ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΕΕΤ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 164700/Δ2/ΦΕΚ Β 4517/16.10.2018

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/357180/256204/7869/3303/ ΦΕΚ Β 4521/16.10.2018

Έγκριση όρων, διαδικασιών και καθορισμού των οργάνων χορήγησης άδειας για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/ΦΕΚ Β 4520/16.10.2018

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.

 

ΝΟΜΟΣ 4568/ΦΕΚ Α/178/11.10.2018

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π.οικ.68753/ΦΕΚ Β 4453/8.10.2018

Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου.

 

ΝΟΜΟΣ 4566/ΦΕΚ Α/175/5.10.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ60/64/1154486

«Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016., σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.31399/18/ΦΕΚ Β 4366/1.10.2018

Τροποποίηση της 30825/4.6.2014 (1528 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014» όπως ισχύει.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1181/ΦΕΚ Β 4322/28.9.2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β' 2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών "Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017".

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΧΠ 0002666 ΕΞ 2018/Χ.Π. 1670/ΦΕΚ Β 4315/28.9.2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1176/ΦΕΚ Β 4294/27.9.2018

Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8.8766/ΦΕΚ Β 4221/26.9.2018

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προσωρινής υποδοχής ή φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής - Γ' κύκλος/

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ7/155762/Δ4/ΦΕΚ Β 4191/24.9.2018

Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ60/ΦΕΚ Β 3937/10.9.2018

Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1158/ΦΕΚ Β 3541/21.8.2018

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1162/ΦΕΚ Β 3579/22.8.2018

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1164/ΦΕΚ Β 3544/21.8.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β' 2531/2-9-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 85090/ΦΕΚ Β 3519/21.8.2018

Τροποποίηση της 5338/2018 υπουργικής απόφασης (Β'40) «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α' 191) "Προστασία των Καταναλωτών" σε ενιαίο κείμενο».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Φ. 151/118482/Α5/ΦΕΚ Β 3522/21.8.2018

Τροποποίηση της Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β') «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α') και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α')» υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 10043/43602/Δ18.2592/ΦΕΚ Β 3496/21.8.2018

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47094/ΦΕΚ Β 3678/28.8.2018

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου μακράς διάρκειας (VISA-τύπου D) σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσής τους με πρόσφυγες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/ΦΕΚ Β 3584/23.8.2018

Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2018/ΦΕΚ Β 3393/10.8.2018

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 74/ΦΕΚ Α/144/7.8.2018

Τροποποίηση του π.δ. 917/1979, "Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών πλοίων"».

 

ΝΟΜΟΣ 4559/ΦΕΚ Α/142/03.08.2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13057/ΦΕΚ Β 3172/1.8.2018

Προγραμματισμός λειτουργίας σχολών ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019. Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1149/ΦΕΚ Β 3147/31.7.2018

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών στις 23.7.2018 στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ΦΕΚ Β 3136/31.7.2018

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Γ6/57084/1981/ΦΕΚ Β 3135/31.7.2018

Παραβάσεις της νομοθεσίας οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, κατάταξη των παραβάσεων σε κατηγορίες και διοικητικές κυρώσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12868/ΦΕΚ Β 3119/31.7.2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

 

ΝΟΜΟΣ 4557/ΦΕΚ Α/139/30.07.2018

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/ΦΕΚ Β 3090/30.7.2018

Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 26.07.2018/ΦΕΚ Α/138/26.07.2018

Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

 

ΝΟΜΟΣ 4556/ΦΕΚ Α/137/25.07.2018

Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθμ. 15, το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1146/ΦΕΚ Β 3020/26.7.2018

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β' βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1143/ΦΕΚ Β 3019/26.7.2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23-07-2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 2/57679/ΔΛΓΚ/ΦΕΚ Β 3014/25.7.2018

Σύσταση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και καθορισμός των οργάνων και του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8.7847/ΦΕΚ Β 3013/25.7.2018

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1138/ΦΕΚ Β 3012/25.7.2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 10043/3018/Δ18.153/ΦΕΚ Β 3003/25.7.2018

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τέως ΕΤΑΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39278/1823/ΦΕΚ Β’ 3001/25.7.2018

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ κατηγορίας.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α/135/24.07.2018

Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 71 ΦΕΚ Α/134/24.07.2018

Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 39391/838/ΦΕΚ Β 2981/24.7.2018

Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία».

 

ΝΟΜΟΣ 4555 ΦΕΚ Α/133/19.07.2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4554 ΦΕΚ Α/130/18.07.2018

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ Α 35509/1736/ΦΕΚ Β 2749/10.7.2018

Κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α' 59) περί της λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, καθορισμός των πειθαρχικών ποινών και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1129/ΦΕΚ Β 2679/6.7.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β' 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β' 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. πράξης 142/11.6.2018/ ΦΕΚ Β 2674/6.7.2018

Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4551/ ΦΕΚ Α/116/2.7.2018

Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1121/ΦΕΚ Β 2478/27.6.2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4549/ΦΕΚ Α/105/14.06.2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΟΛ.1122/2018

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 56 έως 68 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις του ν. 3869/2010 (Α'130)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 28

