ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40264/4971/2007 - ΦΕΚ 2201/Β'/14.11.2007

Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις:

    α. Της παραγράφου 13 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/A'/23.3.1999), όπως ισχύει.

    β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α').

    2. Την ανάγκη καθορισμού των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης των ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων για την από-επιβίβαση επιβατών καθώς και των οριοδεικτών στις διασταυρώσεις των οδών.

    3. Την πρόταση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για τις προδιαγραφές των προεξοχών που τοποθετούνται σε στάσεις Μ.Μ.Μ.

    4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής.

 

    1. Σε στάσεις λεωφορείων τοποθετούνται μη μόνιμες μονάδες από οπλισμένο σκυρόδεμα οι οποίες ονομάζονται προεξοχές πεζοδρομίου (πλατφόρμες) με στόχο τη διευκόλυνση της επιβίβασης / αποβίβασης των επιβατών στα λεωφορεία, ιδιαίτερα δε των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της αναμονής τους στην στάση, αφού οι προεξοχές εξασφαλίζουν τη μη στάθμευση οχημάτων στο χώρο της στάσης.

    2. Σε διασταυρώσεις οδών, όπου εμποδίζεται συστηματικά η στροφή των μέσων μαζικής μεταφοράς, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι οι οποίοι ονομάζονται οριοδείκτες, με στόχο την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων.

 

Αρθρο 2

Προδιαγραφές Κατασκευής.

 

    1. Προεξοχές πεζοδρομίου

    1.1. Οι προεξοχές πεζοδρομίου (πλατφόρμες) αποτελούνται από τεμάχια διαστάσεων 3,00 Χ 1,35 Χ 0,15 m. από οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία μπορούν να συνθέσουν προεξοχές πεζοδρομίων μήκους από 3,00 m. έως 12,00 m. ανάλογα με τις ανάγκες της προεπιλεγμένης θέσης. Κάθε τρίμετρη μονάδα προεξοχής φέρει 3 μεταλλικές εσχάρες διαστάσεων 1,00 Χ 0,50 m., οι οποίες είναι στερεωμένες στην εσωτερική πλευρά της προεξοχής με μεντεσέδες ώστε να ανασηκώνονται για να καθαρίζεται το κενό μεταξύ της προεξοχής και του κρασπέδου του πεζοδρομίου.

    1.2. Οι επιφάνειες των πλακών είναι επίπεδες, ομοιόμορφες, χωρίς ρωγμές, καλής εμφάνισης και ποιότητας και αντιολισθηρές. Η κάθε προεξοχή κατασκευάζεται μετά από κατάλληλη προεργασία, σε απόχρωση που καθορίζει ο φορέας παροχής συγκοινωνιακού έργου.

    1.3.

    Τεχνικές Απαιτήσεις

    Οι τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω είναι οι ελάχιστες δυνατές.

    α) Οπλισμός

    Η προεξοχή οπλίζεται έτσι ώστε κατά τη μεταφορά, τοποθέτηση, οριζοντίωση κ.λπ. να είναι στατικά επαρκής, χωρίς παραμένουσα παραμόρφωση ή παραμένουσες ρωγμές μεγαλύτερες των 2 mm. Ο οπλισμός που χρησιμοποιείται πρέπει να πληροί την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 959.

    β) Σκυρόδεμα

    Το σκυρόδεμα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή της προεξοχής είναι C20/25, βάσει ΚΤΣ 97. Γενικότερα, το εργοστάσιο παραγωγής πρέπει να πληροί τις δια τάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 (Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδεμάτων. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου κ.λπ.). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στην επικάλυψη του οπλισμού, που θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του ΝΕΚΩΣ / Παράγραφος 5.1./ δηλαδή 25 mm. τουλάχιστον.

    γ) Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου

    Σε περίπτωση που το εργοστάσιο παραγωγής δεν έχει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου σκυροδέματος τότε υποχρεούται να προβαίνει σε όλους τους ελέγχους ποιότητας του σκυροδέματος σε πιστοποιημένα και αναγνωρισμένα εργαστήρια.

    δ) Σιδηρά Εξαρτήματα

    Τα σιδηρά εξαρτήματα (στελέχη, βίδες, πλάκες εδράσεως κ.λπ.) πρέπει να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ST37 (ανοξείδωτα).

    ε) Εσχάρες

    Οι εσχάρες που φέρει η προεξοχή είναι σταθερά συνδεδεμένες με την προεξοχή έτσι ώστε να περιστρέφονται περί άξονα (μεντεσέ βαρέως τύπου ανοξείδωτο) για να μπορεί να καθαρίζεται το ρείθρο του πεζοδρομίου. Η στήριξη της εσχάρας στην προεξοχή γίνεται κατά προτίμηση με μεταλλικά ούπα σε τουλάχιστον τρεις θέσεις ανά μεντεσέ. Οι εσχάρες είναι ηλεκτροπρεσσαριστές γαλβανισμένες εν θερμώ βάσει DIN50976 σε διαστάσεις σύμφωνα με τα σχέδια και θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας. Οι διαστάσεις τους είναι 1,00χ0,50 m. Πρέπει επίσης, να έχουν απόληξη τέτοια ώστε η εσχάρα να επικάθεται στο κράσπεδο του πεζοδρομίου, να είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό και να διαμορφώνεται με κατάλληλη απόληξη ώστε να μην δημιουργεί εμπόδιο στην κίνηση των πεζών.

