ΝΟΜΟΣ 3459/2006 - ΦΕΚ Α'/103/25.5.2006

Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 7 του Συντάγματος ο παρών Κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά, με τον οποίο κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις:

 

Αρθρο 1

 

Ορισμός ναρκωτικών

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

1. Ναρκωτικά, κατά την έννοια του νόμου αυτού, είναι ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτη­ση του ατόμου από αυτές.

 

2.  Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαμβάνονται ιδίως στους παρακάτω τέσσερις πίνακες Α', Β', Γ' και Δ'

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

1.  ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διυδροδεσοξυμορφίνη

DESOMORPHINE-.DIHYDRODESOXYMORPHINE

2.  DET: Ν, Ν-Διαιθυλοτρυττταμίνη

DET: Ν, N-DIETHYLTRYPTAMINE

3.  DMHP: (Διμεθυλο-1, 2 ετττυλο)-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο- 6,6,9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη -1

DMHP: (DIMETHYL-1, 2 HEPTYL) -3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6,6,9, DIBENZO -6Η (Β, D) PYRANOL-1

4.  DMT: Ν,Ν - Διμεθυλοτρυττταμίνη

DMT: Ν,Ν - DIMETHYLTRYPTAMINE

5. ΗΡΩΪΝΗ: Διακετυλομορφίνη

HEROINE: DIACETYLMORPHINE

6. ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΙΣ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΗ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ

CANNABIS ΕΤ RESINE DE CANNABIS

7. ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ:(μ-υδροξυφαινυλο)-4 μεθυλο-1-ττροπιονυλο-4 πιπεριδίνη

CETOBEMIDONE: (M-HYDROXYPHENYL) -4 METHYL-1 PROPIONYL-4 PIPERIDINE

8. (+)- ΛΥΣΕΡΠΔΙΟΝ, LSD, LSD-25: (+)-N, Ν-διαιθυλαμίδιον του D-λυσεργινικού   οξέος

(+)- LYSERGIDE, LSD, LSD-25: (+)-N, N-DIETHYL-LYSERGAMIDE

9. ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ: Τριμεθοξυ-3,4,5 φαινυλαιθυλαμίνη MESCALINE: TRIMETHOXY-3,4,5 PHENYLETHYLAMINE

10. ΠΑΡΑΕΞΥΛΗ: Εξυλο-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο-6, 6,9 διβενζο-6Η (β,δ)    ττυρανόλη-1

PARAHEXYLE: HEXYL-3 TETRAHYDRO-7, 8, 9, 10 TRIMETHYL-6, 6, 9 DIBENZO-6H (Β, D) PYRANOL-1

11.  PCE: Ν -αιθυλο -1 -φαινυλκυκλοεξυλαμίνη

PCE: N-ETHYL -1- PHENYLCYCLOHEXYLAMINE

12.  ΡΗΡ ή PCPY: 1 - (1-φαινυλκυκλοεξυλο) πυρρολιδίνη

ΡΗΡ ή PCPY: 1 - (1-PHENYLCYCLOHEXYL) PYRROLIDINE

13.  STP, DOM: Διμεθοξυ-2,5 μεθυλο-4 φαινυλαιθυλαμίνη

STP, DOM: DIMETHOXY-2,5 METHYL-4 PHENETHYLAMINE

14. TCP: 1 -[1 -(2-θειενυλο) κυκλοεξυλο-] πιπεριδίνη TCP: 1-[1- (2-THIENYL) CYCLOHEXYL] PIPERIDINE

15. ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ο-Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν,Ν-διμεθυλοτρυττταμίνη

PSILOCYBINE: o-PHOSPHORYL-HYDROXY-4 Ν,Ν-DIMETHYLTRYPTAMINE

16. ΨΙΛΟΚΙΝΗ: (Διμεθυλαμινο-2 αιθυλο) -3ινδολόλη-4 PSILOCINE: (DIMETHYLAMINO-2 ETHYL)-3INDOLOL-4

17.  DMA: 2,5 -Διμεθοξυαμφεταμίνη

DMA: 2,5 DIMETHOXYAMPHETAMINE

18.  DOET: 2,5 - Διμεθοξυ - 4 - Αιθυλοαμφεταμίνη

DOET: 2,5 -DIMETHOXY -4 - ETHYLAMPHETAMINE

19. ΚΑΘΙΝΟΝΗ: (-) -αλφα-αμινοπροπιφαινόνη

CATHINONE: (-)-ALPHA-AMINOPROPIOPHENONE

20.  MMDA: 5-Μεθοξυ -3, 4-Μεθυλενοδιοξυαμφεταμίνη

MMDA: 5-METHOXY -3, 4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE

21.  MDMA: 3, 4-Μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνη

MDMA: 3,4 -METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE

22.  PMA: Παραμεθοξυαμφεταμίνη

PMA: PARAMETHOXYAMPHETAMINE

23. TMA: 3,4, 5-Τριμεθοξυαμφεταμίνη

TMA: 3,4, 5- TRIMETHOXYAMPHETAMINE

24. ΝΑΜΠΙΛΟΝΗ: (±) trans -3- (1,1 διμεθυλοετττυλο) -6, 6α, 7, 8, 10,10α, -εξαυδρο-1-υδροξυ-6,6-διμεθυλο -9Η διβενζο [β,ύ], ττυραν-9-όνη

NABILONE: (±)-trans-3-(1-1-dimethylheptyl)-6, 6α, 7, 8,10,10a, hexahydro-1-hydroxy-6, 6-dimethyl- 9Η- dibenzo [β,ά] pyran-9-one.

25.  Ν-ΥΔΡΟΞΥ MDA: (±) - Ν (αλφα-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ)φαιναιθυλο) υδροξυλαμίνη

N-HYDROXY MDA: (±) Ν- (ALPHA-METHYL-3,4 -(METHYLENEDIOXY) PHENETHYL) HYDROXYLAMINE

26.   Ν-ΑΙΘΥΛΟ MDA: (±) - Ν-αιθυλο-αλφαμεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαιναιθυλαμίνη N-ETHYL MDA: (±)-N-ETHYL-ALPHA-METHYL-3,4(METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE

27.  4-ΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΡΕΞ: (±)- ΟΙ8-2-αμινο-4 μεθυλο-5-φαινυλο-2 οξαζολίνη ή (±) CIS- 4,5,-διϋδρο-4 μεθυλο- 4 μεθυλο-5-φαινυλο-2-οξαζολαμίνη

4-METHYLAMINOREX: (±)- CIS-2 AMINO-4-METHYL-5-PHENYL-2- OXAZOLINE ή (±)- CIS -4,5 -DIHYDRO -4 METHYL -5- PHENYL-2-OXAZOLAMINE

28.  ΒΡΩΛΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή DOB: (+) -4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξύ -1-μεθυλφαινεθυλαμίνη

BROLAMFETAMINE ή DOB: (+)-4- BROMO-2.5-DIMETHOXY - α -METHYLPHENETHYLAMINE

29. ΤΕΝΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ή MDA: α-μεθυλο-3,4 (μεθυλενοδιοξυ) φαινεθυλαμίνη TENAMFETAMINE ή MDA: α-METHYL - 3,4 (METHYLENEDIOXY) PHENETHYLAMINE

30.  ΕΤΡΥΠΤΑΜΙΝΗ: 3-(2-αμινοβουτυλ) ινδόλιο ETRYPTAMINE: 3-(2-AMINOBUTYL) INDOLE

31. ΜΕΘΚΑΘΙΝΟΝΗ: 2-(μεθυλαμινο) -1 - φαινυλοπροπαν-1-ονη METHCATHINONE:2-(METHYLAMINO)-1-PHENYLPROPAN-1-ONE

32. 4-ΜΕΘΟΞΥΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: π-Μεθοξυ-Ν, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη 4- ΜΕΤΗΟΧΥΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: Ρ - ΜΕΤΗΟΧΥ -Ν, a- DIMETHYLPHENETHYLAMINE

33. ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΙΛ: α -(α -Μεθυλοφαιναιθυλαμινο) -α- φαινυλακετονιτρίλιο AMPHETAMINIL: α- (α- METHYLPHENETHYLAMINO) -α-PHENYLACETONITRILE

34. ΦΕΝΑΤΙΝΗ: Ν-(α-Μεθυλοφαιναιθυλο) νικοτιναμίδιο PHENATINE: N-(a-METHYLPHENETHYL) NICOTINAMIDE

35.ΔΙΫΔΡΟΕΤΟΡΦΙΝΗ: 7,8 - Διϋδρο-7- α -[1- (R) - υδροξυ -1- μεθυλοβουτυλο] - 6,14 - ενδο - αιθανοτετραϋδροοριπαβίνη

DIHYDROETORPHINE: 7,8 DIHYDRO - 7 - a - [1- (R) - HYDROXY -1 - METHYL-BUTYL] -6,14 - ENDO-ETHANOTETRAHYDROORIPAVINE

36. 4 - MTA: 4 - Μεθυλοθειοαμφεταμίνη

4 - MTA: 4 - METHYLTHIOAMPHETAMINE

37. MBDB: Ν-μεθυλο-1-(1,3-βενζοδιοξολ-5-υλο)-2-βουταναμίνη MBDB: N-METHYL-1-(1,3 BENZODIOXOL-5-YL)-2-BUTANAMINE

38. ΕΤΟΡΦΙΝΗ, Μ-99: Τετραϋδρο-(υδροξυ-Ι-μεθυλοβουτυλο-Ι)-7α-ενδοαιθενο-6,14 οριπαβίνη ETORPHINE, M-99: TETRAHYDRO-(HYDROXY-l-METHYL-BUTYL-1)-7a-ENDOETHENO-6,14 ORIPAVINE

39. PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-μεθοξυμεθαμφεταμίνη PMMA ή 4-ΜΜΑ: 4-methoxymethamphetamine

40. GHB: γ -υδροξυβουτυρικό οξύ GHB: gamma-hydroxybutyric acid

41. 2C-B: 4 -βρωμο -2,5 -διμεθοξυφαινυλαιθυλαμίνη 2C-B: 4 - bromo - 2,5 -dimethoxyphenylethylamine

42. 2C-T-2: 2,5 - διμεθοξυ - 4 -αιθυλοθειοφαιναιθυλαμίνη 2C-T-2: 2,5 - dimethoxy -4 -ethylthiophenethylamine

43. 2C-I: 2,5 - διμεθοξυ - 4 - ιωδο - φαιναιθυλαμίνη 2C-I: 2,5 - dimethoxy - 4 - iodo - phenethylamine

44. 2C-T-7: 2,5 - διμεθοξυ-4-(η)-προπυλοθειοφαιναιθυλαμίνη

2C-T-7: 2,5 -dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine 45. TMA-2: 2,4,5 - τριμεθοξυαμφεταμίνη TMA-2: 2,4,5 - trimethoxyamphetamine

46. ΒΖΡ: 1- βενζυλοτπττεραζίνη ΒΖΡ: 1-benzylpiperazine

47. TFMPP: 1-(3-τριφθορομεθυλοφαινυλο)ττπτεραζίνη TFMPP: 1-(3-trifluoromethylphenyl)piperazine

48. ΡΜΕΑ: Ν-αιθυλο-4-μεθοξυαμφεταμίνη ΡΜΕΑ: N-ethyl-4-methoxyamphetamine

49. DOC: 2,5-διμεθοξυ-4-χλωροαμφεταμίνη DOC: 2,5-dimethoxy-4-chloroamphetamine

50. 5-MeO-DMT: 5-μεθοξυ-Ν,Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-DMT: 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamine

51.  5-MeO-DIPT: 5-μεθοξυ-δίίσοττροπυλοτρυτπαμίνη 5-MeO-DIPT: 5-methoxy-di-isopropyl-tryptamine

52.  DPT: Ν,Ν-διπροπυλοτρυπταμίνη DPT: N,N-dipropyltryptamine

53.  A-MT: Αλφα-μεθυλοτρυπταμίνη A-MT: Alpha-methyltryptamine

54.  ALEPH-7: 2,5-διμεθοξυ-4-(η)προττυλοθειοαμφεταμίνη ALEPH-7: 2,5-dimethoxy-4-(n)propylthioamphetamine

55. 2-CE: 2,5- Διμεθοξυ-4-αιθυλοφαιναιθυλαμίνη 2C-E: 2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamine

56. 5-MeO-AMT: 5-μεθοξυ-αλφαμεθυλοτρυπταμίνη 5-MeO-AMT: 5-Methoxy-alphamethyltryptamine

57. CPP: 1 -(3-χλωροφαινυλο)ττιττεραζίνη CPP: 1(-3-chlorophenyl) piperazine

58.  4-AcO-DET: 4-ακετοξυ-Ν, Ν-διαιθυλοτρυπταμίνη 4-AcO-DET: 4-acetoxy-N, N-diethyltryptamine

59. 2C-D: 4-μεθυλο-2,5-διμεθοξυφαιναιθυλαμίνη 2C-D: 4-methyl-2,5-dimethoxyphenethylamine

60.Τα άλατα των ανωτέρω ουσιών και τα ισομερή αυτών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

1.   ΑΙΘΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ : Αιθυλο -3 μορφίνη

ETHYLMORPHINE : ETHYL -3 MORPHINE

2.   ΔΕΞΤΡΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟΝ : (+) [Μεθυλο -2- οξο -4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1) -4 βουτυλο] -4 μορφολίνη

DEXTROMORAMIDE: (+) [METHYL-2-OXO-4 DIPHENYL -3,   3 (PYRROLIDINYL-1) -4 BUTYL] - 4 MORPHOLINE

3.  ΚΟΚΑΪΝΗ: Μεθυλεστήρ της βενζοϋλοεκγονίνης COCAINE: ESTER METHYLIQUE DE LA BENZOYLECGONINE

4.  ΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διφαινυλο -4, 4 διμεθυλαμινο -6 επτανόνη -3 METHADONE: DIPHENYL -4, 4 DIMETHYLAMINO -6 HEPTANONE -3

5. ΜΟΡΦΙΝΗ MORPHINE

6.  ΟΠΙΟ OPIUM

7. ΟΠΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: Μείγμα υδροβρωμικών αλάτων των αλκαλοειδών του οπίου

OPIUM CONCENTRATUM: MELANGE DES BROMHYDRATES DES ALCALOlDES DE L' OPIUM 8. ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Μεθυλο -1 φαινυλο -4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ

PETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE METHYL -1 PHENYL - 4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE -4

9.  ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ: Πεντυλο-3 τετραϋδρο-6α, 7, 10, 10α τριμεθυλο-6, 6, 9 δ!βενζο-6Η (β,δ) ττυρανόλη-1

TETRAHYDROCANNABINOL: PENTYL-3 TETRAHYDRO-6a, 7, 10, 10α TRIMETHYL-6,6,9 DIBENZO-6H (B,D) PYRANOL-1

10. ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο - 6διφαινυλο -4, 4 επτάνιο ACETYLMETHADOL: ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE

11. ΑΛΦΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: α - Ακετοξυ - 3 διμεθυλ - αμινο - 6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο ALPHACETYLMETHADOL: ALPHA - ACETOXY -3 DIMETHYL - ΑΜΙΝΟ - 6 DIPHENYL - 4, 4 HEPTANE

12. ΔΡΟΝΑΒΙΝΟΛΗ: Δελτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη

DRONABINOL:Delta-9-tetrahydrocannabinol

13. Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

1. ΑΙΘΥΛΟΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Αιθυλομεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1

ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE: ETHYLMETHYLAMINO-3 Dl- (THIENYL-2') -1,1 BUTENE-1

2.  ΑΚΕΤΟΡΦΙΝΗ: Ακετυλο-3-0 τετραϋδρο- (υδροξυ-1 μεθυλο-βουτυλο-1)-7α ενδοαιθενο- 6,14 οριπαβίνη

ACETORPHINE: ACETYL -3-0 TETRAHYDRO -(HYDROXY -1 METHYL -BUTYL- 1) -7α ENDOETHENO -6, 14 ORIPAVINE

3.   ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ ACETYLDIHYDROCODEINE

4.    ΑΛΦΑΜΕΘΑΔΟΛΗ: α-Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο-4, 4 επτανόλη -3 ALPHAMETHADOL: ALPHA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL -3

5.    ΑΛΦΑΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: α - Αιθυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 ττιττεριδίνη ALPHAMEPRODINE: ALPHA-ETHYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE

6.   ΑΛΦΑΠΡΟΔΙΝΗ: α - Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 ττροττιονοξυ -4 πιπεριδίνη ALPHAPRODINE: ALPHA - DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

7.    ΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [1-2 (4-αιθυλο -4, 5 διϋδρο-5-οξο - 1Η-τετραζολ -1-υλο) αιθυλο] 4 -(μεθοξυμεθυλο) -4-ττιπεριδινυλο]- Ν -φαινυλττροτταναμίδη μονοϋδροχλωρίδιο ALFENTANYL: N-[l-2(4-ETHYL-4,5-DIHYDRO-5-OXO-1H -TETRAZOL-1-YL)

ETHYL] 4- (METHOXYMETHYL) -4- PIPERIDINYL]-N- PHENYLPROPANAMIDE MONOHYDROCHLORIDE

8.     ΑΛΛΥΛΓΙΡΟΔΙΝΗ: Αλλυλο -3 μεθυλο -1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 τπττεριδίνη ALLYLPRODINE: ALLYL -3 METHYL -1 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

9.     ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: α - Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη AMPHETAMINE: α - METHYLPHENETHYLAMINE

10.  ΑΝΙΛΕΡΙΔΙΝΗ: ττ- Αμινοφαινυλαιθυλο -1 φαινυλο -4 τπττεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ ANILERIDIME : ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE Ρ - AMINOPHENETHYL -1 PHENYL -A

PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4

11.  ΒΕΖΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προπυλο) -1 (οξο -2 προττιονυλο -3 βενζιμιδαζολινυλο-1) -4 τηπεριδίνη

BEZITRAMIDE: (CYANO -3 DIPHENYL -3,3 PROPYLO) -1 (ΟΧΟ -2 PROPIONYL -3 BENZIMIDAZOLINYL -1) -4 PIPERIDINE

12.  ΒΕΝΖΕΘΙΔΙΝΗ: (Βενζυλοξυ -2 αιθυλο) -1 φαινυλο-4 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ BENZETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (BENZYLOXY -2 ETHYL) 1 PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLIQUE -4

13. ΒΕΝΖΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ: Βενζυλο -3 μορφίνη BENZYL MORPHINE: BENZYL -3 MORPHINE

14.  ΒΗΤΑ ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Ακετοξυ -3 διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτάνιο BETACETYLMETHADOL: BETA-ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEPTANE

15.  ΒΗΤΑ ΜΕΘΑΔΟΛΗ: β -Διμεθυλαμινο -6 διφαινυλο -4, 4 επτανόλη -3 BETAMETHADOL: BETA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL-3

16.  ΒΗΤΑ ΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: β -Αιθυλο -3 μεθυλο-1 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη BETAMEPRODINE: BETA-ETHYL-3 METHYL-1 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE

17.  ΒΗΤΑ ΠΡΟΔΙΝΗ: β -Διμεθυλο -1, 3 φαινυλο -4 προπιονοξυ -4 πιπεριδίνη BETAPRODINE: BETA -DIMETHYL -1, 3 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

18.  ΒΟΥΤΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-) 17 - κυκλοβουτυλομεθυλο -3, 14 διϋδροξυμορφινάνιο BUTORPHANOL: (-) 17-CYCLOBUTYLOMETHYLO -3, 14 DIHYDROXY-MORPHINANE

19.  ΒΟΥΤΥΡΙΚΟΣ ΕΣΤΗΡ ΤΗΣ ΔΙΟΞΑΦΑΙΤΥΛΗΣ: Μορφολινο -4 διφαινυλο -2, 2    βουτυρικός αιθυλεστήρ

BUTYRATE DE DIOXAPHETYL: MORPHOLINO -4 DIPHENYL -2, 2 BUTYRATE D' ETHYLE

20. ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -α- Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη

DEXAMPHETAMINE: (+) -α- METHYLPHENETHYLAMINE

21. ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ: α(+) - 4 - διμεθυλαμινο -3 - μεθυλο -1,2 διφαινυλο -2-βουτανόλη προτπονική

DEXTROPROPOXYPHENE: α(0) - 4 - DIMETHYLAMINO - 3 -METHYL -1, 2 DIPHENYL-2 BUTANOL PROPIONATE

22. ΔΙΑΙΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟΝ: Διαιθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο -2') -1, 1 βουτένιο-1 DIETHYLTHIAMBUTENE: DIETHYLAMINO -3 Dl -(THIENYL -2') -1, 1 BUTENE -1

23. ΔΙΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟΝ: [(Ν -Μεθυλοφαινυλαιθυλαμινο) -2 προπυλο] προπιονανιλίδιο

DIAMPROMIDE: [(N-METHYLPHENETHYLAMINO)-2 PROPYL] PROPIONANILIDE

24. ΔΙΜΕΦΑΙΠΤΑΝΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4,4 επτανόλη-3

DIMEPHEPTANOL: DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4,4 HEPTANOL-3

25. ΔΙΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Διμεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1 DIMETHYLTHIAMBUTENE: DIMETHYLAMINO-3 DI-(THIENYL-2')-1, 1   BUTENE-1

26. ΔΙΜΕΝΟΞΑΔΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-2 αιθυλεστήρ του αιθοξυ-1 διφαινυλο-1, 1 οξικού οξέος

