ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ Α 50/12081/642/2006 - ΦΕΚ Β'/1222/5.9.2006

Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Εχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 229/1986 (Α’ 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 396/1989 (Α’ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του π.δ. 189/1995 (Α’ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1998)».

 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 (Α’ 19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (Α’ 85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

 

4. Το π.δ. 121/2004 (Α’ 84) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

 

5. Τις διατάξεις του ν. 6422/1934 (Α’ 412) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 470/1985 (Β’ 183) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει «περί ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/23/ΕΟΚ».

 

7. Το ν. 1577/1985 (Α’ 210) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

8. Την υπ’ αριθμ. Φ7.5/1816/88/272.2004 (Β’ 470) «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με το πρότυπο HD 384».

 

9. Το άρθρο 2 του α.ν. 1672/1951 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν. 1468/1950 περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού κ.λπ.», όπως ισχύει.

 

10. Την από 16.3.2006 υποβληθείσα εισήγηση της Επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ Γ’ 7.5/17491/1236/13.10.2005 (Β’ 1474) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

11. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

Αρθρο 1

 

Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.

 

Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύεται στην συνέχεια:

1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΑΟΤ HD 384.

2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η διάταξη, ή οι διατάξεις διαφορικού ρεύματος, πρέπει να καλύπτουν όλα τα υπόλοιπα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της Ε.Η.Ε. τα οποία δεν καλύπτονται με διάταξη διαφορικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

3. Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευαστεί με τον προηγουμένως ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν υπάρχει, τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η κάλυψη από ηλεκτροπληξία με διάταξη ή διατάξεις διαφορικού ρεύματος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος στις παλαιές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριετίας από την δημοσίευση της παρούσας ρύθμισης.

Ιδιαίτερα, σε παλαιές εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα γείωσης του δικτύου ΤΤ (άμεση γείωση μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να ελέγχεται με μέτρηση όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η αντίσταση της γείωσης πριν από την εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος. Αν η τιμή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα μετρηθεί, δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας της Ε.Η.Ε., όπως αναφέρεται στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση της γείωσης (π.χ. με πρόσθεση ηλεκτροδίων).

Όλα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να έχουν ληφθεί σε αυτές τις Ε.Η.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση σφάλματος προς εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη: η τάση επαφής σε αυτά δεν θα ξεπεράσει τα 50V και η τάση τροφοδότησης στο αντίστοιχο τμήμα της Ε.Η.Ε, στο οποίο εμφανίζεται το σφάλμα, θα διακόπτεται σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα.

4. Κοντά στην διάταξη ή τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος, θα πρέπει να τοποθετείται πινακίδα με οδηγίες στα ελληνικά για δοκιμή καλής λειτουργίας από τον χρήστη όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5312.1.5 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

5. Στα τμήματα των Ε.Η.Ε. που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία εφαρμόζεται σαν μέτρο προστασίας από ηλεκτροπληξία:

-Ηλεκτρικός διαχωρισμός,

-Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (SELV) ή πολύ χαμηλή τάση προστασίας (PELV),

η κάλυψη των τμημάτων αυτών με διάταξη διαφορικού ρεύματος είναι προαιρετική, εφόσον αυτά τα μέτρα προστασίας πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

6. Για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος που πρέπει να εγκαθίστανται με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως και για αυτές που αναφέρθηκαν στις παραπάνω παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου δεν θα πρέπει να δίδεται δυνατότητα παράκαμψης τους από τον χρήστη.

 

 

Αρθρο 2

 

Θεμελιακή Γείωση.

 

1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου από το οποίο τροφοδοτούνται, η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική.

 

2. Ο τρόπος κατασκευής της θεμελιακής γείωσης είναι αυτός που προδιαγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα έως ότου εκδοθούν τα αντίστοιχα σχετικά πρότυπο του Ε.Λ.Ο.Τ..

 

3. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οικοδομές από προκατασκευασμένα στοιχεία ή οι λυόμενες κατασκευές οι οποίες δεν διαθέτουν ειδική θεμελίωση.

 

4. Σε κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα κατασκευών, δύνανται να εφαρμόζεται η απ’ ευθείας γείωση στο χάλυβα του φέροντος οργανισμού.

 

5. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης του παρόντος θα πρέπει να εναρμονισθεί ανάλογα ο ισχύων Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρο 30).

 

 

Αρθρο 3

 

Επαγγελματικά δικαιώματα στις εγκαταστάσεις της παρούσας απόφασης.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα για τη μελέτη, εφόσον αυτή προβλέπεται, την επίβλεψη εκτέλεσης της μελέτης, την εγκατάσταση και την επίβλεψη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

 

Αρθρο 4

 

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.