ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 17/12/2014/ΦΕΚ Α 262/17.12.2014

 

Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

   2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθεί άμεσα το ακόλουθο Σχέδιο της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 4060/2012 (Α' 65) και τροποποιήθηκε με την από 12.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 240) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Α' 18).

 

   3. Το γεγονός με την έγκριση του προαναφερόμενου Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 8 Δεκεμβρίου 2014 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα.

 

   4. Την, για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της δεύτερης Σύμβασης.

 

   5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

’ρθρο 1

Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της

 

   1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility Agreement») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.ΧΣ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα δύο (2) παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτημα Ι).

 

   2. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τη δεύτερη Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.

   β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράψει τη δεύτερη Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.

   γ) Παρέχεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη δεύτερη Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.

   Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η υπογραφή της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της παραγράφου 1, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται με την παράγραφο 1.

 

   3. Η ισχύς της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της παραγράφου 1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτή. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, η δεύτερη Σύμβαση της παραγράφου 1, μετά την υπογραφή της από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζεται στη Βουλή για ενημέρωση.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

   Σχετικά με τη Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (όπως τροποποιήθηκε με την Τροποποιητική Σύμβαση της 12ης Δεκεμβρίου 2012) μεταξύ

 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ως Κράτους - Μέλους Δικαιούχου ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ως Εγγυητή

και

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Σύμβαση (εφεξής η «Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση») συνάπτεται από και μεταξύ:

 

   (Α) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής το «ΕΤΧΣ»), μιας ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο, με έδρα στη διεύθυνση 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg (RCS Luxembourg Β 153.414), εκπροσωπούμενου από τον [κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο καιτον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο],

 

   (Β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής η «Ελλάδα»), εκπροσωπούμενης από τον (.)Υπουργό Οικονομικών,

 

   (Γ) της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής η «Τράπεζα της Ελλάδος»), εκπροσωπούμενης από τον (.) Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, και

 

   (Δ) του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Νόμο για την Ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (3864/2010), ως Εγγυητή βάσει της Συμφωνίας - Πλαισίου Διευκόλυνσης, όπως ορίζεται στη συνέχεια (εφεξής το «ΤΧΣ»), εκπροσωπούμενου από την(.), Διευθύνουσα Σύμβουλο και τον (.)Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

   Στην παρούσα αναφερόμενα, από κοινού, ως τα «Συμβαλλόμενα Μέρη» και το καθένα χωριστά ως το «Συμβαλλόμενο Μέρος».

 

   Προοίμιο

 

   Λαμβανομένου υπόψη ότι,

 

   (1) μια Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (εφεξής η «Σύμβαση Διευκόλυνσης») συνήφθη μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, στις 15 Μαρτίου 2012.

   (2) Μετά τη δήλωση του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου 2012, στην οποία αναφερόταν ότι τα Κράτη-Μέλη της ευρωζώνης θα ήταν πρόθυμα να εξετάσουν μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας, μεταξύ άλλων και σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στην Ελλάδα από το ΕΤΧΣ, η Σύμβαση Διευκόλυνσης τροποποιήθηκε με μια πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση , με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2012.

   (3) Μετά τη δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα της 8ης Δεκεμβρίου 2014, στην οποία αναφερόταν ότι τα Κράτη-Μέλη της ευρωζώνης ήταν ευνοϊκά διατεθειμένα για παράταση της Συμφωνίας - Πλαισίου Διευκόλυνσης και την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας της 9ης Δεκεμβρίου 2014 που περιείχε το πραγματικό αίτημα για μια τέτοια παράταση, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν, με την παρούσα, να παρατείνουν την Περίοδο Διαθεσιμότητας, όπως ορίζεται στην παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση .

   (4) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν ότι οι τροποποιήσεις της Σύμβασης Διευκόλυνσης θα εφαρμοστούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δεύτερης Τροποποιητικής Συμφωνίας.

 

   Τώρα, ως εκ τούτου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

 

   1. ΚΥΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

   Η Κύρια Σύμβαση Διευκόλυνσης τροποποιείται ως εξής:

 

   1.1 με την αντικατάσταση του ορισμού της «Περιόδου Διαθεσιμότητας» στη Ρήτρα I (ΟΡΙΣΜΟΙ) με το ακόλουθο κείμενο:

   «Ο όρος «Περίοδος Διαθεσιμότητας», για οποιανδήποτε Διευκόλυνση, σημαίνει την περίοδο που ορίζεται ως τέτοια από τους εφαρμοστέους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.»

