ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1068/ ΦΕΚ Β/1319/17.4.2018

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1710/51865/ΦΕΚ Β 1295/12.4.2018

Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α' 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

 

ΝΟΜΟΣ 4532/ΦΕΚ Α/63/05.04.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4531/ΦΕΚ Α/62/05.04.2018

I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) ’λλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 31/ΦΕΚ Α/61/04.04.2018

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130181/6353/ΦΕΚ Β 1208/2.4.2018

Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1063/ΦΕΚ Β 1173/30.3.2018

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 172857/ΦΕΚ Β 1150/29.3.2018

Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016 (Α' 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α' 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α' 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2018/ΦΕΚ Β 1148/29.3.2018

Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018/ΦΕΚ Β 1165/29.3.2018

Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/133901/6058/927/71 / ΦΕΚ Β 1130/28.3.2018

«Ανάκληση της απόφασης διακοπής επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας, Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League), περιόδου 2017-2018» με άμεση ισχύ από 27/03/2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 841/38/26939/ Σ. 5184/ΦΕΚ Β 1119/27.3.2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18776/ΦΕΚ Β 1101/27.3.2018

Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης σύστασης Διανεμητικού Λογαριασμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/26.2.2018/ΦΕΚ Β 1031/22.3.2018

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/43612/Α5/ΦΕΚ Β 983/20.3.2018

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 843/2/ ΦΕΚ Β 973/19.3.2018

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 16/2018

Θέμα: Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγόρων) από  την ιδιότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1040/ΦΕΚ Β 884/14.3.2018

Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/ΦΕΚ Β 883/14.3.2018

Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 53/ΦΕΚ Β 890/14.3.2018

Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1045/ΦΕΚ Β 881/13.3.2018

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38060/Z1/ΦΕΚ Β 876/13.3.2018

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 15/2018

Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες - Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37818/Ζ1/ΦΕΚ Β 862/12.3.2018

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/106336/5102/900/ΦΕΚ Β 868/12.3.2018

Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018.

 

ΝΟΜΟΣ 4523/ΦΕΚ Α 41/7.3.2018

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30813/Δ6/ΦΕΚ Β 810/7.3.2018

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 166986/590/ΦΕΚ Β 772/6.3.2018

Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5808/ΦΕΚ Β 772/6.3.2018

Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ'/12061/293/ΦΕΚ Β 773/6.3.2018

Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1306/294 Α1/ΦΕΚ Β 770/5.3.2018

Σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

 

ΝΟΜΟΣ 4521/ΦΕΚ Α/38/2.3.2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4520/ΦΕΚ Α/30/22.02.2018

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464/ΦΕΚ Β 687/28.2.2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 120/01/510313/Σ.94/ΦΕΚ Β 683/27.2.2018

Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240 / ΦΕΚ Β 683/27.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 166656/410/ΦΕΚ Β 621/23.2.2018

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2704/ΦΕΚ Β 603/22.2.2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).

 

ΠΟΛ.1030/2018

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 7/16.2.2018

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 52246/3173/ΦΕΚ Β 539/16.2.2018

Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/ΦΕΚ Β 538/16.2.2018

Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/ΦΕΚ Β 481/15.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/ΦΕΚ Β 480/15.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426/ΦΕΚ Β 480/15.2.2017

Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/ΦΕΚ Β 479/15.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4519/ΦΕΚ Α 25/20.02.2018

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ΦΕΚ Β 474/14.2.2018

Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429/ΦΕΚ Β 466/14.2.2018

Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. ΡΟ 64/ΦΕΚ Β 412/12.2.2018

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων-Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/16678/Α5/ΦΕΚ Β 353/7.2.2018

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/ 27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β/9-12-2015.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12679/ΦΕΚ Β 353/7.2.2018

Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196/ΦΕΚ Β 351/7.2.2018.

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20.7.2017)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 6/2018

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017

 

ΝΟΜΟΣ 4514/ΦΕΚ Α 14/30.1.2018

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/ΦΕΚ Α 12/29.1.2018

Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 841/5/10485 Σ.613/ΦΕΚ Β 184/26.1.2018

Καθορισμός επιδόματος αναπηρίας αξιωματικών και ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας ή πολεμικής αποστρατείας και υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2513/4/8-α'/ΦΕΚ Β 184/26.1.2018

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2513/2/218-ιδ' από 29-7-2011 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων» (Β' 1917).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1012/ΦΕΚ Β 126/24.1.2018

Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512//2018 (Α'5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.

 

ΝΟΜΟΣ 4513/ΦΕΚ Α/9/23.1.2018

Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4α/Γ.Π οικ.4044/ΦΕΚ Β 116/23.1.2018

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10645/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 120/23.1.2018

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΝΟΜΟΣ 4512/ΦΕΚ Α 5/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/ΦΕΚ Β 57/18.1.2018

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 169/ Β 54/18.1.2018

Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ραδιοφωνικής Ευρυεκπομπής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 3149/ ΦΕΚ Β 53/18.1.2018

Τροποποίηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/40426/05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων».

