ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29917 ΦΕΚ Β 1428/26.04.2017

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β' 2014), όπως ισχύει».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 63619/Δ6/ΦΕΚ Β 1367/21.04.2017

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64055/Δ3/ΦΕΚ Β 1326/19.04.2017

Καθορισμός προϋποθέσεων,κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής -ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1059/ΦΕΚ Β 1325/19.04.2017

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1056/ΦΕΚ Β 1325/19.04.2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

 

ΝΟΜΟΣ 4467/ΦΕΚ Α 56/13.04.2017

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4465 ΦΕΚ Α 47/4.4.2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4463/ΦΕΚ Α 42/30.03.2017

Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α1/οικ. 18764/670/ΦΕΚ Β 1065/28.03.2017

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4461/ΦΕΚ Α 38/28.03.2017

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

 

Eγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. 17/2017

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών -Δ.Π.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3γ/οικ. 18092/ΦΕΚ Β 1005/24.03.2017

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2/17.3.2017/ΦΕΚ Β 971/22.03.2017

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31619 οικ./ΦΕΚ Β 969/22.03.2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21 ΦΕΚ Α 35/21.03.2017

Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19 ΦΕΚ Α 33/17.03.2017

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 15/ 2017

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ' εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11134/17 ΦΕΚ Β 867/16.03.2017

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/ 22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3148 ΦΕΚ Β 816/14.03.2017

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Γ/5650/1948 ΦΕΚ Β 769/10.03.2017

Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1034 ΦΕΚ Β 759/09.03.2017

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030 ΦΕΚ Β 720/08.03.2017

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21608 /H1 ΦΕΚ Β 473/17.02.2017

Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές - υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες- του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) - Οικονομικές παροχές.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 14 ΦΕΚ Α 28/06.03.2017

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 151/35408/Α5 ΦΕΚ Β 683/06.03.2017

Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 681/06.03.2017

Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80020/55164/Δ.15.957/ΦΕΚ Β 671/03.03.2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.80020/44136/Δ. 15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3455) "Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία"

 

ΝΟΜΟΣ 4456/ΦΕΚ Α 24/01.03.2017

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/ΦΕΚ Α 23/01.03.2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4455/ΦΕΚ Α 22/23.02.2017

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17730/ΦΕΚ Β 453/16.2.2017

Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α' 240).

 

ΝΟΜΟΣ 4452/ΦΕΚ Α 17/15.2.2017

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1/Δ/2140/398/ΦΕΚ Β/422/14.2.2017

Υποχρέωση υποβολής Εντύπου 731 από επιβαίνοντες σε αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 111/31.1.2017/ΦΕΚ Β 399/13.2.2017

Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων, όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του εσωτερικού άρθρου 81 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 110/31.1.2017/ΦΕΚ Β 399/13.2.2017

Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4872/105/ΦΕΚ Β’ 398/13.2.2017

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1/1380/ΦΕΚ Β’ 396/13.2.2017

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (Α' 193) για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/ΦΕΚ Α 15/10.2.2017

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου" (Α' 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 151585/323/ΦΕΚ Β 347/8.2.2017)

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6117/Α5/ΦΕΚ Β’ 324/8.2.2017

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/24-1-2017/ΦΕΚ Β’ 293/7.2.2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/ΦΕΚ Β’ 272/6.2.2017

Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/ΦΕΚ Α 15/10.2.2017

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου" (Α' 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74088 Φ.700.8/ΦΕΚ Β 165/26.01.2017

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.5οικ.2961-10 ΦΕΚ Β 128/24.01.2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

 

ΝΟΜΟΣ 4449/ΦΕΚ Α 7/24.01.2017

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.01.2017

«Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ 80000/οικ. 2460/106/ 2017/20.01.2017

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1006/ΦΕΚ Β 43/17.01.2017

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6266/146471/ΦΕΚ Β 21/13.01.2017

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/59554/2170/ΦΕΚ Β 4569/30.12.2016

Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016/ΦΕΚ Β 4569/30.2.2016

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 619/146296/ΦΕΚ Β’ 4562/30.12.2016

Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 151/220830/Α5/ΦΕΚ Β 4515/30.12.2016

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α)» όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/ΦΕΚ Β 4486/30.12.2016

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80000/οικ.60298/1472/ΦΕΚ Β 4483/30.12.2016

Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58114/ΦΕΚ Β 4471/30.12.2016

Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1191/ΦΕΚ Β 4471/30.12.2016

Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/οικ.45947/1757/ΦΕΚ Β 4458/30.12.2016

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49426/1751/ΦΕΚ Β 4421/30.12.2016

Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 11321/οικ.61134/2205/ΦΕΚ Β 4421/30.12.2016

Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 61502/3399/ΦΕΚ Β 4330/30.12.2016

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 62952/5384/ΦΕΚ Β 4326/30.12.2016

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/ΦΕΚ Α 242/29.12.2016

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2016/ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

 

ΝΟΜΟΣ 4447/ΦΕΚ Α 241/23.12.2016

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4446 ΦΕΚ Α 240/22.12.2016

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/59676 ΦΕΚ Β 4131/22.12.2016

Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/ΦΕΚ Β 4088/20.12.2016

Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1180/ΦΕΚ Β 4086/20.12.2016

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1189/ΦΕΚ Β 4076/19.12.2016

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΝΟΜΟΣ 4445/ΦΕΚ Α 236/19.12.2016

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 111482/0092/ΦΕΚ Β 4005/14.12.2016

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429/ΦΕΚ Β 4007/14.12.2016

Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 210616/Ε2/ΦΕΚ Β 3988/13.12.2016

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 112158/Ε2/ 08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β'/11-07-2016) υπουργικής απόφασης "Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017"

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6.15107/5.12840/ΦΕΚ Β 3975/12.12.2016

Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4443/ΦΕΚ Α 232/09.12.2016

Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.58770/1442/19.12.2016

«Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 45  /06.12.2016

Α. Παρακράτηση εισφοράς 0,20 Ευρώ υπέρ λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ.. Β. Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος από 1/12/2016 και εφεξής.. Γ. Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παράλληλα ασφαλισμένων σε φορείς ασθενείας που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια-φορείς εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 32/2016 /19.09.2016

«Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)»

 

Εγκυκλιος ΟΓΑ 8/2016/06.12.2016

«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»

 

ΝΟΜΟΣ 4442/ΦΕΚ Α 230/07.12.2016

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4441/ΦΕΚ Α 227/06.12.2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4440/ΦΕΚ Α 224/2.12.2016

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4439/ΦΕΚ Α 222/30.11.2016

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/οικ.49566/2797/ΦΕΚ Β 3853/30.11.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθ. Β/7/35889/2582/ 16-10-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β' 2795).

 

ΝΟΜΟΣ 4438/ΦΕΚ Α 220/28.11.2016

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ Β 3779/23.11.2016

Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2016/ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016

Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126/ΦΕΚ Α 211/11.11.2016

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ172/ΦΕΚ Β 3610/04.11.2016

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

 

ΝΟΜΟΣ 4430 ΦΕΚ Α 205/31.10.2016

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4429/ΦΕΚ Α 199/21.10.2016

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4425 ΦΕΚ Α 185/30.09.2016

Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4423 ΦΕΚ Α 182/27.09.2016

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4419 ΦΕΚ Α 174/20.09.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ10034/24237/655/ΦΕΚ Β 2401/03.08.2016

Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 39487/16 ΦΕΚ Β 2930/14.09.2016

Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.40124/8516 ΦΕΚ Β 2909/13.09.2016

Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ.

 

ΝΟΜΟΣ 4416/ΦΕΚ Α 160/06.09.2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α' 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4415/ΦΕΚ Α 159/06.09.2016

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 400/34/292616/Σ4753/ΦΕΚ Β 2808/06.09.2016

Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ253/139394/Α5/ΦΕΚ Β 2774/02.09.2016

Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό - καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής.

 

ΝΟΜΟΣ 4414/ΦΕΚ Α 149/9.8.2016

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4413/ΦΕΚ Α/148/08.08.2016

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4412/ΦΕΚ Α 147/8.8.2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

ΝΟΜΟΣ 4411/ΦΕΚ Α 142/3.8.2016

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις. (Περιέχονται και τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων).

 

ΝΟΜΟΣ 4410/ΦΕΚ Α 141/3.8.2016

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 75/ΦΕΚ Α 138/1.8.2016

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

 

ΝΟΜΟΣ 4409/ΦΕΚ Α 136/28.07.2016

Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4408/ΦΕΚ Α 135/27.07.2016

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4407/ΦΕΚ Α 134/27.07.2016

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4406/ΦΕΚ Α 133/26.07.2016

Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33778/7302/ΦΕΚ Β 2307/25.07.2016

Ρύθμιση θεμάτων του αρ. 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475/ΦΕΚ Β 2282/22.07.2016

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3004 ΦΕΚ Β 2206/15.07.2016

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.

 

ΝΟΜΟΣ 4405/ΦΕΚ Α 129/13.07.2016

Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/ 335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 69/ΦΕΚ Α 127/13.07.2016

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1089/ΦΕΚ Β 2114/08.07.2016

Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων».

 

ΝΟΜΟΣ 4403/ΦΕΚ Α 125/07.07.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε.L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1096 ΦΕΚ Β 2043/05.07.2016

Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων -ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» (Β' 926).

 

ΝΟΜΟΣ 4399/ΦΕΚ Α 117/22.6.2016

Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.429.1/21/286731/Σ. 3153 ΦΕΚ Β 1798/17.06.2016

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 635/08-03-2016/ΦΕΚ Β 1708/15.6.2016

Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1073/ΦΕΚ Β 1653/9.6.2016

Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.26334/894/ΦΕΚ Β 1623/8.6.2016

Συμπλήρωση της αριθ. 25908/469/7-6-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/Β/1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 26083/887/ΦΕΚ Β 1605/07.06.2016

Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 25909/470/ΦΕΚ Β 1605/07.06.2016

Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25908/469/ΦΕΚ Β 1604/07.06.2016

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 23123/785/ΦΕΚ Β 1604/07.06.2016

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/ΦΕΚ Β 1593/06.06.2016

Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ΦΕΚ Β 1561/02.06.2016

Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/27.05.2016/ΦΕΚ Β 1574/03.06.2016

Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.105269/ΦΕΚ Β 1577/03.06.2016

Ίδρυση Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων.

 

ΝΟΜΟΣ 4389/ΦΕΚ Α 94/27.05.2016

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1057/ΦΕΚ Β 1519/30.05.2016

Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 59 ΦΕΚ Α 95/27.05.2016

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ΦΕΚ Β 1445/23.05.2016

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46274/ ΕΥΘΥ 482/ΦΕΚ Β 1349/13.05.2016

Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.

 

ΝΟΜΟΣ 4387 ΦΕΚ Α 85/12.05.2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ23/οικ.19061-1457/ΦΕΚ Β 1336/12.05.2016

Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.

 

ΝΟΜΟΣ 4386 ΦΕΚ Α 83/11.05.2016

Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15148/ΦΕΚ Β 1311/10.05.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20622/17.06.2015 (Β' 1198) απόφασης συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α' 270).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9100 ΦΕΚ Β 1279/04.05.2016

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο: «Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής» στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο: «Επικοινωνιακός Σχεδιασμός Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής» στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016 ΦΕΚ Β 1262/28.04.2016

Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11.1/5042 ΦΕΚ Β 1261/28.04.2016

Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών προς διεκπεραίωση επιμέρους διαδικασιών υποδοχής σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1049 ΦΕΚ Β 1238/27.04.2016

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ 31712 ΦΕΚ Β 1239/27.04.2016

Νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/69267/Α5 ΦΕΚ Β 1232/27.04.2016

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. Φ253.1/44654/ Α5/15-3-2016 υπουργικής απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 685-Β/15-3-2016).