ΘΕΜΑ: «Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές αρχές».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 63577/ΦΕΚ Β 2380/21.5.2018

Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1116/ΦΕΚ Β 2319/19.6.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 34124/2768/ΦΕΚ Β 2318/19.6.2018

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής» (Β' 4640).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/ΦΕΚ Β 2315/1.10.2018

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β' 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Α 46629/2215/ΦΕΚ Β 2311/18.6.2018

Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α' 5), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α) 46628/ΦΕΚ Β 2308/18.6.2018

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 509/2018/ΦΕΚ Β 2307/18.6.2018

Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/ 22.08.2011).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 510/2018/ΦΕΚ Β 2306/18.6.2018

Έγκριση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), ως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918/ΦΕΚ Β 2304/18.6.2018

Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α) 46627/ΦΕΚ Β 2285/16.6.2018

Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/ΦΕΚ Β 2284/15.6.2018

Διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών - γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ1β/Γ.Π./οικ.46632/15.6.2018/ΦΕΚ Β 2283/15.6.2018

Όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των αυτοτελών ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ13/οικ.33474/1934/ΦΕΚ Β’ 2282/15.6.2018

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ13/οικ./33475/1935/ΦΕΚ Β 2281/15.6.2018

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64182/ΦΕΚ Β 2277/15.6.2018

Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45813/ΦΕΚ Β 2270/15.6.2018

Τροποποίηση (3n) της με αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/ 05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 85/ΦΕΚ Β 2266/15.6.2018

Σχέδιο εφαρμογής δημοπρασιών ΝΟΜΕ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25788/Δ1/8941/ΦΕΚ Β 2264/15.6.2018

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.175603/ΦΕΚ Β 2258/15.6.2018

Έγκριση δεύτερης έκδοσης της Έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4342/2015 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 83/ΦΕΚ Β 2231/14.6.2018

Απλοποίηση αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.11321/οικ.31032/701/ΦΕΚ Β 2227/15.6.2018

Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. 1152/77796/ΦΕΚ Β 2223/14.6.2018

Τροποποίηση της αριθμ. 104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β/147) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8200/0 – 224682/ΦΕΚ Β 2212/13.6.2018

Τεχνικές Προδιαγραφές νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

 

ΝΟΜΟΣ 4548 ΦΕΚ Α/101/12.6.2018

Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

 

ΝΟΜΟΣ 4547/ΦΕΚ Α/102/12.6.2018

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/ΦΕΚ Α/103/13.06.2018

Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

 

ΝΟΜΟΣ 4546/ΦΕΚ Α/101/12.6.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45169/ΦΕΚ Β 2193/12.6.2018

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β' 39/2018).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1113/ΦΕΚ Β 2192/12.6.2018

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289/ΦΕΚ Β 2179/12.6.2018

Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.Ια/Γ.Π. οικ. 76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β'/25-10-2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 53/ΦΕΚ Α/100/11.6.2018

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 59/2009 «Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α' 82).

 

ΝΟΜΟΣ 4545/ΦΕΚ Α/99/08.06.2018

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UNESCO.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3021/19/53 – λα/ΦΕΚ Β 2102/8.6.2018

Τροποποίηση της αριθμ. 3021/19/53/14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης "Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών" (Β' 1440).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/ΦΕΚ Α/98/7.6.2018

Οργανισμός Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣβ/οικ.40185/ΦΝ 466/ΦΕΚ Β 2046/6.6.2018

Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α' 5).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1686/ΦΕΚ Β 2037/5.6.2018

Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/44087/ΔΛΓΚ/ΦΕΚ Β 2008/4.6.2018

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων σχετικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 90050/Υ2/ΦΕΚ Β 2007/4.6.2018

Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Με-ταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3053/ΦΕΚ Β 1987/1.6.2018

Τροποποίηση της 98535/18-12-2014 (Β 3578) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δικαστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1102/ΦΕΚ Β’ 1986/1.6.2018

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β' 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ' ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α' 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. Γ' της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ 1140/14.09.2017 (Β' 3254) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253.1/84528/Α5/ΦΕΚ Β 1976/1.6.2018

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253.1/50607/Α5/27-3-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 20182019 (ΦΕΚ 1123 Β').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.073/ΑΔ.828/Σ.95/ΦΕΚ Β 1974/1.6.2018

Κύρωση του Κανονισμού Κατάταξης Μονίμων Αξιωματικών με διαγωνισμό στην Πολεμική Αεροπορία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Δεν εγκρίνει την κατάρτιση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Αρήνης, με την υπ' αριθμ. 16/2017 απόφαση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Έγκριση της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 63/2016 πράξη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Έγκριση και διόρθωση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Λάρισας, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 1/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2018/ΦΕΚ Β 1972/1.6.2018

Έγκριση της κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πταισματοδικείου Καρδίτσας, που επήλθε με την υπ' αριθμ. 37/2017 απόφαση της Ολομέλειας αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 174842/ΦΕΚ Β 1969/1.6.2018

Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες.

