ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΑΠΖ 804/2002

Ειρ (Ασφ.Μ.)Χαλ 15/2021

Αίτηση αρ. 6 παρ. 5 ν. 3869/2010 - Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης-επιταγής προς εκτέλεση,  κατασχετήριας έκθεσης και διενεργούμενου πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας -.

 

ΜονΕφΛαρ 106/2021

Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες - Προστασία καταναλωτή -.

 

ΑΠ 1182/2021

Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς της τράπεζας και της ζημίας των εναγόντων –

 

ΜΠρΠειρ 2604/2021

Διαμεσολάβηση - Απαράδεκτο της συζήτησης εργατικής αγωγής λόγω μη προσκόμισης ενημερωτικού εγγράφου περί δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 127/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Επίδειξη εγγράφων - Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης - Απόφαση περί απόσπασης - Μη ειδική αιτιολογία -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Θηβών 72/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Επίδειξη εγγράφων - Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης - Απόφαση περί απόσπασης - Μη ειδική αιτιολογία -.

 

ΕιρΛαυρίου 6/2021

Ανατροπή κατάσχεσης σύμφωνα με το αρ. 1019 ΚΠολΔ -.

 

ΤρΣυμβΑΠ (Ν. 3068)  7/2021

Μη συμμόρφωση του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση -.

 

ΜΠρΠατρών 476/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Στοιχεία ορισμένου αίτησης ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένου προσώπου - Αοριστία αίτησης δολιότητας αιτούντος - Χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΣτΕ 526/2021

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί. Υποχρέωση της Διοικήσεως να εξαγοράσει ή να απαλλοτριώσει έκταση Οικοδομικού Συνεταιρισμού που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα - Περιοχή Άνω Βούλας - Ο.Σ. Καστελλοριζίων.

 

ΜΠρΗλείας 287/2021

Αγωγή διανομής, η οποία απαραδέκτως στρέφεται κατά προσημειούχου δανείστριας τράπεζας, η οποία έπρεπε να προσεπικληθεί.

 

ΕιρΑθ 1551/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ορισμός μηδενικών καταβολών σε διαζευγμένο πατέρα -.

 

ΕιρΑχαρνών 240/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ορισμός μηδενικών καταβολών σε διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών -.

 

ΣτΕ 1386/2021

Δημόσιοι υπάλληλοι - COVID-19 - Self-test - Ηλεκτρονική καταγραφή αποτελέσματος - Προστασία προσωπικών δεδομένων -.

 

ΜΠρΑθ 4816/2021

Μετοίκηση της συζύγου από την οικογενειακή στέγη - Εξυβριστική και υποτιμητική συμπεριφορά της συζύγου εις βάρος του συζύγου - Σημαντικό επεισόδιο μεταξύ των συζύγων που χειροδίκησαν κατά αλλήλων -.

 

ΜονΔΠρΚορίνθου 78/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αναστολή ΚΕΔΕ -.

 

ΕιρΑθ 372/2021

Αρχή αναλογικότητας - Διαμεσολάβηση - Αντισυνταγματικότητα υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας - Λήξη μίσθωσης - Αποζημίωση χρήσης - Αποζημίωση λόγω φθορών στο μίσθιο -.

 

ΜΠρΠατρών 311/2021

Διεθνής δικαιοδοσία - Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Δίκαιο ΕΕ - Εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση διαζυγίου - Κλονισμός των σχέσεων των συζύγων -.

 

ΜΠρΗλείας 277/2021

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Δημόσιες προμήθειες - Τόκος επί χρηματικών οφειλών ΝΠΔΔ - Παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠΔΔ -.

 

ΕΔΑΔ ΝΙΚΑ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ (18.03.2021)

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση. Εξάντληση εσωτερικών ενδίκων μέσων ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής. Εκτέλεση αποφάσεως δικαστηρίου που διατάσσει την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως. Έννοια "θύματος" κατά την ΕΣΔΑ. Προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της παραβιάσεως των άρθρων 6 παρ. 1 και 13 της ΕΣΔΑ.

 

ΤρΔΕφΠειρ 1006/2021

Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου κατηγορίας 10-20 κλινών. Ορθώς ασφαλίστηκε στον ΟΓΑ και όχι στον ΟΑΕΕ, νυν e-ΕΦΚΑ, καθώς ο ν.3050/2002 και οι απαλλακτικές διατάξεις του άρθρ. 9 αυτού τυγχάνουν ειδικότερες των διατάξεων του ν.3655/2008 και επομένως δεν υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του τότε ΟΑΕΕ, νυν e-ΕΦΚΑ.

 

ΜΠρΚορίνθου 145/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δικαιούχος των απαιτήσεων -.

 

ΜονΔΠρ (Συμβ)Αθ 430/2021

Αναστολή εκτέλεσης επιβληθείσης κατάσχεσης εις χείρας τρίτης τραπεζικής εταιρείας από Δ.Ο.Υ. -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 4485/2021

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής -.

 

ΜΠρΘεσ  13013/2021

Δικαστική Συμπαράσταση με αίτηση Εισαγγελέα κατόπιν κίνησης της διαδικασίας υποβολής από την κοινωνική υπηρεσία δημοσίου νοσοκομείου - Έννοια διαδίκου στην δίκη εκουσίας δικαιοδοσίας και τρόποι απόκτησης αυτής -.

 

ΜονΔΕφ (Ακ-Αναστ) Αθ 376/2021

Διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων - Μη προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης - Εφαρμογή νεότερων ρυθμίσεων σε εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες -.

 

ΜονΕφΠατρών 466/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Δυνατότητα συντηρητικής κατάσχεσης ή εγγραφής προσημείωσης υποθήκης - Μεταρρύθμιση ή ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Αναστολή εκτέλεσης ασφαλιστικών μέτρων -.

 

ΕιρΠατρών 138/2021

Ρύθμιση οφειλών από δανειακές συμβάσεις - Αθέτηση της σύμβασης - Παραγραφή απαιτήσεως - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΕιρΠατρών 137/2021

Αναστολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Τραυματισμός σε τροχαίο ατύχημα και επελθών θάνατος -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Αθ 241/2021

Παραπεμπτική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων στο Δικαστήριο που θα υπαγόταν η κύρια αγωγή. Οι διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών που αναφύονται από τη σχέση της οροφοκτησίας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Μονομελών Πρωτοδικείων. Εργασίες σε πρασιά. Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης κατάστασης για διαφορά που πηγάζει από τη σχέση της οροφοκτησίας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων λόγω του δυσερμήνευτου του εφαρμοζόμενου κανόνα δικαίου.

 

ΜΠρΚέρκυρας 810/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Μεταβολή τόπου διαμονής τέκνου - Προσωρινός ορισμός τόπου διαμονής τέκνων -.

 

ΕφΑθ 1944/2021

Κτήση κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία - Δεδικασμένο - Παράβαση καθήκοντος αληθείας - Στρεψόδικη διεξαγωγή δίκης -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 777/2021

Αίτηση ακύρωσης - Πράξεις επιβολής προστίμου από ΔΟΥ - Διαδικαστικές παραβάσεις - Αρχή αναδρομικής επιβολής ελαφρύτερης κυρώσεως -.

 

ΑΠ 921/2021

Προστασία προσωπικών δεδομένων - Ηθική βλάβη από πράξεις περισσότερων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Παθητική εις ολόκληρον ενοχή - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΕφΑθ 3204/2021

Αστική ευθύνη Δήμου - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων -Κατάχρηση δικονομικών δυνατοτήτων - Καθήκον αλήθειας - Ποινές τάξης -.

 

ΕφΑθ 3201/2021

Αστική ευθύνη Δήμου - Έλλειψη δικαιοδοσίας πολιτικών δικαστηρίων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 9670/2021

Συνταξιούχοι ΕΦΚΑ ΤΑΝ - Περικοπές και μειώσεις συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΑΠ 820/2021

Υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων στο ΔΕΕ - Αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστότητας αποφάσεων ή διαταγών δικαστηρίων κρατών μελών - Δημόσια τάξη ως λόγος μη αναγνώρισης απόφασης - Δικαίωμα δικαστικής προστασίας προστασίας - Δικαστικά έξοδα - Προσωρινή εκτελεστότητα - Αντιαγωγική διαταγή (anti-suit injuction) - Παρεμπόδιση δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας από αποφάσεις και διαταγές δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους -.

 

ΑΠ 249/2021

Κοινοτικό Σήμα - Προστασία σήματος - Κίνδυνος σύγχυσης - Σύνθετο σήμα - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων -.

 

ΠΠρΘεσ 11605/2021

Όγδοη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. Αφορά συγκεκριμένα την αντισυνταγματικότητα ως προς την αναδρομική επιβολή του τέλους στις κατατεθείσες αγωγές πριν την ισχύ του νόμου και οι οποίες συζητούνται μετά την δημοσίευση του νόμου περί υποχρεωτικότητας δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς (Αντίθετη μειοψηφία).

 

ΜΠρΠειρ 507/2021

Ανάθεση επιμέλειας από κοινού και στους δύο γονείς πριν την τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου με τον ν.4800/2021. Κατανεμήθηκε ημερολογιακά στον καθένα γονέα η άσκηση της επιμέλειας στην κατοικία του οποίου θα διαμένει το ανήλικο τέκνο. Ρυθμίζει προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα κατά τον χρόνο που δεν διαμένει με το ανήλικο τέκνο.

 

ΣτΕ 1078/2021

Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου - Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ειδική διοικητική διαδικασία ελέγχου αποφάσεων δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων -.

 

ΑΠ 159/2021

Διαφορές από χορήγηση κοινωνικής παροχής από το Δημόσιο κ.λπ. - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων - Αναίρεση για υπέρβαση δικαιοδοσίας - Αίτηση για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση -.

 

ΑΠ 158/2021

Έκδοση απόφασης επιβλαβέστερης για τον εκκαλούντα - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 156/2021

Φθορές στο μίσθιο - Αξίωση αποζημίωσης - Βοηθός εκπλήρωσης - Παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΜΠρΑθ 66/2021

Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών -.

 

ΕφΑθ 3242/2021

Απαλλοτρίωση - Παράλειψη παρακατάθεσης της αποζημίωσης - Παράνομη χρήση ακινήτου - Αστική ευθύνη δημοσίου - Αντιποίηση της νομής - ʼρση απαλλοτρίωσης -.

 

ΕιρΠάρου 13/2021

Εκούσια δικαιοδοσία - Άρση υποθήκης -.

 

ΕιρΑθ 1720/2021

Κληρονομική διαδοχή - Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο τέκνο - Άδεια Δικαστηρίου -.

 

ΜονΠρΗλείας 229/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ισχυρισμός περί δόλου - Έφεση - Εκούσια δικαιοδοσία - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Ορισμός ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας -.

 

ΜΠρΗλείας 228/2021

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου οφειλέτη του Δημοσίου - Δήλωση τρίτου - Ανακοπή - Ακατάσχετο μισθών που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό -.

 

ΤρΣυμβΔΠρ(άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002) Ηρακλείου 674/2021

Διαπίστωση μη συμμόρφωσης ΔΟΥ σε εκδοθείσα δικαστική απόφαση που έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης, κατά αναγκαστικής κατάσχεσης της ΔΟΥ, κατά της πρωτοφειλέτιδας αιτούσας, για τον λόγο, ότι, το κατασχεθέν ποσό του μηνιαίου μισθώματος αποτελεί το μοναδικό αξιόλογο εισόδημα βιοπορισμού της αιτούσας. Έγγραφο ΔΟΥ στον τρίτο μισθωτή, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης αναστολής εκτέλεσης, ότι θα πρέπει να προβεί στην δημόσια παρακατάθεση του κατασχεθέντος ποσού μισθώματος (άρθρο 983 § 4 ΚΠολΔ). Κρίση του τριμελούς συμβουλίου διαπίστωσης παράλειψης συμμόρφωσης, ότι, θα καθίστατο άνευ ουσιαστικού περιεχομένου, ενόψει του κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης, διαφορετική ερμηνεία.

