ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/ΦΕΚ Β 1044/26.3.2020

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1061/ΦΕΚ Β 1043/26.3.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40824/Ζ1/ΦΕΚ Β 1041/26.3.2020

Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20797/ΦΕΚ Β 1040/26.3.2020

Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 986).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12997/231/ΦΕΚ Β 993/23.3.2020

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20042/ΦΕΚ Β 989/22.3.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20040/ΦΕΚ Β 988/22.3.2020

Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20035/ΦΕΚ Β 987/22.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ΦΕΚ Β 986/22.3.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1047/ΦΕΚ Β 979/21.3.2020

Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 14.03.2020 / ΦΕΚ Α/64/14.3.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 11.03.2020 / ΦΕΚ Α/55/11.3.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΝΟΜΟΣ 4675 / ΦΕΚ Α/54/11.3.2020

Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15791/ΦΕΚ Β 784/10.3.2020

Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

ΝΟΜΟΣ 4670/ΦΕΚ Α 43/28.2.2020

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25.02.2020/ΦΕΚ Α/42/25.2.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1035/ΦΕΚ Β 551/20.2.2020

Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11026/ΦΕΚ Β 491/19.2.2020

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11 οικ. 8523/236/ΦΕΚ Β 490/18.2.2020

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/ΦΕΚ Β 487/18.2.2020

Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1551/ΦΕΚ Β 480/14.2.2020

Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής.

           

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980/ΦΕΚ Β 460/14.2.2020

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20883 /ΓΔ4/ΦΕΚ Β 456/13.2.2020

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1125A/2019/ΦΕΚ Β 428/12.2.2020

Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/ΦΕΚ Β 409/12.2.2020

Τροποποίηση τηςΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1025/ΦΕΚ Β 406/11.2.2020

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 0.646/ΦΕΚ Β 403/10.2.2020

Τροποποίηση της 8.8766/24.9.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β' 4221).

 

ΝΟΜΟΣ 4663 / ΦΕΚ Α/30/12.2.2020

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10.02.2020 / ΦΕΚ Α/28/10.2.2020

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας.

 

ΝΟΜΟΣ 4662 / ΦΕΚ Α/27/7.2.2020

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

 

Πράξη 1 της 30-1-2020 / ΦΕΚ Α/26/7.2.2020

Τροποποίηση της αριθμ. 52/23-12-2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/ΦΕΚ Β 404/10.2.2020

Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1312/ΦΕΚ Β 407/11.2.2020

Καταβολή ενιαίου τέλους για το έτος 2019, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

 

Απόφαση 1311 / ΦΕΚ Β 405/11.2.2020

Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1020/ΦΕΚ Β 397/10.2.2020

Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1015/ΦΕΚ Β 388/10.2.2020

Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β' 1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10756 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 349/7.2.2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καταβολής αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α').

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4661/ΦΕΚ Α/24/4.2.2020

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τα προξενικά προνόμια και ασυλίες.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4660/ΦΕΚ Α/23/4.2.2020

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4659/ΦΕΚ Α/21/3.2.2020

Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1008/ΦΕΚ Β 88/27.1.2020

Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ A.1013/ΦΕΚ Β 87/24.1.2020

Καθορισμός διαδικασίας διακανονισμού έκπτωσης ΦΠΑ για ακίνητα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1012/ΦΕΚ Β 87/24.1.2020

Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ3/ΦΕΚ Β 48/20.1.2020

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 919/24/ΦΕΚ Β 5047/31.12.2019

Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Κατασκευών Κεραιών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 134069/ΦΕΚ Β 5000/31.12.2019

Τροποποίηση της Π/112/1057/2016 (Β' 241) απόφασης «Θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/51/ EYPATOM του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2132.15/80448/2019/ΦΕΚ Β 4984/31.12.2019

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στον αιγιαλό και στην παραλία (εκτός χερσαίων ζωνών λιμένων) και απόδοσής τους στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 149877 ΕΞ 2019/ΦΕΚ Β 4938/31.12.2019

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/οικ.60207/2717/ΦΕΚ Β’ 4924/31.12.2019

Ημιαυτόνομη διαβίωση ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/119535/5281/ΦΕΚ Β 4744/23.12.2019

Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α' 114), από τους δικαιούχους εμπραγμάτων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-23 «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1470/ΦΕΚ Β 4744/23.12.2019

Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1140/ΦΕΚ Β 4736/20.12.2019

Περιορισμός Κυκλοφορίας των Αιτούντων Διεθνή Προστασία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1139/ΦΕΚ Β 4736/20.12.2019

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία.