 

ΝΟΜΟΣ 4511/ ΦΕΚ Α 2/ΦΕΚ Α/2/15.1.2018

Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α'182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/ 1991 (Α' 11).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/4424/0004/ΦΕΚ Β 64/18.1.2018

Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1011/ΦΕΚ Β 63/18.1.2018

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2915/783/ΦΕΚ Β 55/18.1.2018

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα στον ΕΦΚΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 1023/ΦΕΚ Β 42/17.1.2018

Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 3497/ΦΕΚ Β 41/17.1.2018

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας, σε πραγματικό χρόνο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5338/ΦΕΚ Β 40/17.1.2018

Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α' 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017/ΦΕΚ Β 39/17.1.2018

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1560/ΦΕΚ Β 26/15.1.2018

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017» (Β’1752).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α)/ 91512/ΦΕΚ Β 25/15.1.2018

Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 και άλλες διατάξεις για τα καλλυντικά προϊόντα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 144/ΦΕΚ Β 24/15.1.2018

Καθορισμός του ύψους και του τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/ΦΕΚ Α 1/8.1.2018

Εφαρμογή της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1005/ΦΕΚ Β 20/11.1.2018.

Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 526/10/ΦΕΚ Β 17/11.1.2018

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15-16/Φ. 51010/250/7/ΦΕΚ Β 14/10.1.2018

Τροποποίηση και συμπλήρωση του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 10 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ Β/462/17.04.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80000/οικ.2/1/ΦΕΚ Β 7/8.1.2018

Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 44281/ ΦΕΚ Β 4807/29.12.2017

Σύστημα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3189/129898/ΦΕΚ Β 4739/29.12.2017

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017/ΦΕΚ Β 4700/29.12.2017.

Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1219/ΦΕΚ Β 4641/29.12.2017

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 80000/45219/1864/ΦΕΚ Β 4591/27.12.2017

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.60136/1580/ΦΕΚ Β’ 4590/27.12.2017.

Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων.

 

ΝΟΜΟΣ 4509/ΦΕΚ Α 201/22.12.2017

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4508/ΦΕΚ Α 200/22.12.2017

Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4603/Α321/ΦΕΚ Β 4555/21.12.2017

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.11321/οικ.58524/71/ΦΕΚ Β 4553/21.12.2017

Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/92119/ΦΕΚ Β 4505/20.12.2017

Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων διανομής ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 06.12.2017/ΦΕΚ Β 4441/15.12.2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4505 ΦΕΚ Α 189/08.12.2017

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 834/2/ΦΕΚ Β 4262/6.12.2017

Κανονισμός Γενικών Αδειών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41087/ΦΕΚ Β 4249/05.12.2017

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

ΝΟΜΟΣ 4504/ΦΕΚ Α 184/29.11.2017

Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1182/ΦΕΚ Β 4225/01.12.2017

Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/ΦΕΚ Β 4155/28.11.2017

Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξης 1/2017/ΦΕΚ Β 4123/27.11.2017

Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/15.11.2017/ΦΕΚ Β 4118/27.11.2017

Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/85835/ΦΕΚ Β 4115/24.11.2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017.

 

ΝΟΜΟΣ 4501/ΦΕΚ Α 178/22.11.2017

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4499 ΦΕΚ Α 176/21.11.2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.382/ΦΕΚ Β 4039/17.11.2017

Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/ΦΕΚ Β 4003/17.11.2017

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

 

ΝΟΜΟΣ 4498/ΦΕΚ Α 172/16.11.2017

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 ΦΕΚ Β 3976/14.11.2017

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 ΦΕΚ Β 3976/14.11.2017

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.

 

ΝΟΜΟΣ 4497/ΦΕΚ Α 171/13.11.2017

Aσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 121491 ΦΕΚ Β 3969/13.11.2017

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

 

ΝΟΜΟΣ 4496 ΦΕΚ Α 170/08.11.2017

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 116821 ΦΕΚ Β 3909/06.11.2017

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017(ΦΕΚ Α' 62)

 

ΝΟΜΟΣ 4495 ΦΕΚ Α 167/03.11.2017

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4494/ΦΕΚ Α 165/02.11.2017

Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.78123 ΦΕΚ Β 3828/01.11.2017

Κατ' εξαίρεση παράταση ισχύος μηνιαίων καρτών ΟΑΣΑ Οκτωβρίου 2017

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 268/114670 ΦΕΚ Β 3827/01.11.2017

Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού κόλπου, λόγω έκτακτων φαινομένων.

 

ΝΟΜΟΣ 4493/ΦΕΚ Α 164/31.10.2017

Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/180552/Α5 ΦΕΚ Β 3822/31.10.2017

Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.151/35408/ Α5 (Φ.Ε.Κ. 683/τ.Β/2017) όμοια

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/ΦΕΚ Β 3769/26.10.2017

Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 181478/965/ΦΕΚ Β 3763/26.10.2017

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ "σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου" του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β' 1931) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43614/ΦΕΚ Β 3730/23.10.2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)» (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3(γ)/77213/ΦΕΚ Β 3699/19.10.2017

Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)».

 

ΝΟΜΟΣ 4492 ΦΕΚ Α 156/18.10.2017

Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4491/ΦΕΚ Α/152/13.10.2017

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1142/ΦΕΚ Β 3363/25.09.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει).

 

ΝΟΜΟΣ 4489 ΦΕΚ Α 140/21.09.2017

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4488/ΦΕΚ Α 137/13.9.2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 91/ΦΕΚ Α 130/01.09.2017

Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4487/ΦΕΚ Α 116/09.08.2017

Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4486/ΦΕΚ Α 115/07.08.2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4485/ΦΕΚ Α 114/04.08.2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4484/ΦΕΚ Α 110/01.08.2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/ΦΕΚ Α 109/01.08.2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2178/ΦΕΚ Β 2684/31.07.2017

Καθορισμός τιμής εκκίνησης για καθεμία από τις επτά (7) δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/ΦΕΚ Β 2683/31.07.2017

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4483/ΦΕΚ Α 107/31.07.2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83942/27.07.2017

Οδηγίες εφαρμογής της υπ' αριθ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)".

 

ΝΟΜΟΣ 4482/ΦΕΚ Α 102/25.07.2017

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Πολ. 1108/ΦΕΚ Β 2561/25.07.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170/Α'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α').

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1110/ΦΕΚ Β 2556/24.07.2017

α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης

 

ΝΟΜΟΣ 4481 ΦΕΚ Α 100/20.07.2017

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1106/ΦΕΚ Β 2437/17.07.2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 ΦΕΚ Β 2367/12.07.2017

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 826/72508 ΦΕΚ Β 2366/12.07.2017

Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1830 ΦΕΚ Β 2337/10.07.2017

Καθορισμός αριθμού δημοπρατούμενων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

 

ΝΟΜΟΣ 4479/ΦΕΚ Α 94/29.06.2017

Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α' 121) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4478/ΦΕΚ Α 91/23.06.2017

I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 28/20.06.2017

ΘΕΜΑ: «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν.»

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58 ΦΕΚ Α 88/20.06.2017

Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 57 ΦΕΚ Α 88/20.06.2017

Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/ΦΕΚ Β 2042/14.06.2017

Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α' 285) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 27/15.06.2017

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16»

 

ΝΟΜΟΣ 4475/ΦΕΚ Α 83/12.06.2017

Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/ΦΕΚ Α 82/09.06.2017

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ», ΕΕ L 316, σ. 1)» και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α' 78).

 

ΝΟΜΟΣ 4474/ΦΕΚ Α 80/07.06.2017

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 253.2/92419/Α5/ΦΕΚ Β 1937/06.06.2017

Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25599/1453/ΦΕΚ Β 1942/06.06.2017

Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2231.2-6/39074/2017/ΦΕΚ Β 1917/01.06.2017

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.821/85747/Η2/ΦΕΚ Β 1888/31.05.2017

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 

ΝΟΜΟΣ 4473/ΦΕΚ Α 78/30.05.2017

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41756 οικ./ΦΕΚ Β 1884/30.05.2017

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37776/2645/ΦΕΚ Β 1882/30.05.2017

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 48/ΦΕΚ Α 77/26.05.2017

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α' 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τα π.δ. 309/2003 (Α' 261), 3/2005 (Α'2), 66/2005 (Α'100), 20/2012 (Α'46) και 4/2015 (Α'4), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 141/28.5.2016, σ. 51 επ.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28763 οικ./ΦΕΚ Β 1780/23.05.2017

Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/19.5.2017/ΦΕΚ Β 1764/22.05.2017

Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3γ/37400/ΦΕΚ Β 1752/22.05.2017

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017

 

ΝΟΜΟΣ 4472/ΦΕΚ Α 74/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8592/ΦΕΚ Β 1750/19.05.2017

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 821/74513 /Η2/ΦΕΚ Β 1742/19.05.2017

Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 16228 ΦΕΚ Β 1723/18.05.2017

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 80000/οικ.21628/936 ΦΕΚ Β 1721/18.05.2017

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 22528/430 ΦΕΚ Β 1721/18.05.2017

Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/ΦΕΚ Β 1720/18.05.2017

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 42 ΦΕΚ Α 68/15.05.2017

Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α' 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 39/ΦΕΚ Α 64/04.05.2017

Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 38/ΦΕΚ Α 63/04.05.2017

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

ΝΟΜΟΣ 4469/ΦΕΚ 62/03.05.2017

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1/65286/ΦΕΚ Β 1508/03.05.2017

Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 156157/2343/ΦΕΚ Β 1492/02.05.2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρμογής ποσοστών του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 155973/999/ΦΕΚ Β 1491/02.05.2017

Τροποποίηση - συμπλήρωση της 151585/323/ 03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

 

ΝΟΜΟΣ 4468/ΦΕΚ Α 61/28.04.2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45231/ΦΕΚ Β 1445/27.04.2017

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α' 240)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29917 ΦΕΚ Β 1428/26.04.2017

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β' 2014), όπως ισχύει».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 63619/Δ6/ΦΕΚ Β 1367/21.04.2017

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64055/Δ3/ΦΕΚ Β 1326/19.04.2017

Καθορισμός προϋποθέσεων,κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής -ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1059/ΦΕΚ Β 1325/19.04.2017

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1056/ΦΕΚ Β 1325/19.04.2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

 

ΝΟΜΟΣ 4467/ΦΕΚ Α 56/13.04.2017

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4465 ΦΕΚ Α 47/4.4.2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4463/ΦΕΚ Α 42/30.03.2017

Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α1/οικ. 18764/670/ΦΕΚ Β 1065/28.03.2017

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4461/ΦΕΚ Α 38/28.03.2017

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

 

Eγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. 17/2017

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών -Δ.Π.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3γ/οικ. 18092/ΦΕΚ Β 1005/24.03.2017

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2/17.3.2017/ΦΕΚ Β 971/22.03.2017

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31619 οικ./ΦΕΚ Β 969/22.03.2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21 ΦΕΚ Α 35/21.03.2017

Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19 ΦΕΚ Α 33/17.03.2017

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 15/ 2017

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ' εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11134/17 ΦΕΚ Β 867/16.03.2017

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/ 22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3148 ΦΕΚ Β 816/14.03.2017

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Γ/5650/1948 ΦΕΚ Β 769/10.03.2017

Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1034 ΦΕΚ Β 759/09.03.2017

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030 ΦΕΚ Β 720/08.03.2017

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21608 /H1 ΦΕΚ Β 473/17.02.2017

Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές - υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες- του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) - Οικονομικές παροχές.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 14 ΦΕΚ Α 28/06.03.2017

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 151/35408/Α5 ΦΕΚ Β 683/06.03.2017

Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 681/06.03.2017

Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80020/55164/Δ.15.957/ΦΕΚ Β 671/03.03.2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.80020/44136/Δ. 15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3455) "Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία"

 

ΝΟΜΟΣ 4456/ΦΕΚ Α 24/01.03.2017

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/ΦΕΚ Α 23/01.03.2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4455/ΦΕΚ Α 22/23.02.2017

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17730/ΦΕΚ Β 453/16.2.2017

Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α' 240).

 

ΝΟΜΟΣ 4452/ΦΕΚ Α 17/15.2.2017

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1/Δ/2140/398/ΦΕΚ Β/422/14.2.2017

Υποχρέωση υποβολής Εντύπου 731 από επιβαίνοντες σε αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 111/31.1.2017/ΦΕΚ Β 399/13.2.2017

Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων, όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του εσωτερικού άρθρου 81 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 110/31.1.2017/ΦΕΚ Β 399/13.2.2017

Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4872/105/ΦΕΚ Β’ 398/13.2.2017

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1/1380/ΦΕΚ Β’ 396/13.2.2017

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (Α' 193) για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/ΦΕΚ Α 15/10.2.2017

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου" (Α' 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 151585/323/ΦΕΚ Β 347/8.2.2017)

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6117/Α5/ΦΕΚ Β’ 324/8.2.2017

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/24-1-2017/ΦΕΚ Β’ 293/7.2.2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/ΦΕΚ Β’ 272/6.2.2017

Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/ΦΕΚ Α 15/10.2.2017

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου" (Α' 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74088 Φ.700.8/ΦΕΚ Β 165/26.01.2017

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.5οικ.2961-10 ΦΕΚ Β 128/24.01.2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

 

ΝΟΜΟΣ 4449/ΦΕΚ Α 7/24.01.2017

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.01.2017

«Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ 80000/οικ. 2460/106/ 2017/20.01.2017

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1006/ΦΕΚ Β 43/17.01.2017

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6266/146471/ΦΕΚ Β 21/13.01.2017

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/59554/2170/ΦΕΚ Β 4569/30.12.2016

Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016/ΦΕΚ Β 4569/30.2.2016

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 619/146296/ΦΕΚ Β’ 4562/30.12.2016

Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 151/220830/Α5/ΦΕΚ Β 4515/30.12.2016

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α)» όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/ΦΕΚ Β 4486/30.12.2016

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80000/οικ.60298/1472/ΦΕΚ Β 4483/30.12.2016

Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58114/ΦΕΚ Β 4471/30.12.2016

Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1191/ΦΕΚ Β 4471/30.12.2016

Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/οικ.45947/1757/ΦΕΚ Β 4458/30.12.2016

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49426/1751/ΦΕΚ Β 4421/30.12.2016

Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 11321/οικ.61134/2205/ΦΕΚ Β 4421/30.12.2016

Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 61502/3399/ΦΕΚ Β 4330/30.12.2016

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 62952/5384/ΦΕΚ Β 4326/30.12.2016

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/ΦΕΚ Α 242/29.12.2016

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2016/ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

 

ΝΟΜΟΣ 4447/ΦΕΚ Α 241/23.12.2016

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4446 ΦΕΚ Α 240/22.12.2016

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/59676 ΦΕΚ Β 4131/22.12.2016

Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/ΦΕΚ Β 4088/20.12.2016

Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1180/ΦΕΚ Β 4086/20.12.2016

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1189/ΦΕΚ Β 4076/19.12.2016

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΝΟΜΟΣ 4445/ΦΕΚ Α 236/19.12.2016

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 111482/0092/ΦΕΚ Β 4005/14.12.2016

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429/ΦΕΚ Β 4007/14.12.2016

Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 210616/Ε2/ΦΕΚ Β 3988/13.12.2016

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 112158/Ε2/ 08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β'/11-07-2016) υπουργικής απόφασης "Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017"

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6.15107/5.12840/ΦΕΚ Β 3975/12.12.2016

Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4443/ΦΕΚ Α 232/09.12.2016

Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.58770/1442/19.12.2016

«Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 45  /06.12.2016

Α. Παρακράτηση εισφοράς 0,20 Ευρώ υπέρ λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ.. Β. Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος από 1/12/2016 και εφεξής.. Γ. Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παράλληλα ασφαλισμένων σε φορείς ασθενείας που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια-φορείς εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 32/2016 /19.09.2016

«Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)»

 

Εγκυκλιος ΟΓΑ 8/2016/06.12.2016

«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»

 

ΝΟΜΟΣ 4442/ΦΕΚ Α 230/07.12.2016

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4441/ΦΕΚ Α 227/06.12.2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4440/ΦΕΚ Α 224/2.12.2016

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4439/ΦΕΚ Α 222/30.11.2016

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/οικ.49566/2797/ΦΕΚ Β 3853/30.11.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθ. Β/7/35889/2582/ 16-10-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β' 2795).

