ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

ΜΠρΛασιθίου 261/2020

 

Επιμέλεια τέκνου - Επικοινωνία - Συνεπιμέλεια - Έριδες γονέων - Προσδιορισμός της συζήτησης με πράξη Προέδρου λόγω covid-19 -.

 

Απαράδεκτη η άσκηση της αγωγής ρύθμιση επιμέλειας από το γονέα ως ασκούντα προσωρινά τη συνεπιμέλεια. Ακρόαση του τέκνου. Ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου στη μητέρα, επειδή, παρότι με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είχε ρυθμισθεί χρονική κατανομή της άσκησής της ανά μήνα, αποδείχθηκε ότι οι σχέσεις των γονέων δεν είναι αρμονικές, ερίζουν και ανταγωνίζονται να κερδίσουν την αγάπη του τέκνου. Ο θεσμός της συνεπιμέλειας απαιτεί οι διαπροσωπικές σχέσεις των γονέων να διακατέχονται από το μέγιστο δυνατό επίπεδο αμοιβαίας αγάπης, εμπιστοσύνης, κατανόησης και αγαστής συνεργασίας, ώστε το τέκνο, το οποίο θα καλείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μεταβαίνει από τη μία οικία στην άλλη και είναι ήδη επιφορτισμένο με την έλλειψη μόνιμης εγκατάστασης και τη συνεχή εναλλαγή οικιακού περιβάλλοντος, να μην επιφορτώνεται και με το βάρος των ανακυπτουσών συγκρούσεων. Ρύθμιση επικοινωνίας, κατά την οποία το 30% των ημερών κάθε έτους το τέκνο θα διαμένει με τον πατέρα του, επειδή ορίζεται επικοινωνία δεκαπέντε ημερών για καθένα από τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Ρύθμιση καθημερινής τηλεφωνικής ή ψηφιακής επικοινωνίας.

 

 

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 261/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Ζαχαρία Πλευράκη, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την διευθύνουσα το Πρωτοδικείου Λασιθίου, και από τη Γραμματέα, Μαριάνθη Ρουσελάκη.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 01-07-2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 

 

A) ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ:..., κατοίκου Σητείας νομού Λασιθίου..., με Α.Φ.Μ..., ατομικώς και ως ασκούσας προσωρινά τη συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της,..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Σταύρου Παξιμαδάκη (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 238), ο οποίος προσκόμισε το υπ’  αριθμ. Α./2020 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Λ.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ:.., κατοίκου Σητείας νομού Λασιθίου..., με Α.Φ.Μ...., ατομικώς και ως ασκούντος προσωρινά τη συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του, .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Μαρίας Παπαβασιλείου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 156), η οποία προσκόμισε το υπ’ αριθμ. Α./2020 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ.Λ.

 

Β) ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:..., κατοίκου Σητείας νομού Λασιθίου..., με Α.Φ.Μ...., ατομικώς και ως ασκούντος προσωρινά τη συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του,..., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας δικηγόρου Μαρίας Παπαβασιλείου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 156), η οποία προσκόμισε το υπ’ αριθμ. Α./2020 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δ.Σ.Λ., και

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ..., κατοίκου Σητείας νομού Λασιθίου..., με Α.Φ.Μ. ..., ατομικώς και ως ασκούσας προσωρινά τη συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Σταύρου Παξιμαδάκη (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. 238), ο οποίος προσκόμισε το υπ’  αριθμ. Α./2020 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων Δ.Σ.Λ.

