ΝΟΜΟΣ 3651/2008 - ΦΕΚ 44/Α'/18.3.2008

Οδική βοήθεια οχημάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

    Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο 1

Ορισμοί.

 

    1. Οδική βοήθεια οχημάτων είναι η δραστηριότητα που περιλαμβάνει εργασίες, οι οποίες εκτελούνται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης οδικού οχήματος που το ακινητοποιεί ή δυσχεραίνει την κυκλοφορία του.

 

    α. Οι εργασίες αυτές είναι οι ακόλουθες:

    i) Η επί τόπου επισκευή του οχήματος.

    ii) Η μεταφορά του οχήματος, μέχρι τον πλησιέστερο ή καταλληλότερο τόπο για την επί τόπου επισκευή του.

    iii) Η μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής οχημάτων επιλογής του ιδιοκτήτη του, καθώς και η μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του οχήματος μέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα μπορέσουν να επιβιβαστούν σε άλλα μέσα κατά την επιλογή του δικαιούχου της παροχής οδικής βοήθειας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχείρηση οδικής βοήθειας και οι οποίες προβλέπονται στη Σύμβαση οδικής βοήθειας.

    ) Η μεταφορά του οχήματος, καθώς και του οδηγού και των επιβατών του μέχρι την κατοικία τους, το σημείο εκκίνησης ή τον αρχικό προορισμό τους εντός της Ελλάδας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η επιχείρηση οδικής βοήθειας.

 

    β. Οδική βοήθεια δύναται να προσφερθεί και στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που ορίζονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

    γ. Οδική βοήθεια οχημάτων θεωρείται και η παροχή βοήθειας σε δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα.

 

    2. Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται στην παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

    Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων διακρίνονται σε:

 

    α. Αυτόνομες Πανελλαδικές είναι οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που παρέχουν οδική βοήθεια οχημάτων αποκλειστικά και μόνο με ίδια μέσα.

    β. Μικτές είναι οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες παρέχουν οδική βοήθεια όχι μόνο με ίδια μέσα αλλά και με συνεργάτες οδικής βοήθειας.

    γ. Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν οδική βοήθεια αποκλειστικά σε λεωφορεία και φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.

 

    3. Μέσα οδικής βοήθειας οχημάτων είναι ο υλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, το ανθρώπινο δυναμικό και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την παροχή οδικής βοήθειας οχημάτων.

 

    4. Δικαιούχος οδικής βοήθειας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την επιχείρηση οδικής βοήθειας στη σύμβαση οδικής βοήθειας.

 

    5. Σύμβαση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η συμφωνία για την παροχή οδικής βοήθειας από την επιχείρηση προς τον δικαιούχο και αποδεικνύεται με έγγραφο που εκδίδεται από την επιχείρηση.

 

    6. Ποσό καλύψεως για την παροχή της οδικής βοήθειας είναι:

 

    α) Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται στην ασφαλιστική εταιρία για την παροχή της οδικής βοήθειας.

    β) Η συνδρομή που καταβάλλεται στις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

    γ) Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε επιχείρηση γερανών δημοσίας χρήσεως για συγκεκριμένη περίπτωση και αφορά μόνο την ανέλκυση ή ρυμούλκηση ή μεταφορά του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

    Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εκτός από τις προαναφερόμενες, το εφάπαξ ποσό που τυχόν καταβάλλεται σε επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων θεωρείται κόμιστρο και η είσπραξη του απαγορεύεται κατά το άρθρο 1 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α).

 

    7. Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης είναι οι κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι, τους οποίους διαθέτουν οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και στους οποίους επιχειρούν την αποκατάσταση της βλάβης με ασφάλεια και άνετες συνθήκες για τους επιβάτες του βλαβέντος οχήματος.

 

    8. Συνεργάτης οδικής βοήθειας οχημάτων είναι η επιχείρηση νομαρχιακής δραστηριότητας, η οποία παρέχει οδική βοήθεια οχημάτων μόνον ως συμβαλλόμενη με τις λοιπές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

 

Αρθρο 2

Υποχρεώσεις.

 

    Όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων:

 

    1. Λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες του χρόνου στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Εύβοια.

    Στα υπόλοιπα νησιά, όπου δραστηριοποιούνται, λειτουργούν τουλάχιστον από 7:00 έως 23:00 πλην των νήσων Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, καθώς και άλλων νησιών τα οποία μπορεί να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

    2. Παρέχουν άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια οχημάτων.

 

    3. Υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένες για αστική ευθύνη έναντι των δικαιούχων οδικής βοήθειας, ως προς τις υλικές ζημίες και τις σωματικές βλάβες που τυχόν προκληθούν κατά την παροχή οδικής βοήθειας.

 

    4. Διαθέτουν τουλάχιστον τα κάτωθι φορτηγά οχήματα, κατά περιοχή, μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων, ειδικοποιημένα (πλατφόρμες, γερανοφόρα) ως ακολούθως:

    α) στο Νομό Αττικής, δεκαοκτώ (18) οχήματα,

    β) στο Νομό Θεσσαλονίκης, επτά (7) οχήματα,

    γ) σε καθέναν από τους Νομούς Αχαΐας, Λάρισας, Κορινθίας, Φθιώτιδας, Πιερίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Χαλκιδικής, Βοιωτίας και Αιτωλοακαρνανίας, τρία (3) οχήματα,

    δ) σε καθέναν από τους υπόλοιπους νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, καθώς και στην Εύβοια, δύο (2) οχήματα. Εξαιρούνται οι Νομοί Ευρυτανίας, Φωκίδας και Γρεβενών, στους οποίους απαιτείται ένα (1) όχημα,

    ε) σε καθένα από τα νησιά Ρόδο, Κέρκυρα, Λέσβο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, δύο (2) οχήματα,

    στ) εφόσον οι επιχειρήσεις προβλέπουν στις συμβάσεις τους οδική βοήθεια και σε άλλα νησιά πλην των ως άνω αναφερομένων, ο αριθμός των οχημάτων θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,

    ζ) εκτός των ανωτέρω ελαχίστων υποχρεωτικών οχημάτων, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να διαθέτουν απεριόριστο αριθμό παντός είδους οχημάτων, που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

    Όχημα οδικής βοήθειας θεωρείται και ο γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ), καθώς και τα ειδικοποιημένα ερπυστριοφόρα οχήματα προς αντιμετώπιση χιονιού, πάγου, λάσπης, άμμου, κατά τις επιλογές της επιχείρησης.

