ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΑθ 10852/2023

 

Απόρριψη αιτήματος συνεπιμέλειας -.

 

Κρίθηκε ότι η επιλογή να συνεχίσουν οι γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους, προκρίνεται όταν οι τελευταίοι εμφανίζονται πρόθυμοι να επικοινωνούν μεταξύ τους αρμονικά και να συνεργάζονται, προκειμένου να λάβουν από κοινού τις αποφάσεις που αφορούν στο πρόσωπό του.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Χαρούλας Γ. Μολύβα, LL.M.)

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 10852/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

      Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Χαράλαμπο Γεωργακόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Ειρήνη Σχίζα.

 

      Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, τη 18η Σεπτεμβρίου 2023, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

 

      I. Της ενάγουσας: ., κατοίκου Καισαριανής Αττικής, επί της οδού ., εχούσης Α.Φ.Μ. ., ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, ., κατοίκου ομοίως ως άνω, η οποία (ενάγουσα) παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αθηνών Χαρούλας Μολυβά του Γεωργίου (με ΑΜ: 36658), κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, επί της οδού Πελασγών αρ. 9, η οποία και κατέθεσε νομοτύπως επί της έδρας έγγραφες προτάσεις, σε συνέχεια εξουσιοδότησης της εντολέως της ερειδόμενης στην εμφάνισή της μετ’ αυτής στο ακροατήριο, προσκομίζοντας το υπ’ αριθμ. Π./11.09.2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στον Δ.Σ.Α.

 

      Του εναγόμενου: ., κατοίκου Γλυκών Νερών Παιανίας Αττικής, επί της οδού ., έχοντος Α.Φ.Μ. ., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αθηνών Γεωργίας - Σεράϊνας Καρακασιλιώτη του Διονυσίου (με ΑΜ: 30525), κατοίκου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 132, η οποία και κατέθεσε νομοτύπως επί της έδρας έγγραφες προτάσεις, σε συνέχεια εξουσιοδότησης του εντολέως της ερειδόμενης στην εμφάνισή του μετ’ αυτής στο ακροατήριο, προσκομίζοντας το υπ’ αριθμ. Π./18.09.2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στον Δ.Σ.Α.

 

      II. Του καλούντος - ενάγοντος: ., κατοίκου Γλυκών Νερών Παιανίας Αττικής, επί της οδού ., έχοντος Α.Φ.Μ. ., ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αθηνών Γεωργίας - Σεράϊνας Καρακασιλιώτη του Διονυσίου (με ΑΜ: 30525), κατοίκου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 132, η οποία και κατέθεσε νομοτύπως επί της έδρας έγγραφες προτάσεις, σε συνέχεια εξουσιοδότησης του εντολέως της ερειδόμενης στην εμφάνισή του μετ’ αυτής στο ακροατήριο, προσκομίζοντας το υπ’ αριθμ. Π./18.09.2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στον Δ.Σ.Α.

 

      Της καθ’ ης η κλήση - εναγόμενης: ., κατοίκου Καισαριανής Αττικής, επί της οδού ., εχούσης Α.Φ.Μ. ., ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, ., κατοίκου ομοίως ως άνω, η οποία (καθ’ ης η κλήση εναγόμενη) παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αθηνών Χαρούλας Μολυβά του Γεωργίου (με ΑΜ: 36658), κατοίκου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, επί της οδού Πελασγών αρ. 9, η οποία και κατέθεσε νομοτύπως επί της έδρας έγγραφες προτάσεις, σε συνέχεια εξουσιοδότησης της εντολέως της ερειδόμενης στην εμφάνισή της μετ’ αυτής στο ακροατήριο, προσκομίζοντας το υπ’ αριθμ. Π./11.09.2023 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων στον Δ.Σ.Α.

 

      Η ενάγουσα της υπό στοιχείο I αγωγής ζητά να γίνει δεκτή η συγκεκριμένη από 10.02.2023 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./23.02.2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./23.02.2023, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο       

 

      Ο ενάγων της υπό στοιχείο II αγωγής ζητά να γίνει δεκτή η συγκεκριμένη από 28.04.2022 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022, και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, εγγραφείσα στο πινάκιο, αρχικά για τη δικάσιμο της 09.01.2023. Κατά τη δικάσιμο αυτή, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 02.10.2023, εν όψει της οποίας η ένδικη αγωγή εγγράφηκε εκ νέου στο πινάκιο. Ήδη δε, η υπό κρίση αγωγή επισπεύδεται νωρίτερα της ανωτέρω δικασίμου προς συζήτηση, για συνεκφώνηση με την υπό στοιχείο I ως άνω αγωγή, με την από 16.06.2023 κλήση του ενάγοντος, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης ./14.07.2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./14.07.2023, και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

       Κατά τη συνεκφώνηση των ως άνω υποθέσεων από τη σειρά του σχετικού πινακίου και κατά τη συζήτησή τους, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων 1 ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

      Νόμιμα επισπεύδεται προς συζήτηση για συνεκφώνηση με συναφή, με την από 16.06.2023 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./14.07.2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης κλήση ./14.07.2023 του ενάγοντος, η από 28.04.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 υπό στοιχείο II αγωγή του.

 

       Στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου συνεκφωνήθηκαν και συζητήθηκαν: I) η από 10.02.2023 με γενικό αριθμό κατάθεσης ,/23.02.2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./23.02.2023 αγωγή της ... κατά του ., με αντικείμενο την οριστική ανάθεση στην ίδια της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου θήλεος τέκνου της με τον εναγόμενο, ., και την επιμέτρηση επ’ ωφελεία αυτού κατά μήνα διατροφής, και II) η από 28.04.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 αγωγή του . κατά της . με αντικείμενο τη λύση του μεταξύ τους γάμου, την οριστική ανάθεση στον ίδιο της συνεπιμέλειας, άλλως της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου του αυτού ως άνω ανήλικου τέκνου του με την εναγόμενη, άλλως τη ρύθμιση της επικοινωνίας του μαζί του. Αμφότερα τα ως άνω κρινόμενα ένδικα βοηθήματα, εδραζόμενα κατά την ιστορική τους βάση στο ίδιο κεντρικό βιοτικό πυρήνα, και δη, στην επιμέλεια του προσώπου και τη διατροφή του ίδιου ανηλίκου τέκνου, αλλά και επικουρικά στη ρύθμιση της επικοινωνίας με αυτό, πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας και αντιθετικής σχέσης, διότι υπάγονται στην ίδια ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, επιταχύνεται και διευκολύνεται έτσι η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση εξόδων [άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ, βλ. σχετικά Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ I, έκδοση 2000, άρθρα 31 (-Νίκα) και 246 (-Μακρίδου), σελ. 74 επ. και 519 επ. αντίστοιχα, με παραπομπές στη νομολογία].

 

