ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ-ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

EKE

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν.2308/1995 (για φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα κυριότητας, επικαρπίας ή άλλη δουλεία)

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 (για νομικά πρόσωπα & φυσικά πρόσωπα με δικαιώματα που δεν καλύπτονται από το Έντυπο Δ1)

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης Δ1

Εντυπο Πληρωμής Παγίου Τέλους.

Υπόδειγμα 1ο Συμπληρωμένης Δήλωση

Αίτηση - Οδηγίες για καταχώρηση Εγγραπτέας πράξης.

Αίτηση - Οδηγίες για καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998.

Αίτηση διόρθωση πρόδηλου σφάλματος

Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των Κτηματολογικών εγγραφών.

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης.

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων.

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού / Νομικού Προσώπου

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου - Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος - Κτηματογραφικού Διαγράμματος.

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο Κτηματογράφησης.

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου /ων Εγγραπτέας Πράξης / εων

Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης

Πλήρης κυριότητα σε διαμέρισμα με μία αποθήκη χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο και μία θέση στάθμευσης με χιλιοστά στο οικόπεδο

Ψιλή κυριότητα με παρακράτηση επικαρπίας σε ένα διαμέρισμα με μία αποθήκη χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο

Ψιλή κυριότητα με παρακράτηση επικαρπίας σε ένα διαμέρισμα, σε μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο

Επικαρπία σε οριζόντια ιδιοκτησία επί κάθετης ιδιοκτησίας με μία θέση στάθμευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο

Πλήρης κυριότητα επί κάθετης ιδιοκτησίας (ήδη δομημένης)