DIMENOXADOL: ETHOXY-1 DIPHENYL-1, 1 ACETATE DE DIMETHYLAMINO- 2 ETHYLE

27. ΔΙΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 πιπεριδινο-6 επτανόνη-3 DIPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINE-6 ΗΕΡΤΑΝΟΝΕ-3

28. ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ: Υδροξυ-6 μεθοξυ-3 Ν-μεθυλο-εποξυ-4, 5 μορφινάνιο

DIHYDROCODEINE: HYDROXY-6 METHOXY-3 N-METHYL-EPOXY- 4, 5 MORPHINANE

29. ΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διϋδροξυ-3, 6 Ν-μεθυλοεποξυ-4, 5 μορφινάνιο

DIHYDROMORPHINE: DIHYDROXY-3, 6N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE

30. ΔΙΦΑΙΝΟΞΙΝΗ: 1- (3-κυανο-3, 3 διφαινυλοπροπυλο)-4 φαινυλο- 4-πιπεριδινο-καρβοξυλικό οξύ

DIPHENOXINE: ACIDE 1-(3-CYANO-3, 3 DIPHENYL-PROPYL)-4-PHENYL -4 - PIPERIDINE CARBOXYLIQUE

31. ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ: (Κυανο-3 διφαινυλο-3, 3 προπυλο) -1 φαινυλο- 4 πιπεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ

DIPHENOXYLATE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (CYANO-3 DIPHENYL-3, 3 PROPYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4

32. ΔΡΟΤΕΒΑΝΟΛΗ : (3,4 διμεθοξυ-17-μεθυλομορφίνη-6β, 14διόλη)

DROTEBANOL: (3,4 DIMETHOXY-17-METHYLMORPHINAN-6B, 14DIOL)

33.  ΕΚΓΟΝΙΝΗ: Οι εστέρες της και τα παράγωγα της, τα οποία δύνανται να μετασχηματισθούν προς εκγονίνη και κοκαΐνη

ECGONINE: LES ESTERES ET DERIVES SUSCEPTIBLES D'ETRE TRANSFORMES EN ECGONINEET COCAINE

34.   ΕΡΥΘΡΟΞΥΛΟΥ ΚΟΚΑ ΦΥΛΛΑ COCA (FEUILLES DE COCA)

35.   ETONITAZENION: (Διαιθυλαμινο-2 αιθυλο)-1π-αιθοξυβενζυλο-   2νιτροβενζιμιδαζόλιο-5 ETONITAZENE: (DIETHYLAMINO- 2 ETHYL)-1P-ETHOXYBENZYL-2

NITROBENZIMIDAZOLE-5

36.  ΕΤΟΞΕΡΙΔΙΝΗ: [(Υδροξυ-2 αιθοξυ)-2 αιθυλο]- φαινυλο-4 πιττεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ

ETOXERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE [(HYDROXY-2 ETHOXY)-2 ETHYL] -1 PHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE-4

37. ΘΗΒΑΪΝΗ ΤΗΕΒΑΪΝΕ

38. ΘΗΒΑΚΟΝΗ: Ακετυλοδιυδροκωδεϊνόνη THEBACONE : ACETYLDIHYDROCODEl'NONE

39. ΙΣΟΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλαμινο-6 μεθυλο-5 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 ISOMETHADONE: DIMETHYLAMINO-6 METHYL-5 DIPHENYL-4,4 HEXANONE-3

40.  ΚΛΟΝΙΤΑΖΕΝΙΟ: (π-χλωροβενζυλο)-2 διαιθυλαμινοαιθυλο-1 νίτρο -5 βενζιμιδαζόλιο CLONITAZENE: (P-CHLOROBENZYL)-2 DIETHYLAMINOETHYL-1 NITRO-5 BENZIMIDAZOLE

41.  ΚΩΔΟΞΙΜΗ: Καρβοξυμεθυλοξίμη-6 της διυδροκωδεϊνόνης CODOXIME: DIHYDROCODEINONE-CARBOXYMETHYLOXIME-6

42. ΛΕΒΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (-)-Μεθοξυ-3 Ν-μεθυλομορφινάνιο LEVOMETHORHANE: (-)-METHOXY-S Ν- METHYLMORPHINANE

43. ΛΕΒΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟ: (-)-[Μεθυλο-2 οξο-4 διφαινυλο-3,3 (ττυρολιδινυλο-Ι )-4 βουτυλο] -4 μορφολίνη

LEVOMORAMIDE: (-)-[METHYL-2 OXO-4 DIPHENYL-3, 3 (PYRROLIDINYL -1) -4 BUTYLJ-4 MORPHOLINE

44. ΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3Ν -μεθυλομορφινάνιο

LEVORPHANOL:(-)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE

45. ΛΕΒΟΦΑΙΝΑΚΥΛΟΜΟΡΦΑΝΙΟ: (-)-Υδροξυ-3Ν-φαινακυλομορφινάνιο

LEVOPHENACYLMORPHANE: (-)-HYDROXY-3N-PHENACYLMORPHINANE

46. ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Κυανο-4 διμεθυλαμινο-2 διφσινυλο-4, 4 βουτάνιο

METHADONE INTERMEDIATE: CYANO-4 DIMETHYLAMINO-2 DIPHENYL-4, 4 BUTANE

47.  ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ: Μέθυλο-2 (ο-τολουόλο)-3 κιναζολόνη -4 METHAQUALON:METHYL-2(o-TOLYL)-3QUINAZOLONE-4

48.  ΜΕΘΥΛΟΔΕΣΟΡΦΙΝΗ : Μέθυλο 6-Δ6- δεσοξυμορφίνη METHYLDESORPHINE:METHYL-6-D6-DESOXYMORPHINE

49.  ΜΕΘΥΛΟΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Μεθυλο-6 διυδρομορφίνη METHYLDIHYDROMORPHINE: METHYL-6 DIHYDROMORPHINE

50.  ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+) -Ν, α-Διμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη ΜΕΤΗΑΜΡΗΕΤΑΜΙΝΕ: (+) -Ν,α- DIMETHYLPHENETHYLAMINE

51.  ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ: α-Φαινυλοπιπεριδινο-2 οξικός μεθυλεστήρ METHYLPHENIDATE: ESTER METHYLIQUE DE L' ACIDE A-PHENYL-PIPERIDINE-2 ACETIQUE

52.  ΜΕΚΛΟΚΟΥΑΛΟΝΗ : 3-(ο-χλωροφαίνυλο)-2-μέθυλο-4 (3H) Κιναζολινόνη MECLOQUALONE : 3-(o- CHLOROPHENYL) - 2- METHYL-4 (3H) QUINAZOLINONE

53.  ΜΕΤΑΖΟΚΙΝΗ: Υδροξυ-2' τριμεθυλο -2, 5, 9 βενζομορφάνιο-6,7 METAZOCINE : HYDROXY-2' TRIMETHYL-2,5,9 BENZOMORPHANE -6, 7

54.  ΜΕΤΟΠΟΝ: Μεθυλο-5 διυδρομορφινόνη METOPON: METHYL-5 DIHYDROMORPHINONE

55.  ΜΟΡΑΜΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Μεθυλο-2 μορφολινο-3 διφαινυλο-1, 1 προπανοκαρβοξυλικο οξύ

MORAMIDE INTERMEDIATE: ACIDE METHYL-2 MORPHOLINO-3 DIPHENYL-1, 1 PROPANECARBOXYLIQUE

56.  ΜΟΡΦΕΡΙΔΙΝΗ: (Μορφολινο-2 αιθυλο)-1 φαινυλο-4 πιττεριδινο- καρβοξυλικός-4 αιθυλεστηρ

MORPHERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (MORPHOLINO-2 ETHYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE CARBOXYLIQUE-4

57.  ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ και όλα τα μορφινικά παράγωγα μετά τεταρτοταγούς αζώτου

BROMOMETHYLATE DE MORPHINE ET AUTRES DERIVES MORPHINIQUES A AZOTE QUATERNAIRE

58.  ΜΥΡΟΦΙΝΗ: Μυριστυλοβενζυλομορφίνη MYROPHINE: MYRISTYLBENZYLMORPHINE

59.  ΝΙΚΟΔΙΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 διυδροκωδε'ϊνη NICODICODINE: NICOTINYL-6 DIHYDROCODEINE

60.  ΝΙΚΟΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 Κωδεΐνη

NICOCODINE: NICOTINYL-6 CODEINE

61.  ΝΙΚΟΜΟΡΦΙΝΗ: Δινικοτινυλο-3, 6 μορφίνη NICOMORPHINE: DINICOTINYL-3, 6 MORPHINE

62.  ΝΟΡΑΚΥΜΕΘΑΔΟΛΗ: α- (+)-Ακετοξυ-3 μεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 ετττάνιο NORACYMETHADOL: ALPHA -(+)-ACETOXY-3 METHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE

63.  ΝΟΡΚΩΔΕΪΝΗ NORCODEINE

64.  ΝΟΡΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)-Υδροξυ-3 μορφινάνιο NORLEVORPHANOL: (-) - HYDROXY -3 MORPHINANE

65.  ΝΟΡΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλάμινο-6 διφαινυλο-4,4 εξανόνη-3 NORMETHADONE: DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL -4, 4 HEXANONE -3

66.  ΝΟΡΜΟΡΦΙΝΗ: Δεμεθυλομορφίνη NORMORPHINE: DEMETHYLMORPHINE

67.  ΝΟΡΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 ττιπερίδινο-6 εξανόνη-3 NORPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINO-6 HEXANONE-3

68.  ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδροκωδεϊνόνη OXYCODONE: HYDROXY-14 DIHYDROCODEINONE

69.  Ν-ΟΞΥΜΟΡΦΙΝΗ: Μορφινο-Ν-οξείδιο N-OXYMORPHINE: MORPHINE-N-OXIDE

70. ΟΞΥΜΟΡΦΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδρομορφινόνη

OXYMORPHONE: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINONE

71.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Α: Κυανο-4 μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδίνη PETHIDINE INTERMEDIAIRE A: CYANO-4 METHYL -1 PHENYL -4 PIPERIDINE

72.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Β: Φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ PETHIDINE INTERMEDIAIRE Β: PHENYL -4 PIPERIDINE - CARBOXYLATE -4 D' ETHYLE.

73.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Γ: Μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικό-4 οξύ

PETHIDINE INTERMEDIAIRE C: ACIDE METHYLPHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4

74.  ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ: Διμεθυλοαλλυλο-2 δψεθυλο -5, 9 υδροξυ -2' βενζομορφάνιο PENTAZOCINE: DIMETHYLALLYL- 2 DIMETHYL -5,9 HYDROXY - 2'   BENZOMORPHANE

75.  ΠΙΜΙΝΟΔΙΝΗ: Φαινυλο - 4 (φαινυλαμινο- 3 προττυλο) - 1 πιττεριδινο -καρβοξυλικός - 4 αιθυλεστήρ

PIMINODINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE PHENYL -4 (PHENYLAMINO -3 PROPYL) -1 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE -4

76. ΠΙΡΙΤΡΑΜΙΔΙΟ ή ΠΙΡΙΝΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανό -3 διφαινυλο -3, 3 προττυλο) -1 (ττιπεριδινο -1) -4

τππεριδινο - 4- καρβοξαμίδιο

PIRITRAMIDE OU PIRINITRAMIDE : (CYANO-3 DIPHENYL -3, 3 PROPYL) -1 (PIPERIDINE -

1)-4   PIPERIDINE-4-CARBOXAMIDE

77. ΠΡΟΕΠΤΑΖΙΝΗ: Διμεθυλο -1,3 φαινυλο - 4 προττιονοξυ - 4 αζακυκλοεπτάνιο PROHEPTAZINE: DIMETHYL-1, 3 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 AZACYCLOHEPTANE

78. ΠΡΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: Μεθυλο-1 φαινυλοπιπεριδινο-4 καρβοξυλικός-4 ισοπροπυλεστήρ PROPERIDINE : ESTER ISOPROPYLIQUE DE L'ACIDE METHYL-1 PHENYLPIPERIDINE -4 CARBOXYLIQUE-4

79. ΠΡΟΠΙΡΑΝΗ: (Ν (Ι-μεθυλο -2-πιπεριδινοαιθυλο) -Ν -2-ττυριδυλο -ττροπιοναμίνη PROPIRANE: (N(1-METHYL -2 PIPERIDINOETHYL) -Ν -2 PYRIDYLPROPIONAMIDE

80. ΡΑΚΕΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (±) -Μεθοξυ -3 Ν- μεθυλομορφινάνιο RACEMETHORPHANE: (±) - ΜΕΤΗΟΧΥ-3 Ν- METHYLMORPHINANE

81. ΡΑΚΕΜΟΡΑΜΙΔΗ: (±) - [Μεθυλο -2 οξο-4 διφαινυλο -3, 3 (ττυρολιδινυλο -1)-4 βουτυλο] μορφολίνη

RACEMORAMIDE: (±) - [METHYL -2 ΟΧΟ -4 DIPHENYL -3, 3 (PYRROLIDINYL -1) - 4 BUTYL] MORPHOLINE

82. ΡΑΚΕΜΟΡΦΑΝΗ: (±) -Υδροξυ-3Ν-μεθυλομορφινάνιο RACEMORPHANE:(±)-HYDROXY-3N-METHYLMORPHINANE

83. ΣΟΥΛΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν - [4-(μεθοξυμεθυλο)-1-[2-(2 θειενυλο) αιθυλο [4 - πιπεριδυλο] προπιονανιλίδιο

SULFENTANYL: N-[4-(METHOXYMETHYL)-1-[2-(2 THIENYL) ETHYL] -4 PIPERIDYL] PROPIONANILIDE

84. ΤΙΛΙΔΙΝΗ: (+ ) -αιθυλ-TRANS -2- (διμεθυλαμινο)-Ι-φαινυλο -3 κυκλοεξενο -1- καρβοξυλάτη TILIDINE: (+) - ETHYL -TRANS-2-(DIMETHYLAMINO)-1- PHENYL -3 CYCLOHEXENE -1-CARBOXYLATE

85. ΤΡΙΜΕΠΕΡΙΔΙΝΗ: Τριμεθυλο -1, 2, 5 φαινυλο-4 ττροπιονοξυ -4 πιπεριδίνη TRIMEPERIDINE: TRIMETHYL -1,2,5 PHENYL -4 PROPIONOXY -4 PIPERIDINE

86. ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ: Διϋδροκωδεϊνόνη

HYDROCODONE: DIHYDROCODEINONE

87. ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΟΛΗ: Υδροξυ-14 διϋδρομορφίνη

HYDROMORPHINOL: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINE

88. ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗ: Διϋδρομορφινόνη HYDROMORPHONE: DIHYDROMORPHINONE

89. ΥΔΡΟΞΥΠΕΘΙΔΙΝΗ: μ- Υδροξυφαινυλο -4 μεθυλο -1 πιπεριδινο - καρβοξυλικός -4   αιθυλεστήρ

HYDROXYPETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE M HYDROXYPHENYL -4 METHYL-1 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4

90. ΦΑΙΝΑΔΟΞΟΝΗ: Μορφολινο- 6 διφαινυλο- 4,4 επτανόνη -3 PHENADOXONE: MORPHOLINO-6 DIPHENYL -4,4 HEPTANONE -3

91. ΦΑΙΝΑΖΟΣΙΝΗ: Υδροξυ- 2' διμεθυλο- 5, 9 φαινυλαιθυλο -2 βενζομορφάνιο -6, 7

PHENAZOCINE: HYDROXY -2' DIMETHYL- 5,9 PHENETHYL-2 BENZOMORPHANE -6,7

92. ΦΑΙΝΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟ: Ν- (Μεθυλο-1 πιπεριδινο-2 αιθυλο) προπιονανιλίδιο PHENAMPROMIDE: Ν- (METHYL-1 PIPERIDINO-2 ETHYL) PROPIONANILIDE

93. ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ: (Φαινυλο -1 κυκλοεξυλο) -1 πιπεριδίνη PHENCYCLIDINE: (PHENYL-1 CYCLOHEXYL)-1 PIPERIDINE

94. ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: Μεθυλο- 3 φαινυλο- 2 μορφολίνη PHENMETRAZINE: METHYL -3 PHENYL-2 MORPHOLINE

95.  ΦΑΙΝΟΜΟΡΦΑΝΗ: Υδροξυ -3 Ν- φαινυλαιθυλομορφινάνιο PHENOMORPHANE: HYDROXY-3 Ν- PHENETHYLMORPHINANE

96. ΦΑΙΝΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: (Υδροξυ- 3 φαινυλο- 3 προπυλο)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

PHENOPERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (HYDROXY -3 PHENYL -3 PROPYL) -1 PHENYL -4 PIPERIDINE -CARBOXYLIQUE-4

97. ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν-(Φαινυλαιθυλο -1 πιπεριδυλο-4) προπιονανιλίδιο

PHENTANYL: Ν - (PHENETHYL -1 PIPERIDYL -4) PROPIONANILIDE

98.  ΦΟΛΚΩΔΙΝΗ ή ΦΟΛΚΩΔΕΪΝΗ: Μορφολινυλοαιθυλο-μορφίνη PHOLCODINE: MORPHOLINYLETHYL MORPHINE

99. ΦΟΥΡΕΘΙΔΙΝΗ: (Τετραϋδροφουρφουρυλοξυαιθυλο-2)-1 φαινυλο -4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός -4 αιθυλεστήρ

FURETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L'ACIDE (TETRAHYDROFURFURYLO-OXYETHYL-2) -1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE -4

100. ΛΕΒΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ : L-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ LEVAMPHETAMINE: L-ALPHA-METHYLPHENETHYLAMINE

101. ΛΕΒΟΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: L-N, ΑΛΦΑ-ΔΙΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ LEVOMETHAMPHETAMINE: L-N,ALPHA-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

102.ΦΕΝΕΤΥΛΙΝΗ: Οί-3,7-ΔΙΥΔΡΟ-1,3-ΔΙΜΕΘΥΛΟ-7-(2-[(1-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΦΑΙΝΥΛΟΑΙΟΥΛΟ)ΑΜΙΝΟ]-ΑΙΘΥΛΟ)-1Η-ΠΟΥΡΙΝΟ-2,6-ΔΙΟΝΗ

FENETYLLINE: DL-3,7 DIHYDRO-1,3-DIMETHYL-7-(2-[(1-METHYL-2-PHENYLETHYL)AMINO]ETHYL)-1H-PURINE-2,6-DIONE

103. ΑΚΕΤΥΛΟ-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ -[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)- 4-πιπεριδυλο] ακετανιλίδιο CETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL -[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

104. ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ [Ν-[1-(α-μεθυλοφαινυλαιθυλο)-4-πιπεριδυλο]τφοτπονανιλίδιο ALPHA-METHYLFENTANYL [N-[1-(a-methylphenethyl)-4- piperidyl]propionanilide

105.  3-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-(3-μεθυλο-1-φαινυλαιθυλο-4-ττιττεριδυλο)προπιονανιλίδιο 3-METHYLFENTANYL

N-(3-methyl-1 -phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

106. ΜΡΡΡ

Μεθυλο-1-φαινυλο-4-4ττιπεριδινόλη-4 προπιονικός εστέρας ΜΡΡΡ

Propionate (ester) de methyl-1 phenyl-4 piperidinol-4

107.  PEPAP

Φαινυλαιθυλο-1 φαινυλο-4 πιττεριδινόλη-4 οξεικός εστέρας

PEPAP

Acetate (ester) de phenethyl-1 phenyl-4 piperidinol-4

108.  PAKEMIKH ΜΕΤΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ. (±-N, α-διμεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη RACEMATE DE METAMPHETAMINE (±-N, a-dimethylphenetylamin

109.  ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ

110.  ΚΩΔΕΪΝΗ: Μεθυλαιθήρ της μορφίνης.