      Α. Με το ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α’ 81/21.05.2021) περί «Μεταρρυθμίσεων αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις», και δη, με τα Κεφάλαια Β’ και Γ’ αυτού, αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν σειρά διατάξεων του ενδέκατου Κεφαλαίου του Αστικού Κώδικα για τις σχέσεις γονέων και τέκνων, και ιδίως, για τα θέματα της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων (άρθρα 1510-1541 του Αστικού Κώδικα). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1526, 1518, 1519 του ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 7, 5, 6, 8 και 10 του ως άνω νόμου, αντίστοιχα, η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων, την ασκούν από κοινού και εξίσου αυτοί (οι γονείς) και περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή τη περιουσία του, πρόκειται δε για δικαιώματα προσωποπαγή (αναπαλλοτρίωτα), που, όμως, την άσκησή τους, είναι δυνατόν να τη στερηθεί (ολικά ή μερικά) ο γονέας με δικαστική απόφαση. Η δε επιμέλεια του τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 1518 παρ. 1 του ΑΚ, περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και το προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, όταν ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος και δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς, ανακύπτει το θέμα της διαμονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της μητέρας τους, ενώ οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, εφόσον βέβαια είναι και οι δύο φορείς της (άρθρο 1513 εδ. α’ Α.Κ.), εκτός από τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου ή την τρέχουσα διαχείριση της περιουσίας του ή πράξεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα (άρθρα 1513 εδ. β’ και 1516 εδ. α’ Α.Κ.), τις οποίες ασκεί ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο κατόπιν (άτυπης) ενημέρωσης του άλλου γονέα. Το νέο άρθρο 1513 του ΑΚ αποκλίνει από το προϊσχύσαν δίκαιο, καθιερώνοντας την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας μετά το χωρισμό των γονέων ως νόμιμο σύστημα, ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι πλέον οι γονείς να καταφύγουν στο δικαστήριο προκειμένου να ρυθμίσουν την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Το σύστημα αυτό είναι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι εφαρμόζεται αυτόματα και εκ του νόμου, ακόμη κι όταν δεν συμφωνεί ο ένας γονέας. Παρέχεται δε, η δυνατότητα στους γονείς να ρυθμίσουν με συμφωνία τους τον τρόπο της άσκησης της γονικής μέριμνας κατά τη διάσταση και μετά το διαζύγιο. Με τον όρο «εξίσου» αποδίδεται η θεμελιώδης αρχή του οικογενειακού δικαίου, η οποία εισήχθη με το ν. 1329/1983 και εναρμόνισε, στο θέμα αυτό, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 21 παρ. 1 του Συντάγματος, περί της ισότιμης συμβολής και των δύο γονέων στην ανατροφή του τέκνου και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς, η οποία είναι κοινωνικά ίσης αξίας και εξίσου σπουδαία. Αντίθετα, με τον όρο «εξίσου» δεν εισάγεται ρύθμιση περί υποχρεωτικής ισόχρονης άσκησης της γονικής μέριμνας, αφού, παρεκτός του ότι αν αυτή ήταν η βούληση του νομοθέτη θα το είχε προβλέψει ρητά, στις περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, η ερμηνεία αυτή θα οδηγούσε στην υποχρεωτική ίση χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας με επακόλουθο την εναλλασσόμενη κατοικία του ανηλίκου τέκνου, η οποία ενίοτε μπορεί να αποβεί σε βάρος της ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας του. Αν υπάρχει συστηματική άρνηση συνεργασίας το δικαστήριο δεν μπορεί να αποφασίσει με βάση την 1512 του ΑΚ, αλλά με βάση την 1514 του ίδιου Κώδικα, η οποία δεν αφορά σε αποφάσεις για επιμέρους διαφωνίες των γονέων, αλλά σε παρεκκλίσεις από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Πράγματι, η συστηματική παραβίαση της απορρέουσας από το άρθρο 1512 του ΑΚ υποχρέωσης συνεργασίας των γονέων, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την προαγωγή του συμφέροντος του παιδιού μετά το χωρισμό των γονέων του και για την αποτελεσματική λειτουργία της από κοινού επιμέλειας από τους γονείς επισύρει την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1514 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, που προβλέπει ότι το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας. Έτσι, ο ρόλος του δικαστηρίου έχει καταστεί πλέον αυστηρά επικουρικός με την έννοια ότι επιλαμβάνεται, κατ’ αρχήν, μόνο στα πλαίσια της 1512 του ΑΚ για επίλυση της διαφωνίας επί συγκεκριμένου ζητήματος στα πλαίσια της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας και μόνο αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας εξαιτίας συστηματικής και επαναλαμβανόμενης διαφωνίας των γονέων, και ιδίως, αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, και αφού οι γονείς έχουν προσφύγει στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, αποφασίζει το δικαστήριο κατά το άρθρο 1514 παρ. 2 του ΑΚ. Οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινή μέριμνα μπορεί να είναι είτε ανυπαίτιοι για τον έναν ή και τους δύο γονείς (π.χ. διαφορετικές απόψεις σε θέματα ανατροφής, διαπαιδαγώγησης, θρησκευτικής παιδείας, μεγάλη απόσταση του τόπου διαμονής των δύο γονέων, έντονη επαγγελματική απασχόληση του ενός γονέα, μακροχρόνια απουσία του ενός γονέα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) είτε υπαίτιοι (λ.χ. χρησιμοποίηση της άσκησης της επιμέλειας ως πρόσχημα για την εκδήλωση αισθημάτων εκδίκησης του άλλου γονέα, για την απόσπαση αθέμιτης οικονομικής ωφέλειας σε βάρος του άλλου γονέα, ψευδείς καταγγελίες εγκλημάτων κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας του τέκνου κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, πλην των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, και εν τέλει και επί αποτυχίας αυτής αποφασίζει το δικαστήριο. Το Δικαστήριο δε, κατά το άρθρο 1514 παρ. 3 του ΑΚ, μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή τη λήψη οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Αυτό λοιπόν θα αποφασίσει ποιο μέτρο θεωρήσει κατάλληλο για το παιδί, για το συγκεκριμένο παιδί και για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με γνώμονα βέβαια το συμφέρον του παιδιού. Αν διαπιστώνεται ότι οι σχέσεις των γονέων έχουν πλήρως αποδομηθεί και ότι οι γονείς δεν πρόκειται να συνεργασθούν στο μέλλον προς το συμφέρον του παιδιού τους, το Δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει την κατανομή της άσκησης της επιμέλειας ή την αποκλειστική ανάθεσή της στον έναν γονέα, υπό την προϋπόθεση ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η αποφυγή συνεχών και γενικευμένων συγκρούσεων μεταξύ των γονέων, ή κατά περίπτωση η καλύτερη φροντίδα του παιδιού προς το συμφέρον του, η προαγωγή του οποίου πρέπει να είναι το αξιολογικό κριτήριο για τη δικαστική ρύθμιση της γονικής μέριμνας. Έτσι, το Δικαστήριο, εφόσον η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας δεν είναι δυνατή ή προς το συμφέρον του τέκνου, μπορεί να την αναθέσει σε ένα γονέα, ή να την αναθέσει σε τρίτο ή, τέλος, να την κατανείμει μεταξύ των γονέων, πάντοτε, όμως, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου τέκνου, χωρίς να δεσμεύεται από συμφωνίες των γονέων που δε βρίσκονται σε αρμονία με το συμφέρον του, ακόμα και όταν γίνονται στα πλαίσια της συμβιβαστικής επίλυσης κατά το άρθρο 611 του ΚΠολΔ τις οποίες, όμως, πρέπει να λάβει υπόψη του. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη διάταξη του άρθρου 1514 παρ. 3 του ΑΚ, το Δικαστήριο, που αποφασίζει επί διαφωνίας των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, έχει ως δυνατότητα, ανάλογα με την περίπτωση, να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας. Η κατανομή αυτή μπορεί να γίνει με λειτουργικό κριτήριο και να αφορά ορισμένες μόνο από τις εξουσίες της γονικής μέριμνας (λειτουργική κατανομή). Τρόπος (λειτουργικής) κατανομής συνιστά η ανάθεση ορισμένων λειτουργιών της (π.χ. επιμέλεια) στον ένα γονέα και των υπολοίπων (διοίκηση, περιουσία, εκπροσώπηση) στον άλλο ή στην από κοινού άσκηση. Στο πλαίσιο της λειτουργικής κατανομής το Δικαστήριο μπορεί να κατανείμει μεταξύ των γονέων μόνο ορισμένες πτυχές της επιμέλειας του προσώπου του παιδιού (λ.χ. σχολική επίβλεψη, θέματα υγείας, εκπαίδευσης, δραστηριοτήτων). Κατά τα λοιπά, για την επιμέλεια και τις λοιπές εξουσίες της γονικής μέριμνας ισχύει ο κανόνας της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας κατ’ άρθρο 1513 εδ. α’ του ΑΚ και το Δικαστήριο δεν χρειάζεται να αποφασίσει σχετικά. Ένας άλλος τρόπος κατανομής της γονικής μέριμνας, που συνιστά και αυτός κατά βάση παρέκκλιση από τον κανόνα της από κοινού άσκησης της επιμέλειας, όπως όλες οι περιπτώσεις που ορίζονται στην 1514 παρ. 2 του ΑΚ, είναι η χρονική κατανομή της άσκησης της επιμέλειας, ή εναλλασσόμενη άσκηση όλων των εκφάνσεων της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας, ειδικότερα. Ο τρόπος αυτός κατανομής της άσκησης της επιμέλειας εξασφαλίζει την από κοινού συμμετοχή των γονέων στην άσκησή της και την ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού, που γίνεται δέκτης των διαφορετικών αντιλήψεων και τρόπων σκέψης των γονέων του, ενδέχεται, όμως, να δημιουργήσει και συνεχείς εντάσεις και τριβές μεταξύ των γονέων, καθόσον η εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί μια πραγματική συνεργασία μεταξύ τους στις επιλογές και στη διαχείριση του ανηλίκου κατά τρόπο παραγωγικό. Η χρονική κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή, καθώς έχει τα ίδια μειονεκτήματα με την εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού και μπορεί επιπλέον να εκθέσει το παιδί σε γονεϊκές επιλογές εκ διαμέτρου διαφορετικές, ενώ υπάρχει ο ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος ο ένας γονέας να επιχειρεί να αναιρέσει τις επιλογές του άλλου, με αυτονόητα κακή επίπτωση στο παιδί. Για να λειτουργήσει, δηλαδή, αποτελεσματικά η χρονικά κατανεμημένη γονική μέριμνα ή επιμέλεια μεταξύ των δύο γονέων απαιτείται η στοιχειώδης δυνατότητα συνεννόησης, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ τους και η λύση των διαφορών τους με καταφυγή πρωτίστως στη διαμεσολάβηση και ως έσχατο μέσο στα δικαστήρια. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας μεταξύ των γονέων και της εναλλασσόμενης διαμονής (κατοικίας) του τέκνου. Η πρώτη συνιστά μορφή κατανομής της άσκησης της γονικής μέριμνας κατά την οποία οι γονείς ασκούν εναλλάξ τη γονική μέριμνα με περιοδικότητα και συνεπάγεται ότι το παιδί έχει εναλλασσόμενη κατοικία στον τόπο της κατοικίας του γονέα του, ο οποίος στο πλαίσιο αυτό ασκεί μόνος του κάθε φορά τις πράξεις επιμέλειας του παιδιού για όλα τα θέματα, με εξαίρεση εκείνα που αφορούν στον πυρήνα, κατ’ άρθρο 1519 παρ. 1 ΑΚ. Αντιθέτως, η εναλλασσόμενη διαμονή μπορεί να διαταχθεί από το Δικαστήριο αυτοτελώς, χωρίς την κατανομή της άσκησης της επιμέλειας, οπότε οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του παιδιού (συνεπιμέλεια) σύμφωνα με τον κανόνα της 1513 εδ α’ του ΑΚ, με εξαίρεση μόνο εκείνες τις πράξεις επιμέλειας κατ' άρθρο 1513 εδ. β’ του ΑΚ, που μπορεί να επιχειρεί κάθε φορά μόνος του ο γονέας με τον οποίο διαμένει εκ περιτροπής το παιδί. Έτσι, με τον κανόνα της διάταξης του άρθρου 1513 του ΑΚ αποσυνδέεται ο τόπος διαμονής του παιδιού από την άσκηση της επιμέλειας. Συνεπώς, το παιδί μπορεί να διαμένει με τον έναν γονέα και η επιμέλεια να ασκείται από κοινού, με εξαίρεση τις πράξεις της επιμέλειας του άρθρου 1513 εδ. β ’ του ΑΚ και, επίσης, το παιδί να διαμένει εναλλακτικά και με τους δύο γονείς και η επιμέλεια να ασκείται από κοινού ή ακόμα και από τον έναν γονέα. Το Δικαστήριο στο πλαίσιο της δυνατότητας που έχει, κατ’ άρθρο 1513 παρ. 3 του ΑΚ, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της γονικής μέριμνας στα κατ’ ιδίαν θέματα, μπορεί εφόσον με τον τρόπο αυτό προάγεται το συμφέρον του συγκεκριμένου τέκνου, να αποφασίσει ως τόπο διαμονής του παιδιού εναλλασσόμενα τον τόπο κατοικίας καθενός από τους γονείς του (εναλλασσόμενη κατοικία). Εάν τούτο δεν προάγει το συμφέρον του παιδιού (λ.χ. επειδή οι γονείς ζουν σε διαφορετική πόλη ή σε μεγάλη απόσταση ο ένας από τον άλλο, το παιδί δεν είναι εξοικειωμένο με τον έναν γονέα, ο ένας γονέας ζει μακριά από το κέντρο των σχολικών, εξωσχολικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του) συμπληρωματικό πυλώνα της από κοινού άσκησης της επιμέλειας του παιδιού από τους γονείς του αποτελεί η ενίσχυση του δικαιώματος της επικοινωνίας με το παιδί του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, ώστε να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση των δεσμών του παιδιού και με τους δύο γονείς του και την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο στην ανατροφή και φροντίδα του (για όλα τα ανωτέρω βλ. ΜΠρΘεσ/νίκης 915/2022 και 1024/2024, αμφότερες δημοσιευθείσες στην ΤΝΠ Νόμος).

