ΝΟΜΟΣ 3966/ΦΕΚ 118/Α/24.5.2011

Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

’ρθρο 1

Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

   Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (Ι.Ε.Π.), το οποίο λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

’ρθρο 2

Σκοπός και αρμοδιότητες

 

   1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

   2. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.

 

   3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, αντίστοιχα, για:

   αα) θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων,

   ββ) θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα,

   γγ) την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της επιλογής των εκπαιδευτικών μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών με τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής,

   δδ) θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των διοικητικών και των εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών,

   εε) θέματα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και

   στστ) θέματα της παιδείας των ομογενών και της δια-πολιτισμικής εκπαίδευσης.

   β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων αυτών και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.

   γ) Μελετά συστηματικά:

   αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους βελτίωσής της,

   ββ) τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους και

   γγ) τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό - διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές υποδομές, και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες αναγκαίες παρεμβάσεις.

   δ) Υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται η υλοποίηση των δράσεων αυτών στο Ι.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

   4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματά τους, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και λοιπούς φορείς με συναφή αποστολή.

 

’ρθρο 3

Όργανα διοίκησης

 

   Όργανα διοίκησης του Ι.Ε.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.

 

’ρθρο 4

Διοικητικό Συμβούλιο

 

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. είναι επταμελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τα ακόλουθα μέλη:

   α) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πανεπιστημίου ή εκπαιδευτικός της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ιδιαιτέρως αυξημένα προσόντα ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής,

   β) πέντε μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα και

   γ) έναν Σύμβουλο Α' του Ι.Ε.Π., από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 11. Για το χρονικό διάστημα που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπηρετεί κανένας Σύμβουλος Α', στη θέση του μέλους αυτού ορίζεται Σύμβουλος Β', από τους προβλεπόμενους στο παραπάνω άρθρο.

 

   2. Με την απόφαση της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα μέλη του.

 

   3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

 

   4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.

 

   5. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και να λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, μέχρι τη συμπλήρωση της κενής θέσης ή την αντικατάσταση του μέλους που λείπει, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

 

   6. Δεν δύναται να οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α' 26). Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.

 

   7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται και να παρίστανται, για την παροχή διευκρινίσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.

 

’ρθρο 5

Θέματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 

   1. Ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη απασχόληση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, καθώς και η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

   2. Ο Σύμβουλος του Ι.Ε.Π. που ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντά του ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π.

 

’ρθρο 6

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

 

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

 

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Ι.Ε.Π., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως, κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο εφόσον τη ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση.

 

   3. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση, διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του.

 

   4. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή ή σε μέλος του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.

 

   5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

   6. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου.

 

   7. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του Προέδρου.

 

   8. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται, ύστερα από σχετική αίτηση, με έγκριση του Προέδρου.

 

   9. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α' 45).

 

’ρθρο 7

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

   α) καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ι.Ε.Π. κατά τομέα ενασχόλησης, ελέγχει την πορεία τους και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

   β) αποφασίζει για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς,

   γ) αποφασίζει την ανάθεση μελετών και ερευνών σε συνεργαζόμενους φορείς ή ομάδες εργασίας,

   δ) εισηγείται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

   ε) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3Α του ν. 2362/1995 (Α' 247),

   στ) αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό,

   ζ) εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον οικονομικό απολογισμό και έκθεση πεπραγμένων και μεριμνά και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ι.Ε.Π. σε θέματα άσκησης του κρατικού ελέγχου και της οικονομικής εποπτείας επ' αυτού,

   η) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Ι.Ε.Π. και

   θ) καθοδηγεί και ελέγχει το έργο του Διευθυντή και όλων των προϊσταμένων των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών.

 

   3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο ή από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.

 

   4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή ή σε μέλος του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π.

 

’ρθρο 8

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος

 

   1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ι.Ε.Π. δικαστικώς και εξωδίκως, στις σχέσεις του με κάθε αρχή ή τρίτους. Με απόφαση του Προέδρου μπορεί να ανατίθεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθυντή, σε προϊσταμένους υπηρεσιακών μονάδων ή σε μέλος του επιστημονικού προσωπικού η εκπροσώπηση του Ι.Ε.Π. σε συγκεκριμένη υπόθεση ή σε κατηγορίες υποθέσεων. Ο Πρόεδρος ασκεί επίσης κάθε άλλη αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου που του μεταβιβάζεται με απόφαση του Συμβουλίου αυτού.

 

   2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο πλήρως στα καθήκοντά του όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 

’ρθρο 9

Διευθυντής

 

   1. Στο Ι.Ε.Π. συνιστάται θέση Διευθυντή, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται ύστερα από προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.

 

   2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. ή Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, ή ιδιώτες. Τα προσόντα του Διευθυντή, τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του, το όργανο και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψής του καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, που προβλέπεται στο άρθρο 19. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   3. Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται σε πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Η θητεία του Διευθυντή μπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναμία ή σε πλημμελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, με πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   4. Αν ο Διευθυντής πριν από την πρόσληψή του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση.

 

   5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τη θητεία του Διευθυντή και αποφασίζει για την ανανέωσή της ή μη, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης του Διευθυντή καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.

 

   6. Όταν ελλείπει ο Διευθυντής, αναπληρώνεται προσωρινά μέχρι την πρόσληψη νέου Διευθυντή από δημόσιο εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποσπάται στο Ι.Ε.Π. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

’ρθρο 10

Αρμοδιότητες Διευθυντή

 

   1. Ο Διευθυντής προΐσταται της διοικητικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους και είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π.

 

   2. Ειδικότερα, ο Διευθυντής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση και εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ι.Ε.Π. με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

   β) συντονίζει τα Τμήματα και τα Γραφεία της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους,

   γ) σχεδιάζει και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τα διοικητικά προγράμματα, σύμφωνα με το σκοπό και την πολιτική του Ι.Ε.Π., και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους,

   δ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατανομή και την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού στις μονάδες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.,

   ε) αξιολογεί το έργο της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο,

   στ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

   ζ) εκτελεί τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού,

   η) υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό του Ι.Ε.Π., ύστερα από εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο,

   θ) εισηγείται κατά περίπτωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση σχετική εντολή του Προέδρου,

   ι) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού,

   ια) εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων,

   ιβ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και

   ιγ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε θέμα σχετικό με το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.

 

’ρθρο 11

Επιστημονικό Προσωπικό

 

   1. Συνιστώνται σαράντα πέντε θέσεις επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., οι οποίες κατανέμονται στα ακόλουθα κλιμάκια ως εξής:

   α) Σύμβουλοι Α': πέντε θέσεις,

   β) Σύμβουλοι Β': δέκα θέσεις,

   γ) Σύμβουλοι Γ': δεκαπέντε θέσεις και

   δ) Εισηγητές: δεκαπέντε θέσεις.

 

   2. Εκτός κλιμακίων συνιστώνται πέντε θέσεις Ειδικών Συμβούλων. Ως Ειδικοί Σύμβουλοι απασχολούνται για διάστημα δύο σχολικών ετών, που δεν ανανεώνεται, ούτε επαναλαμβάνεται, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία ή διακεκριμένη δράση ή βεβαιωμένη συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα, με σκοπό αφ' ενός την εξοικείωσή τους με θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ευρείας κλίμακας και αφ' ετέρου την ανατροφοδότηση του Ι.Ε.Π. με βάση την εξειδικευμένη εκπαιδευτική τους γνώση και εμπειρία. Η επιλογή των Ειδικών Συμβούλων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, στην οποία ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα ανάλογα με τα θέματα στα οποία δίνει εκάστοτε έμφαση το Ι.Ε.Π. κατά τις εργασίες του. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ι.Ε.Π., που προβλέπεται στο άρθρο 19. Αν σε θέση Ειδικού Συμβούλου επιλεγεί εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελεί σε εκπαιδευτική άδεια και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αν επιλεγεί εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, ο επιλεγόμενος αποσπάται στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α' 186) και λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις. Η άσκηση καθηκόντων Ειδικού Συμβούλου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/2010, όπως η άσκηση των καθηκόντων του μέντορα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

 

   3. Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Α' απαιτούνται ως ειδικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες τουλάχιστον μία αυτοδύναμη στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), καθώς και τουλάχιστον δεκαετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

   4. Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Β' απαιτούνται ως ειδικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και τουλάχιστον οκταετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

   5. Για την πρόσληψη σε θέση Συμβούλου Γ' απαιτούνται ως ειδικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνδυασμός των παραπάνω στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), καθώς και τουλάχιστον πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία. Για μέχρι τρεις θέσεις Συμβούλων Γ' η εκπαιδευτική υπηρεσία μπορεί να υποκαθίσταται από πενταετή διοικητική εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, όπως ο δημόσιος τομέας ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995.

 

   6. Για την πρόσληψη σε θέση Εισηγητή απαιτούνται ως ειδικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και τουλάχιστον τριετής εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

   7. Για την επιλογή σε θέσεις Συμβούλων Α', Συμβούλων Β', Συμβούλων Γ' και Εισηγητών συνεκτιμάται η εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης.

 

   8. Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά ως προσόντα πρόσληψης, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)/Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι είναι αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με τους τίτλους σπουδών που ζητούνται από την οικεία προκήρυξη.

 

   9. Η πλήρωση των κενών θέσεων των Συμβούλων Α', Συμβούλων Β', Συμβούλων Γ' και Εισηγητών γίνεται με πρόσληψη ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Σ.Ε.Π. και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α' 28). Υποψήφιοι μπορεί να είναι και μέλη του προσωπικού του Ι.Ε.Π. Κατά την προκήρυξη των θέσεων λαμβάνεται μέριμνα ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, την αξιολόγηση, την έρευνα, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών.

 

   10. Οι Σύμβουλοι Α', Σύμβουλοι Β', Σύμβουλοι Γ' και οι Εισηγητές προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη των τριών πρώτων ετών υπηρεσίας, το προσωπικό αυτό αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη των επόμενων τεσσάρων ετών υπηρεσίας.

 

   11. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου στο οποίο υπηρετεί ο αξιολογούμενος από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. ως Πρόεδρο, έναν Πρόεδρο παιδαγωγικού τμήματος πανεπιστημίου και έναν εμπειρογνώμονα στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) από τους περιλαμβανόμενους στο Μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005 (Α' 189), ο οποίος προτείνεται από την Ολομέλεια της Αρχής. Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κριτήρια για την αξιολόγηση αποτελούν η προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του αξιολογούμενου και η επιστημονική συνεισφορά του στο έργο του Ι.Ε.Π.

 

   12. Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβαση του αξιολογούμενου. Αν το μέλος του επιστημονικού προσωπικού πριν από την πρόσληψή του ήταν εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, μετά την καταγγελία της σύμβασής του σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει στον φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον φορέα αυτόν και, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει αντίστοιχη προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Ο χρόνος υπηρεσίας του στο Ι.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

   13. Για τη διευκόλυνση των Εισηγητών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε θέματα που εντάσσονται στον τρέχοντα προγραμματισμό του Ι.Ε.Π., κάθε έτος, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο Εισηγητές μπορεί να απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. το 75% του κανονικού ωραρίου για ένα ακαδημαϊκό έτος. Η παροχή της διευκόλυνσης αυτής ισχύει μόνο για ένα ακαδημαϊκό έτος και παρέχεται σε κάθε Εισηγητή, ο οποίος δεν έχει κάνει ήδη χρήση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μία μόνο φορά. Προϋπόθεση για τη διευκόλυνση των Εισηγητών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί η τουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία στο Ι.Ε.Π. Η χρήση της διευκόλυνσης της παρούσας παραγράφου δεν αποκλείει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης από το μεθεπόμενο σχολικό έτος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 

   14. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Συμβούλων Α', Συμβούλων Β', Συμβούλων Γ' και Εισηγητών του Ι.Ε.Π. καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Εισηγητή, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:

   α) Σύμβουλος Α': 1,50 β) Σύμβουλος Β': 1,36 γ) Σύμβουλος Γ': 1,18 δ) Εισηγητής: 1,00.

   Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Εισηγητή ορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι ένα (1.221) ευρώ.

 

   15. Πέρα από το βασικό μισθό που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, στους Συμβούλους Α', Συμβούλους Β', Συμβούλους Γ' και τους Εισηγητές παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

   α) Χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3205/ 2003 (Α' 297).

   β) Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:

   Σύμβουλος Α': 390 ευρώ

   Σύμβουλος Β': 332 ευρώ

   Σύμβουλος Γ': 238 ευρώ

   Εισηγητής: 143 ευρώ.

   γ) Ειδικό ερευνητικό, για την εκτέλεση έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο σε:

   Σύμβουλος Α': 328 ευρώ

   Σύμβουλος Β': 319 ευρώ

   Σύμβουλος Γ': 289 ευρώ

   Εισηγητής: 258 ευρώ.

   δ) Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003.

   ε) Εορτών και αδείας, χορηγούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3205/2003.

 

’ρθρο 12

Διοικητικό προσωπικό

 

   1. Για τη στελέχωση της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. συνιστώνται τριάντα πέντε θέσεις διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

   2. Η κατανομή των ανωτέρω θέσεων κατά κατηγορίες και ειδικότητες, καθώς και τα προσόντα πρόσληψης καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.

 

   3. Τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Τα θέματα που αφορούν τη μισθολογική του κατάσταση ρυθμίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

’ρθρο 13

Επιστημονική υπηρεσία

 

   1. Η επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:

   α) Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α',

   β) Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Β',

   γ) Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων,

   δ) Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και

   ε) Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

 

   2. Τα Γραφεία Έρευνας, Σχεδιασμού και Εφαρμογών Α' και Β' είναι αρμόδια για: α) όλα τα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση σε ό,τι αφορά την έρευνα, τα προγράμματα σπουδών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, β) τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και γ) τη σύνταξη και την επιμέλεια της έκδοσης ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη των σχολικών πραγμάτων κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, στην οποία περιλαμβάνεται και η σχολιασμένη στατιστική απεικόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

   3. Το Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων είναι αρμόδιο για: α) την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αρχείου του Ι.Ε.Π., β) τη συνέχιση της έκδοσης του «Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, γ) τη συμπλήρωση και ολοκλήρωση του έργου «Ελληνικά Παιδαγωγικά Περιοδικά 1831 - 1991» του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, δ) την έκδοση επετηρίδας, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά εργασίες που προκύπτουν από το έργο του Ι.Ε.Π. ή που έχουν συγγραφεί από μέλη του προσωπικού του και ε) τη φροντίδα και επιμέλεια για τις εκδόσεις του Ι.Ε.Π.

 

   4. Το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για: α) την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής, β) την παρακολούθηση Διεθνών Προγραμμάτων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Συστημάτων και Μαθητών, γ) την εισήγηση των μέτρων και των δράσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης μαθητών, όπως το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και δ) τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχολιασμένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης.

 

   5. Το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων έχει την αρμοδιότητα του επιστημονικού σχεδιασμού, της διαχείρισης, της επίβλεψης και της υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε άμεση συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και το Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων του Ι.Ε.Π.

 

   6. Σε κάθε Γραφείο προΐσταται Σύμβουλος Α' ή Β', ο οποίος επιλέγεται για μία διετία που μπορεί να ανανεώνεται με βάση την αξιολόγηση του έργου του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου.

 

   7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο ενασχόλησης κάθε Γραφείου και διαμορφώνεται αντίστοιχα η σύνθεση του προσωπικού του, ανάλογα με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Ι.Ε.Π. Το επιστημονικό προσωπικό τοποθετείται στα Γραφεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. Κάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού μπορεί να υπηρετεί σε ένα μόνο Γραφείο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, είναι δυνατή η μετακίνηση μέλους του επιστημονικού προσωπικού σε άλλο Γραφείο.

 

   8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, αναθέτει σε μέλη του την εποπτεία των Γραφείων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν την εποπτεία των Γραφείων παρέχουν γενικές κατευθύνσεις στους Προϊσταμένους των Γραφείων στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών των Γραφείων και μεριμνούν για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Γραφείων.

 

   9. Όλα τα Γραφεία ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όλα τα γνωστικά αντικείμενα και υποστηρίζουν, το καθένα στο αντικείμενό του, το Διοικητικό Συμβούλιο στην επιτέλεση του σκοπού και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ι.Ε.Π. που καθορίζονται στο άρθρο 2. Για το σκοπό αυτόν οι Προϊστάμενοι των Γραφείων συντάσσουν εκθέσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης κάθε θέματος, αφού λάβουν υπόψη τις γνώμες των μελών του επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση του αρμόδιου Γραφείου, διατυπώνει την οριστική εισήγηση ή γνώμη του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   10. Για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο ομάδες εργασίας, στις οποίες μετέχουν μέλη του επιστημονικού προσωπικού διαφορετικών Γραφείων και των φορέων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2.

 

’ρθρο 14

Διοικητική υπηρεσία

 

   1. Η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται στα Τμήματα: α) Διοικητικών Υποθέσεων και β) Οικονομικών Υποθέσεων.

 

   2. Το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τα Γραφεία:

   α) Προσωπικού, με αρμοδιότητα τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Π.