CODEINE: ETHER METHYLIQUE DE LA MORPHINE

111.  Α-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-[1[1-μεθυλο-2(2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πιπεριδυλο]ττροτποανιλίδιο ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL N-[1[1-METHYL-2-(2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE

112.  ΠΑΡΑ-ΦΘΟΡΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ 4-φθορο-Ν(1-φαιναθυλο-4-πιπεριδυλο)-προττιοανιλίδιο PARA-FLUOROFENTANYL 4-FLUORO-N-(1-PHENETHYL-4-PIPERIDYL)-PROPIONANILIDE

113.  ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥΦΕΝΤΑΝΥΛΗ Ν[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο)-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιο BETA HYDROXYFENTANYL

Ν[1 (BETA- HYDROXYFENTANYL)-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE

114. ΒΗΤΑ-ΥΔΡΟΞΥ-3-ΜΕΘΥΛΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ. Ν-[1(βητα-υδροξυφαιναιθυλο-3-μεθυλο-4-πιττεριδυλο]προπιοανιλίδιο

BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL N-[1(BETA-HYDROXYPHENETHYL)-3-METHYL-4-PIPERIDYL) PROPIONANILIDE

115. ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν[1(2(2-θειενυλο)αιθυλο-4-πιπεριδυλο]προπιοανιλίδιοΤΗΙΟΡΕΝΤΑΝΥί N-[1-(2-(2-THIENYL)ETHYL-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE

116. 3-ΜΕΘΥΛΟ-ΘΕΙΟΦΕΝΤΑΝΥΛΗ

Ν-[3-μεθυλο-1-[2-θειενυλο)αιθυλο]-4-πητεριδυλο]προττιοανιλίδιο 3-METHYLTHIOFENTANYL

N-[3-METHYL-1-[2-THIENYL)ETHYL]-4-PIPERIDYL]PROPIONANILIDE 117.   ΑΜΙΝΟΡΕΞ:2-Αμινο-5-φαινυλο-2-οξαζολίνη

AMINOREX:2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLINE

118. ΧΛΩΡΦΕΝΤΕΡΜΙΝΗ: 4-Χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη

CHLORPHENTERMINE: 4-CHLORO -a, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

119.  ΚΛΟΒΕΝΖΟΡΕΞ: Ν-(2-Χλωροβενζυλο)-α-μεθυλοφαιναιθυλαμίνη CLOBENZOREX: Ν -(2 -CHLOROBENZYL) -a -

METHYLPHENETHYLAMINE

120. ΚΑΟΦΟΡΕΞ: Αιθυλο-(Π-χλωρο-α, α-διμεθυλοφαιναιθυλο) καρβαμάτη CLOFOREX: ETHYL -(Ρ -CHLORO -a, a -DIMETHYLPHENETHYL)    CARBAMATE

121.  ΚΛΟΡΤΕΡΜΙΝΗ: 2 -Χλωρό -α, α -διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη

CLORTERMINE: 2 -CHLORO -a, a - DIMETHYLPHENETHYLAMINE

122.  ΦΕΝΒΟΥΤΡΑΖΑΤΗ. 2 - (3 -Μεθυλο -2 -φαινυλομορφολινο) αιθυλο 2 - φαινυλοβουτυράτη

FENBUTRAZATE: 2-(3-METHYL-2-PHENYLMORPHOLINO) ETHYL 2-PHENYLBUTYRATE

123.   ΠΡΟΠΥΛΕΞΕΔΡΙΝΗ: 2-Κυκλοεξυλο-Ν, 1-διμεθυλαιθυλαμίνη PROPYLHEXEDRINE: 2-CYCLOHEXYL-N,1-DIMETHYLETHYLAMINE

124.  ΖΙΠΕΠΡΟΛΗ: 1-Μεθοξυ-3-[4-(β-μεθοξυφαιναιθυλο)-πιπεραζιν-1-υλο]-1- φαινυλοπροπαν-2-όλη

ZIPEPROL: 1-ΜΕΤΗΟΧΥ -3 -[4 -(β-METHOXYPHENETHYL) - PIPERAZIN- 1 -YL] - 1 PHENYLPROPAN - 2 - OL

125.  ΡΕΜΙΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: 3-4-μεθοξυκαρβονυλ-4-(1-οξο προπυλ)φενυλαμινο-1- πιπεριδίνη μεθυλεστέρας του προπανοϊκού οξέος

REMIFENTANIL:3-4-CARBOXYL-4-(N-PHENYLPROPIONAMIDE)-l-PIPERIDINE PROPIONIC ACID DIMETHYLESTER MONOHYDRATE

126.  ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ: 2-[(διμεθυλαμινο) μεθυλ]-1-(3-μεθοξυφαινυλο)κυκλοεξανόλη TRAMADOL:2-[(DIMETHYLAMINO)METHYL]-1-(3-METHOXYPHENYL)   CYCLOEXANOL

127.   ΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (+/-)-4-(α,2,3-τριμεθυλβενζυλο)ιμιδαζολη MEDETOMIDINE:(+/-)-4-(alpha,2,3-trimethylbenzyl)imidazole

128.   ΑΤΙΠΑΜΕΖΟΛΗ:4-(2-αιθυλο-2,3-διϋδρο-1 Η-ινδεν-2-υλ)-1 Η-ιμιδαζόλη ATIPAMEZOLE: 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1 H-inden-2-yl)-1 H-imidazole

129.    ΡΟΜΙΦΙΔΙΝΗ: 2 -βρωμο-6-φθορο-2-ιμιδαζολιδινυλιδενοβενζαμίνη ROMIFIDINE: 2-bromo-6-fluoro-2-imidazolidinylidenebenzamine

130.    ΚΕΤΑΜΙΝΗ: 2 - (2 -χλωροφαινυλο) -2 - (μεθυλαμινο) - κυκλοεξανόνη ΚΕΤΑΜΙΝΕ: 2 - (2 - chlorophenyl) -2 - (methylamino) - cyclohexanone

131.  ΝΑΛΒΟΥΦΙΝΗ: 17-κυκλοβουτυλομεθυλο-7, 8-διϋδρο-14-υδροξυ-17-νορμορφίνη NALBUPHINE: 17-cyciobutylmethyl- 7,8-dihydro-14-hydroxy-17-normorphine

132.   ΑΜΙΝΕΠΤΙΝΗ: 7-[(10,11-διυδρο-5Η-διβενζο[α,δ]κυκλοεπτεν-5-υλ)αμινο] επτανοϊκό οξύ AMINEPTINE: 7-[(10,11-dihydro-5Hdibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino] heptanoic acid

133.   ΔΕΞΜΕΔΕΤΟΜΙΔΙΝΗ: (8)-4-[1-(2,3-ξυλυλ) αιθυλ] ιμιδαζολιο

DEXMEDETOMIDINE: (S)-4-[1-(2,3-Xylyl) ethyl] imidazole.

134.   Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'

1. ΑΙΘΙΝΑΜΑΤΗ: Εστήρ του καρβαμιδικού οξέος μετά της αιθυνυλο-1 κυκλοεξανόλης ETHINAMATE: CARBAMATE D' ETHINYL-1 CYCLOHEXYLE

2.   ΑΙΘΥΛΟ ΛΟΦΛΑΖΕΠΑΤΗ: Αιθυλο 7-χλωρο 5-(ο-φλουροφαινυλο) -2,3 - διυδρο- 2-οξο-1 Η-1,4 -βενζοδιαζεπίνη-3-καρβοξυλάτη

ETHYL LOFLAZEPATE: ETHYL 7 -CHLORO-5- (O-FLUOROPHENYL) -2,3 -DIHYDRO -2 -OXO-1H-1.4- BENZODIAZEPINE -3 -CARBOXYLATE

3. ΑΙΘΧΛΩΡΒΥΝΟΛΗ: Αιθυλο-β-χλωροβινυλο-αιθινυλοκαρβινόλη ETHCHLORVYNOL: ETHYL-B-CHLOROVINYL-ETHINYL CARBINOL

4.    ΑΛΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1, 3- διυδρο-5 -φαινυλο -1- (2, 2,2- τριφθορο-αιθυλο) -2Η -1 ,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη

HALAZEPAM: 7 -CHLORO-1, 3-DIHYDRO-5-PHENYL -1-(2,2,2- TRIFLUORO-ETHYL)-2H -1,4-BENZODIAZEPIN -2 -ONE

5.     ΑΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-βρωμο-11 β-(ο-φθοροφαινυλο) 2,3,7 11 β-τετρα- υδροξάζολο [3, 2-δ] [1,4]-βενζοδιαζεπιν-6 (5Η )-όνη

HALOXAZOLAM: 10-BROMO-11B (O-FLUOROPHENYL)-2,3,7, 11Β-TETRAHYDROOXAZOLO [3,2-D] [1,4]-BENZODIAZEPIN-6(5H )-ONE

6.    ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 8 -χλωρο-1-μεθυλο -6- φαινυλο-4Η-5-τριαζολο - [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεττίνη ALPRAZOLAM: 8 CHLORO -1- METHYL -6- PHENYL -4 Η- S-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE

7.   ΑΜΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο -5 (μεθυλο -3 βουτυλο)-5 βαρβιτουρικό οξύ AMOBARBITAL: ACIDE ETHYL -5 (METHYL-3 BUTYL)-5 BARBITURIQUE

8.    ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ: Διαιθυλαμινο -2 προτποφαινόνη AMPHEPRAMONE: DIETHYLAMINO-2 PROPIOPHENONE

9.    ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Διαιθυλο-5, 5 βαρβιτουρικό οξύ BARBITAL: ACIDE DIETHYL -5, 5 BARBITURIQUE

10.    ΒΕΝΖΦΕΤΑΜΙΝΗ: Ν-βενζυλο-Ν,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη BENZPHETAMINE: N-BENZYL-N, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

11.    ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ: Ν -κυκλοπροπυλμεθυλ-7α (ί-(δ)-υδροξυ 1,2,2-τριμεθυλπροπυλ) -6,14 -ενδοαιθανο - 6,7,8,14 τετραϋδρονοροριπαβίνη

BUPRENORPHINE: Ν - CYCLOPROPYL-METHYL-7a (L-(S)-HYDROXY-1,2,2-TRIMETHYLPROPYL)-6,14 ENDOETHANO -6,7,8,14 TETRAHYDRO - NORORIPAVINE

12.  ΒΡΩΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-βρωμο -1,3 -διυδρο -5-(2-πυριδυλο) 2Η-1, 4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη BROMAZEPAM: 7- BROMO -1,3 -DIHYDRO -5-(2-PYRIDYL) -2Η -1,4 -BENZODIAZEPIN -2-ONE

13.  ΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΙΟ: Αιθυλο -2 φαινυλο -2 γλουταριμίδιο GLUTETHIMIDE: ETHYL -2 PHENYL -2 GLUTARIMIDE

14. ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: D- Μεθοξυ -3Ν -μεθυλομορφινάνιο DEXTROMETHORPHANE: D-METHOXY-3 N-METHYLMORPHINANE

15. ΔΕΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -5- (ο-χλωροφαινυλο)-1,3 διυδρο -2Η -1,4 -βενζοδιαζεπιν -2-όνη

DELORAZEPAM: 7- CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1,3- DIHYDRO -2Η-1.4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE

16. ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο -1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-5-φαινυλο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2- όνη

DIAZEPAM: 7-CHLORO -1,3 - DIHYDRO -1 -METHYL-5-PHENYL-2H - 1,4 - BENZODIAZEPIN -2- ONE

17.  ΕΣΤΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο -6- φαινυλο -4 Η-5-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη ESTAZOLAM: 8 -CHLORO -6 - PHENYL -4Η -5-TRIAZOLO [4,3-Α] [1,4] BENZODIAZEPINE

18.  ΚΑΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3- υδροξυ-1 μεθυλο-5- φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη διμεθυλοκαρβαμάτη (εστέρας)

CAMAZEPAM: 7 -CHLORO -1,3 - DIHYDRO -3-HYDROXY -1-METHYL -5 PHENYL -2Η -1,4-BENZODIAZEPIN - 2 - ONE DIMETHYLCARBAMATE (ESTER)

19. ΚΕΤΑΖΟΛΑΜΗ: 11-χλωρο -8,12β -διυδρο -2,8-διμεθυλο -12β-φαινυλο -4Η - [1,3]-οξαζινο -[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπίνη -4,7 (6Η) -διόνη

KETAZOLAM: 11 -CHLORO -8, 12β -DIHYDRO-2,8 - DIMETHYL -12β - PHENYL -4Η -[i,3]-OXAZINO-[3,2-D][l,4]-BENZODIAZEPINE-4,7 (6H) -DIONE

20. ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ: 7-χλωρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο- 1H-1,5- βενζοδιαζεπίνη -2,4 (3H,5H) -διόνη CLOBAZAM: 7-CHLORO-1-METHYL -5-PHENYL-1H-I.5 - BENZODIAZEPINE -2,4 (3H,5H) DIONE

21.  ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ: 5- (Ο-χλωροφαινυλο )-1,3-διυδρο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2 -όνη CLONAZEPAM: 5- (O-CHLOROPHENYL) -1,3-DIHYDRO -7 -NITRO 2H -1,4 -BENZODIAZEPIN-2-ONE

22.  ΚΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο -11 β (ο-χλωροφαινυλο)-2,3,7,11β- τετραϋδρο-οξαζολο-[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπιν-6- (5Η )-όνη

CLOXAZOLAM: 10-CHLORO-11Β - (O-CHLOROPHENYL) -2, 3, 7, 11Β TETRAHYDRO -OXAZOLO-[3,2-D] [1,4] BENZODIAZEPIN -6 - (5Η) - ONE

23. ΚΛΟΤΙΑΖΕΠΑΜΗ: 5 -(ο-χλωροφαινυλο) -7- αιθυλο-1,3 -διυδρο -1- μεθυλο-2Η -θειενο [2,3-ε] [1,4]-διαζεπιν -2- όνη

CLOTIAZEPAM: 5-(O -CHLOROPHENYL) -7- ETHYL-1,3 - DIHYDRO -1 - METHYL -2Η- ΤΗΙΕΝΟ [2,3-Ε] [1,4] DIAZEPIN-2-ONE

24.  ΚΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: (Κυκλοεξεν-1υλο-1)-5 αιθυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ CYCLOBARBITAL: ACIDE (CYCLOEXENE-1YL-1)-5 ETHYL -5 BARBITURIQUE

25.  ΜΑΖΙΝΔΟΛΗ: 5-(π-χλωροφαινυλο)-2, 5-διυδρο-3Η-ιμιδαζο(2,1-α)-ισοϊνδολο-5-ολη

MAZINDOL: 5- (P-CHLOROPHENYL)-2,5- DIHYDRO-3H-IMIDAZO (2,1-a)-ISOINDOL-5-OL

26. ΛΟΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 6- (ο-χλωροφαινυλο )-2,4-διυδρο-2 [(4-μεθυλο-1-πιπεραζινυλο) μεθυλενο]-8 νιτρο-1 Η -ιμιδαζο [1,2-α] [1,4] βενζοδιαζεττιν-1-όνη

LOPRAZOLAM:6-(O-CHLOROPHENYL)-2,4-DIHYDRO-2-[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL) METHYLENE]-8-NITRO-1H-IMIDAZO [1,2-Α] [1,4] BENZODIAZEPIN-1-ONE

27. ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7- χλωρο-5(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη

LORAZEPAM: 7-CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-2H-1,4 BENZODIAZEPIN-2-ONE

28. ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζετπν-2-όνη

LORMETAZEPAM:7-CHLORO-5-(0-CHLOROPHENYL),1,3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN- 2-ONE

29.  ΜΕΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-1-μεθυλο-5 φαινυλο-1 Η -1,4-βενζοδιαζεττίνη MEDAZEPAM: 7-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1-METHYL-5- PHENYL-1 H -1,4-BENZODIAZEPINE

30.  ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Μεθυλο-1 αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ METHYLPHENOBARBITAL: ACIDE METHYL-1 ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE

31.  ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ: Διαιθυλο-3,3 διοξο-2,4 μεθυλο -5 πιττεριδίνη METHYPRYLON: DIETHYL-3,3 DIOXO-2,4 METHYL-5 PIPERIDINE

32.  ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ: Δικαρβαμιδική μεθυλο-2 προττυλο -2 προπανοδιόλη -1,3 MEPROBAMATE: BICARBAMATE DE METHYL-2 PROPYL-2 PROPANEDIOL-1.3

33.  ΝΙΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ:1,3-διυδρο -1-μεθυλο-7-νιτρο 5 -φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη NIMETAZEPAM: 1,3 DIHYDRO-1-METHYL-7-NITRO-5-PHENYL-2Η-1.4 BENZODIAZEPIN-2-ΟΝΕ

34.  ΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 1,3-διυδρο-7-νιτρο-5-φαινυλο -2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη NITRAZEPAM: 1,3 -DIHYDRO-7-NITRO-5-PHENYL -2Η -1,4 BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ

35.  ΝΟΡΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη NORDAZEPAM: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL -2 Η -1,4- BENZODIAZEPIN -2 -ΟΝΕ

36.  ΟΞΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -3 -υδροξυ-5 -φαινυλο - 2Η -1,4-βενζοδιαζετπν -2 -όνη ΟΧΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-5-PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN -

2-ΟΝΕ

37. ΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο-2,3,7,11β-τετραϋδρο-2 μεθυλο-11 β- φαινυλοξαζολο (3,2-δ) (1,4) βενζοδιαζεπιν-6(5Η )-όνη

OXAZOLAM: 10-CHLORO- 2, 3, 7, 11β- TETRAHYDRO- 2 METHYL -1 Ιβ-PHENYLOXAZOLO (3,2-D) (1,4) BENZODIAZEPIN -6(5H )-ONE

38.  ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 (μεθυλο-1 βουτυλο) -5 βαρβιτουρικό οξύ PENTOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 (METHYL-1 BUTYL)-5 BARBITURIQUE

39.  ΠΙΝΑΖΕΠΑΜΗ: 7 -χλωρό -1,3-διυδρο -5 -φαινυλο-1- (2- προπυνυλο) -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη

ΡΙΝΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL-1-(2-PROPYNYL) -2Η-1.4-BENZODIAZEPIN -2-ΟΝΕ

40.  ΠΙΠΡΑΔΡΟΛΗ ή ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ: Διφαινυλο -1,1 (πιπεριδυλο- 2)-1 μεθανόλη PIPRADROL: DIPHENYL-1,1 (PIPERIDYL-2)-1 METHANOL

41.  ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1-(κυκλοπροπυλομε        θυλο)-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

PRAZEPAM: 7-CHLORO-1-(CYCLOPROPYLMETHYL)-1,3- DlHYDRO-5- PHENYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

42.    SPA: (-)-Διμεθυλαμινο-Ι διφαινυλο-1,2 αιθάνιο

SPA: (-)-DIMETHYLAMINO-l DIPHENYL-1,2 ETHANE

43. ΦΑΙΝΔΙΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: (+)-3,4-διμεθυλο-2-φαινυλμορφολίνη

PHENDIMETRAZINE: (+)-3,4-DIMETHYL-2-PHENYLMORPHOLINE

44. ΤΕΜΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3 διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο-5- φαινυλο-2Η-1,4 -βενζοδιαζεπιν-2-όνη

ΤΕΜΑΖΕΡΑΜ: 7-CHLORO-1.3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1-METHYL-5 -PHENYL-2H -1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

45. ΤΕΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(κυκλοεξεν-1-υλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

TETRAZEPAM: 7-CHLORO-5-(CYCLOEXEN-1-YL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

46. ΤΡΙΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6-(ο-χλωροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-3-τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη

TRIAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-CHLOROPHENYL)-1-METHYL-4H-S-TRIAZOLO [4,3-α] [1,4] BENZODIAZEPINE

47. ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ PHENOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE

48. ΦΑΙΝΤΕΡΜΙΝΗ: α,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη PHENTERMINE:a,a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE

49. ΦΘΟΡΑΖΕΠΑΜΗ:7-χλωρο-1-[2-(διαιθυλαμινο)αιθυλο]-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLURAZEPAM:7-CHLORO-1-[2-{DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-2H-1.4-BENZODIAZEPIN-2-ONE

50. ΦΘΟΡΟΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1 -μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUDIAZEPAM: 7-CHLORO- 5- (O-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H -1,4-BEN ZODIAZEPIN-2-ONE

51.  ΦΘΟΡΟΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη

FLUNITRAZEPAM:5-(O-FLUOROPHENYL)-1,3DIHYDRO-1-METHYL-7-N1TRO-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE.

