ΝΟΜΟΣ 3920/2011 - ΦΕΚ 33/Α/3.3.2011

Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Αρθρο 1

Αναδιάρθρωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών Μετασχηματισμός εταιρειών

 

   1. Οι δημόσιες συγκοινωνίες, που εκτελούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός από τις νήσους, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

   Οπου στον παρόντα νόμο γίνεται μνεία στον «Ομιλο ΟΑΣΑ» ή στις «Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ» νοούνται ο ΟΑΣΑ και οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

 

   2. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον που συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των ακόλουθων φορέων - εταιρειών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της Εθνικής Οικονομίας με την παράλληλη τεχνικοοικονομική εξυγίανσή τους, οι εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 31381/002/Β/94/0206 («ΕΘΕΛ»), «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 99108/098/Β/86/0004 («ΗΛΠΑΠ»), «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 48261/001/Β/01/0109 («ΑΜΕΛ»), «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 03151/098/Β/86/0003 («ΗΣΑΠ») και «ΤΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΤΡΑΜ») με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 48374/1ΝΤ/Β/01/0259 μετασχηματίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

   3. Οι μετοχές της ΑΜΕΛ που ανήκουν στην εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 24623/001/Β/91/0105 μεταβιβάζονται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και χωρίς αντάλλαγμα στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 99170/098/Β/93/0001 («ΟΑΣΑ»). Οι μετοχές της ΤΡΑΜ που ανήκουν στην ως άνω εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» μεταβιβάζονται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και χωρίς αντάλλαγμα στον ΟΑΣΑ. Η μία μετοχή που κατέχει ο Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην ΕΘΕΛ μεταβιβάζεται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διατύπωσης και με τίμημα ίσο προς την ονομαστική αξία της μετοχής στον ΟΑΣΑ. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης για οποιαδήποτε εταιρεία. Μετά τη συντέλεση των μεταβιβάσεων των μετοχών με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ΟΑΣΑ καθίσταται μοναδικός μέτοχος των εταιρειών ΤΡΑΜ, ΕΘΕΛ και ΑΜΕΛ.

 

   4. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

   (α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που θα εκδοθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους, μπορούν να μεταβιβασθούν από την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» προς την ΑΜΕΛ ή στην εταιρεία της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 χωρίς αντάλλαγμα, το σύνολο του τροχαίου και λοιπού υλικού, το οποίο χρησιμοποιεί η ΑΜΕΛ για την άσκηση της δραστηριότητάς της. Με την εν λόγω απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε σχετικό με τη μεταβίβαση θέμα, καθώς και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την απαιτούμενη συναίνεση στην εν λόγω μεταβίβαση από τους πιστωτές της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίοι διατηρούν εμπράγματες ασφάλειες επί των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να μεταβιβασθούν. Η εν λόγω μεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή άλλη οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

   (β) Η Εταιρεία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» μπορεί κατόπιν συμφωνίας να παραχωρεί προς εκμετάλλευση σταθμούς και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά της στοιχεία στην ΑΜΕΛ ή στην εταιρεία της περίπτωσης β' της παραγράφου 5.

 

   5. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

   (α) Η ΕΘΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΛΠΑΠ με απορρόφηση του τελευταίου από την πρώτη. Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η ΕΘΕΛ μετονομάζεται σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΟΣΥ»).

   (β) Η ΑΜΕΛ τίθεται σε διαδικασία συγχώνευσης με τον ΗΣΑΠ και την ΤΡΑΜ με απορρόφηση των τελευταίων από την πρώτη. Με τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6, η ΑΜΕΛ μετονομάζεται σε «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΣΤΑΣΥ»).

 

   6. Για τις συγχωνεύσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 134 Α') και των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 216 Α'), με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

   (α) Η διαδικασία της συγχώνευσης κινείται με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να απαιτείται προς τούτο η λήψη απόφασης από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο των εταιρειών που μετασχηματίζονται ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποιαδήποτε αρχή.

   (β) Οι ισολογισμοί μετασχηματισμού του ν. 2166/1993 καταρτίζονται με ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών που μετασχηματίζονται με ημερομηνία μετασχηματισμού οποιαδήποτε ημερομηνία του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή.

   (γ) Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), στις οποίες υπάγονται οι εταιρείες που μετασχηματίζονται, συντάσσουν την έκθεση του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 το αργότερο μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες με βάση τους ανωτέρω Ισολογισμούς Μετασχηματισμού, με ευθύνη του προϊσταμένου της εκάστοτε Δ.Ο.Υ.. Οι εν λόγω εκθέσεις εγκρίνονται οριστικά από τις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών που μετασχηματίζονται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάρτισή τους.

   (δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταρτίζεται πράξη συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920, και καταχωρίζεται αμελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε εταιρεία που μετασχηματίζεται και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920.

   (ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920.

 

   7. Μετά τη συντέλεση της διαδικασίας συγχώνευσης οι αρμοδιότητες εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή που ορίζεται στην παράγραφο 1 ασκούνται ως εξής:

   (α) από την ΟΣΥ με τα μέσα οδικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλλεϋ και λοιπά μέσα οδικής μεταφοράς),

   (β) από τη ΣΤΑΣΥ με τα (επίγεια και υπόγεια) μέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι-τραμ και λοιπά μέσα σταθερής τροχιάς), και

   (γ) από τις λοιπές ΕΠΣΕ του άρθρου 4.

 

   8. Τα εταιρικά όργανα των φορέων που μετασχηματίζονται κατά το παρόν άρθρο λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να προσαρμοστούν οι καταστατικές ρυθμίσεις των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στις ανωτέρω αρμοδιότητές τους.

 

’ρθρο 2

Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων Φορολογικές απαλλαγές και  διευκολύνσεις

 

   1. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, των εταιρειών που απορροφούνται, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατυπώσεως, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσής τους, στις απορροφούσες ΟΣΥ και ΣΤΑ-ΣΥ, ακόμη και εάν δεν περιγράφονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση δ'της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου. Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που απορροφούνται, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα, στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Επίσης, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Προκειμένου περί οχημάτων δεν απαιτείται η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

 

   2. Αν από την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου ή το Καταστατικό δεν προκύπτει η ταυτότητα των ακινήτων και των εμπράγματων δικαιωμάτων, που μεταβιβάζονται στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, καταχωρείται στα οικεία βιβλία μεταγραφών/ κτηματολογικά φύλλα απόσπασμα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης ή του Καταστατικού, στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία αυτά. Εάν οι εταιρείες που απορροφούνται έχουν τίτλους κυριότητας ακινήτων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, οι οποίοι δεν έχουν μεταγραφεί στα οικεία βιβλία μεταγραφών/κτηματολογικά φύλλα, οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μπορούν να ζητήσουν τη μεταγραφή αυτών στο όνομά τους. Κανένας φόρος, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση δεν οφείλεται από τους φορείς που απορροφούνται ή τις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ για οποιαδήποτε μεταγραφή που αφορά στη διαδοχή των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ στη θέση των φορέων που απορροφούνται στα οικεία βιβλία/κτηματολογικά φύλλα.

