ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΑΠΖ 804/2002

ΕιρΑθ 5551/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αναρτήσεις στο Facebook ως αποδεικτικά στοιχεία -.

ΜονΕφΑθ 1484/2019

Ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών - Αμοιβή δικηγόρου - Δικηγορική εταιρεία - Σύμβαση εντολής - Νομική διεκπεραίωση υποθέσεων τράπεζας - Χρονοχρέωση - Καταγγελία σύμβασης εντολής - Πρόταση συμβιβασμού -Πρόσθετη παρέμβαση ΔΣΑ υπέρ δικηγορικής εταιρείας -.

 

ΕφΑθ 1436/2019

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Ζωντανή κάλυψη ιπποδρομίων - Μη καταβολή συμφωνηθείσας αμοιβής - Καταγγελία σύμβασης - Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) υπό εκκαθάριση - Ειδική διαδικασία ν. 4338/2015 -.

 

ΜΠρΑθ 11358/2019

Hθική βλάβη για διαβίβαση δεδομένων από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του υποκειμένου -.

 

ΜΠρΘεσ 11140/2019

Εργατικό ατύχημα - Αναζήτηση από ΙΚΑ των παροχών υπέρ του εργαζομένου -.

 

ΣτΕ.Ολ 1750/2019

Μάθημα Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου - Ανάπτυξη ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως των μαθητών - Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης - Εκπαίδευση σύμφωνα με θρησκευτικές πεποιθήσεις - Αρχή ισότητας -.

 

ΤρΕφΠατρών 121/2019

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα -.

 

ΜονΕφΠατρών 368/2019

Συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο - Απαλλαγή από ΦΠΑ μισθώσεων -.

 

ΜΠρΠειρ 2864/2019

Απόφαση επιμέλειας και διατροφής ανηλίκων -.

 

ΑΠ 868/2019

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Επίσπευση με δικαστική απόφαση - Έκταση δεδικασμένου - Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου - Αναγκαστική εκτέλεση κατά ΟΤΑ - Ιδιωτική και δημόσια περιουσία ΟΤΑ - Μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής -.

 

ΕφΑθ 4250/2019

Αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ - Επενδυτικές συμβουλές - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ευθύνη από παράλειψη - Πρόστηση - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Νέα αποδεικτικά μέσα στην κατʼ έφεση δίκη -.

 

ΜΠρΑθ 878/2019

Πολυκατοικία - Κοινόχρηστοι χώροι - Πυλωτή - Σύγχρηση  κοινόχρηστων χώρων - Αλλαγή πρόσοψης εξωστών -.

 

ΤρΔΕφ (Συμβ) Αθ 60/2019

Κέρδη από στοιχήματα και τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου - Συμμετοχή του Δημοσίου - Ενδικοφανής προσφυγή - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΕφΑθ 4145/2019

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -.

 

ΤρΕφΠατρών 160/2019

Αποζημίωση για τη χρήση επίκοινου ακινήτου - Μισθωτική αξία επίκοινου ακινήτου - Λόγος έφεσης για εσφαλμένη μη διαταγή αυτοψίας - Λόγος έφεσης για εσφαλμένη καταδίκη στα δικαστικά έξοδα -.

 

ΜονΔΠρΑθ 8124/2019

Ασφαλιστικά μέτρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών - Προσωρινή επιδίκαση κοινωνικού μερίσματος -.

 

ΜΠρΑθ 5571/2019

Ευθύνη σε αποζημίωση κυρίων ακινητοποιημένου και ανασφάλιστου οχήματος, λόγω μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενο όχημα -.

 

ΑΠ 467/2019

Επιδίκαση δικαστικής δαπάνης σε περισσότερους - Ομοδικία - Εκπροσώπηση από περισσότερους δικηγόρους -.

 

ΑΠ 464/2019

Μείωση ποινικής ρήτρας - Παραμόρφωση εγγράφου - Αόριστη ή μη νόμιμη αίτηση για επίδειξη εγγράφου - Αναιρετικός έλεγχος - Πρόσωπα που δεν εξετάζονται ως μάρτυρες - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικών προσώπων -Αοριστία αγωγής -.

 

ΑΠ 454/2019

Προσωπικό ιδιωτικών κλινικών – Νοσηλευτικό προσωπικό – Νοσοκόμοι - Βιβλιάρια υγείας - Ακυρη απόλυση - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΠΠρΑθ 2875/2019

Διεκδικητική αγωγή - Δέσμευση από δεδικασμένο - Επιβολή ποινής τάξεως - Στρεψοδικία -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1369/2019

Προσφυγή ακύρωσης - Απόφαση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ - Τέλη χαρτοσήμου επί συμβάσεως δανείου – Φορολογικές απαλλαγές - ΦΠΑ -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1533/2019

Προσφυγή ακύρωσης - Απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ - Φορολογία εισοδήματος  -Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος - Τριγωνικές συναλλαγές - Εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες - Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό -.

 

ΜΠρΑθ 4029/2019

Επιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή - Εμβόλια -.

 

ΜονΕφΠατρών 393/2019

Ψήφισμα ΓΣ Πανεπιστημιακού ιδρύματος - Αδικοπραξία - Μη στοιχειοθέτηση ποινικών αδικημάτων -.

 

ΜονΕφΠατρών 404/2019

Αδικοπραξία - Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Απλή δυσφήμηση - Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης - Δικαιολογημένο ενδιαφέρον -.

 

ΜονΕφΠατρών 395/2019

Αποβολή μέλους σωματείου - Φορτοεκφορτωτές - Μη είσπραξη αχθοφορικών δικαιωμάτων -.

 

ΣτΕ 652/2019

Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής αναδασωτέας - Αίτηση ακυρώσεως - Έφεση - Βάρος απόδειξης - Αντίθεση σε νομολογιακό προηγούμενο -.

 

ΜονΠρΑθ 9443/2019

Προσβολή προσωπικότητας – Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Συκοφαντική δυσφήμιση -Ψευδής καταμήνυση -.

 

ΑΠ.Ολ 8/2019

Τεκμήριο αθωότητας - Δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αμετάκλητες αθωωτικές ποινικές αποφάσεις - Παραπομπή στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου -.

 

ΑΠ 72/2019

Κακουργηματική απάτη - Δεκτή η αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και νομίμου βάσεως -.

 

ΜονΔΠρΑθ 10848/2019

Αστική ευθύνη ΝΠΔΔ - ΕΦΚΑ - Δικηγόροι - Ευθύνη για παράνομη παράλειψη εξόφλησης παραστατικών πληρωμής δαπανών υγειονομικής περίθαλψης - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΑΠ 414/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συνυπαιτιότητα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Προσδιορισμός ποσού - Αναιρετικός έλεγχος - Αρχή αναλογικότητας - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΜονΕφΘεσ 1861/2019

Εργατικές διαφορές - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Νόμιμη μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης -.

 

ΜονΕφΑθ 3424/2019

Ευθύνη τραπεζών - Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Παράβαση κανονισμού δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Προστασία καταναλωτή - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών -.

 

ΜΠρΠειρ 2601/2019

479 ΑΚ. Μονοβάπορες εταιρίες. Μεταβίβαση πλοίου ως συνόλου περιουσίας. Αναγκαστική εκ του νόμου αναδοχή χρέους μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος. Κανονισμός 593/2008 ΕΚ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι). Ο αποκτών από άλλον περιουσία ή επιχείρηση ως σύνολο καθίσταται συνυπόχρεος με τον μεταβιβάζοντα για χρέη του μεταβιβάζοντος. Εφαρμοστέο δίκαιο αυτό της χώρας με την οποία συνδέεται στενότερα. Εφαρμογή ελληνικού δικαίου. Έννοια διαχειριστή- πλοιοκτήτη. Ενοχική σχέση που τους συνδέει. Αοριστία παροχής ως προς το χρόνο πίστωσης του τιμήματος. Εφαρμογή 379 ΑΚ. Συμβάσεις πώλησης εφοδίων σε πλοία. Τιμολόγια με προδιατυπωμένο όρο για καταβολή τιμήματος τοις μετρητοίς. Προφορική συμφωνία για χορήγηση πίστωσης αορίστου χρόνου. Απόρριψη ένστασης παραγραφής επίδικων τιμολογίων. 289 Παρ. 3 ΚΙΝΔ σε συνδυασμό με 251 ΑΚ. Χρόνος έναρξης παραγραφής. Απόρριψη ένστασης έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης της εναγομένης (μη ενεχόμενης στις επίδικες συμβάσεις) εταιρίας που απέκτησε το πλοίο. Απόρριψη ένστασης αοριστίας επίδικης αγωγής. Δέχεται την αγωγή.

 

ΑΠΔ 28/2019

Αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» και απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών -.

 

ΜονΕφΠατρών 363/2019

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιων κτημάτων - Αρμοδιότητα - Απαγόρευση άσκησης ένδικων μέσων - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜονΕφΠατρών 361/2019

Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας - Λύση οροφοκτησίας -.

 

ΜονΕφΠατρών 394/2019

Χρηματική αξίωση από προβαλλόμενη σύμβαση άτοκου δανείου -.

 

ΟΠΕΚΑ 2993/ΚΥ/2019

Η αξίωση για καταβολή ανείσπρακτων ποσών επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 κληρονομείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 1710 επ. του Αστικού Κώδικα -. 

 

ΜονΕφΠατρών 148/2019

Σύμβαση μίσθωσης δωματίων - Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού - Επιδότηση - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΜονΕφΠατρών 150/2019

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε καζίνο - Δελτίο καταλληλόλητας - Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 4470/2019

Ασφαλιστική εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρείας «INTERNATIONAL LIFE AEAZ» διεπόμενη από το Ν. 4363/2016 - Αντιρρήσεις ασφαλισμένων κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση ασκούμενες με ανακοπή -.

 

ΕφΠατρών 234/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συνυπαιτιότητα - Αποζημίωση για φάρμακα κ.λπ. - Διαφυγόντα κέρδη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΕφΠατρών 233/2019

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Ευθύνη νόμιμων εκπροσώπων εργολήπτριας εταιρίας -.

 

ΜΠρΠατρών 638/2019

Έφεση - Αυτοκινητικό ατύχημα - Ολοσχερής καταστροφή αυτοκινήτου -.

 

ΜονΕφΠατρών 127/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Αφαίρεση άσκησης γονικής μέριμνας ανηλίκου - Έφεση - Παράλειψη κλητεύσεως Εισαγγελέα -.

 

ΜονΕφΠατρών 121/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Τραυματισμός - Υπηρεσιακό όχημα -.

 

ΜονΕφΠατρών 95/2019

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης για παράνομη χρήση ή κάρπωση δημοσίου κτήματος - Αρμοδιότητα - Απαγόρευση ένδικων μέσων -.

 

ΜονΕφΠατρών 16/2019

Τραυματισμός εργαζομένου από τη χρήση μηχανήματος - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Απόρριψη σχετικού κονδυλίου -.

 

ΤρΕφΠατρών 139/2019

Διάθεση περιουσίας υπέρ κοινωφελούς σκοπού - Αδυναμία πραγματοποιήσεως της βουλήσεως του διαθέτη ή δωρητή - Εκούσια δικαιοδοσία - Αρμόδιο δικαστήριο - Παράλειψη προσήκουσας προδικασίας -.

 

ΑΠ.Ολ 6/2019

Αφεση χρέους - Έκδοση συναινετικού διαζυγίου - Συμφωνία για συμμετοχή στα αποκτήματα -.

 

ΑΠ.Ολ 7/2019

Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας - Όρια βραχείας ασθενείας -.

 

ΜονΕφΠατρών 357/2019

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Προσβολή αποφάσεων καταστατικών οργάνων -.

 

ΜονΕφΠατρών 354/2019

Αρμοδιότητα για αναστολή εκτέλεσης ασφαλιστικών μέτρων - Συντηρητική κατάσχεση -.

 

ΤρΕφΠατρών 138/2019

Απλή δυσφήμηση - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΤρΕφΠατρών 135/2019

Έφεση ασκηθείσα από ερημοδικασθέντα διάδικο - Δημόσια διαθήκη - Αποδεικτική ισχύς -.

 

ΔιατΕισΠρΘεσ 430/2019

Έγκληση για απάτη επί δικαστηρίω σε πολιτική δίκη (διατροφές) -.

 

ΤρΔΠρΑθ 7484/2019

Ένδικο βοήθημα επί φορολογικών υποθέσεων - Αγωγή περί αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και ειδικών φόρων -.

 

ΤρΕφΠατρών 133/2019

Εγκατάσταση υποσταθμού ΔΕΗ σε ακίνητο - Αποζημίωση -.

 

ΜΠρΠατρών 465/2019

Αδικοπρακτική ευθύνη - Πτώση κτίσματος από πολυκατοικία - Υπαιτιότητα συνιδιοκτητών - Τραυματισμός - Παροχή υπηρεσιών μεταξύ συζύγων - Παροχή υπηρεσιών μεταξύ γονέων και τέκνων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΑΠ 1001/2019

Τακτική άδεια εξόδου σε κρατούμενο - Σωφρονιστικός Κώδικας - Δικαιώματα κατηγορούμενου - Στερητικές της ελευθερίας ποινές -.

 

ΑΠ 841/2019

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης - Συκοφαντική δυσφήμηση - Τρίτος - Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης - Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου -.

 

ΕφΑθ 155/2019

Αυτοκίνητα - Εφεση Επικουρικού Κεφαλαίου -.

 

ΔΕφ (Ακ) Αθ 1475/2019

Κήρυξη αναδάσωσης σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 -.

 

ΣτΕ.Ολ 1310/2019

Δημόσιοι υπάλληλοι - Δικαστικοί υπάλληλοι - Κατάργηση επιδομάτων (δώρων) εορτών και επιδόματος αδείας - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΑΠ 744/2019

Αναίρεση από τον διάδικο που νίκησε - Έννομο συμφέρον - Επέκταση δεδικασμένου επί προδικαστικών ζητημάτων - Δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα - Τύχη περιουσίας τους - Νοσηλευτικά ιδρύματα - ΝΠΔΔ -.

 

ΑΠ 413/2019

Καταχρηστικότητα γενικού όρου συναλλαγής σε σύμβαση μικτής ασφάλισης αυτοκινήτου, που εξαιρούσε την κάλυψη των ιδίων ζημιών του αυτοκινήτου στην περίπτωση οδήγησής του από οδηγό ηλικίας κάτω των είκοσι πέντε (25) ετών -.

 

ΕιρΒόλου 545/2019

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατ' άρθρον 782 παρ. 3 ΚΠολΔ -.

 

ΕφΑθ 1435/2019

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος

(ΑΠΑ3) -.

 

ΜονΕφΠατρών 334/2019

Σύμβαση δανείου μεταξύ συζύγων - Προφορική σύναψη συμβάσεων δανείου μεταξύ συζύγων - Απόδειξη -.

 

ΜονΕφΠατρών 335/2019

Προθεσμία άσκησης έφεσης – Ν. 4335/2015 - Μεταβατικό δίκαιο - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αυτεπάγγελτη εξέταση του εμπρόθεσμου της ασκήσεως της έφεσης -.

 

ΠεντΕφΠατρών 125/2019

Διαφορά από δημόσια έργα - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Εξαιρετική αρμοδιότητα Εφετείου και ειδική διαδικασία -.

 

ΕφΠειρ 16/2019

Διατροφή ανήλικων τέκνων - Συνέχιση φοίτησης τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο - Σιωπηρή δικαστική ομολογία - Ανάκληση δικαστικής ομολογίας - Αποδοχή δικαστικής απόφασης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1626/2019

Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού - Προσφυγή ακύρωσης - Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Κάθετες συμπράξεις -.

 

ΔΕφΑθ (Ακ) 10/2019

Αίτηση ακύρωσης - Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 3927/2019

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και θέση αυτής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση -.

 

ΜΠρΚορίνθου 41/2019

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Διαδικασία πιστωτικών τίτλων - Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής - Αλληλόχρεος λογαριασμός - Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου -.

 

ΜονΕφΠατρών 239/2019

Λύση γάμου - Υπερδιετής διάσταση - Έφεση για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων -.

 

ΑΠ 316/2019

Συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου - Αποζημίωση σύνταξης - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΔΕφ (Ακυρ.Συμβ.) Πατρών 26/2019

Περιοχές Προστασίας της Φύσης - Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας σε ακίνητο - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΘεσ 7763/2019  

Διεκδικητική αγωγή κινητών μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου - Φύση, προϋποθέσεις και στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΜΠρΑθ 1275/2019

Εργατικές διαφορές - Γιατροί ΕΟ.Π.Υ.Υ. - Διαθεσιμότητα και κινητικότητα γιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Ασυμβίβαστο μεταξύ άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος και απασχόλησης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. -Αιφνίδια αλλαγή καθεστώτος εργασίας γιατρών - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρων 16 και 17 ν.4238/2014 και 26 ν. 4461/2017

 

ΕφΠατρών 66/2019

Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή - Αγωγή αποζημίωσης - Μη διαταγή πραγματογνωμοσύνης - Αίτημα αποζημιώσεως που δεν αναφέρεται στο αιτητικό αγωγής -.

 

ΜΠρΠατρών 561/2019

Πραγματογνωμοσύνη - Αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας -.

 

ΕιρΑθ 698/2019

Δήμος - Μη εξόφληση τιμολογίων πωλήσεως - Σύμβαση μη δημόσιου σκοπού – Δικαιοδοσία -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 3636/2019

Προστασία καταναλωτή – Ακυρότητα ΓΟΣ - Υπολογισμός επιτοκίου σε έτος 360 ημερών -.

 

ΣυμβΕφΑθ 83/2019

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - Μη εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Στοιχεία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

 

ΜονΔΠρΠατρών 1091/2019

Προσφυγή ακυρώσεως - Τουριστικές επιχειρήσεις - Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ - Λειτουργία περισσότερων κλινών από τις καλυπτόμενες από το ΕΣΛ -.

 

ΑΠ 406/2019

Σύμβαση εγγύησης - Πλάνη κατά τη δήλωση της βουλήσεως - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2036/2019

Συμβάσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και ΕΟΠΥΥ -Περιορισμός χρηματικών απαιτήσεων κατά του ΕΟΠΥΥ - Ποσό επιστροφής (rebate) - Ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) -.

 

ΜΠρΠατρών 301/2019

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Δήμου - Επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης -.

 

ΑΠ 221/2019

Δεδικασμένο - Ταυτότητα διαδίκων - Αναγνωριστική αγωγή - Παραγραφή - Πρόταση ισχυρισμού που στηρίζει λόγο αναίρεσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 113/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Προσδιορισμός προσωρινής αντιμισθίας συνδίκου πτώχευσης -.

 

ΑΠΔ 15/2019

Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)]. Επίπληξη στην ΔΕΗ Α.Ε. για μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

ΑΠΔ 11/2019

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) -.

 

ΜονΕφΠατρών 293/2019

Ευθύνη νομέα προς απόδοση ωφελημάτων από τη χρήση πράγματος - Αδικοπραξία - Παραγραφή - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Κτήση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο τρόπο - Δεδικασμένο - Ενστάσεις που προτάθηκαν - Διεκδικητική αγωγή - Εκκρεμοδικία - Μεταβίβαση αντικειμένου δίκης - Χρησιδάνειο - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΑΠ.Ολ 5/2019

Οφειλέτες Δημοσίου - Ανακοπή ΚΕΔΕ - Περιεχόμενο ταμειακής βεβαίωσης και ατομικής ειδοποίησης -.

 

ΜονΕφΑθ 2438/2019

Εγγυητική επιστολή - ΕΦΚΑ - Δικαστική δαπάνη -.

 

ΑΕΔ 7/2019

Άρση αποφατικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας - Διοικητικές συμβάσεις - ΜΚΟ και ΥΔΑΣ ΥΠ.ΕΞ - Σύμβαση

χρηματοδότησης -.

 

ΑΠ 364/2019

Αδικοπραξία - Προστηθέντες τράπεζας - Αναγκαστική εκτέλεση παρά την εξόφληση της οφειλής - Αποζημίωση για ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΕφΠατρών 279/2019

Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Μη αναφορά της αξίας του αντικειμένου της δίκης - Αποδεικτικά μέσα μη πληρούντα τους όρους του νόμου -.

 

ΜΠρΑθ 5825/2019

Τράπεζες - Εισπρακτικές εταιρίες - Προσωπικά δεδομένα - Προσβολή προσωπικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΑθ 1319/2019

Τράπεζες - Εισπρακτικές εταιρίες - Προσωπικά δεδομένα -.

 

ΜονΕφΠατρών 273/2019

Προστασία καταναλωτών - Γενικοί Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) - Σύμβαση δανείου - Εκτοκισμός βάσει ημερολογιακού έτους 360 ημερών - Εισφορά ν. 128/1975 - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής -.

 

ΤρΕφΠατρών 109/2019

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης - Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτρίωσης - Δικαστικά έξοδα -.

 

ΜΠρΠατρών 217/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Άσκηση αντέφεσης - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Σύμβαση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Εκχώρηση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου -.

 

ΑΠ.Ολ 3/2019

Επικουρικό Κεφάλαιο - Αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα -Περιορισμός ποσού πλήρους αποζημίωσης - Αρχή αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αντίθεση με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 81/2019

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Πλαστογραφία - Ηθική αυτουργία -Προσωπικό Τραπεζών -.

 

ΜΔΠρ(Αναστ)Πειρ 146/2019

ΕΦΚΑ - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξεων ταμειακής βεβαίωσης - Οικοδομικές εργασίες με το σύστημα της αντιπαροχής – Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ - Κοινοποίηση πράξεων επιβολής φόρων - Ανακοπή -.

 

ΜΠρΠειρ 1500/2019

Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδότησης πραγματογνώμονα που διορίστηκε από το Δικαστήριο με προδικαστική απόφαση -.

 

ΜονΕφΠατρών 251/2019

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση έκτασης - Ανακλητική πράξη Υπουργικού Συμβουλίου -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 320/2019

Υπεξαίρεση στην αλλοδαπή. Επίδοση πρωτόδικου βουλεύματος στην αλλοδαπή. Προθεσμία. Απορρίπτει έφεση.

 

ΜΟΕΘεσ 94-95/2019

Απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού - Επικίνδυνη σωματική βλάβη - Απόπειρα εκβίασης από κοινού - Οπλοχρησία -.

 

ΜονΠρΑθ 5061/2019

Αγωγή προσβολής πατρότητας - Αναστολή προθεσμίας - Αναστολή παραγραφής -.

 

ΕιρΠατρών 36/2019

Κατάργηση προνομίων ΑΤΕ -.

 

ΣτΕ 732/2019

Δίκη πιλότος – Παραγραφή πενταετής δικαιώματος Δημοσίου επιβολής φόρου - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου κοινοποίησης φύλλου ελέγχου -.

 

ΜονΕφΠατρών 236/2019

Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήμιση - Τέλεση πλαστογραφίας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ευθύνη νομικού προσώπου (ΑΕ) - Ευθύνη προστήσαντος -.

 

ΜΠρΑθ 1130/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Ολοσχερής βλάβη ή καταστροφή του οχήματος - Τόκοι υπερημερίας -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Λαρ 86/2019

Εκπαίδευση - Αρχή της χρηστής διοίκησης - Εκπρόθεσμη υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων από Διευθυντές σχολείων - Ασάφεια στη διατύπωση των σχετικών οδηγιών -.

 

ΤρΔΕφ(Ακ) Πατρών 59/2019

Πρόσληψη στο δημόσιο με διαγωνισμό - Α.Σ.Ε.Π. - Προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου - Αναμόρφωση πίνακα διοριστέων - Κριτήριο εντοπιότητας - Ιδιότητα μόνιμου κατοίκου -.

 

ΕφΑθ 2201/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη προστηθέντων υπαλλήλων τράπεζας. Αντικειμενική ευθύνη τράπεζας. Ομόλογα. Perpetual bonds (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας). Υποχρέωση επαρκούς και αντικειμενικής ενημέρωσης. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Ηθική βλάβη. Χρηματική ικανοποίηση.

 

ΜονΔΕφΠειρ 563/2019

ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ - ΝΑΤ - Περικοπές στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΔΠρΑθ 5014/2019

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Ανακοπή για την ακύρωση προγράμματος πλειστηριασμού - Παραγραφή αξιώσεων ΟΤΑ -.

 

ΑΠ.Ολ 4/2019

Προστασία καταναλωτών - Σύμβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα (ελβετικό φράγκο)- Δίκαιο ΕΕ - Μη μεταφορά διατάξεως οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο - Εξαίρεση δηλωτικών όρων από τον έλεγχο της καταχρηστικότητας ΓΟΣ-.

 

ΜΠρΠατρών 363/2019

Έμμισθοι δικηγόροι - Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής - Καταβολή ελλιπούς αποζημίωσης - Καταχρηστική καταγγελία - Αξίωση αποζημίωσης δικηγόρου – Εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία - Μνημόνιο - Κατάργηση περιορισμών του δικαιώματος καταγγελίας - Δεδικασμένο -.

 

ΕιρΑμαρ 13/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Μη ευθύνη του εξ αριστερών ερχομένου οχήματος σε ισόπεδο κόμβο χωρίς σήμανση - Ηθική βλάβη -.

 

ΜΠρΑθ 685/2019

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου διδακτικού προσωπικού ΝΠΔΔ (ΤΕΙ) - Προϋποθέσεις αναγνώρισης συμβάσεων ως αορίστου χρόνου -.

 

ΠΠρΠειρ 1237/2019

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 46/2019

Έμμισθοι δικηγόροι ΟΤΑ - Επιδόματα (δώρα) εορτών – Τόκος -.

 

ΕιρΝαυπλίου 33/2019

Έμμισθοι δικηγόροι ΟΤΑ - Επιδόματα (δώρα) εορτών και αδείας - Έννοια περιουσίας - Δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων υποπαρ. Γ.1 άρθρου πρώτου Ν. 4093/12 - Παραγραφή - Τόκος -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 69/2019

Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας - Βοσκότοποι - Αγροί μονοετούς καλλιέργειας -.

 

ΕφΑθ 1255/2019

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανακοπή κατʼ άρθρο 92 ΠτΚ - Σύμβαση ασφάλισης ζωής - Ασπίς Πρόνοια - Ασφαλιστική εταιρία υπό ασφαλιστική εκκαθάριση - Εκπρόθεσμη αναγγελία απαιτήσεων - Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής -.

 

ΜονΕφΑθ 823/2019

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανακοπή κατʼ άρθρο 92 ΠτΚ - Σύμβαση ασφάλισης ζωής - Commercial Value - Ασφαλιστική εταιρία υπό ασφαλιστική εκκαθάριση - Εκπρόθεσμη αναγγελία απαιτήσεων - Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής -.

 

ΜονΕφΠειραιά 136/2019

Αδικοπραξία - Παράνομη ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος -Υπεξαίρεση - Αξιώσεις δικαιούχου - Συμψηφισμός -.

 

ΜΔΠρΑθ 3158/2019

Περικοπές συντάξεων - Αρμοδιότητα -.

 

ΜονΕφΠατρών 163/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Αγωγή ακύρωσης απόφαση ΓΣ αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης -.

 

ΕιρΑθ 456/2019

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΜΠρΑθ 201/2019

Προσφυγικές πολυκατοικίες - Κοινόχρηστες δαπάνες - Στοιχεία ορισμένου αγωγής-.

 

ΠΠρΠατρών 122/2019

Ανάκληση μη οριστικών αποφάσεων -.

 

ΜΠρΠειρ 969/2019

Κατάρτιση κανονισμού πολυκατοικίας από το δικαστήριο – Προϋποθέσεις - Πλειοψηφία που μπορεί να ζητήσει αυτό - Προδικασία σχετικής αγωγής - Περιεχόμενο αυτού του κανονισμού -.

 

ΕιρΑθ 271/2019

Οφειλή κοινόχρηστων δαπανών -.

 

ΜονΕφΠατρών 154/2019

Τεκμήριο τέκνου γεννημένου σε γάμο - Προσβολή ιδιότητας τέκνου ως γεννημένου σε γάμο - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

ΜονΕφΠατρών 153/2019

Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής - Σύμβαση στεγαστικού δανείου - Εγγυητής -.

 

ΜονΕφΠατρών 137/2019

Οικογενειακές διαφορές - Διεθνής δικαιοδοσία - Δικαίωμα επικοινωνίας απώτερων ανιόντων με ανήλικο τέκνο-.

 

ΜΠρΑθ 258/2019

Εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής - Ανακοπή - Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση – Δεδικασμένο -.

 

ΜονΕφΑθ 647/2019

Μειώσεις κύριας σύνταξης - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αστική ευθύνη δημοσίου -.

 

ΜΠρΑθ 512/2019

Συνταξιούχοι ΕΤΕ - Επικούρηση συνταξιούχων ΕΤΕ - Υποχρέωση ΕΤΕ να καλύπτει τα ελλείμματα του ΛΕΠΕΤΕ -.

 

ΜονΕφΠατρών 124/2019

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Ανακοπή εις χείρας τρίτου -.

 

ΜονΕφΠατρών 87/2019

Κτήση κυριότητας με καθολική διαδοχή - Διεκδικητική αγωγή -Χρησικτησία - Στοιχεία ορισμένου διεκδικητικής αγωγής - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Διαταγή πραγματογνωμοσύνης - Ειδικές και ιδιάζουσες γνώσεις - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

ΜΠρΑθ 1800/2019

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Έφεση αιτούντος - Πτωχευτική ικανότητα - Ιδιότητα μικρέμπορου -.

 

ΕιρΙλίου 34/2019

Διόρθωση κύριου ονόματος στη ληξιαρχική πράξη γέννησης θετού τέκνου -.

 

ΑΠ Τμ. Στ’ 318/2019

Πλαστότητα κοινοτικής άδειας - Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός της ΕΕ - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 32/2019

Πίστωση με αλληλόχρεο λογαριασμό - Διατάξεις περί δικαστικής δαπάνης - Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας -.

 

ΜΠΛαρ 3/2019

Διεθνής δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο δίκαιο – Επιτροπεία - Ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας -.

 

ΜονΕφΠατρών 114/2019

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Αγωγή διανομής - Πώληση διά πλειστηριασμού -.

 

ΜονΕφΑθ 664/2019

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας -.

 

ΕιρΑθ 148/2019

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Είσπραξη δημόσιων εσόδων - Διοικητική εκτέλεση - Νόμιμος τίτλος - Καθορισμός ποσού -.

 

ΑΕΔ 1/2019

Άρση αποφατικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Δημόσιο -.

 

ΜονΔΠρΑθ 1522/2019

Αναδρομικές μειώσεις κυρίων και επικουρικών συντάξεων –.

 

ΑΠ 122/2019

Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Ιατρική αμέλεια - Ευθύνη ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών - Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 470/2019

Προσφυγή ακύρωσης απόφασης απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής - Παραγραφή δικαιώματος κοινοποιήσεως φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος -.

 

ΜονΔΠρΑθ 506/2019

Αστική ευθύνη νπδδ - ΕΦΚΑ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης- Δικαστικοί λειτουργοί -.

 

ΜονΔΠρΑθ 502/2019

ΕΦΚΑ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης- Δικαστικοί λειτουργοί -.

 

ΠΠρΑθ 184/2019

Ακύρωση σύμβασης εγγύησης σύμφωνα με τα άρθρα 178-179 ΑΚ (λόγω κουφότητας και απειρίας) της εγγυήτριας - απαλλαγή εγγυητή από εγγυητική ευθύνη.

 

ΜΔΠρΑθ 241/2019

Προσωπικό ΔΕΗ - Μείωση εφάπαξ βοηθήματος – Ανώτατο όριο εφάπαξ - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. ζ΄παρ. 2 άρθρου 46 ν. 2084/1992 - Παραγραφή αξιώσεων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 391/2019

ΕΦΚΑ - Περικοπές στις συντάξεις -Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Παραβίαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ - Συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί, συνταξιούχοι του ΤΑΝ-ΤΕΑΔ του ΕΦΚΑ -.

 

ΜονΔΠρΑθ 347/2019

Περικοπές συντάξεων - ΕΦΚΑ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αντίθεση προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ - Συνταξιούχοι ΤΑΝ του ΕΦΚΑ -.

 

ΣτΕ 89/2019

Πρότυπη δίκη - Απαλλαγή για πέντε (5) έτη από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος σε περίπτωση έναρξης εργασιών σε διαφορετικό (μη συναφές) επάγγελμα -. 

 

ΜονΕφΚαλαμάτας 130/2018

Έφεση - Προστασία καταναλωτών - ΓΟΣ - Σύμβαση δανείου - Τράπεζες - Υπολογισμός τόκου με βάση έτος 360 ημερών - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Λόγοι έφεσης -.

 

ΤριμΠλημΘεσ 10082/2018

Βλαστοκύτταρα - Ιδιωτική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΙΤΟπΑ) - Προσωπικά Δεδομένα - Δωρεά -.

 

ΜΟΕΘεσ 350-351/2018

Ασελγείς πράξεις - Αποπλάνηση ανηλίκου -.

 

ΣτΕ 1923/2018

Έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Εφετείου για απόλυση Ειδικού Φρουρού συνεπεία πειθαρχικού αδικήματος -.

 

ΜΠρΘηβών 14/2019

Αγροτικοί κλήροι - Κτήση κυριότητας κατατετμημένου κληροτεμαχίου με χρησικτησία -.

 

ΤρΕφΠατρ 1/2019

Αρνητική αγωγή - Διατάραξη της κυριότητας - Αναγνωριστική αγωγή -.

 

ΜονΕφΠατρ 21/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Επικουρικό Κεφάλαιο - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Ανώτατο όριο – Αρχή αναλογικότητας - Σεβασμός προσωπικότητας - Αρχή ισότητας - Ποσοστό τόκου υπερημερίας -.

 

ΜΠρΑθ 11/2019

Αναπροσαρμογή δικηγορικής αμοιβής κατά το άρθρο 288 ΑΚ -.

 

ΕιρΑθ 1/2019

Διαφορές από οροφοκτησία – Αρμοδιότητα - Ποινική ρήτρα - Παραγραφή -.

 

ΤρΔΠρΑθ 20228/2018

Οικογενειακοί τάφοι - Δικαίωμα ταφής - Ανακομιδή οστών απουσία δικαιούχων - Αστική ευθύνη Δήμου -.

 

ΜΟΕΘεσ 350-351/2018

Ασελγείς πράξεις - Αποπλάνηση ανηλίκου -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 899/2018

Δανεισμός εργαζομένου - Μη καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού της δανειζόμενης επιχείρησης - Πρόστιμο -.

 

ΤρΔΠρΑθ 12875/2018

Αυτοκτονία ναρκομανούς κρατουμένου διά απαγχονισμού με αυτοσχέδιο βρόγχο - Αστική ευθύνη δημοσίου -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙ) 1939/2018

Δημόσιοι υπάλληλοι - Ανάκληση διορισμού λόγω χρήσης πλαστού πτυχίου - Χορήγηση σύνταξης - Αρχές της ασφάλειας δικαίου της σαφήνειας, της προβλεψιμότητας και της αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 1450/2018

Έφεση - Οικοδομική άδεια - Αναθεώρηση - Κατάτμηση ενιαίου γηπέδου - Δημιουργία δύο αυτοτελών γηπέδων - Ρυθμίσεις Ζ.Ο.Ε. για δυναμικότητα ξενοδοχειακών μονάδων -.

