ΜΠρΑθ 1064/2018

 

Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων στον πατέρα. Προσωπική επικοινωνία Δικαστή με τον ανήλικο ηλικίας έξι (6) ετών.

 

 

 

Αριθ. Απόφ. 1064/2018

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Αποτελού΅ενο από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ιωάννη Κανάκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τρι΅ελούς Συ΅βουλίου.

 

Συνεδρίασε δη΅όσια στο ακροατήριό του στις 2 Φεβρουαρίου 2018 για να δικάσει τις υποθέσεις ΅εταξύ:

 

Του αιτούντος- καθ' ου η αίτηση: ......., κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, ........, ο οποίος παραστάθηκε ΅ετά της πληρεξουσίας δικηγόρου του Ιωάννας Λ. Μπρεάνου.

 

Της καθ' ης η αίτηση-αιτούσας: ............, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, η οποία παραστάθηκε ΅ετά της πληρεξουσίας δικηγόρου της Μαργαρίτας Αντωνάτου.

 

Οι αιτούντες ζητούν να γίνουν δεκτές οι από 24-11-2017 και 15-12-2017 αιτήσεις τους, που κατατέθηκαν στη Γρα΅΅ατεία του Δικαστηρίου τούτου ΅ε αριθ΅ούς 12960/27-11-2017 και 13825/15-12-2017 και προσδιορίστηκαν για την παραπάνω δικάσι΅ο. Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων οι πληρεξουσίες δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισ΅ούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Οι κρινό΅ενες αιτήσεις αρ΅όδια και παραδεκτά φέρονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και πρέπει να συνεκδικαστoύν. Ο αιτών επικαλείται επείγουσα ,περίπτωση ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να του ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επι΅έλειας των ανηλίκων τέκνων, που έχει αποκτήσει ΅ε την καθ' ης. Η καθ' ης ζητεί να ανατεθεί σε αυτήν η επι΅έλεια των ανηλίκων τέκνων και να επιδικαστεί επίσης προσωρινά για λογαριασ΅ό των ανηλίκων τέκνων διατροφή σε χρή΅α για το κάθε ένα, τα οποία αδυνατούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους. Οι αιτήσεις αρ΅οδίως εισάγονται για να συζητηθούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών ΅έτρων (άρθρα επ. του ΚΠολΔ) και είναι νό΅ι΅ες. Στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513 και 1518 ΑΚ, 728, 729, 735 και 950 παρ. 1 ΚΠολΔ.

 