52. ΧΛΩΡΑΖΕΠΑΤΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-2-οξο-5-φαινυλο-1 Η-1,4-βενζοδιαζεττίνη-3-καρβοξυλικό οξύ

CHLORAZEPATE: 7-CHLORO-2.3-DIHYDRO-2-OXO-5-PHENYL-1 Η-1,4-BENZODIAZEPINE-3-CARBOXYLIQUE ACIDE

53. ΧΛΩΡΟΔΙΑΖΕΠΟΞΕΙΔΙΟ: 7-χλωρο-2-(μεθυλαμινο)-5-φαινυλο-3Η -1,4-βενζοδιαζεττίνη-4-οξείδιο

CHLORODIAZEPOXIDE: 7-CHLORO-2-(METHYLAMINO)-5- PHENYL-3H-1,4-BENZODIAZEPINE-4-OXIDE

54. ΑΛΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΔΙΑΛΛΥΛΟ-5,5 βαρβιτουρικό οξύ ALLOBARBITAL : ACIDE DIALLYL-5,5 BARBITURIQUE

55.  ΒΙΝΥΛΟΒΙΤΑΛΗ: (ΜΕΘΥΛΟ-1 ΒΟΥΤΥΛΟ)-5 ΒΙΝΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ VINYLBITAL: ACIDE (METHYL-1 BUTYL)-5 VINYL-5 BARBITURIQUE

56.  ΒΟΥΤΑΛΒΙΤΑΛΗ: ΑΛΛΥΛΟ-5 ΙΣΟΒΟΥΤΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ BUTALBITAL: ACIDE ALLYL-5 ISOBUTYL-5 BARBITURIQUE

57.  ΒΟΥΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ BUTOBARBITAL: ACIDE BUTYL- 5 ETHYL- 5 BARBITURIQUE

58.  ΚΑΘΙΝΗ: 0-ΘΡΕΟ-2-ΑΜΙΝΟ-L-ΥΔΡΟΞΥ-L-ΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΑΝΙΟ

CATHINE: D-THREO-2-AMINO-L-HYDROXY-L-PHENYL PROPANE

59. ΜΕΦΕΝΟΡΕΞΗ: Οί-Ν-(3-ΧΛΩΡΟΠΡΟΠΥΛΟ)-ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΑΙΘΥΛΑΜΙΝΗ MEFENOREX: DL-N -(3-CHLOROPROPYL) -ALPHA METHYLPHENETHYLAMINE

60.  Ν-ΑΙΘΥΛΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ N-ETHYLAMPHETAMINE

61.ΠΥΡΟΒΑΛΕΡΟΝΗ:Οί-Ι-(4-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ)-2-(1-ΠΥΡΡΟΛΙΔΙΝΥΛΟ)-1-ΠΕΝΤΑΝΟΝΗ PYROVALERONE:DL-L-(4-METHYLPHENYL)-2-(1-PYRROLIDINYL)-1-PENTANONE

62.  ΣΕΚΒΟΥΤΑΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: ΣΕΚ-ΒΟΥΤΥΛΟ-5-ΑΙΘΥΛΟ-5 ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ SECBUTABARBITAL: ACIDE SEC-BUTYL-5 ETHYL-5 BARBITURIQUE

63. ΦΕΝΚΑΜΦΑΜΙΝΗ: Οί-Ν-ΑΙΘΥΛΟ-3-ΦΑΙΝΥΛΟΔΙΚΥΚΛΟ (2,2,Ι)-ΕΠΤΑΝ-2-ΑΜΙΜΗ

FENCAMFAMIN: DL-N-ETHYL-3-PHENYLBICYCLO (2,2,Ι)-ΗΕΡΤΑΝ -2 -ΑΜΙΝΕ

64. ΦΕΝΠΡΟΠΟΡΕΞΗ: DL- 3- [(ΑΛΦΑ-ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΥΛΟ) ΑΜΙΝΟ] ΠΡΟΠΙΟΝΙΤΡΙΛΙΟ

FENPROPOREX: DL- 3- [(ALPHA -METHYLPHENETHYL) ΑΜΙΝΟ]

-PROPIONITRILE 65. ΒΡΩΤΙΖΟΛΑΜΗ: 2-βρωμο-4-(2-χλωροφαινυλο)-9μεθυλο-5Η-θιενο [3,2-f] [1,2,4] τριαζολο- [4, 3-

α] [1,4] διαζεττίνη

BROTIZOLAM: 2- Bromo-4- (2-chlorophenyl) -9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4] triazolo-[4, 3-a]

[1, 4] diazepin 66. ΠΕΜΟΛΙΝΗ: 2 ΑΜΙΝΟ-5-ΦΑΙΝΥΛΟ-2-ΟΞΑΖΟΛΙΝ-4-ΟΝΗ

PEMOLINE: 2-AMINO-5-PHENYL-2-OXAZOLIN-4-ONE 67.ΜΙΔΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-6(ο-φθοροφαινυλο)-1-μεθυλο-4Η-ιμιδαζο (1,5-α) (1,4) βενζοδιαζεττίνη

MIDAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-FLUOROPHENYL)-1-METHYL-4H-IMIDAZO(1,5-α) (1,4)

BENZODIAZEPINE

68.  ΚΟΥΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(2-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-(2, 2, 2, -τριφθοροαιθυλο)-2Η-1, 4-βενζοδιαζεττινο-2-θειόνη

QUAZEPAM: 7-CHLORO-5-(2-FLUOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1-(2, 2, 2,-TRIFLUOROETHYL)-2H-1,4-BENZODIAZEPINE-2-THIONE

69.   ΘΕΙΟΠΕΝΤΑΛΗ: 5-ΑΙΘΥΛΟ-5-(1-ΜΕΘΥΛΟΒΟΥΤΥΛΟ)-2-ΘΕΙΟΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ THIOPENTAL: 5-ETHYL-5-(1-METHYLBUTYL)-2-THIOBARBITURIC ACID

70. ΠΡΟΞΙΒΑΡΒΑΛΗ: 5-(2-υδροξυττροττυλο)-5-(2-ττροπενυλο) 2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)-

ττυριμιδινοτριόνη. ή 5-αλλυλο-5-(2-υδροξυπροπυλο) βαρβιτουρικό οξύ. PROXIBARBAL: 5-(2-HYDROXYPROPYL)-5-(2-PROPENYL)-2, 4, 6 (1Η, 3Η, 5Η)-PYRIMIDINETRIONE. 5-ALLYL-5-(2-HYDROXYPROPYL) BARBITURIC ACID.

71. MESOCARB: 3-(a-METHYLPHENETHYL)-N- PHENYLCARBAMOYL) SYNDONE (MINE

72. ΜΟΝΤΑΦΙΝΗΛΗ: 2-[(Διφαινυλο-μεθυλο) σουλφινυλ] ακεταμίδιο MODAFINIL: 2-[(DIPHENYLMETHYL) SYLFINYL] ACETAMIDE

73. ΖΟΜΖΕΠΑΜΗ: 4-(ο-φθοροφαινυλο) 6,8-διϋδρο 1,3,8 -τριμεθυλπυραζολο [3,4-ε] [1,4]-διαζεπιν 7(1Η)-ονη

ZOLAZEPAM: 4 - (Ο- FLUOROPHENYL) 6,8- DIHYDRO 1,3,8 - TRIMETHYLPYRAZOLO [3,4-e] [1,4] - diazepin 7 (1 H)-ONE

74. ΖΑΛΕΠΛΟΝΗ: Ν-[3-(3-Κυανοττυραζολο[1,5-α] πυριμιδιν-7-υλο)φαινυλο]-Ν-αιθυλακεταμίδιο ZALEPLON: N-[3-(3-CYANOPYRAZOLO[1,5-a] PYRIMIDIN-7-YL)PHENYL]-N-ETHYLACETAMIDE

75. ΖΟΛΠΙΔΕΜΗ: Ν,Ν,6-τριμεθυλο-2-(4-μεθυλοφαινυλο) ιμιδαζο(1,2-α)ττυριδινο-3-ακεταμίδιο ZOLPIDEM: N,N,6-trimethyl-2-(4-methylphenyl) imidazo(1,2-a) pyridine-3-acetamide

76. ΖΟΠΙΚΛΟΝΗ: 6-(5-χλωροττυριδ-2-υλο)-5-(4-μεθυλοτπττεραζιν-1-υλο) καρβονυλοξυ-7-οξο-6,7-διυδ( 5H -ττυρρολο-[3,4-β] ττυραζίνη

ZOPICLONE: 6-(5-chloropyrid-2-yl)-5-(4-methylpiperazin-1 -yl) carbonyloxy-7-oxo-6, 7-dihydro5H-pyrrolo- [3,4-b] pyrazine

77.  Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημο­σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να μεταφέρονται από τη μια κατη­γορία στην άλλη ή να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋ­ποθέσεις της διάθεσης τους, ιδίως σύμφωνα με τις διε­θνείς συμβάσεις.

 

Αρθρο 2

 

Παραγωγή, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

 

1.  Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προ­μήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών του πίνα­κα Α' είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους, που ασκείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Η διάθεση αυτών των ουσιών γίνεται μόνο σε εργαστή­ρια ή νοσοκομεία για την εκτέλεση εγκεκριμένων προ­γραμμάτων, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

 

2.  Η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, επε­ξεργασία γενικά των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊ­όντων που εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς και η διακίνηση των ουσιών των φαρμακοτεχνικών προϊόντων και των ιδιοσκευασμάτων του πίνακα Β', γίνεται μόνο από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια.

 

3.  Η παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των ουσιών του πίνακα Γ', καθώς και των έτοιμων φαρ­μακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που πε­ριέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά και φυσικά πρόσωπα μέσω του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και ελέγχει τη διαδικασία.

 

4.  Η παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των ουσιών του πίνακα Δ', καθώς και των έτοιμων φαρ­μακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που πε­ριέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια. Η διάθεση τους στα φαρμακεία, στις φαρμακαποθήκες και στα θεραπευτήρια γίνεται με ευθύ­νη και υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ..

 

5.  Η άδεια για την εισαγωγή και εξαγωγή των ουσιών, καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που υπάγο­νται στους πίνακες της παραγράφου 2 του άρθρου 1 χο­ρηγείται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστε­ρα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Κατά τα λοιπά ισχύουν αυτά που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Αρθρο 3

 

Πρόδρομες ουσίες

 

1. Πρόδρομες ουσίες παρασκευής ναρκωτικών αποτε­λούν οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι κατηγορίες 1,2,3 του Κανονισμού (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, L 47 και στο παράρτημα κατηγορίες 1, 2, 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 111/2005 του Συμβουλίου, L 22.

 

2.  Η εισαγωγή, εξαγωγή, διαμετακόμιση, παραγωγή, παρασκευή, προμήθεια, αποθήκευση, κατοχή, πώληση, διάθεση και διανομή των πρόδρομων ουσιών, καθώς και τα απασχολούμενα με αυτές πρόσωπα ή επιχειρήσεις, υπόκεινται στον έλεγχο του Κράτους. Ως αρμόδια αρχή θεωρείται για το σκοπό αυτόν η τελωνειακή υπηρεσία με τη συνδρομή συναρμόδιων αρχών κατά περίπτωση. Για τις ουσίες της κατηγορίας 1 συναρμόδια αρχή είναι ο Ε.Ο.Φ. και για τις ουσίες των κατηγοριών 2 και 3 το Γενι­κό Χημείο του Κράτους, όπου τούτο επιβάλλει η επιστή­μη και η διοικητική πρακτική. Επί παραβάσεων επιβάλλο­νται οι ποινές οι προβλεπόμενες από τον Τελωνειακό Κώδικα.

 

3.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληγεγγύης μπορεί να προστίθενται, αφαιρούνται ή μεταφέρονται ουσίες από τη μία κατηγορία στην άλλη σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου, να ρυθμίζονται οι διαδικασίες διακίνησης και ελέγχου των πρόδρομων ουσιών, καθώς επίσης να καθορίζονται οι λε­πτομέρειες των αρμοδιοτήτων των  υπηρεσιών του Ε.Ο.Φ. για την κατηγορία 1 και του Γενικού Χημείου του Κράτους για τις κατηγορίες 2 και 3.

 

Αρθρο 4

 

Έλεγχος και εποπτεία επί των ναρκωτικών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Τον έλεγχο και την εποπτεία επί των ναρκωτικών ασκεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Αρθρο 5

 

Επιτροπή Ναρκωτικών

 

1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Επιτροπή Ναρκωτικών, αποτελούμενη από: α) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Φαρμα­κείων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης, β) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ., γ) τέσσερα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ανά ένα με ειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακολογίας, Τοξικολογίας και Ψυχιατρικής αντίστοιχα, που ορίζονται ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων διοίκησης και δ) έναν ανώτερο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με εμπειρία στα θέματα ναρκωτικών. Για κάθε μέλος της Επιτροπής ορίζεται και ένας αναπληρωτής. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής.

 

2.  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγονται και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραμ­ματέας της. Η Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρο της. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού ορίζονται και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.

 

3.  Η Επιτροπή Ναρκωτικών έχει τις παρακάτω αρμο­διότητες: α) Γνωμοδοτεί: αα) για τα σχετικά με τα ναρ­κωτικά θέματα που προκύπτουν από τις κυρωμένες από την Ελλάδα διεθνείς συμβάσεις ή από αίτηση των αρμό­διων διεθνών οργανισμών (όπως UNFDAC, Παγκόσμια Οργάνωοη Υγείας (Π.Ο.Υ.), Ευρωπαϊκή Ενωση), ββ) για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή κατεργασίας και εισα­γωγής έτοιμων προϊόντων που περιέχουν ουσίες του άρ­θρου 1, νγ) για την προσθήκη ή αφαίρεση ουσιών στους πίνακες του άρθρου 1, για τη μεταφορά από τον ένα πί­νακα στον άλλο ή για τη μεταβολή των όρων και των προϋποθέσεων της διάθεσης τους σύμφωνα με τις διε­θνείς συμβάσεις, δδ) για την τιμή των πωλούμενων από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, εε) για κάθε σχετι­κό θέμα που θα ζητήσει ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Οργα­νισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). β) Υπολογίζει τις ετήσιες ανάγκες της χώρας σε ναρκωτικές ουσίες και εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο Υπουργό.

 

Αρθρο 6

 

Αμοιβή μελών και γραμματέα

 

Η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Ναρκωτικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης.

 

Αρθρο 7

 

Καθορισμός προϋποθέσεων διάθεσης σκευασμάτων και ιδιοσκευασμάτων

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης των ουσιών που αναφέρονται στα άρθρα 1 παρ. 2 και 3 παρ. 1 υπό μορφή σκευασμάτων ή ιδιοσκευασμάτων, οποιασδήποτε φαρμακευτικής μορ­φής, καθώς και οι λεπτομέρειες συνταγογράφησης αυ­τών, ο τύπος και το σχήμα της διπλότυπης συνταγής. Για τις ουσίες του πίνακα Δ' του άρθρου 1 παρ. 2, ή συνταγή μπορεί να είναι απλή επαναλαμβανόμενη. Με όμοια από­φαση ορίζονται τα σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα που υπάγονται στις κατηγορίες των παραρτημάτων των Κα­νονισμών του άρθρου 3 παρ. 1.

 

Αρθρο 8

 

Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών

 

1.  Ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συ­νταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβα­ση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικα­σία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.

 

2. Φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμω­ρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτρο­πής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά.

 

Αρθρο 9

 

Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς

 

1.  Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την ελληνική φαρμακο­ποιία ημερήσιας δόσης, και αν ακόμη αναγράφεται τέ­τοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμάτευση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

 

2. Οι φαρμακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο περί επιθεωρήσε­ως φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά. Οι σχετικές απο­φάσεις του οικείου Νομάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποι­νή προστίμου, κοινοποιούνται πάντοτε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημό­σιας Τάξης και το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του τό­που, όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιμωρήθηκαν δύο φορές διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται με φυλά­κιση μέχρι δύο (2) ετών.

 

Αρθρο 10

 

Προμήθεια ναρκωτικών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

 

Επιτρέπεται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης να προβαίνει στην προμήθεια της απαιτούμε­νης ποσότητας των ναρκωτικών και των σκευασμάτων αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις κρατικές προμήθειες.

 

Αρθρο 11

 

Κατεργασία ναρκωτικών

 

Η λειτουργία εργοστασίων που κατεργάζονται προϊό­ντα και σκευάσματα ναρκωτικών, επιτρέπεται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτι­κών. Τα εργοστάσια αυτά διευθύνονται από φαρμακο­ποιό ή χημικό και υπόκεινται στο διαρκή έλεγχο της επι­θεώρησης των φαρμακείων. Εκτός από το διαρκή αυτό έλεγχο επιθεωρούνται πριν από την έναρξη τους και με­τά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τουλάχιστον δύο φορές το έτος, από επιτροπή απαρτιζόμενη: α) από τον επιθεωρητή των φαρμακείων και β) από ένα άλλο τε­χνικό μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με υπόδειξη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά που παράγονται από τα ερ­γοστάσια αυτά ή τα φαρμακευτικά σκευάσματα αυτών φυλάσσονται μέχρι την παράδοση μέσα στο εργοστάσιο για αποκλειστική χρήση του Κράτους. Η πώληση προς άλλον ή η εξαγωγή τους με οποιονδήποτε τρόπο από το εργοστάσιο απαγορεύεται.

 

Αρθρο 12

 

Φαρμακευτικά σκευάσματα οπίου

 

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα του οπίου, όπως τα βάμματα, μπορεί να παρασκευάζονται και εντός των φαρμακείων προς χρήση αυτών. Τα σκευάσματα αυτά παρασκευάζονται από το όπιο που χορηγείται από το μο­νοπώλιο του Κράτους και αναγράφονται κατά την ημέρα της παρασκευής σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται προς τούτο στα φαρμακεία και υπόκειται στον έλεγχο της επιθεώρησης των φαρμακείων.

 

Αρθρο 13

 

Πώληση ναρκωτικών

 

1.  Η πώληση ναρκωτικών από το Κράτος ανατίθεται στην Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών. Οι αιτήσεις υποβάλ­λονται δια της αρμόδιας διεύθυνσης των Νομαρχιών, η οποία τις διαβιβάζει στο Υπουργείο, με γνώμη της. Η πώ­ληση επιτρέπεται μόνο στα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλι­νικές και ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρμα­κεία, ύστερα από άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και εμφανίζει το ποσό από κάθε είδος, το οποίο κάθε έτος θα επιτρέπεται να αγορασθεί, ανάλογα με τις ανάγκες καθενός από τους ανωτέρω.

 

2. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα του οπίου κατασκευ­άζονται στα φαρμακεία, είτε για ίδια χρήση κάθε φαρμα­κείου είτε και για μεταπώληση σε άλλα φαρμακεία, νο­σοκομεία, κλινικές ή ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρ­χουν φαρμακεία.

 

3.  Η πώληση των ναρκωτικών από τα φαρμακεία στο κοινό επιτρέπεται μόνο με ιατρικές συνταγές, όχι δε και με αντίγραφα αυτών.

 

Αρθρο 14

 

Υποχρεώσεις φαρμακοποιών

 

1.  Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να φυλάσσουν τις συ­νταγές, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά φάρμακα, τουλάχιστον για μία τριετία, χωριστά από τις λοιπές συνταγές και σε δέσμες που περιλαμβάνουν τις συνταγές ενός τριμήνου. Οφείλουν επίσης να αναγρά­φουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ποσά τα οποία έχουν καταναλωθεί κατά το τέλος κάθε τριμήνου, με άθροιση των αναγραφόμενων στις συντα­γές, καθώς και εκείνων τα οποία χωριστά καταναλώθη­καν για κάθε παρασκευή φαρμακευτικού σκευάσματος.

 

2.  Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γί­νονται κατά τη διάρκεια του έτους, β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συντα­γές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι καταστά­σεις που στάλθηκαν από τα φαρμακεία υποβάλλονται από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συ­νοπτικές που συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους ανυπερθέτως.

 

3.  Στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο αυτό τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά. Επίσης επιβάλλεται ποινή, σύμ­φωνα με τις ίδιες διατάξεις, στους φαρμακοποιούς ή διευθυντές φαρμακείων, οι οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν άτα­κτα το βιβλίο που ορίζεται από το άρθρο αυτό ή δεν φυ­λάσσουν τις συνταγές των ιατρών με τις οποίες χορηγή­θηκαν τα ναρκωτικά.

 

Αρθρο 15

 

Ελεγχος διάθεσης ναρκωτικών

 

1.  Οι διευθυντές κλινικών, νοσοκομείων, όπως και οι ιατροί των χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρμακεία, ανα­γράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, αριθμημένο κατά σελίδες και μονογραφημένο από τον ειρηνοδίκη του τόπου της κατοικίας, ημερολογιακώς και ονομαστικώς, τα ναρκωτι­κά που καταναλώθηκαν για κάθε άρρωστο. Κατά το τέ­λος κάθε τριμήνου αναγράφουν το άθροισμα των ναρκω­τικών που καταναλώθηκαν κατά το προηγούμενο εδάφιο και ιδιαίτερα για καθένα από αυτά, στο βιβλιάριο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο δίδεται σε αυτούς δωρεάν, με την άδεια που τους χορηγήθηκε από το Υπουργείο. Επίσης, στέλνουν τριμη­νιαία κατάσταση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νο­μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία τις αποστέλλει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συ­νοπτικές καταστάσεις που συντάσσονται από αυτήν μέ­σα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμηνίας.

 

2.  Στους διευθυντές κλινικών και νοσοκομείων και στους ιατρούς, που έχουν άδεια προμήθειας ναρκωτι­κών, οι οποίοι δεν υποβάλλουν τις τριμηνιαίες καταστά­σεις μέσα στην οριζόμενη προθεσμία ή δεν αναγράφουν στο πιο πάνω βιβλίο τα ναρκωτικά που διατέθηκαν στους ασθενείς, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδό­τηση του Ε.Ο.Φ., ποινή προστίμου μέχρι τριακόσια (300) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, από τετρακόσια (400) μέχρι χίλια (1.000) ευρώ.

 

3.  Τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 8 και στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνωμοδό­τηση του Ε.Ο.Φ..

 

Αρθρο 16

 

Καθορισμός τιμής ναρκωτικών

 

Η τιμή των ναρκωτικών που πωλούνται από το Κράτος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως. Η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα έξοδα προμήθειας και διαχείρισης. Η τιμή των ναρκωτικών, που χορηγούνται στο κοινό με ια­τρικές συνταγές, καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα διατίμηση.

 

Αρθρο 17

 

Τελωνειακή φύλαξη ναρκωτικών

 

Η τελωνειακή φύλαξη των ναρκωτικών προς διαμετα­κόμιση επιτρέπεται μόνο στο Τελωνείο Πειραιώς και στην Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης και μέσα σε ιδιαίτε­ρο χώρο, με προσκόμιση πιστοποιητικού, που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, από την οποία απο­στέλλονται τα ναρκωτικά, θεωρείται από τις εκεί ελληνι­κές προξενικές αρχές και αναφέρει ειδικώς: α) ότι τα ναρκωτικά αυτά πρόκειται να κατατεθούν σε ελληνικό λι­μάνι για διαμετακόμιση, β) το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα και γ) την ποσότητα των αποστελλόμε­νων για διαμετακόμιση ναρκωτικών.

