ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006

Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Αρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Επιτροπή, που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α), με την υπ' αριθμ. 35442/6.9.2004 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1395 Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 

Αρθρο 1

Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

1.  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που κυρώθηκε με το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α').

 

2.  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

 

Αρθρο 2

Δήμοι - Κοινότητες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1. Δήμοι είναι:

α) Όσοι έχουν ήδη συσταθεί με νόμο.

β) Όσοι προέρχονται από ένωση Δήμων ή Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.

γ) Όσες Κοινότητες έχουν πληθυσμό άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή.

 

2.  Κοινότητες είναι όσες έχουν ήδη συσταθεί ή διατηρηθεί με νόμο.

 

3.  Οι Δήμοι διαιρούνται σε δημοτικά διαμερίσματα, σύμφωνα με το άρθρο 117.

 

4.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οι­κισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή της Κοι­νότητας και ονομάζεται «Τοπικό Διαμέρισμα».

Τοπικά διαμερίσματα αποτελούν, επίσης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α') και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α).

 

 

Αρθρο 3

 

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

 

1.  Δήμοι ή Κοινότητες που συνορεύουν μπορούν να ενωθούν σε έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής:

α. Δύο ή περισσότεροι όμοροι Δήμοι μπορούν να ενωθούν και να αποτελέσουν ένα Δήμο μετά από αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων που λαμβάνονται, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών κάθε συμβουλίου.

β. Μία ή περισσότερες Κοινότητες, που συνορεύουν με ένα Δήμο, μπορούν να ενωθούν με αυτόν, μετά από αποφάσεις των συμβουλίων τους και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών κάθε συμβουλίου.

γ. Δύο ή περισσότερες όμορες Κοινότητες μπορούν να ενωθούν και να αποτελέσουν ένα Δήμο, μετά από απο­φάσεις των συμβουλίων τους, που λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

 

2. Οι ενώσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν να γίνουν και κατόπιν τοπικού δημοψηφίσματος κατά τη διαδικασία του άρθρου 216.

 

3.  Με τις αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προτείνεται το όνομα και η έδρα του νέου Οργανισμού.

 

4.  Οι Δήμοι που δημιουργούνται με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, την οποία χρηματοδοτεί το Ειδικό Πρόγραμμα Ενώσεων (Ε.Π.Ε.), που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν. Οι πόροι του προέρχονται είτε από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους είτε από άλλες, εθνικές ή κοινοτικές, πηγές χρηματοδότησης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, καταρτίζεται το Ειδικό Πρόγραμμα Ενώσεων (Ε.Π.Ε.) και καθορίζεται η διαδικασία, το ύψος και ο τρόπος κατανομής των πόρων του.

 

5.  Για το χρόνο που υπολείπεται μετά την ένωση και μέχρι τη λήξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου τα αιρετά όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων, για όλα τα σχετικά δικαιώματα τους, θεωρείται ότι εξαντλούν την τετραετία για την οποία έχουν εκλεγεί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23.

 

 

Αρθρο 4

 

Προσάρτηση τοπικών διαμερισμάτων - οικισμών

 

1. Τοπικό διαμέρισμα μπορεί να προσαρτηθεί σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, με τον οποίο ή με την οποία συνο­ρεύει, κατόπιν τοπικού δημοψηφίσματος, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 216 και εφόσον συναι­νέσει ο Δήμος ή η Κοινότητα στον οποίο ζητείται να γίνει η προσάρτηση, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη και του Δήμου από τον οποίο πρόκειται να αποσχισθεί το το­πικό διαμέρισμα, όταν δεν συντρέχει η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 216. Η γνώμη αυτή παρέχεται από το δημοτικό συμβούλιο με την από­λυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

2.  Δεν επιτρέπεται να προσαρτηθεί τοπικό διαμέρισμα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα, πριν περάσει μία πενταετία από τότε που συστήθηκε ή προσαρτήθηκε.

 

3.  Οικισμός, που δεν συνορεύει με το Δήμο ή την Κοι­νότητα στον οποίο υπάγεται διοικητικά, προσαρτάται σε έναν από τους Δήμους ή Κοινότητες με τους οποίους συνορεύει. Για την προσάρτηση εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γραπτό αίτημα που υποβάλλεται από τους μισούς τουλάχιστον κατοίκους του οικισμού, οι οποίοι είναι και εκλογείς, καθώς και γνώμη της οικείας Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

 

4.  Αν ο παραπάνω οικισμός δεν ανήκει στον ίδιο νομό με το Δήμο ή την Κοινότητα με τον οποίο συνορεύει και στον οποίο θα προσαρτηθεί, το προεδρικό διάταγμα εκ­δίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γραπτό αίτημα που υποβάλλεται από τους μισούς τουλάχιστον κατοίκους του οικισμού, οι οποίοι είναι και εκλογείς, κα­θώς και γνώμη των οικείων Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.).

 

 

Αρθρο 5

 

Τύπος για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και τις μεταβολές

 

Για την ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και τις μεταβολές που προβλέπουν τα άρθρα 2, 3, 4 παρ. 1 και 36 εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης, το οποίο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά για όσες Κοινότητες συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 2, η αναγνώριση τους σε Δήμους γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο 6

 

Όνομα και έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων

 

1.  Το όνομα και η έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας ορίζεται με το νόμο ή με το προεδρικό διάταγμα ανα­γνώρισης του, σύμφωνα και με την πρόταση της παρα­γράφου 3 του άρθρου 3.

 

2.  Για τη μεταγραφή των ονομάτων με λατινικούς χα­ρακτήρες εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερι­κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τυποποίησης Γεω­γραφικών Ονομάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Εθνικής Αμυνας και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της Υδρο­γραφικής Υπηρεσίας του Ναυτικού και της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτο­διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί­κησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος της, τα αναπληρωματικά μέλη και ο γραμμα­τέας και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της.

 

3. Έδρα είναι ο οικισμός, στον οποίον εγκαθίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 και αίτημα του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδρα Δήμου, εφόσον συντρέχουν σχετικοί ιστορικοί λόγοι. Στην ιστορική έδρα μπορούν μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του δημοτικού συμ­βουλίου, καθώς και επίσημες εορτές και τελετές.

 

4.  Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να απο­φασίζει τη μεταφορά της έδρας του Δήμου ή της Κοινό­τητας με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνο­λικού αριθμού των μελών του. Αν κατά τον υπολογισμό των δύο τρίτων προκύπτει κλάσμα μικρότερο της μονά­δας, το κλάσμα αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Η μεταφορά της έδρας συντελείται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης.

 

5. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη να μεταφερθεί η έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας, εξαιτίας σεισμών, κα­τολισθήσεων ή άλλων φυσικών φαινομένων, ορίζεται υποχρεωτικά ως έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας άλ­λος οικισμός, που υπάρχει ήδη ή νέος οικισμός που δη­μιουργήθηκε και βρίσκεται μέσα στη διοικητική περιφέ­ρεια του Δήμου ή της Κοινότητας, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από γνώμη του οικείου συμβουλίου, η οποία δίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, αφό­του ζητηθεί.

 

 

Αρθρο 7

Μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων, οικισμών και θέσεων

 

 

1. Η μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμε­ρισμάτων και οικισμών γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, που απο­τελείται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο­κέντρωσης.

β) Τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομι­κών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργεί­ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

γ) Τον Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή τον Διευθυντή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτι­κού, όταν συζητούνται ονομασίες νήσων ή θαλάσσιων περιοχών.

δ) Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη­μίου Αθηνών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή του Πανεπιστημίου.

ε) Καθηγητή αρχαιολογίας, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το οικείο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

στ) Υπάλληλο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον

αρμόδιο Υπουργό.

ζ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.

Τα θέματα προς συζήτηση εισηγείται στο συμβούλιο ο Διευθυντής Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο νόμιμος ανα­πληρωτής του.

Νέο αίτημα μετονομασίας είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την πάροδο διετίας από την παροχή αρνητικής γνώ­μης του ανωτέρω Συμβουλίου.

Χρέη γραμματείας του συμβουλίου εκτελούν δύο υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. που ορίζονται με τους αναπληρω­τές τους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

2.  Οικισμοί που υπάρχουν ήδη ή δημιουργούνται για πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως αυτοτελείς, αν δεν έχουν όνομα, μπορούν να αποκτήσουν όνομα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.

Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με παραγγελία του Γενι­κού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

3.  Η μετονομασία θέσεων γίνεται με προεδρικό διά­ταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτε­ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.

Απαιτείται, επίσης, γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσω­τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, αφότου το δημοτικό ή το κοινοτικό συμβούλιο έλαβε το σχετικό ερώτημα. Αν η γνώμη δεν υποβληθεί μέσα σε αυτήν την προθεσμία, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται και χωρίς αυτήν.

 

 

Αρθρο 8

Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών

 

 

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου το­πικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επι­τροπής, στην οποία συμμετέχουν:

α. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης και Διοίκησης του νομού, ως πρόεδρος.

β. Δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή της και

γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπλη­ρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμ­ματέα της οικείας Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Περιφέρειας του κλάδου Π Ε Διοικη­τικού.

Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.

 

 

Αρθρο 9

 

Σφραγίδα και σήμα των Δήμων και Κοινοτήτων

 

1.  Η σφραγίδα των Δήμων και Κοινοτήτων είναι μελα­νού χρώματος και αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04 μ.. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108 Α'). Στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του Δήμου ή Κοινότη­τας και στον εξωτερικό οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ­ΚΡΑΤΙΑ» και «ΝΟΜΟΣ..................» την οποία ακολουθεί το όνομα του νομού στον οποίο ανήκει ο Δήμος ή η Κοι­νότητα.

 

2.  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να κάνουν χρή­ση σήματος δηλωτικού της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική τους περιφέρεια. Το σήμα κα­θορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου κατά συ­νεκτίμηση στοιχείων, που σχετίζονται με την ιστορία, τη μυθολογία, και τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυ­μιών.

 

 

Αρθρο 10

 

Εδαφική περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1.  Κάθε Δήμος και κάθε Κοινότητα έχει ενιαία εδαφική περιφέρεια. Κάθε τμήμα της Χώρας ανήκει στην περιφέ­ρεια ενός Δήμου ή Κοινότητας, όπως έχει, ήδη, καθορι­στεί.

 

2. Όταν η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας συ­μπίπτει με τα φυσικά όρια του νησιού, δεν γίνεται καθο­ρισμός ορίων.

 

3.  Σε νησιωτικές περιοχές Δήμοι και Κοινότητες θεω­ρούνται όμοροι, εφόσον περιλαμβάνονται σε τοπικό σύ­μπλεγμα νησιών ή γειτνιάζουν μεταξύ τους.

 

 

Αρθρο 11

 

Επιτροπή ορίων

 

1.  Τα όρια της περιφέρειας κάθε Δήμου ή Κοινότητας καθορίζονται από επιτροπή που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων Δήμων ή Κοινο­τήτων.

 

2.  Για τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η δημοτική και κοινοτική ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία των κατοίκων και οι ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων των οικισμών.

 

3.  Η επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από τον ειρηνο­δίκη ως πρόεδρο, τους δημάρχους ή προέδρους των εν­διαφερόμενων Δήμων ή Κοινοτήτων και ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο των ενδιαφερόμενων Δήμων ή Κοι­νοτήτων που υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια, κα­θώς και έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων και δύο (2) μηχανικούς της Περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας με ειδικότητα τοπογράφου μηχανι­κού. Αν το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αρνεί­ται να τους υποδείξει, οι σύμβουλοι ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

Αν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι ή Κοινότητες υπάγονται σε περισσότερα ειρηνοδικεία της ίδιας Περιφέρειας ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ορίζει έναν από τους ειρηνοδίκες ως πρόεδρο της επιτροπής. Αν υπάγονται σε περισσότερα Ειρηνοδικεία διαφόρων Περιφερειών, ο ειρηνοδίκης ορίζεται με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών αυτών, με την οποία συ­γκροτείται και η επιτροπή του πρώτου εδαφίου της πα­ρούσας.

Σε περίπτωση που μέλη της επιτροπής απουσιάζουν ή αρνούνται να λάβουν μέρος στις εργασίες της, η επιτρο­πή συνέρχεται και αποφασίζει νομίμως, εφόσον είναι πα­ρόντες τουλάχιστον ο πρόεδρος και δύο από τα μέλη της.

 

4. Θέματα που αφορούν στις συνεδριάσεις της επιτρο­πής, την επιτόπια μετάβαση των μελών της, καθώς και τη σύνταξη, την υποβολή και την κοινοποίηση της εκθέσε­ως, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι­κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

5.  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά των εκθέσεων της επιτροπής ορίων στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο.

 

6.  Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής κατά της απόφασης της επιτροπής δεν αναστέλλουν την εκτέλε­ση της απόφασης αυτής.

 

 

Αρθρο 12

Διαφορές από την εφαρμογή της νομοθεσίας καθορισμού ορίων της εδαφικής περιφέρειας των Δήμων και Κοινοτήτων

 

 

Οι διοικητικές διαφορές ουσίας που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τον καθορι­σμό των ορίων της εδαφικής περιφέρειας των Δήμων και Κοινοτήτων υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

 

 

Αρθρο 13

 

Νέος καθορισμός ορίων

 

1.  Δεν γίνεται νέος καθορισμός των ορίων Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον τα όρια αυτά έχουν καθορισθεί με έκθεση της Επιτροπής ορίων που δεν υπόκειται σε ένδι­κο μέσο ή με αμετάκλητη απόφαση του διοικητικού δικα­στηρίου ορίων ή του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου.

 

2.  Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνει νέος καθορισμός ορίων εφόσον: α) έχει υπάρξει σημαντική μεταβολή της μορφολογίας του εδάφους από φυσικά ή τεχνικά αίτια, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων Δήμων ή Κοινο­τήτων, β) έχει απολεσθεί η έκθεση της επιτροπής ή η σχετική δικαστική απόφαση, κατόπιν αιτήματος του Γενι­κού Γραμματέα της Περιφέρειας ή των ενδιαφερόμενων Δήμων ή Κοινοτήτων. Επίσης είναι επιτρεπτός ο καθορι­σμός ορίων κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή των ενδιαφερόμενων Δήμων ή Κοινο­τήτων, σε περίπτωση προσαρτήσεων τοπικών διαμερι­σμάτων και οικισμών κατά το άρθρο 4, εφόσον αυτά δεν έχουν καθοριστεί.

 

3.  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγού­μενη παράγραφο, η απώλεια της έκθεσης και της δικα­στικής απόφασης αποδεικνύεται, ιδίως με σχετική βεβαί­ωση του Ειρηνοδίκη ή του αρμόδιου τμήματος της Περι­φέρειας ή της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσω­τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

4. Σε περίπτωση που με την έκθεση της Επιτροπής ορί­ων ή την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου ορίων ή του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου έχουν υπαχθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου ή Κοινότητας οικισμοί, απογε­γραμμένοι ή μη, αυτοτελώς, οι οποίοι δεν αναφέρονται στο προεδρικό διάταγμα αναγνώρισης ή προσάρτησης του Δήμου ή της Κοινότητας, στα διοικητικά όρια του οποίου έχουν υπαχθεί, επιτρέπεται κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας νέος καθορι­σμός ορίων.

 

5. Επιτρέπεται κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμμα­τέα Περιφέρειας ή κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμε­νου Δήμου ή Κοινότητας νέος καθορισμός ορίων εφόσον έχει μεταφερθεί οικισμός στη διοικητική περιφέρεια άλ­λου όμορου Δήμου ή Κοινότητας.

 

 

Αρθρο 14

 

Δημοτικότητα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΗΜΟΤΕΣ

 

Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δημότης ενός μόνο Δήμου ή μιας μόνο Κοινότητας. Δημότες ενός Δήμου ή Κοινότη­τας είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο.

 

 

Αρθρο 15

 

Κτήση δημοτικότητας

 

1.  Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Οι γονείς υποχρε­ούνται, εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννη­σης του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν με αμε­τάκλητη δήλωση τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δημοτι­κότητα του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτι­κότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστε­ρα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δή­λωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.

Αν η επιμέλεια περιέλθει στον έναν από τους γονείς, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την τακτική διαδικασία, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότη­τα του γονέα αυτού.

 

2.  Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου εί­ναι δημότης η μητέρα του.

Σε περίπτωση αναγνώρισης, ενώ ήταν ανήλικο, μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης ανα­γνώρισης τη δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας από τότε που έγινε η αναγνώριση. Σε περίπτωση, επί­σης, αναγνώρισης με δικαστική απόφαση, αν η δημοτικό­τητα δεν καθορίζεται με αυτήν αποκτά εκείνη της μητέ­ρας του.

 

3. Το τέκνο που με τη γέννηση του δεν αποκτά αλλο­δαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας είναι δημό­της του Δήμου ή της Κοινότητας όπου γεννήθηκε ή βρέ­θηκε.

 

4.  Το πρόσωπο που υιοθετείται, ενώ είναι ανήλικος, αποκτά τη δημοτικότητα του θετού γονέα, αφότου υιο­θετήθηκε. Σε περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους ή υιο­θεσίας από τον ένα σύζυγο του ανήλικου τέκνου του άλ­λου, εφαρμόζονται και για το θετό τέκνο ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1.

 

5.  Ο ενήλικος Έλληνας πολίτης, που δεν είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο και συντρέχει νόμιμη περί­πτωση εγγραφής του, γίνεται δημότης στο Δήμο ή την Κοινότητα της κατοικίας του ή καταγωγής του, και αν εί­ναι κάτοικος εξωτερικού, στο Δήμο ή την Κοινότητα που επιθυμεί.

 

6. Ο αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθα­γένεια, με αίτηση του γίνεται δημότης στο Δήμο ή στην Κοινότητα της κατοικίας του ή αν είναι κάτοικος εξωτερι­κού στο Δήμο ή στην Κοινότητα που επιθυμεί.

 

7. Ο ενήλικος ή ο έγγαμος μπορεί με αίτηση του μετά από μία διετία να γίνει δημότης σε κάποιο Δήμο ή Κοινό­τητα, όταν αποκτά εκεί μόνιμη κατοικία. Αν ένας από τους γονείς μεταδημοτεύσει, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους στο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας από όπου μεταδημοτεύει, τη δημοτικό­τητα των ανήλικων τέκνων τους.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δή­λωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα αυ­τού που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότη­τα του, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικό­τητα τους. Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται για τη μεταδημότευση, αποδεικνύεται με βεβαίωση του Δημάρχου που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279.

 

8. Δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας για τη μεταδημότευση:

α) Του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτι­κότητα του άλλου.

β) Των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν από το γάμο.

γ) Του ενήλικου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχι­κή δημοτικότητα, που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυ­νατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.

