NOMOΣ 3649/2008 - ΦΕΚ 39/Α'/3.3.2008

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

    Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

 

Αρθρο 1

 

    Χαρακτήρας - Υπαγωγή.

 

    Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) αποτελεί αυτοτελή δημόσια πολιτική υπηρεσία και υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό της δράσης της Ε.Υ.Π. στο πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2292/1995.

 

 

 

Αρθρο 2

 

    Αποστολή.

 

    1. Η Ε.Υ.Π. έχει ως αποστολή, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων, την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών που αφορούν:

    α. Την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της Χώρας.

    β. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Ελληνικού Κράτους, καθώς και του εθνικού πλούτου της Χώρας.

    γ. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.

 

    2. Η Ε.Υ.Π. σε περίοδο πολέμου, επιστράτευσης ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας υπάγεται στον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α., ο οποίος, δια του Διοικητή της Ε.Υ.Π., ασκεί πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στην άμυνα και την ασφάλεια της Χώρας. Στην περίπτωση οποιασδήποτε δράσης που αποβλέπει στη βίαιη κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Ε.Υ.Π., μετά από απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας.

 

 

 

Αρθρο 3

 

    Συγκρότηση - Διάρθρωση.

 

    1. Η Ε.Υ.Π. συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες.

 

    2. Η Κεντρική Υπηρεσία περιλαμβάνει Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία που ορίζονται με τον Οργανισμό της Ε.Υ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος.

 

    3. Στις Περιφερειακές Μονάδες ανήκουν οι υπηρεσίες, τα όργανα και οι σύνδεσμοι που ιδρύονται ή τοποθετούνται σε διάφορες περιοχές της Χώρας ή του εξωτερικού και ασκούν τις αρμοδιότητες τους σε ορισμένη περιφέρεια.

 

    4. Στην Ε.Υ.Π. λειτουργεί:

    α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

    β. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου, που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π., με κύριο έργο την ταξινόμηση και αξιοποίηση των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού.

    Τα έγγραφα και το υλικό αυτό αποχαρακτηρίζονται μετά την πάροδο 50ετίας, με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., ύστερα από γνώμη Τριμελούς Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, που συγκροτείται από υπαλλήλους της Ε.Υ.Π., με απόφαση του ιδίου.

    Εξαιρούνται από τον αποχαρακτηρισμό τα έγγραφα και υλικά που βρίσκονται στο στάδιο της μηχανοργάνωσης, όσα έχουν φθαρεί και απαιτείται η συντήρησή τους, καθώς και εκείνα η δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα ή σε δικαιώματα που απορρέουν από την προσωπικότητα.

 

 

 

Αρθρο 4

 

    Αρμοδιότητες.

 

    Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Ε.Υ.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

    1. Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Εσωτερικών και τους καθ’ ύλην συναρμόδιους Υπουργούς για την πρόληψη ή αποτροπή απειλής της εθνικής ασφάλειας ή του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Χώρας.

 

    2. Αναζητεί, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες, στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, κυρίως για θέματα που αφορούν στη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων ή άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στους τομείς της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ανθρωπίνων μελών, όπλων, ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, ιδίως πυρηνικών, ραδιοβιολογικών και χημικών (ΠΡΒΧ), καθώς και για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

    3. Συντονίζει, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Ε.Α., τη δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας της Χώρας στον τομέα συλλογής και διάθεσης των πληροφοριών, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της.

    Παράλληλα, συνεργάζεται και ενημερώνει τη Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (Δ.Δ.Σ.Π.) και τις υπηρεσίες πληροφοριών των Επιτελείων που εποπτεύονται από αυτήν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

    4. Μεριμνά για την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής σε βάρος της Χώρας δραστηριότητας.

 

    5. Παρέχει στα αρμόδια για την αντιμετώπιση κρίσεων συλλογικά όργανα του Κράτους την αναγκαία πληροφοριακή συνδρομή για την επιτέλεση της αποστολής τους.

