ΝΟΜΟΣ 3511/2006 - ΦΕΚ 258/Α'/27.11.2006

Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Αρθρο 1

 

Αποστολή

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ -ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) είναι Σώμα Ασφαλείας, υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έχει αρμο­διότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή:

α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώ­ρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών.

β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την πα­ροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαι­ρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επι­τυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.

 

2. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο των αρμοδιο­τήτων του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτα­κτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πο­λέμου και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας.

 

 

Αρθρο 2

 

Αρμοδιότητες

 

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για:

α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημκές - βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξο­πλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.

β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπή­λαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσι­ών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλ­λες καταστροφές, μέχρι την παράδοση της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της.

δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφά­λειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.).

ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομο­θεσίας περί πυροπροστασίας.

στ. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1951/1991 (ΦΕΚ 84 Α') και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νομοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφά­λειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων καταβάλλεται ειδικό παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομάς και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

 

2.  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυ­ροσβεστικό Σώμα ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό με διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και την προβολή, μέσω των Μ.Μ.Ε. και του διαδικτύου, κατάλληλων ενημερωτικών μηνυμάτων για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.

 

3. Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδρομή προς άλλες Χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συμ­φωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από το Κοινοτικό και Διεθνές Δίκαιο.

 

4. Αρμοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται με κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, δεν ισχύουν.

 

 

Αρθρο 3

 

Χαρακτήρας Υπηρεσίας και προσωπικού

 

1.  Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί πολιτική διοικη­τική Υπηρεσία του Κράτους, διέπεται από ιδιαίτερους γι' αυτό οργανικούς νόμους και κανονισμούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και εξοπλισμό.

 

2. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσι­οι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφο­διάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονι­σμούς και μόνον για όποια θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων φέρει κατάλληλο οπλισμό.

 

3. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβαση του.

 

4.  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

α) Καθορίζονται ο κανονισμός στολών του πυρο­σβεστικού και εποχικού προσωπικού, ο τύπος και το περιεχόμενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυ­ροσβεστικού προσωπικού, καθώς επίσης τα εφόδια, τα μέσα και ο εξοπλισμός, που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

β) Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισμού, η φύλαξη και συντήρηση του, τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισμό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται:

α) το προσωπικό της παραγράφου 2 που μπορεί να φέρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

β) ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

 

 

Αρθρο 4

 

Διάρθρωση Υπηρεσιών

 

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

 

2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρ­μοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.)

β. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος «199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.»

γ. Η Πυροσβεστική Ακαδημία

δ. Η Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.)

ε. Η Διαχείριση Χρηματικού

στ. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)

ζ. Η Διεύθυνση Υγειονομικού Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Υ.Π.Σ.)

η. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρη­σμού (Δ.Α.Ε.Ε.)

θ. Η Οικονομική Επιθεώρηση.

Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β' έως και θ' έχουν διοικητική αυτοτέλεια, υπάγονται απευθείας στο Αρ­χηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό του Π.Σ..

 

3.  Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με τοπική αρμοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριμένη εδαφική περιοχή.

Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπη­ρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.)

β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (Δ.Π.Υ.Ν.)

γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)

δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμοί Πόλεων, Αεροδρομ'ων και Λιμένων (Π.Υ. ή Π.Σ.) ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια (Π.Κ.) στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία ζ. Οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και η. Τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.

 

4.  Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπη­ρεσιών υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβε­στικού Σώματος και είναι οι εξής:

α. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών Αττικής

β. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

γ. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας

δ. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας

ε. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου

στ. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας

ζ. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας

η. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών Πελοποννήσου

θ. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσι­ών Στερεάς Ελλάδας

ι. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου

ία. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών Βορείου Αιγαίου

ιβ. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών Κρήτης

ιγ. Η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών Ιονίων Νήσων.

 

5. Στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπη­ρεσιών υπάγονται:

α. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νομών της οικείας Περιφέρειας

β. Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της οικείας Περιφέρειας και

γ. Το Πυροσβεστικό Συνεργείο.

 

6.  Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο νομό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, οι εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέ­λεια, εξυπηρετούν μόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρμόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθμούς.

 

7.  Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριμένη αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες:

Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:

α. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος «199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.»

β. Η Πυροσβεστική Ακάδημο

γ. Η Διαχείριση Πυροσβεστικού Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.)

