ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 164198/2008 - ΦΕΚ 368/Β'/5.3.2008

Ελάχιστη απόσταση από την ακτή κατά την αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας (μηχανότρατα, σύμφωνα με β.δ. 917/66).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

    Έχοντας υπόψη:

 

    1. Τις διατάξεις :

    α) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154/Α΄),

    β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄).

 

    2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, «σχετικά με «μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 2847/1993 κανονισμού (ΕΟΚ) και την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1626/1994 κανονισμού (ΕΚ) » και τον υπ’ αριθμ. 2371/2002 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου, «Για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής».

 

    3. Την ανάγκη έκδοσης κανονιστικής πράξης για την εφαρμογή των παρεκκλίσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του υπ’ αριθμ. 1967/2006 Καν (ΕΚ) του Συμβουλίου.

 

    4. Την υπ’ αριθμ. 246/2008 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.

 

    5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

 

    Α. Απαγορεύεται η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας (μηχανότρατα σύμφωνα με β.δ. 917/1966, άρθρο 1) σε όλη την Επικράτεια, καθ’ όλο το έτος, εντός των τριών (3) ναυτικών μιλίων από την ηπειρωτική και νησιωτική ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι την ισοβαθή των πενήντα (50) μέτρων στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή, σε κάθε περίπτωση όμως η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο δίχτυα τράτας διενεργείται πέραν από το όριο του ενός (1) ναυτικού μιλίου από την ηπειρωτική και νησιωτική ακτή.

 

    Β. Ρυθμιστικά μέτρα αλιείας με τα αλιευτικά εργαλεία δίχτυ τράτας (μηχανότρατα) που έχουν ληφθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 1740/1987, εξακολουθούν και ισχύουν.

 

    Γ. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α΄) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α΄).

 

    Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.