 

    6. Παρέχει στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας την εντός των ορίων της αρμοδιότητας της, πληροφοριακή υποστήριξη, που είναι αναγκαία για την επιχειρησιακή σχεδίαση του Γ.Ε.ΕΘ.Α..

 

    7. Αποτελεί Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) και μεριμνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 325/2003 (ΦΕΚ 273 Α΄), για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών και συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και για την πιστοποίηση του διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών.

    Η πιστοποίηση παρέχεται έναντι καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

    8. Ορίζεται ως η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία μεριμνά για την πρόληψη και τη στατική και ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 325/2003.

 

    9. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της.

 

    10. Συντάσσει, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, πληροφοριακά δελτία, μελέτες και εκθέσεις τις οποίες και διαβιβάζει στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

 

 

 

Αρθρο 5

 

    Εποπτεία - Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων.

 

    1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Υ.Π., το προσωπικό της:

    α. Υποχρεούται, κατά τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, να τηρεί τις διατάξεις των ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α), όπως ισχύει, 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α) και 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α) και των εκτελεστικών διατάξεων του τελευταίου.

    β. Ενεργεί, ύστερα από διάταξη του εισαγγελικού λειτουργού της παραγράφου 3 του παρόντος και τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3115/2003, άρση απορρήτου επιστολών και τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας, καθώς και καταγραφή δραστηριότητας προσώπων με ειδικά τεχνικά μέσα και ιδίως με συσκευή ήχου και εικόνας εκτός κατοικίας.

    Η διάταξη αυτή υποβάλλεται προς έγκριση μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

    Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών.

    γ. Μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3115/2003, όπως κάθε φορά ισχύει, για ζητήματα εθνικής ασφαλείας με διείσδυση, ύστερα από εντολή του Διοικητή της Ε.Υ.Π. και έγκριση του ασκούντος την εποπτεία εισαγγελέα.

    δ. Μπορεί να δρα υπό κάλυψη στοιχείων ταυτότητας, ιδιότητας ή εργασίας ατομικά ή συλλογικά κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της.

 

    2. Εντεταλμένο προσωπικό της Ε.Υ.Π., εφόσον κριθεί αναγκαίο και ύστερα από αίτηση της αρμόδιας αρχής, μπορεί να μετέχει στον έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α), διατυπώνοντας απλή γνώμη για το αν ένας αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, καθώς και αν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ανεπιθύμητος κατά το άρθρο 82 του ίδιου νόμου.

 

    3. Στην Ε.Υ.Π. αποσπάται ύστερα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ένας εισαγγελικός λειτουργός για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των ειδικών επιχειρησιακών δράσεων της, που αφορούν θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ασκεί όσες άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται με διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

    4. Το προσωπικό της Ε.Υ.Π. εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων.

    Για την οπλοκατοχή και οπλοφορία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ 189 Α).

    Η Ε.Υ.Π. διαθέτει προσωπικό που φέρει υπηρεσιακό οπλισμό για την προστασία του και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της.

 

 

 

Αρθρο 6

 

    Υποχρεώσεις Αρχών - Υπηρεσιών.

 

    1. Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα ελεγχόμενα ή εποπτευόμενα από το Δημόσιο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι επιχειρήσεις τους υποχρεούνται να παρέχουν σε ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ε.Υ.Π. κάθε πληροφορία, στοιχείο ή συνδρομή για την εκπλήρωση της αποστολής της.

    Οι ανωτέρω φορείς και το προσωπικό της Ε.Υ.Π. οφείλουν να τηρούν το απόρρητο της επικοινωνίας και του περιεχομένου του αιτήματος, καθώς και των στοιχείων του επιληφθέντος προσωπικού.

 

    2. Η άρνηση, η παρέλκυση, η αμέλεια, η ατελής και η μη έγκαιρη ανταπόκριση στο αίτημα υπηρεσιακής αρωγής, καθώς και η παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αποτελούν ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Υπαλληλικό Κώδικα ή τις αντίστοιχες κατά περίπτωση διατάξεις για το μη πολιτικό προσωπικό των οικείων φορέων.

