ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΝΟΜΟΣ 4931 ΦΕΚ Α 94 / 13.05.2022

Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.153/52642/Α5 / ΦΕΚ Β 2320 / 12/5/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554 Β6/2010 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10524//01/2022 / ΦΕΚ Β 2308 / 11.05.2022

Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (υπ’ αρ. 160/2021, Β΄ 5444).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΓΑΣΗ 40494 / ΦΕΚ Β 2302 / 11.05.2022

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/118578/ΔΠΓΚ / ΦΕΚ Β 2013 / 20/4/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  2901.38/29815/2022 / ΦΕΚ Β 2190 / 04.05.2022

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας ΜΠΥ και ΙΔΑΧ πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το α’ εξάμηνο του 2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  2828 / ΦΕΚ Β 2172 / 04.05.2022

Διαδικασία χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων διαγνωστικού ελέγχου ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από φαρμακοποιούς και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  849 / ΦΕΚ Β 2169 / 04.05.2022

Ορισμός Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 56580 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2166 / 04.05.2022

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 79305/27.7.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων» (Β’ 3262 Διόρθωση σφαλμάτων Β’4441).

 

Πράξη 12 της 29.4.2022 /ΦΕΚ Α 84 / 03.05.2022

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 / ΦΕΚ Α 84 / 03.05.2022

Ανακατανομή των οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών μεταξύ των Ειρηνοδικείων Λαγκαδά και Βασιλικών.

 

Πράξη 11 της 29.4.2022 / ΦΕΚ Α 83 / 03.05.2022

Έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Α.1054 / ΦΕΚ Β 2154 / 03.05.2022

Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  57416 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2153 / 03.05.2022

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη τας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  11983 οικ. / ΦΕΚ Β 2147 / 03.05.2022

Kαθορισμός θέσεων άρθρου 6 του ν. 4765/2021, που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 56754 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 2128 / 29.04.2022

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης» (Β’ 1540).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.843/20737 Σ. 3414 / ΦΕΚ Β 2081 / 27.04.2022

Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Α. 1052/ ΦΕΚ Β 2063 / 26.04.2022

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του  άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΑΔΔΤ 208/5827/ ΦΕΚ Β 2058 / 26.04.2022

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’ του ν. 4829/2021 (Α’ 166).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 44887/ ΦΕΚ Β 2044 / 26.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 108779Ν1/4.7.2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της Διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 42724 / ΦΕΚ Β 2043 / 21.04.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 657/04-01-2022 (Β’ 2) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 23083/ ΦΕΚ Β 2032 / 21.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22207/15.4.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1881).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46935 / ΦΕΚ Β  2031 / 21.04.2022

Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38866 / ΦΕΚ Β 2030 / 21.04.2022

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25538 / ΦΕΚ Β 2004 / 20.04.2022

Καταβολή τέλους διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 216611 / ΦΕΚ Β 1994 / 20.04.2022

Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4926/ΦΕΚ Α 82/20.04.2022

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4924/ΦΕΚ Α 80/20.04.2022

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/69 της επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας δυνάμει της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2021/555 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (L 115).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π. οικ. 22609/ΦΕΚ Β 1965/20.04.2022

Τροποποίηση του άρθρου 116 της υπό στοιχεία Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)» (Β’ 1049).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49552 ΕΞ 2022/ΦΕΚ Β 1952/19.04.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468ΕΞ2020/05-06-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697), 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072), 51872 ΕΞ 2021/28-04-2021 (Β’ 1798) και 78157 ΕΞ 2021/30-06-2021 (Β’ 2872), όμοιες.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28 / ΦΕΚ Α 76 / 18.04.2022

Εξαίρεση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 35 και των άρθρων 36 και 37 του ν. 4622/2019.

 

NOMOΣ  4921 / ΦΕΚ Α 75 / 18.04.2022

Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικο δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 21545 / ΦΕΚ Β 1917 / 18.04.2022

Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.

 

NOMOΣ 4920 / ΦΕΚ Α 74 / 15.04.2022

Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35432 / ΦΕΚ Β 1820 / 13.04.2022

Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α΄ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35129 / ΦΕΚ Β 1819 / 13.04.2022

Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270 / ΦΕΚ Β 1817 / 13.04.2022

Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την καταβολή πληρωμών ωφελουμένων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές  επτομέρειες για την υλοποίηση των Υποέργων 5, 6, 7, 8 και 9 της πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5039505 με τίτλο «Πληρωμή επιδομάτων για την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων για 18 μήνες σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.70/75/οικ. 5899 / ΦΕΚ Β 1785 / 12.04.2022

Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.351.1/6/40694/Ε3/ ΦΕΚ Β 1764 / 12.04.2022

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8 της 28.2.2022/ ΦΕΚ Α 72 / 11.04.2022

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την παρακολούθηση του έργου της αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας εκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  2647 / ΦΕΚ Β 1761 / 11.04.2022

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ . 2648 / ΦΕΚ Β 1761 / 11.04.2022

Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83Α του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354 / ΦΕΚ Β 1724 / 09.04.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20355/ ΦΕΚ Β 1723 / 09.04.2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  37356 / ΦΕΚ Β 1720 / 08.04.2022

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 30290/21-03-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1329).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  45053 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 1714 / 08.04.2022

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τη στήριξη εκμεταλλευτών και οδηγών ταξί.

 

NOMOΣ 4919 / ΦΕΚ Α 71 / 07.04.2022

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου(L  ) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  178/3/31.03.2022 / ΦΕΚ Β 1602 / 04.04.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 177/11/17.03.2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ρύθμιση θεμάτων για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο»

(B’ 1550).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29510 / ΦΕΚ Β 1542 / 01.04.2022

Αποζημίωση διανομέων αντί παροχής προστατευτικού κράνους και χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  44010 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 1540 / 01.04.2022

Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  20396 / ΦΕΚ Β 1533 / 31.03.2022

Παράταση ισχύος του άρθρου 110 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  31512 / ΦΕΚ Β 1469 / 29.03.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 104186/24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ αρ. 138352/20-12-2021 (Β΄ 6054) υπουργικές  αποφάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./71/3186  / ΦΕΚ Β 1469 / 29.03.2022

Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  141139  /ΦΕΚ Β 1469 / 29.03.2022

Μεταφορά αρμοδιότητας αναγνώρισης χρόνο ασφάλισης στις περιπτώσεις απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων ΟΑΕΕ.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4918 / ΦΕΚ Α 68 / 31.03.2022

Μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων» και κύρωση του Καταστατικού της και άλλες διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4917 / ΦΕΚ Α 67 / 31.03.2022

Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25 / ΦΕΚ Α 66 / 30.03.2022

Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18960 / ΦΕΚ Β 1548 / 02.04.2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.18959 / ΦΕΚ Β 1547 / 02.04.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  31192 / ΦΕΚ Β 1546 / 01.04.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β΄ 2274).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  Α.1042/ΦΕΚ Β 1515 / 30.03.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)» (Β΄1098).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  35480/Α5 /  ΦΕΚ Β 1474 / 29.03.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/ 04-02-2008 υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 218).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35480/Α5 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./74/2927 / ΦΕΚ Β 1474 / 29.03.2022

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4916 / ΦΕΚ Α 65 / 28.03.2022

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 172172 / ΦΕΚ Β 1462 / 28.03.2022

Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Προσωρινής Προστασίας στους δικαιούχους προσωρινής προστασίας.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4915 / ΦΕΚ Α 63 / 24.03.2022

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28458 / ΦΕΚ Β 1427 / 24.03.2022

Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία».

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4914 / ΦΕΚ Α 61 / 21.03.2022

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ30/A3/60787 / ΦΕΚ Β 1271 / 18.03.2022

Επικαιροποίηση διατάξεων της υπ΄αρ. 50984/ 7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  K3/30446 / ΦΕΚ Β 1324 / 21.03.2022

Καθορισμός τρόπου και διαδικασίας άσκησης αρμοδιοτήτων και τρόπου λειτουργίας των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 52 / ΦΕΚ Β 1320 / 21.03.2022

Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

 

NOMOΣ  4912 / ΦΕΚ Α 59 / 17.03.2022

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

NOMOΣ  4911 / ΦΕΚ Α 57 / 16.03.2022

Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαίσιο για την ίδρυση της Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/ ΦΕΚ Β 1302 / 18.03.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  17647 οικ. Φ.700.20 /ΦΕΚ Β 1301 / 18.03.2022

Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  7435 ΕΞ 2022/ ΦΕΚ Β 1297 / 18.03.2022

Καθορισμός του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16507 / ΦΕΚ  Β 1296 / 18.03.2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  9169 ΕΞ 2022 /ΦΕΚ Β 1210 / 16.03.2022

Ηλεκτρονική δήλωση ονόματος νεογνού και ηλεκτρονική δήλωση βάπτισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  31781ΕΞ2022 / ΦΕΚ Β 1202 / 16.03.2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β’ 2338).

 

NOMOΣ  4908 / ΦΕΚ Α 52 / 11.03.2022

Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1035 / ΦΕΚ Β 1212 / 16.03.2022

Όροι και διατυπώσεις για την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν. 2960/2001 σχετικά με πωλήσεις αλκοολούχων προϊόντων εξ αποστάσεως

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26754/H2 / ΦΕΚ Β 1165 / 16.03.2022

Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9197 ΕΞ 2022 / ΦΕΚ Β 1147 / 15.03.2022

Παραγωγή και διάθεση στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27585 /ΦΕΚ Β 1145 / 14.03.2022

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του ιδίου άρθρου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28270/Δ6 / ΦΕΚ Β 1144 / 14.03.2022

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ30/Δ5α/73567 / ΦΕΚ Β 1144 / 14.03.2022

Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1032 / ΦΕΚ Β 1140 / 14.03.2022

Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»  Έντυπο Ε3.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23960/762 / ΦΕΚ Β 1101 / 11.03.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022) .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 14710 / ΦΕΚ Β 1100 / 11.03.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 13655/4.3.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1012).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 / ΦΕΚ Β 1099 / 11.03.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4903/ΦΕΚ Α 46/05.03.2022

Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4901/ΦΕΚ Α 44/04.03.2022

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα.

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4898/ΦΕΚ Α 41/04.03.2022

Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ  21061/ΦΕΚ Β 980/03.03.2022

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/ΦΕΚ Α 39/01.03.2022

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψήφιων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την προεκλογική προβολή τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 13/ΦΕΚ Α 30/25.02.2022

Παράγοντες και δείκτες από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρθμ. Γ.Π.οικ. 12184 /ΦΕΚ Β 899/28.02.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) «Περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστου και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328), ως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 299).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/ΦΕΚ Β 891/25.02.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4892/ΦΕΚ Α 28/22.02.2022

Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4891/ΦΕΚ Α 27/18.02.2022

Για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 10344/ΦΕΚ Β 776/21.02.2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19033 ΕΞ 2022/ΦΕΚ Β 771/21.02.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ2021/ 18.05.2021 απόφασης Υπουργού Οικονομικών με θέμα  Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 2375).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 10344/ΦΕΚ Β 767/18.02.2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/ΦΕΚ Β 766/18.02.2022

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.