 

      Με την κρινόμενη υπό στοιχείο I αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι η ίδια και ο εναγόμενος τέλεσαν αρχικά νόμιμο πολιτικό γάμο στις 13.03.2013, στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, ο οποίος στη συνέχεια ιερολογήθηκε, κατά το τυπικό της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 12.07.2014, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά Λαμίας, από τον οποίον απέκτησαν ένα θήλυ, εισέτι ανήλικο τέκνο, την ., που γεννήθηκε στις 07.07.2013. Ότι, κατόπιν της διάστασης της με τον εναγόμενο, λόγω του οξύθυμου και βίαιου χαρακτήρα του, από τον Ιούλιο του έτους 2020, και σε συνέχεια σχετικής αίτησής της, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1255/2021 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία ανατέθηκε προσωρινά στην ίδια η επιμέλεια του προσώπου της ως άνω ανήλικης, Ότι η ίδια, διαμένει μαζί με την ανήλικη σε οικία που μισθώνει στην Καισαριανή Αττικής και ως μητέρα της, που την φροντίζει, την αγαπά, και ως υπαγορεύει το συμφέρον αυτής (της ανήλικης), είναι η καταλληλότερη για να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του προσώπου της. Ότι τα μηνιαία έξοδα ανατροφής του τέκνου της, το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από δικούς του πόρους, διότι δεν έχει δική του προσοδοφόρα περιουσία και, λόγω του νεαρού της ηλικία του, αδυνατεί να εργαστεί, για τις αιτίες που ειδικώς στο οικείο εισαγωγικό δικόγραφο μνημονεύονται, ανέρχονται κατά μήνα στο ποσό συνολικά των 1.005 ευρώ, από το οποίο τμήμα 480 ευρώ βαρύνει την ίδια και το λοιπό τμήμα, των 505 ευρώ, κατά τις στο αγωγικό κείμενο αναφερόμενες επιμέρους διακρίσεις, πρέπει να το επωμισθεί ο εναγόμενος, ο οποίος και δύναται να ανταπεξέλθει σχετικά. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά δε, η ενάγουσα ζητά: α) να της ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του κοινού με τον εναγόμενο ανηλίκου τέκνων της, ., β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της προκαταβολές διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους και, συγκεκριμένα, να της προκαταβάλει, την Τρίτη (3η) ημέρα κάθε μήνα, και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επίδοση της αγωγής το ποσό των πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (525 €), με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε επιμέρους δόσης μέχρι και την οριστική εξόφληση, γ) να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή και δ) να καταδικασθεί ο αντίδικός της στη δικαστική της δαπάνη, οριζόμενων των προκαταβλητέων εξόδων στο ποσό των 290 ευρώ.

 

      Με αυτό το περιεχόμενο και με αυτά τα αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του καθ’ ύλη (άρθρο 17 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και κατά τόπο (άρθρα 22 και 39Α του ΚΠολΔ) αρμόδιου παρόντος Δικαστηρίου, για να εκδικασθεί κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρα 591, 592 παρ. 3, 593 έως 602 και 610 επ. του ΚΠολΔ), είναι παραδεκτή, ιδίως ορισμένη, αφού διαλαμβάνει όλα τα απαραίτητα κατ’ αρ. 216 ΚΠολΔ στοιχεία, και νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 345, 346, 1461, 1465, 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516 και 1518 του ΑΚ, 64 παρ. 1,176, 191 παρ. 2, 218 παρ. 1, 904 περ. α’, 907, 908 παρ. 1 και 910 παρ. 4 του ΚΠολΔ, εκτός από το παρεπόμενο περί κήρυξης προσωρινώς εκτελεστής της εκδοθησόμενης απόφασης όσον αφορά το αυτοτελές αίτημα με αντικείμενο τη ρύθμιση της άσκησης της επιμέλειας του προσώπου του κοινού ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, το οποίο τυγχάνει απορριπτέο λόγω νομικής αβασιμότητας, διότι η συναφώς διαπλαστική απόφαση, συνιστάμενη σε διάπλαση έννομης σχέσης, καθίσταται αυτόθροα εκτελεστή, με επακόλουθο να μη νοείται προσωρινή εκτελεστότητά της (βλ. Μάζη, σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, Τόμος II, άρθρο 907 αριθ. 4). Πρέπει, επομένως, αυτή (η ένδικη υπό στοιχείο I αγωγή) κατά το μέρος ως προς το οποίο κρίθηκε νόμω βάσιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένων ότι: α) για το παραδεκτό της συζήτησης της, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4640/2019, προσκομίζεται, με τις έγγραφες προτάσεις της ενάγουσας, το από 02.05.2023 πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης κατ’ άρθρο 7 παρ. 4 του ίδιου ως άνω νόμου, του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή και δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Τούντα, β) ως προς το αυτοτελές αίτημα της επιμέτρησης υπέρ του τέκνου των αντιδίκων διατροφής έχουν προκαταβληθεί τα αναγκαία, κατά το άρθρο 173 παρ. 4 του ΚΠολΔ, έξοδα (βλ. τη σχετική απόδειξη είσπραξης προκαταβλητέων δικαστικών εξόδων, που προσκομίζει ο εναγόμενος) και γ) καταβλήθηκε το αναλογούν στο καταψηφιστικό χρηματικό αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το υπ’ αρ. . ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, εξοφληθέν διατραπεζικά δυνάμει της με κωδικό συναλλαγής ΡΧ. ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω της Τράπεζας Πειραιώς).

 

      Αμυνόμενος στην υπό κρίση αγωγή ο εναγόμενος, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά (άρθρο 591 παρ. 1 περ. δ’ του ΚΠολΔ), αρνείται εν γένει αυτήν, αλλά και ειδικά ως προς τα επιμέρους κονδύλια διατροφής της ανήλικης θυγατέρας του, προβάλλοντας, αφενός, την αιτίαση ότι η μητέρα της - ενάγουσα δύναται να συνεισφέρει στις δαπάνες διατροφής του ανηλίκου τέκνου τους ανάλογα με τις δυνάμεις της και, αφετέρου, ότι η άσκηση αυτής (της υπό στοιχείο I αγωγής) είναι καταχρηστική για τον λόγο ότι προηγήθηκε η άσκηση της δικής του υπό στοιχείο II αγωγής. Αμφότεροι οι εν λόγω ισχυρισμοί του εναγόμενου τυγχάνουν απορριπτέοι, καθώς, ο μεν πρώτος, με τον οποίο επιχειρεί να θεμελιωθεί ένσταση συνεισφοράς, ανεξαρτήτως της τυχόν αοριστίας του, συνιστά ουσιαστικά άρνηση της αγωγής, ενόψει του γεγονότος ότι με την προκειμένη αγωγή δεν ζητάται το σύνολο του ποσού στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες του δικαιούχου ανηλίκου τέκνου, αλλά μόνο το μέρος το οποίο, κατά την άποψη της ενάγουσας, πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο, μη συνυπολογίζοντας στο αιτούμενο ποσό διατροφής της θυγατέρας της και την δική της συμμετοχή, την οποία η ίδια η ενάγουσα στο δικόγραφο της αγωγής της αποτιμά ειδικώς και, συνεπώς, ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων πρέπει να γίνει από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα προς τα πραγματικά περιστατικά που αποδεικνύονται εκατέρωθεν (βλ. ΕφΘεσ/κης 1101/2002, Αρμ. 2003, 38), ο δε δεύτερος, προσιδιάζοντας σε ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ, εκτός της (νομικής) αοριστίας του, αφού δεν συναρτάται με ρητό αίτημα απόρριψης του οικείου ενδίκου βοηθήματος (βλ. ΑΠ 1099/1999, ΕλλΔνη 1999, 1541), πάσχει και νομικής αβασιμότητας, διότι η χρονική επιλογή της δικαστικής δίωξης αστικής αξίωσης απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε κοινωνού και δεν δύναται να θεμελιώσει κατάχρηση το χρονικώς μεταγενέστερο της υλοποίησης της σε σχέση με τη δικαστική δίωξη αντίθετης αξίωσης αντιδίκου, παρά μόνο η για μακρό χρόνο και με τη συνδρομή ειδικών περιστάσεων μη ενάσκηση της αντίστοιχης αξίωσης υπό την έκφανση τη παραδοχής περί αποδυνάμωσης δικαιώματος (βλ. ΑΠ 1998/2009, Αρμ. 2010, 965).

 

