Βοήθεια - Τόκοι Υπερημερίας.   ΚΛΕΙΣΙΜΟ

 

 
Για τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας εφαρμόζουμε την ακόλουθη διαδικασία:
 
Αναγράφουμε την ημερομηνία, κατά την  οποία θα συνταχθεί επιταγή ή θα εξοφληθεί η απαίτηση, στο πεδίο «ημερομηνία υπολογισμού». 
Στη συνέχεια στη στήλη ΑΑ Ημ/νία αναγράφουμε την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας, η οποία συνήθως είναι η ημερομηνία επίδοσης 
της αγωγής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Επειδή το πρόγραμμα ξεκινά από μόνο του από την επομένη της ημερομηνίας που θα καταχωρήσουμε, εάν τυχόν καταχωρήσουμε 
την επομένη ημέρα της επίδοσης θα ξεκινήσει από τη μεθεπομένη.
Ακολούθως αναγράφουμε το ποσό στη διπλανή στήλη και διατηρούμε τσεκαρισμένη τη στήλη εφάπαξ.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Τα ποσά που αφορούν τοκοφορία μέχρι τις 31.12.2001 πρέπει να καταχωρούνται σε δραχμές. 
Τα ποσά μετά την 1.1.2002 καταχωρούνται σε ΕΥΡΩ. Το αποτέλεσμα όλων όμως θα υπολογίζεται και θα αναγράφεται σε ΕΥΡΩ. 
Σημειώνεται επίσης ότι για το διαχωρισμό των λεπτών από τα ΕΥΡΩ είτε τελεία καταχωρηθεί είτε κόμμα δεν έχει σημασία, 
αλλά πάντοτε θα εμφανίζεται κόμμα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ανάμεσα στα ψηφία των ακέραιων αριθμών (χιλιάδες, εκατομμύρια) δε βάζουμε τελεία. 
 
Εάν ολόκληρο το ποσό της απαίτησής μας δεν έχει την ίδια ημερομηνία έναρξης τοκοφορίας το κατανέμουμε σε τμήματα και αναγράφουμε 
ξεχωριστά κάθε επί μέρους ποσό στη σχετική στήλη και στη διπλανή στήλη αναγράφουμε την αντίστοιχη ημερομηνία έναρξης τοκοφορίας. 
Προσφέρεται η δυνατότητα για καταχώρηση μέχρι 30 επί μέρους ποσών και ημερομηνιών έναρξης τοκοφορίας.
Εάν ο οφειλέτης έχει καταβάλει τμήμα της οφειλής κατά τον ενδιάμεσο χρόνο, αναγράφουμε στο δεξιό παράθυρο την ημερομηνία της 
καταβολής και το ποσό της ενδιάμεσης καταβολής.
Προσφέρεται η δυνατότητα για καταχώρηση μέχρι 30 ενδιάμεσων καταβολών.
Στην περίπτωση που αναζητούνται και δικαστικά έξοδα (δικαστική δαπάνη, τέλος απογράφου,σύνταξη επιταγής κλπ.) αναγράφουμε το 
σύνολό τους στο επόμενο παράθυρο Δικαστικά έξοδα, στη στήλη ποσό και δίπλα την ημερομηνία από την οποία αρχίζει η τοκοφορία τους. 
Εφόσον και τα δικαστικά έξοδα είναι τοκοφόρα τσεκάρουμε το κουτάκι που βρίσκεται στη στήλη τοκοφορία.
 
Στην περίπτωση που η απαίτησή μας αφορά περιοδικές παροχές (διατροφές, μισθώματα κλπ.) επιλέγουμε το κυκλάκι στη στήλη περιοδ. 
παροχή και αναγράφουμε στη διπλανή στήλη τη συχνότητα της περιοδικότητας σε μήνες, δηλαδή 1, 3, 6 κλπ. Στη συνέχεια στις αριστερές 
στήλες αναγράφουμε το ποσό κάθε επιμέρους περιοδικής παροχής και την ημερομηνία έναρξης τοκοφορίας της. Προσφέρεται η δυνατότητα για 
καταχώρηση μέχρι 30 περιοδικών παροχών.
Μπορούμε επίσης να καταχωρήσουμε ενδιάμεσες καταβολές και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με τα προηγούμενα. 
Όταν θα έχουμε καταχωρήσει όλα τα δεδομένα μας, επιλέγουμε το κουμπί υπολογισμός και η εφαρμογή μας δίνει τα αποτελέσματα σε δύο παράθυρα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Συχνά οι περιοδικές παροχές έχουν επιδικασθεί από μία δικαστική απόφαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 24 μήνες, 
αλλά η εξόφληση θα γίνει μετά την πάροδο π.χ. άλλων επτά μηνών, για τους οποίους επίσης οφείλονται τόκοι. Εάν καταχωρηθεί ως ημερομηνία 
υπολογισμού κάποια ημερομηνία του 31ου μήνα, ο υπολογισμός θα είναι λάθος, επειδή το πρόγραμμα θα έχει υπολογίσει ως οφειλόμενες και τις 
περιοδικές παροχές των τελευταίων επτά μηνών, που όμως δεν οφείλονται. Για να υπολογισθούν σωστά οι τόκοι, πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστοί 
υπολογισμοί. Ο πρώτος θα γίνει με περιοδικές παροχές, θα αρχίζει από την εναρκτήρια ημερομηνία της τοκοφορίας και θα τελειώνει την αντίστοιχη
με τον αρχικό μήνα ημερομηνία του τελευταίου μήνα, π.χ. αν η διατροφή οφείλεται μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα, καταχωρούμε την 5η μέρα, αλλά το 
πρόγραμμα από μόνο του καθορίζει (χωρίς να είναι εμφανές στο χρήστη) ότι η τοκοφορία θα αρχίζει την 6η ημέρα επί μία διετία, δηλαδή από 6.4.2007, 
έως την προηγούμενη του τελευταίου μήνα της διετίας, δηλαδή 5.3.2009.  
Στη συνέχεια θα ακολουθεί ένας δεύτερος υπολογισμός, κατά τον οποίο καταχωρούμε ως οφειλόμενο ποσό το συνολικό κεφάλαιο που μας προέκυψε από 
τον προηγούμενο υπολογισμό και θα υπολογίσουμε την τοκοφορία από την επομένη της ημερομηνίας, στην οποία σταμάτησε ο προηγούμενος υπολογισμός, 
ως εφάπαξ παροχή. Το τελικό ποσό των τόκων θα αποτελείται από το άθροισμα των τόκων των δύο υπολογισμών.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Επίσης, εάν οφείλονται περιοδικές παροχές χωρίς χρονική συνέχεια, π.χ. διατροφή Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου, επειδή η εφαρμογή 
θα συνυπολογίζει και τους ενδιάμεσους μήνες, πρέπει για την κάθε μία παροχή να γίνεται χωριστός υπολογισμός.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Όταν η απόφαση αναφέρει ότι η τοκοφορία αρχίζει από την επίδοση της αγωγής, ενώ η περιοδική παροχή πρέπει να καταβάλλεται σε δήλη ημέρα 
και εφόσον ζητούνται περιοδικές παροχές προγενέστερες της ημερομηνίας επίδοσης, τότε οι προγενέστερες παροχές θα υπολογισθούν ως ενιαίο εφάπαξ ποσό, του 
οποίου η τοκοφορία θα αρχίζει από την επίδοση της αγωγής έως την ημερομηνία υπολογισμού  και στη συνέχεια οι υπόλοιπες μηνιαίες παροχές θα υπολογισθούν 
ως περιοδικές παροχές  μέχρι την προηγούμενη της αντίστοιχης δήλης ημέρας, κατά την οποία συμπληρώνεται ο αριθμός των μηνών, για τους οποίους επιδικάσθηκε 
η παροχή. Όταν δεν ζητούνται προγενέστερες της ημερομηνίας επίδοσης παροχές, η τοκοφορία του χρονικού διαστήματος από την επίδοση της αγωγής μέχρι την 
προηγουμένη της πρώτης δήλης ημέρας έναρξης τοκοφορίας των περιοδικών παροχών υπολογίζεται ως εφάπαξ παροχή.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Στο πρώτο παράθυρο μας δίνει το κεφάλαιο, τους τόκους, τα δικαστικά έξοδα, τους τόκους των δικαστικών εξόδων και το γενικό 
σύνολο. Εάν πρόκειται να εισπράξουμε το οφειλόμενο ποσό π.χ. από δημόσιο φορέα ή ασφαλιστική εταιρεία, επιλέγουμε το τετραγωνάκι στο πεδίο 
παρακράτηση φόρου 20%, οπότε υπολογίζεται αυτόματα και αφαιρείται το ποσό της παρακράτησης και μας δίνει το τελικό σύνολο χωρίς το ποσό της 
παρακράτησης της.
Όταν επιθυμούμε να δούμε την ανάλυση του υπολογισμού των τόκων, επιλέγουμε τη φράση Ανάλυση ποσών κατά περιόδους που βρίσκεται κάτω από το 
παράθυρο Αποτελέσματα, οπότε ανοίγει το δεύτερο παράθυρο με αναλυτική παρουσίαση των επί μέρους υπολογισμών των τόκων, ανάλογα με τις αυξοσημειώσεις 
των επιτοκίων.
 
Σημειώνουμε ότι κάθε ενδιάμεση καταβολή αφαιρείται πρώτα από τους τόκους και εάν εξαντληθούν αφαιρείται και από το κεφάλαιο.
Στο παράθυρο Ανάλυση ποσών κατά περιόδους εμφανίζεται σε κάθε στήλη το επιτόκιο που ισχύει για κάθε χρονικό διάστημα, οι αντίστοιχες ημέρες 
τοκοφορίας, οι τόκοι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, το κεφάλαιο και το σύνολο των τόκων, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά. Στην στήλη που εμφανίζεται 
η ενδιάμεση καταβολή, το ποσό της αφαιρείται από το μέχρι τότε σύνολο των τόκων, στη συνέχεια προστίθενται οι τόκοι του αντίστοιχου επιτοκίου μέχρι την 
ημερομηνία της καταβολής και έτσι σχηματίζεται το νέο ενδιάμεσο σύνολο.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ. Η ημερομηνία που τίθεται στο πεδίο "ημερομηνία απαίτησης" συνυπολογίζεται ως τοκοφόρος. 
Αν θέλουμε να μην υπολογίζεται, πρέπει να δίνουμε την ημερομηνία της προηγούμενης ημέρας από εκείνη κατά την οποία συντάσσεται η επιταγή ή γίνεται η 
εξόφληση.