   β) Γραμματείας Διοίκησης, με αρμοδιότητα τη διοικητική υποστήριξη των οργάνων και της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα θέματα τήρησης του πρωτοκόλλου, διακίνησης και διεκπεραίωσης των εγγράφων, τήρησης του αρχείου της διοικητικής υπηρεσίας, στέγασης των υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του Ι.Ε.Π. και τήρησης των βιβλίων αποθήκης.

 

   3. Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τα Γραφεία:

   α) Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, με αρμοδιότητα σε θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατάρτισης του απολογισμού, προμηθειών, μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων και

   β) Ειδικού Λογαριασμού, με αρμοδιότητα τη διοικητική στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του Ι.Ε.Π., την κατάρτιση προκηρύξεων, τη σύναψη συμβάσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων, ενεργειών και έργων που εκτελούνται στο Ι.Ε.Π. Ειδικότερα, το Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού είναι αρμόδιο για: αα) τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων και τη διαδικασία προμήθειας υλικών ή μέσων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ββ) την παρακολούθηση των δικαιολογητικών, παραστατικών στοιχείων, την τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τη σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού και γγ) τις κάθε φύσης πληρωμές στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και γενικά τις πληρωμές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

 

   4. Οι κατηγορίες και οι ειδικότητες στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι που κρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των Γραφείων και των Τμημάτων της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.

 

   5. Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά το Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσιακή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Γραφείου και η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, ύστερα από έγκριση του Προέδρου και με τις τυχόν παρατηρήσεις του, στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσιακής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, οι διαδικασίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το ακριβές περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης και ο χρόνος υποβολής της εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

 

   6. Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων, Γραφείων και της Υπηρεσιακής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του παρόντος άρθρου, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19. Ως τη δημοσίευση του Κανονισμού αυτού τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

’ρθρο 15

Ομάδες εργασίας

 

   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την εκτέλεση επί μέρους δράσεων του Ι.Ε.Π., στις οποίες μπορεί να μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, ερευνητές και άλλοι εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες, καθώς και υποχρεωτικά ένα τουλάχιστον μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της ομάδας εργασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της ομάδας εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

’ρθρο 16

Αξιολόγηση

 

   1. Το Ι.Ε.Π. μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους υποβάλλει Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η έκθεση περιλαμβάνει με τεκμηριωμένο τρόπο τα δεδομένα της λειτουργίας του Ι.Ε.Π., αξιολογεί τα αποτελέσματα της λειτουργίας και το βαθμό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και επίτευξης των στόχων του και υποδεικνύει τις ενέργειες και τα σχέδια βελτίωσης και ανάπτυξής του.

 

   2. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κάθε δύο έτη συγκροτεί επιτροπή τριών εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο των δεδομένων της έκθεσης του Ι.Ε.Π. και την αποτίμηση της λειτουργίας του. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση με βάση τα δεδομένα των εκθέσεων απολογισμού και επιτόπιας επίσκεψης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

’ρθρο 17

Πόροι και οικονομική διαχείριση

 

   1. Πόροι του Ι.Ε.Π. είναι:

   α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

   β) επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,

   γ) εισπράξεις από διάθεση ψηφιακών ή συμβατικών εκδόσεων σχετικών με τα αποτελέσματα των εργασιών του,

   δ) έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών έργων για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών), τα οποία εκτελούνται ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου,

   ε) έσοδα από τη σύνταξη εκθέσεων καταλληλότητας εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για λογαριασμό τρίτων και

   στ) δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και έγκριση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   2. Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια και υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.

 

   3. Η οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Π. ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

’ρθρο 18

Συμμετοχή των οργανώσεων των εκπαιδευτικών

 

   1. Το Ι.Ε.Π., για να εισηγηθεί ή γνωμοδοτήσει σε θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, ζητά τις απόψεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) και της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων.

 

   2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω οργανώσεων οφείλουν να υποβάλλουν τις απόψεις τους εντός της προθεσμίας που τάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. αποφασίζει και χωρίς τις απόψεις των οργανώσεων. Η μη υποβολή των απόψεων αυτών μνημονεύεται ρητά στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασής του.

 

   3. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. ορίζει έναν Σύμβουλο Α' ως σύνδεσμο μεταξύ του Ι.Ε.Π., των Ομοσπονδιών και της Ένωσης. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει Σύμβουλος Α', ως σύνδεσμος ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Β'. Η θέση του συνδέσμου είναι ασυμβίβαστη προς εκείνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.

 

’ρθρο 19

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

   1. Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ι.Ε.Π., το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται, πέραν των θεμάτων που ορίζονται στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος νόμου, τα πειθαρχικά παραπτώματα του κάθε είδους προσωπικού, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους και κάθε σχετικό θέμα, καθώς και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π., που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

I Ijlllilllljlllilllll^

   2. Μέσα στην ίδια προθεσμία των έξι μηνών, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Κανονισμό Προμηθειών. Ο Κανονισμός Προμηθειών εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

’ρθρο 20

Μεταβατικές διατάξεις

 

   1. Το προσωπικό των φορέων που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, από την παύση της λειτουργίας των φορέων αυτών εντάσσεται ή μεταφέρεται στο Ι.Ε.Π. ή την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και έως την παύση της λειτουργίας των καταργούμενων φορέων, το προσωπικό αυτό μπορεί να αποσπάται στο Ι.Ε.Π. για την κάλυψη των οργανωτικών αναγκών του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   2. Οι Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κάτοχοι μόνιμων και προσωποπαγών θέσεων, εντάσσονται σε θέσεις Συμβούλων Β' του Ι.Ε.Π.

 

   3. Οι μόνιμοι Πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και οι κάτοχοι ειδικών προσωποπαγών θέσεων Παρέδρων με θητεία, εντάσσονται σε θέσεις Συμβούλων Γ' του Ι.Ε.Π.

 

   4. Οι Πάρεδροι επί θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στους οποίους παρέχεται δικαίωμα διακοπής της θητείας τους, εντάσσονται σε θέσεις Εισηγητών του Ι.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας τους που δεν ανανεώνεται.

 

   5. Η ένταξη του προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 4 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το προσωπικό που εντάσσεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ύστερα από την ένταξή του, απασχολείται στο Ι.Ε.Π. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αν οι θέσεις Συμβούλων Β' του Ι.Ε.Π. δεν επαρκούν για την ένταξη των Συμβούλων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με την κοινή απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις, στις οποίες εντάσσονται οι Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με το μικρότερο χρόνο υπηρεσίας στη θέση αυτή.

 

   6.α) Το προσωπικό που δεν επιθυμεί να ενταχθεί σε θέσεις του Ι.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 4 μεταφέρεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: αα) στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών της διεύθυνσης εκπαίδευσης της επιλογής του για τις οποίες διαθέτει τα αντίστοιχα προσόντα και οι οποίες συνιστώνται με την απόφαση μεταφοράς ή ββ) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις ΠΕ Συμβούλων που συνιστώνται με την ίδια απόφαση. Η μεταφορά πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

   Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της ΠΕ κατηγορίας, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και το μισθολογικό καθεστώς του καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α' 65), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010 (Α' 212).

   β) Το προσωπικό που μεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στα Γραφεία του Γενικού Γραμματέα και των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ασκεί επιστημονικά συμβουλευτικά καθήκοντα. Για τα θέματα του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται εφεξής οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το προσωπικό αυτό μπορεί να αποσπάται στο Ι.Ε.Π. για την άσκηση καθηκόντων Συμβούλων Β' και Γ', με ανάλογη εφαρμογή των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 27.

 

   7. Το προσωπικό που δεν υποβάλει αίτηση για την ένταξη ή τη μεταφορά του σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6, μπορεί με αίτησή του που υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να αποχωρήσει από την υπηρεσία και πριν από το τέλος του διδακτικού έτους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α' 159). Η μη υποβολή αίτησης ένταξης ή μεταφοράς ή αποχώρησης από την υπηρεσία σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού αυτού.

 

   8. Ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης κατά τις παραγράφους 2 έως και 5 και μετά από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων που εκδίδεται μόνο μία φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, δύο Σύμβουλοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι εντάσσονται σε θέσεις Συμβούλου Β' σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ενταχθούν σε θέσεις Συμβούλου Α' και τρεις μόνιμοι Πάρεδροι ή κάτοχοι ειδικών προσωποπαγών θέσεων Παρέδρων με θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι εντάσσονται σε θέσεις Συμβούλου Γ' σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να ενταχθούν σε θέσεις Συμβούλου Β'. Η ένταξη γίνεται με πράξη του Προέδρου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αξιολόγηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και η συνεισφορά τους στο έργο του καταργούμενου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως προκύπτει από τους οικείους υπηρεσιακούς φακέλους, πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο μέλη Δ.Ε.Π. και έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης και κάθε σχετικό θέμα.

 

   9. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων φορέων μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στο Ι.Ε.Π. και καταλαμβάνει προσωρινές θέσεις εργασίας, οι οποίες καταργούνται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόμενων εδαφίων. Το προσωπικό αυτό, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την παύση της λειτουργίας των καταργούμενων φορέων, υποβάλλει αίτηση για την οριστική μεταφορά του στο Ι.Ε.Π. και την κατάληψη προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας, αντίστοιχης κατηγορίας και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Η οριστική μεταφορά του προσωπικού αυτού στις προσωποπαγείς θέσεις και η σύσταση των θέσεων αυτών πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσο χρόνο υφίστανται οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π.

 

   10. Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 9 αίτησης οριστικής μεταφοράς του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας και την απόλυσή του, χωρίς αποζημίωση για την αιτία αυτή.

 

   11. Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν.

 

   12. Το πάσης φύσης προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στους καταργούμενους φορείς, από την παύση της λειτουργίας τους μεταφέρεται στο Ι.Ε.Π. και υπηρετεί σε αυτό έως τη λήξη της απόσπασής του.

 

   13. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

   14. Όσοι ζητήσουν την οριστική μεταφορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9, εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή. Η κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς επιδίδεται επί αποδείξει στους ενδιαφερομένους.

 

   15. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προσωπικού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α' 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α' 265). Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παύση της λειτουργίας των καταργούμενων φορέων έως τη δημοσίευση της απόφασης ένταξης ή μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο εντάσσεται ή μεταφέρεται, ο οποίος καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές για το διάστημα αυτό. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία του προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που εντάσσεται ή μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μεταφέρονται αντίστοιχα στον φορέα υποδοχής για την ίδια αιτία. Οι επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία του προσωπικού των λοιπών καταργούμενων φορέων που μεταφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μεταφέρονται στους φορείς υποδοχής για την ίδια αιτία.

 

   16. Από την παύση της λειτουργίας των καταργούμενων φορέων, το Ι.Ε.Π. υπεισέρχεται ως εργοδότης στις συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείται στους καταργούμενους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, έως τη λήξη των συμβάσεων αυτών.

 

   17. Από την παύση της λειτουργίας των καταργούμενων φορέων, λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων τους αζημίως για το Δημόσιο.

 

   18. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 25, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την παύση της λειτουργίας των καταργούμενων φορέων αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες.

 

   19. Η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής περιουσίας, καθώς και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των καταργούμενων φορέων, περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ι.Ε.Π. στο οποίο ανήκει και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι καταργούμενοι φορείς, με ευθύνη των συλλογικών οργάνων διοίκησής τους, προβαίνουν στη διενέργεια απογραφής του συνόλου της περιουσίας που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχεται στο Ι.Ε.Π. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π., μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ινστιτούτου, προβαίνει στην επαλήθευση και έγκριση της παραπάνω απογραφής. Η χρήση της περιουσίας παραμένει στους καταργούμενους φορείς έως την παύση της λειτουργίας τους.

 

   20. Οι βιβλιοθήκες των καταργούμενων φορέων περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, και συγκροτούν μία ενιαία βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη του Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων.

 

   21. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 25, ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων φορέων, ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων, μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της απόφασης που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 33 με εντολή του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως επιχορήγηση στο Ι.Ε.Π.

 

   22. Από την παύση της λειτουργίας των καταργούμενων φορέων, οι δικηγόροι που απασχολούνται στους φορείς αυτούς με σύμβαση έμμισθης εντολής, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Ι.Ε.Π. σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 33, μπορεί να μεταφερθούν με την ίδια σχέση απασχόλησης στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, Α' 235). Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλουν στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, στην οποία γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται κάθε εκκρεμής υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης και β) πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Σε περίπτωση που η συλλογή και η παράδοση των στοιχείων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια δεν καταστεί δυνατή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, άνευ υπαιτιότητας του δικηγόρου, δεν λύεται η σύμβασή του για το λόγο αυτό.

 

   23. Υφιστάμενες μισθώσεις των καταργούμενων φορέων λύονται μέσα σε ένα μήνα από την παύση της λειτουργίας τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να παραταθεί υφιστάμενη μίσθωση έως έναν ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λύση των μισθώσεων.

 

   24. Έως τη δημοσίευση των κανονισμών που προβλέπονται στο άρθρο 19, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα καθήκοντα του προσωπικού και για τα θέματα τρέχουσας διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π.

 

   25. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τους καταργούμενους φορείς, από την παύση της λειτουργίας των φορέων αυτών συνεχίζουν να υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π., το οποίο θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των φορέων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

 

   26. Ο ειδικός λογαριασμός που συστάθηκε με την Η/3273/27.4.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας (Β' 352) μεταφέρεται από την παύση της λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο Ι.Ε.Π. Ο λογαριασμός αυτός συνεχίζει να υφίσταται για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας και διέπεται από τις μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσες διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών: α) όπου αναφέρεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο νοείται το Ι.Ε.Π., β) όπου στις διατάξεις της ΚΑ/679/22.8.1996 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 826), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α' 156), αναφέρεται η Σύγκλητος ή το Πρυτανικό Συμβούλιο ή ο Πρύτανης Πανεπιστημίου νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. και ο Πρόεδρος, αντίστοιχα, και όπου γίνεται αναφορά σε ίδρυμα νοείται το Ι.Ε.Π. και γ) η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπή Ερευνών) που προβλέπεται στην ίδια απόφαση αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθυντή του Ι.Ε.Π. και δύο Συμβούλους Α', Β' ή Γ', οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π.

 

   27. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π., όλων των κλιμακίων, μπορεί να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων προσόντων της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων του Ι.Ε.Π. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου ασκούν όλα τα καθήκοντα του επιστημονικού προσωπικού του αντίστοιχου κλιμακίου, μπορεί να ορίζονται προϊστάμενοι των Γραφείων της επιστημονικής υπηρεσίας και λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής τους θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις, καθώς και ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται, ανάλογα με το κλιμάκιο της θέσης της οποίας καθήκοντα επιτελούν, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία πληρωμής του ειδικού επιδόματος.

 

   28. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των καταργούμενων φορέων σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, νοείται από την παύση της λειτουργίας των φορέων αυτών η συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό.

 

   29. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2011 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων, μεταφέρονται ως επιχορήγηση στο Ι.Ε.Π. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3871/2010 (Α' 141).

 

   30. Για το χρονικό διάστημα έως την πρόσληψη Διευθυντή του Ι.Ε.Π., τα καθήκοντά του επιτελεί δημόσιος εκπαιδευτικός ή άλλος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος αποσπάται στο Ι.Ε.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9. Ο εκπαιδευτικός ή ο υπάλληλος αυτός λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του, με τα πάσης φύσεως γενικά ή ειδικά επιδόματα της οργανικής του θέσης και όλες τις επιπλέον πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις, καθώς και το ειδικό επίδομα που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός που αποσπάται για την κάλυψη των αναγκών θέσης Συμβούλου Α', το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 27.

   Το χρονικό διάστημα της απόσπασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου μοριοδοτείται για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας όπως η υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης και, προκειμένου για την επιλογή εκπαιδευτικού σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, όπως η υπηρεσία σε θέση διευθυντή εκπαίδευσης.

 

   31. Κατά την πρώτη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., στη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που καλύπτεται από Σύμβουλο Α' ορίζεται Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

   32. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/ 2010 αναφέρεται το Κ.Ε.Ε., νοείται από την παύση της λειτουργίας του το Ι.Ε.Π.

 

   33. Οι φορείς που καταργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 συνεχίζουν τη λειτουργία τους έως την παρέλευση εξήντα εργάσιμων ημερών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και την απόσπαση δημόσιου εκπαιδευτικού ή άλλου δημόσιου υπαλλήλου για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών της θέσης του Διευθυντή, σύμφωνα με την παράγραφο 30. Η παύση της λειτουργίας των φορέων αυτών και η ταυτόχρονη έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ι.Ε.Π. και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   34. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έως την κατά την προηγούμενη παράγραφο έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ι.Ε.Π., η διοικητική υποστήριξή του γίνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η εκκαθάριση των δαπανών του διενεργείται σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   Από την πλήρη λειτουργία του Ι.Ε.Π. και την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η Διεύθυνση αυτή καταργείται και το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που υπηρετεί στη Διεύθυνση αυτή μετακινείται σε άλλες οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας.

 

   35. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την κατάργηση των φορέων που προβλέπεται στο άρθρο 21 και ιδίως κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία ένταξης ή μεταφοράς και την κατάσταση του προσωπικού τους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση ρύθμισης ζητημάτων κινητής περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων και κάθε άλλου σχετικού θέματος εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

’ρθρο 21

Κατάργηση φορέων

 

   Καταργούνται οι ακόλουθοι φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι οποίοι εδρεύουν στην Αθήνα:

   α) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία η οποία επανιδρύθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1566/1985 (Α' 167),

   β) το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2327/1995 (Α' 156),

   γ) ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ. ΕΚ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2986/2002 (Α' 24) και

   δ) το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2413/ 1996 (Α' 124).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

’ρθρο 22

Μετονομασία του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

   1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών» (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.), το οποίο ιδρύθηκε ως «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών» με το άρθρο 1 του π.δ. 9/1985 (Α' 6) και μετονομάστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2909/2001 (Α' 90), μετονομάζεται σε «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

   2. Το Ι.Τ.Υ.Ε. έχει έδρα στην Πάτρα και διατηρεί παράρτημα στην Αθήνα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και άλλα παραρτήματα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

 

’ρθρο 23

Σκοπός και αρμοδιότητες

 

   1. Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στον τομέα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Στις αρμοδιότητες του Ι.Τ.Υ.Ε. περιλαμβάνονται ιδίως:

   α) Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και ειδικότερα:

   αα) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας για τη μετάβαση της παιδείας και της κοινωνίας στην ψηφιακή εποχή και

   ββ) η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, διαρκούς επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., καθώς και η πιστοποίηση ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων, ύστερα από σχετική άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

   β) Ο σχεδιασμός, η διοίκηση, η λειτουργία και η ανάπτυξη δικτύων και ψηφιακών υποδομών πανελλαδικής εμβέλειας.

   γ) Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων στα ψηφιακά μέσα και το διαδίκτυο.

   δ) Η παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών, τεχνολογικών και διαχειριστικών υπηρεσιών σε θέματα Τ.Π.Ε. προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   ε) Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις Τ.Π.Ε., καθώς και στις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης.

   στ) Η ενθάρρυνση και προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

   ζ) Η κατοχύρωση, εκμετάλλευση και προστασία των δικαιωμάτων του διανοητικής ιδιοκτησίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ο σχεδιασμός εκδόσεων, η οργάνωση και ο συντονισμός της παραγωγής των σχολικών βιβλίων, εποπτικού υλικού, καθώς και βιβλίων και εντύπων για την επιστημονική έρευνα και τη δια βίου μάθηση τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., ώστε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και άλλων δημόσιων φορέων.

   η) Η διασφάλιση της διανομής, της διαχείρισης και του δημόσιου χαρακτήρα του ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθέματος και η ισότιμη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στο ψηφιακό απόθεμα.

   θ) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του, στα θέματα:

   αα) της ψηφιακής υποδομής των υπηρεσιών του Υπουργείου,

   ββ) των δικτύων και των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου, στις υποδομές που εξασφαλίζονται από αυτό και

   γγ) των φυσικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών και των ενοποιημένων υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

   ι) Η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία, διαχείριση και διοίκηση διοικητικών δομών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών μονάδων, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδιες για τα αντίστοιχα θέματα, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά:

   αα) τη σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και εποπτεία των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε όλα της τα επίπεδα,

   ββ) την αξιοποίηση των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικής έρευνας,

   γγ) τη λειτουργία, συντήρηση, αναβάθμιση και ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού για το σχολείο,

   δδ) την οργάνωση και υποστήριξη των δράσεων ψηφιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και τη διεξαγωγή των δράσεων αυτών σε συνεργασία και με άλλους φορείς,

   εε) την υποστήριξη και την υλοποίηση των δράσεων πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων,

   στστ) την οργάνωση και υποστήριξη των δράσεων ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας γενικότερα,

   ζζ) την οργάνωση και υποστήριξη των ψηφιακών δράσεων οι οποίες απευθύνονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,

   ηη) την τεχνική υποστήριξη των ψηφιακών υποδομών και των υπηρεσιών και την επιστημονική καθοδήγηση, εποπτεία και επιμόρφωση του προσωπικού της υποστήριξης,

   θθ) την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών για την ηλεκτρονική μάθηση και τη μάθηση από απόσταση και

   ιι) την υποστήριξη των διοικητικών δομών στην εφαρμογή των ανωτέρω.

   ια) Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και ο συντονισμός, καθώς και η αξιοποίηση των υποδομών, των πόρων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν την παραγωγή, διανομή και διάθεση εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά και ειδικότερα:

   αα) η έκδοση διδακτικών βιβλίων και εντύπων και η δωρεάν διάθεσή τους σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής,

   ββ) η προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων στη γραφή Braille, σε γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με χαμηλή όραση και στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφούς μαθητές, καθώς και η έκδοση και η διάθεσή τους σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση,

   γγ) η έκδοση βιβλίων και εντύπων για την επιστημονική έρευνα ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και

   δδ) η διαχείριση του ψηφιακού βιβλίου και η επέκταση των ψηφιακών λειτουργιών παραγωγής και διανομής του σχολικού βιβλίου σε νέα αντικείμενα.

   ιβ) Η υποβολή εισηγήσεων για θέματα σχετικά με το σκοπό του Ι.Τ.Υ.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   ιγ) Η συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και με το Ι.Ε.Π.

   ιδ) Η συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

   2. Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε θέματα αρμοδιότητας του τελευταίου σχετικά με τις Τ.Π.Ε. και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Ι.Τ.Υ.Ε. επιχορηγείται από το Υπουργείο για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου, καθώς και την υλοποίηση δράσεων, έργων και δραστηριοτήτων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, όπως και σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία πληροφοριακών και δικτυακών συστημάτων, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και χρηστών και την υποστήριξη των ψηφιακών δράσεων στην εκπαίδευση σύμφωνα με το σκοπό του Ι.Τ.Υ.Ε. ή σε σχετικά με το σκοπό του έργα έρευνας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, μελετών και διαχείρισης. Το Ι.Τ.Υ.Ε. αναλαμβάνει καθήκοντα φορέα υλοποίησης, με δυνατότητα εκτέλεσης έργων και με ίδια μέσα, ή ενδιάμεσου φορέα σε αντίστοιχες συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή φορέων που εποπτεύονται από αυτό.

 

’ρθρο 24

Όργανα Διοίκησης

 

   Όργανα Διοίκησης του Ι.Τ.Υ.Ε. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι.

 

’ρθρο 25

Διοικητικό Συμβούλιο

 

   1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα οκτώ μέλη, δύο από τα οποία ορίζονται ως Αντιπρόεδροι. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται. Δεν δύναται να οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα.

 

   2. Ο Πρόεδρος του Ι.Τ.Υ.Ε. επιλέγεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, μία της Θεσσαλονίκης και μία της Πάτρας. Υποψήφιοι μπορεί να είναι Έλληνες ή υπήκοοι χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστήμονες της Πληροφορικής, οι οποίοι έχουν υψηλού επιπέδου πολυετή ερευνητική, εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία. Η εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία πρέπει να είναι σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επιλογή γίνεται ύστερα από εισήγηση πενταμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αποτελείται από δύο Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και τρεις Έλληνες επιστήμονες της Πληροφορικής, κατοίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

   3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν ως μέλη:

   α) Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στην οποία υπάγεται η οργανική μονάδα με αρμοδιότητες σε θέματα Τ.Π.Ε.

   β) Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου.

   γ) Τέσσερις εν ενεργεία καθηγητές Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτίμηση Τμημάτων Πληροφορικής ή Τομέων Πληροφορικής συναφών Τμημάτων ή εκπαιδευτικοί Πληροφορικής αυξημένων προσόντων. Ένα από τα μέλη της περίπτωσης αυτής μπορεί να είναι προϊστάμενος Υπηρεσιακής Μονάδας του Ι.Τ.Υ.Ε.

   δ) Ένας εν ενεργεία καθηγητής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτίμηση τμημάτων επιστημών της εκπαίδευσης (αγωγής) ή εκπαιδευτικής πολιτικής.

   ε) Ένας επιστήμονας με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα έκδοσης βιβλίων.

 

   4. Για τον ορισμό των μελών των περιπτώσεων γ' έως και ε' της προηγούμενης παραγράφου, ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνει υπόψη εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε., η οποία περιλαμβάνει δώδεκα τουλάχιστον υποψήφια μέλη.

 

   5. Με την απόφαση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου δύο από τα μέλη του ορίζονται ως Αντιπρόεδροι.

 

   6. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης και είναι αρμόδιο για την υλοποίηση των σκοπών του Ι.Τ.Υ.Ε., στο πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου:

   α) εγκρίνει τις επιστημονικές, αναπτυξιακές και διοικητικές δράσεις και προγράμματα του Ι.Τ.Υ.Ε.,

   β) αναπτύσσει συνεργασίες με Α.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και άλλους φορείς με εκπαιδευτικές αρμοδιότητες,

   γ) αποφασίζει την ανάθεση μελετών και ερευνών σε συνεργαζόμενους φορείς ή ομάδες εργασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών που προβλέπεται στο άρθρο 27 και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, προς υλοποίηση του τριετούς Σχεδίου Δράσης του Ι.Τ.Υ.Ε., που προβλέπεται στο άρθρο 31,

   δ) αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Ι.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών,

   ε) ρυθμίζει τα θέματα του προσωπικού και ελέγχει το έργο του προσωπικού και όλων των υπηρεσιακών μονάδων,

   στ) αποφασίζει για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και ασκεί την πειθαρχική εξουσία σε δεύτερο βαθμό,

   ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του Ι.Τ.Υ.Ε.,

   η) αποφασίζει για το τριετές Σχέδιο Δράσης και το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που προβλέπονται στο άρθρο 31, καθώς και για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και

   θ) εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τον οικονομικό απολογισμό και έκθεση πεπραγμένων εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.

 

   8. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ι.Τ.Υ.Ε., που δεν ρυθμίζεται από το νόμο αυτόν ή τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

 

   9. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε μέλη του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε.

 

   10. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη του. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Τα θέματα λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

’ρθρο 26

Πρόεδρος - Αντιπρόεδροι

 

   1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Ι.Τ.Υ.Ε. στις σχέσεις του με κάθε δημόσια ή άλλη αρχή ή ιδιώτες.

 

   2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, εισηγείται τα θέματα ή αναθέτει την εισήγηση σε Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος ή σε προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του Ι.Τ.Υ.Ε. και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν ιδίως:

   α) την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του τριετούς Σχεδίου Δράσης  και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Ι.Τ.Υ.Ε.,

  β) την προώθηση της συνεργασίας και το συντονισμό των υπηρεσιακών μονάδων για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους,

   γ) το σχεδιασμό των επιστημονικών, αναπτυξιακών και διοικητικών δράσεων και προγραμμάτων, την υποβολή τους για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη μέριμνα για την πραγματοποίησή τους,

   δ) την κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Τ.Υ.Ε. και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας σε πρώτο βαθμό,

   ε) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του τριετούς Σχεδίου Δράσης και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης, την αποτίμηση του έργου των υπηρεσιακών μονάδων και του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε. και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο,

   στ) τη μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

   ζ) την υπογραφή συμβάσεων για λογαριασμό του Ι.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών που προβλέπεται στο άρθρο 27,

   η) την εκτέλεση των λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού,

   θ) την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόοδο εκτέλεσης του τριετούς Σχεδίου Δράσης, του ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του ετήσιου προϋπολογισμού,

   ι) την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων που υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο,

   ια) την έγκριση και τη σύνταξη παρατηρήσεων για την ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 27, την οποία και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και

   ιβ) την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και χορηγιών.

 

   3. Οι Αντιπρόεδροι συνεργάζονται με τον Πρόεδρο και ακολουθούν τις ειδικότερες οδηγίες του. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) ο πρώτος Αντιπρόεδρος εποπτεύει και συντονίζει θέματα που αφορούν τις Τ.Π.Ε. και αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και

   β) ο δεύτερος Αντιπρόεδρος εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση των υποδομών και των πόρων παραγωγής και διανομής βιβλίων και εντύπων.

 

   4. Οι Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου, που αυτός τους μεταβιβάζει.

 

’ρθρο 27

Οργάνωση και Λειτουργία

 

   1. Οι υπηρεσίες του Ι.Τ.Υ.Ε. οργανώνονται σε Διευθύνσεις, Ερευνητικές Μονάδες και Αυτοτελή Γραφεία.

 

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, στον οποίο εξειδικεύονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα, με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. ρυθμίζονται η αναλυτική οργανωτική δομή του Ι.Τ.Υ.Ε., οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων του, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, θέματα συνεργασιών με άλλους φορείς, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους σε κατηγορίες και ειδικότητες, τα προσόντα πρόσληψης, τα προσόντα και καθήκοντα κάθε θέσης ευθύνης, οι κατηγορίες και ειδικότητες στις οποίες ανήκει το προσωπικό που κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων, η διαδικασία εξέλιξης και αξιολόγησης του προσωπικού, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του, η εν γένει υπηρεσιακή και πειθαρχική του κατάσταση και κάθε άλλο θέμα προσωπικού, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. και των Παραρτημάτων του που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις λοιπές κείμενες διατάξεις. Τα θέματα που αφορούν τη μισθολογική κατάσταση του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε. ρυθμίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, Κανονισμό Προμηθειών. Ο Κανονισμός Προμηθειών εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   4. Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά το Ι.Τ.Υ.Ε. συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσιακή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο γραφείου και η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, ύστερα από έγκριση του Προέδρου και με τις τυχόν παρατηρήσεις του, στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσιακής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, οι διαδικασίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το ακριβές περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης και ο χρόνος υποβολής της εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

 

   5. Αν καταργηθεί το Ι.Τ.Υ.Ε., τίθεται σε εκκαθάριση με εκκαθαριστή που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η κινητή και ακίνητη περιουσία που έχει περιέρχονται, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που καταργείται. Ο εκκαθαριστής, σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την κατάργηση του Ι.Τ.Υ.Ε. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητά του Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Δημόσιο ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α' 147), καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως, ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

’ρθρο 28

Προσωπικό

 

   1. Για την επίτευξη των σκοπών του Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί:

   α) να αποσπώνται σε αυτό, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι υπάλληλοι, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης,

   β) να αποσπώνται σε αυτό εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/ 1999, και

   γ) να ανατίθενται σε μέλη του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε. καθήκοντα με αποκλειστική ή μερική απασχόληση στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε.

 

   2. Για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων του Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις έργου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις έργου που συνάπτει το Ι.Τ.Υ.Ε. για το προσωπικό που απασχολείται για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος, μπορεί να αναφέρονται σε ολόκληρο έργο ή σε τμήμα του.

 

   3. Το Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και με Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών και άλλων έργων της αρμοδιότητας του. Τα συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. αμείβονται για την παροχή του έργου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997 (Α' 218), αντίστοιχα, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση των Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.

 

   4. Το προσωπικό του Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί, ύστερα από άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε., να αναλαμβάνει διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

’ρθρο 29

Αξιολόγηση

 

   1. Το Ι.Τ.Υ.Ε. μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους υποβάλλει Έκθεση Απολογισμού και Αξιολόγησης στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η έκθεση περιλαμβάνει με τεκμηριωμένο τρόπο τα δεδομένα της λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε., αξιολογεί τα αποτελέσματα της λειτουργίας του και το βαθμό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και επίτευξης των στόχων του και υποδεικνύει τις ενέργειες και τα σχέδια βελτίωσης και ανάπτυξής του.

 

   2. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κάθε δύο έτη, συγκροτεί επιτροπή που αποτελείται από τρεις εμπειρογνώμονες για τον έλεγχο των δεδομένων της έκθεσης του Ι.Τ.Υ.Ε. και την αποτίμηση της λειτουργίας του. Η επιτροπή συντάσσει έκθεση με βάση τα δεδομένα των εκθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και τα συμπεράσματα επιτόπιας επίσκεψης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της επιτροπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

’ρθρο 30

Πόροι και οικονομική διαχείριση

 

   1. Πόροι του Ι.Τ.Υ.Ε. είναι:

   α) Επιχορηγήσεις από:

   αα) πράξεις και προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και

   ββ) άσκηση καθηκόντων δικαιούχου ή συνδικαιούχου ή ενδιάμεσου φορέα σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις περιπτώσεις που τα αναλαμβάνει λόγω αποκλειστικής αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητάς του.

   β) Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση προϊόντων, καθώς και την εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων.

   γ) Επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

   δ) Ειδικές εισφορές ή χρηματοδοτήσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

   ε) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και χορηγίες κάθε είδους, καθώς και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του. Για την αποδοχή των δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και χορηγιών απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   στ) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   ζ) Χρηματοδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται τα Α.Ε.Ι. και τα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικά κέντρα.

 

   2. Το Ι.Τ.Υ.Ε. μπορεί να συνάπτει δάνεια και υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.

 

   3. Η οικονομική διαχείριση του Ι.Τ.Υ.Ε. ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

’ρθρο 31

Σχέδιο δράσης

 

   1. Για την επίτευξη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων του, το Ι.Τ.Υ.Ε. καταρτίζει, με ευθύνη του Προέδρου, κυλιόμενο τριετές Σχέδιο Δράσης, το οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εντός του μηνός Οκτωβρίου κάθε έτους.

 

   2. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό του Ι.Τ.Υ.Ε. για την επίτευξη του σκοπού του.

 

   3. Το Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται για κάθε έτος με το αντίστοιχο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των προγραμματιζόμενων δράσεων, των μέσων υλοποίησης, των υπεύθυνων οργανικών μονάδων υλοποίησης, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματός τους. Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό και τα οικονομικά του στοιχεία κατά το χρόνο υποβολής. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να τροποποιεί και εγκρίνει το ανωτέρω Σχέδιο Δράσης το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

 

   4. Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης μπορεί να αναθεωρείται κατά την πορεία εκτέλεσής του, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τις εκάστοτε προτεραιότητες του Υπουργείου.

 

’ρθρο 32

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

 

   1. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο είναι το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.

 

   2. Μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα ένα σύνολο από προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών.

 

   3. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η διοίκηση και η διαχείρισή τους ασκούνται αποκλειστικά από το Ι.Τ.Υ.Ε. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με απόφασή του παραχωρεί στο Ι.Τ.Υ.Ε. τη χρήση των υποδομών και ψηφιακών υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

 

   4. Τα τέλη σύνδεσης των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

   5. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς που έχουν επιχορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3577/2007 (Α' 130) ορίζουν με απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους επιτροπή που διενεργεί απογραφή του συνόλου των υποδομών και των ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν υλοποιήσει για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όλες οι υποδομές και οι υπηρεσίες που απογράφονται περιέρχονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ανατίθεται σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς για ορισμένο χρονικό διάστημα η παροχή πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή άλλων ειδικότερων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργικότητας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Στην ίδια απόφαση ορίζονται η διάρκεια της ανάθεσης, το ειδικότερο αντικείμενο των ανατιθέμενων υπηρεσιών, το κόστος και η πηγή χρηματοδότησής τους, ιδίως από έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας με το Ι.Τ.Υ.Ε., ως διαχειριστή του δικτύου σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

’ρθρο 33

Θέματα εκδόσεων διδακτικών βιβλίων -Κατάργηση του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)

 

   1. Από 31.12.2011 το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων» (Ο.Ε.Δ.Β.), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 952 της 12/19.11.1937 (Α' 469), καταργείται και λήγει η θητεία των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησής του, καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων του, αζημίως για το Δημόσιο. Οι υποδομές, τα περιουσιακά στοιχεία, τα σήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και τα αρχεία του Οργανισμού περιέρχονται στο Ι.Τ.Υ.Ε., με εξαίρεση τα αρχεία του προσωπικού και της μισθοδοσίας του, το αρχείο εκδόσεων και τα έργα τέχνης και λοιπά αντικείμενα καλλιτεχνικής αξίας, όπως προσχέδια καλλιτεχνημάτων (μακέτες), τα οποία περιέρχονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   2. Η περιουσία, η κυριότητα και κάθε άλλο δικαίωμα επί των κινητών πραγμάτων του Ο.Ε.Δ.Β., καθώς και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, από την κατάργηση του Οργανισμού περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ι.Τ.Υ.Ε. ή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, στους οποίους ανήκει και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους. Το αργότερο έως την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., το Διοικητικό Συμβούλιό του προβαίνει στη διενέργεια απογραφής του συνόλου της περιουσίας που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στο Ι.Τ.Υ.Ε. ή την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. και ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα σε ένα μήνα από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. προβαίνουν στην επαλήθευση και έγκριση της παραπάνω απογραφής.

 

   3. Το μόνιμο προσωπικό του Ο.Ε.Δ.Β. μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και καταλαμβάνει προσωρινές θέσεις εργασίας, οι οποίες καταργούνται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επόμενων εδαφίων. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μεταφέρεται το ποσό της επιχορήγησης του Ο.Ε.Δ.Β. που καλύπτει τη μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού. Το προσωπικό αυτό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., υποβάλλει στη Διεύθυνση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αίτηση για την οριστική μεταφορά του στην υπηρεσία αυτή ή σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό και την κατάληψη κενών και, αν δεν υπάρχουν, προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με την ίδια σχέση εργασίας, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα. Η οριστική μεταφορά του προσωπικού αυτού στις ανωτέρω θέσεις, καθώς και η σύσταση των απαιτούμενων προσωποπαγών θέσεων, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού που καλύπτουν τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται οριστικά σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μεταφέρονται στους φορείς υποδοχής για την ίδια αιτία. Για όσο χρόνο υφίστανται οι ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις, δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οικείων φορέων.

 

   4. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. έως τη δημοσίευση της απόφασης μεταφοράς και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που τακτοποιείται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο μεταφέρεται.

 

   5. Η μη υποβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 αίτησης οριστικής μεταφοράς του προσωπικού που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης.

 

   6. Οι προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν.

 

   7. Το πάσης φύσης προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στον Ο.Ε.Δ.Β., από την κατάργησή του μεταφέρεται στο Ι.Τ.Υ.Ε. και υπηρετεί σε αυτό έως τη λήξη της απόσπασής του.

 

   8. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο οποίος έχει διανυθεί στον Ο.Ε.Δ.Β. και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

   9. Η υπηρεσιακή σχέση όσων ζητήσουν την οριστική μεταφορά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας. Η κοινοποίηση της απόφασης μεταφοράς στους ενδιαφερόμενους γίνεται με έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στους ενδιαφερόμενους.

 

   10. Το μεταφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές του φορέα υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/ 2005 (Α' 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α' 265). Ως προς την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3232/2004 (Α' 48), όπως ισχύει.

 

   11. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., το Ι.Τ.Υ.Ε. υπεισέρχεται ως εργοδότης στις συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείται στον Οργανισμό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, έως τη λήξη των συμβάσεων αυτών.

 

   12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες.

 

   13. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ο.Ε.Δ.Β., μεταφέρονται, ύστερα από την εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεων, μέσα σε ένα μήνα από την κατάργησή του με εντολή του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως επιχορήγηση στο Ι.Τ.Υ.Ε.

 

   14. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., οι δικηγόροι που απασχολούνται σε αυτόν με σύμβαση έμμισθης εντολής, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Ι.Τ.Υ.Ε. σε προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β., μπορεί να μεταφέρονται στο Ι.Τ.Υ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων. Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται μέσα στην ίδια προθεσμία να υποβάλουν στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: α) αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, στην οποία γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται κάθε εκκρεμής υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης και β) πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως. Σε περίπτωση που τα πιο πάνω στοιχεία δεν παραδοθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη θεωρείται ότι η σύμβαση λύθηκε για σπουδαίο λόγο με υπαιτιότητα του δικηγόρου και δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω. Σε περίπτωση που η συλλογή και η παράδοση των στοιχείων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια δεν καταστεί δυνατή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, άνευ υπαιτιότητας του δικηγόρου, δεν λύεται η σύμβασή του για το λόγο αυτόν.

 

   15. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του Ο.Ε.Δ.Β. σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, νοείται από την κατάργηση του Οργανισμού η συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό.

 

   16. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2011 του Ο.Ε.Δ.Β., ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων, μεταφέρονται ως επιχορήγηση στο Ι.Τ.Υ.Ε.

 

   17. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. και ιδίως κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά και την κατάσταση του προσωπικού του ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση ρύθμισης ζητημάτων κινητής περιουσίας, τρόπου διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων και κάθε άλλου σχετικού θέματος εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

’ρθρο 34

Μεταβατικές διατάξεις

 

   1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, λήγει η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., αζημίως για το Δημόσιο, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, και έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 25 ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. ορίζεται ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

 

   2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου του μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συγκρότησή του.

 

   3. Οι κάθε είδους συμβατικές υποχρεώσεις, δικαιώματα και απαιτήσεις, καθώς και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. που μετονομάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

   4. Το προσωπικό που απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ. συνεχίζει να απασχολείται με την ίδια σχέση εργασίας ως προσωπικό του Ι.Τ.Υ.Ε.

 

   5. Έως τη δημοσίευση των κανονισμών που προβλέπονται στο άρθρο 27, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Τ.Υ.Ε. αποφασίζει για τα καθήκοντα του προσωπικού και για τα θέματα τρέχουσας διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Τ.Υ.Ε.

 

’ρθρο 35

Τελικές διατάξεις

 

   1. Η παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α' 136) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «23. Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206) και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280), όπως ισχύουν, περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), την Ακαδημία Αθηνών, την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ. Ε.), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.»

 

   2. Το άρθρο 2 του π.δ. 104/2007 (Α' 131) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«’ρθρο 2

Προϊστάμενοι

 

   1) Των Διευθύνσεων Γραμματείας, Λογιστηρίου και Διαχείρισης του Ο.Ε.Δ.Β. προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και, αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου αυτού, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

 

   2) Της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ο.Ε.Δ.Β., που προήλθε από την αντιστοίχιση των οργανικών μονάδων του με τις οργανικές μονάδες του ν. 1586/1986 (Δ4/337/18.6.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β' 416) προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΠΕ Διορθωτών ή ΠΕ Καλών Τεχνών και, αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι των κλάδων αυτών, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας του κλάδου αυτού ή υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

’ρθρο 36

Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

 

   Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.) είναι:

   α) η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,

   β) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,

   γ) η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

   δ) η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και

   ε) η πειραματική εφαρμογή ιδίως:

   αα) προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

   ββ) εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής,

   γγ) καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,

   δδ) καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων,

   εε) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και

   στστ) νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.

 

’ρθρο 37

Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

 

   1. Ως Π.Π.Σ. μπορεί να ορίζονται σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

   2. Οι σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως Π.Π.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη διατύπωση της γνώμης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τις σχολικές μονάδες, ύστερα από αίτησή του Σχολικού Συμβουλίου τους, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά, με βάση κριτήρια όπως το εκπαιδευτικό προσωπικό, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, οι υλικοτεχνικές υποδομές, η σύνδεση με τους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 46, καθώς και λοιπά στοιχεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια της αξιολόγησης και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.

 

   3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα Π.Π.Σ. μετατρέπονται σε μη πρότυπα πειραματικά αν δεν διαθέτουν επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ή δεν επιτυγχάνουν τους σκοπούς των Π.Π.Σ. Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση σε μη πρότυπη πειραματική σχολική μονάδα που ορίζεται ως Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, μετά την κάλυψη των θέσεων με θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 48, τίθενται στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούν.

 

   5. Τα Π.Π.Σ. υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

’ρθρο 38

Χρηματοδότηση

 

   Τα Π.Π.Σ. χρηματοδοτούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται και τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:

   α) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. με το οποίο τυχόν συνδέονται ή από τυχόν άλλο συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 46 και

   β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

’ρθρο 39

Όργανα διοίκησης

 

   Όργανα διοίκησης των Π.Π.Σ. είναι: α) σε εθνικό επίπεδο: η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και β) σε επίπεδο σχολικής μονάδας: αα) το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ββ) ο διευθυντής, γγ) ο υποδιευθυντής και δδ) ο σύλλογος διδασκόντων κάθε Π.Π.Σ.

 

’ρθρο 40

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

 

   1. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από τα ακόλουθα μέλη:

   α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους του ίδιου γνωστικού αντικειμένου και ανάλογων προσόντων, ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

   β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι.

   γ) Έναν εκπαιδευτικό της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.

   δ) Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

   ε) Δύο προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τον ορισμό των μελών της περίπτωσης αυτής συνεκτιμάται η ιδιότητα του αποφοίτου Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου ή Π.Π.Σ.

   στ) Ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή έναν σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής).

   Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραμματέας της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   2. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο και τον αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 

   3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των Π.Π.Σ.

   β) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ενός σχολείου ως Π.Π.Σ.

   γ) Επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 48, αντίστοιχα.

   δ) Επιλέγει τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε Π.Π.Σ. σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 41, καθώς και τον εκπαιδευτικό που μετέχει στο ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την περίπτωση ε' της ίδιας παραγράφου.

   ε) Επιλύει διαφορές ή προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των Π.Π.Σ.

   στ) Προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα Π.Π.Σ.

   ζ) Ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων των Π.Π.Σ.

   η) Συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς συνεργασίες.

   θ) Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Π.Π.Σ.

   ι) Αποφασίζει για τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των μαθητών των Π.Π.Σ., ύστερα από γνώμη των ΕΠ.Ε.Σ., και εγκρίνει τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία των ομίλων.

   ια) Αποφασίζει για την κατ' εξαίρεση εγγραφή και φοίτηση σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότητες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 44.

   ιβ) Εγκρίνει και συντονίζει επιμορφωτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα Π.Π.Σ.

   ιγ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής κάθε Π.Π.Σ. για τη λειτουργία των μαθητικών ομίλων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

   ιδ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την έκδοση απόφασης για την πιλοτική εφαρμογή στα Π.Π.Σ. εναλλακτικών συστημάτων διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

   ιε) Μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και κάθε είδους παροχών.

   ιστ) Βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων.

   ιζ) Διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα οποία λειτουργούν όμιλοι. Στους αγώνες αυτούς συμμετέχουν μαθητές από τα Π.Π.Σ. και κατά περίπτωση και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας βαθμίδας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

   ιη) Επιλέγει και ορίζει για κάθε γνωστικό αντικείμενο ή ομάδα γνωστικών αντικειμένων έναν σύμβουλο από τους συντονιστές του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου στα Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα του, ο οποίος αποτελεί το σύνδεσμο των σχολείων αυτών με τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Για την επιλογή των συμβούλων, οι ενδιαφερόμενοι συντονιστές υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, ύστερα από πρόσκλησή της. Μετά από την επιλογή τους, οι επιλεγέντες υποβάλλουν τα αποδεικτικά των προσόντων τους. Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς βιογραφικού σημειώματος, οι σύμβουλοι εκπίπτουν από την ιδιότητα του συμβούλου, καθώς και του συντονιστή. Οι σύμβουλοι ενημερώνονται για τον προγραμματισμό και την πορεία της διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου σε όλα τα Π.Π.Σ. της χώρας, σε συνεργασία με τα ΕΠ.Ε.Σ. και τους συντονιστές των αντίστοιχων μαθημάτων των σχολείων.

   ιθ) Πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Π.Π.Σ., με βάση τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης που καταρτίζουν τα ΕΠ.Ε.Σ.

 

   4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

 

   5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

 

   6. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον πρόεδρο, εφόσον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

 

   7. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 

   8. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε συντονιστές μαθημάτων σε Π.Π.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να καλεί τους συμβούλους που προβλέπονται στην περίπτωση ιη' της παραγράφου 3 να παρίστανται και να εισηγούνται σε συνεδριάσεις που αφορούν το γνωστικό τους αντικείμενο.

 

   9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του προέδρου της.

 

   10. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, είτε εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων των μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Π.Π.Σ. είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

 

   11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

   12. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

 

   13. Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των λοιπών μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και του γραμματέα, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

’ρθρο 41

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο

 

   1. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. είναι πενταμελές και συγκροτείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από τα ακόλουθα μέλη:

   α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγησή της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρο.

   β) Τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο του Π.Π.Σ. Ο υπεύθυνος σχολικός σύμβουλος επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με κριτήριο την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή του, ύστερα από πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αίτηση των ενδιαφερόμενων σχολικών συμβούλων της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 48 και καταρτίζει σχετικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Ο επιλεγείς σχολικός σύμβουλος οφείλει να καταθέσει φάκελο αποδεικτικών στοιχείων του βιογραφικού σημειώματός του. Αν υποβληθεί αναληθές βιογραφικό σημείωμα, ο επιλεγείς εκπίπτει από την ιδιότητα του υπεύθυνου σχολικού συμβούλου.

   γ) Τον διευθυντή του σχολείου.

   δ) Δύο εκπαιδευτικούς του Π.Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ιη' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 για την επιλογή συμβούλων.

 

   2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα:

   α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και για την εγγραφή μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά,

   β) αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολόγιου προγράμματος του Π.Π.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου,

   γ) συνεργάζεται με τον φορέα με τον οποίο τυχόν συνδέεται το σχολείο, σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

   δ) συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου στην οργάνωση  και το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου,

   ε) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 42 και 48, αντίστοιχα,

   στ) συντονίζει την εσωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ. και υποβάλλει τη σχετική έκθεση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και

   ζ) διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους του Π.Π.Σ., πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.

 

   3. Για τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

’ρθρο 42

Διευθυντής, υποδιευθυντής και σύλλογος διδασκόντων

 

   1. Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και την υλοποίηση του διετούς σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. έχουν ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.

 

   2. Ο διευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τετραετή θητεία και όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή του σχολείου.

 

   3. Ως διευθυντές των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον οκταετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά έτη από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία. Στις αρχές κάθε τέταρτου έτους δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ. και με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν ως διευθυντές των Π.Π.Σ. να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Αν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της θητείας παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής Π.Π.Σ., η θέση του προκηρύσσεται εκ νέου για το υπόλοιπο της θητείας. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους της θητείας, τα καθήκοντα του διευθυντή στο Π.Π.Σ. ασκεί για το υπόλοιπο της θητείας ο υποδιευθυντής.

 

   4. Κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ. αποτελούν:

   α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, η οποία συνάγεται από:

   αα) την επιστημονική - παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου και

   ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του.

   β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

   γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με έμφαση στις διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης, με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους τους υποψηφίους.

   δ) Η διακεκριμένη δράση και η συμμετοχή του υποψηφίου σε καινοτόμες δραστηριότητες.

   Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του υποβάλλει σχετικό φάκελο.

 

   5. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για δύο Π.Π.Σ. κατ' ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται και στις δύο σχολικές μονάδες. Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολικής μονάδας καταρτίζει αρχικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη μονάδα αυτή, με αξιολογική σειρά, ύστερα από την εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων α', γ' και δ' της προηγούμενης παραγράφου, ο οποίος διαβιβάζεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους των υποψηφίων. Η προθεσμία κατάρτισης των πινάκων από τα ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής τους καθορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.

 

   6. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 με βάση τη συνέντευξη των υποψηφίων, καταρτίζει τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξής τους. Η επιλογή των διευθυντών γίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται στη θέση του διευθυντή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια των περιπτώσεων α', γ' και δ' της παραγράφου 4, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ.

 

   7. Ο υποδιευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Το ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακα, ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων α', γ' και δ' της παραγράφου 4 και ύστερα από αίτηση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων τους. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται στη θέση του υποδιευθυντή με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης για τετραετή θητεία.

 

   8. Ο σύλλογος διδασκόντων των Π.Π.Σ. πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή και σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε.Σ., να ορίζει δύο δασκάλους ως συντονιστές ή δύο καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών ειδικοτήτων που διδάσκονται, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

’ρθρο 43

Συμβούλιο σχολείου

 

   1. Από τον ορισμό μιας σχολικής μονάδας ως Π.Π.Σ., με απόφαση του διευθυντή της συγκροτείται πενταμελές συμβούλιο του σχολείου από τα ακόλουθα μέλη: α) του διευθυντή του Π.Π.Σ., ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο του δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα παιδείας, που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως αντιπρόεδρο, γ) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και δ) δύο διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, κατά προτίμηση αποφοίτους του σχολείου, οι οποίοι επιλέγονται από τα μέλη των περιπτώσεων α' έως και γ'.

 

   2. Το συμβούλιο του σχολείου συνεδριάζει τακτικά και ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

   α) αποφασίζει για θέματα του σχολείου και για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του στην τοπική κοινωνία, ύστερα από συζήτηση με εκπροσώπους των γονέων, των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων, του συλλόγου των αποφοίτων του Π.Π.Σ. και της τοπικής κοινωνίας,

   β) συνεργάζεται με το σύλλογο αποφοίτων και το σύλλογο γονέων του Π.Π.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, ιδίως για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής και οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, καθώς και για πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία και

   γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση των πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή.

 

’ρθρο 44

Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων διαφορετικών βαθμίδων και επιλογή μαθητών

 

   1. Τα Πρότυπα Πειραματικά νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πειραματικά δημοτικά σχολεία, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Τα συνδεδεμένα Π.Π.Σ. διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια.

 

   2. Υφιστάμενα πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, ύστερα από τον ορισμό τους ως Π.Π.Σ. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρούν τη σύνδεση αυτή, ώστε οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου να εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο, αντίστοιχα, με βάση προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αριθμός των μαθητών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου, αντίστοιχα, προσαυξημένος έως και κατά 50%.

 

   3. Αν το Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο δεν συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών γίνεται με κλήρωση.

 

   4. Αν το Πρότυπο Πειραματικό γυμνάσιο δεν συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο, καθώς και στην περίπτωση της κάλυψης των επιπλέον θέσεων για τα συνδεδεμένα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, η εισαγωγή μαθητών γίνεται με βάση προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   5. Η εισαγωγή των μαθητών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό λύκειο γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις ή σε δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνεται και στις προϋποθέσεις που ορίζονται για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4.

 

   6. Η επιλογή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά νηπιαγωγεία γίνεται με κλήρωση.

 

   7. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το νηπιαγωγείο ή την Α' Δημοτικού ή την Α' Γυμνασίου ή την Α' Λυκείου κάθε σχολικού έτους καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

 

   8. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των ενδιαφερόμενων μαθητών, είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων εγγραφή και φοίτηση σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότητες, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1% των μαθητών του σχολείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες πιστοποίησης.

 

   9. Η επιλογή των μαθητών στα Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική τους μέριμνα, τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και για τη φοίτησή τους στους ομίλους.

 

’ρθρο 45

Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος και λειτουργία ομίλων

 

   1. Κάθε Π.Π.Σ. ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότητες και τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

 

   2. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

 

   3. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

 

   4. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθητές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχολεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, με την ίδια διαδικασία.

 

’ρθρο 46

Σύνδεση με φορείς

 

   1. Τα Π.Π.Σ. μπορεί να συνδέονται: α) με Α.Ε.Ι. και ειδικότερα με πανεπιστήμια για τις σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης και με Τ.Ε.Ι. ή την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τις σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, β) με ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα.

 

   2. Με κάθε φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Π.Π.Σ. Για συγκεκριμένες δραστηριότητες το Π.Π.Σ., με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΕΠ.Ε.Σ., μπορεί να συνεργάζεται και με τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

   3. Η σύνδεση των σχολικών μονάδων με τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

’ρθρο 47

Σύνδεση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων με τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

   1. Τα Π.Π.Σ. συνδέονται με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα που αφορούν τη δημιουργία ομίλων μαθητών.

 

   2. Τα Π.Π.Σ. συνδέονται επίσης με τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέματα που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αυτής της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή το Π.Π.Σ. λειτουργεί ως φορέας ενδοσχολικής επιμόρφωσης και διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνεργασίες μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν κυρίως την υποστήριξη του θεσμού του μέντορα, την εφαρμογή καινοτόμων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και διοίκησης, καθώς και διεθνείς συνεργασίες.

 

   3. Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή κάθε Π.Π.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 

’ρθρο 48

Διδακτικό προσωπικό

 

   1. Το διδακτικό προσωπικό των Π.Π.Σ. αποτελείται από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

   2. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον τετραετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδεται προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.

 

   3. Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. αποτελούν:

   α) Η αξιολόγηση των σπουδών και της εμπειρίας των υποψηφίων και ιδίως η προηγούμενη εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο, τα ακαδημαϊκά και λοιπά πιστοποιημένα προσόντα, η επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, η συμμετοχή σε μορφές παιδαγωγικής καθοδήγησης και η υπηρεσία σε πειραματικά σχολεία.

   β) Η αξιολόγηση της παρούσας επαγγελματικής δυνατότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει με βάση τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους τους υποψηφίους, τους προσωπικούς φακέλους τους και από την παρατήρηση στην τάξη από τους οικείους σχολικούς συμβούλους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών των υποψηφίων με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα.

   γ) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

   Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του υποβάλει σχετικό προσωπικό φάκελο.

 

   4. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για πέντε θέσεις εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. κατ' ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται στο Π.Π.Σ. της πρώτης προτίμησής του. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. αυτού, σε συνεργασία με τον συντονιστή του μαθήματος ή των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα, καταρτίζει αρχικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα με αξιολογική σειρά, ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι διαβιβάζονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους των υποψηφίων. Η προθεσμία κατάρτισης των πινάκων από τα ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής τους καθορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Δικαίωμα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.

 

   5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστάσεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 με βάση τη συνέντευξη με τους υποψηφίους, καταρτίζει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ανά κλάδο και ειδικότητα, και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα καταλάβουν τις προκηρυχθείσες θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου της περίπτωσης γ' της ίδιας παραγράφου και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.

 

   6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο εκπαιδευτικός δεν μετατίθεται ούτε αποσπάται. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Π.Π.Σ. για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή λήγει η θητεία του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση διευθυντή ή εκπαιδευτικού Π.Π.Σ. για την επόμενη τριετία.

 

   7. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, του υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Π.Π.Σ. είναι το ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα αντίστοιχα μη πρότυπα πειραματικά σχολεία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ.

 

   8. Στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   9. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εφόσον υπάρχουν ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, προσλαμβάνονται με αίτησή τους και ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το οικείο ΕΠ.Ε.Σ, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογή εκπαιδευτικών. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων πειραματικών σχολείων. Η πρόσληψη των αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., η οποία εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.

 

’ρθρο 49

Διοικητική στελέχωση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

 

   1. Κάθε Π.Π.Σ. μπορεί να στελεχώνεται με έναν ψυχολόγο από τους προβλεπόμενους στην επόμενη παράγραφο, δύο διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ κατηγορίας και έναν κλητήρα - επιστάτη - φύλακα - νυκτοφύλακα κατηγορίας Υ.Ε. Η τοποθέτηση του προσωπικού αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   2. Για τη στελέχωση των Π.Π.Σ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυξάνονται οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των Π.Π.Σ. και συνιστώνται θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων. Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων αποτελούν πτυχίο ψυχολογίας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα που σχετίζονται με τη σχολική ψυχολογία ή τη συμβουλευτική.

 

’ρθρο 50

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους

 

   1. Η συστηματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ. έχει σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

 

   2. Κάθε Π.Π.Σ., μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, καταρτίζει σχέδιο δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για δύο σχολικά έτη, το οποίο αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του Π.Π.Σ., τα ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελεσμάτων του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών.

 

   3. Στο τέλος κάθε δεύτερου σχολικού έτους το Π.Π.Σ. συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία αξιολογούνται:

   α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της,

   β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο σχέδιο δράσης και

   γ) οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν και οι αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο σχολικών ετών.

   Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για τα επόμενα δύο σχολικά έτη.

 

   4. Το σχέδιο δράσης και η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και με το συντονισμό του ΕΠ.Ε.Σ., γνωστοποιούνται στους μαθητές και το σύλλογο γονέων και δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του σχολείου στο διαδίκτυο. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά τετραετία. Αποτιμώντας τα ευρήματα της εξωτερικής αξιολόγησης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με τη διατήρηση ή τον αποχαρακτηρισμό ενός σχολείου ως Π.Π.Σ.

 

   5. Οι διευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες δράσεις, την ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο του αξιολογούμενου διευθυντή και την αξιολογική έκθεση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, συντάσσει σχετική αξιολογική έκθεση, την οποία εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι θετική, με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των αξιολογουμένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται νέα αξιολογική έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιολογουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετραετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. χωρίς τη συμμετοχή των αξιολογουμένων. Οι υποδιευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες δράσεις, την ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί τον υποδιευθυντή, με βάση τον προσωπικό του φάκελο και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι θετική, με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των αξιολογουμένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί τον υποδιευθυντή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το ΕΠ.Ε.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιολογουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετραετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.

 

   6. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. για το εκπαιδευτικό τους έργο ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας τους στο Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών με βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο κάθε εκπαιδευτικού και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο, συντάσσει σχετική αξιολογική έκθεση. Αν η αξιολόγηση δεν είναι θετική, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. διακόπτεται η θητεία του εκπαιδευτικού στο Π.Π.Σ. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. συντάσσει αξιολογική έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το Ε.ΠΕ.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας του εκπαιδευτικού, εφόσον το επιθυμεί, για μία ακόμη πενταετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.

 

   7. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   8. Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς των Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται η θητεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37.

 

’ρθρο 51

Μεταβατικές διατάξεις

 

   1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ως Π.Π.Σ. μπορεί να οριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, το αργότερο έως 15.10.2011, σχολεία των ακόλουθων περιπτώσεων:

   α) Πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων,

   β) Σχολεία τα οποία λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως πρότυπα ή πειραματικά, περιλαμβανομένων των ολοήμερων πειραματικών δημοτικών σχολείων και

   γ) δύο Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

   Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα σχολεία τα οποία ορίζονται ως Π.Π.Σ. δεν μπορεί να υπερβούν τα δεκαπέντε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, τα δεκαπέντε γυμνάσια και τα δεκαπέντε λύκεια.

 

   2. Τα σχολεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλουν αίτηση και φάκελο αξιολόγησής τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. έως τις 15.9.2011. Ο χαρακτηρισμός των παραπάνω σχολείων ως Π.Π.Σ. ή, για τις σχολικές μονάδες των περιπτώσεων α'και β' της προηγούμενης παραγράφου ο αποχαρακτηρισμός τους από πειραματικά σχολεία, αν αξιολογηθούν αρνητικά, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, ως μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζεται εκπαιδευτικός από το ήδη υπηρετούν εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η πρώτη θητεία κάθε ΕΠ.Ε.Σ. διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής του διευθυντή και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Π.Π.Σ. από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και πάντως όχι πέραν της λήξης του σχολικού έτους 2011 - 2012. Η λήξη της θητείας κάθε ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διαπιστώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η επιλογή των διευθυντών και των υποδιευθυντών των κατά την παράγραφο 1 υποψήφιων Π.Π.Σ. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/ 2010. Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων που θα ορισθούν ως Π.Π.Σ. υπάγονται ύστερα από την επιλογή τους στις διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 50.

 

   5. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού με οργανική θέση στα λειτουργούντα πειραματικά σχολεία, ύστερα από τον ορισμό των σχολείων αυτών ως Π.Π.Σ., υπηρετούν στα σχολεία αυτά έως τη λήξη του σχολικού έτους 2011 - 2012. Κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2011 - 2012 αξιολογούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 48. Το κριτήριο της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής αφορά το διδακτικό έτος 2011 - 2012, το οποίο για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λήγει στις 10.5.2012, με συνεκτίμηση και της συνολικής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στα πρότυπα ή πειραματικά σχολεία, ανάλογα με την αξιολογική έκθεση κάθε υποψηφίου. Οι αξιολογικές εκθέσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών καταρτίζονται μέχρι 10.6.2012, οι δε επιλογές τους για τις θέσεις με θητεία ολοκληρώνονται μέχρι 20.7.2012. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως εκπαιδευτικοί του οικείου Π.Π.Σ. για πενταετή θητεία. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   6. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν με οργανική θέση κατά το χρόνο που θα οριστούν τα ανωτέρω σχολεία ως Π.Π.Σ. και δεν επιλεγούν για την κάλυψη θέσεων με θητεία σε Π.Π.Σ., σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2011 - 2012, τίθενται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανικές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν.

 

   7. Η προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 5 γίνεται κατ' εξαίρεση μέχρι 30.7.2012 και οι επιλογές ολοκληρώνονται μέχρι 10.9.2012.

 

   8. Από το σχολικό έτος 2010 - 2011 δεν πραγματοποιούνται μεταθέσεις εκπαιδευτικών: α) στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων και β) στα σχολεία τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει ως πειραματικά. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται για το σχολικό έτος 2011- 2012 με απόσπαση από τους εκπαιδευτικούς που έχουν ζητήσει μετάθεση στα σχολεία αυτά και ύστερα από δήλωσή τους ότι επιθυμούν την απόσπαση. Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, οι ανάγκες αυτές για το σχολικό έτος 2011-2012 καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών ή με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών.

 

   9. Από το σχολικό έτος 2012- 2013 δεν πραγματοποιούνται αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ., οι δε αποσπάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σχολικό έτος 2011-2012 λήγουν την 31.8.2012.

 

   10. Το σχολικό έτος 2011-2012 η εγγραφή των μαθητών στα σχολεία της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013. Η εγγραφή των μαθητών στα νηπιαγωγεία, την Α' τάξη του δημοτικού σχολείου, την Α' τάξη του γυμνασίου και την Α' τάξη του λυκείου των σχολικών μονάδων που θα αποχαρακτηρισθούν από πειραματικά σχολεία, από το σχολικό έτος 2012-2013 και εξής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εγγραφή των μαθητών στα μη πρότυπα πειραματικά σχολεία. Οι μαθητές των λοιπών τάξεων αυτών των σχολικών μονάδων εξακολουθούν τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο ή το λύκειο αντίστοιχα έως την ολοκλήρωσή τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν.

 

   11. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 48 για τα σχολεία που θα οριστούν ως Πρότυπα Πειραματικά από το σχολικό έτος 2011-2012 το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, του υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών των κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούντων πειραματικών σχολείων είναι το ίδιο με το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις λοιπές σχολικές μονάδες.

 

’ρθρο 52

Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων

 

   Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

’ρθρο 53

Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

 

   1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1733/1987 (Α' 171) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχός του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ' αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 5. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.»

 

   2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 1733/1987 (Α' 171) προστίθενται άρθρα 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε, 17ΣΤ και 17Ζ ως εξής:

 

«’ρθρο 17Α

(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48)

Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης

 

   1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προσκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογουμένων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά βάσιμο αποδεικτικό στοιχείο. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.

 

   2. Υπό τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, αξιολογούμενων και των λοιπών περιστάσεων της υπόθεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επαρκή ένδειξη προσβολής σε εμπορική κλίμακα. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκομίσει τα έγγραφα που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται ομολογημένοι.

 

   3. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο διασφαλίζει την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

   4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του διαδίκου, ελεγχόμενο από το δικαστήριο για την αναλογικότητά του, το οποίο υποβάλλεται με την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης για προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ο πρόεδρος επί πολυμελούς δικαστηρίου ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ., μπορεί και πριν από την συζήτηση της υπόθεσης να διατάσσει την παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου. Το ίδιο μπορεί να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: (α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, (β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, (γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος ή (δ) υποδείχθηκε από πρόσωπο των περιπτώσεων α', β' και γ' ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά την παρούσα παράγραφο καταδικάζεται εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηματική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, που κατατίθεται στο δημόσιο ταμείο.

 

   5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαμβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: (α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και των παραληπτών χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής, (β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που αφορά στα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

 

   6. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: (α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης, (β) διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται βάσει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, (γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης ή (δ) παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή του ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή (ε) διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 

   7. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο ή από βαρειά αμέλεια, ευθύνεται για τη ζημία που εκ του λόγου τούτου προξένησε.

 

’ρθρο 17Β

(άρθρα 7 και 9 της Οδηγίας 2004/48)

Συντηρητική απόδειξη και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα

 

   1. Εφόσον πιθανολογείται προσβολή δικαιώματος που προστατεύεται από τον παρόντα νόμο, το Μονομελές Πρωτοδικείο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των αντικειμένων που κατέχονται από τον καθ' ου και αποτελούν μέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική κατάσχεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειμένων αυτών περιλαμβανομένης και της φωτογράφησής τους. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται το άρθρο 687 παράγραφος 1 Κ.Πολ.Δ. και, εφόσον απαιτείται, χορηγείται προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.

 

   2. Το δικαστήριο μπορεί να λαμβάνει κατά του καθ' ου ασφαλιστικά μέτρα, με σκοπό να προληφθεί κάθε επικείμενη προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή να απαγορευθεί προσωρινά η συνέχιση της προσβολής, εφόσον απαιτείται, με την απειλή καταβολής χρηματικής ποινής κατ' άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ., για κάθε προσβολή ή συνέχιση των προσβολών των εν λόγω δικαιωμάτων. Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων ενεργοποίησης της υποχρέωσης καταβολής χρηματικής ποινής, σύμφωνα με το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο ή την συναφή διάταξη του άρθρου 691 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ., εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. Το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να διασφαλισθεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαιώματα του παρόντος νόμου, προκειμένου να εμποδισθεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο εμπόριο.

 

   3. Στις περιπτώσεις προσβολών που διαπράττονται σε εμπορική κλίμακα το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει ως ασφαλιστικό μέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόμενου ως παραβάτη, περιλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών. Προς τούτο, το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει οποιονδήποτε κατέχει τις σχετικές πληροφορίες να προβεί στη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή να εξασφαλίσει την προσήκουσα πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.

 

   4. Η απόφαση περί των ασφαλιστικών μέτρων των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η άλλη πλευρά κατ' άρθρο 687 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. Όταν στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση ή η διαταγή του δικαστηρίου δεν κοινοποιείται κατά νόμο στον καθ' ου πριν ή κατά την εκτέλεση αυτής, η κοινοποίηση της στον καθ' ου γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες.

 

   5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει τα μέτρα με τον όρο να δοθεί από τον αιτούντα εγγύηση, που καθορίζεται με την απόφασή του ή την προσωρινή διαταγή ή και χωρίς εγγύηση και τάσσει υποχρεωτικώς προθεσμία για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση κατά το άρθρο 693 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

 

   6. Το δικαστήριο διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα ή συντηρητική απόδειξη χωρίς να είναι αναγκαίος ο ειδικός προσδιορισμός των αποδεικτικών στοιχείων, που αποδεικνύουν την προσβολή ή την απειλή της, αλλά αρκεί ο προσδιορισμός τους ανά κατηγορία.

 

   7. Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 6, το δικαστήριο έχει την εξουσία να απαιτεί από τον αιτούντα να προσκομίσει κάθε ευλόγως διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει με επαρκείς ενδείξεις την πεποίθηση ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος και ότι το δικαίωμά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή.

 

   8. Αν τα ασφαλιστικά μέτρα του παρόντος άρθρου ανακληθούν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, εφόσον ενήργησε καταχρηστικά, ύστερα από αίτηση του καθ' ου, να καταβάλει στον καθ' ου προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω μέτρων.

 

’ρθρο 17Γ

(άρθρο 12 Οδηγίας 2004/48)

Εναλλακτικά μέτρα

 

   Μετά από αίτηση του προσώπου έναντι του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα των άρθρων 17Α και 17Β, το δικαστήριο μπορεί, αντί της εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων, να διατάξει την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αν το εν λόγω πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική.

 

’ρθρο 17Δ

(άρθρα 13, 14 και 15 της Οδηγίας 2004/48)

Αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και δημοσιότητα αποφάσεων

 

   1. Μετά από αίτηση του ζημιωθέντος, το δικαστήριο μπορεί να καταδικάσει τον παραβάτη, ο οποίος προέβη σε προσβολή του δικαιώματος από δόλο ή βαριά αμέλεια, να καταβάλει στον δικαιούχο του δικαιώματος αποζημίωση αντίστοιχη προς την πραγματική ζημία που υπέστη ο δικαιούχος εξαιτίας της προσβολής του δικαιώματός του. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης το δικαστήριο: α) λαμβάνει υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον κάτοχο του δικαιώματος η προσβολή, ή β) εναλλακτικά προς την προηγούμενη περίπτωση υπό στοιχείο α', δύναται, εφόσον ενδείκνυται, να καθορίζει την αποζημίωση ως κατ' αποκοπήν ποσό βάσει στοιχείων όπως τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα.

 

   2. Στις υποθέσεις του παρόντος νόμου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, την αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τη δαπάνη για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 Κ.Πολ.Δ. επ.

 

   3. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτημα του διαδίκου, μπορεί να του επιτρέψει να δημοσιεύσει το σύνολο ή τμήμα της απόφασης που αφορά δικαιώματα που προστατεύονται από τον παρόντα νόμο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο με έξοδα του ηττηθέντος διαδίκου.

 

’ρθρο 17Ε

(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2004/48)

Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών

 

   1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ή επαγγελματικές ενώσεις καταρτίζουν κώδικες δεοντολογίας με σκοπό να συμβάλουν σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο στην επιβολή των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου. Οι κώδικες δεοντολογίας και η ενδεχόμενη αξιολόγηση της εφαρμογής τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

   2. Εθνικός ανταποκριτής για τα δικαιώματα του παρόντος νόμου ορίζεται ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

’ρθρο 17ΣΤ

(άρθρο 4 της Οδηγίας 2004/48)

Διεύρυνση νομιμοποιούμενων προσώπων

 

   Η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των άρθρων 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ και 17Ε μπορεί να ζητηθεί και από:

   α) κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως οι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   β) οργανισμούς προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων, στους οποίους αναγνωρίζεται συνήθως το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

’ρθρο 17Ζ

Εφαρμογή επί άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

   Τα άρθρα 17 παρ. 1, 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε και 17ΣΤ εφαρμόζονται και για την προστασία των κατόχων τίτλου προστασίας συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φάρμακα και συμπληρωματικού πιστοποιητικού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, των κατόχων βεβαιώσεων παράτασης ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα, καθώς και των κατόχων τίτλων προστασίας φυτικών ποικιλιών, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων».

 

   3. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 45/1991 (Α' 24) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία, ο κάτοχός της τοπογραφίας μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ' αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος διατάγματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων του δεύτερου εδαφίου γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.»

 

   4. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 45/1991 (Α' 24) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 1733/1987, καθώς και των άρθρων 17Α έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρμόζονται ανάλογα.»

 

   5. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 259/1997 (Α' 185) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος, ο κάτοχός του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ' αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων του δεύτερου εδαφίου γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.»

 

   6. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ. 259/1997 (Α' 185) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 1733/1987, καθώς και των άρθρων 17Α έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρμόζονται ανάλογα».

 

   7. α) Σε εκκρεμείς υποθέσεις κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά τις διατάξεις του.

   β) Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του, μόνο αν η προβλεπόμενη από αυτές διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

’ρθρο 54

Θέματα δια βίου μάθησης

 

   1. Η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «ββ) η πιστοποίηση των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) και των στελεχών Σ.Υ.Υ. και».

 

   2. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2469/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010, προστίθεται η φράση «, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.»

 

   3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «θ) Η αναγνώριση των τίτλων που απονέμονται από ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.»

 

   4. Το άρθρο 12 του ν. 3879/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

   α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (Α' 18), ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. Τα Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου από άλλα Υπουργεία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτεύονται ως προς το εκπαιδευτικό πλαίσιο από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ενώ ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους από τους φορείς οι οποίοι τα συνέστησαν. Η εποπτεία των Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.»

 

   β) Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η εποπτεία των Ι.Ε.Κ. αυτών ασκείται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.»

 

   5. Το άρθρο 24 του ν. 3879/2010 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

   α) Στο τέλος της παραγράφου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Ταμειακά διαθέσιμα που αφορούν τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν στον Ο.Ε.Ε.Κ. από τους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το φθινοπωρινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2010-2011 και μεταφέρονται, κατά τα ανωτέρω, στον Ε.Ο.Π.Π. μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, να μεταφερθούν στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   β) Η παράγραφος 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «15. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. Για την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εκπροσωπούμενο από το Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, μπορεί να συνάπτει προγραμματική σύμβαση κατά το άρθρο 21 με τους φορείς διοίκησης της δια βίου μάθησης, με χρονική διάρκεια έως την 30.6.2011. Εναλλακτικά, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης με απόφασή του μπορεί να αναθέσει στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. την οργάνωση, λειτουργία και τη διαχείριση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ. έως την 30.6.2011. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την 1.7.2011. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παραταθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

   γ) Στο τέλος του άρθρου προστίθενται παράγραφοι 23 και 24 ως εξής:

 

   «23. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., όπου στις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις αναφέρονται υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα του Ο.Ε.Ε.Κ., νοούνται οι υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα, αντίστοιχα, των φορέων που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των φορέων αυτών ορίζονται οι ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες ή όργανα.

 

   24. Από την κατάργηση του Ο.Ε.Ε.Κ., αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και εκκαθάριση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α., στις οποίες ο Ο.Ε.Ε.Κ. ήταν φορέας υλοποίησης, ορίζεται το Ι.Δ.ΕΚ.Ε., το οποίο υποκαθίσταται στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.»

 

   6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο φορέας που λειτουργεί ως εθνικό γραφείο (εθνική μονάδα συντονισμού) στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 1720/2006 απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 (L327/45 της 24.11.2006) για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.

 

’ρθρο 55

Θέματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.)

 

   1. Στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.) που αφορούν παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης της πράξης, μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, που εργάζονται σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, για την παραγωγή εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού ή επιστημονικού έργου έναντι εύλογης αμοιβής, η οποία αντιστοιχεί στο είδος του έργου και στον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελούνται σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και είναι ανεξάρτητες από τα καθήκοντα της θέσης τους. Η αμοιβή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της συγχρηματοδοτούμενης πράξης, μέσω των πόρων του Κεντρικού Λογαριασμού Ε.Σ.Π.Α.

 

   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται ανά είδος έργου ο μέγιστος δυνατός χρόνος απασχόλησης κάθε δημοσίου υπαλλήλου σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη της προηγούμενης παραγράφου και η ανώτατη ανά ώρα αμοιβή για κάθε είδος έργου.

 

   3. Για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 1 συνάπτεται σύμβαση έργου μεταξύ του φορέα υλοποίησης και του δημοσίου υπαλλήλου, στην οποία καθορίζεται υποχρεωτικά το είδος του έργου, ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης και η αμοιβή. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης της κάθε συγχρηματοδοτούμενης πράξης και σε καμία περίπτωση δεν ανανεώνεται ούτε παρατείνεται.

 

   4. Οι παράγραφοι 1 έως και 3 εφαρμόζονται και για τα μέλη ομάδων εργασίας που συγκροτούνται για την εκπόνηση συλλογικού επιστημονικού έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Ε.Σ.Π.Α. που αφορούν παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου μάθησης, στις οποίες, λόγω της φύσης του αντικειμένου και των ιδιαίτερων συνθηκών, σημαντικό μέρος του επιστημονικού έργου επιτελείται από κάθε μέλος ατομικά υπό το συντονισμό του επικεφαλής της ομάδας εργασίας, σε χρόνο εκτός των συνεδριάσεων της ομάδας που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

 

   5. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 έως και 4 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40), αντίστοιχα.

 

   6. Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α., με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες πιστοποιείται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση πλήρους ωραρίου σε δράσεις της ίδιας ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α., όπως ιδίως σε περιπτώσεις απασχόλησης σε νησιωτικές, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, λογίζεται ότι έχουν συμπληρώσει πλήρες ωράριο διδασκαλίας και λαμβάνουν τη μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται σε αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.

 

’ρθρο 56

Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

 

   1. Όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 70 Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ. Δ.Δ.Υ.), μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ 71 Δασκάλων ΕΑΕ, αντίστοιχα. Ομοίως μετατρέπονται οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλων ΕΑΕ. Η πλήρωση των θέσεων αυτών με μετάθεση ή διορισμό ή η κάλυψη των σχετικών αναγκών με απόσπαση ή με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

   2. Στο ν. 3699/2008 (Α' 199) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

   α) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, τα οποία προστέθηκαν με την περίπτωση α' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α' 163), αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «Από την 1.9.2010, η παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εντάσσονται σε Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ΠΕ

61, ΠΕ 71, ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50 και ΠΕ 04.50. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, στα προγράμματα αυτά μπορεί να συμμετέχουν και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70, καθώς και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων μπορεί να παρέχουν συμπληρωματικά και: αα) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση, μετά το πέρας των μαθημάτων τους, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ύστερα από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ και με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών, ββ) εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευ-σης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που καθορίζεται κατά περίπτωση, ως προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων παρακολουθούν πρόγραμμα επιμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, οι επιμορφούμενοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ο χρόνος επιμόρφωσης προσμετράται στην προϋπηρεσία τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης, η συνολική διάρκειά του σε ώρες, τα αντικείμενα διδασκαλίας και οι θεματικές ενότητες. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα το παρακολουθήσουν, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) ή οι λοιποί φορείς που θα το υλοποιήσουν, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την επιμόρφωση των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα διδάσκουν, ύστερα από αίτησή τους, ειδικοί επιστήμονες, μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 

   β) Η υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Τα λύκεια ΕΑΕ, που περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α', Β' και Γ'. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' τάξη του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»

 

   γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2008-2009 τα κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (Α' 78) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) ειδικής αγωγής Α' και Β' βαθμίδας σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα. Έως τη μετατροπή αυτή, είναι δυνατή η εγγραφή μαθητών στα Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Β' βαθμίδας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.»

 

   δ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ύστερα από τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας δύο ετών στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, μπορεί να μετατίθενται σε σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.»

 

   ε) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΕΑΕ του παρόντος νόμου, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3848/2010, μπορεί να μετατίθενται μόνο σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Τμήματα Ένταξης ή ΚΕ.ΔΔ.Υ.»

 

   στ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 προστίθενται τα εξής:

 

   «Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα, οι οποίοι: α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α' και Β' των ειδικών δημοτικών σχολείων και β) παρέχουν παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α' και Β' των λοιπών δημοτικών σχολείων. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα.»

 

   ζ) Ύστερα από την παράγραφο 4 του άρθρου 23 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

 

   «4α. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (Α' 267). Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και μόνο, τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' της 27922/Γ6/8.3.2007 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β' 449).»

 

   η) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Στην πρόβλεψη της περίπτωσης β' της παραγράφου 12 του κεφαλαίου Α' του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 προστίθενται οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), στα προγράμματα παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και διδασκαλίας κατ' οίκον, στα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας και εξατομικευμένων υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων - συνεκπαίδευσης, που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).»

 

   3. Στο άρθρο 11 του ν. 3848/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

   α) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση «του κλάδου δασκάλων».

 

   β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «7. Ως Προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α', που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) όλων των κλάδων, με βαθμό Α' και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.»

 

   γ) Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α' 199).»

 

   4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, ύστερα από την περίπτωση ε' και πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

   «στ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.».

 

   Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α' έως γ' και στ' καταθέτουν δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.»

 

   5α) Στο άρθρο 17 του ν. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής:

 

   «1.α. Το ΕΕΠ συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 16, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευσή του. Στο ΕΕΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»

 

   β) Το άρθρο 18 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ.

 

   2. Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα. Στο ΕΒΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»

 

’ρθρο 57

Θέματα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

   1. Το π.δ. 57/2007 (Α' 59) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

   α) Ύστερα από το άρθρο 15, προστίθεται άρθρο 15A ως εξής:

 

«’ρθρο 15Α

Σύσταση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

 

   1. Συνιστάται Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ως ενιαία εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία διαδέχεται την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και ενσωματώνει την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.). Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στελεχώνουν τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

 

   2. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ως εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 57/2007. Οι εκπαιδευτικές σειρές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποτελούν συνέχεια των εκπαιδευτικών σειρών της Ε.Σ.Δ.Δ.»

 

   β) Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:

 

   «9) Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δύναται να αναθέτει, σε ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι δεν ανήκουν στο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και οι οποίοι διαθέτουν ειδική επιστημονική κατάρτιση ή εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση σε τομείς αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., την παροχή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, διδακτικού ή συμβουλευτικού έργου, τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες ή εργαστήρια, για τα οποία μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής - διατροφής που τυχόν απαιτούνται, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 

   γ) Στο άρθρο 12, ύστερα από την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2Β ως εξής:

 

   «2B. Την αρμοδιότητα για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και κάθε αναγκαία σχετική ενέργεια μέχρι τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή κατάρτισης, όπως για κάθε έρευνα, μελέτη και πάσης φύσεως δράση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχουν οι υπεύθυνοι προγραμμάτων.

   α) Οι υπεύθυνοι προγραμμάτων τοποθετούνται σε κύκλους επιμόρφωσης ανά τομέα ή τομείς δημόσιας πολιτικής και σε τμήματα εκπαίδευσης. Στο έργο τους υποστηρίζονται από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό κάθε κατηγορίας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μετά από πρόταση των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του, ορίζεται σε κάθε κύκλο ή τμήμα εκπαίδευσης, μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ως συντονιστής με αρμοδιότητα το συντονισμό της υλοποίησης του έργου κάθε κύκλου ή τμήματος εκπαίδευσης.

   β) Υπεύθυνοι προγραμμάτων είναι το ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Υπεύθυνος προγραμμάτων μπορεί να ορίζεται από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό το οποίο έχει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 ή είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Η απασχόληση διοικητικού προσωπικού ως υπευθύνου προγραμμάτων πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων προς πλήρωση θέσεων υπευθύνων προγραμμάτων από το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό και ορίζονται, αν είναι απαραίτητο, οι αναγκαίες ειδικότητες. Ο ορισμός του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού σε θέση υπευθύνου προγραμμάτων γίνεται για ορισμένο χρόνο, μέχρι δύο έτη, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Μετά την πάροδο των δύο ετών, τα μέλη του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού που ορίστηκαν υπεύθυνοι προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε επόμενη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης σε θέση υπευθύνου προγραμμάτων, το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό διατηρεί την οργανική του θέση, αλλά απαλλάσσεται των διοικητικών του καθηκόντων και των καθηκόντων που απορρέουν από θέση ευθύνης που τυχόν κατέχει. Σε περίπτωση επιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό παύει αυτοδίκαια να ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου προγραμμάτων.

 

   δ) Ύστερα από το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο 10 Α ως εξής:

 

«’ρθρο 10A

Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών

 

   1. Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λειτουργεί Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών.

   α) Αντικείμενο της Μονάδας είναι:

   αα) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.

   ββ) Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα ιδιαίτερα σε τομείς που διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

   γγ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι και ιδιαίτερα οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι τμημάτων, που αφορούν στον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών και συμβάλλουν στη λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών στις οποίες προΐστανται.

   β) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης α', ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του π.δ. 57/2007.

   γ) Οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα στατιστικά δεδομένα, καθώς και τις μελέτες και έρευνες που εκπονούνται σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην περίπτωση α'. Η κοινοποίηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με ευθύνη των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αποπληρωμής των μελετών και ερευνών που εκπονούνται. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες προς το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, όπως επίσης σε ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς, μέσω ειδικών σελίδων του δικτυακού τόπου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο. Η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι ελεύθερη, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα ή για θέματα άμυνας και ασφάλειας.

   δ) Οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Μονάδας ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Υπεύθυνος συντονιστής της Μονάδας ορίζεται, κατά προτεραιότητα, μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του π.δ. 57/2007 ή του διοικητικού προσωπικού, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α' ή β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 

   ε) Ύστερα από το άρθρο 35 προστίθεται άρθρο 35 Α ως εξής:

 

«’ρθρο 35Α

Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών

 

   1. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης βασίζεται στην ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων και των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και της αυτοδιοίκησης.

 

   2. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), στο πλαίσιο του επιτελικού χαρακτήρα της αποστολής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης βασίζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσει και υλοποιεί, ικανοποιούν τις επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής που διαμορφώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διοίκηση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα και την πολιτική για τη δια βίου μάθηση.

 

   3. Για την ανίχνευση επιμορφωτικών ή εκπαιδευτικών αναγκών σε φορείς του Δημοσίου, συγκροτούνται κοινές ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και συμμετέχουν σε αυτές στελέχη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και στελέχη, των συνεργαζόμενων φορέων που ορίζονται από τα όργανα διοίκησής τους.

 

   4. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των φορέων της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης αποτυπώνονται σε Σχέδια Εκπαίδευσης και γενικότερα σε Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων φορέων, τα οποία καταρτίζονται σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία προκύπτουν από τα εν λόγω Σχέδια Εκπαίδευσης, υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης. Αν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κρίνει ότι μέρος των εν λόγω επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν μπορούν να ενταχθούν στον προγραμματισμό του για δεδομένη χρονική περίοδο, η υλοποίησή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους οικείους φορείς και υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών από φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την οποία πιστοποιείται ότι τα συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα δεν έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Η ύπαρξη της βεβαίωσης αυτής αποτελεί προϋπόθεση της νόμιμης εξόφλησης των δαπανών των εν λόγω προγραμμάτων.»

 

   στ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

   «7. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δύναται να παρέχει σε ιδιώτες έναντι αμοιβής υπηρεσίες κατάρτισης, επιμόρφωσης, καθώς και να εκπονεί μελέτες και έρευνες σε θέματα σχετικά με την αποστολή του. Η πρόταση συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς ή η πρόταση για την ανάληψη εκτέλεσης των σχετικών έργων δύναται να υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ενώ για την ανάληψη των έργων αποφαίνεται το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τις σχετικές συμβάσεις υπογράφει και διαχειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 

   ζ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

   «1. Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λειτουργούν ομάδες ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, μελετών, ερευνών, τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και εποπτείας έργου με σκοπό τη διαρκή εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και την πραγματοποίηση ερευνών για το συνεχή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς του και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.

   Οι ομάδες συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών τους, εφόσον το έργο των ανωτέρω ομάδων αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη πράξη Ευρωπαϊκών Ταμείων ή άλλων πόρων. Το ύψος της συνολικής αποζημίωσης για κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 

   η) Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Τις ομάδες απαρτίζουν οι υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας, οι υπεύθυνοι προγραμμάτων, μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες.»

 

   θ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2) Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός από την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμετέχουν στην ανίχνευση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών, στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι εκπαιδευόμενοι και οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., καθώς και άλλων εργασιών που τους ανατίθενται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τα μέλη του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού υποστηρίζουν την προετοιμασία, υλοποίηση και απολογισμό των προγραμμάτων.»

 

   ι) Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «3) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης των καθηκόντων του κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.»

 

   ια) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «4) α) Για την ένταξη στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού υποβάλλεται σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και αξιολόγησή της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, γίνεται με πρόταση του Γενικού Γραμματέα και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η ένταξη του κύριου διδακτικού προσωπικού στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόλησή του στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η απασχόληση εξαρτάται από τις ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τη διαθεσιμότητα του κύριου διδακτικού προσωπικού και την αξιολόγησή του.

   β) Προϋπόθεση για την ανάθεση καθηκόντων σε ιδιώτες ή σε δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους είναι η ένταξη στο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού και στο βοηθητικό διδακτικό προσωπικό. Η ανάθεση καθηκόντων σε ιδιώτες είναι σύμβαση έργου και γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η ανάθεση εργασιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η δε ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας στους ενταγμένους στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

   γ) Για την αξιοποίηση των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, λαμβάνεται υπόψη η αρχική και συνεχής αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά το πέρας της ανάθεσης έργου και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τους εκπαιδευόμενους και τους υπευθύνους των προγραμμάτων. Για την αξιολόγηση και την απόδοση των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκδίδεται σχετική εξαμηνιαία έκθεση, η οποία κοινοποιείται στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και στον Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Συγκεντρωτικά και ανώνυμα στοιχεία ως προς την εν λόγω εξαμηνιαία έκθεση αξιολόγησης αναρτώνται αμελλητί και στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης και την ανάπτυξη των εν γένει εκπαιδευτικών ικανοτήτων του κύριου διδακτικού προσωπικού, σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα εκπαιδευτών. Η συμμετοχή σε αυτά των ενταγμένων στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού αποτελεί κριτήριο για την ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας.

   δ) Αν ανατίθενται καθήκοντα κύριου διδακτικού προσωπικού σε δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς, χρειάζεται επιβεβαίωση διαθεσιμότητας από την υπηρεσία ή το φορέα στον οποίο υπηρετούν. Σύμφωνα με αυτή οι υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ή λοιπών φορέων του Δημοσίου δεσμεύονται να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους που ορίζονται ως διδακτικό προσωπικό σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους κατά τον απαιτούμενο για την εκτέλεση του διδακτικού έργου χρόνο.

   ε) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δύναται να προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί στους ενταγμένους στο Μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού, για την εκτέλεση έργου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η αποζημίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη με το χρόνο και το είδος της απασχόλησής του.

   στ) Το βοηθητικό διδακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 για την υποστήριξη των υλοποιούμενων προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 

   ιβ) Το άρθρο 44 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του ΙΝ.ΕΠ. το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες και η στελέχωσή του προβλέπονται από τον εκάστοτε οργανισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 

   2. Η εποπτεία του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. ασκείται από το ΙΝ.ΕΠ. Προϊστάμενος του Περιφερειακού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης ορίζεται μέλος του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 57/2007, ή του μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα υπό τα στοιχεία α' ή β' της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»

 

   ιγ) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

   «1) Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

   α) τον Πρόεδρο,

   β) τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

   γ) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

   δ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

   ε) τρεις εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία σε θέματα κυρίως δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

   στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),

   ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).»

 

   2. Οι διατάξεις του π.δ. 57/2007, οι οποίες αφορούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ως εκπαιδευτικής μονάδας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), εφεξής αφορούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

 

   3. Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Τ.Α. διέπονται από το ίδιο καθεστώς με τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. Από τη σύσταση της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., οποιαδήποτε αναφορά σε αποφοίτους Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμπεριλαμβάνει και τους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. Εκκρεμείς υποχρεώσεις και αξιώσεις της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. με τη λήξη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών σειρών μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 

   4. Με τη σύσταση της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. οι υφιστάμενες εκπαιδευτικές σειρές της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. διατηρούν την αυτοτέλειά τους μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 

   5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται οι κατηγορίες μελετών και ερευνών, τα στατιστικά δεδομένα, κάθε στοιχείο, καθώς και η διαδικασία αποστολής τους στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. του άρθρου 10Α του π.δ. 57/2007. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις διάθεσής τους.

 

’ρθρο 58

Λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

   1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α' 87), τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «εκτός των δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των πέντε χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων» και στο τέλος της ανωτέρω παραγράφου προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

   «Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους.»

 

   2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 77 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται η φράση «πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία» με τη φράση «γίνεται εντός».

 

   3. Στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως:

 

   «3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α' 87) το οφειλόμενο ποσό της τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς των Ο.Τ.Α. μελών του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. προς αυτόν, μπορεί να παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των υπόχρεων δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η απόφαση εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, που συνοδεύεται είτε από απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του ή κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του, εφόσον έχει μεταβιβαστεί σε αυτήν η αντίστοιχη αρμοδιότητα.»

 

   4. Στο τέλος του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά» (Α' 103) προστίθεται ακροτελεύτιο νέο άρθρο με αριθμό 61, το οποίο έχει ως εξής:

 

«’ρθρο 61

 

   1. Οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις οποίες έχουν συστήσει ή συστήνουν οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή μετέχουν σε αυτές, με αποκλειστικό σκοπό τη, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργία Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις ρυθμίσεις του παρόντος. Στις ανωτέρω αστικές εταιρείες μπορεί να μετέχουν και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τοπικοί κοινωνικοί φορείς που οι σκοποί τους σχετίζονται με την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Τα ανωτέρω Κέντρα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέραν της πρόληψης της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στην πρόληψη των εν γένει εξαρτήσεων (διαδίκτυο, τζόγος κ.λπ.) που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και μετονομάζονται σε «Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας».

   Τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, από άποψη ουσιαστική, συμβάλλουν και συντελούν με τη λειτουργία τους και την παροχή των υπηρεσιών τους στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του ΟΚΑΝΑ που αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

   Τα Κέντρα Πρόληψης που λειτουργούν με τη μορφή διαδημοτικής επιχείρησης του π.δ. 410/1995 μετατρέπονται, σε ό,τι αφορά την πρόληψη της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και μόνο, σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τους ίδιους εταίρους και με σκοπό την πρόληψη των εξαρτήσεων που, μέσα από τις ενδεδειγμένες κατά περίπτωση δράσεις, έχει ως σκοπό, αποτέλεσμα και συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη διαδημοτική επιχείρηση στην εν λόγω αστική εταιρεία με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα, ύστερα από διαπιστωτική απόφαση του διοικούντος αυτήν οργάνου.

 

   2. Δυνατότητα συμμετοχής στις εν λόγω αστικές εταιρείες έχουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τοπικοί κοινωνικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικούνται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, μέλος του οποίου είναι υποχρεωτικά ο αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων σε κάθε Κέντρο Πρόληψης.

 

   3. Για τη σύσταση νέου Κέντρου ή τη λύση υφιστάμενου Κέντρου α απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και, σε περίπτωση που μετέχουν δήμοι ή και περιφέρειες, σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ή και της Ένωσης Περιφερειών, αντίστοιχα.

 

   4. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων αυτών πραγματοποιείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ισόποσα και ταυτόχρονα. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και καταβάλλεται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πραγματοποιείται με πίστωση που αναγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του, σε ειδικό κωδικό, και καταβάλλεται μέσω του ΟΚΑΝΑ. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρηματοδοτεί τα Κέντρα αυτά μόνο εφόσον μετέχουν σε αυτά δήμοι ή και περιφέρειες.

 

   5. Το πάσης φύσεως προσωπικό, το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος εργάζεται στα εν λόγω Κέντρα με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, εξακολουθεί να εργάζεται σε αυτά με την ίδια σχέση εργασίας και σε αντίστοιχη ειδικότητα.

 

   6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ, καταρτίζεται Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Στον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως: α) οι όροι και ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των ως άνω Κέντρων, β) ο τρόπος άσκησης της επιστημονικής παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου τους από τον ΟΚΑΝΑ, γ) ο αριθμός των θέσεων, τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του προσλαμβανόμενου προσωπικού, δ) ο τρόπος κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού των ως άνω Κέντρων, ε) ο τρόπος άσκησης του οικονομικού - διαχειριστικού ελέγχου των εν λόγω Κέντρων, στ) η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης της λειτουργίας του επιτελούμενου έργου, καθώς και των εργαζομένων των Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 

   5. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ιθ' ως εξής:

 

   «ιθ. το προσωπικό του άρθρου 211 του ν. 3584/2007.»

 

   6. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α' 143) προστίθεται η εξής ερμηνευτική διάταξη:

 

   «Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου αυτής, στους αντικαταστάτες δημάρχων και προέδρων συνδέσμων περιλαμβάνονται και όσοι εκλέγονται σε νέα δημοτική περίοδο.»

 

   7. Στο άρθρο πέμπτο του ν. 3839/2010 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

   «9. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης (4) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο πρώτο, η επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. γίνεται βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο, με εξαίρεση τη γραπτή εξέταση.»

 

   8. Παρατείνεται από τη λήξη της και μέχρι τις 29.5.2011 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α' 68), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προθεσμία για την υποβολή φακέλου για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007.

 

   9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 και της παραγράφου 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

   10. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

   «Πριν την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου και κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, οι δήμοι δύνανται να εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους πιστώσεις και να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, που αφορούν την άσκηση της αρμοδιότητας της παραγράφου 4 υπ' αριθμ. 18 του προηγούμενου άρθρου για το σχολικό έτος 20112012.»

 

   11. Το δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 9 και η παράγραφος 11 του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Οι ανωτέρω ενώσεις είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών εποπτεύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

 

   «Όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο.

   Όργανα διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ο Πρόεδρος και το Εποπτικό Συμβούλιο.»

 

   «11. Από την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, αντίστοιχα, υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, περιλαμβανομένης και της ένταξης του προσωπικού τους, καθώς και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.»

 

’ρθρο 59

Λοιπές διατάξεις

 

   1. Στην παράγραφο 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α' 152) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

   α) Η περίπτωση ιζ' της υποπαραγράφου α', η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)».

 

   β) Η περίπτωση ix της υποπαραγράφου β', η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».

 

   2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Κατ' εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.»

 

   3. Το άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (Α' 189) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

   α) Από το εδάφιο β' της παραγράφου 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 38 του ν. 3848/2010, απαλείφεται η λέξη «απρόβλεπτου» και

 

   β) το εδάφιο β' της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ορισμός των μελών γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π.»

 

   4. α) Η παράγραφος 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «15. α) Συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους αποσπασμένους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία (Ο.Δ.) της Γερμανίας εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από:

   αα) Τέσσερις συντονιστές εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

   ββ) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δύο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στην Ο.Δ. της Γερμανίας και που συμμετέχουν αναλόγως με τη βαθμίδα εκπαίδευσης την οποία αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

   γγ) Έναν Διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον αρχαιότερο στην υπηρεσία, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

   β) Η συγκρότηση του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζει και τους συντονιστές εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ένας από τους τέσσερις συντονιστές εκπαίδευσης. Η θητεία των μελών του συμβουλίου είναι διετής. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί και χωρίς τη συμμετοχή τους.

   γ) Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν με απόσπαση στην περιοχή.

   δ) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εδρεύει στην έδρα όπου υπηρετεί ο Πρόεδρος.

   ε) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ο.Δ. της Γερμανίας, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 16 του ν. 2413/1996.

   στ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για:

   αα) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους και

   ββ) πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους.

   ζ) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης της Ο.Δ. της Γερμανίας τίθενται στη διάθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες και στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης.

   η) Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή αρμοδιότητας ενός συντονιστή σε περιοχή αρμοδιότητας άλλου συντονιστή εκπαίδευσης.

   θ) Η μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών εντός της περιοχής αρμοδιότητας του συντονιστή εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του οικείου συντονιστή και τελεί υπό την έγκριση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.»

 

   β) Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα Ειδικά Πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ο.Δ. της Γερμανίας (Ε.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Ε.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νοείται το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000.

 

   5.α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3369/2005 (Α' 171) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Σκοπός του Ινστιτούτου Νεολαίας είναι η υλοποίηση έργων και δράσεων που αφορούν την προώθηση της νεανικής καινοτομίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανατίθενται στο Ινστιτούτο Νεολαίας ειδικότερα έργα και δράσεις σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και καθορίζονται οι όροι υλοποίησης των δράσεων και έργων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στο Ινστιτούτο Νεολαίας η άσκηση αρμοδιοτήτων ή η υλοποίηση έργων και δράσεων για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, και ιδίως της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.»

 

   β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3369/2005 προστίθενται τα εξής: «, ένα από τα οποία προτείνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.» και η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «5. Οι πόροι του Ινστιτούτου είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων δημόσιων φορέων, β) χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και γ) έσοδα από άλλες πηγές.»

 

   6. Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών από το Ι.Κ.Υ., καθώς και η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής των δικαιούχων των ανωτέρω υποτροφιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

   7. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (Α' 23) παρατείνεται έως και 31.12.2013. Ως σπουδαστές Α.Δ.Σ.Ε.Ν. νοούνται οι σπουδαστές Α.Ε.Ν. Για τα θέματα της εκπαίδευσης επί πλοίου των σπουδαστών εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

 

   8. α) Στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οργανώνεται ηλεκτρονικό σύστημα, αποτελούμενο από σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, για την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων ή χορήγησης υποτροφιών για έρευνα, μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού συστήματος που θα αποτελούν και τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές κάθε ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος, ββ) οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος, γγ) οι διαδικασίες διαμόρφωσης νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών για τον εμπλουτισμό του συστήματος και δδ) η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που θα είναι αρμόδια για τη συντήρηση, λειτουργία και βελτίωση του συστήματος. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η διαμόρφωση ή η συντήρηση ειδικότερων ηλεκτρονικών εφαρμογών σε υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

   9. α) Στο άρθρο 14 του ν. 3328/2005 (Α' 80) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

   «5. Με την υποβολή κάθε αίτησης παροχής πληροφοριών καταβάλλεται στον Οργανισμό παράβολο που καθορίζεται κατά το άρθρο 18.»

 

   β) Στο άρθρο 18 του ν. 3328/2005 (Α' 80) αντικαθίσταται η περίπτωση γ' και προστίθενται περιπτώσεις δ', ε', στ' και ζ' ως εξής:

 

   «γ) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το παράβολο συνοδεύει, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, την αίτηση που κατατίθεται από κάθε ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Οργανισμού για:

   αα) Την αναγνώριση «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλου σπουδών. Αν για την αναγνώριση πτυχίου απαιτείται και η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος, καταβάλλεται ξεχωριστό παράβολο για κάθε τίτλο σπουδών.

   ββ) Την επανεξέταση αιτήματος αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

   γγ) Τον καθορισμό της αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των αναγνωριζόμενων ως «ισότιμων» ή «ισότιμων και αντίστοιχων» αλλοδαπών τίτλων σπουδών με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή το χαρακτηρισμό των τίτλων ως αδιαβάθμητων.

   δδ) Τη συμμετοχή σε εξετάσεις του Οργανισμού.

   εε) Τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

   στστ) Τη χορήγηση ακριβών αντιγράφων εγγράφων που έχει εκδώσει ο Οργανισμός ή που φυλάσσονται στο αρχείο του.

   ζζ) Την παροχή κάθε είδους πληροφοριών και βεβαιώσεων.

   δ) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   ε) Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   στ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

   ζ) Έσοδα από άλλες πηγές.

   Οι πόροι των παραπάνω περιπτώσεων κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις λειτουργικές και στεγαστικές ανάγκες του Οργανισμού.»

 

   10. α) Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που ιδρύθηκε με το β.δ. 31/1968 (Α' 8) καταργείται την 31.8.2013. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την κατάργησή της, ως ιδίως, θέματα της περιουσίας, ζητήματα εκκρεμών δικών, επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων, θέματα κατάστασης προσωπικού και ασφαλιστικών ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   β) Οι εισαγωγικές εξετάσεις για το προκαταρκτικό έτος στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) δεν θα διεξαχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012 και εφεξής.

 

   11. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α' 98), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

   «β. Η επιλογή των υποψηφίων για τις σχολές και τα τμήματα, που δήλωσαν προτίμηση, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε σχολής ή τμήματος.

   Για τις σχολές ή τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.»

 

   β) Μετά την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως διαμορφώνεται ανωτέρω, προστίθεται περίπτωση γ' ως ακολούθως:

 

   «γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται μία φορά το χρόνο, ένα τουλάχιστον μήνα πριν την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων:

   i. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

   Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου κάθε Πανεπιστημίου, του Συμβουλίου κάθε Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), των αρμόδιων Συμβουλίων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   ii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων των κατόχων απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, πέραν του καθορισθέντος αριθμού στην περίπτωση i, στα Τμήματα και τις Σχολές της ίδιας περίπτωσης, ως ακολούθως:

   αα) Υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/ 2006 (Α' 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων,

   ββ) Υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το 26ο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας.

   γγ) Υποψηφίων: Α) με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας γονέων, Β) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, Γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, Δ) τέκνων των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α' 120).

   Για την εισαγωγή των υποψηφίων των περιπτώσεων αα' έως και γγ' στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας που βρίσκονται στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για τους υποψηφίους των περιπτώσεων αα' έως και γγ' του προηγούμενου της εισαγωγής τους οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα που αποκτά ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα ανήλικα τέκνα του από κάθε πηγή, ανεξάρτητα αν αυτό είναι πραγματικό ή εισόδημα που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 16 και 17 του Κ.Φ.Ε.) φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου.

   Για την εισαγωγή υποψηφίων στα λοιπά Τμήματα και Σχολές δεν εφαρμόζεται ο οικονομικός περιορισμός των προηγουμένων εδαφίων.

   Το ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

   Ο συνολικός αριθμός των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης ii δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των θέσεων εισακτέων της περίπτωσης i.

   iii. Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της περίπτωσης i της παρούσας υποψηφίων των άρθρων: α) 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α' 210) και αφορούν στην εισαγωγή αθλητών με διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) 2 παράγραφος 4 περιπτώσεις α' και β' του ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α' 90) και την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α' 260) που αφορούν στην εισαγωγή τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αλλογενών - αλλοδαπών και υποψήφιων Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γ) 35 του ν. 3794/2009 (Α' 156) που αφορούν στην εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

   Κατά τη διαδικασία επιλογής, κάθε υποψήφιος των ειδικών περιπτώσεων αα' έως και γγ' της περίπτωσης ii κρίνεται για επιλογή για τις προβλεπόμενες θέσεις, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης i του παρόντος άρθρου για κάθε τμήμα ή σχολή, με βάση το σύνολο των μορίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής του στο μηχανογραφικό δελτίο, κατά πρώτον, ως υποψήφιος της γενικής σειράς. Εάν δεν εισάγεται στη σχολή ή το τμήμα που έχει δηλώσει πρώτο στις προτιμήσεις του, κρίνεται για επιλογή για τις ειδικές θέσεις της ίδιας σχολής ή τμήματος ως υποψήφιος μιας εκ των ειδικών περιπτώσεων. Αν δεν εισάγεται ούτε με το ειδικό ποσοστό στο συγκεκριμένο τμήμα ή σχολή, η διαδικασία συνεχίζεται με την επόμενη προτίμηση του υποψηφίου, τόσο στη γενική σειρά όσο και στην ειδική. Αν δεν εισαχθεί και σε αυτό το τμήμα ή σχολή με τη γενική σειρά και την ειδική που έχει δηλώσει, η διαδικασία συνεχίζεται με τις επόμενες κατά σειρά προτίμησης του υποψηφίου στο μηχανογραφικό του δελτίο. Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μία των ειδικών περιπτώσεων επιλέγει μόνο μία.

   Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.

   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία κατάθεσης, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής και τα όργανα ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ένταξη των υποψηφίων στις κατηγορίες της περίπτωσης ii.

   Εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις περιπτώσεις αα' έως και γγ' της περίπτωσης ii λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Σχολές της περίπτωσης i. Οι θέσεις των διαγραφέντων δεν αναπληρώνονται ούτε μεταφέρονται.»

 

   12. Προστίθεται παράγραφος 13 στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α' 90), ως ακολούθως:

 

   «13. Μαθητές της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2010-2011, προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου χωρίς να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αποφοίτησής τους μπορούν μετά από αίτησή τους που κατατίθεται στο οικείο Λύκειο, να εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου σε θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων. Για τη διαδικασία αξιολόγησης των ανωτέρω ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/2006 (Α' 65).

   Στους αποφοίτους της παραγράφου αυτής χορηγείται απολυτήριο στο σώμα του οποίου αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

   Όσοι αποκτούν απολυτήριο Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος εκτός από αυτό της αποφοίτησής τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, οι οποίες αφορούν στη διαδικασία απόκτησης της βεβαίωσης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή.»

 

   13. α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010 (Α' 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

   «6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως στα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).»

 

   β) Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 34 του ν. 3848/2010 (Α' 71) ως ακολούθως:

 

   «7. Η συμμετοχή των μελών Συμβουλίων και των Επιτροπών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μπορεί να γίνεται και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.»

 

   14. Η διάταξη της περίπτωσης i της παραγράφου 5α του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α' 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α' 90) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3687/2008 (Α' 159), που αναφέρεται στην εισαγωγή των αποφοίτων Γενικών Λυκείων ή άλλου τύπου Λυκείου σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

 

   15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «5. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985.»

 

   16. Στο v. 3848/2010 (Α' 71) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

   α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Σε εκπαιδευτικό που κατέχει πτυχίο σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο αποδίδεται δεύτερη ειδικότητα με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή του και πρόταση του ανώτερου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.»

 

   β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Τα μέλη των περιπτώσεων α' και β' του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης.»

 

   γ) Στην παράγραφο 13 του άρθρου 16 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

   «Αν κατά την επιλογή των στελεχών των περιπτώσεων ια' έως και κβ' και κστ' έως και κη' της παραγράφου 2 του άρθρου 10, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων β' των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου έκτου του ν. 3839/2010 (Α' 51), όπως αντικαθίστανται, αντίστοιχα, από τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 47, είναι υποψήφιοι, τότε στη θέση τους ορίζονται, με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί με βαθμό Α' και σημαντική εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία ή σχολικοί σύμβουλοι.»

 

   δ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 η λέξη «Σεπτεμβρίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Αυγούστου».

 

   17. α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

   β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

   γ) Η περίπτωση α' της παραγράφου 45 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α' 141), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3391/2005 (Α' 240), καταργείται.

 

   18. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1238/1982 (Α' 35) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «2. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.»

 

   Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.1.2012. Από 1.1.2012, η επιχορήγηση των ανωτέρω φορέων μειώνεται ισόποσα με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

 

   19. α) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α' 141) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

   αα) Η περίπτωση α' αντικαθίσταται ως εξής:

   «α) Η θέση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται με επιλογή, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται ρητά στην προκήρυξη. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή, στην οποία μετέχουν: (αα) Ο Πρόεδρος και ένα μέλος του Ε.Σ. της Ε.Β.Ε., (ββ) ένα μέλος Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου της βαθμίδας του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας, Φιλολογίας, Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης Πληροφόρησης ή Βιβλιολογίας, γγ) ένας καταξιωμένος επιστήμονας με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων και (δδ) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο Γραμματέας της. Για την επιλογή, η επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή τους, η οποία εκτιμάται με προφορική συνέντευξη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής, ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και κάθε θέμα σχετικό με την επιλογή.»

 

   ββ) Η περίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «β) Οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

   αα) Πτυχίο πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο. Οι τίτλοι που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

   ββ) Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

   γγ) Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

   Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και οι σπουδές στη βιβλιοθηκονομία ή τη διοίκηση επιχειρήσεων και η εμπειρία στη βιβλιοθηκονομία συνεκτιμώνται.

 

   γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «γ) Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Β.Ε. είναι δημόσιος λειτουργός και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.»

 

   δδ) Η περίπτωση δ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «δ. Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από το διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α' 247), μετά τη λήξη και τη μη ανανέωση της θητείας του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στο φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση.»

 

   β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «7. Όταν ο Γενικός Διευθυντής ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από υπάλληλο Π.Ε. κατηγορίας με βαθμό Α' της Ε.Β.Ε., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.»

 

   20. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/1994 (Α' 78) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

   α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «1. Η διοίκηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από:

   α) δύο μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

   β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό,

   γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό και

   δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό.»

 

   β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρόντα είναι τουλάχιστον τρία μέλη του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.»

 

   21. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 349/ 1976 (Α' 149) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 2740/1999 (Α' 186) αντικαθίσταται ως εξής:

 

   «3. Το σώμα των εκλεκτόρων συγκροτείται από τους κατωτέρω:

   α) τον επιχώριο Μητροπολίτη,

   β) τον Δήμαρχο και τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, ανεξάρτητα από τη δημοτική εκλογική περιφέρεια από την οποία εξελέγησαν,

   γ) τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και τους Προέδρους των Συμβουλίων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τήνου,

   δ) τους Περιφερειακούς Συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου και

   ε) τα επτά πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις.

 

   4. Όλα τα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων είναι υποχρεωτικώς Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλως αντικαθίστανται κατά τη νόμιμη τάξη των αναπληρωτών τους, εφόσον υπάρχουν. Ειδικότερα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, αν δεν είναι Τήνιοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αντικαθίστανται από τον επόμενο κατά σειρά σύμβουλο του οικείου Συμβουλίου και μέχρι την εξάντληση του όλου αριθμού των Συμβούλων της αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Οι εκλέκτορες δεν επιτρέπεται να είναι και εκλόγιμοι.»

 

Αρθρο 60

Καταργούμενες διατάξεις

 

   1. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

   α) η παράγραφος 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 24 έως και 27 του ν.1566/1985,

   β) το άρθρο 2 και οι παράγραφοι 15 έως και 18 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995,

   γ) οι παράγραφοι 17 έως και 20 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000,

   δ) τα άρθρα 5 έως και 7 του ν. 2413/1996,

   ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το άρθρο 6 και η παράγραφος 9 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002,

   στ) η περίπτωση ι' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3194/2003 (Α' 267),

   ζ) το άρθρο 16 του ν. 3369/2005,

   η) η περίπτωση γ' της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του ν. 2909/2001,

   θ) η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 2158/1993 και

   ι) το π.δ. 307/1993 (Α' 134).

 

   2. Ο α.ν. 952 της 12/19.11.1937 και η παράγραφος 21 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 καταργούνται.

 

   3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3, η παράγραφος 16 του άρθρου 4, η παράγραφος 7 του άρθρου 5, η παράγραφος 6 του άρθρου 8 και η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 καταργούνται.

 

   4. Επίσης καταργούνται:

   α) το άρθρο 31 του ν. 1566/1985,

   β) το π.δ. 9/1985,

   γ) το άρθρο 2 του ν. 2909/2001,

   δ) η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3404/2005 (Α' 260),

   ε) η παράγραφος 2 του άρθρου 9 και η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3577/2007,

   στ) η παράγραφος 4 του άρθρου 8 και η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008,

   ζ) η περίπτωση ιη' της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010,

   η) η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 2158/1993,

   θ) τα άρθρα 2 έως και 7 του ν. 3577/2007,

   ι) η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 και τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 32 του ίδιου διατάγματος,

   ια) το άρθρο 1 του ν. 3282/2004 (Α' 208), όπως οι διατάξεις του αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 14 του ν. 3404/2005 (Α' 260), 16 του ν. 3443/2006 (Α' 41), 33 του ν. 3794/2009 (Α' 156), 25 του ν. 3879/2010 (Α' 163), 10 παρ. 1 περιπτώσεις α' και β' του ν. 1897/1990 (Α' 120) και 3 του ν. 860/1979 (Α' 2),

   ιβ) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 1825/1951 (Α' 150),

   ιγ) η παράγραφος 4 του άρθρου 58 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και

   ιδ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος νόμου.

 

’ρθρο 61

Έναρξη ισχύος

 

   1. Η ισχύς του άρθρου 21 και της παραγράφου 1 του άρθρου 60 αρχίζει από την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ι.Ε.Π., η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 33 του άρθρου 20.

 

   2. Η ισχύς της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 56 και της παραγράφου 1 του άρθρου 59 αρχίζει από την 1.9.2010.

 

   3. Η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου 60 αρχίζει από την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. (31.12.2011), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33.

 

   4. Η ισχύς της παραγράφου 15 του άρθρου 59 και της παραγράφου 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1.1.2011.

 

   5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2011