    στ) Επισήμανση

    Οι προεξοχές φέρουν σε κάθε τεμάχιο ανάγλυφη επισήμανση με τα αρχικά του φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου σε εμφανές μέρος και σύμφωνα με τις υποδείξεις του.

    η) Σχέδια

    Τις παρούσες προδιαγραφές συνοδεύουν σχέδια κάτοψης και τομής της προεξοχής καθώς και της μεταλλικής εσχάρας σύνδεσης της προεξοχής με το πεζοδρόμιο. Οι διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια αυτά είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιούνται από τον ΟΑΣΑ, εφόσον συμβαδίζουν με τις προαναφερθείσες γενικές προδιαγραφές κατασκευής. Σχετικό υπόδειγμα σχεδίων προσαρτάται στην παρούσα απόφαση (στο επισυναπτόμενο Παράρτημα) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

    2. Οριοδείκτες

    Οι οριοδείκτες αποτελούνται από το κυρίως σώμα και την βάση, η οποία είναι διαφορετικού χρώματος από το οδόστρωμα. Είναι κατασκευασμένοι από εύκαμπτο υλικό, ελαστικό, πολυαιθυλένιο ή άλλο παρόμοιο υλικό μεγάλης ελαστικότητας και υψηλής αντοχής. Το χρώμα είναι κόκκινο φωσφορίζον και το ύψος 30 έως 80 cm. ανάλογα με την περίπτωση. Οι οριοδείκτες φέρουν ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ ή ΙΙΙ (υψηλής αντανακλαστικότητας), ώστε να είναι ορατοί από απόσταση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες.

 

Αρθρο 3

Προδιαγραφές τοποθέτησης.

 

    1. Προεξοχές πεζοδρομίου

    1.1. Οι προεξοχές πεζοδρομίου (πλατφόρμες) τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 40 cm. από την άκρη του πεζοδρομίου για να διευκολύνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων. Το δημιουργούμενο κενό καλύπτεται από τις εσχάρες.

    1.2. Οι τρεις ελεύθερες κατακόρυφες πλευρές της προεξοχής προς την πλευρά του δρόμου θα πρέπει να φέρουν δύο σκοτίες που βάφονται με κίτρινο φωσφορίζον αντανακλαστικό χρώμα ή άλλο αντανακλαστικό υλικό.

    1.3. Μετά την τοποθέτηση των προεξοχών, τοποθετούνται ανακλαστήρες (μάτια γάτας) στο οδόστρωμα κατά μήκος της μεγάλης πλευράς της προεξοχής ανά 0,50 m. και σε μήκος που καλύπτει το μήκος της προεξοχής. Προς πληρέστερη επισήμανση της προεξοχής ενδείκνυται να τοποθετούνται, όπου απαιτείται, τρεις πλαστικοί εύκαμπτοι κύλινδροι ύψους 60 cm. που στερεώνονται στο οδόστρωμα με στριφώνια μπροστά από την εξωτερική πλευρά της προεξοχής προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας. Οι προεξοχές πεζοδρομίου τοποθετούνται με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος.

    1.4. Σε στάσεις λεωφορείων από όπου διέρχονται μικρά ή κανονικά λεωφορεία (μήκος 8-12 m.) τοποθετούνται 2-3 τρίμετρα τεμάχια προεξοχής. Σε στάσεις λεωφορείων από όπου διέρχονται και αρθρωτά λεωφορεία (μήκος 18 m.) τοποθετούνται 3-4 τρίμετρα τεμάχια προεξοχής. Ο ακριβής αριθμός τεμαχίων που τοποθετούνται εξαρτάται από τις υφιστάμενες συνθήκες και καθορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου. Οι προεξοχές δεν πρέπει να καλύπτουν φρεάτια εγκαταστάσεων Δικτύου Κοινής Ωφέλειας που βρίσκονται στο οδόστρωμα ούτε φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων.

    1.5. Τα πεζοδρόμια πρέπει να επιτρέπουν την στήριξη της εσχάρας, δηλαδή να μην έχουν εμπόδια (π.χ. παρτέρια, ζαρντινιέρες, κιγκλιδώματα, κ.λπ.). Η υψομετρική διαφορά μεταξύ κρασπέδου πεζοδρομίου και προεξοχής θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η κλίση της εσχάρας να μην υπερβαίνει το 15%. Το κράσπεδο πρέπει να είναι ευθύγραμμο και όχι παραμορφωμένο από φθορές. Το οδόστρωμα δεν πρέπει να έχει απαράδεκτα έντονες παραμορφώσεις που ενδεχομένως να επηρεάζουν την στήριξη της προεξοχής.

    1.6. Δεν τοποθετούνται προεξοχές σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων και γενικά σε οδούς στις οποίες η προεξοχή παραμένει εκτεθειμένη στη ροή των οχημάτων.

    2. Ορειοδείκτες

    Οι οριοδείκτες τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, πλησίον του κρασπέδου και η βάση τους βιδώνεται με κοχλίες ή στερεώνεται με ειδική κόλλα επί του ασφαλτοτάπητα. Η τοποθέτησή τους γίνεται έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

 

Αρθρο 4

Ισχύς.

 

    Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

    Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007

 

(Ακολουθεί Παράρτημα με υποδείγματα Υ1, Υ2 και Υ3, βλέπε οικείο ΦΕΚ)