδεται από τη Δ.Ι.Ε, ή από άλλο ισότιμο προς αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών με αναπηρίες. Με τον όρο διασκευές νοούνται οι εκάστοτε τροποποιήσεις, και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, που πρέπει να βρίσκονται σε όχημα με κινητήρα, για να αντισταθμιστεί το κινητικό έλλειμμα, ούτως ώστε το όχημα να οδηγείται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

1. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ

1.1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑ 1

Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας των δύο ματιών μετρούμενης με γυαλιά ή φακούς επαφής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10/10 (αθροιστικά). Αναλυτικά:

5/10 στο ένα μάτι και 5/10 στο άλλο ή

6/10 στο ένα μάτι και 4/10 στο άλλο ή

7/10 στο ένα μάτι και 3/10 στο άλλο ή

8/10 στο ένα μάτι και 2/10 στο άλλο.

Αν η οπτική οξύτητα (διορθωμένη) του ενός ματιού είναι μικρότερη από 2/10 και η οπτική οξύτητα του άλλου 8/10 τουλάχιστον, ο οδηγός, ή ο υποψήφιος οδηγός υπάγεται στις διατάξεις περί μονοφθαλμίας.

Η οπτική οξύτητα σε περιπτώσεις διαθλαστικών σφαλμάτων λαμβάνεται με διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

Τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής πρέπει να είναι ανεκτά από τον οδηγό ή τον υποψήφιο οδηγό. Οι ενδοφθάλμιοι φακοί δεν θεωρούνται διορθωτικοί φακοί.

1.2. ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΟΜΑΔΑ 1

Αν διαπιστωθεί διαταραχή του οπτικού πεδίου του ενός ματιού, άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται, εφόσον η οπτική οξύτητα του άλλου ματιού είναι (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικού σφάλματος), τουλάχιστον 8/10 και το οπτικό πεδίο πλήρες. Στην περίπτωση αυτή ο οδηγός υφίσταται περιοδική επανεξέταση ανά 3ετία. Αν υπάρχει πάθηση που μπορεί να προκαλέσει διαταραχή του οπτικού πεδίου του υγιούς ματιού (π.χ. γλαύκωμα), η επανεξέταση εκτελείται σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Το οπτικό πεδίο κάθε ματιού δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 120 μοιρών σε οριζόντιο επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται αδρή εκτίμηση του οπτικού πεδίου. Αν κατά την εξέταση διαπιστωθεί διαταραχή ή υπόνοια διαταραχής του οπτικού πεδίου ή πάθηση που είναι πιθανόν να προκαλεί διαταραχή του οπτικού πεδίου, πρέπει να εκτελείται λεπτομερής λήψη του οπτικού πεδίου με κατάλληλο όργανο.

ΟΜΑΔΑ2

Κάθε υποψήφιος για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης πρέπει να έχει οπτική οξύτητα και από τα δύο μάτια με οπτική διόρθωση, (εφόσον χρειάζεται), τουλάχιστον 8/10 στο ένα μάτι και τουλάχιστον 5/10 στο άλλο μάτι.

Στην περίπτωση που οι τιμές 8/10 και 5/10 επιτυγχάνονται με τη βοήθεια οπτικής διόρθωσης, πρέπει η μη διορθωμένη οπτική οξύτητα του κάθε ματιού να φθάνει τα 0,5/10 και η διόρθωση της ελάχιστης απαιτούμενης οπτικής οξύτητας (8/10 και 5/10) να επιτυγχάνεται με τη βοήθεια γυαλιών ή φακών επαφής, των οποίων η ισχύς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 διοπτρίες (2D cyl= 1D sph)

Οι ενδοφθάλμιοι φακοί δεν θεωρούνται διορθωτικοί φακοί.

ΟΜΑΔΑ 2

Το οπτικό πεδίο του κάθε ματιού χωριστά πρέπει να είναι πλήρες.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται αδρή εκτίμηση του οπτικού πεδίου. Αν κατά την εξέταση διαπιστωθεί διαταραχή ή υπόνοια διαταραχής του οπτικού πεδίου ή πάθηση που είναι πιθανόν να προκαλεί διαταραχή του οπτικού πεδίου, πρέπει να εκτελείται λεπτομερής λήψη του οπτικού πεδίου με κατάλληλο όργανο.

Αν ο εξεταστής γιατρός δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, μπορεί να ζητήσει να γίνει η εξέταση σε Κρατικό Νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε γιατρό που διαθέτει των απαιτούμενο εξοπλισμό.

1.3. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 1

Ο οδηγός ή υποψήφιος οδηγός πρέπει να διακρίνει άνετα τα τρία χρώματα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) ενός τρίχρωμου φανού.

1.4. ΔΙΟΦΟΑΛΜΗΟΡΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ 1

Αν ο οδηγός ή ο υποψήφιος οδηγός πάσχει από έκδηλο στραβισμό (ετεροτροπία), άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται, εφόσον το υγιέστερο μάτι έχει οπτική οξύτητα (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικού σφάλματος) τουλάχιστον 8/10 και οπτικό πεδίο πλήρες.

Αν κατά την εξέταση οδηγού ή υποψηφίου οδηγού διαπιστωθεί διπλωπία, άδεια οδήγησης χορηγείται ή ανανεώνεται με την προϋπόθεση ότι κατά την οδήγηση η όραση του ενός ματιού, θα αποκλείεται με ειδικά γυαλιά, κάλυψη ή φακό επαφής.

Η οπτική οξύτητα του χρησιμοποιούμενου ματιού πρέπει να είναι (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικού σφάλματος) τουλάχιστον 8/10 και το οπτικό του πεδίο πλήρες.

Οδηγοί που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις (εκδήλου στραβισμού και διπλωπίας) υφίστανται περιοδική επανεξέταση μέχρι 3 χρόνια.

ΟΜΑΔΑ 2

Ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει φυσιολογική αντίληψη των χρωμάτων. Σε περίπτωση μειωμένης αντίληψης των χρωμάτων, επιτρέπεται η αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης με τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Ι.Ε.

Η άδεια ανανεώνεται εφόσον η διαπιστωθείσα μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων (δυσχρωματοψία) παραμένει ως έχει και επιπλέον ο οδηγός διακρίνει άνετα τα τρία χρώματα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) ενός τρίχρωμου φανού, ύστερα από απόφαση της Δ.Ι.Ε.

ΟΜΑΔΑ 2

Ο οδηγός δεν πρέπει να πάσχει από πάθηση που αποτελεί εμπόδιο στη στερεοσκοπική όραση (π.χ. έκδηλο στραβισμό ή διπλωπία).

1.5. ΑΦΑΚΙΑ

ΟΜΑΔΑ 1

Η αμφοτερόπλευρη αφακία δεν αποτελεί εμπόδιο για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον με γυαλιά ή φακούς επαφής εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις της ελάχιστης απαιτούμενης οπτικής οξύτητας.

Η ετερόπλευρη αφακία πρέπει να διορθώνεται με ενδοφθάλμιο φακό ή φακό επαφής.

Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια οδήγησης δεν χορηγείται αν δεν έχει περάσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο από την εγχείρηση.

Η άδεια χορηγείται για ένα έτος μετά τριμήνου από την εγχείρηση και ανανεώνεται κάθε έτος. Μετά την πάροδο της τριετίας, χορηγείται κανονικά.

1.6. ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ

ΟΜΑΔΑ 1

Σε περίπτωση μονοφθαλμίας είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια οδήγησης ή να ανανεωθεί υφιστάμενη άδεια, με την προϋπόθεση ότι η κατάσταση αυτή της μονοφθαλμίας υπάρχει από 6μήνου τουλάχιστον.

Η οπτική οξύτητα του μοναδικού ματιού πρέπει να είναι (με διόρθωση τυχόν διαθλαστικού σφάλματος) 8/10 τουλάχιστον και το οπτικό του πεδίο πλήρες. Αν το μοναδικό μάτι είναι άφακο, η διόρθωση του πρέπει να εξασφαλίζεται με φακό επαφής ή ενδοφθάλμιο φακό.

