ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43274/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 1512/14.04.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05-02-2021 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β΄ 455).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1082/ΦΕΚ Β 1487/13.04.2021

Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 907/ΦΕΚ Β 1487/13.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋ ποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6301/ΦΕΚ Β 1484/13.04.2021

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 327/2021/ΦΕΚ Α 57/12.04.2021

Περί τροποποιήσεως του υπ' αρ. 5/1978 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων» (Α' 48).

 

Πράξη 3 της 29.3.2021/ΦΕΚ Α 56/12.04.2021

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10703 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 1460/12.04.2021

Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43178 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 1459/12.04.2021

Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’48).

 

Πράξη 2 της 29-3-2021/ΦΕΚ Α 55/09.04.2021

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

 

ΝΟΜΟΣ 4792/ΦΕΚ Α 54/09.04.2021

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.

 

NOMOΣ 4791/ΦΕΚ Α 51/03.04.2021

Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 366/ΦΕΚ Β 1290/01.04.2021

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14875 οικ./ΦΕΚ Β 1289/01.04.2021

Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021 έως και 31.5.2021.

 

NOMOΣ 4790/ΦΕΚ Α 48/31.03.2021

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16737/ΦΕΚ Β 1226/30.03.2021

Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 30 Ιουνίου 2021.

 

ΝΟΜΟΣ 4786/ΦΕΚ Α 43/23.03.2021

Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/ΦΕΚ Β 1118/22.03.2021

Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ15/Ε΄710706/423/ΦΕΚ Β 1087/22.03.2021

Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 90356/ΦΕΚ Β 1087/22.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 334346 απόφασης Διοικητή e-ΕΦΚΑ «Μεταφορά αρμοδιότητας έκδοσης συντάξεων γήρατος τ. ΟΓΑ για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου σε Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων» (Β’5596).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30746 /ΓΔ8/ΦΕΚ Β 1046/17.03.2021

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα».

 

ΝΟΜΟΣ 4784/ΦΕΚ Α 40/16.03.2021

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/ΦΕΚ Β 996/13.03.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΝΟΜΟΣ 4783/ΦΕΚ Α 38/12.03.2021

Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1053/ΦΕΚ Β 994/12.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/24.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3505).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28630/Ζ1/ΦΕΚ Β 993/12.03.2021

Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6810 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 988/12.03.2021

Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/882/51/ΦΕΚ Β 986/12.03.2021

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/54407/2118/ΦΕΚ Β 986/12.03.2021

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/8759/343/ΦΕΚ Β 986/12.03.2021

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 βάσει του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 231).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1049/ΦΕΚ Β 984/12.03.2021

Παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν. 4174/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 247/ΦΕΚ Β 968/12.03.2021

Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ Α. 1052/ΦΕΚ Β 962/11.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ 1050/ΦΕΚ Β 956/11.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

 

ΝΟΜΟΣ 4782 / ΦΕΚ Α 36 / 09.03.2021

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16 / ΦΕΚ 34 Α/05.03.2021

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α' 204).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12699οικ. / ΦΕΚ Β 899 / 08.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21803/2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Β’ 793).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.10238/329 / ΦΕΚ Β 856 / 05.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β’ 2274), όπως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4781 / ΦΕΚ Α 31 / 28.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4780 / ΦΕΚ Α 30 / 28.02.2021

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α 1031 / ΦΕΚ Β 839 / 03.03.2021

Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10270οικ / ΦΕΚ Β 838 / 03.03.2021

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α 1035 / ΦΕΚ Β 797 / 01.03.2021

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777/ΦΕΚ Α 25/17.02.2021

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6926/ΦΕΚ Β 609/16.02.2021

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για το χρονικό διάστημα από την 16.2.2021 έως και την 17.2.2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9751/ΦΕΚ Β 608/16.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5717).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 6995/231/ΦΕΚ Β 607/16.02.2021

Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17290 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 606/15.02.2021

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 154/ΦΕΚ Β 540/11.02.2021

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1025/ΦΕΚ Β 538/11.02.2021

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 11 / ΦΕΚ Α 21 / 10.02.2021

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10 / ΦΕΚ Α 19 / 10.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