 

ΝΟΜΟΣ 4384 ΦΕΚ Α 78/26.04.2016

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 46 ΦΕΚ Α 74/22.04.2016

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Κ.Π. 0006006 ΕΞ 2016 ΦΕΚ Β 1110/19.04.2016

Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/5.4.2016 ΦΕΚ Β 1109/19.04.2016

Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 5370/ΦΕΚ Α 67/18.04.2016

Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2015 ΦΕΚ Β 987/11.04.2016

Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑ/4845/2296 ΦΕΚ Β 976/08.04.2016

Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1041/ΦΕΚ Β 926/05.04.2016

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΝΟΜΟΣ 4378 ΦΕΚ Α 55/05.04.2016

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/ΦΕΚ Β 908/04.04.2016

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35518/ΦΕΚ Β 905/04.04.2016

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 23757/1-3-2016 (ΦΕΚ 520/Β/2016) «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό / μεταναστευτικό».

 

ΝΟΜΟΣ 4375/ΦΕΚ Α 51/03.04.2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4374/ΦΕΚ Α 50/01.04.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4373/ΦΕΚ Α 49/01.04.2016

Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23672οικ/ΦΕΚ Β 890/01.04.2016

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β' 2014).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/3694/ΦΕΚ Β 872/31.03.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3/5262 (ΦΕΚ Β' 2065/18-92015) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στον Ελαιώνα Αττικής», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Γ/6037/2069/ΦΕΚ Β 849/30.03.2016

Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47381/Δ6/ΦΕΚ Β 847/30.03.2016

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1033 ΦΕΚ Β 720/17.03.2016

Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21798 ΦΕΚ Β 709/16.03.2016

Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.251/37802/Α5 ΦΕΚ Β 698/16.03.2016

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/44654/Α5/ΦΕΚ Β 685/15.03.2016

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016-2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/ΦΕΚ Β 684/15.3.2016

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ15/8/4588/ΦΕΚ Β 656/10.03.2016

Συμπλήρωση της αριθμ. Α1/387/2.12.1986 (Β' 848) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» και τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/8.3.2016/ΦΕΚ Β 651/10.03.2016

Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 000/8/245258/Σ. 37/ΦΕΚ Β 630/09.03.2016

Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.).

 

ΝΟΜΟΣ 4370/ΦΕΚ Α 37/07.03.2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1026/ΦΕΚ Β 577/03.03.2016

Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη. β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23757 ΦΕΚ Β 520/02.03.2016

Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό.

 

ΝΟΜΟΣ 4369/ΦΕΚ 33/27.2.2016

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4368/ΦΕΚ Α 21/21.02.2016

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/ΦΕΚ Α 20/18.02.2016

Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 4905/463/ΦΕΚ Β 338/17.02.2016

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/18.1.2016/ΦΕΚ Β 267/11.02.2016

Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1021 ΦΕΚ Β 213/08.02.2016

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 

ΝΟΜΟΣ 4364 ΦΕΚ Α 13/05.02.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά…

 

ΝΟΜΟΣ 4361 ΦΕΚ Α 10/01.02.2016

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4360 ΦΕΚ Α 9/29.01.2016

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης -πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1009/ΦΕΚ Β 48/20.01.2016

Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΕΦΚ/οικ 134/Α31/ΦΕΚ Β 24/15.01.2016

Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών, για την προσωρινή στέγαση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής, υπηκόων τρίτων χωρών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/73/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 20/14.01.2016

Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3/39325/5725/ΦΕΚ Β 2991/31.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50984/7947/22-11-2013(Β'3056) απόφασης «’δεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.81540/1445/Φ.4.2./ΦΕΚ Β 2984/31.12.2015

Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:

1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων

2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου

3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 83509/ΦΕΚ Β 2928/31.12.2015

Διαδικασία έκδοσης των στοιχείων συγκάλυψης των ελεγκτικών οργάνων ή του ιδιώτη, οι οποίοι, με σκοπό την ανακάλυψη και σύλληψη προσώπου που διαπράττει το έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών, δρουν ως αγοραστές ή μεσολαβητές ή μεταφορείς ή φύλακες ναρκωτικών ουσιών ή με άλλους τρόπους που δεν δημιουργούν ούτε επιτείνουν κινδύνους για τρίτα πρόσωπα, διαδικασία έγκρισης για τη διενέργεια συναλλαγών εκ μέρους τους με αυτά τα στοιχεία και διαδικασία έγκρισης των προς διάθεση χρηματικών ποσών για τις ανάγκες της συγκαλυμμένης δράσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1274/ΦΕΚ Β 2919/31.12.2015

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.

 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/370862/218709/12209/7831/ ΦΕΚ Β 2916/31.12.2015

Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.

 

Πράξη 51/ΦΕΚ Α 183/30.12.2015

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 184/30.12.2015

Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3009/2/39 μ/ΦΕΚ Β 2881/29.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ, 3009/2/23-α' από 31-8-1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασίας έκδοσης των προβλεπομένων...από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β' 696).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 95503/ΦΕΚ Β 2866/28.12.2015

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 95502/ΦΕΚ Β 2866/28.12.2015

Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2016-2017.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 182/24.12.2015

«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών»

 

ΝΟΜΟΣ 4356/ΦΕΚ Α 181/24.12.2015

Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1263/ΦΕΚ Β 2793/21.12.2015

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94).