 

ΤρΣυμβΔΠρ (άρθρο 2 του Ν. 3068/2002) Ηρακλείου 665/2021

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση - Πλημμελής συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση, λόγω πληρωμής μικρότερου ποσού τόκων -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 3192/2021

Δεκτή η ανακοπή κατά δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού, εφόσον το βάθρο της εκτέλεσης, δηλαδή η κατάσχεση, έχει ανατραπεί με απόφαση Ειρηνοδικείου (1019 ΚΠολΔ) -.

 

ΤρΔΠρΑθ 4838/2021

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικηγόρων - Αναγνώριση χρόνου άσκησης -.

 

ΠΠρΑθ 2067/2021

Αίτημα παύσης λειτουργίας και απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας - Λειτουργία σταθμού βάσης (κεραίας) κινητής τηλεφωνίας - Αρχή της προφύλαξης - Προσβολή προσωπικότητας -. 

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Πατρών 665/2021

Ανάκληση συντηρητικής κατάσχεσης - Διαταγή πληρωμής -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 672/2021

Τακτοποίηση αυθαιρέτων. Εννοια "αμετάκλητης δικαστικής απόφασης" που χαρακτηρίζει αυθαίρετο ορισμένο κτίσμα.

 

ΤρΔΕφ(Ακ) 360/2021

Προϋποθέσεις νομιμότητας πράξεως αναδασώσεως. Ακριβής προσδιορισμός του εμβαδού και των ορίων εκτάσεως ως προϋπόθεση της νομιμότητας πράξεως κηρύξεως αναδασώσεως.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2555/2021

Αυτοδίκαιη άρση ισχύος απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Αντικείμενο δίκης -.

 

ΜΠρΠατρών 89/2021

Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και κατά επιταγής προς εκτέλεση - Σύμβαση ακυρώσιμη λόγω πλάνης -.

 

ΕιρΑθ 1303/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ανατροπή έκπτωσης ν. 3869/2010 -.

 

ΜΠρΣύρου 31/2021

Καταγγελία σύμβασης εμπορικής μίσθωσης για ιδιόχρηση - Απόρριψη αγωγής ως νόμω αβάσιμης - Νομιμοποίηση παθητική -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2687/2021

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας (πεθεράς) δια εξύβρισης από την καθ’ ης (νύφη) -.

 

ΕιρΑθ 1309/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -. 

 

ΕφΑθ 2261/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΕφΑθ 1800/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΑΠ 948/2021

Προστασία καταναλωτή - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία - Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Δηλωτικοί όροι - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  - Δίκαιο ΕΕ -.

 

ΑΠ 840/2021

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης απόφασης - Απόφαση ΕΔΔΑ - Διάλυση σωματείου - Προστασία δημόσιας τάξης - Αρχή αναλογικότητας -.

 

ΑΠ 772/2021

Παλαιόν Εκκλησιαστικόν Ταμείον (Π.Ε.Τ.) - Δημόσια κτήματα - Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 585/2021

Χρησικτησία επί δημοσίου κτήματος - Διατάραξη της νομής - Δημόσιες γαίες - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΕιρΑθ 1369/2021

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική ευθύνη εναγομένης - Υλικές ζημίες - Ηθική βλάβη - Έλεγχος ζημίας από ασφαλιστική εταιρία -.

 

ΠΠρΑθ 1976/2021

Ιατρική αμέλεια. Έβδομη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές.

 

ΜΠρΗλείας 201/2021

Σύμβαση ιδιωτικού δικαίου με ΝΠΔΔ, παρά την ιδιωτική φύση της διαφοράς, υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 205 Α του Ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 α του Ν.4605/2019, στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

 

ΑΠ 459/2021

Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας στα πλαίσια πλημμελούς εκπλήρωσης σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζα -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2425/2021

Επίδειξη εγγράφου - Έννομο συμφέρον - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Βέροιας  190/2021

Επιμέλεια – Επικοινωνία - Διατροφή ανηλίκου - Παιδική πορνογραφία -.

 

ΕιρΜεγάρων 91/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Μηνιαίες καταβολές επί πενταετία -.

 

ΜΠρΑθ 248/2021

Ακύρωση  αναγκαστικής εκτέλεσης (επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετηρίου εις χείρας Τραπεζικών Ιδρυμάτων ως Τρίτων), που επισπεύδεται από διαχειρίστρια εταιρεία για λογαριασμό αποκτώσας αλλοδαπής εταιρείας (fund) -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 204/2021

Αστική ευθύνη δημοσίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Παραλείψεις ΟΤΑ - Θάνατος από πτώση δένδρων ή κλαδιών -.

 

ΤρΔΠρΑθ 6816/2021

Αστική ευθύνη δημοσίου - Θάνατος κατά τη διάρκειας πλημμύρας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΔιαιτΑπόφ.Δ.Σ.Α. 12/2021

Δικηγορική εταιρεία - Αποχώρηση εταίρου - Αξίωση απόδοσης εισφορών - Παθητική νομιμοποίηση - Αποσβεστική προθεσμία -Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΕιρΑθ 1099/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

ΜΠρΠατρών 295/2021

Επιλήψιμη νομή - Βάλτος -.

 

ΜΠρΠατρών 61/2021

Αξίωση αποζημίωσης χρήσης ιδανικού μεριδίου σε κοινό ακίνητο - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΜΠρΠατρών 28/2021

Σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού - Αγωγή από συμβιβασμό - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων πρώην συζύγων -.

 

ΕιρΠατρών 69/2021

Προφορικές συμβάσεις δανείων - Αναγνωριστική αγωγή -.

 

ΜονΠρΚορίνθου 97/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εκούσια δικαιοδοσία - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση από την εκποίηση -.

 

ΤρΔΕφΧανίων 70/2021

ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επί των εισροών -.

 

ΜΠρΠατρών 136/2021

Αναγκαστική εκτέλεση - Διαχρονικό δίκαιο - Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην αναγκαστική εκτέλεση - Διαδοχή διαρκούσης της αναγκαστικής εκτέλεσης - Επέκταση των υποκειμενικών ορίων της εκτελεστότητας - (Νέα) επιταγή προς εκτέλεση -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Αθ 9/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση Ν. 3869/2010 - Αναστολή πρωτόδικης απόφασης δυνάμει του αρ. 763 ΚΠολΔ μέχρι την έκδοση απόφασης επί της έφεσης -.

 

ΜονΔΠρΝαυπλίου 60/2021

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -.

 

ΣτΕ 549/2021

Απαγόρευση πώλησης ιδιωτικών νήσων - Αρχαιολογικές ζώνες - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 948/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 1806/2021

Αστική ευθύνη ν.π.δ.δ. - Προϋποθέσεις διαχρονικής ασφάλισης - Καθυστέρηση προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ - Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ΙΚΑ -.

 

ΤρΔΕφΑθ 108/2021

Προσαύξηση σύνταξης - Προσαύξηση οικογενειακών βαρών -Συντηρούμενο τέκνο - Ενηλικίωση τέκνου - Άσκηση γονικής μέριμνας από τον παππού -.

 

ΜονΔΠρΑθ 4526/2021

Δικηγόροι - ΕΦΚΑ - Προαγωγή στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο - Κατάργηση εισφοράς -.

 

ΜΠρΆμφισσας 19/2021

Έφεση - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διάσωση κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΛαυρ 14/2021

Αγωγή χρέους από σύμβαση δανείου - Δωσιδικία του Δικαστηρίου βάσει του τόπου κατάρτισης της σύμβασης δανείου -.

 

ΤρΔΠρΠύργου 159/2021

Ιατρική ευθύνη - Θάνατος νεογνού - Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 77/2021

Θάνατος ασθενούς από COVID-19 - Ανθρωποκτονία εξ αμελείας -Διαταγή διενέργειας νεκροψίας -.

 

ΜΠρΗλείας 139/2021

Ειδική διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών - ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) - Υποκατάσταση σε απαιτήσεις από αδικοπραξία - Παραγραφή πενταετής - Επιμήκυνση χρόνου παραγραφής -.

 

ΤρΕφΠατρών 86/2021

Δημόσια διαθήκη - Αποδεικτική ισχύς -  Έννομο συμφέρον για την αναγνώριση ακυρότητας διαθήκης -.

 

ΤρΕφΠατρών 80/2021

Νομικά πρόσωπα - Δημοτική επιχείρηση - Διαγωνισμός για πλήρωση θέσης έμμισθου δικηγόρου - Έννομο συμφέρον -.

 

ΕιρΙλίου 4/2021

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οικόσιτης οικιακής μισθωτής για τη φροντίδα ηλικιωμένου - Επιδίκαση δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων εορτών και αποδοχών και επιδομάτων αδείας -.

 

ΜονΕφΠατρών 243/2021

Τραυματισμός σε πίστα «καρτ» - Υπαιτιότητα -.

 

ΜονΕφΠατρων 242/2021

Αδικοπραξία - Πώληση κλαπέντος μηχανήματος -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 898/2021

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου - Ρωμαιοκαθολικός γάμος που τελέστηκε στο εξωτερικό -.

 

ΜΠρΑθ 620/2021

Αναγκαστική εκτέλεση - Απόδοση ή παράδοση τέκνου - Διατροφή - Απόφαση προσωρινώς εκτελεστή - Ανάθεση επιμέλειας ανήλικων τέκνων στον πατέρα - Απαγγελία χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης -.

 

ΣτΕ 30/2021

Αίτηση ακύρωσης - Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΕΛΠΙΣ» - Όργανα διοίκησης -.

 

ΤρΕφΑθ 137/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΤρΕφΑθ 18/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΠατρών 33/2021

Διαδικασία διαφορών από διατροφή και επιμέλεια τέκνων - Υποχρέωση διατροφής - Όχληση - Επίδοση - Ακυρότητα - Δικονομική βλάβη - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Αξίωση διατροφής -.

 

ΜΠρΠατρών 164/2021

Σύμβαση πώλησης - Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων - Πραγματικά ελαττώματα - Ενδοσυμβατική ευθύνη - Αδικοπρακτική ευθύνη - Προσωπική κράτηση -.

 

ΔΕφΑθ 898/2021

ΕΦΚΑ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 673/2021

Αυτοκινητικό ατύχημα - Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Ιδιαίτερη αποζημίωση για αναπηρία - Παραγραφή εν επιδικία -Διαχρονικό δίκαιο - Προσωπική κράτηση -.

 

ΕιρΣαλαμίνας 13/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αποδεικτικά μέσα - Δημόσιες αναρτήσεις στο Facebook -.

 

ΜονΕφΠειρ 65/2021

Προστασία καταναλωτή - Τράπεζες - ΓΟΣ - Τόκοι - Έτος 360 ημερών - Ακυρότητα - Εγγυητής - Σύμβαση ανοιχτού επιχειρηματικού δανείου - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Λόγοι ανακοπής - Έγγραφη απόδειξη του συνόλου της απαίτησης -.

