ΝΟΜΟΣ 4028/ΦΕΚ 242/Α/11.11.2011

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α' 147) και προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/43/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 146 της 10.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/80/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (ΕΕ C 69 της 18.3.2010)».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2168/1993

 

’ρθρο 1

 

   Μετά την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2168/1993, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2334/1995 (ΑΊ84) και όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3944/2011 (Α'67), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

   «7. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως υλικό με στρατιωτικό προορισμό ορίζεται ότι είναι:

   α. Τα όπλα όπως περιγράφονται στις παραγράφους 1,2,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, τα παρελκόμενα των όπλων αυτών και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές εφαρμογές.

   β. Τα μέσα μεταφοράς, οι φορείς και οι εκτοξευτήρες συμβατικών όπλων, που έχουν σχεδιασθεί και παραχθεί για να χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για στρατιωτικές εφαρμογές, τα παρελκόμενα τους και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτών.

   γ. Τα προϊόντα, που περιλαμβάνονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και χαρακτηρίζονται ως στρατιωτικός εξοπλισμός με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ).

   δ. Τα υλικά, η τεχνογνωσία, καθώς και η τεχνική υποστήριξη, ανεξαρτήτως του τρόπου που η τεχνολογία και η τεχνική υποστήριξη παρέχονται απτώς (όπως μέσω συγγραμμάτων, εγχειριδίων χρήσης, εγγραφών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα) ή αΰλως (όπως μέσω του διαδικτύ-ου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεαντιγραφήματος. μετάδοσης μέσω ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων), τα οποία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας χαρακτηρίζονται ως είδη με στρατιωτικό προορισμό.»

 

’ρθρο 2

 

   1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «4. Για κάθε είδους υλικό με στρατιωτικό προορισμό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για κάθε είδους υλικό με στρατιωτικό προορισμό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, με τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή τη διάθεση του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας

 

   2. Μετά το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν 2168/ 1993 προστίθενται νέες παράγραφοι 4α και 4β, ως ακολούθως:

 

   «4α. Υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, που είναι εγγεγραμμένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα και οι οποίες λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, προκειμένου να υποστεί τις εργασίες μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας, επισκευής, τελειοποίησης ή μεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο γ' του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου (EE L 302 της 19.10.1992), με τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και τίθενται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ', δ', ε' και η' του παραπάνω Κανονισμού, καθώς και υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκιμές και τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16ζ του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1002, εισέρχεται στη χώρα με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Αμυμας.

4β. Η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό από ιδιώτες για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β, 4 και 4α, απαγορεύεται.»

 

   3. Η περίπτωση α' της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 21683/10033, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 τ ου άρθρου 2 του ν. 3044/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', δ', ε', η', ι' , ιβ', ιγ και ιδ' της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4α και 4β τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»

 

Αρθρο 3

 

   1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2168/1003, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 0 του ν. 3160/2003 (Α' 180), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. H εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

   Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόμιμους κατόχους αυτών καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας με υποχρέωση επανεισαγωγής των όπλων και των μη αναλωθέντων φυσιγγίων.»

 

   2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1003, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 3065/2002 (Α' 251), αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές - επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται για στρατιωτικές εφαρμογές, για τις oπoίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3α η επανεξαγωγή λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων, σκοπευτικών διόπτρων, ροπάλων μεταλλικών ή μη, καθώς και ροπάλων συνδεδεμένων με αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκομίσθηκαν ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη θα επιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και τη χώρα αποστολής τους.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην εκδούσα τη σχετική άδεια επανεξαγωγής Αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η θέση τους στον έλεγχο των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά αποσταλεί.»

 

   3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2168/1003 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β ως ακολούθως:

 

   «2α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής - επανεξαγωγής:

   (1) μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση ως και τυφεκίων αλιείας,

   (2) μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

   2β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόμη μήνες.»

 

   4. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2168/1003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.»

 

   5. Μετά το άρθρο 3 του ν. 2168/1003, προστίθεται άρθρο 3α, ως ακολούθως:

 

«Αρθρο 3α

Εξαγωγή - Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό

 

   1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους υλικού με στρατιωτικό προορισμό , ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευση ς, επιτρέπεται μόνο μ ε άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας.