Αν με την κατάσταση της μονοφθαλμίας συνυπάρχει και κώφωση, άδεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται. Οι μονόφθαλμοι οδηγοί υποχρεώνονται ν' ανανεώνουν την άδεια οδήγησης τους από ένα έως πέντε χρόνια.

ΟΜΑΔΑ 2

Η αμφοτερόπλευρη αφακία δεν αποτελεί εμπόδιο για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον με γυαλιά ή φακούς επαφής εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις της ελάχιστης απαιτούμενης οπτικής οξύτητας.

Η ετερόπλευρη αφακία πρέπει να διορθώνεται με ενδοφθάλμιο φακό ή φακό επαφής.

Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια οδήγησης δεν χορηγείται αν δεν έχει περάσει τουλάχιστον ένα τρίμηνο από την εγχείρηση.

Η άδεια χορηγείται για ένα έτος μετά τριμήνου από την εγχείρηση και ανανεώνεται κάθε έτος. Μετά την πάροδο της τριετίας, χορηγείται κανονικά.

ΟΜΑΔΑ 2

Δεν χορηγείται άδεια.

1.7 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1

’δεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται, σε κάθε πάθηση των ματιών που αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στην ασφαλή οδήγηση, έστω και αν δεν αναφέρεται στις παραπάνω παραγράφους. Σε αμφίβολες περιπτώσεις ο πρωτοβάθμιος εξεταστής παραπέμπει τον εξεταζόμενο στη Δ.Ι.Ε.

Για διαθλαστικά σφάλματα που χειρουργούνται με τους σύγχρονους επιστημονικούς τρόπους (laser) δύναται να χορηγηθεί άδεια οδήγησης, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας. Χορηγείται άδεια τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την επέμβαση και η πρώτη ανανέωση γίνεται κάθε έτος για τα τρία πρώτα χρόνια. Μετά τη τριετία και εφόσον η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, δύναται η ανανέωση να γίνει κανονικά ανά τριετία, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Ι.Ε.

ΟΜΑΔΑ 2

’δεια οδήγησης δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται στις παρακάτω παθήσεις, έστω και αν εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:

1.  Παθήσεις του κερατοειδούς (εκφυλίσεις δυστροφίες)

2. Στραβισμός

3. Εκφυλίσεις ή δυστροφίες του βυθού

4. Αγγειακές διαταραχές του βυθού

5. Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς

6. Γλαύκωμα

7. Νοσήματα κογχών (δυσθυροειδική οφθαλμοπάθεια, όγκοι, συγγενείς δυσπλασίες)

8. Παθήσεις βλεφάρων (πτώση, όγκος)

Σε αμφίβολες περιπτώσεις ο πρωτοβάθμιος εξεταστής παραπέμπει τον εξεταζόμενο στη Δ. Ι. Ε.

Για διαθλαστικά σφάλματα που χειρουργούνται με τους σύγχρονους επιστημονικούς τρόπους (laser) δύναται να χορηγηθεί άδεια οδήγησης, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις οπτικής οξύτητας. Χορηγείται άδεια τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την επέμβαση και η πρώτη ανανέωση γίνεται κάθε έτος για τα τρία πρώτα χρόνια. Μετά τη τριετία και εφόσον η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, δύναται η ανανέωση να γίνει κανονικά ανά τριετία, με τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Ι.Ε.

2. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας στις εξής περιπτώσεις:

1. Στην τέλεια απόφραξη των ρινικών κοιλοτήτων ή του ρινοφάρυγγα, από οποιαδήποτε αιτία

2. Στους φέροντες μόνιμη τραχειοτομία, αν δεν έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος από την εκτέλεση της και σε όσους έχουν υποστεί χορδοπηξία λόγω απαγωγικής παράλυσης, εάν επίσης δεν έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος από την εκτέλεση της.

3. Στους πάσχοντες από ιλίγγους λαβυρινθικής αιτιολογίας με διαταραχές της ισορροπίας.

4. Σε μονόπλευρες ή αμφίπλευρες χρόνιες πυώδεις ωτίτιδες, όταν συνοδεύονται από εμπλοκές όπως οστεομυελίτιδα, μαστοειδίτιδα, χολοστεάτομα ή λαβυρινθικά φαινόμενα.

5.  Σε μόνιμο ή παροξυντικό ίλιγγο και ανωμαλίες της ισορροπίας οσοδήποτε μικρές και αν είναι κατά την ιατρική εξέταση.

6. Στους χειρουρνηθέντες με καρκίνο λάρυγγα. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον φέρουν μόνιμη τραχειοτομία και έχει περάσει τουλάχιστον ένα έτος από την εκτέλεση της επέμβασης

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας στις εξής περιπτώσεις:

1. Στην τέλεια απόφραξη των ρινικών κοιλοτήτων ή του ρινοφάρυγγα, από οποιαδήποτε αιτία

2. Στους πάσχοντες από αμφοτερόπλευρη απαγωγική παράλυση των φωνητικών χορδών χωρίς τραχειοτομία.

3. Στους πάσχοντες από ιλίγγους λαβυρινθικής αιτιολογίας με διαταραχές της ισορροπίας.

4. Σε μονόπλευρες ή αμφίπλευρες χρόνιες πυώδεις ωτίτιδες, όταν συνοδεύονται από εμπλοκές όπως οστεομυελίτιδα, μαστοειδίτιδα, χολοστεάτομα ή λαβυρινθικά φαινόμενα.

5.  Σε μόνιμο ή παροξυντικό ίλιγγο και ανωμαλίες της ισορροπίας οσοδήποτε μικρές και αν είναι κατά την ιατρική εξέταση.

6. Στον καρκίνο του λάρυγγα, έστω κι αν δεν προκαλεί απόφραξη

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας: 1. Στους βαρήκοους, στους οποίους το ποσοστό βαρηκοϊας υπερβαίνει το 45%, με χρήση ηλεκτροακουστικής συσκευής και κατά τη κρίση της Δ. I.E., ανεξάρτητα από το βαθμό και την αιτιολογία της βαρηκοΐας.

2. Στους κωφάλαλους, με την προϋπόθεση ότι η ιατρική εξέταση θα διενεργείται από τη Δ.Ι.Ε.,

’δειες οδήγησης μοτοσικλετών που χορηγήθηκαν σε κωφάλαλους, με προγενέστερες, του παρόντος, διατάξεις, ανανεώνονται βάσει των ιατρικών δεδομένων του παρόντος.

’τομα άνω των 65 ετών για να αποκτήσουν για πρώτη φορά στη ζωή τους άδεια οδήγησης, χρειάζονται απαραίτητα ακουομετρικό διάγραμμα, που πρέπει να εκδίδεται από ειδικό γιατρό και πρέπει να περιλαμβάνει την αέρινη και οστέινη καμπύλη. Σε άτομα με μεγάλη βαρηκοΐα που έχουν ξεπεράσει το 75ο έτος της ηλικίας, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας κρίνεται και σύμφωνα με τη γενική κατάσταση του ενδιαφερόμενου.

Η ανανέωση της άδειας οδήγησης εναπόκειται στην κρίση της Δ. Ι. Ε. που θα λάβει υπόψη της το βαθμό και τη μορφή της βαρηκοΐας και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτροακουστικής συσκευής.

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση στους κωφάλαλους και στα άτομα άνω των 65 ετών.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας στους βαρήκοους στους οποίους το ποσοστό βαρηκοΐας υπερβαίνει το 45%, με χρήση ηλεκτροακουστικής συσκευής και κατά τη κρίση της Δ.Ι.Ε., ανεξάρτητα από το βαθμό και την αιτιολογία της βαρηκοΐας.

3. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ 1 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης για την κατηγορία Α:

1. Σε παθήσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας που προκαλούν ελάττωση της μυϊκής ισχύος των άνω και κάτω άκρων.

2.  Σε παθήσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας που προκαλούν αστάθεια της σπονδυλικής στήλης ή κατάργηση της κινητικότητας του συνόλου ή τμήματος αυτής.

3.  Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας που να υπάρχει κατάργηση του πλήρους εύρους κίνησης των αρθρώσεων των άνω και κάτω άκρων.