 

ΕλΣ.Ολ 1395/2018

Αίτηση αναίρεσης - Κανονισμός πολεμικής σύνταξης - Διατάξεις περί αμάχου πληθυσμού - Ερμηνεία και εφαρμογή άρθρου 114 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων -.

 

ΤρΔΠρΑθ 9888/2018

Θάνατος πυροσβέστη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς - Μη στοιχειοθέτηση αστικής ευθύνης δημοσίου -.

 

ΜΔΠρΑθ 19619/2018

Ασφαλιστική αποζημίωση. Generali hellas. Πορεία Γρηγορόπουλου.

 

ΤρΔΠρΑθ 16017/2018

Σήμα φήμης - κίνδυνος σύγχυσης καταναλωτικού κοινού.

 

ΜΔΠρΑθ 8040/2018

Πρόστιμο για παραπλάνηση καταναλωτικού κοινού- Πιστωτική Κάρτα.

 

ΜΔΠρΑθ 4729/2018

Απορριφθείς από μεταπτυχιακό. Ηθική βλάβη.

 

ΤρΔΠρΑθ 3634/2018

Ασθενής από πνευμονιόκοκκο. Ιατρικό σφάλμα. Δέσμευση από αθωωτική απόφαση.

 

ΜΔΠρΑθ 20884/2018

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε πράξη επιβολής ΦΠΑ.

 

ΤρΔΠρΑθ 4818/2018

Προσβολή προσωπικότητας. Απόφαση πειθαρχικού αποκαθιστά πλήρως. Υποβιβασμός. Δεδικασμένο ΣτΕ. Προπαρασκευαστική.

 

ΤρΔΠρΑθ 1416/2018

Βεβαίωση επελθούσας αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης.

 

ΤρΔΠρΑθ 776/2018

Ηθική βλάβη. MARFIN. Επίθεση με ενεργοποιημένους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (βόμβες μολότοφ).

 

ΤρΔΠρΑθ 12875/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου. Θάνατος οφειλόμενος σε αυτοκτονία δια απαγχονισμού με αυτοσχέδιο βρόγχο. Δεν υφίσταται πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των παραλείψεων των αστυνομικών οργάνων και του ζημιογόνου για τους ενάγοντες αποτελέσματος και δεν θεμελιώνεται ευθύνη του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωσή τους.

 

ΜΔΠρΑθ 6751/2018

Πρόστιμο ανυποταξίας. Δεν συνιστά «ποινική κύρωση».

 

ΜΔΠρΑθ 3399/2018

Ανακοπή για τη μεταρρύθμιση πίνακα κατάταξης - Έξοδα εκτέλεσης - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων -.

 

ΔΠρ(Αναστ)Αθ 196/2018

Αναστολή. Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας.

 

ΠΠρΑθ 2588/2018

Συκοφαντική δυσφήμιση διά του τύπου - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣτΕ 2814/2018

Αίτηση ακύρωσης κατά της απόρριψης της Δ.Ο.Υ να διαγράψει από το μητρώο της εταίρο ΕΠΕ, παρόλο που είχε εκδοθεί προς τούτο δικαστική απόφαση. Η διαφορά, η οποία γεννάται από την προσβολή, εκ μέρους του αιτούντος, της αρνητικής απάντησης της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ επί του αιτήματος διαγραφής του ως εταίρου από το μητρωό της, είναι ακυρωτική, καθόσον η εν λόγω άρνηση δεν συνάπτεται στενώς και αναγκαίως με σχετική ατομική φορολογική υποχρέωση. Δεν απαιτείται δε νωρίτερα άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

 

ΜΠρΘεσ 16158/2018

Βραχυχρόνιες μισθώσεις - Airbnb -.

 

ΕιρΜυτιλ 136/2018

Πρόσφυγας - Ταυτότητα φύλου – Όνομα - Αλλαγή φύλου - Αλλαγή ονόματος -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙ) 2076/2018

Εφεση - Θάνατος – Ανθρωποκτονία μητέρας από ανήλικο τέκνο - Κανονισμός σύνταξης από το Δημόσιο ανηλίκου τέκνου – Δικαίωμα περιουσίας - Προστασία παιδικής ηλικίας και αξίας του παιδιού - Τεκμήριο αθωότητας -.

 

ΜΔΠρΑθ 17563/2018

Περικοπές στις συντάξεις - ΕΦΚΑ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης- Συνταξιούχοι ΤΑΠ ΟΤΕ -.

 

ΜΔΠρΑθ 7242/2018

Εισφορά αλληλεγγύης - Μέτοχοι αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα - Απαλλαγή - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΜΠρΑθ 14251/2018

Ανακοπή ΚΕΔΕ - Νέα τακτική διαδικασία - Κήρυξη αναρμοδιότητας - Παραπομπή -.

 

ΕφΔωδεκανήσου 201/2018

Εργατικό ατύχημα - ΔΕΗ ΑΕ - Διάδοχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – Πρόστηση – Τραυματισμός οφειλόμενος σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα - Έλλειψη κράνους – Απόρριψη συνυπαιτιότητας εργαζομένου -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2024/2018

Διοικητικές συμβάσεις - Απαιτήσεις αναδόχου κατά του Δημοσίου - Ένδικο βοήθημα -.

 

ΕιρΑθ 1692/2018

Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων - Απαγόρευση της επεξεργασίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων - Αγωγή αποζημίωσης από οφειλέτιδα κατά τηλεπικοινωνιακής εταιρείας και εταιρείας ενημέρωσης οφειλετών -.

 

ΜΠρΑθ 2478/2018

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συγκλίνουσα αμέλεια - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2615/2018

Συμφωνία των Πρεσπών - Αίτηση ακύρωσης - Απαράδεκτο - Κυβερνητικές πράξεις -.

 

ΕιρΑθ 857/2018

Διαδικασία περιουσιακών διαφορών - Ανακοπή ενώπιον Ειρηνοδικείου -.

Ακύρωση διαταγής πληρωμής. Παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του Ν.128/1975. Ορισμένο λόγου ανακοπής χωρίς την αναγκαιότητα αμφισβήτησης και προσδιορισμού από τον οφειλέτη συγκεκριμένου επιμέρους ποσού της επιδικασθείσας απαίτησης.

 

Γνδτ ΑΠΔ 3/2018

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τη διατήρηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2016-2017 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».

 

ΜονΔΠρΑθ 21485/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου - Μειώσεις εφάπαξ βοηθήματος - Συνταξιούχοι ΔΕΗ -.

 

ΜονΔΠρΑθ 21115/2018

Συνταξιούχοι τραπεζικοί υπάλληλοι - ΤΑΥΤΕΚΩ - Μείωση εφάπαξ βοηθήματος – Συνταγματικότητα ρύθμισης-.

 

ΣτΕ 2688/2018

Περιορισμοί στην ιδιοκτησία - Προστασία περιβάλλοντος - Αποζημίωση - Εκτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Πατρών 105/2018

Απόφαση Συμβουλίου Μεταθέσεων διευθύνσεως Αστυνομίας - Αίτηση ακυρώσεως - Έλλειψη ειδικής αιτιολόγησης -.

 

ΤρΔΠρΑθ 19639/2018

Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΕ – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Αρτοποιοί -.

 

ΜονΔΠρΑθ 19619/2018

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων – Πλημμελής αστυνόμευση -.

 

ΤρΔΠρΑθ 13717/2018

Αγωγή-προσφυγή - Έλλειψη ομοδικίας - Έλλειψη δικαστικής πληρεξουσιότητας – Απαράδεκτο -.

 

ΣτΕ 2156/2018

Έγκριση ανώτατης τιμής αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία ασθενών ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας -.

 

ΕιρΒόλου 927/2018

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ορισμός μηδενικών καταβολών -.

 

ΜΠρΚέρκυρας 1345/2018

Μεσιτεία - Μεσιτική αμοιβή - Μεταβίβαση αυθαίρετου κτίσματος - Προϋποθέσεις μεσιτικής αμοιβής -.

 

ΜΠρΚω 664/2018

Διαζύγιο με στοιχεία αλλοδαπότητας - Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων - Εφαρμοστέο δίκαιο -.

 

ΑΕΔ 2/2018

Κατάργηση πρόσθετης αμοιβής προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων -.

ΕιρΟλυμπίων 58/2018

Πώληση κινητού πράγματος - Υπερημερία αγοραστή - Δικαιώματα του πωλητή -.

 

ΕλΣ Πρξ ΤμΙ 51/2018

Έμμισθοι δικηγόροι ΟΤΑ - Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια -.

 

ΕιρΦλώρινας 44/2018

Ερημοδικία στην εκούσια δικαιοδοσία – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ένσταση ανειλικρινούς δηλώσεως - Μηδενικές καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση -.

 

ΜΠρΠειρ 42/2019

Προστασία καταναλωτών - Ακυρότητα ΓΟΣ - Υπολογισμός επιτοκίου σε έτος 360 ημερών - Ανακοπή -.

 

ΜΠΑθ 6535/2018

Ελληνικό Κτηματολόγιο - Έμμισθοι δικηγόροι - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 899/2018

Έφεση κατά βουλεύματος - Απάτη από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια -.

 

ΣτΕ 2457/2018

Υποχρέωση δικηγόρων αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα.

 

ΕφΑθ 5887/2018

Μεταθανάτια γονιμοποίηση - Χρήση κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού θανόντος συζύγου - Έλλειψη συμβολαιογραφικού τύπου - Αναζήτηση αληθινής βούλησης θανόντος συζύγου στη μεταθανάτια γονιμοποίηση -.

 

ΣτΕ 2626/2018

Δίκη πιλότος - Κατάργηση επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας - Δημόσιοι υπάλληλοι - Στρατιωτικοί - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. 1 υποπαρ. Γ.1 παρ. Γ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 -.

 

ΜΔΠρΑθ 20969/2018

Αναδρομική μείωση συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 6 ν. 4051/2012 και περ. 1 υποπαρ. ΙΑ.5 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 - Παραγραφή -.

 

ΜΠρΘεσ 17629/2018

Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής - Συμβασιούχοι Δήμου - Μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου - Χαρακτηρισμός συμβάσεων εργασίας -.

 

ΣτΕ 2234/2018

Χρονική αρμοδιότητα Υπουργού για υπογραφή υπουργικής πράξης - Κοινή υπουργική απόφαση -.

 

ΜΠρΑθ 2048/2018

Εργατικές διαφορές - Συνταξιούχοι Εθνικής Τράπεζας - Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας (Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.) - Αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής μηνιαίων επικουρικών παροχών - Ενεργητική νομιμοποίηση - Παθητική νομιμοποίηση - Συμβατική ευθύνη - Παραβίαση διαμορφωθείσας επιχειρησιακής συνήθειας -.

 

ΤρΕφΠατρ 215/2018

Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας - ΝΠΔΔ – Τόκος υπερημερίας - Ρύθμιση επιτοκίου -.

 

ΜονΕφΠατρ 411/2018

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - Αναγκαστική σχέση εργασίας - Υπερημερία εργοδότη - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΣτΕ 2519/2018

Δικηγορικοί Σύλλογοι - Περιορισμοί στην επανεκλογή Προέδρου – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 8255/2018

Μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με το νέο νόμο, εκ νέου ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκων (προπηνιακής ηλικίας) τέκνων στη σύζυγο, η οποία μετεγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καβάλα, ενώ ο τόπος διαμονής του πατέρα είναι η Αθήνα.

 

ΕιρΑθ 3903/2018

Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου - Αναδιάρθρωση χρέους - Ονομαστική μείωση μέσω ανταλλαγής τίτλων ελληνικού δημοσίου με νέους τίτλους μικρότερης ονομαστικής αξίας - Private sector involvement (PSI) - Ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης τράπεζας - Ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας των εναγόντων - Ενδοσυμβατική ευθύνη τράπεζας - Αποζημίωση -.