 

Η ενάγουσα της υπό στοιχεία Α’ Αγωγής ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου... αγωγή, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί στη δικάσιμο της 08-01-2020, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 18-03-2020, οπότε και αποσύρθηκε από το πινάκιο, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για τη αποφυγή της διασποράς του ιού  COVID-19, οπότε και προσδιορίστηκε από τη διευθύνουσα το Πρωτοδικείο να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 74 § 2 του ν. 4690/2020, και εγγράφηκε στο πινάκιο. Ακολούθως, ο ενάγων της υπό στοιχείο Β’ αγωγής, ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ... αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί στη δικάσιμο της 06-05-2020, οπότε, κατόπιν της με αριθμό .Α…/22-11-2019 Πράξης του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λασιθίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..., η οποία εκδόθηκε κατόπιν της 22-11-2019 αίτησης της εναγόμενης της ως άνω αγωγής, προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 08-01-2020, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 18-03-2020, οπότε και αποσύρθηκε από το πινάκιο, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για τη αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19, οπότε και προσδιορίστηκε από τη διευθύνουσα το Πρωτοδικείο να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 74 § 2 του ν. 4690/2020, και εγγράφηκε στο πινάκιο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζητούν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

 

AΦOY MEΛETHΣE TH ΔIKOΓPAΦIA

ΣKEΦΘHKE ΣYMΦΩNA ME TO NOΜΟ

 

 

Ι. Νομίμως φέρεται προς συζήτηση με την από 03-06-2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείου Λασιθίου, η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …. αγωγή, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί στη δικάσιμο της 08-01-2020, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 18-03-2020, οπότε και αποσύρθηκε από το πινάκιο, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για τη αποφυγή της διασποράς του ιού COVID-19. Ομοίως, νομίμως φέρεται προς συζήτηση με την από 03-06-2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείου Λασιθίου, η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ... αγωγή, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί στη δικάσιμο της 06-05-2020, οπότε, κατόπιν της με αριθμό .Α/22-11-2019 Πράξης του Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Λασιθίου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου .., προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 08-01-2020, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 18-03-2020, οπότε και αποσύρθηκε από το πινάκιο, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για τη αποφυγή της διασποράς του ιού  COVID-19 (άρθρο 74 § 2 ν. 4690/2020). 

 

ΙΙ. Ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού εκκρεμούν η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ... αγωγή, και η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου … αγωγή, οι οποίες, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, διότι αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ).

 

ΙΙΙ. Η ενάγουσα, με την υπό κρίση υπό στοιχείο Α’ αγωγή της, την οποία ασκεί ατομικώς και ως ασκούσα προσωρινά τη συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, το οποίο απέκτησε από το γάμο της με τον εναγόμενο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 216/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ζητεί να της ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειάς του, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό του συμφέρον μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου της. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (17 περ. 2, 22 και ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (592 § 3 περ. β΄ και β΄, 593 έως 602 και 610 έως 613 ΚΠολΔ), και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 § 1, 1511, 1512, 1513, 1514 και 1518 ΑΚ, 176 και 613 ΚΠολΔ. Σημειώνεται ότι η ενάγουσα νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της υπό κρίση αγωγή μόνο ατομικώς και όχι υπό την ιδιότητά της ως ασκούσας προσωρινά την συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, διότι φορέας του δικαιώματος και καθήκοντος άσκησης της επιμέλειας είναι ο γονέας και όχι το τέκνο (1510 ΑΚ), οπότε καθ’ ω μέρος η αγωγή ασκείται από την ενάγουσα όχι ατομικώς, αλλά υπό την ανωτέρω ιδιότητα, αυτή κρίνεται απαράδεκτη. Επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι δεν ευοδώθηκε η κατ’ άρθρο 611 ΚΠολΔ απόπειρα του Δικαστηρίου για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ως προς την αγωγή ανάθεσης της άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων. Ο εναγόμενος αρνείται την υπό κρίση αγωγή και ζητεί την απόρριψή της.

