ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832/ΦΕΚ Β 5582/12.12.2018

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1218/ΦΕΚ Β 5562/11.12.2018

Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π./Δ12/οικ.64662/1976/ΦΕΚ Β 5529/10.12.2018

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 50/6.12.2018

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 2/89338/ΔΛΓΚ/ΦΕΚ Β 5456/5.12.2018

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/ΦΕΚ Β 5447/5.12.2018

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4579/ΦΕΚ Α/201/3.12.2018

Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4578/ΦΕΚ Α/200/3.12.2018

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4577/ΦΕΚ Α/199/3.12.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ./2/88420/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 5435/4.12.2018

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 2/88415/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 5435/4.12.2018

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 2/88419/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 5435/4.12.2018

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.2/88410/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 5435/4.12.2018

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.2/88411/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 5435/4.12.2018

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οίκ. 60757/3099/ΦΕΚ Β 5358/29.11.2018

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.21250/58484/1853/ΦΕΚ Β’ 5358/29.11.2018

Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΚ/οικ.42766/ΦΕΚ Β 5357/29.11.2018

Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α' 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α' 191).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 170195/758/ΦΕΚ Β 5351/28.11.2018

Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.Δ15/Γ/60091/1664/ΦΕΚ Β 5350/28.11.2018

Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.Δ15/Γ/60090/1663/ΦΕΚ Β 5350/28.11.2018

Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.Δ15/Α/60089/1662/ΦΕΚ Β 5350/28.11.2018

Υπαγωγή ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α').

 

ΝΟΜΟΣ 4576/ΦΕΚ Α/196/27.11.2018

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο». Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α' 115), β) της από 24 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α' 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α'138) και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018» (Α' 149) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ25α/202088/Δ4/ΦΕΚ Β 5343/28.11.2018

Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου - Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό Έτος 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21325 οικ./ΦΕΚ Β 5315/27.11.2018

Πλαίσιο εφαρμογής του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων και κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82568/11912/ΦΕΚ Β 5301/26.11.2018

Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ 13.6.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ "περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β' 1450), όπως ισχύει.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 102/ΦΕΚ Α/195/20.11.2018

Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 11/2014 «Κρίση Σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α' 17).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 101/ΦΕΚ Α/194/20.11.2018

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 302050/ΥΔ5250/ΦΕΚ Β 5205/20.11.2018

Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 2014 - 2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5881/ΦΕΚ Β 5181/19.11.2018

Τροποποίηση της με αριθμ.16550/28-11-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ/ΦΕΚ Β 5171/16.11.2018

Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.1210/ΦΕΚ Β 5170/16.11.2018

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους.

 

NOMOΣ 4574/ ΦΕΚ Α/191/13.11.2018

Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.1500/Δ17/61562/181(17)

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ.

 

ΝΟΜΟΣ 4575/ΦΕΚ Α/192/14.11.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/ΦΕΚ Β 5045/13.11.2018

Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος "Ηλεκτρονική Πολεοδομία".

 

ΝΟΜΟΣ 4573/ΦΕΚ Α/189/12.11.2018

Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3269/ΦΕΚ Β 5022/12.11.2018

Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/ΦΕΚ Β 5018/12.11.2018

Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2707/144666/ΦΕΚ Β 4985/8.11.2018

Τρόπος άσκησης κρατικής εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/ΦΕΚ Β 4968/7.11.2018

Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ6α/Γ.Π.οικ.84181/ΦΕΚ Β’ 4972/7.11.2018

Απόκτηση τίτλου στην εξειδίκευση του τεχνικού εξωσωματικής κυκλοφορίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/ΦΕΚ Β 4936/5.11.2018

Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β'/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 758/ΦΕΚ Β 4930/5.11.2018

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ14/02/184780/899/ 18.12.2017 (ΦΕΚ 4588/τ.Β/27.12.2018) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη της Δράσης "Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες" που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 99/ΦΕΚ Α/187/5.11.2018

Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3729/135714/ΦΕΚ Β 4919/5.11.2018

Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε..

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ΦΕΚ Β 4898/1.11.2018

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1203/ΦΕΚ Β 4869/31.10.2018

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.1201/ΦΕΚ Β 4869/31.10.2018

Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1200/ΦΕΚ Β 4869/31.10.2018

Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 4557/2018.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1195/ΦΕΚ Β 4861/31.10.2018

Προδιαγραφές αναβάθμισης - ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3730/135719/ΦΕΚ Β 4855/31.10.2018

Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ13/οικ./54653/2701/ΦΕΚ Β 4837/30.10.2018

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ13/οικ./33475/ 1935/15.6.2018 (ΦΕΚ Β' 2281) "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης".

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ13/οικ.54652/2700/ΦΕΚ Β 4837/30.10.2018

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961/10/ 24.1.2017 (ΦΕΚ Β' 128) κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης", όπως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4571/ΦΕΚ Α/186/31.10.2018

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 96/ΦΕΚ Α/183/23.10.2018

Ειδικότερα Καθήκοντα Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων, διαδικασία διενέργειας οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων, ερευνών και συναφή θέματα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 951/3/76985/Σ. 18403/ΦΕΚ Β 4805/29.10.2018

Τροποποίηση της 871.1/27/11 Ιανουαρίου 1985 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής ’μυνας και του Υπουργού Οικονομικών «Βοήθημα δημιουργίας οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας στα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Ν.» (Β' 359), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 7586/18/ΦΕΚ Β 4794/26.10.2018

Λειτουργία Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1187/ΦΕΚ Β 4798/26.10.2018

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α', γ', δ' και ε' του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ: 11756 /Δ5/ΦΕΚ Β 4776/25.10.2018

Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα ’ρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ. οικ:6772/ Β9β/19.12.2011 (Β'3201) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Τιμολόγιο υπολογισμού δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής και τροποποίηση αυτής ως προς τις προβλεπόμενες τιμές εφαρμογής».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/76797/0025/ΦΕΚ Β 4805/29.10.2018

Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης τόκων υπέρ του Δημοσίου, σε περίπτωση υπερημερίας οφειλετών που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1957/143059/ΦΕΚ Β 4805/29.10.2018

Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.951 M/76989/Σ. 18405/ΦΕΚ Β 4805/29.10.2018

Συμπλήρωση της 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής ’μυνας και Οικονομικών «Βοήθημα για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Α.» (Β' 706).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 53033/672/ΦΕΚ Β 4743/23.10.2018

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων με τίτλο «Δήλωση Στοιχείων Ταυτότητας Μητέρας» και «Έντυπο λήψης αποτυπωμάτων μητέρας» του άρθρου 62 του ν. 4554/2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/ΦΕΚ Β 4740/23.10.2018

Μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ και κατάργηση της Οδηγίας 2001/81/ ΕΚ - μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 344/1/17.12.2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π.οικ.79678/ΦΕΚ Β 4698/19.10.2018

Ηλικιακό όριο παρακολούθησης παιδιών και εφήβων από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 164700/Δ2/ΦΕΚ Β 4517/16.10.2018

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/ ΦΕΚ Β 4521/16.10.2018

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/ΦΕΚ Β 4520/16.10.2018

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.

 

ΝΟΜΟΣ 4568/ΦΕΚ Α/178/11.10.2018

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π.οικ.68753/ΦΕΚ Β 4453/8.10.2018

Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου.

 

ΝΟΜΟΣ 4566/ΦΕΚ Α/175/5.10.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ60/64/1154486

«Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.31399/18/ΦΕΚ Β 4366/1.10.2018

Τροποποίηση της 30825/4.6.2014 (1528 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» όπως ισχύει.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1181/ΦΕΚ Β 4322/28.9.2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β' 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών "Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017".

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670/ΦΕΚ Β 4315/28.9.2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1176/ΦΕΚ Β 4294/27.9.2018

Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8.8766/ΦΕΚ Β 4221/26.9.2018

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής - Γ' κύκλος/

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ7/155762/Δ4/ΦΕΚ Β 4191/24.9.2018

Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ60/ΦΕΚ Β 3937/10.9.2018

Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1158/ΦΕΚ Β 3541/21.8.2018

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1162/ΦΕΚ Β 3579/22.8.2018

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1164/ΦΕΚ Β 3544/21.8.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β' 2531/2-9-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 85090/ΦΕΚ Β 3519/21.8.2018

Τροποποίηση της 5338/2018 υπουργικής απόφασης (Β'40) «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α' 191) "Προστασία των Καταναλωτών" σε ενιαίο κείμενο».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Φ. 151/118482/Α5/ΦΕΚ Β 3522/21.8.2018

Τροποποίηση της Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β') «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α') και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α')» υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 10043/43602/Δ18.2592/ΦΕΚ Β 3496/21.8.2018

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47094/ΦΕΚ Β 3678/28.8.2018

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (VISA-τύπου D) σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/ΦΕΚ Β 3584/23.8.2018

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2018/ΦΕΚ Β 3393/10.8.2018

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 74/ΦΕΚ Α/144/7.8.2018

Τροποποίηση του π.δ. 917/1979, "Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων"».