 

ΤρΕφΑθ 1970/2021

Συντηρητική κατάσχεση δυνάμει πρωτόδικης απλώς αναγνωριστικής απόφασης. Προϋποθέσεις επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης και αναστολής της τελευταίας. Πιθανολόγηση απαίτησης - δέχεται εν μέρει αίτηση αναστολής - περιορίζει συντηρητική κατάσχεση. 

 

ΑΠ 120/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ανειλικρινής δήλωση -.

 

ΑΠ 59/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΠΠρΣύρου 22/2021

Έκτη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές

 

ΕιρΠειρ 59/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ερημοδικία - Μηνιαίες καταβολές - Αφαίρεση καταβολών - Σύμμετρη καταβολή -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 48/2021

Ανοιχτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός - Σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας - Απόρριψη προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ - Αίτηση αναστολής -.

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Λιβαδειάς 16/2021

Αίτηση αναστολής - Αναστολή σε κύρωση covid -19 - Ανεπανόρθωτη βλάβη - Κατάστημα τροφίμων-επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων - Διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης -.

 

ΕιρΑθ 454/2021

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ως προς το όνομα -.

 

ΠΠρΑθ 68/2021

Πέμπτη απόφαση για την αντισυνταγματικότητα της επιβολής τέλους δικαστικού ενσήμου στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. 

 

ΜΠρΑθ 93/2021

Ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης και πλειστηριασμού -.

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Λιβαδειάς 14/2021

Μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 - Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΜονΕφΠατρών 153/2021

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Αστική ευθύνη δημοσίου - Καταγγελία σύμβασης έργου -.

 

ΜΠρΑθ 1973/2021

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής -.

 

ΜΠρΑθ 27/2021

Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής, δικηγόρου εργαζόμενου σε νομική υπηρεσία Τράπεζας, αμειβόμενου μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

 

ΜονΕφΠατρών 140/2021

Σύμβαση συμψηφισμού απαιτήσεων - Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό - Απαιτήσεις τράπεζας κατά καταθέτη - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΜονΕφΠατρών 104/2021

Αφηρημένη αναγνώριση χρέους -.

 

ΜΠρΣπάρτης 75/2021

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Αξίωση προς αποζημίωση - Αυθαίρετη κατασκευή - Παραγραφή απαιτήσεως από αδικοπραξία - Νόμιμος τόκος -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 204/2021

Ευθύνη Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝ ΑΚ από παράνομες πράξεις των οργάνων τους. Προϋποθέσεις ευθύνης. Ευθύνη και από υλικές πράξεις εφόσον συνάπτονται με την λειτουργία της υπηρεσίας ιδίως όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις βάσει ειδικής νομοθεσίας, κοινής πείρας και αρχών καλής πίστης. Ψυχική οδύνη συνεπεία θανατώσεως προσώπου. Ευθύνη ΟΤΑ για συντήρηση επίβλεψη και χρήση των χώρων που έχουν φυτεύει δένδρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του εναγομένου Δημοσίου ή ΝΠΔΔ συνιστάμενοι στην άρνηση της βάσης της αγωγής, προβάλλονται παραδεκτώς με τις απόψεις και όχι το πρώτον με το υπόμνημα. Ένορκες βεβαιώσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο πολιτικής δίκης δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων καθώς δεν ελήφθησαν σύμφωνα με τον ΚΔΔ.  Ευθύνη εναγόμενου Δήμου για πράξεις και παραλείψεις άτυπου συνεργείου κλάδευσης με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου το οποίο παρέλειψε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή πτώσης κλαδιού, η οποία επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμού του δικαιοπαρόχου των εκκαλούντων. Σφάλμα εκκαλουμένης. Δεκτή κατ’ ουσίαν η έφεση.

 

ΜΠρΑθ 1028/2021

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΑθ 1927/2021

Διατροφή ανήλικου τέκνου. Δεκτή η ένσταση για συνεισφορά της μητέρας στη διατροφή του ανήλικου τέκνου. Μη συνεκτίμηση της αξίας του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας της ενάγουσας επί ακινήτου για τον υπολογισμό των οικονομικών της δυνατοτήτων, αν και προτάθηκε προφορικά και με τις προτάσεις. Μη νόμιμο το αίτημα για χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση του πατέρα σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με την απόφαση. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Μηνιαία διατροφή ποσού 280,00 ευρώ για ανήλικο τέκνο ηλικίας δέκα ετών. Επιδίκαση δικαστικών εξόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω νομικής βοήθειας που χορηγήθηκε στην ενάγουσα.

 

ΕιρΑθ 99/2021

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ενστάσεις -.

 

ΜΠρΑθ 1422/2021

Τράπεζες - Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) - Προστασία καταναλωτών - Αδικοπρακτική ευθύνη -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 240/2021

Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Αοριστία αίτησης -.

 

ΠΠρΑθ 124/2021

Επικοινωνία τέκνου - Παραβίαση - Προσωπικότητα - Αρση προσβολής -.

 

ΣτΕ 167/2021

Περιοχή προστασίας της Φύσης - Κυπαρισσιακός Κόλπος - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΜονΠρΑθ 131/2021

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου - Επιστημονικοί Συνεργάτες ΑΕΙ - ΤΕΙ - Μετατροπή συμβάσεων ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ -.

 

ΜονΠρΠατρών 26/2021

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική υπαιτιότητα - Επαναφορά των πραγμάτων στην προ της εκτέλεσης κατάσταση -.

 

ΜονΕφΠατρών 65/2021

ΕΦΚΑ - Ταμείο Νομικών - Δάνειο - Παραγραφή αξιώσεων για τόκους -.

 

ΤρΔΠρΑθ 260/2021

ΕΦΚΑ - Ταμείο Νομικών - ΚΕΑΔ - Καθηγητής Πανεπιστημίου δικηγόρος - Διακοπή δικηγορικού λειτουργήματος -.

 

ΜονΕφΠατρών 50/2021

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Οφειλή εις ολόκληρο - Δικαίωμα αναγωγής -.

 

ΕιρΑθ 200/2021

Σύμβαση ασφαλίσεως - Δηλώσεις ασφαλισμένου κατά την κατάρτιση - Καταγγελία από τον ασφαλιστή -.

 

ΜΠρΠατρών 53/2021

Κτηματολογικές εγγραφές - Ερημοδικία εναγομένου - Τεκμήριο ομολογίας - Αναγνώριση δικαιώματος από εμπράγματο βάρος - Καταχώρηση στο οικείο κτηματογραφικό φύλλο -.

 

ΜονΕφΠατρών 54/2021

Προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένης διάρκειας στο Δημόσιο - Απαγόρευση μονιμοποίησης - Εξαίρεση - Κατάταξη σε κενές ή νέες οργανικές θέσεις -.

 

ΠΠρΠατρών 36/2021

Κοινωνία - Δικαστικός καθορισμός του τρόπου διοίκησης κοινού πράγματος - Ένορκη βεβαίωση μάρτυρα - Χρήση ιδιόχειρων σημειωμάτων -.

 

ΜονΕφΠατρών 30/2021

Ερημοδικία εκκαλούντος - Ειδική διαδικασία διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές - Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID-19 -.

 

ΜονΕφΠατρών 29/2021

Ερημοδικία εκκαλούντος - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID-19 -.

 

ΜΠρΠατρών 2/2021

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Δικαιούχος επικειμένων -.

 

ΕιρΑθ 3/2021

Προστασία κύριας κατοικίας - Τήρηση προδικασίας υποβολής αιτήσεως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα - Επιλεξιμότητα οφειλέτη και επιδεκτικότητα οφειλής -.

 

ΜΠρΠειρ 2/2021

Διαδικασία περιουσιακών διαφορών - Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή - Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δυνάμει της οποία η καθής η ανακοπή προβαίνει σε εμφανή περιορισμό του ποσού της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο εν λόγω περιορισμός, προκειμένου να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται έκτοτε η εκτέλεση -.

 

ΜΠρΑθ 606/2020

Προσωπικά Δεδομένα - Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων - Απαγόρευση της επεξεργασίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων - Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Ηθική βλάβη -.

 

ΜονΔΕφΑθ 514/2020

Υπολογισμός προσαύξησης επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Απόσπαση Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ως Αστυνομικού Συνδέσμου στην Ελληνική Πρεσβεία των Τιράνων της Αλβανίας.

 

ΑΠ 1163/2020

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Καθήκον παροχής συμβουλών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (Perpetual bonds) - Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Αποζημίωση - Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος -.

 

ΜονΔΠρΤρικάλων 425/2020

Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου - Κοινωνική ασφάλιση - ΙΚΑ - ΕΦΚΑ - Πρόσωπα που απασχολούνται στην επιχείρηση του συζύγου ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού -.

 

ΠΠρΚερκ 679/2020

Θανατηφόρο ατύχημα - Κατολίσθηση εδαφικού όγκου κατά τη διενέργεια εργασιών για την ανέγερση οικοδομής -.

 

ΜονΔΠρΗρακλείου 975/2020

Αστική ευθύνη Δήμου λόγω παραβίασης της υποχρέωσης συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οδών, κατά τα άρθρα 105 και 106 του ΕισΝΑΚ -.

 

ΜΠρΑθ 16285/2020

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τραπεζών - Προστασία καταναλωτών - Αδικοπραξία - Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό -.

 

ΤρΔΠρΑθ 15635/2020

Φορολογητέα αξία ακινήτου - Αντικειμενικός Προσδιορισμός- Προκαθορισμένη Αξία - Προσφυγή προσδιορισμού αγοραίας αξίας ακινήτου - Δήλωση φόρου κληρονομιάς -.

 

ΤρΕφΑθ 6974/2020

Αγωγή αδικοπραξίας –- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής -.

 

ΕφΑθ 5634/2020

Ελευθέρωση εγγυητή. Προϋποθέσεις. Βαρειά αμέλεια τράπεζας. Προϋποθέσεις ακύρωσης σύμβασης εγγύησης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

 

ΜονΕφΛαμίας 46/2020

Προστασία καταναλωτών - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Παροχή τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών - Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας -.

 

ΜΠρΑθ 1079/2020

Διεθνής δικαιοδοσία Ελληνικών δικαστηρίων -.

 

ΤρΕφΑθ 6664/2020

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΕιρΠατρών 28/2020

Σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Σύμβαση πώλησης - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΕιρΧαλανδρίου 293/2020

Άδεια αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο. Διαδοχή κατά ρίζες μέχρι την επαγωγή της κληρονομίας στον ανήλικο. Ο Αύγουστος δεν υπολογίζεται στην προθεσμία των 4 μηνών της αποποίησης.

 

ΕιρΧαλανδρίου 70/2020

Ερημοδικία εναγομένου στη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών μετά τον ν.4335/2015. Ομολογία εναγόμενου.

 

ΜΠρΚορίνθου 218/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Νομιμοποίηση μη δικαιούχων διαδίκων. Προσδιορισμός έννοιας "ανειλικρινούς δήλωσης". Προσδιορισμός έννοιας "προστατευόμενων μελών" και "ηθικής υποχρέωσης διατροφής". Επανάληψη συζήτησης σε β΄ βαθμό για προσκόμιση εγγράφων.

 

ΑΠ 887/2020

Βιασμός - Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο - Εκκρεμοδικία - Αποδεικτικά μέσα - Κατ εξακολούθηση έγκλημα -.

 

ΕιρΑθ 2405/2020

Δεκτή η αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του δανειολήπτη εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της Τράπεζας. Παραβίαση από την Τράπεζα δια των προστηθέντων οργάνων της, των γενικής φύσεως υποχρεώσεων  πρόνοιας και προστασίας του πελάτη της, με το χαρακτηρισμό συνεπών δανειοληπτών ως "μη συνεργάσιμων δανειοληπτών". Η εναγομένη, που δεν είναι μια απλή επιχείρηση, αλλά επιτελεί σημαντική λειτουργία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω της θέσης της είχε υποχρέωση να διαπραγματευθεί με τους ενάγοντες – σημαντικούς πελάτες της μέχρι τότε, να λάβει υπόψιν τις προτάσεις τους καθώς και την οικονομική τους δυνατότητα κατά την στιγμή της διαπραγμάτευσης και να παρέχει σ’ αυτούς την προσφορότερη οικονομική λύση εξυπηρετώντας την ίδια αλλά και τους πελάτες της με ευελιξία, συνέπεια στο ρόλο της και ασφάλεια των αμοιβαίων συμφερόντων τους. Η ως άνω υποχρέωση της εναγομένης τράπεζας στηρίζεται στην συναγόμενη από τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ αρχή της καλής πίστης, που επιβάλλει στα εντεταλμένα όργανα αυτής την ενδεδειγμένη θετική ενέργεια προς αποτροπή ζημίας του πελάτη της (εναγόντων) ακόμη δε και στην ευθύνη της ως παρέχουσας υπηρεσίες κατά το άρθρο 8 Ν. 2251/1994. Επιπλέον, λόγω και του χαρακτηρισμού των εναγόντων ως μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, χωρίς να συντρέχουν εν προκειμένω οι όροι χαρακτηρισμού αυτού, οι ενάγοντες υπέστησαν προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητάς τους, που συνιστά και θεμελιώνει και το στοιχείο του παρανόμου της αδικοπρακτικής ευθύνης (914 ΑΚ), αφού οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως αφερέγγυα πρόσωπα ενώ η μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων τους, λόγω των προτεινόμενων όρων εκ μέρους της εναγομένης είχαν ως συνέπεια να καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές αυτών με τις συνεπακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις. Από τα παραπάνω συνεπώς προκύπτει ότι οι ενάγοντες έχουν κατά της εναγομένης αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν, θεμελιούμενη στην ως άνω καταφαθείσα αδικοπρακτική ευθύνη της εναγομένης από τις υπαίτιες ενέργειες των προστηθέντων υπαλλήλων της, στην παράνομη προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας των εναγόντων, αλλά και στην ευθύνη της τράπεζας από την ζημία, που προκάλεσε σ’ αυτούς ως παρέχουσας υπηρεσίες. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

 

ΕφΑθ 7048/2020

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΠειρ 3795/2020

Αντίθετες αγωγές επιμέλειας - διατροφής ανηλίκων. Ανάθεση οριστικής επιμέλειας στον πατέρα καθώς αυτός τα φρόντιζε από τη γέννησή τους με τη συνδρομή των παππούδων της πατρικής γραμμής και προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον. Μη σταθερή κατοικία μητέρας, μη σταθερή επικοινωνία, αφιέρωση σε άλλες δραστηριότητες ήδη πριν την εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης. Διατροφή. Συμψηφίζει δικαστικά έξοδα λόγω συγγενικής σχέσης.

 

ΕιρΜυκόνου 12/2020

Αίτηση για παροχή άδειας σε γονείς για αποποίηση κληρονομιάς για λογαριασμό ανηλίκων. Εκπρόθεσμη αίτηση. Δέχεται το Δικαστήριο και επιτρέπει. Πλάνη των γονέων περί της έναρξης της προθεσμίας αποποίησης για τα ανήλικα τέκνα. Εναρκτήριο γεγονός της προθεσμίας θεωρείται η ημέρα γνώσης των γονέων ότι τελούσαν σε πλάνη.

 

ΜΠρΑθ 2532/2020

Αυτοκινητικό δυστύχημα - Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης - Αποκλειστική υπαιτιότητα - Απόδειξη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εταιρίας - Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή -.

 

ΕιρΑθ 3645/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Μηδενικές μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΛαυρίου 1/2020

Προστασία κύριας κατοικίας - Μη επιλεξιμότητα του οφειλέτη από την πλατφόρμα, λόγω μη επιδεκτικότητας ρύθμισης της οφειλής -.

 

ΜΠρΑθ 16717/2020

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από τράπεζα - Κώδικας Δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Ομόλογα με κυμαινόμενο τοκομερίδιο - Ομόλογα αόριστης διάρκειας (perpetual bonds) - Προστασία καταναλωτών - Υποχρεώσεις προμηθευτή - Αποζημίωση - Ηθική βλάβη -.

 

ΕιρΑθ 783/2020

Σύμβαση ιατρικής αγωγής -.

 

ΕιρΚορίνθου 995/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης -.

 

ΜΠρΚορίνθου 163/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Οφειλές από δάνεια του ΤΠκΔ - Αδυναμία πληρωμών -.

 

ΕφΑθ 6518/2020

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΚερκ 780/2020

Αγωγή αποζημίωσης διαγωνιζόμενης εταιρίας προς σύμβουλο του ΔΣ της αναθέτουσας αρχής, ο οποίος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ανταγωνιστική της ενάγουσας, και εκφέρει (τελικώς μειοψηφούσα) γνώμη προς μη ανάθεση του έργου στην ενάγουσα. Ο εναγόμενος, ως  μέλος του ΔΣ, δικαιούται ελεύθερα να ασκήσει κριτική, ακόμα και οξεία, να παραθέτει αξιολογικές κρίσεις, αλλά και να εισφέρει χρήσιμη -κατά την άποψή του- πληροφόρηση επί αληθών γεγονότων που αφορούσαν τη συμμετέχουσα στο διαγωνισμό ενάγουσα. Η συμπεριφορά του εναγομένου δεν είναι ικανή να στοιχειοθετήσει αξιώσεις αποζημίωσης με βάση τα άρθρα 57 και 920 ΑΚ, καθώς λείπει το πρωταρχικό στοιχείο της υποστήριξης ή διάδοσης αναληθούς ειδήσεως και συνεπώς και το στοιχείο της παράνομης προσβολής. Απορρίπτει ως ουσιαστικά αβάσιμη της αγωγή.

 

ΕιρΑθ 496/2020

Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση -.

 

ΤρΕφΠατρών 164/2020

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης - Συντηρητική κατάσχεση - Ειδικά περιουσιακά στοιχεία -.

 

ΜΠρΠατρών 718/2020

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Διεκδικητική αγωγή ακινήτου -.

 

ΕιρΚερκ 332/2020

Αγωγή από τιμολόγιο - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΤρΔΠρΑθ 16877/2020

Προϋποθέσεις συνταγματικότητας υπολογισμού εργοδοτικών εισφορών

 

ΜονΔΠρΑθ 7839/2020

Δημοτικά λιμενικά ταμεία - Συντήρηση έργων και υποδομών στη ζώνη λιμένα - Ευθύνη προς αποζημίωση -.

 

ΕιρΚαλλιθέας 153/2020

Συνεκδίκαση διαφορών - Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική υπαιτιότητα -.

 

ΕιρΙλίου 49/2020

Μη ολοκλήρωση μεταβίβασης οχήματος - Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως -.

 

ΜΠρΑθ 1070/2020

Δίκες περί την εκτέλεση. Ανακοπή κατά πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης τράπεζας. Ακύρωση επιταγής προς πληρωμή, που επιδόθηκε παρά το γεγονός ότι είχε ήδη ανασταλεί, δυνάμει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής που αποτέλεσε τη βάση της αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεκτή η ανακοπή. Καταδίκη της καθ’ ης στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 688/2020

Η μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία δεν συνιστά λόγο απόλυτης ακυρότητας. Ακυρότητα πραγματογνωμοσύνης. Απαράδεκτη έφεση. Υποχρεωτική η εμφάνιση του κατηγορουμένου στο Συμβούλιο, προς ανάπτυξη των λόγων της εφέσεως του (λόγω απορρίψεως αυτής).

 

ΜΟΕΘεσ 163-164/2020

Ανθρωποκτονία από πρόθεση μεταβολή κατηγορίας από ανθρωποκτονία σε θανατηφόρα σωματική βλάβη. Οπλοχρησία. Οπλοφορία. Διακίνηση ναρκωτικών αγορά, πώληση και κατοχή ναρκωτικών. Ηθική αυτουργία στην θανατηφόρο σωματική βλάβη και στην διακίνηση ναρκωτικών.

 

ΜΟΕΘεσ 156-157/2020

Αποπλάνηση ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 12 έτη όχι όμως και τα 14 έτη κατ εξακολούθηση. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου  που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη κατ εξακολούθηση, σε συνάντηση κατ εξακολούθηση. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω διαδικτύου προσώπου που εμφανίζεται ως ανήλικο κάτω των 15 ετών κατ εξακολούθηση.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 3020/2020

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Ασφαλιστικά μέτρα - Πράξεις ή παραλείψεις οργάνων Δήμου - Διοικητική διαφορά ουσίας -.

 

ΤρΕφΠατρών 158/2020

Έφεση - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Μη καταβολή αμοιβής -.

 

ΜονΕφΑθ 3747/2020

Ευθύνη τραπεζών - Πλημμελής παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Αδικοπραξία - Προστασία καταναλωτή -.

 

ΜονΕφΠατρών 443/2020

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Προσύμφωνο - Υπερημερία πωλητή - Υπαναχώρηση - Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών -Αφανής ή μετοχική εταιρία -.

 

ΜονΕφΑθ 6050/2020

Αδικοπρακτική ευθύνη τραπεζών - Επενδυτικές συμβουλές - Ηθική βλάβη -.

 

ΜονΔΠρΑθ 9031/2020

Ακύρωση απόφασης ΙΚΑ καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων για ημέρες που τους χορηγήθηκε άδεια άνευ αποδοχών. Δεν υφίσταται ειδική νομική υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει αιτήσεις - εγγραφές συμφωνίες άδειας άνευ αποδοχών. Απόδειξη άδειας άνευ αποδοχών με προσκόμιση μισθοδοτικών καταστάσεων και παρουσιολόγιο.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 3410/2020

Ασφαλιστικά μέτρα – Επιμέλεια ανηλίκου τέκνου -.

 

ΕιρΑθ 39/2020

Ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων - Υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης - Συμμετοχή του Δημοσίου - Προστασία κύριας κατοικίας - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΕιρΑθ 38/2020

Ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών προσώπων - Υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης - Προστασία κύριας κατοικίας - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΤρΕφΛαρίσης 190/2020

Ικανότητα διαδίκου - Έφεση κατά ανύπαρκτου νομικού προσώπου - Εγγραφή συντηρητικής κατάσχεσης - Τελεσίδικη αναγνωριστική απόφαση -.

 

ΕλΣ (Τμ. II) 1575/2020

Αρχή μυστικότητας των διασκέψεων - COVID-19 - Τηλεδιάσκεψη - Μειώσεις συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός - Αποζημιωτική ευθύνη του Δημοσίου - Παθητική νομιμοποίηση Δημοσίου -.

 

ΕιρΙλίου 18/2020

Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 991/2020

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανακοπή κατά Πράξης Άμεσης Απομάκρυνσης του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης -.

 

ΜΠρΑθ 1016/2020

Επαγγελματική μίσθωση - Φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο - Εγγύηση - Μισθωτικές διαφορές - Προφορική πρόταση ισχυρισμών -.

 

ΔΠρ (Αναστ. Ν. 3068) Θεσ 253/2020

Αλλοδαποί - Ασυνόδευτος ανήλικος - Διεθνής προστασία -.