 

 

Αρθρο 16

Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

 

1.  Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 15, όταν πρό­κειται μόνο για την υποβολή υποψηφιότητας σε δημοτι­κές και κοινοτικές εκλογές στους Δήμους και τις Κοινό­τητες των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στους Δήμους ή τις Κοινότητες των νομών, στην περιφέρεια των οποίων υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότητα που ο υπο­ψήφιος είναι ή ήταν πριν γραμμένος στα Μητρώα Αρρέ­νων ή στα δημοτολόγια ή στους εκλογικούς καταλό­γους.

 

2. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί από την 1η Αυ­γούστου του έτους διενέργειας των εκλογών μέχρι την προηγούμενη ημέρα της κατάθεσης στο αρμόδιο δικα­στήριο της δήλωσης κατάρτισης των συνδυασμών. Η απόφαση μεταδημότευσης εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στην ίδια προθεσμία και είναι αμέσως εκτελεστή.

Η απόφαση μεταδημότευσης παύει να ισχύει μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συν­δυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακη­ρύχθηκε υποψήφιος. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζε­ται, κατά τα λοιπά, η παράγραφος 7 του προηγούμενου άρθρου.

 

 

Αρθρο 17

 

Απώλεια της δημοτικότητας

 

Η απώλεια της δημοτικότητας επέρχεται αυτοδίκαια ανεξαρτήτως του χρόνου που συντελείται η σχετική δια­γραφή:

α) Με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.

β) Με την απόκτηση νέας δημοτικότητας Δήμου ή Κοι­νότητας.

 

 

Αρθρο 18

 

Δημοτολόγιο

 

1.α. Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε Δήμο και Κοινότη­τα, στο οποίο καταχωρούνται, με αίτηση των ενδιαφερό­μενων ή αυτεπάγγελτα, οι δημότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, με ιδιαίτερο, για κάθε οικογένεια, αύξο­ντα αριθμό (οικογενειακή μερίδα).

β. Οι εκλογικοί κατάλογοι των Δήμων και Κοινοτήτων καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία των εγγραφών και μεταβολών, που καταχωρούνται στα αντίστοιχα δημοτο­λόγια.

γ. Το σύνολο των δημοτολογίων των Δήμων και Κοινο­τήτων της Χώρας με όλες τις εγγραφές και μεταβολές που καταχωρούνται σε αυτά συγκροτούν το Εθνικό Δη­μοτολόγιο.

 

2. Στους Δήμους και Κοινότητες που προέρχονται από ένωση καταργηθέντων Δήμων και Κοινοτήτων το δημο­τολόγιο είναι ενιαίο και τηρείται κατά τοπικό διαμέρισμα.

 

3.  Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου τα σχετικά με τη δημοτικότητα έγγραφα εκδίδονται στο όνομα του νέου Δήμου ή Κοινότητας και, παραλλήλως, μνημονεύεται και το όνομα του τοπικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει ή από το οποίο κατάγεται ο δημότης.

 

 

Αρθρο 19

 

Δημοτικές αρχές

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΚΛΟΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

1.  Ο Δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τον Δήμαρχο.

 

2.  Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη σε Δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε Δήμους με πληθυ­σμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) σε Δήμους με πληθυ­σμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001-30.000) κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε Δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χι­λιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, τριάντα τρία (33) σε Δήμους με πληθυσμό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκα­τό χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, τριάντα επτά (37) σε Δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοί­κους, σαράντα ένα (41) σε Δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν έως πεντακόσιες χιλιάδες (150.001-500.000) κατοίκους και σαράντα πέντε (45) σε Δήμους με πληθυσμό πεντακοσίων χιλιάδων ενός κατοί­κων (500.001) και άνω. Στον αριθμό των συμβούλων δεν περιλαμβάνεται ο δήμαρχος.

 

 

Αρθρο 20

 

Κοινοτικές αρχές

 

1.  Η Κοινότητα διοικείται από το κοινοτικό συμβούλιο και τον πρόεδρο.

 

2.  Το κοινοτικό συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, σε Κοινότητες με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και έντεκα (11) σε Κοινότητες με πλη­θυσμό από δύο χιλιάδες έναν (2.001) κατοίκους και άνω.

 

3. Στον αριθμό των ανωτέρω συμβούλων περιλαμβάνε­ται και ο πρόεδρος.

 

Αρθρο 21

Δημοτικά διαμερίσματα - Όργανα

 

1. Όργανα του δημοτικού διαμερίσματος είναι:

α) Το συμβούλιο του διαμερίσματος.

β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου του διαμερίσματος.

 

2.  Το συμβούλιο του διαμερίσματος αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, τα οποία εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται την ίδια ημέρα που εκλέγεται το δημοτι­κό συμβούλιο και ο δήμαρχος, στα ίδια εκλογικά τμήμα­τα με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντι­προσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφό­ρους αντιπροσώπων.

 

3. Η εγκατάσταση των οργάνων κάθε δημοτικού διαμε­ρίσματος γίνεται τον ίδιο χρόνο και με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Σε κά­θε περίπτωση η θητεία του λήγει όταν λήξει η θητεία του δημοτικού συμβουλίου.

 

 

Αρθρο 22

 

Τοπικά διαμερίσματα - Όργανα

 

1.  Όργανα του τοπικού διαμερίσματος του Δήμου εί­ναι:

α) το τοπικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγο­νται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία, και

β) ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου.

 

2.  Το τοπικό συμβούλιο, το οποίο φέρει την ονομασία «Τοπικό Συμβούλιο.......» και στη συνέχεια το όνομα του Δήμου ή της Κοινότητας που καταργήθηκε με τη συνέ­νωση ή του οικισμού που προσαρτήθηκε, είναι επταμε­λές, προκειμένου για τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό δύο χιλιάδων ενός (2.001) κατοίκων και άνω, πενταμε­λές, προκειμένου για τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό πεντακοσίων ενός (501) έως δύο χιλιάδων (2.000) κατοί­κων και τριμελές, προκειμένου για τοπικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι πεντακόσιους (500) κατοίκους.

 

3.  Στα τοπικά διαμερίσματα που είναι έδρες των Δή­μων και έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοί­κων, δεν συνιστώνται τοπικά συμβούλια.

 

4.  Όργανο κάθε τοπικού διαμερίσματος Κοινότητας, που έχει συσταθεί με το ν. 2539/1997, είναι ο πάρεδρος.

 

5.  Στα τοπικά διαμερίσματα της έδρας της Κοινότητας δεν εκλέγεται πάρεδρος.

 

 

 

Αρθρο 23

Διάρκεια δημοτικής και κοινοτικής περιόδου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ

 

1. Ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της Κοινότητας και οι δη­μοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του δημο­τικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρε­δροι εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια.

 

2. Η εκλογή γίνεται κάθε τέταρτο έτος, τη δεύτερη Κυ­ριακή του μηνός Νοεμβρίου του έτους αυτού.

 

3.  Η εγκατάσταση των αρχών που έχουν εκλεγεί γίνε­ται την 1 η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και η θητεία τους λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

 

4. Αν σε ένα Δήμο ή σε μια Κοινότητα δεν επικυρώθη­κε τελεσίδικα η εκλογή έως την ημέρα της εγκατάστα­σης των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, η εγκατάστα­ση των αρχών αυτών γίνεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέ­ντε (15) ημερών από την επικύρωση και σε ημέρα που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Η θητεία των παλαιών αρχών παρατείνεται, ώσπου να εγκαταστα­θούν οι νέες.

 

5.  Η εκλογή των αρχών των Δήμων που αναγνωρίζο­νται έως το τέλος του μηνός Αυγούστου εντός των τριών πρώτων ετών της δημοτικής περιόδου γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου του έτους, κατά το οποίο έγινε η αναγνώριση. Η εγκατάσταση τους γίνε­ται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Στους Δήμους που αναγνωρίζονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους της δη­μοτικής περιόδου, εκτός από το τρίτο έτος, η εκλογή των αρχών γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου του επόμενου έτους μετά την αναγνώριση και η εγκατάσταση τους την 1 η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους μετά την αναγνώριση.

 

6.  Αν η αναγνώριση ενός νέου Δήμου έγινε μετά τον Αύγουστο του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου και έως το τέλος του Αυγούστου του τέταρτου έτους της περιόδου αυτής, τα αποτελέσματα των μεταβολών αρχί­ζουν από τις αμέσως επόμενες γενικές δημοτικές εκλο­γές.

 

 

Αρθρο 24

 

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών

 

Για την οριοθέτηση των εκλογικών δαπανών, τη δημο­σιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των συνδυα­σμών και των υποψηφίων κατά τις δημοτικές εκλογές, για την προεκλογική προβολή των δημοτικών συνδυα­σμών, των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβού­λων, για τις απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια του εκλογι­κού αγώνα, για τη δημοσιότητα των οικονομικών των αντίστοιχων συνδυασμών και υποψηφίων, για τον έλεγ­χο των οικονομικών και των εκλογικών παραβάσεων τού­των, για τις αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις, για τη διε­νέργεια των δημοσκοπήσεων και για όλα τα συναφή θέ­ματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 22 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

 

Αρθρο 25

 

Εκλογικό δικαίωμα

 

1.  Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές έχουν όλοι οι δημότες του Δήμου ή της Κοινότη­τας. Δικαίωμα να εκλέγουν τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές έχουν επίσης οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το όριο ηλικίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της νο­μοθεσίας περί εκλογής βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ημερο­μηνία γεννήσεως εκείνων που έχουν γεννηθεί το έτος αυτό.

 

2.  Οι στερήσεις του εκλογικού δικαιώματος που προ­βλέπει η νομοθεσία περί εκλογής βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

Αρθρο 26

 

Ασκηση του εκλογικού δικαιώματος

 

1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι γραμ­μένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των δημοτικών διαμερισμάτων, των μελών των τοπικών συμβουλίων, καθώς και των παρέδρων έχουν οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς κα­ταλόγους.

 

2.  Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρε­ωτική. Η υποχρέωση αυτή δεν συντρέχει για τους κατοί­κους του εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφί­ζουν.

 

3.  Στους δικαστικούς, στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελ­ληνική αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα, καθώς και στους υπαλλήλους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομι­κών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, που την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, χο­ρηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουρ­γία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να μεταβούν στο Δήμο ή στην Κοινότητα όπου δικαιούνται να ψηφίσουν.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το προ­σωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

 

Αρθρο 27

Εκλογικοί κατάλογοι

 

1. Οι εκλογικοί κατάλογοι, που ισχύουν για τις βουλευ­τικές εκλογές, ισχύουν και για τις εκλογές των δημοτι­κών και κοινοτικών αρχών, των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων, των τοπικών συμβουλίων και των παρέδρων με παράλληλη τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Κατά τις πρώτες εκλογές προς ανάδειξη των αρχών νέων Ο.Τ.Α. οι εκλογικοί τους κατάλογοι συντάσσονται κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 26 του π.δ. 351/2003 (ΦΕΚ316 Α'), όπως αυτό ισχύει.

 

 

Αρθρο 28

Προσόντα εκλογιμότητας

 

1.  Δήμαρχος, πρόεδρος Κοινότητας, δημοτικός ή κοι­νοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικού διαμερίσμα­τος, τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συ­μπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της διενέργειας των εκλογών.

 

2.  Δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δη­μοτικού διαμερίσματος, τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος μπορεί να εκλεγεί ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρω­παϊκής Ενωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

 

 

Αρθρο 29

 

Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 

1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, πρό­εδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικοί σύμβου­λοι και πάρεδροι:

α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυ­νάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.

β) Γενικοί Γραμματείς Δήμων και υπάλληλοι Δήμων ή Κοινοτήτων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου υπηρετούν, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κα­θώς και υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων που έχουν συ­στήσει ή στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι Δήμοι ή Κοινό­τητες, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασί­ας.

γ) Υπάλληλοι των Δήμων ή Κοινοτήτων, με οποιαδή­ποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, που συνενώνο­νται σε ένα Δήμο, στο νέο Δήμο που προκύπτει από τη συνένωση.

δ) Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά το χρόνο διενέργειας των εκλογών, στους Δήμους ή τις Κοινότητες, στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν κα­θήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γε­νικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, ένα έτος πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.

 

2.  Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμα τους, κατόπιν αμετάκλη­της καταδίκης, σύμφωνα με το άρθρο 146, για κακουργή­ματα, καθώς και για τα αδικήματα της παραχάραξης, της κιβδηλείας, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απιστίας, της απάτης, της καταπίεσης, της αιμομιξίας, της μαστροπείας, της σωματεμπορίας, της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, καθώς και της λαθρεμπορίας. Το κώλυμα αυτό ισχύει για την επόμενη της έκπτωσης δημοτική ή κοινοτική περίοδο.

 

3. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, πρό­εδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, τοπικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι:

α. Όποιοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα ή τα νομικά τους πρόσωπα, εξαιρουμένων των συνδέσμων, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινο­τικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως.

β. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτο­χοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με το Δήμο ή την Κοινότητα, εφόσον το πο­σοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εται­ρίας, εταίροι προσωπικών εταιριών, καθώς και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης.

Αν Δήμος ή Κοινότητα συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση που συμβάλλεται, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αντιπροσώπους του Δήμου ή της Κοινότητας που μετέχουν στη διοίκηση δημόσιων επιχει­ρήσεων, καθώς και δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων.

 

4.  Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, του προέ­δρου Κοινότητας, του προέδρου του συμβουλίου δημοτι­κού διαμερίσματος, του προέδρου του τοπικού συμβου­λίου, του παρέδρου ή οποιουδήποτε άλλου αιρετού αξιώματος σε όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώ­του βαθμού δεν αποτελεί λόγο ασυμβίβαστου ή αναστο­λής άσκησης του λειτουργήματος τους για τους:

α) Δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

β) Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων και Ε.Π. Τ.Ε.Ι., περι­λαμβανομένου και του ειδικού διδακτικού και επιστημο­νικού προσωπικού.

 

5.  Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, εφόσον η εκ­ποίηση έχει γίνει ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.

 

6.  Δεν αποτελούν κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα μέλους της διοίκησης και η ιδιότητα του υπαλλήλου δη­μοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητας τους.

 

7.  Το κώλυμα που προβλέπεται στις περιπτώσεις α' έως και γ' της παραγράφου 1 παύει να υπάρχει, αν τα πρόσωπα στα οποία συντρέχει παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακηρύξεως των υποψη­φίων. Η παραίτηση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον ειρηνοδίκη ή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος την υποβάλλει αμέσως στην αρχή που είναι αρμόδια να την αποδεχθεί. Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή από την επίδοση της και δεν μπορεί να ανακληθεί. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων που προβλέπει η παράγραφος 1 ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτηση τους δεν θίγονται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 πρέπει επιπροσθέτως να μην έχουν υπη­ρετήσει στο Δήμο ή στην Κοινότητα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα δύο (2) μήνες πριν τις εκλογές. Το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου δεν ισχύει για τους θρη­σκευτικούς λειτουργούς.

 

8. Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώ­πων δημοσίου δικαίου, εάν εκλεγούν δήμαρχοι, πρόε­δροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης σε υπηρεσία που εδρεύει στο Δήμο ή στην Κοινότητα, στην οποία εξελέγησαν.

 

9. Δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινο­τικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων, τοπικοί σύμβουλοι και πάρεδροι που αποδέχονται οποιο­δήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο Δήμο ή σε άλλη Κοινότητα εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίω­μα τους. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας με πρά­ξη του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβίβαστου και την έκπτωση από το αξίωμα.

 

10. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης δεν επιτρέπεται.

 

11.  Σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού οργάνου του πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλείεται.

 

 

Αρθρο 30

Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

 

1.  Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβου­λοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος και τοπικοί σύμβουλοι όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του Δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί­ου του ίδιου Δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρη­σης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημο­τικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου αυτού.

Δεν μπορούν να είναι πρόεδροι Κοινοτήτων, κοινοτικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι πρόσωπα που είναι οφειλέτες της Κοινότητας.

 

2. Αν ένας οφειλέτης του Δήμου, των νομικών προσώ­πων της προηγούμενης παραγράφου ή της Κοινότητας, εκλεγεί δήμαρχος, πρόεδρος Κοινότητας, δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος, σύμβουλος δημοτικού διαμερί­σματος, τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος, οφείλει να εξο­φλήσει την οφειλή του έως την ημέρα της εγκατάστα­σης των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του Δήμου, των ανωτέρω νομικών προσώπων ή της Κοι­νότητας μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλή­σουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η εξόφληση δεν γίνει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής, πλην της περίπτωσης διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπί­πτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους. Ο Γενικός Γραμ­ματέας της Περιφέρειας με πράξη του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβίβαστου της προηγούμενης παραγρά­φου και την έκπτωση από το αξίωμα.

 

Αρθρο 31

Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου

 

Ο δήμαρχος μπορεί να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα, εφόσον δεν παρακωλύεται η πλήρης εκτέλεση των δημαρχιακών του καθηκόντων.

 

 

 

Αρθρο 32

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

1.  Εφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής είναι ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα. Αυτός διο­ρίζει σε κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας του πρω­τοδικείου τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

 

2. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται:

α) Οι πρωτοδίκες και αντεισαγγελείς πρωτοδικών, καθώς και οι αντίστοιχοι πάρεδροι.

β) Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Οι πρωτοδίκες και οι πάρεδροι των διοικητικών πρωτοδικείων.

δ) Οι εισηγητές και οι δόκιμοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε) Οι ειρηνοδίκες και οι πταισματοδίκες,

στ) Οι σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

ζ) Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

η) Οι δικηγόροι.

θ) Οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι υπάλληλοι με βαθμό Α' και Β' της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρα­τείας και όλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών, των τακτικών διοικητικών δι­καστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των έμμισθων υπο­θηκοφυλακείων.

ι) Οι συμβολαιογράφοι,

ια) Οι έμμισθοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες,

ιβ) Οι Επιμελητές Ανηλίκων με βαθμό Α' και Β' των Δικαστηρίων Ανηλίκων της Χώρας και οι υπάλληλοι με βαθμό Α' και Β' της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργεί­ου Δικαιοσύνης.

 

3.  Αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής δεν μπορεί να διοριστεί όποιος έχει υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας του.

 

4.  Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης ο διορισμός αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής μπορεί να γίνει και έως την πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία.

 

5.  Αν τα πρόσωπα που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος δεν επαρκούν, ο έφορος ζητά από τον πρόεδρο πρωτοδικείου του κράτους, κατά προτίμηση του πλησιέστερου, να διορίσει ως αντιπροσώπους δικη­γόρους και συμβολαιογράφους που υπηρετούν στην πε­ριφέρεια του πρωτοδικείου.

