ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΕιρΑθ 1692/2018

 

Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων - Απαγόρευση της επεξεργασίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων - Αγωγή αποζημίωσης από οφειλέτιδα κατά τηλεπικοινωνιακής εταιρείας και εταιρείας ενημέρωσης οφειλετών -.

 

Συλλογή από την εναγόμενη των προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας συνδρομήτριας τα οποία και διαβίβασε παρανόμως στην εναγόμενη εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, χωρίς ουδέποτε να ενημερώσει εγγράφως την ενάγουσα ως όφειλε. Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη υπευθύνου επεξεργασίας (τηλεπικοινωνιακής εταιρείας) και εκτελούντος την επεξεργασία (εταιρείας ενημέρωσης οφειλετών). Πρόκληση ηθικής βλάβης εις βάρος της ενάγουσας. Υποχρεωτική επιδίκαση κατώτατου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ποσού 5.869,40 €. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

 

 

 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης 1692/2018

 

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Μαρία Ρηγόπουλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Δημήτριο Ζιώγα.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 07 Απριλίου 2017 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ …. η οποία εκπροσωπήθηκε στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευθύμιο Νακόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Θέμελη αρ.2, που κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις μαζί με όλα τα επικαλούμενα με αυτές αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και προσθήκη σε αυτές.

 

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία …, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της …, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε στη δίκη από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Γερονικολού, που κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις μαζί με όλα τα επικαλούμενα με αυτές αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα καθώς και προσθήκη σε αυτές και 2) Της Ανώνυμης Εταιρίας ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις με την επωνυμία…που εδρεύει στον …. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε στη δίκη από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Ελευθερίου, κάτοικο Κορίνθου, οδός Πυλαρινού αριθμ. 51, που κατέθεσε νομότυπα και εμπρόθεσμα προτάσεις μαζί με όλα τα επικαλούμενα σε αυτές αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα.

 

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από … αγωγή της (Γ.Α.Κ.: …),η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και έλαβε χώρα χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

 

