ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ 469/ΦΕΚ Β 3887/22.10.2019

Καθιέρωση ενιαίου τύπου ηλεκτρονικού αρχείου για την καταγραφή των υποθέσεων που χειρίζεται κάθε Λειτουργός του ΝΣΚ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/ΦΕΚ Β 3847/17.10.2019

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1367/ΦΕΚ Β 3825/16.10.2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β'3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β' 1982) όμοια απόφαση και ισχύει.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80000/30705/Δ.16/778/2019

Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1365/ΦΕΚ Β 3615/30.9.2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43400/3824/ΦΕΚ Β 3615/30.9.2019

Παράταση προθεσμίας του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3219/ΦΕΚ Β 3569/25.9.2019

Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/9/ΦΕΚ Β 3567/24.9.2019

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-03.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 145832/Δ2/ΦΕΚ Β 3567/24.9.2019

Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γενικού Λυκείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.2/146490/Α5/ΦΕΚ Β 3557/23.9.2019

Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.153/146145/Α5/ΦΕΚ Β 3557/23.9.2019

Τροποποίηση της Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β7 2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9.4877/ΦΕΚ Β 3396/5.9.2019

Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 61583/2723/ΦΕΚ Β 3377/2.9.2019

Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚΒ'/3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 424/ΦΕΚ Β 3377/2.9.2019

Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/ΦΕΚ Β 3373/31.8.2019

Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4625/ ΦΕΚ Α/139/31.8.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1329/ΦΕΚ Β 3367/30.8.2019

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')».

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4624/ΦΕΚ Α/137/29.8.2019

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4623/ΦΕΚ Α/134/9.8.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4622/ΦΕΚ Α/133/7.8.2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/3/24.07.2019/ΦΕΚ Β 3138/7.8.2019

Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" - Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών - Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β' 1390).

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 110/29.07.2019/ΦΕΚ Β 3104/2.8.2019

Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 109/29.07.2019/ΦΕΚ Β 3103/2.8.2019

Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4621/ΦΕΚ Α/128/31.7.2019

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α' 73) και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2019/ΦΕΚ Β 2933/12.7.2019

Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1235/ΦΕΚ Β 2926/12.7.2019

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1236/ΦΕΒ Β 2713/2.7.2019

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1978/157498/ΦΕΚ Β 2710/2.7.2019

Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29164/755/ΦΕΚ Β 2686/2.7.2019

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49207 ΦΕΚ Β΄/2590/27.6.2019

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/οικ.28303/1153/ΦΕΚ Β 2558/27.6.2019

Καθορισμός απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προσώπου ως επαγγελματία επιτρόπου, τα κωλύματα, καθορισμός αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά επαγγελματία επίτροπο, τεχνικές λεπτομέρειες εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσής τους, καθώς και της τακτικής αξιολόγησης τους, είδος, όροι, περιεχόμενο της σύμβασης, αμοιβή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.420/7/41073/Σ.10628/ΦΕΚ Β 2479/24.6.2019

Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Φ.421.4/4/216913 Σ.4045/ΦΕΚ Β 2477/24.6.2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/οικ.26943/1073/ΦΕΚ Β 2474/24.6.2019

Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 31742/1705/ΦΕΚ Β’ 2469/24.6.2019

Έκδοση και χρήση παραβόλου για τη χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28153/276/ΦΕΚ Β 2466/21.6.2019

Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 (Α' 89).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9.3761/ΦΕΚ Β 2466/21.6.2019

Τροποποίηση της 8.7847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β' 3013).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ2α/οικ.46350/ΦΕΚ Β 2463/21.6.2019

Καθορισμός των βασικών αρχών και προδιαγραφών, των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων του άρθρου 58 του ν. 4139/2013 (Α’ 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2152.20/43267/ΦΕΚ Β 2452/21.6.2019

Ρύθμιση θεμάτων περί εισόδου στην ή εξόδου από τη χώρα και μεταφοράς σε ή από πλοίο όπλων και πυρομαχικών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του Μέρους Α' του ν. 4058/2012 (Α' 63) από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46111/ΦΕΚ Β 2439/20.6.2019

Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46021/ΦΕΚ Β 2401/19.6.2019

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46020/ΦΕΚ Β 2401/19.6.2019

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.13411/ΦΕΚ Β 2399/19.6.2019

Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/οικ.26945/1074/ΦΕΚ Β 2399/19.6.2019

Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1β/Γ.Π.οικ. 43457/ΦΕΚ Β 2365/18.6.2019

Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης, διαδικασίες ανάπτυξης, κριτήρια, δείκτες και διαδικασία αξιολόγησης, και εποπτεία των «Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων.»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26034/695/ΦΕΚ Β 2362/18.6.2019

Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1223/ΦΕΚ Β 2357/18.6.2019

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 107/ΦΕΚ Β 2355/18.6.2019

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984/ΦΕΚ Β 2344/18.6.2019

Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1510/ΦΕΚ Β 2332/14.6.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων βουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45379/ΦΕΚ Β 2329/14.6.2019

’σκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45378/ΦΕΚ Β 2328/14.6.2019

’σκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61654/ΦΕΚ Β 2324/14.6.2019

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β' 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ΕΥΡΩ) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α' 62)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65685 ΕΞ 2019/ΦΕΚ Β 2316/13.6.2019

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ9/46447/2397/ΦΕΚ Β 2303/12.6.2019

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»

 

Αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Β/20490

Καθιέρωση του ύψους προστίμου ανά παράβαση της Αερολιμενικής Διάταξης αριθμ. 2.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613/ΦΕΚ Β’ 2279/11.6.2019

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε ’τομα με Αναπηρίες για το έτος 2019 .

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 158/2/10.05.2019/ΦΕΚ Β 2278/11.6.2019

Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις για την πολιτική αποδοχών και υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 3 και του άρθρου 75 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις δημοσιοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 450 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 (EBA/GL/2015/22).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/ΦΕΚ Β 2289/11.6.2019

Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3α/Γ.Π.οικ.44338/ΦΕΚ Β 2289/11.6.2019

Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.122.1/72/88553/Ζ2/ΦΕΚ Β 2271/11.6.2019

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 56/ΦΕΚ Α/ 97/11.6.2019

Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

 

NOMOΣ 4620/ΦΕΚ Α/96/11.6.2019

Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

NOMOΣ 4619/ΦΕΚ Α/95/11.6.2019

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.

 

NOMOΣ  4618/ΦΕΚ Α/89/10.6.2019

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 43618/1925/ΦΕΚ Β 2251/10.6.2019

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ψηφιακού Μητρώου του άρθρου 18 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών των άρθρων 13 και 20 του ν. 4530/2018 (Α' 59).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7320/ΦΕΚ Β 2238/10.6.2019

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» - Δομημένο πρωτόκολλο εξέτασης ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 34054 οικ./Φ.321/ΦΕΚ Β 2237/10.6.2019

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης των χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών φορέων, των σχετικών με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και του τρόπου απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των χρηματικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώματα τρίτων, του τύπου των πιστοποιητικών, των σχετικών με την επιστροφή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, των απαιτούμενων ηλεκτρονικών διαδικασιών και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-6 του ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 260).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/7433/ΦΕΚ Β 2219/10.6.2019

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521/ΦΕΚ Β 2218/8.6.2019

Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α' βαθμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43650/ΦΕΚ Β 2213/8.6.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90271/Κ1/ΦΕΚ Β 2132/6.6.2019

Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 88264/Θ2/ΦΕΚ Β 2122/6.6.2019

Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Α' του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α) στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/0011294/ΦΕΚ Β 2104/5.6.2019

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1210/ΦΕΚ Β 2091/5.6.2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α'), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42863/438/ΦΕΚ Β 2040/4.6.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1211/ΦΕΚ Β 2007/31.5.2019

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 79942/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 2005/31.5.2019

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. Α 26380/1145/ΦΕΚ Β 1958/30.5.2019

Τροποποίηση της 19800/1982 (Β΄ 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1197/ΦΕΚ Β 1911/28.5.2019

Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α' 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/80988/Α5/ΦΕΚ Β’ 1867/27.5.2019

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2019-2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1201/ΦΕΚ Β 1861/24.5.2019

Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (ΦΕΚ 353/Β'/2019).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1196/ΦΕΚ Β 1762/20.5.2019

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33862/ΦΕΚ Β 1699/16.5.2019

Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΝΟΜΟΣ 4611 ΦΕΚ Α/73/17.5.2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37029/ΦΕΚ Β 1695/15.5.2019

Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37025/ΦΕΚ Β 1695/15.5.2019

Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) όλων των Νομών, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37013/ΦΕΚ Β 1695/15.5.2019

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37011/ΦΕΚ Β 1694/15.5.2019

Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών (μέλη της Κεντρικής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών άρθρου 12 του ν. 1427/1984), για την πρόσθετη εκλογική εργασία τους, κατά τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37008/ΦΕΚ Β 1694/15.5.2019

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 48652/2019/ΦΕΚ Β 1691/15/5/2019

Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.21192/624/ΦΕΚ Β 1690/15.5.2019

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 72647/Ζ1/ΦΕΚ Β 1688/15.5.2019

Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β' 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 352/2019/ΦΕΚ Β 1606/10.5.2019

Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1185/ΦΕΚ Β 1591/9.5.2019

Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1243/ΦΕΚ Β 1560/8.5.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35305/ΦΕΚ Β 1562/8.5.2019

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 181752/2052/ΦΕΚ Β 1525/7.5.2019

Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12609 Φ.700.18/ΦΕΚ Β 1514/7.5.2019

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 34007/ΦΕΚ Β 1510/6.5.2019

Καθορισμός του αριθμού εποπτών εκλογών και των προθεσμιών για το διορισμό και την άφιξη αυτών και των γραμματέων τους στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή, για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33697/ΦΕΚ Β 1501/3.5.2019

Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην 29745/18.04.2019 (Β' 1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας Νομού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 29122/314/ΦΕΚ Β 1485/3.5.2019

Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 30116/1324/ΦΕΚ Β 1500/3.5.2019

Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (Β' 3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47158/ΦΕΚ Β 1498/3.5.2019

Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ν. 4605/2019 (Α' 52) «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7471/ΦΕΚ Β 1479/3.5.2019

Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4609/ΦΕΚ Α/67/3.5.2019

Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ 81/ΦΕΚ Β 1397/22.4.2019

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018 (Α' 5).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1148/ΦΕΚ Β 1396/22.4.2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9.2352/ΦΕΚ Β 1395/22.4.2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 8.7847/25.7.2018 (ΦΕΚ Β' 3013) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π. οικ. 24768/ΦΕΚ Β 1373/22.4.2019

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1166/ΦΕΚ Β 1459/30.4.2019

Παράταση του χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 26η Απριλίου 2019, δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1169/ΦΕΚ Β 1459/30.4.2019

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών, εισφορών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1168/ΦΕΚ Β 1458/30.4.2019

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31335/ΦΕΚ Β 1453/25.4.2019

’σκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42112 ΕΞ 2019

Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30296/ΦΕΚ Β 1410/23.4.2019

Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019, που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/16/10.04.2019

Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο"- Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών- Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων-Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29745/ΦΕΚ Β 1366/19.4.2019

Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επιτροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8200/0 – 181623/ΦΕΚ Β 1357/19.4.2019

Τεχνικές Προδιαγραφές νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

 

ΝΟΜΟΣ 4608/ΦΕΚ Α/66/25.4.2019

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4607/ΦΕΚ Α/65/24.4.2019

Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 38/ΦΕΚ Α/64/24.4.2019

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π.οικ.27349 / ΦΕΚ Β/1335/18.4.2019

Εκπαίδευση στην Ιατρική Ειδικότητα της Οφθαλμολογίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 27651 / ΦΕΚ Β 1304/16.4.2019

Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27212/ΦΕΚ Β 1305/16.4.2019

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25436/ΦΕΚ Β 1303/16.4.2019

Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1116/ΦΕΚ Β 1292/16.4.2019

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 2014 (179 Β) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13148/515/ΦΕΚ Β 1279/15.4.2019

Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π./Δ12/οικ. 13737/304/ΦΕΚ 1230/11.4.2019

Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιωσάντων ανασφαλίστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982, όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον ν. 4093/2012.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49462/538/18/ΦΕΚ Β 1172/9.4.2019

Επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39100/ΦΕΚ Β 1167/8.4.2019

Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α' 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24923/ΦΕΚ Β 1166/8.4.2019

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39095/ΦΕΚ Β 1165/8.4.2019

Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11 οικ. 13734/538/ΦΕΚ Β 1163/8.4.2019

Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικών και Εθνικών Μητρώων Ανηλίκων, Αναδοχής και Υιοθεσίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12/ΓΠοικ.13107/283/ΦΕΚ Β 1160/8.4.2019

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24569/ ΦΕΚ Β 1151/5.4.2019

Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24582/ΦΕΚ Β 1150/5.4.2019

Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 κ.λπ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24567/ΦΕΚ Β 1150/5.4.2019

Καθορισμός έντυπης αφίσας που επικολλάται στις κάλπες και στα ειδικά διαχωρίσματα (παραβάν) ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών, των Κοινοτικών και Περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24370/ΦΕΚ Β 1150/5.4.2019

Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/43914/Α5/ΦΕΚ Β 1118/4.4.2019

Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (Β' 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α' 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α' 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/43688/Α5/ΦΕΚ Β 1118/4.4.2019

Τροποποίηση της Φ.253/142542/Α5/2017 (Β' 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α' 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α' 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24144/ΦΕΚ Β 1114/3.4.2019

Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019, καθώς και τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.9907/2019/ΦΕΚ Β 1106/3.4.2019

Έκδοση μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α'), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23002/ΦΕΚ Β 1095/2.4.2019

Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 48190/E1/ΦΕΚ Β 1088/2.4.2019

Καθορισμός ακαδημαϊκών προσόντων μοριοδότησης και μοριοδότηση αυτών για την επιλογή των εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του ν. 4589/2019 (Α' 13).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΒ4Δ/οικ. 8491/ΦΕΚ Β 1080/2.4.2019

Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείων ΕΟΠΥΥ.

 

ΝΟΜΟΣ 4605 / ΦΕΚ Α/52/1.4.2019

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1104/ΦΕΚ Β 1059/29.3.2019

Ορισμός του τύπου και περιεχομένου του εντύπου Μ12 «Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών» και λοιπές διατάξεις ως προς την υποβολή του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22590/ΦΕΚ Β 1057/29.3.2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22339/ΦΕΚ Β 1056/29.3.2019

Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του ν. 3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22141/ΦΕΚ Β 1056/29.3.2019

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 19111/192 / ΦΕΚ Β/1003/26.3.2019

Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

 

ΝΟΜΟΣ 4604 ΦΕΚ Α/50/26.3.2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1100/ ΦΕΚ 951 Β/20.3.2019

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1099/ΦΕΚ Β 949/20.3.2019

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4603/ ΦΕΚ Α/48/14.3.2019

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4602 ΦΕΚ Α/45/9.3.2019

Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4601/ΦΕΚ Α 44/9.3.2019

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4600/ΦΕΚ Α 43/9.3.2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1050/ΦΕΚ Β 735/4.3.2019

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 67262/2140/ΦΕΚ Β 732/4.3.2019

Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και των ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα με της υποπεριπτώσεις δδ) και εε) περίπτωσης β) της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013, για τα έτη 2019-2022.

 

Αριθμ. οικ. 7135/81 ΦΕΚ Α 714/1.3.2019

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρή σης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 111/ΦΕΚ Β 715/1.3.2019

Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 4Β της αρ. 2/1.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ - Α.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4599 ΦΕΚ Α/40/4.3.2019

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4596 ΦΕΚ Α/32/26.02.2019

Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ' αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, III) Τροποποίηση του ν. 3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, IV) Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI) Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8480/289/ΦΕΚ Β 620/26.2.2019

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12499/ΦΕΚ Β 615/26.2.2019

Καθορισμός του τύπου των καλπών και των ειδικών διαχωρισμάτων (παραβάν) για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11535/ΦΕΚ Β 614/26.2.2019

Μείωση ποσοστού χρηματοδότησης του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των Ο.Τ.Α.».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3651/ΦΕΚ Β 528/21.2.2019

Τροποποίηση της οικ.12205/16-8-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οίκ. 6312/365/ΦΕΚ Β 511/20.2.2019

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 30.7.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/23170/Α5/ΦΕΚ Β 504/20.2.2019

Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α' 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4591/ΦΕΚ Α 19/12.2.2019

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1041/ΦΕΚ Β 353/11.2.2019

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και τωνδικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2357 οικ./ΦΕΚ Β 327/8.2.2019

Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, άθλησης, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, δημιουργικής απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τους κρατουμένους στα Καταστήματα Κράτησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192/ΦΕΚ Β 326/8.2.2019

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6033/ΦΕΚ Β 279/7.2.2019

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6030/ΦΕΚ Β 279/7.2.2019

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6026/ΦΕΚ Β 279/7.2.2019

Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για τις Περιφερειακές εκλογές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6022/ΦΕΚ Β 279/7.2.2019

Καθορισμός διαστάσεων και ειδικού έντυπου γνωρίσματος των εκλογικών φακέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη δημάρχων, δημοτικών συμβούλων καθώς και την ανάδειξη συμβούλων και προέδρων κοινοτήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6018/ΦΕΚ Β 279/7.2.2019

Καθορισμός διακριτικού γνωρίσματος των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6009/ΦΕΚ Β 279/7.2.2019

Καθορισμός διαστάσεων λευκών ψηφοδελτίων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών.

 

Εγκύκλιος 51230/0092/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

 

Εγκύκλιος Φ.10141/41565/1762/2019

Χρόνος ασφάλισης σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1034/ΦΕΚ Β 175/31.1.2019

Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1033 /ΦΕΚ Β 163/30.1.2019