4. Σε οποιονδήποτε ακρωτηριασμό συμπεριλαμβανομένου και του ακρωτηριασμού των δακτύλων. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε αναπηρία των άνω άκρων εφόσον η συλληπτική λειτουργία των άκρων χειρών είναι ικανοποιητική, κατά τη κρίση της Δ.Ι.Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις κινητικού ελλείμματος, ύστερα από αξιολόγηση του ενεργητικού εύρους κίνησης των αρθρώσεων και υπόδειξη των τυχόν διασκευών που απαιτούνται στο όχημα, από τη Δ.Ι.Ε., ή από το ισότιμο μ' αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/ Ε.Ι.Α.Α.

ΟΜΑΔΑ 1 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης για την κατηγορία Β:

1. Σε οποιεσδήποτε αναπηρίες ή ακρωτηριασμούς που δεν επιτρέπουν την ασφαλή οδήγηση ακόμη και με διασκευασμένο όχημα.

2. Στις περιπτώσεις που δεν επιτελείται ικανοποιητικά η συλληπτική λειτουργία των άκρων ακόμα και με τις κατάλληλες διασκευές.

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης:

1. Σε παθήσεις της σπονδυλικής στήλης οι οποίες προκαλούν μείωση της κινητικότητας της (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα κλπ), ιδιαίτερα όταν οι παθήσεις προσβάλλουν την Α.Μ.Σ.Σ.

Για τεκμηρίωση του προβλήματος απαιτείται ακτινολογικός και βιοχημικός αιματολογικός έλεγχος.

2. Σε κακώσεις σπονδυλικής στήλης με συνοδό κατάγματα ή και εξαρθρήματα σπονδύλων με ή χωρίς νευρολογική σημειολογία τα οποία προκαλούν μόνιμη, σημαντικού βαθμού παραμόρφωση ή αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.

3.  Σε μόνιμη μετατραυματική μονοπληγία, διπληγία, ημιπληγία, παραπληγία ή τετραπληγία.

4. Σε δισκοκήλες εφόσον προκαλούν έκπτωση της μυϊκής λειτουργίας.

5.  Σε ακρωτηριασμό ή φωκομέλια, ενός ή περισσοτέρων από τα τέσσερα άκρα σε οποιοδήποτε ύψος, ανεξάρτητα εάν έχει τοποθετηθεί πρόσθεση τεχνητού μέλους.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση ακρωτηριασμού ενός κάτω άκρου, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης για Ε.Δ.Χ., εφόσον το άλλο κάτω άκρο είναι υγιές, σε ειδικά διασκευασμένο όχημα, ύστερα από απόφαση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

6.  Σε περιπτώσεις ελάττωσης της μυϊκής ισχύος των άνω και κάτω άκρων, οποιασδήποτε αιτιολογίας και σε περιπτώσεις περιορισμού της κινητικότητας αγκώνος, πηχεοκαρπικής, ισχίων, γονάτων και ποδοκνημικών.

7. Σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης πλήρους συλληπτικής λειτουργίας των άκρων χειρών, οποιασδήποτε αιτιολογίας

ΟΜΑΔΑ 1

3.  Σε πρωτοπαθείς ή μεταστατικές νεοπλασίες των οστών.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ύστερα από αξιολόγηση της πάθησης από τη Δ.Ι.Ε., ή από το ισότιμο μ' αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

4. Στις περιπτώσεις εκείνες που έχει καταργηθεί η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα της Α.Μ.Σ.Σ. από οποιαδήποτε αιτία.

Επιτρέπεται, κατ'εξαίρεοη, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης με ειδικά διασκευασμένο όχημα, ύστερα από αξιολόγηση του προβλήματος από τη Δ.Ι.Ε., ή από το ισότιμο μ' αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

5. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αστάθεια της σπονδυλικής στήλης ή κατάγματα της ΑΜΣΣ ή ψευδαρθρωμένα κατάγματα και ιδιαίτερα κατάγματα των Α1 και Α2 σπονδύλων. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, κατά την κρίση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που παρουσιάζουν πάθηση ή ανωμαλία του κινητικού-ερειστικού συστήματος, ή οποιαδήποτε άλλη πάθηση πρόσφατη ή υπολειμματική (όπως κατάγματα ή ψευδαρθρώσεις) δυνάμενη να περιορίζει τον κινητικό έλεγχο και η οποία καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση οχήματος με κινητήρα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ κατ'εξαίρεση η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης με περιοριστικούς όρους σε οποιονδήποτε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που μειονεκτεί σωματικά και δεν υπάγεται στις παραπάνω περιπτώσεις, ύστερα από Πόρισμα Εξέτασης της αρμόδιας Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. Το Πόρισμα αυτό θα πρέπει να στηρίζεται σε ιατρική αξιολόγηση της εν λόγω πάθησης ή ανωμαλίας. Στη συνέχεια εκδίδεται «Πόρισμα Εξέτασης», όπου θα αναφέρονται οι τυχόν «διασκευές» που απαιτούνται στο όχημα καθώς και ο χρόνος διάρκειας ισχύος της άδειας.

ΟΜΑΔΑ 2

8.  Σε περίπτωση ακρωτηριασμού των δακτύλων του ενός ή και των δύο χεριών.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης περιοριστικά και μόνο εφόσον έχει επέλθει ακρωτηριασμός:

- Μικρού δακτύλου ή

- Μικρού και παράμεσου δακτύλου ή

- Μικρού και μέσου δακτύλου ή

- Παράμεσου δακτύλου ή

- Μέσου δακτύλου

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ακρωτηριασμού των δακτύλων των άνω άκρων και εφόσον είναι αναγκαία η ισχυρή συλληπτική λειτουργία και των δύο άκρων χειρώντο κινητικό έλλειμμα εκτιμάται από τη Δ.Ι.Ε., ή από το ισότιμο μ' αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε. I. A.A.

9. Σε χρόνια οστεομυελίτιδα και ιδιαίτερα με εντόπιση σε θέση υψηλής φόρτισης, όταν πρόκειται για τα κάτω άκρα.

10. Σε περιπτώσεις ανισοσκελίας μετατραυματικής ή μη αιτιολογίας και όταν η διαφορά μήκους είναι μεγαλύτερη των 10 εκατοστών.

11.  Επί νεοπλασιών πρωτοπαθών ή μεταστατικών, καθώς και σε μεταβολικές παθήσεις των οστών εκτός της οστεοπόρωσης.

12. Σε συγγενείς γενικά διαμαρτίες ή άλλες παραμορφωτικές παθήσεις του ερειστικού συστήματος, που έχουν σαν αποτέλεσμα την σπαστικότητα ή την μυϊκή αδυναμία ή οποιαδήποτε άλλη παραμόρφωση που δυσχεραίνει την πλήρη και φυσιολογική λειτουργία της προσβεβλημένης περιοχής.

13. Κάθε άλλη κατάσταση συνδεδυασμένης βλάβης του ερειστικού και μυϊκού συστήματος εκτιμάται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους.

Η αρμόδια Δ. Ι. Ε., ή το ισότιμο με αυτήν όργανο, το οποίο

έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους επιπρόσθετους κινδύνους που συνδέονται με την οδήγηση οχημάτων αυτής της κατηγορίας (ΟΜΑΔΑ 2).

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης για την κατηγορία Β:

1. Σε περιπτώσεις απώλειας της λειτουργίας μερικής ή πλήρους ενός άνω άκρου λόγω:

- ακρωτηριασμού σε οποιοδήποτε ύψος

- συγγενούς διαμαρτίας ή παραμορφωτικής πάθησης,

- πάθησης οποιασδήποτε αιτιολογίας τραυματικής ή όχι (εκτός εάν για το αίτιο της βλάβης

ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο που αναφέρεται σε παθήσεις εκτός των ορθοπεδικών), με όχημα που διαθέτει τις απαραίτητες διασκευές, ανάλογα με το πάσχον άκρο.

Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός εξετάζεται και αξιολογείται από τη Δ.Ι.Ε., ή από το ισότιμο μ' αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. που υποδεικνύει τις κατάλληλες αναγκαίες διασκευές- περιορισμούς.