ΝΟΜΟΣ 4772 / ΦΕΚ Α 17 / 05.02.2021

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 133 / ΦΕΚ Β 533 / 10.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6916 / ΦΕΚ Β 490 / 09.02.2021

Ηχογράφηση Πρακτικών Ποινικής Δίκης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14900/ ΦΕΚ Β 466 / 08.02.2021

Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/31790 / ΦΕΚ Β 462 / 08.02.2021

Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5693/200 / ΦΕΚ Β 460 / 06.02.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β’ 234).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5774/203 / ΦΕΚ Β 457 / 06.02.2021

Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14109/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 455 / 06.02.2021

Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270 / ΦΕΚ Β 451 / 05.02.2021

Δράση «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5629/22 / ΦΕΚ Β 450 / 05.02.2021

Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5269/139 / ΦΕΚ Β 430 / 05.02.2021

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 4012/111/ΦΕΚ Β 292/27.01.2021

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 3719/116/ΦΕΚ Β 288/27.01.2021

Τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων ως προς τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/ΦΕΚ Β 287/27.01.2021

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1014/ΦΕΚ Β 286/27.01.2021

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3242/76/ΦΕΚ Β 284/27.01.2021

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής της επιδότησης αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης - συνεχούς λειτουργίας για το έτος 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9893/ΦΕΚ Β 248/27.01.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019 (Β’ 2192) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1015/ΦΕΚ Β 246/26.01.2021

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/8/18- κδ’/ΦΕΚ Β 242/25.01.2021

Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1010/ΦΕΚ Β 176/21.01.2021

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 1256/ΦΕΚ Β 172/21.01.2021

Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1004/ΦΕΚ Β 38/11.01.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1003/ΦΕΚ Β 37/11.01.2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1002/ΦΕΚ Β 20/08.01.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β΄ 19/2014), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.47/9/ΦΕΚ Β 4/04.01.2021

Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.42/6/ΦΕΚ Β 3/04.01.2021

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e - Ε.Φ.Κ.Α.» (Β΄ 1559).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ A.1304/ΦΕΚ Β 5871/31.12.2020

Καθορισμός της διαδικασίας θέσης των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών σε ακινησία ηλεκτρονικά, του τύπου της δήλωσης ακινησίας και άρσης αυτής και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη θέση ΕΙΧ οχήματος σε ακινησία και την άρση αυτής. Περιπτώσεις για τις οποίες η κατάθεση της αίτησης για τη θέση σε ακινησία και την άρση αυτής υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Λ 3340/ΦΕΚ Β 5858/31.12.2020

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Φορέα του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β2β/Γ.Π.84249/ΦΕΚ Β 5833/30.12.2020

Καθορισμός δαπανών εμβολίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57454/4982/ΦΕΚ Β 5816/30.12.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών» (Β΄ 1403), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62429/ΦΕΚ Β 5823/30.12.2020

Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.1.2021 έως και 31.3.2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2711/ΦΕΚ Β 5772/29.12.2020

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20065/ΦΕΚ Β 5771/29.12.2020

Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά τρένα.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 49/ΦΕΚ Α 259/27.12.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α’ 213).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107/ΦΕΚ Α 258/27.12.2020

Περί κλεισίματος κόλπων και χάραξης ευθειών γραμμών βάσης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 48/ΦΕΚ Α 257/24.12.2020

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Εποπτείας για την Περιστολή του Λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης (Φ.Κ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90719/ΦΕΚ Β 5718/24.12.2020

Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/ΦΕΚ Β 5717/24.12.2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 174955/Z1/ΦΕΚ Β 5716/24.12.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ΄/49300/1927/ΦΕΚ Β 5715/24.12.2020

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764/ΦΕΚ Α 256/23.12.2020

Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.435.6/1/817380/Σ.558/ΦΕΚ Β 5624/21.12.2020

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763/ΦΕΚ Α 254/21.12.2020

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35467/ΦΕΚ Β 5600/21.12.2020

Παροχή διοικητικής πληροφόρησης και συνδρομής σε Έλληνες πολίτες, μονίμους κατοίκους εξωτερικού, από προξενικές αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών με τηλεδιάσκεψη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 89572/ΦΕΚ Β 5590/19.12.2020

Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ. 2/82222/ΔΠΚΓ/ΦΕΚ Α 253/18.12.2020

Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1274/ΦΕΚ Β 5577/17/12/2020

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1275/ΦΕΚ Β 5576/17.12.2020

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.49926/14976/ΦΕΚ Β 5517/17.12.2020

Διαδικασία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγγεγραμμένους ανέργους και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδιάσκεψη.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 325/2020/ΦΕΚ Α 252/16.12.2020

Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως της περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 105/ΦΕΚ Α 250/15.12.2020

Τροποποίηση του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών».

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4761/ΦΕΚ Α 248/13.12.2020

Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4760/ΦΕΚ Α 247/11.12.2020

Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104/ΦΕΚ Α 246/11.12.2020

Eιδικά προσόντα απογραφής ναυτικών.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4759/ΦΕΚ Α 245/09.12.2020

Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 102/ΦΕΚ Α 244/07.12.2020

Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις οδηγίες 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ της Επιτροπής (Ε.Ε. L 262/17.10.2000, L 279/31.10.2019 και L 175/04.06.2020)

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4758/ΦΕΚ Α 242/04.12.2020

Περιστολή του λαθρεμπορίου - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/ΦΕΚ Β 5350/05.12.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ Α. 1264/ΦΕΚ 5345/04.12.2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9, καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/8/18-κ΄/ΦΕΚ 5344/04.12.2020

Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4757/ΦΕΚ Α 240/02.12.2020

Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 99/ ΦΕΚ Α 237/30.11.2020

Κατάργηση διατάξεων του β.δ. 152/1968 «Προϋποθέσεις υπολογισμού θαλάσσιας υπηρεσίας αποκτώμενης επί ναυαγοσωστικών, ρυμουλκών κλπ.» (Α' 44).

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4756/ΦΕΚ Α 235/26.11.2020

Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ με αρ. Α. 1253/24.11.2020/ΦΕΚ Β 5180

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ4/Γ.Π. οικ. 74407/ΦΕΚ Β 5148

Αναγκαστική διάθεση κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας, εγκαταστάσεων και θαλάμων, στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32066 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 5123/19.11.2020

Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α ́ 184). 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4β/Γ.Π.οικ. 74404/ΦΕΚ Β 5104/19.11.2020

Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α ́ 227), καθώς και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του COVID-19. 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47284/359/ΦΕΚ Β 5080/17.11.2020

Αντικατάσταση της υπ’αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A ́ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α ́ 177)» (Β ́ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β ́ 4581). 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 47166/1180/ΦΕΚ Β 5051/16.11.2020

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/8/18/ΦΕΚ Β. 5046/14.11.2020

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4745/ΦΕΚ Α 214/06.11.2020

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 4738/ΦΕΚ Α 207/27.10.2020

Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 91/ΦΕΚ Α 206/27.10.2020

Σύσταση μόνιμης διαιτησίας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/ΦΕΚ Β 4709/23.10.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4736/ ΦΕΚ Α/200/20.10.2020

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28414 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 4506/13.10.2020

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Δημιουργίας Ηλεκτρονικού Φακέλου Δικαιολογητικών (e-repository) και Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων Καταπτώσεων Δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 6472/ΦΕΚ Β 4487/12.10.2020

Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

 

ΝΟΜΟΣ 4735/ΦΕΚ Α 197/12.10.2020

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4734 / ΦΕΚ Α/196/8.10.2020

Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α' 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 62407/ΦΕΚ Β 4386/5.10.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 7.9.2020 έως και 21.9.2020» (Β' 3774), έως και τις 12.10.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/ΦΕΚ Β 4380/5.10.2020

Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61940/ΦΕΚ Β 4326/2.10.2020

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61939/ΦΕΚ Β 4325/2.10.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 3.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 97529/18-09-2020/ΦΕΚ Β 4317/2.10.2020

«Εθνικό Πρόγραμμα» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων-Σχέδιο δεύτερο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1220/ΦΕΚ Β 4263/30.9.2020

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39363/1537/ΦΕΚ Β 4262/30.9.2020

Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943/ΦΕΚ Β 4259/30.9.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3958).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 60936/ΦΕΚ Β 4258/30.9.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και την 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3952).

