ΝΟΜΟΣ 3335/2005 - ΦΕΚ 95/Α/20.4.2005

Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

Αρθρο 1

 

Σύσταση Υπηρεσίας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστάται Διεύθυνση Ελεγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Πετρελαιοειδών Προϊόντων), αποκαλούμενη στο εξής «Διεύθυνση», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και εντάσσεται, ως περίπτωση κβ', στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α').

 

2. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται η διάρθρωση της «Διεύθυνσης» σε Τμήματα, η αποστολή και οι αρμοδιότητες αυτών, ο αριθμός των οργανικών θέσεων της «Διεύθυνσης» και των Τμημάτων της κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ο τρόπος στελέχωση τους, καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων, κατά κλάδο και βαθμό.

 

 

Αρθρο 2

 

Ημερολόγιο Ελέγχων- Βιβλίο Κυρώσεων

 

1. Στη «Διεύθυνση» τηρούνται: α) Ημερολόγιο Ελέγχων, και β) Βιβλίο Κυρώσεων.

2. Στο Ημερολόγιο Ελέγχων καταχωρούνται τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των προσώπων, που διενεργούν ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α'), το αντικείμενο αυτών, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια αυτών, οι σχετικές διαπιστώσεις, κατά τρόπο περιληπτικό, και κάθε άλλο στοιχείο συναφές με τους ελέγχους.

 

3. Στο Βιβλίο Κυρώσεων καταχωρούνται, αναλυτικά, με όλα τα στοιχεία τους, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3054/2002.

 

4. Εάν, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία καταχώρισης στο Βιβλίο Κυρώσεων της διοικητικής κύρωσης που αφορά στη χρονολογικώς τελευταία παράβαση φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν επιβληθεί, σε βάρος του ίδιου προσώπου, οποιαδήποτε νέα διοικητική κύρωση, οι κυρώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο πιο πάνω Βιβλίο και αφορούν στο συγκεκριμένο πρόσωπο διαγράφονται και δεν παράγουν οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Δεν διαγράφεται η διοικητική κύρωση, που αφορά στην οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

 

5. Κάθε διοικητική κύρωση που ανακαλείται από τη διοίκηση ή ακυρώνεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση διαγράφεται από το Βιβλίο Κυρώσεων.

 

 

Αρθρο 3

 

Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς

 

1. Συνιστάται, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, υπηρεσία με την επωνυμία «Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.)», η οποία υπάγεται στη «Διεύθυνση» της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. αποτελούνται από τρία (3) μέλη και συγκροτούνται από τους ελεγκτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών. Στα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. συμμετέχει απαραιτήτως ένας υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ.

Επικεφαλής των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. τίθεται πάντοτε υπάλληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με την εκάστοτε εκδιδόμενη εντολή ελέγχου. Οδηγός του οχήματος που χρησιμοποιείται από τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. για τους διενεργούμενους ελέγχους μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα μέλη του, εφόσον κατέχει άδεια οδήγησης.

 

2. Στη «Διεύθυνση» τηρείται Μητρώο Ελεγκτών. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται τακτικοί υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, των Γενικών Γραμματειών Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μετά από αίτηση τους και πρόταση της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία ανήκουν. Όσοι υπηρετούν στη «Διεύθυνση» εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών και μπορούν να αποτελούν μέλη των Κ.Ε.Δ.Α.Κ.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα θέματα της εγγραφής, της ανανέωσης, της διαγραφής των Ελεγκτών από το Μητρώο, της εκπαίδευσης τους, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία συγκρότησης των Κ.Ε.Δ.Α.Κ.

 

4. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και, γενικότερα, διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα. Ο έλεγχος αυτός αφορά ιδίως:

α. τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα,

β. την τήρηση των όρων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002,

γ. τον τύπο και την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων,

δ. κάθε στοιχείο και έγγραφο σχετικό με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα μεταφοράς,

ε. τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια.

