ΠΠρΘηβών 10/2018

 

Οριστική απόφαση - Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων - Απαράδεκτο συζήτησης - Απαράδεκτο κλήσης -.

 

Υποχρέωση εγγραφής αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Αν δεν λάβει χώρα η εγγραφή η αγωγή απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη και δεν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, αφού δεν είναι πλέον δυνατή η καταχώρισή της στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων εντός της τασσόμενης προθεσμίας των τριάντα ημερών από την κατάθεσή της. Η σχετική απόφαση είναι οριστική. Απαράδεκτη η κλήση με την οποία επαναφέρεται η αγωγή για περαιτέρω συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση.

 

 

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2018

 

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Μαρία - Φανή Παλαμίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Δήμητρα Μόρφη, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, Ελένη Τσιάνου, Πρωτοδίκη και τη Γραμματέα Αλεξάνδρα Αλογάρη.

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση:

 

Του καλούντος - ενάγοντος : ..., κατοίκου Αριδαίας, οδός ..., Πέλλα, με ΑΦΜ .., ο οποίος εμφανίσθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη (Δ.Σ. Έδεσσας).

 

Των καθ’ ων η κλήση - εναγομένων : 1) ..., κατοίκου Βαγιών Θηβών Βοιωτίας, με Α.Φ.Μ. ...., ο οποίος εμφανίσθηκε στο δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ελευθέριο Κτιστάκι, Δ.Σ. Θηβών, 2) ..., κατοίκου Βαγιών Θηβών Βοιωτίας, με Α.Φ.Μ. ..., τον οποίο εκπροσώπησε στο Δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελευθέριος Κτιστάκις, Δ.Σ. Θηβών, η 3) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Υιοί ... και ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα την Καισαριανή, οδός ... Αττική, με ΑΦΜ ..., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Ήβη Γεωργίου (Δ.Σ. Αθηνών), 4) της αλλοδαπής μετοχικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «... Limited», με έδρα το Μπρίστολ, οδός ..., Ηνωμένο Βασίλειο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία ήταν απούσα και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 5) ..., γεν. το 2008, με ΑΦΜ ..., κατοίκου Βαγιών Βοιωτίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα α) ... και β)  ..., την οποία εκπροσώπησε στο Δικαστήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελευθέριος Κτιστάκις, Δ.Σ. Θηβών.

 

Ο ενάγων με την από 22-5-2017 κλήση (αριθ. καταθ. 250/ΤκΠ/2017), που προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο, μετ' αναβολή από την αρχικά προσδιορισθείσα δικάσιμο της 2-11-2017, φέρει προς συζήτηση την από 19-1-2015 (αριθ.καταθ. 41/ΤκΠ/2015) αγωγή του κατά των καθ' ων η κλήση - εναγομένων, επί της οποίας εξεδόθη η υπ' αριθ. η υπ' αριθ. 12/2017 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση ως προς την τέταρτη καθ' ης η κλήση - εναγόμενη εταιρεία και απερρίφθη η αγωγή ως προς τους λοιπούς καθ' ων η κλήση -εναγόμενους.

 