 

ΝΟΜΟΣ 4438/ΦΕΚ Α 220/28.11.2016

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ Β 3779/23.11.2016

Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2016/ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016

Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126/ΦΕΚ Α 211/11.11.2016

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ172/ΦΕΚ Β 3610/04.11.2016

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

 

ΝΟΜΟΣ 4430 ΦΕΚ Α 205/31.10.2016

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4429/ΦΕΚ Α 199/21.10.2016

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4425 ΦΕΚ Α 185/30.09.2016

Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4423 ΦΕΚ Α 182/27.09.2016

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4419 ΦΕΚ Α 174/20.09.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ10034/24237/655/ΦΕΚ Β 2401/03.08.2016

Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 39487/16 ΦΕΚ Β 2930/14.09.2016

Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.40124/8516 ΦΕΚ Β 2909/13.09.2016

Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ.

 

ΝΟΜΟΣ 4416/ΦΕΚ Α 160/06.09.2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α' 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4415/ΦΕΚ Α 159/06.09.2016

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 400/34/292616/Σ4753/ΦΕΚ Β 2808/06.09.2016

Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ253/139394/Α5/ΦΕΚ Β 2774/02.09.2016

Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό - καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής.

 

ΝΟΜΟΣ 4414/ΦΕΚ Α 149/9.8.2016

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4413/ΦΕΚ Α/148/08.08.2016

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4412/ΦΕΚ Α 147/8.8.2016

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 

ΝΟΜΟΣ 4411/ΦΕΚ Α 142/3.8.2016

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις. (Περιέχονται και τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων).

 

ΝΟΜΟΣ 4410/ΦΕΚ Α 141/3.8.2016

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 75/ΦΕΚ Α 138/1.8.2016

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

 

ΝΟΜΟΣ 4409/ΦΕΚ Α 136/28.07.2016

Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4408/ΦΕΚ Α 135/27.07.2016

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4407/ΦΕΚ Α 134/27.07.2016

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Αμυνας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4406/ΦΕΚ Α 133/26.07.2016

Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33778/7302/ΦΕΚ Β 2307/25.07.2016

Ρύθμιση θεμάτων του αρ. 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475/ΦΕΚ Β 2282/22.07.2016

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3004 ΦΕΚ Β 2206/15.07.2016

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.

 

ΝΟΜΟΣ 4405/ΦΕΚ Α 129/13.07.2016

Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/ 335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 69/ΦΕΚ Α 127/13.07.2016

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1089/ΦΕΚ Β 2114/08.07.2016

Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/2013 «Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων».

 

ΝΟΜΟΣ 4403/ΦΕΚ Α 125/07.07.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε.L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1096 ΦΕΚ Β 2043/05.07.2016

Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων -ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» (Β' 926).

 

ΝΟΜΟΣ 4399/ΦΕΚ Α 117/22.6.2016

Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.429.1/21/286731/Σ. 3153 ΦΕΚ Β 1798/17.06.2016

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 635/08-03-2016/ΦΕΚ Β 1708/15.6.2016

Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1073/ΦΕΚ Β 1653/9.6.2016

Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.26334/894/ΦΕΚ Β 1623/8.6.2016

Συμπλήρωση της αριθ. 25908/469/7-6-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/Β/1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 26083/887/ΦΕΚ Β 1605/07.06.2016

Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 25909/470/ΦΕΚ Β 1605/07.06.2016

Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25908/469/ΦΕΚ Β 1604/07.06.2016

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 23123/785/ΦΕΚ Β 1604/07.06.2016

Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/ΦΕΚ Β 1593/06.06.2016

Έγκριση σχεδίου εφαρμογής δημοπρασιών (ΝΟΜΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ΦΕΚ Β 1561/02.06.2016

Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/27.05.2016/ΦΕΚ Β 1574/03.06.2016

Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.105269/ΦΕΚ Β 1577/03.06.2016

Ίδρυση Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων.

 

ΝΟΜΟΣ 4389/ΦΕΚ Α 94/27.05.2016

Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1057/ΦΕΚ Β 1519/30.05.2016

Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 59 ΦΕΚ Α 95/27.05.2016

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/ΦΕΚ Β 1445/23.05.2016

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46274/ ΕΥΘΥ 482/ΦΕΚ Β 1349/13.05.2016

Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητας τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα.

 

ΝΟΜΟΣ 4387 ΦΕΚ Α 85/12.05.2016

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ23/οικ.19061-1457/ΦΕΚ Β 1336/12.05.2016

Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.

 

ΝΟΜΟΣ 4386 ΦΕΚ Α 83/11.05.2016

Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15148/ΦΕΚ Β 1311/10.05.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20622/17.06.2015 (Β' 1198) απόφασης συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α' 270).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 9100 ΦΕΚ Β 1279/04.05.2016

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τον τίτλο: «Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχεδιασμού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής» στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο: «Επικοινωνιακός Σχεδιασμός Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής» στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016 ΦΕΚ Β 1262/28.04.2016

Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11.1/5042 ΦΕΚ Β 1261/28.04.2016

Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών προς διεκπεραίωση επιμέρους διαδικασιών υποδοχής σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1049 ΦΕΚ Β 1238/27.04.2016

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ 31712 ΦΕΚ Β 1239/27.04.2016

Νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/69267/Α5 ΦΕΚ Β 1232/27.04.2016

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. Φ253.1/44654/ Α5/15-3-2016 υπουργικής απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 685-Β/15-3-2016).