 

Αρθρο 18

 

Εξαγωγή ναρκωτικών

 

Για την εξαγωγή από το Τελωνείο Πειραιώς και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης των ναρκωτικών που κα­τατέθηκαν για διαμετακόμιση σε ξένη χώρα, απαιτείται ειδική άδεια που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση άδειας των αρμόδιων αρχών της χώρας, στην οποία πρόκειται να αποσταλούν τα εν λόγω ναρκωτικά, θεωρημένης από τις εκεί ελληνικές προξενικές αρχές, η οποία αναφέρει, ότι επιτρέπεται η εισαγωγή των ναρκωτικών σε αυτήν τη χώρα, ότι αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ιατρι­κούς σκοπούς, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλή­πτη, το ποσό του οπίου και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η εισαγωγή. Στην άδεια εξαγωγής αναγράφονται: α) ο αριθμός και η ημερομηνία της άδειας εισαγωγής της χώρας στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, β) το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα, καθώς και του εξαγωγέα, γ) το ποσό των εξαγόμενων ναρκωτικών και δ) η προθεσμία μέσα στην οποία, με βά­ση την άδεια της εισαγωγής, πρέπει να φθάσουν τα ναρ­κωτικά στη χώρα στην οποία αποστέλλονται. Αντίγραφο της άδειας αυτής συνοδεύει την αποστολή και άλλο αντίγραφο της αποστέλλεται, από το Υπουργείο που το εξέδωσε, στην επιτόπια προξενική αρχή της χώρας, η οποία τα εισάγει.

 

Αρθρο 19

 

Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές

 

1.  Απαγορεύεται η διαμέσου της Ελλάδας αποστολή ναρκωτικών από κάποια χώρα σε άλλη, είτε αυτά μεταφορτώθηκαν από το πλοίο ή το όχημα που χρησιμοποιή­θηκε είτε όχι, εφόσον δεν προσκομίζεται αντίγραφο της άδειας της εξαγωγής από την εξάγουσα χώρα. Στην άδεια αυτή πρέπει να αναγράφεται η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, ο αριθμός και η ημερομη­νία της άδειας εισαγωγής, το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, τα ποσά των αποστελλό­μενων ναρκωτικών και η προθεσμία εισαγωγής. Αλλαγή κατεύθυνσης των αποστελλόμενων δια του ελληνικού εδάφους ναρκωτικών επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται με βάση την αναφερόμενη στο άρθρο 17 άδεια της χώρας εισαγωγής. Στην άδεια αυτή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανα­γράφονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 18.

 

2.  Ναρκωτικά που εισάγονται με ταχυδρομικά δέματα ή με μορφή επιστολής ή σαν δείγμα χωρίς αξία, κατά­σχονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 38.

 

Αρθρο 20

 

Βασικά εγκλήματα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

1. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) μέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ τιμωρείται όποιος:

α) Εισάγει στην επικράτεια ή εξάγει από αυτή ή διαμε­τακομίζει ναρκωτικά.

β) Πωλεί, αγοράζει, προσφέρει, διαθέτει ή διανέμει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, αποθηκεύει ή παρακαταθέτει ναρκωτικά ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πρά­ξεις αυτές.

γ) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή τους σε στρατόπεδα, αστυνομικά κρατητήρια, σωφρονι­στικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατη­γορίας ή τόπους ομαδικής εργασίας ή διαβίωσης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή αναρρωτήρια.

δ) Αναμιγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα ή πρόσφορα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό.

ε) Παρασκευάζει είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών ή οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία ή παράνομα εισάγει, προ­μηθεύεται, παράγει, παρασκευάζει, πωλεί, διαθέτει, με­ταφέρει, κατέχει ή διανέμει πρόδρομες ουσίες που ανα­φέρονται στις κατηγορίες 1, 2 και 3 των παραρτημάτων των Κανονισμών του άρθρου 3 ή όργανα ή σκεύη, γνωρί­ζοντας ότι χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμο­ποιηθούν για την παράνομη παραγωγή, καλλιέργεια ή παρασκευή ναρκωτικών ή εν γένει για σκοπούς διαφορε­τικούς από εκείνους για τους οποίους οι πρόδρομες αυ­τές ουσίες εισήχθησαν, εξήχθησαν, διακομίστηκαν ή με­ταποιήθηκαν.

στ) Καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιοδήποτε φυτό του γέ­νους της κάνναβης, το φυτό της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιοδήποτε είδος φυτού του γένους ερυθρόξυλο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυτό από το οποίο παρά­γονται ναρκωτικές ουσίες.

ζ) Κατέχει ή μεταφέρει ναρκωτικά με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο είτε στο έδαφος της επικράτειας είτε πα­ραπλέοντας ή διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη είτε ιπτάμενος στον ελληνικό εναέριο χώρο.

η) Αποστέλλει ή παραλαμβάνει εν γνώσει του δέματα, δείγματα χωρίς εμπορική αξία ή επιστολές που περιέ­χουν οποιοδήποτε ναρκωτικό ή δίνει εντολή σε άλλον για όμοια αποστολή ή παραλαβή.

θ) Διαθέτει σε άλλους οποιονδήποτε χώρο για χρήση ναρκωτικών ή διευθύνει κατάστημα στο οποίο γίνεται κα­τά σύστημα χρήση ναρκωτικών ή αποτελεί μέλος του προσωπικού τέτοιου καταστήματος και γνωρίζει τη χρή­ση αυτή.

ι) Συντελεί με οποιονδήποτε τρόπο στη διάδοση της χρήσης των ναρκωτικών.

ια) Νοθεύει ή πωλεί νοθευμένα είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών.

ιβ) Καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλαστή ή νοθευμένη ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση τους.

ιγ) Οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει ή εποπτεύει με οποιονδήποτε τρόπο την τέλεση κάποιας από τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις ή δίνει σχετικές οδηγί­ες ή εντολές.

 

2. Αν η πράξη έχει τελεστεί με περισσότερους τρό­πους από τους προβλεπόμενους στην προηγούμενη πα­ράγραφο, αφορά όμως την ίδια ποσότητα ναρκωτικών, στον υπαίτιο επιβάλλεται μία μόνο ποινή, κατά την επι­μέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική ε­γκληματική δράση του.

 

Αρθρο 21

 

Διακεκριμένες περιπτώσεις

 

1.  Με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και με χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) μέχρι τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων (440.000) ευρώ τιμωρεί­ται ο παραβάτης του άρθρου 20: α) αν με τη διάπραξη του εγκλήματος διευκόλυνε ή απέκρυψε τη διάπραξη άλ­λων εγκλημάτων και β) αν είναι υπάλληλος (άρθρο 13 στοιχ. α' του Π.Κ.), ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξη τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου αυτού ή το έγκλη­μα συνδέεται με την υπηρεσία του.

 

2. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμω­ρείται ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 20 παρ. 1 περ. γ', εφόσον ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή των ιδρυμάτων στα οποία τέλεσε την πράξη.

 

3.  Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και όποιος:

α) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή ή διακίνηση τους σε σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθ­μίδας και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κα­τάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, εκτός αν η εισαγωγή έγινε για την εκτέλεση εγκεκριμένου εκπαι­δευτικού ή ερευνητικού προγράμματος.

β) Εισάγει ναρκωτικά, διευκολύνει την εισαγωγή ή δια­κίνηση τους σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, ορ­φανοτροφείων, φροντιστηρίων ή χώρους παροχής κοι­νωνικών υπηρεσιών ή διαμονής των Ενόπλων Δυνάμεων ή σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς ή για κοινωνική δραστηριότητα.

γ) Πωλεί, προσφέρει, διαθέτει, διανέμει ναρκωτικά σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο σε χώρους που βρίσκο­νται σε άμεση γειτνίαση με τους παραπάνω χώρους ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πράξεις αυτές.

 

Αρθρο 22

 

Κατάχρηση ιδιότητας ιατρών και φαρμακοποιών

 

1. Με την ποινή του άρθρου 20 τιμωρείται:

α) Ο ιατρός που εκδίδει συνταγή για τη χορήγηση ναρ­κωτικών, αν και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, ή ο ιατρός που χορηγεί φάρμακα, τα οποία περιέχουν με οποιαδήποτε μορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για παρασκευή ναρκωτικών.

β) Ο φαρμακοποιός ή έμπορος φαρμάκων γενικά, διευ­θυντής ή υπάλληλος φαρμακείου ή οποιοσδήποτε άλλος στο φαρμακείο, ο οποίος εν γνώσει του χορηγεί ναρκω­τικά χωρίς την προσήκουσα κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή ή με βάση μη προσήκουσα συνταγή ή πέρα από όσα αναγράφονται σε αυτή.

 

2.  Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση η χορήγηση των ου­σιών αυτών επιτρέπεται από: α) δημόσιες, ειδικές προς τούτο μονάδες, στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., β) τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ύστερα από σχετική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω από τους οποίους θα χορηγούνται.

 

3.  Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανο­ποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων επι­τρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών αυτών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φο­ρείς και ιατρούς.

 

4. 'Οποιος χορηγεί ουσίες για υποκατάσταση της εξάρ­τησης, κατά παράβαση των παραγράφων 2 και 3 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 20.

 

5.  Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και άλλες λεπτομέρειες για την εκτέλεση και εφαρμογή προγραμμάτων υποκατάστασης από δημό­σιους φορείς.

 

6.  Ιατρός, που χορηγεί ναρκωτικές ουσίες του άρθρου 1 για θεραπευτικούς σκοπούς, οφείλει: α) να χρησιμο­ποιεί διπλότυπες συνταγές, απλές μεν για τις ουσίες του πίνακα Δ', θεωρημένες δε από την αρμόδια υπηρεσία για τις ουσίες των πινάκων Α' έως Γ' και β) να φυλάσσει το στέλεχος επί τρία έτη. Ο παραβάτης των περιπτώσε­ων α' και β' τιμωρείται με φυλάκιση και με στέρηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Περίληψη της κατα­δικαστικής απόφασης δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημε­ρίδα του τόπου όπου ο καταδικασμένος ασκεί το επάγ­γελμα του.

 

7. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 6 ισχύουν από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 7.

 

Αρθρο 23

 

Επιβαρυντικές περιστάσεις

 

Με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή είκοσι εν­νέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (29.412) μέχρι πεντα­κοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης των άρθρων 20, 21 και 22, αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή ενεργεί με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από ανηλίκους ή χρησιμο­ποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα κατά την τέλεση των παραπάνω πράξεων ή μετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων ή οι περιστάσεις τέλεσης μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ως υπότροπος θεωρείται όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος εντός της προηγούμενης δεκαετίας ή σε βαθμό πλημμελήμα­τος εντός της προηγούμενης πενταετίας.

 

Αρθρο 24

 

Πρόκληση και διαφήμιση

 

1. Όποιος παρακινεί ή προκαλεί άλλον στην παράνομη χρήση ναρκωτικών ή διαφημίζει τη χρήση τους ή παρέχει πληροφορίες για την κατασκευή ή την προμήθεια τους με σκοπό τη διάδοση τους ή προσφέρεται στην τέλεση των πράξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 τιμωρεί­ται, αν δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάτα­ξη, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματι­κή ποινή διακοσίων ενενήντα (290) μέχρι πενήντα εννιά χιλιάδων (59.000) ευρώ.

 

2.  Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις της παραγράφου 1 κατά σύστημα και με σκοπό το κέρδος γι' αυτόν ή τρίτο τιμωρείται με ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης.

 

3.  Δεν συνιστά άδικη πράξη η διατύπωση γνώμης ή επιστημονικής κρίσης σχετικά με τα ναρκωτικά, όταν γί­νεται από δικαιολογημένο κοινωνικό ενδιαφέρον κατά την άσκηση δικαιώματος ή την εκπλήρωση καθήκοντος. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν από τον τρόπο δια­τύπωσης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε η πράξη προκύπτει σκοπός πρόκλησης ή διαφήμισης.

 

Αρθρο 25

 

Οδήγηση μεταφορικών μέσων

 

1.  Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι εννέα (29) μέχρι είκοσι εννέα χι­λιάδων (29.000) ευρώ, καθώς και με στέρηση τουλάχι­στον για δύο (2) έτη της άδειας οδήγησης ή του οικείου διπλώματος ή του πτυχίου τιμωρείται όποιος οδηγεί ή κυβερνά οποιοδήποτε πλωτό, χερσαίο ή εναέριο μετα­φορικό μέσο υπό την επίδραση ναρκωτικών. Αν από την πράξη αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος ζωής ανθρώπων, επιβάλλεται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης.

 

2. Μετά την πάροδο διετίας, ο καταδικασμένος μπορεί να υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για την επανά­κτηση της άδειας, με την προϋπόθεση ότι έχει υποστεί επιτυχώς τη θεραπεία αποτοξίνωσης.

 

 

Αρθρο 26

 

Τέλεση από αμέλεια

 

Αν οι πράξεις των άρθρων 20 παρ. 1, 21 και 22 παρ. 1 και 4 τελέστηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται ποινή φυλά­κισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ.

 

Αρθρο 27

 

Μεταμέλεια

 

1. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών μπορεί με βούλευ­μα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα πλημμελειοδικών, να διατάσσει την αναστολή της ασκη­θείσας ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου κάποιας από τις πράξεις του άρθρου 20, εφόσον: α) ο υπαίτιος πιθα­νολογείται ότι συντέλεσε με δική του πρωτοβουλία στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση συμμορίας διακίνησης ναρκω­τικών ή στην ανακάλυψη και σύλληψη μεγαλέμπορου ναρκωτικών, β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υπαιτί­ου διακεκριμένη περίπτωση ή επιβαρυντική περίσταση κατά τα άρθρα 21 και 23 και γ) η επικινδυνότητα του υπαιτίου και η βαρύτητα της πράξης του είναι καταδήλως μικρότερες από την επικινδυνότητα των προσώπων, στην ανακάλυψη και σύλληψη των οποίων συντέλεσε και τη βαρύτητα των πράξεων που αυτά τέλεσαν. Την παρα­πάνω αναστολή μπορεί να διατάξει και το δικαστήριο.

 

2.  Η αναστολή της ποινικής δίωξης διατάσσεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ανακαλυ­φθεί ή εξαρθρωθεί συμμορία ή συλληφθεί μεγαλέμπο­ρος ναρκωτικών.

 

3.  Αν μετά την αναστολή της ποινικής δίωξης προκύ­ψει ότι οι δοθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες δεν ήταν αληθινές ή ότι δεν επρόκειτο για συμμορία διακίνη­σης ναρκωτικών ή για μεγαλέμπορο ναρκωτικών, το σχετικό βούλευμα ή απόφαση ανακαλείται και συνεχίζεται κατά του υπαιτίου η ανασταλείσα ποινική δίωξη.

 

4. Οι όροι της παραγράφου 1, αν επιβεβαιωθούν, συνι­στούν ελαφρυντική περίσταση, ενώ το δικαστήριο μπο­ρεί να διατάξει και την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για διάστημα δύο (2) έως είκοσι (20) ετών, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 99 επ. του Π.Κ.. Αν οι παραπάνω όροι της παραγράφου 1 συντρέξουν μετά την αμετάκλητη καταδίκη του υπαιτίου, το δικαστικό συμβού­λιο μπορεί να διατάξει την απόλυση του από τις φυλακές υπό όρους και χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 105 του Π.Κ., εφόσον κρίνει ότι η τυχόν βρα­δύτητα του υπαιτίου να αποκαλύψει στις αρμόδιες αρχές τα στοιχεία που γνώριζε ήταν δικαιολογημένη.

 

Αρθρο 28

 

Πράξεις ελεγκτικών οργάνων

 

1. Δεν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού, τελωνειακού υπαλλήλου, υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγ­χων (ΥΠ.Ε.Ε.) και λιμενικού υπαλλήλου, που με εντολή του αρμόδιου για τη δίωξη ναρκωτικών προϊσταμένου του και με σκοπό την ανακάλυψη ή σύλληψη προσώπου που διαπράττει έγκλημα από τα αναφερόμενα στα άρθρα 20 και 23, εμφανίζεται ως υποψήφιος αγοραστής ή μετα­φορέας ή εν γένει ενδιαφερόμενος για τη διακίνηση, φύ­λαξη ή διάθεση ναρκωτικών. Το ίδιο ισχύει και για τον ιδιώτη που με αυτόν το σκοπό ενεργεί ύστερα από πρό­ταση των αρμόδιων, για τη δίωξη ναρκωτικών, υπηρε­σιών. Οφείλει όμως στην περίπτωση αυτή, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής να ειδοποιήσει προηγουμένως, έστω και τηλεφωνικά, τον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμε­λειοδικών.

 

2.  Επίσης, δεν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού, τελω­νειακού υπαλλήλου, υπαλλήλου της ΥΠ.Ε.Ε. και λιμενι­κού υπαλλήλου, όταν ύστερα από βάσιμη καταγγελία ή ισχυρές υπόνοιες ενεργεί έρευνα σε μεταφορικό μέσο για την ανεύρεση ναρκωτικών.

 

Αρθρο 29

 

Χρήση ναρκωτικών ουσιών

 

1. Όποιος για δική του αποκλειστικά χρήση προμηθεύ­εται ή κατέχει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε πο­σότητα, που αποδεδειγμένα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες ή κάνει χρήση τους ή καλλιεργεί φυτά κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για δική του αποκλειστική χρήση, τιμωρείται με φυ­λάκιση μέχρις ενός (1) έτους. Η διαπίστωση της εξυπη­ρέτησης της δικής του αποκλειστικά ανάγκης για τη συ­γκεκριμένη ουσία γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της ποσότητας και της καθαρότητας της ουσίας, καθώς και των διαγνωστικών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 30. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης μπορεί να προσδιορίζονται τα όρια ποσότητας της κάθε επί μέρους ναρκωτικής ουσίας, που θεωρείται ότι καλύπτει τις ανάγκες ενός χρήστη, έστω και εξαρτημένου, για ορισμένο χρόνο. Κατά την επιμέ­τρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός βλαπτικότητας της κάθε ναρκωτικής ουσίας και ιδιαίτερα η κατη­γορία, στην οποία ανήκει.

 

2.  Καταδικαστικές αποφάσεις της προηγούμενης πα­ραγράφου δεν καταχωρίζονται στα αντίγραφα των δελ­τίων ποινικού μητρώου, εκτός αν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης επακολουθήσει αμετάκλητη καταδίκη για την ίδια πράξη.

 

3. Βούλευμα ή απόφαση, ότι ο υπαίτιος δεν πρέπει να τιμωρηθεί, μπορεί να εκδοθεί και ο δράστης της παρα­γράφου 1 του παρόντος να κριθεί ατιμώρητος χωρίς να διαταχθεί προηγουμένως ή από μέρους του παρακολού­θηση θεραπευτικού προγράμματος, όταν το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την προσω­πικότητα του δράστη, κρίνει ότι η αξιόποινη πράξη ήταν τελείως συμπτωματική και δεν είναι πιθανό να επαναλη­φθεί αυτή ή κάποια άλλη του Κεφαλαίου αυτού. Σε κάθε περίπτωση το συμβούλιο ή το δικαστήριο μπορεί να επι­βάλλει στον κρινόμενο ατιμώρητο δράστη έναν ή περισ­σότερους όρους του άρθρου 100 Α παρ. 2 του Π.Κ.. Το ως άνω βούλευμα ή η απόφαση υπόκεινται σε έφεση και σε αναίρεση.

 

4. Ο υπαίτιος των πράξεων της παραγράφου 1 τιμωρεί­ται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν, από τη μικροποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει σε άλλον μικρή ποσό­τητα για δική του αποκλειστική χρήση. Η ποινή αυτή μπορεί να μετατρέπεται σε χρηματική και να αναστέλλε­ται σύμφωνα με τον Π.Κ.. Αν συντρέχει διακεκριμένη πε­ρίπτωση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 21 ή επιβα­ρυντική περίσταση του άρθρου 23, η διάταξη του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται. Το μέγεθος της μικρής ποσό­τητας ναρκωτικής ουσίας μπορεί να προσδιορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1.

 

Αρθρο 30

 

Χρήστες ναρκωτικών ουσιών που υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση

 

1. Όσοι απέκτησαν την έξη της χρήσης ναρκωτικών και δεν μπορούν να την αποβάλουν με τις δικές τους δυ­νάμεις, υποβάλλονται σε ειδική μεταχείριση κατά τους όρους του νόμου αυτού.

 

2. Η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων της προηγού­μενης παραγράφου στο πρόσωπο κατηγορουμένου ή κα­ταδίκου διαπιστώνεται από το δικαστήριο. Για το σκοπό αυτόν το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη και εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να καθοριστεί αν πράγματι υπάρχει εξάρτη­ση, καθώς και το είδος και η έκταση αυτής κατά τα ανα­φερόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 3. Η πραγματο­γνωμοσύνη διεξάγεται από τα ειδικά δημόσια κέντρα απεξάρτησης, από τις ψυχιατρικές κλινικές και τα εργα­στήρια ιατροδικαστικής και τοξικολογίας των A.E.I, της χώρας, τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, εφόσον διαθέ­τουν ειδικά εργαστήρια, ή από τα νομαρχιακά ή περιφε­ρειακά νοσοκομεία που έχουν τη δυνατότητα να διεξα­γάγουν τέτοια πραγματογνωμοσύνη με αντίστοιχες κλι­νικές και εργαστήρια. Πίνακας με τις υπηρεσίες που πλη­ρούν τις προϋποθέσεις για την πραγματογνωμοσύνη διαβιβάζεται ανά έτος στον αρμόδιο εισαγγελέα με ευ­θύνη των Υπουργείων που τις εποπτεύουν. Σε εξαιρετι­κές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάθεση πραγματογνω­μοσύνης σε τρεις πραγματογνώμονες ιατρούς, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον ψυχίατρος, κατά προτίμηση κρατικούς λειτουργούς ή διορισμένους πραγματογνώμο­νες στον πίνακα πραγματογνωμόνων κατά το άρθρο 185 του Κ.Π.Δ.. Η πραγματογνωμοσύνη διεξάγεται σύμφωνα με τις διατυπώσεις που ορίζει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης.