 

ΝΟΜΟΣ 4355/ΦΕΚ Α 178/18.12.2015

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 87/ΦΕΚ Α 177/18.12.2015

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/110/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και τροποποίηση του Π.δ. 138/2005 (Α'195).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5364/Δ/Β11/ΦΕΚ Β 2774/18.12.2015

Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015/ΦΕΚ Β 2745/17.12.2015

Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974.

 

ΝΟΜΟΣ 4354/ΦΕΚ Α 176/16.12.2015

Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 51373/4684/ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015

Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ πράξης 53/14.12.2015/ΦΕΚ Β 2704/15.12.2015

Ορισμός στρατηγικής της πολιτικής για την άσκηση της μακροπροληπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3021/22/10-ζ/ΦΕΚ Β 2702/14.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3021/22/10/28-06-2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β' 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 3021/22/10-στ'/26-07-2007 όμοια (Β' 1503).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1262/ΦΕΚ Β 2677/11.12.2015

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/193309/Α5/ΦΕΚ Β 2647/09.12.2015

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ 6901/ΦΕΚ Β 2639/08.12.2015

Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και Προϋποθέσεις.

 

Πράξη 44 της 5.12.2015 ΦΕΚ Α 165/05.12.2015

Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α' 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α'85)» (Α' 90).

 

ΝΟΜΟΣ 4351 ΦΕΚ Α 164/04.12.2015

Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις

 

Πράξη 43 της 2-12-2015 ΦΕΚ Α 163/02.12.2015

Τροποποίηση της 38/9-11-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α' 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α' 222)» (Α' 223).

 

ΝΟΜΟΣ 4350 ΦΕΚ Α 161/30.11.2015          

Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…

 

ΝΟΜΟΣ 4346 ΦΕΚ Α 152/20.11.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4342 ΦΕΚ Α 143/9.11.2015

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4341 ΦΕΚ Α 142/06.11.2015

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δημοκρατία.

 

ΝΟΜΟΣ 4340/ΦΕΚ Α 134/01.11.2015

Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76297 ΦΕΚ Β 2346/30.10.2015

Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5(α)/70068 ΦΕΚ Β 2332/30.10.2015

Κατάργηση της υπ' αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β'/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β'/2014 υπουργικής απόφασης.

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/2015 ΦΕΚ Β 2326/29.10.2015

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων.

 

ΝΟΜΟΣ 4339/ΦΕΚ Α 133/29.10.2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1239 ΦΕΚ Β 2330/29.10.2015

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829 ΦΕΚ Β 2330/29.10.2015

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 122900/0092 ΦΕΚ Β 2325/27.10.2015

Υπαγωγή στα όρια ηλικίας των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π.Φ.80000/36355/1232 27/10/2015

«Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α') - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α')»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/οικ.47523/1570 ΦΕΚ Β 2311/26.10.2015

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76275 οικ ΦΕΚ Β 2306/26.10.2015

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της με αριθ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων (Β 2014)»

 

ΝΟΜΟΣ 4338 ΦΕΚ Α 131/23.10.2015

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.361.22/152/159720/Ε3 ΦΕΚ Β 2296/23.10.2015

Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ 68019/2015/ΦΕΚ Β 2272/21.10.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4251/2014»

 

ΝΟΜΟΣ 4337 ΦΕΚ Α 129/17.10.2015

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 148/10/5.10.2015/ΦΕΚ Β 2219/15.10.2015

Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8986/ΦΕΚ Β 2208/14.10.2015

Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 127/08.10.2015

Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1212 ΦΕΚ Β 2120/01.10.2015

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 ΦΕΚ Β 2115/30.09.2015

Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 70905 ΦΕΚ Β 2110/29.9.2015

Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 49214/21-7-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ' αριθμ. 57384/31-8-2015 όμοια (Β' 1867).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 119/25.09.2015

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α' 18).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/ΦΕΚ Α 110/17.09.2015

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31842 ΦΕΚ Β 2018/16.09.2015

Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 31206 ΦΕΚ Β 2018/16.09.2015    

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 67001 ΦΕΚ Β 2016/16.09.2015

Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 67514 οικ. ΦΕΚ Β 2014/16.09.2015

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31729 ΦΕΚ Β 2013/16.09.2015

Καθορισμός καταβλητέας ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στους δυο Αρεοπαγίτες-μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3634/98079 ΦΕΚ Β 1990/15.09.2015

Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων από τους δικαιούχους της δωρεάν διανομής στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1194 ΦΕΚ Β 1968/11.09.2015

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1202/ΦΕΚ Β 1957/11.09.2015

Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 765/ΦΕΚ Β 1951/10.09.2015

Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 766/2015/ΦΕΚ Β 1951/10.09.2015

Τροποποίηση της αριθμ. 664/21-7-2015 (Β'1563) απόφασης της ΕΕΤΣ, όπως ισχύει, για τα όρια έγκρισης συναλλαγών των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39407/654/ΦΕΚ Β 1944/09.09.2015

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α/10.09.2015

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31393 ΦΕΚ Β 1929/09.09.2015

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/139110/Α5 ΦΕΚ Β 1882/08.09.2015

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) - Ομάδα Α' στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β'/3.3.2009).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ253/139109/Α5 ΦΕΚ Β 1882/08.09.2015

Τροποποίηση της Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β') υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Ομάδας Β' στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ253/139098/Α5 ΦΕΚ Β 1882/08.09.2015

Τροποποίηση της Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β') υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001171ΕΞ 2015/ΧΠ 2581 ΦΕΚ Β 1871/03.09.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001172ΕΞ 2015/Χ.Π.2582 ΦΕΚ Β 1871/03.09.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών υποψηφίων βουλευτών κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14602/2015 ΦΕΚ Β 1870/03.09.2015