 

ΝΟΜΟΣ 4541/ΦΕΚ Α/93/31.05.2018

Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΧΠ 0001387 ΕΞ 2018 /Χ. Π. 1176/ΦΕΚ Β 1943/31.5.2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΝΟΜΟΣ 4538/ΦΕΚ Α/85/16.5.2018

Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4540/ΦΕΚ Α/91/22.05.2018

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ2018/21-05-2018

«Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε.».

 

ΝΟΜΟΣ 4539 / ΦΕΚ Α/89/18.05.2018

Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.1081/ΦΕΚ Β 1768/18.5.2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων -απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 23/2018

Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές

 

ΝΟΜΟΣ 4537/ΦΕΚ Α/84/15.5.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 51483/700/Φ.15/ΦΕΚ Β 1692/15.5.2018

Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7991/158/ΦΕΚ Β 1687/15.5.2018

Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 20182019, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 24270/610/ΦΕΚ Β 1577/8.5.2018

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003/ΦΕΚ Β 1577/8.5.2018

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  16410 Φ.700.6/ ΦΕΚ Β 1576/8.5.2018

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 80100/οικ. 17630/943/ΦΕΚ Β 1560/8.5.2018.

Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ. Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 41/ΦΕΚ Α/80/7.5.2018

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1074/ΦΕΚ Β 1547/7.5.2018

Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 315/4.5.2018

Ρυθμίσεις δανειοληπτών π. Ο.Ε.Κ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 569143/2018

Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ     Σ40/35/568570/30.4.2018

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 66793/Η2/ΦΕΚ Β 1487/30.4.2018

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτηση τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/ΦΕΚ Β 1484/27.4.2018

Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής ’μυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β' 34), της Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10.1.2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής ’μυνας «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (Β' 61) και της Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/ 9.6.2016 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής ’μυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους» (Β' 1798).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.337/102/302468/Σ.2401/ΦΕΚ Β 1484/27.4.2018

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.950/61/32022/Σ.6453/ΦΕΚ Β 1479/27.4.2018

Καθορισμός του ύψους, του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών: α) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Ταμείου, β) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των ασφαλισμένων σε αυτό και γ) υπέρ ανεγέρσεως του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8200/0-297647/ΦΕΚ Β 1476/27.4.2018

Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών.

 

            ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 59807/Ζ1/ΦΕΚ Β 1464/27.4.2018

Έγκριση του καθορισμού όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας κατ' εφαρμογή της από 18-12-2017 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ)-ακαδ. έτους 2017 - 2018.

        

            ΑΠΟΦΑΣΗ Πολ. 1076/ΦΕΚ Β 1456/26.4.2018

«Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)»

 

            ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.24541/409/Φ.4.2/ΦΕΚ Β 1424/26.4.2018

            Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β' 2984) κοινής υπουργικής απόφασης 

            «Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:

1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.

2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου.

3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

 

ΝΟΜΟΣ 4533/ΦΕΚ Α/75/27.04.2018

Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 11836/ΦΕΚ Β 1417/25.4.2018

Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του ν. 4483/2017 - Λεπτομέρειες καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ 11/οικ. 21568/620/ΦΕΚ Β 1409/25.4.2018

Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 8269/ΦΕΚ Β 1366/20.4.2018

Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7001/9/37-νγ'/ΦΕΚ Β 1366/20.4.2018

Προσωρινή είσοδος - έξοδος ατόμων από τους λιμένες Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58168/Δ2/ΦΕΚ Β 1365/20.4.2018

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1071/ΦΕΚ Β 1363/19.4.2018

Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 20999/336/ΦΕΚ Β 1357/19.4.2018

Καταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1068/ ΦΕΚ Β/1319/17.4.2018

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1710/51865/ΦΕΚ Β 1295/12.4.2018

Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 (ΦΕΚ Α' 156) περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

 

ΝΟΜΟΣ 4532/ΦΕΚ Α/63/05.04.2018

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4531/ΦΕΚ Α/62/05.04.2018

I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) ’λλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 31/ΦΕΚ Α/61/04.04.2018

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130181/6353/ΦΕΚ Β 1208/2.4.2018

Προσθήκη της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας, της άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα καθώς και της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου ή μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1063/ΦΕΚ Β 1173/30.3.2018

Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΕΚ/Α/ΦΙ/οικ. 172857/ΦΕΚ Β 1150/29.3.2018

Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του ν. 4414/2016 (Α' 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α' 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α' 129), και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2018/ΦΕΚ Β 1148/29.3.2018

Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2018, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤ.ΤΜ. ΑΣΦ. 0001088 ΕΞ 2018/ΦΕΚ Β 1165/29.3.2018

Καθορισμός των μέτρων ασφαλείας των στοιχείων του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, αναφορά του υπεύθυνου επεξεργασίας και ρύθμιση λοιπών τεχνικών ζητημάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/133901/6058/927/71 / ΦΕΚ Β 1130/28.3.2018

«Ανάκληση της απόφασης διακοπής επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας, Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League), περιόδου 2017-2018» με άμεση ισχύ από 27/03/2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 841/38/26939/ Σ. 5184/ΦΕΚ Β 1119/27.3.2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18776/ΦΕΚ Β 1101/27.3.2018

Τροποποίηση - συμπλήρωση απόφασης σύστασης Διανεμητικού Λογαριασμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/26.2.2018/ΦΕΚ Β 1031/22.3.2018

Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/43612/Α5/ΦΕΚ Β 983/20.3.2018

Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 843/2/ ΦΕΚ Β 973/19.3.2018

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 16/2018

Θέμα: Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγόρων) από  την ιδιότητα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1040/ΦΕΚ Β 884/14.3.2018

Καθορισμός των πηγών και του είδους των στοιχείων που συλλέγονται, της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359/ΦΕΚ Β 883/14.3.2018

Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 53/ΦΕΚ Β 890/14.3.2018

Καθορισμός του περιεχομένου της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Δημοσίου και των οριζομένων ως δικηγόρων του, για καθορισμό της αμοιβής τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1045/ΦΕΚ Β 881/13.3.2018

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 38060/Z1/ΦΕΚ Β 876/13.3.2018

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 15/2018

Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες - Εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37818/Ζ1/ΦΕΚ Β 862/12.3.2018

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/106336/5102/900/ΦΕΚ Β 868/12.3.2018

Διακοπή επ' αόριστο διεξαγωγής αγώνων ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος SUPER LEAGUE καθώς και των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League), περιόδου 2017-2018 με άμεση ισχύ από 12/03/2018.

 

ΝΟΜΟΣ 4523/ΦΕΚ Α 41/7.3.2018

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30813/Δ6/ΦΕΚ Β 810/7.3.2018

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 166986/590/ΦΕΚ Β 772/6.3.2018

Καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής, είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων της παραγράφου 4 άρθρου 20 ν. 3889/2010.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5808/ΦΕΚ Β 772/6.3.2018

Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15/Δ'/12061/293/ΦΕΚ Β 773/6.3.2018

Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1306/294 Α1/ΦΕΚ Β 770/5.3.2018

Σύσταση Μητρώου Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας.

 

ΝΟΜΟΣ 4521/ΦΕΚ Α/38/2.3.2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4520/ΦΕΚ Α/30/22.02.2018

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464/ΦΕΚ Β 687/28.2.2018

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 120/01/510313/Σ.94/ΦΕΚ Β 683/27.2.2018

Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240 / ΦΕΚ Β 683/27.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 166656/410/ΦΕΚ Β 621/23.2.2018

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2704/ΦΕΚ Β 603/22.2.2018

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).

 

ΠΟΛ.1030/2018

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 7/16.2.2018

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 52246/3173/ΦΕΚ Β 539/16.2.2018

Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/ΦΕΚ Β 538/16.2.2018

Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/ΦΕΚ Β 481/15.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης .

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/ΦΕΚ Β 480/15.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426/ΦΕΚ Β 480/15.2.2017

Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/ΦΕΚ Β 479/15.2.2018

Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4519/ΦΕΚ Α 25/20.02.2018

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ΦΕΚ Β 474/14.2.2018

Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429/ΦΕΚ Β 466/14.2.2018

Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. ΡΟ 64/ΦΕΚ Β 412/12.2.2018

Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων-Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.253/16678/Α5/ΦΕΚ Β 353/7.2.2018

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/ 27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β/9-12-2015.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12679/ΦΕΚ Β 353/7.2.2018

Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196/ΦΕΚ Β 351/7.2.2018.

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20.7.2017)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 6/2018

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017

 

ΝΟΜΟΣ 4514/ΦΕΚ Α 14/30.1.2018

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 7/ΦΕΚ Α 12/29.1.2018

Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 841/5/10485 Σ.613/ΦΕΚ Β 184/26.1.2018

Καθορισμός επιδόματος αναπηρίας αξιωματικών και ανθυπασπιστών πολεμικής διαθεσιμότητας ή πολεμικής αποστρατείας και υπαξιωματικών πολεμικής αποστρατείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2513/4/8-α'/ΦΕΚ Β 184/26.1.2018

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2513/2/218-ιδ' από 29-7-2011 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων» (Β' 1917).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1012/ΦΕΚ Β 126/24.1.2018

Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512//2018 (Α'5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.

 

ΝΟΜΟΣ 4513/ΦΕΚ Α/9/23.1.2018

Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ4α/Γ.Π οικ.4044/ΦΕΚ Β 116/23.1.2018

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10645/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 120/23.1.2018

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΝΟΜΟΣ 4512/ΦΕΚ Α 5/17.01.2018

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/ΦΕΚ Β 57/18.1.2018

Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 169/ Β 54/18.1.2018

Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ραδιοφωνικής Ευρυεκπομπής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 3149/ ΦΕΚ Β 53/18.1.2018

Τροποποίηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/40426/05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων».