 

 

 

Αρθρο 7

 

    Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών.

 

    1. Συνιστάται Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς:

    α. Εσωτερικών,

    β. Οικονομίας και Οικονομικών,

    γ. Εξωτερικών,

    δ. Εθνικής Αμυνας,

    ε. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

    2. Στο Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών μπορούν να μετέχουν ύστερα από ειδική πρόσκληση και άλλοι Υπουργοί, Υφυπουργοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, όταν οι πληροφορίες αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας τους, καθώς και ειδικοί εμπειρογνώμονες.

 

    3. Το ως άνω Συμβούλιο προβαίνει σε εκτιμήσεις διαχείρισης πληροφοριών επί σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, απειλών ή συμβάντων που πλήττουν ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια της Χώρας ή τις διεθνείς και διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες, παρέχοντας τις κατευθυντήριες οδηγίες προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 παρ. 1, 5 παρ. 3, 8 παρ. 4 και 11 παρ. 8 του ν. 2292/1995.

    Επίσης, χαράσσει και την επικοινωνιακή τακτική επί των ανωτέρω ζητημάτων.

 

    4. Στο Συμβούλιο της παραγράφου 1 προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών και η γραμματειακή υποστήριξη του γίνεται με μέριμνα της Ε.Υ.Π..

 

 

 

Αρθρο 8

 

    Συμβούλιο Πληροφοριών.

 

    1. Στην Ε.Υ.Π. λειτουργεί Συμβούλιο Πληροφοριών, στο οποίο μετέχουν:

    α. Ο Διοικητής της Ε.Υ.Π., ως Πρόεδρος.

    β. Οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών.

    γ. Ο Διευθυντής της Διακλαδικής Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών (ΔΔΣΠ).

    δ. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (ΔΙΚΑ) και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

    ε. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

    Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, που σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξή του.

    Η συγκρότηση του Συμβουλίου Πληροφοριών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

    2. Το Συμβούλιο Πληροφοριών είναι αρμόδιο:

    α. Να συντονίζει όλες τις Υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας του Κράτους στον τομέα της συλλογής και διάθεσης πληροφοριών.

    β. Να καταγράφει τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, στοιχεία και απόψεις.

    γ. Να προσδιορίζει και να διατυπώνει νέες πληροφοριακές απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας.

    δ. Να εξάγει συμπεράσματα και να διατυπώνει προτάσεις στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς.

 

    3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Πληροφοριών των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 αναπληρώνονται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στη θέση που υπηρετούν.

 

    4. Στο Συμβούλιο Πληροφοριών μπορούν να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, ανάλογα με τη φύση των συζητούμενων θεμάτων, εκπρόσωποι και άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και ειδικοί εμπειρογνώμονες για την παροχή απλής γνώμης.

 

    5. Οι αρμοδιότητες του ως άνω Συμβουλίου ασκούνται στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και των οδηγιών του Υπουργού Εσωτερικών.

 

    6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Συμβουλίου, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

 

Αρθρο 9

 

    Διοικητής Υποδιοικητές.

 

    1. Της Ε.Υ.Π. προΐσταται ο Διοικητής.

 

    2. Ο Διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο.

    Διορίζεται και παύεται ελεύθερα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

    3. Για το διορισμό στη θέση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και διοικητική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

    Ως Διοικητής μπορεί να ορισθεί και δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα.

 

    4. Τον Διοικητή βοηθούν στο έργο του δύο Υποδιοικητές.

    Οι Υποδιοικητές είναι μετακλητοί υπάλληλοι της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 2ο και διορίζονται και παύονται ελεύθερα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

    Για το διορισμό σε θέση Υποδιοικητή της Ε.Υ.Π. απαιτούνται προσόντα ανάλογα με αυτά του Διοικητή.