    Τα οχήματα είναι δυνατόν να εξοπλίζονται με μηχανήματα ανέλκυσης, ρυμούλκησης και να φέρουν διάφορα εργαλεία και ανταλλακτικά πρώτης ανάγκης.

 

    5. Με τα οχήματα οδικής βοήθειας, είναι δυνατή η μεταφορά του οδηγού και των επιβατών του ακινητοποιηθέντος οχήματος, ανάλογα με τις θέσεις καθήμενων που διαθέτει το όχημα της επιχείρησης.

 

    6. Όλα τα οχήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή της οδικής βοήθειας οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

    7. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων έχουν πανελλαδική εμβέλεια.

 

    8. Τα οχήματα οδικής βοήθειας ανήκουν στις επιχειρήσεις κατά πλήρη κυριότητα ή με παρακράτηση της κυριότητας ή με χρηματοδοτική μίσθωση κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

 

    9. Χρησιμοποιούν τον ελάχιστο αριθμό οχημάτων που ορίζεται στην παράγραφο 4, κατανεμημένα σύμφωνα με την περιοχή δραστηριότητας και να αυξάνουν τον ελάχιστο αριθμό των οχημάτων τους, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, προκειμένου να προσφέρουν άμεση και ποιοτική βοήθεια.

 

    10. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν τεχνικό προσωπικό ως ακολούθως:

 

    α) Έναν τουλάχιστον διευθυντή τεχνικού τμήματος, μηχανολόγο  μηχανικό, πτυχιούχο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως στην έδρα της αυτόνομης ή μικτής επιχείρησης.

 

    β) Στο Νομό Αττικής τουλάχιστον εβδομήντα (70) εργαζόμενους εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών.

    Σε κάθε ημερήσια βάρδια θα είναι διαθέσιμοι δεκαοκτώ (18) εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και οι υπόλοιποι οδηγοί για την εξυπηρέτηση των πελατών ακόμη και κατά την αλλαγή της βάρδιας.

    Από την ώρα 22:00 έως την 06:00 της επόμενης ημέρας θα είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον οκτώ (8) εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και οι υπόλοιποι οδηγοί για την εξυπηρέτηση των πελατών ακόμη και κατά την αλλαγή της βάρδιας.

 

    γ) Στο Νομό Θεσσαλονίκης τουλάχιστον είκοσι επτά (27) εργαζόμενους εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.

    Σε κάθε ημερήσια βάρδια θα είναι διαθέσιμοι οκτώ (8) εργαζόμενοι εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και οι υπόλοιποι οδηγοί για την εξυπηρέτηση των πελατών ακόμη και κατά την αλλαγή της βάρδιας.

    Από την ώρα 22:00 έως την 06:00 της επόμενης ημέρας θα είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον τέσσερις (4) εργαζόμενοι εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί και οι υπόλοιποι οδηγοί για την εξυπηρέτηση των πελατών ακόμη και κατά την αλλαγή της βάρδιας.

 

    δ) Σε καθέναν από τους Νομούς Αχαΐας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Πιερίας, Φθιώτιδας, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Καβάλας και Χαλκιδικής τουλάχιστον έντεκα (11) εργαζόμενους εκ των οποίων οι έξι (6) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.

 

    ε) Σε καθέναν από τους υπόλοιπους νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, της Κρήτης, καθώς και την Εύβοια τουλάχιστον επτά (7) εργαζόμενους εκ των οποίων οι τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.

    Εξαιρούνται οι Νομοί Ευρυτανίας, Φωκίδας και Γρεβενών, όπου ο αριθμός των μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

    στ) Σε καθένα από τα νησιά Ρόδο και Κέρκυρα τουλάχιστον επτά (7) εργαζόμενους εκ των οποίων οι τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.

 

    ζ) Σε καθένα από τα νησιά Λέσβο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά τουλάχιστον πέντε (5) εργαζόμενους εκ των οποίων τρεις (3) τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγών.

 

    η) Στις επιχειρήσεις που προσφέρουν οδική βοήθεια και σε άλλα νησιά, εκτός των προαναφερομένων, ο αριθμός των μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

    θ) Οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτουν.

    Στα παραπάνω πρόσωπα της παραγράφου αυτής, μπορούν να συμπεριληφθούν και να προσμετρηθούν ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, εφόσον διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

 

    11. Οι μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί δύναται να έχουν οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας με την επιχείρηση και πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα:

 

    α) Αδεια οδήγησης, ανάλογης κατηγορίας, σύμφωνα με το είδος του οχήματος που οδηγούν.

    β) Διετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε συνεργείο αυτοκινήτων ως μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων.

    Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής, πρέπει να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους.

    Σε περίπτωση που διαθέτουν πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

    γ) Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί θεωρούνται μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία που έχουν.

    Μηχανοτεχνίτες ή ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί μπορεί να θεωρηθούν και όσοι έχουν εργαστεί οποτεδήποτε σε εταιρείες του κλάδου οδικής βοήθειας τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

    Όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας υποχρεούνται:

 

    12. Να απασχολούν το ελάχιστο τεχνικό προσωπικό που ορίζεται στο παρόν άρθρο, κατανεμημένο σύμφωνα με την περιοχή δραστηριότητας. Το ελάχιστο τεχνικό προσωπικό συνάπτει συμβάσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά τρόπο, ώστε να μη διαταράσσεται η συνεχής  επί 24ώρου βάσεως  λειτουργία της επιχείρησης.