Αν τα πρόσωπα που ορίζονται για να διορισθούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν επαρκούν, ο έφορος των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής μπορεί να διορίσει για συμπλήρω­ση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πο­λιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Νο­μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β' ή πτυχιούχοι άλλων σχολών, και οι οποίοι κατέχουν θέση προϊσταμένου, τουλάχιστον τμήματος, αρκεί να μην υπηρετούν σε υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας, σε εκλογικό τμήμα του οποίου διορίζονται.

 

6.  Πα την εφαρμογή των ανωτέρω οι Γενικοί Γραμμα­τείς Περιφερειών αποστέλλουν στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, προέδρους των Πρωτοδικείων, ονομαστικές καταστάσεις όλων των μόνι­μων δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειας τους, των μονίμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτο­διοίκησης, που μπορούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και απο­στέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Διεύθυνση Εκλογών).

Οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στους αποδέκτες οπωσδήποτε δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας.

 

7.  Οι δικηγόροι που είναι βουλευτές, καθώς και αυτοί που έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι, δεν διορίζονται αντι­πρόσωποι.

 

8.  Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής δεν ψηφί­ζουν, αν δεν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ασκούν τα καθήκοντα τους.

 

9. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτι­κών επιτροπών κληρώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ματαίωσης κατά το άρθρο 48 ή επανάληψης της ψηφοφορίας κατά το άρθρο 59 οι εκλογές διεξάγο­νται με τα ίδια μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

 

 

Αρθρο 33

 

Αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

 

Η ημερήσια αποζημίωση, οι ημέρες για τις οποίες πα­ρέχεται και τα οδοιπορικά έξοδα των αντιπροσώπων ορί­ζονται και καταβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές ρυθ­μίσεις για τις βουλευτικές εκλογές.

 

 

Αρθρο 34

Υποψηφιότητες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

1.  Η εκλογή του δημάρχου, του προέδρου της Κοινό­τητας, των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, των συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος, των τοπικών συμβούλων και του παρέδρου, γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

 

2.  Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

α. Έναν υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας.

β. Υποψήφιους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών ή κοινοτικών συμ­βούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 για τους Δήμους και του άρθρου 20 για τις Κοινότητες, μπορεί δε να αυξηθεί έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του αριθμού αυτού. Η ίδια αύξηση μπορεί να γίνει και στον αριθμό των υποψήφιων συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλο­ποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλά­σμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

γ. Σε κάθε συνδυασμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων μπορεί να περιλαμβάνονται μέχρι δύο (2) υποψή­φιοι, οι οποίοι διετέλεσαν αιρετοί για τρεις περιόδους στο αξίωμα του Δημάρχου ή για μία περίοδο στο αξίωμα του Δημάρχου και τρεις περιόδους σε εκείνο του προέ­δρου Κοινότητας σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του ίδιου νομού.

Για τους ανωτέρω υποψήφιους δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

δ. Υποψήφιους συμβούλους του δημοτικού διαμερί­σματος. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων του κάθε δημοτικού διαμερίσματος είναι ίσος τουλάχιστον με τον αριθμό των μελών του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος, με δυνατότητα προσαύξησης, σύμφωνα με την περίπτωση β' αυτής της παραγράφου.

ε. Υποψήφιους τοπικούς συμβούλους. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων για κάθε τοπικό συμβούλιο, είναι επτά (7) για τα επταμελή, πέντε (5) για τα πενταμελή και τρεις (3) για τα τριμελή και μπορεί να αυξηθεί έως εννέα (9), επτά (7) και τέσσερα (4), αντιστοίχως.

στ. Υποψήφιους παρέδρους. Ο αριθμός των υποψή­φιων παρέδρων για κάθε τοπικό διαμέρισμα Κοινότητας ορίζεται μέχρι δύο (2).

 

3.  Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος και τοπικών συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των υποψήφιων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται διακεκριμένα για τα δημοτικά συμβούλια και για τα συμβούλια των δημοτικών διαμερισμάτων, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στα άρθρα 19 παρ. 2 και 21 παρ. 2. Ομοίως υπολογίζεται και για τα κοινοτικά συμβούλια, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2. Ειδικά για τους υποψήφιους τοπικούς συμβούλους το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των υποψήφιων της κα­τηγορίας αυτής που περιλαμβάνονται σε κάθε συνδυασμό. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφί­σταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε κα­θεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψήφιων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

 

4.  Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας, ως μέλους δημοτικού συμβουλίου, ως μέλους άλλου τοπι­κού συμβουλίου και ως παρέδρου δεν επιτρέπεται.

 

5.  Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

 

 

Αρθρο 35

 

Κατάρτιση συνδυασμών

 

 

1.α) Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού, στην οποία πρέπει να ανα­γράφεται ρητά και το πατρώνυμο των υποψηφίων, η σει­ρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο:

α1. Πρώτο γράφεται το επώνυμο και το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας.

α2. Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του προηγούμενου άρ­θρου με την παράπλευρη σημείωση («χωρίς σταυρό προ­τίμησης») και έπονται με αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα και ονόματα των λοιπών υποψήφιων δημοτικών ή κοινο­τικών συμβούλων του συνδυασμού.

α3. Μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου δημάρχου και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των υποψήφιων μελών του συμβουλίου του πρώ­του δημοτικού διαμερίσματος. Κατά τον ίδιο τρόπο ανα­γράφονται στη συνέχεια τα επώνυμα και ονόματα των υποψήφιων μελών του συμβουλίου, καθενός από τα λοι­πά δημοτικά διαμερίσματα (δεύτερου, τρίτου κ.λπ.).

α4. Μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου δημάρχου και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και κάτω από την ονομασία του τοπικού συμβουλίου, ανα­γράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των υποψήφιων μελών του κάθε τοπικού συμβουλίου. Τα τοπικά συμβούλια αναγράφονται επίσης με την αλφαβη­τική σειρά της ονομασίας τους.

α5. Μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου προέδρου της Κοινότητας και των υποψήφιων κοινοτι­κών συμβούλων και κάτω από την ονομασία του τοπικού διαμερίσματος αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψήφιων παρέδρων.

Η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη:

ι) Αν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι τουλάχι­στον για το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των επταμελών και πενταμελών τοπικών συμβουλίων του Δήμου και το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των τριμελών. Το τυχόν κλάσμα που προκύπτει παραλείπεται.

ιι) Αν οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι δεν είναι λιγότε­ροι από τέσσερις (4) για τα επταμελή και από τρεις (3) για τα πενταμελή και τριμελή τοπικά συμβούλια.

iii) Αν δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι πάρε­δροι για όλα τα τοπικά διαμερίσματα.

Η μη ύπαρξη υποψήφιων συμβούλων για τα δημοτικά διαμερίσματα δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της δήλωσης του οικείου συνδυασμού.

β) Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πέραν του ονοματεπώνυμου με το οποίο είναι γραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα, το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά την αλφαβητική αναγραφή των υποψήφιων στη δή­λωση κατάρτισης συνδυασμού, ως δεύτερο επώνυμο:

β1. το επώνυμο του συζύγου τους, στην περίπτωση που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι γραμμένες με το πατρικό τους επώνυμο και

β2. το πατρικό τους επώνυμο, στην περίπτωση που στην οικογενειακή τους μερίδα είναι γραμμένες με το επώνυμο του συζύγου τους.

γ) Δίπλα ή κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρ­χου ή του υποψήφιου προέδρου της Κοινότητας γράφο­νται οι αντίστοιχες ενδείξεις. Αν λείπουν οι ενδείξεις αυ­τές στους συνδυασμούς των Δήμων όποιος είναι γραμ­μένος πρώτος θεωρείται «υποψήφιος δήμαρχος» και στους συνδυασμούς των Κοινοτήτων, όποιος είναι γραμ­μένος πρώτος θεωρείται «υποψήφιος πρόεδρος της Κοι­νότητας».

 

2. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και από έναν από τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή από τρεις (3) τουλάχιστον εκλογείς που είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου ή της Κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γραπτή αποδοχή κάθε προσώπου που προτείνεται με τη δήλωση.

 

3.  Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δή­μου ή της Κοινότητας, όπου είναι υποψήφιος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στε­ρηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρό­σκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέ­χουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29.

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύ­πτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβου­λος και σύμβουλος δημοτικού διαμερίσματος, πρόεδρος Κοινότητας και κοινοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό ευρώ (100), πενήντα ευρώ (50), πενήντα ευρώ (50) και τριάντα ευρώ (30). Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να γίνει αναπροσαρ­μογή των ποσών αυτών. Αντίστοιχο αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. δεν απαιτείται προκειμένου για Κοινότητες που έχουν πληθυσμό έως χίλιους (1.000) κατοίκους, καθώς και σε περίπτωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του μέλους του τοπικού συμβουλίου και του παρέδρου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου συμβούλου του δημοτικού διαμερίσματος ότι είναι κάτοικος της περιφέ­ρειας του δημοτικού διαμερίσματος για το οποίο είναι υποψήφιος.

 

4.  Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστε­ρα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για Δήμο και στον ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ψηφοφορία.

Έως τη λήξη αυτής της προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότη­τας. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, καθώς και γρα­πτή αποδοχή του προσώπου, που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση στο αρμόδιο δικαστήριο, καμία μεταβολή της δηλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν, σύμ­φωνα με το άρθρο 38.

 

5.  Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησι­μοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα σύμβολο θρησκευτι­κής λατρείας, η σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κρά­τους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμ­βλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και συμβό­λων ή εμβλημάτων του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 ή φωτογραφιών προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους σε αυτό. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμ­βλημα, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, η δήλωση είναι απαράδεκτη.

 

6.  Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απα­ράδεκτη. Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού που προβλέπει η παράγραφος 1, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας, καθώς και τους υποψήφιους συμβούλους χωρίς σταυρό προτίμησης. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από τα ελάχιστα όρια των παραγράφων 2 περιπτώσεις α', β' και δ' και 3 του άρθρου 34.

 

 

Αρθρο 36

Κατάργηση Κοινότητας και Τοπικού Διαμερίσματος σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση συνδυασμού

 

Αν σε μία Κοινότητα ματαιωθεί η εκλογή συμβούλων, επειδή δεν έχει υποβληθεί δήλωση συνδυασμού υποψη­φίων, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει αμέσως πρόγραμμα για την επανάληψη της εκλογής. Αν και κατά τη νέα εκλογή δεν δηλωθεί συνδυασμός υπο­ψηφίων, η Κοινότητα ενώνεται με το Δήμο ή την Κοινό­τητα που εδρεύει πλησιέστερα προς την έδρα της, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει, χωρίς τη διαδικασία επα­νάληψης και για τα τοπικά διαμερίσματα, αν δεν δηλωθεί συνδυασμός για τα τοπικά συμβούλια ή τον πάρεδρο. Στην περίπτωση αυτή το τοπικό διαμέρισμα καταργείται.

 

 

Αρθρο 37

 

Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

 

1.  Τη δεκάτη πέμπτη ημέρα πριν από την ψηφοφορία το πρωτοδικείο, αν πρόκειται για Δήμο και το ειρηνοδι­κείο αν πρόκειται για Κοινότητα, ανακηρύσσει σε δημό­σια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.

 

2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου και ο ειρηνοδίκης κοι­νοποιούν αμέσως στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέ­ρειας τις σχετικές αποφάσεις.

 

3.  Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κυρώνει και στέλνει αμέσως σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα πίνακα των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί.

 

4.  Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακήρυξη της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί ένσταση για παράβα­ση του νόμου κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών ή για έλλειψη νομίμων προσόντων ή για ύπαρξη κωλυμά­των των υποψήφιων.

 

 

Αρθρο 38

Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή πέθαναν

 

1.  Ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητα του. Η πα­ραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη την όγδοη ημέρα, το αργότερο, πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

 

2.  Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του υποψή­φιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας, τη θέση του στο συνδυασμό καταλαμβάνει είτε νέος υποψήφιος είτε ένας από τους υποψήφιους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους του συνδυασμού, ύστερα από δήλωση της πλειοψηφίας των υποψηφίων. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 35, καθώς και η γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντικαταστάτη υποψήφιο.

Αν δεν έγινε αντικατάσταση, τη θέση του δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας παίρνει όποιος δημοτικός ή κοινο­τικός σύμβουλος του συνδυασμού λάβει τις περισσότε­ρες ψήφους προτίμησης.

 

3.  Σε περίπτωση παραίτησης ή ανακήρυξης του ως υποψήφιου δημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ή θανόντος κατά την προηγούμενη παράγραφο ή θανά­του υποψήφιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, υπο­ψήφιου συμβούλου του δημοτικού διαμερίσματος ή υπο­ψήφιου τοπικού συμβούλου ή υποψήφιου παρέδρου, τη θέση του μπορεί να καταλάβει νέος υποψήφιος, ύστερα από δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου Κοι­νότητας ακόμη και αν έχει περάσει η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 35. Στη δήλωση επισυνάπτονται τα στοι­χεία που ορίζει το άρθρο 35, καθώς και η γραπτή αποδο­χή του προσώπου που προτείνεται. Για την παραίτηση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1. Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει αμέσως τον αντι­καταστάτη υποψήφιο.

 

4. Συνδυασμός, που περιέχει αριθμό υποψήφιων δημο­τικών ή κοινοτικών συμβούλων ή συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικών συμβούλων ή παρέδρων μικρό­τερο από το ελάχιστο όριο της παρ. 2 του άρθρου 34, εξαιτίας παραίτησης ή θανάτου υποψήφιων του, για τους οποίους δεν δηλώθηκε αντικατάσταση, θεωρείται νόμι­μος και μετέχει στην εκλογή.

 

 

Αρθρο 39

 

Δικαιώματα συνδυασμών

 

1.  Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογι­κό τμήμα, με γραπτή δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας.

 

2.  Επίσης κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να διορίζει πληρεξούσιο με συμβολαιογραφική δήλωση του υποψή­φιου δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας. Ο πληρεξού­σιος ενεργεί για λογαριασμό του συνδυασμού οτι­δήποτε μπορεί να ενεργήσει, σύμφωνα με το νόμο, ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας, κατά τη διεξαγωγή της εκλογής.

 

3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόε­δρος Κοινότητας έχει αποβιώσει ή παραιτηθεί, ο διορι­σμός των αντιπροσώπων και του πληρεξουσίου γίνεται με δήλωση της πλειοψηφίας των υποψήφιων του οικείου συνδυασμού.

 

4. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών και οι αναπληρωτές τους έχουν δικαίωμα να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας της εκλογής, ώσπου να σφραγιστούν οι σάκοι και να υποβάλουν κάθε είδους παρατηρήσεις και ενστάσεις.

 

5.  Δεν μπορούν να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπλη­ρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασμών ο δήμαρχος, ο πρόε­δρος της Κοινότητας, οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβου­λοι, οι σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπι­κοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι, όποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και όλοι όσοι δεν μπορούν να εκλεγούν σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν από την ημέρα της ανακήρυξης των συνδυασμών. Για την παραίτηση και την αποδοχή της εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29.

 

 

Αρθρο 40

 

Πρόγραμμα της εκλογής

 

1.  Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας εκδίδει και δημοσιεύει, με τοιχοκόλληση, σε όλες τις συνοικίες της πόλεως, σε όλα τα χωριά και τους οικισμούς του Δή­μου ή της Κοινότητας τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, πρόγραμμα που αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες που αρχίζει και τε­λειώνει, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τις έδρες για τις οποίες γίνεται η εκλογή και τους συνδυα­σμούς μαζί με τα ονόματα των υποψηφίων, που συγκρο­τούν κάθε συνδυασμό, όπως είναι γραμμένα στον πίνακα που έχει στείλει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.

 

2.  Το πρόγραμμα της πρώτης εκλογής σε νέο Δήμο ή Κοινότητα εκδίδεται και δημοσιεύεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

 

Αρθρο 41

 

Υπολογισμός προθεσμιών

 

1.  Στις προθεσμίες που ορίζονται κατά τη διαδικασία εκλογής των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, δεν υπο­λογίζεται η ημέρα της ψηφοφορίας.

 

2.  Η προθεσμία λήγει, μόλις παρέλθει και η τελευταία ημέρα της, έστω και αν είναι ημέρα αργίας.

 

 

 

 

Αρθρο 42

Μορφή των ψηφοδελτίων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ - ΦΑΚΕΛΟΙ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

1. Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί.

 

2. Τα ψηφοδέλτια, για όλη την επικράτεια, έχουν σχή­μα ορθογώνιο. Οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζο­νται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3.  Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση.

 

 

Αρθρο 43

 

Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων

 

1. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλ­τια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στον δήμαρχο ή στον πρόεδρο της Κοινότητας, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων της πε­ριφέρειας τους.

 

2.  Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειας του με ψηφοδέλτια, κατά είκοσι τοις εκατό (20%), τουλάχι­στον, περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος.

 

 

Αρθρο 44

 

Περιεχόμενο των ψηφοδελτίων

 

1.  Στο επάνω μέρος όλων των ψηφοδελτίων σημειώ­νονται το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, που έχουν τυχόν δηλωθεί και κάτω από αυτά τα ονόματα των υποψηφίων κατά το άρθρο 35.

α. Για κάθε δημοτικό διαμέρισμα εκτυπώνεται ιδιαίτε­ρο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται το επώνυμο και το όνομα του υποψήφιου δημάρχου και των υποψή­φιων δημοτικών συμβούλων. Ακολουθεί η ονομασία του δημοτικού διαμερίσματος και στη συνέχεια αναγράφο­νται τα ονόματα των υποψήφιων συμβούλων αυτού.

β. Για κάθε τοπικό διαμέρισμα Δήμου ή Κοινότητας εκτυπώνεται, επίσης, ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και υποψήφιων δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων. Ακολουθεί η ονομα­σία του τοπικού συμβουλίου ή του τοπικού διαμερίσμα­τος Κοινότητας και στη συνέχεια αναγράφονται τα ονό­ματα των υποψήφιων τοπικών συμβούλων ή παρέδρων, αντιστοίχως.

 

2.  Εγγραφές και διαγραφές δεν επιτρέπονται, και αν γίνουν, έχουν ως αποτέλεσμα την ακυρότητα του ψηφο­δελτίου.

 

3.  Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό που σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής από­χρωσης δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου, με εξαίρεση τους τυχόν υποψήφιους της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 για τους οποίους και δεν απαι­τείται σταυρός προτίμησης. Τυχόν θέση σταυρού σε αυ­τούς δεν επάγεται ακυρότητα.

 

4. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετι­κό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι γραμμένος και η εγκυ­ρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται, σύμφωνα με τη διά­ταξη της περιπτώσεως γ' της παρ. 1 του άρθρου 45.