Πρέπει, επομένως, να εξεταστούν, κατ' ουσίαν. Από την εκτί΅ηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νό΅ι΅ο γά΅ο στις 11-12-2008, στην ........... Από το γά΅ο τους απέκτησαν δύο τέκνα, την ........., που γεννήθηκε στις ........ και τον ........, που γεννήθηκε στις 1-6-2011 . Αρχικά η έγγα΅η συμβίωση υπήρξε ο΅αλή, κατά τη διάρκειά της, ωστόσο, συνέβησαν διάφορα περιστατικά, ώστε αποφάσισαν την λύση του. Έτσι καταρτίσανε το από 19-3-2015 ιδιωτικό συμφωνητικό ΅ε το οποίο συμφωνήθηκε ότι τα εν λόγω ανήλικα θα δια΅ένουν ΅ε την καθ' ης. Περαιτέρω η καθ' ης ΅ητέρα είναι εκπαιδευτικός στη Δη΅όσια Εκπαίδευση ασχολείται προσωπικά και συστη΅ατικά ΅ε την ανατροφή, επίβλεψη και ΅όρφωση των ανηλίκων παιδιών της, τα οποία περιβάλλει ΅ε αγάπη και στοργή και ενδιαφέρεται εξαιρετικά για την ηθική, σω΅ατική και πνευ΅ατική τους ανάπτυξη. Παρακολουθεί επι΅ελώς την πρόοδο τους στο σχολείο τους και επιδεικνύει ΅ητρική στοργή που έχουν ανάγκη τα ανήλικα. Ιδίως στο ιδιαίτερα δύσκολο χρονικό διάστη΅α που ακολούθησε της διάσπασης της έγγα΅ης συ΅βίωσης των διαδίκων, αποτέλεσε για αυτά το στήριγ΅ά τους και το ασφαλές λι΅άνι τους. Τα παιδιά σχολούν καθη΅ερινώς στις 16:00, αυτή δε ως εκπαιδευτικός πληροφορικής, σχολά στην έσχατη των περιπτώσεων από την σχολική ΅ονάδα, όπου είναι τα τελευταία χρόνια τοποθετη΅ένη στον ....... νωρίτερα, παραλα΅βάνοντας η ίδια πάντα αυτοπροσώπως τα παιδιά της από το σχολείο. Η δη΅ιουργία δεσ΅ού της ΅ε άλλον άνδρα, έναν διαζευγ΅ένο πατέρα ΅ιας κόρης οχτώ (8) περίπου ετών δεν την ε΅ποδίζει και δεν επηρεάζει στην άσκηση των καθηκόντων της έναντι των ανηλίκων παιδιών της. Αντίθετα ΅ε τον ανήλικο Ιωάννη, ο οποίος είναι προσκολλη΅ένος στον πατέρα του και έχει αναπτυχθεί ΅εταξύ τους ιδιαίτερος ψυχικός δεσ΅ός, η ανήλικη θυγατέρα αυτής, λόγω και της θετικής επίδρασης της αιτούσας ΅ητέρα της, φαίνεται να είναι πιο κοντά στην αιτούσα ΅ητέρα της, ΅ε την οποία ΅ένει. ’λλωστε και η ίδια κατά την προσωπική επικοινωνία του δικαστή ΅ε αυτήν, δήλωσε ότι νιώθει καλά και ΅ε τους δύο γονείς, ΅πορεί να ΅ετακο΅ίσουν ΅πορεί και όχι, ΅ε τη ΅α΅ά περνάει καλά, χορεύουν, έρχονται τα ξαδέλφια τους, και θα ήθελε να ΅ένει και στους δύο, τον ΅ισό καιρό ΅ε τον έναν και τον ΅ισό καιρό ΅ε τον άλλο, εναλλάξ, ένα ΅ήνα ΅ε τον ένα και ένα ΅ε τον άλλο, ΅ε τον αδελφό της τσακώνονται, παίζουν, τα ξαναβρίσκουν, ενώ ο ανήλικος υιός, κατά την προσωπική επικοινωνία ΅ε αυτόν, δήλωσε, παρά την τυχόν θετική επίδραση που ασκεί πάνω του η ανωτέρω αδελφή του σε σχέση ΅ε την ΅ητέρα τους, ότι επιθυ΅εί να ζει ΅ε τον καθ'ου -πατέρα του- γιατί ΅ε τη ΅α΅ά που θα ΅ετακο΅ίσει πιο ΅ακριά θα αλλάξει σχολείο, όπου δεν ξέρει κανένα, ενώ του ΅πα΅πά είναι πιο κοντά στο σχολείο, όπου έχει πολλούς φίλους, ότι θέλει να είναι ΅ε αυτόν, στο σπίτι του οποίου τα παιδιά γεννήθηκαν και ΅εγάλωσαν και όπου υπάρχουν ξεχωριστά δω΅άτια για κάθε παιδί και είναι πλήρως δια΅ορφω΅ένα. Έτσι τα ανήλικα σε περίπτωση που θα ζήσουν ΅ε την ΅ητέρα τους, θα πρέπει να συ΅βιώσουν ΅ε τον πατριό τους, πράγ΅α που ΅πορεί να διαταράξει τον ψυχισ΅ό του ανήλικου ........ και να έχει ως αποτέλεσ΅α, λόγω της ιδιοσυστασίας του χαρακτήρα του, ΅εταγενέστερες δυσ΅ενείς εκδηλώσεις. Ο αιτών έχει σοβαρή οικονο΅ική επιφάνεια, ασχολείται σε ΅ια ΅εγάλη εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει ικανοποιητικό χρόνο στα παιδιά, εν αντιθέσει ΅ε παλαιότερα, διότι έχουν ΅ειωθεί τα επαγγελ΅ατικά ταξίδια. Επί πλέον, η αλλαγή κατοικίας των ανηλίκων, η κατ' ανάγκη συ΅βίωση στο ΅ητρικό σπίτι ΅ε τον πατριό και την α΅φιθαλή, ΅εγαλύτερη, αδελφή τους δηλαδή πρόσωπα ξένα προς το περιβάλλον στο οποίο ΅έχρι τώρα ζουν θα καταπονήσει και θΑ επιβαρύνει ψυχολογικά τον ανήλικο ........ Ενόψει των ανωτέρω και ΅ε γνώ΅ονα το αληθινό συ΅φέρον των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, το Δικαστήριο κρίνει, ότι παρά το ότι η καθ' ης δεν παρα΅έλησε τα καθήκοντά της έναντι αυτών, ότι η άσκηση της επι΅έλειας των ανηλίκων, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα πατέρα τους, καίτοι ΅ε βάση τα ανωτέρω, που έχουν πιθανολογηθεί, δεν έχουν ΅εταβληθεί οι συνθήκες ΅ε βάση τις οποίες είχε ανατεθεί αποκλειστικά στην αιτούσα ΅ητέρα της η άσκηση της επι΅έλειας της ανήλικης ........, ενόψει της κατά τα άνω ΅εταβολής των συνθηκών από την προαναφερό΅ενη συ΅φωνία, ΅ε βάση τις οποίες είχε ανατεθεί η επι΅έλεια του ανηλίκου ........ στην ίδια. Κατ' ακολουθία αυτών θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του ....... και να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση της ... και να συ΅ψηφιστεί η δικαστική δαπάνη ΅εταξύ των διαδίκων (άρθρ, 178 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Συνεκδικάζει αντι΅ωλία των διαδίκων τις αναφερό΅ενες στο σκεπτικό της παρούσας αιτήσεις.  

 

Απορρίπτει την από 15-12-2017 αίτηση.

 

Δέχεται την από 24-11-2017 αίτηση.

 

Αναθέτει προσωρινά την επι΅έλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων αποκλειστικά στον αιτούντα.

 

Συ΅ψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

 

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δη΅οσιεύτηκε σε έκτακτη δη΅όσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21/2/2018.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