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Με το Ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» - ο οποίος εκδόθηκε για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με το Ν. 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24-10-1995 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσκοπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» - ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στο άρθρο 1 ότι: «Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής», στο άρθρο 2, ότι: «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως α) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων...β)...γ) «υποκείμενο των δεδομένων» το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί... δ) « επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία») κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, ζ) «υπεύθυνος επεξεργασίας» οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.. η) «Εκτελών την επεξεργασία» οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό  υπεύθυνου επεξεργασίας,  όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, θ) τρίτος» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας   και   τα   πρόσωπα   που   είναι   εξουσιοδοτημένα   να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας. 1) «Αποδέκτης», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι, ια) «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και  τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Στο άρθρο 4 παρ.1  ορίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) να συλλέγονται κατά τρόπο θέματα και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμο υς σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών, β).... γ) Στο άρθρο 5 παρ.1 ορίζεται ότι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεση του… Με το άρθρο 11 παρ.1 ορίζεται ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει., κατά το στάδιο συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) .... β) το σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων» και με την παρ.2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι «εάν κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας ζητεί τη συνδρομή του υποκειμένου, οφείλει να το ενημερώνει ειδικώς και εγγράφως, για τα στοιχεία της παρ.1 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα δικαιώματα του, σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως 13 του παρόντος νόμου....», ενώ με την παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι «εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς». Με το άρθρο 23 παρ.1 ορίζεται ότι «φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον». Από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι η ρύθμιση του Ν.2472/1997 συμπληρώνει το προϋπάρχον αυτού νομικό πλαίσιο (άρθρα 2 παρ.1, 5 παρ. 1,9 παρ.1 εδ.2 και 19 του Συντάγματος, άρθρο 57 του ΑΚ κλπ.), συγκεκριμενοποιεί τον ευρύτερο κανόνα προστασίας της προσωπικότητας του άρθρου 57 του ΑΚ και διευρύνει την έννοια των παράνομων προσβολών της προσωπικότητας σε σχέση με το άρθρο 57 ΑΚ, ώστε να θεωρείται - κατ’ αρχήν - απαγορευμένη κάθε επέμβαση στα προσωπικά δεδομένα άλλου (ευμενή ή δυσμενή), χωρίς την τήρηση ορισμένων διατυπώσεων που τάσσονται από τις διατάξεις του νόμου(βλ. μελέτη Μιχ. Σταθόπουλου σε ΝοΒ 48, σελ. 1-19). Έτσι, ο Ν.2472/1997 απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, όταν γίνεται, πλην άλλων περιπτώσεων, και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, δικαίωμα που προστατεύεται αυτοτελώς, αλλά αποτελεί και την προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων (βλ. εισηγ. έκθεση ν.2472/1997 στο ΝοΒ 1997. 505). Σύμφωνα δε με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει - μετά τη συλλογή των σχετικών δεδομένων και πριν από τη διαβίβαση τους σε τρίτους - να ενημερώνει για τη συλλογή και διαβίβαση τα υποκείμενα των δεδομένων, μεταξύ άλλων, και για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του (είτε πρόκειται για αποδέκτες στους οποίους προβλέπεται η μεταβίβαση των δεδομένων ήδη από το στάδιο της συλλογής, είτε πρόκειται για αποδέκτες που προστέθηκαν  αργότερα). Η σχετική ενημέρωση πρέπει να γίνεται το αργότερο πριν από τη μετάδοση των προσωπικών δεδομένων στους αποδέκτες - τρόπους. Εξάλλου, ο τρίτος -αποδέκτης, ο οποίος κατά τον.2472/1997 (άρθρο 2 παρ.δ) ασκεί και αυτός επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οφείλει μόλις έλθει σε πρώτη επαφή με το υποκείμενο των δεδομένων να το ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεση του να κάνει χρήση των δεδομένων του, για το σκοπό της χρήσης και για τον υπεύθυνο επεξεργασίας αυτών, από το αρχείο του οποίου θα γίνει η άντληση των δεδομένων (σύμφωνα με τις με αρ. 050/20-1-2000 και 109/31-3-1999 Αποφάσεις της Αρχής). Τέλος, εάν στο υποκείμενο των δεδομένων έχει προκληθεί ηθική βλάβη από πράξεις του υπευθύνου επεξεργασίας και του αποδέκτη αυτών (ή των οργάνων τους) κατά παράβαση των διατάξεων του ν.2472/1997 (παράνομα) και όταν αυτοί όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της βλάβης, τότε παρέχεται στον πρώτο η κατά το άρθρο 932 ΑΚ αξίωση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική του βλάβη, η οποία ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο στο ποσό των 2.000.000 δρχ. (ή 5.869,61 ευρώ), εκτός αν ζητήθηκε μικρότερο ποσό ή η παράβαση που προκάλεσε την ηθική βλάβη οφείλεται σε αμέλεια (βλ Εφ Αθηνών 1437/2014 Εφ.ΑΘ. 3833/2003, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Η ενάγουσα με την αγωγή της, εξέθεσε ότι η πρώτη εναγομένη εταιρία τηλεποικοινωνιών προέβη σε παράνομη επεξεργασία των συλλεγέντων από αυτήν - κατά την κατάρτιση συμβάσεως σταθερής τηλεφωνίας - προσωπικών δεδομένων της, με τη διαβίβαση στην δεύτερη εναγομένη εισπρακτική εταιρία, παραλείποντας να την ενημερώσει, όπως όφειλε, από ενός κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 Ν.2472/1997 με τρόπο σαφή για τους σκοπούς της επεξεργασίας κατά το στάδιο συλλογής των δεδομένων αυτών κατά το χρόνο καταρτίσεως της επίδικης συμβάσεως σταθερής τηλεφωνίας αφετέρου δε κατ’ άρθρο 11 παρ.3 του ίδιου νόμου, κατά το χρόνο πριν από τη διαβίβαση τους στην επικαλούμενη από την ίδια δεύτερη εναγομένη εισπρακτική εταιρία (αποδέκτρια) για τη μέλλουσα ανακοίνωση των προσωπικών της δεδομένων προς αυτήν. Ότι η δεύτερη εναγομένη εισπρακτική εταιρία παρανόμως επεξεργάσθηκε ως αποδέκτρια τα ως άνω προσωπικά του δεδομένα, χα οποία μη νομίμως συνέλεξε από την πρώτη εναγομένη και καταχώρησε αυτά στο αρχείο της (ηλεκτρονικό υπολογιστή), ακολούθως δε τα χρησιμοποίησε καλώντας την δια των υπαλλήλων της τηλεφωνικώς στο σταθερό της τηλέφωνο κατά το χρονικό διάστημα από ( ) έως …- τέσσερις φορές, προκαλώντας σ' αυτή ψυχική ταλαιπωρία, εκνευρισμό, οργή και αγανάκτηση με επιβαρυντικά αποτελέσματα για την κλονισμένη υγεία της. Ζητεί δε να υποχρεωθούν οι εναγόμενες εις ολόκληρον να της καταβάλλουν, μετά τη δήλωση της με τις έγγραφες προτάσεις ότι περιορίζει και τρέπει για μεν το ποσό των 8.000 ευρώ σε έντοκο αναγνωριστικό και για το ποσό των 10.000 ευρώ σε καταψηφιστικό, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής για χρηματική της ικανοποίηση προς αποκατάσταση της προκληθείσης σ’ αυτήν εκ της άνω αιτίας ηθικής βλάβης. Να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη να διαγράψει από το ηλεκτρονικό της αρχείο και το σύστημα τα παρανόμως καταχωρηθέντα προσωπικά της δεδομένα και να απαγορευθεί η επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων με την απειλή χρηματικής ποινής 10.000 ευρώ για την περίπτωση μελλοντικής επεξεργασίας των προσωπικών της δεδομένων. Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενες στην δικαστική της δαπάνη.

