ΠΠρΑθ 2206/2017

 

Ανώνυμη εταιρία - ’ρνηση παροχής πληροφοριών - Αναρμοδιότητα - Ακύρωση αποφάσεως ΓΣ -.

 

Λόγοι άρνησης του ΔΣ για παροχή πληροφοριών. Η τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αναρμοδιότητα του παρόντος δικαστηρίου και παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο ώστε να εκδικασθεί κατά την προσήκουσα διαδικασία. Αναγνώριση της ακυρότητας αποφάσεως ΓΣ περί προεγκρίσεως των αμοιβών μελών του ΔΣ, η οποία ελήφθη κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας και αντίκειται στο εταιρικό συμφέρον.

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2206/2017

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

(γενικός - ειδικός αριθμός κατάθεσης

δικογράφου αγωγής 66952/2265/25-10-2016)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Αγγελική Μακρυγεώργου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθανάσιο Μαρνέρη Πρωτοδίκη, Δημήτριο Φανουργάκη Πρωτοδίκη - Εισηγητή και από τη Γραμματέα Μαργαρίτα Τράκα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του, την 5η Απριλίου 2017, που με τη με ημερομηνία 13-03-2017 πράξη ορισμού δικασίμου, ορίστηκε ως ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, μεταξύ:

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) ..., κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός ..., με ΑΦΜ ..., και 2) ..., κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός ... με ΑΦΜ ..., που προκατέθεσαν προτάσεις δια της πληρεξουσίου δικηγόρου Αθανασίας Σταυρή.

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΡΦΟΙ ... Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Χημική Τεχνική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «...» με ΑΦΜ ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και προκατέθεσε προτάσεις δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Βασιλείου Καρνέζη - Ρηγάτου.

 

Οι ενάγοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή, η από 25-10-2016 με γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 669 52/2265/25-10-2016 αγωγή τους κατά της εναγομένης, που προσδιορίστηκε προς συζήτηση στη δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

 

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων με τις νομοτύπως κατατεθείσες προτάσεις τους, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα εκεί αναφέρονται.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

I) Κατά το άρθρο 39 του Ν. 2190/1920 όπως οι παρ. 4 και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 47 Ν. 3604/2007, και η παρ.6 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρ.13 Ν.2339/1995, ορίζεται ότι: "4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. "Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18. 5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.", και "6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε".

 

 

II) Περαιτέρω στο άρθρο 24 του ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν.δ. 4237/1962, ορίζεται ότι: «1 Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνηται έκτου απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων διά τακτικού αποθεματικού και του απαιτουμένου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσον τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου» και στην παρ. 2 ορίζεται ότι «Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγούμενη δε εξ οιονδήποτε λόγου εις σύμβουλους αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως». Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ρυθμίζουν το θέμα της παροχής αμοιβών ή αποζημιώσεων στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μίας ανώνυμης εταιρίας για τις υπό την ιδιότητα αυτών παρεχόμενες υπηρεσίες, συνάγεται σαφώς ότι η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οποιασδήποτε άλλης, δηλαδή εκτός της συμμετοχής τους στα κέρδη, μη καθοριζόμενης κατά ποσό στο καταστατικό αμοιβής ή αποζημίωσης, που επιβαρύνει την εταιρική περιουσία και καταβάλλεται όπως τα άλλα γενικά έξοδα ανεξάρτητα από την ύπαρξη κερδών ή ζημιών, μόνον με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (και όχι έκτακτης). Για να είναι δε ειδική η πιο πάνω απόφαση πρέπει ο καθορισμός της αμοιβής ή της αποζημίωσης να περιέχεται ως ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να διεξαχθεί σχετικά αυτοτελής ψηφοφορία. Η ανωτέρω αμοιβή των συμβούλων μπορεί να οφείλεται τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών τους, όσο και μετά το διάστημα αυτό, ως αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας τους και την αποχώρηση τους ή ως σύνταξη προς τον σύμβουλο ή προς μέλος της οικογενείας του και μπορεί να συνίσταται στην καταβολή οποιουδήποτε είδους αμοιβής ή αποζημίωσης, όπως πάγια αντιμισθία, αποζημίωση κατά συνεδρίαση, συμμετοχή στις πωλήσεις ή στις προμήθειες, καθώς και σε άλλες μη χρηματικές παροχές όπως στη χρήση αυτοκινήτου της εταιρείας, δωρεάν εισιτήρια (ΑΠ 421/00 ΕΕΝ 2001. 636).