 

   3. Το Καταστατικό, η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των εταιρειών που απορροφούνται κατά το άρθρο 1, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών κατά το άρθρο 1, η συμμετοχή στο κεφάλαιο των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, όπως προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τη συγχώνευση, την τροποποίηση του Καταστατικού των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.

   Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των Υποθηκοφυλάκων/ Κτηματολογικών Γραφείων για όλες τις παραπάνω συμβάσεις, πράξεις ή συμφωνίες ανέρχονται σε ποσοστό 1% αυτών που προβλέπονται από το νόμο.

 

   4. Εξαιρετικώς και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης οι εταιρείες που συγχωνεύονται απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, καθώς και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για οφειλές προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις συναλλαγές, πράξεις και ενέργειες, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των πιο πάνω αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Αρθρο 3

Διαγραφή χρεών - Επενδυτικά προγράμματα Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - Λοιπά ευεργετήματα

 

   1. Τα χρέη των εταιρειών που συγχωνεύονται, έναντι του Δημοσίου, του ΟΑΣΑ και του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία θα περιέλθουν στις ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης, καθώς και τα χρέη του ΟΑΣΑ έναντι του Δημοσίου και του ΙΚΑ ή άλλων Ασφαλιστικών Ταμείων αναλαμβάνονται από το Δημόσιο, διαγράφονται από τις οικονομικές καταστάσεις τους και μεταφέρονται ως έχουν στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Μετά τη συντέλεση της συγχώνευσης, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, αναλαμβάνει το υπόλοιπο του υφιστάμενου οφειλόμενου τραπεζικού δανεισμού (κεφάλαιο και τοκοχρεολύσιο) των εταιρειών που συγχωνεύονται και του ΟΑΣΑ.

 

   2. Τα επενδυτικά προγράμματα του Ομίλου ΟΑΣΑ εγκρίνονται μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ, η οποία καθορίζει και τον τρόπο της χρηματοδότησής τους.

 

   3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για την κεφαλαιοποίηση χρεών των φορέων που απορροφούνται, τα οποία είχαν δημιουργηθεί κατά το χρονικό διάστημα πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Αρθρο 4

Οργάνωση παροχής συγκοινωνιακού έργου

 

   1. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα μέσα (επίγεια και υπόγεια) μαζικής μεταφοράς στην περιοχή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ανήκουν στον ΟΑΣΑ.

 

   2. (α) Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ με μέσα μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλλεϋ, αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι - τραμ - μετρό) διενεργείται από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου (ΕΠΣΕ). ΕΠΣΕ είναι η εταιρεία «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ) και η εταιρεία «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ), καθώς και όλοι οι πάροχοι δημόσιας συγκοινωνίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο και τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που θα παρέχει στο μέλλον έργο δημόσιων συγκοινωνιών.

   (β) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και τις θυγατρικές του εταιρείες. Η εταιρεία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.») και γενικώς οι πάροχοι σιδηροδρομικού έργου συνεργάζονται με τον ΟΑΣΑ ως προς το σχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς του από τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επίσης στις εταιρείες υποδομής και εκμετάλλευσης του λοιπού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

   (γ) Οι ΕΠΣΕ αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας, λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, συντονίζονται και ελέγχονται από τον ΟΑΣΑ και διέπονται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Η επωνυμία και κάθε διακριτικό στοιχείο των ΕΠΣΕ απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

   3. Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο ΟΑΣΑ συμβάλλεται με τις ΕΠΣΕ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

 

Αρθρο 5

Αρμοδιότητες Συγκοινωνιακών Φορέων Δείκτες λειτουργίας

 

   1. Στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ περιλαμβάνονται:

   α. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και ο συντονισμός και ο έλεγχος παροχής του συγκοινωνιακού έργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιοχή αρμοδιότητάς του με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, την ποιότητα ζωής και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία.

   β. Ο έλεγχος και η επίβλεψη των ΕΠΣΕ.

   γ. Η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου στις ΕΠΣΕ που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και ο συντονισμός αυτών.

   δ. Η ανάθεση και επίβλεψη συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών δημόσιων συγκοινωνιών στην Περιφέρεια Αττικής για την εξυπηρέτηση του έργου του. Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ στην Περιφέρεια Αττικής ο σχεδιασμός των σχετικών έργων εκπονείται από τον ΟΑΣΑ και η υλοποίησή τους γίνεται από την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».

   ε. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και κυρίως ο καθορισμός, η κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών και δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής.

   στ. Η έγκριση του τύπου, της μορφής, της θέσης, της διάταξης και της εγκατάστασης των στεγάστρων των στάσεων, που εγκαθίστανται από τις ΕΠΣΕ, καθώς και άλλους φορείς ή οργανισμούς. Για την εγκατάσταση από τον ΟΑΣΑ ή τις ΕΠΣΕ στάσεων, στεγάστρων, σταθμαρχείων, εποπτείων, εκδοτηρίων εισιτηρίων, κουβουκλίων αναμονής οδηγών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου, μέσα στην περιοχή αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, δεν απαιτείται έγκριση ή άδεια από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή άλλη Δημόσια Αρχή.

   Αν άλλοι φορείς ή οργανισμοί στις καθοριζόμενες από τον ΟΑΣΑ στάσεις και αφετηρίες εγκαθιστούν στέγαστρα, εκτός από την έγκριση του τύπου, της μορφής και της διάταξης αυτών απαιτείται επιπλέον προηγούμενη άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΣΑ. Αν τροποποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία από τον φορέα που εγκαθιστά το στέγαστρο απαιτείται νέα έγκριση από τον ΟΑΣΑ.

   ζ. Ο έλεγχος των προγραμμάτων δρομολόγησης των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας.

   η. Ο σχεδιασμός σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς.

   θ. Η μελέτη μέτρων προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, η εισήγησή τους προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος εκδίδει σχετική υπουργική απόφαση.

   ι. Η εκπόνηση και εφαρμογή, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής, στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται από οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών, ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία τους, μέτρων και μελετών, εγκατάστασης ειδικών σημάνσεων διαχωρισμού των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη κυκλοφορία, σημάνσεων επί του οδοστρώματος για τις λεωφορειολωρίδες, οριζόντιων και κατακόρυφων σημάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις, ειδικών διαμορφώσεων των πεζοδρομίων στις στάσεις και στις διασταυρώσεις, τοποθέτησης κατακόρυφων πλαστικών κυλίνδρων στις διασταυρώσεις όπου εμποδίζεται η στροφή των λεωφορείων και γενικά η λήψη κάθε μέτρου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών.

   ια. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την απαλλοτρίωση των αναγκαίων χώρων, με σκοπό την επίτευξη των σκοπών του ΟΑΣΑ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες του ΟΑΣΑ με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

   ιβ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τον καθορισμό των Χρήσεων Γης, καθώς και η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής.

   ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου και η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για τον καθορισμό του προσήκοντος κομίστρου και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τους.

   ιδ. Η κατάρτιση πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου του ΟΑΣΑ, καθώς και η έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ.

