ΕφΠατρών 533/2017

 

Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων - Προθεσμία έφεσης -.

 

Η προθεσμία της έφεσης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας είναι δεκαπέντε ημερών, αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα, αρχίζει δε από την επομένη της επίδοσης της εκκαλούμενης απόφασης. Απαράδεκτη έφεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησης.

 

 

 

 

Αριθμός 533/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σαλώμη Μούζουρα, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο Εφετών και από τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Πάτρα την 16π Μαρτίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

 

Των εκκαλούντων: 1] ..., κατοίκου Ζαχάρως Ηλείας, 2] Γρηγορίου ..., κατοίκου Ζαχάρως Ηλείας και 3] ..., κατοίκου Ζαχάρως Ηλείας, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ευστάθιου Καννή, ο οποίος υπέβαλε την προβλεπόμενη από το άρθρο 242 § 2 ΚΠολΔ δήλωση.

 

Της εφεσίβλητης: ... κατοίκου Ζαχάρως Ηλείας, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Δημητρίου Κονδύλη.

 

Η ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη με την από 197/19-8-2013) αγωγή της προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας, ζήτησε να γίνουν δεκτό όσα αναφέρονται σε αυτήν.

 

Το ως άνω πρωτοβάθμιο Δικαστήριο εξέδωσε κατ' αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, την υπ' αριθ. 161/2014 οριστική απόφαση του, με την οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή.

 

Την απόφαση αυτή προσέβαλλαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι ανωτέρω εκκαλούντες με την από 23-5-2014 (αριθ. εκθ. καταθ. 46/23-5-2014) έφεση τους, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε, στο παρόν Δικαστήριο με την υπ' αριθ. 361/ 14-7-2014 πράξη της Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού, αρχικά για τη δικάσιμο της 12-11-2015 και μετ' αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, με αύξοντα αριθμό πινακίου -27-, ζητώντας να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.

 

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων κατέθεσαν έγγραφες προτάσεις, στις οποίες ζήτησαν όσα αναφέρονται σε αυτές.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

I. Σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 647 ΚΠολΔ κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 ΚΠολΔ δικάζονται και οι διαφορές του άρθρου 17 § 2 ΚΠολΔ. Κατά δε την § 2 του άρθρου 17 ΚΠολΔ, η οποία αναριθμήθηκε σε § 3 μετά την ισχύ του Ν. 4055/2012 σε αυτήν υπάγονται οι διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων που προκύπτουν από τη σχέση της οροφοκτησίας. Εξαλλου, σύμφωνα με τη διάταξη το άρθρου 652 § 1 ΚΠολΔ, η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης στην ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 ΚΠολΔ (διαφορές παράδοσης ή απόδοσης μισθίου και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους) είναι δεκαπέντε [15] ημέρες αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα και τριάντα ημέρες αν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η προθεσμία αυτή αρχίζει ΚΠολΔ 144 § 1) από την επόμενη της επίδοσης της απόφασης (ΚΠολΔ 652 § 1 σε συνδ. 518 - ΑΠ 1144/1984 ΕλλΔνη 26.37). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 495 § 1 ΚΠολΔ, το ένδικο μέσο της έφεσης ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση. Τέλος, κατά το άρθρο 532 του ίδιου κώδικα, το εμπρόθεσμο της άσκησης της έφεσης είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της, τη συνδρομή δε της προϋπόθεσης αυτής εξετάζει το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη, αν λείπει η προϋπόθεση αυτή (πρβλ. ΑΠ 330/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ - ΑΠ 1532/2009 ΝοΒ 2010.435 - ΑΠ  1834/2007, ΑΠ 204/2006, ΕφΠειρ 844/2014, ΜονΕφΠειρ 150/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ - βλ. Μαργαρίτη, όπ.π. υπό άρθρο 518, αρ. 5, σελ. 921 - Ε. Μπαλογιάννη, όπ.π., υπό το άρθρο 518 αρ. 22, σελ. 923).΄

 