      Β. Με το άρθρο 1520 του ΑΚ όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4800/2021 (ΦΕΚ Α’ 81/21.05.2021), προβλέπεται ότι ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της, κατά το δυνατό, ευρύτερης επικοινωνίας με αυτό, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η φυσική παρουσία και επαφή του με το τέκνο, όσο και η διαμονή του τέκνου στην οικία του. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο οφείλει να διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα σε τακτή χρονική βάση. Με την ως άνω ρύθμιση δηλώνεται πανηγυρικά ότι η επικοινωνία συνιστά δικαίωμα και παράλληλα και υποχρέωση του δικαιούχου γονέα. Η ως άνω αναφορά του νόμου σε υποχρέωση ερμηνεύεται ως αναγνώριση του λειτουργικού χαρακτήρα του δικαιώματος της επικοινωνίας, έχει συμβολικό και κατευθυντήριο ρόλο για τους γονείς και δεν εισάγει αγώγιμη αξίωση για εξαναγκασμό του γονέα σε επικοινωνία (βλ. Φουντεδάκη, Το νέο δίκαιο των σχέσεων γονέων και παιδιών, έκδοση 2021, σελ 84 - 85). Για την εφαρμογή του άρθρου 1520 του ΑΚ σημασία έχει μόνο το γεγονός ότι ο γονέας μένει χωριστά από το τέκνο, ανεξάρτητα από το αν ασκεί από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια. Επίσης, προβλέπεται, ως ειδική υποχρέωση του γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο, η διευκόλυνση και η προώθηση της επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα, η οποία νοείται ως η εμφύσηση στο παιδί καλών αισθημάτων για τον άλλο γονέα και η καλή συνεργασία, προκειμένου να καθοριστούν οι πρακτικές λεπτομέρειες της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο τη φυσική παρουσία και επαφή του γονέα με το τέκνο, όσο και τη διαμονή του τέκνου στην οικία του. Καθίσταται, έτσι, σαφές ότι η επικοινωνία δεν περιλαμβάνει μόνο τη διαμονή του παιδιού στην οικία του γονέα, αλλά και άλλες μορφές επαφής, με φυσική παρουσία (λ.χ. ο γονέας δειπνεί με το παιδί ή το συνοδεύει σε δραστηριότητες) ή όχι (λ.χ. βιντεοκλήση, απλή τηλεφωνική επικοινωνία). Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του νέου άρθρου 1520 του ΑΚ, «Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού χρόνου, εκτός αν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή επιβάλλεται να καθορισθεί μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητα του τέκνου». Με την ως άνω ρύθμιση επιχειρείται η οριοθέτηση ενός ελάχιστου χρόνου επικοινωνίας του τέκνου με το γονέα που δεν διαμένει, το οποίο συμβάλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας του ανήλικου (Αιτιολογική Έκθεση του ως άνω τροποποιητικού για το νέο άρθρο 1520 Α.Κ.). Ο υπολογισμός του ενός τρίτου (1/3) του χρόνου του συνολικού χρόνου του παιδιού πρέπει κατά κανόνα να ερμηνευτεί ως το ένα τρίτο (1/3) της εκάστοτε χρονικής περιόδου που διανύει το παιδί στη ζωή του (σχολική χρονιά, θερινές ή εορταστικές διακοπές κ.ο.κ.) χωρίς να ενδιαφέρει ο στενός εννοιοκρατικός και μαθηματικός υπολογισμός του 1/3 εκ του συνόλου των ημερών ενός έτους (βλ. Βαλτούδη, Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο, ΕλλΔνη 2021, σελ. 1007). Η επικοινωνία χωρίς φυσική παρουσία δεν προσμετράται για τον υπολογισμό του 1/3, όπως ρητά προβλέπεται στο γ' εδάφιο της παρ. 1. Εξάλλου, σαφώς ο πραγματικός χρόνος επικοινωνίας δεν είναι δυνατό να «τεκμαίρεται», γιατί δεν συνιστά ένα δυσαπόδεικτο πραγματικό γεγονός, το οποίο συνάγεται από τη συνδρομή κάποιου άλλου γεγονότος. Το «τεκμήριο» της παρ. 1 του άρθρου 1520 του ΑΚ αφορά το συμφέρον του παιδιού και ο νόμος τεκμαίρει ότι το συμφέρον του παιδιού καταρχήν επιβάλλει να περνά αυτό τουλάχιστον το 1/3 του χρόνου του με τον γονέα με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει συνήθως. Το τεκμήριο είναι μαχητό και ανατρέπεται, αν αποδειχθεί ότι το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας όπως λ.χ. όταν ο δικαιούχος της επικοινωνίας ζητεί μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, όταν υπάρχει λόγοι που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης του τέκνου και τη διατάραξη της καθημερινότητας αυτού. Υποστηρίζεται, λοιπόν, σχετικώς ότι οι λόγοι που αφορούν το συμφέρον του τέκνου και επιβάλλουν την επιβολή μεγαλύτερου ή μικρότερου χρόνου επικοινωνίας, θα μπορούν να εξειδικεύονται μέσω της αποδεικτικής διαδικασίας και να λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, διότι πρόκειται στην ουσία για εξειδίκευση της αόριστης νομικής έννοιας του συμφέροντος του τέκνου, η οποία ως τέτοια μπορεί και πρέπει να εξειδικευτεί μέσω των αποδείξεων και με εφαρμογή των διδαγμάτων της κοινής πείρας (βλ. Παντελίδου, Οι αλλαγές του ν. 4800/2021 στη γονική μέριμνα και στο δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο εκτός γάμου, ΕλλΔνη 2021, σελ. 979 - 980). Εν τέλει, αυτό που εν προκειμένω πρέπει να προσδιοριστεί από το δικαστήριο είναι ο προσήκων χρόνος επικοινωνίας, που ικανοποιεί το δικαίωμα του γονέα για επικοινωνία και το συμφέρον του ανήλικου. Ακολούθως, σύμφωνα με το 1520 εδ. δ’ του ΑΚ, αποκλεισμός ή περιορισμός της επικοινωνίας είναι δυνατός μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ιδίως όταν ο γονέας, με τον οποίον δεν διαμένει το τέκνο, κριθεί ακατάλληλος να ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας. Για τη διαπίστωση της ακαταλληλότητας του γονέα το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως την εκπόνηση εμπεριστατωμένης έκθεσης κοινωνικών λειτουργών ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων». Επισημαίνεται ότι η αναφορά της ΑΚ 1520 εδ. δ' στον περιορισμό της επικοινωνίας μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους ακαταλληλότητας του γονέα και με ειδική διαδικασία διαπίστωσης της τελευταίας δεν αναφέρεται στον περιορισμό της επικοινωνίας σε χρόνο μικρότερο του 1/3, γιατί αυτός ο περιορισμός ρυθμίζεται από το άρθρο 1520 παρ. 1 εδ. γ’ και παρ. 3 εδ. β’ του ΑΚ (βλ. ΜονΠρωτΘεσ/νίκης 317/2022 και 10024/2022, αμφότερες δημοσιευθείσες στην ΤΝΠ Νόμος).

 

      Με την κρινόμενη υπό στοιχείο ΙΙ αγωγή του, ο ενάγων εκθέτει ότι ο ίδιος και η εναγόμενη τέλεσαν αρχικά νόμιμο πολιτικό γάμο στις 13.03.2013, στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, ο οποίος στη συνέχεια ιερολογήθηκε, κατά το τυπικό της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 12.07.2014, στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά Λαμίας, από τον οποίον απέκτησαν ένα θήλυ, εισέτι ανήλικο τέκνο, την ., που γεννήθηκε στις 07.07.2013. Ότι με την αντίδικό του, ενώ είχαν την τελευταία κοινή διαμονή τους στα Γλυκά Νερά Αττικής, βρίσκονται σε διάσταση, με οριστική πρόθεση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης τους, συνεχώς από τον Ιούλιο του έτους 2020, οπότε τούτη αποχώρησε από την οικογενειακή τους στέγη μαζί με το παιδί τους, μέχρι του παρόντος, δηλαδή για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο έτη, από την οποία (διάσταση) τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης του. Ότι κατόπιν της αποχώρησής του, η εναγόμενη συνέχιζε να εφαρμόζει ελλιπή έως ανύπαρκτη επίβλεψη στο τέκνο τους για τους λόγους που ειδικά αναπτύσσονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι έχει ασταθές ωράριο, ως υπαξιωματικός - νοσηλεύτρια στο . Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, δεν ασχολείται με το παιδί και έχει ουσιαστικά αφήσει τη φροντίδα του στη δική της μητέρα. Ότι ο ίδιος είναι σε θέση να φροντίζει με πλέον ενδεδειγμένο τρόπο την ανήλικη θυγατέρα του, έχοντας οργανώσει όλες τις εκφάνσεις της ζωής του με πυρήνα τις ανάγκες της. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά δε, ο ενάγων, όπως το αγωγικό αιτητικό εκτιμάται, ζητά: α) να ανατεθεί οριστικά σε αυτόν και στην αντίδικο του ισοχρόνως η άσκηση συνεπιμέλειας επί του προσώπου του ανηλίκου τέκνου τους, β) άλλως και όλως επικουρικά, να ανατεθεί στον ίδιο η αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης θυγατέρας του, γ) άλλως και όλως επικουρικότερα, σε περίπτωση που κριθεί ότι την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου του πρέπει να έχει η εναγόμενη - μητέρα του, να ρυθμισθεί, κατά τον ειδικότερο τρόπο που εκθέτει στο οικείο εισαγωγικό δικόγραφο, η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του με το ανήλικο παιδί του, με την παρουσία δικαστικού επιμελητή σε κάθε επικοινωνία, ο οποίος θα δύναται να βεβαιώσει με έκθεση του τυχόν παραβίαση των όρων της από την αντίδικό του, γ) απειληθεί κατά της εναγόμενης χρηματική ποινή εξακοσίων ευρώ (600 €) και προσωπική κράτηση ενός (1) έτους για κάθε από μέρους της παραβίαση των όρων της επικοινωνίας του με το τέκνο του που θα ορισθούν και ε) να καταδικασθεί η αντίδικός του στη δικαστική του δαπάνη.

 

      Με αυτό το περιεχόμενο και με αυτά τα αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή, παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του καθ’ ύλη (άρθρο 17 παρ. 1 του ΚΠολΔ) και κατά τόπο (άρθρα 22 και 39 του ΚΠολΔ) αρμόδιου παρόντος Δικαστηρίου, για να εκδικασθεί κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών (άρθρα 591, 592 παρ. 1 και 3, 593 έως 605 και 610 επ. του ΚΠολΔ), είναι παραδεκτή, ιδίως ορισμένη, αφού διαλαμβάνει όλα τα αναγκαία κατ’ άρθρο 216 του ΚΠολΔ στοιχεία, και νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1461, 1465, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516, 1518, 1520 και 1532 του ΑΚ, 176, 191 παρ. 2, 219, 947 παρ. 1 και 950 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Κατόπιν των ανωτέρω, επομένως, πρέπει τούτη (η ένδικη υπό στοιχείο II αγωγή) να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένων ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4640/2019 προσκομίζεται, με τις έγγραφες προτάσεις του ενάγοντος, το από 05.01.2023 πρακτικό περάτωσης αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης κατ’ άρθρο 7 παρ. 4 του ίδιου ως άνω νόμου, του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή ..

