ΠΔ 241/2005 - ΦΕΚ 290/Α/30.11.2005

Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 «Τροποποίηση του ν. 2668/1998(Α 282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις» (Α 229).

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98).

γ) Της υπ' αριθ. 37930/ΔΙΟΕ1264/2005 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432).

 

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

α) Επί του προϋπολογισμού των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 350.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 15.000 ευρώ περίπου από το έτος 2006 και εξής για την εκτύπωση των δελτίων στάθμευσης οχημάτων των ατόμων με αναπηρίες, η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των εν λόγω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

β) Επί του Ειδικού Λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 με τίτλο «Ιατρικές Εξετάσεις των Οδηγών Αυτοκινήτων»: εφάπαξ δαπάνη 50.000 ευρώ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και ετήσια δαπάνη ύψους 2.000 ευρώ από το έτος 2006 και εξής για την κάλυψη των εξόδων πλαστικοποίησης των Δελτίων Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες η οποία θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ανωτέρω λογαριασμού.

 

3. Την υπ' αριθμ. 201/2005 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας προτάσει των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

 

Αρθρο 1

 

Καθιέρωση, δικαιούχοι και ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης.

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 (L 167/12.6.1998) σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

2. Θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ « Α.Μ.Α»), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας. Το Δελτίο Στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης.

Σε περίπτωση οδήγησης του αυτοκινήτου από συγκεκριμένο οδηγό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτού, η ισχύς του δελτίου στάθμευσης διαρκεί όσο η άδεια οδήγησης του οδηγού.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζονται τα Δελτία Στάθμευσης για τα Ατομα με Αναπηρίες που θεσπίζονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπόδειγμα από κάθε Κράτος - Μέλος κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να μπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης που συνδέονται με το δελτίο αυτό και παραχωρούνται από το Κράτος-Μέλος που βρίσκεται.

 

4. Ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α ορίζονται:

α) Οι κάτοχοι των οχημάτων τα οποία έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ166/Α71998), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α71990).

β) Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

 

5. Κατά τη χορήγηση του κοινοτικού τύπου, Δελτίου Στάθμευσης στους δικαιούχους, βάσει των διατάξεων του παρόντος, παρέχεται σε αυτούς ο κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης του Δελτίου αυτού στα διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Αρθρο 2

 

Αρμοδιότητα, διαδικασία, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.

 

Η χορήγηση του Δελτίου Στάθμευσης ανατίθεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α. όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) έντυπη αίτηση,

β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,

δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),

ε) το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί,

στ) για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο εδάφιο (β) της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του παρόντος, ως δικαιολογητικά επιπλέον κατατίθενται, κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή Ατόμων με Αναπηρίες.

 

 

Αρθρο 3

 

Χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες

 

Τα χαρακτηριστικά του Δελτίου Στάθμευσης, το υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της Σύστασης 98/376/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998, έχουν ως εξής:

Α. Οι συνολικές διαστάσεις του Δελτίου Στάθμευσης για A.M.Α., είναι οι ακόλουθες:

* Ύψος 106 mm

* Πλάτος 148 mm

Β. Το χρώμα του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α. είναι γαλάζιο (Pantone 298). Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας, τα διακριτικά γράμματα της χώρας (EL για την Ελλάδα) καθώς και ο δακτύλιος των δώδεκα αστέρων που συμβολίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρώματος λευκού. Κάθε αστέρι του δακτυλίου πρέπει να έχει τον ένα από τους πέντε βραχίονες του προς τα άνω. Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας βρίσκεται σε πλαίσιο χρώματος σκούρο μπλε (τύπου Pantone veflex blue).

Γ. Το Δελτίο Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες διαθέτει μία πρόσθια και μία οπίσθια όψη, κάθε μία χωρισμένη καθέτως σε δύο μέρη:

1. Το αριστερό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) Το σύμβολο της αναπηρικής πολυθρόνας (λευκό) σε φόντο σκούρο μπλε.

β) Την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης.

γ) Τον αριθμό μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης.

δ) Το όνομα και την σφραγίδα της Υπηρεσίας που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης.