 

5.  Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του προς έναν υποψήφιο κοινοτικό σύμβουλο, σημειώνοντας σταυρό δίπλα στο όνομα του στο ψηφοδέλτιο του συν­δυασμού. Στους Δήμους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, πλην των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στους οποίους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τριών υποψηφίων. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με πε­ρισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

 

6.  Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψήφιων συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος με εξαίρεση τα δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων Αθηναίων,  Θεσσαλονίκης και  Πειραιώς στους οποίους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προ­τίμηση του υπέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τριών υποψηφί­ων. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του προς έναν μόνο υποψήφιο τοπικού διαμερίσματος και πάρεδρο. Η προτίμηση αποτυπώνεται με τη σημείωση σταυρού παραπλεύρως των ονομάτων των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο του οικείου συνδυασμού.

 

7.  Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο πρόε­δρο της Κοινότητας δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψη­φοδελτίου.

 

 

Αρθρο 45

 

Ακυρα ψηφοδέλτια

 

1. Εκτός από την περίπτωση ακυρότητας κατά την πα­ράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν έχει σχήμα ή διαστάσεις που διαφέρουν κατά τρόπο εμφανή από αυτά που ορίζει η απόφαση που προ­βλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 42.

β) Αν έχει τυπωθεί σε χαρτί ή με μελάνι που το χρώμα του διαφέρει κατά τρόπο εμφανή από αυτό που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 42.

γ) Αν έχουν σημειωθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του λέ­ξεις, φράσεις, υπογραμμίσεις, στίγματα ή άλλα σημεία, εφόσον αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιά­ζουν με τρόπο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.

δ) Αν βρεθεί στο φάκελο με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού συνδυασμού ή με λευκά και

ε) Αν βρεθεί μέσα σε φάκελο που δεν είναι σύμφωνος με τις ρυθμίσεις του επόμενου άρθρου.

 

 

Αρθρο 46

 

Εκλογικοί φάκελοι

 

1.  Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψη­φοδέλτια, κατασκευάζονται για όλη την επικράτεια με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από χαρτί αδιαφανές σε λευκή απόχρωση και έχουν στην εμπρός πλευρά έντυπο γνώρισμα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαστάσεις των φακέλων και το έντυπο γνώρισμα τους.

 

2.  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης φροντίζει να αποστέλλεται, εγκαίρως, στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών επαρκής αριθμός φακέλων. Οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών φροντίζουν να διαβιβάζονται, εγκαίρως, οι φάκελοι αυτοί στις δημοτικές και κοινοτικές αρχές, που εφοδιάζουν τις εφορευτικές επιτροπές κάθε εκλογικού τμήματος της χωρικής αρμοδιότητας τους.

 

3.  Αν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω φάκελοι, η εφορευτική επιτροπή πιστοποιεί την έλλειψη και προμηθεύεται άλλους φακέλους, ομοιόμορφους.

 

4.  Εκτός από το έντυπο γνώρισμα, τίποτε άλλο δεν αναγράφεται πάνω στο φάκελο. Αν σημειωθούν πάνω στο φάκελο στίγματα, σημεία ή λέξεις, μπορούν να θεω­ρηθούν διακριτικά γνωρίσματα που παραβιάζουν με τρό­πο προφανή το απόρρητο της ψηφοφορίας.

 

 

Αρθρο 47

 

Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας

 

Η ψηφοφορία αρχίζει την 07.00' και λήγει την 19.00' ώρα της ίδιας ημέρας.

 

 

Αρθρο 48

 

Ματαίωση της ψηφοφορίας

 

Αν κατά την ημέρα της διενέργειας των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών, σε έναν Δήμο ή σε μία Κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα τους, δεν διε­ξήχθη η ψηφοφορία, αυτή γίνεται την επόμενη Τετάρτη.

 

 

Αρθρο 49

Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

 

1. Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευ­τών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του παρό­ντος.

 

2. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών αναφέρεται ο Νομάρχης, προκειμένου για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές νοείται ο Γενικός Γραμ­ματέας της οικείας Περιφέρειας.

 

 

 

Αρθρο 50

Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοί - Εκλογή Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας και Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

1. Στις εκλογές των δημάρχων και δημοτικών συμβού­λων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειο­ψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον σαράντα δύο τοις εκα­τό (42%) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες, όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 51, 57, και 59.

Στις Κοινότητες θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που συγκέντρωσε έστω και τη σχετική πλειοψηφία και επιλα­χόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μια έδρα, σύμ­φωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 51, 57 και 59.

 

2.  Δήμαρχος ή πρόεδρος της Κοινότητας εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

3.  Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στο τοπικό διαμέρισμα συνδυασμού, σύμφω­να με την παρ. 1 του άρθρου 128.

 

4.  Πάρεδροι στα τοπικά διαμερίσματα των Κοινοτήτων εκλέγονται οι υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν ο επιτυχών συνδυασμός δεν έχει υποψηφίους, πάρε­δρος εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψήφησε έναντι του αμέσως επόμενου, από πλευράς εκλογικής δύναμης, συνδυασμού.

 

 

Αρθρο 51

Κατανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων

 

1. Από το σύνολο των εδρών των δημοτικών ή κοινοτι­κών συμβούλων, τα τρία πέμπτα (3/5) ανήκουν στον επι­τυχόντα συνδυασμό και τα δύο πέμπτα (2/5) στους επι­λαχόντες, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφο­δελτίων, που έλαβε καθένας από αυτούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.

 

2.  Αν ο πρώτος συνδυασμός, σε όλους γενικά τους Δήμους, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό τους, καθώς και στις Κοινότητες, συγκεντρώνει ποσοστό έγκυρων ψηφο­δελτίων πάνω από εξήντα τοις εκατό (60%), τότε η κατα­νομή όλων των εδρών γίνεται αναλογικά μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές, σύμ­φωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5.

 

3.  Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών προ­κύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της μονάδας, δεν υπολογίζεται, ενώ, στην περίπτωση που προκύπτει κλά­σμα μεγαλύτερο του ημίσεως, στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.

Οι έδρες που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) των δημοτικών συμβούλων έχουν, αντί­στοιχα, ως εξής:

Στα 13μελή συμβούλια   8 και 5.

Στα 17μελή συμβούλια 10 και 7.

Στα 21 μελή συμβούλια 13 και 8.

Στα 27μελή συμβούλια 16 και 11.

Στα 33μελή συμβούλια 20 και 13.

Στα 37μελή συμβούλια 22 και 15.

Στα 41 μελή συμβούλια 25 και 16.

Στα 45μελή συμβούλια 27 και 18.

Οι έδρες των κοινοτικών συμβούλων έχουν αντίστοιχα ως εξής:

Στα 9μελή συμβούλια 5 και 4.

Στα 11 μελή συμβούλια 7 και 4.

 

4.  Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 1 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυασμοί, που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δυο πέμπτα (2/5), αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπό­μενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυα­σμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι επιλα­χόντες συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία εί­ναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχό­ντων συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, κατά σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίη­τα υπόλοιπα, παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατα­νέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε επι­λαχών συνδυασμός. Αν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αυτή καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοι­πο.

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθε­ση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα δεν δίδεται στο συνδυα­σμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψη­φοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενερ­γείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδι­κείο ή ειρηνοδικείο.

 

5.  Η αναλογική κατανομή των εδρών στην περίπτωση της παραγράφου 2 γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυα­σμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Στην περίπτωση αυτή ο επιτυχών συνδυασμός μπορεί να λάβει αριθμό εδρών που ξεπερνά το ποσοστό των τριών πέμπτων (3/5). Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότε­ρες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομέ­νουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συν­δυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.

Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρω­ση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρη­σιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυ­τές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθ­μό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυα­σμός.

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθε­ση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συν­δυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυ­ρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρω­τοδικείο ή ειρηνοδικείο.

 

6. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συν­δυασμός υποψηφίων, ο δήμαρχος, ο πρόεδρος Κοινότη­τας και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά, σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθ­μός των εδρών του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπλη­ρωματικοί.

 

 

Αρθρο 52

Κατανομή εδρών των συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος

 

 

1.  Για την εκλογή των συμβούλων των δημοτικών δια­μερισμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρ­θρων 50, 51, 55, 57, 58, 59 και 60.

 

2.  Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δη­μοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνό­λου των εδρών των συμβούλων σε κάθε δημοτικό διαμέ­ρισμα και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες συνδυα­σμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 51, 57 και 59.

 

3.  Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων σε κάθε διαμέρισμα λαμβάνε­ται υπόψη το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου.

 

 

Αρθρο 53

 

Κατανομή εδρών των τοπικών συμβούλων

 

1. Στις εκλογές των τοπικών συμβουλίων, σε κάθε το­πικό διαμέρισμα η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το τοπικό συμ­βούλιο του τοπικού διαμερίσματος, με τον ακόλουθο τρόπο:

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλο το τοπικό διαμέρισμα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο του τοπικού διαμερίσματος, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του τοπικού συμβουλίου, αυξη­μένο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει παρα­λειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυα­σμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης.

Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μια μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.

Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρω­ση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρη­σιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυ­τές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθ­μό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυα­σμός.

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθε­ση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συν­δυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυ­ρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσοτέρων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρω­τοδικείο.

 

2. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συν­δυασμός για το τοπικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του τοπι­κού συμβουλίου και οι τοπικοί σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι πρώτοι κατά σειρά σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθ­μός των εδρών του τοπικού συμβουλίου, εκλέγονται τα­κτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

 

3.  Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το τοπικό συμβούλιο τοπικού διαμερίσματος και ισοψηφή­σουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Οι έδρες των τοπικών συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμονται στον πλειοψηφούντα και στον επιλαχόντα συνδυασμό, αντί­στοιχα, ως εξής: στα επταμελή τέσσερις και τρεις (4 και 3), στα πενταμελή τρεις και δύο (3 και 2) και στα τριμελή δύο και μία (2 και 1).

 

4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Ο πρώτος συνδυα­σμός στα επταμελή τοπικά συμβούλια εκλέγει τον πρόε­δρο του τοπικού συμβουλίου και δύο ακόμη τοπικούς συμβούλους, ο δεύτερος συνδυασμός εκλέγει δύο τοπι­κούς συμβούλους και ο τρίτος συνδυασμός εκλέγει δύο τοπικούς συμβούλους.

Στα πενταμελή εκλέγουν αντίστοιχα τον πρόεδρο και έναν τοπικό σύμβουλο, δύο τοπικούς συμβούλους και έναν τοπικό σύμβουλο.

Στα τριμελή ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν τοπικό σύμ­βουλο.

Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

 

 

Αρθρο 54

Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι - Ισοψηφία

 

1. Τακτικοί δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι εκλέγο­νται, από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυα­σμούς του άρθρου 50, κατά σειρά, οι τυχόν υποψήφιοι της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 34 και έπονται αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι Κοινοτήτων των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχό­ντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.

 

2. Οι λοιποί υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλα­χόντων συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτι­κών συμβούλων τους, με τη σειρά των ψήφων προτίμη­σης.

 

3.  Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφή­σουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση.

 

 

Αρθρο 55

Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του δημοτικού διαμερίσματος - Ισοψηφία

 

1.  Τακτικοί σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων εκλέγονται από τους υποψήφιους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτίμησης.

 

2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπλη­ρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος με τη σειρά των ψήφων προτί­μησης.

 

3.  Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφή­σουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

 

 

Αρθρο 56

Τακτικοί και αναπληρωματικοί τοπικοί σύμβουλοι -Ισοψηφία

 

1.  Τακτικοί σύμβουλοι του τοπικού συμβουλίου εκλέ­γονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προ­τίμησης.

 

2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπλη­ρωματικοί των τακτικών συμβούλων του τοπικού συμ­βουλίου και του παρέδρου με τη σειρά των ψήφων προτί­μησης.

 

3.  Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού, περιλαμβα­νομένων και των παρέδρων, ισοψηφήσουν, το πρωτοδι­κείο ενεργεί κλήρωση.

 

 

Αρθρο 57

 

Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμών

 

1. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμο­νται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) στον επιτυχόντα συνδυασμό και κατά τα δυο πέμπτα (2/5) στον επιλαχόντα συνδυασμό.

 

2.  Αν ισοψηφήσουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί σε Κοινότητες, την κλήρωση ενεργεί το ειρηνοδικείο. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτή κατανέμο­νται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) στον επιτυχόντα συνδυα­σμό και τα δύο πέμπτα (2/5) αναλογικά στους επιλαχό­ντες συνδυασμούς με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 51.

 

3.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 και του άρθρου 54.

 

 

Αρθρο 58

Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογής

 

1.  Σε Κοινότητες όπου υπάρχει μόνο ένα εκλογικό τμήμα, η εφορευτική επιτροπή εξάγει το αποτέλεσμα της εκλογής και το δημοσιεύει αμέσως, με τοιχοκόλληση στο κοινοτικό κατάστημα.

 

2. Σε Δήμους και Κοινότητες όπου υπάρχουν περισσό­τερα από ένα, αλλά όχι περισσότερα από πέντε, εκλογι­κά τμήματα, οι εφορευτικές επιτροπές συνεδριάζουν με­τά το τέλος της διαλογής στην έδρα του Δήμου ή της Κοινότητας και, σύμφωνα με τα πρακτικά της ψηφοφορί­ας των τμημάτων, εξάγουν το γενικό αποτέλεσμα, που δημοσιεύεται αμέσως, με τοιχοκόλληση, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

 

3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες όπου υπάρχουν περισσότερα από πέντε εκλογικά τμήματα οι αντιπρόσω­ποι της δικαστικής αρχής στέλνουν με ασφαλή τρόπο τα εκλογικά στοιχεία στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, αν πρόκειται για Δήμο και στον ειρηνοδίκη, αν πρόκειται για Κοινότητα. Αφού συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου ή της Κοινότητας, ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης εξάγει το γενικό αποτέλεσμα, το οποίο δημοσιεύει αμέσως με τοι­χοκόλληση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα της έδρας του δικαστηρίου.

 

4.  Η τοιχοκόλληση και η δημοσίευση των προηγούμε­νων παραγράφων περιλαμβάνει πίνακα των αποτελε­σμάτων της ψηφοφορίας, ο οποίος καταρτίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για τη δημοσίευση των αποτε­λεσμάτων της ψηφοφορίας. Ο πίνακας αυτός περιέχει: α) τον αριθμό των γραμμένων εκλογέων, β) το συνολικό αριθμό ψηφισάντων, γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφο­δελτίων, δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων, ε) τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων και στ) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυ­ρων ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε κάθε συνδυασμός.

 

5. Οι εφορευτικές επιτροπές και ο πρόεδρος του πρω­τοδικείου ή ο ειρηνοδίκης γνωστοποιούν αμέσως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

 

Αρθρο 59

 

Επανάληψη της ψηφοφορίας

 

1. Στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκε­ντρώσει το ποσοστό, που απαιτεί το άρθρο 50 παρ. 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μό­νο ανάμεσα στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συν­δυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επίσης η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και στην περίπτωση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν συγκεντρώνοντας ο καθέ­νας ποσοστό τουλάχιστον σαράντα δύο τοις εκατό (42%). Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναλη­πτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί ισοψηφή­σουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

2.  Οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων διανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συν­δυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φά­σεις, που ονομάζονται κατανομές.

Στην πρώτη (Α) κατανομή διανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή διανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμ­βουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: για τα 13μελή συμβούλια 7 και   6 αντίστοιχα για τα 17μελή συμβούλια 9 και   8 αντίστοιχα για τα 21 μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα για τα 27μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα για τα 37μελή συμβούλια 19 και 18 αντίστοιχα για τα 41 μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα.

 

3.  Οι έδρες της Α' κατανομής διανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές με την ακόλουθη διαδικασία: Το σύνολο των έγκυρων ψη­φοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε Δήμο, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α' κατανομής αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α' κατανο­μής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυα­σμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α' κατανομής, οι έδρες που απομέ­νουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των συνδυασμών που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα, κατά σειρά, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμέ­νουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψη­φοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν έχει απομεί­νει προς διάθεση μία μόνο έδρα, την έδρα αυτή κατα­λαμβάνει ο συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχι­στον μία έδρα και παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμο­ποίητο υπόλοιπο.

 

4.  Για τη διανομή των εδρών της Β' κατανομής, υπο­λογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, έτσι ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που του απονεμήθηκαν από την Α' κατανομή, τα τρία πέμπτα (3/5) του όλου αριθμού των εδρών. Οι έδρες της Β' κατανομής που θα απομείνουν προς διάθεση, με­τά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συν­δυασμό, παραχωρούνται στο δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που τους έχουν απονεμηθεί από την Α' κατανομή ο επι­τυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β' κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στην απονο­μή των εδρών της Α' κατανομής, ανάμεσα στους υπό­λοιπους συνδυασμούς.

 

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν.

 

6.  Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυα­σμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν ο υπο­ψήφιος δήμαρχος του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφο­δελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

 

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο συνδυασμός του, που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετι­κή πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι, το πρωτοδικείο ενεργεί κλή­ρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συνδυασμού του. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του συν­δυασμού του και εκείνου που θα συμμετάσχει στη δεύτε­ρη κατανομή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

 

8. Αν κανείς από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνο ένας συνδυασμός το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α' κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το με­γαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι αυτών των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.

 

9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγο­νται με βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως που έλαβε καθένας στην ψηφο­φορία αυτή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 και του άρθρου 54.

 

 

Αρθρο 60

Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου Δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας

 

 

1.  Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας ο υποψήφιος δήμαρχος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητα του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση του που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με από­δειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη την τρίτη ημέρα, το αργότερο, πριν από την επαναληπτι­κή ψηφοφορία.

 

2. Αν ένας υποψήφιος δήμαρχος παραιτηθεί ή πεθάνει, η πλειοψηφία των υποψηφίων του συνδυασμού του δη­λώνει άλλο δήμαρχο.

 

3.  Αν εκείνος που έχει δηλωθεί ως υποψήφιος δήμαρ­χος είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού, η θέ­ση του ως συμβούλου μένει κενή.

 

4.  Η δήλωση για το νέο υποψήφιο δήμαρχο επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου ή στον ειρηνοδίκη το αργότε­ρο τη δεύτερη ημέρα πριν από την ψηφοφορία. Το αρμό­διο δικαστήριο ανακηρύσσει το νέο υποψήφιο σε δημό­σια συνεδρίαση ακόμη και την παραμονή της ψηφοφορί­ας.

 

5.  Αν δεν υποβληθεί δήλωση, δεν ανακηρύσσεται κα­νένας υποψήφιος και εκλέγεται δήμαρχος ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που θα λάβει τις περισσό­τερες ψήφους προτιμήσεως.