   1.2 με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) της Ρήτρας 2 (Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ) στο Παράρτημα I (Schedule 1) της Κύριας Σύμβασης Διευκόλυνσης (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι της Διευκόλυνσης) με το ακόλουθο κείμενο:

   «Η Περίοδος Διαθεσιμότητας σε σχέση με την παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση θα αρχίσει από την ημερομηνία (συμπεριλαμβανόμενη) κατά την οποία οι εν λόγω Ειδικοί Όροι της Διευκόλυνσης θα τεθούν σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 3 και θα λήξει στις 28 Φεβρουαρίου 2015 (συμπεριλαμβανόμενη).»

 

   2. ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

 

   Η Κύρια Σύμβαση Διευκόλυνσης τροποποιείται, περαιτέρω, ως εξής:

   2.1 με την προσθήκη μιας νέας παραγράφου, με αριθ. 11, στο Προοίμιο ως εξής:

«Η παρούσα Σύμβαση τροποποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012 με μια Τροποποιητική Σύμβαση που αφορούσε, μεταξύ άλλων, μια αναβολή καταβολής τόκων, και μια μεταβολή στο επίπεδο του χρεούμενου Περιθωρίου, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων για πράξεις επαναγοράς χρέους (εφεξής η «Πρώτη Τροποποιητική Συμφωνία»). Η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε στις [19] Δεκεμβρίου 2014 με μια Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την παράταση της Περιόδου Διαθεσιμότητας».

   2.2 στη Ρήτρα 1 (ΟΡΙΣΜΟΙ) του Παραρτήματος I της (Schedule 1) Σύμβασης Διευκόλυνσης (Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι της Διευκόλυνσης):

 

   (α) με την αντικατάσταση του ορισμού της «Τροποποιητικής Σύμβασης » στη Ρήτρα 1 (ΟΡΙΣΜΟΙ) του Παραρτήματος 1 (Schedule 1) της Σύμβασης Διευκόλυνσης (Δανειακή Διευκόλυνση, Ειδικοί Όροι της Διευκόλυνσης) με το ακόλουθο κείμενο:

 

   "Ο όρος «Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση » έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Προοίμιο της παρούσας Σύμβασης "

   (β) με την προσθήκη, στον ορισμό των «Πράξεων Επαναγοράς Χρέους», της λέξης «Πρώτη» πριν από τις λέξεις «Τροποποιητική Σύμβαση »,

   (γ) με τη διαγραφή του ορισμού της «Ημερομηνίας Εναρξης Ισχύος».

 

   3. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

   Εκτός από τις ρήτρες της Σύμβασης Διευκόλυνσης που τροποποιούνται με τις διατάξεις των Ρητρών 1 και 2 της παρούσας Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης , όλες οι άλλες ρήτρες της Κύριας Σύμβασης Διευκόλυνσης παραμένουν αμετάβλητες.

 

   4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

   Οι δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη Ρήτρα 5 (1) της Κύριας Σύμβασης Διευκόλυνσης παραμένουν αληθείς και ακριβείς κατά την ημερομηνία της παρούσας (μεταξύ άλλων σε σχέση με την παρούσα Δεύτερη Σύμβαση, τη Κύρια Σύμβαση Διευκόλυνσης, όπως τροποποιείται από την παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και τις νομικές γνωμοδοτήσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε σχέση με την παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και δεν υφίσταται σε εκκρεμότητα Γεγονός Υπερημερίας (όπως ορίζεται στη Κύρια Σύμβαση Διευκόλυνσης) κατά την ημερομηνία της παρούσας.

 

   5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

   5.1 Η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και τυχόν μη συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

   5.2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υποβάλουν οποιαδήποτε διαφορά ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τη νομιμότητα, την εγκυρότητα, την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

   5.3 Η Ρήτρα 5.2 είναι προς όφελος του ΕΤΧΣ και μόνο. Ως εκ τούτου, καμία διάταξη της Ρήτρας 5.2 δεν θα εμποδίζει το ΕΤΧΣ να κινήσει διαδικασίες σχετικά με μία διαφορά στα δικαστήρια του τόπου κατοικίας της Ελλάδας ή του δικαίου που διέπει την παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και η Ελλάδα υποβάλλεται, με την παρούσα, αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο, το ΕΤΧΣ μπορεί να εισαγάγει παράλληλες διαδικασίες σε οποιοδήποτε αριθμό των δικαιοδοσιών αυτών.