 

ΙV. Ο ενάγων, με την υπό κρίση υπό στοιχείο Β’ αγωγή του , την οποία ασκεί ατομικώς και ως ασκούντος προσωρινά τη συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του, το οποίο απέκτησε από το γάμο του με την εναγόμενη, δυνάμει της υπ’  αριθμ. 216/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ζητεί να του ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειάς του, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό του συμφέρον μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του, άλλως και επικουρικά να του ανατεθεί η από κοινού άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου με τη μητέρα του, ρυθμιζόμενη με τον τρόπο που αναφέρει στην υπό κρίση αγωγή, άλλως και έτι επικουρικότερα, εφόσον ανατεθεί η αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας στη μητέρα του ανηλίκου τέκνου, να ρυθμιστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας του με αυτό, με τον τρόπο που αναλυτικά εκθέτει στην υπό κρίση αγωγή του, και να απειληθεί κατά της εναγόμενης, σε περίπτωση παρεμποδίσεώς του να ασκήσει το δικαίωμα της επικοινωνίας του με το τέκνο, προσωπική κράτηση διάρκειας 6 μηνών και χρηματική ποινή 3.000,00 € για κάθε παραβίαση εκ μέρους της της εκδοθησομένης απόφασης. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική του δαπάνη και στην αμοιβή της πληρεξουσίας του δικηγόρου. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (17 περ. 2, 22 και ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (592 § 3 περ. β΄ και β΄, 593 έως 602 και 610 έως 613 ΚΠολΔ), και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 § 1, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 και 1520 ΑΚ, 176, 613, 947 και 950 § 3 ΚΠολΔ. Σημειώνεται ότι ο ενάγων νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της υπό κρίση αγωγή μόνο ατομικώς και όχι υπό την ιδιότητά της ως ασκούντος προσωρινά την συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου του, διότι φορέας του δικαιώματος και καθήκοντος άσκησης της επιμέλειας, καθώς και του δικαιώματος της επικοινωνίας είναι ο γονέας και όχι το τέκνο (1510 ΑΚ), οπότε καθ’ ω μέρος η αγωγή ασκείται από τον ενάγοντα όχι ατομικώς, αλλά υπό την ανωτέρω ιδιότητα, αυτή κρίνεται απαράδεκτη. Επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι δεν ευοδώθηκε η κατ’ άρθρο 611 ΚΠολΔ απόπειρα του Δικαστηρίου για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς ως προς την αγωγή ανάθεσης της άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων. Η εναγόμενη αρνείται την υπό κρίση αγωγή και ζητεί την απόρριψή της.

 