 

   2. Η εξαγωγή δειγμάτων υλικού με στρατιωτικό προορισμό, που έχει προσωρινό χαρακτήρα και στην οποία προβλέπεται επανεισαγωγή, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας.

 

   3. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει για ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για δώδεκα (12?) ακόμη μήνες.

 

   4. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής μεγαλύτερης διάρκειας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, για πιστοποιημένους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ε θνικής Αμυνας κατασκευαστές αμυντικού υλικού και για εξαγωγές υλικών με στρατιωτικό προορισμό, εκτός από τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 1 ,ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαμβάνονται και στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 α', γ' και δ' του ιδίου άρθρου. Η ισχύς των αδειών αυτών αρχικά είναι ετήσια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα (1) ακόμη έτος. Μετά την πάροδο της διετίας επιτρέπεται η χορήγηση διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργών, έως τη λήξη της υποβληθείσας στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας σύμβασης μεταξύ του ημεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα.

 

   5. Οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εκδώσουν τις ανωτέρω άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής για υλικά με στρατιωτικό προορισμό, λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται με τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας και με δεσμεύσεις που απορρέουν είτε από την νομοθεσία της Ε.Ε. και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από τη συμμετοχή της χώρας μας σε Διεθνείς Οργανισμούς και καθεστώτα που σχετίζονται με την διακίνηση ελεγχόμενων υλικών.

 

   6. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παραλήφθηκαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Αμυνας. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προαναφερόμενων ειδών, τα οποία εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

 

   7. Οι εξαγωγές - επανεξαγωγές υλικού με στρατιωτικό προορισμό, το οποίο εξάγεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και έχουν σχέση με εκπαιδευτικές - επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο εξωτερικό και για επισκευή υλικού μέσω υπηρεσιών του NATO, πραγματοποιούνται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών. Οι άδειες αυτές κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

   Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας μπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις για την έκδοση της εν λόγω άδειας εξαγωγής.

 

   8. Οι άδειες που εκδίδονται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ακυρωθούν, ανακληθούν ή ανασταλούν με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα εισαγωγής ή το επιτάσσουν λόγοι εθνικού συμφέροντος.

 

   9. Το πρώτο τρίμηνο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, οι ιδιώτες εξαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες με τις εξαγωγές - επανεξαγωγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος, με βάση τις άδειες που τους είχαν χορηγηθεί. Για την παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, διοικητικό πρόστιμο έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

 

   10. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 9 του άρθρου 3.»

 

’ρθρο 4

 

   Μετά το άρθρο 4 του ν. 2168/1993, προστίθεται άρθρο 4α, ως ακολούθως:

 

«Αρθρο 4α

Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία

 

   1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται:

   α. Έλληνες πολίτες ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και ασκούν τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

   β. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας, τα οποία ασκούν τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

 

   2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, διαμεσολάβηση - μεσιτεία είναι οι δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων της παραγράφου 1, με τις οποίες:

   α. Διαπραγματεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά από μία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

   β. Αγοράζουν, πωλούν ή διακανονίζουν τα της μεταφοράς τέτοιων αντικειμένων που βρίσκονται στη νομή τους, από μία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη Χώρα.

   Οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο δραστηριότητες θεωρούνται διαμεσολάβηση - μεσιτεία, ανεξαρτήτως εάν τα προαναφερόμενα αντικείμενα διέρχονται ή όχι διαμέσου του εδάφους της Ε.Ε..

   Επίσης, διαμεσολάβηση - μεσιτεία θεωρούνται και οι δραστηριότητες διαπραγμάτευσης, μεταφοράς, αγοράς, πώλησης ή διακανονισμού, όταν τα παραπάνω αντικείμενα μεταφέρονται από μία χώρα της Ε.Ε. προς άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, καθώς και από τρίτη χώρα προς χώρα της Ε.Ε..

 

   3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας ή Προστασίας του Πολίτη, κατά περίπτωση, σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών της επόμενης παραγράφου.

 

   4. Δημιουργείται Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες διαμεσολάβησης - μεσιτείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών διενεργείται για τρία έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την τήρηση του Υπηρεσίας.