 

3.  Ο ενεργών την προανάκριση ή κύρια ανάκριση δια­τάσσει υποχρεωτικά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύ­νης, εάν υποβληθεί ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι είναι τοξικομανής εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη σύλληψη του ή κατά την αρχική απολογία του, ο οποί­ος καταχωρείται στην έκθεση σύλληψης, εξέτασης ή απολογίας. Η πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται το αρ­γότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη σύλλη­ψη ή την αρχική απολογία του δράστη. Οι πραγματογνώ­μονες εξετάζουν τον κατηγορούμενο αμέσως μόλις τους γνωστοποιηθεί η σχετική παραγγελία και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, συντάσσουν δε και υποβάλλουν την έκθεση τους όσο το δυνατόν ταχύτερα. Αν οι πραγματογνώμονες αποφανθούν ότι υπάρχει εξάρτηση, πρέπει να καθορίσουν και το εί­δος της (σωματική ή ψυχική) και αν είναι δυνατόν το βαθμό της, το συνήθως χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό (εξαρτησιογόνο), την ημερήσια δόση, την κατάλληλη θε­ραπευτική αγωγή και, αν τους ζητείται ειδικώς με την παραγγελία, την επίδραση της εξάρτησης στον καταλο­γισμό.

 

4. Δράστης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, αν είναι υπαίτιος τέ­λεσης:

α. Της πράξης του άρθρου 29 παρ. 1 παραμένει ατιμώ­ρητος και εφαρμόζονται σε αυτόν οι διατάξεις του άρ­θρου 32.

β. Των πράξεων του άρθρου 20 παρ. 1 περιπτώσεις β', στ', ζ', η', ι' και ιβ' τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι­στον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή πεντακοσίων ενενήντα (590) έως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και αν συντρέχει διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 21 ή επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 23 τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρημα­τική ποινή οκτακοσίων ογδόντα (880) έως εκατόν πενή­ντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

γ. Των πράξεων των άρθρων 20 παρ. 1 περιπτώσεις α', γ', δ', ε', θ', ια', ιγ' ή 22 τιμωρείται με πρόσκαιρη κά­θειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή πε­ντακοσίων ενενήντα (590) έως είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000) ευρώ και αν συντρέχει διακεκριμένη περίπτωση του άρθρου 21 ή επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 23 τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη και χρηματική ποινή χιλίων πεντακοσίων (1.500) έως διακοσίων ενενήντα χι­λιάδων (290.000) ευρώ.

 

5. Των ευεργετικών διατάξεων της προηγούμενης πα­ραγράφου και των παραγράφων 1, 6 και 11 του άρθρου 31 απολαμβάνουν, εκτός από εκείνους που θα ακολου­θήσουν εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα της ημεδα­πής, και όσοι απέκτησαν την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών με την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αλλά αποδεδειγμένα την απέκτησαν και την απέβαλαν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η από­κτηση της έξης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε χρό­νο προγενέστερο της πράξης πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο από εργαστηριακές εξετά­σεις, εκθέσεις ή βεβαιώσεις προερχόμενες από επιστη­μονικό διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου της ημεδαπής ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναγνωρισμένων από τις αρμόδιες αρχές θεραπευτικών προγραμμάτων της ημεδαπής ή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) η εντελής απεξάρτηση να αποδεικνύεται με βεβαίωση αναγνωρισμένης κατά νόμο θεραπευτικής κοινότητας που λειτουργεί νομότυπα στα πλαίσια των θεραπευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η βεβαίωση δίνεται ύστερα από προηγού­μενη παρακολούθηση εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευ­τικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτη­σης για διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών. Σε περί­πτωση που δεν προσκομιστεί αυτή η βεβαίωση, αλλά αποδέχεται ο κατηγορούμενος την εισαγωγή του, δια­τάσσεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο η εισαγωγή του αιτουμένου την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξε­ων σε θεραπευτική κοινότητα του προηγούμενου εδαφί­ου. Απαιτείται επίσης να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι ο κατηγορούμενος δεν διώκεται για αξιόποινες πράξεις που τυχόν διέπραξε στο διάστημα της επικαλούμενης θεραπείας μέχρι την εκδίκαση του αδικήματος με αφορ­μή το οποίο ζητεί την εφαρμογή των ευεργετικών διατά­ξεων που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά και την εξασφά­λιση μέσων για την προμήθεια τους.

 

Αρθρο 31

 

Ειδική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών ουσιών που διαπράττουν εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά

 

1. Σε περίπτωση εγκλήματος του άρθρου 20, όπως και σε περίπτωση εγκλήματος που φέρεται ότι τελέσθηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, εφό­σον τα εγκλήματα αυτά έχουν τελεστεί από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνά­μεις, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, εκτιμώντας τις ει­δικές κατά περίπτωση περιστάσεις και με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, μπορεί με αιτιολογημένη διάτα­ξη του και με έγκριση του εισαγγελέα εφετών να αναβά­λει για ορισμένο χρόνο, που μπορεί να παρατείνεται, την άσκηση ποινικής δίωξης, αν λαμβάνει γνώση από έκθεση ή και εκθέσεις του διευθυντή εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτη­σης, ότι ο δράστης έχει προσέλθει οικειοθελώς και υπο­βάλλεται ανελλιπώς και συστηματικά στη θεραπεία που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. Αν ο δράστης ολοκληρώσει με επιτυχία το θεραπευτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με έγγραφη βεβαίωση και έκθεση του διευθυ­ντή του προγράμματος, ο εισαγγελέας πλημμελειοδι­κών, με αιτιολογημένη διάταξη του και με έγκριση του ει­σαγγελέα εφετών, μπορεί να απόσχει οριστικά από την ποινική δίωξη. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις παρα­πάνω εκθέσεις του διευθυντή θεραπευτικού προγράμμα­τος είναι απόρρητα και απαγορεύεται η ανακοίνωση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο το χρή­στη ναρκωτικών, που υποβλήθηκε σε θεραπεία, επί ανη­λίκου δε στον έχοντα την επιμέλεια. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 299, 306, 309, 310, 311, 312, 322, 323, 324, 336, 374 εδ. α' και β' και 380 του ΓΙ.Κ. και στο άρθρο 2 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'). Όπου στο παρόν άρθρο ανα­φέρονται εγκλήματα της παρούσας παραγράφου, νοεί­ται πάντα ως ισχύουσα και η ανωτέρω εξαίρεση από την εφαρμογή της. Το ευεργέτημα της παραγράφου αυτής παρέχεται μία μόνο φορά.

 

2.  Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής χορη­γείται αναβολή στράτευσης, που διακόπτεται ύστερα από γραπτή βεβαίωση του διευθυντή του θεραπευτικού προγράμματος ότι ολοκληρώθηκε ή διακόπηκε η θερα­πευτική αγωγή. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και επί των ανυπότακτων. Η υποβολή σε θεραπευτική αγωγή εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτι­κού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης αποτε­λεί σημαντικό αίτιο αναβολής της δίκης, κατά την έννοια του άρθρου 349 του Κ.Π.Δ.. Κατά τη διάρκεια της θερα­πευτικής αυτής αγωγής αναστέλλεται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 113 παρ. 3 του Π.Κ., η παραγραφή οποιουδήποτε εγκλήματος του θεραπευομένου. Ως χρό­νος θεραπευτικού προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί συνολικά ή κατά ένα μέρος και ο εγκεκριμένος από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος κοινωνικής επανένταξης. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτι­κής αγωγής στο εγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης δεν επιτρέπεται η σύλλη­ψη και παραπομπή σε δίκη για λιποταξία και τα συναφή προς αυτήν εγκλήματα, καθώς και για τα λοιπά εγκλήμα­τα κατά της στρατιωτικής υποχρεώσεως των άρθρων 32-45 του ν. 2287/1995 περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΦΕΚ20Α').

 

3. Η βεβαίωση σταθεροποίησης και βελτίωσης, που εκ­δίδεται από τα εγκεκριμένα κατά νόμο θεραπευτικά προ­γράμματα συντήρησης και απεξάρτησης, αποτελεί πλή­ρη απόδειξη για κάθε νόμιμη χρήση. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε, εκτός από εκπρόσωπο της δικαστικής αρ­χής, να εισέλθει στους χώρους των παραπάνω θεραπευ­τικών προγραμμάτων συντήρησης και απεξάρτησης, χω­ρίς γραπτή άδεια του διευθυντή του.

 

4.  Ο χρόνος παραμονής στο εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης θεωρείται ως χρόνος έκτισης ποινής. Ύστερα από τη συ­μπλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος με επιτυχία, το δικαστικό συμβούλιο του τόπου εκτέλεσης της ποινής μπορεί να διατάξει την απόλυση υπό όρους, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής που έχει εκτιθεί, εφόσον πρόκει­ται για εγκλήματα της παραγράφου 1. Με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα, μπορεί να διαταχθεί η σύλληψη και παραπο­μπή σε δίκη ατόμου που υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή στα παραπάνω προγράμματα, αν υπάρχουν επαρ­κείς ενδείξεις ότι έχει διαπράξει κακούργημα του άρ­θρου 20, με διεθνείς διασυνδέσεις, ή κακούργημα που αφορά μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ή οποιοδήποτε έ­γκλημα, μη περιλαμβανόμενο στην παράγραφο 1. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 και του πρώτου εδα­φίου της παρούσας παραγράφου. Μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, που πιστοποιείται εγ­γράφως από τον επιστημονικό διευθυντή του οικείου προγράμματος, μπορεί ο ενδιαφερόμενος ή ο αρμόδιος εισαγγελέας να ζητήσει από το συμβούλιο πλημμελειο­δικών να μην εγγράφονται σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου αποφάσεις ή βουλεύματα για εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά ή κατά της ιδιοκτη­σίας και περιουσίας του Π.Κ., όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29, εκτός από εκείνα που προορίζονται αποκλειστικώς για χρήση του δικαστηρίου. Το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται και σε αυτούς που ολοκλήρωσαν το θερα­πευτικό πρόγραμμα πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κώδικα.

 

5.  Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, με την έγκριση του εισαγγελέα εφετών, αναστέλλει την εκτέλεση ποι­νής προσώπου που παρακολουθεί εγκεκριμένο κατά νό­μο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτη­σης, εφόσον οι ποινές αυτές αφορούν πράξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 και φέρεται ότι τελέ­στηκαν πριν από την εισαγωγή του διωκομένου στο παραπάνω πρόγραμμα, εφόσον βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο του θεραπευτικού αυτού προγράμματος η συνεπής παρακολούθηση του εκ μέρους του διωκομένου. Το ευεργέτημα της μη εγγραφής σε απόσπασμα ή αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου αποφάσεων ή βουλευμάτων για εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά ή κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας του Π.Κ., όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1, παρέχεται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου και στα πρόσωπα τα οποία ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα υποκατά­στασης (Π.Υ.) και έχουν απεξαρτηθεί σωματικά και ψυχικά.

 

6. Ανεξάρτητα από τους όρους που θέτουν οι διατά­ξεις του ΣΤ' Κεφαλαίου του Γενικού Μέρους του Π.Κ., αν κάποιος ολοκλήρωσε με επιτυχία το εγκεκριμένο κα­τά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απε­ξάρτησης και καταδικαστεί για εγκλήματα από αυτά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, που έχουν σχέση με το πάθος της τοξικομανίας και τελέστηκαν πριν από την εισαγωγή του στο θεραπευτικό πρόγραμμα, η εκτέ­λεση της ποινής αναστέλλεται υποχρεωτικά για ορισμέ­νο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία (3) και ανώτερο από έξι (6) έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το δικαστήριο, οι οποί­οι πρέπει να σχετίζονται με τη διαπίστωση της διατήρη­σης της απεξάρτησης. Μοναδική απόδειξη της σταθερο­ποίησης και βελτίωσης είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από το εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης. Όσοι έχουν καταδικαστεί και εκτίουν την ποινή τους μπορούν να υποβάλουν στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σχετική αίτηση. Η παραπάνω αναστολή ανακαλείται μόνο αν δεν τηρηθούν οι όροι που ορίζει η απόφαση.

 

7. Ο αρμόδιος εισαγγελέας μπορεί να αναστέλλει με διάταξη του την ισχύ εντάλματος σύλληψης προσώπου, που παρακολουθεί εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης και απεξάρτησης, εφόσον το ένταλμα αυτό αφορά πρά­ξη που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 και φέρεται ότι τελέστηκε πριν από την εισαγωγή του διωκομένου στο παραπάνω πρόγραμμα. Εάν έχει διατηρηθεί η ισχύς του με σύμφωνη γνώμη του προέδρου εφετών ή με βού­λευμα, για την αναστολή απαιτείται απόφαση του συμ­βουλίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η κατηγορία.

 

8. Όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης με επιτυχία εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης, θεωρείται ότι κατά την ει­σαγωγή του για θεραπεία είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

 

9.  Εάν σε κατάστημα φυλακών εφαρμόζεται εγκεκρι­μένο συμβουλευτικό πρόγραμμα, κρατούμενος χρήστης ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος το παρακολουθεί πλήρως, δεν μετάγεται σε άλλο κατάστημα για όσο χρόνο διαρκεί η συστηματική παρακολούθηση, εκτός αν παραγγελθεί η μεταγωγή του για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργεία του καταστήματος κράτησης ή δικαστικούς, οπότε επαναμετάγεται μετά την έκλειψη αυτής της αιτί­ας. Σε περίπτωση μεταγωγής για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του καταστήματος κράτησης (άρ­θρα 72 περ. δ' και 76 του ν. 2776/1999, ΦΕΚ 291 Α') προτιμάται κατάστημα όπου αναπτύσσεται εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα, εκτός αν επιβάλλεται η με­ταγωγή για σοβαρούς λόγους σε άλλο. Όποιος κρατού­μενος χρήστης ναρκωτικών ουσιών επιθυμεί να παρακο­λουθήσει εκτελούμενο πρόγραμμα, πρέπει να διευκολύ­νεται ή να μετάγεται σε φυλακή όπου λειτουργεί τέτοιο πρόγραμμα, εφόσον οι εκάστοτε διαθέσιμοι χώροι το επιτρέπουν και παραμένει αν το παρακολουθεί συστημα­τικά.

 

10. Όποιος έχει καταδικαστεί για τις πράξεις της πα­ραγράφου 1 σε στερητική της ελευθερίας ποινή και την εκτίει στη φυλακή, αν παρακολούθησε με επιτυχία εγκε­κριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα στο κατάστημα κρά­τησης και υπάρχει βεβαίωση από αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρό­γραμμα συντήρησης και απεξάρτησης, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει αποδεκτός σε αυτό, μπορεί να απολυθεί με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδι­κών του τόπου έκτισης της ποινής με τον όρο παρακολού­θησης του οικείου προγράμματος και πριν από τη συ­μπλήρωση του χρόνου που ορίζεται στα άρθρα 105 και επόμενα του Π.Κ., εφόσον έχει εκτίσει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) της ποινής. Οι υπεύθυνοι του προγράμ­ματος έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την πρώ­τη ημέρα κάθε δεύτερου μήνα τη δικαστική αρχή και να συμπληρώνουν ειδικό δελτίο, στο οποίο αναφέρεται ρη­τά η συνεχής παρακολούθηση, η συναφής πρόοδος, η σταθεροποίηση και η επιτυχής ολοκλήρωση του, καθώς και η αδικαιολόγητη διακοπή του. Σε περίπτωση διακο­πής γίνεται ανάκληση της υφ' όρον απόλυσης.

 

11. Επιτυχής ολοκλήρωση του εγκεκριμένου σύμφωνα με το νόμο θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης μπορεί να αναγνωρισθεί ως ελαφρυντική περίσταση κατά την επιμέτρηση της ποινής.

 

Αρθρο 32

 

Εισαγωγή χρηστών ναρκωτικών σε θεραπευτικό κατάστημα

 

1. Αν καταδικαστεί για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη δράστης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋ­ποθέσεις του άρθρου 30 παρ. 1, το δικαστήριο μπορεί με την καταδικαστική απόφαση να διατάξει την εισαγωγή του, προς σωματική απεξάρτηση, σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης. Αν η ανάγκη για τη σωματική αυτή απεξάρτηση προκύψει κα­τά τη διάρκεια της ανάκρισης, η εισαγωγή διατάσσεται από τον ανακριτή, μετά σύμφωνη γνώμη του εισαγγε­λέα, σε κατάλληλο θεραπευτικό ίδρυμα ή κατάστημα. Εάν ο παραπάνω δράστης δηλώσει ότι επιθυμεί να παρα­κολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, μπο­ρεί το δικαστήριο με την καταδικαστική απόφαση να δια­τάξει την έκτιση μέρους της ποινής σε ειδικό θεραπευτι­κό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης, στο οποίο ο δράστης εισάγεται για συντήρηση και απε­ξάρτηση μέχρι αποθεραπείας του. Την εισαγωγή του δράστη σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα ή ειδικό τμήμα καταστήματος κράτησης, που λειτουργεί υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου κατά νόμο φορέα, μπορεί να διατάξει και ο ανακριτής με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παρ. 1. Ο χρόνος παραμονής στο ειδικό θεραπευτικό κα­τάστημα ή στο ειδικό τμήμα του καταστήματος κράτησης υπολογίζεται ως χρόνος προσωρινής κράτησης ή σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κατά της ελευθερίας ως χρόνος έκτισης της ποινής.

 

2. Όποιος καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης και υποβάλλεται σε θεραπευτικό πρόγραμμα κατά την προηγού­μενη παράγραφο, μπορεί με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών του τόπου της κράτησης, ύστερα από γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του ειδικού θερα­πευτικού καταστήματος ή του υπευθύνου του ειδικού τμήματος του καταστήματος κράτησης, να απολυθεί υπό όρο και πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρό­νου, σύμφωνα με τα άρθρα 105 επ. Π.Κ., εφόσον έχει παρακολουθήσει με επιτυχία το πρόγραμμα απεξάρτη­σης. Το συμβούλιο στην απόφαση του για υφ' όρον απόλυση μπορεί να επιβάλλει στον απολυόμενο την υποχρέωση να εμφανίζεται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα απεξάρτησης και να υποβάλλεται σε βιοχημικές, τοξικολογικές ή άλλες εξετάσεις. Αν από αυτές αποδειχθεί ότι ξανάρχισε τη χρήση ναρκωτικών ή αν αρνείται ή παραλείπει να εξετάζεται, το ειδικό θεραπευτικό κατάστημα υποχρεούται να ειδοποιεί τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, οπότε με βούλευμα του συμβουλίου πλημμελειοδικών η υφ' όρον απόλυση ανακαλείται.

 

3. Αν το δικαστήριο κρίνει μη τιμωρητέο, κατά το άρ­θρο 30 παρ. 4 περ. α', ή αθωώσει για έλλειψη καταλογι­σμού δράστη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 30 παρ. 1, μπορεί, εφόσον ο δράστης το επιθυμεί, να διατάξει την εισαγωγή του σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα για σωματική απεξάρτη­ση. Αν μετά τη σωματική απεξάρτηση ο δράστης δηλώ­σει ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη θεραπεία για συντήρηση και απεξάρτηση, μπορεί να ακολουθήσει πρόγραμμα συ­ντήρησης και απεξάρτησης σε ειδικό θεραπευτικό κατά­στημα.

 

4. Αν ο δράστης πάσχει από ψυχική νόσο, μπορεί μετά τη σωματική απεξάρτηση να μεταχθεί σε κρατικό ψυχια­τρικό νοσοκομείο, εφαρμόζονται δε αναλόγως τα άρθρα 69 και 70 του Π.Κ..

 

5.  Εφόσον εκείνος που καταδικάστηκε έχει απολυθεί υπό όρους, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση θερα­πευτικού προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 31, η καταδικαστική από­φαση αναγράφεται μόνο στα αντίγραφα ποινικού μητρώ­ου που προορίζονται για δικαστική χρήση.

 

Αρθρο 33

 

Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

 

1. Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του δράστη για ένα (1) μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον κρίνει ότι η παράβα­ση έχει σχέση με το επάγγελμα του. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις δεν θί­γονται.

 

2.  Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος αρ­χίζει από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Αν εκτός από την ποινή έχει επιβληθεί και μέτρο ασφα­λείας, η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του μέτρου.

 

3. Η απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος συνεπά­γεται και την παύση της λειτουργίας του καταστήματος ή γραφείου, για ίσο χρονικό διάστημα, αν η άσκηση του επαγγέλματος αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη και λει­τουργία τους.