 

 

III) Οι ενάγοντες με την υπό κρίση αγωγή τους, εκθέτουν ότι είναι μέτοχοι της εναγόμενης ανώνυμης εταιρίας και ότι έχουν στην κατοχή τους τις αναφερόμενες στο δικόγραφο ονομαστικές μετοχές της εν λόγω εταιρίας, βάσει των οποίων εκπροσωπούν ποσοστό 24,90% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ότι: Α) Μετά από αίτηση τους που απηύθυναν στην εναγομένη, στις 30-06-2016 στον ορισθέντα πρόεδρο της γενικής συνέλευσης της και είχε ως συνέπεια την αναβολή της γενικής συνέλευσης για την 13η-07-2016, ζήτησαν από το διοικητικό συμβούλιο να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας, αναφορικά α) με το ζήτημα της μείωσης των εξόδων διοίκησης της εναγομένης, β) την είσπραξη των επισφαλών απαιτήσεων, γ) το ζήτημα του δανεισμού της εναγομένης σε ελβετικό φράγκο, δ) την οικονομική κατάσταση των θυγατρικών στη Σερβία, στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, ε) την πορεία της εκκαθάρισης ευρισκόμενης στην Ελλάδα θυγατρικής εταιρείας, στ) πληροφορίες για την τυχόν ουσιώδη αλλαγή του τρόπου μηχανογράφησης της εταιρείας, ζ) την αιτιολόγηση της αύξησης του κονδυλίου των διαφόρων χρεωστών, και η) την αιτιολόγηση της μείωσης των εγγυήσεων. Ότι επί όλων αυτών των ζητημάτων η απάντηση του διοικητικού συμβουλίου στην μετά από τη αναβολή επαναληπτική γενική συνέλευση που επαναλήφθηκε στις 13-07-2016, ήταν είτε ανεπαρκής είτε ανύπαρκτη. Έτσι, ζητούν, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, την ακύρωση της απόφασης της γενικής συνέλευσης της εναγομένης που λήφθηκε στις 13-07-2016 επί των ανωτέρω ζητημάτων. Β) Επίσης εκθέτουν ότι στην ίδια γενική συνέλευση λήφθηκε απόφαση των μετόχων κατά πλειοψηφία με μειοψηφία των ίδιων με την οποία προεγκρίθηκε κατά την πλειοψηφία αυτήν, αμοιβή μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ για καθένα από τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εναγομένης και έως το ποσό συνολικά των 300.000 ευρώ. Ότι με την απόφαση αυτήν, αποκλειστικός σκοπός της γενικής συνέλευσης ήταν η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πλειοψηφίας και η βλάβη των μετόχων της μειοψηφίας. Ζητούν για τους λόγους αυτούς να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης της 13ης-07-2016, και να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική τους δαπάνη.

 

 

IV) Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920, για όλα τα αιτήματα παροχής πληροφοριών στο διοικητικό συμβούλιο, όπως τα ένδικα, τα οποία περιγράφηκαν ανωτέρω στο υπό στοιχείο (Α) κεφαλαίο της αγωγής, η τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Επομένως, το παρόν δικαστήριο δεν είναι καθ' ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της ανωτέρω αίτησης, κατά την ορθή εκτίμηση αυτής. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του περιεχόμενου της αγωγής και έστω αληθή όσα ιστορούνται στο δικόγραφο, δεν λήφθηκε απόφαση _ από τη γενική συνέλευση των μετόχων για τα ζητήματα για τα οποία οι ενάγοντες αιτήθηκαν την παροχή πληροφοριών, αλλά αφορμή της άσκησης της αγωγής, κατά το μέρος τουλάχιστον που αφορά στην άσκηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 39 παρ. 5, αποτέλεσε η κατά την άποψη των εναγόντων ελλιπής ή ανύπαρκτη παροχή πληροφοριών, δηλαδή, η άρνηση παροχής των εν λόγω πληροφοριών. Επομένως, επειδή δεν υπάρχει απόφαση που να προσβάλλεται για τους παραπάνω λόγους, ώστε να εφαρμοσθεί το άρθρο 35° παρ. στοιχείο του ν. 2190/1920, πρέπει το παρόν δικαστήριο, αφού κηρύξει την καθ' ύλην αναρμοδιότητα του κατά το μέρος της αγωγής που αφορά στο δικαίωμα πληροφόρησης τους κατά τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 5 και να παραπέμψει αυτήν για να δικασθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

 

V) Κατά το μέρος που ζητείται με το παραπάνω υπό στοιχείο (Β) περιεχόμενο και αίτημα να αναγνωρισθεί ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη απόφαση, αίτηση η οποία ασκήθηκε μέσα στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 35α § 7 του ΚΝ 2190/1920 τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία, αρμόδια εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αρθρ. 18 § 1, 25 § 2 ΚΠολΔ και 35α § 6 ΚΝ 2190/1920), κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία. Κατά το εξεταζόμενο μέρος της με το οποίο διώκεται κατά το αιτητικό της «να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της από 13-07-2016 απόφασης» της προαναφερόμενης γενικής συνέλευσης για το λόγο ότι η τελευταία (απόφαση) λήφθηκε κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, είναι νόμιμη, έστω και αν υπολαμβάνεται λανθασμένα ότι η απόφαση είναι άκυρη, διότι κατά το άρθρο 35° παρ. 2 στοιχείο β' του Ν. 2190/1920, η απόφαση που λαμβάνεται κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας είναι ακυρώσιμη. Συνεπώς, κατ' ορθή εκτίμηση του αιτήματος της, στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 24 και 35 παρ.2 περ β του ν. 2190/1920. Πρέπει επομένως να εξετασθεί στην ουσία της αφού ένεκα του διαπλαστικού χαρακτήρα της δεν απαιτείται δικαστικό ένσημο.

 

Από όλα τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζονται μετ' επικλήσεως από τους διαδίκους, για μερικά εκ των οποίων γίνεται ειδική αναφορά κατωτέρω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, την υπ' αριθμό 192/02-02-2017 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς του μάρτυρα ... που λήφθηκε κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγομένης, όπως αποδεικνύεται από την υπ' αριθμόν 7053 Β'//30-01-2017 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά ... και την υπ' αριθμόν 3254/02-02-2017 ένορκη βεβαίωση της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ... του μάρτυρα ... που λήφθηκε κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των εναγόντων, όπως αποδεικνύεται από την υπ' αριθμόν 1174 Γ '/30-01-2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών ..., αποδείχθηκαν τα ακόλουθα ουσιώδη κατά το άρθρο 335 ΚΠολΔ πραγματικά περιστατικά: Η εναγόμενη είναι  ανώνυμη εταιρία που συστάθηκε με το με αριθμό 11615/23-12-1985 συμβολαιογραφικό έγγραφο του συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου ..., το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό …/03-01-1986 ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ). Εδρεύει σήμερα στον Ασπρόπυργο Αττικής και σκοπός της, είναι η παραγωγή και εμπορία πισσόχαρτων, ασφαλτοπάνων και ασφαλτικών εν γένει υλικών, χρωμάτων, βερνικιών και μελανιών, καθώς και οι οικοδομικές και τουριστικές επιχειρήσεις και κάθε άλλη συναφής επιχείρηση. Καθένας από τους δύο ενάγοντες, είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος 206.978 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ καθεμία, και εκπροσωπούν το 24,90% του μετοχικού κεφαλαίου της εναγομένης αποτελούμενου από συνολικά 1.655.831 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας καθεμίας των 10 ευρώ. Με την από 07-06-2016 πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου συγκλήθηκε τακτική γενική συνέλευση για τις 30-06-2016 με θέματα την υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015, την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια διαχειριστική χρήση, την εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2016. Στις 30-06-2016 ασκήθηκε από τους ενάγοντες το δικαίωμα του άρθρου 39 του ν 2190/1920, οπότε η διεξαγωγή της τακτικής γενικής συνέλευσης αναβλήθηκε για τις 13-07-2016. Στις 13-07-2016 ακολούθησε η διεξαγωγή της και λήφθησαν πέντε διαφορετικές αποφάσεις από τις οποίες ήδη ζητείται ο έλεγχος της εγκυρότητας μόνο αυτής του ανωτέρω στοιχείου 4, η οποία αφορούσε στην προέγκριση αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση του 2016. Το περιεχόμενο των υπόλοιπων αποφάσεων δεν προσβάλλεται. Σε κάθε περίπτωση, στην ανωτέρω γενική συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η προέγκριση των αμοιβών τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι, του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ..., του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου ... και του διευθύνοντος συμβούλου ..., μέχρι του - ποσού των 100.000 ευρώ για καθέναν από αυτούς ετησίως, και συνολικώς, του ποσού των 300.000 ευρώ. Την απόφαση αυτή προσβάλλουν οι ενάγοντες, ισχυριζόμενοι ότι, λήφθηκε κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας κατά το άρθρο 35 α παρ. 2 περίπ β' του ν. 2190/1920. Όπως προκύπτει, από τη χρήση του επιρρήματος «μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ», η εν λόγω απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εναγομένης, σχετικά με το επίμαχο θέμα, ήτοι την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. είναι, αόριστη και γενική και όχι ειδική, όπως απαιτεί τόσο ο νόμος (άρθρο 24 παρ. 2 ν. 2190/1920), όσο και το καταστατικό (18ο άρθρο) της εναγομένης εταιρίας (ΑΠ 421/2000 ΕλλΔνη 2000/1342 και ΕφΑΘ 2752/2011 δημοσίευση Νόμος). Επιπλέον όμως, αντίκειται η απόφαση αυτή και στο εταιρικό συμφέρον (Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας Νομική Βιβλιοθήκη Γ’ Έκδοση, Α' Τόμος σελίδα 1349 και Ρόκας Εμπορικές παρ. 30 Ε111, αριθμ. 46, σελ. 273), διότι η εναγόμενη εταιρεία παρουσιάζει τα τελευταία έτη ένεκα της οικονομικής κρίσης ζημίες και επομένως το εταιρικό συμφέρον της, επιβάλλει την κατά το δυνατόν περικοπή (και) των εξόδων διοίκησης, όπως εν προκειμένω προκύπτει, σε ποσοστό έως 35%. Επομένως, πέραν της δυνατότητας της άσκησης της αγωγής του άρθρου 24, του οποίου η πρόβλεψη της έγερσης της, αποτελεί ειδικότερη έκφανση της αποφυγής της καταχρηστικής συμπεριφοράς της πλειοψηφίας (Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας Νομική Βιβλιοθήκη Γ' Έκδοση, Α' Τόμος σελίδα 1087,) ώστε να παρεμποδίζεται η κατά το δοκούν θέσπιση αμοιβών που μειώνουν την εταιρική περιουσία, η ανάγκη προστασίας του εταιρικού συμφέροντος επιβάλλει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή κατά το μέρος που δεν παραπέμπεται αλλά κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ακυρωθεί κατά το άρθρο 35° του ν. 2190/1920 η απόφαση, που λήφθηκε επί του 4ου ζητήματος της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εναγομένης της 13ης-07-2016, κατά το μέρος που αφορά - και φυσικά μόνο αυτό - στην προέγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία προεγκρίθηκαν για τη χρήση του 2016 κατά την πλειοψηφία των μετόχων, οι αμοιβές ποσού των 100.000 ευρώ μικτά για καθένα από τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και να επιβληθούν σε βάρος της, ανάλογα με την έκταση της ήττας της (178, 186, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ) τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτό αναρμόδιο καθ' ύλην ως προς το κεφάλαιο της αγωγής που αφορά στην άρνηση παροχής των πληροφοριών που ζητήθηκαν από τους ενάγοντες και δη ως προς το αίτημα «να ακυρωθεί η απόφαση της Γ.Σ. της εναγομένης που λήφθηκε την 13-7-2016 επί των ανωτέρω ζητημάτων».

 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την αγωγή κατά το αμέσως ανωτέρω μέρος της για να δικασθεί κατά  τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή κατά το υπόλοιπο μέρος αυτής.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι είναι άκυρη η από 13 Ιουλίου 2016 απόφαση της γενικής συνελεύσεως των εταίρων της εναγομένης επί του 4ου ζητήματος της ημερήσιας διάταξης, με την οποία προεγκρίθηκαν για τη χρήση του 2016 κατά την πλειοψηφία των μετόχων, οι αμοιβές μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ μικτό για καθένα από τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εναγομένης.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη, στα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα την 7η Ιουνίου 2017.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 28-06-2017.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