   ιε. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των τύπων οχημάτων των δημόσιων συγκοινωνιών, σε συνεργασία με τις ΕΠΣΕ και, ειδικώς για τα οχήματα των μέσων σταθερής τροχιάς και με την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.».

   ιστ. Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τις ΕΠΣΕ, σχετικά με την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτές έργου.

   ιζ. Η προώθηση των πωλήσεων, ο προγραμματισμός, η είσπραξη και οι έλεγχοι του κομίστρου.

   ιη. Η σύναψη συμβάσεων με τις ΕΠΣΕ στις οποίες θα ορίζονται, μεταξύ άλλων, το έργο και οι υποχρεώσεις των ΕΠΣΕ με βάση δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερόμενα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα («σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου»). Οι εν λόγω δείκτες περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του Ομίλου ΟΑΣΑ. Στις ίδιες συμβάσεις θα ορίζονται το ετήσιο αντάλλαγμα των ΕΠΣΕ για την παροχή του έργου, καθώς και οι συνέπειες για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων εκ μέρους των ΕΠΣΕ.

   ιθ. Οι προδιαγραφές του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαλειτουργικότητα των διαφορετικών συγκοινωνιακών μέσων.

   κ. Η εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διάθεση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του.

   κα. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στις οδούς διέλευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και τις λεωφορειολωρίδες.

   κβ. Ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ο ΟΑΣΑ μπορεί να:

   αα) αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου ενός ή περισσότερων από τις Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ,

   ββ) συμβάλλεται με την τοπική αυτοδιοίκηση με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου.

   κγ. Η κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας εισήγηση προς τους συγκοινωνιακούς φορείς των ΟΤΑ για την τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου που παρέχεται από αυτούς στην περιοχή αρμοδιότητάς του, όταν κρίνεται τούτο αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΣΑ για τον καλύτερο συντονισμό και προγραμματισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.

   Σε κάθε περίπτωση οι Ο.Τ.Α. ή οι συγκοινωνιακοί φορείς τους υποχρεούνται να κοινοποιούν στον ΟΑΣΑ κάθε σχέδιο εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου που παρέχουν προς λήψη σύμφωνης γνώμης από τον ΟΑΣΑ. Ο ΟΑΣΑ υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να διατυπώσει την γνώμη του μέσα σε εξήντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχεδίου εφαρμογής ή τροποποίησης του συγκοινωνιακού έργου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η γνώμη του ΟΑΣΑ είναι σύμφωνη.

   Η εισήγηση και η γνώμη του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης κγ' είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικές για τον Ο.Τ.Α. και το συγκοινωνιακό φορέα του Ο.Τ.Α. στον οποίο απευθύνονται.

   κδ. Η συνεργασία με τους άλλους φορείς συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του, όπως την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή άλλες σιδηροδρομικές εταιρίες που εκτελούν έργο προαστικών μετακινήσεων και τα ΚΤΕΛ, για τον καλύτερο συντονισμό του εν γένει παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.

   κε. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας του στολου του ΟΑΣΑ για την παρακολούθηση, βελτιστοποίηση και τον έλεγχο των αστικών συγκοινωνιών.

   κστ. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων κομίστρου, με χρήση ενός η περισσότερων δικτύων διανομής, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παρακολούθησης και ελέγχου της διακίνησης κάθε τύπου κομίστρου, στις αστικές συγκοινωνίες και ελέγχου των αντίστοιχων εσόδων.

   κζ. Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες και το κοινό, συγκοινωνιακών πληροφοριών, καθώς και η εκμετάλλευση συγκοινωνιακών δεδομένων στην περιοχή ευθύνης του.

   κη. Η προβολή μηνυμάτων οποιουδήποτε είδους σε όλα τα συστήματα και οχήματα των αστικών συγκοινωνιών.

 

   2. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ μεριμνούν ιδίως για την:

   α. εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό και την κατανομή αυτού από τον ΟΑΣΑ,

   β. κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων και υποβολή τους για έγκριση στον ΟΑΣΑ,

   γ. μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου που παρέχει καθεμία από αυτές και η εισήγηση και υποβολή προτάσεων προς τον ΟΑΣΑ για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής,

   δ. μελέτη, προμήθεια, συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και

   ε. αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους.

   στ. Η ΣΤΑΣΥ έχει επίσης, σε συνεργασία με την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, αναφορικά με τα έργα και τις προμήθειες που εκτελεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για λογαριασμό του ΟΑΣΑ, την ευθύνη της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, καθώς και της παρακολούθησης κατά την περίοδο εγγύησής τους.

 

   3. Ο ΟΑΣΑ και οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ υποχρεούνται να εγκαταστήσουν μέσα σε μία τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύστημα διασφάλισης ποιότητας επιβατικών υπηρεσιών κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

   4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

   α. Καθορίζονται οι προδιαγραφές εγκατάστασης στάσεων, σταθμαρχείων ή άλλων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

   β. Καθορίζονται πρότυπα σχέδια συμβάσεων προς χρήση από τον ΟΑΣΑ και τις ΕΠΣΕ σύμφωνα με την περίπτωση ιη' της παραγράφου 1.

   γ. Εξειδικεύονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, που αναφέρονται στην περίπτωση ιη' της παραγράφου 1 και λαμβάνονται υπόψη για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνες. Επίσης, θεσπίζονται νέοι ή πρόσθετοι δείκτες, καθορίζεται η βαρύτητα εκάστου δείκτη και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Αρθρο 6

Σύμφωνο Ευθύνης - Προϋπολογισμοί Μηχανισμός επίβλεψης

 

   1. Κάθε εταιρεία του Ομίλου ΟΑΣΑ υποχρεούται να υποβάλλει στον ΟΑΣΑ προς έγκριση δύο τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της χρήσης τον ετήσιο προϋπολογισμό εκμετάλλευσης, τον οποίο καταρτίζει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΟΑΣΑ και με βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο και τη σύμβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 

   2. Τα επενδυτικά προγράμματα του ΟΑΣΑ και των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τα ποσά των επιχορηγήσεων που θα λαμβάνουν οι φορείς για επενδυτικό σκοπό, θα καταχωρούνται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικών των Ιδίων Κεφαλαίων τους και θα αποσβένονται ετησίως ισόποσα με τις αποσβέσεις του εκάστοτε επιχορηγούμενου παγίου.

 

   3. Οι Εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ αποδίδουν στον ΟΑΣΑ στο τέλος κάθε μήνα το σύνολο των εισπράξεων όλων των προϊόντων κομίστρου (εισιτήρια, κάρτες απεριορίστων διαδρομών και λοιπά προϊόντα) που πωλούν με βάση τις συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου.

 

   4. Με συμβάσεις μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον αρμόδιο κάθε φορά Υπουργό, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου ή της διαφοράς από το κόμιστρο που ισχύει για τα άτομα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο (μαθητές, πολύτεκνοι κ.λπ.). Οι εν λόγω συμβάσεις μπορούν να συναφθούν μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου αρμόδιου Υπουργείου.