   5.4 Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται με την παρούσα, αμετάκλητα και άνευ όρων, από οιαδήποτε ασυλία της οποίας είναι ή ενδέχεται να καταστούν δικαιούχοι, όσον αφορά στα ίδια ή τα περιουσιακά τους στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της ασυλίας έναντι αγωγής, δικαστικής απόφασης ή άλλης εντολής, από κατάσχεση, σύλληψη ή ασφαλιστικά μέτρα πριν την έκδοση δικαστικής απόφασης, και από την εκτέλεση και επιβολή εις βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στο βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό δίκαιο.

 

   6. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

   Μετά την υπογραφή της από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη, η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και όλες οι τροποποιήσεις της Κύριας Σύμβασης Διευκόλυνσης που θα πραγματωθούν με την παρούσα θα τεθούν σε ισχύ μόνο κατά την ημερομηνία που το ΕΤΧΣ θα έχει παραλάβει την επίσημη αναγγελία, με τη μορφή των Νομικών Γνωμοδοτήσεων που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 (Annex 1), ότι η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση έχει δεόντως εκτελεστεί για λογαριασμό της Ελλάδας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ και ότι όλες οι υποχρεώσεις της Ελλάδας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΧΣ, σε σχέση με την εν λόγω Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές, σύμφωνα με τους όρους τους και ότι καμία περαιτέρω ενέργεια δεν απαιτείται για τη θέση τους σε ισχύ.

 

   7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ της Σύμβασης

   7.1 Η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε αριθμό αντιτύπων, με την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Τα κάθε αντίτυπο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρωτότυπης Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβαση και η υπογραφή των αντιτύπων έχει την ίδια ισχύ ως εάν οι υπογραφές στα αντίτυπα να είχαν τεθεί σε ένα μόνο αντίγραφο της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβαση

   7.2 Το ΕΤΧΣ, αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης σε καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

 

   8. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

   8.1 Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση ή τα συμφραζόμενα απαιτούν κάτι διαφορετικό, οι όροι με κεφαλαία γράμματα που ορίζονται στη Κύρια Σύμβαση Διευκόλυνσης θα έχουν την έννοια της παρούσας Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης

   8.2 Τα Παραρτήματα (Annexes) της παρούσας Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:

   Παράρτημα 1 (Annex 1).Έντυπο Νομικής Γνωμοδότησης

   Παράρτημα 2 (Annex 2). Κατάλογος Επαφών

   Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις [] Δεκεμβρίου 2014 και στην Αθήνα στις [] Δεκεμβρίου 2014

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εκπροσωπούμενη από (.)    Εκπροσωπούμενη από (.)

[Τίτλος]                       [Τίτλος]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενο από

Υπουργός Οικονομικών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκπροσωπούμενη από [..]

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εκπροσωπούμενο από [..]

Διευθύνουσα Σύμβουλος  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Annex 1)

ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ I: ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

(επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών)

[τόπος, ημερομηνία]

Προς το: ΕΤΧΣ

[Να συμπληρωθεί η διεύθυνση]

Re: Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση με ημερομηνία [·] 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Νομική Γνωμοδότηση

Αξιότιμοι Κύριοι,

   Υπό την ιδιότητα μου ως Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρομαι στην προαναφερόμενη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (εφεξής από κοινού αναφερόμενα ως η «Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση»), που έχει συναφθεί μεταξύ, μεταξύ άλλων, του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής το «Κράτος -Μέλος Δικαιούχος») και της Τράπεζας της Ελλάδος στις [·] 2014.

   Δηλώνω ότι είμαι αρμόδιος για την έκδοση της παρούσας νομικής γνωμοδότησης σε σχέση με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση, εξ ονόματος του Κράτους -Μέλους Δικαιούχου.

   Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης και του Μνημονίου.

   Έχω εξετάσει, επίσης, τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που ισχύουν για το Κράτος - Μέλος Δικαιούχο και την Τράπεζα της Ελλάδος, τις αρμοδιότητες των υπογραφόντων και κάθε άλλο έγγραφο, όπως έχω κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο.

   Επιπλέον, έχω διενεργήσει όσες άλλες έρευνες και έχω εξετάσει όσα θέματα δικαίου έχω θεωρήσει συναφή με τη γνωμοδότηση που εκφράζεται στην παρούσα.

   Έχω υποθέσει (i) τη γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός από αυτές του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου και της Τράπεζας της Ελλάδος) και τη συμμόρφωση όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (ii) την ικανότητα και δικαιοδοσία σύναψης της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή τους από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εκτός από το Κράτος - Μέλος Δικαιούχο και την Τράπεζα της Ελλάδος και (iii) την εγκυρότητα, δεσμευτική ισχύ και εκτελεστότητα της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

   Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στην παρούσα γνωμοδότηση θα έχουν την έννοια που ορίζεται στη Κύρια Σύμβαση Διευκόλυνσης και τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση.