δ. Η Διαχείριση Χρηματικού

ε. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.)

στ. Η Διεύθυνση Υγειονομικού Πυροσβεστικού Σώμα­τος (Δ.Υ.Π.Σ.)

ζ. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)

η. Οι Ε.Μ.Α.Κ.

θ. Η Οικονομκή Επιθεώρηση και

ι. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημό­σιας Τάξης, μπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, υποβιβάζονται, προάγονται και καταργούνται υφιστάμενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται και συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβε­στικής Υπηρεσίας ή Σταθμού.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπο­ρεί: α) να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθμού, καθώς και να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους, β) να ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη δύναμη του πυ­ροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και γ) να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής των Υπηρεσιών του Σώματος.

 

 

Αρθρο 5

 

Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

1. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) έχει έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος.

 

2. Το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και αποτελεί την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Πυροσβεστικό Σώμα.

 

3. Το Α.Π.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και για το σκοπό αυτόν προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφα­λίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

 

4. Το Αρχηγείο διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:

Α' Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

Β' Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης.

 

5.  Ο Α' Κλάδος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων έχει αρμοδιότητα για τα θέματα πυρόσβεσης και δασοπυρό­σβεσης, διάσωσης, εναέριων μέσων και της προληπτικής πυροπροστασίας.

Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύν­σεις:

α. Διεύθυνση Πυρόσβεσης - Διάσωσης

β. Διεύθυνση Δασοπυρόσβεσης

γ. Διεύθυνση Εναέριων Μέσων

δ. Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

ε. Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας,

στ. Διεύθυνση Πλωτών Μέσων.

 

6.  Ο Β' Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης έχει αρ­μοδιότητα για τα θέματα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρε­σιών του Σώματος, κατάρτισης, παροχής ερμηνευτικών οδηγιών και παρακολούθησης της νομοθεσίας, άσκησης των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, στέγασης των Υπηρεσιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Εχει, επίσης, αρμο­διότητα για τα θέματα σύνταξης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προμηθειών και άλλων Οικονομικών υποθέσεων, ασφαλιστικά και κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα αυτά.

 

7. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Προσωπικού

β. Διεύθυνση Οργάνωσης - Νομοθεσίας

γ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης

δ. Διεύθυνση Πληροφορικής - Επικοινωνιών

ε. Διεύθυνση Τεχνικών και

στ. Διεύθυνση Οικονομικών.

 

8. Τους Κλάδους συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται η εσωτερι­κή διάρθρωση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες των Κλάδων, Διευ­θύνσεων και Τμημάτων αυτού και των οργάνων που υπηρετούν στο Αρχηγείο.

 

 

Αρθρο 6

 

Διοίκηση - Βαθμοί Διοικούντων

 

1.  Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δη­μόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο ΚΥ.Σ.ΕΑ.

 

2. Ο Υπαρχηγός φέρει το βαθμό του Αντιστράτηγου, είναι άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και ανα­πληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

 

3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέ­λεση των καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθε­ωρητές Υπηρεσιών του Σώματος και τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

 

4.  Οι Γενικοί Επιθεωρητές Υπηρεσιών του Πυροσβε­στικού Σώματος, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αντι­στράτηγου, καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώματος, που υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα.

 

5.  Ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Πυρο­σβεστικού Σώματος φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου γενικών καθηκόντων και οι Προϊστάμενοι των Κλάδων αυτού φέρουν το βαθμό του Αρχιπυράρχου γενικών κα­θηκόντων. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των Προϊσταμένων των Κλάδων αυτού γίνεται με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ..

 

6. Διοικητής των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβε­στικών Υπηρεσιών τοποθετείται Αρχιπύραρχος. Ειδικά στις Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρε­σιών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετείται Υποστράτηγος.

 

7.  Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Σώματος ανατί­θεται σε Αξιωματικούς γενικών καθηκόντων, πλην της Διεύθυνσης Υγειονομικού, στην οποία προΐσταται Υπο­στράτηγος Υγειονομικού.

 

8. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μπορεί με απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου, στους Διοικητές των Περιφερειακών Δι­οικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στους Διοικη­τές ή Προϊσταμένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισμένες αρμοδιότητες του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφαση του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Επίσης, μπορεί με όμοια απόφαση να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας του.

 

 

Αρθρο 7

 

Σύσταση Συμβουλίων

 

1. Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια:

α. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και

β. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.