 

ΝΟΜΟΣ 4559/ΦΕΚ Α/142/03.08.2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13057/ΦΕΚ Β 3172/1.8.2018

Προγραμματισμός λειτουργίας σχολών ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019. Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1149/ΦΕΚ Β 3147/31.7.2018

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ΦΕΚ Β 3136/31.7.2018

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Γ6/57084/1981/ΦΕΚ Β 3135/31.7.2018

Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες και διοικητικές κυρώσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12868/ΦΕΚ Β 3119/31.7.2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

 

ΝΟΜΟΣ 4557/ΦΕΚ Α/139/30.07.2018

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/ΦΕΚ Β 3090/30.7.2018

Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 26.07.2018/ΦΕΚ Α/138/26.07.2018

Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

 

ΝΟΜΟΣ 4556/ΦΕΚ Α/137/25.07.2018

Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1146/ΦΕΚ Β 3020/26.7.2018

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1143/ΦΕΚ Β 3019/26.7.2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23-07-2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 2/57679/ΔΛΓΚ/ΦΕΚ Β 3014/25.7.2018

Σύσταση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και καθορισμός των οργάνων και του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8.7847/ΦΕΚ Β 3013/25.7.2018

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1138/ΦΕΚ Β 3012/25.7.2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 10043/3018/Δ18.153/ΦΕΚ Β 3003/25.7.2018

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39278/1823/ΦΕΚ Β’ 3001/25.7.2018

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α/135/24.07.2018

Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71 ΦΕΚ Α/134/24.07.2018

Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 39391/838/ΦΕΚ Β 2981/24.7.2018

Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία».

 

ΝΟΜΟΣ 4555 ΦΕΚ Α/133/19.07.2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4554 ΦΕΚ Α/130/18.07.2018

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ Α 35509/1736/ΦΕΚ Β 2749/10.7.2018

Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α' 59) περί της λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1129/ΦΕΚ Β 2679/6.7.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β' 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β' 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. πράξης 142/11.6.2018/ ΦΕΚ Β 2674/6.7.2018

Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4551/ ΦΕΚ Α/116/2.7.2018

Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1121/ΦΕΚ Β 2478/27.6.2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4549/ΦΕΚ Α/105/14.06.2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΟΛ.1122/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 56 έως 68 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 (Α'130)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 28

ΘΕΜΑ: «Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές αρχές».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 63577/ΦΕΚ Β 2380/21.5.2018

Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1116/ΦΕΚ Β 2319/19.6.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 34124/2768/ΦΕΚ Β 2318/19.6.2018

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β' 4640).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ΦΕΚ Β 2315/1.10.2018

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β' 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 46629/2215/ΦΕΚ Β 2311/18.6.2018

Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α' 5), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α) 46628/ΦΕΚ Β 2308/18.6.2018

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/2018/ΦΕΚ Β 2307/18.6.2018

Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/ 22.08.2011).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 510/2018/ΦΕΚ Β 2306/18.6.2018

Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), ως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/ΦΕΚ Β 2304/18.6.2018

Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α) 46627/ΦΕΚ Β 2285/16.6.2018

Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/ΦΕΚ Β 2284/15.6.2018

Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/15.6.2018/ΦΕΚ Β 2283/15.6.2018

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ13/οικ.33474/1934/ΦΕΚ Β’ 2282/15.6.2018

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ13/οικ./33475/1935/ΦΕΚ Β 2281/15.6.2018

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64182/ΦΕΚ Β 2277/15.6.2018

Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45813/ΦΕΚ Β 2270/15.6.2018

Τροποποίηση (3n) της με αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/ 05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 85/ΦΕΚ Β 2266/15.6.2018

Σχέδιο εφαρμογής δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25788/Δ1/8941/ΦΕΚ Β 2264/15.6.2018

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.175603/ΦΕΚ Β 2258/15.6.2018

Έγκριση δεύτερης έκδοσης της Έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4342/2015 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 83/ΦΕΚ Β 2231/14.6.2018

Απλοποίηση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.11321/οικ.31032/701/ΦΕΚ Β 2227/15.6.2018

Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 1152/77796/ΦΕΚ Β 2223/14.6.2018

Τροποποίηση της αριθμ. 104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β/147) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8200/0 – 224682/ΦΕΚ Β 2212/13.6.2018

Τεχνικές Προδιαγραφές νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

 

ΝΟΜΟΣ 4548 ΦΕΚ Α/101/12.6.2018

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

 

ΝΟΜΟΣ 4547/ΦΕΚ Α/102/12.6.2018

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/ΦΕΚ Α/103/13.06.2018

Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

 

ΝΟΜΟΣ 4546/ΦΕΚ Α/101/12.6.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45169/ΦΕΚ Β 2193/12.6.2018

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β' 39/2018).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1113/ΦΕΚ Β 2192/12.6.2018

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289/ΦΕΚ Β 2179/12.6.2018

Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.Ια/Γ.Π. οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β'/25-10-2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/ΦΕΚ Α/100/11.6.2018

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α' 82).

 

ΝΟΜΟΣ 4545/ΦΕΚ Α/99/08.06.2018

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3021/19/53 – λα/ΦΕΚ Β 2102/8.6.2018

Τροποποίηση της αριθμ. 3021/19/53/14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης "Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών" (Β' 1440).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/ΦΕΚ Α/98/7.6.2018

Οργανισμός Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣβ/οικ.40185/ΦΝ 466/ΦΕΚ Β 2046/6.6.2018

Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1686/ΦΕΚ Β 2037/5.6.2018

Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/44087/ΔΛΓΚ/ΦΕΚ Β 2008/4.6.2018

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90050/Υ2/ΦΕΚ Β 2007/4.6.2018

Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Με-ταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3053/ΦΕΚ Β 1987/1.6.2018

Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β 3578) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1102/ΦΕΚ Β’ 1986/1.6.2018

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β' 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ' ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α' 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. Γ' της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ 1140/14.09.2017 (Β' 3254) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/84528/Α5/ΦΕΚ Β 1976/1.6.2018

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253.1/50607/Α5/27-3-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 20182019 (ΦΕΚ 1123 Β').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.073/ΑΔ.828/Σ.95/ΦΕΚ Β 1974/1.6.2018

Κύρωση του Κανονισμού Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Δεν εγκρίνει την κατάρτιση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Αρήνης, με την υπ' αριθμ. 16/2017 απόφαση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Έγκριση της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 63/2016 πράξη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Έγκριση και διόρθωση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Λάρισας, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 1/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Έγκριση της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Καρδίτσας, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 37/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 174842/ΦΕΚ Β 1969/1.6.2018

Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.

 

ΝΟΜΟΣ 4541/ΦΕΚ Α/93/31.05.2018

Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176/ΦΕΚ Β 1943/31.5.2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΝΟΜΟΣ 4538/ΦΕΚ Α/85/16.5.2018

Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4540/ΦΕΚ Α/91/22.05.2018

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ2018/21-05-2018

«Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.».

 

ΝΟΜΟΣ 4539 / ΦΕΚ Α/89/18.05.2018

Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.1081/ΦΕΚ Β 1768/18.5.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων -απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 23/2018

Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές

 

ΝΟΜΟΣ 4537/ΦΕΚ Α/84/15.5.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 51483/700/Φ.15/ΦΕΚ Β 1692/15.5.2018

Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7991/158/ΦΕΚ Β 1687/15.5.2018

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 20182019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24270/610/ΦΕΚ Β 1577/8.5.2018

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003/ΦΕΚ Β 1577/8.5.2018

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  16410 Φ.700.6/ ΦΕΚ Β 1576/8.5.2018

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 80100/οικ. 17630/943/ΦΕΚ Β 1560/8.5.2018.

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/ΦΕΚ Α/80/7.5.2018

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1074/ΦΕΚ Β 1547/7.5.2018

Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 315/4.5.2018

Ρυθμίσεις δανειοληπτών π. Ο.Ε.Κ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 569143/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ     Σ40/35/568570/30.4.2018

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 66793/Η2/ΦΕΚ Β 1487/30.4.2018

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτηση τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/ΦΕΚ Β 1484/27.4.2018

Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής ’μυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β' 34), της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής ’μυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (Β' 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/ 9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής ’μυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (Β' 1798).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.337/102/302468/Σ.2401/ΦΕΚ Β 1484/27.4.2018

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.950/61/32022/Σ.6453/ΦΕΚ Β 1479/27.4.2018

Καθορισμός του ύψους, του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών: α) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Ταμείου, β) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των ασφαλισμένων σε αυτό και γ) υπέρ ανεγέρσεως του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8200/0-297647/ΦΕΚ Β 1476/27.4.2018

Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

 

            ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 59807/Ζ1/ΦΕΚ Β 1464/27.4.2018

Έγκριση του καθορισμού όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας κατ' εφαρμογή της από 18-12-2017 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ)-ακαδ. έτους 2017 - 2018.

        

            ΑΠΟΦΑΣΗ Πολ. 1076/ΦΕΚ Β 1456/26.4.2018

«Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

 

            ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.24541/409/Φ.4.2/ΦΕΚ Β 1424/26.4.2018

            Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β' 2984) κοινής υπουργικής απόφασης 

            «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:

1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.

2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.

3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

 

ΝΟΜΟΣ 4533/ΦΕΚ Α/75/27.04.2018

Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 11836/ΦΕΚ Β 1417/25.4.2018

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 - Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ 11/οικ. 21568/620/ΦΕΚ Β 1409/25.4.2018

Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 8269/ΦΕΚ Β 1366/20.4.2018

Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7001/9/37-νγ'/ΦΕΚ Β 1366/20.4.2018

Προσωρινή είσοδος - έξοδος ατόμων από τους λιμένες Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58168/Δ2/ΦΕΚ Β 1365/20.4.2018

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1071/ΦΕΚ Β 1363/19.4.2018

Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20999/336/ΦΕΚ Β 1357/19.4.2018

Καταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1068/ ΦΕΚ Β/1319/17.4.2018

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1710/51865/ΦΕΚ Β 1295/12.4.2018

Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α' 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

 

ΝΟΜΟΣ 4532/ΦΕΚ Α/63/05.04.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4531/ΦΕΚ Α/62/05.04.2018

I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) ’λλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 31/ΦΕΚ Α/61/04.04.2018

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130181/6353/ΦΕΚ Β 1208/2.4.2018

Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1063/ΦΕΚ Β 1173/30.3.2018

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 172857/ΦΕΚ Β 1150/29.3.2018

Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016 (Α' 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α' 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α' 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2018/ΦΕΚ Β 1148/29.3.2018

Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018/ΦΕΚ Β 1165/29.3.2018

Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/133901/6058/927/71 / ΦΕΚ Β 1130/28.3.2018

«Ανάκληση της απόφασης διακοπής επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας, Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League), περιόδου 2017-2018» με άμεση ισχύ από 27/03/2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 841/38/26939/ Σ. 5184/ΦΕΚ Β 1119/27.3.2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18776/ΦΕΚ Β 1101/27.3.2018

Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης σύστασης Διανεμητικού Λογαριασμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/26.2.2018/ΦΕΚ Β 1031/22.3.2018

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/43612/Α5/ΦΕΚ Β 983/20.3.2018

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 843/2/ ΦΕΚ Β 973/19.3.2018

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 16/2018

Θέμα: Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγόρων) από  την ιδιότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1040/ΦΕΚ Β 884/14.3.2018

Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/ΦΕΚ Β 883/14.3.2018

Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 53/ΦΕΚ Β 890/14.3.2018

Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1045/ΦΕΚ Β 881/13.3.2018

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38060/Z1/ΦΕΚ Β 876/13.3.2018

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 15/2018

Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες - Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37818/Ζ1/ΦΕΚ Β 862/12.3.2018

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/106336/5102/900/ΦΕΚ Β 868/12.3.2018

Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018.

 

ΝΟΜΟΣ 4523/ΦΕΚ Α 41/7.3.2018

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30813/Δ6/ΦΕΚ Β