   Η παρούσα γνωμοδότηση περιορίζεται στο ελληνικό δίκαιο, ως έχει κατά την ημερομηνία της παρούσας γνωμοδότησης.

 

   Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, είμαι της γνώμης ότι:

 

   1. Όσον αφορά στους νόμους, κανονισμούς και τις νομικά δεσμευτικές αποφάσεις που ισχύουν σήμερα στο Κράτος - Μέλος Δικαιούχο, το Κράτος - Μέλος Δικαιούχος δεσμεύεται, με την εκτέλεση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης από τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργό Οικονομικών, έγκυρα και αμετάκλητα, να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει αυτής.

 

   2. Η προετοιμασία, υπογραφή και εκτέλεση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης εκ μέρους του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου (i) έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί με όλες τις απαιτούμενες συγκαταθέσεις, ενέργειες, εγκρίσεις και εξουσιοδοτήσεις και (ii) δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάσουν οποιονδήποτε ισχύοντα κανονισμό ή απόφαση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε συμφωνία ή Συνθήκη δεσμευτική γι' αυτό ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του.

 

   3. Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που παρέχονται από το Κράτος - Μέλος Δικαιούχο στο Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση είναι αληθείς και ακριβείς.

 

   4. Καμία διάταξη της παρούσας Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης δεν αντιβαίνει ούτε περιορίζει τα δικαιώματα του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου να προβαίνει σε έγκαιρη και αποτελεσματική καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφείλεται για κεφάλαιο, τόκους ή άλλες επιβαρύνσεις, στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης, όπως τροποποιήθηκε με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση.

 

   5. Η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση είναι σε κατάλληλη νομική μορφή, βάσει του ελληνικού δικαίου, για αναγκαστική επιβολή εις βάρος του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αναγκαστική επιβολή της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης δεν θα ήταν αντίθετη προς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας, τη δημόσια τάξη του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου, διεθνείς συνθήκες ή τις γενικά αποδεκτές αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν το Κράτος - Μέλος Δικαιούχο και την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

   6. Δεν είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης αυτή να πρέπει να κατατεθεί, καταχωρηθεί, ή εγγραφεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρχή του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου.

 

   7. Κανείς φόρος, δασμός, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από το Κράτος - Μέλος Δικαιούχο ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή δεν θα οφείλονται σε σχέση με την εκτέλεση και την παράδοση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης καθώς και με οποιαδήποτε πληρωμή ή μεταφορά κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και άλλων ποσών που οφείλονται δυνάμει της Σύμβασης Διευκόλυνσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση

 

   8. Καμία άδεια συναλλαγματικού ελέγχου δεν απαιτείται και κανένα τέλος ή άλλη προμήθεια δεν καταβάλλονται για τη μεταφορά οποιουδήποτε ποσού οφείλεται βάσει της Σύμβασης Διευκόλυνσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση.

 

   9. Η υπογραφή της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης από τον (.) Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, νόμιμα και έγκυρα, δεσμεύει την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

   10. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή του δικαίου που δεσμεύει το Κράτος - Μέλος Δικαιούχο και την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

   11. Το Κράτος - Μέλος Δικαιούχος και η Τράπεζα της Ελλάδος έχουν νόμιμα, ουσιαστικά και αμετάκλητα υποβληθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, σε σχέση με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και κάθε απόφαση των δικαστηρίων αυτών θα είναι οριστική και εκτελεστή στο Κράτος - Μέλος Δικαιούχο.

 

   12. Ούτε το Κράτος - Μέλος Δικαιούχο, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε οποιαδήποτε από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία δεν απολαύουν ασυλίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας ή άλλως από τη δικαιοδοσία, την κατάσχεση - είτε πριν είτε μετά μια απόφαση - ή την εκτέλεση σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία αφορά στη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση

 

   13. Η εκτέλεση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του].

 

   14. [Η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση έχει εγκύρως κυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου].

 

   15. Εν κατακλείδι, η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση έχει δεόντως εκτελεστεί για λογαριασμό του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου και της Τράπεζας της Ελλάδα, σε σχέση με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και τη Σύμβαση Διευκόλυνσης, όπως τροποποιήθηκε με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές, σύμφωνα με τους όρους τους και καμία περαιτέρω ενέργεια δεν απαιτείται προκειμένου αυτή να τεθεί σε ισχύ.