 

5. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε περίπτωση που ο έλεγχος επιβάλλεται από έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη, η πιο πάνω απόφαση μπορεί να λαμβάνεται και από τον Διευθυντή της «Διεύθυνσης», ο οποίος κοινοποιεί την απόφαση του αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

6. Η μη επίδειξη, κατά τον έλεγχο, των εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ή στοιχείου που ζητείται ως αναγκαίο για το σκοπό του ελέγχου ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς του ελεγχόμενου φορέα ή των οργάνων του, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3054/2002.

 

7. Αν διαπιστωθεί παράβαση, διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος από τη «Διεύθυνση» στο όργανο που είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία και στο χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, στα τεχνικά ζητήματα αυτού, στον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων του ελέγχου, στη διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων, στη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, καθώς και σε κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (Υ.Ε.Ε.), η Ελληνική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση, δημόσια αρχή παρέχουν, άμεσα, κάθε αναγκαία υποστήριξη για την πραγματοποίηση των ελέγχων, όταν τους ζητηθεί εγγράφως από τη «Διεύθυνση».

 

10. Το άρθρο 20α του Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ192/Α'), όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 9 του Ν. 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α'), διατηρείται σε ισχύ. Ο επίσημος φυσικοχημικός έλεγχος της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων θα πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

 

Αρθρο 4

 

Ειδικό επίδομα υπαλλήλων της «Διεύθυνσης»

 

1. Στους υπαλλήλους που τοποθετούνται ή αποσπώνται στη «Διεύθυνση» και τα Τμήματα αυτής καταβάλλεται ειδικό μηνιαίο επίδομα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη και πέραν των άλλων καταβαλλόμενων, κάθε φύσης, αποδοχών και επιδομάτων.

 

2. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κ.Ε.Δ.Α.Κ.. Η αμοιβή αυτή παρέχεται πέραν του επιδόματος του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και της ημερήσιας αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν υπόκειται στους περιορισμούς του Ν. 1256/ 1982 (ΦΕΚ65 Α'), του άρθρου 15του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 721 Κ) και του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ297/Α').

 

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών του άρθρου 19.

 

 

Αρθρο 5

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3054/2002

 

Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο κάτοχος Αδειας Διύλισης μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά μόνο σε κατόχους Αδειας Εμπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Αδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002. Ο κάτοχος Αδειας Διύλισης δεν μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στους κατόχους Αδειας Λιανικής Εμπορίας ή στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή στις Κοινοπραξίες του προηγούμενου εδαφίου, οι οποίοι ή τα μέλη των οποίων είτε προμηθεύονται αποκλειστικά, με σχετική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από έναν κάτοχο Αδειας Εμπορίας είτε φέρουν το Σήμα κατόχου Αδειας Εμπορίας. Ο κάτοχος Αδειας Λιανικής Εμπορίας, ο οποίος προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Αδειας Διύλισης, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας της παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α') ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας από κάτοχο Αδειας Εμπορίας ούτε φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού. Ο κάτοχος Αδειας Διύλισης υποχρεούται να κοινοποιεί την πιο πάνω δήλωση στη «Διεύθυνση», μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της, κατά τα ανωτέρω, υποβολής της. Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί δήλωση με ψευδές περιεχόμενο, πέραν των άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων, ανακαλείται η Αδεια Λιανικής Εμπορίας.»

 

 

Αρθρο 6

 

1. Το όγδοο εδάφιο του στοιχείου β' της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

 «Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων που υποχρεούνται να διαθέτουν οι υφιστάμενοι κάτοχοι Αδειας Εμπορίας της κατηγορίας Α' υπολογίζεται με βάση τον όγκο των πωλήσεων πετρελαιοειδών προϊόντων που αυτοί πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ως εξής:

Όγκος Πωλήσεων (κατά το προηγ. ημ. έτος) Έως και 600.000 Μ Τ. Ανω των 600.000 Μ.Τ.

Διαθεσιμότητα

7.000 κυβικά μέτρα 13.000 κυβικά μέτρα

Για εταιρείες των οποίων οι Αδειες Εμπορίας της κατηγορίας Α' θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ελάχιστο όριο καθορίζεται σε 13.000 κυβικά μέτρα.