 

   5. Αποκλείονται από την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών:

   α. Οι πτωχεύσαντες και μη αποκατασταθέντες.

   β. Οι αμετακλήτως καταδικασθέντες για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ' της παρούσης.

   γ. Οι αμετακλήτως καταδικασθέντες για εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παράβαση του νόμου περί επιταγών.

   δ. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις των άρθρων 187 Π.Κ. και 15 του παρόντος.

   ε. Οι καταδικασθέντες σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατά εξουσιοδότηση του νόμου αυτού διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

   Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, τα παραπάνω κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρόσωπο του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, των εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους. Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρείες, τα πιο πάνω κωλύματα δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών ή των ομορρύθμων εταίρων τους.

 

   6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών πραγματοποιείται ανά τριετία, ύστερα από διαπίστωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής.

 

   7. Εκπίπτουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 5, καθώς και αυτοί που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής.

 

   8. Για τη χορήγηση αδειών διαμεσολάβησης - μεσιτείας, εκτός από την εγγραφή στο οικείο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 18 για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών αυτού.

   9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών διαμεσολάβησης - μεσιτείας, οι φορείς που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

   10. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:

   α. Οποιος χωρίς άδεια ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή διαπραγματεύεται ή διακανονίζει ή μεσολαβεί τα της μεταφοράς ειδών του παρόντος νόμου σε χώρες εναντίον των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση προμήθειας - πώλησης όπλων ή άλλων ειδών του παρόντος νόμου, τιμωρείται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 0 του άρθρου 3.

   β. Οποιος διαπραγματεύεται, διακανονίζει ή μεσολαβεί για τον παράνομο εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων ή οργανώσεων ή σωματείων ή ενώσεων προσώπων με είδη του παρόντος νόμου, τιμωρείται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 9 του άρθρου 3.

 

’ρθρο 5

 

   Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2168/1003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη υλικού με στρατιωτικό προορισμό, που προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/43/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2009 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (EE L 146 ΤΗΣ 10.6.2009, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/80/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (EE C 69 ΤΗΣ 18.3.2010)»

 

’ρθρο 6

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (’ρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στη μεταφορά εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προϊόντων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας, τα οποία περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος.

 

’ρθρο 7

Ορισμοί

(’ρθρο 3 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

   α) «προϊόν συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας»: κάθε προϊόν που αναγράφεται στον κατάλογο του άρθρου 17 του παρόντος,

   β) «μεταφορά»: κάθε μεταβίβαση ή μετακίνηση προϊόντος συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας από έναν προμηθευτή σε παραλήπτη άλλου κράτους - μέλους,

   γ) «προμηθευτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόμο υπεύθυνο για μία μεταφορά,

   δ) «παραλήπτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κατά νόμο υπεύθυνο για την παραλαβή μιας μεταφοράς,

   ε) «άδεια μεταφοράς»: η έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια εθνική αρχή σε προμηθευτές, με σκοπό να μεταφέρουν προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας σε παραλήπτη άλλου κράτους - μέλους,

   στ) «άδεια εξαγωγής»: η χορήγηση έγκρισης για την προμήθεια προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε τρίτης χώρας,

   ζ) «διαμετακόμιση»: η μεταφορά προϊόντος συνδεόμενου με τον τομέα της άμυνας μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών - μελών διαφορετικών από το κράτος - μέλος καταγωγής και από το κράτος - μέλος παραλήπτη.

 

’ρθρο 8

Γενικές διατάξεις

(’ρθρο 4 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Η μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διενεργείται κατόπιν σχετικής άδειας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντος. Η άδεια μπορεί να είναι γενική, συνολική ή ατομική και χορηγείται στους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και πληρούν τους εκ του νόμου προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Η χορήγηση της απαλλάσσει τον προμηθευτή από περαιτέρω χορήγηση άδειας από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαμετακόμιση μέσω αυτών ή για την είσοδο στο έδαφος τους, όπου είναι εγκατεστημένος ο παραλήπτης των σχετικών προϊόντων, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων που ισχύουν σε κάθε κράτος - μέλος για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης.