 

ΕιρΑθ 946/2018

Εργατικές διαφορές - Προσωπικό Υπουργείου Δικαιοσύνης - Κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας - Αντισυνταγματικότητα περικοπών αποδοχών - Παραγραφή αξιώσεων των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δημοσίων υπαλλήλων -.

 

ΤρΔΕφ 4359/2018

Λαθρεμπορία - Εκτελωνισμός αυτοκινήτων - Καταβολή μειωμένων φορολογικών επιβαρύνσεων - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. - Ακύρωση πράξεως Προϊσταμένου Τελωνείου -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3883/2018

Προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή κατά οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος - Παραγραφή - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΔΠρΑθ 13021/2018

Μνημόνιο - Διαδοχικές περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης και αντίθεση με το Πρώτο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - ΕΦΚΑ - Αστική ευθύνη ΝΠΔΔ -.

 

ΜΔΠρΑθ 13083/2018

Μνημόνιο - Διαδοχικές μειώσεις συντάξεων - Δέσμες μέτρων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης και αντίθεση με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - Αποζημιωτική ευθύνη ΕΦΚΑ -.

 

ΣτΕ 1734/2018

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης οίνου - Ειδικό καθεστώς μικρών οινοπαραγωγών -.

 

ΜονΔΠρΑθ 13016/2018

Μνημόνιο - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - ΕΦΚΑ - Υποχρέωση αποζημίωσης -.

 

ΜΔΠρΤρίπολης 516/2018

Διοικητική εκτέλεση - Απαιτήσεις ΟΑΕΕ από εισφορές - Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακής βεβαίωσης -.

 

ΕιρΑθ 1343/2018

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - Ανακοπή - Έννομο συμφέρον - Ενεργητική νομιμοποίηση -.

 

ΜΠρΑθ 152/2018

Αναγκαστική εκτέλεση -.

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Αθ 1516/2018

Συνταξιούχος του ΙΚΑ. Εγγραφή στον ΕΦΚΑ ως μέλος ομόρρυθμης εταιρείας. Επιβολή αναδρομικών και τρεχουσών εισφορών. Δεκτή η αίτηση αναστολής.

 

ΕφΠατρ 442/2018

Έμμισθοι δικηγόροι - Παρακρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 2677/2018

Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Δημοσίου -.

 

ΔΠρ (Αναστ) Αθ 1482/2018

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης - Αναστολή εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης – ΤΣΜΕΔΕ -.

 

ΜΠρΑθ 12367/2018

Εγγυητική επιστολή τράπεζας - Δανειστής με εκτελεστό τίτλο - Βεβαιωμένη ύπαρξη χρέους -.

 

ΔΕφΠατρ 587/2018

Δημόσια έργα - Καθυστέρηση πληρωμής εγκριθέντος λογαριασμού - Έναρξη τοκοφορίας λογαριασμού - Επιτόκιο -.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ --- Ε Δ Π Π Ι 3/2018

Πνευματική ιδιοκτησία - Οργανισμός Συλλογικής Προστασίας - Κινηματογραφικές ταινίες - Χρήστες διαδικτύου - Διακοπή πρόσβασης -. 

 

ΑΠΔ 64/2018

Αναφορά για κρυφή κάμερα στον χώρο διαβούλευσης των κρατούμενων με τους δικηγόρους στην ΓΑΔΑ.

 

ΜονΔΠρΑθ 19350/2018

Περικοπές στις κύριες κι επικουρικές συντάξεις - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αναδρομική ισχύς -.

 

ΓνδτΕισΕφΘεσ 1/2018

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές. Δημοσίευση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών κατηγορουμένων.

 

ΣτΕ 1728/2018

Αρχή ne bis in idem - Λαθρεμπορία καυσίμων - Πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας - «Ποινικές» διαδικασίες από διοικητικά όργανα - Κριτήρια -.

 

ΕλΣ.Ολ 1388/2018

Δίκη-πιλότος - Παρέμβαση - Συνταξιούχοι Δημοσίου - Περικοπές συντάξεων άνω των 2500 ευρώ - Συνταγματικότητα καταργήσεως 13ης και 14ης συντάξεως -.

 

ΕιρΚρωπίας 162/2018

Στοιχεία ορισμένου αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής - Περιγραφή ακινήτου - Μη αναγκαίο ενσωμάτωσης τοπογραφικού διαγράμματος -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3678/2018

Σύνταξη λόγω απόλυτης αναπηρίας - Υγειονομικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Υποχρέωση προσήκουσας και πλήρους αιτιολογίας - Προδικαστικές αποφάσεις - Αοριστία λόγων έφεσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 192/2018

Βίαιη διακοπή της δίκης - Σιωπηρή δήλωση επανάληψης - Διεκδικητική ακινήτου αγωγή - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Κοινωνία - Ένσταση παραγραφής - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Ένορκη βεβαίωση ενώπιον προξένου -.

 

ΜονΔΠρΑθ 14318/2018

Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Συνταξιούχος ΕΤΑΑ-ΤΑΝ - Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων -.

 

ΜΠρΧαλκιδ 223/2018

Πνευματική ιδιοκτησία - Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης -Παρουσίαση έργων με τηλεοράσεις και ραδιόφωνα σε δωμάτια ξενοδοχείου -.

 

ΕιρΘεσ 246/2018

Αρχή κοινωνικού κράτους δικαίου - Κοινωνικά δικαιώματα - Περικοπές επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Προστασία περιουσίας - Αντιμετώπιση οικονομικής κρίσης - Παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου -.

 

ΜΔΠρΑθ 3429/2018

Περικοπές συντάξεων γήρατος - Αντίθεση προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΦΚΑ -.

 

ΠΡΚΤ (ΤΡΙΜΕΠΙΤΡ) ΝΣΚ 1825/2018

 

ΜονΔΕφΠατρών 602/2018

Ανάκτηση οικονομικής ενίσχυσης - Βιολογική Κτηνοτροφία - Κτηνοτροφική μονάδα - Πιστοποίηση - Τεκμήριο αθωότητας - Αρχή ne bis in idem -.

 

ΑΠΔ 57/2018

Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της.

 

ΕλΣ.Ολ 1277/2018

Πρότυπη δίκη. Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου § 2 & 3 του ν. 4111/2013.

 

ΕλΣ.Ολ 32/2018

Πρότυπη Δίκη επί "Εφέσεως" για επιβολή Ε.Α.Σ σε στρατιωτικούς συνταξιούχους. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις περί επιβολής και αύξησης της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ) σε βάρος συνταξιούχων του Δημοσίου.

 

ΜΠρΑθ 825/2018

Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης - Εκτέλεση βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Αντιρρήσεις προς ακύρωση υλοποίησης ασφαλιστικών μέτρων - Ερημοδικία εναγόμενου - Έκδοση οριστικής απόφασης επί κύριας αγωγής διατροφής -.

 

ΜΠρΑθ 841/2018

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή - Σώρευση ανακοπών - Δανειακή μίσθωση - Έγγραφη απόδειξη περί καταγγελίας σύμβασης και κλεισίματος λογαριασμού - Εκκαθαρισμένη και βέβαιη απαίτηση - Διαδικαστικό απαράδεκτο -.

 

ΜΠρΑθ 246/2018

Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης - Επιταγή προς εκτέλεση - Καταγγελία χρηματοδοτικής μίσθωσης - Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών - Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) - Καταχρηστική καταγγελία.-.

 

ΜΠρΑθ 907/2018

Επίδοση διαταγής πληρωμής - Προθεσμία -.

 

ΜονΕφΠατρών 387/2018

Εμπορική μίσθωση - Αποζημίωση για φθορές το μίσθιο - Καταγγελία - Μεταβολές στο μίσθιο - Παραγραφή - Ποινική ρήτρα -.

 

ΜΔΠρΑθ 10601/2018

Αντισυνταγματικότητα μειώσεων συντάξεων - ΕΦΚΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών) - Αποζημιωτική ευθύνη ΕΦΚΑ -.

 

ΜΔΠρΑθ 9117/2018

Αντισυνταγματικότητα μειώσεων συντάξεων - ΕΦΚΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών) - Αποζημιωτική ευθύνη ΕΦΚΑ -.

 

ΜΠρΑθ 246/2018

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης - Ασφαλιστική εκκαθάριση - Αγωγές ασφαλιστικού εκκαθαριστή -.

 

ΜΔΠρΘεσ 3037/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου – Ι.Κ.Α. (και ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) και Ε.Τ.Ε.Α. (και ήδη Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Περικοπές στην κύρια και επικουρική σύνταξη γήρατος - Τοπική αρμοδιότητα Δικαστηρίου σε διαφορές από περικοπές συντάξεων - Προϋποθέσεις παραδεκτού για άσκηση δεύτερης αγωγής - Άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5, 25 παρ. 1 και 4 και 106 παρ. 1 Συντάγματος - Άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 892/2018

Εργατικές διαφορές - Κατάργηση επιδομάτων των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα - Αρχή της αναλογικότητας - Προστασία της περιουσίας - Αρχή ισότητας στα δημόσια βάρη - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων υποπαρ. Γ.1 άρθρου πρώτου Ν. 4093/2012 -.

 

ΕιρΛαρίσης 232/2018

Σύμβαση εργασίας - Δημόσιοι υπάλληλοι - Δημόσιο - Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - Δημοτική Πινακοθήκη - Επίδομα αδείας - Δώρα εορτών - Μνημόνιο - Αντισυνταγματικότητα κατάργησης επιδομάτων εορτών και αδείας - Δημόσιο συμφέρον - Σύνταγμα - Δίκαιο ευρωπαϊκό - Κοινωνική ειρήνη -Ανθρώπινη αξιοπρέπεια - Αρχή ισότητας - Αρχή αναλογικότητας - Περιουσιακά δικαιώματα - Δικαίωμα εργασίας -.

 

ΕιρΛαρίσης 230/2018

Σύμβαση εργασίας - Δημόσιοι υπάλληλοι - Δημόσιο - Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - Περιφέρεια - Επίδομα αδείας - Δώρα εορτών - Μνημόνιο - Αντισυνταγματικότητα κατάργησης επιδομάτων εορτών και αδείας - Δημόσιο συμφέρον - Σύνταγμα - Δίκαιο ευρωπαϊκό - Κοινωνική ειρήνη - Ανθρώπινη αξιοπρέπεια – Αρχή ισότητας – Αρχή αναλογικότητας - Περιουσιακά δικαιώματα - Δικαίωμα εργασίας -.

 

Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο) 1/2018

Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης περί μείωσης των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών (Αντίθετη μειοψηφία).

 

ΜΠρΑθ 8358/2018

Δημόσια κτήματα - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής - Λειτουργική αρμοδιότητα -.

 

ΤρΠλημΧαλκίδας 663/2018

Ζωοκλοπή - Μελισσοκυψέλες -.

 

ΜονΕφΠατρών 400/2018

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίων κτημάτων - Ένδικα μέσα - Δικαιοδοσία - Δεδικασμένο - Προϋποθέσεις εκδόσεως πρωτοκόλλου αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση -.

 

ΕιρΘηβών 157/2018

Νέα Οδός Α.Ε. - Αυτοκινητικό ατύχημα - Αδικοπραξία - Παράλειψη - Κλειστή οδός - Αγέλη αδέσποτων σκύλων στο οδόστρωμα -.

 

ΠΠρΘηβών 10/2018

Οριστική απόφαση - Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων - Απαράδεκτο συζήτησης - Απαράδεκτο κλήσης -.

 

ΜΠρΑθ 3129/2018

Διαταγή διενέργειας πραγματογνωμοσύνης - Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη - Δικαίωμα επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα -.

 

ΠΠρΑθ 693/2018

Παρένθετη μητρότητα. Αιτούσα κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παρισίου).

 

ΜΠλημΑθ 5203/2018

Συκοφαντική δυσφήμηση – Πολιτική αγωγή -.

 

ΜΔΠρΑθ 12852/2018

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τ.Ε.Ι. - Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων -.