 

   5. Ο ΟΑΣΑ μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιώτες για μαζική διάθεση προϊόντων κομίστρου με μειωμένη ή άλλη ειδική τιμή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού κομίστρου.

 

   6. (α) Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιό του εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Ο προϋπολογισμός του Ομίλου ΟΑΣΑ προδιαγράφει τα επιδιωκόμενα οικονομικά αποτελέσματα που προσδιορίζουν το ύψος των κρατικών επιδοτήσεων, οι οποίες δεν επιδέχονται αύξηση πέραν του καθορισμένου αποδεκτού ύψους που κατά μέγιστο μπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) του Ομίλου. Το επιχειρησιακό σχέδιο εκπονείται ανά τριετία, επικαι-ροποιείται σε ετήσια βάση τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους και περιλαμβάνει ανάλυση των επιπτώσεων στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

   (β) Η διοίκηση του ΟΑΣΑ και οι διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ παρακολουθούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ομίλου ΟΑΣΑ, σε μηνιαία βάση και δημοσιεύουν δείκτες επιδόσεων που περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο και αφορούν κατ' ελάχιστο σε έσοδα, ελέγχους εισιτηρίων, οικονομικά δεδομένα, κ.λπ.. Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου 2011 και έπειτα καταρτίζουν τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20ή ημέρα από τη συμπλήρωση κάθε τριμήνου, οι οποίοι ελέγχονται και βεβαιώνονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για κάθε εταιρεία.

   Οι απολογισμοί, καθώς και οι εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή υποβάλλονται προς τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποιούνται στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ και τις διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ. Αν κατά τις ως άνω εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή οι απολογισμοί εμφανίζουν απόκλιση από τον τρέχοντα προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών μεγαλύτερη του 10% αναγομένου σε ετήσια βάση, οι διοικήσεις των ως άνω φορέων υποχρεούνται να προβαίνουν άμεσα στην κατάρτιση αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο υποβάλλουν προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ. Μέχρι την έγκριση του αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου απαγορεύεται στις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ η διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική θέση τους. Μετά την έγκριση του αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, η μη συμμόρφωση προς αυτό συνεπάγεται αντίστοιχη προς την απόκλιση περικοπή των κρατικών επιδοτήσεων για τη συγκεκριμένη χρήση και την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή οποιωνδήποτε άλλων μέτρων αποφασίσει η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.

   (γ) Συνιστάται σε κάθε εταιρεία του Ομίλου ΟΑΣΑ ειδική μονάδα παρακολούθησης της συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 6.

   (δ) Ο ΟΑΣΑ λαμβάνει επιδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου λειτουργικού ελλείμματος των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ με βάση το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο και δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς τα ελάχιστα προσφερθέντα οχηματοχιλιόμετρα, το ανώτατο επιτρεπτό λειτουργικό κόστος ανά οχηματοχιλιόμετρο και ο κατώτερος επιτρεπτός βαθμός ικανοποίησης πελατείας, καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι δείκτες εφαρμόζονται διεθνώς στα συγκοινωνιακά δεδομένα. Τα κριτήρια αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω και ποσοτικοποιούνται στις συμβάσεις παροχής συγκοινωνιακού έργου. Ο ΟΑΣΑ κατανέμει με βάση τις εν λόγω συμβάσεις την επιδότηση στις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ ανάλογα με τις ανάγκες τους και τα λειτουργικά ελλείμματά τους. Η επιδότηση λαμβάνεται για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ παραμένει συνολικά ελλειμματικός, ανέρχεται στο ποσό που προβλέπεται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 40% του ετήσιου λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων).

 

   7. Αν οποιοσδήποτε από τους ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ εμφανίσει απολογιστικά σε μία χρήση πλεόνασμα, τότε υποχρεούται σε διανομή αυτού με τη μορφή μερίσματος στον ΟΑΣΑ. Με βάση το ποσό του ετήσιου ελλείμματος από την άθροιση των επί μέρους αποτελεσμάτων όλων των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ καθορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Η υποχρέωση διανομής του πλεονάσματος παύει να ισχύει αν συνολικά ο Όμιλος ΟΑΣΑ είναι κατά το προηγούμενο έτος πλεονασματικός. Η διανομή αυτή επίσης απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος για όσο διάστημα ο Όμιλος ΟΑΣΑ αθροιστικά εμφανίζει λειτουργικό έλλειμμα.

 

   8. Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) εκ του συνόλου των εσόδων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόμιστρα, αντισταθμιστική καταβολή, κρατικές επιδοτήσεις) αποδίδεται στον ΟΑΣΑ για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

   9. Οι διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η πλέον αποδοτική διαχείριση και ο πλέον αποτελεσματικός έλεγχος των λειτουργιών τους. Στα οργανογράμματα, που καταρτίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11, προβλέπεται υποχρεωτικά ο διαχωρισμός των μονάδων κάθε φορέα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο λογιστικός διαχωρισμός και η διακριτή κοστολόγηση οποιουδήποτε είδους υπηρεσιών, προμηθειών ή άλλων κατηγοριών επί μέρους δαπανών τους.

 

   10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

   α. Καθορίζεται ο τρόπος πώλησης και η κατανομή των εισπράξεων μεταξύ του ΟΑΣΑ και των παρόχων σιδηροδρομικού έργου, αν προηγηθεί αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ τους.

   β. Εξειδικεύονται, τροποποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους και ποιότητας της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 ή θεσπίζονται νέοι, καθορίζεται η βαρύτητα κάθε δείκτη και ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

 

’ρθρο 7

Υπαγωγή Εταιρειών Ομίλου ΟΑΣΑ στις διατάξεις του νόμου περί ΔΕΚΟ Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Ομίλου ΟΑΣΑ

 

   1. Ο ΟΑΣΑ, οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ υπάγονται στο ν. 3429/ 2005 (ΦΕΚ 314 Α').

 

   2. Η λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση των Εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ διέπονται από τα άρθρα 2, 3 και 4 του ν. 3429/2005.

 

   3. Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ συνάπτουν τις συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3581/2007 (ΦΕΚ 140 Α') κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1 του ως άνω ν. 3581/2007.

 

   4. Οι εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ μπορούν με απόφασή τους, στο πλαίσιο του εγκρινόμενου κάθε φορά επιχειρησιακού σχεδίου και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ή για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημόσιου τομέα:

   (α) Να αναθέτουν σε τρίτους κάθε είδους προμήθειες, υπηρεσίες και έργα που εκτελούνται από τις Εταιρείες αυτές και ιδίως την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των χώρων και μέσων αρμοδιότητάς τους για διαφημιστικές προβολές, των λογιστικών υπηρεσιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων, και οι νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

   (β) Να αξιοποιούν με κάθε τρόπο την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και ιδίως να εκμισθώνουν εγκαταστάσεις σε τρίτους για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και να πωλούν ακίνητα και τροχαίο υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται αρνητικά η εξυπηρέτηση των αναγκών των εταιρειών αυτών.

 

   5. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του ΟΑΣΑ και οποιασδήποτε από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, μετά από απόφαση των διοικητικών συμβουλίων τους, που λαμβάνεται με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη οργάνωση και παροχή του συγκοινωνιακού έργου και χωρίς την τήρηση άλλων διατυπώσεων ή προϋποθέσεων:

   (α) Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ την παροχή υπηρεσιών έκδοσης, προμήθειας και πώλησης εισιτηρίων για ορισμένα ή/και όλα τα μεταφορικά μέσα των εταιρειών αυτών, καθώς και υπηρεσιών ελέγχου επικύρωσης εισιτηρίων από τους επιβάτες.

   (β) Ο ΟΑΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ αναλαμβάνει για λογαριασμό των αντισυμβαλλόμενων μερών την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού και ιδίως των μηχανοδηγών και ηλεκτροδηγών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Αρθρο 8

Ορισμοί

Εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη ρύθμιση των θεμάτων προσωπικού

 

   1. Οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται στα άρθρα 8 έως 13 του παρόντος νόμου έχουν την εξής έννοια:

   α. «Παλαιοί φορείς»: Οι εταιρείες ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ.

   β. «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»: Το ή τα πρόσωπα, μέλη ή μη των διοικητικών συμβουλίων των παλαιών ή νέων φορέων ή του ΟΑΣΑ είτε όχι, που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τα εν λόγω διοικητικά συμβούλια για να εκπροσωπήσουν τις εταιρείες αυτές στις ενέργειες του άρθρου 9.

   γ. «Διαδικασία μετασχηματισμού»: Οι περιγραφόμενες στο Κεφάλαιο Ι του παρόντος νόμου ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την οργάνωση και λειτουργία των νέων φορέων.

   δ. «Νέος φορέας»: Οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.

   ε. «Προσωπικό»: Ολοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, καθώς και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιονδήποτε παλαιό ή νέο φορέα ή τον ΟΑΣΑ.

   στ. «Εργαζόμενος»: Μέλος του προσωπικού.

   ζ. «Πλεονάζον προσωπικό α' φάσης»: Ο αριθμός των εργαζόμενων του κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ, που, εν όψει της διαδικασίας μετασχηματισμού του Κεφαλαίου Ι του παρόντος νόμου, είτε δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του φορέα είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο οργανόγραμμά του.

   Την 1.10.2010 ο αριθμός αυτός είναι (μειούμενος ανάλογα, σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης ή αποχωρήσεων μετά την 1.10.2010):

Κίνηση, Τεχνικοί Διοικη- Βοηθη- ΣΥΝΟΛΟ

 

Υποστηρικτικό Προσωπικό, Προσωπικό Εκμετάλλευσης

 

Τικοί

τικοί

 

ΕΘΕΛ

450

100

60

30

640

ΗΛΠΑΠ

100

30

40

20

190

ΑΜΕΛ

-

-

80

10

90

ΤΡΑΜ

20

5

85

10

120

ΗΣΑΠ

200

30

60

50

340

ΟΑΣΑ

-

-

60

-

60

ΣΥΝΟΛΟ

770

165

385

120

1440

 

   η. «Πλεονάζον προσωπικό β' φάσης»: Ο αριθμός των εργαζόμενων του κάθε νέου φορέα και του ΟΑΣΑ που, κατά το διοικητικό του συμβούλιο, είτε δεν είναι αναγκαίος για την επιδίωξη των σκοπών του είτε δεν κατέχει οργανική θέση στο οργανόγραμμα που θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

   θ. «Φορέας υποδοχής»: Κάθε δημόσια υπηρεσία ή οργανισμός, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από δημόσια αρχή, αυτοτελής ή ανεξάρτητη Αρχή, δήμος ή περιφέρεια (1ος ή 2ος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης).

   ι. «Υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας»: Ολες οι ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος ρυθμίσεις του κανονιστικού και ενοχικού περιεχομένου των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, Αποφάσεων Μεσολαβητών, Διαιτητικών Αποφάσεων και λοιπών κανονιστικών αποφάσεων που έχουν κατά καιρούς καταρτισθεί ή εκδοθεί μεταξύ των οποιωνδήποτε εκπροσώπων και οργανώσεων του προσωπικού ή οποιωνδήποτε κατηγοριών του προσωπικού και των παλαιών φορέων και του ΟΑΣΑ. Στις υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται ιδίως:

   αα) Για την ΕΘΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το Προσωπικό Κίνησης και το Βοηθητικό Προσωπικό, για το Τεχνικό Προσωπικό και τους Εργατοτεχνίτες του Βοηθητικού Προσωπικού, για το Διοικητικό Προσωπικό και τους τηλεφωνητές του Βοηθητικού Προσωπικού και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

   ββ) Για την ΑΜΕΛ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το Σ.Ε.Λ.Μ.Α., με το Σ.Η.Α.Μ. και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

   γγ) Για την ΗΛΠΑΠ, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με την Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, με το Σύνδεσμο Τεχνιτών και Υπαλλήλων ΗΛΠΑΠ, με το Σύλλογο Υπαλλήλων ΗΛΠΑΠ, με το Σύνδεσμο Τεχνικών ΗΛΠΑΠ, με το Σωματείο Ηλεκτροτεχνιτών ΗΛΠΑΠ και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

   δδ) Για την ΤΡΑΜ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

   εε) Για την ΗΣΑΠ, οι Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το Εργασιακό Σωματείο «Σωματείο Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ», με το Εργασιακό Σωματείο «Ενωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ» και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

   ζζ) Για τον ΟΑΣΑ, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με το προσωπικό του και οποιεσδήποτε άλλες συλλογικές ρυθμίσεις, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.

   ια. «Υφιστάμενες λοιπές ρυθμίσεις εργασίας»: Ολοι οι όροι των ατομικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας που συνδέουν τους εργαζόμενους με τους παλαιούς φορείς ή τον ΟΑΣΑ, καθώς και όλοι οι λοιποί όροι εργασίας που δεν συμπεριλαμβάνονται στις υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας, όπως οι επιχειρησιακές πρακτικές και συνήθειες και τα έθιμα που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων και των παλαιών φορέων και του ΟΑΣΑ, ανεξαρτήτως της πηγής δικαίου αυτών.

   ιβ. «Υφιστάμενοι κανονισμοί εργασίας»: Οι Κανονισμοί Εργασίας που εκδόθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο και ρυθμίζουν τις σχέσεις, την υπηρεσιακή κατάσταση και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο προσωπικό ή κατηγορία του προσωπικού των παλαιών φορέων και του ΟΑΣΑ. Στους υφιστάμενους Κανονισμούς Εργασίας συμπεριλαμβάνονται, ιδίως, οι εξής:

   αα) Για την ΕΘΕΛ: Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού.

   ββ) Για την ΑΜΕΛ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Συρμών.

   γγ) Για την ΤΡΑΜ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Οδηγών Αστικών Τροχιοδρόμων - ΤΡΑΜ.

   δδ) Για την ΗΣΑΠ: Ο Κανονισμός Υπηρεσίας Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ, ο Κανονισμός Προσωπικού Εσωτερικών Υπηρεσιών, ο Κανονισμός Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών.

   εε) Για την ΗΛΠΑΠ: Ο Υπηρεσιακός Κανονισμός που θεσπίστηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της 4.10.2003 και οποιοσδήποτε ισχύων κανονισμός.

   ζζ) Για τον ΟΑΣΑ: Οποιοσδήποτε ισχύων κανονισμός.

   ηη) Και εν γένει οποιοιδήποτε άλλοι κανονισμοί έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίστηκαν με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 2669/1998.

   ιγ. «Μετάταξη»: Η μεταφορά εργαζόμενων από τους παλαιούς φορείς ή τον ΟΑΣΑ στους φορείς υποδοχής σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9 και της παραγράφου 7 του άρθρου 11.

 

   2. Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 13 ρυθμίζουν την εξέλιξη και διαμόρφωση των συμβάσεων ή σχέσεων των εργαζόμενων των παλαιών φορέων και του ΟΑΣΑ, οι οποίοι μετατάσσονται σε φορείς υποδοχής ή μεταφέρονται στους νέους φορείς ή παραμένουν στον ΟΑΣΑ κατόπιν της διαδικασίας μετασχηματισμού, καθώς και των εργαζόμενων των νέων φορέων και θεσπίζουν γενικούς και ειδικούς όρους εργασίας και γενικώς την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζόμενων, τίθενται δε σε εφαρμογή και ακολουθούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας οποιασδήποτε πηγής λόγω του κατεπείγοντος και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετείται με τη διαδικασία μετασχηματισμού και την οργάνωση και λειτουργία των νέων φορέων και του ΟΑΣΑ με σκοπό την εξυγίανση των επιχειρήσεων του παρόντος νόμου που παρέχουν το συγκοινωνιακό έργο, την προστασία και διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δημόσιων οικονομικών εν γένει. Οι ως άνω διατάξεις κατισχύουν κάθε αντίθετης ή άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συμφωνίας, όρου ή ρήτρας, νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ισχύ νόμου, κανονιστική ή άλλη, ή συμβατικού, ή οργανισμού ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή απόφασης μεσολαβητή ή διαιτητικής απόφασης ή συλλογικής συμφωνίας ή ατομικής σύμβασης ή συμφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας ή άλλης, πάσης μορφής και είδους, πηγής δικαίου. Κάθε ρύθμιση αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού καταργείται, των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου θεωρουμένων ως ειδικότερων σε κάθε περίπτωση.

 

Αρθρο 9

Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού α' φάσης

 

   1. Το πλεονάζον προσωπικό α' φάσης, που υπάρχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρεται στους φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτού του άρθρου. Την 31.12.2011 λήγει αυτοδικαίως και ανακαλείται κάθε απόσπαση εργαζόμενου από οποιονδήποτε παλαιό φορέα ή τον ΟΑΣΑ σε οποιαδήποτε εταιρεία ή υπηρεσία.

 

   2. Μέσα σε είκοσι πέντε ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά από τους φορείς υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νομό ή μικρότερη περιοχή, κατά περίπτωση και ειδικότητα, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Υπουργείο προωθεί τον κατάλογο στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ.

 

   3. Μέσα σε τρεις ημέρες από τη λήψη του καταλόγου, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ ανακοινώνει στο προσωπικό του τον κατάλογο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση μετάταξης. Στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται μέσα σε επτά ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση του εξουσιοδοτημένου προσώπου, προσδιορίζονται η περιοχή και πέντε θέσεις προτίμησής του.

 

   4. Μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τη λήξη της επταήμερης προθεσμίας της παραγράφου 3, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ συντάσσει, ανά περιοχή προτίμησης, κατάλογο όπου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα, την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα, την εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα και τις θέσεις προτίμησης των συγκεκριμένων εργαζομένων της που αποτελούν το πλεονάζον προσωπικό α' φάσης. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, οι έχοντες υποβάλει σχετική αίτηση και, εν συνεχεία, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 και περαιτέρω οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους από τους παλαιούς φορείς και τον ΟΑΣΑ, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού του πλεονάζοντος προσωπικού α' φάσης, όπως καθορίζεται στην περίπτωση ζ'της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και υποβάλουν αίτηση για αποχώρηση από την υπηρεσία στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τη συμπλήρωση έξι μηνών. Αν σε όλους αυτούς συγκαταλέγονται εργαζόμενοι ή κλάδος εργαζομένων ή ειδικότητα εργαζομένων, η μεταφορά των οποίων θα απειλούσε, κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου προσώπου, να προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στους νέους φορείς ή τον ΟΑΣΑ ή σε απλή εκμετάλλευση ή γραφείο ή τμήμα ή κλάδο ή ειδικότητα αυτών, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με σεβασμό των αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, δικαιούται, να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις εν λόγω αιτήσεις ή/και να εξαιρέσει συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία. Αν οι εργαζόμενοι που υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, μετά από τις τυχόν απορρίψεις και εξαιρέσεις, υπερβαίνουν τους αριθμούς της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εξαιρεί επιπροσθέτως από τον κατάλογο τους έχοντες τη μικρότερη προϋπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Αφού συμπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με μέριμνα του εξουσιοδοτημένου προσώπου κάθε παλαιού φορέα και του ΟΑΣΑ.

 

   5. Η μετάταξη κάθε εργαζόμενου που αναφέρεται στον κατάλογο της παραγράφου 4 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:

   α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης ή και σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε φορέα υποδοχής ακριτικής περιοχής, η οποία συνιστάται με την απόφαση μετάταξης,

   β) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε φορέα υποδοχής,

   γ) αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε φορέα υποδοχής μέσα στην περιοχή προτίμησης,

   δ) αν δεν υπάρχει, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε φορέα υποδοχής μέσα στην περιοχή προτίμησης,

   ε) αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε φορέα υποδοχής μέσα στην περιοχή προτίμησης, η οποία συνιστάται με την απόφαση μετάταξης, προς κάλυψη δηλωθείσας από το φορέα υποδοχής υπηρεσιακής ανάγκης κατά την παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

 

   6. Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει προτίμηση για την ίδια θέση, προτιμώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):

   α) Όσοι προσδιόρισαν οι ίδιοι, εθελοντικώς και εγγράφως, την περιοχή και πέντε θέσεις προτίμησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

   β) Οι έχοντες τα περισσότερα και υπέρτερα τυπικά προσόντα που απαιτεί η θέση.

   γ) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α').

   δ) Οι έγγαμοι γονείς (κατά αριθμό τέκνων).

   ε) Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων (ανά αριθμό τέκνων).

   στ) Αυτοί των οποίων ο ή η σύζυγός τους συνυπηρετεί στην ίδια περιοχή.

   ζ) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

   η) Οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

 

   7. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του μετατασσόμενου εργαζόμενου με το φορέα υποδοχής του:

   α. Η μετάταξη γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και, προκειμένου για δικηγόρους, με σχέση έμμισθης εντολής.

   β. Ο μετατασσόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στους παλαιούς φορείς ή τον ΟΑΣΑ. Ο χρόνος που έχει διανυθεί στους ανωτέρω φορείς αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Αν υπάρχει πλεονάζων χρόνος λογίζεται ότι διανύθηκε, στο βαθμό κατάταξης.

   γ. Οι μετατασσόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του παλαιού φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου μετατάσσονται, εκτός εάν επιλέξουν, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 5 κοινής υπουργικής απόφασης, να μεταφερθούν στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του φορέα υποδοχής. Αν οι μετατασσόμενοι παραμείνουν στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του παλαιού φορέα ή του ΟΑΣΑ, από όπου μετατάσσονται, διατηρούν τις αξιώσεις τους από τις παροχές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και τις παροχές πρόνοιας. Σε περίπτωση μεταφοράς στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του φορέα υποδοχής εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.

 

   8. Η μετάταξη που γίνεται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν εμφανισθούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβασή τους με το φορέα υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

 

   9. Όσοι εργαζόμενοι εξακολουθήσουν απασχολούμενοι σε παλαιό φορέα ή τον ΟΑΣΑ τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε μεταβολή συλλογικών και ατομικών όρων και συνθηκών εργασίας που επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 13.

 

   10. Αν η διαδικασία μετασχηματισμού συντελεσθεί πριν από την ολοκλήρωση των μετατάξεων του πλεονάζοντος προσωπικού α' φάσης, οι διαδικασίες μετάταξης που υπολείπονται θα διεξάγονται από τις διοικήσεις των νέων φορέων και του ΟΑΣΑ, κατά περίπτωση.

 

’ρθρο 10

Μεταφορά υπόλοιπου προσωπικού στους νέους φορείς

 

   1. Από τη συντέλεση της διαδικασίας μετασχηματισμού οι συμβάσεις ή σχέσεις του προσωπικού που μεταφέρεται λόγω του μετασχηματισμού σε νέο φορέα συνεχίζονται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του προηγούμενου άρθρου, με αυτόν το νέο φορέα. Ο νέος φορέας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις συμβάσεις και σχέσεις αυτές, χωρίς άλλη διατύπωση, στη θέση του παλαιού φορέα, από τον οποίο προέρχεται ο κάθε εργαζόμενος.

 

   2. Οι συμβάσεις ή σχέσεις των εργαζόμενων με τους νέους φορείς και τον ΟΑΣΑ διέπονται από τις ρυθμίσεις και τους όρους που ίσχυαν προ της μεταφοράς τους, μέχρις ότου συντελεσθούν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 12, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 13.

 

’ρθρο 11

Οργανόγραμμα και κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης

 

   1. Μέσα σε δύο μήνες από τη συντέλεση της διαδικασίας μετασχηματισμού, το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νέου φορέα και του ΟΑΣΑ, αφού λάβει υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις του, καταρτίζει οργανόγραμμα και κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, που τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατισχύουν οποιουδήποτε άλλου.

 

   2. Το οργανόγραμμα και ο κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν ιδίως:

   (α) τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους, τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση, τις οργανικές θέσεις, και εν γένει την ιεραρχική οργάνωση. Μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας προβλέπεται υποχρεωτικά υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005,

   (β) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας,

   (γ) τον κανονισμό προσωπικού της εταιρείας, που περιλαμβάνει ιδίως τις ειδικότητες προσωπικού, τις αρμοδιότητες κάθε ειδικότητας και διατάξεις πειθαρχικών κανόνων,

   (δ) όσα αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα κρίνει σκόπιμο το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νέου φορέα και του ΟΑΣΑ.

 

   3. Κατά τη σύνταξη του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας από τον κάθε νέο φορέα και τον ΟΑΣΑ λαμβάνονται υπόψη οι οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες των εταιρειών. Το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νέου φορέα ή του ΟΑΣΑ αποφασίζει μονομερώς την τοποθέτηση κάθε εργαζόμενου στις θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, χωρίς να δεσμεύεται από την ειδικότητα ή το είδος εργασίας που παρείχε μέχρι τότε ο εργαζόμενος στους παλαιούς φορείς ή στο νέο φορέα ή στον ΟΑΣΑ, κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διατάξεως της κείμενης νομοθεσίας. Κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν συνεπεία της θέσεως σε ισχύ του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας στον κάθε νέο φορέα και τον ΟΑΣΑ καλύπτονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο από το διοικητικό συμβούλιο του νέου φορέα και του ΟΑΣΑ, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α').

 

   4. Το οργανόγραμμα και ο κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας μπορούν να τροποποιούνται με την τήρηση των διατάξεων του ν. 3429/2005.

 

   5. Από τη θέση σε ισχύ του οργανογράμματος και του κανονισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας καταργούνται οι υφιστάμενοι κανονισμοί εργασίας, καθώς και οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας.

 

   6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας εν γένει, μπορεί μετά από εισήγηση των διοικητικών συμβουλίων του ΟΑΣΑ και των νέων φορέων, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να μεταφερθεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος, μία ή περισσότερες φορές από την επιχείρηση στην οποία απασχολείται, στον ΟΑΣΑ ή οποιονδήποτε νέο φορέα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων του άρθρου 7 παράγραφος 5. Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται κατά τον τρόπο αυτό επανέρχονται στην αρχική επιχείρηση, εφόσον λήξει για οποιονδήποτε λόγο η σύμβαση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του κάθε εργαζομένου και της επιχείρησης, στην οποία μεταφέρθηκε. Ο εργαζόμενος που μεταφέρεται στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν μπορεί να τοποθετείται και σε θέση διαφορετική της ειδικότητάς του μετά από εκπαίδευση.

 

   7. Από τη θέση σε ισχύ του οργανογράμματος και για χρονικό διάστημα τριών ετών τα διοικητικά συμβούλια των νέων φορέων και του ΟΑΣΑ με κριτήριο την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους μπορούν με εισήγησή τους, την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς έγκριση, να καθορίζουν τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του εγκρίνει την εν λόγω εισήγηση των διοικητικών συμβουλίων ή καθορίζει μόνος του τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης, αν διαφωνεί ή αν τα διοικητικά συμβούλια των νέων φορέων και του ΟΑΣΑ δεν υποβάλουν εγκαίρως την εισήγησή τους προς έγκριση. Το πλεονάζον προσωπικό β' φάσης μετατάσσεται σε φορέα υποδοχής κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 9 που εφαρμόζεται αναλόγως. Για τις μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού β' φάσης, όπου στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ενέργεια του εξουσιοδοτημένου προσώπου, αυτή θα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο του εκάστοτε νέου φορέα και του ΟΑΣΑ.

 

’ρθρο 12

Ρυθμίσεις συλλογικού εργατικού δικαίου

 

   1. Οι υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας και οι υφιστάμενες λοιπές ρυθμίσεις εργασίας που αφορούν στους εργαζόμενους του εκάστοτε νέου φορέα και του ΟΑΣΑ αντικαθίστανται από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο, κατά το χρόνο και σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

 

   2. Μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη συντέλεση της διαδικασίας μετασχηματισμού, τα διοικητικά συμβούλια εκάστου νέου φορέα και του ΟΑΣΑ ή τα πρόσωπα που μπορεί να εξουσιοδοτηθούν προς τούτο χωρίς να απαιτείται να έχουν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, προσκαλούν τις δύο πλέον αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων του σε διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Ο χρόνος για την έναρξη διεξαγωγής διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι ημερολογιακών ημερών και μικρότερος των δέκα ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης.

 

   3. Αντικείμενο, της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαπραγμάτευσης, θα είναι ο εξορθολογισμός, η τροποποίηση, η αντικατάσταση και η κατάρτιση επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, οποιουδήποτε τυχόν κανονισμού και οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από οποιοδήποτε των μερών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν ρυθμίζονται ή δεν θα ρυθμίζονται από το οργανόγραμμα και τον κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας. Η διάρκεια της διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες.

 

   4. Αν επιτευχθεί η κατάρτιση της αναφερόμενης στην προηγούμενη παράγραφο επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, αυτή αντικαθιστά από το χρόνο έναρξης ισχύος της, όλες τις υφιστάμενες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας και τις υφιστάμενες λοιπές ρυθμίσεις εργασίας. Αν η διαπραγμάτευση δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή ή εάν δεν καταλήξει στην κατάρτιση επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα θέματα της παραγράφου 3 ρυθμίζονται με νόμο.

 

   5. Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας της παραγράφου 3 ή ο νόμος της παραγράφου 4 αντικαθιστά και κατισχύει κάθε αντίθετης συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, απόφασης μεσολαβητή, πρωτοκόλλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών, απόφασης ή πράξης της διοίκησης, άλλου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλης, πάσης μορφής και είδους, συλλογικής συμφωνίας ή πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος της συλλογικής ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία των μερών είτε από ενσωμάτωση σε αυτήν καθ' οιονδήποτε τρόπο των ρυθμίσεων συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση είτε κατά άλλο τρόπο.

 

   6. Μέχρι την κατάρτιση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας της παραγράφου 3 ή μέχρι τη δημοσίευση του νόμου της παραγράφου 4, απαγορεύεται κάθε μονομερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσεως υπηρεσίες του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τα θέματα του παρόντος Κεφαλαίου (άρθρα 8 έως 13).

 

   7. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 11, η ατομική σύμβαση και γενικά η εργασιακή σχέση κάθε εργαζόμενου με τον εκάστοτε νέο φορέα και τον ΟΑΣΑ θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, το εκάστοτε οργανόγραμμα και κανονισμό εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του άρθρου 11, την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας της παραγράφου 3 ή το νόμο της παραγράφου 4 του παρόντος νόμου, τις μελλοντικές, μετά από την υπογραφή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας της ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου της παραγράφου 4, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε νέου φορέα ή του ΟΑΣΑ και της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού τους, και τις ατομικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε εργαζόμενου και του κάθε νέου φορέα και του ΟΑΣΑ, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

 

   8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και μετά από την ολοκλήρωσή της, θα εφαρμόζεται στον εκάστοτε νέο φορέα και τον ΟΑΣΑ το κατά νόμο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης και διαιτησίας που θα βρίσκεται τότε σε ισχύ.

 

Αρθρο 13

Λοιπά θέματα

 

   1. Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου το ύψος κάθε συμβατικής, νόμιμης ή άλλης αποζημίωσης που καταβάλλεται από τους παλαιούς φορείς ή τους νέους φορείς ή τον ΟΑΣΑ λόγω καταγγελίας και εν γένει με αφορμή τη λύση υφιστάμενης ή μέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύμβασης ρυθμίζεται ως εξής:

   (α) Στις συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α') και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α') για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

   Για το μετατασσόμενο προσωπικό, υπόχρεος καταβολής αυτής της αποζημίωσης είναι ο παλαιός φορέας, κατά το μέρος της που αναλογεί στο χρόνο εργασίας που διανύθηκε σε αυτόν. Παράλληλα, για το μέρος αυτό της αποζημίωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και ο φορέας υποδοχής.

   (β) Στις συμβάσεις ιδιόμορφης έμμισθης εντολής, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 94Α του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α') για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης ιδιόμορφης έμμισθης εντολής.

 

   2. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζει οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στα θέματα των άρθρων 8 έως 13 ακόμη και κατ' απόκλιση των ρυθμίσεων αυτών σε τεχνικής φύσεως ζητήματα και ιδίως προθεσμίες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Αρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

 

   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α'), του ν. 3429/2005 και οποιασδήποτε άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, εξαιρετικώς για την απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων του παρόντος νόμου και μέχρι τη συγκρότηση νέων διοικητικών συμβουλίων για τις εταιρείες ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ και ΟΑΣΑ, τα διοικητικά συμβούλιά τους υπό την υφιστάμενη κατά την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύνθεσή τους, νομιμοποιούνται να λαμβάνουν κάθε είδους αποφάσεις προς υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος.

 

Αρθρο 15

Προσθήκη στο ν. 3891/2010

 

   Στο άρθρο 14 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α') προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

   «4. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου της, όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 καταρτίζει τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20ή ημέρα από τη συμπλήρωση του τριμήνου. Κάθε τριμηνιαίος απολογισμός ελέγχεται και βεβαιώνεται από Ορκωτό Ελεγκτή/Λογιστή. Οι τριμηνιαίοι απολογισμοί μαζί με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή/Λογιστή υποβάλλονται μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάρτισή τους στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποιούνται προς την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών.

   Αν κατά την ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή/ Λογιστή ο τριμηνιαίος απολογισμός εμφανίσει απόκλιση από τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο μεγαλύτερη του 10% αναγόμενου σε ετήσια βάση, η διοίκηση της εταιρίας υποχρεούται να προβεί άμεσα στην κατάρτιση αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου που υποβάλλεται προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.

   Το αναμορφωμένο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, λειτουργικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την επαναφορά της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας μέσα στις προβλέψεις του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού.»

 

’ρθρο 16

Καταργούμενες διατάξεις

 

   Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 καταργούνται:

   1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α').

   2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που διέπονται από τον παρόντα νόμο.

 

’ρθρο 17

 

   1. Προστίθεται άρθρο 391 στον Ποινικό Κώδικα ως ακολούθως:

 

«’ρθρο 391

Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου

 

   Όποιος χρησιμοποιεί μέσο δημόσιας συγκοινωνίας που προορίζεται για κοινή χρήση χωρίς να καταβάλλει το αντίτιμο εισιτηρίου οποιασδήποτε μορφής, τιμωρείται με κράτηση ή με πρόστιμο. Η ποινική δίωξη ασκείται μετά από έγκληση.»

 

   2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 29 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α') «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» αναριθμείται σε παράγραφο 11. Στο ίδιο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

 

   «10. Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως.»

 

’ρθρο 18

Έναρξη ισχύος

 

   Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, και 7 και της παραγράφου 1 του άρθρου 15 που αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 1.

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011