 

ΣτΕ 1525/2020

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Δικαίωμα προστασίας της περιουσίας - Δασικές εκτάσεις - Αίτηση ακύρωσης - Πολεοδόμηση δασικών εκτάσεων -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 1866/2020

Εκπαιδευτικό προσωπικό του πρώην ΤΕΙ Αθηνών που διορίστηκε σε προσωποπαγείς θέσεις Λεκτόρων Εφαρμογών δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 6 του ν. 4452/2017 -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ-Αναστ) Πατρών 52/2020

Δημόσιοι διαγωνισμοί - Παροχή υπηρεσιών - Οικονομική προσφορά - Όρος στη διακήρυξη να συμπεριληφθεί ποσοστό παρακράτησης φόρου εισοδήματος - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΜΠρΑθ 1706/2020

Εργατικές διαφορές - Αίτηση ερμηνείας και συμπλήρωσης διατακτικού δικαστικής αποφάσεως -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3528/2020

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Θανάσιμος τραυματισμός από όργανο του Δημοσίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Εύλογο ποσό χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3527/2020

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Θανάσιμος τραυματισμός από όργανο του Δημοσίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Χρήση όπλων από αστυνομικό όργανο -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3530/2020

Θανάσιμος τραυματισμός - Υπαιτιότητα οργάνων του Δημοσίου - Αστική ευθύνη Δημοσίου - Αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3529/2020

Θανάσιμος τραυματισμός - Υπαιτιότητα οργάνων του Δημοσίου - Αστική ευθύνη Δημοσίου - Προσδιορισμός ποσού αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής - Απόρριψη έφεσης του Δημοσίου -.

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Λιβαδειάς 52/2020

Μέτρα έναντι του κορωνοϊού COVID-19 - Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Τήρηση αποστάσεων - Πρόστιμα Covid-19 - Πράξη επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας - Αίτηση αναστολής -.

 

ΜΠρΛασιθίου 261/2020

Επιμέλεια τέκνου - Επικοινωνία - Συνεπιμέλεια - Έριδες γονέων - Προσδιορισμός της συζήτησης με πράξη Προέδρου λόγω covid-19 -.

 

ΜονΔΠρΑθ 16746/2020

Νομική Βοήθεια - Αποζημίωση δικηγόρου - Προσωρινή επιδίκαση -.

 

ΜΠρΑθ 5694/2020

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος - Πότε επέρχεται σύγχυση για το καταναλωτικό κοινό - Τρόποι απόκτησης διακριτικού τίτλου -.

 

ΜονΕφΠατρών 378/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Συναινετικό διαζύγιο - Ανάκληση δήλωσης συζύγων -.

 

ΜονΠρΠατρών 516/2020

Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι - Ίδρυση σωματείου - Αρχή της πολλαπλότητας - Αποχώρηση μέλους σωματείου - Εκούσια δικαιοδοσία - Παρέμβαση -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 56/2020

Διάταξη Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών απορριπτική έγκλησης - Προσφυγή - Νομική φύση - Προθεσμία άσκησης - Πρόσωπο που την ασκεί - Εντολή προς πληρεξούσιο δικηγόρο -.

 

ΜονΕφΠατρών 380/2020

Διεκδικητική αγωγή - Αναγνωριστική αγωγή - Αρνητική αγωγή -Πώληση ξένου ακινήτου -.

 

ΜΠρΠατρών 590/2020

Προφορική σύμβαση έργου - ΟΤΑ - Ιδιωτική διαφορά - Αναπόδεικτη αγωγή -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 54/2020

Προσφυγή κατά διατάξεως Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών - Απιστία κατ΄ εξακολούθηση - Απάτη κατ΄ εξακολούθηση - Ηθική αυτουργία σε απάτη - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες -.

 

ΜΠρΚοζάνης 248/2020

Επαγγελματική μίσθωση - Αναπροσαρμογή μισθώματος - Λήξη επικαρπίας κατά τη διάρκεια της μίσθωσης - Απαλλαγή καταβολής ποσοστού μισθώματος λόγω κορωνοϊού COVID-19 -.

 

ΕιρΑθ 2230/2020

Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με κρυμμένο πραγματικό ελάττωμα, την ανυπαρξία του οποίου είχε εγγυηθεί ο πωλητής -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3048/2020

Αστική ευθύνη δημοσίου - Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Μη ορθός κτηματολογικός πίνακας - Συστατικά - Δεδικασμένο - Συντρέχον πταίσμα -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2706/2020

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών - Ελεγκτικό Συνέδριο - Προληπτικός έλεγχος δαπανών -.

 

ΠΠρΑθ 2666/2020

Αστική ευθύνη δημοσίου - Κύρωση πράξης εφαρμογής - Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αυτοδίκαιη ανάκληση - Αποζημίωση - Αδικοπραξία - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

ΜΠρΚαλαβρύτων 54/2020

Τριτανακοπή μη κλητευθέντος εγγυητή σε δίκη του Ν. 3869/2010 - Αρμοδιότητα -.

 

Ειρ (ΑσφΜ) Θεσ 240/2020

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης ειδικού περιουσιακού στοιχείου επιχείρησης -.

 

ΜΠρΘεσ 10154/2020

Στοιχεία ορισμένου εφετηρίου δικογράφου - Σύμβαση έργου - Υπαναχώρηση - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Δικαστικά έξοδα -.

 

ΔιατΕισΠλημΠατρών 315/2020

Σωματική βλάβη αδυνάμων προσώπων - Εργασιακό mobbing/εργασιακός εκφοβισμός -.

 

ΤρΔΕφ (Ακυρ) 656/2020

Απόφαση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας -.

 

ΕφΑθ 4634/2020

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΑθ 634/2020

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες - Παραβίαση ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεωτικής διακοπής πορείας - Αποκλειστική υπαιτιότητα της πρώτης εναγόμενης, που οδηγούσε όχημα ιδιοκτησίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης - Μείωση εμπορικής αξίας αυτοκινήτου - Πλασματική δαπάνη οικιακής βοηθού -.

 

ΜΠρΑθ 1407/2020

Υποβολή σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση -.

 

ΕιρΑθ 3022/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Κανονική εκτέλεση απόφασης ρύθμισης οφειλών - Απαλλαγή από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλών - Παθητική νομιμοποίηση της αρχικής πιστώτριας, με δυνατότητα προσεπίκλησης του διαχειριστή των οφειλών -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 4829/2020

Προσωρινή ανάθεση άσκησης επιμέλειας ανήλικου τέκνου - Προσωρινή μηνιαία διατροφή -.

 

ΣτΕ.Ολ 1819/2020

Δημόσιοι διαγωνισμοί - Άδεια λειτουργίας καζίνο - Αποκλεισμός διαγωνιζομένου -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 23/2020

Δημόσιοι διαγωνισμοί - Λόγοι αποκλεισμού διαγωνιζόμενου - Δήλωση από διαγωνιζόμενο - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) -.

 

ΕιρΠατρών 99/2020

Αγωγή κατά νομικού προσώπου - Αοριστία αγωγής - Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων -.

 

ΕιρΠεριστερίου 19/2020

Προϋποθέσεις υποστατού και παραδεκτού ένορκης βεβαίωσης - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΔΠρ(Αναστ Ν. 3068)Κορίνθου 481/2020

Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης - Αποζημίωση για την μη συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστική απόφαση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης -.

 

ΜονΔΠρΑθ 12236/2020

ΕΦΚΑ - Αγωγή αποζημίωσης - Υπογραφή δικογράφου από δικηγόρο -.

 

ΕφΑθ 2814/2020

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -.

 

ΜονΔΠρΑθ 12735/2020

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Ασφαλιστικές οφειλές - Ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης -.

 

ΜονΔΠρΑθ 13990/2020

Κοινωνική ασφάλιση - ΤΣΜΕΔΕ - Ειδική Προσαύξηση – Αστική ευθύνη δημοσίου - Αρχή μη επιστροφής εισφορών -.

 

ΠΠρΠατρών 375/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Αίτηση για την ακύρωση διατάξεων της Εισηγήτριας των Πτωχεύσεων - Απαράδεκτο -.

 

ΜονΕφΠατρών 334/2020

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης - Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας - Αοριστία αγωγής - Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΕιρΠατρών 23/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ζημίες σε σταθμευμένο όχημα - Οδηγός υπό την επήρεια οινοπνεύματος - Απαλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) 657/2020

Μη νόμιμη κήρυξη αναδάσωσης - Οικισμός προ του 1923 -.

 

ΑΠ 163/2020

Προσωπικά δεδομένα - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Προσβολή προσωπικότητας - Ηθική βλάβη - Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης - Κάμερες -.

 

ΤρΔΠρΑθ 12294/2020

ΕΦΚΑ - Απόρριψη αίτησης χορήγησης σύνταξης - Πρόεδρος κοινότητας -.

 

ΤρΕφΠατρών 87/2020

Δίκες διατροφής - Παράλειψη προκαταβολής εξόδων -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 1070/2020

Δημόσιοι υπάλληλοι - Διαθεσιμότητα - Πρόγραμμα κινητικότητας - Διαφορές αποδοχών -.

 

ΜονΔΠρΑθ 8069/2020

Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις - Αγωγή αποζημίωσης - Απαράδεκτο αγωγής -.

 

ΕιρΑθ 471/2020

Αντισυνταγματική η διάταξη περί περικοπής δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αντίθετη νομολογία ΣτΕ δεν δεσμεύει τα λοιπά δικαστήρια, καθώς δεν είναι erga omnes.

 

ΜονΕφΑθ 3056/2020

Ισότητα αμοιβών έμμισθων δικηγόρων σε φορείς του Δημοσίου τομέα - Ισότητα αμοιβών έμμισθων δικηγόρων στο Δημόσιο τομέα – Αντισυνταγματικότητα διατάξεων ΚΥΑ 2/14132/0022/28.12.12 και αριθ. 9 υποπ. Γ’ παρ. Γ άρθρου 1 ν. 4093/2012 -.

 

ΕιρΘεσ 526/2020

Αγωγή ηθικής βλάβης εξ αδικοπραξίας - Σωματική βλάβη κατόπιν συμπλοκής - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΜονΕφΛαμίας 61/2020

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Επενδυτικές υπηρεσίες - Παροχή ορθών και πλήρων συμβουλών - Σύμβαση εντολής - Έννοια απάτης - Perpetual bonds-ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας - Έννοια καταναλωτή - Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις -.

 

ΜονΕφΛαμίας 40/2020

Αδικοπρακτική ευθύνη τράπεζας - Παροχή τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών - Εντολή - Κώδικας Δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Έννοια καταναλωτή -.

 

ΠΠρΠατρών 435/2020

Ευθύνη από δημοσίευμα - Ανάρτηση στο διαδίκτυο - Ειδική διαδικασία εκδίκασης διαφορών -.

 

ΜΠρΑθ 3724/2020

Προσωρινή διατροφή ανηλίκου τέκνου -.

 

ΑΠ 650/2020

Αναίρεση - Έννομο συμφέρον - Τράπεζα - Σύμβαση δανείου - Ασφαλιστική σύμβαση -Απόσβεση της ενοχής - Ανώμαλη εξέλιξη της ασφαλιστικής σύμβασης -.

 

ΜονΔΠρΠειρ 3929/2020

Ακύρωση ατομικής ειδοποίησης ΚΕΑΟ για οφειλές ΙΚΑ κατά οικοπεδούχου -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Βόλου 469/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης οριστικής απόφασης κατ άρθρο 6 § 5 ν. 3869/2010 -.

 

ΠρΔΠρΠατρών 21/2020

Μέτρα κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Επιβολή προστίμου - Αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα -.