    Καθήκοντα Υποδιοικητών μπορεί να ανατίθενται και σε δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

 

    5. Σε περίπτωση που διορίζεται σε θέση Διοικητή ή Υποδιοικητή δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά, αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων στην κύρια θέση του, στην οποία επανέρχεται αυτοδικαίως μετά την απαλλαγή από τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.

 

    6. Ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. ασκεί τη διοίκηση της Υπηρεσίας, καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο της και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εσωτερικών για την άσκηση των καθηκόντων του.

 

    7. Ο χρόνος της θητείας του Διοικητή και των Υποδιοικητών λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε στην οργανική του θέση ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες.

 

    8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητή και των Υποδιοικητών και ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης αυτών σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους.

 

 

 

Αρθρο 10

 

    Κατηγορίες προσωπικού.

 

    1. Το προσωπικό της Ε.Υ.Π. αποτελείται από:

    α. Μόνιμο πολιτικό προσωπικό, για την πρόσληψη του οποίου εφαρμόζονται, αποκλειστικά, οι ειδικές διατάξεις του Οργανισμού της Ε.Υ.Π..

    β. Ειδικό επιστημονικό, καθώς και τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

    γ. Εν ενεργεία αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος και αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

    2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Ε.Υ.Π. ορίζονται συνολικά στον Οργανισμό της, η δε σύνθεση του προσωπικού κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό και στον Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του προσωπικού της, ο οποίος και τον συνοδεύει.

 

 

 

Αρθρο 11

 

    Οργανισμός.

 

    1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καταρτίζεται ο Οργανισμός της Ε.Υ.Π..

    Με τον Οργανισμό αυτόν, μπορεί και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις να:

 

    α. Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και συνιστώνται νέες υπηρεσίες.

 

    β. Συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας, μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού και καθορίζεται η κατανομή τους κατά κλάδο και ειδικότητα, τα απαιτούμενα για το διορισμό ή την πρόσληψη ειδικά προσόντα, τα όργανα και η διαδικασία διορισμού και τοποθέτησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

 

    γ. Καθορίζονται ο κλάδος και ο τίτλος των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π., ο τρόπος της πλήρωσης των θέσεων αυτών, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όργανα και η διαδικασία διορισμού και τοποθέτησης των προσώπων αυτών, οι αρμοδιότητες τους και τα καθήκοντα τους, η αναπλήρωση τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα.

 

    δ. Καθορίζονται ο αριθμός, ο κλάδος, ο βαθμός και η ειδικότητα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, που απαιτείται για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Υ.Π., καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλογής και παραμονής τους στην Υπηρεσία και ρυθμίζεται γενικότερα η υπηρεσιακή τους κατάσταση, κατόπιν προτάσεως των συναρμόδιων Υπουργών.

 

    ε. Καθορίζονται οι υπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας και ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικού δικαίου, ως και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων του προσωπικού που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.

 

    2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να θεσπίζονται ηθικά κίνητρα για την εξασφάλιση ικανού προσωπικού στην Ε.Υ.Π..

 

 

 

Αρθρο 12

 

    Εσωτερικός Κανονισμός.

 

    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνονται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Ε.Υ.Π. και ο Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του προσωπικού της στους κλάδους και τις υπηρεσίες της.

    Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Ε.Υ.Π., η στελέχωσή τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητές τους, τα ειδικά καθήκοντα του Διοικητή, των Υποδιοικητών και λοιπών προϊσταμένων και οι ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της Ε.Υ.Π..

    Καθορίζεται επίσης ο αριθμός των θέσεων, των οργάνων ή των συνδέσμων, καθώς και τα θέματα της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων τους.

    Ο Κανονισμός αυτός, καθώς και οι πράξεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από αυτόν είναι απόρρητοι και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Αρθρο 13

 

    Εκπαίδευση προσωπικού Ε.Υ.Π..

 

    1. Το προσωπικό της Ε.Υ.Π., για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του, εκπαιδεύεται, επιμορφώνεται και εξειδικεύεται σε σχολές της υπηρεσίας.

