ΜΠρΒόλου 147/2018

 

Επικοινωνία γονέα για τέκνων -.

 

Διάδικοι στη σχετική δίκη είναι ο γονέας που ζητά την επικοινωνία και αυτός που έχει την επιμέλεια των τέκνων. Μη δυνατή άσκηση ανταίτησης για διατροφή των τέκνων. Απόρριψη αίτησης περί επικοινωνίας γονέως και τέκνων λόγω ελλείψεως επείγουσας περίπτωσης.

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

 

Αριθμός 147/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

 

            ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με το νόμο.

 

            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν ορίσθηκε.

 

            ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: της 15ης Φεβρουαρίου 2018.

 

            ΑΙΤΩΝ - ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΝΤΑΙΤΗΣΗ: ..., κάτοικος Αγριάς Δήμου Βόλου Ν. Μαγνησίας (οδός ...), ΑΦΜ ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Βόλου Σωτηρίας Σκαλιάπα του Σπυρίδωνος, που διορίστηκε ως νομική βοηθός του σύμφωνα με το ν. 3226/2004 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 686/2017 αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

 

            ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ - ΑΝΤΑΙΤΟΥΣΑ: ..., κάτοικος Βόλου (οδός ...), ΑΦΜ ..., που παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Βόλου Βασιλικής Σταφυλά του Νικολάου, η οποία κατέθεσε έγγραφο σημείωμα - ανταίτηση.

 

            ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: 7-8-2017.

 

            ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 756/2017.

 

            ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΗΣ: προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με τέκνα και προσωρινή επιδίκαση διατροφής ανηλίκων.

 

            Η συζήτηση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

            1.- Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών, ισχυριζόμενος ότι ο γάμος του με την καθής, πρώην σύζυγό του, έχει λυθεί αμετάκλητα με την υπ’ αριθμ. 273/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου και επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του, τα οποία διαμένουν με τη μητέρα τους, με τον τρόπο, που ειδικότερα περιγράφεται στην αίτηση, και να απειληθεί κατά της καθής χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση ως μέσο για την αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως. Η αίτηση αυτή αρμοδίως εισάγεται για να δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735 και 950 § 2 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

 

 

            2.- Στις δίκες επικοινωνίας ανηλίκων, ενάγοντες ή εναγόμενοι (αιτούντες ή καθών) δεν είναι οι ανήλικοι, αφού δεν είναι αυτοί υποκείμενα του επιδίκου δικαιώματος, αλλά ατομικά εκείνοι, οι οποίοι αξιώνουν ή έναντι των οποίων αξιώνεται το εν λόγω δικαίωμα επικοινωνίας, δηλαδή οι γονείς συνήθως των ανηλίκων. Στην προκειμένη περίπτωση, η καθής η υπό κρίση αίτηση με ανταίτησή της, που άσκησε προφορικώς στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και την οποία ανέπτυξε αναλυτικώς με το σημείωμα, που κατέθεσε, η οποία (ανταίτηση) πρέπει να συνεκδικαστεί με την παραπάνω αίτηση, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί, υπό την ιδιότητά της ως έχουσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, δηλαδή ως νόμιμη εκπρόσωπος αυτών, να της επιδικαστεί προσωρινά διατροφή σε χρήμα ποσού 500 € και για τα δύο ανήλικα τέκνα της. Στην παραπάνω αίτηση περί επικοινωνίας του αιτούντος με τα ανήλικα τέκνα του, διάδικοι είναι ατομικά ο αιτών πατέρας τους και η καθής μητέρα τους. Στην υπό κρίση ανταίτηση όμως της καθής κατά του αιτούντος περί επιδικάσεως προσωρινής διατροφής για τα ανήλικα τέκνα τους, υπό την ιδιότητα αυτής ως έχουσας την επιμέλεια αυτών, ήτοι ως νομίμου εκπροσώπου τους, διάδικοι είναι τα ανήλικα τέκνα, τα οποία απλώς εκπροσωπούνται από την καθής - ανταιτούσα, και ο αιτών - καθού η ανταίτηση. Συνεπώς, δεν υφίσταται η επιβαλλόμενη ταυτότητα προσώπων αιτήσεως και ανταιτήσεως για την άσκηση της τελευταίας και πρέπει αυτή (ανταίτηση) να απορριφθεί ως απαράδεκτη (Δ. Κράνης, Ζητήματα ανταίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ΝοΒ 2015, ιδίως σελ. 1435-1436, όπου και παραπομπές στη νομολογία και θεωρία).