 

ΝΟΜΟΣ 4384 ΦΕΚ Α 78/26.04.2016

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 46 ΦΕΚ Α 74/22.04.2016

Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Κ.Π. 0006006 ΕΞ 2016 ΦΕΚ Β 1110/19.04.2016

Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/5.4.2016 ΦΕΚ Β 1109/19.04.2016

Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 5370/ΦΕΚ Α 67/18.04.2016

Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2015 ΦΕΚ Β 987/11.04.2016

Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑ/4845/2296 ΦΕΚ Β 976/08.04.2016

Έγκριση Εθνικού Προγράμματος Αεροπορικής Ασφάλειας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1041/ΦΕΚ Β 926/05.04.2016

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΝΟΜΟΣ 4378 ΦΕΚ Α 55/05.04.2016

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/ΦΕΚ Β 908/04.04.2016

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35518/ΦΕΚ Β 905/04.04.2016

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 23757/1-3-2016 (ΦΕΚ 520/Β/2016) «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό / μεταναστευτικό».

 

ΝΟΜΟΣ 4375/ΦΕΚ Α 51/03.04.2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4374/ΦΕΚ Α 50/01.04.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4373/ΦΕΚ Α 49/01.04.2016

Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23672οικ/ΦΕΚ Β 890/01.04.2016

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β' 2014).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/3694/ΦΕΚ Β 872/31.03.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3/5262 (ΦΕΚ Β' 2065/18-92015) κοινής υπουργικής απόφασης περί «Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στον Ελαιώνα Αττικής», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Γ/6037/2069/ΦΕΚ Β 849/30.03.2016

Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47381/Δ6/ΦΕΚ Β 847/30.03.2016

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1033 ΦΕΚ Β 720/17.03.2016

Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21798 ΦΕΚ Β 709/16.03.2016

Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.251/37802/Α5 ΦΕΚ Β 698/16.03.2016

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/44654/Α5/ΦΕΚ Β 685/15.03.2016

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2016-2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/ΦΕΚ Β 684/15.3.2016

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ15/8/4588/ΦΕΚ Β 656/10.03.2016

Συμπλήρωση της αριθμ. Α1/387/2.12.1986 (Β' 848) κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» και τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/8.3.2016/ΦΕΚ Β 651/10.03.2016

Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 000/8/245258/Σ. 37/ΦΕΚ Β 630/09.03.2016

Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.).

 

ΝΟΜΟΣ 4370/ΦΕΚ Α 37/07.03.2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1026/ΦΕΚ Β 577/03.03.2016

Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη. β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο εσωτερικό της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23757 ΦΕΚ Β 520/02.03.2016

Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης λόγω της κατάστασης ανάγκης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό.

 

ΝΟΜΟΣ 4369/ΦΕΚ 33/27.2.2016

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4368/ΦΕΚ Α 21/21.02.2016

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/ΦΕΚ Α 20/18.02.2016

Aδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 4905/463/ΦΕΚ Β 338/17.02.2016

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/18.1.2016/ΦΕΚ Β 267/11.02.2016

Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά με την ασφάλεια των πληρωμών μέσω διαδικτύου (EBA/GL/2014/12).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1021 ΦΕΚ Β 213/08.02.2016

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

 

ΝΟΜΟΣ 4364 ΦΕΚ Α 13/05.02.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά…

 

ΝΟΜΟΣ 4361 ΦΕΚ Α 10/01.02.2016

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4360 ΦΕΚ Α 9/29.01.2016

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης -πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1009/ΦΕΚ Β 48/20.01.2016

Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΕΦΚ/οικ 134/Α31/ΦΕΚ Β 24/15.01.2016

Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών, για την προσωρινή στέγαση στους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και παραμονής, υπηκόων τρίτων χωρών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/73/ΔΕΠ/ΦΕΚ Β 20/14.01.2016

Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3/39325/5725/ΦΕΚ Β 2991/31.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 50984/7947/22-11-2013(Β'3056) απόφασης «’δεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.81540/1445/Φ.4.2./ΦΕΚ Β 2984/31.12.2015

Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:

1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων

2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου

3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 83509/ΦΕΚ Β 2928/31.12.2015

Διαδικασία έκδοσης των στοιχείων συγκάλυψης των ελεγκτικών οργάνων ή του ιδιώτη, οι οποίοι, με σκοπό την ανακάλυψη και σύλληψη προσώπου που διαπράττει το έγκλημα της διακίνησης ναρκωτικών, δρουν ως αγοραστές ή μεσολαβητές ή μεταφορείς ή φύλακες ναρκωτικών ουσιών ή με άλλους τρόπους που δεν δημιουργούν ούτε επιτείνουν κινδύνους για τρίτα πρόσωπα, διαδικασία έγκρισης για τη διενέργεια συναλλαγών εκ μέρους τους με αυτά τα στοιχεία και διαδικασία έγκρισης των προς διάθεση χρηματικών ποσών για τις ανάγκες της συγκαλυμμένης δράσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1274/ΦΕΚ Β 2919/31.12.2015

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.

 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/370862/218709/12209/7831/ ΦΕΚ Β 2916/31.12.2015

Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.