 

4. Για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος, εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα αυτό ούτε προσωπι­κώς, ούτε μέσω άλλου ή για λογαριασμό τρίτου. Σε περί­πτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής ο υπαίτιος τι­μωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρημα­τική ποινή.

 

Αρθρο 34

 

Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

 

Σε περίπτωση καταδίκης για παραβάσεις των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δημο­σίευση ολόκληρης ή περίληψης της καταδικαστικής από­φασης, με δαπάνες του καταδικασμένου, σε μία ή περισ­σότερες εφημερίδες της πρωτεύουσας ή του τόπου τέ­λεσης της πράξης ή της κατοικίας του, μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες αφότου η απόφαση καταστεί αμετάκλητη.

 

Αρθρο 35

 

Περιορισμοί διαμονής

 

1.  Σε κάθε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για παράβαση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου το δικαστήριο, αν κρίνει ότι η διαμονή του καταδικασμένου σε ορισμένους τόπους δημιουργεί κινδύνους για τον ίδιο ή για τρίτους, μπορεί να διατάξει την απαγόρευση της διαμονής του στους τόπους αυτούς για χρονικό διάστη­μα ενός (1) μέχρι πέντε (5) ετών.

 

2.  Για αλλοδαπούς που καταδικάζονται για παράβαση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου σε ποινή κάθειρ­ξης, το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια απέλαση τους από τη χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδί­ως οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή τους, οπότε ισχύουν και γι' αυτούς οι ρυθμίσεις της παραγρά­φου 1. Για την εκτέλεση της απέλασης εφαρμόζεται το άρθρο 74 του Π.Κ. με επιφύλαξη των σχετικών διατάξε­ων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις, οι οποί­ες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.

 

Αρθρο 36

 

Ανήλικοι δράστες

 

Σε ανήλικους που τέλεσαν πράξεις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 121 έως 132 του Π.Κ., εφόσον είναι ευμενέστερες για αυτούς.

 

Αρθρο 37

 

Δήμευση

 

1. Σε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20 έως και 24 το δικαστήριο, με την επιφύλαξη του τε­λευταίου εδαφίου, διατάσσει τη δήμευση όλων των πραγμάτων, τα οποία προήλθαν από την πράξη, του τιμή­ματος τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν με το τίμημα αυτό, καθώς και των μεταφορικών μέσων και όλων των αντικειμένων, τα οποία χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανή­κουν στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συμμέτοχους ή ακόμα και σε τρίτους που δεν συμμετεί­χαν στο έγκλημα, εφόσον γνώριζαν ότι τα αντικείμενα αυτά προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήματος. Δή­μευση μπορεί να διαταχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 76 Π.Κ. ακόμη και όταν για την πράξη που έχει τελεστεί δεν καταδικάσθηκε ορισμένο πρόσωπο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις της Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνη­σης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών που κυρώθηκε με το ν. 1990/1991 (ΦΕΚ 193 Α') και ιδίως εκείνες του άρθρου 5 αυτής αναφορικά με τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Όσα από τα τεχνικά μέσα που δημεύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κρίνονται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. ως άκρως απαραίτητα για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών αποδίδο­νται, κατά προτίμηση, στις υπηρεσίες που ενήργησαν την κατάσχεση, ύστερα από αίτημα τους.

 

2.  Η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων ε­γκλήματος (άρθρο 394 Π.Κ.), αν συνδέεται με παραβά­σεις των άρθρων 20 έως και 24, τιμωρείται με την ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης και τα προϊόντα δημεύονται.

 

3. Στην περίπτωση του άρθρου 25 το δικαστήριο, εκτι­μώντας τη βαρύτητα της πράξης και ιδίως τη βλάβη ή τον κίνδυνο που προκλήθηκε από αυτήν, μπορεί να επιβάλει τη δήμευση του μεταφορικού μέσου που οδηγούσε ο δράστης, εκτός αν ο κύριος του μέσου δεν γνώριζε ότι ο δράστης τελούσε υπό τις συνθήκες του άρθρου 25.

 

Αρθρο 38

 

Κατάσχεση

 

1. Τα ναρκωτικά κατάσχονται και δημεύονται σε κάθε περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, καθώς και στην περίπτωση μη άσκησης ποινικής δίωξης ή σε περί­πτωση αποχής για οποιονδήποτε λόγο από αυτήν, τη δή­μευση διατάσσει το συμβούλιο πλημμελειοδικών.

 

2. Η επιβληθείσα κατάσχεση, καθώς και η ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών γνωστοποιείται αμέσως από τον αρμόδιο ανακριτή ή τους κατά το άρθρο τούτο ανακριτικούς υπαλλήλους στον κατηγορούμενο, στον κύριο και στον κάτοχο των κατασχεθέντων ναρκωτικών, στον κύριο και στον κάτοχο του μεταφορικού μέσου ή άλλου αντικειμένου στο οποίο βρέθηκαν, εκτός αν κά­ποιος από αυτούς είναι άγνωστος ή απουσιάζει ή δεν εί­ναι για κάποιο άλλο λόγο εφικτή η γνωστοποίηση. Συγχρόνως καλούνται οι ανωτέρω να δηλώσουν στον γνωστοποιούντα, αν αμφισβητούν την ιδιότητα των κατα­σχεθέντων ως ναρκωτικών. Για όλα αυτά γίνεται ρητή αναφορά στην έκθεση κατασχέσεως ή σε χωριστή έκθε­ση, την οποία υπογράφουν και εκείνοι στους οποίους γί­νεται η γνωστοποίηση. Στην ίδια έκθεση γίνεται μνεία και της τυχόν αμφισβήτησης της ιδιότητας των κατασχε­θέντων ως ναρκωτικών. Η αμφισβήτηση όμως αυτή μπο­ρεί να γίνει και με έγγραφη δήλωση, που επιδίδεται στον γνωστοποιούντα το αργότερο τη μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα της γνωστοποίησης. Δείγμα των κατασχεθέντων ναρκωτικών αποστέλλεται στα εργαστήρια της ιατροδι­καστικής και τοξικολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας ή στο Γε­νικό Χημείο του Κράτους ή σε κάποιο από τα παραρτή­ματα του για εξέταση και έρευνα.

 

3.  Αν δεν υπάρξει αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα των κατασχεθέντων ως ναρκωτικών, αυτά καταστρέφο­νται, αφού κρατηθεί ποσότητα επαρκής για δύο δείγμα­τα προς διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, καθώς και ο αριθμός συσκευασιών των ναρκωτικών που καταστρέφο­νται, απαραίτητων για τη διεξαγωγή ερευνών. Η κατα­στροφή πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας για επίδοση της δήλωσης αμφισβήτησης και πάντως το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας αυτής.

 

4.  Αν υπάρξει αμφισβήτηση, οι κατασχεθείσες ουσίες φυλάσσονται μέχρι της καταστροφής τους ή της απόδο­σης τους στον κύριο ή τον κάτοχο τους από την Αρχή που ενήργησε την κατάσχεση. Αμέσως μόλις περιέλθει στον εισαγγελέα ή τον ανακριτή η έκθεση πραγματο­γνωμοσύνης, για το αν τα κατασχεθέντα είναι ναρκωτι­κά, ο εισαγγελέας εισάγει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του ανακριτή, την υπόθεση στο συμβούλιο πλημμελειοδικών, στο οποίο καλούνται πριν από τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες να παραστούν ο κατηγορούμε­νος και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος, εκτός αν είναι άγνωστος ή απουσιάζει ή δεν είναι για κάποιον άλλο λό­γο εφικτή η κλήτευση του. Το συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα για την καταστροφή ή απόδοση των ουσιών που κατασχέθηκαν, μπορεί δε να διατάξει και νέα πραγ­ματογνωμοσύνη. Αν διατάχθηκε καταστροφή, αυτή γίνε­ται αμέσως μετά την κοινοποίηση του βουλεύματος στον εισαγγελέα και πάντως το αργότερο εντός των επόμε­νων δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Σε εξαιρετικά επεί­γουσες περιπτώσεις και ιδίως εάν πρόκειται για κατά­σχεση αυτοφυών φυτών ινδικής κάνναβης και υπνοφόρου μήκωνος, η καταστροφή τους μπορεί να διαταχθεί με κοινή διάταξη των αρμόδιων εισαγγελέα και ανακριτή και να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό.

 

5. Το δικαστήριο διατάσσει σε κάθε περίπτωση την κα­ταστροφή των ναρκωτικών, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε ή δεν διατάχθηκε σύμφωνα με τις προηγούμε­νες παραγράφους. Η καταστροφή γίνεται ενώπιον επι­τροπής, στην οποία προεδρεύει ο εισαγγελέας πλημμε­λειοδικών και μετέχουν οι προϊστάμενοι της διωκτικής αρχής που ενήργησε την προανάκριση της αρμόδιας υπη­ρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή ανα­πληρωτές τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαι­οσύνης, Δημόσιας Τάξης και Οικονομίας και Οικονομι­κών, καθορίζονται τα μέσα και ο τόπος όπου θα γίνεται η καταστροφή, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρ­μογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Οι δαπάνες βα­ρύνουν τον προϋπολογισμό των αρμόδιων Υπουργείων.

 

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Π.Δ..

 

Αρθρο 39

 

Εκτέλεση μέτρου περιορισμού διαμονής

 

1. Ο περιορισμός διαμονής εκτελείται με την επιμέλεια του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής του καταδικασμένου, μέσω των αστυνομικών αρχών. Ο εισαγγελέας μπορεί να επιτρέψει την άρση του περιορι­σμού διαμονής για σύντομα χρονικά διαστήματα και για την εκπλήρωση προσωπικών ή οικογενειακών αναγκών του καταδικασμένου.

 

2. Το δικαστήριο μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών, ύστερα από αίτηση του καταδικασμένου ή αιτιολογημένη έκθεση του εισαγγελέα του τόπου διαμονής του, μπορεί να άρει τους περιορισμούς διαμονής ή να μειώσει τη διάρκεια τους.

 

Αρθρο 40

 

Εκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών

 

Όσοι καταδικάσθηκαν για παράβαση του παρόντος Κε­φαλαίου σε ποινή κάθειρξης μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης, εφόσον έχουν εκτίσει, προκει­μένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα τέσσερα πέμπτα (4/5) της ποινής τους και προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) έτη. Οι διατάξεις της πα­ραγράφου 3 του άρθρου 105 του Π.Κ. δεν εφαρμόζονται. Στον κατά το πρώτο εδάφιο κατάδικο δεν μπορεί να χο­ρηγηθεί η υπό όρο απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα, προκει­μένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, ίσο με τα δύο τρίτα (2/3) της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισό­βιας κάθειρξης, είκοσι (20) ετών.

 

Αρθρο 41

 

Προανάκριση

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1. Η αστυνόμευση για τη διαπίστωση των παραβάσεων του Κεφαλαίου Δ', ο σχετικός έλεγχος και η προανάκρι­ση κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 και 243 του Κ.Π.Δ. ενεργούνται από υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομί­ας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, της ΥΠ.Ε.Ε. και του Λι­μενικού Σώματος, κατά το λόγο αρμοδιότητας.

 

2.  Συνιστάται μικτό όργανο αποτελούμενο από υπαλ­λήλους των υπηρεσιών της παραγράφου 1 για την αξιο­ποίηση πληροφοριών και το συντονισμό της δράσης των αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τε­λωνειακής Υπηρεσίας, της ΥΠ.Ε.Ε. και του Λιμενικού Σώματος.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονο­μικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται οι αρμοδιό­τητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουρ­γία του οργάνου της παραγράφου 2.

 

4. Οι προανακριτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυ­νομίας, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, της ΥΠ.Ε.Ε. και του Λιμενικού Σώματος μπορούν να καλούν για εξέταση μάρτυρες και να παίρνουν απολογίες κατηγορουμένων για πράξεις του νόμου αυτού, ανεξάρτητα αν οι μάρτυ­ρες ή οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι της περιφέρειας τους. Επίσης μπορούν να μεταβαίνουν για τη διεξαγωγή των παραπάνω προανακριτικών πράξεων και έξω από την περιφέρεια τους, εφόσον πρόκειται για χώρο εδαφι­κής αρμοδιότητας του Σώματος στο οποίο ανήκουν, ει­δοποιώντας ταυτόχρονα τον εισαγγελέα πλημμελειοδι­κών του τόπου, στον οποίο διεξάγεται η προανακριτική πράξη.

 

5.  Για τον έλεγχο προς διαπίστωση της απόκρυψης, κατοχής ή μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, σε περίπτω­ση που υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, μπορεί να χρησιμο­ποιείται κάθε κατάλληλο επιστημονικό μέσο.

 

Αρθρο 42

 

Προδικασία - Αρμοδιότητες

 

1. Για την εκδίκαση των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21, 22 παρ. 1 και 4, 23, 24 παρ. 2, 25 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο και 37 παρ. 2 αρμόδιο είναι το τριμε­λές εφετείο. Η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται σε ιδιαί­τερες δικάσιμους κατά τις οποίες προσδιορίζονται μόνο υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα, τα οποία προβλέπο­νται στο Κεφάλαιο Δ'. Για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών τα ποινικά εφετεία μπορεί να συνεδριάζουν και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών.

 

2.  Για τα εγκλήματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ':

α) Η ανάκριση στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσ­σαλονίκης διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανα­τίθεται αποκλειστικά η ανάκριση μόνο αυτών των εγκλη­μάτων.

β) Κατά τη διάρκεια της προδικασίας, εφόσον διατά­χθηκε η προσωρινή κράτηση κατηγορουμένου για κακούρ­γημα, δεν επιτρέπεται αίτηση του κρατουμένου για την άρση ή αντικατάσταση της με περιοριστικούς όρους πριν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρ­ξη της προσωρινής κράτησης. Αν απορριφθεί αίτηση για άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο έναν (1) μήνα μετά την απόρριψη της προηγούμενης.

γ) Μόλις περατωθεί η ανάκριση, η δικογραφία υποβάλ­λεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγ­γελέα εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι προκύπτουν ενδεί­ξεις και ότι δεν πρέπει να την επιστρέψει για να συμπλη­ρωθεί, εισάγει, εφόσον συμφωνεί και ο πρόεδρος εφε­τών, την υπόθεση στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή. Αν ο εισαγ­γελέας εφετών κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές εν­δείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση με πρόταση του στο συμβούλιο εφετών, που αποφασίζει σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 309-315 του Κ.Π.Δ.. Αν κρίνει ότι οι πράξεις έχουν χαρακτήρα πλημ­μελήματος, αποφαίνεται σχετικώς με αιτιολογημένη διά­ταξη και με παραγγελία του προς τον εισαγγελέα πλημ­μελειοδικών εισάγεται η υπόθεση από τον τελευταίο στο συμβούλιο πλημμελειοδικών.

δ) Σε περίπτωση αντικατάστασης της προσωρινής κρά­τησης με περιοριστικούς όρους, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μπορεί, μεταξύ των όρων, να συμπεριλάβει και την παρακολούθηση θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης του αιτούντος, εφόσον έχει γίνει δεκτός από εγκεκριμένο προς τούτο φορέα.

 

3.  Σε περίπτωση εισαγωγής με απευθείας κλήση, για τη διάρκεια της ισχύος του εντάλματος σύλληψης και για τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης του κατηγο­ρουμένου αποφαίνεται με διάταξη του, κατά της οποίας δε χωρεί προσφυγή, ο πρόεδρος εφετών. Για την άρση ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με άλλο όρο, αποφαίνεται το συμβούλιο εφετών. Αν διατάχθηκε η διατήρηση της ισχύος εντάλματος σύλληψης, ο εισαγ­γελέας εφετών με διάταξη του, της οποίας δεν απαιτεί­ται τοιχοκόλληση, διατάσσει την αναστολή της διαδικα­σίας που διεξάγεται στο ακροατήριο ως προς τον κατη­γορούμενο που φυγοδικεί, μέχρι να προσέλθει ή να συλ­ληφθεί.

 

4.  Σε περίπτωση περισσότερων κατηγορουμένων, το συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφανθεί για ποιους δεν προκύπτουν ενδείξεις και για ποιους πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει η ποινική δίωξη ή να χωριστεί ως προς αυτούς η υπόθεση. Αν για μερικούς από τους κατηγορουμένους δεν περατώθηκε η ανάκριση και προ­βλέπεται ότι η περάτωση της θα καθυστερήσει, ο ανακρι­τής, με διάταξη του που δεν υπόκειται σε προσφυγή, μπορεί να διατάσσει το χωρισμό ως προς αυτούς και συ­νεχίζει την ανάκριση για τους λοιπούς κατηγορουμέ­νους.

 

5.  Για τις παραβάσεις του νόμου αυτού ο ανακριτής μπορεί να μεταβαίνει και να ενεργεί ανακριτικές πράξεις και έξω από την έδρα του ή και σε άλλη δικαστική περιφέρεια μετά προηγούμενη ενημέρωση του εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή εφετών αντίστοιχα.

 

Αρθρο 43

 

Εποπτεία προανάκρισης και προκαταρτικής εξέτασης στις Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης

 

1.  Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από τις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας των Γενικών Αστυνομικών Διευ­θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης τελεί, με την επιφύ­λαξη των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 του Κ.Π.Δ., υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Εισαγγελέα Εφε­τών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η οποία ασκείται από έναν εκ των υφισταμένων του εισαγγελέων ή αντεισαγγελέων εφετών που ορίζεται από αυτόν.

 

2. Ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες που περιέρχο­νται στις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου και αφορούν τη διάπραξη εγκλημάτων, τα οποία προβλέπο­νται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Μπορεί δε, πέρα από τα προαναφερόμενα καθήκοντα του, να παραγγέλ­λει ή να ενεργεί ο ίδιος, κατά την κρίση του, προανάκρι­ση ή προκαταρκτική εξέταση για τα παραπάνω εγκλήμα­τα. Στις περιπτώσεις αυτές η σχηματιζόμενη δικογραφία διαβιβάζεται μετά την περάτωση της στον αρμόδιο για την ποινική δίωξη εισαγγελέα.

 

Αρθρο 44

 

Διάθεση εσόδων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΟΙΝΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

 

Τα έσοδα από χρηματικές ποινές ή μετατροπές ποι­νών, που επιβάλλονται για παραβάσεις του Κεφαλαίου Δ', καθώς και από δημεύσεις, εισάγονται στον προϋπο­λογισμό του Κράτους, σε ιδιαίτερο κωδικό αριθμό εσό­δου. Με βάση το έσοδο αυτό και ύστερα από πρόταση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων των συναρμόδιων υπουργείων σχετικές πιστώ­σεις που διατίθενται για την αντιμετώπιση του προβλή­ματος των ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουρ­γών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτο­μέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 

Αρθρο 45

 

Μεταφορά πιστώσεων

 

Οι πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ορίζο­νται στο προηγούμενο άρθρο, μεταφέρονται σε έντοκο υπολογαριασμό του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» με τίτλο «Δαπάνες προγραμ­μάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρ­τημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων» και διατίθε­νται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαχείρισης του λογαριασμού, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων.

 

Αρθρο 46

 

Διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 

1. Από τις κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες που δημεύ­ονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38, μπορεί να διατίθενται στις αστυνομικές σχολές ή τα παραρτήματα τους, καθώς και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις αστυνομικές διευθύνσεις νομών οι απολύτως ανα­γκαίες ποσότητες, αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από αίτημα του οικείου διοικη­τή, γενικού αστυνομικού διευθυντή ή αστυνομικού διευ­θυντή κατά περίπτωση. Οι όροι φύλαξης και ορθής χρη­σιμοποίησης αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επι­στροφή ή αντικατάσταση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παρού­σας παραγράφου εφαρμόζονται και για τη διάθεση των προαναφερόμενων ναρκωτικών ουσιών προς εκπαίδευ­ση των αστυνομικών σκύλων και των εκπαιδευτών και συνοδών αυτών.