 

   2. Η επίδειξη στις αρμόδιες ελληνικές αρχές άδειας μεταφοράς, η οποία έχει εκδοθεί ή χορηγηθεί από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προμηθευτή εγκατεστημένο στην επικράτεια του, απαλλάσσει τον τελευταίο από την υποχρέωση λήψης άδειας από τις ελληνικές αρχές για τη διαμετακόμιση ή την είσοδο στην ελληνική επικράτεια, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, μεταξύ των οποίων και η ασφάλεια της μεταφοράς.

 

   3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των εν λόγω αδειών, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων λαμβάνονται ιδίως υπόψη:

   α. Οι κίνδυνοι που ενέχει η μεταφορά για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, με βάση τους οποίους μπορεί να απαιτείται έγγραφη διαβεβαίωση τελικής χρήσης.

   β. Η φύση και η σημασία των κατασκευαστικών μερών σε σχέση με τα προϊόντα στα οποία θα ενσωματωθούν και η τελική χρήση των ολοκληρωμένων προϊόντων, για τα οποία προορίζονται.

 

   4. Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των αδειών μεταφοράς αρχές μπορεί να ανακαλούν, να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τη χρήση των αδειών αυτών για λόγους προστασίας των ζωτικών συμφερόντων της χώρας, της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας, καθώς και λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επισυνάπτονται στην άδεια μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

 

   5. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με κοινή απόφαση τους μπορεί να εξαιρούν μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας από την υποχρέωση λήψης άδειας μεταφοράς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α. όταν ο προμηθευτής ή ο παραλήπτης είναι κυβερνητικό σώμα ή ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις,

   β. όταν η προμήθεια γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το NATO, το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ή άλλον διακυβερνητικό οργανισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

   γ. όταν η μεταφορά είναι απαραίτητη για υλοποίηση προγράμματος εξοπλιστικής συνεργασίας μεταξύ κρατών - μελών,

   δ. όταν η μεταφορά σχετίζεται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφής ή με δωρεά σε έκτακτη ανάγκη,

   ε. όταν η μεταφορά είναι αναγκαία για λόγους επισκευής, συντήρησης, έκθεσης ή επίδειξης ή μετά από αυτές.

 

’ρθρο 9

Γενικές άδειες μεταφοράς (’ρθρο 5 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Οι γενικές άδειες μεταφοράς χορηγούνται απευθείας στους προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου της κατοικίας ή της έδρας τους, με σκοπό τη μεταφορά προϊόντων ή κατηγοριών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, τα οποία προσδιορίζονται στις άδειες αυτές, προς μία ή περισσότερες κατηγορίες παραληπτών εγκατεστημένων σε άλλο κράτος - μέλος. Οι γενικές άδειες μεταφοράς εκδίδονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γενικές άδειες μεταφοράς εκδίδονται τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α. ο παραλήπτης ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις κράτους- μέλους ή σε αναθέτουσα αρχή στον τομέα της άμυνας που πραγματοποιεί αγορές προς αποκλειστική χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις κράτους - μέλους,

   β. ο παραλήπτης είναι επιχείρηση πιστοποιημένη για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ, από τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους - μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση,

   γ. για λόγους επιδείξεων, αξιολογήσεων και εκθέσεων,

   δ. για λόγους συντήρησης και επιδιόρθωσης, αν ο παραλήπτης είναι ο αρχικός προμηθευτής προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας.

 

   2. Γενική άδεια μεταφοράς μπορεί να εκδίδεται και για κάλυψη των αναγκών συμμετοχής της Ελλάδας σε προγράμματα διακυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ κρατών - μελών, τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στη χρήση ενός ή περισσοτέρων προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, για την πραγματοποίηση μεταφορών προς άλλα κράτη - μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του.

 

’ρθρο 10

Συνολικές άδειες μεταφοράς

(’ρθρο 6 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Οι συνολικές άδειες μεταφοράς χορηγούνται σε μεμονωμένους προμηθευτές, ύστερα από αίτηση τους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια και είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου της έδρας τους, για τη μεταφορά συγκεκριμένων προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας προς συγκεκριμένους παραλήπτες σε ένα ή περισσότερα κράτη - μέλη.