 

6.  Η επαναληπτική ψηφοφορία γίνεται από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους δικαστικούς αντι­προσώπους.

 

 

Αρθρο 61

Έκθεση πρακτικών και άσκηση ενστάσεων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

1.  Αμέσως μετά τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή άλλο μέλος της παραδίδει τα πρακτικά της, τα λοιπά εκλογικά έγγραφα, τα δέματα των ψηφοδελτίων ταξινο­μημένα κατά συνδυασμούς και με τη σειρά που είναι αριθμημένα, καθώς και τους φακέλους στον πρόεδρο πρωτοδικών, αν πρόκειται για Δήμο ή στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για Κοινότητα.

 

2. Ο πρόεδρος πρωτοδικών ή ο ειρηνοδίκης, εκθέτει τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελε­σμάτων της στο κατάστημα του πρωτοδικείου ή του ειρη­νοδικείου επί πέντε (5) ημέρες και συντάσσει για την έκ­θεση αυτή πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίσης έξω από το δικαστικό κατάστημα. Στο διάστημα αυτό οι εκλογείς μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών, καθώς και των λοιπών στοιχείων της εκλογής, προκειμένου να ασκήσουν ενστάσεις κατά του κύρους της.

 

3.  Οι εφορευτικές επιτροπές, μόλις δημοσιευθεί το αποτέλεσμα της εκλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58, γνωστοποιούν με ανακοίνωση τους, που δημοσιεύεται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατά­στημα και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου ή της Κοινό­τητας, ότι τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων της και με τα λοιπά στοιχεία θα εκτεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 58, η έκθεση των πρακτικών γνωστοποιείται με ανακοίνωση, που εκδίδει ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης, η οποία τοιχοκολλάται στο δημοτικό ή κοινοτικό κα­τάστημα και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και στο κατάστημα του δικαστηρίου.

 

 

Αρθρο 62

 

Επικύρωση της εκλογής

 

1. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις, το πολυμελές πρω­τοδικείο ή το ειρηνοδικείο επικυρώνει με απόφαση του το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυ­χόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας, τους τακτικούς και ανα­πληρωματικούς δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών διαμερισμάτων, των τοπικών συμβουλίων, καθώς και τους παρέδρους με τους αναπληρωματικούς τους.

Οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών διαμερισμάτων ή των τοπικών συμβουλίων και οι πάρεδροι κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσε­ως που έχουν λάβει, και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.

 

2. Ο πρόεδρος του πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης εκθέ­τει την απόφαση στο κατάστημα του δικαστηρίου επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες και στέλνει αντίγραφο της στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Όμοιο αντίγραφο της αποφάσεως στέλνει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας σε κάθε Δήμο και Κοινότη­τα της περιφέρειας του.

 

 

Αρθρο 63

 

Δικαίωμα ένστασης

 

Ένσταση μπορεί να ασκήσει:

α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και

β) όποιος υπήρξε υποψήφιος κατά τις εκλογές στον οι­κείο Δήμο ή Κοινότητα.

 

 

Αρθρο 64

 

Ασκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριο

 

1.  Η ένσταση ασκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατί­θεται μαζί με τρία αντίγραφα στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ή η άσκηση της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

 

2.  Το δικόγραφο της ένστασης απαιτείται να περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 251 του Κώδι­κα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97 Α').

 

3.  Οι ενστάσεις εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, στην πε­ριφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο οικείος Δήμος ή η Κοινότητα.

 

4. Η διαβίβαση της ένστασης στο αρμόδιο για την εκδί­καση της δικαστήριο γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζο­νται στο άρθρο 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

 

Αρθρο 65

 

Περιεχόμενο της ένστασης

 

1.  Η ένσταση στρέφεται κατά της πράξης, με την οποία ανακηρύσσονται οι συνδυασμοί των υποψηφίων ή κατά της κατ' άρθρο 58 πράξης, με την οποία εξάγεται το αποτέλεσμα της εκλογής ή κατά της κατ' άρθρο 62 από­φασης, με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασμοί που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί.

 

2. Λόγους ένστασης μπορούν να θεμελιώσουν:

α) οι παραβάσεις του νόμου κατά τη διεξαγωγή της εκλογής ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέ­σματος ή κατά την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυα­σμών ή κατά την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλα­χόντων συνδυασμών και των προσώπων που ανήκουν σε αυτούς ή

β) η έλλειψη νόμιμων προσόντων ή η συνδρομή νόμιμων κωλυμάτων σε πρόσωπα που έχουν εκλεγεί ή που είναι υποψήφια προς τούτο ή

γ) η ακυρότητα ή η εσφαλμένη αρίθμηση των ψηφοδελτίων.

 

 

Αρθρο 66

 

Προθεσμία για την άσκηση ενστάσεων

 

1.  Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από:

α) τη λήξη του χρόνου έκθεσης των πρακτικών της εκλογής και του πίνακα των αποτελεσμάτων, κατ' άρθρο 61 του παρόντος ή

β) την ανακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση των συνδυα­σμών των υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 37 του πα­ρόντος ή

γ) τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης με την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχό­ντες συνδυασμοί, καθώς και οι υποψήφιοι κάθε συνδυα­σμού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί, κατά το άρθρο 62 του παρόντος.

 

2.  Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου δεν παρεκτείνονται σε καμία περίπτωση.

 

3. Στις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 1, η έν­σταση δεν μπορεί να ασκηθεί, αν έχουν περάσει δεκαπέ­ντε (15) ή είκοσι (20) ημέρες, αντιστοίχως, από τη διε­νέργεια των εκλογών.

 

 

Αρθρο 67

 

Διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων

 

1.  Για τα θέματα της προδικασίας, της κύριας διαδικα­σίας, της παρέμβασης, της αντένστασης, της αποδεικτι­κής διαδικασίας, του παρεμπίπτοντος ελέγχου, της από­φασης του δικαστηρίου, καθώς και της γνωστοποίησης της εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253 έως και 260 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως κάθε φο­ρά ισχύει, ο οποίος και εφαρμόζεται για κάθε σχετικό θέ­μα, που δεν ρυθμίζεται, ειδικώς, από τις διατάξεις του παρόντος.

 

2.  Ο κατά το άρθρο 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικο­νομίας παρεμπίπτων έλεγχος της εγγραφής, μετεγγρα­φής ή διαγραφής εκλογέα στους ή από τους εκλογικούς καταλόγους του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, χωρεί κα­τά των πράξεων αυτών μόνο αν αυτές έγιναν κατά τη σύνταξη ή αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων κατά τη διάρκεια του έτους, που προηγείται της ημερομηνίας διενέργειας των δημοτικών ή κοινοτικών εκλογών.

 

3. Αίτηση αναθεώρησης, τριτανακοπή και αίτηση ερμη­νείας ή διόρθωσης ασκούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 261 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

 

Αρθρο 68

 

Αναίρεση

 

1.  Κατά των αποφάσεων που εκδόθηκαν από τα τριμε­λή διοικητικά πρωτοδικεία χωρεί, μόνο, αίτηση αναίρε­σης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση του πενθημέρου που ορίζεται στο άρθρο 260 παρ.1 του Κώδι­κα Διοικητικής Δικονομίας.

 

2.  Για την ασκηθείσα αναίρεση δεν χορηγείται αναστο­λή εκτέλεσης της προσβληθείσας αποφάσεως.

 

3. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών, το βραδύτερο, από την άσκηση της αναίρεσης.

 

4. Αν η τελεσίδικη απόφαση βάσει της οποίας έγινε η εγκατάσταση των αρχών Δήμου ή Κοινότητας αναιρεθεί και κριθεί κατ' ουσίαν η διαφορά από το αρμόδιο διοικητι­κό δικαστήριο, εκείνοι που ανακηρύσσονται ως επιτυχό­ντες μετά την αναιρετική απόφαση θεωρούνται ότι εγκαταστάθηκαν αναδρομικά, σύμφωνα με όσα ορίζο­νται στο άρθρο 23. Η αναδρομική αυτή εγκατάσταση δεν θίγει το κύρος των πράξεων που εκδόθηκαν ή δημοσιεύ­τηκαν από τις αρχές των οποίων η εκλογή ακυρώθηκε από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αναιρέσει την τελε­σίδικη απόφαση, βάσει της οποίας έγινε η εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, και αναπέμψει τη διαφορά για νέα κατ' ουσίαν κρίση στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεθείσα απόφαση, η εγκατάσταση των αρχών που έγινε βάσει της απόφασης αυτής δεν θίγεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την εκλο­γική αυτή διαφορά. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως.

 

 

Αρθρο 69

 

Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακυρώσεως

 

1.  Αν ακυρωθεί η εκλογή για παράβαση νόμου ή για οποιαδήποτε πλημμέλεια, επαναλαμβάνεται η ψηφοφο­ρία ανάμεσα στους ίδιους υποψηφίους, που είχαν ανακη­ρυχθεί νόμιμα.

 

2.  Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει χω­ρίς καθυστέρηση πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τους δη­μότες εκλογείς για την επανάληψη της εκλογής για τον υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής ή κοινοτικής περιό­δου. Το πρόγραμμα δημοσιεύεται με τοιχοκόλληση, δε­καπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την ψηφοφορία.

 

 

Αρθρο 70

 

Ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών

 

1.  Μετά την τελεσίδικη επικύρωση της εκλογής και ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συν­δυασμών ο δήμαρχος, ο πρόεδρος της Κοινότητας, οι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του δη­μοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πά­ρεδροι πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντα μου.»

 

2.  Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (χρονολογία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας.

 

3.  Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότη­τας και όλους τους συμβούλους που ορκίστηκαν.

Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στο Δήμο ή στην Κοινό­τητα και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα ανα­λαμβάνουν τα καθήκοντα τους από την ημέρα της εγκα­τάστασης.

 

4.  Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν πραγματοποιήθηκε, για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο δή­μαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας καλεί τον επιτυχό­ντα προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.

 

 

 

Αρθρο 71

 

Αποποίηση εκλογής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

 

1. Αν ένας δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότητας αποποιη­θεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας έως την παραμο­νή εγκαταστάσεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

2.  Αν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος ή σύμ­βουλος δημοτικού διαμερίσματος ή τοπικός σύμβουλος ή πάρεδρος αποποιηθεί την εκλογή του, οφείλει να το δηλώσει με έγγραφο στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας, αντίστοιχα, έως την παραμονή εγκαταστά­σεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

3. Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.

 

4. Όποιος δεν αποποιηθεί την εκλογή του και δεν δώ­σει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου μέσα στην προ­θεσμία των παραγράφων 1 και 2 εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα.

 

 

Αρθρο 72

 

Παραίτηση αιρετών οργάνων

 

1.  Η παραίτηση του δημάρχου και του προέδρου Κοι­νότητας υποβάλλεται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και γίνεται οριστική, αφότου ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας την αποδεχθεί. Αν ο Γενι­κός Γραμματέας της Περιφέρειας δεν την αποδεχθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

Αν πρόεδρος Κοινότητας παραιτηθεί από το αξίωμα του, παραμένει κοινοτικός σύμβουλος.

 

2.  Η παραίτηση των δημοτικών και κοινοτικών συμβού­λων, των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων, των τοπικών συμβούλων και των παρέδρων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο οικείο πρωτόκολλο.

Αν ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας δεν την απο­δέχεται, η παραίτηση γίνεται οριστική, αφότου υποβλη­θεί και πάλι με επίδοση, η οποία γίνεται με δικαστικό επι­μελητή.

 

3.  Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητας τους, υποβάλλεται γρα­πτώς στα όργανα, τα οποία τα εξέλεξαν ή τα διόρισαν.

Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία ασκούσαν καθήκοντα οι παραιτηθέντες.

Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση μηνός από την κατάθεση της σχετικής αίτη­σης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.

Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραιτήσεων, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

 

Αρθρο 73

Αναπλήρωση συμβούλων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

1.  Τις έδρες δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών διαμερισμάτων, των το­πικών συμβούλων και των παρέδρων που για οποιονδή­ποτε λόγο μένουν κενές, καταλαμβάνουν οι αναπληρω­ματικοί του ίδιου συνδυασμού.

Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας καλεί αμέσως τους αναπληρωματικούς συμβούλους ή παρέδρους, με τη σειρά της εκλογής τους, και αυτοί οφείλουν να πα­ρουσιαστούν για ορκωμοσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου τους επιδόθηκε η πρόσκληση. Η ορκωμοσία γί­νεται ενώπιον του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινό­τητας αναλόγως. Αν δεν παρουσιαστούν μέσα στην προ­θεσμία αυτή, αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του αναπληρωματικού.

Αν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών του συνδυασμού αυτού, καλούνται να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές, για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρω­ματικοί από άλλους συνδυασμούς, με τη σειρά της εκλο­γικής δύναμης των συνδυασμών και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί οι αναπληρωματικοί του κάθε συν­δυασμού.

Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, συμβουλίων δημοτικών διαμερι­σμάτων, τοπικών συμβουλίων και παρέδρων, εάν ο αριθ­μός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δή­μαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία, με τη σειρά της εκλογής τους.

 

2.  Αν μείνουν κενές έδρες συμβούλων των συνδυα­σμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συν­δυασμού, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας προκη­ρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τό­σων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.

 

3. Στην αναπληρωματική εκλογή εφαρμόζονται αναλό­γως οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που αφορούν την υποβολή υποψηφιότητας και την κατάρτιση συνδυα­σμών. Οι κενές θέσεις κατανέμονται ανάμεσα στους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψη­φοδελτίων, αναλόγως με την εκλογική δύναμη του καθε­νός από αυτούς.

 

4.  Στο τελευταίο όμως έτος της δημοτικής ή κοινοτι­κής περιόδου γίνεται εκλογή, μόνον αν οι σύμβουλοι που έχουν απομείνει δεν αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας.

 

5.  Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα, έστω και με ελλιπή σύνθεση, που δεν μπορεί πά­ντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποποιηθούν την εκλογή τους, παραιτηθούν, αποβιώσουν, εκπέσουν ή τεθούν σε αργία ή αν οι έδρες μείνουν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μέχρι οι κενές θέσεις να συμπλη­ρωθούν με αναπλήρωση ή με εκλογές ή με τη λήξη του χρόνου της αργίας.

 

6.  Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτι­κών συμβουλίων η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψη­φίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατα­σταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 23.

 

7. Όταν το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, επειδή υπάρχει έλλειψη μελών του, αναστέλλονται κάθε είδους προθεσμίες, των οποί­ων η τήρηση εξαρτάται από απόφαση του συμβουλίου, μέχρι να καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.

 

 

Αρθρο 74

 

Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

 

1.  Αν ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο διαλυθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 147, ο Γενικός Γραμ­ματέας της Περιφέρειας προκηρύσσει εκλογές ένα (1) μήνα το αργότερο από τη διάλυση. Κατά την εκλογή αυ­τή εκλέγονται και αναπληρωματικοί.

 

2.  Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας αναθέτει στον γραμματέα της Κοινότητας ή σε δημόσιο υπάλληλο τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινότητας, τα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογής, καθώς και τη διεξαγωγή των επειγουσών υπηρεσιακών υποθέσεων.

 

 

 

Αρθρο 75

 

Αρμοδιότητες

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

Ι. Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

 

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς:

 

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1.  Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.  Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.  Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητι­κών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχα­νικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδο­μικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

5.  Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυ­ξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.

6.  Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

7.  Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχεί­ριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντι­πλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

8.  Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προ­γράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρι­σμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκα­ταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

9.  Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.

10.  Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.

11.  Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευ­τικών χώρων υγρών καυσίμων.

12.  Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτι­ρίων.

13.  Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.

14.  Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοι­νοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, κα­θώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

 

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1.  Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ­στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2.  Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περι­φέρεια τους.

3.  Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.

4.  Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού κα­θαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδή­λωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομο­θεσία.

5.  Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

6.  Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

7.  Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

8.  Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλα­ση των περιοχών της περιφέρειας τους, κυρίως σε πε­ριοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλού­του και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλή­των.

9.  Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροτα­ξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

10. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμη­τηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

 

γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πό­λεων και των Οικισμών, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδί­ως:

1.  Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοι­πών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

2.  Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπη­ρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

3. Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμε­τάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.  Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρό­μων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορί­ας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διε­νεργούνται στην περιφέρεια τους, κατά τη σχετική νομο­θεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

6.  Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορι­σμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋ­ποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμ­φωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κεί­μενης νομοθεσίας.

7.  Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γρα­φείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του, την ποιότητα των προ­σφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

8.  Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέ­σεων της ίδρυσης και εγκατάστασης καταστημάτων, επι­χειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαι­οδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυ­σιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.

9. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργί­ας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστι­κών διατάξεων της διοίκησης.

10.  Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονο­μικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρεια τους, ο έλεγχος της ηχο­ρύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμ­φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11.  Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγ­χος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασί­ες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.

12.  Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικι­σμών.

13.  Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

14.  Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πι­νακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.

 

δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1.  Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι­κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δια­φόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2.  Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυ­ση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατο­λισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προ­σαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νη­σιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρω­παϊκού σχεδιασμού.

3.  Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμι­κού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέ­ρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρ­μόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της πε­ριοχής τους.

 

ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1.  Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντί­δα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικί­ας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής πε­ρίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέ­τη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.

2.  Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή­ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ια­τρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκα­τάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέ­ντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

3.  Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη­ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.

4.  Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια τους, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

5.  Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ­μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστι­κή ζωή της τοπικής κοινωνίας.

6.  Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι­κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ­σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

 

στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1.  Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτε­χνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτο­βάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συ­ντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτι­ρίων.

2.  Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

3.  Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα­σχόλησης παιδιών.

4.  Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

5.  Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστα­σία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που πα­ράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστι­κών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχο­λών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολι­τιστικών προγραμμάτων.

6.  Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.

7.  Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσια­κών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που πα­ραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

8.  Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

9.  Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10.  Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

11.  Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμνα­στηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτι­κών χώρων άθλησης.

12.  Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ­σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκ­δηλώσεων.

 

ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτι­κής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώ­πιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαί­νουν στα διοικητικά τους όρια.

2.  Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμά­των, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδια­σμού.

3.  Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτη­του δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.

 

II. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπε­δο, κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολι­τών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι αρμοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες:

1.  Η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρέ­νων, η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών που απορ­ρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δη­μιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.

2.  Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία κατα­χωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια τους και η έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων.

3.  Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και η έκδο­ση αντιγράφων.

4.  Η περιοδική ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης, που προκύ­πτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.

5.  Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

6.  Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας και αλλοδαπών και μετανάστευσης.

7.  Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών.

8.  Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρί­ων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χο­ρήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

9.  Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

10.0 έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τους χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμε­νων πληθυσμιακών ομάδων.

