ΥΑ 1299/2003 ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003

 

Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ".

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α) "Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις", αποφασίζουμε:

 

Ι. Εγκρίνουμε το από 7 Απριλίου 2003 Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, με τη συνθηματική λέξη "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", μαζί με τα προσαρτημένα σ' αυτό παραρτήματα - προσθήκες, το οποίο ενσωματώνεται στην παρούσα ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Συνθηματική λέξη: "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και ως εκ τούτου, στα πλαίσια του δυναμικού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Πλέον συγκεκριμένα:

1. Προσδιορίζονται οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς καθώς και τα όργανα που διευθύνουν και συντονίζουν τις επιχειρησιακές δυνάμεις σε όλα τα επίπεδα.

2. Παρέχονται ουσιώδη στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτίμηση καταστάσεων, αξιολόγηση κινδύνων, επισήμανση ευπαθών χώρων και ακολούθως εκπόνηση ειδικών σχεδίων στα πλαίσια του βασικού σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ" προς αντιμετώπιση των, κατά περίπτωση, κινδύνων.

3. Δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για τη χάραξη στρατηγικών και τακτικών, την ορθή οργάνωση και εξοπλισμό των υπηρεσιών και διαμόρφωση επιχειρησιακής φιλοσοφίας, για την έγκαιρη κινητοποίηση, δραστηριοποίηση, διεύθυνση και συντονισμό του ανθρωπίνου δυναμικού και μέσων.

4. Προβλέπεται η δημιουργία δυνατοτήτων διοικητικής μέριμνας για την αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο των επιχειρησιακών δυνάμεων, όσο και των πληγέντων πολιτών.

 

5. Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και παραγόντων στη διαχείριση των κρίσεων.

 

2. ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Α. ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόμενο ή τεχνολογικό συμβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και

στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον.

 

2. Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και στις υποδομές.

 

3. Κίνδυνος νοείται η πιθανότητα εκδήλωσης ενός φυσικού φαινομένου ή τεχνολογικού συμβάντος ή και λοιπών καταστροφών σε συνδυασμό με την ένταση των κα-περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων, που σχετίζονται με τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε:

α. Κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου, στην οποία περιλαμβάνεται η κλιμάκωση της ετοιμότητας του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασμό ετοιμότητας.

β. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαμβάνεται η κατάσταση, που σχετίζεται με συγκεκριμένη καταστροφή, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται:

(1). Ειδικός συντονισμός από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του δυναμικού και των μέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαμβάνουν δράση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και

(2). Κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του

διατιθεμένου υπό κανονικές συνθήκες.

 

Β. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο δυναμικό και στα μέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνονται:

1. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρμογής των σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών.

 

2. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επί μέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των καταστροφών (όπως Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Εθνικό Κέντρο ’μεσης Βοήθειας, Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Π.Α, Ε.Μ.Υ.).

 

3. Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευμένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαμβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

 

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η επιστημονική και επιχειρησιακή ορολογία κατά καταστροφικό φαινόμενο φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β".

 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

Προκειμένου το σχέδιο "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", να αποτελέσει βάση σχεδίασης και ενεργείας του κρατικού μηχανισμού προς αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, κρίνεται σκόπιμο κατά τη σχεδίαση να ληφθούν υπόψη, πέραν των άλλων οι παρακάτω απαιτήσεις.

1. Προσδιορισμού υπευθύνων για σχεδίαση κατά περίπτωση.

2. Καθορισμού των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων και του είδους της μεταξύ τους συνεργασίας.

3. Αξιολόγησης των κινδύνων και χαρτογράφησης ευπαθών περιοχών με σκοπό την πληρέστερη σχεδίαση και αποτελεσματικότερη δράση των αρμοδίων υπηρεσιών.

4. Παροχής οδηγιών σχεδίασης και ενεργείας στα υφιστάμενα κλιμάκια.

5. Καθορισμoύ ρόλων και ευθυνών ανά καταστροφικό φαινόμενο, των εμπλεκομένων στην εν γένει διαχείριση κρίσεων.

6. Δημιουργίας συστήματος επικοινωνίας για συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.

7. Συλλογής, επεξεργασίας και εκμεταλλεύσεως πληροφοριών μέσω δικτύων καλώς λειτουργούντων σε όλα τα επίπεδα.

8. Δημιουργίας ενιαίου συστήματος προειδοποίησης, ενεργειών και αναφορών.

9. Προσδιορισμού των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα.

10. Ενημέρωσης του πληθυσμού όπου και όταν ενδείκνυται για την αυτοπροστασία του και επιβοήθηση του έργου του κράτους και ακόμη ψυχολογικής υποστήριξης αυτού για διατήρηση του ηθικού του και αποφυγή πανικού.

11. Πρόβλεψης υπάρξεως δυνατοτήτων διοικητικής μέριμνας για τη στήριξη του έργου των επιχειρησιακών δυνάμεων και παροχή αρωγής στους πληγέντες.

12. Πρόβλεψης εναλλακτικών μορφών ενεργείας για την συνέχιση λειτουργίας βασικών συστημάτων εφαρμογής του σχεδίου.

13. Επιλογής χώρων και ανάπτυξης υποδομών ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων.

Μέριμνας ορθής χρήσης υδατικών πόρων σε περίπτωση σχετικών αναγκών.

15. Μέριμνας πρόληψης, περιστολής και θεραπείας όσο γίνεται των βλαπτικών συνεπειών των κινδύνων επί των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

16. Αντιμετώπισης μεγάλης εκτάσεως ατυχημάτων κάθε είδους.

17. Πρόβλεψης μεταφοράς υλικών και μέσων αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και υποστήριξης πληγέντων, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

18. Προμήθειας φαρμακευτικού υλικού (εμβολίων, ορών κ.λπ.) για αντιμετώπιση περιστατικών βιοτρομοκρατίας.

19. Πρόβλεψης του αναγκαιούντος εξοπλισμού και μέσων για την αντιμετώπιση ΠΡΒΧ απειλών (βιοτρομοκρατίας).

20. Πρόβλεψης αποτελεσματικού ελέγχου - απομόνωσης περιοχών.

21. Πρόβλεψης για ύπαρξη αρμοδίου οργάνου στον τόπο της καταστροφής για τοπική εκτίμηση, ταχεία, τεκμηριωμένη και αντικειμενική ενημέρωση της Κεντρικής εξουσίας, της πραγματικής "εικόνας" του μεγέθους της καταστροφής.

22. Πρόβλεψης σχετικών κονδυλίων και διαδικασιών άμεσης χορήγησης οικονομικής βοήθειας.

23. Πρόβλεψης για την συνδρομή των Εθελοντικών Οργανώσεων στη φάση της επέμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

24. Αξιοποίησης σημαντικών στοιχείων, εμπειριών και πληροφοριών που περιέχονται σε ιστορικά και στατιστικά αρχεία καθώς και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις και τις ασκήσεις προσαρμοσμένων σεναρίων.