 

2. Το δεξιό μέρος της πρόσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) την ένδειξη «Δελτίο Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες» τυπωμένο με μεγάλα στοιχεία στην Ελληνική και αντίστοιχα την ένδειξη «Parking Card for People with Disabilities» στη Αγγλική.

β) την ένδειξη «Υπόδειγμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» στην Ελληνική και «Model of European Community» στην Αγγλική.

γ) Στο φόντο και εντός του δακτυλίου των δώδεκα αστεριών της Ε.Ε. εμφανίζεται το χαρακτηριστικό του Κράτους-Μέλους που χορηγεί το Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α, και συγκεκριμένα για την Ελλάδα τα γράμματα EL (λευκά).

 

3. Το αριστερό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) το επώνυμο του κατόχου (με ελληνική γραφή), β) το όνομα του κατόχου (με ελληνική γραφή), γ) την υπογραφή του κατόχου, δ) την φωτογραφία του κατόχου.

 

4. Το δεξιό μέρος της οπίσθιας όψης περιλαμβάνει:

α) την ένδειξη «Το παρόν Δελτίο επιτρέπει στον κάτοχο του να επωφελείται των διευκολύνσεων στάθμευσης του Κράτους- Μέλους στο οποίο βρίσκεται».

β) την ένδειξη «Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του Δελτίου, αυτό θα πρέπει να εκτίθεται στο πρόσθιο μέρος του οχήματος κατά τρόπο ώστε η πρόσθια όψη του Δελτίου να είναι σαφώς ορατή για τις ανάγκες ελέγχου».

 

 

Αρθρο 4

 

Χρήση Δελτίου Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες

 

 

Η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., γίνεται:

α. Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθμευσης με οριζόντια και κάθετη σήμανση για οχήματα Ατόμων με Αναπηρίες.

β. Κατά προτεραιότητα σε οδούς και χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων.

 

 

Αρθρο 5

 

Τήρηση Μητρώου

 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων για την χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες τηρούν Μητρώο χορηγημένων Δελτίων Στάθμευσης στο οποίο αναγράφονται τα εξής:

α) Επώνυμο και Όνομα δικαιούχου

β) Αριθμός Μητρώου Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α.

γ) Η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού

Ο αριθμός μητρώου αποτελείται από τέσσερα (4) ψηφία για τον κωδικό της Υπηρεσίας χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης, από έξι (6) ψηφία που σημειώνεται ο αύξων αριθμός έκδοσης και ακολουθούν τα στοιχεία (αλφαβητικά και αριθμητικά) της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

Το Μητρώο αυτό δύναται να είναι μηχανογραφημένο. Κάθε εξάμηνο οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα αποστέλλουν στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στη Δ/νση Προστασίας Α.Μ.Α του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στατιστικά δεδομένα για τα Δελτία Στάθμευσης Α.Μ.Α. που εκδίδουν.

 

 

Αρθρο 6

 

Ανανέωση - Αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες

 

Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α., λόγω λήξης της ισχύος της άδειας οδήγησης του κατόχου του, αυτό ανανεώνεται για τη διάρκεια ανανέωσης της άδειας οδήγησης.

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Δελτίου Στάθμευσης για Α.Μ.Α., αυτό επανεκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία, με αίτηση του, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η απώλεια ή η κλοπή ή η φθορά του Δελτίου Στάθμευσης. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν κατά τον χρόνο της επανέκδοσης του Δελτίου συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το νέο Δελτίο Στάθμευσης για Α.Μ.Α. χορηγείται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δήλωσης της απώλειας ή κλοπής ή φθοράς του παλαιού.

 

 

Αρθρο 7

 

Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Οι κάτοχοι οχημάτων που έχουν αποκτήσει το Ειδικό Σήμα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα που προβλέπεται από τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 (Β/60) απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προσέρχονται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση - χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης Α.Μ.Α., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν. Τα Ειδικά Σήματα Στάθμευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα, που έχουν χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Οι δικαιούχοι που αποκτούν όχημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λαμβάνουν αμέσως μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος το Δελτίο Στάθμευσης για Ατομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το παρόν.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε προηγούμενο, που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

 

4. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, παράρτημα που έχει ως ακολούθως:

 

 

Αρθρο 8

 

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.