11.  Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφο­ρούν τα ζώα συντροφιάς.

12.  Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.

13.  Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημά­των και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατά­στασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομο­θεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.

14.  Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.

15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκα­τάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των προ­βλεπόμενων επιθεωρήσεων.

16.  Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυ­σης και λειτουργίας παιδότοπων και διάφορων ψυχαγω­γικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων της.

17. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνι­κών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών δια-δικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.

18. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μου­σικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.

19.  Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγο­ρών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α'), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.

20.  Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρεια τους.

21.  Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α..

22.  Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος τή­ρησης των σχετικών διατάξεων.

23.  Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

24. Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοπο­θέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριό­τητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και η παρα­χώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νο­μικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης των προδιαγραφών των διαφημι­στικών πλαισίων και επιγραφών, η αφαίρεση των παρά­νομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και η επι­βολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέ­σεις και τους όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

25. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκ­μίσθωσης μοτοποδηλάτων.

 

 

Αρθρο 76

 

Ασκηση αρμοδιοτήτων

 

1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρμο­διότητες τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύμφωνα με το άρθρο 79. Κατά την άσκηση των ανωτέ­ρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

α. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτι­κές που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες τους.

β. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμούς, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πό­ρους στην περιφέρεια τους.

γ. Τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη της αρμο­διότητας και την ανάγκη να διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσματική χρήση και η ισόρροπη κατανομή τους.

δ. Την ανάγκη να οργανώνουν τις παρεχόμενες υπη­ρεσίες με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα τους, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

ε. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιμης ανάπτυ­ξης των περιοχών τους.

 

2. Οι αρμοδιότητες της παρ. Ι του άρθρου 75 μπορούν να ασκηθούν προς όφελος:

α. ολόκληρης ή τμήματος της εδαφικής τους περιφέ­ρειας,

β. όλων ή μέρους των κατοίκων της περιφέρειας τους.

γ. σε διαδημοτικό επίπεδο μέσω σχετικών συμβάσεων ή διαδημοτικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις προβλέ­ψεις του παρόντος.

 

3.α. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των κατοίκων των Δήμων και Κοινοτήτων και για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων και των οικι­σμών μπορεί να συσταθεί, με τους Οργανισμούς Εσωτε­ρικής Υπηρεσίας, Δημοτική Αστυνομία, η οποία λειτουρ­γεί ως αυτοτελής υπηρεσία.

β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημό­σιων Εργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθο­ρίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, οι αρμοδιότητες της, καθώς και ο χρόνος έναρξης άσκησης τους σε σχέση με την οργάνωση της, ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται, η διάρθρωση των υπη­ρεσιών της, τα προσόντα και οι θέσεις κατά κατηγορίες, βαθμούς και κλάδους του προσωπικού της, καθώς και το σύστημα πρόσληψης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης τού­του, περιλαμβανομένων των καθηκόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ρεια.

 

4.  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονο­μικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων, είναι δυνατή η παροχή ειδικών κινήτρων και προβλέψεων ειδικών χρηματοδοτήσεων για την κά­λυψη άσκησης αρμοδιοτήτων από ορεινούς ή νησιωτι­κούς Δήμους ή Κοινότητες ή από Δήμους ή Κοινότητες σε φθίνουσες και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές κα­θορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα εάν αυ­τές ασκούνται από τους ίδιους ή σε διαδημοτικό επίπε­δο. Οι ενισχύσεις αυτές παρέχονται εντός των πλαισίων της υφιστάμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

5.  Όταν αιρετό όργανο Δήμου ή Κοινότητας απέχει παράνομα από την άσκηση της αρμοδιότητας του, θέτο­ντας σε σοβαρό και προφανή κίνδυνο το δημόσιο συμφέ­ρον, ο Γενικός Γραμματέας, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του, αναθέτει την άσκηση της, για τον απολύ­τως αναγκαίο χρόνο, σε αντίστοιχο όργανο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Αν στην περίπτωση αυτή δεν ασκηθεί η ανατεθείσα αρμοδιότητα μέσα στον απαιτούμενο από τις περιστάσεις χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εβδομάδα, τότε αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή ανατίθεται από τον ίδιο σε άλλο όργανο της Διοίκησης.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­σης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμό­διου Υπουργού, είναι δυνατόν να κωδικοποιούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την άσκηση κά­θε αρμοδιότητας και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο άσκησης τους.

 

 

Αρθρο 77

Γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών για ειδικά θέματα

 

1.  Προκειμένου οι κρατικές αρχές να εκδώσουν οποια­δήποτε διοικητική κανονιστική πράξη, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ρυθμιστικά ή χωροτα­ξικά σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλουν να ζητούν τη γνώμη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων ή των Κοινοτήτων ή των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύσουν, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια έως δέκα (10) Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η γνώμη όλων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.

β) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια περισσό­τερων από δέκα (10) Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Τοπι­κής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων.

γ) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων που υπάγονται σε περισσότερους νομούς, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου των το­πικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων.

δ) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια ολόκλη­ρης της Χώρας, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμ­βουλίου της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.

 

2. Όταν οι πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμε­νη παράγραφο αφορούν τα πολεοδομικά σχέδια, για την έκδοση τους απαιτείται η γνώμη μόνο των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων ή των Κοινοτήτων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύ­ουν οι πράξεις αυτές.

 

3.  Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 η γνώμη πρέπει να παρέχεται στην αρμόδια αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες, από τότε που ο Δήμος ή η Κοινότητα ή η ένωση έλαβε το σχετικό ερώτημα.

 

4.  Η διαφοροποίηση από τη γνώμη των οργάνων, που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία.

 

5.  Στα όργανα που καταρτίζουν τα προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία και την προ­στασία του περιβάλλοντος μετέχουν και εκπρόσωποι των Δήμων ή Κοινοτήτων ή των ενώσεων αυτών.

Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών λαμβά­νονται υπόψη οι γνώμες των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσε­ων των Δήμων και Κοινοτήτων της περιφέρειας, την οποία αφορούν τα προγράμματα, όπως ορίζει προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση  των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωρο­ταξίας και Δημόσιων Έργων.

Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται ο αριθμός των εκπρο­σώπων των Δήμων ή Κοινοτήτων ή των ενώσεων αυτών στα όργανα που καταρτίζουν τα προγράμματα και ο τρό­πος με τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι αυτοί.

 

6. Δεν επιτρέπεται απαλλοτρίωση, διάθεση, δέσμευση ή οποιουδήποτε είδους επέμβαση ή περιορισμός στη διοί­κηση, στη διαχείριση και στη διάθεση δημοτικών ή κοινο­τικών κτημάτων, έργων, υπηρεσιών και υδάτων αρδεύ­σεως ή υδρεύσεως, χωρίς προηγούμενη γνώμη του οι­κείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

 

Αρθρο 78

Προθεσμία για την απόφαση ή γνωμοδότηση από άλλες αρχές, οι οποίες  απαιτούνται για την έκδοση πράξεων από Δήμους και Κοινότητες

 

Όπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτεί­ται προηγούμενη απόφαση ή γνώμη οποιασδήποτε αρ­χής, για θέματα που αποφασίζουν οι Δήμοι, οι Κοινότη­τες και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η σχετική πράξη εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα τρίμη­νο, αφότου η αρμόδια αρχή παρέλαβε το σχετικό ερώτη­μα με τα προβλεπόμενα στοιχεία . Αν η προθεσμία αυτή περάσει χωρίς να έχει εκδοθεί η προαναφερόμενη πρά­ξη, τότε τα αρμόδια δημοτικά ή κοινοτικά όργανα απο­φασίζουν, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή η παροχή της.

 

 

Αρθρο 79

 

Κανονιστικές Αποφάσεις

 

1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:

α) θέτουν κανόνες:

α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πη­γές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων απο­θεμάτων από τη ρύπανση.

α.2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστι­κές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο.

α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρη­στους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικι­σμών, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών.

α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιο­ρισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώ­πιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους διάθεσης των απορριμμάτων, λαμβάνο­ντας υπόψη τις σχετικές πυροσβεστικές διατάξεις.

γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη,

λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπι­κές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.

δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις:

δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοι­νοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσια­κού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστου­γεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορι­κών δραστηριοτήτων.

δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλα­τειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρη­στων χώρων.

δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

δ4. Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θέρετρων, των κατασκηνώσεων και του­ριστικών εγκαταστάσεων.

ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδια­γραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματι­κούς χώρους, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου.

στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων, επι­χειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χο­ρήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνο­ντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την πυροπρο­στασία, για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, του οι­κοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορί­ζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την ίδρυ­ση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσι­κό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθη­τική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλε­ων και των οικισμών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης.

 

2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνο­νται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την από­λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συ­ντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτι­κής ή κοινοτικής περιόδου.

Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρ­χιακή επιτροπή.

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγηση της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.

Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επι­τροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτά­σεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φο­ρέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

 

3.  Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους.

 

4.  Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενο τους, στο δημοτι­κό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρ­θρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομα­διαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμέ­νουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δη­μοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρού­νται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας.

Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβά­νει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποί­ηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήπο­τε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

 

Αρθρο 80

 

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

1.  Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρα­σκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντή­ρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

 

2.  Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω κατα­στημάτων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χο­ρήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από από­φαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμ­βουλίου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, κα­θώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λει­τουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύ­ουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

3.  Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου κατα­στήματος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτε­λεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτη­δεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος κατα­θέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερό­μενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπο­γραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της περιο­χής, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδια­φερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προ­βλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υπο­δείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρ­μόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις ανα­γκαίες ενέργειες.

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δε­καπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋ­ποθέσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προ­έγκρισης ίδρυσης.

Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορή­γησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

 

4.  Εάν ο ενδιαφερόμενος, που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, επιθυμεί και άδεια λει­τουργίας μουσικής ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώ­ρου, μπορεί να υποβάλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που υπο­χρεούται να προσκομίσει μετά τη χορήγηση της προέ­γκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος να εκδοθούν και οι ανωτέρω σχετικές άδειες.

Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστή­ματα χορηγείται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή από τον πρόεδρο της Κοινότητας.

 

5.  Δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού.

Στην περίπτωση αυτή η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται υποχρεωτικά με νέα, η οποία εκδίδεται στο όνομα του προσώπου, που μεταβιβάστηκε το κατά­στημα, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία, που προβλέ­πεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας.

Για την αντικατάσταση της, ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το κατάστημα, υποβάλλει στον οι­κείο Δήμο ή Κοινότητα, πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πρόσωπο του, και υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταφοράς, επέκτασης ή αλλαγής της χρήσης του καταστήματος.

Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοι­νού με τον παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του από το χρόνο που πραγ­ματοποιείται η μεταβίβαση μέχρι την αντικατάσταση της άδειας.

 

6.  Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Κατ' εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρ­χος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέ­σεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

 

7.  Αρμόδιο όργανο για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του οικείου Δήμου ή Κοινό­τητας, είναι η δημοτική αστυνομία ή το όργανο, που ορί­ζεται για το σκοπό αυτόν από το οικείο δημοτικό ή κοι­νοτικό συμβούλιο και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει συσταθεί δημοτι­κή αστυνομία.

Το αρμόδιο όργανο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να ζητά τη συν­δρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α').

 

8.  Κατ' εξαίρεση, για καταστήματα υγειονομικού εν­διαφέροντος που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, αρ­μόδιο όργανο για τη χορήγηση των οικείων αδειών ίδρυ­σης και λειτουργίας είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Του­ρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειο­νομικές και λοιπές διατάξεις, που διέπουν τις αντίστοι­χες άδειες.

Όπου στις ρυθμίσεις αυτού του άρθρου αναφέρεται «Δήμος ή Κοινότητα», «δήμαρχος ή πρόεδρος Κοινότη­τας», «δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο», νοείται ο Ε.Ο.Τ. και τα όργανα αυτού. Η άδεια λειτουργίας μουσι­κής των ανωτέρω καταστημάτων χορηγείται από τη δη­μαρχιακή επιτροπή του οικείου Δήμου ή από τον πρόε­δρο της Κοινότητας.

 

9.  Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροτα­ξίας και Δημόσιων Εργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται θέματα διαδικασίας έκδοσης και ανάκλησης των αδειών, μεταβίβασης και με­τατροπής της άδειας, τρόπου σφράγισης των καταστη­μάτων, των γενικών υγειονομικών όρων που τα διέπουν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

10.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των κέντρων διασκέδασης, μπαρ και λοιπών καταστημάτων που προσφέρουν οινοπνευματώ­δη ποτά.

 

11.  Για τη έκδοση των αδειών του παρόντος, καθώς και του επόμενου άρθρου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., και η οποία δημοσιεύ­εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αρθρο 81

Εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων -Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών

 

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματο­γράφων και ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χο­ρηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του προη­γούμενου άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέ­σεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά.

 

 

Αρθρο 82

Ρύθμιση κυκλοφορίας

 

1.  Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθμι­ση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπη­ρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.

Κατ' εξαίρεση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α'), όπως ισχύει, εφόσον τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου αφο­ρούν:

α) Το εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο της Χώρας, τις παρακαμπτήριες οδούς αυτού και αυτές που το επηρεάζουν, καθώς και τα υπάρχοντα ή προγραμματιζόμενα συγκοι­νωνιακά έργα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων στο αστικό ή υπεραστικό δίκτυο.

β) Το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του π.δ. 183/1986 (ΦΕΚ 70 Α') και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή των οικείων Νομαρχών, των Δή­μων και Κοινοτήτων:

β1. Του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων και των Κοι­νοτήτων των Επαρχιών Αιγίνης, Κυθήρων, Τροιζηνίας, Ύδρας και του υπολοίπου Επαρχίας Πειραιώς.

β2. Του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

β3. Του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου.

β4. Του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και

β5. Των Δήμων Πατρέων και Λάρισας.

γ) Τις παρακαμπτήριες οδούς του βασικού δικτύου του προηγούμενου εδαφίου και τις οδούς που επηρεάζουν το ανωτέρω δίκτυο ή την κυκλοφορία στα όρια των Δή­μων ή Κοινοτήτων.

 

2.  Οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινο­τικών συμβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία κοινο­ποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενι­κής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Πε­ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

 

3.  Οι παραβάτες των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που αφορούν θέ­ματα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, τιμωρού­νται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/ 1999 (ΦΕΚ 57 Α').

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 10 και των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α') δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

 

Αρθρο 83

 

Δημοτική Συγκοινωνία

 

1.  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να ασκούν συ­γκοινωνιακό έργο για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιφέρειας τους, εφόσον το έργο αυ­τό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως τού­το διαπιστώνεται από τον οικείο Νομάρχη.

Για την εκτέλεση του έργου αυτού επιτρέπεται, ύστε­ρα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικώς λειτουργικές ανάγκες.

 

2.  Μπορούν, επίσης, να διενεργούν μεταφορές για τη μετακίνηση: α) κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες, όπως ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων και παι­διών, στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες, β) των εργα­ζομένων στους οικείους Δήμους και Κοινότητες και στα νομικά πρόσωπα αυτών και γ) μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο, εφόσον η μετακίνηση τους δεν είναι δυνατή με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης. Για θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών Δήμων ή Κοινοτήτων, αποφα­σίζει η οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

 

3.  Η εκτέλεση του έργου του άρθρου αυτού μπορεί να γίνεται και εκτός των διοικητικών τους ορίων, πραγματο­ποιείται δε είτε με ιδιόκτητα μέσα είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών ή υπεραστικών μέσων είτε με μίσθωση τουριστικών Δ.Χ. λεωφορείων. Η πραγματοποίηση μετα­φοράς παιδιών σύμφωνα με την περίπτωση α' της προη­γούμενης παραγράφου πραγματοποιείται με προδιαγρα­φές ασφαλείας που ισχύουν για τα αντίστοιχης κατηγο­ρίας μεταφορικά μέσα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 7, 10, 19 και 20 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') και των σχετι­κών διατάξεων του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α').

 

 

Αρθρο 84

 

Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας

 

1. Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαί­τερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.

 

2. Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α'), όπως ισχύει, σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυ­σμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Αποτε­λούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εί­ναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι, κοινωνιο­λόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομι­κοί.

Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

 

3. Εργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβα­τικότητας είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίη­σης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συ­ντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοι­νωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλά­βουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομε­σαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

 

 

Αρθρο 85

Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση

 

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία Ενημέρωσης για την Απασχόληση είναι συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο του Δήμου ή της Κοινότητας και έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη συμ­βουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρ­ρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης. Συγκροτού­νται και λειτουργούν με απόφαση του δημοτικού ή κοινο­τικού συμβουλίου και αποτελούνται από αιρετούς και κα­τοίκους του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Για την εκπλή­ρωση του σκοπού τους, συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους με τα κατά τόπους γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ., τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους αρ­μόδιους φορείς, καθώς και με τις επιχειρήσεις που λει­τουργούν στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

 

 

Αρθρο 86

 

Αρμοδιότητες του Δημάρχου

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τη διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, ο δήμαρ­χος:

α) Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής.

γ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει.

δ) Είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δή­μου και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος.

ζ) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενεια­κής κατάστασης των δημοτών.

η) Εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 279.

θ) Απαντά, εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε έναν (1) μήνα.

 

2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτρο­πής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έ­γκριση τη σχετική απόφαση του κατά την πρώτη συνε­δρίαση της δημαρχιακής επιτροπής.

 

3. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο διαπιστώ­σει ότι τα συμφέροντα του δημάρχου συγκρούονται με τα συμφέροντα του Δήμου, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος συν­δυασμού που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο.

Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχι­κό αδίκημα.

 

4.  Ο δήμαρχος δεν ευθύνεται αστικά, ποινικά και πει­θαρχικά για την εκτέλεση και μόνο των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή αναστα­λεί.

 

5.  Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έν­νοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

6 .Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, στα οποία έχει ανατεθεί η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.

 

 

Αρθρο 87

 

Αντιδήμαρχοι

 

1. Στους Δήμους τον δήμαρχο επικουρούν αντιδήμαρχοι. Σε Δήμους που έχουν πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000)  κατοίκους ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, ενώ στους Δήμους με πληθυσμό πάνω από δύο χιλιάδες έναν (2.001)  και έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζο­νται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι.

Σε Δήμους που έχουν πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιά­δες έναν (10.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοί­κους και σε Δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται έως τρεις (3) αντιδήμαρχοι.

Σε Δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) και έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοί­κους ορίζονται έως τέσσερις (4) αντιδήμαρχοι.

Σε Δήμους που έχουν πληθυσμό από σαράντα χιλιά­δες έναν (40.001) και έως εκατό χιλιάδες (100.000) κα­τοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.

