Π.Δ. 41/2006 - ΦΕΚ 44/Α/2.3.2006

Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 20 του ν. 248/1914 « Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής υπηρεσίας» (Α 110), που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. της 23.1.1936 «Περί συμπληρώσεως του ν. 248/1914» (Α 47) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 2637/1998 (Α 200),

β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος ’νθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»(Α 98).

 

2) Την υπ' αριθμ. Υ-132/11.10.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β 1533/14.10.2004).

 

3)  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 

4) Την υπ' αριθμ. Δ 299/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

 

’ρθρο 1

 

(’ρθρο 1 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η διασφάλιση της κατάλληλης παρακολούθησης των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της σχετικής μικροβιακής αντοχής, καθώς και η δέουσα διερεύνηση των εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση των σχετικών τάσεων και πηγών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. L 325, σελ. 31 της 12.12.2003).

 

2. Το παρόν διάταγμα αφορά:

α) στην παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων

β) στην παρακολούθηση της σχετικής μικροβιακής αντοχής

γ) στην επιδημιολογική έρευνα των εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων και

δ) στην ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν ζωονόσους και ζωονοσογόνους παράγοντες.

 

3. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ειδικότερων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την υγεία των ζώων, τη διατροφή των ζώων, την υγιεινή των τροφίμων, τις μεταδοτικές νόσους του ανθρώπου, την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τη γενετική μηχανική και τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες.

 

 

’ρθρο 2

 

(’ρθρο 2 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται:

1. οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 28ης Ιανουαρίου 2002 (EEL 31/2002) και

2. οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Ζωονόσος»: κάθε νόσος ή/και λοίμωξη, η οποία είναι φυσιολογικά μεταδοτική, άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ ζώων και ανθρώπων.

β) «Ζωονοσογόνος παράγοντας»: κάθε ός, βακτήριο, μύκητας, παράσιτο ή άλλη βιολογική οντότητα που μπορεί να προκαλέσει ζωονόσο.

γ) «Μικροβιακή αντοχή»: η ικανότητα μικροοργανισμών ορισμένων ειδών να επιβιώνουν ή/και να πολλαπλασιάζονται σε δεδομένη συγκέντρωση αντιμικροβιακού παράγοντα, η οποία κανονικά είναι ικανή να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών του ίδιου είδους ή να επιφέρει το θάνατο τους.

δ) «Εστία τροφιμογενών λοιμώξεων»: η εμφάνιση, υπό δεδομένες συνθήκες, δύο ή περισσότερων κρουσμάτων της ίδιας νόσου ή/και λοίμωξης στον άνθρωπο, ή η κατάσταση κατά την οποία ο παρατηρούμενος αριθμός κρουσμάτων υπερβαίνει τις προβλέψεις και κατά την οποία τα κρούσματα συνδέονται ή είναι πιθανόν να συνδέονται με το ίδιο τρόφιμο.

ε) «Παρακολούθηση»: σύστημα συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης στοιχείων για την εμφάνιση των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής τους.

 

 

’ρθρο 3

 

(’ρθρο 3 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Γενικές Υποχρεώσεις

 

1. Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια αρχή για τη συλλογή των στοιχείων πού αφορούν στην εμφάνιση ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων, καθώς και για τη μικροβιακή αντοχή που συνδέεται με αυτούς. Τα στοιχεία συλλέγονται, αναλύονται και δημοσιοποιούνται αμελλητί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος δι­ατάγματος και κάθε άλλης διάταξης που θεσπίζεται κατ' εφαρμογή του.