Ο ελάχιστος όγκος αποθηκευτικών χώρων για τις υπόλοιπες κατηγορίες Αδειας Εμπορίας ορίζεται ως εξής:

Για την άδεια κατηγορίας    Β1

Για την άδεια κατηγορίας    Β2

Για την άδεια κατηγορίας     Γ

Για την άδεια κατηγορίας     Δ

5.000 κυβικά μέτρα 5.000 κυβικά μέτρα 500 κυβικά μέτρα 2.000 κυβικά μέτρα»

 

2. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο κάτοχος Αδειας Εμπορίας έχει, σύμφωνα με τους όρους αυτής, την υποχρέωση της ομαλής και συνεχούς τροφοδοσίας της αγοράς και φέρει την ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται. Με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων ευθύνεται, μαζί με τους κατόχους Αδειας Λιανικής Εμπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν τα πρατήρια τους, τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από αυτόν και φέρουν το Σήμα του. Οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» της παραγράφου 4 του άρθρου 7 έχουν την αποκλειστική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και την ποσότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν ή διαθέτουν στους Τελικούς Καταναλωτές.»

 

 

Αρθρο 7

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Αδειας Εμπορίας. Οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 μπορούν να προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους Αδειας Διύλισης, αποκλειστικά για τα πρατήρια τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, εφόσον δεν προμηθεύονται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Αδειας Εμπορίας ή δεν φέρουν το Σήμα του κατόχου αυτού. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των πετρελαιοειδών προϊόντων. Ο εκάστοτε κύριος των προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους Τελικούς Καταναλωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που προμηθεύονται οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται, αποκλειστικά, από τις εγκαταστάσεις των κατόχων Αδειας Διύλισης ή Εμπορίας, προς τους κατόχους Αδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της επόμενης παραγράφου 3, με βυτιοφόρο δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν στους κατόχους Αδειας Εμπορίας.»

 

2. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

«8. Οι κάτοχοι Αδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων επιτρέπεται να πωλούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτελωνισμένα, τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα:

α) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης μέσω αντλιών πώλησης σε οχήματα, στο χώρο του πρατηρίου,

β) βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο, που προέρχονται από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται σε δοχεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών με βυτιοφόρο οχήματα και

γ) εμφιαλωμένο υγραέριο για οικιακή χρήση,

δ) άλλα προϊόντα, εφόσον κατέχουν σχετική άδεια.»

 

3. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 7 του Ν. 3054/ 2002 καταργούνται και αντικαθίστανται, ως εξής:

«10. Οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας μπορούν να ιδρύουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο παρών νόμος στους κατόχους Αδειας Λιανικής Εμπορίας. Στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια της χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Αδειας Εμπορίας ή δεν φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού. Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Αδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισμοί αυτοί ή οι Κοινοπραξίες δεν μπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρο οχήματα πέραν αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας.

11. Οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον δεν προμηθεύονται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Αδειας Εμπορίας ή δεν φέρουν το Σήμα του κατόχου αυτού και εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται, αποκλειστικά, για την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας.»

 

 

Αρθρο 8

 

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 12, οι κάτοχοι Αδειας Διύλισης, Αδειας Εμπορίας, Αδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 7, οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους που βρίσκονται σε χώρους Διυλιστηρίων ή κατόχων Αδειας Εμπορίας ή Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, εφόσον οι χώροι αυτοί θεωρούνται Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.»

 

 

Αρθρο 9

 

Η παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάθεση προϊόντων στον κάτοχο Αδειας Λιανικής Εμπορίας, στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 ή στον Τελικό Καταναλωτή συνεπάγεται την άρση του καθεστώτος αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων για τα προϊόντα. Η έξοδος των πετρελαιοειδών προϊόντων από το καθεστώς αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων από φορολογικές αποθήκες των κατόχων άδειας διύλισης γίνεται με επιμέλεια, δαπάνες και ευθύνη του αγοραστή.»