 

2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από:

α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόε­δρο.

β. Τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πυροσβε­στικού Σώματος.

δ. Τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυρο­σβεστικού Σώματος.

ε. Τους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και

στ. Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπον­δίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστι­κού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.

 

3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Πυροσβεστι­κού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις ανα­γκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκ­πλήρωση της αποστολής του.

β. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθε­σμους στόχους του Σώματος.

γ. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.

δ. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας, αναφο­ρικά με τους εμπρησμούς και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης και καταστολής της.

ε. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυρο­σβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβι­βασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών του.

στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα.

ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέ­λιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους.

η. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού.

θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετή­σιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

4. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:

α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόε­δρο.

β. Τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πυροσβε­στικού Σώματος.

δ. Τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και

ε. Τους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, ως μέλη.

Στο Συμβούλιο μπορούν να προσκαλούνται υπηρεσια­κοί παράγοντες του Σώματος και των άλλων Σωμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών ή Ιδιω­τικών Φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες ή Ειδικοί Επιστήμονες.

 

5. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρμοδι­ότητα την παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβε­στικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών συμβάντων, που μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου.

 

6.  Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Συμβουλίων ανα­πληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Τα Συμβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Πυροσβε­στικού Σώματος, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Καθήκοντα γραμματέα των Συμβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωματικός του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και η γραμματειακή τους υποστήριξη παρέ­χεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνον οι αποφάσεις των Συμβουλίων, προκειμένου να εκτελεστούν.

 

 

Αρθρο 8

 

Προσωπικό - Κατηγορίες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

1. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρί­νεται στις εξής κατηγορίες:

α. Πυροσβεστικό προσωπικό και

β. Πολιτικό προσωπικό.

 

2. Το πυροσβεστικό προσωπικό διακρίνεται σε:

α. Γενικών καθηκόντων και

β. Ειδικών καθηκόντων Ειδικών καθηκόντων είναι:

1. Οι Τεχνικοί

2.  Οι Πλοηγοί - Κυβερνήτες

3. Οι Πλοηγοί - Μηχανικοί

4.  Οι Υγειονομικοί και

5. Το προσωπικό της Πληροφορικής.

3. Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε: α. Μόνιμο και

β. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το μόνιμο πολιτικό προσωπικό είναι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι.

 

4. Οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος διακρί­νονται σε απόφοιτους παραγωγικών σχολών και μη απόφοιτους παραγωγικών σχολών. Απόφοιτοι παραγωγικών σχολών είναι οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων, που προέρχονται από τη Σχολή Ανθυποπυραγών, καθώς και οι Πυρονόμοι και Αρχιπυροσβέστες, που προέρχονται από τη Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων, που προάγονται βάσει ειδικών διατάξεων, οι Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων και οι Υπαξιωματικοί και Πυρονόμοι, που προάγονται βάσει ειδικών διατάξε­ων, είναι βαθμοφόροι μη παραγωγικής σχολής.

 

 

Αρθρο 9

 

Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού

 

1. Οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα, του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

Α) Γενικών Καθηκόντων:

Αντιστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος                 4

Υποστράτηγοι Πυροσβεστικού Σώματος                 4

Αρχιπύραρχοι                                                             18

Πύραρχοι (παραγωγικής σχολής)                            43

Πύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης)                        1

Αντιπύραρχοι (παραγωγικής σχολής)                     93

Αντιπύραρχος (σχολής μετεκπαίδευσης)                 1

Επιπυραγοί (παραγωγικής σχολής)                        113

Επιπυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)                     4

Πυραγοί (παραγωγικής σχολής)                            189

Πυραγοί (σχολής μετεκπαίδευσης)                           7

Υποπυραγοί- Ανθυποπυραγοί

(παραγωγικής σχολής)                                           864

Υποπυραγοί- Ανθυποπυραγοί

(σχολής μετεκπαίδευσης)                                         47

Πυρονόμοι (παραγωγικής σχολής)                         214

Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής)        2.892

Αρχιπυροσβέστες (μη παραγωγικής

σχολής) - Πυροσβέστες                                       7.909

Β) Ειδικών Καθηκόντων:

(1) Τεχνικοί:

Αρχιπύραρχος                                                              1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί                   6

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί               11

Πυρονόμος                                                                    1

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες -

Πυροσβέστες                                                             117

(2) Υγειονομκοί:

Υποστράτηγος                                                              1

Αρχιπύραρχος                                                              1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί -

Πυραγοί                                                                       19

(3)  Πλοηγοί Κυβερνήτες:

Αρχιπύραρχος                                                              1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί                 10

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί              48

(4)  Πλοηγοί Μηχανικοί:

Αρχιπύραρχος                                                              1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί                 10

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί             40

Πυρονόμοι                                                                   14

Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες -

Πυροσβέστες                                                              77

(5)  Προσωπικό Πληροφορικής:

Αρχιπύραρχος                                                              1

Πύραρχοι - Αντιπύραρχοι - Επιπυραγοί                   8

Πυραγοί - Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί              10

Πυρονόμοι - Αρχιπυροσβέστες -Υπαρχιπυροσβέστες

- Πυροσβέστες                      13

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομάς και Οικονομικών και Δημό­σιας Τάξης, μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού ή να συνιστώνται νέες και να καταργούνται ειδικότητες του προσωπικού αυτού.

 

3.  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κα­θορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυρο­σβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού και αποχαρακτηρισμού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

Αρθρο 10

 

Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού

 

1. Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο και ει­δικότητα του πολιτικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος είναι οι εξής:

α. Κατηγορίες και Κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσω­πικού.

(1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ:

(α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού                5

(β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητες:

(1)  Μηχανολόγων Μηχανικών                           2

(2)  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                      1

(3)  Πολιτικών Μηχανικών                                               1

(4)  Χημκών Μηχανικών                                                 1

(5)  Πυρομηχανικών                                                       1

(2) Κλάδος Κατηγορίας ΔΕ:

(α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού                42

(β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητες:

(1)  Μηχανολογίας                                                      1

(2)  Ηλεκτρολόγων                                                      1

(3)  Κλάδος Κατηγορίας ΥΕ:

(α) Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας             65

β. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού με σχέση εργα­σίας ιδιωτικού δικαίου.

Καθαρίστριες με σύμβαση εργασίας

αορίστου χρόνου                                                     10

 

2. Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κα­τανέμονται στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώμα­τος με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερι­κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δη­μοσίας Τάξης, μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του πολιτικού προσωπικού ή να συνιστώνται και να καταργούνται κλάδοι και ειδικότητες.

 

 

Αρθρο 11

 

Ιεραρχική κλίμακα - Αντιστοιχία βαθμών

 

1.  Η κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμόν του πυρο­σβεστικού προσωπικού έχει ως εξής: Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Πυροσβεστι­κού Σώματος, Αρχιπύραρχος, Πύραρχος, Αντιπύραρχος, Επιπυραγός, Πυραγός, Υποπυραγός, Ανθυποπυραγός, Πυρονόμος, Αρχιπυροσβέστης, Πυροσβέστης. Αξιωματι­κοί είναι όσοι κατέχουν βαθμό Ανθυποπυραγού και άνω. Από αυτούς, ανώτατοι είναι ο Αντιστράτηγος, Υποστρά­τηγος και Αρχιπύραρχος, ανώτεροι είναι ο Πύραρχος, Αντιπύραρχος και Επιπυραγός και κατώτεροι είναι ο Πυ­ραγός, Υποπυραγός και Ανθυποπυραγός. Ο Πυρονόμος είναι ενδιάμεση βαθμ'δα ανάμεσα στους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς. Υπαξιωματικοί είναι οι Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής και οι Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής.

 

2. Οι βαθμοί του πυροσβεστικού προσωπικού γενικών καθηκόντων και η αντιστοιχία τους με τους στρατιωτι­κούς του Στρατού Ξηράς και τους αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας είναι οι εξής:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αντιστράτηγος Π.Σ.- Αρχηγός

Αντιστράτηγος Π.Σ.

Υποστράτηγος Π.Σ.

Αρχιπύραρχος

Πύραρχος

Αντιπύραρχος

Επιπυραγός

Πυραγός

Υποπυραγός

Ανθυποπυραγός

Πυρονόμος

Αρχιπυροσβέστης

Πυροσβέστης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αντιστράτηγος Αστυνόμος - Αρχηγός

Αντιστράτηγος Αστυνόμος

Υποστράτηγος Αστυνομ'ας

Ταξίαρχος Αστυνομ'ας

Αστυνομκός Διευθυντής

Αστυνομκός Υποδιευθυντής

Αστυνόμος Α'

Αστυνόμος Β'

Υπαστυνόμος Α'

Υπαστυνόμος Β'

Ανθυπαστυνόμος

Αρχιφύλακας

Αστυφύλακας

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Αντιστράτηγος - Αρχηγός Γ.Ε.Σ.

Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγμπτάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Ανθυπασπιστής Αρχιλοχίας Λοχίας

 

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να συνιστώνται νέοι βαθμοί, να καταργούνται ενδιάμεσοι βαθμοί ή να με­τονομάζονται οι υφιστάμενοι στην ιεραρχική κλίμακα, να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα, καθώς επίσης και θέμα­τα αντιστοιχίας βαθμών με την κλίμακα των βαθμών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνόμος.

 

 

Αρθρο 12

 

Εκπαίδευση

 

1. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκπαιδεύεται, μετεκπαι­δεύεται και επιμορφώνεται στις Σχολές της Πυροσβεστι­κής Ακαδημίας. Επίσης, είναι δυνατόν να εκπαιδεύεται ή μετεκπαιδεύεται και εκτός της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με έξοδα του ιδίου ή του Δημοσίου. Στους εκπαιδευόμενους ή μετεκ­παιδευόμενους στο εξωτερικό, με έξοδα του Δημοσίου, καταβάλλονται οι δαπάνες μετακίνησης, που προβλέπο­νται και για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους.

 

2. Η Πυροσβεστική Ακαδημία διαρθρώνεται στις ακό­λουθες Σχολές:

α. Σχολή Πυροσβεστών

β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών

γ. Σχολή Ανθυποπυραγών

δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης

ε. Σχολή Ξένων Γλωσσών

 

3. Στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να εκπαιδεύεται, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβε­στικού Σώματος αντικείμενα, το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, δημόσιοι υπάλλη­λοι, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, καθώς επίσης και το προσωπικό των βιοτεχνιών, βιομηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των νοσηλευτικών και άλλων ιδρυμάτων. Επίσης σε Υπηρεσί­ες του Πυροσβεστικού Σώματος επιτρέπεται η πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών των ιδρυμάτων ανώ­τατης εκπαίδευσης πανεπιστημακού και τεχνολογικού τομία και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), που έχουν γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις αρμο­διότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί:

α. Να ρυθμίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα κατάταξης ή πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε κατηγορίας πυροσβεστικού προσωπικού, το σύστημα και η διαδικασία των εξετάσεων, τα αρμόδια όργανα, οι κατηγορίες των υποψηφίων και η μοριοδότησή τους, ο τρόπος πρόσληψης των αθλητών υποψηφίων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης των υποψηφίων, οι προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για την κατάταξη του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης θεσπίζεται ειδικό παρά­βολο συμμετοχής στις εξετάσεις και το ύψος αυτού.

β. Να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρ­θρώνονται υφιστάμενες Σχολές εκπαίδευσης και μετεκ­παίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού, να καθορίζο­νται θέματα σχετικά με τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολών, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόλυσης των εκπαιδευομένων, τα προσόντα, η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα επιλογής και απόλυσης του εκπαιδευτικού προ­σωπικού, ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στο Σώμα των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εκπαίδευση όλων των κατηγορι­ών του πυροσβεστικού προσωπικού. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό για κάθε ώρα διδασκαλίας προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Όταν με το ως άνω προεδρικό διάταγμα ιδρύονται νέες Σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, αυτό εκδίδεται με πρόταση και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ, όταν ρυθμίζονται θέματα της Σχολής Ανθυποπυραγών, αυτό εκδίδεται μ; πρόταση και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Αρθρο 13

 

Καθήκοντα προανάκρισης - Δημοσίου Κατηγόρου -Διοικητικό Πρόστιμο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

1. Οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη (παραγωγικής σχολής) και άνω εκτελούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τα εγκλήματα του εμπρησμού (άρθρα 264,265,266 και 267 Π.Κ.).

 

2. Την ποινική δίωξη των πταισματικών παραβάσεων, που προβλέπονται από τις πυροσβεστικές διατάξεις και τους κανονισμούς πυροπροστασίας, ασκεί ο Δημόσιος Κατήγορος του Πυροσβεστικού Σώματος. Καθήκοντα Δημοσίου Κατη­γόρου ασκούν οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος που προέρχονται από την οικεία παραγωγική σχολή.

