ΝΟΜΟΣ 3783/2009 - ΦΕΚ 136/Α'/7.8.2009

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

    Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο 1

Σκοπός

 

    Σκοπός του νόμου είναι η ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, συνδρομητών με συμβόλαιο, ή άλλης μορφής κινητής τηλεπικοινωνίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων.

 

Αρθρο 2

Ορισμοί

 

    Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ορισμοί:

    1. Συνδρομητής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας με τη χρήση κινητού τερματικού.

    2. Ανώνυμος συνδρομητής: συνδρομητής προπληρωμένου χρόνου ομιλίας μέσω κινητού τερματικού, του οποίου τα στοιχεία ταυτότητας δεν είναι διαθέσιμα στον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

    3. Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών: η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο για ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή που απλώς παρέχει διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

    4. Στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή: τα στοιχεία ταυτότητας που προσδιορίζουν τον συνδρομητή με μοναδικό τρόπο.

    α. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή φυσικού προσώπου περιλαμβάνουν:

    αα. ονοματεπώνυμο,

    ββ. πατρώνυμο,

    γγ. τόπο και ημερομηνία γέννησης,

    δδ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου, όπως φωτοτυπία άδειας παραμονής στην

    Ελλάδα ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ή πιστοποιητικού μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση ή ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.DV) για πρόσφυγες, ανιθα-γενείς ή αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων στις περιπτώσεις αα', ββ' και γγ, εάν αυτά προκύπτουν από το έγγραφο της περίπτωσης δδ',

    εε. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εάν υπάρχει.

    β. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή νομικού προσώπου περιλαμβάνουν: αα. επωνυμία, ββ. διεύθυνση έδρας,

    γγ. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου,

    δδ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου.

    5. Χρήστης: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητής παρόχου της εν λόγω υπηρεσίας.

    6. Κινητό τερματικό: περιλαμβάνει την κινητή συσκευή και την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη), η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τον συνδρομητή.

    7. Στοιχεία ταυτοποίησης κινητού τερματικού: τα αναγκαία δεδομένα για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού επικοινωνίας του συνδρομητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται αθροιστικά: α) ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης του συνδρομητή, β) η διεθνής ταυτότητα συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας (IMSI), γ) η διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας (ΙΜΕΙ), δ) η ημερομηνία και ώρα της αρχικής ενεργοποίησης της υπηρεσίας, ε) ο κωδικός θέσης (κωδικός ταυτότητας κυψέλης) από την οποία πραγματοποιήθηκε η ενεργοποίηση και στ) η κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM, USIM ή άλλη αντίστοιχη) που περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αφορούν τον συνδρομητή.

 

Αρθρο 3

Ταυτοποίηση συνδρομητή και χρήστη κινητού τερματικού

 

    1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και να προβεί στην αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή του άρθρου 2 παράγραφος 7 εδάφιο στ' του παρόντος, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Η υποβολή των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή συνοδεύεται από συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, η οποία απευθύνεται προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και τηρείται με επιμέλεια και ευθύνη κάθε παρόχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. ο συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του παρόντος.

    2. Τα στοιχεία ταυτότητας του συνδρομητή μαζί με τα διαθέσιμα στοιχεία ταυτοποίησης του κινητού τερματικού τηρούνται από τον πάροχο υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Απαγορεύεται η καταγραφή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων ταυτότητας του συνδρομητή, πέραν αυτών που ορίζονται περιοριστικά στον παρόντα νόμο.

    3. Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της σύνδεσης από τον πάροχο πριν από την παροχή των στοιχείων ταυτότητας εκ μέρους του συνδρομητή, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.

    4. Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή είναι ανεξάρτητη του δικαιώματος αυτού να ζητήσει είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, με ρητή ενυπόγραφη δήλωση του, τη μη καταχώριση του στον ενοποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας και σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών κατά τους όρους του άρθρου 10 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α').

    5. Ο πάροχος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε αποζημίωση για το κόστος συλλογής και αποθήκευσης των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή.

 

Αρθρο 4

Υποχρεώσεις συνδρομητή

 

    1. Ο συνδρομητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το κινητό τερματικό και τη μέσω αυτού παρεχόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης συνδρομητή και της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κάρτας ταυτότητας συνδρομητή, η δήλωση της μεταβίβασης υπογράφεται τόσο από τον συνδρομητή που μεταβιβάζει τη σύνδεση όσο και από αυτόν προς τον οποίο μεταβιβάζεται αυτή. Ο συνδρομητής υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως αμελλητί προς τον πάροχο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος, τα στοιχεία ταυτότητας του νέου συνδρομητή ή νέου χρήστη, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος, άλλως τεκμαίρεται ότι παραμένει ο ίδιος συνδρομητής με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες.