 

 

Αρθρο 10

 

Το άρθρο 17 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των, κατ' εξουσιοδότηση του, εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως 1.500.000 ευρώ. Για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την αξιολόγηση της παραβατικής συμπεριφοράς, ως υπότροπης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες εγγραφές στο Βιβλίο Κυρώσεων.

Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο του προστίμου. Η επιβολή του προστίμου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου, καλείται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α'), το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του.

 

3. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου. Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής απαιτείται η καταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ.

 

4. Το ένδικο βοήθημα της προηγούμενης παραγράφου εκδικάζεται, κατά προτίμηση, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του στη γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η συζήτηση επιτρέπεται να αναβληθεί, μία μόνο φορά, για σπουδαίο λόγο, σε δικάσιμο που δεν απέχει από την αρχική περισσότερο από έναν (1) μήνα.

 

5. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν .Δ. 356/1974 ΦΕΚ 90/Α') και αποτελούν πόρο σε ποσοστό 50% του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών του άρθρου 19, ο οποίος αποδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

6. Σε περίπτωση που κρίνεται σοβαρή η παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ή υποτροπής, σύμφωνα με τα κριτήρια του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου 1, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η άδεια, να επιβάλλεται αντιστοίχως προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και να διατάσσεται η προσωρινή ή οριστική σφράγιση της, που διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής. Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

 

7.  Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. μπορούν, ανεξάρτητα από τη συχνότητα ή τη βαρύτητα της παράβασης, να προβαίνουν, με απόφαση τους που λαμβάνεται επιτόπου, σε προσωρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής ή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Η σφράγιση διαρκεί μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.

 

8. Η καταδίκη, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, φυσικών προσώπων που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσωπούν εταιρεία κάτοχο άδειας ή που είναι τα ίδια κάτοχοι άδειας από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν, για οικονομικό έγκλημα σχετιζόμενο με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία), όπως επίσης και για παράβαση του άρθρου 16, συνεπάγεται την υποχρεωτική αφαίρεση της σχετικής άδειας, την οριστική διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης και την οριστική σφράγιση της. Ομοίως, η πιο πάνω καταδίκη επιφέρει την οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η αμετάκλητη καταδίκη για οικονομικό έγκλημα που δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης επιφέρει την έκπτωση του καταδι-κασθέντος από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή του εκπροσώπου της εταιρείας, αν πρόκειται για εταιρεία, και την αφαίρεση της άδειας, αν πρόκειται για τον κάτοχο αυτής.

 

9. Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης αποτελούν το μέσο τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο διατάσσει τη δήμευση τους, εκτός αν ο ιδιοκτήτης τους αποδείξει ότι δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει, εν όψει του είδους, του τρόπου και των λοιπών περιστάσεων τέλεσης της πράξης, το σκοπό χρησιμοποίησης τους.

 

 

Αρθρο 11

 

Τα στοιχεία α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3054/2002 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Η ειδική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό ένα κόμμα δύο τοις εκατό (1,2%) στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν:

α) οι κάτοχοι Αδειας Εμπορίας,

β) οι κάτοχοι Αδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 7,

γ) οι Προμηθευτικοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και

δ) οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, για τις απευθείας αγορές τους από τους κατόχους Αδειας Διύλισης στη χώρα ή από εισαγωγές τους, εκτός από τα καύσιμα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα αεροπορικά καύσιμα, τα καύσιμα της ακτοπλοΐας και της διεθνούς ναυσιπλοΐας.»

«β. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται και εισπράττεται κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού των πετρελαιοειδών προϊόντων και αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος διατίθεται για την επιδότηση κατόχων Αδειας Εμπορίας που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα των προβληματικών περιοχών της χώρας, για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπανών μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας, δαπανών αποζημίωσης, πέραν των ήδη προβλεπομένων, για μετάβαση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, λειτουργικών δαπανών των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. και αμοιβών των μελών τους, χρηματοδότησης προγραμμάτων και παροχής κινήτρων που έχουν σχέση με το νόμο αυτόν, ιδίως συγχωνεύσεις εταιρειών, κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς, νέων αποθηκών, δημιουργία πρατηρίων που εφαρμόζουν, με πρωτοποριακό και ιδιαίτερα προβαλλόμενο τρόπο, νέες ηλεκτρονικές και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες και ποσοστό ύψους 15% της εισφοράς για ετήσια ενίσχυση περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν Διυλιστήρια. Επίσης, το προϊόν του λογαριασμού διατίθεται και για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α'), όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ27 Α'), καθώς και για χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.).»

 

 

Αρθρο 12

 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Με αποφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Νομαρχών, μετά από πρόταση της οικείας αντιπροσωπευτικής Ένωσης Βενζινοπωλών ή, αν ελλείπει, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, ορίζεται η εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών κατά τις Κυριακές και αργίες, στα πλαίσια των χρονικών ορίων που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 1.»

 

2. Η παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 ή των αποφάσεων των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 2224/ 1994 (ΦΕΚ 112/Α'). Επίσης, επιβάλλονται σε βάρος του οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17.»

 

3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 3054/2002, προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Όσα καταστήματα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά κατά το διάστημα πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις Κυριακές και τις αργίες.»

 

 

Αρθρο 13

 

Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Παρατείνεται για πέντε (5) ακόμη έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η προθεσμία καθορισμού των λατομικών περιοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 2του άρθρου 3 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ43/Α'), καθώς και η προθεσμία καθορισμού των θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6του Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ70/Α').

 

 

Αρθρο 14

 

1. Μετά το άρθρο πέμπτο του Ν. 1956/1991 (ΦΕΚ113/Α'), που προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α'), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται άρθρο έκτο και αναριθμείται το άρθρο έκτο σε άρθρο έβδομο, ως εξής:

«Αρθρο έκτο

1. Οι διατάξεις των τριών προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και στις συμβάσεις, εάν και εφόσον υπογραφούν μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠΑ) Α.Ε. και των Κονσόρτιουμ των εταιριών JSC STROYTRANSGAZ (πρώην Α/Ο STROYTRANSGAZ) και PROMETHEUS GAS S.A., και για την κατασκευή του κλάδου προς Θράκη (Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη) του κύριου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου και των υπολοίπων κλάδων αγωγών φυσικού αερίου και των σταθμών συμπίεσης φυσικού αερίου που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1994, το οποίο τροποποιεί το Προσάρτημα με ημερομηνία 11ουλίου 1993 της Διακρατικής Συμφωνίας της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία, όπως αυτά κυρώθηκαν με το Ν. 2299/1995 (ΦΕΚ 66 Α').

2. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 5του νόμου αυτού, τα μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ανωτέρω έργων θα επανεξαχθούν όχι βραδύτερα από τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης κατασκευής κάθε έργου μεταξύ της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. και των Κονσόρτιουμ των εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου. Η πιο πάνωπροθεσμία μπορεί να παραταθεί για την επανεξαγωγή τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού για ένα (1) ακόμη έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. υποχρεούται στην παροχή εγγύησης προς το Ελληνικό Δημόσιο (με αντίστοιχη υποχρέωση αντεγγύησης του Κονσόρτιουμ προς τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.) για την καταβολή του Φ.Π.Α., των φόρων, δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής σε σχέση με τα παραπάνω μηχανήματα, για την περίπτωση μη επανεξαγωνήςτους

 

2. Οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων που έχουν συναφθεί από τις Εταιρίες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. Α.Ε.) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και δεν έχουν υποβληθεί, εμπρόθεσμα, στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 19του Π.Δ. 774/1980 (ΦΕΚ189/Α'), υποβάλλονται για την άσκηση του ελέγχου αυτού στα ανωτέρω κλιμάκια, μετά του σχετικού φακέλου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος. Αν η σύμβαση και ο σχετικός φάκελος δεν υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αν ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπουν οι διατάξεις του Π .Δ. 774/1980, όπως ισχύει.

 

 

Αρθρο 15

 

Αποσπάσεις.