 

3. Στους καταδικαζόμενους για τα εγκλήματα του εμπρησμού δάσους και δασικών εκτάσεων, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α').

 

 

Αρθρο 14

 

Πυροσβεστικές διατάξεις

 

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ­ματος εκδίδονται πυροσβεστικές διατάξεις, με τις οποί­ες θεσπίζονται:

α) προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών στις αγροτικές εκτάσεις και στις επιχειρήσεις και εγκατα­στάσεις κάθε δραστηριότητας.

β) κατασταλτικά μέτρα στα δάση και στις δασικές εκτάσεις.

 

2.  Οι πυροσβεστικές διατάξεις εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και δημοσιεύονται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι παραβάτες των πυροσβεστικών διατάξεων διώ­κονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 Π.Κ..

 

4.  Ο έλεγχος για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδι­οκτήτες ή εκμεταλλευόμενοι τις επιχειρήσεις ή εγκατα­στάσεις, που αφορούν. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, που αφορούν δημόσια θεάματα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.

 

5. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κα­τασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής τους.

 

 

Αρθρο 15

 

Έλεγχος κατασβεστικών μέσων και υλικών

 

1. Τα διατιθέμενα στην αγορά κατασβεστικά μέσα και υλικά υπόκεινται, πέραν των άλλων ελέγχων και σε έλεγ­χο καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Πυροσβεστικό Σώμα. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομάς και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα θέματα συνεργα­σίας των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα, ο τρόπος ελέγχου και η διαδικασία, το ύψος, τα αρμόδια όργανα και η δι­αδικασία επιβολής του προστίμου, η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταχώριση σε μη­τρώο των κατασβεστικών υλικών και μέσων, η διαδικασία ελέγχου της φυσικοχημικής τους συμπεριφοράς, οι όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αποτροπή ενδεχόμενων βλαβών στον ανθρώπινο οργανισμό και το περιβάλλον.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορί­ζονται η συγκρότηση, η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργί­ας Επιτροπών από Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήμονα για την αξιολόγηση υλικών και μέσων πυροπροστασίας ώστε να γίνονται αποδεκτά κατά την άσκηση της προ­ληπτικής πυροπροστασίας που διενεργείται από τα Γραφεία Πυρασφάλειας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

 

 

Αρθρο 16

 

Μετακινήσεις - άδειες - πειθαρχικό δίκαιο

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα μετακινήσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων και πειθαρχικού δικαίου, καθώς και άλλων θεμάτων υπηρεσιακών καταστάσεων, τις άδειες αυτού, ως επίσης και θέματα μετάταξης μεταξύ των διαφό­ρων κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, αποστρατείας, ειδικών καταστάσεων του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα μονιμοποίησης αυτού.

 

 

Αρθρο 17

 

Υγειονομική περίθαλψη

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη του προσω­πικού του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται από τους υγειονομικούς αξιωματικούς του ή από τους υγειονομικούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς του δημόσιου τομέα ή από ιατρούς ιδιώτες συμβεβλημένους με τον Οργα­νισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.). Η κατάσταση της υγείας του πυροσβεστικού προσωπι­κού κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Σώματος. Για τη φαρμακευτική περίθαλψη του εν ενεργεία ή εν συντάξει προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, εφαρμόζεται ό,τι ισχύει για τους δη­μόσιους υπαλλήλους. Το πυροσβεστικό προσωπικό κατά προτίμηση νοσηλεύεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζονται η διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, οι αρμοδιότητες τους, τα θέματα αναρρωτικών αδειών ή απαλλαγής από την υπηρεσία για λόγους ασθένειας, οι σχετικές υποχρεώσεις του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

Αρθρο 18

 

Αποδοχές - Προϋπολογισμός -Οικονομική Διαχείριση - Λέσχες

 

1. Οι αποδοχές του πυροσβεστικού προσωπικού καθο­ρίζονται κάθε φορά από το νόμο που ισχύει για το μισθολόγιο των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

2. Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ίδιο προϋπολογισμό, ως ειδικός φορέας, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όπου εγγράφονται κάθε έτος οι προ­βλεπόμενες από το άρθρο 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πιστώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του.

 

3.  Η Οικονομική Διαχείριση του Σώματος διεξάγεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του και οι δαπάνες πραγμα­τοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «Δημοσίου Λογιστικού».