 

ΝΟΜΟΣ 4511/ ΦΕΚ Α 2/ΦΕΚ Α/2/15.1.2018

Τροποποίηση του άρθρου 5 της από 24.12.1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α'182) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1920/ 1991 (Α' 11).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/4424/0004/ΦΕΚ Β 64/18.1.2018

Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1011/ΦΕΚ Β 63/18.1.2018

Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2915/783/ΦΕΚ Β 55/18.1.2018

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων των συντάξεων του Δημόσιου Τομέα στον ΕΦΚΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 1023/ΦΕΚ Β 42/17.1.2018

Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 3497/ΦΕΚ Β 41/17.1.2018

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης νοσηλειών και διαγνωστικών εξετάσεων σε δευτεροβάθμιες δομές υγείας, σε πραγματικό χρόνο.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5338/ΦΕΚ Β 40/17.1.2018

Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α' 191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017/ΦΕΚ Β 39/17.1.2018

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 1560/ΦΕΚ Β 26/15.1.2018

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19-05-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017» (Β’1752).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3(α)/ 91512/ΦΕΚ Β 25/15.1.2018

Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 και άλλες διατάξεις για τα καλλυντικά προϊόντα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 144/ΦΕΚ Β 24/15.1.2018

Καθορισμός του ύψους και του τρόπου υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος υπέρ του Δημοσίου για την παροχή συνδρομητικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/ΦΕΚ Α 1/8.1.2018

Εφαρμογή της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1005/ΦΕΚ Β 20/11.1.2018.

Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β' 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 526/10/ΦΕΚ Β 17/11.1.2018

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.15-16/Φ. 51010/250/7/ΦΕΚ Β 14/10.1.2018

Τροποποίηση και συμπλήρωση του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 10 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ Β/462/17.04.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80000/οικ.2/1/ΦΕΚ Β 7/8.1.2018

Αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 44281/ ΦΕΚ Β 4807/29.12.2017

Σύστημα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3189/129898/ΦΕΚ Β 4739/29.12.2017

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017/ΦΕΚ Β 4700/29.12.2017.

Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1219/ΦΕΚ Β 4641/29.12.2017

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 80000/45219/1864/ΦΕΚ Β 4591/27.12.2017

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.60136/1580/ΦΕΚ Β’ 4590/27.12.2017.

Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων.

 

ΝΟΜΟΣ 4509/ΦΕΚ Α 201/22.12.2017

Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4508/ΦΕΚ Α 200/22.12.2017

Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4603/Α321/ΦΕΚ Β 4555/21.12.2017

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από α) τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου 2017 και της 26ης Οκτωβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, β) την πλημμύρα της 13ης Νοεμβρίου 2017 στον Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και γ) την πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.11321/οικ.58524/71/ΦΕΚ Β 4553/21.12.2017

Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/92119/ΦΕΚ Β 4505/20.12.2017

Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων διανομής ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 06.12.2017/ΦΕΚ Β 4441/15.12.2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4505 ΦΕΚ Α 189/08.12.2017

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 834/2/ΦΕΚ Β 4262/6.12.2017

Κανονισμός Γενικών Αδειών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41087/ΦΕΚ Β 4249/05.12.2017

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

ΝΟΜΟΣ 4504/ΦΕΚ Α 184/29.11.2017

Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1182/ΦΕΚ Β 4225/01.12.2017

Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/ΦΕΚ Β 4155/28.11.2017

Διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξης 1/2017/ΦΕΚ Β 4123/27.11.2017

Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση επτά (7) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/15.11.2017/ΦΕΚ Β 4118/27.11.2017

Προσδιορισμός λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-Slls) και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/85835/ΦΕΚ Β 4115/24.11.2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017.

 

ΝΟΜΟΣ 4501/ΦΕΚ Α 178/22.11.2017

Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4499 ΦΕΚ Α 176/21.11.2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.382/ΦΕΚ Β 4039/17.11.2017

Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/ΦΕΚ Β 4003/17.11.2017

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

 

ΝΟΜΟΣ 4498/ΦΕΚ Α 172/16.11.2017

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001695 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1917 ΦΕΚ Β 3976/14.11.2017

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 ΦΕΚ Β 3976/14.11.2017

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος.

 

ΝΟΜΟΣ 4497/ΦΕΚ Α 171/13.11.2017

Aσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 121491 ΦΕΚ Β 3969/13.11.2017

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

 

ΝΟΜΟΣ 4496 ΦΕΚ Α 170/08.11.2017

Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 116821 ΦΕΚ Β 3909/06.11.2017

Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017(ΦΕΚ Α' 62)

 

ΝΟΜΟΣ 4495 ΦΕΚ Α 167/03.11.2017

Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4494/ΦΕΚ Α 165/02.11.2017

Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.78123 ΦΕΚ Β 3828/01.11.2017

Κατ' εξαίρεση παράταση ισχύος μηνιαίων καρτών ΟΑΣΑ Οκτωβρίου 2017

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 268/114670 ΦΕΚ Β 3827/01.11.2017

Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού κόλπου, λόγω έκτακτων φαινομένων.

 

ΝΟΜΟΣ 4493/ΦΕΚ Α 164/31.10.2017

Κύρωση του Μνημονίου Συννενόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.151/180552/Α5 ΦΕΚ Β 3822/31.10.2017

Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.151/35408/ Α5 (Φ.Ε.Κ. 683/τ.Β/2017) όμοια

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/ΦΕΚ Β 3769/26.10.2017

Καθορισμός και σήμανση οδών οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 181478/965/ΦΕΚ Β 3763/26.10.2017

Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ' αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ "σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου" του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (Β' 1931) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43614/ΦΕΚ Β 3730/23.10.2017

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)» (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3(γ)/77213/ΦΕΚ Β 3699/19.10.2017

Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)».

 

ΝΟΜΟΣ 4492 ΦΕΚ Α 156/18.10.2017

Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4491/ΦΕΚ Α/152/13.10.2017

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1142/ΦΕΚ Β 3363/25.09.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει).

 

ΝΟΜΟΣ 4489 ΦΕΚ Α 140/21.09.2017

Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4488/ΦΕΚ Α 137/13.9.2017

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 91/ΦΕΚ Α 130/01.09.2017

Νομοθετικό, ρυθμιστικό και οργανωτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και τροποποίηση του π.δ. 122/2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4487/ΦΕΚ Α 116/09.08.2017

Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4486/ΦΕΚ Α 115/07.08.2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4485/ΦΕΚ Α 114/04.08.2017

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4484/ΦΕΚ Α 110/01.08.2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/ΦΕΚ Α 109/01.08.2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2178/ΦΕΚ Β 2684/31.07.2017

Καθορισμός τιμής εκκίνησης για καθεμία από τις επτά (7) δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/ΦΕΚ Β 2683/31.07.2017

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4483/ΦΕΚ Α 107/31.07.2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83942/27.07.2017

Οδηγίες εφαρμογής της υπ' αριθ. 45231/20-04-2017 (Β' 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)".

 

ΝΟΜΟΣ 4482/ΦΕΚ Α 102/25.07.2017

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Πολ. 1108/ΦΕΚ Β 2561/25.07.2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170/Α'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α').

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1110/ΦΕΚ Β 2556/24.07.2017

α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης

 

ΝΟΜΟΣ 4481 ΦΕΚ Α 100/20.07.2017

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1106/ΦΕΚ Β 2437/17.07.2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 ΦΕΚ Β 2367/12.07.2017

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 826/72508 ΦΕΚ Β 2366/12.07.2017

Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 και 2018, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1830 ΦΕΚ Β 2337/10.07.2017

Καθορισμός αριθμού δημοπρατούμενων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

 

ΝΟΜΟΣ 4479/ΦΕΚ Α 94/29.06.2017

Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α' 121) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4478/ΦΕΚ Α 91/23.06.2017

I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 28/20.06.2017

ΘΕΜΑ: «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέα Τ.Α.Ν.»

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58 ΦΕΚ Α 88/20.06.2017

Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 57 ΦΕΚ Α 88/20.06.2017

Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/ΦΕΚ Β 2042/14.06.2017

Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α' 285) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ Α' 56)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ 27/15.06.2017

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16»

 

ΝΟΜΟΣ 4475/ΦΕΚ Α 83/12.06.2017

Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/ΦΕΚ Α 82/09.06.2017

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) «για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, σ. 22) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός ΙΜΙ», ΕΕ L 316, σ. 1)» και τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Α' 78).

 

ΝΟΜΟΣ 4474/ΦΕΚ Α 80/07.06.2017

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 253.2/92419/Α5/ΦΕΚ Β 1937/06.06.2017

Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25599/1453/ΦΕΚ Β 1942/06.06.2017

Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2231.2-6/39074/2017/ΦΕΚ Β 1917/01.06.2017

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/ Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.821/85747/Η2/ΦΕΚ Β 1888/31.05.2017

Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

 

ΝΟΜΟΣ 4473/ΦΕΚ Α 78/30.05.2017

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41756 οικ./ΦΕΚ Β 1884/30.05.2017

Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 37776/2645/ΦΕΚ Β 1882/30.05.2017

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 48/ΦΕΚ Α 77/26.05.2017

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α' 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τα π.δ. 309/2003 (Α' 261), 3/2005 (Α'2), 66/2005 (Α'100), 20/2012 (Α'46) και 4/2015 (Α'4), σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/844 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2016 (ΕΕ L 141/28.5.2016, σ. 51 επ.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28763 οικ./ΦΕΚ Β 1780/23.05.2017

Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/19.5.2017/ΦΕΚ Β 1764/22.05.2017

Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της ΠΕΕ 95/27.5.2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ3γ/37400/ΦΕΚ Β 1752/22.05.2017

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017

 

ΝΟΜΟΣ 4472/ΦΕΚ Α 74/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8592/ΦΕΚ Β 1750/19.05.2017

Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 821/74513 /Η2/ΦΕΚ Β 1742/19.05.2017

Καθορισμός προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Οργανισμών

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 16228 ΦΕΚ Β 1723/18.05.2017

Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 80000/οικ.21628/936 ΦΕΚ Β 1721/18.05.2017

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 22528/430 ΦΕΚ Β 1721/18.05.2017

Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/ΦΕΚ Β 1720/18.05.2017

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 42 ΦΕΚ Α 68/15.05.2017

Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α' 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 39/ΦΕΚ Α 64/04.05.2017

Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 38/ΦΕΚ Α 63/04.05.2017

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

 

ΝΟΜΟΣ 4469/ΦΕΚ 62/03.05.2017

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1/65286/ΦΕΚ Β 1508/03.05.2017

Τροποποίηση της αριθμ. 2944/2014 Κ.Υ.Α. «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 156157/2343/ΦΕΚ Β 1492/02.05.2017

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρμογής ποσοστών του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 155973/999/ΦΕΚ Β 1491/02.05.2017

Τροποποίηση - συμπλήρωση της 151585/323/ 03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

 

ΝΟΜΟΣ 4468/ΦΕΚ Α 61/28.04.2017

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 45231/ΦΕΚ Β 1445/27.04.2017

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α' 240)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 29917 ΦΕΚ Β 1428/26.04.2017

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 67514οικ./14-9-2015 απόφασης «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού υποψήφιων δικηγόρων (Β' 2014), όπως ισχύει».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 63619/Δ6/ΦΕΚ Β 1367/21.04.2017

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 64055/Δ3/ΦΕΚ Β 1326/19.04.2017

Καθορισμός προϋποθέσεων,κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής -ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1059/ΦΕΚ Β 1325/19.04.2017

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1056/ΦΕΚ Β 1325/19.04.2017

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

 

ΝΟΜΟΣ 4467/ΦΕΚ Α 56/13.04.2017

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4465 ΦΕΚ Α 47/4.4.2017

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4463/ΦΕΚ Α 42/30.03.2017

Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α1/οικ. 18764/670/ΦΕΚ Β 1065/28.03.2017

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων.

 

ΝΟΜΟΣ 4461/ΦΕΚ Α 38/28.03.2017

Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

 

Eγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. 17/2017

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών -Δ.Π.Υ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3γ/οικ. 18092/ΦΕΚ Β 1005/24.03.2017

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2/17.3.2017/ΦΕΚ Β 971/22.03.2017

Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας σε οφειλέτες των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31619 οικ./ΦΕΚ Β 969/22.03.2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 21 ΦΕΚ Α 35/21.03.2017

Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 19 ΦΕΚ Α 33/17.03.2017

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 15/ 2017

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ' εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11134/17 ΦΕΚ Β 867/16.03.2017

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/ 22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3148 ΦΕΚ Β 816/14.03.2017

Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός Επικράτειας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ3/Γ/5650/1948 ΦΕΚ Β 769/10.03.2017

Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια-ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1034 ΦΕΚ Β 759/09.03.2017

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030 ΦΕΚ Β 720/08.03.2017

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 21608 /H1 ΦΕΚ Β 473/17.02.2017

Κανονισμός προγραμμάτων χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες ερευνητές - υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες- του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.) - Οικονομικές παροχές.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 14 ΦΕΚ Α 28/06.03.2017

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 151/35408/Α5 ΦΕΚ Β 683/06.03.2017

Τροποποίηση της αριθ. Φ151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/τ.Β'/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β 681/06.03.2017

Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80020/55164/Δ.15.957/ΦΕΚ Β 671/03.03.2017

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.80020/44136/Δ. 15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β' 3455) "Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία"

 

ΝΟΜΟΣ 4456/ΦΕΚ Α 24/01.03.2017

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/ΦΕΚ Α 23/01.03.2017

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας.

 

ΝΟΜΟΣ 4455/ΦΕΚ Α 22/23.02.2017

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17730/ΦΕΚ Β 453/16.2.2017

Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α' 240).

 

ΝΟΜΟΣ 4452/ΦΕΚ Α 17/15.2.2017

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1/Δ/2140/398/ΦΕΚ Β/422/14.2.2017

Υποχρέωση υποβολής Εντύπου 731 από επιβαίνοντες σε αεροσκάφη ιδιωτικής χρήσης.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 111/31.1.2017/ΦΕΚ Β 399/13.2.2017

Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων, όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της υποχρέωσης άμεσης ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του εσωτερικού άρθρου 81 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 110/31.1.2017/ΦΕΚ Β 399/13.2.2017

Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4872/105/ΦΕΚ Β’ 398/13.2.2017

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Κ1/1380/ΦΕΚ Β’ 396/13.2.2017

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του ν. 4186/2013 (Α' 193) για το σχολικό έτος 2016 - 2017.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/ΦΕΚ Α 15/10.2.2017

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου" (Α' 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 151585/323/ΦΕΚ Β 347/8.2.2017)

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6117/Α5/ΦΕΚ Β’ 324/8.2.2017

Καθορισμός κριτηρίων χορήγησης επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/24-1-2017/ΦΕΚ Β’ 293/7.2.2017

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/ΦΕΚ Β’ 272/6.2.2017

Καθορισμός των δικαιολογητικών - εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α'224).

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/ΦΕΚ Α 15/10.2.2017

Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 "Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου" (Α' 74).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 74088 Φ.700.8/ΦΕΚ Β 165/26.01.2017

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Δ.5οικ.2961-10 ΦΕΚ Β 128/24.01.2017

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

 

ΝΟΜΟΣ 4449/ΦΕΚ Α 7/24.01.2017

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160/20.01.2017

«Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ 80000/οικ. 2460/106/ 2017/20.01.2017

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1006/ΦΕΚ Β 43/17.01.2017

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6266/146471/ΦΕΚ Β 21/13.01.2017

Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ.41) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 181/2014 της Επιτροπής (EE L 63 της 4.3.2014, σ. 53), σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, όσον αφορά τα προϊόντα της τοπικής γεωργικής φυτικής παραγωγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/59554/2170/ΦΕΚ Β 4569/30.12.2016

Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016/ΦΕΚ Β 4569/30.2.2016

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 619/146296/ΦΕΚ Β’ 4562/30.12.2016

Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 151/220830/Α5/ΦΕΚ Β 4515/30.12.2016

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α)» όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205/ΦΕΚ Β 4486/30.12.2016

Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ.80000/οικ.60298/1472/ΦΕΚ Β 4483/30.12.2016

Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 58114/ΦΕΚ Β 4471/30.12.2016

Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1191/ΦΕΚ Β 4471/30.12.2016

Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ11321/οικ.45947/1757/ΦΕΚ Β 4458/30.12.2016

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49426/1751/ΦΕΚ Β 4421/30.12.2016

Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 11321/οικ.61134/2205/ΦΕΚ Β 4421/30.12.2016

Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 61502/3399/ΦΕΚ Β 4330/30.12.2016

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 62952/5384/ΦΕΚ Β 4326/30.12.2016

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/ΦΕΚ Α 242/29.12.2016

Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2016/ΦΕΚ Β 4217/28.12.2016

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών

 

ΝΟΜΟΣ 4447/ΦΕΚ Α 241/23.12.2016

Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4446 ΦΕΚ Α 240/22.12.2016

Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/59676 ΦΕΚ Β 4131/22.12.2016

Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΤΔ Δ 1180878 ΕΞ 2016/ΦΕΚ Β 4088/20.12.2016

Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή τελωνειακών οφειλών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1180/ΦΕΚ Β 4086/20.12.2016

Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1189/ΦΕΚ Β 4076/19.12.2016

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΝΟΜΟΣ 4445/ΦΕΚ Α 236/19.12.2016

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 111482/0092/ΦΕΚ Β 4005/14.12.2016

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΝΣγ/72602 /ΦΝ 429/ΦΕΚ Β 4007/14.12.2016

Τροποποίηση της με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 210616/Ε2/ΦΕΚ Β 3988/13.12.2016

Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 112158/Ε2/ 08-07-2016 (ΦΕΚ 2133/τ.Β'/11-07-2016) υπουργικής απόφασης "Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017"

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6.15107/5.12840/ΦΕΚ Β 3975/12.12.2016

Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.

 

ΝΟΜΟΣ 4443/ΦΕΚ Α 232/09.12.2016

Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.58770/1442/19.12.2016

«Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 45  /06.12.2016

Α. Παρακράτηση εισφοράς 0,20 Ευρώ υπέρ λογαριασμού κοινωνικής πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ.. Β. Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος από 1/12/2016 και εφεξής.. Γ. Διευκρινήσεις σε σχέση με την παρακράτηση εισφοράς κλάδου ασθενείας συνταξιούχων ασφαλισμένων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παράλληλα ασφαλισμένων σε φορείς ασθενείας που έχουν διατηρήσει αυτοτέλεια-φορείς εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 32/2016 /19.09.2016

«Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.)»

 

Εγκυκλιος ΟΓΑ 8/2016/06.12.2016

«Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»

 

ΝΟΜΟΣ 4442/ΦΕΚ Α 230/07.12.2016

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4441/ΦΕΚ Α 227/06.12.2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4440/ΦΕΚ Α 224/2.12.2016

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4439/ΦΕΚ Α 222/30.11.2016

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Β/7/οικ.49566/2797/ΦΕΚ Β 3853/30.11.2016

Τροποποίηση της υπ' αριθ. Β/7/35889/2582/ 16-10-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β' 2795).

 

ΝΟΜΟΣ 4438/ΦΕΚ Α 220/28.11.2016

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ Β 3779/23.11.2016

Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2016/ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016

Έγκριση "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126/ΦΕΚ Α 211/11.11.2016

Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Υ172/ΦΕΚ Β 3610/04.11.2016

Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

 

ΝΟΜΟΣ 4430 ΦΕΚ Α 205/31.10.2016

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4429/ΦΕΚ Α 199/21.10.2016

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4425 ΦΕΚ Α 185/30.09.2016

Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ 4423 ΦΕΚ Α 182/27.09.2016

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4419 ΦΕΚ Α 174/20.09.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ10034/24237/655/ΦΕΚ Β 2401/03.08.2016

Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 39487/16 ΦΕΚ Β 2930/14.09.2016

Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ.40124/8516 ΦΕΚ Β 2909/13.09.2016

Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ.

 

ΝΟΜΟΣ 4416/ΦΕΚ Α 160/06.09.2016

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α' 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4415/ΦΕΚ Α 159/06.09.2016

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 400/34/292616/Σ4753/ΦΕΚ Β 2808/06.09.2016

Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ253/139394/Α5/ΦΕΚ Β 2774/02.09.2016

Καθορισμός του τρόπου, χρόνου και της διαδικασίας εγγραφής των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής, μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων είτε με το παλαιό - καταργούμενο σύστημα είτε με το νέο σύστημα εισαγωγής.

 

ΝΟΜΟΣ 4414/ΦΕΚ Α 149/9.8.2016

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4413/ΦΕΚ Α/148/08.08.2016

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.