 

Η αγωγή παραδεκτά φέρεται προς εκδίκαση κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 663 επ. ΚΠολΔ, και όχι κατά τη τακτική διαδικασία με την οποία εισάγεται, ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο καθ" ύλην και κατά τόπον (7-10, 14 παρ. 1 εδ. α', άρθρ. 25 παρ. 2 και 37 παρ. 1 ΚΠολΔ, 23 παρ. 3 εδ α" Ν. 2472/1997 "Προστασία τού ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" , 14 παρ. 3 Ν. 3471/2006) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 71,914, 922, 926, 932, 346, 353 ΑΚ, 1-4, 10-11 και 23 παρ. 1 Ν. 2472/1997, 907, 908 και 176 ΚΠολΔ, πλην των αιτημάτων της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας από τα αρχεία της δεύτερης εναγομένης και της παράλειψης  στο μέλλον της προσβολής της προσωπικότητας  του, απαράδεκτα εισάγονται ενώπιον αυτού  ίου Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλη αναρμόδιο για την εκδίκαση τους, αφού πρόκειται για αιτήματα ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης, υπαγόμενα στην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου (άρθρο 18 ΚΠολΔ). Ως εκ τούτου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 218§2 ΚΠολΔ, πρέπει αυτεπάγγελτα να διαταχθεί ο χωρισμός των σωρευόμενων αιτημάτων και τα ως άνω αιτήματα να παραπεμφθούν προς εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλη Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Πρέπει, επομένως, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη, να ερευνηθεί περαιτέρω η ένδικη αγωγή για την ουσιαστική βασιμότητα της δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων αναλογούσες προσαυξήσεις (βλ. το υπ' αριθμ.  121687946957 0421 0063 κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου).