2. Σε περιπτώσεις απώλειας της λειτουργίας μερικής ή πλήρους των δύο άνω άκρων λόγω παθήσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, με όχημα που διαθέτει τις απαραίτητες διασκευές, ώστε να είναι δυνατή η οδήγηση του μετά κάτω άκρα. Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός εξετάζεται και αξιολογείται από την Δ. Ι. Ε., ή από το ισότιμο μ' αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή από το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. που υποδεικνύει απαραίτητες διασκευές και περιοριστικούς όρους, (αναφέρεται ενδεικτικά):

- οδήγηση μόνον εντός ακτίνας 50 km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου αδείας οδήγησης.

- οδήγηση με ταχύτητα έως 60 km/h

- οδήγηση χωρίς ρυμουλκούμενο

- απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο.

ΟΜΑΔΑ 2

Εάν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο μυοσκελετικό σύστημα έχουν παροδικό χαρακτήρα, η οδήγηση καθ' όλο το διάστημα της αποκατάστασης απαγορεύεται.

Μετά την αποδρομή και εφόσον έχει παγιωθεί η βλάβη, απαιτείται επανεκτίμηση του βαθμού ικανότητας με κλινικό ή και απεικονιστικό έλεγχο (π.χ. CT, MRI) και αν απαιτείται και εργαστηριακό έλεγχο (π.χ. νευροφυσιολογικό έλεγχο, σπινθηρογράφημα κλπ).

ΟΜΑΔΑ 1

3. Σε περιπτώσεις απώλειας της λειτουργίας, μερικής ή πλήρους, ενός ή και των δύο κάτω άκρων λόγω:

- Ακρωτηριασμού ενός ή αμφοτέρων των κάτω άκρων. Στις περιπτώσεις αυτές, αν κριθεί σκόπιμο, θα απαιτηθεί επιπρόσθετη τροποποίηση του καθίσματος για την ορθή στήριξη του σώματος.

- Συγγενούς διαμαρτίας.

- Παραμορφωτικής πάθησης.

- Μετατραυματικής κατάστασης οποιασδήποτε αιτιολογίας (εκτός εάν για το αίτιο της βλάβης, ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος που αναφέρεται σε άλλες παθήσεις εκτός των ορθοπεδικών).

- Παραπληγίας (εκτός εάν για το αίτιο της βλάβης, ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος που αναφέρεται σε άλλες παθήσεις εκτός των ορθοπεδικών).

Στις ως άνω περιπτώσεις ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός εξετάζεται και αξιολογείται από τη Δ.Ι.Ε., ή από το ισότιμο μ' αυτήν όργανο, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α. που υποδεικνύει τις κατάλληλες αναγκαίες διασκευές-περιορισμούς.

4. Σε περιπτώσεις που ο υποψήφιος έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική οιασδήποτε άρθρωσης χορηγείται άδεια περιορισμένης χρονικά ισχύος, η δε εκτίμηση θα στηρίζεται κάθε φορά στην κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο.

5.  Σε περιπτώσεις παραμορφώσεων ή βραχύνσεων, ή ελλειμμάτων των άκρων (άνω ή κάτω) λόγω μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών καταστάσεων (π.χ. σημαντικού βαθμού ανισοσκελία κ.λ.π.) θα απαιτηθούν κατάλληλες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

ΟΜΑΔΑ 1

6. Σε περιπτώσεις που δύνανται να προκαλέσουν σημαντική εξασθένιση του σκελετού (π.χ. χρόνια οστεομυελίτιδα, τραυματικές ή νεοπλαστικές παθήσεις κ.λ.π.) η αναγκαιότητα και το είδος τροποποίησης του οχήματος παραμένει στην κρίση των ιατρών της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

7. Κάθε άλλη κατάσταση συνδεδυασμένης βλάβης του ερειστικού και μυϊκού συστήματος εκτιμάται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους.

8. Κάθε άτομο που έχει απαλλαγεί της στρατιωτικής του θητείας για λόγους ορθοπεδικού προβλήματος, εξετάζεται υποχρεωτικά και εκτιμάται από τους γιατρούς της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., με ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης.

Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση του υποψήφιου οδηγού ή οδηγού θα εκτιμάται με τον κατάλληλο κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο (ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για εξελισσόμενη πάθηση), ο δε χρόνος ισχύος της άδειας οδήγησης είναι περιορισμένος, σύμφωνα με την κρίση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

Εάν οι βλάβες που έχουν προκληθεί στο μυοσκελετικό σύστημα έχουν παροδικό χαρακτήρα, η οδήγηση, καθόλο το διάστημα της αποκατάστασης, απαγορεύεται ή επιτρέπεται με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα ΟΜΑΔΑ 1

Μετά την αποδρομή και εφόσον έχει παγιωθεί η βλάβη, απαιτείται επανεκτίμηση του βαθμού λειτουργικότητας. Υποχρεωτική επομένως είναι η λεπτομερής κλινική εξέταση, η εκτίμηση των ακτινογραφιών ή των αποτελεσμάτων άλλων απεικονιστικών μεθόδων (π.χ. CT, MRI). Όπου απαιτείται, σκόπιμο είναι να γίνεται ειδικός εργαστηριακός έλεγχος (π.χ. νευροφυσιολογικός, σπινθηρογράφημα, κ.λπ.).

4. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ- ΠΕΠΤΙΚΟΥ- ΝΕΦΡΩΝ - ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ - ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ - ΓΕΝ. ΝΟΣΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. ΟΜΑΔΑ 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης:

1. Στην κίρρωση του ήπατος με ασκίτη ή ασκίτη οποιασδήποτε αιτιολογίας

2.  Σε εκτεταμένη νευροϊνομάτωση (νόσος του Von Recklinghousen)

3. Σε όλες τις παθήσεις που εμποδίζουν την αναπνοή υπό μορφή δύσπνοιας, (αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, πνευμονική ίνωση, θωρακοπλαστικές, λοβεκτομές ή πνευμονεκτομές κ.λπ.). Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού, εφόσον δεν εμποδίζεται η ασφαλής οδήγηση.

4.  Σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας, κατόπιν γνωμάτευσης της Δ.Ι.Ε., εφόσον υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση. Η διάρκεια χορήγησης ή ανανέωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια.

5. Σε νόσους του κολλαγόνου, εφόσον έχουν προκληθεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές των οργάνων που προσβάλλουν οι ανωτέρω παθήσεις, Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

6. Σε εκτεταμένες παθήσεις του δέρματος Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας, κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης:

1. Στην κίρρωση του ήπατος με ασκίτη ή ασκίτη οποιασδήποτε αιτιολογίας.

 

2.  Σε εκτεταμένη νευροϊνομάτωση (νόσος του Von Recklinghousen)

3. Σε όλες τις παθήσεις που εμποδίζουν την αναπνοή υπό μορφή δύσπνοιας (αποφρακτικές πνευμονοπάθειες, νευμανική ίνωση, θωρακοπλαστικές, λοβεκτομές ή πνευμονεκτομές κ.λπ.), εφόσον παρουσιάζουν μείωση της ζωτικής χωρητικότητας από 40%.

4.  Σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, ασχέτως αν υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση.

5. Σε νόσους του κολλαγόνου, εφόσον έχουν προκληθεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές των οργάνων που προσβάλλουν οι ανωτέρω παθήσεις.

6.  Σε εκτεταμένες παθήσεις του δέρματος (ιχθύαση, πέμφυξ κ.λ.π.), όταν λόγω παρακολύσεως των κινήσεων των μελών δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής οδήγηση.

ΟΜΑΔΑ 1

7. Σε ελεφαντίαση του οσχέου ή των ’κρων, όταν παρακωλύεται η λειτουργική τους ικανότητα. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας περιορισμένης χρονικής διάρκειας, εφόσον δεν εμποδίζεται η ασφαλή οδήγηση.

8. Σε μεγάλες μη ανατάξιμες βουβωνοκήλες ή πολύ σοβαρές σπλαχνοκήλες. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης χειρουργού για την ασφαλή οδήγηση.

9. Σε αιμορροφιλία.

Στις κληρονομικές, συγγενείς ή επίκτητες αιμοπάθειες.

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., εφόσον διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης (ΗΒ) στο αίμα, κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού αιματολόγου.

10. Σε παθήσεις των ενδοκρινών αδένων συνοδευόμενες από λειτουργικές διαταραχές. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας έως πέντε (5) χρόνια, σε περιπτώσεις αποκατάστασης της λειτουργίας των ενδοκρινολογικών   αδένων,   εφόσον   δεν   συνοδεύονται   από λειτουργικές διαταραχές και κατόπιν γνωμάτευσης γιατρού ενδοκρινολόγου.

11. Σε σακχαρώδη διαβήτη:

-  συνοδευόμενο από σοβαρές επιπλοκές σε επίπεδο οφθαλμών, καρδιαγγειακού συστήματος νευρικού συστήματος και νεφρών.

- που αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη και παραμένει αρρύθμιστος

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη όταν δεν εμφανίζουν επιπλοκές και το σάκχαρο τους ρυθμίζεται ικανοποιητικά με ινσουλίνη, έχουν συνεχή παρακολούθηση, ώστε να διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα σακχάρου αίματος, γλυκοζυλιομένης αιμοσφαρίνης και απουσία κρίσεων υπογλυκαιμίας. Η άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται μέχρι πέντε (5) χρόνια, κατόπιν γνωμάτευσης του διαβητολόγου που να βεβαιώνει όλα τα ανωτέρω.

ΟΜΑΔΑ 2

7. Σε ελεφαντίαση του οσχέου ή των άκρων, όταν παρακωλύεται η λειτουργική τους ικανότητα.

8. Σε μεγάλες μη ανατάξιμες βουβωνοκήλες ή πολύ σοβαρές σπλαχνοκήλες.

9. Σε αιμορροφιλία, κληρονομικές, συγγενείς ή επίκτητες αιμοπάθειες που έχουν χαμηλό αιματοκρίτη, ή διαταραχές της πήξεως.

10. Σε παθήσεις των ενδοκρινών αδένων συνοδευόμενες από λειτουργικές διαταραχές. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας έως τρία (3) χρόνια, σε περιπτώσεις αποκατάστασης της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων, εφόσον δεν συνοδεύονται από λειτουργικές διαταραχές και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού ενδοκρινολόγου, ύστερα από απόφαση της Δ.Ι.Ε.

11. Σε σακχαρώδη διαβήτη:

-  συνοδευόμενο από σοβαρές επιπλοκές σε επίπεδο οφθαλμών, καρδιαγγειακού συστήματος νευρικού συστήματος και νεφρών.

- που αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη και παραμένει αρρύθμιστος και σε θεραπευτικές δόσεις δύναται να προκαλεί υπογλυκαιμία.

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη όταν δεν εμφανίζουν επιπλοκές και το σάκχαρο τους ρυθμίζεται ικανοποιητικά με ινσουλίνη, έχουν συνεχή παρακολούθηση, ώστε να διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα σακχάρου αίματος, γλυκοζυλιομένης αιμοσφαρίνης και απουσία κρίσεων υπογλυκαιμίας. Η άδεια χορηγείται ή ανανεώνεται μέχρι δύο (2) χρόνια, από τη Δ.Ι.Ε, κατόπιν γνωμάτευσης του διαβητολόγου που να βεβαιώνει όλα τα ανωτέρω.

ΟΜΑΔΑ 1

12. Σε παχυσαρκία που υπερβαίνει κατά 70% το κανονικό βάρος του σώματος και συνοδεύεται από κινητικές διαταραχές, διαταραχές της κυκλοφορίας και της αναπνοής. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας σύμφωνα με την κρίση του γιατρού όσον αφορά την ασφαλή οδήγηση, περιορισμένης χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) χρόνια.

5. ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας:

1. Σε όλες τις οργανικές βαλβιδικές παθήσεις όταν συνοδεύονται από καρδιακή ανεπάρκεια. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης,, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, σε περίπτωση αποκατάσταση της καρδιακής ανεπάρκειας, κατόπιν γνωμάτευσης του καρδιολόγου

2. Στις συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς και της αορτής, όταν συνοδεύονται από καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε περίπτωση αποκατάστασης της καρδιακής ανεπάρκειας, κατόπιν γνωμάτευσης του καρδιολόγου.

3. Στην πλήρη αρρυθμία ,στον πτερυγισμό των κόλπων με ταχυαρρυθμία, εφόσον συνοδεύονται από καρδιακή ανεπάρκεια. Στη μόνιμη βραδυκαρδία λόγω κολποκοιλιακού αποκλεισμού. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης μέχρι πέντε (5) χρόνια στην μόνιμη βραδυκαρδία λόγω κοιλιακού αποκλεισμού εφόσον φέρει βηματοδότη, κατόπιν γνωμάτευσης του καρδιολόγου.

4. Σε όλες τις συγκοπτικές καταστάσεις

5.  Σε όλες τις τυπικές περιπτώσεις στηθάγχης, διαπιστούμενες από κλινικά εργαστηριακά ευρήματα.

ΟΜΑΔΑ 2

12. Σε παχυσαρκία που υπερβαίνει κατά 70% το κανονικό βάρος του σώματος και συνοδεύεται από κινητικές διαταραχές, διαταραχές της κυκλοφορίας και της αναπνοής. Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας κατόπιν γνωμάτευσης της Δ.Ι.Ε., όσον αφορά την ασφαλή οδήγηση, περιορισμένης χρονικής διάρκειας έως τρία (3) χρόνια.

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας:

1.  Σε όλες τις οργανικές βαλβιδικές παθήσεις, που έχουν προκαλέσει διαταραχή του καρδιακού ρυθμού ή καρδιακή ανεπάρκεια,

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση και δεν εμφανίζουν καρδιακή ανεπάρκεια. Η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια κατόπιν γνωμάτευσης του καρδιολόγου, ύστερα από απόφαση της Δ.Ι.Ε.

2. Σε όλες τις συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς και της αορτής που έχουν προκαλέσει διαταραχή του καρδιακού ρυθμού ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση και δεν εμφανίζουν καρδιακή ανεπάρκεια κατόπιν γνωμάτευσης καρδιολόγου, ύστερα από απόφαση της Δ.Ι.Ε.

3.  Στην πλήρη αρρυθμία μετά ταχυαρρυθμίας, ή βραδυαρρυθμίας, στον πτερυγισμό των κόλπων, στη βραδυκαρδία λόγω κολποκοιλιακού αποκλεισμού, έστω και αν φέρει βηματοδότη, στις πολυάριθμες ή πολυεστιακές έκτακτες κοιλιακές συστολές, στην παροξυντική ταχυκαρδία.

4. Σε όλες τις συγκοπτικές καταστάσεις.

5. Σε όλες τις τυπικές περιπτώσεις στηθάγχης, διαπιστούμενες από κλινικά εργαστηριακά ευρήματα.

ΟΜΑΔΑ 1

6. Στο έφραγμα του μυοκαρδίου μόνο σε περίπτωση παραμένουσας στηθάγχης ή άλλων επιπλοκών.

7. Στα αορτικά ή αρτηριακά ανευρύσματα, εφόσον τα τελευταία είναι σημαντικού βαθμού.

8. Στις αποφρακτικές αρτηριοπάθειες με λειτουργικές διαταραχές ή σοβαρές τροφικές αλλοιώσεις.

9. Στην υπέρταση, εφόσον η διαστολική υπερβαίνει μονίμως τα 130 mm Hg ή η συστολική τα 220 mm Hg και εφόσον συνυπάρχουν επιπλοκές.

ΟΜΑΔΑ 2

6. Στο έφραγμα του μυοκαρδίου.

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας, ύστερα από γνωμάτευση της Δ. Ι.Ε., μετά τη χειρουργική αποκατάσταση και εφόσον δεν συνοδεύεται από διαταραχές του ρυθμού ή καρδιακή ανεπάρκεια και κατόπιν γνωμάτευσης του καρδιολόγου.

7.  Στα αορτικά ή αρτηριακά ανευρύσματα, εφόσον τα τελευταία είναι σημαντικού βαθμού.

8.  Στις αποφρακτικές αρτηριοπάθειες με βαριές λειτουργικές διαταραχές ή τροφικές αλλοιώσεις.

9. Στην υπέρταση, εφόσον η διαστολική υπερβαίνει μονίμως τα 120 mm Hg ή η συστολική υπερβαίνει τα 200 mm Hg, ή όταν υπάρχουν επιπλοκές.

6. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που παρουσιάζουν πάθηση ή ανωμαλία του νευρικού συστήματος, δυνάμενη να περιορίζει τον κινητικό έλεγχο, καθιστώντας έτσι επικίνδυνη την οδήγηση οχήματος με κινητήρα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης (κατηγορία Β) σε:

1. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Κ.Ν.Σ.).

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες και τα υπολείμματα αυτών δεν εμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση ή επιτρέπουν την οδήγηση, ύστερα από διασκευή του οχήματος, ούτως ώστε το όχημα να κινείται με ασφάλεια., ύστερα από αξιολόγηση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

1.1. Σε περιπτώσεις Ημιπάρεσης, ή Ημιπληγίας.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης έως δύο (2) χρόνια, εφόσον δεν υπάρχουν επιπτώσεις από άλλα συστήματα ύστερα από αξιολόγηση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου,

το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

1.2 Σε περιπτώσεις Παραπάρεσης ή Παραπληγίας.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα ύστερα από αξιολόγηση της Δ. Ι. Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς που παρουσιάζουν πάθηση ή ανωμαλία του νευρικού συστήματος, δυνάμενη να περιορίζει τον κινητικό έλεγχο, καθιστώντας έτσι επικίνδυνη την οδήγηση οχήματος με κινητήρα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης σε:

1. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΟΣ(Κ.Ν.Σ,).

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες και τα υπολείμματα αυτών δεν εμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση ή επιτρέπουν την οδήγηση μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από της αποδρομής της πάθησης, ύστερα από αξιολόγηση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

1.1. Σε περιπτώσεις Ημιπάρεσης ή Ημιπληγίας.

1.2. Σ ε περιπτώσεις Παραπάρεσης ή Παραπληγίας. ΟΜΑΔΑ 1

1.3. Σε περιπτώσεις με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (απο-μυελινωτικής νόσου).

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης ,εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση των νευρολογικών συμπτωμάτων και οι επερχόμενες ώσεις επισυμβαίνουν κατά αραιά χρονικά διαστήματα, ύστερα από αξιολόγηση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

1.4 Σε περιπτώσεις νόσου Parkinson.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ανάλογα από το βαθμό έντασης των συμπτωμάτων, την ανταπόκριση στη θεραπεία και από τις τυχόν παρενέργειες από τα λαμβανόμενα φάρμακα, ύστερα από αξιολόγηση της Δ. Ι. Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/ Ε.Ι.Α.Α., για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

2. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ριζών, πλεγμάτων και νεύρων), οποιασδήποτε αιτιολογίας.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες, σταθεροποιημένες ή εκτρωτικές ή εμφανίζουν υπολείμματα, τα οποία δεν παρεμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση και επιτρέπουν αυτήν μετά από διασκευή του οχήματος και κατά κρίση της Δ.Ι. Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.ΑΑ, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

3. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΩΝ (μυϊκές δυστροφίες, μυοτονικά σύνδρομα, περιοδικές παραλύσεις κ.λπ.).

Επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον είναι στα αρχικά στάδια, κατά τα οποία η νόσος δεν παρεμποδίζει την ασφαλή οδήγηση, ή επιτρέπει αυτή, μετά από διασκευή του οχήματος και κατά κρίση της Δ.Ι.Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., για περιορισμένο χρονικό διάσημα μέχρι δύο (2) χρόνια.

ΟΜΑΔΑ2

1.3. Σε περιπτώσεις με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (απο-μυελιωτικής νόσου).

1.4. Σε περιπτώσεις νόσου Parkinson.

2. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ριζών, πλεγμάτων και νεύρων), οποιασδήποτε αιτιολογίας.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες, σταθεροποιημένες ή εκτρωτικές ή εμφανίζουν υπολείμματα, που δεν παρεμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση και μετά την πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων, ύστερα από απόφαση της Δ.Ι.Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) χρόνια.

3. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΥΩΝ (μυϊκές δυστροφίες, μυοτονικά σύνδρομα, περιοδικές παραλύσεις κ.λ.π.).

ΟΜΑΔΑ 1

4. ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον η πάθηση είναι στα αρχικά στάδια, κατά τα οποία η νόσος δεν παρεμποδίζει την ασφαλή οδήγηση, ή επιτρέπει αυτή μετά από διασκευή του οχήματος και κατά κρίση της Δ.Ι.Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια.

5. Σε όλες τις ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ.

5.1.  Στη δευτεροπαθή επιληψία, ανεξαρτήτως δικαιολογίας. Επιτρέπεται, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, περιορισμένης χρονικής διάρκειας εφόσον αποδεδειγμένα, η νόσος που την προκάλεσε έχει πλήρως ιαθεί και επί μία 3ετία, μετά το τέλος της αντιεπιληπτικής αγωγής δεν έχει εκδηλωθεί κανενός είδους κρίση και δεν υπάρχου ν παθολογικά, νευρολογικά ευρήματα ή ψυχικές διαταραχές, οποιασδήποτε φύσης,

5.2.  Σε περιπτώσεις επιληπτικών των οποίων αποδεδειγμένα η θεραπεία υπήρξε αποτελεσματική και επί μία 3ετία, μετά το τέλος της, δεν έχει εκδηλωθεί κανενός είδους κρίση και δεν υπάρχουν νευρολογικά ευρήματα ή ψυχικές διαταραχές οποιασδήποτε φύσης, επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

5.3.  Σε περιπτώσεις, κατά την οποία το άτομο εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία, αλλά αφενός τα φάρμακα που χρησιμοποιεί υπάγονται στην κατηγορία των σύγχρονων φαρμάκων, τα οποία δεν επηρεάζουν την

οδήγηση και αφετέρου οι κρίσεις του, αποδεδειγμένα, έχουν ρυθμιστεί (τα 2 τελευταία χρόνια δεν πρέπει να έχει εκδηλωθεί καμία απολύτως κρίση,) τα δε Η.Ε. Γραφήματα της περιόδου αυτής είναι φυσιολογικά, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια απαιτούνται:

α) Νευρολογική εξέταση,

β) Ψυχιατρική εξέταση

γ) Σχετική γνωμάτευση από Νευρολογική κλινική Πανεπιστημίου ή Κρατικού Νοσοκομείου

δ) Σχετική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό, εφόσον υπάρχει,

ε) Έλεγχος ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, εφόσον υπάρχει

στ) Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, απαραίτητα 2 πρόσφατα με δίμηνη μεταξύ τους διαφορά, και συσχέτιση με παλαιότερα, εφόσον υπάρχουν.

ΟΜΑΔΑ 2

4. ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ.

5. Σε όλες τις ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ.

6. Οι υποψήφιοι οδηγοί που τελούν υπό αναβολή στράτευσης για νευροψυχιατρική πάθηση, εξετάζονται υποχρεωτικά από τη Δ.Ι.Ε., στην οποία προσκομίζουν απαραίτητα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του τύπου Α και κρίνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα του παρόντος παραρτήματος. Σε περίπτωση που κριθούν ικανοί από τη Δ.Ι.Ε., η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει, έγγραφα, την αρμόδια Στρατολογική Αρχή.

7.  Ατομα που κρίθηκαν ανίκανα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω νευρολογικής πάθησης, δεν μπορούν να τύχουν άδειας οδήγησης έστω και αν προσκομίσουν πιστοποιητικό αποδρομής της νόσου, μετά την απαλλαγή από τη στράτευση, παρά μόνον αν πληρούν τις διατάξεις που ορίζει το παρόν παράρτημα για κάθε πάθη ση.

Η νευρολογική εξέταση γίνεται από νευρολόγο της Δ.Ι.Ε., ο οποίος μπορεί να ζητήσει, συμπληρωματικά, σχετική γνωμάτευση από Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου ή από τους Διευθυντές των Κρατικών Νευρολογικών Κλινικών.

ΟΜΑΔΑ 1

Επίσης, κατά την κρίση της Δευτεροβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής εάν χρειάζονται επιπλέον:

ζ) Η.Ε.Γράφημα 24ωρης διάρκειας

η) Χαρτογράφηση εγκεφάλου και

θ) Αξονική τομογραφία εγκεφάλου.