 

    2. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του κινητού τερματικού με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή (SIM ή USIM ή άλλης αντίστοιχης) ή μόνο της κάρτας ταυτότητας συνδρομητή, ο συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί τον πάροχο. Ο πάροχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα την παροχή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από τον πάροχο επάγεται την επιβολή σε βάρος του παρόχου των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

 

Αρθρο 5

Διατήρηση και πρόσβαση στα στοιχεία συνδρομητή

 

    1. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και ταυτοποίησης κινητού τερματικού διαγράφονται μετά την πάροδο ενός έτους από τη διακοπή του συμβολαίου μεταξύ παρόχου και συνδρομητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Εάν τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή έχουν διαγραφεί, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από τον συνδρομητή προς τον πάροχο για την επανενεργοποίηση της υπηρεσίας.

 

    2. Η πρόσβαση των διωκτικών αρχών στα τηρούμενα από τον πάροχο στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και ταυτοποίησης κινητού τερματικού επιτρέπεται υπό τους όρους του άρθρου 4 του ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α') και του π.δ. 47/2005 (ΦΕΚ 64 Α').

 

    3. Οι πάροχοι υποχρεούνται να διαθέτουν, χωρίς επιπλέον κόστος, μόνον τα κατά νόμο προβλεπόμενα στοιχεία συνδρομητή, με ή χωρίς συμβόλαιο, προς τον φορέα διαχείρισης της βάσης δεδομένων καθολικής υπηρεσίας, της βάσης δεδομένων φορητότητας αριθμών, καθώς και προς χρήση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας παροχής πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου συνδρομητών, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α') και τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ..

 

Αρθρο 6

Έλεγχοι - Διοικητικές κυρώσεις

 

    1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί, υπό τους όρους του άρθρου 14 του ν. 3431/2006, τακτικούς ελέγχους σε κάθε πάροχο, σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδρομητών, καθώς και έκτακτους ελέγχους, σε περίπτωση καταγγελιών εκ μέρους των συνδρομητών για παράβαση των όρων του παρόντος νόμου.

 

    2. Στους παρόχους που κριθούν υπαίτιοι παραβάσεων του παρόντος νόμου σχετικά με τους όρους ταυτοποίησης των συνδρομητών επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 63 του ν. 3431/2006.

 

Αρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

 

    1. Μέχρι την 30.6.2010, οι πάροχοι υποχρεούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ανώνυμους συνδρομητές προπληρωμένου χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας, ώστε αυτοί να δηλώσουν τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και τον αριθμό κλήσης, επί ποινή διακοπής της υπηρεσίας από 30.7.2010.

 

    2. Μετά την 30.7.2010 ο πάροχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα την παροχή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, έστω και αν έχει καταβληθεί από τον ανώνυμο συνδρομητή το οικονομικό αντίτιμο του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας. Για την επανενεργοποίηση της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας απαιτείται η δήλωση των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή.

   3. Παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επάγεται επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά του παρόχου με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος. Η έναρξη της διαδικασίας ταυτοποίησης από τους παρόχους ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Αρθρο 8

Τροποποιούμενες διατάξεις

 

    Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α') τροποποιείται ως εξής:

    «7. Ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και επιτρέπεται από τον παρόντα νόμο, να καθιστά δυνατή την πληρωμή των υπηρεσιών αυτών ανωνύμως ή με ψευδώνυμο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της τεχνικής δυνατότητας της ανώνυμης και ψευδώνυμης πληρωμής των υπηρεσιών αυτών, γνωμοδοτεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).»

 

Αρθρο 9

 

    Οι δαπάνες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που αφορούν αποζημίωση των συμβεβλημένων με αυτές ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για τη χορήγηση σε αυτούς πιστοποιητικών υγείας, που βάρυναν τον καταργηθέντα με το ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 194 Α')» Ειδικό Λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, δίτροχων -τρίτροχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων (ΦΕΚ 173 Α')», καλύπτονται με επιχορήγηση από ειδικό κωδικό αριθμό εξόδου και φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κατανομή των απαιτούμενων κονδυλίων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γίνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Αρθρο 10

 

    Δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α'), ως ισχύει, οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ή εγκαθιστούν γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), όπως ισχύει, οι αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α') και οι Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις που συνιστώνται ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953. Η ρύθμιση ισχύει από την κατάθεση της στη Βουλή.

 

Αρθρο 11

 

    1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α'), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

    «Οι ανήκοντες στο Τακτικό Προσωπικό και κατέχοντες την ειδικότητα του Ιπτάμενου Χειριστή την 1.1.2009 έχουν δικαίωμα μεταφοράς τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας του «Χειριστή Αεροσκαφών» που συνιστώνται στην Υπηρεσία αυτή, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα μεταφοράς στην ΥΠΑ. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με την αίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Οι με τον τρόπο αυτόν μεταφερόμενοι στην ΥΠΑ Ιπτάμενοι Χειριστές τίθενται στη διάθεση του Διοικητή της ΥΠΑ, ο οποίος τους αναθέτει καθήκοντα και εργασίες κατά τις ανάγκες της Υπηρεσίας, οι οποίες προσιδιάζουν προς τα επαγγελματικά, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μεταφερομένων και των λοιπών απασχολουμένων στην ΥΠΑ με την ειδικότητα αυτή.

    Οι αποδοχές τών με τον παραπάνω τρόπο μεταφερόμενων στην ΥΠΑ Ιπτάμενων Χειριστών, καθώς και η προβλεπόμενη ασφάλεια ζωής και πτυχίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν μπορεί να είναι κατώτερες για κάθε μεταφερόμενο ατομικά του ενενήντα τοις εκατό (90%) των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008, όπως αυτές ισχύουν και εξελίσσονται σε κλιμάκια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα κατά την 1.10.2008 συλλογική σύμβαση εργασίας Ολυμπιακών Αερογραμμών - ΕΧΠΑ.

    Στους ανωτέρω δεν καταβάλλονται οι παροχές της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α') και του άρθρου 73 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α').»

    2. Στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3717/2008 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

    «Για την επέλευση των συνεπειών από την ανάληψη εργασίας, απαιτείται αυτή να είναι μεταγενέστερη της υποβολής της σχετικής αίτησης για συνταξιοδότηση.»

 

Αρθρο 12

 

    1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου του ν. 3625/2007 (ΦΕΚ 290 Α') προστίθεται περίπτωση γ', ως εξής:

    «γ. από δημόσια αρχή με τη λειτουργία ειδικών τεχνικών μέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, για την οποία είναι αρμόδια, και ιδίως για την προστασία προσώπων και πραγμάτων, καθώς και για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Το υλικό που συλλέγεται από τα ανωτέρω μέσα, εφόσον δεν εμπίπτει στην περίπτωση β', τηρείται για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, μετά το πέρας των οποίων καταστρέφεται με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα. Η παράβαση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη.»

 

    2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:

    «Ο εφέτης, που ορίσθηκε από την Ολομέλεια Εφετών ως ανακριτής, ολοκληρώνει την ανάκριση, έστω και αν μετά τον ορισμό του προαχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις, για τις οποίες η Ολομέλεια του Εφετείου έχει ήδη ορίσει Εφέτη Ανακριτή.»

    3.α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

    «Όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι διωκτικές αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεικού οξέος (Deoxyribonucleic Acid - DNA) προς το σκοπό της διαπίστωσης της ταυτότητας του δράστη του εγκλήματος αυτού.»

    β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

    «Αν η ανάλυση αποβεί αρνητική, το γενετικό υλικό και τα γενετικά αποτυπώματα καταστρέφονται αμέσως, ενώ αν η ανάλυση αποβεί θετική το μεν γενετικό υλικό καταστρέφεται αμέσως, τα δε γενετικά αποτυπώματα του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η πράξη, τηρούνται σε ειδικό αρχείο που συνιστάται και λειτουργεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για την αξιοποίηση στη διερεύνηση και εξιχνίαση άλλων εγκλημάτων και καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση μετά το θάνατο του προσώπου που αφορούν. Η λειτουργία του αρχείου εποπτεύεται από αντεισαγγελέα ή εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, με θητεία δύο (2) ετών.»

    γ) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 200Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργούνται και η υφιστάμενη παράγραφος 4 αναριθμείται σε 3 και αντικαθίσταται ως εξής:

    «3. Η κατά την παράγραφο 2 καταστροφή του γενετικού υλικού και των γενετικών αποτυπωμάτων γίνεται παρουσία του δικαστικού λειτουργού που εποπτεύει το αρχείο. Στην καταστροφή καλείται να παραστεί με συνήγορο και τεχνικό σύμβουλο το πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε το γενετικό υλικό.»

 

Αρθρο 13

 

    Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α') καταργείται. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 (ΦΕΚ 188 Α').

 

Αρθρο 14

 

    1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3651/2008 (ΦΕΚ 44 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

    «2. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν τουλάχιστον στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης με ίδια μέσα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2.»

 

    2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3651/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

    «γ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με μία μόνο μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων.»

 

Αρθρο 15

Έναρξη ισχύος νόμου

 

    Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο 14, το οποίο ισχύει από 1.1.2010.

 

    Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.