 

    13. Να λειτουργούν τουλάχιστον έναν (1) Σταθμό παραμονής και μεταφόρτωσης σε κάθε νομό της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και στα νησιά που δραστηριοποιούνται.

 

    Οι Σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης πρέπει να διαθέτουν:

    α) ισόγειο χώρο, για γραφείο και αίθουσα αναμονής, εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων,

    β) τουλάχιστον ένα (1) WC,

    γ) τουλάχιστον μία τηλεφωνική σύνδεση,

    δ) ηλεκτρονικό υπολογιστή,

    ε) συσκευή ασύρματης επικοινωνίας με τα οχήματα της οδικής βοήθειας,

    ζ) στεγασμένο ισόγειο χώρο εμβαδού τουλάχιστον τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων με τάφρο επιθεώρησης ή ανυψωτικό μηχάνημα.

    Όσοι σταθμοί λειτουργούν κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου και διαθέτουν WC, καθώς και ξεχωριστούς χώρους αναμονής και χώρο για τον έλεγχο και επισκευή του οχήματος, θεωρούνται σταθμοί παραμονής και μεταφόρτωσης ανεξάρτητα αν δεν καλύπτουν τα τετραγωνικά μέτρα, που ορίζονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

    14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων οδικής βοήθειας άνω των τεσσάρων (4) τόνων, των μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης.

    Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αυξάνουν το ελάχιστο υποχρεωτικό τεχνικό προσωπικό και τα μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να προσφέρουν πάντοτε άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια.

 

    15. Οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να παρέχουν την οδική βοήθεια σε είδος ή και σε χρήμα, ενώ οι μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας μόνο σε είδος.

 

Αρθρο 3

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που παρέχουν οδική βοήθεια.

 

    1. Όλες οι ημεδαπές και αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζημιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στον κλάδο 18 Βοήθεια, μπορούν να προσφέρουν οδική βοήθεια οχημάτων, σύμφωνα με το ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10 Α) και με τον παρόντα νόμο.

 

    2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να προσφέρουν οδική βοήθεια ως ακολούθως:

    α) Οι ίδιες ως αυτόνομες πανελλαδικές, εφόσον παρέχουν την οδική βοήθεια οχημάτων με δικά τους μέσα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.

    β) Οι ίδιες ως μικτές, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

    γ) Χρησιμοποιώντας άλλες αυτόνομες πανελλαδικές ή μικτές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές ή μη.

 

    3. Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να παραδίδει ασφαλιστήριο οδικής βοήθειας στον ασφαλισμένο, στο οποίο περιέχονται όλες οι υποχρεώσεις της και τα στοιχεία του άρθρου 11 του παρόντος.

    Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία δεν διαθέτει η ίδια τα μέσα, αλλά συνεργάζεται με άλλη επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, στο ασφαλιστήριο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του παρόντος και όλα τα στοιχεία της επιχείρησης πανελλαδικής οδικής βοήθειας οχημάτων που την εξυπηρετεί.

    Εφόσον η ασφαλιστική εταιρία είναι μικτή, στο ασφαλιστήριο αναγράφονται και τα στοιχεία των συνεργατών της, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

 

    4. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, προσφέρουν οδική βοήθεια με δικά τους μέσα, υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να προσαρμοστούν με τις διατάξεις του και να οργανωθούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    Εάν δεν επιθυμούν να προσαρμοστούν, μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν οδική βοήθεια οχημάτων μόνο, εφόσον συμβληθούν με άλλη αυτόνομη πανελλαδική ή μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας ή συνεργάτες εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

    Εφόσον δεν επιθυμούν τη συνέχιση της δραστηριότητας της οδικής βοήθειας οχημάτων, οφείλουν να επιστρέψουν στους δικαιούχους τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα και να παραδώσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που διαθέτουν για τον κλάδο της οδικής βοήθειας οχημάτων.

 

    5. Ασφαλιστικές εταιρίες που προσφέρουν οδική βοήθεια οχημάτων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και επιθυμούν τη συνέχιση της δραστηριότητας με άλλες επιχειρήσεις, υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να συνάψουν σύμβαση με οποιαδήποτε επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών.

    Εάν δεν επιθυμούν τη συνέχιση της δραστηριότητας, υποχρεούνται να επιστρέψουν αμέσως τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα στους δικαιούχους.

 

    6. Ασφαλιστικές εταιρίες, εφόσον δραστηριοποιούνται οι ίδιες ως αυτόνομες ή μικτές στην οδική βοήθεια οχημάτων, υποχρεούνται μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους να καταθέτουν στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης που συστήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) τα εξής:

 

    α) Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας οχημάτων που παρέχουν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

    β) Καταστάσεις με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν άνω των τεσσάρων (4) τόνων και υπεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

    γ) Αντίγραφα θεωρημένων προγραμμάτων εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας και υπεύθυνη δήλωση περί του ότι απασχολούν συνεχώς το απαιτούμενο από το άρθρο 2 του παρόντος τεχνικό προσωπικό, κατανεμημένο σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

    δ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτουν και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτοί λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

 

    ε) Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου οδικής βοήθειας που παραδίδουν στους ασφαλισμένους τους.

 

    στ) Αντίγραφο της σύμβασης που τυχόν έχουν συνάψει με άλλη ασφαλιστική εταιρία, της οποίας έχουν αναλάβει την παροχή οδικής βοήθειας προς τους ασφαλισμένους της.

 

    ζ) Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την επαγγελματική και αστική ευθύνη έναντι των δικαιούχων οδικής βοήθειας.