Στους μεγαλύτερους Δήμους ο αριθμός των αντιδη­μάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί κατά τρεις (3) με απόφαση του δημο­τικού συμβουλίου.

Στους Δήμους που έχουν δέκα και πλέον τοπικά διαμε­ρίσματα μπορεί να ορίζεται ένας (1) επιπλέον αντιδήμαρ­χος πέραν εκείνων που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια.

 

2.  Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει με απόφαση του ο δήμαρχος. Με την επιφύ­λαξη του τελευταίου εδαφίου αυτής της παραγράφου, η θητεία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Ο δήμαρχος μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να αντικαθιστά, οποτεδήποτε, τον αντιδήμαρχο.

 

3. Ο δήμαρχος, με απόφαση του που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρ­χει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότη­τες του σε αντιδημάρχους.

 

 

Αρθρο 88

 

Εξουσιοδότηση υπογραφών

 

Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητι­κών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμ­βουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμε­ρίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.

 

 

Αρθρο 89

 

Αναπλήρωση του Δημάρχου

 

1. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκο­ντα του ασκεί ο αντιδήμαρχος που ορίζεται από αυτόν. Με την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων ορίζεται και ο αντιδήμαρχος που αναπληρώνει το δήμαρχο.

Όταν ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο και, αν δεν υπάρχει, σύμ­βουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από τον δήμαρχο. Αν δεν ορισθεί σύμβουλος, καθήκοντα δη­μάρχου ασκεί ο σύμβουλος που έχει εκλεγεί με τις πε­ρισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διενερ­γείται κλήρωση.

 

2.  Αν ο δήμαρχος έχει τεθεί σε αργία, τα καθήκοντα του ασκεί αντιδήμαρχος, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζε­ται, για την περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ανα­πληρωτής ένας από τους αντιδημάρχους ή δημοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν το δημο­τικό συμβούλιο δεν εκδώσει την ανωτέρω απόφαση μέ­σα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, αφότου ο δήμαρχος τέθηκε σε αργία, ή αν εκείνοι που ορίστηκαν αρνούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, τα καθήκοντα του δη­μάρχου ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμ­βουλος του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν αυτός δεν τα ασκήσει, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί ο δεύτερος κατά τη σειρά επιτυχίας του ίδιου συνδυασμού και, αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί, πλέον, ένας από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά επιτυχίας, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβού­λων του επιτυχόντος συνδυασμού.

Αν κανένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού δεν δέχεται να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε τα ασκεί ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυ­χίας σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού και, αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ο δεύτερος, ο τρίτος και οι επόμενοι μέχρι να εξαντληθούν οι σύμβου­λοι του συνδυασμού αυτού. Αν κανένας από τους συμ­βούλους και αυτού του συνδυασμού δεν δεχθεί να ασκή­σει τα καθήκοντα του δημάρχου, τότε τα ασκεί ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του επόμενου επιλα­χόντος συνδυασμού και, αν αυτός δεν δεχθεί να τα ασκήσει, τα ασκεί ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυ­χίας σύμβουλος, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του συνδυασμού. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και με τους επόμενους συνδυασμούς μέχρι να εξαντλη­θεί ο αριθμός των συμβούλων καθενός από αυτούς.

Όπου κατά τα ανωτέρω υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας, τα καθήκοντα του δημάρχου ασκεί εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικα­στηρίου.

Ο σύμβουλος που αναλαμβάνει κατά τα ανωτέρω να ασκήσει τα καθήκοντα του δημάρχου υπογράφει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντα αυτά, δήλωση ανάληψης των κα­θηκόντων δημάρχου, η οποία λαμβάνει αριθμό του γενι­κού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας του Δήμου και κοινο­ποιείται αυθημερόν προς το δημοτικό συμβούλιο, το λο­γιστήριο του Δήμου και προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

3.  Αν αυτός που έχει εκλεγεί δήμαρχος παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή η θέση του μείνει κενή, τα καθήκο­ντα του δημάρχου εκτελεί, ώσπου να εκλεγεί νέος δή­μαρχος, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περί­πτωση ισοψηφίας εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού, τα­κτικοί ή αναπληρωματικοί, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυα­σμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του πρώτου επιλαχόντος συνδυα­σμού, καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα του δημάρ­χου σύμβουλοι από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

4. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε των επιλαχόντων συνδυασμών ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί ένας υπάλληλος του Δήμου ή ένας δημόσιος υπάλληλος, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Ο υπάλληλος αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του δημάρχου μόνο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Στον υπάλληλο του Δήμου ή το δημόσιο υπάλληλο που ασκεί τα καθήκοντα του δημάρχου καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών της οργανικής του θέσης, το ήμισυ των εξόδων παραστάσε­ως που προβλέπονται για τον οικείο δήμαρχο και για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά.

 

5.  Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Γενι­κός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει σχετική διαπι­στωτική πράξη.

 

 

Αρθρο 90

 

Εκλογή νέου Δημάρχου

 

1. Αν η εκλογή του δημάρχου ακυρωθεί, επειδή αυτός που έχει εκλεγεί δεν είχε τα νόμιμα προσόντα, ή η θέση του δημάρχου μείνει κενή, επειδή αυτός που έχει εκλε­γεί αποποιήθηκε την εκλογή ή παραιτήθηκε ή εξέπεσε ή απεβίωσε, δήμαρχος εκλέγεται ένας από τους δημοτι­κούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμ­φωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

 

2.  Την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των δη­μοτικών αρχών και, σε κάθε άλλη περίπτωση, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρ­χονται στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλε­γεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε πε­ρίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που αναδεικνύεται μετά από κλήρωση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού έναν από αυτούς δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που απηύθυνε τη σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση επιδίδεται από οποιο­δήποτε δημόσιο ή δημοτικό όργανο, ακόμη και την παρα­μονή της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση υφίσταται απαρ­τία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

3.  Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η προη­γούμενη παράγραφος, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία θεωρείται ότι εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων, γίνεται κλήρω­ση ανάμεσα τους και θεωρείται ότι εκλέγεται εκείνος που κληρώθηκε. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομε­ρής μνεία στα πρακτικά.

 

4.  Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θε­ωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυ­χόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότε­ρους ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην εγκατάσταση των δημοτικών αρχών και στην οριστική εκλογή του δημάρχου, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί ο δημοτικός σύμβουλος του επιτυχό­ντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας διε­νεργείται κλήρωση.

 

5.  Η απόφαση για την εκλογή του δημάρχου υποβάλ­λεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ασκεί έλεγχο νομιμότη­τας της και εκδίδει απόφαση δέκα (10) ημέρες το αργό­τερο, αφότου την έλαβε. Αν δεν έχει επιτευχθεί η εκλο­γή ή έχει ματαιωθεί η συνεδρίαση, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, τα σχετικά πρακτικά υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών.

 

6. Αν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν δήμαρχο την πρώτη Κυριακή, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον μετά την παραλαβή της ακυρω­τικής απόφασης, οπότε τηρείται από την αρχή η σχετική διαδικασία.

 

7.  Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε του επιλαχόντος συνδυασμού ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του δημάρχου εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ή ένας δημόσιος υπάλληλος, που διορίζεται από τον Γε­νικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Αυτός ασκεί τις αρμο­διότητες του δημάρχου μόνο για να διεκπεραιώνει τρέ­χουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα. Η παράγραφος 4 του άρθρου 89 εφαρμόζεται, αναλόγως, ως προς τις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης.

 

8. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Γενι­κός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει σχετική διαπι­στωτική πράξη.

 

 

Αρθρο 91

 

Υποχρεώσεις δημάρχου και αντιδημάρχου

 

1. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στο Δήμο, με εξαίρεση τους δημάρχους και προέδρους Κοινοτήτων των Νομών Αττικής και Θεσσα­λονίκης, οι οποίοι μπορούν να κατοικούν σε οποιονδήπο­τε Δήμο ή Κοινότητα των αντίστοιχων νομών.

 

2.  Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συ­νολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμ­βουλίου. Η απουσία αυτή μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου.

 

 

Αρθρο 92

 

Εκλογή Προεδρείου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής πε­ριόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συμ­βούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφί­ας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμ­βουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με φανερή ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα του. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας προτείνονται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό και ο Αντιπρόεδρος από το σύνολο της μειο­ψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθή­κοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του Δήμου. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τους υποψήφιους για τα αξιώμα­τα του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμ­βουλίου. Υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά εκλέγονται όποιοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των πα­ρόντων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την από­λυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκε­ντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τό­τε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρω­ση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο υποψήφιος για το αξίωμα αυτό αναδεικνύεται από το σύνολο της μειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψή­φιο Αντιπρόεδρο, αυτός υποδεικνύεται από την πλειο­ψηφία.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδει­ξη του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συ­γκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με­λών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψη­φοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφο­ρία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκε­ντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας μεγαλύτερης ή τουλάχι­στον ίσης με το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

 

2.  Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το συμβούλιο δεν συ­γκληθεί όπως ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, συ­νέρχεται χωρίς πρόσκληση την πρώτη Κυριακή του Ια­νουαρίου στις 10 το πρωί. Αν ο σύμβουλος του επιτυχό­ντος συνδυασμού που πλειοψήφησε απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, κα­τά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφα­ση του δικαστηρίου.

 

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρ­τία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυρια­κή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρα­γράφου 1.

Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περί­πτωση, Πρόεδρος και Γραμματέας, οι σύμβουλοι του επι­τυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τις περισ­σότερες ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και Αντιπρόεδρος ο σύμ­βουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της μειο­ψηφίας που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίμη­σης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.

 

4.  Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προ­θεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλο­γής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότε­ρο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.

 

5.  Αν ακυρωθεί οποιαδήποτε εκλογή για τα ανωτέρω αξιώματα, επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή, πέντε (5) ημέρες μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφά­σεως.

 

6.  Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, Αντι­προέδρου και του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστι­κή, αφότου το δημοτικό συμβούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το συμβούλιο προσκαλείται σε συνεδρίαση από τον σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περί­πτωση ισοψηφίας, από εκείνον που είναι γραμμένος πρώ­τος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο στην απόφαση ανακήρυξης των συμβούλων.

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την ανωτέρω σειρά.

Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ο παραιτούμενος παραμέ­νει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία.

Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλο­γή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία της παραγράφου 1.

 

 

Αρθρο 93

 

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

 

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέμα­τα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επι­τροπής.

 

2.  Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

 

3.  Καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

 

4.  Το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασιστικές ή γνω­μοδοτικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδί­ων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προ­γραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστι­κής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρη­ματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότη­σης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρ­φωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομουμένων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθο­ρισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), όπως κά­θε φορά ισχύει, και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

 

5. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό της παραγράφου 8 του άρθρου 95.

 

6. Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επεί­γουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

 

 

Αρθρο 94

 

Δημοτικές Παρατάξεις

 

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαί­ωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.

 

2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου διακρίνονται σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί, εφόσον ο τελευταίος έχει εκλέξει τουλάχιστον έναν δημοτικό σύμβουλο.

 

3.  Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμ­βουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περί­πτωση θανάτου, παραίτησης ή αδυναμίας του, ο σύμβου­λος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.

 

4.  Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωση του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.

 

5.  Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία μέ­λη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμ­βουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

 

 

Αρθρο 95

 

Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

1.  Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μή­να.

 

2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρί­αση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η δημαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμ­βουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτη­ση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητη­θούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφό­του εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύ­πτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυ­λοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη του ημίσεως (0,5).

Αν το συμβούλιο δεν συνεδριάσει το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστε­ρα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγη­τα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής κηρύσσεται έκπτωτος, από το προεδρικό αξίωμα, με απόφαση του ίδιου οργάνου.

 

3.  Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστη­μα. Επιπλέον είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην τυ­χόν υπάρχουσα ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκα­τάσταση των αρχών του Δήμου να δηλώσει στον πρό­εδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευ­ση της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

4.  Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χα­ρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνε­ται για το κατεπείγον των θεμάτων.

 

5.  Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρ­χος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψή­φο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύε­ται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψή­φου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.

 

6.  Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Το δημοτικό συμ­βούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διά­ταξης.

 

7.  Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προ­σκαλείται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου μετέχει στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετι­κή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.

 

8.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση της Κε­ντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δη­μοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αρθρο 96

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

1.  Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα με την προεδρία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμ­πτων (4/5) των μελών του και με αιτιολογημένη απόφα­ση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπο­ρεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Σε εξαιρε­τικές περιπτώσεις, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλ­ληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατά­στημα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκρι­μένη περίπτωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δημοτι­κό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και σε τοπικά δια­μερίσματα εκτός της έδρας του, εφόσον τούτο αποφασι­σθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του.

 

2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμι­συ πλέον ενός του αριθμού των μελών του.

 

3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβού­λιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρό­σκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.

 

4.  Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλ­λη διάταξη που ορίζει διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψη­φίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθ­μός άνω του ημίσεως της μονάδας, τότε αυτός στρογγυ­λοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα.

 

5.  Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρί­αση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζο­νται ως αρνητικές ψήφοι.

 

6.  Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέ­στερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρί­ασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θε­ωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβά­νονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκε­κριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζε­ται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφο­φορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού­νται για την απαρτία.

 

 

Αρθρο 97

 

Πρακτικά συνεδρίασης

 

1.  Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τηρού­νται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά κα­ταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο δημοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

 

2.  Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθ­μεί και μονογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλί­ου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετού­νται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν εί­ναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βί­ντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγρά­φονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν τη μονογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που αποτελεί συνέχεια της αριθμή­σεως των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.

Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.

 

3. Τα πρακτικά, για τα οποία ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέ­χουν στη συνεδρίαση.

Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνη­ση και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά. Η μη υπο­γραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της από­φασης.

 

4.  Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με διακεκριμένη αρίθμηση κατ' έτος. Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνε­ται για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε απόφαση του συμβου­λίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών.

 

5.  Οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος ζητήσει μπο­ρεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκ­δοση αντιγράφων.

 

6. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνο­νται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφά­σεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, εκτός αν άλ­λες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευ­ση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Οι κανο­νιστικού περιεχομένου αποφάσεις του δημοτικού συμ­βουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο δημοτικό κατά­στημα και οι ατομικές διοικητικές πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδει­κτικό από δημοτικό υπάλληλο ή άλλο δημόσιο όργανο.

 

7. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζη­τήσει, εγγράφως, κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυ­τών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντι­γράφων.

 

8.  Με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβου­λίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δή­μου όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνι­στά λόγο ακυρότητας της απόφασης.

 

 

Αρθρο 98

 

Υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων

 

1.  Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέ­χουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλί­ου και των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντα τους που προβλέπει ο νόμος.

Έχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των κα­θηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.

 

2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

 

3.  Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου­λίου, μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και, σε περίπτωση υποτρο­πής, κηρύσσεται έκπτωτος. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κινεί τη σχετική διαδικασία.

 

4.  Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκ­πτωτο.

 

 

Αρθρο 99

 

Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση

 

1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδο­τικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

 

2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διά­ταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκο­ντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.

 

Αρθρο 100

 

Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

 

1. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση και λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ευ­ταξία της συνεδρίασης. Μπορεί να ζητήσει και την απο­βολή κάθε προσώπου που διαταράσσει τη συνεδρίαση.

 

2. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπλη­ρώνει ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί με τις περισ­σότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρί­ου, ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.

 

3.  Το δημοτικό συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των δη­μοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από τον δήμαρ­χο και τη δημαρχιακή επιτροπή πληροφορίες και συγκε­κριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.

Το δημοτικό συμβούλιο, δια του προέδρου του, δύνα­ται να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες για να του δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. Η παρουσία των καλούμενων υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και σε αυτούς καταβάλλε­ται, για την παράσταση τους, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου, αποζημίωση αντίστοιχη με εκείνη που λαμ­βάνουν τα μέλη συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'), όπως ισχύει.

 

 

Αρθρο 101

 

Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

 

1.  Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του δημο­τικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η σύσταση επι­τροπών, στις οποίες συμμετέχουν όλες οι δημοτικές πα­ρατάξεις. Τα μέλη των επιτροπών αυτών, οι οποίες μελε­τούν και εισηγούνται θέματα που συζητεί το συμβούλιο, προτείνονται από τις αντίστοιχες παρατάξεις.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίω­σης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους. Το ύψος της ημερήσιας απο­ζημίωσης για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζε­ται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης στο εξω­τερικό καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου­σες σχετικές διατάξεις.

 

2.  θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάτα­ξη, ύστερα από πρόταση του δημάρχου, μπορούν να παραπεμφθούν σε επιτροπή μόνο με απόφαση του δημοτι­κού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται και προθεσμία για την υποβολή σχετικής μελέτης ή εισηγήσεως. Θέμα­τα που εισάγει, προς συζήτηση η δημαρχιακή επιτροπή, δεν παραπέμπονται σε επιτροπή.

Πλην των ανωτέρω θεμάτων, ο πρόεδρος δύναται να παραπέμπει σε επιτροπή οποιοδήποτε άλλο θέμα και πριν από την εγγραφή του στην ημερήσια διάταξη.

 

 

Αρθρο 102

 

Δημοτικό κατάστημα και βιβλία

 

1.  Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν στην έδρα τους ιδιαίτερο κατάστημα για τη στέγαση και τη λειτουρ­γία των υπηρεσιών τους.

 

2.  Κάθε Δήμος τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Τα βιβλία αυτά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο τρόπος τήρησης των βιβλίων σε Δή­μους που λειτουργεί σύστημα μηχανοργάνωσης.

 

 

Αρθρο 103

 

Δημαρχιακή Επιτροπή - Αρμοδιότητες

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1.  Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρ­χο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος ως πρόεδρο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαεπτά (17) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβού­λιο έχει έως και τριάντα τρία (33) μέλη, ή αν πρόκειται για Δήμο ο οποίος είναι πρωτεύουσα νομού και έχει πλη­θυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα τρία (33) μέλη.

Στη δημαρχιακή επιτροπή ανάλογα με τα θέματα που συζητά μετέχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, χωρίς δικαίω­μα ψήφου.

 

2.  Η δημαρχιακή επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιό­τητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου,

β) προελέγχει τον απολογισμό,

γ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διά­θεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 101, της παρ. 2 του άρθρου 140, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 158 και των άρθρων 202, 220, καθώς και στις περιπτώ­σεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρε­σιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαι­ρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

δ) με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξά­γει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρα­σιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συ­γκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημό­σιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

ε) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση στο δημοτι­κό συμβούλιο,

στ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοη­θημάτων και των ενδίκων μέσων,

ζ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοι­κητικές αρχές,

η) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και ειση­γείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβα­σμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000),

θ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

ι) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.

Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφαση της είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικα­στικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περι­πτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφω­να με την παράγραφο 3 του άρθρου 281.

 

3. Για τις περιπτώσεις στ', ζ' και η' της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνω­μοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγε­ται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομέ­νων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετι­κά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντι­κειμένου των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) της περί­πτωσης η' της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.

 

5.   Η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητας της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυ­τό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του.

 

 

Αρθρο 104

 

Εκλογή της Δημαρχιακής Επιτροπής

 

1. Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής πε­ριόδου, την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου, εκλέγει με φανερή ψηφοφορία τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής που προέρχονται από τους συμβούλους με την επιφύλα­ξη του πρώτου εδαφίου της επόμενης παραγράφου. Στις δημαρχιακές επιτροπές με πέντε (5) μέλη ένα (1) από τα μέλη τους, στις δημαρχιακές επιτροπές με επτά (7) μέλη δύο (2) από τα μέλη τους και στις δημαρχιακές επιτρο­πές με εννέα (9) μέλη τρία (3) από τα μέλη τους, προέρ­χονται από το σύνολο των συμβούλων των επιλαχόντων συνδυασμών και εκλέγονται από τα μέλη των ίδιων συν­δυασμών.

 

2. Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη της δημαρχιακής επιτροπής ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέ­ας του συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψή­φιους ισάριθμους με τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής. Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψη­φία, αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειο­ψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, οπό­τε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισο­ψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέ­λη, αν η επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και άνω, καθώς και ένα (1), επιπλέον, αναπληρωματικό μέ­λος στις πενταμελείς και δύο (2) στις επταμελείς και εννεαμελείς, από το σύνολο των μελών των επιλαχόντων συνδυασμών για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβου­λίου. Με την ίδια διαδικασία εκλέγονται νέα αναπληρω­ματικά μέλη σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθ­μός τούτων, ανά κατηγορία. Οι διατάξεις των παραγρά­φων 3 και 4 του άρθρου 92 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

Αν από τους επιλαχόντες συνδυασμούς δεν υπάρξει υποψήφιος ή τα εκλεγέντα από αυτούς τακτικά ή ανα­πληρωματικά μέλη παραιτηθούν, τότε στη θέση τους εκλέγεται σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας.

 

3. Το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου οι δημαρχιακές επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της δημαρχια­κής επιτροπής. Οι διατάξεις του άρθρου 92 εφαρμόζο­νται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

 

4.  Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μέ­νουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας.

 

 

Αρθρο 105

 

Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής

 

1. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα μέ­λη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.   Η  επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει από­φαση είναι το δημοτικό συμβούλιο.

 

2.  Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της δημαρ­χιακής επιτροπής προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ή ο σύμ­βουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

 

3.  Αν ένα μέλος της δημαρχιακής επιτροπής απουσιά­ζει αδικαιολόγητα από τρεις τουλάχιστον συνεχείς συ­νεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.

 

4.  Υπάλληλος του Δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της δημαρχιακής επιτροπής.

 

5.  Οι έχουσες εκτελεστό χαρακτήρα πράξεις της δη­μαρχιακής επιτροπής δημοσιεύονται σύμφωνα με τα ορι­ζόμενα στο άρθρο 97.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 95, των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 και των πα­ραγράφων 5 και 6 του άρθρου 96, καθώς και το άρθρο 99, εφαρμόζονται ανάλογα και στις δημαρχιακές επιτροπές.

 

 

Αρθρο 106

 

Αρμοδιότητες του Προέδρου της Κοινότητας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

1. Ο πρόεδρος της Κοινότητας:

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και καλεί το κοινο­τικό συμβούλιο σε συνεδρίαση.

β) Εισηγείται τα θέματα στο κοινοτικό συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του.

γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.

δ) Εκπροσωπεί την Κοινότητα στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Κοινότητα. Όταν δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζη­μία των κοινοτικών συμφερόντων από την αναβολή, μπο­ρεί και χωρίς απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και να ενερ­γεί κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που είναι αναγκαία για την προστασία των συμφερόντων της Κοινότητας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται, αμέσως, στο συμβούλιο για έγκριση.

ε) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της Κοινότητας και τις διευθύνει.

στ) Είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού της Κοι­νότητας και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχε­τικές διατάξεις για το διορισμό, τις υπηρεσιακές μεταβο­λές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ζ) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από τις υπηρεσίες της Κοινό­τητας.

η) Προσλαμβάνει και απολύει το ημερομίσθιο προσω­πικό μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του συμβουλίου.

θ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Κοινότη­τα.

ι) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών.

ια) Εκδίδει τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η βεβαίωση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 279 του παρόντος.

ιβ) Απαντά, εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εντός ενός (1) μηνός.

 

2. Ο πρόεδρος της Κοινότητας μπορεί με απόφαση του που δημοσιεύεται στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του στον αντι­πρόεδρο. Επίσης, ο πρόεδρος της Κοινότητας μπορεί κα­τά τον ίδιο τρόπο να αναθέτει την υπογραφή, κατ' εντο­λή του, εγγράφων και πιστοποιητικών σε κοινοτικό σύμ­βουλο.

 

3.  Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του προέδρου συγκρούονται με τα συμφέροντα της Κοινότητας, τα κα­θήκοντα του προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος και αν συ­ντρέχει στο πρόσωπο του ο ίδιος λόγος, άλλος σύμβου­λος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το κοινοτικό συμβούλιο. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

 

4.  Ο πρόεδρος της Κοινότητας δεν ευθύνεται αστικά, ποινικά και πειθαρχικά για τις πράξεις του κοινοτικού συμβουλίου που εκτελεί, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυ­ρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί. Ο Πρόεδρος της Κοινότη­τας δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρ­θρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για τον αντιπρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου στα οποία έχει ανατε­θεί η άσκηση αρμοδιοτήτων του προέδρου της Κοινότη­τας.

 

5.  Ο πρόεδρος της Κοινότητας δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου που εκτελεί, εάν ο ίδιος δεν συμμετέχει με την ψήφο του στην έκδοση τους.

 

6.  Αν ο πρόεδρος αρνείται να εκτελέσει μία απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, το συμβούλιο με απόφαση του αναθέτει την εκτέλεση της αποφάσεως αυτής στον αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση που και αυτός αρνείται, σε έναν σύμβουλο.

 

7.  Η διάταξη του άρθρου 91 εφαρμόζεται, αναλόγως, και για τον πρόεδρο της Κοινότητας.

 

 

Αρθρο 107

 

Εκλογή Αντιπροέδρου της Κοινότητας

 

1.  Κάθε διετία εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού που συ­νέρχονται στο κοινοτικό κατάστημα ύστερα από πρό­σκληση του προέδρου ένας από αυτούς ως αντι­πρόεδρος.

Για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 90.

 

2.  Η εκλογή αντιπροέδρου γίνεται την πρώτη Κυριακή του πρώτου και του τρίτου έτους της κοινοτικής περιό­δου. Η πρόσκληση για συνεδρίαση του συμβουλίου επι­δίδεται από οποιοδήποτε δημόσιο ή κοινοτικό όργανο, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.

 

3.  Αν η θέση του αντιπροέδρου μείνει κενή, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται με τον ίδιο τρόπο εκλογή νέου αντιπροέδρου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημε­ρών, αφότου έμεινε κενή η θέση. Η θητεία του νέου αντι­προέδρου διαρκεί όσο διάστημα απομένει έως τη συ­μπλήρωση της διετίας.

Αν για οποιονδήποτε λόγο μείνουν κενές η θέση του αντιπροέδρου και θέσεις συμβούλων του επιτυχόντος συνδυασμού, τακτικών και αναπληρωματικών, ώστε να μην υπάρχει πλειοψηφία για την εκλογή του αντι­προέδρου, αυτός εκλέγεται από ολόκληρο το κοινοτικό συμβούλιο.

 

 

Αρθρο 108

 

Αναπλήρωση του Προέδρου της Κοινότητας

 

1. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπλη­ρώνει σε όλα τα καθήκοντα του ο αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο αντιπρόεδρος, τον αναπλη­ρώνει ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού, που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, και σε περί­πτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.

 

2. Αν ο πρόεδρος της Κοινότητας έχει τεθεί σε αργία, τα καθήκοντα του ασκεί ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εάν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, το κοινοτικό συμβούλιο ορίζει αναπληρωτή του έναν κοινοτικό σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού. Αν το κοινοτικό συμβούλιο δεν ορίσει αναπληρωτή μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, αφότου ο πρόεδρος της Κοινότητας τέθηκε σε αργία ή, αν εκείνος που ορίστηκε αρνείται να ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινότητας, τα ασκεί ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του επιτυ­χόντος συνδυασμού. Αν αυτός δεν τα ασκήσει, τα καθή­κοντα του προέδρου της Κοινότητας ασκεί ο δεύτερος κατά τη σειρά επιτυχίας του ίδιου συνδυασμού, και αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ένας από τους επό­μενους του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά επιτυχίας, μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του επι­τυχόντος συνδυασμού.

Αν κανένας από τους συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού δεν δέχεται να ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινότητας, τότε ασκεί αυτά ο πρώτος κα­τά τη σειρά επιτυχίας σύμβουλος του πρώτου επιλαχό­ντος συνδυασμού και αν και αυτός δεν τα ασκήσει, τα ασκεί ο δεύτερος, ο τρίτος κ.λπ. μέχρι να εξαντληθούν οι σύμβουλοι του συνδυασμού αυτού. Αν κανένας από τους συμβούλους και αυτού του συνδυασμού δεν δεχθεί να ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινότητας, τότε ασκεί αυτά ο πρώτος κατά τη σειρά επιτυχίας σύμ­βουλος του επόμενου επιλαχόντος συνδυασμού, και αν αυτός δεν δεχθεί να τα ασκήσει, τα ασκεί ο αμέσως επό­μενος κατά σειρά επιτυχίας σύμβουλος, μέχρι να εξα­ντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του συνδυασμού. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με τον τέταρτο, πέμπτο συνδυα­σμό μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των συμβούλων του και ούτω καθ' εξής.

Όπου κατά τα ανωτέρω υπάρχει περίπτωση ισοψηφίας τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινότητας ασκεί εκεί­νος που αναδεικνύεται κατόπιν κλήρωσης.

Ο σύμβουλος που αναλαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, να ασκήσει τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινότητας υπογράφει, μόλις αναλάβει καθήκοντα, δήλωση αναλή­ψεως των καθηκόντων προέδρου της Κοινότητας, η οποία λαμβάνει αριθμό του γενικού πρωτοκόλλου της υπηρεσίας της Κοινότητας και κοινοποιείται αυθημερόν προς το κοινοτικό συμβούλιο, το λογιστήριο της Κοινό­τητας και προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας

 

3.  Αν αυτός που έχει εκλεγεί πρόεδρος της Κοινότη­τας παραιτηθεί, εκπέσει, ή πεθάνει, ώσπου να εκλεγεί νέος πρόεδρος τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος απουσιάζει ή κωλύε­ται ή δεν υπάρχει, τα καθήκοντα του προέδρου ασκεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλε­γεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού, τακτικοί ή ανα­πληρωματικοί, τα καθήκοντα του προέδρου εκτελεί ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, που είχε εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περί­πτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Αν δεν υπάρ­χουν σύμβουλοι του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντα του προέδρου σύμβουλοι από τους λοιπούς συνδυασμούς με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης και με τη σειρά που έχουν ανακηρυχθεί επιτυχόντες από το αρμόδιο δικαστήριο.

 

4. Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε των επιλαχόντων συνδυασμών ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του προέδρου εκτελεί ένας υπάλληλος της Κοινότητας ή ένας δημόσιος υπάλληλος, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Ο υπάλλη­λος αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του προέδρου μόνο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσιακές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέματα.

 

5. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Γενι­κός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

 

 

Αρθρο 109

 

Εκλογή νέου Προέδρου της Κοινότητας

 

1.  Αν η εκλογή του προέδρου της Κοινότητας ακυρω­θεί, επειδή αυτός που έχει εκλεγεί πρόεδρος της Κοινό­τητας δεν είχε τα νόμιμα προσόντα ή η θέση του προέ­δρου της Κοινότητας μείνει κενή, επειδή αυτός που έχει εκλεγεί αποποιήθηκε την εκλογή ή παραιτήθηκε ή εξέπε­σε ή απεβίωσε, πρόεδρος της Κοινότητας εκλέγεται ένας από τους κοινοτικούς συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού, σύμφωνα με τους όρους των επόμενων παραγράφων.

 

2. Την πρώτη Κυριακή μετά την εγκατάσταση των κοι­νοτικών αρχών και, σε κάθε άλλη περίπτωση, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρ­χονται στο κοινοτικό κατάστημα, ύστερα από πρόσκλη­ση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που αναδεικνύεται κα­τόπιν κληρώσεως και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού έναν από αυτούς πρό­εδρο Κοινότητας. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που απηύθυνε τη σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση επι­δίδεται από οποιοδήποτε δημόσιο ή κοινοτικό όργανο, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης. Στη συνεδρί­αση αυτή υφίσταται απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνο­λικού αριθμού των μελών του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

3. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, κανείς δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παρά­γραφος 2, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία θεω­ρείται ότι εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συ­νεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσα τους και θεωρείται ότι εκλέγεται εκείνος που κλη­ρώθηκε. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

 

4. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θε­ωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυ­χόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότε­ρες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην εγκατάσταση των δημοτικών αρχών και στην οριστική εκλογή του προέδρου της Κοινότητας, τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινότητας εκτελεί ο κοι­νοτικός σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως, και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

 

5.  Η απόφαση για την εκλογή του προέδρου της Κοι­νότητας υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημε­ρών στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητας της και εκδίδει από­φαση δέκα (10) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν δεν έχει επιτευχθεί η εκλογή ή έχει ματαιωθεί η συ­νεδρίαση, επειδή δεν έγινε απαρτία, τα σχετικά πρακτικά υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών.

 

6. Αν ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ακυρώσει την εκλογή του προέδρου της Κοινότητας, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν πρόεδρο Κοινότητας την πρώτη Κυριακή, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον μετά την παραλαβή της ακυρωτικής απόφασης, οπότε τηρεί­ται από την αρχή η προβλεπόμενη διαδικασία.

 

7.  Αν δεν υπάρχουν σύμβουλοι ούτε του επιλαχόντος συνδυασμού ή έχει δηλωθεί μόνο ένας συνδυασμός, τα καθήκοντα του προέδρου Κοινότητας εκτελεί υπάλλη­λος της Κοινότητας ή ένας δημόσιος υπάλληλος, που διορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Αυτός ασκεί τις αρμοδιότητες του προέδρου της Κοινό­τητας μόνο για να διεκπεραιώνει τρέχουσες υπηρεσια­κές υποθέσεις και να αντιμετωπίζει κατεπείγοντα θέ­ματα.

 

8.  Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο Γενι­κός Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

 

9. Στον υπάλληλο της Κοινότητας ή τον δημόσιο υπάλ­ληλο που ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου της Κοινό­τητας, σύμφωνα με την παράγραφο 7, καταβάλλεται, πέ­ραν των αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχεται, το ήμισυ των εξόδων παραστάσεως που προβλέπονται για την οικεία θέση του προέδρου της Κοινότητας και για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά.

 

 

Αρθρο 110

 

Αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1.  Το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέ­ματα που αφορούν την Κοινότητα, με εξαίρεση όσα ανή­καν στην αρμοδιότητα του προέδρου της Κοινότητας.

 

2.  Το κοινοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

 

3.  Το κοινοτικό συμβούλιο έχει τις γνωμοδοτικές ή αποφασιστικές αρμοδιότητες σε θέματα ρυθμιστικών σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οι­κιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενι­κού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών με­λετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσε­ων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανα­συγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεο­δόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), έγκρισης πολεοδομικών μελετών και καθορισμού χρήσεων γης, χωροθέτησης κοιμητηρίων κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κέντρων αποτέ­φρωσης νεκρών.

 

 

Αρθρο 111

 

Σύγκληση και λειτουργία του Κοινοτικού Συμβουλίου

 

1.  Το κοινοτικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέ­σεις της Κοινότητας.

 

2. Ο πρόεδρος καλεί το κοινοτικό συμβούλιο σε συνε­δρίαση με γραπτή πρόσκληση στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επιπλέον είναι δυνα­τόν να δημοσιεύεται και στην τυχόν υπάρχουσα ιστοσελίδα της Κοινότητας. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο κοινοτικό κατάστημα και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Κοινοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητι­κή περιφέρεια της Κοινότητας, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των αρχών της Κοινότητας να δηλώσει στον πρόεδρο τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση στην έδρα της Κοινότητας αντίκλη­το, στον οποίο θα επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συ­νεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο κοι­νοτικό κατάστημα.

Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους παρέδρους.

 

3.  Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται για ποιο λόγο η συνε­δρίαση είναι κατεπείγουσα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνε­χείς φορές να συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής, να κηρυχθεί έκ­πτωτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ­ρειας.

 

4.  Ο πρόεδρος καλεί, επίσης, το συμβούλιο, όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύ­πτει κλάσμα μικρότερο της μονάδας, το κλάσμα αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Ο πρόεδρος υποχρεούται να καλεί το συμβούλιο και όποτε το ζητεί το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι (6) ημέρες το αργότερο μετά την υποβολή της αίτησης, το συμβούλιο συνέρχεται, με πρόσκληση των μελών που υπέβαλαν την αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα­ραγράφου 2 και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμ­βάνει η αίτηση.

 

5.  Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Το κοινοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και να συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό το θέμα με την ίδια πλειοψηφία πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

6.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, εκδί­δεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του κοινοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αρθρο 112

Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου

 

1.  Οι συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο κοινοτικό κατάστημα με την προεδρία του προέδρου της Κοινότητας. Το κοινοτικό συμβούλιο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και με αιτιολογημένη απόφαση που απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση μπορεί να συνε­δριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Το κοινοτικό συμβού­λιο μπορεί με την πλειοψηφία των μελών του να αποφα­σίζει να συνεδριάζει μόνιμα ή κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, μόνον όταν το ίδιο κρίνει ότι το κοινοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο ή δεν επαρκεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση αντίστοιχα. Αν οι κάτοικοι της Κοινότητας έχουν χειμερινή ή θερινή δια­μονή εκτός των ορίων της Κοινότητας, το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και ο πρόεδρος να εκτελεί τα κα­θήκοντα του στον τόπο της διαμονής τους. Σε εξαιρετι­κές περιπτώσεις, το κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να συ­νεδριάζει και σε τοπικά διαμερίσματα εκτός της έδρας του, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του.