 

ΑΠ.Ολ 3/2020

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Τράπεζες - Εταιρίες εισπράξεων απαιτήσεων - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΤρΔΕφΑθ (ΑκυρΑναστ) 32/2020

Μάθημα θρησκευτικών - Απαλλαγή -.

 

ΜΠρΠατρών 116/2020

Προσβολή προσωπικότητας - Αποδεικτικά μέσα - Φωτογραφίες από οικογενειακό ηλεκτρονικό υπολογιστή - Δικαίωμα δικαστικής προστασίας - Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή - Δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων - Αρχή αναλογικότητας -.

 

ΕιρΠατρών 809/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής -.

 

ΑΠ.Ολ 5/2020

Αναγκαστική εκτέλεση - Ακυρωθείσα διαταγή πληρωμής - Αξίωση αποζημίωσης για εκτέλεση μη τελεσίδικης διαταγής πληρωμής - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΑΠ.Ολ 4/2020

Τεκμήριο αθωότητας - Αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου - Μη δέσμευση πολιτικού δικαστηρίου -.

 

ΑΠ 514/2020

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Σύμβαση μαθητείας - Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου -.

 

ΑΠ 513/2020

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΤρΔΕφ (Συμβ) 10/2020

Διαταγή πληρωμής κατά Δήμου - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΠατρών 421/2020

Επιχειρήσεις ΟΤΑ - Προσωπικό - Μεταφορά σε υπηρεσίες ΟΤΑ - Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα -.

 

ΣτΕ.Ολ. 1439/20

Δίκη πιλότος - Μειώσεις συντάξεων -.

 

ΑΠ.Ολ 2/2020

Υπάλληλοι ΥΠΕΞ - Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΑΠ.Ολ 1/2020

Ασφαλιστική τοποθέτηση - Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης - Ασφαλιστική εκκαθάριση - Ενεχυρίαση απαιτήσεων από επιταγές τρίτων -.

 

ΑΠ 497/2020

Αναβολή συζήτησης μέχρι να περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα άλλη δίκη - Εφαρμογή διατάξεων περί αδικαιολόγητου πλουτισμού - Ακύρως απασχοληθείς στο Δημόσιο - Απασχοληθέντες στο πλαίσιο stage - ΟΑΕΔ -.

 

ΜΠρΠατρών 376/2020

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΑΠ 178/2020

Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 130/2020

Ανώνυμες εταιρίες - Άκυρη απόφαση ΓΣ - Πρακτικά ΓΣ -.

 

ΑΠ 227/2020

Πλειστηριασμός ακινήτου - Μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης - Άρνηση μεταγραφής άκυρης πράξης - Καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Δήμευση περιουσιακών στοιχείων - Απαγόρευση διάθεσης ακινήτου -.

 

ΜΠρΑθ 9952/2020

Έφεση - Ασφάλιση αυτοκινήτου για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων - Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη - Αδικοπρακτική ευθύνη - Ένορκες βεβαιώσεις -.

 

ΤρΔΕφ Θεσ 636/2020

Σύνταξη αναπηρίας ΟΑΕΕ (ήδη ΕΦΚΑ) -.

 

ΜΔΠρΘεσ 5125/2020

Δημοτικοί Υπάλληλοι - Κατάργηση δώρων εορτών και αδείας - Συνταγματικότητα διατάξεων περ. 1  υποπαρ. Γ.1 παρ. Γ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 -.

 

ΤρΔΕφΑθ 451/2020

Α.Ε. - Ετήσιος φορολογικός έλεγχος - Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό - Έλεγχος εντός δεκαοκταμήνου - Περαιωμένη χρήση - Ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος - ΣτΕ -.

 

ΤρΕφΑθ 1546/2020

Ασφαλιστήριο ζωής -Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος

(ΑΠΑ3) -.

 

ΜΠρΗλείας 228/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων- Αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση - Εκποίηση κατοικίας, Πλειστηριασμός - Ορισμός εκκαθαριστή - Μηνιαίες καταβολές -.

 

ΕιρΒόλου 169/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -Αιτιολογημένη απόρριψη ένστασης δόλου των δανειστών - Σχέδιο διάσωσης κύριας κατοικίας -.

 

ΜονΕφΑθ 4583/2020

Ανάκληση άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία "COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και θέση αυτής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 397/2020

Υπεξαίρεση με έγκληση. Ενστάσεις εκκρεμοδικίας. Κατ’ εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος. Έννοιες πρακτόρευσης και παραγγελιοδοχικής αντιπροσωπείας. Ομόφωνα δεκτή η πρόταση του Εισαγγελέα.

 

ΜονΔΕφΑθ 1338/2020

Απαλλαγή συμβάσεων από κάθε φόρο και τέλος υπέρ του Δημοσίου - Δικαιώματα τρίτων που δεν έχουν σχέση με την καταρτισθείσα σύμβαση - Συμβολαιογράφοι - Αναλογικά δικαιώματα από κρατικά συμβόλαια - Αποκρατικοποιήσεις – Αστική ευθύνη Δημοσίου -.

 

ΠΠρΑθ 363/2020

Παρόδιες στοές - Κοινόχρηστα πράγματα - Αφαίρεση παράνομων κατασκευών -.

 

ΕιρΝέαςΙωνίας105/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Οφειλέτις με μηνιαίο εισόδημα 1.270 ευρώ με ενήλικα και έγγαμα τέκνα ως εξαρτώμενα μέλη -.

 

ΜΠΑθ 1276/2020

Αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη και μέλους του εποπτικού συμβουλίου - Πρόσθετες Παρεμβάσεις -.

 

ΜονΕφΑθ 1332/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ενσταση περί ανειλικρινούς δήλωσης ατυχήματος ("συμπαικτικό ατύχημα") – Βάρος απόδειξης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 59/2020

Φόρος κληρονομίας - Καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό - Δίκαιο ΕΕ - Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων - Κοινοί λογαριασμοί και χαρτοφυλάκια αλλοδαπής -.

 

ΑΠ 257/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Στεγαστικά δάνεια ΤΠΔ - Εκούσια δικαιοδοσία - Ανακριτικό σύστημα -.

 

ΤρΔΕφΑθ 790/2020

Προσφυγή ακύρωσης - Φαρμακευτικές εταιρίες - ΕΟΠΥΥ - Οφειλόμενος ΦΠΑ - Υποχρέωση επιστροφής (rebate) - Δίκαιο ΕΕ - Κώδικας ΦΠΑ -.

 

ΜονΕφΘεσ 1302/2020

Μεταγαμιαία διατροφή - Προϋποθέσεις επιδίκασης -.

 

ΔιατΕισΠρΠατών 269/2020

Απιστία κατ’ εξακολούθηση - Απάτη κατ’ εξακολούθηση - Κακουργηματική απάτη - Παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες -.

 

ΕιρΑθ 666/2020

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Διαχρονικό δίκαιο - Παράνομος ο ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/1975 -.

 

ΜΠρΠατρών 126/2020

Σύμβαση πώλησης ατομικής επιχείρησης - Σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης οφειλής - Αναδοχή χρέους -.

 

ΜΠρΠατρών 259/2020

Αδικοπρακτική ευθύνη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Απάτη - Αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής - Σύμβαση πώλησης κινητών -.

 

ΤρΔΠρΑθ 3607/2020

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Αστική ευθύνη Δημοσίου - Αναστολή δίκης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2160/2020

Παράλειψη πράξης από όργανα του Δημοσίου - Εξέλιξη σε βαθμίδα Καθηγητή – Αστική ευθύνη Δημοσίου - Αποζημίωση και εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 26/2020

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης - Πράξεις βεβαίωσης οφειλής - Εισφορές ΕΦΚΑ - Ανεπανόρθωτη βλάβη αιτούντος -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 932/2020

Ανακοπή για ακύρωση ατομικών ειδοποιήσεων πληρωμής - Διαχειριστής ΕΠΕ - Διορισμός διαχειριστή -.

 

ΜονΔΠρΑθ 7187/2020

ΕΦΚΑ - Ταμείο Νομικών - Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων - Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΑΝ και στο ΤΕΑΔ - Παραγραφή -.

 

ΜονΔΠρΑθ 5293/2020

ΕΦΚΑ - Τομέας Νομικών - Προσφυγή ακύρωσης ειδοποίησης πληρωμής - Ασφαλιστικές εισφορές - Πράξη βεβαίωσης οφειλής -.

 

ΤρΕφΠατρών 89/2020

Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό - Υπερημερία οφειλέτη - Σύμβαση ρύθμισης οφειλής - Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας -.

 

ΜονΔΠρΑθ 6609/2020

Μειώσεις συντάξεων - ΕΦΚΑ - Απαράδεκτη αγωγή -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Πατρών 367/2020

Ασφαλιστικά μέτρα - Άδεια ανάληψης ποσού που έχει κατατεθεί στα χέρια τρίτου -.

 

ΤρΕφΠατρών 83/2020

Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό - Σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως - Πρόσθετες πράξεις αύξησης της πίστωσης -.

 

ΑΠ 484/2020

Αναίρεση Εισαγγελέα - Απάτη - Προδικαστικά ζητήματα αστικής φύσης - Τεκμήριο αθωότητας - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία -.

 

ΑΠ 269/2020

Διευθυντικό δικαίωμα και μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 8/2020

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Γονική παροχή - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -.

 

ΜΠρΑθ 658/2020

Πλήρης στερητική δικαστική συμπαράσταση.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 2137/2020

Επιδίκαση διατροφής 880,00€ για δύο ανήλικα τέκνα.

 

ΕιρΑθ 2051/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη ενστάσεως πιστωτή περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής - Εύλογη πεποίθηση και αισιοδοξία της αιτούσας ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών της - Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που οδήγησε την αιτούσα σε κατάσταση υπερχρέωσης -.

 

ΑΠ 40/2020

Τραυματισμός - Υποχρέωση φύλαξης και επιτήρησης χώρου - Υπαιτιότητα παθόντος - Λήψη υπόψη τεχνικής πραγματογνωμοσύνης - Διδάγματα κοινής πείρας - Απόρριψη αναιρετικών λόγων -.

 

ΜονΔΠρΚομοτηνής 324/2020

Eκμετάλλευση πλοίου (αλιευτικού πλοιαρίου) που συνίσταται σε αλιευτική δραστηριότητα του πλοιοκτήτη, η πρόσοδος την οποίαν αυτός αποκτά από την διάθεση του αλιεύματος από τη χρήση 1.1.2014 και έκτοτε (μετά την εφαρμογή του νέου Κ.Φ.Ε.) φορολογείται μόνο βάσει των ειδικών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων του ν. 27/1975, που έχουν υπερνομοθετική ισχύ, δυνάμει του αρθρ. 107 παρ.1 Σ. και δεν φορολογείται ως εισόδημα από αγροτική επιχείρηση κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 παρ.1 εδ. γ’ , 45 και 47 του ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.). Γίνεται ολικώς δεκτή η προσφυγή και διατάσσεται η νέα εκκαθάριση φόρου με βάση το σκεπτικό.

 

ΜΠΑθ 70/2020

Έμμισθοι δικηγόροι - Πρόσθετη παρέμβαση δικηγορικών συλλόγων - Βλαπτική μεταβολή - Καταγγελία σύμβασης -.

 

ΣτΕ 1009/2020

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ 670/2020

Αίτηση ακύρωσης - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μελέτης έργων λιμένα - Παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης -.

 

ΠΠρΠειρ 1140/2020

Σχετικώς άκυρη σύμβαση πώλησης λόγω εικονικότητας -Έγκυρη και αμοιβαίως επιδιώξιμη η υποκρυπτόμενη σύμβαση δωρεάς υπό τρόπο -Προϋποθέσεις εγκυρότητας νόμιμης ανάκλησης δωρεών λόγω αχαριστίας και λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου υπό τον οποίο αυτές συστήθηκαν -.

 

ΕιρΠατρών 123/2020

Προσβολή προσωπικότητας - Ψευδής καταμήνυση - Απλή και συκοφαντική δυσφήμηση -.

 

ΤρΔΠρ (Αναστ) 23/2020

Είσπραξη δημόσιων εσόδων - Δικαιοδοσία - Σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου - Αξιώσεις ΙΚΑ κατά υπόχρεου προς αποζημίωση - Έλλειψη δικαιοδοσίας διοικητικών δικαστηρίων -.

 

ΠΠρΗλείας 11/2020

Αγωγή ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομίας - Πλασματική αποδοχή -.

 

ΕιρΙλίου 59/2020

Παροχή δικαστικής άδειας στους γονείς για αποποίηση κληρονομιάς που επάγεται στα ανήλικα τέκνα. Αναστολή τετράμηνης προθεσμίας από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως. Λόγος ανωτέρας βίας. Αδυναμία νομότυπης αποποίησης κληρονομίας από ανήλικα τέκνα, όσο υφίσταται εκκρεμοδικία. Το συμφέρον των ανήλικων τέκνων υπαγορεύει τη χορήγηση άδειας στους γονείς για αποποίηση της κληρονομίας, η οποία στερείται ενεργητικού και αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από παθητικό. Δεκτή η αίτηση. Παρέχει την άδεια στους αιτούντες, ως ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων τους, να προβούν για λογαριασμό αυτών σε νομότυπη αποποίηση της εξ αδιαθέτου κληρονομιάς του αποβιώσαντος.

 

ΜονΕφΠατρών 244/2020

Οφειλή εις ολόκληρον - Συνιδιοκτήτες πολυώροφης οικοδομής - Κοινόχρηστες δαπάνες - Ανώτατο όριο τόκων - Ποινική ρήτρα - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

ΕιρΠειρ 12/2020

Κληρονομητήριο - Κοινό κληρονομητήριο - Παράλληλη κληρονομική διαδοχή -.

 

ΜονΔΠρΘεσ 3582/2020

Δημοτικοί Υπάλληλοι. Κατάργηση δώρων εορτών και αδείας με τη διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Με τις αποφάσεις 1307-1316/2019 της Ολομέλειας του ΣτΕ κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος,  κρίθηκε συνταγματική η ανωτέρω διάταξη. Απορρίπτει αγωγή.

 

ΜΟΕΘεσ 67-68/2020

Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή - Παράνομη οπλοφορία - Οπλοχρησία - Άμυνα -.

 

ΑΠ 79/2020

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Εύλογο ποσό χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΜΠρΠατρών (Ασφ.Μ.) 295/2020

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Αναρτήσεις στο διαδίκτυο - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΕιρΠατρών 9/2020

Μικροδιαφορές - Ερημοδικία εναγομένης - Πώληση - Μη εξόφληση τιμήματος -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 1942/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση αναστολής αρ. 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010 -.

 

ΤρΔΠρΑθ 5396/2020

Κοινωνική ασφάλιση - Δικηγόροι - Μη εκπλήρωση ή ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών - Επίδειξη εγγράφου -.

 

ΤρΔΠρΘεσ 2110/2020

ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από ασφάλιση ΟΑΕΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ - Έλλειψη αναδρομικής ισχύος Ν. 4254/2014 -.

 

ΕφΠειρ 328/2018

Προσωπικά Δεδομένα - Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων - Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης - Κάμερες - Ηθική βλάβη -.

 

ΜονΕφΠατρών 202/2020

Έφεση από διάδικο που δικάσθηκε ερήμην - Έμμισθοι δικηγόροι ΝΠΔΔ - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Επίδομα θέσης ευθύνης -.

 

ΜονΕφΠατρών 172/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού - Μοτοσικλετιστής που δεν έφερε κράνος - Ένσταση συνυπαιτιότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Δικαστική δαπάνη υπέρ ή κατά ΟΤΑ -.

 

ΕιρΠατρών 20/2020

Αμυνα - Υπέρβαση άμυνας - Ένσταση - Απλή σωματική βλάβη - Απαλλαγή υπαιτίου - Αίτημα αναβολής πολιτικής δίκης μέχρι να περατωθεί αμετάκλητα ποινική δίκη -.

 

ΜονΕφΠατρ 159/2020

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης - Σύμβαση δανείου - Μάρτυρες - Εξέταση διαδίκων - Δικαστικά τεκμήρια - Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο -.

 

ΜΠρΑθ 259/2020

Προστασία καταναλωτή - Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Προσωρινή εκτελεστότητα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 359/2020

Κοινωνική ασφάλιση - Τεκμήριο περί υπάρξεως εργασιακής σχέσης - Πρόσωπο μη αναγραφόμενο στον πίνακα προσωπικού - Συγγενείς εργοδοτών - Αναγγελία πρόσληψης -.

 

ΜονΕφΠατρών 102/2020

Έμμισθοι δικηγόροι - Ηλικία συνταξιοδότησης - Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης - Καταβολή αποζημίωση - Βάρος απόδειξης -.

 

ΤρΕφΚακΑθ 4722/2019

Αποδεικτικά μέσα - Ναρκωτικά - Εφετείο - Κακούργημα – Δόλος -.

 

ΜονΕφΑθ 351/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα οδηγού ζημιογόνου αυτοκινήτου - Ολοσχερής καταστροφή - Ασφαλιστική εταιρία -.

 

ΜΠρΑθ 1252/2019

Κτηματολογικές εγγραφές - Εξωδικαστική διόρθωση ανακριβούς εγγραφής - Διαμεσολάβηση - Δικαστική μεσολάβηση - Δικαστικός συμβιβασμός - Πρακτικά -.

 

Ειρ (ΑσφΜ) Θεσ 266/2019

Ασφαλιστικά μέτρα - Απαγόρευση παρακρατήσεως εφάπαξ βοηθήματος – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 4913/2019

Αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών με αίτημα λήψης στοιχείων λογαριασμών της καθ’ ης οφειλέτιδας εταιρίας σε τράπεζες του κράτους εκτέλεσης. Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αριθ. 655/2014 της 15ης Μαΐου του 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Άρθρο 738Α του ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήματος λήψης στοιχείων λογαριασμών τραπέζης: Πιθανολόγηση ύπαρξης λογαριασμών του οφειλέτη σε τράπεζα του κράτους εκτέλεσης και πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών. Δέχεται το αίτημα και διαβιβάζει αυτό αρμοδίως στην αρμόδια αρχή πληροφόρησης. Καλεί τις αρμόδιες αρχές πληροφόρησης του κράτους εκτέλεσης να λάβουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και να διαβιβάσουν αυτές στο Δικαστήριο. Απέχει από την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών.

 

ΜΠρΠατρών 233/2020

Αναγκαστική εκτέλεση - Υποχρέωση παράλειψης ή ανοχής πράξης - Εκδίκαση με την ορθή ειδική διαδικασία - Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη συνεδρίαση -.

 

ΜΠρΠατρών 142/2020

Αγωγή λύσης γάμου - Ερημοδικία εναγομένου - Εφαρμοστέο δίκαιο - Υπερδιετής διάσταση -.

 

ΜΠρΠατρών 139/2020

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Παραγραφή αξίωσης για απόληψη αποζημίωσης απαλλοτρίωσης -.

 

ΜΠρΠατρών 136/2020

Αγωγή διαζυγίου - Επίκληση δύο βάσεων - Ισχυρός κλονισμός λόγω υπερδιετούς διάστασης -.

 

ΜΠρΠατρών 38/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Ακούσια νοσηλεία - Επίδοση σε νοσοκομείο -.

 

ΠΠρΠατρών 24/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Πτώχευση - Προσωρινή αντιμισθία συνδίκου πτώχευσης -.

 

ΠΠρΠατρών 23/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα -.

 

ΜονΕφΠατρών 164/2020

Αγωγή επιδίκασης διαφορών αποδοχών - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Επίσχεση εργασίας - Αγωγή για την καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω επίσχεσης εργασίας – Επαναφορά στην πριν από την εκτέλεση κατάσταση -.

 

ΜΠρΠατρών 206/2020

Αδικοπραξία - Κινητή τηλεφωνία - Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους - Παράνομη χρέωση σε αριθμό κινητού τηλεφώνου με λήψη sms - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ένσταση συνυπαιτιότητας -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 163/2020

Απάτη με έγκληση. Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών απάτης.

 

ΜΠρΚοζάνης 204/2020

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση επικοινωνίας απώτερων ανιόντων (παππούδων) με ανήλικη εγγονή - COVID-19 -.

 

ΜΠρΠατρών 216/2020

Περιοδεύων πωλητής - Αποζημίωση απόλυσης - Πρόσθετη αμοιβή (bonus) -.

 

ΜΠρΠατρών 213/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Οπισθοπορεία - Τραυματισμός πεζής -.

 

ΜΠρΠατρών 196/2020

Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή - Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 16/2020

Προσφυγή κατά διατάξεως Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών - Απόρριψη έγκλησης - Ανθρωποκτονία από ιατρική αμέλεια -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 471/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου - Τραυματισμός ανηλίκου σε παιδική χαρά - Ένσταση περί αποκλειστικής υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του γονέα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΠατρών 190/2020

Ειδική διαδικασία διαφορών για την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση - Ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας ανηλίκου - Υποχρέωση καταβολής διατροφής - Αίτημα προσωρινής εκτελεστότητας -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 1703/2020

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής. Παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/1975, ο οποίος καθιστά ανεκκαθάριστη και ανακριβή την απαίτηση της καθ’ ης. Άκυρος ο ανατοκισμός επί διαφόρων προβλεπόμενων εισφορών, μεταξύ των οποίων και η εισφορά του ν. 128/1975. Αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού ποσού της οφειλής. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης του προαναφερόμενου λόγου ανακοπής. Πιθανολόγηση πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος των αιτούντων, δεδομένου ότι, η μεν πρώτη φέρει ποσοστό αναπηρίας 50%, ο δε δεύτερος φέρει ποσοστό αναπηρίας 84%.

 

ΕιρΑθ 481/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΣτΕ.Ολ 203/2020

Ιδιωτικά φαρμακεία - Άδεια ίδρυσης φαρμακείου και σε φυσικά πρόσωπα μη φαρμακοποιούς - Λειτουργία φαρμακείου από εμπορική εταιρία - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 654/2020

Σύγκρουση ΦΔΧ αυτοκινήτου με ΤΑΧΙ - Υλικές ζημίες - Ένσταση συνυπολογισμού κέρδους - ζημίας από την εξοικονόμηση δαπάνης ΦΠΑ-.

 

ΕφΑθ 847/2020

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΜΠρΠατρών 96/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΚαλλιθέας 29/2020

Διεθνής δωσιδικία ελληνικών δικαστηρίων στην περίπτωση χορήγησης άδειας σε γονείς για αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των τέκνων τους -.

 

ΕιρΑθ 221/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Διεθνής δικαιοδοσία - Αγωγή κατά του ασφαλιστή - Αντιπρόσωπος ζημιών -.

 

ΜονΔΠρΤρίπολης 30/2020

Διοικητική Ανακοπή -.

 

ΕφΑθ 534/2020

Έφεση κατά ερήμην αποφάσεως - Μη καταβολή δικαστικού ενσήμου - Αρνητική αγωγή - Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - Προστασία μνημείων και αρχαιοτήτων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας - Παρεμπίπτουσα έρευνα επί διοικητικών διαφορών - Δεδικασμένο - Παράβαση πολεοδομικών διατάξεων - Παράνομη υπερύψωση -.

 

ΕιρΠειρ 20/2020

Αίτηση αναστολής παρ. 5 άρθρου 6 Ν. 3869/2010 -. 

 

ΕιρΑθ 2/2020

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 μη επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη - Αμφισβητούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως -.

 

ΕιρΑθ 1/2020

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη που δεν του υποβλήθηκε πρόταση - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως - Παράλειψη υποβολής πρότασης από πιστωτή, χωρίς επίκληση μη επιλεξιμότητας ή μη επιδεκτικότητα ρύθμισης οφειλής -.

 

ΜονΕφΑθ 880/2019

Ανήλικο τέκνο - Γονική μέριμνα - Θρήσκευμα -.

 

ΠΠρΒόλου 56/2019

Κληρονομία - Ανήλικος - Αποποίηση - Πλάνη - Παραγραφή -.

 

ΠΠρΑθ 3033/2019

Προσβολή προσωπικότητας – Δικηγόροι -.

 

ΜΠρΠατρών 873/2019

Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών - Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Διαταγή πληρωμής -.

 

ΔιαιτΑπόφ.Δ.Σ.Α. 23/2019

Η § 7 του άρθρου 54 του Κώδικα Δικηγόρων καθιερώνει μία υποχρεωτική ιδιότυπη θεσμική διαιτησία του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και εισάγει μία ex lege διαιτητική ρήτρα, κατά την οποία αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση όλων των ενδοεταιρικών διαφορών δικηγορικής εταιρείας είναι το θεσπιζόμενο διαιτητικό δικαστήριο. Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν και οι διαφορές από τη λύση της δικηγορικής εταιρείας. Εφόσον δεν υφίσταται Κανονισμός Διαιτησίας του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εφαρμόζονται ευθέως τα άρθρο 867-900 ΚΠολΔ, στο βαθμό που δεν υπάρχουν αντίθετες ειδικότερες διατάξεις στον Κώδικα Δικηγόρων. Όταν τα διάδικα μέρη με όρο του καταστατικού της δικηγορικής εταιρείας έχουν υπαχθεί στην διαιτησία της § 7 του άρθρου 54 του Κώδικα Δικηγόρων, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 872, 873 ΚΠολΔ, αλλά οι διαιτητές ορίζονται από κατάλογο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και, επειδή κατά το άρθρο 871 §1 ΚΠολΔ μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, νομίμως συγκροτήθηκε το Διαιτητικό Δικαστήριο με ένα διαιτητή. Η καταγγελία της διαιτητικής διαδικασίας συνιστά ένσταση ελλείψεως δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου, επιτρέπεται δε μόνο για σπουδαίο λόγο, που πρέπει να αναφέρεται ρητά, σε κάθε δε περίπτωση η υποχρεωτική επίλυση των διαφορών στη διαιτησία καθιερώνεται κυριαρχικά στην § 7 του άρθρου 54 του Κώδικα Δικηγόρων. Η επί εξάμηνο αδράνεια της διαιτητικής διαδικασίας του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της διαιτητικής συμφωνίας, επειδή εκκρεμούσε η κατάρτιση καταλόγου διαιτητών και ο χρόνος κρίνεται εύλογος σε σχέση με το γενικότερο χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Η καθυστέρηση προόδου της δίκης δεν συνιστά υπόνοια αμεροληψίας του δικαστή και δεν θεμελιώνει λόγο εξαίρεσης του διαιτητικού δικαστή.

 

ΜΠρΒόλου 382/2019

Το άρθρο 217 ΚΠολΔ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 ν. 3994/25-7-2011 (δια του οποίου εισήχθη στην τακτική διαδικασία το τεκμήριο της ομολογίας επί ερημοδικίας του εναγομένου) ισχύει και για τις εκκρεμείς δίκες (στον πρώτο ή στον δεύτερο βαθμό) που είχαν ασκηθεί προ της 25-7-2011, ενόψει του ότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επιτάχυνση των σχετικών δικών και η αποσυμφόρηση των υποθέσεων). Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Ερημοδικία καθ'ης η ανακοπή τράπεζας. Δεκτή η ανακοπή.

 

ΜΠρΑθ 620/2019

Ποινική ρήτρα - Εμπορική μίσθωση - Προσθήκη κατασκευασμάτων στο μίσθιο - Δικαίωμα επίσχεσης -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας 6/2019

Εμπορικές μισθώσεις - Καταγγελία - Κακή χρήση μισθίου - Μεταβίβαση μισθίου - Αγωγή απόδοσης μισθίου - Πληρεξουσιότητα -.

 

ΕιρΙλίου 14/2019

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες - Σύμπτυξη οδών -.

 

ΕφΑθ 5415/2019

Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει άρθρου 5 παρ. 1 Κανονισμου (ΕΚ) 44/2001 -.

 

ΠΠρΑθ 4496/2019

Αποποίηση κληρονομίας - Προθεσμία - Πλάνη - Ακύρωση πλασματικής αποδοχής -.

 

ΤρΕφΑθ 3526/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Τράπεζα - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Αδικοπραξία -.

 

ΤρΕφΠατρών 16/2020

Αναίρεση απόφασης - Επαναφορά των διαδίκων στην πριν από την αναιρεθείσα δίκη κατάσταση - Ταυτόχρονη τακτοποίηση πολλών παρακείμενων οικοπέδων - Παραχωρητήρια -.

 

ΕφΑθ 7120/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Αδικοπραξία - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας -.

 

ΕφΑθ 5431/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη Τράπεζας - Ευθύνη προστήσαντος – Αδικοπραξία -.

 

ΕφΑθ 4356/2019

Επενδυτικές συμβουλές - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Έννοια καταναλωτή - Ευθύνη προστήσαντος - Τράπεζες - Υποχρέωση ενημέρωσης - Αδικοπραξία -.

 

ΠΠρΠατρών 94/2020

Τέλος δικαστικού ενσήμου - Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου - Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας - Σώρευση αγωγών -.

 

ΜΠρΑθ 1695/2020

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εφεση - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ρύθμιση οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

ΜονΕφΠατρών 50/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Κεφάλαια προσβληθέντα με έφεση - Αντέφεση - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ειδική αποζημίωση του άρθρου 931 ΑΚ -.

 

ΕιρΑθ 195/2020

Απόφαση αλλαγής φύλου -.

 

ΕφΑθ 4621/2019

Ακυρη ιδιόγραφη διαθήκη - Χρονολογία με σφραγιδάκι ΚΕΠ -.

 

ΜονΕφΠατρών 46/2020

ΕΦΚΑ - Ταμείο Νομικών - Τοκοχρεωλυτικό δάνειο - Παραγραφή αξιώσεων - Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου -.

 

ΜΠρΘεσ 984/2020

Διαζύγιο - Ισχυρός κλονισμός έγγαμης συμβίωσης - Διεθνής Δικαιοδοσία σε περίπτωση στοιχείων αλλοδαπότητας -Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου -.

 

ΤρΕφΠατρών 9/2020

Έφεση από διάδικο που δικάσθηκε ερήμην - Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό - Δικονομική σύμβαση - Εγγυητής -.

 

ΕιρΑθ 142/2020

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ομόρρυθμος εταίρος -.

 

ΤρΕφΚακ Πατρών 128/2019

Προσωρινή κράτηση - Αμετάκλητη αθώωση του προσωρινώς κρατηθέντος - Αποζημίωση -.

 

ΕιρΑθ 184/2019

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Τράπεζα - Παράνομη επεξεργασία - Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Ηθική βλάβη -.

 

ΜΠρΑθ 10314/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Ομοδικία -.

 

ΜονΕφΠατρών 32/2020

Διαδοχικές συμβάσεις πώλησης - Μη καταβολή τιμήματος - Ένσταση εξόφλησης - Προβολή αντένστασης - Ξενόγλωσσα έγγραφα -.

 

ΜονΕφΘεσ 2301/2019

Ευθύνη προστήσαντος - Επενδυτικές συμβουλές - Εξωτραπεζικές τοκογλυφικές συναλλαγές - Διαβίβαση αποφάσεως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών -.

 

ΜονΕφΠατρών 27/2020

Προφορική σύναψη συμβάσεων πωλήσεως με Δήμο -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 322/2019

Αρχή κοινωνικού κράτους δικαίου - Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου -Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας - Αρχή αναλογικότητας - Προστασία περιουσίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΕφΚακΠατρών 129/2010

Προσωρινά κρατηθείς που αθωώθηκε αμετάκλητα - Αποζημίωση -.

 

ΣυμβΕφΑθ 29/2020

Προσφυγή κατ’ απευθείας κλήσης στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κατηγορούμενου Δικηγόρου κατ’ άρθρο 323 ΚΠοινΔ. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών. Αποδοχή προσφυγής, κρίση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης κατά του δικηγόρου που κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου εντολέως του, καθόσον αυτή έγινε σε εκτέλεση εντολής, την οποία είχε υποχρέωση να εκπληρώσει κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Κώδικα Δικηγόρων.

 

ΜονΕφΠατρών 17/2020

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Αδικοπραξία - Συκοφαντική δυσφήμιση – Ψευδορκία μάρτυρος - Ηθική βλάβη - Παραγραφή εν επιδικία -.

 

ΤριμΕφΠειρ 270/2019

Αγωγή κακοδικίας δικηγόρου - Αποσβεστική προθεσμία - Διαχρονικό δίκαιο -.

 

ΜονΔΕφ (Ακ.Αναστ.) 214/2019

Δημόσιος διαγωνισμός - Αποκλεισμός υποψήφιου οικονομικών φορέων - Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης -.

 

ΜονΔΕφ (Ακ.Αναστ.) 213/2019

Δημόσιος διαγωνισμός - Αποκλεισμός υποψήφιου οικονομικού φορέα - Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης -.

 

ΜονΕφΠατρών 6/2020

Δημόσια τεχνικά έργα - Εκτέλεση εργασιών - Τύπος σύμβασης -Αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Απευθείας ανάθεση -.

 

ΕφΑθ 4610/2019

Επενδυτικές Υπηρεσίες - Ευθύνη Τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες - Υποχρέωση ενημέρωσης - Προστασία καταναλωτών - Αδικοπραξία - Θετική και αποθετική ζημία - Ηθική βλάβη -.

 

ΕιρΑμαλιάδας 58/2019

Κληρονομικό δικαίωμα εκ διαθήκης - Νόμιμη μοίρα -.

 

ΕιρΘεσ 619/2019

Σύμβαση διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς - Σύμβαση του Μόντρεαλ - Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για απώλεια και ζημίες στις αποσκευές - Συρροή ενδοσυμβατικής-αδικοπρακτικής ευθύνης - Ηθική βλάβη -.

 

ΜΠρΠειρ 4137/2019

Εργατικές διαφορές - Ευθύνη εργαζομένου για ζημία του εργοδότη - Ηθική βλάβη ν.π. - Παράνομη μεταφορά αρχείων του ν.π. στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση υπαλλήλου - Επαγγελματικό απόρρητο - Υπερωριακή εργασία - Απασχόληση εργαζομένου εκτός έδρας - Εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας -.

 

ΕιρΑθ 21/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ανώνυμη Εταιρεία - Φ.Π.Α. τιμολογίων - Μείωση αξίας -.

 

ΜΠρΑθ 2194/2019

ΕΛΤΑ – Αδικοπραξία – Κατάχρηση δικαιώματος -.

 

ΤρΕφΠατ