ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4816 / ΦΕΚ Α 118 / 09.07.2021

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28 / ΦΕΚ Α 113 / 06.07.2021

Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4813 / ΦΕΚ Α 111 / 02.07.2021

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1163 / ΦΕΚ Β 3073 / 12.07.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1275/15-12-2020 απόφασης «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2020/2021 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 73557 / ΦΕΚ Β 3047 / 09.07.2021

Πρότυπες πράξεις τροποποίησης καταστατικού Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319 / ΦΕΚ Β 3066 / 09.07.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28242οικ. / ΦΕΚ Β 3015 / 08.07.2021

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκή σεως Επαγγέλματος Δικηγόρου” .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 42640 / ΦΕΚ Β 2979 / 07.07.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2879).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.42638 / ΦΕΚ Β 2978 / 07.07.2021

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 45891 / ΦΕΚ Β 2954 / 05.07.2021

Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 120301 ΕΞ 2021 / ΦΕΚ Β 2894 / 05.07.2021

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332 / ΦΕΚ Β 2879 / 02.07.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 / ΦΕΚ Α 110 / 30.06.2021

Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 614 / ΦΕΚ Β 2841 / 30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 613 / ΦΕΚ Β 2840 / 30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 612 / ΦΕΚ Β 2839 / 30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 611 / ΦΕΚ Β 2838 / 30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 610 / ΦΕΚ Β 2837 / 30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 609 / ΦΕΚ Β 2836 / 30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 608 / ΦΕΚ Β 2835 / 30.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.45352/Σ.7939 / ΦΕΚ Β 2834 / 30.06.2021

Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.251/78025/Α5 / ΦΕΚ Β 2832 / 30.06.2021

Γνωστοποίηση βαθμών των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω της λήψης γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 615 / ΦΕΚ Β 2830 / 30.06.2021

Ειδικότερη διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαΐου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/86651/ΔΠΓΚ / ΦΕΚ Β 2785 / 29.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Β’ 2091).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32673 / ΦΕΚ Β 2784 / 29.06.2021

Παράταση ισχύος μέτρων διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.7.2021 έως και 31.7.2021.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4811 / ΦΕΚ 108 Α / 26.06.2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4810 / ΦΕΚ 107 Α / 25.06.2021

Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74617 ΕΞ 2021 / ΦΕΚ Β 2670 / 23.06.2021

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες

του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74074 ΕΞ 2021 / ΦΕΚ Β 2668 / 23.06.2021

Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4809 / ΦΕΚ 102 Α / 19.06.2021

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808 / ΦΕΚ 101 Α / 19.06.2021

Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3021/19/53-μστ΄ / ΦΕΚ Β 2595 / 16.06.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3021/19/53 από 14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών" (Β’ 1440).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4807/ΦΕΚ Α 96/11.06.2021

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4806/ΦΕΚ Α 95/10.06.2021

Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4804/ΦΕΚ Α 90/05.06.2021

Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4803/ΦΕΚ Α 89/03.06.2021

Κύρωση του Παραρτήματος XVIII της Διεθνούς Συμβάσεως για τα Προνόμια και τις Ασυλίες των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και συναφή ζητήματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π.Δ11 οικ./31252/ΦΕΚ Β 2332/02.06.2021

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 62290 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 2285/01.06.2021

Παράταση προθεσμίας επαναπιστοποίησης για διατήρηση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.251/61361/Α5/ΦΕΚ Β 2278/31.05.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ2δ/Γ.Π. 21605/ΦΕΚ Β 2241/31.05.2021

Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τους σκοπούς του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π.Δ11 οικ./31930/ΦΕΚ Β 2240/31.05.2021

Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 30/5/2021/ΦΕΚ Α 87/30.05.2021

Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/ΦΕΚ Β 2237/30.05.2021

Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 504/ΦΕΚ Β 2236/29.05.2021

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40128/ΦΕΚ Β 2235/29.05.2021

Παράταση ισχύος της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24471/ΦΕΚ Β 2232/28.05.2021

Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.6.2021 έως και 30.6.2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11/4657/154/ΦΕΚ Β 2175/25.05.2021

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού προγράμματος σε Δήμους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30105/ΦΕΚ Β 2156/25.05.2021

Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4801/ΦΕΚ Α 83/24.05.2021

Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58047/Δ6/ΦΕΚ Β 2147/24.05.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β΄ 2260).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 60449 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 2146/24.05.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1113/ΦΕΚ Β 2145/24.05.2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2021.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4800/ΦΕΚ Α 81/21.05.2021

Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32/ΦΕΚ Α 80/19.05.2021

Συμβόλαια απόδοσης και αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων.