    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, λειτουργίας και οργάνωσης των σχολών αυτών, η διάρκεια της εκπαίδευσης, η εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

    2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης του προσωπικού της Ε.Υ.Π. σε σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή φορέων του εσωτερικού ή εξωτερικού, η συμμετοχή σε προγράμματα φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

 

Αρθρο 14

 

    Καθήκον εχεμύθειας.

 

    1. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές της Ε.Υ.Π., καθώς και το κάθε κατηγορίας προσωπικό της, έχουν καθήκον εχεμύθειας για τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα άλλα στοιχεία των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

    Η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται για μεν τους πολιτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Υπαλληλικό Κώδικα, για δε τους λοιπούς σύμφωνα με τις κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις.

 

    2. Οι ανωτέρω έχουν καθήκον εχεμύθειας για διαβαθμισμένα έγγραφα, πληροφορίες ή άλλα στοιχεία και μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία, για όσο χρόνο διαρκεί η διαβάθμιση.

 

    3. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιοποιεί διαβαθμισμένα έγγραφα ή στοιχεία που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τον εξοπλισμό της Ε.Υ.Π., καθώς και όποιος παραβιάζει καθήκον εχεμύθειας ή τήρησης του απορρήτου που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από 20.000,00 ευρώ μέχρι 500.000,00 ευρώ, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη και ιδίως από τα άρθρα 146 και 147 του Π.Κ..

 

    4. Το προσωπικό της Ε.ΥΠ. δεν επιτρέπεται να καταθέτει ως μάρτυρας στα δικαστήρια ή ενώπιον άλλης αρχής για ό,τι αναφέρεται σε θέματα, πληροφορίες, γεγονότα ή πρόσωπα που αφορούν την Υπηρεσία, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3115/2003.

 

    5. Η Ε.Υ.Π., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, πάντοτε όμως με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3115/2003, όπως κάθε φορά ισχύει, εξαιρείται από την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πληροφορίες ή στοιχεία εφόσον ο Διοικητής κρίνει ότι η δημοσιοποίηση τους βλάπτει το δημόσιο συμφέρον.

    Η πρόσβαση στα αρχεία της Ε.Υ.Π. επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της που εξουσιοδοτείται για την τήρηση και επεξεργασία του.

 

 

 

Αρθρο 15

 

    Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

 

    1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των πολιτικών υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από:

    α. Τον Υποδιοικητή, που ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον άλλο Υποδιοικητή της Ε.Υ.Π.

    β. Δύο μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους της Ε.Υ.Π., κατηγορίας ΠΕ, από τους έχοντες το μεγαλύτερο βαθμό, οι οποίοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, της ίδιας κατηγορίας και βαθμού, από τον Διοικητή.

    γ. Δύο εκπροσώπους των πολιτικών υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το διοικητικό συμβούλιο του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού τους οργάνου.

 

    2. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο και συνεδριάζει νομίμως, όταν παρίσταται ο πρόεδρος και δύο τουλάχιστον από τα μέλη του. Στο Συμβούλιο εισηγείται το μέλος που ορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος. Χρέη εισηγητή μπορεί να ασκήσει και ο πρόεδρος.

 

    3. Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί μόνιμος υπάλληλος της Ε.Υ.Π., κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Διοικητή.

 

    4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ασκεί και χρέη Υπηρεσιακού Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

    Το Συμβούλιο αυτό αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις του προσβάλλονται μόνο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

 

 

 

Αρθρο 16

 

    Μετατάξεις.

 

    Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, το πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π., εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημόσιου συμφέροντος, μπορεί να μετατάσσεται σε κενές οργανικές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε βαθμού Ο.Τ.Α., με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π. και κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

    Αν η μετάταξη γίνεται σε Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού απαιτείται και γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

 

 

Αρθρο 17

 

    Μεταθέσεις - Αποσπάσεις.

 

    1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. ενεργούνται κατά τους θερινούς μήνες.