V. Από τις ομολογίες των διαδίκων, από την ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα αποδείξεως και ανταποδείξεως και την εξέταση των ίδιων των διαδίκων που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από την προσωπική επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 612 ΚΠολΔ, η οποία έλαβε χώρα την 8η Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00, στο γραφείο Β’ Προέδρου του Πρωτοδικείου Λασιθίου, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία εκτιμώνται είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, και τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις ... στο Δημαρχείο Σητείας, ο οποίος, ακολούθως, στις .., ιερολογήθηκε κατά τους ιερούς κανόνες της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, στον ιερό ναό .... στην πόλη της Σητείας (βλ. την υπό στοιχεία ... ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιάρχου του Δήμου Σητείας). Κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, την ..., που γεννήθηκε στις …. (βλ. το από … πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Σητείας). Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και διασπάσθηκε οριστικά το μήνα Απρίλιο του έτους 2018 με την αποχώρηση της μητέρας του τέκνου από τη συζυγική τους κατοικία, και την εγκατάστασή της σε νέα μισθωμένη οικία στην πόλη της Σητείας, ενώ με την υπ’  αριθμ. 325/2019 οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών, λύθηκε ο μεταξύ των διαδίκων γάμος. Με την υπ’ αριθ. 216/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανατέθηκε προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης κόρη, των διαδίκων, ..., σε αμφότερους τους γονείς της, κατανέμοντας χρονικά αυτή, ορίζοντας ότι το τέκνο θα διαμένει εναλλάξ ανά μήνα με τον κάθε γονέα, με τον τρόπο που αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω απόφαση, υποχρεώθηκε ο πατέρας  της ανήλικης να καταβάλλει για τη διατροφή της στην εν διαστάσει σύζυγό του, ανερχόμενου στο ποσό των 100,00 € μηνιαίως, και ρυθμίστηκε το δικαίωμα της επικοινωνίας των γονέων με το ανήλικο τέκνο τους. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι, μετά τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, η ορισθείσα από το Δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων κοινή επιμέλεια του τέκνου τηρήθηκε από αμφότερους τους διαδίκους, χωρίς να ανακύψουν ιδιαίτερα πρακτικά προβλήματα, ενώ υπήρξε η ελάχιστη απαιτούμενη επικοινωνία ανάμεσα στους διαδίκους, ώστε να ασκηθεί ομαλά από αμφοτέρους το κοινό αυτό καθήκον. Εντούτοις, αποδείχθηκε ότι η σχέση ανάμεσα στους διαδίκους δεν είναι αυτή που απαιτείται ώστε να λειτουργήσει ο θεσμός της συνεπιμέλειας, με τη μορφή που καθόρισε το Δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων και ζητείται από τον πατέρα του ανηλίκου τέκνου, ήτοι με τη μορφή της εναλλάξ ανά μήνα διαμονής του ανηλίκου τέκνου με έκαστο των διαδίκων, προς το σκοπό της προαγωγής του πραγματικού συμφέροντος του τέκνου, κατά την έννοια του άρθρου 1511 § 1 ΑΚ. Συγκεκριμένα, σε πραγματικό - βιωματικό επίπεδο, για να εφαρμοστεί η συνεπιμέλεια, διασφαλίζοντας κυρίαρχα το συμφέρον του τέκνου, απαιτείται, αφενός μεν, να υπάρχουν κοντινοί τόποι διαμονής των γονέων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση του παιδιού και στις δύο χωριστές κατοικίες και από αυτές στο σχολείο και τις λοιπές δραστηριότητές του, αφετέρου δε να τηρούν οι γονείς μεταξύ τους καλές και αρμονικές σχέσεις, έτσι ώστε, η παράλληλη ύπαρξη δυο κέντρων ζωής του παιδιού να μην αναστατώνει και απορρυθμίζει τη ζωή του, ούτε να δημιουργεί σε αυτό έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλειας, όπως θα συμβαίνει αν συνεχίζει να ζει σε κλίμα συνεχών εντάσεων και τριβών μεταξύ των γονέων του, καθόσον η εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των γονέων στις επιλογές και στη διαχείριση του ανηλίκου κατά τρόπο παραγωγικό. (ΕφΑθ 504/2019, ΝΟΜΟΣ). Τόσο, όμως, από την εξέταση των ίδιων των διαδίκων και του μάρτυρα αποδείξεως και ανταποδείξεως, όσο και από τα αναφερόμενα από αμφότερους τους διαδίκους στις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις τους, δεν αποδείχθηκε το κλίμα της αρμονίας που απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να λειτουργήσει ωφέλημα προς το τέκνο η συνεπιμέλεια, όπως αυτή καθορίστηκε με την ως άνω απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Αντίθετα, αποδείχθηκε ότι οι διάδικοι, χωρίς να φτάνουν στο σημείο να διαρρήξουν παντελώς τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, συνεχώς ερίζουν για διάφορα σημαντικά ή ασήμαντα ζητήματα, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα, ενώ φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε ένα ιδιότυπο μεταξύ τους ανταγωνισμό για να κερδίσουν την αγάπη και αφοσίωση του ανηλίκου τέκνου τους. Κατά την κρίση δε του παρόντος Δικαστηρίου, ο