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ρυθμίζονται ειδικά θέ­ματα διαχείρισης χρηματικού, υλικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπο­ρεί να συνιστάται λογαριασμός αλληλοβοήθειας του Πυροσβεστικού Σώματος με πόρους προερχόμενους αποκλειστικά από εισφορές του πυροσβεστικού προ­σωπικού, δωρεές και κληρονόμες.

 

6. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώ­ματος μπορεί να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα, που στεγάζονται Υπηρεσίες του Σώματος. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπι­κού, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και απαλλάσ­σονται από το φόρο εισοδήματος. Ειδικά για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στις λέσχες είναι δυνατόν να λειτουργεί και πρατήριο ειδών - τροφίμων, που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του προσωπικού. Η οργάνωση, η λειτουρ­γία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με την απόφαση ίδρυσης τους.

 

7.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό­ταση των Υπουργών Οικονομάς και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ιδρύονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παιδικοί σταθμοί για τα τέκνα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

8.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, ιδρύονται κατασκη­νώσεις για τα τέκνα των υπαλλήλων του Πυροσβεστι­κού Σώματος και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 

Αρθρο 19

 

Υλικές και ηθικές αμοιβές

 

1.  Στο πυροσβεστικό προσωπικό είναι δυνατή η χο­ρήγηση ηθικής ή υλικής αμοιβής για εξαίρετη δραστη­ριότητα ή προσπάθεια.

 

2.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρό­ταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα ηθικών και υλικών αμοιβών, καθώς επίσης οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο τρόπος και τα αρμόδια όργανα χορήγη­σης τους.

 

 

Αρθρο 20

 

Βράβευση Υπηρεσιών και πυροσβεστικού προσωπικού

 

1.  Στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, καθώς και για την αποτελεσματικότητα τους στο επιχειρησιακό έργο, απονέμονται ειδικά βραβεία.

 

2. Ειδικά βραβεία επίσης απονέμονται και σε πυροσβε­στικούς υπαλλήλους, που κατά το προηγούμενο έτος διακρίθηκαν με την ανώτερη ιεραρχικά ηθική αμοιβή για εξαίρετες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθη­κόντων τους.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθο­ρίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιο­λόγησης και βράβευσης, το είδος των βραβείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

Αρθρο 21

 

Κωδικοποίηση διατάξεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, επιτρέπεται να κωδικο­ποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν, καθώς και κάθε νόμου που ήθελε μετέπειτα εκδοθεί, που αφορούν το Πυροσβεστι­κό Σώμα και το προσωπικό του. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, και νέα κατάστρωση αυτού, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των μεταβα­τικών διατάξεων που δεν ισχύουν και η μεταφορά στη δημοτική γλώσσα.

 

 

Αρθρο 22

 

Καθιέρωση Ημέρας Αποστράτων και Ημέρα Μνήμης

 

1.  Η Κυριακή του Καλού Σαμαρείτη καθιερώνεται ως επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρα­τεία προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

2.  Ως ημέρα μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών καθιε­ρώνεται η 1211 Νοεμβρίου, ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου.

 

 

Αρθρο 23

 

Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού

 

1. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 3463/ 2006 (ΦΕΚ 114 Α') δεν εφαρμόζονται για τους πυροσβε­στικούς υπαλλήλους που εκλέγονται σύμβουλοι δημο­τικών και τοπικών διαμερισμάτων.

 

2.α. Για την εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε Αξιωματικούς και λοιπό προσωπικό Πυρο­σβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών και σε προσωπικό Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ο.Τ.Α., μεικτών και ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, κατα­βάλλεται, υπέρ του Δημοσίου, αποζημίωση από τους ενδιαφερομένους.

β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της δαπάνης του εκπαιδευτι­κού προγράμματος, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α') αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

«2. Στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρε­τούν στις Ε.Μ.Α.Κ. και είναι πτυχιούχοι υποβρύχιοι κα­ταστροφείς ή πτυχιούχοι της Σχολής Αυτοδυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμκού Ναυτικού, χορηγείται ειδικό καταδυτικό επίδομα, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.»

 

Το επίδομα καταβάλλεται κάθε εξάμηνο, εφόσον πραγματοποιήσουν το εξάμηνο αυτό σωρευτικά:

α) Δύο καταδύσεις σε βάθος 25 μέτρων με παραμονή στο βυθό επί δέκα λεπτά.

β) Δύο ημερήσιες υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.

γ) Δύο νυχτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας σε απόσταση 800 μέτρων.