II. Στην προκείμενη περίπτωση η κρινόμενη από 23-5-2014 (αριθ. εκθ. καταθ. 46/23-5-2014) έφεση των εν μέρει ηττηθέντων πρωτοδίκως εναγομένων κατά της υπ' αριθ. 161/9-4-2014 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, που εκδόθηκε κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών των διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας (άρθρα 647 ΚΠολΔ), η οποία αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατ' άρθρο 19 περ. α' ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 § 2 του ν. 3994/2011, αφού αυτή ασκήθηκε, δηλαδή κατατέθηκε από τους εκκαλούντες, στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας στις 23-5-2014, όπως προκύπτει από την παρά πόδας του εφετήριου δικογράφου υπ' αριθ. 46/23-5-2014 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού (Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας) και για την οποία καταβλήθηκε από τους εκκαλούντες το προσήκον παράβολο, κατατεθέντος του υπ' αριθ. 6598985 διπλοτύπου είσπραξης τύπου -Α της Δ.Ο.Υ. Πύργου στη Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, συνολικού ποσού 200 ευρώ (κατ' άρθρο 495 § 4 ΚΠολΔ, όπως η § 4 προστέθηκε με το άρθρο 12 § 2 του ν. 4055/2012, με έναρξη ισχύος 2-4-2012 κατ' άρθρο 113 του ν. 4055/2012, ενώ αρκεί η κατάθεση ενός μόνο παραβόλου απ' αυτούς κατ' άρθρο 495 § 4 εδάφιο β ΚΠολΔ, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 93 § 1 του ν. 4139/2013 (ΜονΕφΠειρ 235/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και πριν την αντικατάσταση του άρθρου 495 ΚΠολΔ: i] από το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του ν. 4335/2015 [ΦΕΚ Α'87/23-7-2015] που εφαρμόζεται για τα κατατεθειμένα από την 1-1-2016 ένδικα μέσα και ii] με τα άρθρα 35 § 2 και 45 του ν. 4446/2016 [ΦΕΚ Α' 240/22-12-2016] με έναρξη ισχύος από 23-1-2017, δεν έχει ασκηθεί εμπροθέσμως, σύμφωνα με τα άρθρα 518 § 1 ημιπ. α' και γ' συνδ. 144 επ., καθώς και 520 § 1 ΚΠολΔ, και συνεπώς, παραδεκτώς, κατ' άρθρο 532 ΚΠολΔ, επειδή η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε νομίμως στον παράσχοντα στην πρωτοδίκη δίκη πληρεξούσιο δικηγόρο-αντίκλητο των εκκαλούντων (κατ' άρθρο 143 § 1 ΚΠολΔ - ΑΠ 1 ί 15/2009 ΝοΒ 2009.2397- βλ. Μαργαρίτη, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΚΠολΔ I [2000], υπό άρθρο 518, αρ. 5, σελ. 921- Ε. Μπαλογιάννη, σε Χ. Απαλαγάκη, «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ' άρθρο» 3η εκδ. [2013], υπό το άρθρο 518 σελ. 1034) στις 23-4-2014, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από την εφεσίβλητη αριθ. 11.299Β'/23-4-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ηλείας, ..., ενώ η ένδικη έφεση ασκήθηκε από τους εκκαλούντες, με την κατάθεση της στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας στις 23-5-2014, όπως προκύπτει από την παρά πόδας του εφετήριου δικογράφου υπ' αριθ. 46/23-5-2014 έκθεση κατάθεσης της Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού (Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας), ασκήθηκε δηλαδή μετά την παρέλευση της γνήσιας προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών [15] ημερών, η οποία άρχεται από την επομένη της επίδοσης σε αυτούς της εκκαλουμένης (κατ' άρθρο 652 § 1 ΚΠολΔ σε συνδ. με 144 § 1 ΚΠολΔ), αφού σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 652 § 1 ΚΠολΔ, η προθεσμία της έφεσης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 ΚΠολΔ, με την οποία δικάζονται και οι διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας, είναι δεκαπέντε [15] ημερών αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα, αρχίζει δε η προθεσμία από την επομένη της επίδοσης της εκκαλούμενης απόφασης (ΕφΠειρ 844/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Σημειωτέον ότι στο δικόγραφο της ένδικης έφεσης ουδείς λόγος ανωτέρας βίας προβάλλεται, προς δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησης της. Επομένως, η κρινόμενη έφεση κατά της ανωτέρω πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε εκπροθέσμως και είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, κατ' έλεγχο αυτεπαγγέλτως γενόμενο από το Δικαστήριο (κατ' άρθρο 532 ΚΠολΔ- ΑΠ 1532/2009 ΝοΒ 2010.435- βλ. Μαργαρίτη, όπ.π. υπό άρθρο 518, αρ. 5, σελ. 921- Ε. Μπαλογιάννη, όπ.π., υπό το άρθρο 518 αρ. 22, σελ. 923). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη από 23-5-2014 (αριθ. εκθ. καταθ. 46/23-5-2014) έφεση ως απαράδεκτη, να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του κατατεθέντος στη Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας παραβόλου, συνολικού ποσού 200 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 495 § 4 εδ. ε' περ. β' ΚΠολΔ, (όπως η § 4 προστέθηκε με το άρθρο 12 § 2 ν. 4055/2012, με έναρξη ισχύος 2-4-2012 κατ' άρθρο 113 του ν. 4055/2012 και πριν την αντικατάσταση του άρθρου 495 ΚΠολΔ: ί] από το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του ν. 4335/2015 [ΦΕΚ Α'87/23-7-2015] που εφαρμόζεται για τα κατατεθειμένα από 1-1-2016 ένδικα μέσα και ii] με τα άρθρα 35 § 2 και 45 ν. 4446/2016 [ΦΕΚ Α' 240/22-12-2016] με έναρξη ισχύος από 23-1-2017) και να καταδυζασθούν οι εκκαλούντες στην πληρωμή της δυναστικής δαπάνης της εφεσίβλητης, κατόπιν του σχετικού νόμιμου αιτήματος της, σύμφωνα με τα άρθρα 183 ημιπ. α' περ. α' και 191 § 2 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλίαν των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τυπικά την από 23-5-2014 (αριθ. εκθ. καταθ. 46/23-5-2014) έφεση κατά της κατά της υπ' αριθ. 161/9-4-2014 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εκκαλούντες στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, το ποσό της οποίας ορίζει σε εξακόσια (600) ευρώ.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου (ήτοι του κατατεθέντος του υπ' αριθ. 6598985 διπλοτύπου είσπραξης τύπου -Α της Δ.Ο.Υ. Πύργου) που κατατέθηκε στη Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας για την άσκηση της ένδικης έφεσης, συνολικού ποσού διακοσίων (200) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Πάτρα σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, στις 7 Δεκεμβρίου 2017, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σαλώμη Μούζουρα           Αφροδίτη Γεωργίου