ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1004/ΦΕΚ Β 38/11.01.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1003/ΦΕΚ Β 37/11.01.2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1002/ΦΕΚ Β 20/08.01.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.47/9/ΦΕΚ Β 4/04.01.2021

Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.42/6/ΦΕΚ Β 3/04.01.2021

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e - Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄ 1559).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ A.1304/ΦΕΚ Β 5871/31.12.2020

Καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής. Περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Λ 3340/ΦΕΚ Β 5858/31.12.2020

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Φορέα του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β2β/Γ.Π.84249/ΦΕΚ Β 5833/30.12.2020

Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57454/4982/ΦΕΚ Β 5816/30.12.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών» (Β΄ 1403), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62429/ΦΕΚ Β 5823/30.12.2020

Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.1.2021 έως και 31.3.2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2711/ΦΕΚ Β 5772/29.12.2020

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20065/ΦΕΚ Β 5771/29.12.2020

Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 49/ΦΕΚ Α 259/27.12.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α’ 213).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107/ΦΕΚ Α 258/27.12.2020

Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 48/ΦΕΚ Α 257/24.12.2020

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90719/ΦΕΚ Β 5718/24.12.2020

Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/ΦΕΚ Β 5717/24.12.2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 174955/Z1/ΦΕΚ Β 5716/24.12.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ΄/49300/1927/ΦΕΚ Β 5715/24.12.2020

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764/ΦΕΚ Α 256/23.12.2020

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.435.6/1/817380/Σ.558/ΦΕΚ Β 5624/21.12.2020

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763/ΦΕΚ Α 254/21.12.2020

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35467/ΦΕΚ Β 5600/21.12.2020

Παροχή διοικητικής πληροφόρησης και συνδρομής σε Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους εξωτερικού, από προξενικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών με τηλεδιάσκεψη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 89572/ΦΕΚ Β 5590/19.12.2020

Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ. 2/82222/ΔΠΚΓ/ΦΕΚ Α 253/18.12.2020

Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1274/ΦΕΚ Β 5577/17/12/2020

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1275/ΦΕΚ Β 5576/17.12.2020

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.49926/14976/ΦΕΚ Β 5517/17.12.2020

Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 325/2020/ΦΕΚ Α 252/16.12.2020

Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105/ΦΕΚ Α 250/15.12.2020

Τροποποίηση του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών».

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4761/ΦΕΚ Α 248/13.12.2020

Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4760/ΦΕΚ Α 247/11.12.2020

Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104/ΦΕΚ Α 246/11.12.2020

Eιδικά προσόντα απογραφής ναυτικών.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4759/ΦΕΚ Α 245/09.12.2020

Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 102/ΦΕΚ Α 244/07.12.2020

Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020)

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4758/ΦΕΚ Α 242/04.12.2020

Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/ΦΕΚ Β 5350/05.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ Α. 1264/ΦΕΚ 5345/04.12.2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9, καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/8/18-κ΄/ΦΕΚ 5344/04.12.2020

Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4757/ΦΕΚ Α 240/02.12.2020

Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 99/ ΦΕΚ Α 237/30.11.2020

Κατάργηση διατάξεων του β.δ. 152/1968 «Προϋποθέσεις υπολογισμού θαλάσσιας υπηρεσίας αποκτώμενης επί ναυαγοσωστικών, ρυμουλκών κλπ.» (Α' 44).

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4756/ΦΕΚ Α 235/26.11.2020

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ με αρ. Α. 1253/24.11.2020/ΦΕΚ Β 5180

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ4/Γ.Π. οικ. 74407/ΦΕΚ Β 5148

Αναγκαστική διάθεση κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας, εγκαταστάσεων και θαλάμων, στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32066 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 5123/19.11.2020

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184). 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4β/Γ.Π.οικ. 74404/ΦΕΚ Β 5104/19.11.2020

Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α ́ 227), καθώς και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19. 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47284/359/ΦΕΚ Β 5080/17.11.2020

Αντικατάσταση της υπ’αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A ́ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α ́ 177)» (Β ́ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β ́ 4581). 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 47166/1180/ΦΕΚ Β 5051/16.11.2020

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/8/18/ΦΕΚ Β. 5046/14.11.2020

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4745/ΦΕΚ Α 214/06.11.2020

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4738/ΦΕΚ Α 207/27.10.2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91/ΦΕΚ Α 206/27.10.2020

Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/ΦΕΚ Β 4709/23.10.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4736/ ΦΕΚ Α/200/20.10.2020

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28414 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 4506/13.10.2020

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Φακέλου Δικαιολογητικών (e-repository) και Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων Καταπτώσεων Δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 6472/ΦΕΚ Β 4487/12.10.2020

Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

 

ΝΟΜΟΣ 4735/ΦΕΚ Α 197/12.10.2020

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4734 / ΦΕΚ Α/196/8.10.2020

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 62407/ΦΕΚ Β 4386/5.10.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β' 3774), έως και τις 12.10.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/ΦΕΚ Β 4380/5.10.2020

Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/ΦΕΚ Β 4326/2.10.2020

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61939/ΦΕΚ Β 4325/2.10.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 3.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 97529/18-09-2020/ΦΕΚ Β 4317/2.10.2020

«Εθνικό Πρόγραμμα» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων-Σχέδιο δεύτερο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1220/ΦΕΚ Β 4263/30.9.2020

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39363/1537/ΦΕΚ Β 4262/30.9.2020

Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943/ΦΕΚ Β 4259/30.9.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3958).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 60936/ΦΕΚ Β 4258/30.9.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και την 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3952).

 

ΝΟΜΟΣ 4728 /ΦΕΚ Α/186/29.09.2020

Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞH ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 39/ΦΕΚ Α/185/30.09.2020

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624/ΦΕΚ Β 4138/26.9.2020

Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/ΦΕΚ Β 4134/25.9.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634/ΦΕΚ Β 4133/25.9.2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β' 3949).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 6177/ΦΕΚ Β 4126/24.9.2020

Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 29309/ΦΕΚ Β 4115/24.9.2020

Καταβολή ισόβιας μηνιαίας τιμητικής παροχής στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ7οικ. 37177/1459/ΦΕΚ Β 4111/24.9.2020

Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α' 148) για τις επιχειρήσεις -εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναφορικά με την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην ΝΑΤ.

 

NOMOΣ 4727/ ΦΕΚ Α/184/ 23.09.2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 104120 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 4095/23.9.2020

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

 

ΝΟΜΟΣ 4726 / ΦΕΚ Α/181/18.09.2020

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57598/ΦΕΚ Β 3994/17.9.2020

Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες προξενικές αρχές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 59766/ΦΕΚ Β 4048/21.9.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 33862/6-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (Β' 1699).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43255/ΦΕΚ Β 4049/21.9.2020

Αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 222/ΦΕΚ Β 4051/21.9.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/ 10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 3867).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56344/ΦΕΚ Β 3952/15.9.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56415/ΦΕΚ Β 3951/15.9.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56425/ΦΕΚ Β 3949/15.9.2020

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 217/ΦΕΚ Β 3948/15.9.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10425/ΦΕΚ Β 3947/15.9.2020

Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56327/ΦΕΚ Β 3921/14.9.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6-6-2020 έως και 9-7-2020» (Β' 2111), έως και τις 30-9-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1555/241482 / ΦΕΚ Β 3904 / 14.9.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β΄ 1865).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43252/ΦΕΚ Β 3871/10.9.2020

Παράταση της υπ' αρ. 2199/30-6-2020 (Β' 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: "Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α' 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α' 75) και άλλες διατάξεις»".

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55962/ΦΕΚ Β 3870/10.9.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55964/ΦΕΚ Β 3869/10.9.2020

Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 11.9.2020 έως και 25.9.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1201 / ΦΕΚ Β 3860 / 10.9.2020

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.49219/ΦΕΚ Β 3842/10.9.2020

Ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 120126/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 3882/12.9.2020

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18602/ΦΕΚ Β 3881/11.9.2020

Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169/ΦΕΚ Β 3879/11.9.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160/ΦΕΚ Β 3877/11.9.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο”΄ στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 73/ΦΕΚ Α/167/07.09.2020

Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4714/ΦΕΚ Α 148/31.07.2020

Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 / ΦΕΚ Β 3099 / 26.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1174/ΦΕΚ Β 3095/24.7.2020

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/ΦΕΚ Β 3088/24.7.2020

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β' 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98540 /Ζ1/ΦΕΚ Β 3073/23.7.2020

Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11677/ΦΕΚ Β 3073/23.7.2020

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 77616 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3072/23.7.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β' 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020(Β' 2198)και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β' 2697) όμοιες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46526/ΦΕΚ Β 3049/22.7.2020

Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75232 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3043/22.7.2020

Κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20530 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3030/21.7.2020

Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1161 / ΦΕΚ Β 3020 / 21.7.2020

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2133.3/41950/2020 / ΦΕΚ Β 2846 / 13.7.2020

Απόφαση καθορισμού εισιτηρίου διαφορετικού τύπου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17679 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 2845/13.7.2020

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 / ΦΕΚ Β 2798 / 11.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4703/ΦΕΚ Α/131/10.7.2020

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/ΦΕΚ Β 2773/8.7.2020

Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α' 92).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 / ΦΕΚ Β 2767 / 7.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10340/ΦΕΚ Β 2765/7.7.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 8825/12.6.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β' 2270)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 148/ΦΕΚ Β 2729/03.07.2020

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 68030/ΦΕΚ Β 2702/2.7.2020

Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4701/ ΦΕΚ Α/128/30.06.2020

Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 841/ΑΔ.6691/Σ.1205/ΦΕΚ Β 2595/26.6.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ. 841/38/26939/Σ.5184/ 23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 1119).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 82609/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 2686/1.7.2020

Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2020/ΦΕΚ Β 2556/25.6.2020

Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/321094/8334/ΦΕΚ Β 2551/25.6.2020

Αντικατάσταση της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/ 5900 (Β' 1938) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/04.06.2020 (Β' 2164) όμοια απόφαση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129 / ΦΕΚ Β 2547 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο design μέσω δράσεων και προγραμμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128 / ΦΕΚ Β 2546 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στα εικαστικά μέσω δράσεων και προγραμμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133 / ΦΕΚ Β 2545 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο video game development

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127 / ΦΕΚ Β 2544 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων

 

ΝΟΜΟΣ 4700 / ΦΕΚ Α 127 / 29.06.2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 24760/550/ΦΕΚ Β 2484/22.6.2020

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1154/ΦΕΚ Β 2482/22.6.2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1143/ΦΕΚ Β 2472/22.6.2020

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 38746/19.6.2020/ΦΕΚ Β 2456/20.6.2020

Εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 22.6.2020 έως και 15.7.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.251/77655/Α5/ΦΕΚ Β 2455/20.6.2020

Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1146/ΦΕΚ Β 2449/19.6.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β' 2219).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/ΦΕΚ Β 2448/19.6.2020

Έγκριση «Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΓ8/28662/ΦΕΚ Β 2424/18.6.2020

Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/ΦΕΚ Β 2420/18.6.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/ΦΕΚ Β 2401/17.6.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1153/ΦΕΚ Β 2399/17.6.2020

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 73111/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 2397/17.6.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β' 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9022/ΦΕΚ Β 2393/17.6.2020

Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 134/ΦΕΚ Β 2377/16.6.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5966/ΦΕΚ Β 2375/16.6.2020

Υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12γ/ΓΠοικ.21836/644/ΦΕΚ Β 2363/16.6.2020

Απόδοση νοσηλίου - τροφείου για ανασφάλιστα και άπορα άτομα που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.16393 /2020/ΦΕΚ Β 2337/15.6.2020

Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1130/ΦΕΚ Β 2335/15.6.2020

Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 48456/Α5/ΦΕΚ Β 2285/15.6.2020

Εξετάσεις - όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

 

ΝΟΜΟΣ 4690 / ΦΕΚ Α/104/30.05.2020

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4689/ΦΕΚ Α/103/27.5.2020

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α'99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.

 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 / ΦΕΚ Β 1867/16.5.2020

Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

 

Υπουργική Απόφαση οικ.18656/369 / ΦΕΚ Β 1865/16.5.2020

Επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

 

Υπουργική Απόφαση οικ. 18657/370 / ΦΕΚ Β 1863/15.5.2020

Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841).

 

Υπουργική Απόφαση  ΓΔΟΥ 101 / ΦΕΚ Β 1862/15.5.2020

Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́1645).

 

Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603 / ΦΕΚ Β 1861/15.5.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Υπουργική Απόφαση 57233/Υ1 / ΦΕΚ Β 1859/15.5.2020

Σύγχρονη εξ ́ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Υπουργική Απόφαση Α.1114 / ΦΕΚ Β 1858/15.5.2020

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α ́84).

 

Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 / ΦΕΚ Β 1857/15.5.2020

Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020.

 

Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 / ΦΕΚ Β 1856/15.5.2020

Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55591/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 1846/ 13.05.2020

Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519 / ΦΕΚ Β 1816/12.05.2020

Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1267 / ΦΕΚ Β 1805/12.05.2020

Καθορισμός δικαιολογητικών απόδειξης μείωσης τιμών και τρόπου είσπραξης προστίμων, του έργου «Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά», στο σκέλος των καυσίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.ΓΔ2/16764/106 / Β 1805/12.5.2020

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 16301/933 / ΦΕΚ Β 1802 /12.5.2020

Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188 ΦΕΚ Β 1800/11.05.2020

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911 / ΦΕΚ Β 1799/11.5.2020

Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης.

 

ΝΟΜΟΣ 4686 / ΦΕΚ Α/96/12.5.2020

Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4685 / ΦΕΚ Α/92/7.5.2020

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 01.05.2020 / ΦΕΚ Α/90/01.05.2020

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

 

Υπουργική Απόφαση 42523 / ΦΕΚ Β /1637/30.4.2020

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37445/9.4.2020 υπουργικής απόφασης «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75)» (Β’ 1270).

 

Υπουργική απόφαση Α Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 /ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.

 

Υπουργική Απόφαση 19160 / ΦΕΚ Β 1582/25.4.2020

Μερική άρση αναστολής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπουργείου Υγείας Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635/23.4.2020

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4684 / ΦΕΚ Α 86/25.04.2020

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.25771 / ΦΕΚ Β 1477/17.04.2020

Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο από 18.4.2020 έως 20.4.2020.

 

Υπουργική Απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763 / ΦΕΚ Β 1471/16.04.2020

Παράταση ισχύος της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/ 6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγεία ς (Β ́ 1178) έως και τις  28.4.2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 15687/282 / ΦΕΚ Β 1468/16.04.2020

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23136 / ΦΕΚ Β 1467/16.04.2020

Διαδικασία ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και διαδικασία αποζημίωσης των Μονάδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1091 / ΦΕΚ Β 1466/16.04.2020

Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ- ξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β ́ 1135).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9192 ΕΞ 2020 / ΦΕΚ Β 1466/16.04.2020

Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38886 / ΦΕΚ Β 1458/16.04.2020

Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39162 ΕΞ 2020 / ΦΕΚ Β 1457/16.04.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14638/Δ1. 4991 / ΦΕΚ Β 1424/15.04.2020

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β ́/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 25305 / ΦΕΚ Β/1421/15.04.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.25139 / ΦΕΚ Β/1420/15.04.2020

Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β ́ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.25134  / ΦΕΚ Β/1419/15.04.2020

Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00.