 

   2. Η συνολική άδεια μεταφοράς εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας, στην οποία προσδιορίζονται τα προϊόντα ή οι κατηγορίες προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, που καλύπτονται από την άδεια αυτή, καθώς και οι εγκεκριμένοι παραλήπτες ή οι κατηγορίες παραληπτών.

 

   3. Οι συνολικές άδειες μεταφοράς ισχύουν για τρία έτη. Η διάρκεια της ισχύος τους μπορεί να παραταθεί έως δύο επιπλέον έτη.

 

’ρθρο 11

Ατομικές άδειες μεταφοράς

(’ρθρο 7 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Οι ατομικές άδειες μεταφοράς χορηγούνται σε μεμονωμένους προμηθευτές, ύστερα από αίτηση τους, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική Επικράτεια και είναι εγγεγραμμένοι στο Ε ιδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Επιμελητηρίου της έδρας τους.

 

   2. Η ατομική άδεια μεταφοράς εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας, και αφορά μία μεταφορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένης ποσότητας προσδιορισμένων προϊόντων συνδεόμένων με τον τομέα της άμυνας, που πρόκειται να μεταφερθούν με μια ή περισσότερες αποστολές προς έναν παραλήπτη σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις :

   α. όταν η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αφορά μία μόνο μεταφορά,

   β. όταν είναι απαραίτητο για την προστασία ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας ή για λόγους δημόσιας τάξης,

   γ. όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που προκύπτουν από tic; ισχύουσες διατάξεις,

   δ. όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι βάσει των οποίων οποιαδήποτε από τις αρμόδιες για τη χορήγηση των περιγραφόμενων στα άρθρα 4 και 5 αδειών θεωρεί ότι ο προμηθευτής δεν θα μπορέσει να συμμορφωθεί με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να του χορηγηθεί συνολική άδεια.

 

   3. Οι ατομικές άδειες μεταφοράς ισχύουν για ένα έτος. Η διάρκεια της ισχύος τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα επιπλέον έτος.

 

’ρθρο 12

Ενημέρωση από τους προμηθευτές

(Αρθρο 8 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους παραλήπτες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας μεταφοράς, καθώς και για τους περιορισμούς που διέπουν την τελική χρήση ή την εξαγωγή προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, κοινοποιώντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πιο πάνω ενημέρωση στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από τη διενέργεια της συγκεκριμένης μεταφοράς.

 

   2. Οι προμηθευτές ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους από την επικράτεια μου οποίου επιθυμούν να μεταφέρουν προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την άσκηση της συγκεκριμένης δρστηριότητας, για την πρόθεση τους να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά γενική άδεια μεταφοράς.

 

   3. Οι προμηθευτές, ανεξαρτήτως του είδους της άδειας μεταφοράς, της οποίας κάνουν χρήση, υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικών καταστάσεων μεταφορών, οι οποίες περιλαμβάνουν εμπορικά έγγραφα με τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

   α. Περιγραφή του υλικού με στρατιωτικό προορισμό που περιλαμβάνεται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.

   β. Ποσότητα και αξία των υλικών με στρατιωτικό προορισμό.

   γ. Ημερομηνίες μεταφοράς.

   δ. Επωνυμία και διεύθυνση προμηθευτή και παραλήπτη.

   ε. Την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη, όταν τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά.

   στ. Την απόδειξη ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον εξαγωγικό προορισμό που επισυνάπτεται στην άδεια μεταφορείς, έχουν διαβιβαστεί στον παραλήπτη αυτών των προϊόντων.

 

   4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να τηρούν τις αναλυτικές καταστάσεις των μεταφορών, καθώς και τα αποδεικτικά της ενημέρωσης των παραληπτών έγγραφα της περίπτωσης α', για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε κάθε μεταφορά και να τα προσκομίζουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους από την επικράτεια του οποίου ο προμηθευτής μεταφέρει το συνδεόμενο με τον τομέα τ ης άμυνας προϊόν, εφόσον τους ζητηθεί.

