ΠΔ 47/2005 - ΦΕΚ 64/Α/10.3.2005

Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλιση του.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (Α' - 47).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2225 /1994 «Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (Α' -121) όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' -137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' - 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α'-38).

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β' - 519).

6. Την υπ' αριθμ. ΕΠ Ο3\5.5.2004 γνώμη της «Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών».

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί, καθόσον τούτο εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα όπως η τυχόν απαιτούμενη μίσθωση κυκλωμάτων για την άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών καθώς και η τυχόν απαιτούμενη από την αρμόδια αρχή ειδική επεξεργασία ή ανάλυση των στοιχείων επικοινωνίας.

Η ανωτέρω ενδεχόμενη δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εθνικής Αμυνας, και Δημόσιας Τάξης, κατά περίπτωση.

8. Την υπ' αριθμ. 28/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

 

Γενικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και την καταγραφή σε ενιαίο κείμενο των όρων και της διαδικασίας αυτής καθώς και των τεχνικών και οργανωτικών μεθόδων με τις οποίες μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί και να διασφαλισθούν τα αποτελέσματα της, έτσι ώστε να μη θίγεται η ιδιωτική ζωή και η προσωπικότητα του πολίτη, παρά μόνο στο μέτρο και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο, χάριν της προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της διακρίβωσης των εγκλημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 2225/1994 (Α'-121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3115/2003 (Α' -47) και των εν γένει ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

 

Αρθρο 2

 

Ορισμοί.

 

Για την εφαρμογή του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

1. «Αρμόδια αρχή»:

Η Δικαστική ή άλλη πολιτική, στρατιωτική ή αστυνομική δημόσια αρχή, η οποία δικαιούται να υποβάλει αίτηση για άρση του απορρήτου και να λάβει τα στοιχεία της επικοινωνίας.

2. «Δικαστική αρχή»:

Η Αρχή που έχει αρμοδιότητα να εκδώσει διάταξη για άρση του απορρήτου.

3. «Διάταξη»:

Η απόφαση για άρση του απορρήτου που εκδίδεται από την δικαστική αρχή.

4. «Πάροχος υπηρεσιών επικοινωνιών»:

Η επιχείρηση, η οποία παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.

5. «Πάροχος δικτύου επικοινωνιών»:

Η επιχείρηση, η οποία εγκαθιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο που παρέχει υπηρεσίες επικοινωνιών.

6. «Συνδρομητής»:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών επικοινωνιών ή πάροχο δικτύου επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

7. «Χρήστης»:

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες επικοινωνιών.

8. «Φορητότητα αριθμού κλήσης»:

Η δυνατότητα των χρηστών να διατηρούν τον ή τους αριθμούς κλήσης τους όταν αλλάζουν πάροχο υπηρεσίας επικοινωνιών, τοποθεσία ή τύπο υπηρεσίας.

9. «Υπηρεσία προστιθέμενης αξίας»:

Κάθε μη τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, η οποία παρέχεται ή υποστηρίζεται από δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

10. «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»:

Υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας ή παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών, το οποίο εκτελεί εμπιστευτική αποστολή στη διαδικασία της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.

11. «Επισύνδεση»:

Η παράλληλη σύνδεση τρίτου σε δίκτυο επικοινωνιών κατά τρόπο ώστε να παρακολουθεί διεξαγόμενη επικοινωνία και να λαμβάνει το περιεχόμενο και τα στοιχεία αυτής σε πραγματικό χρόνο.

12. «Διεπιλογή»:

Η απευθείας επιλογή καλούμενου εσωτερικού αριθμού Συνδρομητικού Κέντρου (ΡΑΒΧ) από τον καλούντα.

13. «Περιαγωγή»

Παρεχόμενη υπηρεσία που εξασφαλίζει σε συνδρομητές να χρησιμοποιούν δίκτυο άλλο από εκείνο του οποίου είναι συνδρομητές.

14. «Εκτροπή κλήσης»

Αυτόματη μεταβίβαση εισερχόμενης κλήσης σε άλλον αριθμό κλήσης του ιδίου ή άλλου παρόχου με εντολή του συνδρομητή.

15. «Πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης»:

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας που είναι αρμόδιος σύμφωνα με το νόμο να εκδίδει πιστοποιητικά ή να παρέχει άλλες υπηρεσίες συναφείς με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

16. «Ονοματοδότης»:

Σειρά αλφαριθμητικών χαρακτήρων προς ένδειξη της ταυτότητας τηλετυπικού συνδρομητή που μεταδίδεται αυτόματα στην τηλετυπική επικοινωνία.

 

 

Αρθρο 3

 

Είδη επικοινωνίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

1. Η άρση του απορρήτου δεν αφορά την δια ζώσης επικοινωνία, αλλά κάθε είδους επικοινωνία, η οποία διεξάγεται μέσω δικτύου επικοινωνίας ή παρόχου υπηρεσιών επικοινωνιών και την οποία χρησιμοποιεί ο συνδρομητής ή χρήστης κατά του οποίου λαμβάνεται το μέτρο της άρσης.

 

2. Τα είδη και οι μορφές επικοινωνίας, που υπόκεινται στην άρση του απορρήτου, είναι ιδίως τα ακόλουθα:

α. Επιστολογραφία, ήτοι επιστολές, δέματα, ταχυμεταφορές στοιχείων, τηλεγραφήματα, επιταγές κ.λπ.

β. Τηλετυπική επικοινωνία (συνδρομητική).

γ. Τηλεφωνική επικοινωνία, ήτοι σταθερή και κινητή τηλεφωνία.

δ. Επικοινωνία δεδομένων μέσω δικτύων δεδομένων, μισθωμένων κυκλωμάτων κ.α.

ε. Επικοινωνίες μέσω διαδικτύου (Internet).

στ. Ασυρματική επικοινωνία, ήτοι σταθερή ασύρματη πρόσβαση, επικοινωνία κλειστών ομάδων χρηστών κ.ά.

ζ. Δορυφορική επικοινωνία, ήτοι επικοινωνία μέσω δορυφορικής σύνδεσης τελικού χρήστη (π.χ. VSAT).

η. Επικοινωνία κάθε μορφής μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων.

θ. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που υπερτίθενται επί των προηγούμενων μορφών επικοινωνίας, αποτελούν ιδίως:

Ι. Ο Αυτόματος τηλεφωνητής

II. Τα Τηλεομοιοτυπήματα (FAX)

III. Τα Γραπτά μηνύματα (SMS / MMS)

IV. Οι Υπηρεσίες πληροφοριών

V. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

VI. Η πρόσβαση σε ιστοσελίδες

VII. Η πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων

VIII. Οι Ηλεκτρονικές συναλλαγές

IX. Οι Τηλεδιασκέψεις

Χ. Οι Πληροφορίες καταλόγου

XI. Οι Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

ι. Οι συνδυασμένες μορφές επικοινωνίας που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας από τις παραπάνω επικοινωνίες, όπως είναι π.χ. η πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων ή σε δίκτυα Internet από το Επιλεγόμενο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN). Ειδικότερα στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας είναι δυνατόν να διαφοροποιείται ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (πρόσβαση στο διαδίκτυο) από τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

 

 

Αρθρο 4

 

Στοιχεία επικοινωνίας.

 

1. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας, στα οποία είναι δυνατόν να αναφέρεται μία διάταξη άρσης του απορρήτου εξαρτώνται από το είδος της επικοινωνίας και εξειδικεύονται κατά περίπτωση ως εξής:

α. Επιστολογραφία:

αα. Πάροχος υπηρεσίας

ββ. Αποστολέας

γγ. Αποδέκτης

δδ. Περιεχόμενο

β. Τηλετυπική επικοινωνία:

αα. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνδρομητή ή χρήστη

ββ. Καλών και καλούμενος αριθμός και ονοματοδότης

γγ. Χρόνος και διάρκεια κλήσης

δδ. Χρέωση

εε. Περιεχόμενο τηλετυπήματος

γ. Τηλεφωνική επικοινωνία:

Επί συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, που είναι συνδρομητής ή χρήστης παρόχου υπηρεσιών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είναι δυνατόν να ζητηθούν τα ακόλουθα συγκεκριμένα στοιχεία εισερχόμενων και απερχόμενων κλήσεων.

αα. Καλών και καλούμενος αριθμός κλήσης και στις αναπάντητες κλήσεις.

ββ. Καλών και καλούμενος συνδρομητής και πελάτης και στις αναπάντητες κλήσεις

γγ. Ώρα έναρξης και ώρα λήξης της επικοινωνίας.

δδ. Γεωγραφικός εντοπισμός καλούντος και καλούμενου (στις κινητές επικοινωνίες) είτε ομιλούν, είτε πρόκειται για SMS, είτε είναι σε θέση stand-by, είτε πραγματοποιούν αναπάντητη κλήση.

εε. Περιεχόμενο επικοινωνίας (φωνή, εικόνα κ.λπ.)

στστ. Στοιχεία ταυτότητας τερματικής συσκευής και σύνδεσης(ΙΜΕΙ,ΙΜ3Ι,ΤΜ3Ι)

ζζ. Οι αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που εισάγει ο χρήστης για την πραγματοποίηση της σύνδεσης ή για την ενεργοποίηση ειδικών υπηρεσιών ή λειτουργιών.

ηη. Η σηματοδότηση της ετοιμότητας για την πρόσβαση (προειδοποιητικό σήμα επικοινωνίας).

θθ. Πραγματικός προορισμός και ενδιάμεσοι αριθμοί κλήσεως, σε περίπτωση εκτροπής της κλήσης.

δ. Επικοινωνία δεδομένων:

Η επικοινωνία δεδομένων (data) πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

αα. Μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων

ββ. Μέσω ειδικών δικτύων υπολογιστών (μεταγωγής πακέτων):

- με αφιερωμένες συνδρομητικές γραμμές,

- με πρόσβαση από το Επιλεγόμενο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)

γγ. Μέσω του Διαδικτύου (Internet)

Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η παροχή όλων των ενδιαφερόντων στοιχείων, ιδίως του καλούντος και καλούμενου χρήστη, του χρόνου και διάρκειας επικοινωνίας, και των μεταβιβαζόμενων στοιχείων.

ε. Επικοινωνίες μέσω διαδικτύου (Internet)

αα. Η πρόσβαση των χρηστών στο Διαδίκτυο πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:

- Με μισθωμένο ψηφιακό κύκλωμα (μόνιμη σύνδεση)

- Μέσω του Επιλεγόμενου Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου (σύνδεσηαναλογική, ISDN, DSL), καθώς καιτωνδι-κτύων κινητής τηλεφωνίας.

- Με σταθερή ασύρματη πρόσβαση (ΣΑΠ).

ββ. Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου, ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις διαδικτύου (ISP, Internet Service Provider), υποχρεούται να διαθέτει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των χρηστών-πελατών του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ιστοσελίδα) καθώς και τον τρόπο πρόσβασης τους.

Κάθε πρόσβαση του χρήστη στο διαδίκτυο καταγράφεται στις εγκαταστάσεις του ISP στο επίπεδο του δικτύου (πακέτα IP). Με τη διάταξη μπορεί να επιτραπεί η εξέταση του περιεχομένου των πακέτων προκειμένου να αποκαλυφθούν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις ενέργειες του χρήστη στο διαδίκτυο, όπως:

- επισκεπτόμενες διευθύνσεις

- χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες (e-mail, συναλλαγές κ.λπ.)

- περιήγηση σε ιστοσελίδες και βάσεις πληροφοριών

- ανταλλαγή δεδομένων /αρχείων μέσω της υπηρεσίας FTP

- τηλεφωνική επικοινωνία μέσω διαδικτύου (VoIP).

στ. Ασυρματική επικοινωνία

αα. Σταθερή ασύρματη πρόσβαση (ΣΑΠ)

Τα δίκτυα ΣΑΠ μπορούν να παρέχουν όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας που παρέχονται από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, ήτοι τηλεφωνία, υπηρεσίες ISDN, πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων και Internet, μισθωμένα κυκλώματα, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κ.λπ.

Για την εξασφάλιση των στοιχείων επικοινωνίας, που αφορούν τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση στους σταθμούς βάσης των δικτύων ΣΑΠ με την συγκατάθεση και συνεργασία των παροχών υπηρεσιών ΣΑΠ.

ββ. Τοπικά ασυρματικά δίκτυα

Τα τοπικά ασυρματικά δίκτυα 802.11 και Bluetooth λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz και εξυπηρετούν περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές παρέχοντας κυρίως υπηρεσίες τηλεφωνίας, δεδομένων και Internet.

Η λήψη και καταγραφή των άνω στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να επιτραπεί με την πρόσβαση στους σταθμούς βάσης WiFi των δικτύων αυτών, με τη συνεργασία των παροχών.

γγ. Συστήματα επικοινωνίας κλειστών ομάδων χρηστών

Τα εν λόγω δίκτυα είναι ιδιωτικά και η πρόσβαση για τη λήψη στοιχείων επικοινωνίας σε αυτά γίνεται αναγκαίως με την συνεργασία των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι και υποχρεούνται προς τούτο.

ζ. Δορυφορική επικοινωνία:

αα. Συστήματα VSAT

Τα συστήματα VSAT παρέχουν στον τελικό χρήστη, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τερματικό VSAT συνδεόμενο με τον επίγειο δορυφορικό σταθμό βάσης (HUB) του συστήματος, όλες τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Εφόσον ο σταθμός HUB βρίσκεται εντός της χώρας, μπορεί να επιτραπεί η λήψη των προσωπικών στοιχείων του χρήστη και των δεδομένων επικοινωνίας με την συνεργασία του παρόχου της υπηρεσίας VSAT.

ββ. Δορυφορικά συστήματα επικοινωνίας πλοίων

Τα συστήματα αυτά παρέχουν την δυνατότητα στα πλοία, με την χρήση κατάλληλων τερματικών, να εξασφαλίζουν μέσω δορυφορικών συνδέσεων πρόσβαση στα λοιπά δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, μέσω των οποίων μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία.

η. Μισθωμένα κυκλώματα:

Τα απαιτούμενα στοιχεία εξαρτώνται από το είδος του μισθωμένου κυκλώματος (αναλογικό, ψηφιακό, δορυφορικό) και την συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας για την οποία χρησιμοποιούνται (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, μετάδοση δεδομένων, σύνδεση Internet κ.λπ.), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

θ. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:

Τα απαιτούμενα στοιχεία εξαρτώνται από την συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και από το είδος επικοινωνίας η οποία την εξυπηρετεί. Συγκεκριμένα για τις υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω (άρθρο 3 παρ. 2) σημειώνονται τα ακόλουθα:

αα. Αυτόματος τηλεφωνητής

Τα μεταδιδόμενα φωνητικά μηνύματα καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο που καταγράφεται η συνομιλία (περίπτ. γ).

ββ. Τηλεομοιοτυπήματα (FAX)

Η αποτύπωση των σχετικών στοιχείων γίνεται με τη χρήση συσκευής FAX.

γγ. Γραπτά μηνύματα (SMS/MMS)

Καταγραφή και αποθήκευση στα αρχεία του παρόχου υπηρεσιών γίνεται εφόσον ζητηθεί.

δδ. Υπηρεσίες πληροφοριών

Καταγραφή κάθε πρόσβασης γίνεται στα αρχεία του παρόχου.

εε. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Καταγράφονται στα αρχεία του παρόχου τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ηλεκτρονική διεύθυνση

- Παραλήπτες των εξερχόμενων μηνυμάτων (ηλεκτρονική διεύθυνση)

- Αποστολείς των εισερχομένων μηνυμάτων (ηλεκτρονική διεύθυνση)

- Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων,

στστ. Πρόσβαση σε ιστοσελίδες

- Καταγράφονται στα αρχεία του παρόχου τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης

- Σε περίπτωση που ο χρήστης διαθέτει εξυπηρετητή ιστοσελίδων (Web Server), μπορεί να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και τα στοιχεία των συναλλαγών που γίνονται μέσω του εξυπηρετητή.

ζζ. Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων Καταγράφονται στα αρχεία του παρόχου τα ακόλουθα στοιχεία:

- Βάσεις δεδομένων που επισκέπτεται ο χρήστης

- Περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων.

ηη. Ηλεκτρονικές συναλλαγές (τραπεζικές e-banking), κρατικές (e-gov), εμπορικές (e-commerce). Τα στοιχεία που μπορούν να αποκαλυφθούν είναι:

- Είδος συναλλαγών

- Στοιχεία συναλλασσομένων προσώπων

- Χρόνος συναλλαγής

- Αριθμοί πιστωτικών καρτών

- Αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεις/αναλήψεις

- Οφειλές προς τρίτους

- Περιουσιακά στοιχεία

θθ. Τηλεδιασκέψεις:

- Σε περίπτωση τηλεφωνικής τηλεδιάσκεψης ισχύει ό,τι στις τηλεφωνικές επικοινωνίες (περίπτ. γ).

- Σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης με μετάδοση εικόνας (video) απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

- Σε περίπτωση υπηρεσίας chat room στο διαδίκτυο, καταγραφή των στοιχείων από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου είναι δυνατή εφόσον ζητηθεί.

- Σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης πολλαπλών προσώπων δύνανται να καταγραφούν οι αριθμοί κλήσης των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο της επικοινωνίας.

ιι. Πληροφορίες καταλόγου:

Σε περίπτωση που παρέχονται τηλεφωνικώς τα στοιχεία είναι δυνατόν να ζητηθούν σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση παροχής μέσω διαδικτύου τα στοιχεία είναι δυνατόν να ζητηθούν σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση έντυπης καταχώρησης ή σε δισκέτα αναζήτησης, τα στοιχεία είναι δυνατόν να ζητηθούν στις ανωτέρω πηγές.

ιαια. Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Καταγραφή των στοιχείων γίνεται από τον πάροχο υπηρεσίας.

 

2. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να ζητούνται από τους παρόχους υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ή από τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου ή και από αμφότερους.

 

3. Η παράθεση των στοιχείων επικοινωνίας της παραγράφου 1 είναι ενδεικτική. Η διάταξη άρσης απορρήτου δεν αποκλείεται να αναφέρεται και σε άλλα στοιχεία κατά είδος επικοινωνίας, κάθε φορά που η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας επιφέρει διεύρυνση του καταλόγου των στοιχείων αυτών.

 

 

Αρθρο 5

 

Ειδικές περιπτώσεις.

 

1. Αριθμοί κλήσης εκτός δημοσίων καταλόγων.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει γνώση απευθυνόμενη σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσίας.

 

2. Φορητότητα αριθμών κλήσης.

Σε περίπτωση που συνδρομητής έχει χρησιμοποιήσει την ευχέρεια της φορητότητας του αριθμού κλήσης, η αρμόδια αρχή απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα που διαθέτει τη βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται όλοι οι αριθμοί κλήσης, για να λαμβάνει από αυτόν τις απαραίτητες πληροφορίες. Πρόσθετα στοιχεία μπορεί να ζητηθούν από τους παρόχους υπηρεσίας.

 

3. Εκτροπή κλήσης.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης από συνδρομητή της υπηρεσίας εκτροπής εισερχομένων κλήσεων:

α) εφ' όσον η εκτροπή γίνεται σε αριθμό κλήσεως του ίδιου παρόχου υπηρεσίας, ο πάροχος προβαίνει άμεσα και με βάση τη διάταξη που του έχει επιδοθεί στην πραγματοποίηση επισύνδεσης και στον αριθμό κλήσης της εκτροπής, ενημερώνοντας περί αυτού την αρμόδια αρχή,

β) εφόσον η εκτροπή παραπέμπει στον αριθμό κλήσης άλλου παρόχου υπηρεσίας, ο πάροχος στον οποίο έχει επιδοθείη διάταξη ενημερώνει σχετικώς άμεσα την αρμόδια αρχή, η οποία μπορεί να εκδώσει νέα διάταξη για τον άλλο πάροχο.

 

4. Περιαγωγή (roaming)

Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής δικτύου κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται εκτός της χώρας και πραγματοποιεί ή δέχεται κλήσεις από χρήστες επίσης εκτός χώρας, η καταγραφή του περιεχομένου της επικοινωνίας (φωνή, μηνύματα) είναι δυνατή μόνο με συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών των αντίστοιχων χωρών μέσω διαδικασίας δικαστικής συνδρομής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Καταγράφονται όμως οπωσδήποτε στις περιπτώσεις αυτές οι καλούμενοι και οι καλούντες αριθμοί κλήσης και ο χρόνος.

 

5. Συνδρομητικά Κέντρα (ΡΑΒΧ) και Ιδιωτικά Δίκτυα

α. Σε περίπτωση που ενδιαφέρει το σύνολο της επικοινωνίας που διεξάγεται μέσω του ΡΑΒΧ κάποιου φορέα -

πελάτη, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 περίπτ. γ'.

β. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ενδιαφέρεται για συγκεκριμένο πρόσωπο και συγκεκριμένη/ες εσωτερική/ες τηλεφωνική/ές σύνδεση/εις, γίνεται από τον πάροχο καταγραφή των στοιχείων του συνόλου των επικοινωνιών του ΡΑΒΧ, πλην του περιεχομένου, και ανάλυση τους εκ των υστέρων.

γ. Η καταγραφή και λήψη στοιχείων επικοινωνίας εφόσον είναι αναγκαία γίνεται με την συνεργασία των ιδιοκτητών του ΡΑΒΧή/καιτου Ιδιωτικού Δικτύου η οποία εξασφαλίζεται με μέριμνα της αρμόδιας αρχής.

 

6. Τηλεκάρτες ή κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Σε περίπτωση χρήσης των ανωτέρω καρτών σε δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο, η εκτέλεση της διάταξης πραγματοποιείται είτε με εξατομίκευση των άνω καρτών εφόσον προβλέπεται αυτή, είτε με ανάλυση των επικοινωνιών που διεξάγονται από κοινόχρηστες παροχές (στο PSTN), και από PC και τηλεφωνικές συνδέσεις στο Internet.

 

7. Ειδικές περιπτώσεις στις υπηρεσίες διαδικτύου:

α) Εφόσον απότην ίδια σύνδεση, μέσω τοπικών δικτύων LAN ή μέσω VPN, εξυπηρετούνται περισσότεροι χρήστες, όπως προσωπικό εταιρειών, υπηρεσιών και ιδρυμάτων, ο εντοπισμός κάθε χρήστη γίνεται με ανάλυση των διεξαγόμενων επικοινωνιών σε συνεργασία με τον πάροχο του δικτύου.

β) Σε περίπτωση εξυπηρέτησης χρήστη από πάροχο υπηρεσίας Internet εξωτερικού (e-mail, ιστοσελίδες κ.λπ.) η εκτέλεση της διάταξης συντελείται με παρακολούθηση πακέτων IP και σχετική ανάλυση τους.

γ) Κρυπτογράφηση με δημόσιο/ιδιωτικό κλειδί.

Σε περίπτωση κρυπτογραφημένου περιεχομένου, που βασίζεται στις αρχές του δημόσιου κλειδιού, η αρμόδια αρχή επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο ιδιωτικό (ή δημόσιο κατά περίπτωση) κλειδί του παραλήπτη (ή αποστολέα) ώστε να μπορεί να αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Authorities), υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή για την εξασφάλιση του εν λόγω κλειδιού.

 

 

Αρθρο 6

 

Εξοπλισμός.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΣΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

 

1. Σε περίπτωση που το τηλεπικοινωνιακό σύστημα ενός παρόχου διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που απαιτείται για την άρση του απορρήτου, ο πάροχος υποχρεούται να τα ενεργοποιεί, όταν του ζητείται από την αρμόδια αρχή η εκτέλεση μίας διάταξης, εντός τριών (3) ωρών από τη γνωστοποίηση της διάταξης ανεξαρτήτως του χρόνου επίδοσης της διάταξης στον πάροχο και σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες ειδικά θα επισημαίνονται, εντός του αμέσως δυνατού χρόνου.

 

2. Σε περίπτωση που το τηλεπικοινωνιακό σύστημα ενός παρόχου δεν διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό και λογισμικό για την άρση του απορρήτου και την παροχή στις αρμόδιες αρχές των στοιχείων επικοινωνίας, όπως αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση στο άρθρο 4 του παρόντος, ο πάροχος, αφού γνωστοποιήσει αυτό εγγράφως στην ΑΔΑΕ, υποχρεούται να προμηθευθεί, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία στο σύστημα του τον προς τούτο απαιτούμενο εξοπλισμό ή και λογισμικό εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και να ενημερώσει σχετικώς εγγράφως την ΑΔΑΕ.

Σε περίπτωση μελλοντικών εγκαταστάσεων νέων συστημάτων ή υπηρεσιών ή αναβάθμισης / τροποποίησης υφιστάμενων συστημάτων /υπηρεσιών, οι πάροχοι υποχρεούνται να μεριμνούν για τον εφοδιασμό τους με τον απαιτούμενο εξοπλισμό ή / και λογισμικό για άρση του απορρήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Τα τυχόν απαιτούμενα μισθωμένα κυκλώματα για την άρση του απορρήτου εξασφαλίζονται με μέριμνα της αρμόδιας αρχής, την οποία βαρύνει και το σχετικό κόστος το οποίο βασίζεται στα ισχύοντα τιμολόγια των παροχών.

 

 

Αρθρο 7

 

Μέσα και μέθοδοι.

 

1. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του απορρήτου προσδιορίζει τις συγκεκριμένες μορφές και τα στοιχεία επικοινωνίας στα οποία αναφέρεται η άρση και εξατομικεύει τα στοιχεία αυτά και δη την ταυτότητα του συνδρομητή ή χρήστη, τους αριθμούς κλήσης, τα στοιχεία μισθωμένων γραμμών και τους κωδικούς πρόσβασης σε δίκτυα δεδομένων ή στο διαδίκτυο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 5 του Ν. 2225/1994 και 12 του Ν. 3115/2003.

 

2. Η εκτέλεση μιας διάταξης για άρση απορρήτου, μετά την αποστολή της από την αρμόδια αρχή στον πάροχο υπηρεσίας, πραγματοποιείται με την συνεργασία του παρόχου και της αρμόδιας αρχής, η οποία έχει και την ευθύνη.

Συγκεκριμένα:

α. Τα στοιχεία της επικοινωνίας, τα οποία καταγράφονται στα αρχεία του παρόχου (καλών, καλούμενος, χρόνος, εντοπισμός κ.λπ.), γνωστοποιούνται από αυτόν εγγράφως στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.

β. Σε περίπτωση που ζητείται καταγραφή του περιεχομένου της επικοινωνίας για συγκεκριμένο διάστημα, αυτή πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της αρμόδιας αρχής με επισύνδεση μέσω μισθωμένου κυκλώματος ή με άλλο κατάλληλο τρόπο με ταυτόχρονη διαβίβαση του περιεχομένου και των στοιχείων επικοινωνίας στην αρμόδια αυτή Αρχή.

γ. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της επικοινωνίας δεν μπορούν να παραδοθούν αμέσως στην αρμόδια αρχή, αποθηκεύονται πλην του περιεχομένου, με μέριμνα του παρόχου έως ότου καταστεί δυνατή η παράδοση τους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών.

δ. Ο Πάροχος υποχρεούται να μεριμνά ώστε να παρέχεται δυνατότητα πολλαπλής και ταυτόχρονης διάθεσης στα στοιχεία επικοινωνίας από περισσότερες της μιας αρμόδιας αρχής.

 

3. Η εκτέλεση της διάταξης από τον πάροχο και η διαβίβαση των στοιχείων στην αρμόδια αρχή γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζεται αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακρίβεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Στην διαδικασία εκτέλεσης εμπλέκεται ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός εξουσιοδοτουμένων προσώπων.

 

4. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την εκτέλεση μιας διάταξης διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσίας, τον οποίον βαρύνει και το σχετικό κόστος.

 

5. Σε περίπτωση που για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται ειδική διαδικασία ή ειδικός εξοπλισμός ή πρόσθετα στοιχεία, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει γι' αυτά αμέσως την αρμόδια αρχή με την οποία και συνεργάζεται για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.

 

6. Σε περίπτωση που μια συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους, ο πάροχος υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως περί αυτού την αρμόδια αρχή και την ΑΔΑΕ με σχετικό έγγραφο στο οποίο θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως η αδυναμία αυτή.

 

7. Σε περίπτωση που τα διατιθέμενα ή συγκεντρούμενα στοιχεία από τον πάροχο κατά την εκτέλεση μιας διάταξης απαιτείται να υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία ή ανάλυση, η εργασία αυτή πραγματοποιείται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή η από τον πάροχο εφόσον ζητήσει αυτό η αρμόδια αρχή. Η επιλογή της λύσης θα γίνεται, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, μετά από συνεννόηση των εξουσιοδοτημένων προσώπων του παρόχου και της αρμόδιας αρχής. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται από τον πάροχο και συνεπάγεται κόστος, αυτό θα καταβάλλεται από το Δημόσιο με μέριμνα της αρμόδιας αρχής.

 

8. Στην περίπτωση επιστολής ή δέματος η εκτέλεση μιας διάταξης πραγματοποιείται με την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από ένα εισαγγελικό λειτουργό οριζόμενο από την αντίστοιχη υπηρεσία, ένα ανακριτικό υπάλληλο που ορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής και ένα εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του παρόχου υπηρεσίας.

Η σύγκληση της επιτροπής γίνεται κατά περίπτωση με μέριμνα του παρόχου ευθύς ως του κοινοποιείται η διάταξη και για την αποσφράγιση και τα τυχόν ευρήματα συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

 

 

Αρθρο 8

 

Υποχρεώσεις των παροχών υπηρεσιών και δικτύων.

 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών και δικτύων επικοινωνίας υποχρεούνται να ανταποκρίνονται αμέσως σε κάθε αίτημα για άρση του απορρήτου της επικοινωνίας που τους κοινοποιείται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν.

 

2. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την παροχή τεχνικών πληροφοριών που αφορούν την διασύνδεση της αρμόδιας αρχής με τον πάροχο ώστε να πραγματοποιείται η απρόσκοπτη και ακριβής εκτέλεση κάθε σχετικής διάταξης που τους κοινοποιείται.

 

3. Οι πάροχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου κατά την εκτέλεση των διατάξεων άρσης απορρήτου που τους κοινοποιούνται.

 

4. Σε περίπτωση που για την εκτέλεση μιας διάταξης άρσης απορρήτου, που κοινοποιείται σε ένα πάροχο υπηρεσίας, απαιτείται και η συνεργασία ή συμμετοχή άλλου ή άλλων παροχών υπηρεσιών ή δικτύων, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή και την ΑΔΑΕ και στη συνέχεια να ενεργεί σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις τους.

 

5. Ο πάροχος υπηρεσίας ή δικτύου οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή και την ΑΔΑΕ για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό ή πρόβλημα που τυχόν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας διάταξης που του έχει αποσταλεί.

 

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή τους αριθμούς κλήσης που είναι εκτός καταλόγων, εφόσον αυτοί τους ζητηθούν και να συνδράμουν αυτή με κάθε τρόπο στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους αυτές.

 

7. Σε περίπτωση που ένας πάροχος υπηρεσίας χρησιμοποιεί μεθόδους κωδικοποίησης, συμπίεσης ή κρυπτογράφησης, υποχρεούται κατά την εκτέλεση μιας διάταξης να παραδίδει ή διαβιβάζει τα ζητούμενα στοιχεία σε αποκωδικοποιημένη μορφή.

 

8. Οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν να επιλέγουν ως «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο» υπάλληλο που παρέχει πλήρη εγγύηση όχι μόνο από πλευράς τεχνικών γνώσεων αλλά και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Δεν ορίζεται ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όποιος έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα ή για αδίκημα σχετιζόμενο με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία των προσώπων αυτών γνωστοποιούνται στην Α.Δ.Α. Ε. εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης στην ίδια Αρχή γνωστοποιείται και κάθε αλλαγή που επέρχεται ως προς τα πρόσωπα αυτά.

 

9. Οι πάροχοι υποχρεούνται:

α. Να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές μία ή περισσότερες διεπαφές από τις οποίες ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας θα μπορούν να διαβιβαστούν στις εγκαταστάσεις παρακολούθησης.

β. Να διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα στοιχεία της κατά το χρόνο που αυτή διεξάγεται καθ' όλο το εικοσιτετράωρο.

γ. Να παρέχουν πληροφορίες ή και βοήθεια στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που φθάνουν στην διεπαφή διασύνδεσης είναι αυτά που συνδέονται με τον στόχο.

δ. Να διατηρούν την αξιοπιστία του συστήματος διασύνδεσης σε τουλάχιστον εφάμιλλο επίπεδο αξιοπιστίας με αυτό των παρεχομένων υπηρεσιών στον συνδρομητή ή χρήστη.

 

 

Αρθρο 9

 

Έναρξη ισχύος.

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.