Υπολογισμός Τέλους Απογράφου   Β Ο Η Θ Ε Ι Α
Κεφάλαιο
Τέλος Απογράφου   
Ποσό


Για τον υπολογισμό του τέλους απογράφου δίνουμε το ποσό επί του οποίου θα υπολογισθεί, 
επιλέγουμε τη διαδικασία που αφορά στην υπόθεσή μας και πιέζουμε το πλήκτρο υπολογισμός 
ώστε να μας δώσει τον αντίστοιχο υπολογισμό του τέλους.

*Αμοιβές (Εκδίδεται ατελώς. Καταβάλλεται τέλος 2% επί των τόκων μετά την έκδοση σχετικής 
εξοφλητικής απόδειξης).

Στο τελικό αποτέλεσμα έχει υπολογιστεί ποσοστό 20% υπέρ ΟΓΑ.