    Μεταθέσεις για λόγους που αναφέρονται στο συμφέρον της Υπηρεσίας διενεργούνται σε οποιονδήποτε χρόνο, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

    Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες διενέργειας των μεταθέσεων ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Ε.Υ.Π..

 

    2. Δεν επιτρέπεται μετάθεση των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση των ιδίων και της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης.

 

    3. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η απόσπαση εκτός Ε.Υ.Π. του πολιτικού προσωπικού της.

 

    4. Μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α).

    Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας ή του φορέα, από τον οποίο αποσπάται.

 

    5. Οι πράξεις διορισμού, μετάταξης, μετάθεσης και κάθε άλλης υπηρεσιακής μεταβολής οποιασδήποτε φύσεως ή κατηγορίας, που αφορούν στο προσωπικό της Ε.Υ.Π., δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Αρθρο 18

 

    Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας του υπηρετούντος στην Ε.Υ.Π. προσωπικού άλλων Υπηρεσιών.

 

    Ο χρόνος υπηρεσίας στην Ε.Υ.Π. του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Όπλο, Κλάδο, Σώμα ή υπηρεσία που ανήκουν.

    Ο χρόνος υπηρεσίας στην Ε.Υ.Π. των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος λογίζεται κατά περίπτωση ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, αντίστοιχης του βαθμού τους.

    Ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο καθορισμός του χρόνου διοικήσεως γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διαταγές των οικείων Γενικών Επιτελείων.

 

 

 

Αρθρο 19

 

    Προϋπολογισμός - Πάγιες προκαταβολές.

 

    1. Για τη λειτουργία της Ε.Υ.Π. εγγράφονται κατ’ έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό οι αναγκαίες πιστώσεις, σε Ειδικό Φορέα του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

    Ο προϋπολογισμός της Ε.Υ.Π. εκτελείται με μέριμνα της, δια του Ειδικού Λογιστηρίου του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

 

    2. Ο τρόπος διαχείρισης και δικαιολόγησης των ποσών που εγγράφονται στις απόρρητες δαπάνες του Ειδικού Φορέα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

    3. Για την αντιμετώπιση των τακτικών δαπανών της Ε.Υ.Π., συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).

    Ως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

 

 

 

Αρθρο 20

 

    Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών της Ε.Υ.Π..

 

    1. Για την εκτέλεση της αποστολής της, η Ε.Υ.Π. εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.

 

    2. Οι προμήθειες και η παροχή υπηρεσιών της Ε.Υ.Π. διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α).

    Κατ’ εξαίρεση, οι προμήθειες και οι παροχές υπηρεσιών για τον εξοπλισμό της Ε.Υ.Π., που, με απόφαση του Διοικητή της, εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων γ΄, δ΄ και ε΄ της περίπτωσης II της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995, διενεργούνται με βάση ειδικό κανονισμό, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

 

 

 

Αρθρο 21

 

    Μεταβατικές διατάξεις.

 

    Ως την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του εισαγγελικού λειτουργού της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, η Ε.Υ.Π. εξακολουθεί να λειτουργεί με τις υφιστάμενες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

 

 

Αρθρο 22

 

    Καταργούμενες διατάξεις.

 

    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 1645/1986 (ΦΕΚ 132 Α), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

 

 

Αρθρο 23

 

    Γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών.

 

    Το άρθρο 24 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «Αρθρο 24

 

    1. Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 6 του ν. 1878/1990, στο άρθρο 2 του ν. 1895/1990 και στο άρθρο 5 του ν. 2349/1995 αριθμός υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τέσσερις (4).

 

    2. Ο Βουλευτής ή ο Έλληνας Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει το δικαίωμα να προσλαμβάνει και δεύτερο Επιστημονικό Συνεργάτη, κατ’ εφαρμογή της κατά την KB΄ Συνεδρίαση της 15.11.1982 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 137 Α/25.11.1982), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

    Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των υπαλλήλων, που διατίθενται για τη γραμματειακή τους υποστήριξη, περιορίζεται από τέσσερις (4) σε τρεις (3).

    Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης, από την Ολομέλεια της Βουλής, της σχετικής τροποποίησης της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.».

 

 

 

Αρθρο 24

 

    α. Οι οφειλές, προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., των αμιγών δημοτικών, κοινοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακόμη και αν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη, που έχουν χρόνο γέννησης έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφληση τους γίνεται από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει.

    Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

    Η καταβολή των βασικών οφειλών πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε δόσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

    Σε περίπτωση μη καταβολής αυτών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις και από τους Ο.Τ.Α..

    Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και εφεξής καταβάλλονται εντός των νομίμων προθεσμιών.

   Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν επίσης να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς κυρώσεις.

    Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί για τις ανωτέρω αιτίες δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.

 

    β. Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξοφληθούν από τους οικείους Ο.Τ.Α. με σύναψη δανείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α).

    Η σχετική για τη δανειοδότηση απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

 

 

 

Αρθρο 25

 

    1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της μεταναστευτικής πολιτικής και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ανάληψη της Προεδρίας του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on Migration and Development - GFMD), μπορεί, κατά τις οικείες διατάξεις, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με εταίρους Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπούς οργανισμούς, να μεταφέρει πιστώσεις ή να επιχορηγεί τους ανωτέρω εταίρους από τον προϋπολογισμό εξόδων του (ειδικός φορέας ΟΤ110 και Κ.Α.Ε. 3299).

    Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους προαναφερόμενους εταίρους τόσο για την αντιμετώπιση των δαπανών που προέρχονται από την εφαρμογή των σχετικών δράσεων μεταναστευτικής πολιτικής όσο και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο στο πλαίσιο της προεδρίας του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (Global Forum on Migration and Development GFMD).

    Διάθεση της επιχορήγησης από οποιονδήποτε εταίρο για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο δόθηκε δεν είναι επιτρεπτή.

 

    2. Για την προετοιμασία και τη διοργάνωση του ανωτέρω 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ, είναι δυνατή η παροχή χορηγιών εκ μέρους κρατών, διεθνών οργανισμών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

    Η αποδοχή της χορηγίας γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και το αντίστοιχο ποσό εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (ειδικός φορέας 07110).

    Εάν η χορηγία προέρχεται από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το αντίστοιχο ποσό εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών του ισολογισμού αντίστοιχα.

 

    3. α. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 234/2007 (ΦΕΚ 272 Α), όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης νοείται, αντ’ αυτής η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

    β. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 15 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α) και το πρώτο της εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

    «1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις που παραπέμπονται σε αυτήν, όταν η άδεια διαμονής χορηγείται ή ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή με κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και στις περιπτώσεις που παραπέμπονται σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του παρόντος.

    Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από:

 

    α. Τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού.

 

    β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή αυτού.

 

    γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τον αναπληρωτή αυτού.

 

    Στην Επιτροπή Μετανάστευσης συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Αδειών Διαμονής της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς και υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης ως γραμματέας με τους αναπληρωτές αυτών.

    Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή επιλαμβάνεται με βάση το άρθρο 84 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. α του ν. 3536/2007, στη συγκρότηση της προστίθενται δύο (2) επιπλέον μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και το άλλο είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, με τους αναπληρωτές αυτών.

    Εισηγητής, με δικαίωμα ψήφου, είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

    Στην Επιτροπή συμμετέχει και υπάλληλος της ίδιας Διεύθυνσης ως γραμματέας, με τον αναπληρωτή αυτού.».

 

 

 

Αρθρο 26

 

    1. Επαναφέρονται σε ισχύ για τέσσερις (4) μήνες, από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς τους δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄ και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος.

    Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες ή μη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

    2. α. Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να εκδώσουν σχετική απόφαση, με την οποία καθορίζεται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έκδοσή της.

    β. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

    Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

    Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).

    Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

 

    3. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι προβλέψεις των διατάξεων που επαναφέρονται σε ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 

 

 

Αρθρο 27

 

    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

    Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.