Για τα άτομα που τελούν υπό θεραπεία-της περίπτωσης 5.3.- επιπρόσθετα απαιτείται ο ανά 3μηνο έλεγχος:

α) των επιπέδων των φαρμάκων στο αίμα και

β) των Η.Ε.Γ.

Ο έλεγχος αυτός θα τίθεται υπόψη της Δ.Ι.Ε., η οποία και θα έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της άδειας, εάν απαιτηθεί.

Εφόσον όλα τα στοιχεία (και για τις τρεις, υπό εξαίρεση, περιπτώσεις) συνηγορούν υπέρ της χορήγησης άδειας, τότε η άδεια θα δίδεται στην αρχή για διάστημα μέχρι 2 χρόνια για 3 ή 4 φορές. Στη συνέχεια θα δίδεται χωρίς χρονικό περιορισμό, με την προϋπόθεση όμως ότι όλα είχαν εξελιχθεί, μέχρι τότε, ομαλά.

6. Οι υποψήφιοι οδηγοί που τελούν υπό αναβολή στράτευσης για νευρολογική πάθηση, εξετάζονται υποχρεωτικά από τη Δ. Ι. Ε., στην οποία προσκομίζουν απαραίτητα πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του τύπου Α και κρίνονται με βάση τα ιατρικά δεδομένα του παρόντος παραρτήματος. Σε περίπτωση που κριθούν ικανοί από τη Δ.Ι.Ε., η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει, έγγραφα, την αρμόδια Στρατολογική Αρχή.

7.  Ατομα που κρίθηκαν ανίκανα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω νευρολογικής πάθησης, δεν μπορούν να τύχουν άδειας οδήγησης έστω και αν προσκομίσουν πιστοποιητικό αποδρομής της νόσου, μετά την απαλλαγή από τη στράτευση, παρά μόνον αν πληρούν τις διατάξεις που ορίζει το παρόν παράρτημα για κάθε πάθηση.

ΟΜΑΔΑ 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α σε:

Α) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΟΣ (Κ.Ν.Σ.)

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες και τα υπολείμματα αυτών δεν εμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση μετά από διασκευή του οχήματος, ούτως ώστε το όχημα να κινείται με ασφάλεια, ύστερα από αξιολόγηση της Δ.Ι.Ε., ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α.

Β) ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ριζών, πλεγμάτων και νεύρων), οποιασδήποτε αιτιολογίας.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση άδειας οδήγησης ή ανανέωση, εφόσον οι παθήσεις είναι ήπιες, σταθεροποιημένες ή εκτρωτικές ή εμφανίζουν υπολείμματα, τα οποία δεν παρεμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση και επιτρέπουν αυτήν, μετά από διασκευή του οχήματος και κατά κρίση της Δ.Ι.Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Η νευρολογική εξέταση γίνεται από νευρολόγο της Δ.Ι.Ε., ο οποίος μπορεί να ζητήσει, συμπληρωματικά, σχετική γνωμάτευση από Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου ή από τους Διευθυντές των Κρατικών Νευρολογικών Κλινικών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρθηκαν ενδεικτικά οι διασκευές του οχήματος θα καθορίζονται από την οικεία Δ.Ι.Ε. ή του ισότιμου μ' αυτήν οργάνου, το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις, ή του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α., Η διάρκεια της άδειας οδήγησης θα είναι αρχικά περιορισμένη και η εφαρμογή περιοριστικών όρων θα εξαρτάται από το είδος των συμπτωμάτων και την πρόβλεψη της πορείας της νόσου.

7. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Στις Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές, οποιασδήποτε αιτιολογίας (εκφυλιστικής, αγγειακής, λοιμώδους, τοξικής, ενδοκρινικής, μεταβολικής, τραυματικής) και ανεξάρτητα του σταδίου εξέλιξης αυτών.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., σε όσες από τις καταστάσεις αυτές είναι αναστρέψιμες και εκλείπει ο αιτιολογικός παράγοντας που τις προκάλεσε, πέντε (5) χρόνια μετά την οριστική και πλήρη (χωρίς κατάλοιπα) αποδρομή τους. Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη, μέχρι 2 χρόνια για τις πρώτες 2-3 φορές.

2. Στη Νοητική Υστέρηση με επίπεδα νοητικού πηλίκου κάτω του 80 (κλίμακα WAIS)

3. Στις Ψυχώσεις:

3.1.  Στις Σχιζοφρενικές Ψυχώσεις (όλων των τύπων), Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή, Παραληρητικές Διαταραχές και Ατυπες Ψυχώσεις.

3.2. Στη Βραχεία Αντιδραστική Ψύχωση. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση

άδειας οδήγησης, στην ψύχωση της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει το μήνα, εφόσον έχει αποδράμει από διετίας και στο διάστημα αυτό δεν έχει εμφανισθεί οποιαδήποτε ψυχωτικού τύπου συμπτωματολογία Η άδεια θα χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της Δ. Ι. Ε., αρχικά μέχρι 2 χρόνια.

3.3. Στη Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση

της άδειας οδήγησης, στις περιπτώσεις της οποίας οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις διαρκούν το πολύ μέχρι 6 μήνες, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., με την προϋπόθεση ότι από 10ετία απουσιάζει οποιαδήποτε ψυχοπαθολογική εκδήλωση και υπάρχει καλή, μετανοσηρή, κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα του ατόμου. Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη μέχρι 2 χρόνια, για τις πρώτες 2 - 3 φορές.

4. Στις Συναισθηματικές Διαταραχές, όπως, την κυκλοθυμική διαταραχή τη δυσθυμία, τη μείζονα υποτροπιάζουσα κατάθλιψη και τη διπολική διαταραχή.

ΟΜΑΔΑ 2

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Στις Οργανικές Ψυχικές Διαταραχές, οποιασδήποτε αιτιολογίας (εκφυλιστικής, αγγειακής, λοιμώδους, τοξικής, ενδοκρινικής, μεταβολικής, τραυματικής) και ανεξάρτητα του σταδίου εξέλιξης αυτών.

Επιτρέπεται, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., σε όσες από τις καταστάσεις αυτές είναι αναστρέψιμες και εκλείπει ο αιτιολογικός παράγοντας που τις προκάλεσε, πέντε (5) χρόνια μετά την οριστική και πλήρη (χωρίς κατάλοιπα) αποδρομή τους. Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη, μέχρι 2 χρόνια για τις πρώτες 2 - 3 φορές.

2. Στη Νοητική Υστέρηση με επίπεδα νοητικού πηλίκου κάτω του 80 (κλίμακα WAIS)

3. Στις Ψυχώσεις:

3.1.  Στις Σχιζοφρενικές Ψυχώσεις (όλων των τύπων), Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή, Παραληρητικές Διαταραχές και Ατυπες Ψυχώσεις.

3.2. Στη Βραχεία Αντιδραστική Ψύχωση, Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση

άδειας οδήγησης, στη ψύχωση της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει το μήνα, εφόσον η ψύχωση έχει αποδράμει από 10ετίας και στο διάστημα αυτό δεν έχει εμφανισθεί οποιαδήποτε ψυχωτικού τύπου συμπτωματολογία. Η άδεια θα χορηγείται, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., αρχικά μέχρι 2 χρόνια.

3.3. Στη Σχιζοφρενικόμορφη διαταραχή.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, στις περιπτώσεις της οποίας οι ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις διαρκούν το πολύ μέχρι 6 μήνες, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., με την προϋπόθεση ότι από 15ετία απουσιάζει οποιαδήποτε ψυχοπαθολογική εκδήλωση και υπάρχει καλή, προνοσηρή, μετανοσηρή, κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα του ατόμου. Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη μέχρι 2 χρόνια για τις πρώτες 2 - 3 φορές.

4. Στις Συναισθηματικές Διαταραχές, όπως, την κυκλοθυμική διαταραχή τη δυσθυμία, τη μείζονα υποτροπιάζουσα κατάθλιψη και τη διπολική διαταραχή.