 

2. Από τις κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες που δημεύ­ονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38, μπορεί να διατίθενται στο Τμήμα Δίω­ξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουρ­γείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι απολύτως αναγκαίες πο­σότητες αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια εισαγγελική αρχή, ύστερα από αίτημα της ανωτέρω διεύθυνσης. Οι όροι φύλαξης και ορθής χρήσης των ουσιών αυτών, η κα­τά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή, η αντικατάσταση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθο­ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλί­ας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρο 47

 

Σύσταση Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών» (Ο.ΚΑ.ΝΑ.). Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι αυτοδιοικού­μενο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Αρθρο 48

 

Σκοπός του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) ο σχεδιασμός, η προ­ώθηση, ο διυπουργικός συντονισμός και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών και τη θεραπεία, την επαγ­γελματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων, β) η μελέτη σε εθνικό επίπεδο του όλου προβλήματος των ναρκωτικών για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων αιτί­ων που οδηγούν τα άτομα και ιδίως τους νέους, στη λή­ψη ναρκωτικών, καθώς επίσης και η δημιουργία Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης - Τράπεζας Πληροφοριών ως προς την εκάστοτε κατάσταση και έκταση του προβλή­ματος των ναρκωτικών στη χώρα, γ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, κατά τρόπο ενιαίο και επιστημονικά υπεύθυνο, για τις συνέπειες από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και η ενθάρρυν­ση, ο συντονισμός και η εποπτεία κάθε ιδιωτικής πρωτο­βουλίας που έχει σκοπό τη συμμετοχή στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, δ) η πρόταση και προώθηση των αναγκαίων νομοθετι­κών, κοινωνικών και άλλων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή του προβλήματος των ναρκωτικών, ε) η συ­νεργασία με αντίστοιχους συντονιστικούς ή ερευνητικούς φορείς σε οργανισμούς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σχετικούς με την αντιμετώπιση του όλου θέματος, η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών και η ενεργός συμμετοχή στις συναντήσεις που αυτοί οργανώνουν, με στόχο την εναρ­μόνιση της εθνικής πολιτικής προς εκείνη των κοινοτι­κών και διεθνών φορέων και στ) η σύνταξη ετήσιας έκθε­σης για την κατάσταση του προβλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και για την πορεία των σχετικών εθνι­κών ερευνών και η κατάρτιση στατιστικών πινάκων με ανάλυση και αξιολόγηση αυτών και η υποβολή τους στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μαζί με προτάσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

 

Αρθρο 49

 

Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

1.  Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται με απόφαση του Υπουρ­γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικο­νομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού. Στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά μετέχουν ο επικεφα­λής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτή­των (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) ή οι αναπληρωτές τους. Από τα υπόλοι­πα μέλη πρέπει να είναι ένας πτυχιούχος σχολών επι­στημών υγείας, ένας ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχο­λόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστημών νομικής. Στο Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., μπορεί να συμμετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικο­τήτων σχετικών με τη δράση και τους σκοπούς του Ορ­γανισμού, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α') και των άρθρων 5 παρ. 11β και 14 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α').

 

2.  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Προέ­δρου και του Αντιπροέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάσταση τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία.

 

3.  Οι αμοιβές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο­μίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδο­χές που κάθε φορά λαμβάνουν οι Διοικητές των Διοική­σεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).

 

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρό­ντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρ­κεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που κενω­θούν θέσεις μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις (3) μή­νες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

 

Αρθρο 50

 

Πόροι του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

1. Πόρους του Ο.ΚΑ.ΝΑ. αποτελούν:

α) Ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης.

β) Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε εί­δους δραστηριότητα ή πρόσοδοι από την κινητή και ακί­νητη περιουσία αυτού.

γ) Επιχορηγήσεις από Ο.Τ.Α., οργανισμούς και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών που τους εποπτεύουν και Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης.

 

2.  Η διαχείριση των πόρων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ελέγχεται απολογιστικά, κατασταλτικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουρ­γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής και ειδικό­τερα ο τρόπος και τα όργανα άσκησης του ως άνω δια­χειριστικού ελέγχου.

 

3.  Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές, που προβλέπονται για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν. 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α'), πλην των τελών χαρτοσή­μου.

 

Αρθρο 51

 

Προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

1. Στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. συνιστάται μία θέση Γενικού Διευθυ­ντή, με τριετή θητεία. Η θέση αυτή πληρώνεται με δημό­σια προκήρυξη. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψη­φίου γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι μηνιαίες αποδοχές του. Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της θέσης είναι: α) η κατοχή πτυχίου ανώτατης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, β) η ευδόκιμη υπηρεσία σε υψηλόβαθμες θέσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και γ) πείρα στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ο Οργανισμός ή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων μονάδων, οργανισμών ή επιχειρήσεων. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργα­νισμού και συντονίζει τη δράση τόσο των κεντρικών υπη­ρεσιών, όσο και των επί μέρους μονάδων της αρμοδιότη­τας του Ο.ΚΑ.ΝΑ..

 

2.  Το προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι επιστημονικό, διοικητικό, βοηθητικό και εθελοντικό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώ­μη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπορεί να αποσπώνται σε αυ­τόν ιατροί του Ε.Σ.Υ. ή και άλλο προσωπικό των νοσοκο­μείων του Ε.Σ.Υ., μετά γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεωθεί για ένα (1) ακό­μη έτος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά την παρέλευση της διετίας, είναι δυνατή η μετάταξη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Ο χρόνος της απόσπασης θεω­ρείται πραγματική υπηρεσία και ισχύουν και γι' αυτούς οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α').

 

3.  Επιτρέπεται απόσπαση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ., εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου.

 

4.  Πρόσωπα, τα οποία έκαναν χρήση ναρκωτικών και εκουσίως προσήλθαν για θεραπευτική αγωγή, μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος, είναι δυ­νατόν να προσλαμβάνονται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., με σύμ­βαση ορισμένου χρόνου στους συμβουλευτικούς σταθ­μούς, τα κέντρα και τα θεραπευτήρια του άρθρου 57.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, μετά γνώμη του διοικητικού συμ­βουλίου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθορίζονται ο κανονισμός εσω­τερικής λειτουργίας, ο τρόπος διοίκησης, οργάνωσης, διαχείρισης, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών και κάθε άλλο συνα­φές θέμα, έστω και με παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω κοινή υπουργι­κή απόφαση, τα επί μέρους θέματα οργάνωσης, λειτουρ­γίας, καθώς και η στελέχωση από το απαιτούμενο προ­σωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και η διαδικασία αυτής ρυθμίζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μπορεί να αποσπώνται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπάλληλοι από τα Υπουρ­γεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού, ύστερα από αίτηση τους, για τη στελέχωση του Οργανισμού. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται πραγματική υπηρεσία που έχει διανυθεί στην υπηρεσία που ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος και οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν την υπηρεσία από την οποία προ­έρχεται.

 

6. Από την έκδοση του κανονισμού εσωτερικής λει­τουργίας, το ήδη υπηρετούν προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εντάσσεται στις προβλεπόμενες θέσεις, ανάλογα με τα προσόντα και την ειδικότητα τους με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ..

 

Αρθρο 52

 

Πρόσληψη προσωπικού του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

 

1.  Το προσωπικό του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και το προσωπικό που απασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για τα προ­γράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και τον αλκο­ολισμό, προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και αξιολογείται από ειδική επιτροπή του οικείου φορέα, για την απόδοση και το ήθος του, τουλάχιστον μια φορά κάθε διετία. Τυχόν αρνητική κρίση αποτελεί λόγο υποχρεωτικής καταγγελίας της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η σχέση εργασίας λύεται από την ημέρα κοινοποίησης της έγγραφης καταγγελίας.Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το ήδη υπηρετούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορί­στου χρόνου.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α) το όριο ηλικίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, κα­θώς και τα κωλύματα πρόσληψης, β) τα αρμόδια όργανα για την επιλογή του προσωπικού, ο τρόπος της δημόσιας ανακοίνωσης των προσλήψεων, καθώς και η διαδικασία και η μέθοδος της αξιολόγησης για την πρόσληψη των καταλληλότερων υποψηφίων και γ) η συγκρότηση των ειδικών  επιτροπών  αξιολόγησης των εργαζομένων στους παραπάνω φορείς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού αυτού. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της διάταξης.

 

Αρθρο 53

 

Ειδικές υπηρεσιακές μονάδες και επιστημονικές επιτροπές

 

1. Είναι δυνατόν να συνιστώνται, στα Υπουργεία Υγεί­ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιας Τάξης, Οικονομί­ας και Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτι­σμού, ειδικές υπηρεσιακές μονάδες σε επίπεδο διεύθυν­σης ή τμήματος, οι οποίες έχουν αντικείμενο την ανελλι­πή ενημέρωση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. για τις δραστηριότητες τους, την πρόταση των αναγκαίων μέτρων και την υλο­ποίηση τους, τη συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων και την επεξεργασία πληροφοριών που παρέχονται σε αυ­τές από περιφερειακές υπηρεσίες αρμοδιότητας τους, με την επιφύλαξη της τήρησης του υπηρεσιακού και ια­τρικού απορρήτου και της προστασίας των ατομικών πληροφοριών. Το επίπεδο των ειδικών αυτών υπηρεσια­κών μονάδων, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος στελέχωσης τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με προε­δρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περί­πτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

2. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-ου μπορεί να συνεργάζεται και να υποβοηθείται συμβου­λευτικά στο έργο του από συναφείς, ως προς το αντικεί­μενο του, επιστημονικές επιτροπές ή επιστημονικούς φορείς και να καταρτίζει επιστημονικές επιτροπές με γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Μπορεί ιδίως να αναθέτει στους ειδικούς κατά περίπτωση επιστημονικούς φορείς την εκτέλεση σχετικών ερευνών ή την επίλυση επιστη­μονικών θεμάτων, αναλαμβάνοντας εν όλω ή εν μέρει τη χρηματοδότηση της εν λόγω επιστημονικής έρευνας. Επίσης αξιολογεί και συντονίζει τις υπό εξέλιξη έρευνες βάσει προγραμματισμένων στόχων.

 

Αρθρο 54

 

Επιτροπή Διυπουργικού Συντονισμού

 

Συνιστάται Επιτροπή Διυπουργικού Συντονισμού, όπου μετέχουν οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και πα­ρακολούθηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ντρωσης, Εθνικής ’μυνας, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλί­ας, Δημόσιας Τάξης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι διευ­θυντικό στέλεχος του Ο. ΚΑ. Ν Α.. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αντικείμενο της είναι ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, εκ μέρους των συναρμό­διων Υπουργείων, στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δρά­σης, καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής τους.

 

Αρθρο 55

 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

 

1.  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη­λεγγύης.

 

2. Σκοπός του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η θεραπεία, η επαγγελ­ματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων και η δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγ­χρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για την υλοποίηση του σκοπού του το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ιδρύει συμβουλευτικούς σταθ­μούς, κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης, θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες. Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς και στηρίζει κάθε είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτημένων από φαρ­μακευτικές ουσίες ατόμων.

 

3. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. εντάσσονται οι Συμβουλευτικοί Σταθ-μοί Αθήνας και Θεσσαλονίκης του «Ειδικού Θεραπευτι­κού Προγράμματος για εξαρτημένα από φαρμακευτικές ουσίες άτομα» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης Ντα-ού Πεντέλης και η Θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας στη Σίνδο της Θεσσαλο­νίκης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται η διαδικασία ένταξης των πα­ραπάνω μονάδων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

4. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Στη Γενική Συνέλευση αυ­τή συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέ­λη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φί­λων των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι ο Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) που προτείνεται από το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμ-βουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

5. Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δωρε­ές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από τρίτους και έσο­δα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητες του.Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει τις ίδιες φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ν. 2592/1953, πλην των τελών χαρτοσήμου. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέχρι το μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προ­ϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το επιχειρησιακό πρό­γραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέ­δια και προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών. Ο ισολογισμός -απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του και η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης.

 

6.   Ιατροί του  Ε.Σ.Υ.  μπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. από τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από αίτηση τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι απεριόριστη. Η απόσπαση διακόπτεται με όμοια υπουργική απόφαση ύστερα από αίτηση του  ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α..

 

7. Με τη διαδικασία της παραγράφου 6 είναι δυνατή η απόσπαση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων υπαλλήλων του δη­μόσιου τομέα.

 

Αρθρο 56

 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

 

1. Για την ενεργό συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στην καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών και την προστασία των νέων, καθώς και την υποβοήθηση του έργου του Ο.ΚΑ.ΝΑ., συνιστάται Γνωμοδοτικό Συμβού­λιο που αποτελείται από εκπροσώπους της Τοπικής Αυ­τοδιοίκησης, της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μέ­σης Εκπαίδευσης (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.), των συλλόγων γονέων τοξικομανών, των αποθεραπευμένων τοξικομανών, εκ­προσώπους του διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. -Ο.Τ.Ε.Ε.), των T.E.I, και A.E.I., της Εθνικής Σπουδαστικής Ενωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.), της Εθνικής Φοιτητικής Ενωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.), του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ-λόγου (Π.Φ.Σ.), του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ. Α.) και της Ενωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερί­δων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.). Η θητεία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες, καθώς και κάθε συναφές θέμα για την εκπλήρωση της αποστολής του Γνωμοδοτι­κού Συμβουλίου.

 

Αρθρο 57

 

Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων

 

1. Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση της φαρ­μακευτικής εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 3 διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες:

α) πρόληψη-ενημέρωση

β) θεραπευτική αποκατάσταση

γ) κοινωνική επανένταξη.

 

2.  Από την έναρξη ισχύος του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α'), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), αρμόδιο για την ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα του άρθρου 32 υπάγονται στην αρμοδιότη­τα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 1851/1989 (ΦΕΚ 122 Α'). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αληλενγύης, μετά γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. εγκρίνονται τα θεραπευτικά προγράμ­ματα, που εφαρμόζονται στα ως άνω καταστήματα. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόμων που εισάγονται στα ως άνω καταστήματα.

 

3. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί μο­νάδες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγού­μενης παραγράφου. Επίσης με δαπάνες τους ή και με συγχρηματοδότηση ή δανειοδότηση από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. έχουν την ίδια δυνατότητα:

α) δήμοι και κοινότητες,

β) φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις,

γ) εκκλησιαστικοί φορείς,

δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα,

ε) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

 

4.  Για την ίδρυση και λειτουργία από τους ανωτέρω φορείς μονάδων, εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν βάσει του άρθρου 55, απαιτείται άδεια, που χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή και η ανάκληση της άδειας λειτουργίας, εφόσον διαπιστωθεί αναποτελεσματικότητα του επιτελούμενου σε αυτές έργου.

 

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του ν. 1894/1990, όσες μονάδες ιδρύονται εφεξής, με εξαίρεση εκείνες που λειτουργούν με βάση το άρθρο 55, ανεξάρτητα από τον φορέα τους υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγ­χο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ασκείται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ..

 

6.  Φορείς που επιχορηγούνται από το Κράτος υπόκει­νται και στον έλεγχο της οικονομικής τους διαχείρισης.

 

7.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγη­ση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ως άνω μονά­δων, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του επιτελούμενου σε αυτές έργου.

 

Αρθρο 58

 

Κέντρα Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων

 

1.  Ιδρύονται δύο (2) Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα με τίτλο: α) «Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρα­τουμένων» με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων και β) «Κέντρο Απεξάρτησης Τοξι­κομανών Κρατουμένων» με έδρα το Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Σκοπός των καταστημάτων αυτών είναι η θε­ραπευτική μεταχείριση τοξικομανών κρατουμένων για τη σωματική και ψυχική τους απεξάρτηση.

 

2.  Πα τη στελέχωση του πρώτου (Κέντρου Απεξάρτη­σης Τοξικομανών Κρατουμένων με έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα του Δήμου Θηβαίων):

Α) Συνιστώνται:

α) 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Τεχνολογίας Γρα­φικών Τεχνών,

β) 1 θέση κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Ηλεκτρονικών,

γ) 1 θέση κατηγορίας ΔΕ - κλάδου Ηλεκτρονικών,

δ) 1 θέση κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Τεχνολόγων Δομι­κών Εργων,

ε) 10 θέσεις κατηγορίας ΤΕ - κλάδου Ψυχολόγων.

Β) Αυξάνονται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των καταστημάτων κράτησης ως κατωτέρω:

α) Κλάδου ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων κατά 8, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 27 και κλάδου ΠΕ Ψυ­χολόγων κατά 6, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυ­τών σε 16,

β) Κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ειδικότητας Κοινω­νικής Εργασίας κατά 24, οριζομένου του συνολικού αριθ­μού αυτών σε 124,

γ) Κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολόγου κατά 4, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 32,

δ) Κλάδου Π Ε Ιατρών ειδικότητας Μικροβιολογίας κα­τά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3,

ε) Κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών κατά 2, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 3,

στ) Κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας κατά 1, οριζο­μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 6,

ζ) Κλάδου ΤΕ Προσωπικού Υγείας Πρόνοιας ειδικότη­τας Νοσηλευτικής κατά 12, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 33,

η) Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 24, οριζο­μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 29,

θ) Κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού κατά 12, ορι­ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 212,

ι) Κλάδου ΔΕ Τεχνικού κατά 12, οριζομένου του συνο­λικού αριθμού αυτών σε 28,

ια) Κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων κατά 10, οριζομέ­νου του συνολικού αριθμού αυτών σε 35,

ιβ) Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού κατά 8, οριζο­μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε 11.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης καθορίζονται οι αναγκαίες θέσεις για την έναρξη της λειτουργίας του ειδικού θεραπευτικού κατα­στήματος. Για την πλήρωση των θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ276Α').

 

Αρθρο 59

 

Σύσταση θέσεων προσωπικού για τα ειδικά προγράμματα απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης

 

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρι­κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συνιστώνται αντιστοίχως 395 και 226 οργανικές θέσεις προσωπικού με σχέση ερ­γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις οποίες τοποθετούνται όσοι προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α') για τα προγράμματα απεξάρτη­σης από τα ναρκωτικά και τον αλκοολισμό. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδι­κότητα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..

 

Αρθρο 60

 

Προγράμματα πρόληψης

 

1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. καταρτίζει προγράμματα για την πρόλη­ψη της διάδοσης και της χρήσης των ναρκωτικών και τα υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης. Όμοια προγράμματα μπορεί να κα­ταρτίζουν και η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ο.Τ.Α., οι συν­δικαλιστικοί φορείς, καθώς και οποιοσδήποτε κρατικός ή ιδιωτικός φορέας. Τα προγράμματα αυτά υποβάλλονται για επεξεργασία στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. και εγκρίνονται με από­φαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ­ης. Προγράμματα πρόληψης, που αφορούν μονάδες αρ­μοδιότητας και άλλων Υπουργείων, εφαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ­ληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1894/1990.

 

2. Τα προγράμματα της παραγράφου 1 μπορεί να ανα­φέρονται σε επίπεδο ομάδας, γειτονιάς ή κοινότητας και να απευθύνονται σε:

α) Γονείς

β) Εκπαιδευτικούς

γ) Δικαστικούς

δ) Αστυνομικούς

ε) Προσωπικό Κέντρων Υγείας και κοινωνικής πολιτι­κής

στ) Προσωπικό Σωφρονιστικών Καταστημάτων Θερα­πευτικού ή μη χαρακτήρα

ζ) Νεοσύλλεκτους και εκπαιδευτές νεοσύλλεκτων

η) Προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Νέας Γενιάς και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

θ) Μαθητές, σπουδαστές

ι) Αθλητικά κέντρα ή άλλες κοινωνικές ομάδες.

 

3.  Με τα προγράμματα αυτά, εκτός των άλλων είναι δυνατόν:

α) Να καθιερώνεται η αγωγή υγείας και πρόληψης σε θέματα ναρκωτικών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Να καθιερώνονται βραβεία μεταξύ μαθητών, σπου­δαστών και εργαζόμενων νέων για την υποβολή προτά­σεων σε θέματα που έχουν σχέση με τον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

γ) Να παρέχονται υποτροφίες σε επιστήμονες για με­τεκπαίδευση στο εξωτερικό ή εσωτερικό για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Ο.ΚΑ.ΝΑ..

δ) Να ενισχύεται η συνεργασία με την Εκκλησία, τους δήμους και τις κοινότητες για την εξεύρεση του προσφο­ρότερου τρόπου προσέγγισης του προβλήματος των ναρκωτικών.

ε) Να ιδρυθεί Σχολή επιμόρφωσης ειδικευμένων στε­λεχών, όπου θα μετεκπαιδεύονται οι επιμορφωτές.

στ) Να προβλέπεται η δημιουργία σεμιναρίων και εκ­παιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η κυκλοφορία εντύπων για όλους όσοι ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στον αντιναρκωτικό αγώνα.

 

4. Τα προγράμματα των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να έχουν ως στόχο:

α) Την αγωγή υγείας και τη σωστή πληροφόρηση ως προς τη φύση και την έκταση του προβλήματος και την επισήμανση των κινδύνων που περικλείει για τα άτομα, την οικογένεια και την κοινωνία το πρόβλημα των ναρ­κωτικών κάθε μορφής.

β) Την προβολή θετικών προτύπων για τους νέους και την ενθάρρυνση τους για ενεργό συμμετοχή σε δημιουρ­γικές δραστηριότητες.

 

5.  Απαγορεύεται η εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της διάδοσης και χρήσης ναρκωτικών από οποιονδήποτε φορέα χωρίς προηγούμενη υποβολή του προγράμματος και έγκριση από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 1894/1990. Παράβαση της διάταξης αυτής αποτελεί λόγο ανάκλη­σης της άδειας λειτουργίας του φορέα ή διάλυσης του σωματείου κατ' άρθρο 105 του Α.Κ.. Η διαδικασία κινείται με πρωτοβουλία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.. Εξαιρούνται τα προγράμ­ματα των Κοινοτήτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. τα οποία απλώς γνωστοποιούνται στον Ο. ΚΑ. Ν Α., χωρίς να χρειάζονται την έγκριση του τελευταίου.

 

6. Με απόφαση του Ο.ΚΑ.ΝΑ. παρέχονται οι γενικές κατευθύνσεις για τη σύνταξη των προγραμμάτων και προσδιορίζονται οι στόχοι, η λειτουργία και οι διαδικασί­ες εποπτείας και αξιολόγησης τους.»

 

 

Αρθρο δεύτερο

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αφορά θέματα ρυθ­μιζόμενα από τον παρόντα Κώδικα.

 

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.