 

 

            3.- Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων ..., που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο με επιμέλεια του αιτούντος ο πρώτος και της καθής η δεύτερη, από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν με επίκληση, καθώς και από την επικοινωνία του συγκροτούντος το Δικαστήριο τούτο Δικαστή με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στο Βόλο στις 18-7-2004, από τον οποίο απέκτησαν δύο ανήλικα εισέτι τέκνα, ήτοι την ..., που γεννήθηκε στις 21-12-2004 και το ..., που γεννήθηκε στις 20-1-2006. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά, ήδη δε ο γάμος τους έχει λυθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 273/2012 αμετάκλητης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι με την υπ’ αριθμ. 163/2015 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, εκδοθείσα κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών του άρθρου 681Β ΚΠολΔ, η επιμέλεια των άνω ανηλίκων ανατέθηκε οριστικά στην καθής η αίτηση - μητέρα τους. Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι κατά τους τελευταίους δεκαοκτώ [18] τουλάχιστον μήνες έχει διακοπεί η προσωπική επικοινωνία του αιτούντος με τα τέκνα του, τα οποία έχουν αποξενωθεί από τον πατέρα τους και οι ψυχικοί και συναισθηματικοί δεσμοί τους με αυτόν έχουν διαρραγεί, όπως τούτο διαπιστώθηκε και κατά την επικοινωνία του συγκροτούντος το Δικαστήριο τούτο Δικαστή με τα άνω ανήλικα. Υπ’ αυτά τα δεδομένα, όμως, είναι προφανές ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω επείγουσα περίπτωση, που κατ’ άρθρο 682 § 1 ΚΠολΔ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αφού από τη διακοπή της επικοινωνίας του άνω γονέα με τα τέκνα του μέχρι σήμερα παρήλθε σημαντικό χρονικό διάστημα (18 και πλέον μηνών), χωρίς ο αιτών να επιδιώξει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του. Η αδικαιολόγητη δε και μακράς διάρκειας καθυστέρηση άσκησης της σχετικής αίτησης υποδηλώνει έλλειψη επείγουσας περίπτωσης (βλ. ΜΠρΘεσ 3086/2016, ΜΠρΠειρ 323/2015 και 2150/2014 τ.ν.π. ΔΣΑ, ΜΠρΡοδ 1447/2007 τ.ν.π. ΝΟΜΟΣ). Κατ’ ακολουθίαν τούτων, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί, ενώ τα δικαστικά έξοδα της καθής πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, ο οποίος παρέστη μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του, που διορίστηκε με την 686/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, κατά παραδοχή αιτήσεώς του για παροχή νομικής βοήθειας (άρθρ. 106, 176 ΚΠολΔ σε συνδ. με το άρθρο 12 του ν. 3226/2004, σύμφωνα με το οποίο «η εκκαθάριση των εξόδων της δίκης γίνεται κατά τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις και περιλαμβάνει και τα έξοδα από τα οποία απαλλάχθηκε ο δικαιούχος, καθώς και την αποζημίωση του δικηγόρου και κάθε άλλου προσώπου που βαρύνει, κατά το νόμο αυτόν, το Δημόσιο») [ΕφΠειρ 408/2015 ΝΟΜΟΣ], όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό. Αντίθετα, ως προς την ασκηθείσα ανταίτηση, διάταξη περί δικαστικών εξόδων δεν θα περιληφθεί, αφού ο καθού η ανταίτηση, που νίκησε, δεν υποβλήθηκε σε τέτοια.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

            ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα ανταίτηση.

 

            ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτές.

 

            ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα της καθής η αίτηση, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων τριάντα έξι (236) ΕΥΡΩ.

 

            ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Βόλο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 8 Μαρτίου 2018, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                       ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»