ΟΜΑΔΑ 1

4.1. Στη μείζονα υποτροπιάζουσα

κατάθλιψη και στη διπολική διαταραχή. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, όταν τα μεσοδιαστήματα νορμοθυμίας υπερβαίνουν τα 3 χρόνια, τα άτομα παρουσιάζουν καλή λειτουργικότητα και κοινωνική προσαρμογή και δεν λαμβάνουν φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την οδήγηση, περιορισμένης χρονικής ισχύος 1 ή 2 το πολύ, χρόνια. Εάν τα άτομα αυτά υποβάλλονται σε θεραπεία με λίθιο ή άλλο ψυχοπροφυλακτικό φάρμακο με καλή κλινική ανταπόκριση τεκμηριούμενη και εργαστηριακά, η χορηγούμενη άδεια μπορεί να ανανεώνεται κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

4.2. Στη μείζονα κατάθλιψη με ένα μοναδικό επεισόδιο, και στη δυσθυμική διαταραχή, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης μετά παρέλευση διετίας, από της αποδρομής της νόσου Αρχικά η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη 1, 2 ή το πολύ 3 χρόνια και μετά από 3 - 4 φορές η άδεια θα ανανεώνεται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

5. Στις αγχώδεις, διασχιστικές και σωματόμορφες διαταραχές. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εάν οι καταστάσεις αυτές έχουν αποδράμει από διετίας (αυτό να βεβαιώνεται από Κρατικό Ψυχιατρικό Ίδρυμα ή από 2 ψυχιάτρους) και δε γίνεται χρήση ψυχοφαρμάκων ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών, Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη μέχρι 2 χρόνια, και μετά από 2 - 3 φορές, η άδεια θα ανανεώνεται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

6. Στις διαταραχές προσωπικότητας. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον η ψυχοπαθολογία τους δεν είναι εκσεσημασμένη, δεν γίνεται χρήση ψυχοφαρμάκων ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών, και διαπιστώνεται ικανοποιητική κοινωνική προσαρμογή. Αρχικά η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη, από 1 - 5 χρόνια κατόπιν γνωμάτευσης της ΔΙΕ. Κατά την εξέταση θα ελέγχεται εκτός των άλλων και εάν το άτομο έχει υποπέσει σε αξιόλογα τροχαία παραπτώματα, έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και έχει προβεί, γενικά σε αντικοινωνικές ενέργειες.

ΟΜΑΔΑ 2

4.1 Στη μείζονα κατάθλιψη. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, όταν υπάρχει

ένα μοναδικό προ "10ετίας και πλέον επεισόδιο, περιορισμένης χρονικής ισχύος, ανανεούμενη ανά 2ετία, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

4.2. Στη δυσθυμική διαταραχή. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., ανανεούμενη ανά 2ετία, και εφόσον η νόσος έχει αποδράμει, τουλάχιστον από 10ετίας, δεν παρατηρείται κοινωνική και επαγγελματική έκπτωση, ούτε γίνεται χρήση ψυχοφαρμάκων,

4.3. Στη ψυχολογική - καταθλιπτική - αντίδραση σε σωματική ασθένεια ή σε πένθος ή και σε άλλες ψυχοπιεστικές καταστάσεις, επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, κατά περίπτωση, με βάση την προνοσηρή προσωπικότητα, την κοινωνική προσαρμογή, το βαθμό λειτουργικότητας, την απόσταση από το stress, κ.λπ. Αρχικά η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη 1, 2 ή το πολύ 3 χρόνια, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

5. Στις αγχώδεις, διασχιστικές και σωματόμορφες διαταραχές.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εάν οι καταστάσεις αυτές έχουν αποδράμει από ΙΟετίας (αυτό να βεβαιώνεται από Κρατικό Ψυχιατρικό Ίδρυμα ή από 2 ψυχιάτρους) και δε γίνεται χρήση ψυχοφαρμάκων ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών. Αρχικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη μέχρι 2 χρόνια, και μετά από 2 - 3 φορές, η άδεια θα ανανεώνεται ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

6. Στις διαταραχές προσωπικότητας. Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον η ψυχοπαθολογία τους δεν είναι εκσεσημασμένη, δεν γίνεται χρήση ψυχοφαρμάκων ή άλλων ψυχοδραστικών ουσιών, και διαπιστώνεται ικανοποιητική κοινωνική προσαρμογή. Αρχικά η διάρκεια ισχύος της άδειας θα είναι περιορισμένη, από 1 - 3 χρόνια κατόπιν γνωμάτευσης της ΔΙΕ. Κατά την εξέταση θα ελέγχεται εκτός των άλλων και εάν το άτομο έχει υποπέσει σε αξιόλογα τροχαία παραπτώματα, έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και έχει προβεί, γενικά σε αντικοινωνικές ενέργειες.

ΟΜΑΔΑ 1 (Συνέχεια)

7. Στο χρόνιο αλκοολισμό.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, έχει υποβληθεί σε θεραπεία απεξάρτησης επιτυχώς και τούτο βεβαιώνεται από Ειδικό Κέντρο Απεξάρτησης Αλκοολικών, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, περιορισμένης χρονικής ισχύος 1 - 2 χρόνια, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

8. Στη χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός:

α) έχει υποβληθεί και έχει ολοκληρώσει θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης επιτυχώς και τούτο βεβαιώνεται από Ειδικό Κέντρο Απεξάρτησης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας β) δεν κάνει χρήση υποκατάστατων, γ) έχει πλήρως ενταχθεί στην κοινωνία και δ) δεν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, από της ολοκλήρωσης του θεραπευτικού προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απεξάρτησης, χορηγείται άδεια οδήγησης περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ισχύος 1 -2 χρόνια, για τα 5 πρώτα χρόνια, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

Μετά την παρέλευση της διετίας, η διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης επαφίεται στην κρίση της Δ.Ι.Ε.

9. Στη χρήση νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών, αγχολυτικών ή και γενικότερα φαρμάκων, που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την οδήγηση, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, επαφίεται στην κρίση του ειδικού γιατρού.

10.  Στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς με μαθησιακές διαταραχές, επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., και με πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία, χορηγούμενη από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικού Ιδρύματος ή Κρατικού Νοσοκομείου ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας επαφίεται στην κρίση του ειδικού γιατρού της Δ. I.E.

ΟΜΑΔΑ 2 (Συνέχεια)

7. Στο χρόνιο αλκοολισμό.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός, έχει υποβληθεί σε θεραπεία απεξάρτησης επιτυχώς και τούτο βεβαιώνεται από Ειδικό Κέντρο Απεξάρτησης Αλκοολικών, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, περιορισμένης χρονικής ισχύος 1 - 2 χρόνια, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε.

8. Στη χρήση, κατάχρηση, εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες.

Επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, εφόσον ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός:

α) έχει υποβληθεί και έχει ολοκληρώσει θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης επιτυχώς και τούτο βεβαιώνεται από Ειδικό Κέντρο Απεξάρτησης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

β) δεν κάνει χρήση υποκατάστατων, γ) έχει πλήρως ενταχθεί στην κοινωνία και δ) δεν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, από της ολοκλήρωσης του θεραπευτικού προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απεξάρτησης, χορηγείται άδεια οδήγησης, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ισχύος ενός (1) έτους για τα πρώτα 10 χρόνια, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε. Μετά την παρέλευση της 10ετίας, η διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης επαφίεται στην κρίση της Δ.Ι.Ε.

9. Στη χρήση νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών ή αγχολυτικών ή και γενικότερα φαρμάκων, που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την ασφαλή οδήγηση, η χορήγηση ή ανανέωση της άδειας οδήγησης, επαφίεται στην κρίση του ειδικού γιατρού.

10.  Στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς με μαθησιακές διαταραχές, επιτρέπεται η χορήγηση ή ανανέωση άδειας οδήγησης, ύστερα από γνωμάτευση της Δ.Ι.Ε., και με πρόσφατη ειδική διαγνωστική έκθεση ότι είναι άτομο με μαθησιακή δυσκολία, χορηγούμενη από το σχετικό για το σκοπό αυτό τομέα Κρατικού Ιδρύματος ή Κρατικού Νοσοκομείου ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο. Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας επαφίεται στην κρίση του ειδικού γιατρού της Δ.Ι.Ε.

 

’ρθρο 5 Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 30 Σεπτεμβρίου 2003.

 

’ρθρο 6

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.