25. ’μεσης εκδήλωσης της πρόνοιας του Κράτους για αποκατάσταση ζημιών και παροχή αρωγής στους πληγέντες.

 

Συντονιστικές Οδηγίες

1. Τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες, συντάσσουν βάση του γενικού σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ", τα επί μέρους ειδικά σχέδια για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων με συντονιστή στη σχεδίαση τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

2. Τα συντασσόμενα ανά φορέα ειδικά σχέδια, προ της αποστολής στη ΓΓΠΠ για έγκριση, να ελέγχονται για την πληρότητά τους από τις προϊστάμενες υπηρεσίες.

3. Μετά την έγκριση, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τα σχέδια καθίστανται εκτελεστά και κοινοποιούνται, με μέριμνα των συντακτών, σε όλους τους εμπλεκόμενους υπόχρεους για σχεδίαση φορείς προκειμένου να εναρμονίσουν τα συντασσόμενα από αυτούς σχέδια.

4. Ιδρύονται, οργανώνονται και εξοπλίζονται κέντρα επιχειρήσεων, όπου από τον νόμο προβλέπονται για την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση και συντονισμό των εμπλεκομένων δυνάμεων. Τα κέντρα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και επιπλέον να έχουν τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την ολοκλήρωση της αποστολής τους.

5. Τα σχέδια να είναι προσαρμοσμένα στα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά, να έχουν προβλεπτικότητα και ελαστικότητα στην εφαρμογή και να συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των καταστάσεων.

6. Τα κείμενα των σχεδίων δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρούνται ως τελικά, αλλά ως υποκείμενα σε αναθεώρηση ανάλογα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις και την οργανωτική δομή της δημόσιας διοίκησης.

7. Για την υποστήριξη των σχεδίων επιβάλλεται και η εκπαίδευση των στελεχών, η ενημέρωση του πληθυσμού όπου αυτή απαιτείται και η πραγματοποίηση ασκήσεων για περισσότερη εξοικείωση με τις προς εκτέλεση αποστολές.

8. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στις εθελοντικές οργανώσεις και τους ειδικευμένους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση στο έργο της πολιτείας.

9. Κατά τη σχεδίαση να προβλέπονται μέτρα ορθής εκτιμήσεως των αναγκαίων ειδών βοηθείας προς τους πληγέντες, καταγραφής αυτών και ορθολογικής διαχειρίσεως.

10. Πρόνοια κατά τη σχεδίαση να λαμβάνεται και για την πρόληψη των ατυχημάτων των επιχειρησιακών δυνάμεων.

11. Το διεθνές σήμα πολιτικής προστασίας που φέρουν οι εμπλεκόμενες δυνάμεις εμφαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ζ".

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Για την κινητοποίηση του δυναμικού της Πολιτικής Προστασίας απαιτείται η δημιουργία ενός συστήματος ενεργειών σε τέσσερις (4) ΦΑΣΕΙΣ:

1. ΦΑΣΗ 1, Συνήθης ετοιμότητα (Κωδικός Σ)

2. ΦΑΣΗ 2, Αυξημένη ετοιμότητα (Κωδικός Α)

3. ΦΑΣΗ 3, Αμεση Κινητοποίηση - Επέμβαση (Κωδικός Ε)

4. ΦΑΣΗ 4, Αποκατάσταση-Αρωγή

 

ΦΑΣΗ 1η ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (Σ)

 

Η φάση αυτή, περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες του Κρατικού μηχανισμού, που συμβάλλουν στην προετοιμασία του για τα επόμενα στάδια ενεργειών. Ειδικότερα αξιολογούνται τα πρώτα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην εμφάνιση ή επικείμενο ερχομό καταστροφικών φαινομένων για το σχηματισμό βάσιμης εκτίμησης της καταστροφής. Τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για την συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων και λήψη αποφάσεων.

Καταγράφονται τα μέσα πολιτικής προστασίας και ελέγχεται η επάρκεια και καταλληλότητα αυτών. Γίνονται προπαρασκευαστικές πράξεις και προϊδεάζονται επί του θέματος τα κλιμάκια της πολιτικής προστασίας.

 

ΦΑΣΗ 2η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (Α)

 

Εάν από την συναξιολόγηση των πληροφοριών δίδεται σχεδόν η βεβαιότητα, ότι επίκεινται καταστροφικά φαινόμενα, πέραν των ενεργειών της φάσης 1, γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Συνέρχονται τα επιτελικά και επιχειρησιακά όργανα και διατελούν σε πλήρη ετοιμότητα, για την εκτέλεση της αποστολής τους, λαμβανομένων και προληπτικών μέτρων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

 

ΦΑΣΗ 3η ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Ε)

Συνέχεια των προαναφερομένων και άλλων μέτρων, στη φάση αυτή γίνεται πλέον κινητοποίηση και δραστηριοποίηση όλου του συστήματος πολιτικής προστασίας προς αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων.

Οι επιχειρησιακές δυνάμεις συνεργαζόμενες και συντονιζόμενες ευρίσκονται σε πλήρη δράση. Το ανθρώπινο δυναμικό και τα υλικοτεχνικά μέσα αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο. Όπου κρίνεται σκόπιμο, ενημερώνονται και οι πολίτες για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, συνδρομή και διευκόλυνσης του έργου του κράτους. Το σύστημα επικοινωνιών, ευρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και οι υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας είναι σε ετοιμότητα για τη στήριξη του επιχειρησιακού έργου και άμεσης επίλυσης προβλημάτων των πληγέντων.

 

ΦΑΣΗ 4η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΩΓΗ

 

Γίνεται εκτίμηση ζημιών, εκτίμηση της καταστάσεως, γενικώς από ειδικούς και αρμοδίους και ακολούθως παρέχεται άμεση αρωγή στους πληγέντες, λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών και μη επανάληψη φαινομένων δυνάμενων να προληφθούν.

 

5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

Όλα τα Υπουργεία

1. Καταρτίζουν τα Ειδικά Σχέδια της αρμοδιότητός τους, που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" και διαβιβάζουν αυτά στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τελική έγκριση.

2. Διαβιβάζουν μετά την τελική έγκριση τα καταρτισθέντα σχέδια στις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες της χώρας, προκειμένου να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια.

3. Αξιολογούν τους κινδύνους από φυσικές- τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που απειλούν τις περιοχές της χώρας.

4. Προσδιορίζουν τους επιδιωκόμενους αντικειμενικούς σκοπούς κατά περίπτωση επικινδύνων φαινομένων.

5. Χαράσσουν την απαιτούμενη στρατηγική για την επιτυχία των σκοπών και τακτικές για την εφαρμογή της στρατηγικής. 6. Ενσωματώνουν την πολιτική του Κράτους στα επίπεδα σχεδιασμού, διευθύνσεως κρίσεων και εφαρμογής των αποφάσεων και σχεδίων στην περιοχή των επιχειρήσεων.

7. Εξασφαλίζουν την συνέχιση των Κυβερνητικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των κρίσεων με τη δημιουργία συστήματος αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών και τη χρησιμοποίηση σεναρίων για την ανεύρεση λύσεων.

8. Καθορίζουν τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στο όλο σύστημα αντιμετώπισης των επικινδύνων φαινομένων σε όλα τα επίπεδα και ιδίως στα:

α. Επιτελικό, όπου λαμβάνονται πολιτικής φύσεως αποφάσεις.

β. Διευθύνσεως κρίσεων, απ' όπου διευθύνονται και συντονίζονται οι ενέργειες των μονάδων επιχειρήσεων και διαβιβάζονται πληροφορίες στα Επιτελικά Όργανα για λήψη αποφάσεων.

γ. Εκτελεστικό - Επιχειρησιακό, το οποίο έχει την ευθύνη εφαρμογής των αποφάσεων των επιτελικών οργάνων και του σχεδίου στο χώρο των επικινδύνων φαινομένων και την ευθύνη συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης των πληροφοριών.

9. Συγκροτούν συντονιστικά όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Καθορίζουν την επιχειρησιακή φιλοσοφία κατά τομείς ευθύνης και δράσης, καθώς και τις διοικητικές διαδικασίες.

11. Οργανώνουν και χρησιμοποιούν τους διευθύνοντες τις κρίσεις κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με προϋποθέσεις εναλλακτικών λύσεων, κατά την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

12. Επισημαίνουν τα αδύνατα και δυνατά σημεία των επιχειρησιακών διαδικασιών των Υπηρεσιών, της Οργανωτικής τους διαρθρώσεως, της χρησιμοποιήσεως των μέσων που διαθέτουν και των μεταξύ τους επικοινωνιών.

13. Διατυπώνουν τα σχέδιά τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκφράζουν τις γενικές αρχές διαχειρίσεως κρίσεων και να παρέχουν λεπτομερή μνημόνια ενεργειών των μονάδων επιχειρήσεων.

14. Αναλύουν:

α. Τις βασικές απαιτήσεις Σχεδίασης του παρόντος σχεδίου, κατά το μέτρο που τους αφορούν και εκδίδουν ειδικές όπου απαιτείται απαιτήσεις σχεδίασης προς τα υφιστάμενά τους κλιμάκια.

β. Tις ενδεικτικά αναφερόμενες στην αρμοδιότητά τους αποστολές, προς διευκόλυνση των υφισταμένων κλιμακίων στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής τους φιλοσοφίας. Είναι αυτονόητο ότι για την καλύτερη σχεδίαση και ενέργεια των εκτελεστικών κλιμακίων απαιτούνται λεπτομερέστερες οδηγίες.

15. Τα συγκροτούντα τη διυπουργική επιτροπή εθνικού σχεδιασμού Υπουργεία (άρθρο 4, Ν. 3013/2002) εγκρίνουν τον ετήσιο σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

16. Εισηγούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση δυσχερειών και προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν είτε κατά την αρχική σχεδίαση, είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

17. Εκδίδουν όταν απαιτείται, διοικητικές πράξεις προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα εφαρμογής των σχεδίων τους.

18. Συνεργάζονται, όπου από τις περιστάσεις απαιτείται, μεταξύ τους για την ευστοχότερη σχεδίαση και αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων.

19. Διαχειρίζονται κατά λόγον αρμοδιότητος και ανάγκης τους υδατικούς πόρους της χώρας, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, αναλόγως αρμοδιότητος των Υπουργείων στη χρήση των υδατικών πόρων.

20. Τηρούν ενημερωμένα στοιχεία του δυναμικού τους (προσωπικό και μέσα) και μεριμνούν για την ετοιμότητα και καταλληλότητα αυτών για αποτελεσματική χρησιμοποίηση.

 

Υπουργείο Oικονομίας & Οικονομικών

1. Διαθέτει, με βάση τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού, τις απαιτούμενες πιστώσεις και σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας, στα εμπλεκόμενα Υπουργεία για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και αρμόδια κατά περίπτωση, για την αποκατάσταση ζημιών και παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

2. Μεριμνά για την ύπαρξη αποθεματικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό, για διάθεση στα Υπουργεία σε περιπτώσεις εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεών τους για το ίδιο θέμα.

3. Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία των τελωνειακών και άλλων υπηρεσιών του για την διευκόλυνση εκτελωνισμού αναγκαίων υλικών και μέσων ή παροχής άλλων υπηρεσιών.

4. Παρέχει δια των υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους επιστημονική υποστήριξη στις αρμόδιες κρατικές αρχές και ενεργεί τους απαιτούμενους ελέγχους αρμοδιότητός του με σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του.

5. Παρέχει κάθε άλλη αναγκαία συνδρομή που θα ζητηθεί και απορρέει από τις υποχρεώσεις του.

 

Yπουργείο Εξωτερικών

 

1. Επιλαμβάνεται θεμάτων σχετικών με την παροχή βοήθειας σε ξένες χώρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή ζήτηση βοήθειας για τη χώρα μας για τον ίδιο σκοπό στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής και σύμφωνα με τις υπάρχουσες συμφωνίες και τη διεθνή πρακτική.

2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου είδους έκτακτης ανάγκης σε παραμεθόρια περιοχή της χώρας ενεργεί ό,τι απαιτείται για την απρόσκοπτη επιχειρησιακή δράση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και εφ' όσον από τις περιστάσεις επιβάλλεται σχετική παρέμβαση.

3. Συνεργάζεται με τα Υπουργεία Πολιτισμού και επιστημών, Δημοσίας Τάξεως, Γεωργίας και Μακεδονίας Θράκης για τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας του Αγίου Όρους από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και τη διάσωση των εκεί υπαρχόντων αρχαιολογικών θησαυρών και εκκλησιαστικών κειμηλίων.

4. Ενημερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης [Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας], σε περίπτωση που συμβαίνουν σε γειτονικές χώρες φυσικές, τεχνολογικές κ.λπ. καταστροφές. Σε περίπτωση υπάρξεως ιδίων φαινομένων στη χώρα μας ενημερώνει τις γειτονικές χώρες, εφ' όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

5. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο απορρέει από τις υποχρεώσεις του. Υπουργείο Εθνικής ’μυνας

 

Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

 

1. Συντάσσει τα σχέδιά του και καθορίζει τον τρόπο και το μέγεθος συμβολής, [διάθεση προσωπικού, μέσων, υλικών, εφοδίων και προώθησή τους στις πληγείσες περιοχές], των Γενικών Επιτελείων και Διακλαδικών Στρατηγείων, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών.

2. Θέτει σε ετοιμότητα τα Γενικά Επιτελεία και Διακλαδικά Στρατηγεία για την εφαρμογή των σχεδίων, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στην πληγείσα περιοχή.

3. Συνδράμει στο έργο ανάπτυξης υποδομών [χώροι διαμονής κ.λ.π] για την υποδοχή και προσωρινή εγκατάσταση των πληγέντων από καταστροφικά φαινόμενα.

Προωθεί και διανέμει στον πληγέντα πληθυσμό, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, είδη πρώτης ανάγκης.

4. Θέτει σε ετοιμότητα και κινητοποιεί τις ειδικές μονάδες αμέσου επεμβάσεως που διαθέτει, σε περίπτωση Πυρηνικού, Ραδιολογικού, Βιολογικού ή Χημικού συμβάντος, μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής.

5. Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την εκκένωση περιοχών όταν αποφασισθεί η εφαρμογή του μέτρου αυτού.

6. Διαθέτει, όπου υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία το απαιτούμενο προσωπικό για τη συγκρότηση των προβλεπομένων οργάνων.

7. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο απορρέει από τις υποχρεώσεις του.

 

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

 

1. Εγκρίνει το γενικό σχέδιο αντιμετωπίσεως εκτάκτων αναγκών, που δημιουργούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, το οποίο σχέδιο εκπονείται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

2. Συγκαλεί τη διυπουργική επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την έγκριση του ετήσιου σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας και του απολογισμού εφαρμογής των κυβερνητικών μέτρων αποκατάστασης, μετά από γενικές, περιφερειακές ή τοπικές μεγάλης έντασης καταστροφές.

3. Συγκαλεί το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών μεγάλης εντάσεως καταστροφών, προκειμένου να ενεργήσει για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

4. Χαρακτηρίζει, μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μια καταστροφή σαν γενική και εκδίδει την αντίστοιχη απόφαση για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

5. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών κινητοποιεί όλες τις κεντρικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν, για την έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή κάθε είδους δυνατής αρωγής και σε περίπτωση ανάγκης συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη ζήτηση εξωτερικής βοήθειας.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Συντάσσει το γενικό σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και εγκρίνει τα ειδικά σχέδια που συντάσσονται από τους αρμόδιους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς και οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

2. Σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει τη δράση για την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

3. Προετοιμάζει το δυναμικό και τα μέσα Πολιτικής Προστασίας της χώρας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων στα πλαίσια των σχετικών σχεδίων ανά κατηγορία κινδύνου.

4. Αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναμικού και των μέσων πολιτικής προστασίας της χώρας, εν όψει απειλής κινδύνου καταστροφών.

5. Συντονίζει σε όλες τις φάσεις το έργο αντιμετώπισης των καταστροφών καθώς και την αποκατάσταση των προκαλουμένων ζημιών.

6. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα της πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων.

7. Τηρεί ειδικό φάκελο για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική μεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται στοιχεία ενεργειών για την αντιμετώπιση των καταστροφών, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών. Στον ίδιο φάκελο εμπεριέχονται εκθέσεις απολογισμού δράσης τον επί μέρους αρμοδίων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων.

8. Οργανώνει και λειτουργεί σε 24ωρη βάση κέντρο επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας καταλλήλως εξοπλισμένο.

9. Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενημέρωσης, όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιμετώπιση συγκεκριμένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

10. Εντάσσει και αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας και τους ειδικευμένους εθελοντές.

11. Συνεργάζεται με τα αρμόδια Υπουργεία και τους οικείους φορείς για την σύνταξη κανονισμών και για την κατάρτιση προδιαγραφών, προς πρόληψη των φυσικών, τεχνολογικών, βιολογικών, χημικών, πυρηνικών ή άλλων καταστροφών.

12. Συντονίζει, χρηματοδοτεί και αναθέτει σε επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

13. Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών και συντονίζει την παροχή επιστημονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόμοια βοήθεια για τη χώρα.

14. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το χαρακτηρισμό καταστροφής ως γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

15. Προβαίνει με απόφασή της στο χαρακτηρισμό των καταστροφών ως περιφερειακών μικρής ή μεγάλης έντασης και τοπικών μικρής ή μεγάλης έντασης.

16. Εκδίδει τις αποφάσεις για την κήρυξη κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και μεριμνά για την καλύτερη αξιοποίησή τους.

17. Καταγράφει τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας και μεριμνά για την καλύτερη αξιοποίησή τους.

18. Καταρτίζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών όλων των μηχανικών μέσων που αναγκαιούν για την πολιτική προστασία της χώρας.

19. Εκδίδει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ημερήσιο δελτίο πρόγνωσης κινδύνου πυρκαϊάς.

20. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της χώρας.

 

Περιφέρειες Χώρας

1. Συντάσσουν για την περιοχή ευθύνης τους σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως αυτές φαίνονται στην προσθήκη 2 του παραρτήματος Α του παρόντος σχεδίου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης του παραρτήματος ΣΤ και τις λοιπές οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων.

2. Αναλύουν και εξειδικεύουν τις βασικές απαιτήσεις και τις οδηγίες σχεδίασης του παρόντος σχεδίου και των Υπουργείων κατά το μέτρο που τους αφορούν και εκδίδουν οδηγίες σχεδίασης προς τις Νομαρχιακές τους Αυτοδιοικήσεις για την εκ μέρους των σχεδίαση.

3. Διαβιβάζουν τα συντασσόμενα σχέδια στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για έγκριση.

4. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας, όσον αφορά την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών και τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων.

5. Ευθύνονται για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αναφέρεται σε προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν την περιφέρειά τους.

6. Τηρούν στοιχεία του υπάρχοντος στους Νομούς της περιοχής τους δυναμικού και μέσων.

7. Προγραμματίζουν και εκτελούν έργα ορεινής υδρονομικής για την συγκράτηση εδαφών και αποφυγή πλημμυρών σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, καθώς επίσης και έργα αναδασώσεων όπου αυτό απαιτείται.

8. Συνεργάζονται με τις περιφερειακές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών φορέων για την εναρμόνιση των σχεδίων τους.

9. Χαρτογραφούν στη ζώνη ευθύνης τους τις περιοχές υψηλού κινδύνου, από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.

10. Οργανώνουν στα πλαίσια των υφισταμένων δυνατοτήτων κέντρα επιχειρήσεων.

11. Προγραμματίζουν και ζητούν τις απαιτούμενες οικονομικές πιστώσεις με τον ετήσιο προϋπολογισμό τους για την υποστήριξη εφαρμογής των σχεδίων τους.

12. Κινητοποιούν, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, τις κρατικές υπηρεσίες στους Νομούς της περιφέρειάς τους και παρέχουν τα αναγκαία κρατικά μέσα για την αντιμετώπιση των φαινομένων. Σε περιπτώσεις δε μεγάλων καταστροφών ενισχύουν τον πληγέντα Νομό με δυναμικό και μέσα από άλλους Νομούς της περιοχής τους.

13. Ενεργούν και ο'τιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από την σχετική ισχύουσα νομοθεσία ή άλλες θεσμικές διατάξεις.

14. Ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, την εξέλιξή τους και τα λαμβανόμενα μέτρα.

15. Συγκροτούν όταν εκ των πραγμάτων απαιτείται δευτεροβάθμια επιτροπή εκτιμήσεως ζημιών που προκαλούνται από καταστροφικά φαινόμενα.

 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

 

1. Συντάσσουν για την Νομαρχιακή τους Αυτοδιοίκηση σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως αυτές φαίνονται στην προσθήκη 2 του παραρτήματος Α του παρόντος σχεδίου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης του παραρτήματος ΣΤ και τις λοιπές οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων και της Περιφέρειας.

2. Μελετούν, αναλύουν και εξειδικεύουν τις βασικές απαιτήσεις και τις οδηγίες σχεδίασης του παρόντος σχεδίου, των Υπουργείων και της Περιφέρειας κατά το μέρος που τους αφορούν και δίνουν τις αναγκαίες οδηγίες στους Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους.

3. Αποστέλλουν τα εκ μέρους των συντασσόμενα σχέδια στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για έγκριση.

4. Ευθύνονται για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, κατά το σκέλος που τους αφορά, στην περιοχή ευθύνης τους.

5. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της Πολιτικής Προστασίας, για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην ζώνη ευθύνης τους και διαθέτουν για το σκοπό αυτό το απαραίτητο δυναμικό και τα μέσα.

6. Εισηγούνται στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας την έκδοση της απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.

7. Συγκροτούν Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο.

8. Μεριμνούν για την οργάνωση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέντρου Επιχειρήσεων, εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μέσα.

9. Συνεργάζονται με τις περιφερειακές υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών φορέων για την εναρμόνιση των σχεδίων τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών.

10. Μεριμνούν για τη κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης εγκαταστάσεων ή μονάδων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης τους.

11. Εξασφαλίζουν σε συνεργασία με την τοπική Πυροσβεστική υπηρεσία τη λήψη μέτρων που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες και λειτουργούν στην περιοχή τους, συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των πολλαπλασιαστικών φαινομένων (ντόμινο).

Λαμβάνουν ακόμη βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την αποφυγή ατυχημάτων ή τον περιορισμό των επιπτώσεών τους.

12. Μεριμνούν σε περίπτωση εκδηλώσεως καταστροφικών φαινομένων για τη διατήρηση και λειτουργία των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες.

13. Κοινοποιούν τα επί μέρους σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών σε όλες τις αρμόδιες για σχεδίαση και αντιμετώπιση καταστροφών υπηρεσίες και Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εναρμονίσουν τα δικά τους σχέδια ενεργειών.

14. Τηρούν στοιχεία του υπάρχοντος στην περιοχή τους δυναμικού και μέσων.

15. Χαρτογραφούν στη ζώνη ευθύνης τους τις περιοχές υψηλού κινδύνου, από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, με σκοπό την υποβοήθηση στη σχεδίαση, στον καθορισμό των προληπτικών μέτρων και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καταστάσεων.

16. Επιβλέπουν για την οργάνωση των υπηρεσιών τους ώστε να είναι ικανές για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μιας καταστροφής.

17. Μεριμνούν για τη συμμετοχή του προσωπικού τους σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας.

18. Κινητοποιούν τις κρατικές υπηρεσίες και διαθέτουν τα αναγκαία μέσα σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.

Ενημερώνουν σχετικά την περιφέρεια και ζητούν σε περίπτωση ανάγκης ενισχύσεις.

19. Επιλέγουν σε συνεργασία με τους Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης χώρους και μεριμνούν για την ανάπτυξη υποδομών σε αυτούς, ικανών για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων.

20. Ενημερώνουν την περιφέρεια και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφικών φαινομένων ή εκτάκτων αναγκών για την έκταση, ένταση και εξέλιξη αυτών καθώς και για τα λαμβανόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

21. Είναι αυτονόητο ότι ενεργούν και ο,τιδήποτε άλλο σχετικό που υπαγορεύεται από το ρόλο τους και την αποστολή τους.

22. Συγκροτούν επιτροπή καταγραφής ζημιών που προκαλούνται από καταστροφικά φαινόμενα.

 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

1. Μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών τους, προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας και συντάσσουν προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών.

2. Συντονίζουν και επιβλέπουν τα μέτρα για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών.

3. Διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και συντονίζουν τη δράση αυτών.

4. Συνιστούν συντονιστικό τοπικό όργανο στην έδρα τους.

5. Καθορίζουν χώρους υποδοχής πληγέντων και μεριμνούν για την ανάπτυξη υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.

6. Ενεργούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους ο,τιδήποτε συμβάλλει στο έργο της πολιτικής προστασίας και προκύπτει από όλο το πλέγμα της αποστολής τους.

 

Yπουργείο Ανάπτυξης

 

1. Συντάσσει σχέδια για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών, σύμφωνα με το Παράρτημα Α' του παρόντος σχεδίου.

2. Διαβιβάζει τα συνταχθέντα σχέδια στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για έγκριση.

3. Διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των τεχνολογικών καταστροφών όπως αναφέρονται στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α', λόγω των δυνατοτήτων που έχει σε ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και μέσα και λόγω των δυνατοτήτων που έχουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που εποπτεύει.

4. Εφαρμόζει το σχέδιο κινητοποιώντας τις κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, καθώς και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών καταστροφών, την περιστολή των βλαπτικών συνεπειών, την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή αρωγής στους πληγέντες.

5. Ενημερώνει τον πληθυσμό για πυρηνικό ατύχημα και ραδιενεργό, χημική ή άλλη ρύπανση. Δίδει οδηγίες για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας των πολιτών και λαμβάνει στα πλαίσια των δυνατοτήτων του τα αναγκαιούντα μέτρα αντιμετωπίσεως της καταστάσεως.

6. Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες.

7. Ενεργεί ό,τι επιβάλλεται προκειμένου οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς (Δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου, ελληνικά πετρέλαια, Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού κ.λ.π) να συντάξουν σχέδια Εσωτερικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.

8. Ενημερώνει (δια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ή τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που χορηγούν τις άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας μονάδων στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες), για κάθε επικίνδυνη κατάσταση που συμβαίνει στις εγκαταστάσεις αυτές, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και τα αμέσως εμπλεκόμενα Υπουργεία και υπηρεσίες. Στην ενημέρωση αυτή πέραν των άλλων θα περιλαμβάνεται το είδος της επικίνδυνης ουσίας και κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην εκτίμηση και την ορθή αντιμετώπιση της καταστάσεως και την αποφυγή εμφανίσεως του φαινομένου της διασυνδέσεως των κινδύνων (ντόμινο).

9. Αποστέλλει αντίγραφο της μελέτης ασφαλείας εγκαταστάσεων ή μονάδων, στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να μεριμνήσει για την κατάρτιση του ειδικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και στην υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχίας προκειμένου να ενεργήσει για την πληροφόρηση του κοινού.

10. Παρέχει κατάλληλες σχετικές πληροφορίες στις εγκαταστάσεις που χορηγεί άδεια και υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, προκειμένου να γίνεται ορθή εκτίμηση της φύσης και της έκτασης του κινδύνου μεγάλου ατυχήματος και να σχεδιάζονται ασφαλή μέτρα πρόληψης και επιτυχείς μελέτες ασφάλειας.

11. Απαγορεύει τη λειτουργία εγκατάστασης ή μονάδας εάν δεν έχουν ληφθεί τα επιβαλλόμενα μέτρα για την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων μεγάλου ατυχήματος.

12. Ελέγχει τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και άλλους χώρους που υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι ασφαλείας.

13. Εξετάζει το ενδεχόμενο υποχρεώσεως των υπευθύνων εγκαταστάσεως με επικίνδυνες ουσίες να εγκαταστήσουν ειδικά συστήματα μετρήσεως της μόλυνσης του περιβάλλοντος από της ουσίες αυτές.

14. Σε περίπτωση τεχνολογικών καταστροφών μεγάλης έκτασης και εφ' όσον υπάρχει αμετακίνητη ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες άλλων χωρών.

15. Ενεργεί και ο,τιδήποτε άλλο προκύπτει από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και την αποστολή των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτό υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων.

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

1. Σχεδιάζει, με βάση το παρόν σχέδιο και τις αρμοδιότητές του, μέτρα για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων, την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή αρωγής στους πληγέντες, στη σφαίρα της δικαιοδοσίας του. Κατά τη σχεδίαση να ληφθούν υπόψη τυχόν ατυχήματα ή δολιοφθορές που ενδέχεται να συμβούν στο ΜΕΤΡΟ ή άλλες εγκαταστάσεις, καθώς επίσης και τα τρομοκρατικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα ανά τον κόσμο.

2. Αποστέλλει τα συνταχθέντα σχέδια στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για έγκριση.

3. Έχει βασικό ρόλο για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές και λοιπές καταστροφές, όπως αναφέρονται στην προσθήκη 1 του Παραρτήματος Α', λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων που διαθέτει σε ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και μέσα και της σπουδαιότητος των οργανισμών που εποπτεύει.

4. Κινητοποιεί όλες τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και τους εποπτευόμενους απ' αυτό οργανισμούς για την αντιμετώπιση των καταστροφών και την παροχή αρωγής στους πληγέντες.

5. Διαθέτει και προωθεί το αναγκαίο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, μηχανήματα και υλικά στην πληγείσα περιοχή για την αντιμετώπιση της καταστροφής και τον περιορισμό των συνεπειών αυτής.

6. Μεριμνά στη σφαίρα της αρμοδιότητός του για την αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής, οδικά δίκτυα και άλλες εγκαταστάσεις.

7. Συγκροτεί κλιμάκια ειδικών για την διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, την επισήμανση κινδύνων, εκτίμηση ζημιών, καταλληλότητα κτιρίων και υποδομών και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.

8. Συγκροτεί επιτροπή εκτίμησης σεισμικών κινδύνων.

9. Μεριμνά για την κατάρτιση ενός γενικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ) για την αντιμετώπιση ατυχήματος μεγάλης έκτασης από δραστηριότητες σχετικές με επικίνδυνες ουσίες, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εθνικής ’μυνας, Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς.

10. Ενεργεί ό,τι εκ των υποχρεώσεών του και των αναγκών υπαγορεύεται για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων και την παροχή κάθε άλλης δυνατής βοήθειας.

11. Στη σχεδίαση να ληφθεί μέριμνα αντιμετωπίσεως περιπτώσεων τρομοκρατικών ενεργειών ή ατυχημάτων στο ΜΕΤΡΟ στις σήραγγες αρμοδιότητος του και σε άλλους σχετικούς χώρους με ιδιαιτερότητες ευπάθειας.

12. Μεριμνά για την μετεγκατάσταση των κατοίκων οικισμών, των οποίων η μεταφορά αποφασίζεται λόγω κατολισθήσεων ή άλλων κινδύνων.

13. Προβλέπει και λαμβάνει κάθε μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο κατά την περίοδο της ηρεμίας, όσο και σε περίπτωση δολιοφθοράς ή εκτεταμένης ρύπανσης λόγω ατυχήματος.

14. Ενεργεί ό,τι είναι αναγκαίο για την ορθή πληροφόρηση του πληθυσμού σε θέματα σεισμικών φαινομένων και την εκπαίδευσή του για την αυτοπροστασία του από σχετικούς κινδύνους.

15. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο προκύπτει από τη σχετική με την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων νομοθεσία και την εν γένει αποστολή και δικαιοδοσία του.

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

1. Μεριμνά, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, για την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων σε θέματα αυτοπροστασίας από κινδύνους καταστροφικών φαινομένων.

2. Ενεργεί ό,τι εκ των πραγματικών αναγκών επιβάλλεται για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε περίπτωση βλάβης των εκπαιδευτικών κτιρίων από καταστροφικά φαινόμενα.

3. Καταρτίζει μνημόνιο ενεργειών για την εκκένωση κατασκηνώσεων εποπτείας του σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, σε περιπτώσεις κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα.

4. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο που από την αποστολή του επιβάλλεται για την αντιμετώπιση κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα.

 

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

1. Ενεργεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ό,τι εκ των πραγμάτων επιβάλλεται για την παροχή αρωγής στους εργαζόμενους που επλήγησαν από καταστροφικά φαινόμενα.

2. Συνδράμει, εφ' όσον του ζητηθεί, τους εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

3. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο υποχρεούται ή δύναται, για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων.

 

Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας

 

1. Συντάσσει, με βάση το παρόν σχέδιο και στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του σχέδια αντιμετωπίσεως εκτάκτων αναγκών και παροχής αρωγής στους πληγέντες. Στα συντασσόμενα σχέδια να γίνει ιδιαίτερη πρόβλεψη για αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από ΠΡΒΧ απειλές.

2. Τα συνταχθέντα απ' αυτό σχέδια τα αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για έγκριση.

3. Μεριμνά για την ύπαρξη και σε περίπτωση ανάγκης την διάθεση και προώθηση στον τόπο των καταστροφών των αναγκαίων ποσοτήτων φαρμάκων, σκηνών, κλινοσκεπασμάτων και άλλων αναγκαίων εφοδίων.

4. Κινητοποιεί τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και τα εποπτευόμενα απ' αυτό ιδρύματα και οργανισμούς για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων ως και την παροχή αρωγής στους πληγέντες, τόσον στους χώρους των καταστροφών, όσο και στους χώρους νοσηλείας.

5. Υποδεικνύει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στην υγεία του πληθυσμού από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

6. Διαθέτει και προωθεί στον τόπο της καταστροφής το αναγκαίο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

7. Συντονίζει το έργο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του στην αντιμετώπιση των καταστροφών και καθορίζει τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγειονομικού ελέγχου στους χώρους προσωρινής διαμονής πληγέντων.

8. Συγκροτεί ειδικές ομάδες αντιμετώπισης ΠΡΒΧ απειλών και μεριμνά για την εκπαίδευση των ατόμων που τις αποτελούν και τον εξοπλισμό τους με τα αναγκαία μέσα και εφόδια, ώστε να είναι ικανές να εκτελούν το έργο τους σε περίπτωση ΠΡΒΧ απειλών.

9. Εκπαιδεύει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό του, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εμβολίων, φαρμάκων και άλλου υγειονομικού υλικού και λαμβάνει κάθε άλλο ενδεικνυόμενο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπίσει κινδύνους προερχομένους από τη βιοτρομοκρατία.

10. Λαμβάνει και υποδεικνύει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποφυγή εισόδου στη χώρα λοιμωδών νόσων ή καταπολεμήσεως και αντιμετωπίσεως αυτών.

11. Μεριμνά για την αυξημένη και επαρκή λειτουργία των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (εφημερία) όταν αυτό επιβάλλουν καταστάσεις εκτάκτων αναγκών.

12. Προβλέπει εναλλακτικές θέσεις και τρόπους λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων σε περίπτωση απειλής ή βλάβης από φυσικές ή άλλες καταστροφές.

13. Δημιουργεί τις αναγκαίες κατά την κρίση του υποδομές για τον συντονισμό του δικτύου παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής στήριξης, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε άτομα, οικογένειες και ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

14. Αντιμετωπίζει δια των υπηρεσιών του συμβάντα που αφορούν τη δημόσια υγεία ευπαθών πληθυσμών, μεταναστών και προσφύγων που σχετίζονται με περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

15. Ενεργεί και κάθε άλλο που από την αποστολή του επιβάλλεται, καθώς και από τους προβληματισμούς που προκύπτουν στην παγκόσμια κοινωνία από τα περιστατικά της βιοτρομοκρατίας.

 

Υπουργείο Γεωργίας

 

1. Σχεδιάζει για την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του και των σχετικών ενδείξεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Α του παρόντος σχεδίου.

2. Κινητοποιεί όλες τις υπηρεσίες του και τους εποπτευόμενους απ' αυτό οργανισμούς για την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και την παροχή αρωγής στους πληγέντες στην σφαίρα της δικαιοδοσίας του.

3. Επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και συγκεντρώνει όλα τα σχετικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις στοιχεία.

4. Εξετάζει, καταγράφει και εκτιμά ζημιές που προκαλούνται στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, στο φυσικό και ζωικό περιβάλλον από φυσικές καταστροφές και μεριμνά για την παροχή αρωγής στους πληγέντες.

5. Εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες λήψης προληπτικών μέτρων σε περίπτωση μόλυνσης των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων από ΠΡΒΧ ουσίες.

6. Ενεργεί και ό,τι άλλο επιβάλλεται από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και την αποστολή του.

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

1. Σχεδιάζει και μεριμνά για την μεταφορά των κρατουμένων σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση βλαβών των σωφρονιστικών καταστημάτων από φυσικές ή άλλες καταστροφές.

2. Μεριμνά για τη διάσωση και διαφύλαξη των δικογραφιών και των αρχείων των δικαστηρίων σε περίπτωση καταστροφών των δικαστικών μεγάρων λόγω εκτάκτων αναγκών.

3. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο που από την αποστολή του προκύπτει.

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών

 

1. Σχεδιάζει στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του και με βάση το παρόν σχέδιο μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων.

 

2. Κινητοποιεί και συντονίζει τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να επιτευχθεί η διάσωση αρχαιολογικών μνημείων, μουσείων, κειμηλίων και λοιπών πολυτίμων θησαυρών και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που υπέστησαν.

 

3. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο εμπίπτει στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του και υπαγορεύεται από τα πραγματικά περιστατικά, την ισχύουσα νομοθεσία και την αποστολή του Υπουργείου.

 

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

 

1. Σχεδιάζει, στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του και με βάση το παρόν σχέδιο, μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και μεγάλων ατυχημάτων και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες.

2. Κινητοποιεί τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του και τους υπαγόμενους σ' αυτό οργανισμούς και φορείς για την εξασφάλιση των επικοινωνιών, των εγκαταστάσεων, των μέσων και την αποκατάσταση των ζημιών - βλαβών που υπέστησαν.

3. Μεριμνά με ιδιαίτερη προβλεπτικότητα για τη σχεδίαση μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών σε σήραγγες ή σε άλλους χώρους αρμοδιότητός του με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδίως σε περιπτώσεις τρομοκρατικών ενεργειών ή χρήσης ΠΡΒΧ ουσιών.

4. Εκδίδει δια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες σχετικές με τον εντοπισμό και την αναγγελία καταστροφών (πυρκαϊών, ρύπανσης κ.λ.π).

5. Εκτελεί και οποιοδήποτε άλλο έργο, που επιβάλλεται από τις κρατούσες συνθήκες, την ισχύουσα νομοθεσία και την αποστολή του Υπουργείου.

 

Yπουργείο Δημόσιας Τάξεως

 

1. Συντάσσει δια των αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με βάση το παρόν

σχέδιο και στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών και παροχής κάθε δυνατής αρωγής στους πληγέντες.

2. Αποστέλλει τα συνταχθέντα σχέδια στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για έγκριση.

3. Διαδραματίζει, βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, λόγω του ότι διαθέτει τις κύριες δυνάμεις πολιτικής προστασίας, με οργάνωση, εξειδίκευση, εξοπλισμό και μέσα.

4. Κινητοποιεί όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητός του, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να ληφθούν μέτρα προστασίας της ζωής της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και μέτρα διάσωσης περίθαλψης και παροχής αρωγής στους πληγέντες.

5. Προβλέπει και σχεδιάζει μέτρα για τον έγκαιρο εντοπισμό και την καταστολή πυρκαϊών. Οργανώνει για την

επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεσματικούς και ευέλικτους προληπτικούς και κατασταλτικούς μηχανισμούς με πλήρη και επαρκή εξοπλισμό.

6. Δραστηριοποιείται σε περίπτωση εκδηλώσεως οποιουδήποτε καταστροφικού φαινομένου ή μεγάλου ατυχήματος για τη διάσωση ατόμων, περιουσιών και του περιβάλλοντος.

7. Σχεδιάζει και υλοποιεί αντιπυρικά μέτρα κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η έγκαιρη επισήμανση, αναγγελία και επέμβαση. Οργανώνει και συντονίζει όλες τις δυνάμεις που διατίθενται για την κατάσβεση των πυρκαϊών.

8. Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες για την εκκένωση περιοχών, όταν αποφασιστεί το μέτρο αυτό και λαμβάνει όλα τα μέτρα αρμοδιότητός του για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πληγέντων, τόσο στους χώρους καταστροφής, όσο και στους χώρους εγκαταστάσεως αυτών.

9. Αναπτύσσει τα δίκτυα πληροφοριών σε όλους τους τομείς δράσεως για τη συλλογή, επεξεργασία και εκμετάλλευση πληροφοριών σχετικών με τα κατά περίπτωση καταστροφικά φαινόμενα και ιδίως όταν πρόκειται για τρομοκρατικές κάθε μορφής ενέργειες, προκειμένου να εκτιμηθεί το είδος, η έκταση και η ένταση του κινδύνου και να ληφθούν τα ενδεικνυόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα.

10. Συγκροτεί ειδικές ομάδες αντιμετώπισης ΠΡΒΧ απειλών και μεριμνά για την επαρκή εκπαίδευση των ατόμων που τις αποτελούν και τον εξοπλισμό τους με τα αναγκαία μέσα και εφόδια, ώστε να είναι ικανές να αντιμετωπίσουν ΠΡΒΧ απειλές σε όλες τις ζώνες ( καυτή, θερμή και ψυχρή).

11. Μεριμνά για την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας, σε συνεργασία με τον ασκούντα την εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, για την εφαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού τους στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης.

12. Συντονίζει και αναλαμβάνει στα πλαίσια των παρεχομένων δυνατοτήτων θέματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης προσωπικού βιομηχανιών, βιοτεχνιών, ιδρυμάτων, σχολείων κ.λ.π, στην αντιμετώπιση πυρκαϊών.

13. Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση και ΠΡΒΧ απειλών.

14. Ενεργεί, στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του, ότι επιβάλλεται για την ενημέρωση των πληγέντων και την εμψύχωση αυτών για την αποφυγή πανικού, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

15. Παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο των εμπλεκομένων για την παροχή κάθε είδους αρωγής στους πληγέντες.

16. Διαθέτει το απαιτούμενο και προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία, προσωπικό του για τη συγκρότηση και λειτουργία συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας όταν αυτό απαιτηθεί.

17. Εκδίδει οδηγίες προς τις ανά την χώρα υπηρεσίες του για τη συλλογή πληροφοριών ή εντοπισμό φαινομένων, σχετικών με την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων και πέραν των άλλων, άμεση ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Κέντρο Επιχειρήσεων).

18. Ενεργεί ο,τιδήποτε άλλο που η σοβαρότητα των εκτάκτων αναγκών επιβάλλει ή προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία και την αποστολή των Υπουργείων.

 

Yπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 

1. Σχεδιάζει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και με βάση το παρόν σχέδιο μέτρα αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

2. Αποστέλλει το συνταχθέν απ' αυτό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) για έγκριση.

3. Κινητοποιεί τις κεντρικές και τις περιφερειακές υπηρεσίες του και διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, την αντιμετώπιση ατυχημάτων και λοιπών καταστροφών καθώς και τη διενέργεια επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή ευθύνης του.

4. Συνεργάζεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ΠΡΒΧ απειλών στον τομέα ευθύνης του.

5. Εξασφαλίζει τα απαιτούμενα πλωτά μέσα, όταν αυτό απαιτηθεί λόγω εκτάκτων αναγκών, για τη μεταφορά προσωπικού μέσων και εφοδίων.

6. Ενεργεί ό,τι άλλο από τις περιστάσεις, την αποστολή του και την ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλεται.

 

Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 

1. Ενημερώνει το κοινό με έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες για την εμφάνιση, εξέλιξη και αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραπληροφόρησης, ανησυχίας και πανικού.

2. Πληροφορεί τα μέσα ενημέρωσης για την εξέλιξη, τις συνέπειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων.

3. Μεριμνά ώστε οι κρατικοί και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί να μεταδίδουν, σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, οδηγίες προς τους πολίτες που προέρχονται από το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο ή από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

4. Λαμβάνει και κάθε άλλο ενδεικνυόμενο μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και την αποστολή του.

 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

 

Δραστηριοποιείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών και την παροχή αρωγής στους πληγέντες.

 

Υπουργείο Αιγαίου

 

Ενεργεί στη σφαίρα ευθύνης του ο,τιδήποτε απορρέει από την αποστολή του, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις περιφερειακές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πληγέντες.

 

6. ΔIΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (ΔΜ) - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

α. Γενικά

1. Με τον όρο Διοικητική Μέριμνα, εννοούμε την κάλυψη των αναγκών, τόσο των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας όσο και των πληγέντων, σε απαιτήσεις μέσων, στέγασης, σίτισης, ιματισμού, υγειονομικής περίθαλψης, κινήσεων, καυσίμων, φωτισμού, θέρμανσης, οικονομικών δαπανών κ.λπ.

2. Όλο αυτό το σύστημα με τα επί μέρους τμήματα διοικητικής μέριμνας, πρέπει να υλοποιηθούν με μέριμνα των κατά περίπτωση αρμοδίων - συναρμοδίων φορέων κατά τον επί μέρους σχεδιασμό αντιμετώπισης των συγκεκριμένων καταστροφικών φαινομένων, ώστε να είναι εμφανής η εκδήλωση της πρόνοιας του κράτους στον πολίτη.

Προς τούτο απαιτείται η έκδοση λεπτομερών οδηγιών επί του θέματος.

3. Πλέον των ανωτέρω να ληφθούν υπ' όψιν κατά τη σχεδίαση και τα θεσμικά πλαίσια που προβλέπουν επιπρόσθετα μέτρα αρωγής στους πληγέντες (οικονομική βοήθεια κ.λπ.).

β. Συντονισμός Επιχειρήσεων

1. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων, γίνεται, αναλόγως του είδους ή της έντασης της καταστροφής (Γενική, Περιφερειακή, Τοπική), από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τους οικείους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους Νομάρχες αντίστοιχα. Οι ανωτέρω στο έργο τους συνεπικουρούνται, από τους επικεφαλής των δυνάμεων που ενεργούν στον τομέα ευθύνης των.

2. Το Εθνικό Κέντρο Χειρισμού κρίσεων (Εθνικό Κέντρο επιχειρήσεων ΓΓΠΠ), πρέπει να έχει σαφή εικόνα της καταστάσεως και συνεχή ενημέρωση με πληροφορίες, εκτιμήσεις και προβλέψεις προκειμένου να συνδράμει κατά τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τις επιχειρησιακές και λοιπές δυνάμεις.

γ. Επικοινωνίες

1. Σε όλες τις ΦΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων δυνάμεων γίνονται κατά τον πλέον συντονισμένο τρόπο με τα υφιστάμενα δίκτυα του ΟΤΕ, της κινητής και δορυφορικής τηλεφωνίας, καθώς και με τα ειδικά δίκτυα ασυρμάτων επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και των άλλων επιχειρησιακών φορέων (Ε.Δ, ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, ΕΚΑΒ, κλπ), αναλόγως των κατά περίπτωση δυνατοτήτων και των προς αντιμετώπιση φαινομένων.

2. Τονίζεται η λήψη μέτρων ασφαλείας επικοινωνιών ιδίως κατά τη διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.