 

    η) Κατάλογο των επιχειρήσεων των συνεργατών της, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

 

    θ) Αντίγραφο της σύμβασης που έχει η ασφαλιστική εταιρία με τους συνεργάτες της σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

 

    Ο έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα περατώνεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

    Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των κειμένων διατάξεων, η ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου της Διοικήσεως, άλλως αφαιρείται αμέσως μόνο η άδεια για τη δραστηριότητα της οδικής βοήθειας οχημάτων, παραδίδονται οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων οδικής βοήθειας και επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα στους δικαιούχους.

 

    7. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εταιρίες για την παροχή της οδικής βοήθειας οχημάτων συμβάλλονται με οποιαδήποτε επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος καταθέτουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και τη σύμβαση που έχουν συνάψει με την άλλη Επιχείρηση.

    Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, παύσει η λειτουργία της άλλης Επιχείρησης που παρέχει την οδική βοήθεια οχημάτων, η ασφαλιστική εταιρία οφείλει να συνάψει αμέσως νέα σύμβαση με άλλη επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων που κατέχει νόμιμη άδεια ή, αν δεν το επιθυμεί, υποχρεούται να επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα στους δικαιούχους.

 

    8. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που δεν προσφέρουν με δικά τους μέσα οδική βοήθεια οχημάτων και έχουν συνάψει συμβάσεις αλληλοεξυπηρέτησης με επιχειρήσεις άλλων κρατών για εξυπηρέτηση των οχημάτων των πελατών τους, εφόσον έχει υποστεί βλάβη στον ελληνικό χώρο όχημα πελάτη της ξένης εταιρίας, μπορούν να εξυπηρετούν τα οχήματα αυτά με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων που έχουν συνάψει σύμβαση, αποζημιώνοντας την κατά περιστατικό ή χρησιμοποιώντας γερανούς Δημοσίας Χρήσεως.

 

Αρθρο 4

Αυτόνομες πανελλαδικές επιχειρήσεις.

 

    1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι αυτόνομες πανελλαδικές επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν οι ίδιες την οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 

    2. Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, απαιτείται η κατάθεση αίτησης και του καταστατικού της ενδιαφερόμενης Επιχείρησης, στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της, καθώς και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

    α) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που θα παρέχει είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    β) Καταστάσεις με τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που διαθέτει άνω των τεσσάρων (4) τόνων και υπεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων θα είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    γ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει και υπεύθυνη δήλωση ότι θα λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    δ) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που παραδίδεται στους συνδρομητές της.

    ε) Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι των δικαιούχων.

    στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος.

    ζ) Εφόσον πρόκειται για ασφαλιστική εταιρία που ενδιαφέρεται για άδεια αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 

    Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία προσωρινή άδεια αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, η οποία έχει διάρκεια τριών (3) μηνών.

    Ευθύς μετά τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, χορηγούνται στην επιχείρηση όλες οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που επιθυμεί.

 

    3. Εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

    α) Αντίγραφα θεωρημένων προγραμμάτων εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας και υπεύθυνη δήλωση ότι απασχολεί το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    β) Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για αστική ευθύνη έναντι των δικαιούχων συνδρομητών-ασφαλισμένων.

    γ) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που έχει τυχόν συνάψει με άλλη ασφαλιστική εταιρία και με την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής βοήθειας στους ασφαλισμένους της.

    δ) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων που διαθέτει.

 

    Μετά την κατάθεση δικαιολογητικών, χορηγείται από την υπηρεσία άδεια αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων αορίστου χρόνου.

 

    4. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος λειτουργίας της, η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία όλες τις καταστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

    Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, η αυτόνομη πανελλαδική επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου της Διοικήσεως, άλλως η αρμόδια υπηρεσία αφαιρεί από την επιχείρηση την άδεια λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων και η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της, καθώς και να επιστρέψει τις μη δεδουλευμένες συνδρομές στους δικαιούχους.

 

Αρθρο 5

Μικτές επιχειρήσεις.

 

    1. Μικτές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων θεωρούνται οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σε διάφορους νομούς της Ελλάδας, παρέχουν οδική βοήθεια οχημάτων και στις οποίες χορηγείται άδεια μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

    2. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν τουλάχιστον στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

    3. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να διαθέτουν στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται την οργάνωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό που ορίζονται από το άρθρο 2 του παρόντος.

 

    4. Είναι επιτρεπτή η συγχώνευση επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να δημιουργηθούν μικτές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομαρχιακής δραστηριότητας (συνεργάτες).

 

    5. Σε όσους νομούς προβλέπεται από τον παρόντα νόμο η υποχρεωτική λειτουργία των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και δεν υπάρχει σύμβαση συνεργασίας με συνεργάτη, η υποψήφια μικτή επιχείρηση υποχρεούται να καλύψει τις περιοχές αυτές με δικά της μέσα και να δραστηριοποιείται η ίδια στους νομούς αυτούς.

 

    6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος η υποψήφια μικτή επιχείρηση υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της, αίτηση με το καταστατικό και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

    α) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που παρέχει είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    β) Καταστάσεις με τους αριθμούς πλαισίου και αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που τυχόν διαθέτει άνω των τεσσάρων (4) τόνων κατά περιοχή και υπεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    γ) Αντίγραφα θεωρημένων προγραμμάτων εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας και υπεύθυνη δήλωση ότι απασχολεί κατά περιοχή το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    δ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει η ίδια και υπεύθυνη δήλωση ότι λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    ε) Αντίγραφο της σύμβασης οδικής βοήθειας που παραδίδει στους συνδρομητές.

    στ) Αντίγραφο της σύμβασης που τυχόν έχει συνάψει με ασφαλιστική εταιρία και με την οποία έχει αναλάβει την παροχή οδικής βοήθειας στους ασφαλισμένους της.

    ζ) Αντίγραφο ασφαλιστηρίου για αστική ευθύνη έναντι των δικαιούχων συνδρομητών της.