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30316 ΦΕΚ Β 1869/03.09.2015

Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57384 ΦΕΚ Β 1867/31.08.2015

Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30080 ΦΕΚ Β 1864/29.08.2015

Ασκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 131207/Ι3 ΦΕΚ Β 1858/27.08.2015

Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 102/26.08.2015

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 81986/ΕΥΘΥ712 ΦΕΚ Β 1822/24.08.2015

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 101/22.08.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61247 ΦΕΚ Β 1811/21.08.2015

Θέσπιση εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1167 ΦΕΚ Β 1808/21.08.2015

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 ΦΕΚ Β 1801/20.08.2015

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1183 ΦΕΚ Β 1795/20.08.2015

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ ΒΊ257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7534 ΦΕΚ Β 1794/20.08.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμό Ζ1-1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3-1-2011).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η.Π. 34062/957/Ε103 ΦΕΚ Β 1793/20.08.2015

Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ' αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β' 1450), όπως ισχύει. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1450)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229158/12878/1281/237 ΦΕΚ Β 1802/20.08.2015

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 100/19.08.2015

Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α' 35)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/709/3.4.2015 ΦΕΚ Β 1781/19.08.2015

Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 ΦΕΚ Β 1780/19.08.2015

Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8860 ΦΕΚ Β 1730/18.08.2015

Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 97/17.8.2015

Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στη Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 ΦΕΚ Β 1721/17.08.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1163 ΦΕΚ Β 1711/17.08.2015

Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

 

ΝΟΜΟΣ 4336 ΦΕΚ Α 94/14.08.2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1156 ΦΕΚ Β 1672/11.08.2015

καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 117242/Δ2 ΦΕΚ Β 1652/06.08.2015

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015 - 2016.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 31.07.2015/ΦΕΚ Α 90/31.7.2015

Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57382 ΦΕΚ Β 1620/31.07.2015

Παράταση της υπ' αριθ. 49214/21-7-2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 ΦΕΚ Β 1617/31.07.2015

Aρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57382/31.7.2015/(ΦΕΚ Β' 1620)

Παράταση της υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 78649 ΦΕΚ Β 1581/28.07.2015

Αντικατάσταση του αρ. 137 «Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης» της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364 ΦΕΚ Β 1561/24.07.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΝΟΜΟΣ 4335 ΦΕΚ Α 87/23.07.2015

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α' 80).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1162 ΦΕΚ Β 1537/22.07.2015

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49214/ΦΕΚ Β 1525/21.07.2015

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1155/ΦΕΚ Β 1519/20.07.2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1267/ΦΕΚ Β 1521/20.07.2015

Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης αρ. 2/36820/0023Β/9-4-2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΓ8/28530/ΦΕΚ Β 1508/17.07.2015

Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτέα δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 84/18.07.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2015/ΦΕΚ Α 81/17.07.2015

Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ "Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων" - Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1/20655/2897/ΦΕΚ Β 1495/16.07.2015

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013).

 

ΝΟΜΟΣ 4334 ΦΕΚ Α 80/16.07.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α/14.07.2015

Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), όπως τροποποιήθηκε με την από 30 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 66) και ισχύει, αναφορικά με την παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής, περιοριστικών μέτρων, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάσης φύσεως παραβόλων καθώς και παράτασης της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0000954ΕΞ2015/Χ.Π. 2775 ΦΕΚ Β 1458/10.07.2015

Ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4333 ΦΕΚ Α 78/11.07.2015

Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη δανειακής σύμβασης με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1132 ΦΕΚ Β 1407/08.07.2015

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17-4-2015 (Β' 763).

 

ΝΟΜΟΣ 4332 ΦΕΚ Α 76/09.07.2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0000945ΕΞ 2015/Χ.Π. 2261 ΦΕΚ Β 1420/08.07.2015

Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54178 7.7.2015

«Διευκρινίσεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά την τραπεζική αργία»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π. 2255/ΦΕΚ Β 1391/06.07.2015

Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0000936ΕΞ2015/Χ.Π. 2251 ΦΕΚ Β 1380/03.07.2015

Ρύθμιση επιτρεπόμενων τραπεζικών εργασιών από πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4331 ΦΕΚ Α 69/02.07.2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1140 ΦΕΚ Β 1326/01.07.2015

Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α' 65/28.06.2015).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11085/2015 ΦΕΚ Β 1325/01.07.2015

Συμπληρωματικός καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, απόψεων και τηλεοπτικού χρόνου για το δημοψήφισμα για κρίσιμο εθνικό θέμα της 5ης Ιουλίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1131 ΦΕΚ Β 1324/01.07.2015

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30134/489 ΦΕΚ Β 1320/01.07.2015

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 30.6.2015 ΦΕΚ Α 66/30.06.2015

Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22210 ΦΕΚ Β 1304/30.06.2015

Βιβλία και Πίνακες για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21793 ΦΕΚ Β 1304/30.06.2015

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1136 ΦΕΚ Β 1301/30.06.2015

Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1135 ΦΕΚ Β 1297/30.06.2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1085/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21775 ΦΕΚ Β 1290/29.06.2015

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21803/ΦΕΚ Β 1285/29.06.2015

Επιτροπές Υποστήριξης κατά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 9319 ΦΕΚ Α 62/28.06.2015

Για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντάγματος.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 28.06.2015 ΦΕΚ Α 65/28.06.2015

Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 28.6.2015 ΦΕΚ Α 64/28.06.2015

Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 38 ΦΕΚ Α 63/28.06.2015

Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21792 ΦΕΚ Β 1277/28.06.2015

Καθορισμός διαστάσεων και χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1130 ΦΕΚ Β 1257/25.06.2015

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20622 ΦΕΚ Β 1198/23.06.2015

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α 270)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/15.6.2015 ΦΕΚ Β 1188/22.06.2015

Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2015/ΦΕΚ Β 1187/22.06.2015

Θέση σε ισχύ του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (Αυλοι τίτλοι).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ251/91148/Α5 ΦΕΚ Β 1183/19.06.2015

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391Β'/30.3.2006) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α27733/2213 ΦΕΚ Β 1181/19.06.2015

Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 1361/28/26.5.2015 ΦΕΚ Β 1169/18.06.2015

Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2015 (ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 3763/111 ΦΕΚ Β 1163/18.06.2015

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης.

