ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π. οικ. 900 / ΦΕΚ Β 36 / 10.01.2022

Καθορισμός περιεχομένου εντύπου «Ιστορικό αιμοδότη».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΠ οικ. 360 / ΦΕΚ Β 7 / 06.01.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών,

φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β’ 4960).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 237 ΕΞ 2022 /  ΦΕΚ Β 6 / 05.01.2022

Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.361 / ΦΕΚ Β 3 / 04.01.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 657 / ΦΕΚ Β 2 / 04.01.2022

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 98491/09-09-2021 (Β’ 4181) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 103 / ΦΕΚ Α 255 / 31.12.2021

Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 142581 / ΦΕΚ Β 6394 / 31.12.2021

Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 70057 οίκ. / ΦΕΚ Β 6390 / 31.12.2021

Ηλεκτρονική υπηρεσία έκδοσης άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1261 / ΦΕΚ Β 6389 / 31.12.2021

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων καθώς και του τρόπου υποβολής της δήλωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1275 / ΦΕΚ Β 6375 / 31.12.2021

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 109381 / ΦΕΚ Β 6372 / 31.12.2021

Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 109435 / ΦΕΚ Β 6371 / 31.12.2021

Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 1078 / ΦΕΚ Β 6367 / 31.12.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123707/4744 / ΦΕΚ Β 6366 / 31.12.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43538/1181/11-3-2020 «Καθορισμός διαδικασίας, δικαιολογητικών και εντύπου διαβίβασης για την έγκριση παρεκκλίσεων από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης περιοχών» (Β’ 1899).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1264 (1)/ΦΕΚ Β 6278/29-12-2021

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 170405/ΓΓ1/ ΦΕΚ Β 6273/28-12-2021

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6000(2)/ ΦΕΚ Β 6269/28-12-2021

Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 107675 (2)/ΦΕΚ Β 6263/27-12-2021

Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Γ5/353651/ΦΕΚ Β 6238/27-12-2021

Παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και διοικητικές κυρώσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 107422/ΦΕΚ Β 6231/24-12-2021

Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του CΟVID- 19, για το έτος 2021

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 102/ΦΕΚ Α 253/23.12.2021

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών

 

ΝΟΜΟΣ 4876/ΦΕΚ Α 251/23.12.2021

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4875/ΦΕΚ Α 250/23/12/2021

Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417/ΦΕΚ Β 6214/23-12-2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4873 / ΦΕΚ Α 248 / 16.12.2021

Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616 / ΦΕΚ Β 5973 / 18.12.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 104147 / ΦΕΚ Β 5947 / 16.12.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45413/1-7-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη της δράσης ”Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες”» (Β’ 2910).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43347 ΕΞ 2021 / ΦΕΚ Β 5925 / 16.12.2021

Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4872 / ΦΕΚ Α 247 / 10.12.2021

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4871 / ΦΕΚ Α 246 / 10.12.2021

Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5703 / ΦΕΚ Β 5839 / 15.12.2021

Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3057/345752 / ΦΕΚ Β 5822 / 13.12.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2454/235853/20/09/2019 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12α/Γ.Π.οικ.99899 / ΦΕΚ Β 5805 / 10.12.2021

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2022 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1249 / ΦΕΚ Β 5779 / 10.12.2021

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών «Δήλωση Δωρεάς/Γονικής Παροχής».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 355033 / ΦΕΚ Β 5776 / 10.12.2021

Διαχείριση και αποστολή δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία των φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης, στα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και στα δικαιώματα πρόσβασης στο Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) των ενδιαφερομένων μερών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61295 / ΦΕΚ Β 5744 / 10.12.2021

Ασφαλιστικό καθεστώς Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 100658 / ΦΕΚ Β 5706 / 09.12.2021

Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 100656 / ΦΕΚ Β 5706 / 09.12.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68)» (Β΄ 2954).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4870/ΦΕΚ Α 243/04.12.2021

Κύρωση του Παραρτήματος XV της Σύμβασης Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, αναφορικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4865/ΦΕΚ Α 238/04.12.2021

Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/ΦΕΚ Β 5673/04.12.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 98490/ΦΕΚ Β 5646/03.12.2021

Καθορισμός του ελάχιστου κόστους της παρ. 4 του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) για την τηλεργασία.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4864/ΦΕΚ Α 237/02.12.2021

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 97/ΦΕΚ Α 234/30.11.2021

Αναδιοργάνωση οικονομικών υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 351/1991 (Α’ 121).

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 46/ΦΕΚ Α 233/27.11.2021

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 10/26.4.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας» (Α΄79).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4859/ΦΕΚ Α 228/27.11.2021

Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκα-

ταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγου σες ρυθμίσεις.

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 47/ΦΕΚ Α 226/27.11.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38/31.10.2019 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων Επιχειρήσεων» (Α’ 172).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96/ΦΕΚ Α 225/27.11.2021

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/520 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και με τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση (αναδιατύπωση) .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 410529/ΦΕΚ Β 5498/29.11.2021

Όροι παροχής και ύψος οικονομικού βοηθήματος σε ωφελούμενους των δράσεων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανήλικους άνω των 16 ετών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74077/ΦΕΚ Β 5491/27.11.2021

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74075/ΦΕΚ Β 5486/26.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.73737/25.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊ ού COVID-19» (Β’ 5475) .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Γ.Π.οικ. 73995/ΦΕΚ Β 5485/26.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/οικ.22817/ 03.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1177)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Γ.Π.οικ. 73780/ΦΕΚ Β 5482/25.11.2021

Ρύθμιση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και χορήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.73015/ΦΕΚ Β 5476/25.11.2021

Διαδικασία αποζημίωσης χρήσης κλινών νοσηλείας, κλινών εντατικής θεραπείας των εγκαταστάσεων, των θαλάμων, που διατίθενται στο Ελληνικό Δημόσιο από ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69946/ΦΕΚ Β 5457/25.11.2021

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.29274/18-05-2021 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια απανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έτους 2021, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής» (Β’ 2076).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 93226/ΦΕΚ Β 5448/24.11.2021

Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 72958/ΦΕΚ Β 5445/24.11.2021

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, που απαιτείται για την υλοποίησή τους για την προστασία της δημοσίας υγείας και τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Β2β/οικ. 72308/ΦΕΚ Β 5436/22.11.2021

Ρύθμιση οφειλών παρόχων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του ν. 4647/2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 1056/ΦΕΚ Β 5423/22.11.2021

Διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/ 20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Aριθμ. 551700 /ΦΕΚ Β 5416/22.11.2021

Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2019, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 80000/91907/ΦΕΚ Β 5407/22.11.2021

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  142889 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 5404/22.11.2021

Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/ΦΕΚ Β 5401/20.11.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-9 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4858/ ΦΕΚ Α 220/19.11.2021

Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.153.1/148498/Α5/ΦΕΚ Β 5400/19.11.2021

 Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/148469/Α5/ΦΕΚ Β 5399/19.11.2021

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β1.α/οικ.72090/ΦΕΚ Β 5398/19.11.2021

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΠ.οικ. 70414/ΦΕΚ Β 5397/19.11.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής  υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοΐό COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)» Β΄ 1298.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  Αρ. 90972 /ΦΕΚ Β 5393/19.11.2021

Α. Tροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520). B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  147084/Ζ1/ΦΕΚ Β 5364/19.11.2021

Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνωνων Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜ. Υ 37/ΦΕΚ Β 5349/18.11.2021

Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για την πίταξηπροσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40211 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 5312/17.11.2021

Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

ΑΕ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π.οικ. 70413/ΦΕΚ Β 5300/16.11.2021

Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προσδιορισμός τεχνικών λεπτομερειών απόδοσής του και τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη στηνΕνιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1243/ΦΕΚ Β 5298/15.11.2021

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των Δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4855/ΦΕΚ Α 215/12.11.2021

Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 92/ ΦΕΚ Α 216/12.11.2021

Σύσταση δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91/ΦΕΚ Α 214/12.11.2021

Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινωvιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ30/Α3/314952/ΦΕΚ Β 5275/12.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων γιατη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατώνκαι εμπορευμάτων .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ A7/316010/ΦΕΚ Β 5274/12.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων, για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 315162/ ΦΕΚ Β 5273/12.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 314766/ΦΕΚ Β 5272/12.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της  λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 8/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 313214/ΦΕΚ Β 5271/12.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 312990/ ΦΕΚ Β 5270/12.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας των πλυντηρίων ή και λιπαντηρίων οχημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 314290/ΦΕΚ Β 5269/12.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 90/ΦΕΚ Α 209/08.11.2021

Τροποποίηση του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3009/2/177-ιε’/ΦΕΚ Β 5167/08.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3009/2/28-γ’/16-06-1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών» (Β’ 461).

 

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4850/ΦΕΚ Α 208/05.11.2021

Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/ΦΕΚ Β 5165/05.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/ΦΕΚ Β 5163/05.11.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4207).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18914/ΦΕΚ Β 5161/05.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών γραφείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 141267/Κ6/ΦΕΚ Β 5159/05.11.2021

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 19443/ΦΕΚ Β 5139/05.11.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1235/ΦΕΚ Β 5083/04.11.2021

Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ 57810/ΦΕΚ Β 5082/04.11.2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06.10.2008 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 299801/ΦΕΚ Β 5072/02.11.2021

Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 298542/ΦΕΚ Β 5068/02.11.2021

Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την παροχή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και σε πολύτεκνους και μέλη των οικογενειών τους για το έτος 2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 82063 /ΦΕΚ 5059/01.11.2021

Υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, καθώς και σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1686/298736/ΦΕΚ Β 5054/01.11.2021

Διαδικασία και τρόπος υποβολής καταγγελιών,ενώπιον της Επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών, οργάνωση και κανόνες λειτουργίας της, λόγοι εξαίρεσης των μελών της, καθώς και των προσώπων που καλούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, αντικείμενα της συνεργασίας της Επιτροπής με τις οργανικές μονάδες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με άλλους συναρμόδιους φορείς.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 137486/Ζ2/ΦΕΚ Β 5028/30.10.2021

Διαδικασία προσδιορισμού, ρύθμισης και είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) - Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81/ΦΕΚ Α 200/29.10.2021

Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του κεφαλαίου 6 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τηναναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 /ΦΕΚ Β 5026/29.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (Β’ 3794)».

 

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4847/ΦΕΚ Α 198/26.10.2021

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

 

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4846/ΦΕΚ Α 197/26.10.2021

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4844/ΦΕΚ Α 195/26.10.2021

Κύρωση της υπ’ αριθμ. 11428-(97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισμού (New Arrangements to Borrow - NAB).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π.οικ./66036/ΦΕΚ Β 4960/26.10.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.  55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ Α.1232/ΦΕΚ Β 4942/26.10.2021

Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57/ΦΕΚ Β 4938/25.10.2021

Καθορισμός της ειδικής διαδικασίας αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 29 του ν. 4635/2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/ΦΕΚ Β 4919/24.10.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π. B1 Β2/ 65589/ΦΕΚ Β 4915/22.10.2021

Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.10.2021-31.12.2023.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 0544/Μ.7458/ΑΣ 49682 / ΦΕΚ Α 192 / 15.10.2021

Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 78 / ΦΕΚ Α 191 / 14.10.2021

Τροποποίηση του π.δ. 104/2016 «Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγών - οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/Γ - TAX) και δυναμικώς υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης» (Α' 189).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 65630 / ΦΕΚ Β 4883 / 21.10.2021

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4843/ΦΕΚ Α 193/20.10.2021

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1848/278812 / ΦΕΚ Β 4855 / 20.10.2021

Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ-289738/Φ.911 / ΦΕΚ Β 4860 / 20.10.2021

Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021 - 2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 / ΦΕΚ Β 4766 / 16.10.2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 9195 / ΦΕΚ Β 4759 / 14.10.2021

Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων (κατ’ άρθρον 149 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β’ - Α’ 51/1997).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ30/A3/276110 / ΦΕΚ Β 4742 / 14.10.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4842 / ΦΕΚ Α 190 / 13.10.2021

Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 63270/ΦΕΚ Β 4737/12.10.2021

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 που αφορά σε μειωμένα ποσοστά παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, για τις προκαταβολές που διενεργούνται δυνάμει της παρ. 6Α του άρθρου 74 του ν. 4761/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 107206/ΦΕΚ Β 4736/12.10.2021

Τροποποίηση του άρθρου 115 «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης», της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄ 2983/2017)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Z1/127000/ΦΕΚ Β 4715/12.10.2021

Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4841/ΦΕΚ Α 187/08.10.2021

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4840/ΦΕΚ Α 186/08.10.2021

Κύρωση συμβατικών κειμένων αναφορικά με το «Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/ΦΕΚ Β 4674/08.10.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 71728/ΦΕΚ Β 4669/08.10.2021

Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 107220/ΦΕΚ Β 4667/08.10.2021

Ορισμός Οργανισμού Τεχνικής Αξιολόγησης (Ο.Τ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κανονισμού 305/2011 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 107530/ΦΕΚ Β 4667/08.10.2021

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 101195/ΦΕΚ Β 4654/08.10.2021

Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32256 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4651/08.10.2021

Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων και νομική ισχύς.

