ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 86/2009 - ΦΕΚ 114/Α'/16.7.2009

Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

    Έχοντας υπόψη:

 

    1. Τις διατάξεις:

    α. της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 ( ΦΕΚ Α'158) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α'278 ) «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις».

    β. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

    γ. Της υπ' αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 40).

 

    2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ., δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

    3. Την υπ' αριθμ. 266/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Ανάδοχη οικογένεια — Προϋποθέσεις

 

    1. Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι, κατά την έννοια των άρθρων 1533 παρ. 4, 1607 παρ. 1 εδ. 1, 1655 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 9 του ν. 2082/1992, είναι οικογένειες αποτελούμενες από συζύγους με ή χωρίς παιδιά, ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μεμονωμένα άτομα (άγαμα ή διαζευγμένα ή χήρα) με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, οποιουδήποτε βαθμού με τον ανήλικο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων ανάδοχων γονέων η επιλογή γίνεται υποχρεωτικά κατά τη σειρά αναφοράς του προηγούμενου εδαφίου, λαμβανομένης υπόψη και της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1, εδάφιο πρώτο και δεύτερο.

    Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται.

 

    2. Η τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχους γονείς επιτρέπεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

    α) Οι ανάδοχοι γονείς πληρούν τα όρια ηλικίας και έχουν διαφορά ηλικίας από τον αναδεχόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί υιοθεσίας.

    β) Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς έχουν καλή ψυχική, διανοητική και σωματική υγεία, ιδίως μάλιστα δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.

    γ) Οι ανάδοχοι γονείς και οι συνοικούντες με αυτούς δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα ή δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα αδικήματα εκείνα που επισύρουν έκπτωση από τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με το άρθρο 1537 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ναρκωτικών και περί εμπορίας ανθρώπων και οργάνων.

    δ) Οι ανάδοχοι γονείς έχουν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα να καλύψουν τα βασικά έξοδα διατροφής, μόρφωσης και ιατρικής περίθαλψης του ανάδοχου τέκνου, διαθέτοντας επαρκείς προς τούτο οικονομικούς πόρους και καταβάλλοντας προσωπική φροντίδα.

    Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, και δ της παραγράφου αυτής πρέπει να συντρέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της αναδοχής.

 

Αρθρο 2

Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια

 

    1. Οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 1655 του Αστικού Κώδικα και τηρουμένων και των λοιπών σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, να τοποθετήσουν το ανήλικο παιδί, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του, σε ανάδοχη οικογένεια, κατά προτίμηση συγγενική, καταρτίζοντας μαζί της τη σχετική σύμβαση.

    Εάν τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα το κρίνουν σκόπιμο, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, για εξεύρεση της κατάλληλης οικογένειας.

 

    2. Προκειμένου για τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, από νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί επίτροπος του κατά το άρθρο 1600 του Αστικού Κώδικα συνάπτεται μεταξύ του επιτρόπου, όπως αυτός κατά περίπτωση εκπροσωπείται νόμιμα, και των ανάδοχων γονέων σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος γονέας αναλαμβάνει την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου, και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Αστικό Κώδικα και το παρόν προεδρικό διάταγμα. Στη σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως, γίνεται μνεία ότι ο ανάδοχος γονέας έλαβε γνώση του περιεχομένου των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του παρόντος προεδρικού διατάγματος και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών και τις από αυτά απορρέουσες δεσμεύσεις του.

 

    3. Για να τοποθετηθεί με δικαστική απόφαση ανήλικος σε ανάδοχη οικογένεια, πρέπει το συμφέρον του να επιβάλλει την ανάθεση της πραγματικής φροντίδας του σε τρίτους (ανάδοχους γονείς), ιδίως δε συγγενείς κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος είτε γιατί οι γονείς του αδυνατούν ή εμποδίζονται να ασκούν, κατά τρόπο ικανοποιητικό, εν όλω ή εν μέρει τη γονική μέριμνα, είτε γιατί ο επίτροπός του αδυνατεί ή εμποδίζεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του που σχετίζονται με την εξασφάλιση της υγιούς σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης του ανηλίκου. Η αναδοχή ανηλίκου προκρίνεται ιδίως σε περιπτώσεις εκθέτων, ορφανών ή εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς τους ή προκειμένου περί εκτός γάμου μη αναγνωρισμένων τέκνων, από τη μητέρα τους, κακοποιημένων ή παραμελημένων από τους γονείς τους ή άλλους συνοικούντες, καθώς και ανηλίκων που διαβιούν σε ιδρύματα.

 

Αρθρο 3

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

    1. Οι επιθυμούντες να γίνουν ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν στον αρμόδιο για την εποπτεία της αναδοχής φορέα:

    α. Αίτηση, από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλικία τους και στην οποία πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε τεκμηριωμένα ο λόγος που τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς.

    β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

    γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έχει καταθέσει τη δήλωση φόρου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα όταν εκδοθεί.

    δ. Πιστοποιητικό δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα, από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα.

    ε. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή κίνησης σχετικής διαδικασίας από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας των αιτούντων και όσων συνοικούν με αυτούς.

    στ. Αντίγραφο τύπου Α' ποινικού μητρώου των ιδίων και των συνοικούντων με αυτούς ενηλίκων μελών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδίκημα από εκείνα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 του Αστικού Κώδικα, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ναρκωτικών ή περί εμπορίας ανθρώπων ή οργάνων.

    ζ. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα προβλεπόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο στ αδικήματα, καθώς και πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από την Εισαγγελία του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόποινοι για τα ίδια αδικήματα.

    Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούνται να διεξαγάγει κοινωνική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων ανάδοχων γονέων προς εγγραφή τους στο Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος. Κατά την κρίση για την καταλληλότητα εκτιμάται ιδιαίτερα η συμμετοχή του αιτούντος σε ταχύρρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψηφίων ανάδοχων γονέων, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία διεξάγεται και περατούται εντός εξαμήνου, ο φορέας διαβιβάζει άμεσα την απόφασή του στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης προς εγγραφή του υποψήφιου ανάδοχου γονέα στο ως άνω Μητρώο.

 

    2. Προκειμένου για τοποθέτηση ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια με δικαστική απόφαση ή κατόπιν σύμβασης καταρτισθείσας μεταξύ νομικού προσώπου που έχει οριστεί επίτροπος, κατά το άρθρο 1600 του Αστικού Κώδικα, και του ανάδοχου γονέα, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

    α. Επί ορφανών, ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι η επιμέλεια του τέκνου δεν έχει ανατεθεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

    β. Επί τέκνων μονογονεϊκών οικογενειών, αίτηση του γονέα.

    γ. Επί εγκαταλελειμμένων και από τους δύο γονείς ή έκθετων ή κακοποιημένων ή παραμελημένων τέκνων, οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο αρμόδιου κατά νόμο οργάνου από το οποίο να προκύπτει το γεγονός της εγκατάλειψης ή έκθεσης ή κακοποίησης ή παραμέλησης του ανηλίκου.

    δ. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση διορισμού του επιτρόπου.

 

Αρθρο 4

Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς

 

    1. α. Στους ανάδοχους με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση κατά το άρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του παρόντος, γονείς, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, παρέχεται η προβλεπόμενη από την υπουργική απόφαση του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 2082/1992, όπως ισχύει, οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου.

    β. Οι ανάδοχοι γονείς, κατόπιν προηγούμενης αιτιολογημένης απόφασης της διοίκησης του φορέα που έχει την ευθύνη της εποπτείας της συγκεκριμένης αναδοχής, ενισχύονται οικονομικά από τον προϋπολογισμό του φορέα, στο πλαίσιο της παρεχόμενης κατά τα ανωτέρω ενίσχυσης, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε ειδικές δαπάνες, αναγκαίες για την προσωπική φροντίδα και την ομαλή ανάπτυξη του ανηλίκου, ιδίως σε δαπάνες ορθοδοντικής, λογοθεραπείας, φυσικοθεραπείας ή άλλης εξειδικευμένης θεραπείας. Οι παραπάνω αναφερόμενες ανάγκες πρέπει να αποδεικνύονται από γνωμάτευση ειδικού ιατρού.

    γ. Στην περίπτωση αναδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του παρόντος, τότε μόνο καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση στους ανάδοχους γονείς, όταν ο υπόχρεος προς καταβολή διατροφής στον ανήλικο αδυνατεί να την παράσχει. Η αδυναμία καταβολής διατροφής πρέπει να προκύπτει, ιδίως από προσαγωγή πιστοποιητικού απορίας ή από εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

 

    2. Ο ανήλικος που τοποθετείται σε ανάδοχη οικογένεια και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό οργανισμό του έχοντος την επιμέλειά του. Σε περίπτωση που ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου είναι ανασφάλιστος ή ο ανήλικος προστατεύεται από φορείς πρόνοιας, εκδίδεται πιστοποιητικό απορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

    3. Οι ανήλικοι που προέρχονται από ιδρύματα και τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες, καθώς και οι ανήλικοι που τοποθετούνται σε ανάδοχη οικογένεια με δικαστική απόφαση ή κατόπιν σύμβασης μεταξύ των φυσικών γονέων ή του επιτρόπου, που είναι φυσικό πρόσωπο, με την ανάδοχη οικογένεια, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπόχρεος προς καταβολή διατροφής στον ανήλικο αδυνατεί να την παράσχει, εγγράφονται κατά προτεραιότητα και φοιτούν δωρεάν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς αρμοδιότητας των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. του τόπου κατοικίας των ανάδοχων γονέων. Ομοίως γίνονται δεκτοί, κατά προτεραιότητα, χωρίς κλήρωση και χωρίς περιορισμό στα νηπιαγωγεία και στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία όπου αυτά υπάρχουν. Επίσης, φιλοξενούνται, κατά προτεραιότητα, στις παιδικές εξοχές και τα Κέντρα Οικογενειακών Διακοπών που λειτουργούν στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος.

 

    4. Σε ανάδοχους γονείς, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον, πέρα των επιβαλλομένων από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος υποχρεώσεων για την πραγματική φροντίδα του τέκνου που αναδέχθηκαν, είναι δυνατό να απονέμονται τιμητικές διακρίσεις από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Αρθρο 5

Εποπτεία της αναδοχής

 

    1. Η εποπτεία της αναδοχής, σύμφωνα με το νόμο και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος, ανατίθεται, κατά περίπτωση, στους εξής φορείς:

    α. Στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες αποτελούν ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπό την εποπτεία της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.

    β. Στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ή, κατά περίπτωση, στα Τμήματα Πρόνοιας των Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τους ανηλίκους των οποίων η επιτροπεία έχει ανατεθεί σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 1600 του Αστικού Κώδικα.

    γ. Στα δημοτικά βρεφοκομεία για τους ανηλίκους που έχουν υπό την προστασία τους.

 

    2. Ο αρμόδιος για την εποπτεία της αναδοχής φορέας υποχρεούται:

    α. να οργανώνει επισκέψεις οργάνων του τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε το κρίνει σκόπιμο στην ανάδοχη οικογένεια, για να διαπιστώνει τους όρους διαβίωσης και ανατροφής του τοποθετηθέντος ανηλίκου. Οι επισκέψεις μπορεί να γίνονται και χωρίς προειδοποίηση των ανάδοχων γονέων,

    β. να καταβάλλει τακτικά την οικονομική ενίσχυση του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος,

    γ. να χορηγεί τη σχετική βεβαίωση στους ανάδοχους γονείς έτσι ώστε να τους παρέχονται οι διευκολύνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος,

    δ. να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους ανάδοχους γονείς και να τους διευκολύνει, κατά το μέτρο του δυνατού, στην άσκηση των καθηκόντων τους ως ανάδοχων γονέων,

    ε. να επιλαμβάνεται αμέσως επειγουσών περιπτώσεων που αφορούν τον ανήλικο ευθύς μόλις ειδοποιηθεί από τον ανάδοχο γονέα ή τρίτο,

    στ. να παρέχει τις αναγκαίες συμβουλές στους ανάδοχους γονείς για θέματα που αφορούν την όλη λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος και μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή διαβίωση του ανηλίκου,

    ζ. να συμπεριφέρεται προς τους ανάδοχους γονείς με τον επιβαλλόμενο σεβασμό χωρίς καμιά διάκριση λόγω κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης ή πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεών τους, τηρώντας κατά τα λοιπά τις διατάξεις του νόμου 3304/2005, όπως κάθε φορά ισχύει,

    η. να τηρεί το Ειδικό Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος.

 

    3. Ο αρμόδιος για την εποπτεία της αναδοχής φορέας, συντάσσει και αποστέλλει ανά εξάμηνο στο αρμόδιο Δικαστήριο έκθεση σχετικά με τις αναφερόμενες στην παρ. 2 δράσεις του, εάν δεν προκύψει ανάγκη για έκτακτη ενημέρωσή του. Αντίγραφο της έκθεσης διαβιβάζεται από τον ίδιο φορέα και στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, προκειμένου να καταχωρηθεί στο αρχείο του Εθνικού Μητρώου Ανάδοχων Γονέων, του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος.

 

Αρθρο 6

Μητρώα αναδόχων ανηλίκων

 

    1. Στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης τηρείται το «Εθνικό Μητρώο Ανάδοχων Ανηλίκων», στο οποίο καταχωρίζονται όσοι έχουν κριθεί, με τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος, ως κατάλληλοι ανάδοχοι γονείς. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζονται η διαδικασία και τα στοιχεία που εισάγονται στο Εθνικό Μητρώο Ανάδοχων Ανηλίκων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

    2. Σε κάθε φορέα, αρμόδιο για την εποπτεία της αναδοχής, τηρείται Ειδικό Μητρώο, στο οποίο εμφαίνεται το ονοματεπώνυμο του φυσικού γονέα ή του επιτρόπου ή η επωνυμία του επιτρόπου στις περιπτώσεις διορισμού νομικών προσώπων ως επιτρόπων, σύμφωνα με το άρθρο 1600 του Αστικού Κώδικα, το ονοματεπώνυμο του ανάδοχου γονέα, το ονοματεπώνυμο του τοποθετηθέντος ανηλίκου, η διεύθυνση κατοικίας του ανάδοχου γονέα, η τυχόν επιμόρφωσή του και οποιοδήποτε άλλο συναφές στοιχείο κρίνεται αναγκαίο. Ο ανάδοχος γονέας οφείλει να ενημερώνει αμελλητί για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου τον αρμόδιο φορέα, ο οποίος υποχρεούται, ανά εξάμηνο, να αποστέλλει τις μεταβολές στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

 

    3. Τα αρχεία της προηγούμενης παραγράφου εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ιδιωτικού βίου. Οι πληροφορίες που αφορούν τους ανάδοχους γονείς συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

    4. Η αναδοχή ανηλίκου που γίνεται με σύμβαση αναγγέλλεται υποχρεωτικά, χωρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Το βάρος της αναγγελίας φέρουν αυτοτελώς τόσο οι φυσικοί γονείς ή ο επίτροπος όσο και οι ανάδοχοι γονείς. Παράλειψη αναγγελίας της αναδοχής από τον ανάδοχο γονέα ή αδικαιολόγητα καθυστερημένη αναγγελία συνεπάγεται (και για όσο χρονικό διάστημα δεν γίνεται η αναγγελία) στέρηση των ευεργετημάτων του άρθρου 4 του παρόντος.

    Σε περίπτωση αναδοχής που διατάσσεται με δικαστική απόφαση, η αναγγελία γίνεται εντός εύλογου χρόνου με επιμέλεια του Γραμματέα του δικάσαντος Δικαστηρίου προς στην αρμόδια κατά περίπτωση κοινωνική υπηρεσία.

 

Αρθρο 7

Ταχύρρυθμα προγράμματα επιμόρφωσης

 

    1. Οι αρμόδιοι για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια φορείς υποχρεούνται στη διενέργεια, αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους επιστημονικούς φορείς, ταχύρρυθμων προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψηφίων ανάδοχων γονέων. Οι ανωτέρω φορείς δύνανται επίσης, να οργανώνουν και να εκτελούν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ανάδοχων γονέων στους οποίους έχει ήδη τοποθετηθεί ανήλικος, κατά τις διατάξεις του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζεται το περιεχόμενο των ανωτέρω προγραμμάτων, η χρονική διάρκεια, ο τρόπος διεξαγωγής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

    2. Η εκπαίδευση γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που ορίζει ο φορέας, ιδίως νομικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στους εκπαιδευτές δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

    3. Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων προγραμμάτων επιμόρφωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς που συμμετείχαν σε αυτά, λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης αυτών από τον φορέα.

 

Αρθρο 8

Κυρώσεις

 

    1. Ο ανάδοχος γονέας που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, πέρα από άλλες κυρώσεις που προβλέπουν κείμενες διατάξεις, χάνει την ιδιότητα του ανάδοχου γονέα για ένα έτος από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του φορέα. Σε περίπτωση υποτροπής η ιδιότητα του ανάδοχου γονέα χάνεται οριστικά.

 

    2. Ειδικότερα, ο ανάδοχος γονέας που καταδικάσθηκε τελεσίδικα για αδίκημα από εκείνα που επισύρουν, σύμφωνα με το άρθρο 1537 του Αστικού Κώδικα, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για κακοποίηση ή παραμέληση ανηλίκου ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ναρκωτικών ή περί εμπορίας ανθρώπων ή οργάνων, εκπίπτει αυτοδίκαια της ιδιότητας του ανάδοχου γονέα και δεν δύναται να κριθεί στο μέλλον ανάδοχος γονέας δια βίου, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 1662 και 1663 του Αστικού Κώδικα. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ανάδοχο γονέα και στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης προκειμένου να καταχωρηθεί στο Μητρώο του άρθρου 6 παρ. 1.

 

    3. Υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών, που υπαίτια παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, ελέγχονται πειθαρχικώς, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων, επιφυλασσομένης και τυχόν ποινικής ευθύνης τους.

 

Αρθρο 9

Έναρξη ισχύος

 

    1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

    2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και στις αναδοχές που έχουν ήδη τελεσθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του. Οι αρμόδιοι φορείς εποπτείας των υφιστάμενων αναδοχών υποχρεούνται όπως, εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, προβούν στην καταχώρηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 και στην αναγγελία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 4 αυτού.

 

    3. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 2 εδ. 2 του ν. 2447/1996 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και επόμενα του π.δ. 337/1993.

 

    Στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.