 

Από τα έγγραφα τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, από τις με αριθμό … ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των διαδίκων, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Στις … η ενάγουσα υπέβαλλε στην πρώτη εναγόμενη την υπ’ αριθ. αίτηση της σύμβαση συνδρομής σταθερής τηλεφωνίας και internet και δυνάμει της οποίας ζήτησε τη φορητότητα του τηλεφωνικού της αριθμό από την εταιρία στο δίκτυο της πρώτης εναγομένης, με τους ειδικότερους όρους του που διαλαμβάνονται στην ως άνω σύμβαση, το παράρτημα αυτής καθώς και το δελτίο πιστοποιημένων πληροφοριών τα οποία επισυνάπτονται στη σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Συμφωνήθηκε ότι η πληρωμή των μηνιαίων λογαριασμών θα εξοφλείτο με πάγια εντολή μέσω της πιστωτικής κάρτας …όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου με το οποίο η ενάγουσα γνωστοποίησε στην εναγομένη, κατά το χρόνο υποβολής και υπογραφής της αίτησης ( …) τον τρόπο εξόφλησης των μηνιαίως λογαριασμών. Κατά την κατάρτιση της ως άνω συμβάσεως η πρώτη εναγόμενη συνέλεξε από την ενάγουσα προσωπικά της δεδομένα και συγκεκριμένα το όνομα της, το επώνυμο της « το όνομα πατρός της, την ημερομηνία γέννησης της, τον ΑΦΜ, το φύλο της, τη διεύθυνση κατοικίας της ,την κατάσταση κατοικίας της τον αριθμό τηλεφώνου της, το επάγγελμα της. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η πρώτη εναγομένη την … όταν επιχείρησε να χρεώσει την προαναφερόμενη πιστωτική κάρτα με το ποσό των … ευρώ προς εξόφληση του λογαριασμού της ενάγουσας του μηνός ….το αίτημα της απορρίφθηκε από την πληρώτρια τράπεζα  με την αιτιολογία <αδυναμία χορήγησης έγκρισης>. Ομοίως την  …η πρώτη εναγομένη επανέλαβε τη προσπάθεια να εισπράξει το ποσό των … ευρώ μέσω της πάγια εντολής πλην όμως απέβη άκαρπη. Στις … και συγκεκριμένα ημέρα Τετάρτη και ώρα το πρωί η ενάγουσα έλαβε τηλεφωνική όχληση στο κινητό της τηλέφωνο από την προστηθείσα υπάλληλο της δεύτερης εναγομένης της οποίας την ύπαρξη η ενάγουσα μέχρι τότε αγνοούσε, και η οποία υπάλληλος την αιφνιδίασε λέγοντας της ότι καλεί εκ μέρους της δεύτερης εναγομένης και κατ' εντολή της πρώτης εναγόμενης, την ενημέρωσε για την ληξιπρόθεσμη οφειλή της. Στην συνέχεια οι παρακάτω υπάλληλοι της δεύτερης εναγόμενης την κάλεσαν στο σταθερό της τηλέφωνο και μίλησαν είτε με την ίδια είτε με οικείους της, οχλώντας την για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων δόσεων εκτός της προαναφερθείσας στις … και την …

 