θεσμός της συνεπιμέλειας, όπως αυτός, εν προκειμένω, προτείνεται από τον πατέρα του τέκνου, απαιτεί οι διαπροσωπικές σχέσεις των εν διαστάσει γονέων να διακατέχονται από το μέγιστο δυνατό επίπεδο αμοιβαίας αγάπης, εμπιστοσύνης, κατανόησης και αγαστής συνεργασίας, ώστε το τέκνο, το οποίο θα καλείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μεταβαίνει από τη μία οικία στην άλλη και είναι ήδη επιφορτισμένο με την έλλειψη μόνιμης εγκατάστασης και τη συνεχή εναλλαγή οικιακού περιβάλλοντος, να μην επιφορτώνεται και με το βάρος των ανακυπτουσών αυτών συγκρούσεων. Η συνεπιμέλεια ενδεχομένως να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το ανήλικο τέκνο, μόνο εφόσον λειτουργήσει υπό την ανωτέρω προϋπόθεση (της αρμονικής διαπροσωπικής σχέσης των γονέων), η οποία, όμως, δεν μπορεί να υπάρξει, αν αυτή δεν αποφασιστεί συναινετικά από τους γονείς, κατόπιν διαλογικής συζήτησης. Το αίτημα να ορισθεί από το δικαστήριο, κατόπιν εκδίκασης σχετικών αγωγών με τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, ο καταμερισμός του τόπου διαμονής του τέκνου στις οικίες των εν διαστάσει γονέων αυτού, έχει ως προαπαιτούμενο την αντιδικία των ίδιων των γονέων, η οποία συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, όπως εν προκειμένω, είναι σφοδρή. Τίθεται, επομένως, εν αμφιβόλω εάν η απαραίτητη προϋπόθεση της αγαστής συνεργασίας των γονέων στην άσκηση της κοινής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους, είναι δυνατόν να επέλθει, όταν η έναρξη της προσπάθειας αναζήτησης λύσης επί του ζητήματος αυτού, λαμβάνει χώρα με αντιδικία ενώπιον του δικαστηρίου. Συνεπώς, κατά τη γνώμη του παρόντος Δικαστηρίου, ο θεσμός της συνεπιμέλειας, υπό τη μορφή της εναλλασσόμενης διαμονής του ανηλίκου τέκνου στην οικία του κάθε γονέα, δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος του τέκνου, όταν καλείται ο φυσικός δικαστής να τον επιβάλει, κατόπιν άσκησης σχετικών αγωγών από τους δύο γονείς, καθώς δεν στηρίζεται στα αισθήματα αμοιβαίας αγάπης, εμπιστοσύνης, κατανόησης και αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στους διαδίκους, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την ορθή άσκηση του καθήκοντος της συνεπιμέλειας. Αντίθετα, η συνεπιμέλεια, υπό την ανωτέρω της μορφή, δύναται να λειτουργήσει ευεργετικά για το τέκνο όταν αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης των γονέων. Τέλος, το παρόν Δικαστήριο δεν θεωρεί ότι η διαμονή του ανηλίκου τέκνου με τον ένα γονέα, έχει ως συνέπεια να αποκοπούν οι δεσμοί του με τον έτερο γονέα. Οι διαμορφωθείσες σχέσεις του μη ασκούντα την επιμέλεια γονέα με το ανήλικο τέκνο του δύνανται να είναι εξίσου ισχυρές, εφόσον ο γονέας αυτός, αφενός επιδεικνύοντας την αληθινή και άδολη αγάπη του προς το τέκνο, απομπλέκοντας από τη σχέση του αυτή τα τυχόν αρνητικά αισθήματα που τρέφει για τον ασκούντα την επιμέλεια γονέα ή τις αρνητικές σκέψεις του για τα τυχόν οικονομικά βάρη που θα προκύψουν από την υποχρέωση διατροφής του τεκνού, και αφετέρου, αξιοποιώντας εποικοδομητικά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας, επιδιώξει να διαμορφώσει μία υγιή γονεϊκή σχέση. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι η μητέρα της ανήλικης …. φροντίζει και επιβλέπει με αφοσίωση και επιμέλεια το ανήλικο τέκνο τους και επιδεικνύει αμέριστο ενδιαφέρον για αυτό, τις διατροφικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές του ανάγκες, αλλά και τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει. Η ίδια έχει δημιουργήσει ένα ήρεμο περιβάλλον, κατάλληλο για τη διαβίωση της ανήλικης, και κρίνεται ικανή να συμβάλει θετικά στην υπεύθυνη και με κοινωνική συνείδηση ανάπτυξη της προσωπικότητάς της. Παράλληλα και ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου αναμφισβήτητα αγαπά και ενδιαφέρεται για αυτό, έχει σταθερή χρονικά και ποιοτική παρουσία στη ζωή του, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, την εκπαίδευσή του, την υγεία και την διαβίωσή του, ενώ προσπαθεί να δαπανά εποικοδομητικά το χρόνο που περνούν μαζί, γεγονός που ικανοποιεί ιδιαίτερα το ίδιο το ανήλικο τέκνο (όπως ανέφερε κατά την προσωπική της επικοινωνία με τον Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου) και γενικά επιδιώκει να διατηρεί μια συστηματική και ουσιαστική επικοινωνία μαζί του. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, το Δικαστήριο χωρίς να παραβλέπει την αγάπη και των δύο γονέων προς την ανήλικη θυγατέρα τους, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον της τελευταίας, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές της ανάγκες, η ηλικία της και οι προσωπικές ιδιότητες των διαδίκων, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου της οριστικά στη μητέρα της, η οποία διαθέτει τα προσόντα και κρίνεται κατάλληλη και ικανή να ασκήσει το λειτουργικό αυτό καθήκον, ενόψει και του δεσμού της ανήλικης με αυτήν και της ανάγκης σταθερότητας στις συνθήκες ανάπτυξής της. Το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση του αυτή μετά από συνεκτίμηση και της γνώμης της ανήλικης ..., κατά την προσωπική της επικοινωνία με το Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου κατ’ άρθρα 612 ΚΠολΔ και 1511 § 3 ΑΚ, διότι λόγω της ηλικίας της και της εν γένει προσωπικότητάς της έχει την απαιτούμενη ωριμότητα να αντιληφθεί το συμφέρον της (βλ. ΑΠ 317/2015, Νόμος). Περαιτέρω, ενόψει της χωριστής διαβίωσης των διαδίκων, ο εναγόμενος - ενάγων έχει αυτονόητο δικαίωμα για προσωπική επικοινωνία με την θυγατέρα του, η οποία είναι αναγκαία για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας της, τη συναισθηματική της πληρότητα και τη διατήρηση της ψυχικής της ισορροπίας. Ο πατέρας του ανηλίκου τέκνου τυγχάνει ..., χωρίς να έχει σταθερό ωράριο εργασίας, υπηρετεί στο .... της πόλης της ..., ενώ διαμένει σε μικρή απόσταση από την κατοικία της μητέρας του τέκνου, σε πολυώροφη οικοδομή, στην οποία διαμένουν, επίσης, οι γονείς του και ο αδερφός του με τη σύζυγο και τα τέκνα του. Μετά ταύτα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας του, την ηλικία της ανήλικης, τον τόπο κατοικίας της ανήλικης σε σχέση με τον τόπο κατοικίας του πατέρα της, την ανάγκη επικοινωνίας του ανήλικου τέκνου με τους στενούς συγγενείς του πατέρα του και τις αγαστές σχέσεις μεταξύ του πατέρα και του τέκνου, το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας του τελευταίου με την ανήλικη θυγατέρα του πρέπει να ρυθμιστεί κατά τον παρακάτω αναλυτικά εκτιθέμενο τρόπο, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη της εβδομάδος και από ώρα 17.00 μέχρι και ώρα 21.00. 2) Κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 20.00 της Παρασκευής και μέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής. 3) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κατά τα μονά έτη, από την 23η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μέχρι την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, και κατά τα ζυγά έτη, από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μέχρι την 6η Ιανουαρίου και ώρα 18.00. 4) Κατά τις διακοπές του Πάσχα, κατά τα μονά έτη από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 11.00 μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 20.00, και κατά τα ζυγά έτη, από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 11.00 μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 18.00. 5) Κατά τις θερινές διακοπές, κατά τα μονά έτη, από την 15η Ιουνίου και ώρα 10.00 μέχρι την 30η Ιουνίου και ώρα 20.00, από την 16η Ιουλίου μέχρι την 31η Ιουλίου και ώρα 20.00, και από την 17η Αυγούστου και ώρα 10.00 μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00, και κατά τα ζυγά έτη, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10.00 μέχρι την 15η Ιουλίου και ώρα 20.00, από την 1η Αυγούστου και ώρα 10.00 μέχρι την 16η Αυγούστου και ώρα 20.00 και από την 6η Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00. 6) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο πατέρας της ανήλικης θα επικοινωνεί μαζί της κατά τα μονά έτη κατά την ημέρα των γενεθλίων της (16η Μαΐου) από ώρα 15.00 μέχρι και ώρα 23.00, και κατά τα ζυγά έτη κατά την ημέρα της ονομαστικής της εορτής (21η Μαΐου) από ώρα 15.00 μέχρι και ώρα 23.00, εκτός αν οι ημέρες αυτές συμπίπτουν με κάποια από τις προαναφερθείσες ημέρες επικοινωνίας, οπότε η παρούσα διάταξη δεν θα εφαρμόζεται. 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο τελευταίος θα παραλαμβάνει την κόρη του κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία από την κατοικία της μητέρας της, όπου και θα την επαναφέρει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καταληκτικά χρονικά σημεία. 8) Ο πατέρας διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη θυγατέρα του, η οποία θα γίνεται καθημερινά επί ένα τέταρτο της ώρας από ώρα 20.00 μέχρι και ώρα 21.00 σε συγκεκριμένη γραμμή σταθερού ή κινητού τηλεφώνου είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων λογισμικού (FACETIME, SKYPE, MESSANGER, VIBER, WHATSAPP κλπ). Η ανωτέρω ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα του ανηλίκου με τη θυγατέρα του, δυνάμει της οποίας το ανήλικο τέκνο θα διαμένει με τον πατέρα του συνολικά άνω του 30 % των ημερών κάθε έτους, κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο ως η πλέον κατάλληλη, η οποία ανταποκρίνεται στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου και στις ειδικότερες συνθήκες της ζωής του, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζεται η ομαλή ψυχοσωματική του ανάπτυξη και λαμβάνει υπόψη τις σχολικές και τις εξωσχολικές του δραστηριότητες, οι οποίες δεν παρεμποδίζονται, ενώ κρίνεται ικανή να διαμορφώσει στο μέλλον μία υγιή γονειϊκή σχέση μεταξύ του πατέρα και του ανηλίκου τέκνου. 