 

   Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών

 

ΜΕΡΟΣ II: ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ

(επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβούλου στο ΤΧΣ)

[τόπος, ημερομηνία]

Προς το: ΕΤΧΣ

[Να συμπληρωθεί η διεύθυνση]

Σχετ: Δεύτερη Τροποποιητική Συμφωνία της [·] 2014 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Νομική Γνωμοδότηση

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

   Υπό την ιδιότητα μου ως ειδικός σύμβουλος στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής ο «Εγγυητής»), παραπέμπω στην προαναφερόμενη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (εφεξής αναφερόμενα ως η «Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση»), που έχει συναφθεί μεταξύ, μεταξύ άλλων, του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής το «Κράτος - Μέλος Δικαιούχος») και της Τράπεζας της Ελλάδος στις [·] 2014.

   Δηλώνω ότι είμαι αρμόδιος για την έκδοση της παρούσας νομικής γνωμοδότησης σε σχέση με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση, για λογαριασμό του Εγγυητή.

   Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβαση Έχω εξετάσει, επίσης, τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που ισχύει στο Κράτος - Μέλος Δικαιούχο και την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Εγγυητή, τις αρμοδιότητες των υπογραφόντων και κάθε άλλο έγγραφο, όπως έχω κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει όσες άλλες έρευνες και εξετάσει όσα θέματα δικαίου έχω θεωρήσει συναφή με τη γνωμοδότηση που εκφράζεται στην παρούσα.

   Έχω υποθέσει (i) τη γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός από εκείνες για λογαριασμό του Εγγυητή) και τη συμμόρφωση όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (ii) την ικανότητα και αρμοδιότητα σύναψης της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή τους από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, εκτός από τον Εγγυητή και (iii) την εγκυρότητα, δεσμευτική επίπτωση και εκτελεστότητα της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για κάθε συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

   Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στην παρούσα γνωμοδότηση θα έχουν την έννοια που ορίζεται στη Σύμβαση Διευκόλυνσης και τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση.

   Η παρούσα γνωμοδότηση περιορίζεται στο ελληνικό δίκαιο, ως έχει κατά την ημερομηνία της παρούσας γνωμοδότησης.

   Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, είμαι της γνώμης ότι:

   1. Όσον αφορά στους νόμους, τους κανονισμούς και τις νομικά δεσμευτικές αποφάσεις που ισχύουν σήμερα στο Κράτος - Μέλος Δικαιούχο, ο Εγγυητής δεσμεύεται, με την εκτέλεση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβαση από τον [], έγκυρα και αμετάκλητα, να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει αυτής.

   2. Η προετοιμασία, υπογραφή και εκτέλεση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης εκ μέρους του Εγγυητή: (i) έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως με όλες τις αναγκαίες συναινέσεις, ενέργειες, εγκρίσεις και άδειες, και (ii) δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα κανονισμό ή απόφαση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε συμφωνία ή Συνθήκη δεσμευτική γι' αυτόν ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του.

   3. Η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση είναι σε κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο για αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του Εγγυητή. Η αναγκαστική εκτέλεση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης δεν θα ήταν αντίθετη με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας, τη δημόσια τάξη του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου, διεθνείς συνθήκες ή τις γενικά αποδεκτές αρχές του διεθνούς δικαίου που είναι δεσμευτικές για τον Εγγυητή.

   4. Η υπογραφή της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβαση από τον [] δεσμεύει, νομίμως και εγκύρως, τον Εγγυητή.

   5. Η επιλογή του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή που δεσμεύει το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

   6. Ο Εγγυητής έχει νόμιμα, ουσιαστικά και αμετάκλητα υποβληθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, σε σχέση με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση, και κάθε απόφαση των δικαστηρίων αυτών θα είναι οριστική και εκτελεστή στο Κράτος -Μέλος Δικαιούχο.

   7. Ούτε ο Εγγυητής ούτε οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο απολαύει ασυλίας για λόγους εθνικής κυριαρχίας ή άλλως από δικαιοδοσία, κατάσχεση - είτε πριν είτε μετά μια δικαστική απόφαση - ή εκτέλεση, σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή διαδικασία αφορά στη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση.

   8. Η εκτέλεση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3864/2010 του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου, όπως ισχύουν σήμερα.

   9. Μια εκτελεστή και έγκυρη απόφαση για ένα χρηματικό ποσό, η οποία εκδίδεται εις βάρος του Εγγυητή από ένα δικαστήριο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαστήρια που αναφέρονται στη Ρήτρα 15 (3) της Σύμβασης Διευκόλυνσης, σε σχέση με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης, θα αναγνωρίζεται και εκτελείται από τα ελληνικά δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ή / και με τα άρθρα 780 και 905 και επόμενα του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

   10. Εν κατακλείδι, η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση έχει δεόντως εκτελεστεί για λογαριασμό του Εγγυητή και όλες οι υποχρεώσεις του Εγγυητή σε σχέση με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση και τη Σύμβαση Διευκόλυνσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση, είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και καμία περαιτέρω ενέργεια δεν απαιτείται για την εφαρμογή της.

   Οι απόψεις που εκτίθενται ανωτέρω υπόκεινται στις ακόλουθες επιφυλάξεις και όρους:

   (α) η παρούσα γνωμοδότηση υπόκειται σε όλους τους νόμους περί αφερεγγυότητας, πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης, στάσης πληρωμών, εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και τους υπόλοιπους νόμους που, γενικά, επηρεάζουν τα δικαιώματα των πιστωτών ή των ενέγγυων πιστωτών,

   (β) εάν ένα ελληνικό Δικαστήριο επιληφθεί της ακρόασης μιας υπόθεσης με βάση τη Σύμβαση Διευκόλυνσης, ενδέχεται να μη θεωρήσει οριστικά τα πιστοποιητικά

και τους προσδιορισμούς που η Σύμβαση Διευκόλυνσης αναφέρει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον τρόπο αυτό,

   (γ) καμία γνωμοδότηση δεν εκφράζεται για πραγματικά στοιχεία, και

   (δ) επιμέρους κανόνες αλλοδαπού δικαίου ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι είναι ανεφάρμοστοι στα δικαστήρια του Κράτους - Μέλους Δικαιούχου, εάν αυτοί είναι αντίθετοι με την ελληνική δημόσια τάξη, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Κανονισμού Ρώμη I 593/2008 ή με Ελληνικούς Υποχρεωτικούς Κανόνες, κατά την έννοια του ’ρθρου 9 του Κανονισμού Ρώμη I 593/2008. Η επιλογή αλλοδαπού δικαίου θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιβάλλεται, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας, κατά την έννοια του άρθρου 7 της Συνθήκης της Ρώμης.

Νομικός Σύμβουλος στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (Annex 2)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Για το Δανειστή, την ΕΚΤ και την Επιτροπή:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Circuit de la Foire Internationale

L-1347 Λουξεμβούργο

Σε προσοχή: Οικονομικού Διευθυντή

Τηλ: +352 260 962 600

Φαξ: +352 260 911 600

SWIFT BIC: EFSFLULL

Με αντίγραφα σε:

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Kaiserstrasse 29

60311 Frankfurt am Main, Γερμανία

Σε προσοχή: Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Τηλ: + 49 69 1344 3470

Φαξ: +49 69 1344 6171

SWIFF BIC: ECBFDEFFBAC

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων -

Μονάδα L-4 «Δανειοληψιών, λογιστικής, δανειοδοτήσεων και διακανονισμού συναλλαγών»

L-2920 Λουξεμβούργο

Σε προσοχή: Επικεφαλής της Μονάδας

Τηλ: +352430136372

Φαξ: +352 4301 36599

SWIFT BIC: EUCOLULL

Για την Ελλάδα:

Υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ελ. Βενιζέλου 37

101 65 Αθήνα, Ελλάδα

Σε προσοχή: Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

Φαξ: + 30 210 3338205

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

Ομήρου 8,

10564 Αθήνα

Τηλ: +30 210 3701800

Φαξ: +30 210 3701850

Με αντίγραφο προς την Τράπεζα της Ελλάδος:

Τράπεζα της Ελλάδος

Ελ. Βενιζέλου 21

102 50 Αθήνα, Ελλάδα

Σε προσοχή: Υπηρεσίας Κρατικών Οικονομικών Λειτουργιών & Λογαριασμών

Τμήμα Κρατικών Λογαριασμών

Φαξ: + 30 210 3221007

SWIFT BIC: BNGRGRAA

Για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Ελ. Βενιζέλου 10

106 71 Αθήνα, Ελλάδα

Σε προσοχή: Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΤΧΣ

Τηλ: + 30 210 363 5420

Φαξ: +30 210 362 8082

 

’ρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

 

   Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.