ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1058 ΦΕΚ Β 459/26.03.2015

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/ΦΕΚ Α 34/23.03.2015

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

 

ΝΟΜΟΣ 4321 ΦΕΚ Α 32/21.03.2015

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4320/ΦΕΚ Α 29/19.3.2015

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1051 ΦΕΚ Β 373/18.3.2015

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΙΚ 0003158 ΕΞ 2015/ΦΕΚ B 373/18.3.2015.

Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων και επένδυση κεφαλαίων και χρηματικών διαθεσίμων ΤΧΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 746/034/ΦΕΚ Β 289/25.02.2015

Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1015/ΦΕΚ Β 245/17.02.2015

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1020/ΦΕΚ Β 225/17.02.2015

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας: α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1017/ΦΕΚ Β 222/17.02.2015

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1040/ΦΕΚ Β 215/10.02.2015

Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα.

 

ΠΟΛ 1034/ΦΕΚ Β 206/30.01.2015

Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24/ΦΕΚ Α 20/27.01.2015

Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Y6/ΦΕΚ Β 204/27.01.2015

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ5/ΦΕΚ Β 204/27.01.2015

Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.51010/οικ.1893/15/ΦΕΚ Β 178/23.01.2015

Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3326/212/ΦΕΚ Β 158/22.01.2015

Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98246/14/ΦΕΚ Β 139/22.01.2015

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1010/ΦΕΚ Β 139/22.01.2015

Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5921/ΦΕΚ Β 92/20.01.2015

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν. 4224/2013 (Α' 288)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4α/Γ.Π. 3567/ΦΕΚ Β 79/19.01.2015

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών - τριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 51010/16198/651/ΦΕΚ Β 78/19.01.2015

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ με το οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 18 παρ. 1α της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ - συμπλήρωση του άρθρου 1 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462/Β/17.04.2003) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1007/ΦΕΚ Β 73/16.01.2015

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4837/ΦΕΚ Β 66/16.01.2015

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1397/ΦΕΚ Β 64/16.01.2015

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1011/ΦΕΚ Β 56/15.01.2015

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 6/14.01.2015

Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1573/ΦΕΚ Β 25/13.01.2015

Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1572/ΦΕΚ Β 25/13.01.2015

Καθορισμός ποσού της εκλογικής χρηματοδότησης των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 824/ΦΕΚ Β 24/13.01.2015

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51774/ΦΕΚ Β 23/13.01.2015

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκάστοτε γενικών βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 357/ΦΕΚ Β 20/12.01.2015

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 894/13/ΦΕΚ Β 18/12.01.2015

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 219/ΦΕΚ Β 14/12.01.2015

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 827/ΦΕΚ Β 11/09.01.2015

Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 216/ΦΕΚ Β 10/09.01.2015

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.66224/2014/ΦΕΚ Β 7/08.01.2015

Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 241/ΦΕΚ Β 6/07.01.2015

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51793/ΦΕΚ Β 5/07.01.2015

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1002/ΦΕΚ Β 3/05.01.2015

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1004/ΦΕΚ Β 2/02.01.2015

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51569/ΦΕΚ Β 1/02.01.2015

Ασκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.800/246/139965 Σ.3310/ΦΕΚ Β 3675/31.12.2014

Προμήθειες Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) και ’λλων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στον Χώρο της Υγείας Εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής ’μυνας (ΥΠΕΘΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ5α/64352/10310/ΦΕΚ Β 3654/31.12.2014

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 212873/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 3585/31.12.2014

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών ιδιωτικών σχολείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98535/ΦΕΚ Β 3578/31.12.2014

Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.

 

ΝΟΜΟΣ 4316/ΦΕΚ Α 270/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4315 ΦΕΚ Α 269/24.12.2014

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4314/ΦΕΚ Α 265/23.12.2014

Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3724/162303/ΦΕΚ Β 3438/22.12.2014

Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/ΦΕΚ Β 3411/19.12.2014

Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα.

 

ΝΟΜΟΣ 4313/ΦΕΚ Α 261/17.12.2014

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 17/12/2014/ΦΕΚ Α 262/17.12.2014

Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/Γ.Π/36831/ΦΕΚ Β 3373/16.12.2014

Οροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης.

 

ΝΟΜΟΣ 4312/ΦΕΚ Α 260/12.12.2014

Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/89277/ΔΠΔΑ/ΦΕΚ Β 3316/10.12.2014

Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλητων χρηματικών παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α' 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11.1/6343/ΦΕΚ Β 3295/09.12.2014

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

 

ΝΟΜΟΣ 4310/ΦΕΚ Α 258/08.12.2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 12997/145/Φ.15/ΦΕΚ Β 3284/08.12.2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1247/ΦΕΚ Β 3268/05.12.2014

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα σεισμόπληκτα ακίνητα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας για τα έτη 2014 και 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.42156/2955/ΦΕΚ Β 3234/02.12.2014

Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 10566/ΦΕΚ Β 3223/02.12.2014

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία.

 

ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 88588 ΦΕΚ 3156/Β/24.11.2014

Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον ’ρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

 

ΝΟΜΟΣ 4307/ΦΕΚ Α 246/15.11.2014

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης -Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περιμέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ) και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1245/ΦΕΚ Β 3128/21.11.2014

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β') «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α'/31.10.2014)».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΓ8/65456/24.9.2014 ΦΕΚ 3139/Β/21.11.2014

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130181/25843/ΦΕΚ 3142/Β/21.11.2014

Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 58211/2014/ΦΕΚ Β 3119/20.11.2014

Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 56885/ΦΕΚ Β 3107/19.11.2014

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 44337/ΦΕΚ Β 3095/18.11.2014

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 31143/11.08.2014 (Β'2263) όμοιας απόφασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.2/88380/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 3093/18.11.2014

Καταβολή διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ2/88371/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 3093/18.11.2014

Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1240/ΦΕΚ Β 3087/17.11.2014

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1239/ΦΕΚ Β 3087/17.11.2014

Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π. 0001413 ΕΞ 2014/Β.1964/ΦΕΚ Β 3067/14.11.2014

Ρύθμιση επιτοκίων δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έχουν ενταχθεί στις υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθ. 15075/Β657/5-4-2006 (447 Β'/12-4-2006), 15077/Β658/5-4-2006 (447 Β'/12-4-2006) και 36579/Β1666/27-8-2007 (1740 Β/30.8.2007) του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3γ/οικ.96176/ΦΕΚ Β 3040/11.11.2014

Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1236/ΦΕΚ Β 3033/10.11.2014

Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39892/ΓΔ1.2/ΦΕΚ Β 3018/07.11.2014

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 152/ΦΕΚ 240/Α/5.11.2013

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51738/ΦΕΚ Β 2947/03.11.2014

Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4305/ΦΕΚ Α 237/31.10.2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 80423/ΦΕΚ Β 2923/30.10.2014

Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 146896/ΦΕΚ Β 2878/27.10.2014

Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4000/4/57-ια'/ΦΕΚ Β 2870/24.10.2014

Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών.

 

ΝΟΜΟΣ 4304/ΦΕΚ Α 234/23.10.2014

Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ4-14913/ΦΕΚ Β 2868/23.10.2014

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική διαχείριση υποβολής εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης σήματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11434/17/10/2014/ΦΕΚ Β 2850/22.10.2014

Καθορισμός όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν με χρηματοδότηση από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου επιχορήγησης «Υποτροφίες σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια και οργανισμούς των δοτριών χωρών, στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21185/ΦΕΚ Β 2840/22.10.2014

Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1221/ΦΕΚ Β 2822/21.10.2014

Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 - Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1230/ΦΕΚ Β 2820/21.10.2014

Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β') «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/35889/2582/ΦΕΚ Β 2795/17.10.2014

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8002/32/221-α/ΦΕΚ Β 2787/17.10.2014

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/87340/ΦΕΚ Β 2774/16.10.2014

Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν. 4213/2013).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1217/ΦΕΚ Β 2698/09.10.2014

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/B') αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.10060/15858/606/ΦΕΚ Β 2665/08.10.2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α' 235).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 7791/Α314/ΦΕΚ Β 2658/08.10.2014

Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές Καταστροφές.

 

ΝΟΜΟΣ 4302/ΦΕΚ Α 225/08.10.2014

Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4301/ΦΕΚ Α 223/07.10.2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ 1219/06.10.2014

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ 1218/03.10.2014

ΘΕΜΑ: «Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών»

 

ΝΟΜΟΣ 4297/ΦΕΚ Α 215/02.10.2014

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1214/ΦΕΚ Β 2601/30.09.2014

Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1212/ΦΕΚ Β 2602/30.09.2014

Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/49954/0026/ΦΕΚ Β 2525/23.09.2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1209/ΦΕΚ Β 2505/22.09.2014

Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.

 

ΝΟΜΟΣ 4286/ΦΕΚ Α 194/19.09.2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 141641/Γ2/ΦΕΚ Β 2470/16.09.2014

Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/79323 ΦΕΚ Β 2459/16.09.2014

Καθορισμός των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγουμένη έγκριση (άρθρο 8 του Νόμου 4213/2013).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 42575 ΦΕΚ Β 2440/15.06.2014

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 42554 ΦΕΚ Β 2440/15.09.2014

Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).

 

ΝΟΜΟΣ 4285/ΦΕΚ Α 191/10.09.2014

Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4284/ΦΕΚ Α 190/10.09.2014

Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

 

ΝΟΜΟΣ 4283/ΦΕΚ Α 189/10.09.2014

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/76908/ΦΕΚ Β 2425/11.09.2014

Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. A42074/3252/ΦΕΚ Β 2402/09.09.2014

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης εμπορικών διαφημίσεων στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

 

ΝΟΜΟΣ 4282/ΦΕΚ Α 182/29.08.2014

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

 

Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Β 2289/27.8.2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 116/Θέμα 1 της 25-8-2014)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π./οικ.4963/ΦΕΚ Β 2308/27.08.2014

Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58289/ΦΕΚ Β 2273/25.08.2014

Ασκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ10γ/Γ.Π οικ. 70354/ΦΕΚ Β 2273/25.08.2014

Απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών που έχουν εγγραφεί σε ιατρικές σχολές ημεδαπής ή αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/ΦΕΚ Α 162/20.08.2014

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 2215/13.08.2014

Συμπλήρωση της υπ' αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ Β 1867) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 26182/510/ΦΕΚ Β 2178/08.08.2014

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 

ΝΟΜΟΣ 4281 ΦΕΚ Α 160/08.08.2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4280/ΦΕΚ Α 159/08.08.2014

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4279/ΦΕΚ Α 158/08.08.2014

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Αγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17910/1225/ΦΕΚ Β 2129/04.08.2014

Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών.

 

ΝΟΜΟΣ 4278/ΦΕΚ Α 157/04.08.2014

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4277/ΦΕΚ Α 156/01.08.2014

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/ΦΕΚ Β 2090/31.07.2014

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

 

ΝΟΜΟΣ 4276 ΦΕΚ Α 155/30.07.2014

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1185/ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1184/ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014

Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1183/ΦΕΚ Β 2049/29.07.2014

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3366) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 115561/Β7/ΦΕΚ Β 2027/25.07.2014

Καθορισμός όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας κατ' εφαρμογή της από 12-6-2014 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ)- έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/53213/0022/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014

Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β' 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1182 ΦΕΚ Β 2025/25.07.2014

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/108930/Β6/ΦΕΚ Β 2016/24.07.2014

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του ΑΠΘ (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/108929/Β6 ΦΕΚ Β 2016/24.07.2014

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%).

 

ΝΟΜΟΣ 4275/ΦΕΚ Α 149/15.07.2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1176 ΦΕΚ Β 1909/15.07.2014

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1175 ΦΕΚ Β 1909/15.07.2014

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4274/ΦΕΚ Α 147/14.07.2014

Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4273/ΦΕΚ Α 146/11.07.2014

Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΝΟΜΟΣ 4272/ΦΕΚ Α 145/11.07.2014

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3910/ΦΕΚ Β 1829/05.07.2014

Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του δυναμικού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε άλλης συναφούς διαδικασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3909/ΦΕΚ Β 1829/05.07.2014

Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εργαζομένων των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ 477/ΦΕΚ Β 1828/05.07.2014

Πολιτική κινητοποίηση των εργαζομένων στις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και εξουσιοδότηση Υπουργών να προβούν σε επίταξη των υπηρεσιών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών των εταιριών Δ.Ε.Η. Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΥβ/Γ.Π.οικ. 57483 ΦΕΚ Β 1804/02.07.2014

Τεχνικές προδιαγραφές για την δημιουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1169/ΦΕΚ Β 1780/30.06.2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.

 

ΝΟΜΟΣ 4270/ΦΕΚ Α 143/28.06.2014

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4269/ΦΕΚ Α 142/28.06.2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/ΦΕΚ Β 1753/28.06.2014

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».

 

ΝΟΜΟΣ 4268/ΦΕΚ 141/27.06.2014

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/15683/0026/ΦΕΚ Β 1725/27.06.2014

Καθορισμός δικαιολογητικών για δαπάνες μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1168/ΦΕΚ Β 1724/27.06.2014

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1119/2014 AYO (ΦΕΚ Β'1035/ 25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2014/ΦΕΚ Β 1718/26.06.2014

Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 426/27.06.2014

«Επικόλληση ενσήμων Δικηγόρων υπέρ του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.)».

 

ΝΟΜΟΣ 4267/ΦΕΚ Α 137/12.06.2014

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.30825 ΦΕΚ Β 1528/06.06.2014

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49516 ΦΕΚ Β 1511/06.06.2014

Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 50510 ΦΕΚ Β 1478/06.06.2014

Όροι Συνεργασίας Μεταξύ Φαρμακευτικών Εταιρειών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1153 ΦΕΚ 1432/04.06.2014

Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81 ΦΕΚ Α 125/29.05.2014

Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1144/ΦΕΚ Β 1374/29.05.2014

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 883) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80000/9964/400/ΦΕΚ Β 1373/29.05.2014

Αύξηση της τακτικής μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) κατά ποσοστό 40%.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1156/ΦΕΚ Β 1370/29.05.2014

Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ:1147/ΦΕΚ Β 1357/28.05.2014

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1146/ΦΕΚ Β 1369/29.05.2014

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου.

2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5185/ΦΕΚ Β 1316/23.05.2014

Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1149/ΦΕΚ Β 1299/22.05.2014

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1148/ΦΕΚ Β 1299/22.05.2014

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 3966/ΦΕΚ Β 1267/19.05.2014

Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 19543/ΦΕΚ Β 1240/15.05.2014

Συμπλήρωση της με αριθμό 15960/9.5.2014 κοινής υπουργικής απόφασης και καθορισμός της εκλογικής αποζημίωσης των οριζομένων σε αυτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ5Α 1075658 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 1239/15.05.2014

Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19550/ΦΕΚ Β 1238/15.05.2014

Τροποποίηση της αριθμ. 18989/10.5.2014 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών περί καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18998/ΦΕΚ Β 1235/15.05.2014

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης Μαΐου 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18997/ΦΕΚ Β 1235/15.05.2014

Γραμματείς εφορευτικών επιτροπών για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

 

ΝΟΜΟΣ 4264/ΦΕΚ Α 118/15.05.2014

Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4263/ΦΕΚ Α 117/14.05.2014

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/367/8411/ΦΕΚ Β 1219/14.05.2014

Κατανομή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών έτους 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2014/ΦΕΚ Β 1205/13.05.2014

Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή κοινών υπουργικών αποφάσεων και διαπιστωτικών πράξεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του N. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9/οικ.39263/ΦΕΚ Β 1202/12.05.2014

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») έτους 2015 δαπανών κλειστής και ανοικτής περίθαλψης.

 

ΝΟΜΟΣ 4262/ΦΕΚ Α 114/10.05.2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18989/ΦΕΚ Β 1189/10.05.2014

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/οικ 37139/ΦΕΚ Β 1181/08.05.2014

Καθορισμός ύψους αμοιβής και αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8646/ΦΕΚ Β 1178/08.05.2014

Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής κατά την προεκλογική περίοδο των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 25ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 14422/302/ΦΕΚ Β 1177/08.05.2014

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014, καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/03.05.2014

Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 64 ΦΕΚ Α 106/05.05.2014

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

 

ΝΟΜΟΣ 4261/ΦΕΚ Α 107/05.05.2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17752/ΦΕΚ Β 1112/02.05.2014

Καθορισμός του αριθμού εποπτών εκλογών και των προθεσμιών για το διορισμό και την άφιξη αυτών και των γραμματέων τους στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή, για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1127/ΦΕΚ Β 1078/30.04.2014

Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17434/ΦΕΚ Β 1077/30.04.2014

Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17433/ΦΕΚ Β 1077/30.04.2014

Καθορισμός ποσού εκλογικής χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17432/ΦΕΚ 1077/30.04.2014

Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1126/ΦΕΚ 1076/30.04.2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994(Ο.Ε, ΕΕ, κ.λπ.) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 62/ΦΕΚ Α 105/29.04.2014

Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ18Β 5009967 ΕΞ2014/ΦΕΚ Β 1046/28.04.2014

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1121/ΦΕΚ Β 1036/25.04.2014

Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1119/ΦΕΚ Β 1035/25.04.2014

Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.110/3/330340/Σ.120/ΦΕΚ Β 1026/24.04.2014

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση άδειας για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή, εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων του άρθρου 28 του Ν. 1892/1990 (Α' 101).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14242/ΦΕΚ Β 1010/23.04.2014

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1081/ΦΕΚ Β 964/16.04.2014

Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18532/ΦΕΚ Β 961/16.04.2014

Ωράριο τροφοδοσίας Καταστημάτων (SUPER MARKETS) και των Υπεραγορών Λιανικού Εμπορίου (πολυκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12 1063601 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 960/16.04.2014

Διανομή κοινωνικού μερίσματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15297/ΦΕΚ Β 959/16.04.2014

Aσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15261/ΦΕΚ Β 959/16.04.2014

Aσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58/ΦΕΚ Α 101/22.04.2014

Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14587/ΦΕΚ Β 938/15.04.2014

Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1096/ΦΕΚ Β 937/15.04.2014

Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης - Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α - ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1108/ΦΕΚ Β 937/15.04.2014

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

 

ΝΟΜΟΣ 4257 ΦΕΚ Α 93/14.04.2014

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΝΟΜΟΣ 4258/ΦΕΚ Α 94/14.04.2014

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 55/ΦΕΚ Α 91/14.04.2014

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

 

ΝΟΜΟΣ 4256/ΦΕΚ Α 92/14.04.2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4255/ΦΕΚ Α 89/11.04.2014

Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1105/ΦΕΚ Β 910/11.04.2014

Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1104/ΦΕΚ Β 909/11.04.2014

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1095/ΦΕΚ Β 903/10.04.2014

Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ.

 

ΝΟΜΟΣ 4254/ ΦΕΚ Α 85/07.04.2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 685/42702/ΦΕΚ Β 837/04.04.2014

Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, σε εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12933/ΦΕΚ Β 837/04.04.2014

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10754/13-3-2014 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή» (Β' 647).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29369 οικ./ΦΕΚ Β 829/03.04.2014

Παράταση του χρόνου άσκησης των υποψήφιων δικηγόρων.

 

ΝΟΜΟΣ 4251/ΦΕΚ Α 80/01.04.2014

Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΛ Α1053222 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 812/01.04.2014

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α'), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΛ Α 1053230 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 812/01.04.2014

Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7350/ΦΕΚ Β 807/01.04.2014

Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).»

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 39/ΦΕΚ Α 75/28.03.2014

Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4250/ΦΕΚ Α 74/26.03.2014

Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38174/ΙΑ/ΦΕΚ Β 751/26.03.2014

Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα του Ξεναγού.

 

ΝΟΜΟΣ 4249 ΦΕΚ Α 73/24.03.2014

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 10784/ΦΕΚ Β 718/21.03.2014

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευσης υποψηφίου σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.13935/930/ΦΕΚ Β 674/18.03.2014

Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ 1078/2014/ 17.3.2014

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1065/ΦΕΚ Β 642/14.03.2014

Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β' 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1051/ΦΕΚ Β 635/13.03.2014

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου.

2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.

 

ΝΟΜΟΣ 4244/ΦΕΚ Α 60/11.03.2014

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος - μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α' 41) και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5239/ΦΕΚ Β 595/11.03.2014

Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α3/13948/1902/ΦΕΚ Β 633/13.03.2014

Υπάλληλοι - εξεταστές για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1153/16620/ΦΕΚ Β 616/11.03.2014

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1070/ΦΕΚ Β 580/10.03.2014

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2572/0026/ΦΕΚ Β 544/05.03.2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων από εγκληματικές ενέργειες.

 

ΝΟΜΟΣ 4242/ΦΕΚ Α 50/28.02.2014

Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/ΦΕΚ Α 48/28.2.2014

Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 25/ΦΕΚ Α 44/25.02.2014

Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/18265 ΦΕΚ Β 458/25.02.2014

Καθορισμός ύψους αμοιβής και αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7228/ΦΕΚ Β 457/25.02.2014

Πρόσβαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1455/ΣΤ8/ΦΕΚ Β 455/25.02.2014

Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/18264 ΦΕΚ Β 458/25.02.2014

Ελεγκτική διαδικασία των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας για το 2014.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1055 ΦΕΚ Β 438/24.02.2014

Συμπλήρωση-Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β'/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1049/ΦΕΚ Β 429/21.02.2014

Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 7581/ΦΕΚ Β 405/20.02.2014

Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 174).

 

ΝΟΜΟΣ 4239/ΦΕΚ Α 43/20.02.2014

Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1.Γ.Π.114971/ΦΕΚ Β 388/18.02.2014

Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π./οικ. 16339/ΦΕΚ Β 376/18.02.2014

Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ456/οικ.8679/662/14/ΦΕΚ Β 366/17.02.2014

Έλεγχος της νομιμότητας της κυκλοφορίας των ημεδαπών και αλλοδαπών λεωφορείων των μεταφορικών επιχειρήσεων που εκτελούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 314/15074/ΦΕΚ Β 363/17.02.2014

Αξιοποίηση γάλακτος ιπποειδών για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

ΝΟΜΟΣ 4238/ΦΕΚ Α 38/17.02.2014

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ151/17897/Β6/ΦΕΚ Β 358/14.02.2014

Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5017/ΦΕΚ Β 334/13.02.2014

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.

 

ΝΟΜΟΣ 4237/ΦΕΚ Α 36/12.02.2014

Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1043/ΦΕΚ Β 314/12.02.2014

α. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2014 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

β. Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80000/1093/26/ΦΕΚ Β 313/12.02.2014

Αντικατάσταση της Υπουργικής Aπόφασης 30854/3809/31.12.2012 (3498 Β') - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1040/ΦΕΚ Β 300/11.02.2014

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994.

 

ΝΟΜΟΣ 4236/ΦΕΚ Α 33/11.02.2014

Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L 142) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4235/ΦΕΚ Α 32/11.02.2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21/ΦΕΚ Α 31/11.02.2014

Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α'242)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α'98).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.10035/οικ.1239/63/ΦΕΚ Β 290/10.02.2014

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.80000/8285/ 253/26-03-2013 σχετικά με την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α' 152) όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/0616/0026/ΦΕΚ Β 273/10.02.2014

Τροποποίηση της αριθ. 2/72219/0020/6-12-2002 Υπουργικής Απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1039/ΦΕΚ Β 271/07.02.2014

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1/14987/ΦΕΚ Β 269/07.02.2014

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2014-2015.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1031/ΦΕΚ Β 261/07.02.2014

Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ 987/Α36/ΦΕΚ Β 257/07.02.2014

Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 986/Α325/ΦΕΚ Β 257/07.02.2014

Καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π./ΟΙΚ.12177/ΦΕΚ Β 244/06.02.2014

Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων μοριοδότησης για την αποτίμηση προσόντων του προς μεταφορά προσωπικού ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 80 του ν.4172/2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ33Β 5002569 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 234/05.02.2014

Τροποποίηση της αριθμ. Ε2320/976/Α0034 ΑΥΟ περί ελέγχου ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθμ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 (L 309/9/25.11.2005).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α54501/5518/ΦΕΚ Β 227/05.02.2014

Καθορισμός κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3/2/2014/ΦΕΚ Α 29/04.02.2014

Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών, των Δικαστικών Μεγάρων Κορίνθου και Κεφαλληνίας, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3411/90/ΦΕΚ Β 206/04.02.2014

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ. 2292/ΦΕΚ Β 204/03.02.2014

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 80016/24-02-2005 (ΦΕΚ 280/Β/3-3-2005) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1022/ΦΕΚ Β 179/31.01.2014

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1038/ΦΕΚ Β 185/31.01.2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1037/ΦΕΚ Β 185/31.01.2014

Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1035/ΦΕΚ Β 178/31.01.2014

Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).

 

ΝΟΜΟΣ 4233/ΦΕΚ Α 22/29.01.2014

Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΛ Α 1009902 ΕΞ2014/ΦΕΚ Β 152/29.01.2014

Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3004/9/14/ΦΕΚ Β 157/29.01.2014

Προκήρυξη χρηματικής αμοιβής τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000,00 ευρώ) για τη σύλληψη δραστών αξιοποίνων πράξεων.

 

ΝΟΜΟΣ 4232/ΦΕΚ Α 20/28.01.2014

Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζητήματα διοικητικής συνδρομής προς τους πρόσφυγες.

 

ΝΟΜΟΣ 4231 ΦΕΚ Α 19/28.01.2014

Κύρωση της Σύμβασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα.

 

ΝΟΜΟΣ 4230/ΦΕΚ Α 18/28.01.2014

Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 11/ΦΕΚ Α 17/27.01.2014

Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 325/5851/Γ.Π./ΦΕΚ Β 88/21.01.2014

Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153 ΦΕΚ Β 86/21.01.2014

Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης των διατεθέντων για διορισμό διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΔΕΚ/οικ/2 ΦΕΚ Β 85/21.01.2014

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης των αδειών ίδρυσης των Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2947/2001 και τον Ν. 4070/2012.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1829/ΦΕΚ Β 76/20.01.2014

Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1020/ΦΕΚ Β 74/20.01.2014

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1279/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014».

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ 3457/ΦΕΚ Β 64/16.01.2014

Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 334/ΦΕΚ Β 63/16.01.2014

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 299/ΦΕΚ Β 57/16.01.2014

Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1282/ΦΕΚ Β 54/16.01.2014

Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1002/ΦΕΚ Β 55/16.01.2014

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1013/ΦΕΚ Β 32/14.01.2014

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

ΝΟΜΟΣ 4229 ΦΕΚ Α 8/10.01.2014

Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Αδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4228/ΦΕΚ Α 7/10.01.2014

Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1012/ΦΕΚ Β 8/08.01.2014

Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1011/ΦΕΚ Β 8/08.01.2014

Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4225/ΦΕΚ Α 2/07.01.2014

Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/19-12-2013/ΦΕΚ Β 6/07.01.2014

Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος - Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 - Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2527/8.12.2003.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ5/ΗΑ/Β/Φ29/οικ. 238/ΦΕΚ Β 5/03.01.2014

Ειδική επιδότηση οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1010/ΦΕΚ Β 4/03.01.2014

Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών (αρθρ. 19 Ν.4172/2013).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/32/ΦΕΚ Β 4/03.01.2014

Αύξηση ύψους, επανακαθορισμός του είδους των δαπανών και ορισμός των ποσοστών αυτών, σε βάρος των οποίων θα γίνονται οι πληρωμές από την πάγια προκαταβολή του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1008/ΦΕΚ Β 3/03.01.2014

Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1001/ΦΕΚ Β 2/02.01.2014

Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1004/ΦΕΚ Β 1/02.01.2014

Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/ΦΕΚ Β 3403/31.12.2013

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) - Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/ΦΕΚ Β 3402/31.12.2013

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1280/ΦΕΚ Β 3399/31.12.2013

Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1276/ΦΕΚ Β 3399/31.12.2013

Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1278/ΦΕΚ Β 3398/31.12.2013

Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1277/ΦΕΚ Β 3398/31.12.2013

Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1275/ΦΕΚ Β 3398/31.12.2013

Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1274/ΦΕΚ Β 3398/31.12.2013

Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΕΙΣ Δ 1197989 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 3397/31.12.2013

Ορισμός Τύπου αποδεικτικού είσπραξης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1279/ΦΕΚ Β 3397/31.12.2013

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1272/ΦΕΚ Β 3396/31.12.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1056/2012 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)»

 

ΝΟΜΟΣ 4224/ΦΕΚ Α 288/31.12.2013

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4223/ΦΕΚ Α 287/31.12.2013

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46/31.12.2013/ΦΕΚ Β 3371/31.12.2013

Καθορισμός του ύψους του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», των υπόχρεων προσώπων για την καταβολή του και του τρόπου είσπραξής του.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1287/ΦΕΚ Β 3366/31.12.2013

Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49958/6532/ΦΕΚ Β 3359/30.12.2013

Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚ Δ 5043420 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 3340/30.12.2013

Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57088 /ΔΙΟΕ-1033/ΦΕΚ Β 3314/24.12.2013

Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ15/Α/39382/3235/ΦΕΚ Β 3298/24.12.2013

Εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αεροπορικής ασφάλειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51581/ΦΕΚ Β 3289/24.12.2013

Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2013 (γ' δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/106902/0022/ΦΕΚ Β 3276/23.12.2013

Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/106902/0022/ΦΕΚ Β 3276/23.12.2013

Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣ Πρωτ.: 12415 ΦΕΚ Α 281/19.12.2013

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «για αναστολή κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του Κόμματος "Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή"».

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πράξη 35 ΦΕΚ Α 280/19.12.2013

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4-766  ΦΕΚ Β 3234/18.12.2013

Πωλήσεις εποχικών ειδών με μειωμένες τιμές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32180/466/ΦΕΚ Β 3194/16.12.2013

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 46683/ΦΕΚ Β 3186/16.12.2013

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 34637/29.8.2013 (2183/Β') όμοιας απόφασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ1/192329/Β3/ΦΕΚ Β 3185/16.12.2013

Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 3173/13.12.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/ 26-02-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451 Β') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/A') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»

 

ΝΟΜΟΣ 4218/ΦΕΚ Α 268/10.12.2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 176) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4216/ΦΕΚ Α 266/10.12.2013

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

 

ΝΟΜΟΣ 4213 ΦΕΚ Α 261/09.12.2013

Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.1259/ΦΕΚ Β 3119/09.12.2013

Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης -Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ΦΕΚ Β 3106/09.12.2013

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 182167/ΙΑ/ΦΕΚ Β 3087/04.12.2013

Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 97994 ΦΕΚ Β 3088/04.12.2013

Aσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27217 ΦΕΚ Β 3077/03.12.2013

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού.

 

ΝΟΜΟΣ 4212/ΦΕΚ Α 257/03.12.2013

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α'25).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3/ οικ.50984/7947/ΦΕΚ Β 3056/02.12.2013

Aδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ1/182016/Β3 ΦΕΚ Β 3030/28.11.2013

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

ΝΟΜΟΣ 4211 ΦΕΚ Α 256/28.11.2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 10870/ΦΕΚ Β 3002/26.11.2013

Αεροπορικές μετακινήσεις Βουλευτών και υπαλλήλων της Βουλής στην αλλοδαπή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ6Α 1181084ΕΞ2013/ΦΕΚ Β 3000/26.11.2013

Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα για την υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την αποδοχή των γνωμοδοτήσεων αυτού και από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31890/ΦΕΚ Β 2999/26.11.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΑ/Φ.20/31331/ΦΕΚ Β 2998/26.11.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-1-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 55) «Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΑ/Φ.20/31331/ΦΕΚ Β 2998/26.11.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-1-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 55) «Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

 

ΝΟΜΟΣ 4210 ΦΕΚ Α 254/21.11.2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4209 ΦΕΚ Α 253/21.11.2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1/Β/21196/ΦΕΚ Β 2956/21.11.2013

Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 87801 οικ. ΦΕΚ Β 2938/20.11.2013

Καθιέρωση εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για υπαλλήλους (μονίμους και ιδιωτικού δικαίου) των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας και των Εισαγγελιών αυτών, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας έως την 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1247/ΦΕΚ Β 2922/19.11.2013

Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους 2011, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών.

 

ΝΟΜΟΣ 4208/ΦΕΚ Α 252/18.11.2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 11321/οικ. 31102/1870/ΦΕΚ Β 2906/18.11.2013

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2798/ΦΕΚ Β 2902/18.11.2013

Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της υπ' αριθμ. ΔΙ-ΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ Β' 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/19/15.11.2013/ΦΕΚ Β 2901/18.11.2013

Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8002/32/204-μβ/ΦΕΚ Β 2894/15.11.2013

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1245/ΦΕΚ Β 2876/14.11.2013

Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α').

 

ΝΟΜΟΣ 4205/ΦΕΚ Α 242/6.11.2013

Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 152/ΦΕΚ 240/Α/5.11.2013

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/ΦΕΚ2800/Β/4.11.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 2135/τ.Β'/29-08-2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

ΝΟΜΟΣ 4203 ΦΕΚ Α 235/01.11.2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 150/ΦΕΚ Α 234/01.11.2013

Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ18Α 5038645 ΕΞ2013/ΦΕΚ Β 2774/31.10.2013

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/ΦΕΚ Β 2757/29.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ 9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12081/ΦΕΚ Β 2708/24.10.2013

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/ΦΕΚ Α 227/22.10.2013

Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 4212/B11/ΦΕΚ Β 2661/18.10.2013

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 2656/18.10.2013

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6000/2/234-γ/ΦΕΚ Β 2631/17.10.2013

Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ 43628/5328/ΦΕΚ Β 2630/17.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αρ. 25665/1831/12 (ΦΕΚ Β' 1174/ 15.05.2013) ΚΥΑ, «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 55174/ΦΕΚ Β 2605/15.10.2013

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

 

ΝΟΜΟΣ 4199/ΦΕΚ Α 216/11.10.2013

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4198/ΦΕΚ Α 215/11.10.2013

Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ αποφ. 6β/ΦΕΚ Β 2566/11.10.2013

Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 32205/Δ10.96/ΦΕΚ Β 2562/11.10.2013

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/οικ.27653/ΦΕΚ Β 2560/11.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634/ 2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ5Α 1154817 ΕΞ2013/ΦΕΚ Β 2559/11.10.2013

Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9/οικ. 91813/ΦΕΚ 2511/Β/7.10.2013

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (Α', 167).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2013/ΦΕΚ Β 2499/4.10.2013

Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο/ΦΕΚ Β 2462/01.10.2013

Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ' αριθμ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 129818/Γ2 ΦΕΚ Β 2451/01.10.2013

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 135/ΦΕΚ Α 209/30.09.2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 386/29.12.2006, σ. 89)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 2439/30.09.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/ 26-02-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451/ Β') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/A') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

 

ΝΟΜΟΣ 4194/ΦΕΚ Α 208/27.09.2013

Κώδικας Δικηγόρων

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/ΦΕΚ Α 198/25.09.2013

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις" (Α' 7) και του π.δ. 104/2012 « Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη" (Α' 104)».

 

ΠΥΣ 27/ 19.9.2013/ΦΕΚ Α196/20.09.2013

Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1212/ΦΕΚ Β/2334/17.09.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4182/ΦΕΚ Α/185/10.09.2013

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 125/ΦΕΚ Α/184/10.09.2013

Κατάργηση μεταβατικών Εδρών: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) του Πταισματοδικείου Αθηνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 191002/ΦΕΚ Β/2220/09.09.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β' 354) και συναφείς διατάξεις».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/ΦΕΚ Β/2208/06.09.2013

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/A').

 

ΝΟΜΟΣ 4180/ΦΕΚ Α/182/05.09.2013

Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/79353/ΔΥΕΠ/ΦΕΚ Β/2197/05.09.2013

Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4./ΦΕΚ Β/2190/05.09.2013

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/ΦΕΚ Β/2187/05.09.2013

Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2254/ΦΕΚ Β/2184/05.09.2013

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/A').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ2-1871/ΦΕΚ Β/2173/02.09.2013

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025/ΦΕΚ Β 2135/29.8.2013

Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 73839/ΦΕΚ Β 2133/28.8.2013

Τόπος συνεδριάσεως του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75185/ΦΕΚ Β 2133/28.8.2013

Αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου που απαιτείται για την ενώπιον του Συμβουλίου Χαρίτων συζήτηση της υποβαλλομένης αιτήσεως χάριτος.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-861/ΦΕΚ Β 2044/22.8.2013

Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3253/στ/0718/Φ.911 /ΦΕΚ Β 2048 / 22.8.2013

Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. Β-37843/3546/13 / ΦΕΚ Β 2008 / 14.8.2013

Έκδοση επικαιροποιημένου χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 2963/2001.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./ Α3/15664/2548 / ΦΕΚ Β 2008 / 14.8.2013

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α' 101).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./_ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 21406/ΦΕΚ Β 2003/14.8.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β' 1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 12/Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./76788 /Φ550/οικ. 21406/ΦΕΚ Β 2003/14.8.2013

Καθορισμός πρόσθετων - ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού για την στελέχωση νοσοκομειακών δομών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης Φορέων και Δομών εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ΦΕΚ Β 1992/14.8.2013

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 122/ΦΕΚ Α 177/12.8.2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33971/ΕΥΣ4335/ΦΕΚ Β 1958/12.8.2013

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ: 1750/Β'/24.08.2009), «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως ισχύει».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/69482/0025/ΦΕΚ Β 1958/12.8.2013

Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», των δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιήλθαν σε αυτή με την υπ' αριθμ. 225/2013 (ΦΕΚ 15/ Β') απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/73377/0022/ΦΕΚ Β 1958/12.8.2013

Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414/Β') κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 04/2013/ΦΕΚ Β 1949/12.8.2013  

Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 9.8.2013/ΦΕΚ Α 176/9.8.2013

Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Υ4α/Γ.Π. οικ /ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ 1023 Β'/25-4-2013 ) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους».

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4179/ΦΕΚ Α 175/8.8.2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4178/ΦΕΚ Α 174/8.8.2013

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4177/ΦΕΚ Α 173/8.8.2013

Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/ΦΕΚ Β/1914/07.08.2013

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849/ΦΕΚ Β/1891/01.08.2013

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας - Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη της υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, η οποία δύναται να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8197/90920/ΦΕΚ Β/1883/01.08.2013

Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/ΦΕΚ Β/1881/01.08.2013

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 24233/1264/ΦΕΚ Β/1880/01.08.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6619/381/2010 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 696/Β/2010).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 424/90996/ΦΕΚ Β/1880/01.08.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 234240/5-2-2001 (ΦΕΚ Β' 133/9-2-2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 α του Ν. 3614/2007, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 687/327/ΦΕΚ Β/1874/31.07.2013

Κανονισμός περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 687/328/ΦΕΚ Β/1874/31.07.2013

Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ18Α 5027038 ΕΞ2013/ΦΕΚ Β/1869/31.07.2013

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β/1867/30.07.2013

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο.

 

ΝΟΜΟΣ 4174/ΦΕΚ Α/170/26.07.2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4173/ΦΕΚ Α/169/26.07.2013

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1173/ΦΕΚ Β/1793/25.07.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 25192/229/ΦΕΚ Β/1820/25.07.2013

Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1182/ΦΕΚ Β/1816/25.07.2013

Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α/29.02.2012) και του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 103 Α/30.04.2012), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α/20.09.2012).

 

Πράξη 15 της 24.7.2013/ΦΕΚ Α/168/24.07.2013

Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε).

 

ΝΟΜΟΣ 4172/ΦΕΚ Α/167/23.07.2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1174 ΦΕΚ Β/1770/22.07.2013

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1179 ΦΕΚ Β/1762/19.07.2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2013 ΦΕΚ Β/1742/15.07.2013

Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

 

ΝΟΜΟΣ 4170/ΦΕΚ Α/163/12.07.2013

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4164 ΦΕΚ Α/156/09.07.2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1162 ΦΕΚ Β/1669/05.07.2013

Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/65795/ΔΠΓΚ ΦΕΚ Β/1669/05.07.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 (ΦΕΚ 3396/Β/20.12.2012) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4.ΦΕΚ Β/1644/03.07.2013

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1146 ΦΕΚ Β/1629/01.07.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1176/10.8.2012 (ΦΕΚ 2462/Β/10.09.2012) Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1155 ΦΕΚ Β/1618/27.06.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1154 ΦΕΚ Β/1620/27.06.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1152 ΦΕΚ Β/1617/26.06.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1145 ΦΕΚ Β/1578/21.06.2013

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ ΠΕΙΣ Α 1096276 ΕΞ2013 ΦΕΚ Β/1535/21.06.2013

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) προ του 1993 και μικρότερων των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 115/ΦΕΚ Α/149/21.06.2013

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την κατάταξη μονίμων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 77/1/30.5.2013/ΦΕΚ Β/1492/19.06.2013

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ Β/1450/14.06.2013

Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) ΦΕΚ Β/1447/14.06.2013

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

 

ΝΟΜΟΣ 4161/ΦΕΚ Α/143/14.06.2013

Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27217/505/ΦΕΚ Β/1442/14.06.2013

Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/ΦΕΚ Α/141/12.06.2013

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1126/ΦΕΚ Β/1420/12.06.2013

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 107 ΦΕΚ Α/140/11.06.2013

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1136/ΦΕΚ Β/1417/11.06.2013

Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ OIK.02/11.6.2013 ΦΕΚ Β 1414/11.06.2013

Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ -Α.Ε.)».

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 139/11.06.2013

Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/6425/0026/ΦΕΚ Β/1403/10.06.2013

Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή επιδοτήσεων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2013/ΦΕΚ Β/1399/07.06.2013

Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47999/ΦΕΚ Β/1399/07.06.2013

Επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέλους σε αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή κανονισμών και διεθνών συμβάσεων αστικού και εμπορικού περιεχομένου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο/ΦΕΚ Β 1395/06.06.2013

Τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33263/ΦΕΚ Β/1344/03.06.2013

Ωράριο τροφοδοσίας Καταστημάτων (SUPER MARKETS) και των Υπεραγορών Λιανικού Εμπορίου (πολυκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75302/0092/ΦΕΚ Β/1344/03.06.2013

Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22576/ΦΕΚ Β/1340/03.06.2013

Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα.

 

ΝΟΜΟΣ 4156/ΦΕΚ Α 122/31.05.2013

Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1123 ΦΕΚ Β/1311/30.05.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1121 ΦΕΚ Β/1312/30.05.2013

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 10060/13503/569 ΦΕΚ Β/1306/30.05.2013

Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

 

ΝΟΜΟΣ 4155/ΦΕΚ Α/120/29.05.2013

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1119/ΦΕΚ Β/1298/29.05.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30360 ΦΕΚ Β/1271/28.05.2013

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης(άρθρο 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991) στα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1114 ΦΕΚ Β/1266/24.05.2013

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/15877/2914/ΦΕΚ Β 1265/24.05.2013

Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/15878/2915/ΦΕΚ Β 1265/24.05.2013

Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21231/69 ΦΕΚ Β/1261/24.05.2013

Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Οικονομίας).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1113 ΦΕΚ Β/1252/23.05.2013

Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΥΛΗΣ Πρωτ. 5284 Διεκ. 3670/ΦΕΚ Α/115/23.05.2013

Ρύθμιση θεμάτων, που αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ27/οικ. 15239/645 ΦΕΚ Β/1227/21.05.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/29-11-2012 (ΦΕΚ Β'3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62124/Γ2 ΦΕΚ Β/1218/20.05.2013

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41670/ΦΕΚ Β/1189/15.05.2013

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου νέου Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β/1136/10.05.2013

Επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β/1136/10.05.2013

Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6213/ΦΕΚ Β/1140/11.05.2013

Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 56758/Δ4 ΦΕΚ Β/1131/10.05.2013

Προσθήκη παραγράφου στην με υπ' αριθμ. 64321/Δ4/ 18-5-2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1003/ τ.Β'/2008) με θέμα: «Λειτουργία κυλικείων Δημοσίων Σχολείων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6212/ΦΕΚ Β/1140/11.05.2013

Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ 281/ΦΕΚ Β/1139/11.05.2013

Πολιτική Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αναγκαίων πόρων και παροχή εξουσιοδότησης στους αρμοδίους Υπουργούς, προκειμένου να προβούν σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4152 ΦΕΚ Α/107/09.05.2013

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1094 ΦΕΚ Β/1072/30.04.2013

Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 ΦΕΚ Β/1049/29.04.2013

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8512 ΦΕΚ Β/1060/29.04.2013

Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4151/2013/ΦΕΚ Α/103/29.04.2013

Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΝΟΜΟΣ 4150/2013/ΦΕΚ Α/102/29.04.2013

Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.8486 ΦΕΚ Β/1038/26.04.2013

Τιμολόγια Προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ Α 51964/4963 ΦΕΚ Β/1034/26.04.2013

Καθορισμός ύψους του παραβόλου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11 1071802 ΕΞ 2013 ΦΕΚ Β/1034/26.04.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των παραγραφέντων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου χρηματικών ποσών από ασφάλειες ζωής και τίτλους κεφαλαιοποίησης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970, που αντικατέστησε το π.δ. 19-26/1/1926 (άρθρο 5 του ν.δ. 1195/1942).

 

ΝΟΜΟΣ 4147/ΦΕΚ 98/Α/26.04.2013

Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η.Π. 26910/852 / Ε103 ΦΕΚ Β/1021/25.04.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.......κλπ.» (Β' 1931), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2009/29/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009.

 

ΝΟΜΟΣ 4146/2013/ΦΕΚ Α/90/18.04.2013

Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4144/ΦΕΚ Α/88/18.04.2013

Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α4 -333 Αγορανομική Διάταξη 02/2013/ΦΕΚ 874/Β/11.04.2013

Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29.03.2013/ΦΕΚ Β/832/09.04.2013

Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες

 

ΝΟΜΟΣ 4142/ΦΕΚ Α/83/09.04.2013

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 97/ΗΑ 3/ΦΕΚ Β/808/08.04.2013

Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. κατά Διοικητική μονάδα - έδρα Ε.Δ.Χ., καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ -ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.- ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 44/ΦΕΚ Α/82/08.04.2013

Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013/ΦΕΚ Β/801/05.04.2013

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθμού.

 

ΝOΜΟΣ 4141/ΦΕΚ 81/Α/05.04.2013

Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1066/ΦΕΚ 753/Β/02.04.2013

Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ6Α1050606ΕΞ2013 ΦΕΚ Β/679/22.03.2013

Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής (άρθρου 41 του ν.1249/82) για την αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων του νομού Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40/ΦΕΚ Α/75/22.03.2013

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

 

ΝΟΜΟΣ 4139/ΦΕΚ 74/Α/20.3.2013

Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4138/ΦΕΚ Α’ 72/19.3.2013

Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1045/ΦΕΚ 612/Β/15.03.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή - Παράταση προθεσμίας υποβολής της.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/23416/ΔΠΓΚ/ΦΕΚ Β/607/15.03.2013

Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές. Μηχανισμός παρακολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις ΔΕΚΟ, τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 και για τα ΝΠΙΔ φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013/ΦΕΚ 598/Β/14.03.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με την υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.