 

Πράξη 51/ΦΕΚ Α 183/30.12.2015

Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 184/30.12.2015

Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3009/2/39 μ/ΦΕΚ Β 2881/29.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμ, 3009/2/23-α' από 31-8-1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Δικαιολογητικά και διαδικασίας έκδοσης των προβλεπομένων...από τις διατάξεις του Ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β' 696).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 95503/ΦΕΚ Β 2866/28.12.2015

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος για το έτος 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 95502/ΦΕΚ Β 2866/28.12.2015

Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2016-2017.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 182/24.12.2015

«Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών»

 

ΝΟΜΟΣ 4356/ΦΕΚ Α 181/24.12.2015

Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1263/ΦΕΚ Β 2793/21.12.2015

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94).

 

ΝΟΜΟΣ 4355/ΦΕΚ Α 178/18.12.2015

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 87/ΦΕΚ Α 177/18.12.2015

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/110/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και τροποποίηση του Π.δ. 138/2005 (Α'195).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 5364/Δ/Β11/ΦΕΚ Β 2774/18.12.2015

Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία, που έχουν υποστεί βλάβες από πυρκαγιά και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1156479 ΕΞ 2015/ΦΕΚ Β 2745/17.12.2015

Διαδικασία δέσμευσης χρηματικών απαιτήσεων και επιβολής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 30 Β του Ν.δ. 356/1974.

 

ΝΟΜΟΣ 4354/ΦΕΚ Α 176/16.12.2015

Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 51373/4684/ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015

Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ πράξης 53/14.12.2015/ΦΕΚ Β 2704/15.12.2015

Ορισμός στρατηγικής της πολιτικής για την άσκηση της μακροπροληπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας της Ελλάδος

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3021/22/10-ζ/ΦΕΚ Β 2702/14.12.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3021/22/10/28-06-2005 απόφασης «Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο ενδείξεων διαβατηρίου» (Β' 932), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 3021/22/10-στ'/26-07-2007 όμοια (Β' 1503).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1262/ΦΕΚ Β 2677/11.12.2015

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/193309/Α5/ΦΕΚ Β 2647/09.12.2015

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ 6901/ΦΕΚ Β 2639/08.12.2015

Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και Προϋποθέσεις.

 

Πράξη 44 της 5.12.2015 ΦΕΚ Α 165/05.12.2015

Τροποποίηση της 11/11-4-2014 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή της παραγράφου 11 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (Α' 119), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο A3 της παραγράφου Α του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α'85)» (Α' 90).

 

ΝΟΜΟΣ 4351 ΦΕΚ Α 164/04.12.2015

Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις

 

Πράξη 43 της 2-12-2015 ΦΕΚ Α 163/02.12.2015

Τροποποίηση της 38/9-11-2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3864/2010 (Α' 119), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α' 222)» (Α' 223).

 

ΝΟΜΟΣ 4350 ΦΕΚ Α 161/30.11.2015          

Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…

 

ΝΟΜΟΣ 4346 ΦΕΚ Α 152/20.11.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4342 ΦΕΚ Α 143/9.11.2015

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4341 ΦΕΚ Α 142/06.11.2015

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης σχετικά με τη συνεργασία και τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελληνική Δημοκρατία.

 

ΝΟΜΟΣ 4340/ΦΕΚ Α 134/01.11.2015

Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76297 ΦΕΚ Β 2346/30.10.2015

Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5(α)/70068 ΦΕΚ Β 2332/30.10.2015

Κατάργηση της υπ' αριθμ. Γ5:34043 (ΦΕΚ 1117/Β'/2015) υπουργικής απόφασης και καθιέρωση νέων ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο και ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί και την περιφερειακή ενότητα της χώρας και επαναφορά σε ισχύ και τροποποίηση της υπ' αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β'/2014 υπουργικής απόφασης.

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 16/2015 ΦΕΚ Β 2326/29.10.2015

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων.

 

ΝΟΜΟΣ 4339/ΦΕΚ Α 133/29.10.2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την E.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1239 ΦΕΚ Β 2330/29.10.2015

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829 ΦΕΚ Β 2330/29.10.2015

Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 122900/0092 ΦΕΚ Β 2325/27.10.2015

Υπαγωγή στα όρια ηλικίας των πινάκων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π.Φ.80000/36355/1232 27/10/2015

«Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 14, παράγραφοι 1-4, και του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α') - Παροχή διευκρινίσεων για διατάξεις του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α')»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/οικ.47523/1570 ΦΕΚ Β 2311/26.10.2015

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76275 οικ ΦΕΚ Β 2306/26.10.2015

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της με αριθ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων (Β 2014)»

 

ΝΟΜΟΣ 4338 ΦΕΚ Α 131/23.10.2015

Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.361.22/152/159720/Ε3 ΦΕΚ Β 2296/23.10.2015

Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής Προϊσταμένων νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων δημοτικών σχολείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ 68019/2015/ΦΕΚ Β 2272/21.10.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4251/2014»

 

ΝΟΜΟΣ 4337 ΦΕΚ Α 129/17.10.2015

Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 148/10/5.10.2015/ΦΕΚ Β 2219/15.10.2015

Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8986/ΦΕΚ Β 2208/14.10.2015

Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζονται στις γραμματείες των αρμόδιων κατά τόπο Ειρηνοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 και 4 και του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 127/08.10.2015

Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1212 ΦΕΚ Β 2120/01.10.2015

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 ΦΕΚ Β 2115/30.09.2015

Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 70905 ΦΕΚ Β 2110/29.9.2015

Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 49214/21-7-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525), η οποία έχει ήδη παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 με την υπ' αριθμ. 57384/31-8-2015 όμοια (Β' 1867).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 119/25.09.2015

Τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α' 18).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 67/ΦΕΚ Α 110/17.09.2015

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31842 ΦΕΚ Β 2018/16.09.2015

Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 31206 ΦΕΚ Β 2018/16.09.2015    

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 67001 ΦΕΚ Β 2016/16.09.2015

Καθορισμός παραβόλου διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 67514 οικ. ΦΕΚ Β 2014/16.09.2015

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31729 ΦΕΚ Β 2013/16.09.2015

Καθορισμός καταβλητέας ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στους δυο Αρεοπαγίτες-μέλη της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3634/98079 ΦΕΚ Β 1990/15.09.2015

Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων από τους δικαιούχους της δωρεάν διανομής στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1194 ΦΕΚ Β 1968/11.09.2015

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1202/ΦΕΚ Β 1957/11.09.2015

Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 765/ΦΕΚ Β 1951/10.09.2015

Καθορισμός εφάπαξ πρόσθετου ορίου ποσού για έγκριση συναλλαγών μέσω των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 766/2015/ΦΕΚ Β 1951/10.09.2015

Τροποποίηση της αριθμ. 664/21-7-2015 (Β'1563) απόφασης της ΕΕΤΣ, όπως ισχύει, για τα όρια έγκρισης συναλλαγών των Ειδικών Υποεπιτροπών των Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39407/654/ΦΕΚ Β 1944/09.09.2015

Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α/10.09.2015

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31393 ΦΕΚ Β 1929/09.09.2015

Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/139110/Α5 ΦΕΚ Β 1882/08.09.2015

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) - Ομάδα Α' στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373-Β'/3.3.2009).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ253/139109/Α5 ΦΕΚ Β 1882/08.09.2015

Τροποποίηση της Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β') υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Ομάδας Β' στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ253/139098/Α5 ΦΕΚ Β 1882/08.09.2015

Τροποποίηση της Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β') υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001171ΕΞ 2015/ΧΠ 2581 ΦΕΚ Β 1871/03.09.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών πολιτικών κομμάτων για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001172ΕΞ 2015/Χ.Π.2582 ΦΕΚ Β 1871/03.09.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων εκλογικών δαπανών υποψηφίων βουλευτών κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 κατά τη διάρκεια ισχύος των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14602/2015 ΦΕΚ Β 1870/03.09.2015

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Ελλήνων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε μορφής, στις βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30316 ΦΕΚ Β 1869/03.09.2015

Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57384 ΦΕΚ Β 1867/31.08.2015

Παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30080 ΦΕΚ Β 1864/29.08.2015

Ασκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 131207/Ι3 ΦΕΚ Β 1858/27.08.2015

Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 102/26.08.2015

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 81986/ΕΥΘΥ712 ΦΕΚ Β 1822/24.08.2015

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 101/22.08.2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 61247 ΦΕΚ Β 1811/21.08.2015

Θέσπιση εισφοράς υπέρ του Λογαριασμού Ενισχύσεως Δικηγόρων Επαρχιών (ΛΕΔΕ).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1167 ΦΕΚ Β 1808/21.08.2015

Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 ΦΕΚ Β 1801/20.08.2015

Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1183 ΦΕΚ Β 1795/20.08.2015

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ ΒΊ257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7534 ΦΕΚ Β 1794/20.08.2015

Τροποποίηση της υπ' αριθμό Ζ1-1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010» (ΦΕΚ 1/3-1-2011).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η.Π. 34062/957/Ε103 ΦΕΚ Β 1793/20.08.2015

Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ' αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β' 1450), όπως ισχύει. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 1450)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 229158/12878/1281/237 ΦΕΚ Β 1802/20.08.2015

Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 100/19.08.2015

Προσθήκη διάταξης στο ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α' 35)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/709/3.4.2015 ΦΕΚ Β 1781/19.08.2015

Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/720/16.7.2015 ΦΕΚ Β 1780/19.08.2015

Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8860 ΦΕΚ Β 1730/18.08.2015

Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 97/17.8.2015

Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την Αποκατάσταση των Ζημιών από Ακραία Καιρικά Φαινόμενα στη Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π. 2524 ΦΕΚ Β 1721/17.08.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1163 ΦΕΚ Β 1711/17.08.2015

Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

 

ΝΟΜΟΣ 4336 ΦΕΚ Α 94/14.08.2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1156 ΦΕΚ Β 1672/11.08.2015

καταβολής και απόδοσης Φ.Π.Α. στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 117242/Δ2 ΦΕΚ Β 1652/06.08.2015

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015 - 2016.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 31.07.2015/ΦΕΚ Α 90/31.7.2015

Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015 και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57382 ΦΕΚ Β 1620/31.07.2015

Παράταση της υπ' αριθ. 49214/21-7-2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β' 1525).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 ΦΕΚ Β 1617/31.07.2015

Aρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 57382/31.7.2015/(ΦΕΚ Β' 1620)

Παράταση της υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 υπουργικής απόφασης «Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β΄ 1525).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 78649 ΦΕΚ Β 1581/28.07.2015

Αντικατάσταση του αρ. 137 «Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης» της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364 ΦΕΚ Β 1561/24.07.2015

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.