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 ΚΠολΔ, το δικαστήριο εκδίδει οριστική απόφαση αν κρίνει πως η υπόθεση είναι ώριμη γι' αυτό. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, οριστική είναι η απόφαση, η οποία περατώνει τη δίκη επί της αγωγής ή ενδίκου βοηθήματος, είτε με την απόρριψη της ως απαράδεκτης ή ως αβάσιμης, είτε με την παραδοχή της εν όλω ή εν μέρει. Με την έκδοση της οριστικής απόφασης το δικαστήριο απεκδύεται από κάθε εξουσία για νέα εξέταση της υπόθεσης και αναλώνεται η αξίωση του διαδίκου για παροχή έννομης προστασίας, με την έννοια της επανεξέτασης της διαφοράς, η οποία είναι απαράδεκτη, γιατί δεν υπάρχει εκκρεμοδικία (ΑΠ 13/2016, ΕΑ 2866/2016, ΕΠειρ 306/2015, ΕΑ 1505/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η απόφαση που κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι οριστική (ΑΠ 7/2003 ΕλΔνη 44.482, ΕΑ 1380/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 220 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής, μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 21 ν.3994/2011 (ΦΕΚ Α 165/25-7-2011), αγωγές, στις οποίες περιλαμβάνονται και αναγνωριστικές ή ανακοπές εμπράγματες, μικτές ή νομής, εκτός από τα' ασφαλιστικά μέτρα νομής, καθώς και αγωγές διάρρηξης δικαιοπραξίας ως καταδολιευτικής, όταν αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα ημέρες από την κατάθεση τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που δεν έχει λάβει χώρα η ως άνω εγγραφή, κατά ρητή νομοθετική επιταγή, η αγωγή απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη και δεν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, αφού δεν είναι πλέον δυνατή η καταχώριση της στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων εντός της τασσόμενης προθεσμίας των τριάντα ημερών από την κατάθεση της (ΕΠειρ 38/2016, ΕΔωδ 15/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η δε απόφαση είναι οριστική (ΑΠ 491/2009, ΠΠΑ 166/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), διότι με αυτή περατώνεται η δίκη με την απόρριψη των προβαλλομένων αξιώσεων του ενάγοντος και το δικαστήριο απεκδύεται κάθε άλλης εξουσίας του σχετικά με την υπόθεση αυτή. Ως εκ τούτου, είναι απαράδεκτη η κλήση, με την οποία επαναφέρεται η αγωγή για περαιτέρω συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 22-5-2017 κλήση (αριθ. καταθ. 250/ΤκΠ/2017) ο ενάγων φέρει προς συζήτηση την από 19-1-2015 αγωγή του κατά των καθ' ων η κλήση - εναγομένων (αριθ.καταθ. 41/ΤκΠ/2015). Με την ως άνω αγωγή επικαλείται ότι ο πρώτος των καθ' ων - εναγόμενος, ενεργώντας με πρόθεση βλάβης, προέβη στη μεταβίβαση των αναφερόμενων στην αγωγή ακινήτων προς τους λοιπούς καθ' ων η κλήση - εναγόμενους, προκειμένου να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης του ενάγοντος, ποσού 98.222,60 ευρώ. Ότι ο πρώτος εναγόμενος στερείται μετά ης ως άνω μεταβιβάσεις  επαρκούς περιουσίας για την ικανοποίηση της απαίτησης του, οι δε αντισυμβαλλόμενοι λοιποί εναγόμενοι γνώριζαν ότι οι εν λόγω απαλλοτριώσεις έγιναν προς βλάβη των συμφερόντων του. Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων ζητεί α) τη διάρρηξη των δικαιοπραξιών ως καταδολιευτικών, β) να του επιτραπεί να προβεί σε κατάσχεση των ακινήτων στην περιουσία του πρώτου εναγομένου σαν να μην είχαν λάβει χώρα οι απαλλοτριώσεις, γ) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και δ) να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη. Επί της αγωγής αυτής εξεδόθη η υπ' αριθ. 12/2017 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, με την οποία μεταξύ άλλων, κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση ως προς την τέταρτη καθ' ης η κλήση - εναγόμενη εταιρεία και απερρίφθη η αγωγή, ως απαράδεκτη, ως προς τους λοιπούς καθ' ων η κλήση - εναγόμενους, διότι ο ενάγων δεν επικαλέσθηκε, ούτε προσκόμισε πιστοποιητικό για την εγγραφή της αγωγής στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων. Εν όψει των προεκτεθέντων, η κρίση του Δικαστηρίου ως προς την απόρριψη της αγωγής σε βάρος των πρώτου, δευτέρου, τρίτης και πέμπτης των εναγομένων και η σχετική απόφαση είναι οριστική κι επομένως, η ένδικη κλήση τυγχάνει απαράδεκτη καθ' ό μέρος στρέφεται κατ' αυτών, κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας και πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι η δίκη έχει ήδη περατωθεί και το  παρόν Δικαστήριο  δεν έχει πλέον  εξουσία να την  εξετάσει. Περαιτέρω, όσον αφορά την τέταρτη καθ' ων η κλήση - εναγομένη εταιρεία, η αγωγή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 18 αριθ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία. Πλην όμως, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή ως απαράδεκτη, καθόσον, όπως προκύπτει από την αυτεπάγγελτη έρευνα του φακέλου της δικογραφίας, δεν τηρήθηκε η κατ' άρθρον 220 ΚΠολΔ προδικασία με την εγγραφή της υπό κρίση αγωγής στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου. Ο καλών - ενάγων προσκομίζει κι επικαλείται την από 22-6-2017 «περίληψη της κλήσης προς επαναφορά αγωγής ενώπιον του Υποθηκοφυλακείου Θεσπιών», η οποία όμως δεν συνιστά νομότυπη εγγραφή της αγωγής, ούτε είναι ικανή να αναπληρώσει την έλλειψη της εν λόγω ειδικής διαδικαστικής προϋπόθεσης, αφού απαιτείται κατά νόμο η εγγραφή να συντελεσθεί εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της αγωγής, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη.

 

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη κλήση ως απαράδεκτη, καθ' ο μέρος στρέφεται κατά των πρώτου, δευτέρου, τρίτης και πέμπτης των καθ' ων και να καταδικασθεί ο καλών στην καταβολής των δικαστικών τους εξόδων, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό (άρθρα 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ). Περαιτέρω πρέπει να απορριφθεί η αγωγή κατά της τέταρτης καθ' ης η κλήση - εναγομένης εταιρείας και επειδή η τελευταία ερημοδικεί, να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως (άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος δεν επιδικάζονται υπέρ της δικαστικά έξοδα, ελλείψει σχετικού αιτήματος, λόγω της ερημοδικίας (106 ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

Δικάζει ερήμην της τέταρτης των καθ' ων η κλήση - εναγομένης και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

 

Απορρίπτει την κλήση ως προς τους πρώτο, δεύτερο, τρίτη και πέμπτη των καθ' ,

ων.

 

Απορρίπτει την αγωγή ως προς την τέταρτη των καθ' ων η κλήση - εναγομένης.

 

Ορίζει το παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της αποφάσεως στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

 

Καταδικάζει τον καλούντα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των παρισταμένων καθ' ων η κλήση, τα οποία ορίζει για τους πρώτο, δεύτερο και πέμπτη των καθ' ων στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και για την τρίτη των καθ' ων στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στη Θήβα στις 15-03-2018 και δημοσιεύτηκε στις 20-04-2018 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίου δικηγόρων τους.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