 

VI. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει: α) η υπό κρίση Α'’ αγωγή, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/22-10-2019, κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη, να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και στην ουσία της, και να ανατεθεί στην ενάγουσα η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας των διαδίκων, ..., και κατά τα λοιπά η γονική του μέριμνα θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς της. Επιπλέον, πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 613 ΚΠολΔ, να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως ο εναγόμενος να αποδώσει το ανήλικο τέκνο του στην ενάγουσα μητέρα του, με την απαγγελία σε βάρος του χρηματικής ποινής 1.000,00 € υπέρ της ενάγουσας και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός (1) μηνός σε περίπτωση μη εκτέλεσης της διάταξης αυτής (άρθρο 950 § 1 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης αυτών ως συζύγων (179 ΚΠολΔ), και β) η υπό κρίση Β' αγωγή, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ./11-11-2019, κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη, να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος, ως βάσιμη και στην ουσία της, και να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος με την ανήλικη κόρη του, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. Επιπλέον, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 950 § 2 και 947 ΚΠολΔ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενάγοντα, να απειληθεί εις βάρος της εναγόμενης για κάθε εκ μέρους της παράβαση του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντα χρηματική ποινή 1.000,00 € και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσης αυτών ως συζύγων (179 ΚΠολΔ)