    η) Αντίγραφα καταστάσεων των συνεργατών, τα οποία περιέχουν όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6.

    θ) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τους συνεργάτες.

    ι) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

    ια) Υπεύθυνη δήλωση ότι αν στο μέλλον σε οποιαδήποτε περιοχή ο αντίστοιχος συνεργάτης σταματήσει τη λειτουργία της επιχείρησης ή αδυνατεί να παρέχει οδική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων θα επέμβει άμεσα για να καλύψει η ίδια την περιοχή.     

 

    Στην ανωτέρω περίπτωση ενημερώνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών την υπηρεσία που χορήγησε την άδεια, αναφέροντας όλα τα γεγονότα, την εξέλιξη και τα νέα στοιχεία (νέες διευθύνσεις των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης, τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα στοιχεία).

    Εφόσον πρόκειται για ασφαλιστική εταιρία που αιτείται άδεια μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 

    7. Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί προσωρινή άδεια μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων διάρκειας τριών (3) μηνών, η οποία μετατρέπεται σε οριστική με την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων της.

 

    8. Η σύμβαση οδικής βοήθειας προς τους συνδρομητές εκδίδεται αποκλειστικά από τη μικτή επιχείρηση και όχι από τον συνεργάτη και παραδίδεται, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στον δικαιούχο, από την επιχείρηση που εισέπραξε τα χρήματα της συνδρομής.

 

    9. Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων, εξαιτίας καιρικών συνθηκών, σεισμών, αυξημένης κίνησης κατά την τουριστική περίοδο και γενικά σε περιστάσεις που απαιτείται η ενίσχυση του δυναμικού ορισμένων περιοχών της χώρας, οι μικτές επιχειρήσεις και οι συνεργάτες τους, δύνανται να μετακινούν οχήματα και προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι έχοντες ανάγκη την οδική βοήθεια, με την προϋπόθεση ότι δεν θα μένουν άλλες περιοχές με λιγότερα οχήματα ή προσωπικό από ό,τι προβλέπεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    Η μικτή επιχείρηση που έχει την άδεια, πρέπει να διαθέτει εφεδρικά οχήματα ή και προσωπικό, προκειμένου να ενισχύσει τους συνεργάτες και περιοχές που έχουν ανάγκη.

    Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή βλαβών οχημάτων των συνεργατών, η μικτή επιχείρηση δύναται να διαθέτει προσωρινά δικά της οχήματα προς τους συνεργάτες.

 

    10. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, οι συνεργάτες υποχρεούνται να παραδίδουν εις διπλούν, στη μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 του άρθρου 6.

 

    11. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, η μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων, υποχρεούται να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας της, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

    Προκειμένου για τις μικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

    Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, η μικτή επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου της Διοικήσεως, άλλως η αρμόδια υπηρεσία αφαιρεί από την επιχείρηση την άδεια λειτουργίας και η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της, καθώς και να επιστρέψει τις μη δεδουλευμένες συνδρομές στους δικαιούχους.

 

    12. Όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευσή του.

    Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως εντός της εξάμηνης προθεσμίας, αφαιρούνται αμέσως οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους και υποχρεούνται στην άμεση επιστροφή των μη δεδουλευμένων συνδρομών στους δικαιούχους.

 

Αρθρο 6

Συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων.

 

    1. Οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων υποχρεούνται να διαθέτουν οι ίδιοι στους νομούς όπου δραστηριοποιούνται την οργάνωση, τον εξοπλισμό και το προσωπικό του άρθρου 2 του παρόντος.

    Ο έλεγχος της λειτουργίας των συνεργατών ασκείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι οποίες χορηγούν στους συνεργάτες άδεια λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων.

 

    2. Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, απαιτείται η κατάθεση αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της έδρας της με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

    α) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που θα παρέχει, θα είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    β) Καταστάσεις με τους αριθμούς πλαισίου των οχημάτων που διαθέτει άνω των τεσσάρων (4) τόνων και υπεύθυνη δήλωση ότι η ελάχιστη προβλεπόμενη κατανομή των οχημάτων θα είναι συνεχής και σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    γ) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης και υπεύθυνη δήλωση ότι θα λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

 

    Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών, χορηγείται από τις υπηρεσίες προσωρινή άδεια συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, η οποία έχει διάρκεια τριών (3) μηνών.

    Ευθύς μετά τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, χορηγούνται στην επιχείρηση προσωρινές άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων που επιθυμεί.

 

    3. Εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της προσωρινής άδειας, η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέσει στις προαναφερόμενες υπηρεσίες τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

    α) Αντίγραφα θεωρημένων προγραμμάτων εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας και υπεύθυνη δήλωση ότι απασχολεί το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    β) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων μικτού βάρους άνω των τεσσάρων (4) τόνων που διαθέτει.

    γ) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με μία τουλάχιστον μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων.

 

    Μετά την κατάθεση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών άδεια συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων αορίστου χρόνου και οι προσωρινές άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων της επιχείρησης μετατρέπονται σε οριστικές.

 

    4. Μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος λειτουργίας της, η επιχείρηση υποχρεούται να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία όλες τις καταστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

    Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, η επιχείρηση οφείλει να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση σχετικού εγγράφου της Διοικήσεως, άλλως η αρμόδια υπηρεσία αφαιρεί από την επιχείρηση την άδεια λειτουργίας και η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της, καθώς και να επιστρέψει τις μη δεδουλευμένες συνδρομές στους δικαιούχους.

 

    5. Οι συνεργάτες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στα οχήματα οδικής βοήθειας και στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης το διακριτικό τίτλο και τα σήματα που κατέχουν οι μικτές επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργάζονται, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ τους.

 

    6. Η παροχή οδικής βοήθειας από συνεργάτη επιτρέπεται μόνο για λογαριασμό της μικτής επιχείρησης σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ τους.

 

    7. Οι συνεργάτες υποχρεούνται να παραδίδουν στη μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων τα κάτωθι δικαιολογητικά εις διπλούν:

 

    α) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η δραστηριότητα της οδικής βοήθειας που παρέχει στην περιοχή δραστηριότητας της είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

    β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας συνεργάτη.

    γ) Καταστάσεις με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτει άνω των τεσσάρων (4) τόνων.

    δ) Αντίγραφα θεωρημένων προγραμμάτων εργασίας από την επιθεώρηση εργασίας.

    ε) Κατάσταση με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης που διαθέτει και υπεύθυνη δήλωση ότι λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

    στ) Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης έναντι των δικαιούχων συνδρομητών της.

    ζ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.

 

    8. Οι νομαρχιακής δραστηριότητας επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων, που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

    Εάν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας η ήδη λειτουργούσα επιχείρηση νομαρχιακής δραστηριότητας δεν καταθέσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο οργάνωση υποχρεούται:

 

    α) Να διακόψει τη λειτουργία της.

    β) Να παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της.

    γ) Να επιστρέψει τις μη δεδουλευμένες συνδρομές στους δικαιούχους.

 

    Στην περίπτωση αυτή η μικτή επιχείρηση υποχρεούται να καλύψει αμέσως η ίδια την περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Αρθρο 7

Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων.

 

    1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων ασφαλιστικές ή μη ασφαλιστικές, αυτόνομες ή μικτές, υποχρεούνται να διαθέτουν την οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος εκτός από τα οχήματα της παραγράφου 4 και το προσωπικό των εδαφίων β’ έως ι’ της παραγράφου 10, αντί των οποίων πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής ειδικοποιημένα (πλατφόρμες, γερανοφόρα) φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των δεκαεννέα (19) τόνων και προσωπικό:

 

    α) Στο Νομό Αττικής τρία (3) οχήματα και τουλάχιστον εννέα (9) εργαζόμενους εκ των οποίων οι πέντε (5) να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγοί.

 

    β) Στο Νομό Θεσσαλονίκης δύο (2) οχήματα και τουλάχιστον έξι (6) εργαζόμενους εκ των οποίων το 50% τουλάχιστον να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και το υπόλοιπο οδηγών.

    γ) Στους υπόλοιπους νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας ένα (1) όχημα και τουλάχιστον τρεις (3) εργαζόμενους εκ των οποίων οι δύο (2) να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγοί.

    δ) Εάν δραστηριοποιούνται σε νησιά, ένα (1) όχημα και τουλάχιστον τρεις (3) εργαζόμενους εκ των οποίων οι δύο (2) να είναι ειδικότητας μηχανοτεχνιτών ή ηλεκτροτεχνιτών οδηγών και οι υπόλοιποι οδηγοί.

 

    2. Σε περίπτωση που το έργο της επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων, εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

 

Αρθρο 8

Παροχή οδικής βοήθειας εντός Ελλάδος.

 

    1. Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με το βοηθητικό τροχό του οχήματος (ρεζέρβα) ή την πλήρωση με καύσιμα, όταν η αιτία ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται σε έλλειψη καυσίμων.

 

    2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το όχημα που υπέστη βλάβη σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, πρέπει να ρυμουλκείται ή να φορτώνεται αμέσως από τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και να μεταφέρεται στον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης (πάρκινγκ) της οδού ή στους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης ή σε χώρους εκτός της οδού, όπου δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και στους οποίους είναι δυνατή η περαιτέρω διάγνωση της βλάβης και η πιθανή αποκατάσταση της.

 

    3. Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων:

 

    α) Τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας ή άλλα σήματα που διαθέτει η επιχείρηση.

    β) Το όχημα οδικής βοήθειας έχει συνεχώς τους φάρους αναμμένους.

    γ) Το όχημα οδικής βοήθειας τοποθετείται όπισθεν του ακινητοποιηθέντος οχήματος, εκτός από την περίπτωση που πραγματοποιείται η διαδικασία της ρυμούλκησης ή της φόρτωσης.

 

    4. Εάν το συμβάν είναι σε σημείο της οδού που δημιουργεί ιδιαίτερους κινδύνους, ειδοποιείται η τροχαία της περιοχής.

 

    5. Εάν το όχημα που ακινητοποιήθηκε δεν έχει ασφάλιση ή σύμβαση οδικής βοήθειας, εξυπηρετείται μόνο από τις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

    Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος του οχήματος εγγράφεται συνδρομητής στην επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον για ένα (1) έτος.

    Εφόσον στη συγκεκριμένη παροχή οδικής βοήθειας η επιχείρηση έχει οικονομικό κόστος για την προσέγγιση ή τη μεταφορά του οχήματος, καταβάλλεται στην επιχείρηση από τον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό του οχήματος εφάπαξ ποσό το οποίο συμφωνείται μεταξύ των δύο πλευρών (ιδιοκτήτη ή οδηγού οχήματος και επιχείρησης).

    Προκειμένου να καταβληθεί το εφάπαξ ποσό, απαιτείται, ο κάτοχος του οχήματος, προηγουμένως να καταστεί συνδρομητής της επιχείρησης οδικής βοήθειας.

    Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήματος δεν επιθυμεί να γίνει συνδρομητής σε επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων ή δεν συμφωνεί για την εφάπαξ καταβολή του ποσού της συγκεκριμένης περίπτωσης βοήθειας, τότε εξυπηρετείται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις γερανών δημόσιας χρήσεως.

    Στις επιχειρήσεις γερανών δημόσιας χρήσεως, απαγορεύεται η διάγνωση ή η επισκευή οποιασδήποτε βλάβης εξαιτίας της οποίας ακινητοποιήθηκε το όχημα.

    Επιτρέπεται μόνο η ανέλκυση, η ρυμούλκηση ή η μεταφορά του.