 

   5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις:

   α. της ενημέρωσης των παραληπτών και των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση της άδειας μεταφοράς,

   β. της παροχής πληροφοριών από τους προμηθευτές προς τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με την ασφαλή μεταφορά και χρήση των προϊόντων και

   γ. της τήρησης των αναλυτικών καταστάσεων μεταφορών, καθώς και πρόσθετων στοιχείων σε αυτές.

 

’ρθρο 13

Πιστοποίηση

(’ρθρο 9 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση των εγκατεστημένων στην Ελληνική Επικράτεια παραληπτών προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, προκειμένου οι τελευταίοι να παραλαμβάνουν προϊόντα στο πλαίσιο αδειών μεταφοράς που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη - μέλη.

 

   2. Η πιστοποίηση βεβαιώνει την αξιοπιστία της παραλήπτριας επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα της να τηρεί εξαγωγικούς περιορισμούς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, τα οποία έχει παραλάβει από άλλο κράτος - μέλος στο πλαίσιο της άδειας μεταφοράς. Η αξιοπιστία της παραλήπτριας επιχείρησης εκτιμάται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

   α. Αποδεδειγμένη πείρα σε αμυντικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης με εξαγωγικούς περιορισμούς, τις αποφάσεις δικαστηρίων επί του θέματος, την κατοχή άδειας παραγωγής ή εμπορίας υλικών με στρατιωτικό προορισμό και την απασχόληση πεπειραμένου διευθυντικού προσωπικού.

   β. Σχετική βιομηχανική δραστηριότητα σε υλικά με στρατιωτικό προορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ικανότητα ολοκλήρωσης συστημάτων και υποσυστημάτων.

   γ. Διορισμός ανώτερου διευθυντικού στελέχους, το οποίο είναι προσωπικά υπεύθυνο για το εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης ή το σύστημα διαχείρισης των μεταφορών και των εξαγωγών που εφαρμόζει η επιχείρηση, καθώς και για το προσωπικό, στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος των μεταφορών και των εξαγωγών.

   δ. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, υπογεγραμμένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση γ' , ότι η επιχείρηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να τηρήσει και να επιβάλει την τήρηση όλων των ειδικών όρων που συνδέονται με την τελική χρήση και εξαγωγή οποιουδήποτε κατασκευαστικού μέρους ή προϊόντος έχει παραλάβει.

   ε. Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, υπογεγραμμένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην περίπτωση γ', ότι θα παράσχει στις αρμόδιες αρχές, με τη δέουσα επιμέλεια, λεπτομερείς πληροφορίες σε απάντηση ερωτημάτων και ερευνών που θα υποβληθούν στην επιχείρηση σχετικά με τους τελικούς χρήστες ή την τελική χρήση όλων των προϊόντων που έχουν εξαχθεί, μεταφερθεί ή παραληφθεί από την επιχείρηση στο πλαίσιο άδειας μεταφοράς από άλλο κράτος - μέλος. Η δέσμευση αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται στο εσωτερικό της επιχείρησης σε όλο το προσωπικό που απασχολείται με τον έλεγχο των εξαγωγών/μεταφορών.

   στ. Περιγραφή, προσυπογραμμένη από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στο σημείο γ', του εσωτερικού προγράμματος συμμόρφωσης ή του συστήματος διαχείρισης των μεταφορών και των εξαγωγών που εφαρμόζει η επιχείρηση. Αυτή η περιγραφή παρέχει λεπτομέρειες για τους οργανωτικούς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, που έχουν διατεθεί στη διαχείριση των μεταφορών και των εξαγωγών, για την αλυσίδα ευθύνης στην οργανωτική δομή της επιχείρησης, για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, για την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του προσωπικού, για τις υλικοτεχνικές διευθετήσεις ασφαλείας, για την τήρηση αρχείων και την ιχνηλασιμότητα των μεταφορών και των εξαγωγών.

 

   3. Τα πιστοποιητικά περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α. την αρμόδια αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό,

   β. την επωνυμία και τη διεύθυνση του παραλήπτη,

   γ. δήλωση συμμόρφωσης του παραλήπτη,

   δ. την ημερομηνία έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη.

 

   4. Τα πιστοποιητικά μπορεί να περιέχουν επιπλέον όρους σχετικά με τα εξής:

   α. την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια που προβλέπει η παράγραφος 2,

   β. την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού.

 

   5. Η πιστοποιημένη επιχείρηση, πρέπει να ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή:

   α. κάθε σημαντική μεταβολή στη βιομηχανική της δραστηριότητα, που αφορά τα υλικά με στρατιωτικό προορισμό,

   β. κάθε μεταβολή στη διεύθυνση όπου η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα αρχεία που αφορούν τα παραληφθέντα προϊόντα που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας.

 

   6. Οι αρμόδιες για την πιστοποίηση αρχές παρακολουθούν τουλάχιστον ανά τρία έτη τη συμμόρφωση του παραλήπτη με τα κριτήρια της παραγράφου 2 και την εφαρμογή των όρων, οι οποίοι τίθενται με τα πιστοποιητικά, τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

 

   7. Οι αρμόδιες για την έκδοση των σχετικών αδειών μεταφοράς αρχές, αναγνωρίζουν και αποδέχονται τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τα άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

   8. Εάν η αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού αρχή διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι ο κάτοχος πιστοποιητικού δεν συμμορφώνεται πλέον με ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2 ή με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και ότι η μη συμμόρφωση είναι ελάσσονος σημασίας, λαμβάνει απόφαση εντός μηνός από το χρόνο που έλαβε γνώση, με την οποία επιβάλλει στον παραλήπτη να λάβει διορθωτικά μέτρα εντός ορισμένης προθεσμίας. Την απόφαση αυτή κοινοποιεί άμεσα στον πιστοποιημένο παραλήπτη. Κατά τη λήξη της τασσόμενης προθεσμίας, η αρχή αυτή ελέγχει την τήρηση από τον παραλήπτη των διορθωτικών μέτρων και κοινοποιεί στον παραλήπτη τα πορίσματα του ως άνω ελέγχου εντός τριών μηνών από τη διενέργεια του.

 

   9. Η αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α. ο παραλήπτης δεν έλαβε εμπροθέσμως όλα τα διορθωτικά μέτρα που του επιβλήθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία,

   β. ο παραλήπτης δεν συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή με τους όρους που αναφέρονται στο πιστοποιητικό και η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η μη συμμόρφωση είναι μείζονος σημασίας.

   Η απόφαση για την αναστολή ή την ανάκληση του πιστοποιητικού κοινοποιείται άμεσα στον πιστοποιημένο παραλήπτη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη -μέλη.

 

   10. Με την απόφαση για αναστολή του πιστοποιητικού, η εκδούσα αυτό αρχή θέτει νέα προθεσμία εντός της οποίας ο παραλήπτης οφείλει να συμμορφωθεί με τα υποδειχθέντα διορθωτικά μέτρα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η εν λόγω αρχή ελέγχει την εφαρμογή από τον παραλήπτη των διορθωτικών μέτρων με τους παρακάτω τρόπους:

   α. με επιτόπια επίσκεψη,

   β. με σύσκεψη με το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ' ή με ανώτερο υπάλληλο που ορίζει το εν λόγω ανώτερο διευθυντικό στέλεχος και/ή

   γ. με αξιολόγηση των τεκμηριωμένων εγγράφων που παρέχονται από το ανώτερο διευθυντικό στέλεχος.

 

   11. Μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου, η εκδούσα αρχή εκδίδει απόφαση με την οποία:

   α. αίρει την αναστολή ισχύος του πιστοποιητικού ή

   β. διατηρεί την αναστολή και θέτει νέα προθεσμία συμμόρφωσης του παραλήπτη ή

   γ. ανακαλεί το πιστοποιητικό.

 

   12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής ’μυνας, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την πιστοποίηση των εγκαταστημένων στην Ελληνική Επικράτεια παραληπτών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της πιστοποίησης, τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Αρθρο 14

Εξαγωγικοί περιορισμοί

(Αρθρο 10 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   Οι παραλήπτες στη χώρα μας προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, τα οποία προέρχονται από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής; Ενωσης, όταν υποβάλλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3α του ν. 2168/1993, δηλώνουν στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας αρχή ότι έχουν τηρήσει τους όρους των εξαγωγικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένης και της έγγραφης συγκατάθεσης από το αρχικό κράτος - μέλος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προϊόντα, π ου έχουν παραλάβει βάσει άδειας μεταφοράς άλλου κράτους - μέλους, συνοδεύονται από τέτοιους εξαγωγικούς περιορισμούς.

 

’ρθρο 15

Τελωνειακές διαδικασίες

(Αρθρο 11 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1 .Κατά την εξαγωγή προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας, ο εξαγωγέας προσκομίζει στο τελωνείο την απαραίτητη άδεια εξαγωγής, σ99φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3α του ν. 2 168/1993, όπως α υτό προστίθεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

   2. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (EE L 302 της 19.10.1992), οι αρμόδιες για τη χορήγηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών εξαγωγής, μπορεί να αναστείλουν τη διαδικασία εξαγωγής από την Ελληνική Επικράτεια προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα τη ς άμυνας, τα οποία παρελήφθησαν από άλλο κράτος - μέλος, στο πλαίσιο άδειας μεταφοράς και έχουν ενσωματωθεί σε άλλο προϊόν με στρατιωτικό προορισμό ή εν ανάγκη να ε μποδίσουν, με άλλα μέσα την έξοδο των ειδών αυτών από την Κοινότητα μέσω της Ελληνικής Επικράτειας, όταν θεωρούν ότι:

   α. κατά τη χορήγηση της αδείας εξαγωγής δεν λήφθηκαν υπόψη σχετικές πληροφορίες,

   β. οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς, αφότου χορηγήθηκε η σχετική άδεια εξαγωγής .

   Το χρονικό διάστημα αναστολής της άδειας ή της παρεμπόδισης της εξαγωγής προκειμένου να επανεκτιμηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα εργάσιμες ημέρες.

 

   3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής ’μυνας είναι δυνατόν να καθορίζεται ότι οι σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής διεκπεραιώνονται μόνο σε ορισμένα τελωνεία.

 

’ρθρο 16

Ανταλλαγή πληροφοριών

(’ρθρο 12 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   Οι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος νόμου αρχές λαμβάνουν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών.

 

’ρθρο 17

Κατάλογος προϊόντων συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας (’ρθρο 13 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Ο κατάλογος των συνδεομένων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

 

   2. Ο κατάλογος αυτός επικαιροποιείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής ’μυνας κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο, ώστε να αντιστοιχεί στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

’ρθρο 18

Μέτρα διασφάλισης

(’ρθρο 15 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   1. Αν οι αρμόδιες για τη χορήγηση της γενικής άδειας αρχές θεωρήσουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μη τήρησης τυχόν όρου συνδεόμενου σε γενική άδεια μεταφοράς ή ότι θα μπορούσαν να θιγούν η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια ή τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της χώρας, τότε ενημερώνεται το άλλο κράτος - μέλος και ζητείται αξιολόγηση της κατάστασης.

 

   2. Αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι αμφιβολίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, τότε οι αρμόδιες για τη χορήγηση της γενικής άδειας αρχές μπορεί να αναστείλουν προσωρινά την ισχύ της γενικής άδειας που εξέδωσαν για τους εν λόγω παραλήπτες και ενημερώνουν τα υπόλοιπα κράτη - μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους έκδοσης του μέτρου διασφάλισης. Οι αρμόδιες αρχές που εξέδωσαν το μέτρο διασφάλισης μπορούν να αποφασίσουν την άρση του, εάν θεωρήσουν ότι δεν αιτιολογείται πλέον η διατήρηση του.

 

’ρθρο 19

Ποινικές κυρώσεις

(’ρθρο 16 Οδηγίας 2009/43/ΕΚ)

 

   Οποιος δηλώνει ανακριβή στοιχεία ως προς το είδος, την ποσότητα, την αξία, τον προορισμό, την επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή και του παραλήπτη, την τελική χρήση και τον τελικό χρήστη του προϊόντος, το χρόνο, τα μέσα και τις συνθήκες μεταφοράς ή παραβιάζει τους όρους της πιστοποίησης ή της άδειας μεταφοράς, τιμωρείται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993.

 

’ρθρο 20

Έναρξη ισχύος

 

   1. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   2. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου, αρχίζει από την 30ή Ιουνίου 2012.

 

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.