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 706/1977 (ΦΕΚ 279/Α') και μετά τη λέξη «Υπηρεσίαν» προστίθεται η φράση «και το Υπουργείο Ανάπτυξης».

 

2. Το α' εδάφιο της παρ. 1β του άρθρου 13 του Ν. 706/ 1977 (ΦΕΚ 279/Α') τροποποιείται ως εξής:

«Να αποσπώνται υπάλληλοι από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εμπίπτουν στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά ή από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.»

 

3. Στο τέλος της παρ. 1 β του άρθρου 13 του Ν. 706/1977 (ΦΕΚ 279/Α') προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι, σε περίπτωση που λαμβάνουν από τις υπηρεσίες τους επίδομα ή άλλη ειδική παροχή που αντιστοιχεί στο κίνητρο παραγωγικότητας της παρ. 2β του άρθρου 19 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α') μπορούν, με δήλωση τους που υποβάλλεται στην Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης, να επιλέξουν, μεταξύ του επιδόματος ή της ειδικής παροχής και του κινήτρου παραγωγικότητας.»

 

 

Αρθρο 16

 

Στη β' περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 4του Ν. 1929/ 1991 (ΦΕΚ 19/Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και το άρθρο 14παρ. 6του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ27/Α') μετά τη φράση «β) Ιδιοκτήτες ή νομείς και κάτοχοι από οποιαδήποτε έννομη αιτία αγροτικών ή αστικών ακινήτων» προστίθεται η φράση «ή δασών ή δασικών εκτάσεων, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου».

 

 

Αρθρο 17

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α') προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

« Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2516/1997 ( ΦΕΚ 159/Α'), όπως αυτές ισχύουν, μετά την αντικατάσταση τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α. Π. Ε.), σε αποστάσεις μεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) μέτρων από τα όρια των λατομικών περιοχών. Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.»

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α'), σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του Ν. 1515/1985, σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) χιλιομέτρων από τις πιο πάνω προστατευόμενες ζώνες, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου.»

 

3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α'), εφαρμόζονται και για τους εκμεταλλευτές των λατομείων τα οποία λειτουργούσαν ή λειτουργούν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2115/1993.

 

4. Στους εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν την αίτηση παράτασης των αδειών εκμετάλλευσης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ70/Α'), παρέχεται νέα, αποκλειστική, προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, για την υποβολή αίτησης παράτασης στον αρμόδιο νομάρχη, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2702/1999 είχαν δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου τους, με βάση ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης επί της αίτησης, η εκμετάλλευση των λατομείων συνεχίζεται. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του Ν. 1428/1984 εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση της παραγράφου αυτής.

 

 

Αρθρο 18

 

Μεταβατικές διατάξεις.

 

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος νόμου και την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 3054/2002 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και ισχύουν κατ' εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου νόμου, μέχρις ότου στελεχωθεί και μπορεί να λειτουργήσει η «Διεύθυνση». Με την έναρξη λειτουργίας της «Διεύθυνσης», περιέρχεται σε αυτήν το αρχείο της γραμματείας των Κ.Ε.Δ.Α.Κ.

 

 

Αρθρο 19

 

Καταργούμενες διατάξεις.

 

Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3054/2002.

 

 

Αρθρο 20

 

1. Στις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. Α' του Ν. 2160/1993, οι οποίες λειτουργούσαν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς το προβλεπόμενο ειδικό σήμα λειτουργίας, λόγω μη χορηγήσεως, λήξης της ισχύος, ανάκλησης ή αφαίρεσης αυτού για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικής φύσεως κυρώσεις, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και Ε.Ο.Τ. μέχρι της υπαγωγής των ως άνω επιχειρήσεων στις διατάξεις του Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α') και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31.1.2006, υπό την προϋπόθεση, ότι οι κατά νόμο υπόχρεοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος αίτηση χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας, πιστοποιητικό πυρασφάλειας του άρθρου 18 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α'), ως και υπεύθυνη δήλωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του ως άνω άρθρου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου δύναται να παραταθεί εφάπαξ μέχρι 31.12.2006.

 

 

Αρθρο 21

 

Έναρξη ισχύος.

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.