 

ΝΟΜΟΣ 4728 /ΦΕΚ Α/186/29.09.2020

Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞH ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 39/ΦΕΚ Α/185/30.09.2020

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624/ΦΕΚ Β 4138/26.9.2020

Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 59626/ΦΕΚ Β 4134/25.9.2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 59634/ΦΕΚ Β 4133/25.9.2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56425/14.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β' 3949).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 6177/ΦΕΚ Β 4126/24.9.2020

Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 29309/ΦΕΚ Β 4115/24.9.2020

Καταβολή ισόβιας μηνιαίας τιμητικής παροχής στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ7οικ. 37177/1459/ΦΕΚ Β 4111/24.9.2020

Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α' 148) για τις επιχειρήσεις -εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναφορικά με την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρώην ΝΑΤ.

 

NOMOΣ 4727/ ΦΕΚ Α/184/ 23.09.2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 104120 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 4095/23.9.2020

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

 

ΝΟΜΟΣ 4726 / ΦΕΚ Α/181/18.09.2020

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57598/ΦΕΚ Β 3994/17.9.2020

Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής της αίτησης εκλογέα με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες προξενικές αρχές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 59766/ΦΕΚ Β 4048/21.9.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 33862/6-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (Β' 1699).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43255/ΦΕΚ Β 4049/21.9.2020

Αναστολή λειτουργίας όλων των δικαστικών και εισαγγελικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 222/ΦΕΚ Β 4051/21.9.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/ 10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β' 3867).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56344/ΦΕΚ Β 3952/15.9.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56415/ΦΕΚ Β 3951/15.9.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56425/ΦΕΚ Β 3949/15.9.2020

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 217/ΦΕΚ Β 3948/15.9.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10425/ΦΕΚ Β 3947/15.9.2020

Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56327/ΦΕΚ Β 3921/14.9.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6-6-2020 έως και 9-7-2020» (Β' 2111), έως και τις 30-9-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1555/241482 / ΦΕΚ Β 3904 / 14.9.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β΄ 1865).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43252/ΦΕΚ Β 3871/10.9.2020

Παράταση της υπ' αρ. 2199/30-6-2020 (Β' 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: "Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α' 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α' 75) και άλλες διατάξεις»".

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55962/ΦΕΚ Β 3870/10.9.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55964/ΦΕΚ Β 3869/10.9.2020

Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 11.9.2020 έως και 25.9.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1201 / ΦΕΚ Β 3860 / 10.9.2020

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.49219/ΦΕΚ Β 3842/10.9.2020

Ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 120126/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 3882/12.9.2020

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18602/ΦΕΚ Β 3881/11.9.2020

Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169/ΦΕΚ Β 3879/11.9.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160/ΦΕΚ Β 3877/11.9.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο”΄ στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 73/ΦΕΚ Α/167/07.09.2020

Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4714/ΦΕΚ Α 148/31.07.2020

Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 / ΦΕΚ Β 3099 / 26.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1174/ΦΕΚ Β 3095/24.7.2020

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/ΦΕΚ Β 3088/24.7.2020

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β' 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98540 /Ζ1/ΦΕΚ Β 3073/23.7.2020

Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11677/ΦΕΚ Β 3073/23.7.2020

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 77616 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3072/23.7.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β' 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020(Β' 2198)και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β' 2697) όμοιες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46526/ΦΕΚ Β 3049/22.7.2020

Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75232 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3043/22.7.2020

Κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20530 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3030/21.7.2020

Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1161 / ΦΕΚ Β 3020 / 21.7.2020

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2133.3/41950/2020 / ΦΕΚ Β 2846 / 13.7.2020

Απόφαση καθορισμού εισιτηρίου διαφορετικού τύπου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17679 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 2845/13.7.2020

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 / ΦΕΚ Β 2798 / 11.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4703/ΦΕΚ Α/131/10.7.2020

Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλε