ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56344/ΦΕΚ Β 3952/15.9.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56415/ΦΕΚ Β 3951/15.9.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/Γ.Π.οικ. 56425/ΦΕΚ Β 3949/15.9.2020

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 217/ΦΕΚ Β 3948/15.9.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10425/ΦΕΚ Β 3947/15.9.2020

Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 56327/ΦΕΚ Β 3921/14.9.2020

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 6-6-2020 έως και 9-7-2020» (Β' 2111), έως και τις 30-9-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1555/241482 / ΦΕΚ Β 3904 / 14.9.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (Β΄ 1865).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 43252/ΦΕΚ Β 3871/10.9.2020

Παράταση της υπ' αρ. 2199/30-6-2020 (Β' 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα: "Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α' 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α' 75) και άλλες διατάξεις»".

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55962/ΦΕΚ Β 3870/10.9.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55964/ΦΕΚ Β 3869/10.9.2020

Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 11.9.2020 έως και 25.9.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1201 / ΦΕΚ Β 3860 / 10.9.2020

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α΄201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.49219/ΦΕΚ Β 3842/10.9.2020

Ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 120126/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 3882/12.9.2020

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 18602/ΦΕΚ Β 3881/11.9.2020

Παράταση ισχύος Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία (Δ.Α.Δ.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169/ΦΕΚ Β 3879/11.9.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160/ΦΕΚ Β 3877/11.9.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο”΄ στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 73/ΦΕΚ Α/167/07.09.2020

Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 / ΦΕΚ Β 3099 / 26.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1174/ΦΕΚ Β 3095/24.7.2020

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/ΦΕΚ Β 3088/24.7.2020

Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β' 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98540 /Ζ1/ΦΕΚ Β 3073/23.7.2020

Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11677/ΦΕΚ Β 3073/23.7.2020

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 77616 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3072/23.7.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (Β' 1864), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020(Β' 2198)και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β' 2697) όμοιες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46526/ΦΕΚ Β 3049/22.7.2020

Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75232 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3043/22.7.2020

Κάλυψη κόστους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20530 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 3030/21.7.2020

Καθορισμός διαδικασίας παροχής διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με τηλεδιάσκεψη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1161 / ΦΕΚ Β 3020 / 21.7.2020

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2133.3/41950/2020 / ΦΕΚ Β 2846 / 13.7.2020

Απόφαση καθορισμού εισιτηρίου διαφορετικού τύπου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17679 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 2845/13.7.2020

Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 / ΦΕΚ Β 2798 / 11.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/ΦΕΚ Β 2773/8.7.2020

Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α' 92).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 / ΦΕΚ Β 2767 / 7.7.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10340/ΦΕΚ Β 2765/7.7.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 8825/12.6.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β' 2270)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 148/ΦΕΚ Β 2729/03.07.2020

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 68030/ΦΕΚ Β 2702/2.7.2020

Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 841/ΑΔ.6691/Σ.1205/ΦΕΚ Β 2595/26.6.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. Φ. 841/38/26939/Σ.5184/ 23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β' 1119).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 82609/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 2686/1.7.2020

Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2020/ΦΕΚ Β 2556/25.6.2020

Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/321094/8334/ΦΕΚ Β 2551/25.6.2020

Αντικατάσταση της υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/ 5900 (Β' 1938) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο θέατρο μέσω δράσεων και προγραμμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/04.06.2020 (Β' 2164) όμοια απόφαση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129 / ΦΕΚ Β 2547 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο design μέσω δράσεων και προγραμμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128 / ΦΕΚ Β 2546 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στα εικαστικά μέσω δράσεων και προγραμμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133 / ΦΕΚ Β 2545 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων στο video game development

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127 / ΦΕΚ Β 2544 / 24.06.2020

Καθορισμός προϋποθέσεων, διαδικασίας, τρόπου καταβολής και λοιπών λεπτομερειών για την επιχορήγηση φορέων, επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων και αυτοαπασχολούμενων

 

ΝΟΜΟΣ 4700 / ΦΕΚ Α 127 / 29.06.2020

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 24760/550/ΦΕΚ Β 2484/22.6.2020

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1154/ΦΕΚ Β 2482/22.6.2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1143/ΦΕΚ Β 2472/22.6.2020

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 38746/19.6.2020/ΦΕΚ Β 2456/20.6.2020

Εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 22.6.2020 έως και 15.7.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.251/77655/Α5/ΦΕΚ Β 2455/20.6.2020

Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1146/ΦΕΚ Β 2449/19.6.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β' 2219).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/ΦΕΚ Β 2448/19.6.2020

Έγκριση «Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΓ8/28662/ΦΕΚ Β 2424/18.6.2020

Ορισμός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου εντός του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424/ΦΕΚ Β 2420/18.6.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/ΦΕΚ Β 2401/17.6.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1153/ΦΕΚ Β 2399/17.6.2020

Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 73111/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 2397/17.6.2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β' 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9022/ΦΕΚ Β 2393/17.6.2020

Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΥ 134/ΦΕΚ Β 2377/16.6.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5966/ΦΕΚ Β 2375/16.6.2020

Υλοποίηση του Προγράμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία/Χρηματοδότηση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12γ/ΓΠοικ.21836/644/ΦΕΚ Β 2363/16.6.2020

Απόδοση νοσηλίου - τροφείου για ανασφάλιστα και άπορα άτομα που διαμένουν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.16393 /2020/ΦΕΚ Β 2337/15.6.2020

Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1130/ΦΕΚ Β 2335/15.6.2020

Τύπος και Περιεχόμενο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 48456/Α5/ΦΕΚ Β 2285/15.6.2020

Εξετάσεις - όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

 

ΝΟΜΟΣ 4690 / ΦΕΚ Α/104/30.05.2020

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4689/ΦΕΚ Α/103/27.5.2020

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α'99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.

 

Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 / ΦΕΚ Β 1867/16.5.2020

Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

 

Υπουργική Απόφαση οικ.18656/369 / ΦΕΚ Β 1865/16.5.2020

Επανέναρξη λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ και εφαρμογή μέτρων αποστασιοποίησης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

 

Υπουργική Απόφαση οικ. 18657/370 / ΦΕΚ Β 1863/15.5.2020

Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841).

 

Υπουργική Απόφαση  ΓΔΟΥ 101 / ΦΕΚ Β 1862/15.5.2020

Τροποποίηση της αριθ. ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β ́1645).

 

Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30603 / ΦΕΚ Β 1861/15.5.2020

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Υπουργική Απόφαση 57233/Υ1 / ΦΕΚ Β 1859/15.5.2020

Σύγχρονη εξ ́ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Υπουργική Απόφαση Α.1114 / ΦΕΚ Β 1858/15.5.2020

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α ́84).

 

Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 / ΦΕΚ Β 1857/15.5.2020

Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020.

 

Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 / ΦΕΚ Β 1856/15.5.2020

Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 55591/ΓΔ4 / ΦΕΚ Β 1846/ 13.05.2020

Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 29519 / ΦΕΚ Β 1816/12.05.2020

Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 17.5.2020 έως και 5.6.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1267 / ΦΕΚ Β 1805/12.05.2020

Καθορισμός δικαιολογητικών απόδειξης μείωσης τιμών και τρόπου είσπραξης προστίμων, του έργου «Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά», στο σκέλος των καυσίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.ΓΔ2/16764/106 / Β 1805/12.5.2020

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 16301/933 / ΦΕΚ Β 1802 /12.5.2020

Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188 ΦΕΚ Β 1800/11.05.2020

Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ.9911 / ΦΕΚ Β 1799/11.5.2020

Παράταση αναστολής πάσης φύσεως προθεσμιών για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης.

 

ΝΟΜΟΣ 4686 / ΦΕΚ Α/96/12.5.2020

Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4685 / ΦΕΚ Α/92/7.5.2020

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 01.05.2020 / ΦΕΚ Α/90/01.05.2020

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

 

Υπουργική Απόφαση 42523 / ΦΕΚ Β /1637/30.4.2020

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37445/9.4.2020 υπουργικής απόφασης «Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου δέκατου έβδομου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 75)» (Β’ 1270).

 

Υπουργική απόφαση Α Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 /ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.

 

Υπουργική Απόφαση 19160 / ΦΕΚ Β 1582/25.4.2020

Μερική άρση αναστολής λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υπουργείου Υγείας Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26635/23.4.2020

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4684 / ΦΕΚ Α 86/25.04.2020

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.25771 / ΦΕΚ Β 1477/17.04.2020

Κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο από 18.4.2020 έως 20.4.2020.

 

Υπουργική Απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763 / ΦΕΚ Β 1471/16.04.2020

Παράταση ισχύος της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/ 6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγεία ς (Β ́ 1178) έως και τις  28.4.2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 15687/282 / ΦΕΚ Β 1468/16.04.2020

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23136 / ΦΕΚ Β 1467/16.04.2020

Διαδικασία ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) και διαδικασία αποζημίωσης των Μονάδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1091 / ΦΕΚ Β 1466/16.04.2020

Τροποποίηση της αριθμ. Α.1076/2.4.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ- ξης και Επενδύσεων “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β ́ 1135).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9192 ΕΞ 2020 / ΦΕΚ Β 1466/16.04.2020

Ορισμός Αρχής Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38886 / ΦΕΚ Β 1458/16.04.2020

Διαμόρφωση εθνικού πλαισίου ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) τη Μεγάλη Παρασκευή 17.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39162 ΕΞ 2020 / ΦΕΚ Β 1457/16.04.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14638/Δ1. 4991 / ΦΕΚ Β 1424/15.04.2020

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β ́/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ. 25305 / ΦΕΚ Β/1421/15.04.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.25139 / ΦΕΚ Β/1420/15.04.2020

Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β ́ 989) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 15.00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.25134  / ΦΕΚ Β/1419/15.04.2020

Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 (Β’ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00.

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 350 / ΦΕΚ Β/1418/15.04.2020

Διαδικασία πληρωμών της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 86/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 13.4.2020 / ΦΕΚ Α/84/13.4.2020

Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4683 / ΦΕΚ Α 83/10.4.2020

Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1069/ΦΕΚ Β 1176/6.4.2020

Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1065/ΦΕΚ Β 1175/6.4.2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/ΦΕΚ Β 1173/6.4.2020

Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη - Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.22820/ΦΕΚ Β 1166/3.4.2020

Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 26.3.2020 έως και 9.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.22819/ΦΕΚ Β 1166/3.4.2020

Επιβολή των μέτρων εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού ομάδας προσώπων εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρα υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό διάστημα από 22.3.2020 έως και 4.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1074/ΦΕΚ Β 1159/3.4.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1073/ΦΕΚ Β 1158/3.4.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1072/ΦΕΚ Β 1157/3.4.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13272/Δ1.4607/ΦΕΚ Β 1131/2.4.2020

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  2242.10/21372/2020/ΦΕΚ Β 1128/2.4.2020

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 22261/ΦΕΚ Β 1127/2.4.2020

Επιβολή του μέτρου του κατ' οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 30.03.2020/ ΦΕΚ Α/75/30.3.2020

Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 21268/ΦΕΚ Β 1081/28.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 124/ΦΕΚ Β 1080/28.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής, μερικής αναστολής λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του περιορισμού λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων αυτού έως και 10-04-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1064/ΦΕΚ Β 1079/28.3.2020

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2998/232/ΦΕΚ Β 1078/28.3.2020

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ.21159/ΦΕΚ Β 1074/27.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 10.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/ΦΕΚ Β 1044/26.3.2020

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1061/ΦΕΚ Β 1043/26.3.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40824/Ζ1/ΦΕΚ Β 1041/26.3.2020

Προσωρινή στέγαση φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, με μέριμνα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20797/ΦΕΚ Β 1040/26.3.2020

Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 986).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2513/2/12-α/ΦΕΚ Β 997/24.3.2020

Παράταση χρόνου ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12997/231/ΦΕΚ Β 993/23.3.2020

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΝΟΜΟΣ 4680 / ΦΕΚ Α/72/23.3.2020

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20042/ΦΕΚ Β 989/22.3.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20040/ΦΕΚ Β 988/22.3.2020

Απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 για τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20035/ΦΕΚ Β 987/22.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π οικ 20036/ΦΕΚ Β 986/22.3.2020

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1047/ΦΕΚ Β 979/21.3.2020

Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20021/ΦΕΚ Β 956/21.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1054 / ΦΕΚ Β 950/21.3.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ α.1053 / ΦΕΚ Β 949 / 21.3.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31927/ΦΕΚ Β 945/21.3.2020

Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, λειτουργία τους κατά τις Κυριακές καθώς και καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς πώληση εφημερίδων.

 

ΝΟΜΟΣ 4679 / ΦΕΚ Α/71/20.3.2020

Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4678/ΦΕΚ Α/70/20.03.2020

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 (Α' 147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20009/ΦΕΚ Β 944/20.3.2020

Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20006/ΦΕΚ Β 943/20.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1050/ΦΕΚ Β 942/20.3.2020

Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000-Α'248).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 20.03.2020 / ΦΕΚ Α/68/20.3.2020

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

 

ΝΟΜΟΣ 4676 / ΦΕΚ Α/67/19.3.2020

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 19738/ΦΕΚ Β 936/19.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β1.α/οικ. 19627/ΦΕΚ Β 934/19.3.2020

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 19030/ΦΕΚ Β 916/17.3.2020

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 19024/ΦΕΚ Β 915/17.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4647/ΦΕΚ Β 914/17.3.2020

Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1038/ΦΕΚ Β 888/17.3.2020

Τροποποίηση της Α.1099/2019 (Β949) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2867/Υ1/ΦΕΚ Β 872/16.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2500/1/16/ΦΕΚ Β 871/16.3.2020

Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α /32/οικ.7945/ΦΕΚ Β 865/16.3.2020

Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/ΦΕΚ Β 864/15.3.2020

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 14.03.2020 / ΦΕΚ Α/64/14.3.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 29 / ΦΕΚ Α/57/12.3.2020

Περί κρίσεως πτητικής καταλληλότητας πληρωμάτων αέρος.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 11.03.2020 / ΦΕΚ Α/55/11.3.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

 

ΝΟΜΟΣ 4675 / ΦΕΚ Α/54/11.3.2020

Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4674 / ΦΕΚ Α/53/11.3.2020

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4673/ ΦΕΚ Α/52/11.3.2020

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15791/ΦΕΚ Β 784/10.3.2020

Αναστολή λειτουργίας δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 26 / ΦΕΚ Α/50/6.3.2020

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ''σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία''» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/ 20.06.2019) - Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α' 221) και π.δ. 307/86 (Α' 135).

 

ΝΟΜΟΣ 4670/ΦΕΚ Α 43/28.2.2020

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 25.02.2020/ΦΕΚ Α/42/25.2.2020

Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1035/ΦΕΚ Β 551/20.2.2020

Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11026/ΦΕΚ Β 491/19.2.2020

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ11 οικ. 8523/236/ΦΕΚ Β 490/18.2.2020

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/ΦΕΚ Β 487/18.2.2020

Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό φαρμακείο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1551/ΦΕΚ Β 480/14.2.2020

Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής.

           

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980/ΦΕΚ Β 460/14.2.2020

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20883 /ΓΔ4/ΦΕΚ Β 456/13.2.2020

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1125A/2019/ΦΕΚ Β 428/12.2.2020

Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/29/1329/ΦΕΚ Β 409/12.2.2020

Τροποποίηση τηςΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 1025/ΦΕΚ Β 406/11.2.2020

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 0.646/ΦΕΚ Β 403/10.2.2020

Τροποποίηση της 8.8766/24.9.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β' 4221).

 

ΝΟΜΟΣ 4663 / ΦΕΚ Α/30/12.2.2020

Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 10.02.2020 / ΦΕΚ Α/28/10.2.2020

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις επίταξης ακινήτων για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας.

 

ΝΟΜΟΣ 4662 / ΦΕΚ Α/27/7.2.2020

Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

 

Πράξη 1 της 30-1-2020 / ΦΕΚ Α/26/7.2.2020

Τροποποίηση της αριθμ. 52/23-12-2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490/ΦΕΚ Β 404/10.2.2020

Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1312/ΦΕΚ Β 407/11.2.2020

Καταβολή ενιαίου τέλους για το έτος 2019, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

 

Απόφαση 1311 / ΦΕΚ Β 405/11.2.2020

Επίταξη ακινήτων στις νήσους Σάμο, Λέσβο και Χίο για την αποφυγή διακινδύνευσης της δημόσιας τάξης και υγείας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.1020/ΦΕΚ Β 397/10.2.2020

Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1015/ΦΕΚ Β 388/10.2.2020

Τροποποίηση της 1095860/5660/0016/15-10-2001 (ΦΕΚ Β' 1416) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επιστροφή από Δ.Ο.Υ. δημοσίων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10756 ΕΞ 2020/ΦΕΚ Β 349/7.2.2020

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καταβολής αμοιβής σε πρόσωπα που καταδεικνύουν περιουσιακά στοιχεία του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α').

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4661/ΦΕΚ Α/24/4.2.2020

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τα προξενικά προνόμια και ασυλίες.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4660/ΦΕΚ Α/23/4.2.2020

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4659/ΦΕΚ Α/21/3.2.2020