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 38 της 4.10.2021/ΦΕΚ Α 184/05.10.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής» (Α’ 56).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76/ΦΕΚ Α 183/05.10.2021

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4837/ΦΕΚ Α 178/01.10.2021

Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 120535 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4521/30.09.2021

Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ Α.1223/ΦΕΚ Β 4519/30.09.2021

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στους Δήμους Μίνωα Πεδιάδος και Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 959/ΦΕΚ Β 4519/30.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 960/ΦΕΚ Β 4518/30.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 962/ΦΕΚ Β 4518/30.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 961/ΦΕΚ Β 4517/30.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 957/ΦΕΚ Β 4517/30.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 965/ΦΕΚ Β 4516/30.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/ΦΕΚ Β 4514/30.09.2021

Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 001/2021/ΦΕΚ Β 4465/29.09.2021

Έγκριση κανονιστικής πράξης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 119138 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4499/29.09.2021

Συμπλήρωση και εξειδίκευση των Αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 119126 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4498/29.09.2021

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 117166 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4455/29.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ/30.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130)» (Β’ 5278).

 

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 37 της 27-9-2021/ΦΕΚ Α 173/27.09.2021

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή» (Α’ 213), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1/30.1.2020 (Α’ 26) και 49/7.12.2020 (Α’ 259) Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4832/ΦΕΚ Α 172/25.09.2021

Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1219/ΦΕΚ Β 4410/25.09.2021

Καθορισμός των ειδικότερων όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 186 «Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας» του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α’ 256).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 119847/ΓΔ6/ΦΕΚ Β 4406/24.09.2021

Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4830 / ΦΕΚ Α 169 / 18.09.2021

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 58042 / ΦΕΚ Β 4397 / 22.09.2021

Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό COVID-19 και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή τους στη διακίνηση αυτών στα φαρμακεία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1213 / ΦΕΚ Β 4272 / 16.09.2021

Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1214 / ΦΕΚ Β 4270 / 15.09.2021

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56087 / ΦΕΚ Β 4251 / 15.09.2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56087 / ΦΕΚ Β 4247 / 14.09.2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 67154 / ΦΕΚ Β 4245 / 14.09.2021

Καθορισμός αποζημίωσης πιστοποιημένων επαγγελματιών για τη σύμπραξή τους στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον e-ΕΦΚΑ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 64871 / ΦΕΚ Β 4239 / 14.09.2021

Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης της παρ. 6 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/23-6-2021/ ΦΕΚ Β 4226 / 14.09.2021

Καθορισμός μορφής αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας των νομικών προσώπων της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 230 του ν. 4738/2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65118 / ΦΕΚ Β 4217 / 14.09.2021

Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570 / ΦΕΚ Β 4207 / 12.09.2021

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/ΦΕΚ Β 4206/12.09.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4829/ΦΕΚ Α 166/10.09.2021

Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 110065 ΕΞ 2021/ΦΕΚ Β 4203/10.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 111525/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 4188/10.09.2021

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/ΦΕΚ Β 4187/10.09.2021

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98491/ΦΕΚ Β 4181/09.09.2021

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2131.17/64425/2021/ΦΕΚ Β 4175/09.09.2021

Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΒ7/108652/Κ3/ΦΕΚ Β 4146/09.09.2021

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 72/ΦΕΚ Α 163/09.09.2021

Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (Α’ 135), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70/ΦΕΚ Α 161/09.09.2021

Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1210/ΦΕΚ Β 4104/08.09.2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ 29/ΦΕΚ Β 4101/08.09.2021

Σύνθεση Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/ΔΕΠΠΣ/ΦΕΚ Β 4100/08.09.2021

Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4826/ΦΕΚ Α 160/07.09.2021

Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 54113/ΦΕΚ Β 4083/06.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042/3.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών» (Β’ 3553).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 54111/ΦΕΚ Β 4082/06.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.33510/30.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας δεκαοχτώ (18) έως τριάντα (30) ετών» (Β’ 2237).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 54108/ΦΕΚ Β 4081/06.09.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183), Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373), Δ1α/Γ.Π.οικ. 41305/2.7.2021 (Β’ 2890) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 48483/30.7.2021 (Β’ 3491) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ1/101893/Δ1/ΦΕΚ Β 4077/06.09.2021

Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90043/ΦΕΚ Β 4066/06.09.2021

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4825/ΦΕΚ Α 157/04.09.2021

Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ Α.1209/ΦΕΚ Β 4053/03.09.2021

Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 53655/ΦΕΚ Β 4046/02.09.2021

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52204/24.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3914).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.53657/ΦΕΚ Β 4046/02.09.2021

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52202/24.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3915).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1019/4/24-ιη’/ΦΕΚ Β 4045/02.09.2021

Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661), 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746), 1019/4/24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) και 1019/4/24-ιστ’/26.8.2021 (Β’ 3953) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 880/ΦΕΚ Β 4021/31.08.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3354) .