 

2.  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως αρμόδια αρχή:

α) για την επικοινωνία (επαφή) με την Επιτροπή της Ε.Ε.,

β) για τη συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος διατάγματος.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, συγκροτείται Επιτροπή διαρκούς συνεργασίας και κα­θορίζεται η διαδικασία της πραγματικής και διαρκούς συνεργασίας, η οποία θα βασίζεται στην ελεύθερη ανταλλαγή γενικών πληροφοριών, και εφόσον απαιτείται, ειδικών στοιχείων, μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των άλλων δημοσίων αρχών, οργανισμών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, πανεπιστημιακών ή άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων, με δραστηριότητα συναφή με τα αντικείμενα του παρόντος διατάγματος, και τα οποία αφορούν την εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία των ζώων, τις ζωοτροφές, την υγιεινή των τροφίμων και το δίκτυο επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών σύμφωνα με την απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. (EEL 268/1998). Η παραπάνω συνεργασία μπορεί να πραγματοποιείται και με τη σύσταση ειδικών επιτροπών διατομεακών ή συντονισμένων δράσεων.

 

4. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες ελέγχου, όπως ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και οι οποίοι ενεργούν υπό την ευθύνη των αρμοδίων αρχών της παραγράφου 3, πρέπει να έχουν την κατάλληλη αρχική εκπαίδευση και να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης στην κτηνιατρική, τη μικροβιολογία ή την επιδημιολογία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες τους. Το είδος, το περιεχόμενο και η διάρκεια των προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης καθορίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες, από την Επιτροπή διαρκούς συνεργασίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Διοργανώνονται και εκτελούνται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη συνεργασία των αρχών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

 

’ρθρο 4

 

(’ρθρο 4 της οδηγίας 2003/99 ΕΚ)

Γενικοί κανόνες για την παρακολούθηση των ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΟΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΝΟΣΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

 

1.  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συλλέγει κατάλληλα και συγκρίσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των πηγών κινδύνου, την αξιολόγηση της έκθεσης σε κινδύνους και τον χαρακτηρισμό των κινδύνων που συνδέονται με τις ζωονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες.

 

2.  Η παρακολούθηση πραγματοποιείται στο ή στα στάδια της τροφικής αλυσίδας που είναι τα καταλληλότερα για τη συγκεκριμένη ζωονόσο ή το συγκεκριμένο ζωονοσογόνο παράγοντα δηλαδή:

α) στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ή/και

β) σε άλλα στάδια της τροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των ζωοτροφών.

 

3.  Η παρακολούθηση καλύπτει τις ζωονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σημείο Α' του παρόντος. Εφόσον το δικαιολογεί η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, παρακολουθούνται επίσης οι ζωονόσοι και ζωονοσογόνοι παράγοντες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι σημείο Β' του παρόντος.

 

4. Στους καταλόγους του παραρτήματος Ι βάσει των στοιχείων παρακολούθησης και σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ προστίθενται ή διαγράφονται ζωονόσοι ή ζωονοσογόνοι παράγοντες, με βάση ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια :

α) την εμφάνιση τους στους πληθυσμούς των ζώων και των ανθρώπων, στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα,

β) τη σοβαρότητα των επιπτώσεων τους για τους ανθρώπους,

γ) τις οικονομικές τους συνέπειες για τους τομείς της υγείας των ζώων και του ανθρώπου και των επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων,

δ) τις επιδημιολογικές τάσεις στους πληθυσμούς ζώων και ανθρώπων, στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα.

 

5. Η παρακολούθηση βασίζεται στα εθνικά συστήματα συλλογής πληροφοριών. Για τη διευκόλυνση της συλλογής και της σύγκρισης των στοιχείων και για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τα εθνικά συστήματα παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των συστημάτων που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι ορίζουν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την παρακολούθηση ορισμένων ζωονόσων ή ζωονοσογόνων παραγόντων περιλαμβάνουν ιδίως

α) τον πληθυσμό ή τους υποπληθυσμούς ζώων ή τα στάδια της τροφικής αλυσίδας που υπόκεινται σε παρακολούθηση,

β) τη φύση και το είδος των προς συλλογή στοιχείων,

γ) τον ορισμό των κρουσμάτων,

δ) τα συστήματα δειγματοληψίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται,

ε) τις εργαστηριακές μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις δοκιμές,

στ) τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντηρίων γραμμών για την υποβολή εκθέσεων μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών αρχών.

 

6. Στα προγράμματα παρακολούθησης των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων του σημείου Α του παραρτήματος Ι δίνεται προτεραιότητα.

 

 

’ρθρο 5

 

(’ρθρο 5 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Συντονισμένα Προγράμματα Παρακολούθησης

 

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της οδηγίας 2003/99/ ΕΚ συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης τίθενται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιοποιούνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Οι στοιχειώδεις κανόνες για την κατάρτιση συντονισμένων προγραμμάτων παρακολούθησης καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος διατάγματος.

 

 

’ρθρο 6

 

(’ρθρο 6 της οδηγίας 2003/99)

Καθήκοντα των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων

 

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων κατά το άρθρο 3 περίπτωση 3 του Καν. (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. υπ' αριθμ. 31/1 της 1.2.2002) πραγματοποιούν εξετάσεις για να ανιχνεύσουν την παρουσία των ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων που υπόκεινται σε παρακολούθηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 2, υποχρεούνται:

α) να διατηρούν τα αποτελέσματα και να μεριμνούν για τη διατήρηση των σχετικών απομονωμάτων για περίοδο δύο ετών τουλάχιστον,

β) να κοινοποιούν τα αποτελέσματα ή να παρέχουν απομονώματα στις αρμόδιες κτηνιατρικές και σε άλλες αρχές , εφόσον τα ζητούν.

 

 

’ρθρο 7

 

(’ρθρο 7 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

 

1. Τα κτηνιατρικά ή άλλα εργαστήρια που είναι αρμόδια για την ταυτοποίηση των ζωονόσων παραγόντων υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής των ζωονοσογόνων ή άλλων παραγόντων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος II, ώστε η παρακολούθηση να παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία για την εμφάνιση μικροβιακής αντοχής στους ζωονοσογόνους παράγοντες και, στο βαθμό που αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, σε άλλους παράγοντες.

 

2.  Η παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής συμπληρώνει την παρακολούθηση απομονωμάτων από ανθρώπους που διεξάγεται σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 

’ρθρο 8

 

(’ρθρο 8 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Επιδημιολογική έρευνα εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΣΤΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

 

1. Όταν ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων παρέχει στην αρμόδια αρχή πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 28ης Ιανουαρίου 2002, υποχρεούται να διατηρεί το συγκεκριμένο τρόφιμο ή κατάλληλο δείγμα του κατά τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η εργαστηριακή τους εξέταση ή η διερεύνηση τυχόν εστίας τροφιμογενούς λοίμωξης.

 

2. Όταν διαπιστώνονται εστίες τροφιμογενών λοιμώξεων, οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης υπ' αριθμ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ώστε να διερευνώνται οι εστίες των τροφιμογενών λοιμώξεων. Η έρευνα αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων για τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, για τα τρόφιμα που ενδεχομένως ενέχονται και για τα πιθανά αίτια της εστίας. Η έρευνα περιλαμβάνει στο μέτρο του δυνατού, τις ενδεδειγμένες επιδημιολογικές και μικροβιολογικές μελέτες. Η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτή με τη σειρά της στην Επιτροπή της Ε.Ε. συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τα πορίσματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν. Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο Ε του παρόντος.

 

3. Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη διερεύνηση των εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων καθορίζονται , με την κοινοτική διαδικασία, του άρθρου 12 παρ. 2 της Οδηγίας 2003/99/Ε.Κ..

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών του ανθρώπου, την υγιεινή των τροφίμων και τις γενικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, ιδίως δε εκείνων που αφορούν τα επείγοντα μέτρα και τις διαδικασίες απόσυρσης τροφίμων και ζωοτροφών από την αγορά.