 

    6. Όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων μπορούν να χρησιμοποιούν για την ανέλκυση, τη ρυμούλκηση και τη μεταφορά των οχημάτων των ασφαλισμένων και των συνδρομητών τους, επιχειρήσεις γερανών δημόσιας χρήσεως, στις οποίες καταβάλλουν αποζημίωση κατά περίπτωση οι ίδιες, σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει με τη σύμβαση.

    Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τη δυνατότητα της τροχαίας ή του κατόχου οχήματος, που υπέστη βλάβη ή ατύχημα, να αναθέτουν τη μεταφορά του οχήματος σε γερανούς δημόσιας χρήσεως.

 

    7. Οχήματα με πινακίδες κυκλοφορίας άλλων κρατών, εφόσον ακινητοποιηθούν στον ελληνικό χώρο και έχουν ανάγκη από οδική βοήθεια, χωρίς να διαθέτουν ασφαλιστική ή άλλη κάλυψη για την παροχή οδικής βοήθειας από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εξυπηρετούνται από τις μη ασφαλιστικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων ή τους γερανούς δημόσιας χρήσεως.

    Στην περίπτωση αυτή, η εξυπηρέτηση από την ελληνική επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων πραγματοποιείται χωρίς τη σύναψη σύμβασης οδικής βοήθειας, αλλά καταβάλλεται σε αυτήν εφάπαξ χρηματικό ποσό, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της επιχείρησης και του οδηγού του ακινητοποιηθέντος οχήματος.

    Τα χρηματικά ποσά για την παροχή βοήθειας αυτού του είδους καθορίζονται ελεύθερα, πρέπει όμως να είναι σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς, με το κόστος λειτουργίας, το λογικό κέρδος και τις τιμές που ισχύουν για παρόμοιες περιπτώσεις στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

    8. Στο Νομό Αττικής, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, τα οχήματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου να κατανέμονται σε διάφορα κομβικά σημεία, ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα η παροχή της οδικής βοήθειας.

    Στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων οδικής βοήθειας δεν πρέπει να εμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

    Όταν η διάγνωση και η τυχόν επισκευή της βλάβης που ακινητοποίησε το όχημα απαιτεί χρόνο και παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, το όχημα που υπέστη βλάβη μεταφέρεται αμέσως σε κατάλληλο χώρο, προς διάγνωση της βλάβης και τυχόν επισκευή του.

 

    9. Όλα τα οχήματα της οδικής βοήθειας φέρουν φάρους ασφαλείας.

 

    10. Όταν το όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του δικαιούχου, παύει η υποχρέωση της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων προς τον δικαιούχο για το συγκεκριμένο περιστατικό.

    Εάν ο δικαιούχος ζητήσει νέα μεταφορά, δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας και η μεταφορά αυτή του οχήματος πραγματοποιείται μόνο από επιχείρηση γερανών δημόσιας χρήσεως.

 

Αρθρο 9

Παροχή οδικής βοήθειας εκτός Ελλάδος.

 

    1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας του άρθρου 1 του παρόντος μπορεί να παρέχουν οδική βοήθεια εκτός Ελλάδος οι ίδιες ή με σύναψη σύμβασης αμοιβαιότητας με αντίστοιχες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες.

 

    2. Εάν η βλάβη δεν επισκευάζεται, είναι δυνατόν η επιχείρηση του άλλου κράτους να μεταφέρει το όχημα και τους επιβάτες μέχρι ένα σημείο ή ακόμη και μέχρι την Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αμοιβαιότητας.

 

    3. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας μπορεί να μεταβεί στο κράτος όπου συνέβη το περιστατικό και να επιχειρήσει την επισκευή του οχήματος ή να μεταφέρει η ίδια το όχημα και τον οδηγό με τους επιβάτες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριμένη σύμβαση παροχής οδικής βοήθειας.

 

    4. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας εφόσον έχουν συμβάσεις αμοιβαιότητας προσφέρουν οδική βοήθεια οχημάτων στους πελάτες  επισκέπτες αντίστοιχων επιχειρήσεων οδικής βοήθειας άλλων κρατών, εφόσον ακινητοποιηθεί το όχημα στην Ελλάδα.

    Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι αυτές που περιγράφονται στη σύμβαση αμοιβαιότητας.

 

Αρθρο 10

Συνδρομή - Ασφάλιστρο.

 

    1. Το ύψος του ασφαλίστρου της οδικής βοήθειας που καταβάλλεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ελεύθερο υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 

    α) Το ασφάλιστρο πρέπει να είναι τουλάχιστον ανάλογο με τα λειτουργικά έξοδα του κλάδου της οδικής βοήθειας και δεν πρέπει να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός προς άλλες επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

    Η αυτή προϋπόθεση ισχύει και ως προς το ύψος της συνδρομής.

    β) Απαγορεύεται το ασφάλιστρο να είναι υποτιμημένο και να συμπληρώνεται με εξωτερικούς πόρους, όπως ορίζεται από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 54 της Οδηγίας 92/49 ΕΟΚ και από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ10Α).

    γ) Απαγορεύεται η υποτίμηση του ασφαλίστρου και η χρησιμοποίηση της οδικής βοήθειας οχημάτων ως κίνητρο προς αύξηση των εσόδων της ασφαλιστικής επιχείρησης, μέσω άλλων δραστηριοτήτων, των οποίων τα τυχόν κέρδη θα καλύπτουν τη διαφορά του χαμηλού ασφαλίστρου στον κλάδο οδικής βοήθειας ή θα καλύπτουν τις τυχόν ζημίες από τη δραστηριότητα αυτή.

    δ) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που ασκούν τον κλάδο 18 Βοήθεια και προσφέρουν οδική βοήθεια, υποχρεούνται να υπολογίζουν και να αναφέρουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χωριστά, το ύψος του ασφαλίστρου που αναλογεί αποκλειστικά στην παροχή της οδικής βοήθειας.