 

ΝΟΜΟΣ 4330 ΦΕΚ Α 59/16.06.2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35 ΦΕΚ Α 56/11.06.2015

Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1114 ΦΕΚ Β 1093/10.06.2015

Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1112 ΦΕΚ Β 1055/05.06.2015

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 ΦΕΚ Β 1044/04.06.2015

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β' ΕΞ2015/07 Απριλίου 2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού, (ΦΕΚ 578/Β').

 

ΝΟΜΟΣ 4329 ΦΕΚ Α 53/02.06.2015

Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39067 ΦΕΚ Β 1067/05.06.2015

Διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης του άρθρου 110 Α' του Ποινικού Κώδικα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1110 ΦΕΚ Β 946/26.05.2015

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ. 1109/2015 20.05.2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 77446/Δ6 ΦΕΚ Β 910/19.05.2015

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1104 ΦΕΚ Β 844/14.05.2015

Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1101 ΦΕΚ Β 843/14.05.2015

Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του τέλους επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2013 σε νομικά πρόσωπα και λοιπά θέματα για την επιβολή και την είσπραξη του.

 

ΝΟΜΟΣ 4328 ΦΕΚ Α 51/14.05.2015

Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α 35) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4327 ΦΕΚ Α 50/14.05.2015

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4326 ΦΕΚ Α 49/13.05.2015

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 ΦΕΚ Β 828/12.05.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β' ΕΞ2015/ 7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού, (ΦΕΚ 578/B').

 

ΝΟΜΟΣ 4325/ΦΕΚ Α 47/11.05.2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.51010/οικ.16845/156/ΦΕΚ Β 815/07.05.2015

Αναστολή ισχύος για τρεις μήνες της υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β'/178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» και δίμηνη παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 26 της υπουργικής απόφασης Φ.51010/45802/1145/22.12.2014 (ΦΕΚ Β'/3532) «Οργανωτικές Απαιτήσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1098 ΦΕΚ Β 771/30.04.2015

Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/22.4.2015 ΦΕΚ Β 764/30.04.2015

Μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1088 ΦΕΚ Β 763/30.04.2015

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου.

2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΝΟΜΟΣ 4324 ΦΕΚ Α 44/29.04.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4323 ΦΕΚ Α 43/27.04.2015

Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Α' 41)

 

ΝΟΜΟΣ 4322 ΦΕΚ Α 42/27.04.2015

Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22508/421/ΦΕΚ Β 690/23.04.2015

Απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισμό:

α) του αδιάθετου αποθεματικού της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έτους 2013 και

β) ποσοστού επί του θετικού οικονομικού αποτελέσματος της οικονομικής διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έτους 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1077/ΦΕΚ Β 688/22.04.2015

Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1080/ΦΕΚ Β 628/17.04.2015

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/20219/ΔΠΔΑ/ΦΕΚ Β 593/15.04.2015

Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλητων αυτούσιων παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρου 179 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 41/20.04.2015

Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. 494/ΦΕΚ Β 577/9.4.2015

Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους, τους φορείς, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, τη σύμπραξη με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 4320/2015: «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α').

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1074 ΦΕΚ Β 574/08.04.2015

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14980 Φ.700.5/ΦΕΚ Β 529/03.04.2014

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754 ΦΕΚ Β 490/01.04.2015

Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1062 ΦΕΚ Β 479/30.03.2015

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)».

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 35/27.03.2015

Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1058 ΦΕΚ Β 459/26.03.2015

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/ΦΕΚ Α 34/23.03.2015

Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

 

ΝΟΜΟΣ 4321 ΦΕΚ Α 32/21.03.2015

Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4320/ΦΕΚ Α 29/19.3.2015

Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1051 ΦΕΚ Β 373/18.3.2015

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΙΚ 0003158 ΕΞ 2015/ΦΕΚ B 373/18.3.2015.

Απόδοση χρηματικών διαθεσίμων και επένδυση κεφαλαίων και χρηματικών διαθεσίμων ΤΧΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 746/034/ΦΕΚ Β 289/25.02.2015

Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1015/ΦΕΚ Β 245/17.02.2015

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1020/ΦΕΚ Β 225/17.02.2015

Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας: α. μη κοινοτικών εμπορευμάτων που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης) β. μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή γ. εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1017/ΦΕΚ Β 222/17.02.2015

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1040/ΦΕΚ Β 215/10.02.2015

Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα.