Περαιτέρω η πρώτη εναγόμενη δεν επικαλέσθηκε, ούτε απέδειξε ότι είχε προβεί σε τέτοια ενημέρωση μεταγενέστερα, μετά τη συλλογή των δεδομένων και πριν από τη διαβίβαση τους στην ως άνω εισπρακτική εταιρία (βλ ΣΤΕ 2251/2005 Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Συνοψίζοντας η πρώτη εναγόμενη, αφού συνέλεξε κατά την κατάρτιση της ως άνω υπ' αριθ. … αίτησης - σύμβασης τα προσωπικά δεδομένα της ενάγουσας τα διαβίβασε προς τη δεύτερη εναγόμενη μαζί με το οικονομικό δεδομένο για το ύψος της οφειλής του λογαριασμού της σταθερής τηλεφωνικής παροχής, παρανόμως αφού ουδέποτε την ενημέρωσε εγγράφως, ως όφειλε, εκ των προτέρων για την επικείμενη διαβίβαση τους αλλά ούτε και εκ των υστέρων. Η δεύτερη εναγόμενη, ως αποδέκτρια των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δια των αναφερομένων στην παρούσα προστηθέντων υπαλλήλων επίσης παρανόμως τα επεξεργάστηκε, αφότου προηγουμένως τα είχε συλλέξει παρανόμως από την πρώτη εναγόμενη, και στη συνέχεια τα καταχώρισε στο προσωπικό της αρχείο (ηλεκτρονικό υπολογιστή) και ακολούθως τα χρησιμοποίησε χωρίς ουδέποτε να την ενημερώσει και αυτή για το ότι τα έχει λάβει, για το όνομα του υπευθύνου επεξεργασίας και για το σκοπό της επεξεργασίας τους. Οι συνεχείς κλήσεις των υπαλλήλων της δεύτερης εναγομένης, προκάλεσαν στην ενάγουσα, η οποία πάσχει από καρδιολογικά προβλήματα (βλ. ιατρικό πιστοποιητικό) μεγάλη ψυχική αναστάτωση, από το γεγονός ότι τα απόρρητα κατά τον ως άνω νόμο προσωπικά της δεδομένα είχαν ανακοινωθεί και διαρρεύσει χωρίς καμιά δική της ενημέρωση σε τρίτους.   Οι προαναφερόμενες παράνομες και υπαίτιες (από πρόθεση) πράξεις και παραλείψεις των εναγομένων (δια των προστηθέντων οργάνων τους) προσέβαλαν την προσωπικότητα της ενάγουσας και προκάλεσαν σ’ αυτήν σημαντική ηθική βλάβη, ενώ τα όργανα τον εναγομένων, κατά την επεξεργασία (διαβίβαση, λήψη, καταχώρηση, χρήση) των προσωπικών δεδομένων αυτής, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση της, όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της προαναφερόμενης ηθικής βλάβης. Ενόψει δε του είδους του θιγομένου αγαθού, του μεγέθους της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης αυτής, του βαθμού υπαιτιότητας των οργάνων της εναγομένης και της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων μερών, η καταβλητέα εύλογη χρηματική ικανοποίηση πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 5. 869,40 ευρώ. Περαιτέρω προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία ότι ο δικαιούχος της ως άνω πιστωτικής κάρτας, λόγω λήξης ισχύος της ως άνω αναφερόμενης κάρτας ( με αρ. …) προέβη το έτος … σε έκδοση νέας πιστωτικής κάρτας με αριθμό …, χωρίς όμως να προκύψει από την αποδεικτική διαδικασία ότι είχε ενημερώσει κατά τούτο τόσο την ενάγουσα όσο και την πρώτη εναγομένη είτε τέλος την Τράπεζα. Ωστόσο η πρώτη εναγομένη όφειλε, ενώ υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκειμένου να ενημερωθεί η ενάγουσα γι' αυτές, να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα ενημέρωσης είτε μέσω αποστολής εξώδικης όχλησης, είτε τηλεφωνικά μέσω των δικών της προστηθέντων υπαλλήλου; της πλην όμως προέβη στις προαναφερόμενες παράνομες πράξεις και παραλείψεις. Κατόπιν αυτών θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να κατά β άλλου ν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσόν των 5869,40 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης της παρούσας προσωρινά εκτελεστής θα πρέπει να απορριφθεί καθόσον,     κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, δεν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι προς τούτο και η καθυστέρηση στην εκτέλεση της παρούσας δεν θα προκαλέσει στην ενάγουσα σημαντική ζημία (907, 908, ΚΠολΔ). Τέλος η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων κατ' άρθρ. 179 περ. γ' ΚΠολΔ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

 

Διατάσσει το χωρισμό των σωρευόμενων στην αγωγή αιτήσεων για ιη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας από τα αρχεία της δεύτερης εναγομένης και για την παράλειψη στο μέλλον της προσβολής της προσωπικότητας της.

 

Παραπέμπει τις ως άνω αιτήσεις ενώπιον του αρμόδιου καθ ύλη και κατά τόπο Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή.

 

Διατάσσει, την εκδίκαση της αγωγής κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 664 επ. ΚΠολΔ.

 

Υποχρεώνει τις εναγόμενες να καταβάλλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (5869,40 ευρώ) με ίο νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής.

 

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στην Αθήνα στις 30 Μαρτίου 2018.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