 

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α') προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

«ε. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων είναι μικρότερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες με το σύστημα των κατατακτηρίων εξετάσεων, που προβλέπεται στην προηγούμενη περί­πτωση.»

 

 

Αρθρο 24

 

Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α') αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής:

 

«Επιπλέον στο έργο του Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η συλλογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των επί μέρους εκτιμήσεων τρομοκρατικής απειλής, η περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση τους και η σύνταξη, ανά εξάμηνο, έκθεσης, με την οποία εκτιμάται σε εθνι­κό επίπεδο η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής (Εθνική Εκτίμηση Τρομοκρατικής Απειλής). Για το σκοπό αυτόν συνεργάζονται υποχρεωτικά οι αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας και το Λιμενικό Σώμα. Επίσης στη διάθεση του Συμβουλίου τίθενται όλες οι σχετικές πληροφορίες κάθε δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας.»

 

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 4019/1959 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 124/1975 (ΦΕΚ 172 Α'), του άρθρου 12 του ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α') και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α') προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

«Το επίδομα φυσιολογικού τοκετού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δ', καταβάλλεται κάθε φορά και στις περιπτώσεις καισαρικής τομής.

Το καταβαλλόμενο, κατά τα ανωτέρω, επίδομα φυσιο­λογικού τοκετού και καισαρικής τομής στις περιπτώσεις νεκρού εμβρύου χορηγείται, εφόσον έχουν συμπληρωθεί είκοσι έξι (26) εβδομάδες κύησης.»

 

 

Αρθρο 25

 

1.  Στο άρθρο 1 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α') προστί­θεται νέα παράγραφος 8, ως εξής:

 

«8. Επιτρέπεται η εισαγωγή και φοίτηση πολιτών ξέ­νων χωρών στις παραγωγικές Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, καθώς και στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνόμος. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι αλλοδαποί, οι οποίοι θα φοιτήσουν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός των ξένων σπουδα­στών κατά Σχολή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παροχή της εκπαίδευσης αυτών, τυχόν συμμετοχή τους στις δαπάνες εκπαίδευσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.»

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3387/2005 (ΦΕΚ 224 Α'), αντικαθί­σταται ως εξής:

 

«Κατ' εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε παραρτήματος, κατανέμονται στο παράρτημα της προτίμησης τους οι δόκιμοι αστυφύλακες που κατά σει­ρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') ή τέκνα θυμάτων από βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α') ή έχουν αδελφό δόκιμο αστυφύλακα.»

 

3.   Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Από τον αριθμό των δοκίμων, που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 12% συνολικά καλύπτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό:

α. Πολύτεκνοι και τέκνα τους.

β. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.

γ. Τέκνα αναγνωρισμένων βάσει της εκάστοτε ισχύου­σας νομοθεσίας ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

δ. Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσω­πικού που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.

ε. Γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους.»

 

 

Αρθρο 26

 

Τελικές - Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

1.  Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμον, που προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θε­μάτων προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εφαρμόζονται και για το προσωπικό και τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

2.  Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, μ; τις οποίες θα καθοριστούν θέματα υπηρεσιακής κατά­στασης του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Υπηρεσίες και το προσωπικό του εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες, κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.

 

3. Στην ισχύουσα για το πυροσβεστικό προσωπικό νο­μοθεσία οι όροι «Γενικών Υπηρεσιών» και «Ειδικών Υπη­ρεσιών» αντικαθίστανται εφεξής με τους όρους «Γενικών Καθηκόντων» και «Ειδικών Καθηκόντων» αντίστοιχα.

 

4.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κα­ταργούνται:

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4661/1930 (ΦΕΚ 153 Α').

β) Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2612/1998 (ΦΕΚ 112 Α').

Επίσης, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διά­ταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος, που ρυθμίζει θέματα, που διέπονται από αυτόν.

 

 

Αρθρο 27

 

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α') και το άρθρο έκτο του ν. 3482/2006 (ΦΕΚ 163 Α'), προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

 

«Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές αποτελούν όρους της σύμβασης, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νομικό πλαίσιο υλοποίησης της και ρυθμίζουν κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της δι­αδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη σχετικής συμβάσεως, ο Υπουργός μπορεί για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει με σύμβαση τη δι­ενέργεια δρομολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Η ισχύς του παρόντος εδαφίου αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2006.

Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δύνα­νται με απόφαση του Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις μήνες.»

 

 

Αρθρο 28

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.