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/22-10-2019 αγωγή, και τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/11-11-2019 αγωγή.

 

Α) Επί της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/22-10-2019 αγωγής:

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ..., στην ενάγουσα μητέρα του και κατά τα λοιπά η γονική τους μέριμνα θα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς του.

 

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον εναγόμενο πατέρα του ανηλίκου τέκνου να το αποδώσει στην ενάγουσα μητέρα του.

 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ αυτόν στην εκτέλεση της ανωτέρω πράξης.

 

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος του εναγόμενου, για την περίπτωση μη εκτέλεσης της αμέσως ανωτέρω διάταξης, χρηματική ποινή ποσού χιλίων  ευρώ (1.000,00 €) υπέρ της ενάγουσας μητέρας του ανηλίκου τέκνου και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

Β) Επί της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου …/11-11-2019 αγωγής:

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων ως εξής: 1) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη της εβδομάδος και από ώρα 17.00 μέχρι και ώρα 21.00. 2) Κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 20.00 της Παρασκευής και μέχρι ώρα 18.00 της Κυριακής. 3) Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κατά τα μονά έτη, από την 23η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μέχρι την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, και κατά τα ζυγά έτη, από την 30η Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 μέχρι την 6η Ιανουαρίου και ώρα 18.00. 4) Κατά τις διακοπές του Πάσχα, κατά τα μονά έτη από το Σάββατο του Λαζάρου και ώρα 11.00 μέχρι την Κυριακή του Πάσχα και ώρα 20.00, και κατά τα ζυγά έτη, από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 11.00 μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 18.00. 5) Κατά τις θερινές διακοπές, κατά τα μονά έτη, από την 15η Ιουνίου και ώρα 10.00 μέχρι την 30η Ιουνίου και ώρα 20.00, από την 16η Ιουλίου μέχρι την 31η Ιουλίου και ώρα 20.00, και από την 17η Αυγούστου και ώρα 10.00 μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου και ώρα 20.00, και κατά τα ζυγά έτη, από την 1η Ιουλίου και ώρα 10.00 μέχρι την 15η Ιουλίου και ώρα 20.00, από την 1η Αυγούστου και ώρα 10.00 μέχρι την 16η Αυγούστου και ώρα 20.00 και από την 6η Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00. 6) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, ο πατέρας της ανήλικης θα επικοινωνεί μαζί της κατά τα μονά έτη κατά την ημέρα των γενεθλίων της (16η Μαΐου) από ώρα 15.00 μέχρι και ώρα 23.00, και κατά τα ζυγά έτη κατά την ημέρα της ονομαστικής της εορτής (21η Μαΐου) από ώρα 15.00 μέχρι και ώρα 23.00, εκτός αν οι ημέρες αυτές συμπίπτουν με κάποια από τις προαναφερθείσες ημέρες επικοινωνίας, οπότε η παρούσα διάταξη δεν θα εφαρμόζεται. 7) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο τελευταίος θα παραλαμβάνει την κόρη του κατά τα προαναφερόμενα εναρκτήρια χρονικά σημεία από την κατοικία της μητέρας της, όπου και θα την επαναφέρει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα καταληκτικά χρονικά σημεία. 8) Ο πατέρας διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη θυγατέρα του, η οποία θα γίνεται καθημερινά επί ένα τέταρτο της ώρας από ώρα 20.00 μέχρι και ώρα 21.00 σε συγκεκριμένη γραμμή σταθερού ή κινητού τηλεφώνου είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων λογισμικού (FACETIME, SKYPE, MESSANGER, VIBER, WHATSAPP κ.λπ.).

 

ΑΠΕΙΛΕΙ εις βάρος της εναγομένης για κάθε παράβαση εκ μέρους της του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντα χρηματική ποινή 1.000,00 € και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μηνός.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στη Νεάπολη, την 24-07-2020, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. 

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