 

      Από την εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων αμφότερων των αντιδίκων (μίας για καθεμία πλευρά), που εξετάστηκαν ενόρκως στο ακροατήριο και οι καταθέσεις των οποίων περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, είτε για να χρησιμεύσουν προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, για μερικά από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς όμως να παραλείπεται κανένα, μεταξύ των οποίων εγγράφων περιλαμβάνονται: α) φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 παρ. Ιγ’, 448 παρ. 2, 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), και β) οι υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Σ.Α. ./08.12.2021 και ./08.12.2021 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της δικηγόρου Αθηνών Αναστασίας Γκόνη - Καραμπότσου, κατά την πρόβλεψη της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020, των μαρτύρων . και ., αντίστοιχα, τις οποίες προσκομίζει με επίκληση ο εναγόμενος της υπό στοιχείο I αγωγής και ενάγων της υπό στοιχείο II αγωγής, και η οποία λαμβάνεται υπόψη προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ως χορηγηθείσα στα πλαίσια άλλης από την παρούσα δίκης (βλ. ΑΠ 1186/2021, ΤΝΠ Νόμος), από την ομολογία της ενάγουσας της υπό στοιχείο I αγωγής και εναγόμενης της υπό στοιχείο II αγωγής, που εκπμάται ελεύθερα σε συνδυασμό με τις άλλες αποδείξεις (άρθρο 597 παρ. 1 του ΚΠολΔ), καθώς και οι από τη συνεκτίμηση της γνώμης του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ., η ρύθμιση της επιμέλειας του προσώπου της οποίας διώκεται (η οποία γνώμη δεν συνιστά ίδιο αποδεικτικό μέσο, βλ. ΑΠ 157/2023, ΤΝΠ Νόμος), σε αυτοπρόσωπη επικοινωνία του με το Δικαστήριο, που έλαβε χώρα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτιριακού συγκροτήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 20.09.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (άρθρο 612 παρ. 2 του ΚΠολΔ), καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα της υπό στοιχείο I αγωγής / εναγόμενη της υπό στοιχείο II αγωγής (ακολούθως αναφερόμενη ως «.») και ο εναγόμενος της υπό στοιχείο I αγωγής / ενάγων της υπό στοιχείο II αγωγής (εφεξής μνημονευόμενος ως «.») τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 13.03.2013, στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, ο οποίος στη συνέχεια ιερολογήθηκε, κατά το τυπικό της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 12.07.2014, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά Λαμίας (βλ. αντίγραφο της υπ’ αριθμ. ./τομ.Α.13.03.2013 ληξιαρχικής πράξης γάμου της Ληξιάρχου του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής, που προσκομίζει με επίκληση ο .), από τον οποίον απέκτησαν ένα θήλυ, εισέτι ανήλικο τέκνο, την ., που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 07.07.2013 (βλ. το από 04.01.2023 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δημάρχου Λαμιέων, που προσκομίζει με επίκληση ο .). Μετά το γάμο τους οι διάδικοι εγκαταστάθηκαν σε μισθωμένη οικία στα Γλυκά Νερά Αττικής, χωρίς ωστόσο, παρά τις αυξημένες προσδοκίες τους για τη δημιουργία μιας ευτυχισμένης οικογένειας και την απόλαυση μια ήρεμης και ισορροπημένης οικογενειακής ζωής, η έγγαμη συμβίωσή τους να εξελιχθεί ομαλά, αφού η μεταξύ τους διαπροσωπική σχέση μετά τη γέννηση της ως άνω θυγατέρας τους διαταράχθηκε και αυξήθηκαν οι μεταξύ τους εντάσεις και αντεγκλήσεις, με επακόλουθο η . να αποχωρήσει, με οριστική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβίωσής, μετά του ανηλίκου τέκνου της, από την ανωτέρω οικογενειακή στέγη, στην οποία παρέμεινε ο αντίδικος της, τον Ιούλιο του έτους 2020, σε εκτέλεση της από 28.07.2020 Προσωρινής Διαταγής του Προέδρου Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου. Η διάσταση αυτή, ως συνομολογείται από την ίδια την ., ως εναγόμενη της υπό στοιχείο II αγωγής, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και επιρρωνύεται από τις ένορκες καταθέσεις αμφότερων των μαρτύρων των διάδικων πλευρών στο ακροατήριο, συνεχίστηκε, έκτοτε, χωρίς διακοπή, έως την προκειμένη συζήτηση, ενώ από το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι διάδικοι διαμένουν σε διαφορετικές οικίες, χωρίς θέληση να διατηρηθεί ο μεταξύ τους γάμος. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, καταφάσκεται πλήρως η διάσταση των διαδίκων συζύγων συνεχώς, από διετίας, τουλάχιστον, πριν από την παρούσα συζήτηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, από αυτή δε (την υπερδιετή διάσταση), τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός των μεταξύ τους σχέσεων, κατά την ίδια ως άνω διάταξη, χωρίς να ενδιαφέρει ποια περιστατικά οδήγησαν στη φυσική και ψυχική αποξένωσή τους, αρκούντος του γεγονότος ότι τούτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι, επήλθε (βλ. ΑΠ 1117/1999, ΕλλΔνη 2000, 373). Μετά την κατά τα προαναφερόμενα διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, εξάλλου, με διαδικαστικές πρωτοβουλίες αυτών, εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων του Δικαστηρίου τούτου: α) η υπ’ αριθμ. 1255/2021, με την οποία ανατέθηκε στην ., προσωρινά, η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της ανήλικης . και υποχρεώθηκε ο πατέρας της, ., να καταβάλει στη μητέρα της τελευταίας, ως χρηματική συμμετοχή του στη διατροφή της, κατά μήνα το ποσό των 150 ευρώ, β) η υπ’ αριθμ. 1053/2022, με την οποία ρυθμίστηκε, προσωρινά, η επικοινωνία του . με τη θυγατέρα του, ως εξής: 1) Ελεύθερη καθημερινή επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή άλλου διαδικτυακών εφαρμογών, 2) Κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη εκάστης εβδομάδας από ώρα 15:00’ έως ώρα 18:00’, 3) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μήνα, από ώρα 19:00’ της Παρασκευής έως ώρα 20:00’ της Κυριακής, 4) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, από ώρα 19:00’ της 23ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19:00’ της 30ης Δεκεμβρίου κατά τα ζυγά έτη, και από ώα 19:00’ της 30ης Δεκεμβρίου έως ώρα 19:00’ της 6ης Ιανουάριου τα μονά έτη, 5) Κατά τις εορτές του Πάσχα από ώρα 19:00’ της Μεγάλης Δευτέρας έως ώρα 10:00’ της Διακαινησίμου τα ζυγά έτη και από ώρα 10:00' της Διακαινησίμου έως ώρα 19:00 της Κυριακής του Θωμά τα μονά έτη, 6) Κατά την περίοδο των θερινών διακοπών από ώρα 10:00’ της 15ης Ιουλίου έως ώρα 10:00’ της 31ης Ιουλίου και από ώρα 10:00’ της 15ης Αυγούστου έως ώρα 10:00’ της 31ης Αυγούστου κατά τα ζυγά έτη και από ώρα 10:00’ της 1ης Ιουλίου έως ώρα 10:00’ της 15ης Ιουλίου και από ώρα 10:00’ της 1ης Αυγούστου έως ώρα 10:00’ της 15ης Αυγούστου κατά τα μονά έτη. Περαιτέρω, αποδείχθηκε πως η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων, ., γεννηθείσα στις 07.07.2013, ηλικίας κατά την προκειμένη συζήτηση δέκα (10) ετών, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και διαμένει από τον Ιούλιο του έτους 2020 με τη μητέρα της σε μισθωμένο από την τελευταία διαμέρισμα επί της οδού ., στην Καισαριανή Αττικής. Στην ως άνω κατοικία, η ανήλικη έχει προσαρμοστεί, διαθέτοντας το δικό της πλήρως εξοπλισμένο παιδικό δωμάτιο και εισπράττοντας την αγάπη, στοργή και θαλπωρή, όχι μόνο της μητέρας της, αλλά και των γονέων αυτής και παππούδων της ίδιας, οι οποίοι μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση και την προσέχουν όταν η μητέρα της εργάζεται (βλ. ένορκη κατάθεση της μάρτυρας και μητέρας της . στο ακροατήριο). Η ., μητέρα της ανήλικης, είναι υπαξιωματικός του Ελληνικού Στράτου, φέρει το βαθμό της επιλοχία, και εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο . Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, σε κυλιόμενες οκτάωρες βάρδιες· είναι υγιής και - πέραν των επαγγελματικών της υποχρεώσεων - έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή του τέκνου της, το οποίο φροντίζει αυτοπρόσωπα, επιδεικνύοντας αμέριστο ενδιαφέρον προς αυτό, έχοντας στην προσπάθειά της αυτή τη διαρκή και ουσιαστική συμπαράσταση των γονέων της. Αμφότεροι οι διάδικοι εξάλλου, ως γονείς τρέφουν συναισθήματα βαθείας αγάπης και στοργής για το τέκνο τους, γεγονός που δεν αμφισβητείται από καμία πλευρά. Επιπρόσθετα, αμφότεροι έχουν συμμορφωθεί με το διατακτικό της ανωτέρω με υπ’ αριθμ. 1053/2022 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του παρόντος Δικαστηρίου, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πατέρας, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, παρέλειψε να επικοινωνήσει με το τέκνο του και μία φορά, κατά τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022, οπότε και η μητέρα κάλεσε τον πατέρα να παραλάβει το παιδί για θερινές διακοπές, όχι από την ως άνω οικία της στην Καισαριανή, αλλά από την Πρέβεζα, όπου παραθέριζε (βλ. εκτυπώσεις μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων, που αμφότεροι οι διάδικοι προσκομίζουν με επίκληση), πραγματολογικά δεδομένα, όμως που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν, ένεκα του μεμονωμένου χαρακτήρα τους, αμφοτεροπλεύρως ως κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (άρθρο 1532 παρ. 2 περ. γ’ Α.Κ.). Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση είναι πρόδηλο ότι, παρά τα συναισθήματα αγάπης και αφοσίωσης προς το τέκνο τους και παρά τις συγκροτημένες προσωπικότητες και την κοινωνική τους πείρα, οι διάδικοι δεν κατάφεραν να διαχειριστούν με ψυχραιμία, νηφαλιότητα και μέτρο τη μεταξύ τους συγκρουσιακή σχέση, τον χωρισμό και τη μετάβαση της οικογένειάς τους στις νέες συνθήκες. Εξάλλου: α) το γεγονός ότι οι διάδικοι γονείς δεν κατάφεραν και μέχρι σήμερα δεν καταφέρνουν, υπό το συναισθηματικό βάρος των περιστάσεων, να υπερβούν την εκατέρωθεν καχυποψία και να συνεννοούνται με ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ειλικρίνεια σε σχέση με τα αφορώντα το τέκνο τους θέματα και β) το γεγονός ότι η μεταξύ των γονέων διαπροσωπική σχέση έχει αποδομηθεί πλήρως και διαπνέεται από έντονη αντιπαλότητα, εξακολουθώντας και κατά τον χρόνο της συζήτησης να είναι συγκρουσιακή, ενώ έπεται και συνέχεια στις δικαστικές τους διαμάχες [αστικές και ποινικές - σημειώνεται ότι ο . υπέβαλε κατά της . στο Α.Τ. Πρέβεζας την από 15.08.2022 έγκλησή του για παραβίαση του διατακτικού της προαναφερόμενης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων περί επικοινωνίας (άρθρο 169Α ΠΚ), η οποία (.), σε αντίπραξη, υπέβαλε κατ’ αυτού, ενώπιον του ίδιου ως άνω Α.Τ., την από 19.08.2022 δική της έγκληση για τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταμήνυσης, βλ. αντίγραφα της από 25.11.2022 και με Α.Β.Μ. ΔΒ. παραγγελίας προκαταρκτικής εξέτασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, που προσκομίζει με επίκληση ο .] αποκλείουν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου αυτού, οποιαδήποτε δυνατότητα για ανάθεση της συνεπιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους σε αυτούς. Ειδικότερα, η ευτυχής λειτουργία της συνεπιμέλειας προσώπου ανηλίκου τέκνου και από δύο τους γονείς του σε όλες τις επιμέρους πτυχές της επιμέλειας, προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο αλληλοκατανόησης στις σχέσεις των γονέων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει συνειδητά να παραμερίσουν τις προσωπικές τους διαφορές και είναι σε θέση να συνεργασθούν για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα ευνοήσει την απρόσκοπτη βιοτική και ψυχολογική ανάπτυξη του τέκνου τους, έτσι ώστε η παράλληλη ύπαρξη δυο κέντρων ζωής του παιδιού να μην αναστατώνει και απορρυθμίζει τη ζωή του ούτε να δημιουργεί σε αυτό έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλειας. Επομένως, η επιλογή να συνεχίσουν οι γονείς να ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου τους, προκρίνεται όταν οι τελευταίοι εμφανίζονται πρόθυμοι να επικοινωνούν μεταξύ τους αρμονικά και να συνεργάζονται, προκειμένου να λάβουν από κοινού τις αποφάσεις που αφορούν στο πρόσωπό του (βλ. ΜΕφΛαρ 479/2021, Τ.Ν.Π. - Δ.Σ.Α.). Τέτοια πρόθεση ουδόλως αποδείχθηκε στην κρινόμενη βιοτική περίσταση, με αποτέλεσμα να καθίσταται εκ των πραγμάτων εξαιρετικά δυσχερής κάθε προσπάθεια συναπόφασης και σύμπραξης, οδηγώντας τη συνάσκηση της επιμέλειας σε δυσλειτουργία και, άρα, αναπόφευκτα σε αδιέξοδο (βλ. και τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχείο Α’ μείζονα πρόταση της παρούσας). Υπό τις ως άνω παραδοχές, τυχόν ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου από κοινού στους ενάγοντες γονείς θα οδηγούσε πρακτικά σε αδυναμία λήψης υπεύθυνων και σταθερών αποφάσεων για το πρόσωπό του και, εν τέλει, θα προσέκρουε στο βέλτιστο συμφέρον του, όπως αυτό υπαγορεύεται από τις βιοτικές και ψυχικές της ανάγκες του. Κατόπιν αυτού και λαμβάνοντας υπόψη: α) την ηλικία της ανήλικης . (γενν. στις 07.07.2013), η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ παιδικής και εφηβικής ηλικίας, εμφανίζοντας, μάλιστα, πρώιμη ήβη, για την αντιμετώπιση της οποίας λαμβάνει ορμονική θεραπεία, β) την αυξημένη λόγω της ηλικίας της ανάγκη για κατοχύρωση της συναισθηματικής μονιμότητας και της συνέχειας στη φροντίδα της, που επιτυγχάνεται μέσω της σταθερότητας του βασικού προσώπου φροντίδας και της σαφήνειας των ρόλων, των σχέσεων και των χώρων, γ) το γεγονός ότι η ανήλικη από τον Ιούλιο του έτους 2020 διαμένει αποκλειστικά με τη μητέρα της, έχοντας προσαρμοστεί πλήρως στις υφιστάμενες συνθήκες ζωής της, δ) τον ισχυρό και σταθερό συναισθηματικό δεσμό που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην ανήλικη και τη μητέρα της, ε) το γεγονός ότι η μητέρα της είναι ικανή να φροντίζει για την ανατροφή, την υγεία, την επίβλεψη και την εκπαίδευση της ανήλικης και εξασφαλίζει ήδη ένα ήρεμο και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον για αυτή, ανταποκρινόμενη πλήρως στον γονεϊκό της ρόλο, έχοντας και την ενεργό υποστήριξη των γονέων της, οι οποίοι έχουν την υπεύθυνη επίβλεψη της ανήλικης κατά την απουσία της για λόγους εργασίας, στ) το γεγονός ότι ο πατέρας διαμένει μόνος του σε οικία στα Γλυκά Νερά, χωρίς να έχει αντίστοιχο υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, αφού οι γονείς του, παρότι η μητέρα του τον επισκέπτεται συχνά, διαβιούν μόνιμα στη Λαμία, ζ) την αυτοπρόσωπη γνώμη της ., η οποία ανέφερε, στην κατ’ ιδίαν επικοινωνία της με τον Δικάσαντα, δείχνοντας ένα εξαιρετικά έξυπνο και ισορροπημένο παιδί, με εξαιρετική χωροχρονική αντίληψη και πολύ καλή χρήση του λόγου, πως περνάει καλά με τη μητέρα της, πως έχει προσαρμοσθεί στο σχολείο της στον Βύρωνα, στο οποίο πηγαίνει από τη Β’ Δημοτικού και φοιτά επί του παρόντος στην Ε’ Δημοτικού, έχοντας κάνει φίλες, πως περνάει καλά με τους παππούδες της μητρικής γραμμής, οι οποίοι την προσέχουν και τη φροντίζουν όταν λείπει η μαμά και πως περνάει καλά και με τον μπαμπά της, όταν πηγαίνει μαζί του στα Γλυκά Νερά, όπου έχει και εκεί φίλες, τις οποίες συναντά τακτικά, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι στην ένδικη περίπτωση, πρέπει η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων να ανατεθεί οριστικά στη διάδικο μητέρα του. Η παρέκκλιση από τον κανόνα του άρθρου 1513 εδ. α’ Α.Κ. (με τον οποίο καθιερώνεται ως νόμιμο σύστημα η κοινή γονική μέριμνα) επιβάλλεται εν προκειμένω από το συμφέρον του ανηλίκου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη αυτού σε ανεξάρτητη, υπεύθυνη και ισορροπημένη προσωπικότητα. Το συμφέρον του ανηλίκου είναι κομβικής σημασίας, αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή για την άσκηση της επιμέλειας αλλά και τον πυρήνα για τον προσδιορισμό της άσκησής της. Σε κάθε δε περίπτωση, ουδείς εμποδίζει τους διαδίκους γονείς να επανακαθορίσουν στο μέλλον τη συμπεριφορά τους και, χωρίς δικαστική παρέμβαση, να συνεργαστούν αμφότεροι με ψυχραιμία και ωριμότητα, για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους. Περαιτέρω, ο πατέρας του ανηλίκου, έχει αυτονόητο, λειτουργικό και άκρως προσωπικό δικαίωμα για προσωπική επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του, που απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του αισθήματος στοργής προς αυτό. Σκοπός του δε (του εν λόγω λειτουργικού δικαιώματος) είναι η διατήρηση και ενδυνάμωση του ψυχικού δεσμού γονέα και τέκνου και η δυνατότητα άμεσης γνώσης του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και, γενικά, της όλης κατάστασης του τέκνου του. Η επικοινωνία αυτή επιβάλλεται και από το συμφέρον του ανηλίκου, αφού σημαντικό ρόλο για την ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και τη ψυχοσυναισθηματική του ολοκλήρωση διαδραματίζει η παρουσία αμφοτέρων των γονέων του στη ζωή του, έκαστος των οποίων δημιουργεί διαφορετικές συνεισφορές. Επιβάλλεται, συνεπώς, να ενισχυθεί ο ψυχικός δεσμός μεταξύ του πατέρα και του τέκνου και να συσφιχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. Με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου, όπως αυτό καθορίζεται από τις βιοτικές και ψυχικές ανάγκες, την ηλικία του, τη μεγάλης χιλιομετρική απόσταση μεταξύ του τόπου κατοικίας του (στην Καισαριανή) και του τόπου κατοικίας του πατέρα του (στα Γλυκά Νερά Παιανίας) και το πρόγραμμα του ανηλίκου, το οποίο τα πλείστα απογεύματα της εβδομάδας, μέχρι και την Παρασκευή και ώρα 19.00, παρακολουθεί εξωσχολικά φροντιστηριακά μαθήματα αγγλικών, τις υφιστάμενες στην οικία του πατέρα ικανοποιητικές συνθήκες ως προς τους χώρους, αλλά και τα πρόσωπα των διαδίκων και τις μεταξύ τους σχέσεις και την καθημερινότητά τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι η επικοινωνία μεταξύ του πατέρα και του ανηλίκου πρέπει να καθοριστεί ως εξής: α) Ελεύθερη καθημερινή επικοινωνία, μέσω τηλεφώνου ή/και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (viber, whatsapp κ.α.), συμπεριλαμβανομένης της βιντεοκλήσης, τουλάχιστον μία (1) φορά, κατά τον ελεύθερο χρόνο του ανηλίκου, εφόσον δεν υπάρχει δια ζώσης επικοινωνία την ίδια ημέρα, β) δύο (2) Παρασκευοσαββατοκύριακα μηνιαίως (το 1° και το 3° εκάστου μηνός), από ώρα 20:00 το βράδυ της Παρασκευής έως ώρα 20:00 το βράδυ της Κυριακής, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου στις 10:00 έως την 29η Δεκεμβρίου στις 12:00 κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και από την 31η Δεκεμβρίου στις 10:00 έως την 4η Ιανουάριου στις 12:00 κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο αριθμό, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα από τη Μεγάλη Πέμπτη στις 10:00 έως την Κυριακή του Πάσχα στις 20:00, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου στις 10:00 έως την Πέμπτη της Διακαινησίμου στις 20:00, κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο αριθμό, ε) κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, εναλλάξ, τα μεν μονά έτη από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 21:00 της 10ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 21:00 της 10ης Αυγούστου, τα δε ζυγά έτη από ώρα 10:00 της 10ης Ιουλίου έως ώρα 21:00 της 20ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 10ης Αυγούστου έως ώρα 21:00 της 20ης Αυγούστου, στ) κατά την ημέρα των γενεθλίων του ανήλικης (07/07), τα μονά έτη από ώρα 16:00 έως ώρα 21:00, εφόσον είναι εργάσιμη ημέρα και από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00, εφόσον συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το τέκνο από την κατοικία της μητέρας και θα το επιστρέφει ο ίδιος προσωπικά στην κατοικία της μητέρας κατά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες. Έκαστος των γονέων υποχρεούται να ενημερώνει προηγουμένως τον έτερο γονέα για τον τόπο παραθερισμού ή εκδρομών ή ταξιδιών του τέκνου. Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο, όταν αυτή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, η μητέρα έχει δικαίωμα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με αυτό άπαξ ημερησίως. Επισημαίνεται δε, ότι εν προκειμένω ορίζεται μικρότερος χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με τον πατέρα από τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 1520 παρ. 1 εδ. δ' Α.Κ., ήτοι το 1/3 του συνολικού χρόνου του ανηλίκου, διότι τούτο κρίνεται σύμφωνο με το συμφέρον του ανηλίκου, ενώ η προαναφερόμενη ρύθμιση του παρόντος Δικαστηρίου για τον τρόπο και τη διάρκεια της επικοινωνίας του ανηλίκου με τον πατέρα του, δίνει μια κατευθυντήρια γραμμή προς την καλύτερη επίτευξή της, η υλοποίησή της όμως εξαρτάται από τις προσπάθειες αμφοτέρων των γονέων και τις αμοιβαίες υποχωρήσεις τους σε πνεύμα συνεννόησης και καταλλαγής (βλ. ΕφΘεσ/νίκης 1623/2020, ΤΝΠ Νόμος και την ανωτέρω υπό στοιχείο Β’ νομική σκέψη). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρξει μεταβολή των συνθηκών, υπάρχει δυνατότητα μεταρρύθμισης της παρούσας απόφασης σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου (άρθρο 1536 ΑΚ, βλ και ΜΕφΔωδ 55/2021, ΤΝΠ Νόμος). Πρέπει, ακόμα, να τονιστεί ότι τόσο η υπαίτια παράλειψη της παραπάνω υποχρέωσης από την πλευρά της μητέρας να σέβεται και να προωθεί την επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο του (λχ. με τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων κατά τον χρόνο της επικοινωνίας, την επινόηση φανταστικών ασθενειών ή άλλων προσκομμάτων, την καλλιέργεια αρνητικών συναισθημάτων για τον πατέρα, τη δημιουργία επεισοδίων κατά την παραλαβή και την παράδοση του τέκνου κλπ.), όσο και η υπαίτια παράλειψη της αυτοπρόσωπης επικοινωνίας από τον πατέρα, συνιστούν κακή άσκηση της γονικής μέριμνα (1532 παρ. 2 περ. γ’ και δ’ Α.Κ.). Παράλληλα, εξάλλου, με τη ρύθμιση αυτή, ο πατέρας του ανηλίκου διατηρεί την από κοινού με τη μητέρα του την άσκηση των λοιπών λειτουργιών της γονικής μέριμνας, των σχετικών με τη διοίκηση της περιουσίας και της εκπροσώπησής του αναφορικά με κάθε κρίσιμο ζήτημα που ήθελε προκόψει μέχρι την ενηλικίωσή του, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Ειδικότερα,, προς άρση τυχόν αμφισβητήσεων από τους διαδίκους γονείς, επισημαίνεται ότι: α) οι αναφερόμενες στο άρθρο 1516 παρ. 1 Α.Κ. πράξεις [συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του τέκνου που αφορούν στην καθημερινότητα του (λ.χ. επιλογές διατροφής, ένδυσης και ψυχαγωγίας, ωράριο μελέτης και ύπνου, επίσκεψη σε φίλο, μεταφορά του σε εξωσχολική δραστηριότητα, επιλογή τρόπου ψυχαγωγίας κλπ.), τρέχουσα διαχείριση περιουσίας τους (λ.χ. επιδιόρθωση πραγμάτων που ανήκουν στο παιδί κλπ.), πράξεις με επείγοντα χαρακτήρα (λ.χ. θέματα υγείας όπως χορήγηση αντιπυρετικού, μεταφορά στο νοσοκομείο σε περίπτωση τραυματισμού κλπ.), λήψη δήλωσης βούλησης απευθυντέα προς το τέκνο) διενεργούνται από τον γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο, έστω και προσωρινά κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, άρα κατά τον χρόνο επικοινωνίας με τον πατέρα διενεργούνται από τον τελευταίο, β) οι πράξεις του άρθρου 1519 παρ. 1 Α.Κ. [επιλογή θρησκεύματος, ζητήματα που αφορούν την ιθαγένεια, ζητήματα υγείας εκτός από τα επείγοντα και εντελώς τρέχοντα (λ.χ. χειρουργικές επεμβάσεις, εμβολιασμός), ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του (λ.χ. επιλογή μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού σχολείου, ξένης γλώσσας, αριθμού ή προτεραιότητας εκμάθησης ξένων γλωσσών κλπ., - όχι όμως επιλογή δημόσιου σχολείου και φροντιστηρίου ξένων γλωσσών ή/και ενισχυτικής διδασκαλίας, που ανήκει μόνο στη μητέρα), μεταβολή του τόπου διαμονής του που επιδρά μόνο ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας] συναποφασίζονται και διενεργούνται από κοινού από αμφότερους τους συνασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η επιμέλεια ανατίθεται με την παρούσα απόφαση οριστικά στη μητέρα αποκλειστικά και γ) οι πράξεις ενδιάμεσης κατηγορίας, λ.χ. η επιλογή του επαγγελματία ή του συγγενικού προσώπου που θα επιβλέπει το παιδί κατά την απουσία του γονέα, η επιλογή των εξωσχολικών δραστηριοτήτων (π.χ. αθλητικών και καλλιτεχνικών, όχι όμως εκπαιδευτικών που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του), η επιλογή προσώπου δασκάλου, εκπαιδευτή, παιδιάτρου, ορθοδοντικού και παιδοψυχολόγου - αν κρίνεται αναγκαία η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στο παιδί, αποφασίζονται από την ασκούσα την επιμέλεια μητέρα, κατόπιν προηγούμενης άτυπης ενημέρωσης του πατέρα. Έτι περαιτέρω, η ανήλικη θυγατέρα των διαδίκων, ., κατά τον χρόνο συζήτησης της προκείμενης συζήτησης, δεν έχει εισοδήματα από περιουσία, ούτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, λόγω δε της ανηλικότητάς της δεν μπορεί να ασκήσει βιοποριστική εργασία. Συνεπώς, δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί και δικαιούται να λαμβάνει διατροφή σε χρήμα, προκαταβαλλόμενη κατά μήνα, από τους υπόχρεους γονείς του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 του, ως τέτοιων νοούμενων του εισοδήματος τους από κάθε βιοποριστική πηγή αλλά και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Το μέτρο της διατροφής του ως άνω ανηλίκου προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του, ήτοι από τους συγκεκριμένους όρους διαβίωσης, ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη εκπαίδευσης και την κατάσταση υγείας του, σε συνδυασμό πάντα με την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων γονέων. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι ο διάδικος πατέρας του ανηλίκου, ηλικίας 38 ετών (γενν. στις 15.10.1986), είναι υγιής και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εμπορική εταιρία με την επωνυμία «. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, με την ειδικότητα του εργατοτεχνίτη, επί τη βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου, αντί μηνιαίου μισθού 850,08 ευρώ και δεκατεσσάρων ετησίως καταβαλλόμενων μισθών, μετά δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα (βλ. απόδειξη πληρωμής αποδοχών μηνός Αυγούστου 2023, που αυτός προσκομίζει με επίκληση). Δήλωσε φορολογητέα εισοδήματα κατά το φορολογικό έτος 2022 ποσού 15.774,20 ευρώ, κατά το φορολογικό έτος 2021 ποσού 11.358,94 ευρώ και κατά το φορολογικό έτος 2020 ποσού 9.580 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα και δηλώσεις Ε1, που ο ίδιος προσκομίζει με επίκληση). Είναι κύριος ενός Ι.Χ.Ε. με αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΡ-., μάρκας «Ford», μοντέλου «Fiesta», κυβισμού 1.398 κυβικών εκατοστών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2010, με τις δαπάνες κυκλοφορίας και συντήρησης του οποίου βαρύνεται. Διαμένει σε μισθωμένη οικία στα Γλυκά Νερά Παιανίας Αττικής, επί της οδού ., την οποία μισθώνει έναντι μηνιαίου μισθώματος ποσού 450 ευρώ (βλ. ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του στο ακροατήριο). Δεν αποδείχθηκε ότι κατά το επίδικο διάστημα έχει άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ δεν βαρύνεται εκ του νόμου με την υποχρέωση διατροφής άλλου προσώπου, πλην της ως άνω ανήλικης θυγατέρας του, .. Επίσης, έχει να αντιμετωπίσει και τις δικές του δαπάνες διατροφής, περίθαλψης, πέραν των όσων καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του, ένδυσης και ψυχαγωγίας, που είναι οι συνηθισμένες για ένα άτομο της ηλικίας του. Προσέτι, η μητέρα ., ετών 36 (γενν. στις 11.03.1987) τυγχάνει μόνιμη υπαξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, φέρει τον βαθμό της επιλοχία και απασχολείται ως νοσηλεύτρια στο . Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό ποσού 1.090,67 ευρώ κατά το έτος 2022 και ποσού 1.167,46 ευρώ κατά το τρέχον έτος 2023 (και δώδεκα κατ’ έτος μισθούς, βλ. σχετικώς προσκομιζόμενα από την ίδια αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού μηνών Φεβρουάριου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023). Διαμένει με την ανήλικη . σε μη ιδιόκτητο διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας κείμενης στην Καισαριανή Αττικής, επί της οδού ., το οποίο μισθώνει έναντι μηνιαίου μισθώματος ποσού 400 ευρώ (βλ. αντίγραφο υποβληθείσας ηλεκτρονικώς τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας). Πέραν των προαναφερόμενων, η μητέρα δεν αποδείχθηκε ότι έχει άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ούτε όμως και διατροφικές υποχρεώσεις προς τρίτα πρόσωπα, εκτός αυτών για τη διατροφή του τέκνου της, το οποίο φροντίζει και περιποιείται προσωπικά, παρέχοντας σε αυτό κάθε είδους εξυπηρετήσεις, οι οποίες κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συνδέονται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητές σε χρήμα. Εξάλλου, δεν βαρύνεται με ιδιαίτερες δαπάνες άλλες, πέραν των συνήθων ως προς την ηλικία της για τη διατροφή, περίθαλψη, πέραν των όσων καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα της, ένδυσης και ψυχαγωγίας. Ακόμη, η ανήλικη . είναι υγιής και οι δαπάνες διαβίωσής της είναι οι συνήθεις δαπάνες των ανηλίκων τέκνων της ηλικίας της, της ίδιας οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των γονέων του. Η ίδια παρακολουθεί κατά μήνα φροντιστηριακά μαθήματα αγγλικής γλώσσας στον εκπαιδευτικό οργανισμό «.» έναντι μηνιαίων διδάκτρων ποσού 85 ευρώ (βλ. σχετικώς προσκομιζόμενο από την . ιδιωτικό συμφωνητικό), ενώ δεν αποδείχθηκε πως παρακολουθεί άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες επ’ αμοιβή, δια της προσκομιδής συστοίχων ιδιωτικών συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεων καταβολής. Η διατροφή της περιλαμβάνει ποσά για την τροφή, την ένδυση, την υπόδηση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (την πέραν της καλυπτόμενης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της μητέρας της), την προσωπική υγιεινή και καθαριότητα, την αγορά εκπαιδευτικού υλικού (παιδικά βιβλία, παιχνίδια κ.λπ.), τις μετακινήσεις, την ψυχαγωγία (παιδότοποι κ.λπ.) και τον παραθερισμό, ενώ στις ανάγκες της λειτουργίας του κοινού οίκου της με τη μητέρα της περιλαμβάνονται ο φωτισμός, η ύδρευση, η θέρμανση, η συντήρηση και η καθαριότητα της κατοικίας, η αγορά οικιακών συσκευών, η πληρωμή των λογαριασμών τηλεπικοινωνίας (άρθρο 1493 εδ. β’ Α.Κ.), οι οποίες υπολογίζονται συνολικά και επιμερίζονται ανά μήνα.

 

Μετά ταύτα και λαμβανομένου υπόψη ότι κρίσιμος χρόνος για τον προσδιορισμό του   ύψους της διατροφής είναι ο χρόνος συζήτησης της αγωγής (βλ. ΜΕφΠατρ 195/2020, ΤΝΠ Νόμος), το Δικαστήριο κρίνει ότι, με βάση τις ανάγκες της ανήλικης, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής της (άρθρο 1493 Α.Κ.), δηλαδή την ηλικία, την κατάσταση της υγείας της, τον τόπο κατοικίας της, τις οικονομικές δυνάμεις των γονέων του, η ανάλογη διατροφή, που δικαιούται και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη συντήρηση και ανατροφή της (άρθρο 1493 εδ. β’ Α.Κ.), ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 450 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αναλογία της συμμετοχής της στα λειτουργικά έξοδα και τις κοινόχρηστες δαπάνες της κατοικίας όπου διαμένει με τη μητέρα της και, επιπλέον, συνυπολογίζεται και η προσωπική εργασία που προσφέρει η τελευταία για την περιποίηση και φροντίδα της.

 

Με το ποσό των 450 ευρώ μπορούν να καλυφθούν όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και τη διατροφή της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, ώστε να εξασφαλιστεί επίπεδο διαβίωσής της ανταποκρινόμενο προς το επίπεδο που αρμόζει στην ηλικία της και το επίπεδο ζωής των γονέων της. Από το ποσό αυτό ο εναγόμενος πατέρας της είναι σε θέση, με βάση την οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας της, να συνεισφέρει μηνιαίως το ποσό των 200 ευρώ ενώ το υπόλοιπο χρηματικό ποσό, που είναι αναγκαίο για τη διατροφή της, βαρύνει και καλύπτεται από την ενάγουσα μητέρα του με τα εισοδήματά της από την εργασία της και την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών συνδεόμενων με τη συνοίκησή τους παροχών. Κατόπιν όλων των παραπάνω, συγκεφαλαιωτικά, συνεκδικαζόμενων των κρινόμενων αγωγών, πρέπει: α) αναφορικά προς την υπό στοιχείο I αγωγή, να γίνει τούτη εν μέρει δεκτή ως και κατ’ ουσία βάσιμη, να ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου, ., οριστικά στην ενάγουσα μητέρα του, με τη γονική μέριμνα, κατά τα λοιπά, να ανήκει και να ασκείται από αμφότερους τους διαδίκους, β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλει στην ενάγουσα, υπό την ιδιότητά της ως ασκούσα αποκλειστικά την επιμέλεια του προσώπου του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου τους, ως συνεισφορά στην τακτική σε χρήμα διατροφή του, το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως, την τρίτη ημέρα κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής (στις 16.03.2023, βλ. την υπ’ αριθμ. .Β/06.03.2023 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, .), με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά την οικεία καταψηφιστική της διάταξη, αφού η τελευταία έγκειται σε απαίτηση διατροφής (άρθρα 907 και 910 παρ. 4 του ΚΠολΔ) και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, ένεκα της συζυγικής του σχέσης (άρθρο 179 εδ, α’ ΚΠολΔ), εξαιρουμένων των όσων έχουν προκαταβληθεί, β) ως προς την υπό στοιχείο II αγωγή, να γίνει αυτή εν όλω δεκτή ως ουσία βάσιμη (σε σχέση με πρώτο και το δεύτερο επικουρικότερο αυτοτελή της αιτήματα), να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, να ρυθμιστεί το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντος πατέρα με το ανήλικο τέκνο του κατά τους ειδικότερα αναφερόμενους στο διατακτικό χωροχρονικούς όρους, υποχρεουμένης της εναγόμενης αντίστοιχα να ανέχεται την επικοινωνία αυτή, με την απειλή σε βάρος της και υπέρ του ενάγοντος χρηματικής ποινής 200 ευρώ και προσωπικής κράτησης έως είκοσι (20) ημερών για κάθε παραβίαση της παρούσας απόφασης (άρθρα 950 παρ. 2 και 947 παρ. 1 ΚΠολΔ) και να συμψηφιστούν, ομοίως κατά τα ανωτέρω, εν συνόλω να δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων λόγω της μεταξύ τους συζυγικής σχέσης (άρθρο 179 εδ. α’ ΚΠολΔ).

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

       Συνεκδικάζει τις από 10.02.2023 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./23.02.2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./23.02.2023 και από 28.04.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 αγωγές, αντιμωλία των διαδίκων.

 

       Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό.

 

       I. Δικάζοντας επί της από 10.02.2023 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./23.02.2023 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./23.02.2023 αγωγής.

 

       Δέχεται αυτή εν μέρει.

 

       Αναθέτει οριστικά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ., στην ενάγουσα μητέρα του, με τη γονική μέριμνα, κατά τα λοιπά, να ανήκει και να ασκείται από αμφότερους τους διαδίκους, κατά τα στο σκεπτικό οριζόμενα.

 

       Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει, την τρίτη (3η) ημέρα κάθε μήνα, στην ενάγουσα, ως ασκούσα οριστικά την αποκλειστική επιμέλεια του προσώπου του ως άνω ανηλίκου θήλεος τέκνου τους και για λογαριασμό αυτού, ως συμμετοχή του στην τακτική σε χρήμα διατροφή του, το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 €), μηνιαία και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επομένη της επίδοσης της κρινόμενης αγωγής και με τον νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση.

 

       Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα, εξαιρούμενου του ποσού εξ αυτών που έχει ήδη προκαταβληθεί.

 

       II. Δικάζοντας επί της από 28.04.2022 με γενικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 και ειδικό αριθμό κατάθεσης ./29.04.2022 αγωγής.

 

       Δέχεται αυτή.

 

       Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε την 13η Μαρτίου 2013 (13.03.2013), στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής και, στη συνέχεια ιερολογήθηκε, κατά το τυπικό της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, την 12η Ιουλίου 2014 (12.07.2014), στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά Λαμίας.

 

       Ρυθμίζει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντας με το ανήλικο τέκνο του, ., υποχρεουμένης της εναγόμενης αντίστοιχα να ανέχεται αυτή, ως ακολούθως:

 

       α) Ελεύθερη καθημερινή επικοινωνία, μέσω τηλεφώνου ή/και εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (viber, whatsapp κ.α.), συμπεριλαμβανομένης της βιντέοκλησης, τουλάχιστον μία (1) φορά, κατά τον ελεύθερο χρόνο του ανηλίκου, εφόσον δεν υπάρχει δια ζώσης επικοινωνία την ίδια ημέρα, β) δύο (2) Παρασκευοσαββατοκύριακα μηνιαίως (το 1° και το 3° εκάστου μηνός), από ώρα 20:00 το βράδυ της Παρασκευής έως ώρα 20:00 το βράδυ της Κυριακής, γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου στις 10:00 έως την 29η Δεκεμβρίου στις 12:00, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και από την 31η Δεκεμβρίου στις 10:00 έως την 4η Ιανουάριου στις 12:00, κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο αριθμό, δ) κατά τις εορτές του Πάσχα από τη Μεγάλη Πέμπτη στις 10:00 έως την Κυριακή του Πάσχα στις 20:00, κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό και από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου στις 10:00 έως την Πέμπτη της Διακαινησίμου στις 20:00, κατά τα έτη που λήγουν σε άρτιο αριθμό, ε) κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, εναλλάξ, τα μεν μονά έτη, από ώρα 10:00 της 1ης Ιουλίου έως ώρα 21:00 της 10ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 1ης Αυγούστου έως ώρα 21:00 της 10ης Αυγούστου, τα δε ζυγά έτη, από ώρα 10:00 της 10ης Ιουλίου έως ώρα 21:00 της 20ης Ιουλίου και από ώρα 10:00 της 10ης Αυγούστου έως ώρα 21:00 της 20ης Αυγούστου, στ) κατά την ημέρα των γενεθλίων του ανήλικης (07.07), τα μονά έτη από ώρα 16:00 έως ώρα 21:00, εφόσον είναι εργάσιμη ημέρα και από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00, εφόσον συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει το τέκνο από την κατοικία της μητέρας και θα το επιστρέφει ο ίδιος προσωπικά στην κατοικία της μητέρας κατά τις ως άνω ημερομηνίες και ώρες. Έκαστος των γονέων υποχρεούται να ενημερώνει προηγουμένως τον έτερο γονέα για τον τόπο παραθερισμού ή εκδρομών ή ταξιδιών του τέκνου. Κατά τη διάρκεια επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο, όταν αυτή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις, η μητέρα έχει δικαίωμα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με αυτό άπαξ ημερησίως.

 

       Απειλεί σε βάρος της εναγόμενης χρηματική ποινή ποσού διακοσίων ευρώ (200 €) και προσωπική κράτηση διάρκειας έως είκοσι (20) ημερών για κάθε περίπτωση από μέρους της παραβίασης της αμέσως προηγούμενης διάταξης.

 

       Συμψηφίζει το σύνολο των δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων.

 

       Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις 26-10-2023 χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