 

 

’ρθρο 9

 

(’ρθρο 9 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Αξιολόγηση των τάσεων και της προέλευσης των ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 

1.- Η Επιτροπή διαρκούς συνεργασίας του άρθρου 3 παράγραφος 3 υποβάλλει μία φορά το χρόνο κατά μήνα Φεβρουάριο έκθεση προς τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περιλαμβάνοντας τις τάσεις, την προέλευση των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής στη Χώρα. Μέχρι το τέλος Μαίου κάθε χρόνου, με την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή της Ε.Ε., η έκθεση σχετικά με τις τάσεις και την προέλευση των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής, η οποία καλύπτει τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4, 7 και 8 του παρόντος διατάγματος κατά το προηγούμενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές, και τυχόν περιλήψεις τους δημοσιοποιούνται είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε σε άλλα έντυπα μέσα. Οι εκθέσεις περιέχουν επίσης τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 3 παράγραφος 2 σημείο β) του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 17ης Νοεμβρίου 2003. Για τη σύνταξη των εκθέσεων αυτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχειώδη κριτήρια που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του παρόντος, λαμβανομένης υπόψη και της μορφής που καθορίζεται από την κοινοτική διαδικασία.

 

2.- Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε. τα αποτελέσματα των συντονισμένων προγραμμάτων παρακολούθησης που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5.

 

 

’ρθρο 10

 

(’ρθρο 10 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ)

Κοινοτικά και Εθνικά εργαστήρια αναφοράς

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

1. Ως εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τις αντίστοιχες ζωονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες του καταλόγου του παραρτήματος Ι του παρόντος διατάγματος ορίζονται τα παρακάτω κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Α) Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών: Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Νεαπόλεως 25- Αγία Παρασκευή - τ.κ. 15 310 - Αθήνα -Φυματίωση που οφείλεται στο Mycobacterium bovis -Λύσσα

Β) Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης: Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 26ης Οκτωβρίου 80 - τ.κ. 546 27 - Θεσσαλονίκη

- Ιός γρίππης

Γ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας : Τμήμα Διαγνωστικής

6ο Χλμ. Λαρίσης- Τρικάλων - τ.κ. 411 10 - Λάρισα -Βρουκέλωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

Δ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας: Ταχ. Θυρίδα 19241 - τ.κ. 341 00 - Χαλκίδα

- Σαλμονέλωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

Ε) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών:

Τέρμα Ομονοίας- τ.κ. 62110 - Σέρρες

- Λεπτοσπείρωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

 

2. Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς της παραγράφου 1, όσον αφορά την ανάλυση, τη διεξαγωγή των δοκιμών για τις ζωονόσους, τους ζωονοσογόνους παράγοντες και τη μικροβιακή αντοχή τους, συντονίζονται από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς.

 

3. Τα κτηνιατρικά εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τα εργαστήρια άλλων φορέων που διεξάγουν δοκιμές για άλλες ζωονόσους, ζωονοσογόνους παράγοντες και τη μικροβιακή αντοχή, συντονίζονται για τις αναλύσεις αυτές από τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς.

 

 

’ρθρο 11

 

(’ρθρο 15 της οδηγίας 2003/99)

Καταργούμενες διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, το π.δ. 402/1994 «Μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα τρόφιμα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α 224) καταργείται.

 

 

’ρθρο 12

 

Κυρώσεις

 

Στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων όλων των σταδίων της τροφικής αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, την αποθήκευση έως τη διάθεση στην αγορά και στον τελικό καταναλωτή, οι οποίοι κωλυσιεργούν, αποκρύπτουν ή δεν συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, με την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες σχετικές διατάξεις, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 23 Κεφάλαιο Α παράγραφος 5 του ν. 248/1914 (Α 110) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α 242).

 

 

’ρθρο 13

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 12η Ιουνίου 2004, με εξαίρεση τα άρθρα 3 και 13, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

’ρθρο 14

 

Παραρτήματα

 

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, II, III και IV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστον μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής :

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. Ζωονόσοι και ζωονοσογόνοι παράγοντες που πρέ­πει να καλύπτει η παρακολούθηση

- Βρουκέλωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Καμπυλοβακτηρίωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Εχινοκκοκίαση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Λιστερίωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Σαλμονέλωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Τριχινίαση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Φυματίωση  που  οφείλεται στο  Mycobacterium bovis

- Βεροτοξινογόνο Escherichia coli

Β. Κατάλογος των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων που πρέπει να καλύπτει η παρακολούθηση ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση

1. Ιογενείς ζωονόσοι

- Καλικοϊός

- Ιός της ηπατίτιδας Α

- Ιός γρίππης

- Λύσσα

- Ιοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα

2. Βακτηριακές ζωονόσοι

- Βορελίωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Αλλαντίαση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Λεπτοσπείρωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Ψιττάκωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Φυματίωση εκτός εκείνης που αναφέρεται στο σημείο Α

- Δονακίωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Γερσινίωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

3. Παρασιτικές ζωονόσοι

- Ανισακίαση και οι παθογόνοι παράγοντες της

-  Κρυπτοσποριδίαση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Κυστικέρκωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

- Τοξοπλάσμωση και οι παθογόνοι παράγοντες της

4. Λοιπές ζωονόσοι και ζωονοσογόνοι παράγοντες

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απαιτήσεις για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής σύμφωνα με το άρθρο 7

Α. Γενικές απαιτήσεις

Το σύστημα παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής που προβλέπεται στο άρθρο 7 πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. είδη ζώων που καλύπτει η παρακολούθηση-

2. είδη ή/και στελέχη βακτηρίων που καλύπτει η παρακολούθηση-

3.  τη χρησιμοποιούμενη κατά την παρακολούθηση δειγματοληπτική στρατηγική-

4.  τα αντιμικροβιακά που καλύπτει η παρακολούθηση-

5. την εργαστηριακή μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της αντοχής-

6. την εργαστηριακή μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των μικροβιακών στελεχών-

7. τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δεδομένων.

Β. Ειδικές απαιτήσεις.

Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες τουλάχιστον όσον αφορά αντιπροσωπευτικό αριθμό στελεχών Salmonella spp., Campylobacter jejuni και Campylobacter coli που προέρχονται από βοοειδή, χοίρους και πουλερικά, και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από τα είδη αυτά.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Συντονισμένα προγράμματα παρακολούθησης του άρθρου 5

Κάθε συντονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

- το σκοπό του προγράμματος,

- τη διάρκεια του προγράμματος,

- τη γεωγραφική περιοχή ή περιφέρεια που καλύπτει το πρόγραμμα,

- τις καλυπτόμενες ζωονόσους ή/ και ζωονοσογόνους παράγοντες,

-  το είδος των απαιτούμενων δειγμάτων και άλλων πληροφοριών,

- τα στοιχειώδη συστήματα δειγματοληψίας,

-  τη φύση των μεθόδων για τις εργαστηριακές δοκιμές,

- τα καθήκοντα των αρμόδιων αρχών,

- τους απαιτούμενους πόρους,

-  την εκτίμηση του κόστους του προγράμματος και τον τρόπο κάλυψης του, και

- τη μέθοδο και το χρονοδιάγραμμα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Απαιτήσεις για την εκπόνηση των εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1

Η έκθεση του άρθρου 9 παράγραφος 1 πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες. Τα μέρη Α και Δ εφαρμόζονται στις εκθέσεις παρακολούθησης που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 4 ή το άρθρο 7. Το μέρος Ε εφαρμόζεται στις εκθέσεις παρακολούθησης που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 8.

Α. Αρχικά, πρέπει να περιγράφονται τα ακόλουθα για κάθε ζωονόσο και ζωονοσογόνο παράγοντα (στη συνέχεια, πρέπει να αναφέρονται μόνον οι μεταβολές):

α) συστήματα παρακολούθησης (στρατηγικές δειγματοληψίας, συχνότητα δειγματοληψίας, είδος δειγμάτων, ορισμός κρουσμάτων, χρησιμοποιούμενες διαγνωστικές μέθοδοι)·

β) πολιτική εμβολιασμού και άλλες προληπτικές ενέργειες-

γ) μηχανισμός και, κατά περίπτωση, προγράμματα ελέγχου-

δ) μέτρα στην περίπτωση θετικών ευρημάτων ή μεμονωμένων κρουσμάτων-

ε) υπάρχοντα συστήματα κοινοποίησης-

στ) ιστορικό της νόσου ή/ και της λοίμωξης στη χώρα.

Β. Κάθε έτος, πρέπει να περιγράφονται:

α) ο συναφής ευπαθής ζωικός πληθυσμός (και η ημερομηνία με την οποία σχετίζονται τα αριθμητικά στοιχεία):

- αριθμός αγελών ή σμηνών,

- συνολικός αριθμός ζώων και

- κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενες μέθοδοι παραγωγής-

β) αριθμός και γενική περιγραφή των εργαστηρίων και των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση.

Γ. Κάθε έτος, πρέπει να περιγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ζωονοσογόνο παράγοντα και κατηγορία δεδομένων, καθώς και οι συνέπειες τους :

α) μεταβολές στα ήδη περιγραφέντα συστήματα-

β) μεταβολές στις ήδη περιγραφείσες μεθόδους-

γ) αποτελέσματα των ερευνών και κάθε περαιτέρω προσδιορισμού ή άλλης εργαστηριακής μεθόδου χαρακτηρισμού ( χωριστά για κάθε κατηγορία)·

δ) αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο της πρόσφατης κατάστασης, των τάσεων και της προέλευσης της λοίμωξης-

ε) σπουδαιότητα της ζωονόσου·

στ) σημασία, για τα ανθρώπινα κρούσματα, των ευρημάτων στα ζώα και τα τρόφιμα, ως πηγής ανθρώπινης λοίμωξης-

ζ) αναγνωρισμένες στρατηγικές ελέγχου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του ζωονοσογόνου παράγοντα στον άνθρωπο-

η) εφόσον απαιτείται, τυχόν ειδικές ενέργειες που αποφασίζονται σε επίπεδο χώρας ή προτείνονται για την Κοινότητα στο σύνολο της με βάση την πρόσφατη κατάσταση.

Δ. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων

Στα αποτελέσματα πρέπει να διευκρινίζεται ο αριθμός των εξεταζόμενων επιδημιολογικών μονάδων (σμήνη, αγέλες, δείγματα, παρτίδες) και ο αριθμός των θετικών δειγμάτων ανάλογα με την κατάταξη των κρουσμάτων. Ανάλογα με την περίπτωση, τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται έτσι ώστε να φαίνεται η γεωγραφική κατανομή της ζωονόσου και του ζωονοσογόνου παράγοντα.

Ε. Για τα δεδομένα σχετικά με τις εστίες τροφιμογενών λοιμώξεων:

α) συνολικός αριθμός εστιών κατά τη διάρκεια ενός έτους-

β) αριθμός θανάτων και ασθενειών ανθρώπων κατά τις ανωτέρω εστίες-

γ) οι αιτιώδεις παράγοντες των εστιών αυτών, συμπεριλαμβανομένου, εάν είναι δυνατό, του οροτύπου ή άλλης λεπτομερούς περιγραφής του παράγοντα. Εάν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του αιτιώδους παράγοντα, θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος-

δ) τρόφιμα που εμπλέκονται στην εκδήλωση της εστίας και άλλοι δυνητικοί φορείς-

ε) εντοπισμός του είδους του τόπου όπου παράχθηκαν /αγοράστηκαν /αποκτήθηκαν /καταναλώθηκαν τα συγκεκριμένα τρόφιμα-

στ) σύνδρομοι παράγοντες, π.χ. ελλείψεις στη υγιεινή της μεταποιητικής αλυσίδας των τροφίμων.

 

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.