 

ΠΟΛ 1034/ΦΕΚ Β 206/30.01.2015

Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 24/ΦΕΚ Α 20/27.01.2015

Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Y6/ΦΕΚ Β 204/27.01.2015

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ5/ΦΕΚ Β 204/27.01.2015

Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.51010/οικ.1893/15/ΦΕΚ Β 178/23.01.2015

Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3326/212/ΦΕΚ Β 158/22.01.2015

Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98246/14/ΦΕΚ Β 139/22.01.2015

Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1010/ΦΕΚ Β 139/22.01.2015

Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5921/ΦΕΚ Β 92/20.01.2015

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν. 4224/2013 (Α' 288)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4α/Γ.Π. 3567/ΦΕΚ Β 79/19.01.2015

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών - τριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 51010/16198/651/ΦΕΚ Β 78/19.01.2015

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των διατάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας 2013/14/ΕΕ με το οποίο συμπληρώνεται το άρθρο 18 παρ. 1α της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ - συμπλήρωση του άρθρου 1 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ 462/Β/17.04.2003) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1007/ΦΕΚ Β 73/16.01.2015

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4837/ΦΕΚ Β 66/16.01.2015

Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014, της διαδικασίας ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών ως προς οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου και καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίησή τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1397/ΦΕΚ Β 64/16.01.2015

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) για το κέντρο της Αθήνας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1011/ΦΕΚ Β 56/15.01.2015

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 6/14.01.2015

Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1573/ΦΕΚ Β 25/13.01.2015

Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1572/ΦΕΚ Β 25/13.01.2015

Καθορισμός ποσού της εκλογικής χρηματοδότησης των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 824/ΦΕΚ Β 24/13.01.2015

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51774/ΦΕΚ Β 23/13.01.2015

Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκάστοτε γενικών βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 357/ΦΕΚ Β 20/12.01.2015

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 894/13/ΦΕΚ Β 18/12.01.2015

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 219/ΦΕΚ Β 14/12.01.2015

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 827/ΦΕΚ Β 11/09.01.2015

Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 216/ΦΕΚ Β 10/09.01.2015

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.66224/2014/ΦΕΚ Β 7/08.01.2015

Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 241/ΦΕΚ Β 6/07.01.2015

Καθορισμός απόχρωσης χαρτιού, διαστάσεων ψηφοδελτίων και εκλογικών φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία της 25ης Ιανουαρίου 2015 για την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51793/ΦΕΚ Β 5/07.01.2015

Καθορισμός ειδικού γνωρίσματος και λοιπών χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας κατά την εκλογή βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1002/ΦΕΚ Β 3/05.01.2015

Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1004/ΦΕΚ Β 2/02.01.2015

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51569/ΦΕΚ Β 1/02.01.2015

Ασκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.800/246/139965 Σ.3310/ΦΕΚ Β 3675/31.12.2014

Προμήθειες Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) και ’λλων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στον Χώρο της Υγείας Εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής ’μυνας (ΥΠΕΘΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ5α/64352/10310/ΦΕΚ Β 3654/31.12.2014

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 212873/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 3585/31.12.2014

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών ιδιωτικών σχολείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98535/ΦΕΚ Β 3578/31.12.2014

Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας.

 

ΝΟΜΟΣ 4316/ΦΕΚ Α 270/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4315 ΦΕΚ Α 269/24.12.2014

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4314/ΦΕΚ Α 265/23.12.2014

Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3724/162303/ΦΕΚ Β 3438/22.12.2014

Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/ΦΕΚ Β 3411/19.12.2014

Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα.

 

ΝΟΜΟΣ 4313/ΦΕΚ Α 261/17.12.2014

Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 17/12/2014/ΦΕΚ Α 262/17.12.2014

Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/Γ.Π/36831/ΦΕΚ Β 3373/16.12.2014

Οροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης.

 

ΝΟΜΟΣ 4312/ΦΕΚ Α 260/12.12.2014

Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/89277/ΔΠΔΑ/ΦΕΚ Β 3316/10.12.2014

Καθορισμός διαδικασίας παραγραφής των ανεξόφλητων χρηματικών παρακαταθηκών που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α' 143) περί παραγραφής και ρυθμίσεις των σχετικών θεμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11.1/6343/ΦΕΚ Β 3295/09.12.2014

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

 

ΝΟΜΟΣ 4310/ΦΕΚ Α 258/08.12.2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 12997/145/Φ.15/ΦΕΚ Β 3284/08.12.2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1247/ΦΕΚ Β 3268/05.12.2014

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα σεισμόπληκτα ακίνητα των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας για τα έτη 2014 και 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.42156/2955/ΦΕΚ Β 3234/02.12.2014

Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 10566/ΦΕΚ Β 3223/02.12.2014

Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία.

 

ΝΟΜΟΣ 4308/ΦΕΚ Α 251/24.11.2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 88588 ΦΕΚ 3156/Β/24.11.2014

Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον ’ρειο Πάγο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου .

 

ΝΟΜΟΣ 4307/ΦΕΚ Α 246/15.11.2014

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α'), β) της Απόφασης -Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση - Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β'), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περιμέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ) και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1245/ΦΕΚ Β 3128/21.11.2014

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β') «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α'/31.10.2014)».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΓ8/65456/24.9.2014 ΦΕΚ 3139/Β/21.11.2014

Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130181/25843/ΦΕΚ 3142/Β/21.11.2014

Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 58211/2014/ΦΕΚ Β 3119/20.11.2014

Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 56885/ΦΕΚ Β 3107/19.11.2014

Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 44337/ΦΕΚ Β 3095/18.11.2014

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 31143/11.08.2014 (Β'2263) όμοιας απόφασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.2/88380/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 3093/18.11.2014

Καταβολή διαφορών αποδοχών και συντάξεων στους Δικαστικούς Λειτουργούς και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν ενεργεία και συνταξιούχους όλων των βαθμίδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ2/88371/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 3093/18.11.2014

Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων, καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1240/ΦΕΚ Β 3087/17.11.2014

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1239/ΦΕΚ Β 3087/17.11.2014

Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π. 0001413 ΕΞ 2014/Β.1964/ΦΕΚ Β 3067/14.11.2014

Ρύθμιση επιτοκίων δανείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που έχουν ενταχθεί στις υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθ. 15075/Β657/5-4-2006 (447 Β'/12-4-2006), 15077/Β658/5-4-2006 (447 Β'/12-4-2006) και 36579/Β1666/27-8-2007 (1740 Β/30.8.2007) του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3γ/οικ.96176/ΦΕΚ Β 3040/11.11.2014

Μέτρα Ελέγχου των Δαπανών Ιδιωτικών Κλινικών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1236/ΦΕΚ Β 3033/10.11.2014

Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39892/ΓΔ1.2/ΦΕΚ Β 3018/07.11.2014

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 152/ΦΕΚ 240/Α/5.11.2013

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51738/ΦΕΚ Β 2947/03.11.2014

Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4305/ΦΕΚ Α 237/31.10.2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 80423/ΦΕΚ Β 2923/30.10.2014

Επιτροπή Αξιολόγησης υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 146896/ΦΕΚ Β 2878/27.10.2014

Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4000/4/57-ια'/ΦΕΚ Β 2870/24.10.2014

Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών.