 

ΣτΕ.Ολ 1336/2018

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Αίτηση ακύρωσης -Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου - Είσπραξη τελών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ ΟΤΑ -.

 

ΜΠρΑθ 3697/2018

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Αναστολή - Ανώνυμη εταιρία - Συμβάσεις με μέλη ΔΣ κ.λπ. - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών -.

 

ΜΠρΑθ 10162/2018

Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Προσύμφωνο αγοράς ακινήτου - Τύπος - Αρραβώνας - Συμψηφισμός απαιτήσεων -.

 

ΠΠρΑθ 132/2018

Πτωχευτικό δίκαιο - Διαδικασία εξυγίανσης - Αρμοδιότητα - Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης -.

 

ΑΠ (Συμβ) 1450/2018

Έκδοση - Υπήκοος Λευκορωσίας - Εφαρμοστέο δίκαιο - Απάτη - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Γνωμοδότηση κατά της έκδοσης - Άρση προσωρινής κράτησης -.

 

ΑΠ (Συμβ) 1224/2018

Δικαιώματα κατηγορουμένου - Μετάφραση των εγγράφων της διαδικασίας - Αλλοδαπός εκζητούμενος - Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους -.

 

ΜΠρΘηβών 264/2018

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας - Αιτιώδης αναγνώριση χρέους - Αγωγή εκ συμβάσεως πωλήσεως - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΣτΕ.Ολ 1339/2018

Δημοτικά τέλη - δημοτικοί φόροι. Προϋποθέσεις επιβολής τους στη Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε..

 

 

ΜΠρΠατρών 410/2018

Εκούσια δικαιοδοσία - Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας -.

 

ΠΠρΠατρών 524/2018

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τροποποιητική σύμβαση στεγαστικού δανείου - Δίκαιο ΕΕ - Προστασία καταναλωτή - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Καταχρηστικότητα - Υποχρέωση διαφάνειας - Ερμηνεία των σχετικών διατάξεων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΠΠρΠατρών 398/2018

Εκούσια δικαιοδοσία - Άδεια για παρένθετη μητρότητα - Προϋποθέσεις - Ανώτατο όριο ηλικίας -.

 

ΠΠρΠατρών 301/2018

Αγροτικοί συνεταιρισμοί - Συμφωνία εξυγιάνσεως - Προϋποθέσεις - Επικύρωση -.

 

ΜΠρΑθ 9134/2018

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Καθολικότητα των χρεών του οφειλέτη – Δεκτή έφεση -.

 

ΑΠ 691/2018

Συνεκδίκαση περισσότερων δικών - Αμοιβή δικηγόρου - Αμοιβή επί ενδίκου μέσου - Αναίρεση για μη εκτίμηση αποδεικτικού μέσου - Ισχυρισμός περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -.

 

ΤρΕφΠατρών 170/2018

Κτήση κυριότητας ακινήτου στα νησιά του Ιονίου - Αδέσποτα ακίνητα -.

 

ΜΠρΑγρινίου 277/2018

Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής - Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης - Πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ανακοπής ή της έφεσης - Αδικοπραξία - Προσβολή της προσωπικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -Προσδιορισμός εύλογου ποσού.

 

ΠΠρΑθ 1446/2018

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΠΠρΑθ 820/2018

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -.

 

ΑΑΔΕ - ΔΕΔ (Θεσ) 594/2018

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας - Ενδικοφανής προσφυγή κατά αρνητικής απάντησης αρμοδίας Δ.Ο.Υ. δεκτή - Διαφορετική φορολογική κατοικία συζύγων - Έλληνας γιατρός, απασχολούμενος στην αλλοδαπή -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2811/2018

Αποζημίωση για βαριά σωματική βλάβη σε γήπεδο -.

 

ΕιρΑθ 1251/2018

Εσφαλμένη αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 172/2018

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997). Τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπούς απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς (ν. 3471/2006). Αποζημίωση ποσού 3.000,00 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

ΜΠρΠατρών 526/2018

Δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με ανήλικο εγγόνι -.

 

ΜονΕφΠατρών 306/2018

Εργατικό ατύχημα - Αρμοδιότητα - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών - Χρηματική ικανοποίηση - Οικοδομικές εργασίες - Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας - Ευθύνη εργολάβου τμήματος έργου -.

 

ΠΠρΑθ 968/2018

Ερμηνεία όρων ασφαλιστικής σύμβασης ζωής -.

 

ΤρΕφΘεσ 1663/2018

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Προυποθέσεις εφαρμογής ΑΚ 388 και 288 -.

 

ΜονΔΠρΑθ 1072/2018

Κοινωνική ασφάλιση. ΕΦΚΑ. ΙΚΑ. ΣΕΠΕ. ΠΕΚΑ/Πράξη Επιβολής Προστίμου. Αδήλωτη Εργασία. Έλεγχος. Αναστολή εκτέλεσης της Π.Ε.Π. Αμεση είσπραξη. Ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντα. Στάθμιση βλάβης με δημόσιο συμφέρον. Δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Αρθρο 202 § 3 ΚΔΔ/μίας. Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της Π.Ε.Π.

 

ΜονΕφΠατρών 279/2018

Αοριστία αγωγής - Παράνομη βλάβη της υγείας ή του σώματος -Αγωγή για επιδίκαση δαπάνης μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης – Αντέφεση -.


ΜΠρΑθ 4977/2018

Απορρίπτεται ως μη νόμιμη η αίτηση ανάκλησης (της μητέρας) απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που χορήγησε την επιμέλεια στον πατέρα, υποχρέωσε την μητέρα σε καταβολή διατροφής για τα τέκνα της και διέταξε την μετοίκηση της (της μητέρας) από την οικογενειακή στέγη.

 

ΠΠρΑθ 465/2018

Αίτηση παρένθετης μητρότητας. Δέχεται την αίτηση. Αιτούσα και σύζυγος αυτής Βρετανοί.

 

ΜΠρΖακύνθου 152/2018

Προσβολή δικαιωμάτων επί σήματος – Αρμοδιότητα -.

 

ΜΠρΜεσολογγίου 75/2018

Αντικειμενική σώρευση αγωγών - Διεκδικητική αγωγή - Αγωγή απόδοσης ωφελημάτων - Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας μεταβιβασθείσας δικαιοπραξίας - Αγωγή αδικοπραξίας -.

 

ΜονΔΠρΘεσ 4988/2018

Δεκτή προσφυγή κατά απορριπτικής αποφάσεως ΤΔΕ ΙΚΑ επί ενστάσεως κατά ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ για παράβαση ουσιώδους τύπου (έλλειψη ακροάσεως).

 

ΑΠ.Ολ 10/2018

Προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης - Ν. 4335/2015 -.

 

ΤρΕφΠατρών 131/2018

Άρνηση σύμπραξης σε τροποποίηση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας - Αναγκαστική εκτέλεση - Αυτοπρόσωπη επιχείρηση πράξης - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης -.

 

ΜΠρ (Ασφ. Μ.) Αθ 3424/2018

Επιμέλεια και διατροφή τέκνων - Επικοινωνία γονέα με ανήλικο τέκνο - Ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 3888/2018

Επιμέλεια ανηλίκου - Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα - Ασφαλιστικά μέτρα - Άρση διαφωνίας των γονέων -.

 

ΕιρΙλίου 25/2018

Σύμβαση πώλησης ακινήτου με νομικά ελαττώματα (οφειλές ΕΥΔΑΠ) -.

 

ΠΠρΑθ 1941/2018

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Άρνηση προβολής προεκλογικού οπτικοακουστικού μηνύματος - Αοριστία αγωγής -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 112/2018

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Λιμενικοί υπάλληλοι - Μερική ανάκληση βουλεύματος - Μερική δέσμευση λογαριασμών -.

 

ΜΠρΘηβών 195/2018

Τροποποίηση κανονισμού θρησκευτικού νομικού προσώπου.

 

ΜονΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 166/2018

Μη καταβολή συμφωνηθέντων στον πνευματικό δημιουργό -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 438/2018

Έφεση κατά βουλεύματος - Πλαστογραφία μετά χρήσεως - Ιδιόγραφη διαθήκη - Απάτη ενώπιον Δικαστηρίου - Ηθική αυτουργία - Άμεση συνέργεια - Ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 3214/2018

Ασφαλιστικά μέτρα – Σύμβαση για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού - Συντηρητική κατάσχεση -.

 

ΜΠρΑθ 5652/2018

Επιμέλεια - Χρονική κατανομή - Διατροφή ανηλίκων -.

 

ΕιρΝαυπάκτου 74/2018

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Σύζυγοι - Μηνιαίες καταβολές για 48 μήνες - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση - Μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας -.

 

ΔΠρ (Πρ) Αθ 814/2018

Μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου κατ’ άρθρο 46 παρ. 5 και 6 του ν. 4174/2013 - Ακύρωση απόφασης -.

 

ΜΔΠρΠατρών 824/2018

Κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένος χωρίς άδεια - Πράξη επιβολής προστίμου - Δέσμευση από απόφαση ποινικού δικαστηρίου -.

 

ΜΠρΠειρ 478/2018

Ένσταση εικονικότητας σύμβασης -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 266/2018

Δημόσια έργα - Οριστική έκπτωση αναδόχου - Συνέπειες - Ενδικοφανής διοικητική επίλυση διαφορών - Προσφυγή -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 265/2018

Δημόσια έργα - Ενδικοφανής διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών - Προσφυγή - Παθητική νομιμοποίηση - Αίτηση θεραπείας - Υποχρέωση ενημέρωσης του αναδόχου -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 75/2018

Άρση απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων - Λιμενικοί υπάλληλοι -.

 

ΠΠρΑθ 1227/2018

Διακοπή κι επανάληψη δίκης - Ιατρική αμέλεια - Αδικοπρακτική ευθύνη ιατρού - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ολική υστερεκτομή – Ιστολογική εξέταση - Πρόστηση - Ευθύνη διατηρούντος κλινική -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ. Συμβ.) Πατρών 28/2018

Αίτηση ακύρωσης - Αναστολή εκτέλεσης πράξεων - Υπηρεσίες σίτισης Νοσοκομείου (ΝΠΔΔ) -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 2536/2018

Δάνεια με ρήτρα αξίας συναλλάγματος – Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Παραβίαση από την Τράπεζα της παρ. Β’, αριθμ. 2, περίπτωση x και xi της ΠΔΤΕ 2501/2002 -.

 

ΕφΑθ 1499/2018

Λόγοι έφεσης - Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανάκληση απαλλοτρίωσης - Αμοιβή δικηγόρου -.

 

ΜΠρΚατερίνης 45/2018

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Ακυρώνει απαίτηση από αγροτικό δάνειο λόγω εξόφλησης του διπλασίου των ληφθέντων κεφαλαίων βάσει άρθρ. 39 Ν. 3259/2004. Δεκτός λόγος ανακοπής για συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων με άλλη νόμιμη απαίτηση. Πότε ο λογαριασμός δεν είναι αλληλόχρεος αλλά απλός δοσοληπτικός.

 

ΑΠΔ 34/2018

Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από τον εργοδότη.

 

ΤρΕφΠατρών 81/2018

Ιόνιος Αστικός Κώδικας - Κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου -Νομή ακινήτου - Αποδοχή περισσότερων κληρονόμων - Κτήση κυριότητας ακινήτου - Χρησικτησία -.

 

ΜονΕφΠατρών 169/2018

Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση - Άσκηση με τη προσθήκη των προτάσεων - Ανώτερη βία -.

 

ΠΠρΑθ 299/2018

Παρένθετη μητρότητα. Χορήγηση δικαστικής άδειας. Οικογενειακό Διεθνές Δίκαιο.

 

ΣτΕ 561/2018

Προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως διορθώσεως - ερμηνείας αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας -.

 

ΜΠρΑθ 537/2018

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής στην Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. - Ασφαλιστική εκκαθάριση - Εκπρόθεσμη ανακοπή κατά κατάστασης δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής - Αναγνώριση ανακόπτοντα ως δικαιούχου ποσού καταβληθέντων ασφαλίστρων - Αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ασφαλισμένου στην εγγυημένη ελάχιστη αξία λήξης - Αρχή καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών -.