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10 της 26-4-2021/ΦΕΚ Α 79/18.05.2021

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4799/ΦΕΚ Α 78/18.05.2021

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 56591 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 2019/17.05.2021

Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1106/ΦΕΚ Β 1976/14.05.2021

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27026/ΦΕΚ Β 1971/14.05.2021

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και των Παραρτημάτων Χρονίων Παθήσεων και των Παραρτημάτων ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στα οποία παρέχονται υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους μέσω της παροχής σε είδος μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid -19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/ΦΕΚ Β 1969/14.05.2021

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α) οικ.28266/ΦΕΚ Β 1932/13.05.2021

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15005 οικ. Φ.700.9/ΦΕΚ Β 1923/13.05.2021

Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47766/Z1/ΦΕΚ Β 1920/13.05.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125772/Ζ1/28.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2433).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 31 / ΦΕΚ Α 76 / 11.05.2021

Τροποποίηση του π.δ. 66/2017 «Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Α’ 96).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 30 / ΦΕΚ Α 75 / 11.05.2021

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29 / ΦΕΚ Α 74 / 11.05.2021

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014 “Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας” (Α’ 281) και 7/2017 “Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας” (Α’ 14).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51614/Δ6 / ΦΕΚ Β 1895 / 11.05.2021

Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Α.1104 / ΦΕΚ Β 1892 / 11.05.2021

Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας» (Α’ 207).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 28176 / ΦΕΚ Β 1879 / 11.05.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Oικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 5717) .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 451 / ΦΕΚ Β 1876 / 10.05.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 / ΦΕΚ Β 1872 / 08.05.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13209 ΕΞ 2021 / ΦΕΚ Β 1865 / 07.05.2021

Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 52938 ΕΞ 2021 / ΦΕΚ Β 1852 / 07.05.2021

Παράταση των μέτρων του Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1095/681/ ΦΕΚ Β 1840 / 07.05.2021

Κανονισμός «Περί Κανονισμός «Περί εκμισθώσεως, μισθώσεως, παραχωρήσεως, εκποιήσεως, ανταλλαγής, αγοράς, αντιπαροχής και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1100 / ΦΕΚ Β 1800 / 29.04.2021

Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 432 / ΦΕΚ Β 1799 / 29.04.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄1689).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51872 ΕΞ 2021 / ΦΕΚ Β 1798 / 29.04.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχείων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β΄ 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β΄ 3072) όμοιες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24064 / ΦΕΚ Β 1796 / 29.04.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β’ 2274).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1102 / ΦΕΚ Β 1795/ 29.04.2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.24449 / ΦΕΚ Β 1794 / 29.04.2021

Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 48293/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 1767 / 29.04.2021

Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 48230/Η2 / ΦΕΚ Β 1762 / 28.04.2021

Καθορισμός ύψους, όρων και διαδικασίας χορήγησης του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών και αναπληρωτών συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1101 / ΦΕΚ Β 1761 / 28.04.2021

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/10331/525/ΦΕΚ Β 1759/28.04.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β’ 3371), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) και οικ.45214/2418/13.11.2020 (Β’ 5176) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 50772 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 1742/28.04.2021

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της βεβαίωσης οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 23837/ΦΕΚ Β 1737/27.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β΄ 314), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23930/Σ.2598/ΦΕΚ Β 1736/27.04.2021

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 23834/ΦΕΚ Β 1735/27.04.2021

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382/ΦΕΚ Β 1732/27.04.2021

Μεταφορά της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22153/ΦΕΚ Β 1729/27.04.2021

Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1096/ΦΕΚ Β 1728/27.04.2021

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1.2018/ΦΕΚ Β 1712/26.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27.3.2020 (Β’ 1256) κοινής υπουργικής απόφασης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1087/ΦΕΚ Β 1691/26.04.2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 420/ΦΕΚ Β 1689/25.04.2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.π.οικ. 26394/ΦΕΚ Β 1688/25.04.2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε θρησκευτικούς λειτουργούς και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4798/ΦΕΚ Α 68/24.04.2021

Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393/ΦΕΚ Β 1687/24.04.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα

6:00» (Β’ 1678) .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/ΦΕΚ Β 1686/24.04.2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389/ΦΕΚ Β 1685/24.04.2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4797/ΦΕΚ Α 66/23.04.2021

Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/8/15.04.2021/ΦΕΚ Β 1676/23.04.2021

Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τη σύμβαση «Μελέτη Β’ φάσης κτηματογράφησης και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας κεντρικού τομέα Αθηνών» με κωδικό ΚΤ4-01.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3009/2/177-θ’/ΦΕΚ Β 1653/22.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/16/06/1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών» (Β’ 461) .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29845/ΦΕΚ Β 1652/22.04.2021

Τεκμήρια για την οικονομική και κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ46570/ΦΕΚ Β 1629/21.04.2021

3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαιρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19» (Β΄900).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20706/Σ.1771/ΦΕΚ Β 1628/21.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 986/15/ΦΕΚ Β 1616/21.04.2021

Ειδικές Ρυθμίσεις στη διαδικασία καταβολής μέσω διακανονισμού των τελών χρήσης ραδιοφάσματος για το έτος 2021 λόγω COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 44898 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 1615/21.04.2021

Oργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4796/ΦΕΚ Α 63/17.04.2021

Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4795/ΦΕΚ Α 62/17.04.2021

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43274/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 1512/14.04.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 14109/ΓΔ4/05-02-2021 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υγείας «Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β΄ 455).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1082/ΦΕΚ Β 1487/13.04.2021

Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 907/ΦΕΚ Β 1487/13.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός ύψους, προϋ ποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων» (Β’ 450).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6301/ΦΕΚ Β 1484/13.04.2021

Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 327/2021/ΦΕΚ Α 57/12.04.2021

Περί τροποποιήσεως του υπ' αρ. 5/1978 Κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων» (Α' 48).

 

Πράξη 3 της 29.3.2021/ΦΕΚ Α 56/12.04.2021

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10703 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 1460/12.04.2021

Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43178 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 1459/12.04.2021

Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’48).

 

Πράξη 2 της 29-3-2021/ΦΕΚ Α 55/09.04.2021

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης του τέως βασιλικού κτήματος Τατοΐου.

 

ΝΟΜΟΣ 4792/ΦΕΚ Α 54/09.04.2021

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις.

 

NOMOΣ 4791/ΦΕΚ Α 51/03.04.2021

Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 366/ΦΕΚ Β 1290/01.04.2021

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14875 οικ./ΦΕΚ Β 1289/01.04.2021

Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021 έως και 31.5.2021.

 

NOMOΣ 4790/ΦΕΚ Α 48/31.03.2021

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16737/ΦΕΚ Β 1226/30.03.2021

Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 161 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), για το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως και τις 30 Ιουνίου 2021.

 

ΝΟΜΟΣ 4786/ΦΕΚ Α 43/23.03.2021

Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10257/ΦΕΚ Β 1118/22.03.2021

Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ15/Ε΄710706/423/ΦΕΚ Β 1087/22.03.2021

Διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης εντός του e-ΕΦΚΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 90356/ΦΕΚ Β 1087/22.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 334346 απόφασης Διοικητή e-ΕΦΚΑ «Μεταφορά αρμοδιότητας έκδοσης συντάξεων γήρατος τ. ΟΓΑ για τις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου σε Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων» (Β’5596).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30746 /ΓΔ8/ΦΕΚ Β 1046/17.03.2021

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα».