 

    2. Απαγορεύεται η δωρεάν προσφορά οδικής βοήθειας οχημάτων από οποιασδήποτε μορφής και είδους επιχείρηση οδικής βοήθειας, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, καθώς και η διαφήμιση αυτής της προσφοράς με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο.

 

    3. Για την τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου και για τα θέματα της αρμοδιότητας της αποφασίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

Αρθρο 11

Συμβάσεις οδικής βοήθειας και συνεργασίας.

 

    1. Οι συμβάσεις οδικής βοήθειας που παραδίδονται στους δικαιούχους πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον:

 

    α) Την επωνυμία, την έδρα και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.

    β) Τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή τον δικαιούχο ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης που έχει επιλέξει.

    γ) Τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

    δ) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες με περιγραφή όλων των λεπτομερειών.

    ε) Λεπτομερή ανάλυση για το είδος της οδικής βοήθειας οχημάτων που τυχόν προσφέρει η επιχείρηση με συμβάσεις αμοιβαιότητας σε άλλα κράτη.

    στ) Τις ακριβείς διευθύνσεις όλων των σταθμών παραμονής και μεταφόρτωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια.

    ζ) Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των επιχειρήσεων άλλων κρατών, με τις οποίες η επιχείρηση έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας.

    η) Την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, το χρόνο διάρκειας και το ποσό της συνδρομής ή ασφαλίστρου.

 

    2. Όταν πρόκειται για σύμβαση που συνάπτει μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας, πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του συνεργάτη, ο οποίος εισέπραξε το ποσό της συνδρομής και του οποίου είναι πελάτης ο συνδρομητής.

 

    3. Η σύμβαση ισχύει, εφόσον ο συνδρομητής ή ο ασφαλισμένος έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

    Παρατείνεται για έναν (1) μήνα από τη λήξη, εφόσον ο δικαιούχος απουσιάζει και είναι αδύνατη η είσπραξη.

 

    4. Σε περίπτωση ανάθεσης της παροχής οδικής βοήθειας των συνδρομητών επιχείρησης οδικής βοήθειας ή των ασφαλισμένων ασφαλιστικής εταιρείας σε άλλη επιχείρηση οδικής βοήθειας ή συνεργάτη εντός της Ελλάδας, απαγορεύεται να αμείβεται η άλλη επιχείρηση ή ο συνεργάτης κατά περίπτωση και αφού συμβεί το περιστατικό.

    Η προσυμφωνηθείσα πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές, προκειμένου να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα της άλλης επιχείρησης ή του συνεργάτη.

    Το αυτό ισχύει και όταν η επιχείρηση που διαθέτει τα μέσα και την άδεια παροχής οδικής βοήθειας αναλάβει υποχρέωση προς άλλη επιχείρηση οδικής βοήθειας να παρέχει οδική βοήθεια και σε άλλα κράτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

    Προς τούτο καταρτίζεται σύμβαση στην οποία αναφέρονται οι λεπτομέρειες της συνεργασίας και όλες οι αμοιβαίες υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και οι οικονομικές.

 

Αρθρο 12

Συμβάσεις οδικής βοήθειας ομαδικής κάλυψης στόλων οχημάτων.

 

    1. Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης παροχής οδικής βοήθειας στόλου οχημάτων νομικών προσώπων από επιχείρηση οδικής βοήθειας του άρθρου 1 του παρόντος αφ’ ενός μεν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων παροχής οδικής βοήθειας, αφ’ ετέρου δε στο πλαίσιο συνεργασίας με φυσικά και νομικά πρόσωπα  ιδιοκτήτες στόλου οχημάτων.

 

    2. Η αμοιβή για την παροχή οδικής βοήθειας με την ως άνω μορφή θα προβλέπεται από τις συναφθείσες συμβάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας του άρθρου 1 και των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου φυσικών και νομικών προσώπων.

 

Αρθρο 13

Χορήγηση αδειών.

 

    1. Οι άδειες οδικής βοήθειας, που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, δεν χορηγούνται, εφόσον το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απάτη, κλοπή, πλαστογραφία, χρήση πλαστού εγγράφου, ληστεία, λιποταξία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, δωροδοκία ή αν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση.

 

    2. Στις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, χορηγείται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων απεριόριστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας, με την καταβολή εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α) όσον αφορά τα Φ.Ι.Χ.

 

Αρθρο 14

Κυρώσεις.

 

    1. Τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο:

 

    α) από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εκείνοι που προσφέρουν οδική βοήθεια οχημάτων χωρίς τη σχετική άδεια,

    β) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, εκείνοι που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες,

    γ) από δύο χιλιάδες (2.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ οι συνεργάτες της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που δηλώνουν ψευδή στοιχεία προς την επιχείρηση οδικής βοήθειας με την οποία έχουν συμβληθεί,

    δ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και οριστική αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για κάθε παράβαση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 1,

    ε) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10,

    στ) από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οιασδήποτε μορφής, καθώς και οι τυχόν συνεργάτες τους, εφόσον δεν εκπληρώνουν τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους ή τις εκπληρώνουν κατά τρόπο πλημμελή.

 

    2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το ύψος των προστίμων, που επισύρουν οι ανωτέρω παραβάσεις τελούμενες καθ’ υποτροπήν, η διαδικασία είσπραξης τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

    Τα διοικητικά πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α).

 

    3. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων είναι ο οικείος Νομάρχης ή η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης κατά περίπτωση.

 

Αρθρο 15

Εξουσιοδοτικές και καταργούμενες διατάξεις.

 

    1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου των Ελληνικών Επιχειρήσεων Οδικής Βοήθειας Οχημάτων.

 

    2. Καταργείται η υπ’ αριθμ. Α2/39773/6957/91 (ΦΕΚ 955 Β΄) υπουργική απόφαση.

 

Αρθρο 16

Έναρξη ισχύος.

 

    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.