 

ΔΕφ (Ακ) Θεσ 117/2018

Για τον διαχωρισμό ενιαίου διαμερίσματος πολυκατοικίας σε δύο μερικότερα, δεν αρκεί η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλ' απαιτείται άδεια δόμησης.

 

ΣτΕ 487/2018

Δικαίωμα ιδιοκτησίας - Περιορισμοί - Δημιουργία Ζ.Ο.Ε. - Αγωγή αποζημίωσης - Παραπομπή σε Ολομέλεια-.

 

ΜΠρΘεσ 4281/2018

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Συνοδός χρηματοποστολών -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 250/2018

Απόρρητο επικοινωνίας. Ενδοοικογενειακή απειλή.

 

ΣτΕ.Ολ 704/2018

Ηλεκτρονικό τσιγάρο - Περιορισμοί στη διαφήμιση, πώληση και χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου - Δίκαιο ΕΕ – Απαράδεκτη αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ.Ολ 686/2018

Πανελλαδικές εξετάσεις - Ιατρικές Σχολές - Μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας - Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών σε σχολές της προτίμησής τους - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 660/2018

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων ΥΑ 143575/Δ2/7.9.2016 - Ακύρωση ΥΑ 14375/Δ2/7.9.2016 -.

 

ΣτΕ 307/2018

Ακίνητα της Εκκλησίας της Ελλάδος - Διατηρητέα - Αιτιολογία υπουργικής απόφασης -.

 

ΣτΕ 306/2018

Ακίνητα Εκκλησίας της Ελλάδος - Παράλειψη κήρυξης ακινήτων ως διατηρητέων - Παρέμβαση - Αιτιολογία υπουργικής απόφασης -.

 

ΜΠρΒόλου 147/2018

Επικοινωνία γονέα για τέκνων -.

 

ΜΠρΒόλου 112/2018

Αντιρρήσεις περί την εκτέλεση -.

 

ΜΠρΑθ 1622/2018

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής στην "Ασπίς Πρόνοια Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών" - Ασφαλιστική εταιρεία υπό ασφαλιστική εκκαθάριση -.

 

ΕιρΝΙωνίας 5/2018

Ακύρωση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής -.

 

ΕφΠατρ 107/2018

Πρωτόκολλο αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιου κτήματος - Ανακοπή - Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Απαγόρευση άσκησης ένδικων μέσων -.

 

ΜΠρΠατρ 141/2018

Διαφορές από τις σχέσεις γονέων-τέκνων - Ιδιότητα τέκνου γεννημένου σε γάμο - Προσβολή της πατρότητας - Μάρτυρες - Πραγματογνωμοσύνη -.

 

ΕφΠατρ 33/2018

Προθεσμία έφεσης -.

 

ΣτΕ 325/2018

Δικηγόροι - Πειθαρχικά συμβούλια - Ανάρμοστη συμπεριφορά σε συνάδελφο και σε γραμματέα -.

 

ΕφΠατρ 96/2018

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Επικουρικό Κεφάλαιο - Έφεση - Δεδικασμένο -.

 

ΜΠρΑθ 1064/2018

Προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων στον πατέρα. Προσωπική επικοινωνία Δικαστή με τον ανήλικο ηλικίας έξι (6) ετών.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.) Πατρών 225/2018

Προσωρινή ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου στον πατέρα -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 1066/2018

Προσωρινή ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα. Υποχρέωση καταβολής διατροφής από την μητέρα στον πατέρα και διαταγή μετοίκησης αυτής.

 

ΠεντΕφΠατρών 21/2018

Απάτη από κοινού - Ηθική αυτουργία στην απάτη - ΑΣΕΠ -.

 

ΣτΕ.Ολ 431/2018

Γιατροί Ε.Σ.Υ. - Αντισυνταγματικότητα αναδρομικών μειώσεων αποδοχών - Ακύρωση μισθοδοτικών καταστάσεων - Χρόνος έναρξης ισχύος των αποτελεσμάτων της απόφασης -.

 

ΣτΕ 389/2018

Παραβάσεις ΚΒΣ - Ενιαίο πρόστιμο για εικονικά φορολογικά στοιχεία - Αυτεπάγγελτος έλεγχος διοικητικής πράξεως - Παράβαση δεδικασμένου -.

 

ΣτΕ 330/2018

Χωριστή ηλεκτρονική δήλωση φόρου εισοδήματος συζύγων -.

 

ΣτΕ 287/2018

Αίτηση αναιρέσεως - Προϋποθέσεις παραδεκτού - Παραβάσεις ΚΒΣ - Παραγραφή - Διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου -.

 

ΔιατΕισΠρΑμαλιάδας 20/2018

Υποβολή έγκλησης με τηλεομοιοτυπία - Αρχειοθέτηση δικογραφίας -.

 

ΔΠρ(Πρ) Αθ 343/2018

Αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας - Τούρκος αξιωματικός - Παράνομη είσοδος στη χώρα - Πρόσφυγες - Κράτηση - Λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας - Προβολή αντιρρήσεων -.

 

ΜονΔΕφΠατρών 56/2018

Χρηματικές αξιώσεις από διοικητική σύμβαση - Παραίτηση από την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής -.

 

ΠρΤρΣυμβΣτΕ (ν. 3068/2002) 4/2018

Μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αποδοχές στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων -.

 

ΠρΤρΣυμβΣτΕ (ν. 3068/2002) 3/2018

Μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας - Αποδοχές στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας -.

 

ΣτΕ.Ολ 259/2018

Ειδικοί φρουροί - Αναδρομική μείωση αποδοχών αστυνομικών υπαλλήλων και αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας - Αρχή ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Μερική κατάργηση ακυρωτικής δίκης - Παραπομπή -.

 

ΣτΕ.Ολ 258/2018

Απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί ένοπλων δυνάμεων - Αναδρομική αναπροσαρμογή αποδοχών και συντάξεων - Αρχή ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης στρατιωτικών – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Κατάργηση δίκης - Προσβαλλόμενη πράξη ήδη ακυρωθείσα -.

 

ΜΠρΠειρ 311/2018

Μίσθωση - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης - Στερητική και σωρευτική αναδοχή χρέους - Αποζημίωση χρήσης - Απόδοση χρήσης μισθίου - Επωφελείς δαπάνες στο μίσθιο -.

 

ΣτΕ (Πρ.Επ.Τμ.Ε’) 26/2018

Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου».

 

ΕιρΙκαρίας 1/2018

Εργατικές διαφορές - N. 4335/2015 - Μη εφαρμογή των διατάξεων των μικροδιαφορών - Κατάθεση προτάσεων - Κατάρτιση σύμβασης από ΝΠΔΔ -.

 

ΜΠρΑθ 322/2018

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ευθύνη - Ισχυρισμός περί συνυπαιτιότητας - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Αξίωση αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος - Υποχρέωση αποζημίωσης ή διατροφής - Ασφαλιστικοί φορείς - Τόκος επιδικίας και τόκος υπερημερίας -.

 

ΤρΔΠρΑθ 1252/2018

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) - Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας και σφράγιση - Παραβάσεις -  Προσβαλλόμενη πράξη -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.) Αθ 777/2018

Συγγενικά Δικαιώματα - Καθορισμός εύλογης αμοιβής -.

 

ΠΠρΑθ 255/2018

Αρνητική αγωγή - Χώροι στάθμευσης - Πυλωτή -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Αθ 135/2018

Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής - Εκπομπή συνεχών και υπερβολικών θορύβων ζώου συντροφιάς -.

 

ΜονΕφΠατρ 43/2018

Ζημίες σε ακίνητο από υγρασία - Προσβολή απόφασης ως προς την ουσία και ως προς τα δικαστικά έξοδα - Συμπληρωματικές αποδείξεις - Ιδιάζουσες γνώσεις - Διορισμός πραγματογνώμονα -.

 

ΔΠρ(Αναστ) Αθ 128/2018

Ατομική ειδοποίηση οφειλών ΚΕΑΟ. Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΒΕ (ΕΦΚΑ). Αίτηση αναστολής. Ανακοπή. Ανεπανόρθωτη βλάβη. Αναγκαστική εκτέλεση. Αναστολή μέχρι έκδοσης οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής.

 

ΤρΕφΠατρών 15/2018

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Καταστροφή αυτοκινήτου ιδιοκτησίας εταιρίας leasing - Αξίωση αποζημίωσης του μισθωτή -.

 

ΤρΕφΠατρών 8/2018

Άτυπη σύμβαση δανείου - Μη εκπλήρωση σύμβασης -.

 

ΕιρΠατρών 105/2018

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση κήρυξης του οφειλέτη ως έκπτωτου – Προθεσμία -.

 

ΤρΕφΠατρών 12/2018

Σύμβαση εργολαβίας - Κήρυξη έκπτωτου του εργολάβου - Έφεση -.

 

ΤρΕφΠατρών 6/2018

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης

απαλλοτρίωσης -.

 

ΜονΕφΠατρών 6/2018

Εκούσια δικαιοδοσία - Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών - Ακίνητα στα Ιόνια Νησιά - Ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Αδέσποτα ακίνητα - Κυριότητα Δημοσίου -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 9/2018

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία εις βάρος Δήμου -.

 

ΤρΠλημΘηβών 1104/2017

Λαθρεμπορία από κοινού - Εισαγωγή λαθραίων καπνών - Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης -.

 

ΜονΔΕφΑθ 4607/2017

Αντισυνταγματικότητα περικοπών συντάξεων - Αναδρομικότητα αντισυνταγματικότητας - Συνταξιούχος  ΕΤΑΑ -.

 

ΜΠρΑθ 1911/2017

Aγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης μεταξύ ομογενούς Έλληνα και αλλοδαπής -.

 

ΕφΑθ 3775/2017

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -.

 

ΠΠρΑθ 3359/2017

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΠΠρΑθ 136/2017

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -.

 

ΣτΕ (Τρ.Συμβ. ν. 3068/2002) 31/2017

Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης - Νομιμοποίηση -.

 

ΜΠρΑθ 5759/2017

Ασφαλιστικά μέτρα. Απαγόρευση προσβολής της προσωπικότητας της αιτούσας και παρενόχλησης της τόσο στην εργασία όσο και στην κατοικία της.

 

ΤρΕφΠλημΑθ 5674/2017

Ενδοοικογενειακή βία - Αποδεικτικά μέσα - Βιντεοσκοπικό υλικό - Αρχή της αναλογικότητας - Μετατροπή κατηγορίας -.

 

ΕιρΚρωπίας 255/2017

Συκοφαντική δυσφήμιση μέσω blog με αφορμή πολιτική αντιπαράθεση. Προσβολή της προσωπικότητας. Αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτοτελής ισχυρισμός άρσης του παρανόμου της προσβολής (367 παρ. 1 ΠΚ).

 

ΜΠρΠατρ 737/2017

Διαφορές από οροφοκτησία - Ενεργητική νομιμοποίηση για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΠατρ 716/2017

Αγωγή λογοδοσίας - Συνδικαιούχοι δικαιώματος προσδοκίας αποκτήσεως συγκυριότητας οχημάτων -.

 

ΜΠρΠατρ 312/2017

Εμπορική μίσθωση - Περισσότεροι συνεκμισθωτές - Μη καταβολή μισθωμάτων -.

 

ΤρΕφΚακΠατρών 755-756/2017

Ζωοκτονία - Βλάβη ζώων (αιγοπροβάτων) κατά συρροή και κατά συναυτουργία - Ένσταση αποβολής πολιτικής αγωγής -.

 

ΕιρΑχαρνών 309/2017

Χρησιδάνειο - Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα δικαστηρίου - Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο - Διαφορά μη αποτιμητή σε χρήμα -.

 

ΤρΔικΑνηλίκων Αγρινίου 3/2017

Ανθρωποκτονία από ανήλικο δράστη -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Θεσ 2433/2017

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - Αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση προσφυγής (ένστασης) εκ μέρους του ασφαλιστικού φορέα - Εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας-–τετραπληγίας -.

 

ΤρΕφΚακΠατρών 244/2017

Εγκληματική οργάνωση - Εμπορία ανθρώπων - Υπεξαγωγή εγγράφων -.

 

ΑΠ 1515/2017

Νομιμοποίηση προμηθειών ιατρικών υλικών στρατιωτικών νοσοκομείων που συνήφθησαν χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ως προς τον τύπο και τη διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων. Η ρύθμιση του άρθρου 4 Ν. 4132/2013 για την άμεση εξωδικαστική πληρωμή των υποχρεώσεων όλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αφενός μεν δεν είναι υποχρεωτική και δεν εμποδίζει τον δικαιούχο να επιδιώξει δικαστικώς την σχετική αξίωσή του, αφετέρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την προβλεπόμενη νομιμοποίηση των σχετικών συμβάσεων με την υποπ. Γ2 αριθ. 3 του Ν. 4093/2012. Αναιρεί εφετειακή απόφαση.

 

ΤρΕφΠατρών 218/2017

Στοιχεία ορισμένου διεκδικητικής αγωγής - Αναγκαστική εκτέλεση - Πράξη που μπορεί να γίνει και από τρίτο - Πραγματογνωμοσύνη -.

 

ΤρΔΠρΑθ 13642/2017

Αστική ευθύνη δημοσίου - Πράξεις και παραλείψεις οργάνων ΝΠΔΔ - Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Παράβαση κανόνων της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας - Παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου - Αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης -.

 

ΑΠ.Ολ 6/2017

Η ποινή καθείρξεως των πέντε ετών δεν μετατρέπεται σε χρηματική.

 

ΜονΕφΠατρών 559/2017

Αγωγή αναγνώρισης συγκυριότητας επί ακινήτου -.

 

ΜονΕφΠατρών 558/2017

Αναγκαστική ομοδικία - Έφεση - Δίκη διανομής -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 957/2017

Φορολογία κληρονομιών - Χρόνος γένεσης φορολογικής ενοχής -Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας ακινήτων -.

 

ΤρΕφΠειρ 791/2017

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Ρήτρα σε αξία συναλλάγματος - Αναπροσαρμογή οφειλής -Παραβίαση ΠΔΤΕ 2501/2002 -Ρύθμιση άρθρου 291 ΑΚ - Πρόσθετη παρέμβαση σωματείου - Προστασία καταναλωτών - Προστασία δόσης-μετατροπή - Αρχή διαφάνειας - Καταχρηστικοί όροι ΓΟΣ - Αντίθεση του ΓΟΣ ισοτιμίας στην αρχή της διαφάνειας – Γνώση Τράπεζας για επερχόμενη αλλαγή στην συναλλαγματική ισοτιμία - Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου από Τράπεζα-.

 

ΑΕΔ 16/2017

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Πρόσθετη ωριαία αμοιβή -.

 

ΕφΠατρών 335/2017

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Αδικοπραξία - Ψευδή καταμήνυση - Συκοφαντική δυσφήμηση - Άρση άδικου χαρακτήρα της πράξης -.

 

ΜΔΠρΑθ 20239/2017

Αστική ευθύνη Δήμου - Σώρευση αγωγικών αξιώσεων - Υποχρέωση Διοίκησης να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων -.

 

ΜΠρΠειρ 4273/2017

Συμβάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας -.

 

ΕφΠατρών 549/2017

Δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις - Διεθνής δικαιοδοσία - Αναγνώριση κι εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεως - Εκούσια δικαιοδοσία – Διατροφή ανήλικου τέκνου -.

 

ΤρΕφΔυτΜακ 2/2017

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Ελεύθερη ένωση -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 859/2017

Κοινωνική ασφάλιση - Επιλογή Οργανισμού Ασφάλισης ασθένειας - Εξαίρεση από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ -.

 

ΕφΠατρών 546/2017

Πτώχευση - Εξασφαλιστικά και προληπτικά μέτρα - Αναστολή ατομικών διώξεων - Βίαιη διακοπή της

δίκης -.

 

ΕφΠατρών 535/2017

Ασκηση ένδικου μέσο από Δήμο - Αναβολή -.

 

ΠΠρΑθ 2333/2017

Αδικοπραξία - Απάτη - Παθητική εις ολόκληρον ενοχή - Ευθύνη διοικούντων ΑΕ - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης οργάνωσης - Διεθνής δικαιοδοσία - Παρέκταση δικαιοδοσίας – Απλή ομοδικία -.

 

ΠΠρΑθ 799/2017

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Προστασία καταναλωτών -Καταχρηστικότητα ΓΟΣ - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 785/2017

Έννοια νομιμοποίησης εσόδων - Αναστολή άσκησης ενδίκων μέσων - Μη υπολογισμός επαυξήσεων -.

 

ΕφΠατρών 533/2017

Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων - Προθεσμία έφεσης -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας 207/2017

Επίδειξη εγγράφων - Ασφαλιστικά μέτρα - Αποκτήματα συζύγων -.

 

ΜΠρΑθ 9179/2017

Εισπρακτικές εταιρείες - Προσωπικά δεδομένα - Παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων - Τράπεζες - Οφειλή από δάνειο - Τηλεφωνικές οχλήσεις του οφειλέτη - Ηθική βλάβη -.

 

ΣτΕ 2244/2017

Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - Προϋποθέσεις άρσης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης - Αποκατάσταση σεισμοπλήκτων -.

 

ΣτΕ 1965/2017

Εφεση ενώπιον του ΣτΕ - Προϋποθέσεις παραδεκτού έφεσης ενώπιον του ΣτΕ - Εφαρμογή διατάξεων παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4446/2016-.

 

ΠεντΕφΚακ 2587/2017

Διακεκριμένη κλοπή κατʼ επάγγελμα - Υφαίρεση εις βάρος συνοίκου - Εννοια κοινής διαβίωσης -.

 

ΜΠρΑθ 1480/2017

Δεύτερη αναγκαστική κατάσχεση επί του ίδιου ακινήτου - Αρνηση υποθηκοφύλακα εγγραφής κατασχετήριας έκθεσης -.

 

ΣτΕ 2934/2017

Αναίρεση - Φορολογικές διαφορές - Ασφάλεια δικαίου - Φορολογία εισοδήματος - Συμπληρωματικά στοιχεία – Παράταση προθεσμίας παραγραφής φορολογικών αξιώσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Προσωπικά δεδομένα φορολογουμένου -.

 

ΔιατΕισΠρΑθ 241/2017

Απάτη - Ψευδείς παραστάσεις -.

 

ΔιατΕισΠρΑθ 201/2017

Απάτη επί Δικαστηρίω -.

 

ΑΠ 183/2017

Αυθαίρετα κτίσματα - Έκθεση αυτοψίας - Μεταβίβαση αυθαιρέτου -.

 

ΠΠρΑθ 2206/2017

Ανώνυμη εταιρία - Άρνηση παροχής πληροφοριών - Αναρμοδιότητα - Ακύρωση αποφάσεως ΓΣ -.

 

ΜΠρΧανίων 197/2017

Αδικοπραξία - Χρηστά ήθη - Παράλειψη - Υποχρέωση πρόνοιας -Πληροφόρηση - Πρόστηση - Τράπεζα -.

 

ΜΠρΧαλκίδας 662/2017

Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκου στον πατέρα - Φύλο - Ηλικία - Διατροφή συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης -.

 

ΕιρΚαρλοβασίου 73/2017

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εκούσια δικαιοδοσία - Παράσταση με δικηγόρο - Το ληξιπρόθεσμο των οφειλών προς ρύθμιση στο ν. 3869/2010 - Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές - Εγγυητής - Επανάληψη συζήτησης -.

 

ΕφΑθ 1493/2017

Ευθύνη Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Αδικοπραξία - Έννοια καταναλωτή -.

 

ΜΠρΑθ 7488/2017

Συνεπιμέλεια ως προς προσδιορισμό της χώρας διαμονής των τέκνων -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3920/2017

Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων αγοραπωλησίας ακινήτων -Ενδικοφανής προσφυγή - Προσφυγή για την ακύρωση -.

 

ΠΠρΑθ 1902/2017

Αδικοπραξία - Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες - Ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΠΠρΑθ 1887/2017

Προστασία καταναλωτή - Απάτη από προστηθέντες τράπεζας - Αγορά μετατρέψιμων χρεογράφων - Αδικοπρακτική ευθύνη -.

 

ΠΠρΑθ 3606/2017

Ακύρωση πλασματικής αποδοχής κληρονομιάς λόγω παρέλευσης άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης από τον χρόνο του θανάτου της κληρονομούμενης - Πλάνη του γονέα, ως νομίμου εκπροσώπου του τέκνου, περί της δυνατότητας αποποίησης της κληρονομιάς για λογαριασμό του τέκνου του και της προθεσμίας αυτής, λόγω εσφαλμένης ενημέρωσης - Νομική πλάνη -.

 

ΜΠρΑθ 7324/2017

Ατύχημα κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών - Λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας - Ευθύνη νομικών προσώπων – Συντρέχον πταίσμα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΜΔΠρΘεσ 2760/2017

ΟΤΕ ΑΕ - Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων - Απελευθέρωση αγοράς τηλεπικοινωνιών -.

 

ΕιρΚρωπίας 188/2017

Σύσταση δουλείας οδού με έκτακτη χρησικτησία -.

 

ΕφΑθ 666/2017

Βίαιη διακοπή της δίκης – Επαναλαμβανόμενη συζήτηση - Διεκδικητική αγωγή - Αναγνωριστική κυριότητας αγωγή - Παραγραφή αξίωσης για αποζημίωση λόγω αδυναμίας προς απόδοση του πράγματος -.

 

ΣτΕ.Ολ 2355/2017

Ακύρωση προεδρικού διατάγματος - Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων -  Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Δίκαιο ΕΕ - Οδηγία 2001/42/ΕΚ - Δεσμευτικότητα αποφάσεων του

Δ.Ε.Ε. -.

 

ΜΠρΑθ 8719/2017

Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής - Υπολογισμός νόμιμης μοίρας - Παροχές του κληρονομουμένου προς τον μεριδούχο - Γονική παροχή - Μέμψη άστοργης δωρεάς - Επίδειξη εγγράφου - Κοινός τραπεζικός λογαριασμός - Δικαιώματα κληρονόμων καταθέτη -.

 

ΤρΕφΛαρ 120/2017

Ακυρώσιμη σύμβαση επενδυτικών προϊόντων - Απάτη - Προστηθείς τράπεζας - Αδικοπραξία - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Αποζημίωση - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας – Συντρέχον

 πταίσμα -.

 

ΜΠρΑθ 6622/2017

Εθνικό Κτηματολόγιο - Αγωγή ή αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών διαγραμμάτων - Γεωμετρικές μεταβολές σε κτηματολογικά διαγράμματα - Επανάληψη δίκης -.

 

ΣτΕ 1907/2017

Αρση απαλλοτριώσεως ακινήτων σε αιγιαλό και χερσαία ζώνη λιμένα - Σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να επιληφθεί επί σχετικού αιτήματος - Επανακαθορισμός ορίων χερσαίας ζώνης λιμένα -.

 

ΕιρΜυτιλήνης 91/2017

Αδεια γάμου - Πρόσφυγας - Ιδιωτική ζωή - Προστασία οικογένειας -.

 

ΜΠρΑθ 5651/2017

Ασφαλιστική Εταιρία - Εκκαθάριση - Αναγγελία - Ανακοπή -.

 

ΜΠρΑθ 4809/2017

Επιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή - Σκλήρυνση κατά πλάκας-.

 

ΜΠρΑθ 4673/2017

Επιμέλεια - Διατροφή τέκνου - Οικογενειακή στέγη -.

 

ΜΠρΑθ 86/2017