 

ΝΟΜΟΣ 4784/ΦΕΚ Α 40/16.03.2021

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/ΦΕΚ Β 996/13.03.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

 

ΝΟΜΟΣ 4783/ΦΕΚ Α 38/12.03.2021

Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1053/ΦΕΚ Β 994/12.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/24.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3505).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28630/Ζ1/ΦΕΚ Β 993/12.03.2021

Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6810 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 988/12.03.2021

Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/882/51/ΦΕΚ Β 986/12.03.2021

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/54407/2118/ΦΕΚ Β 986/12.03.2021

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/8759/343/ΦΕΚ Β 986/12.03.2021

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 βάσει του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 231).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1049/ΦΕΚ Β 984/12.03.2021

Παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 ν. 4174/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 247/ΦΕΚ Β 968/12.03.2021

Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη δήλωση απώλειας του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ Α. 1052/ΦΕΚ Β 962/11.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ 1050/ΦΕΚ Β 956/11.03.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β’ 3579).

 

ΝΟΜΟΣ 4782 / ΦΕΚ Α 36 / 09.03.2021

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16 / ΦΕΚ 34 Α/05.03.2021

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών» (Α' 204).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12699οικ. / ΦΕΚ Β 899 / 08.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21803/2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Β’ 793).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.10238/329 / ΦΕΚ Β 856 / 05.03.2021

Τροποποίηση της υπ’ Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β’ 2274), όπως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4781 / ΦΕΚ Α 31 / 28.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4780 / ΦΕΚ Α 30 / 28.02.2021

Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α 1031 / ΦΕΚ Β 839 / 03.03.2021

Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10270οικ / ΦΕΚ Β 838 / 03.03.2021

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιογράφων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α 1035 / ΦΕΚ Β 797 / 01.03.2021

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2020.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777/ΦΕΚ Α 25/17.02.2021

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6926/ΦΕΚ Β 609/16.02.2021

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για το χρονικό διάστημα από την 16.2.2021 έως και την 17.2.2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9751/ΦΕΚ Β 608/16.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/24.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Υγείας «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και την διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5717).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 6995/231/ΦΕΚ Β 607/16.02.2021

Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17290 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 606/15.02.2021

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 154/ΦΕΚ Β 540/11.02.2021

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1025/ΦΕΚ Β 538/11.02.2021

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 11 / ΦΕΚ Α 21 / 10.02.2021

Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10 / ΦΕΚ Α 19 / 10.02.2021

Οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

ΝΟΜΟΣ 4772 / ΦΕΚ Α 17 / 05.02.2021

Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 133 / ΦΕΚ Β 533 / 10.02.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6916 / ΦΕΚ Β 490 / 09.02.2021

Ηχογράφηση Πρακτικών Ποινικής Δίκης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14900/ ΦΕΚ Β 466 / 08.02.2021

Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/31790 / ΦΕΚ Β 462 / 08.02.2021

Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5693/200 / ΦΕΚ Β 460 / 06.02.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β’ 234).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5774/203 / ΦΕΚ Β 457 / 06.02.2021

Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14109/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 455 / 06.02.2021

Σύσταση και συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα, προκειμένου οι μαθητές/τριες αυτοί να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 270 / ΦΕΚ Β 451 / 05.02.2021

Δράση «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5629/22 / ΦΕΚ Β 450 / 05.02.2021

Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5269/139 / ΦΕΚ Β 430 / 05.02.2021

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 4012/111/ΦΕΚ Β 292/27.01.2021

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 3719/116/ΦΕΚ Β 288/27.01.2021

Τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων ως προς τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/ΦΕΚ Β 287/27.01.2021

Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1014/ΦΕΚ Β 286/27.01.2021

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3242/76/ΦΕΚ Β 284/27.01.2021

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής της επιδότησης αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης - συνεχούς λειτουργίας για το έτος 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9893/ΦΕΚ Β 248/27.01.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019 (Β’ 2192) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1015/ΦΕΚ Β 246/26.01.2021

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/8/18- κδ’/ΦΕΚ Β 242/25.01.2021

Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1010/ΦΕΚ Β 176/21.01.2021

Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης, καθώς και της διαδικασίας αναβίωσης σύμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του άρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 1256/ΦΕΚ Β 172/21.01.2021

Ανακαθορισμός Αρχών, Φορέων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Διαφθοράς που συμμετέχουν στην ολομέλεια του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1004/ΦΕΚ Β 38/11.01.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020/2021 και τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού (Β’ 5576).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1003/ΦΕΚ Β 37/11.01.2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1002/ΦΕΚ Β 20/08.01.2021

<