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ / ΦΕΚ Α/211/24.12.2019

Το Σύνταγμα της Ελλάδος, όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β' Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α728.11.2019.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α/212/24.12.2019

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4650/ ΦΕΚ Α/207/17.12.2019

Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647/ΦΕΚ/Α/204/16.12.2019

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4646/ΦΕΚ Α/201/12.12.2019

Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 42 της 11-12-2019/ΦΕΚ Α/199/12.12.2019

Τροποποίηση της αριθμ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 2/89030/ΔΛΤΠ/ΦΕΚ Β 4551/13.12.2019

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ 150/ΦΕΚ Β 4550/12.12.2019

Καθορισμός διαδικαστικών υποχρεώσεων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1439/ΦΕΚ Β 4512/9.12.2019

Ηλεκτρονική/διαδικτυακή υπηρεσία στο πλαίσιο του άρθρου 39α παρ. 5 του κώδικα Φ.Π.Α.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1447/ΦΕΚ Β 4462/9.12.2019

Καθορισμός διαδικασίας αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 124349/ΦΕΚ Β 4456/ΦΕΚ Β 4456/6.12.2019

Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας, διαδικασίας και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή των στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής στο καθεστώς του ν. 4442/2016 (Α' 230).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1437/ΦΕΚ Β 4443/3.12.2019

Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) - Τήρηση Αρχείου

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 132054 ΕΞ 2019/ΦΕΚ Β 4397/29.11.2019

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΝΟΜΟΣ 4640 / ΦΕΚ Α/190/30.11.2019

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 19645 / ΦΕΚ Α/187/28.11.2019

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος».

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 19645/ΦΕΚ Α/187/28.11.2019

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/οικ.53026/4585/ΦΕΚ Β 4290/27.11.2019

Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 117839/ΦΕΚ Β 4219/19.11.2019

Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1404/ΦΕΚ Β 4216/19.11.2019

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1419 / ΦΕΚ Β 4182 / 18.11.2019

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και οντοτήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ2β/Γ.Π.οικ. 80727/ΦΕΚ Β 4177/15.11.2019

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α'/3.8.2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ/4638/ΦΕΚ Α/181/18.11.2019

Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α' 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α' 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α' 150) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4637 / ΦΕΚ Α / 180 / 18.11.2019

Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46440/19/ΦΕΚ Β 4155/12.11.2019

Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ24α/171359/Δ4/ΦΕΚ Β 4053/6.11.2019

Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Επαγγελματικού Λυκείου.

 

ΝΟΜΟΣ 4636/ ΦΕΚ Α/169/1.11.2019

Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 118944 ΕΞ 2019/ΦΕΚ Β 3990/1.11.2019

Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.952/6/68145/Σ.18446/ΦΕΚ Β 3987/1.11.2019

Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 (Α' 148), για το έτος 2019.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4635/ ΦΕΚ Α/139/30.10.2019

Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078/ΦΕΚ Β 3935/25.10.2019

Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 176641/2214/28. 06.2018 (Β' 2909) υπουργικής απόφασης «Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με αρ. 49/30.10.2019

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 49/2019 Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν. 4578/2018, άρθρο 22)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 469/ΦΕΚ Β 3887/22.10.2019

Καθιέρωση ενιαίου τύπου ηλεκτρονικού αρχείου για την καταγραφή των υποθέσεων που χειρίζεται κάθε Λειτουργός του ΝΣΚ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/ΦΕΚ Β 3847/17.10.2019

Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1367/ΦΕΚ Β 3825/16.10.2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β'3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β' 1982) όμοια απόφαση και ισχύει.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80000/30705/Δ.16/778/2019

Σχετικά με την απόδοση εφάπαξ παροχής σε επανερχόμενους στην εργασία συνταξιούχους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1365/ΦΕΚ Β 3615/30.9.2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43400/3824/ΦΕΚ Β 3615/30.9.2019

Παράταση προθεσμίας του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3219/ΦΕΚ Β 3569/25.9.2019

Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/9/ΦΕΚ Β 3567/24.9.2019

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση δημιουργίας Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» και κωδικό ΚΤ2-03.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 145832/Δ2/ΦΕΚ Β 3567/24.9.2019

Απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γενικού Λυκείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.2/146490/Α5/ΦΕΚ Β 3557/23.9.2019

Καθορισμός δικαιούχων ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μαθητών και αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.153/146145/Α5/ΦΕΚ Β 3557/23.9.2019

Τροποποίηση της Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β7 2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9.4877/ΦΕΚ Β 3396/5.9.2019

Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 61583/2723/ΦΕΚ Β 3377/2.9.2019

Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚΒ'/3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 424/ΦΕΚ Β 3377/2.9.2019

Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Α.Α.Δ.Ε. και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/ΦΕΚ Β 3373/31.8.2019

Καθορισμός Χρεώσεων Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων ανά κατηγορία καταναλωτών.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4625/ ΦΕΚ Α/139/31.8.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1329/ΦΕΚ Β 3367/30.8.2019

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β' 1762) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α')».

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4624/ΦΕΚ Α/137/29.8.2019

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4623/ΦΕΚ Α/134/9.8.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4622/ΦΕΚ Α/133/7.8.2019

Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/3/24.07.2019/ΦΕΚ Β 3138/7.8.2019

Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" - Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών - Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων - Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β' 1390).

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 110/29.07.2019/ΦΕΚ Β 3104/2.8.2019

Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 109/29.07.2019/ΦΕΚ Β 3103/2.8.2019

Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4621/ΦΕΚ Α/128/31.7.2019

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α' 73) και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2019/ΦΕΚ Β 2933/12.7.2019

Αρμοδιότητες τμημάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1235/ΦΕΚ Β 2926/12.7.2019

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1236/ΦΕΒ Β 2713/2.7.2019

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1978/157498/ΦΕΚ Β 2710/2.7.2019

Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29164/755/ΦΕΚ Β 2686/2.7.2019

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49207 ΦΕΚ Β΄/2590/27.6.2019

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/οικ.28303/1153/ΦΕΚ Β 2558/27.6.2019

Καθορισμός απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να πληρούνται για την επιλογή ενός προσώπου ως επαγγελματία επιτρόπου, τα κωλύματα, καθορισμός αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά επαγγελματία επίτροπο, τεχνικές λεπτομέρειες εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσής τους, καθώς και της τακτικής αξιολόγησης τους, είδος, όροι, περιεχόμενο της σύμβασης, αμοιβή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.420/7/41073/Σ.10628/ΦΕΚ Β 2479/24.6.2019

Προσωρινή απαλλαγή από τον έλεγχο της στρατολογικής κατάστασης των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών), οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Φ.421.4/4/216913 Σ.4045/ΦΕΚ Β 2477/24.6.2019

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/οικ.26943/1073/ΦΕΚ Β 2474/24.6.2019

Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 31742/1705/ΦΕΚ Β’ 2469/24.6.2019

Έκδοση και χρήση παραβόλου για τη χορήγηση Βεβαίωσης Τεχνικής Επικαιροποίησης Μεταχειρισμένων Οχημάτων από άλλες χώρες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28153/276/ΦΕΚ Β 2466/21.6.2019

Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 (Α' 89).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9.3761/ΦΕΚ Β 2466/21.6.2019

Τροποποίηση της 8.7847/25.07.2018 απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β' 3013).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ2α/οικ.46350/ΦΕΚ Β 2463/21.6.2019

Καθορισμός των βασικών αρχών και προδιαγραφών, των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων του άρθρου 58 του ν. 4139/2013 (Α’ 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2152.20/43267/ΦΕΚ Β 2452/21.6.2019

Ρύθμιση θεμάτων περί εισόδου στην ή εξόδου από τη χώρα και μεταφοράς σε ή από πλοίο όπλων και πυρομαχικών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του Μέρους Α' του ν. 4058/2012 (Α' 63) από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς σε πλοίο οποιασδήποτε σημαίας που βρίσκεται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46111/ΦΕΚ Β 2439/20.6.2019

Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46021/ΦΕΚ Β 2401/19.6.2019

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46020/ΦΕΚ Β 2401/19.6.2019

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.13411/ΦΕΚ Β 2399/19.6.2019

Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/οικ.26945/1074/ΦΕΚ Β 2399/19.6.2019

Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1β/Γ.Π.οικ. 43457/ΦΕΚ Β 2365/18.6.2019

Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης, διαδικασίες ανάπτυξης, κριτήρια, δείκτες και διαδικασία αξιολόγησης, και εποπτεία των «Φιλικών προς τα Βρέφη Νοσοκομείων.»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26034/695/ΦΕΚ Β 2362/18.6.2019

Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1223/ΦΕΚ Β 2357/18.6.2019

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 107/ΦΕΚ Β 2355/18.6.2019

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984/ΦΕΚ Β 2344/18.6.2019

Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1510/ΦΕΚ Β 2332/14.6.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων βουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45379/ΦΕΚ Β 2329/14.6.2019

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45378/ΦΕΚ Β 2328/14.6.2019

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία ναυλοχούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας σε ελληνικά λιμάνια, κατά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61654/ΦΕΚ Β 2324/14.6.2019

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β' 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ΕΥΡΩ) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α' 62)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65685 ΕΞ 2019/ΦΕΚ Β 2316/13.6.2019

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3723/2008.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ9/46447/2397/ΦΕΚ Β 2303/12.6.2019

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»

 

Αριθμ. Κ.Γ./Δ3/Β/20490

Καθιέρωση του ύψους προστίμου ανά παράβαση της Αερολιμενικής Διάταξης αριθμ. 2.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12α/Φ.11/ΓΠοικ.25280/613/ΦΕΚ Β’ 2279/11.6.2019

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019 .

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 158/2/10.05.2019/ΦΕΚ Β 2278/11.6.2019

Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις για την πολιτική αποδοχών και υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 3 και του άρθρου 75 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και τις δημοσιοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 450 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 (EBA/GL/2015/22).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3α/Γ.Π.οικ.44342/ΦΕΚ Β 2289/11.6.2019

Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3α/Γ.Π.οικ.44338/ΦΕΚ Β 2289/11.6.2019

Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.122.1/72/88553/Ζ2/ΦΕΚ Β 2271/11.6.2019

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 56/ΦΕΚ Α/ 97/11.6.2019

Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.

 

NOMOΣ 4620/ΦΕΚ Α/96/11.6.2019

Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

NOMOΣ 4619/ΦΕΚ Α/95/11.6.2019

Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.

 

NOMOΣ  4618/ΦΕΚ Α/89/10.6.2019

Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 43618/1925/ΦΕΚ Β 2251/10.6.2019

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ψηφιακού Μητρώου του άρθρου 18 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών των άρθρων 13 και 20 του ν. 4530/2018 (Α' 59).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7320/ΦΕΚ Β 2238/10.6.2019

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων «Σπίτι του Παιδιού» - Δομημένο πρωτόκολλο εξέτασης ως μάρτυρα του ανήλικου θύματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 34054 οικ./Φ.321/ΦΕΚ Β 2237/10.6.2019

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης των χρηματικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών φορέων, των σχετικών με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και του τρόπου απόδοσης και διαφύλαξης από αυτό των χρηματικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώματα τρίτων, του τύπου των πιστοποιητικών, των σχετικών με την επιστροφή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, των απαιτούμενων ηλεκτρονικών διαδικασιών και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-6 του ν. 4312/2014 «Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 260).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/7433/ΦΕΚ Β 2219/10.6.2019

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521/ΦΕΚ Β 2218/8.6.2019

Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α' βαθμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43650/ΦΕΚ Β 2213/8.6.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90271/Κ1/ΦΕΚ Β 2132/6.6.2019

Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και Πιστοποίηση της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 88264/Θ2/ΦΕΚ Β 2122/6.6.2019

Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ' του Μέρους Α' του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α) στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των Διευθυντών/ντριών και Υποδιευθυντών/ντριών αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/0011294/ΦΕΚ Β 2104/5.6.2019

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1210/ΦΕΚ Β 2091/5.6.2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α'), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42863/438/ΦΕΚ Β 2040/4.6.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1211/ΦΕΚ Β 2007/31.5.2019

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 79942/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 2005/31.5.2019

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. Α 26380/1145/ΦΕΚ Β 1958/30.5.2019

Τροποποίηση της 19800/1982 (Β΄ 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1197/ΦΕΚ Β 1911/28.5.2019

Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α' 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/80988/Α5/ΦΕΚ Β’ 1867/27.5.2019

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2019-2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1201/ΦΕΚ Β 1861/24.5.2019

Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (ΦΕΚ 353/Β'/2019).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1196/ΦΕΚ Β 1762/20.5.2019

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33862/ΦΕΚ Β 1699/16.5.2019

Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΝΟΜΟΣ 4611 ΦΕΚ Α/73/17.5.2019

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37029/ΦΕΚ Β 1695/15.5.2019

Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37025/ΦΕΚ Β 1695/15.5.2019

Καταβολή ειδικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) όλων των Νομών, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37013/ΦΕΚ Β 1695/15.5.2019

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37011/ΦΕΚ Β 1694/15.5.2019

Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών (μέλη της Κεντρικής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών άρθρου 12 του ν. 1427/1984), για την πρόσθετη εκλογική εργασία τους, κατά τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37008/ΦΕΚ Β 1694/15.5.2019

Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 48652/2019/ΦΕΚ Β 1691/15/5/2019

Καθορισμός διαδικασίας διασύνδεσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.21192/624/ΦΕΚ Β 1690/15.5.2019

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 72647/Ζ1/ΦΕΚ Β 1688/15.5.2019

Τροποποίηση της 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β' 2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 352/2019/ΦΕΚ Β 1606/10.5.2019

Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2019, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1185/ΦΕΚ Β 1591/9.5.2019

Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1243/ΦΕΚ Β 1560/8.5.2019

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35305/ΦΕΚ Β 1562/8.5.2019

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 181752/2052/ΦΕΚ Β 1525/7.5.2019

Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12609 Φ.700.18/ΦΕΚ Β 1514/7.5.2019

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 34007/ΦΕΚ Β 1510/6.5.2019

Καθορισμός του αριθμού εποπτών εκλογών και των προθεσμιών για το διορισμό και την άφιξη αυτών και των γραμματέων τους στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή, για την ψηφοφορία των Ελλήνων που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33697/ΦΕΚ Β 1501/3.5.2019

Σύσταση εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην 29745/18.04.2019 (Β' 1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διεξαγωγής εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και των Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων έδρας Νομού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 29122/314/ΦΕΚ Β 1485/3.5.2019

Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 30116/1324/ΦΕΚ Β 1500/3.5.2019

Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (Β' 3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47158/ΦΕΚ Β 1498/3.5.2019

Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ν. 4605/2019 (Α' 52) «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7471/ΦΕΚ Β 1479/3.5.2019

Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4609/ΦΕΚ Α/67/3.5.2019

Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ 81/ΦΕΚ Β 1397/22.4.2019

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το ν. 4512/2018 (Α' 5).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1148/ΦΕΚ Β 1396/22.4.2019

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9.2352/ΦΕΚ Β 1395/22.4.2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 8.7847/25.7.2018 (ΦΕΚ Β' 3013) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης μ