 

ΝΟΜΟΣ 4304/ΦΕΚ Α 234/23.10.2014

Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ4-14913/ΦΕΚ Β 2868/23.10.2014

Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική διαχείριση υποβολής εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα δήλωσης κατάθεσης σήματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11434/17/10/2014/ΦΕΚ Β 2850/22.10.2014

Καθορισμός όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας ή τμήματος διδακτορικής διατριβής στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν με χρηματοδότηση από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου επιχορήγησης «Υποτροφίες σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια και οργανισμούς των δοτριών χωρών, στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21185/ΦΕΚ Β 2840/22.10.2014

Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1221/ΦΕΚ Β 2822/21.10.2014

Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 - Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1230/ΦΕΚ Β 2820/21.10.2014

Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ 18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β') «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/35889/2582/ΦΕΚ Β 2795/17.10.2014

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8002/32/221-α/ΦΕΚ Β 2787/17.10.2014

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/87340/ΦΕΚ Β 2774/16.10.2014

Γενικές αρχές για τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν. 4213/2013).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1217/ΦΕΚ Β 2698/09.10.2014

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/B') αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.10060/15858/606/ΦΕΚ Β 2665/08.10.2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ε.Τ.Α.Α., κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α' 235).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 7791/Α314/ΦΕΚ Β 2658/08.10.2014

Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές Καταστροφές.

 

ΝΟΜΟΣ 4302/ΦΕΚ Α 225/08.10.2014

Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4301/ΦΕΚ Α 223/07.10.2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ 1219/06.10.2014

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ 1218/03.10.2014

ΘΕΜΑ: «Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών»

 

ΝΟΜΟΣ 4297/ΦΕΚ Α 215/02.10.2014

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1214/ΦΕΚ Β 2601/30.09.2014

Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1212/ΦΕΚ Β 2602/30.09.2014

Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/49954/0026/ΦΕΚ Β 2525/23.09.2014

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1209/ΦΕΚ Β 2505/22.09.2014

Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.

 

ΝΟΜΟΣ 4286/ΦΕΚ Α 194/19.09.2014

Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 141641/Γ2/ΦΕΚ Β 2470/16.09.2014

Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/79323 ΦΕΚ Β 2459/16.09.2014

Καθορισμός των περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγουμένη έγκριση (άρθρο 8 του Νόμου 4213/2013).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 42575 ΦΕΚ Β 2440/15.06.2014

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 42554 ΦΕΚ Β 2440/15.09.2014

Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 174).

 

ΝΟΜΟΣ 4285/ΦΕΚ Α 191/10.09.2014

Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α' 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4284/ΦΕΚ Α 190/10.09.2014

Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

 

ΝΟΜΟΣ 4283/ΦΕΚ Α 189/10.09.2014

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9α/76908/ΦΕΚ Β 2425/11.09.2014

Διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. A42074/3252/ΦΕΚ Β 2402/09.09.2014

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης εμπορικών διαφημίσεων στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα.

 

ΝΟΜΟΣ 4282/ΦΕΚ Α 182/29.08.2014

Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις.

 

Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Β 2289/27.8.2014)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 116/Θέμα 1 της 25-8-2014)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π./οικ.4963/ΦΕΚ Β 2308/27.08.2014

Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58289/ΦΕΚ Β 2273/25.08.2014

Ασκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ10γ/Γ.Π οικ. 70354/ΦΕΚ Β 2273/25.08.2014

Απαλλαγή υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών που έχουν εγγραφεί σε ιατρικές σχολές ημεδαπής ή αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 95/ΦΕΚ Α 162/20.08.2014

Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 2014/ΦΕΚ Β 2215/13.08.2014

Συμπλήρωση της υπ' αριθ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ Β 1867) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 26182/510/ΦΕΚ Β 2178/08.08.2014

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.), των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 

ΝΟΜΟΣ 4281 ΦΕΚ Α 160/08.08.2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4280/ΦΕΚ Α 159/08.08.2014

Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4279/ΦΕΚ Α 158/08.08.2014

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Αγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17910/1225/ΦΕΚ Β 2129/04.08.2014

Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών.

 

ΝΟΜΟΣ 4278/ΦΕΚ Α 157/04.08.2014

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4277/ΦΕΚ Α 156/01.08.2014

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/ΦΕΚ Β 2090/31.07.2014

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

 

ΝΟΜΟΣ 4276 ΦΕΚ Α 155/30.07.2014

Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1185/ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1184/ΦΕΚ Β 2074/30.07.2014

Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1183/ΦΕΚ Β 2049/29.07.2014

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3366) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 115561/Β7/ΦΕΚ Β 2027/25.07.2014

Καθορισμός όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας κατ' εφαρμογή της από 12-6-2014 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ)- έτος 2014.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/53213/0022/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014

Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27934/ΦΕΚ Β 2029/25.07.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β' 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1182 ΦΕΚ Β 2025/25.07.2014

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων.