ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΑΠΖ 804/2002

ΑΠ 79/2020

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Εύλογο ποσό χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΜΠρΠατρών (Ασφ.Μ.) 295/2020

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Αναρτήσεις στο διαδίκτυο - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΕιρΠατρών 9/2020

Μικροδιαφορές - Ερημοδικία εναγομένης - Πώληση - Μη εξόφληση τιμήματος -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 1942/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση αναστολής αρ. 6 παρ. 5 Ν. 3869/2010 -.

 

ΤρΔΠρΑθ 5396/2020

Κοινωνική ασφάλιση - Δικηγόροι - Μη εκπλήρωση ή ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών - Επίδειξη εγγράφου -.

 

ΤρΔΠρΘεσ 2110/2020

ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από ασφάλιση ΟΑΕΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ - Έλλειψη αναδρομικής ισχύος Ν. 4254/2014 -.

 

ΕφΠειρ 328/2018

Προσωπικά Δεδομένα - Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων - Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης - Κάμερες - Ηθική βλάβη -.

 

ΜονΕφΠατρών 202/2020

Έφεση από διάδικο που δικάσθηκε ερήμην - Έμμισθοι δικηγόροι ΝΠΔΔ - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Επίδομα θέσης ευθύνης -.

 

ΜονΕφΠατρών 172/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού - Μοτοσικλετιστής που δεν έφερε κράνος - Ένσταση συνυπαιτιότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Δικαστική δαπάνη υπέρ ή κατά ΟΤΑ -.

 

ΕιρΠατρών 20/2020

Αμυνα - Υπέρβαση άμυνας - Ένσταση - Απλή σωματική βλάβη - Απαλλαγή υπαιτίου - Αίτημα αναβολής πολιτικής δίκης μέχρι να περατωθεί αμετάκλητα ποινική δίκη -.

 

ΜονΕφΠατρ 159/2020

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης - Σύμβαση δανείου - Μάρτυρες - Εξέταση διαδίκων - Δικαστικά τεκμήρια - Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο -.

 

ΜΠρΑθ 259/2020

Προστασία καταναλωτή - Αδικοπρακτική ευθύνη ΕΠΕΥ - Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Προσωρινή εκτελεστότητα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 359/2020

Κοινωνική ασφάλιση - Τεκμήριο περί υπάρξεως εργασιακής σχέσης - Πρόσωπο μη αναγραφόμενο στον πίνακα προσωπικού - Συγγενείς εργοδοτών - Αναγγελία πρόσληψης -.

 

ΜονΕφΠατρών 102/2020

Έμμισθοι δικηγόροι - Ηλικία συνταξιοδότησης - Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης - Καταβολή αποζημίωση - Βάρος απόδειξης -.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 4913/2019

Αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών με αίτημα λήψης στοιχείων λογαριασμών της καθ’ ης οφειλέτιδας εταιρίας σε τράπεζες του κράτους εκτέλεσης. Κανονισμός (ΕΕ) υπ’ αριθ. 655/2014 της 15ης Μαΐου του 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Άρθρο 738Α του ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις αποδοχής αιτήματος λήψης στοιχείων λογαριασμών τραπέζης: Πιθανολόγηση ύπαρξης λογαριασμών του οφειλέτη σε τράπεζα του κράτους εκτέλεσης και πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών. Δέχεται το αίτημα και διαβιβάζει αυτό αρμοδίως στην αρμόδια αρχή πληροφόρησης. Καλεί τις αρμόδιες αρχές πληροφόρησης του κράτους εκτέλεσης να λάβουν τις απαιτούμενες πληροφορίες και να διαβιβάσουν αυτές στο Δικαστήριο. Απέχει από την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών.

 

ΜΠρΠατρών 233/2020

Αναγκαστική εκτέλεση - Υποχρέωση παράλειψης ή ανοχής πράξης - Εκδίκαση με την ορθή ειδική διαδικασία - Παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη συνεδρίαση -.

 

ΜΠρΠατρών 142/2020

Αγωγή λύσης γάμου - Ερημοδικία εναγομένου - Εφαρμοστέο δίκαιο - Υπερδιετής διάσταση -.

 

ΜΠρΠατρών 139/2020

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Παραγραφή αξίωσης για απόληψη αποζημίωσης απαλλοτρίωσης -.

 

ΜΠρΠατρών 136/2020

Αγωγή διαζυγίου - Επίκληση δύο βάσεων - Ισχυρός κλονισμός λόγω υπερδιετούς διάστασης -.

 

ΜΠρΠατρών 38/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Ακούσια νοσηλεία - Επίδοση σε νοσοκομείο -.

 

ΠΠρΠατρών 24/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Πτώχευση - Προσωρινή αντιμισθία συνδίκου πτώχευσης -.

 

ΠΠρΠατρών 23/2020

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα -.

 

ΜονΕφΠατρών 164/2020

Αγωγή επιδίκασης διαφορών αποδοχών - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Επίσχεση εργασίας - Αγωγή για την καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω επίσχεσης εργασίας – Επαναφορά στην πριν από την εκτέλεση κατάσταση -.

 

ΜΠρΠατρών 206/2020

Αδικοπραξία - Κινητή τηλεφωνία - Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους - Παράνομη χρέωση σε αριθμό κινητού τηλεφώνου με λήψη sms - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ένσταση συνυπαιτιότητας -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 163/2020

Απάτη με έγκληση. Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών απάτης.

 

ΜΠρΚοζάνης 204/2020

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση επικοινωνίας απώτερων ανιόντων (παππούδων) με ανήλικη εγγονή - COVID-19 -.

 

ΜΠρΠατρών 216/2020

Περιοδεύων πωλητής - Αποζημίωση απόλυσης - Πρόσθετη αμοιβή (bonus) -.

 

ΜΠρΠατρών 213/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Οπισθοπορεία - Τραυματισμός πεζής -.

 

ΜΠρΠατρών 196/2020

Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή - Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 16/2020

Προσφυγή κατά διατάξεως Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών - Απόρριψη έγκλησης - Ανθρωποκτονία από ιατρική αμέλεια -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 471/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου - Τραυματισμός ανηλίκου σε παιδική χαρά - Ένσταση περί αποκλειστικής υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του γονέα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΠατρών 190/2020

Ειδική διαδικασία διαφορών για την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση - Ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας ανηλίκου - Υποχρέωση καταβολής διατροφής - Αίτημα προσωρινής εκτελεστότητας -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 1703/2020

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής. Παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/1975, ο οποίος καθιστά ανεκκαθάριστη και ανακριβή την απαίτηση της καθ’ ης. Άκυρος ο ανατοκισμός επί διαφόρων προβλεπόμενων εισφορών, μεταξύ των οποίων και η εισφορά του ν. 128/1975. Αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού ποσού της οφειλής. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης του προαναφερόμενου λόγου ανακοπής. Πιθανολόγηση πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος των αιτούντων, δεδομένου ότι, η μεν πρώτη φέρει ποσοστό αναπηρίας 50%, ο δε δεύτερος φέρει ποσοστό αναπηρίας 84%.

 

ΕιρΑθ 481/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΣτΕ.Ολ 203/2020

Ιδιωτικά φαρμακεία - Άδεια ίδρυσης φαρμακείου και σε φυσικά πρόσωπα μη φαρμακοποιούς - Λειτουργία φαρμακείου από εμπορική εταιρία - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 654/2020

Σύγκρουση ΦΔΧ αυτοκινήτου με ΤΑΧΙ - Υλικές ζημίες - Ένσταση συνυπολογισμού κέρδους - ζημίας από την εξοικονόμηση δαπάνης ΦΠΑ-.

 

ΕφΑθ 847/2020

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΜΠρΠατρών 96/2020

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΚαλλιθέας 29/2020

Διεθνής δωσιδικία ελληνικών δικαστηρίων στην περίπτωση χορήγησης άδειας σε γονείς για αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των τέκνων τους -.

 

ΕιρΑθ 221/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Διεθνής δικαιοδοσία - Αγωγή κατά του ασφαλιστή - Αντιπρόσωπος ζημιών -.

 

ΜονΔΠρΤρίπολης 30/2020

Διοικητική Ανακοπή -.

 

ΕφΑθ 534/2020

Έφεση κατά ερήμην αποφάσεως - Μη καταβολή δικαστικού ενσήμου - Αρνητική αγωγή - Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - Προστασία μνημείων και αρχαιοτήτων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας - Παρεμπίπτουσα έρευνα επί διοικητικών διαφορών - Δεδικασμένο - Παράβαση πολεοδομικών διατάξεων - Παράνομη υπερύψωση -.

 

ΕιρΠειρ 20/2020

Αίτηση αναστολής παρ. 5 άρθρου 6 Ν. 3869/2010 -. 

 

ΕιρΑθ 2/2020

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 μη επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη - Αμφισβητούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως -.

 

ΕιρΑθ 1/2020

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη που δεν του υποβλήθηκε πρόταση - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως - Παράλειψη υποβολής πρότασης από πιστωτή, χωρίς επίκληση μη επιλεξιμότητας ή μη επιδεκτικότητα ρύθμισης οφειλής -.

 

ΜΠρΑθ 620/2019

Ποινική ρήτρα - Εμπορική μίσθωση - Προσθήκη κατασκευασμάτων στο μίσθιο - Δικαίωμα επίσχεσης -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας 6/2019

Εμπορικές μισθώσεις - Καταγγελία - Κακή χρήση μισθίου - Μεταβίβαση μισθίου - Αγωγή απόδοσης μισθίου - Πληρεξουσιότητα -.

 

ΕιρΙλίου 14/2019

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημίες - Σύμπτυξη οδών -.

 

ΕφΑθ 5415/2019

Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων βάσει άρθρου 5 παρ. 1 Κανονισμου (ΕΚ) 44/2001 -.

 

ΠΠρΑθ 4496/2019

Αποποίηση κληρονομίας - Προθεσμία - Πλάνη - Ακύρωση πλασματικής αποδοχής -.

 

ΤρΕφΑθ 3526/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Τράπεζα - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Αδικοπραξία -.

 

ΤρΕφΠατρών 16/2020

Αναίρεση απόφασης - Επαναφορά των διαδίκων στην πριν από την αναιρεθείσα δίκη κατάσταση - Ταυτόχρονη τακτοποίηση πολλών παρακείμενων οικοπέδων - Παραχωρητήρια -.

 

ΕφΑθ 7120/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη τράπεζας - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Αδικοπραξία - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας -.

 

ΕφΑθ 5431/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών - Ευθύνη Τράπεζας - Ευθύνη προστήσαντος – Αδικοπραξία -.

 

ΕφΑθ 4356/2019

Επενδυτικές συμβουλές - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Έννοια καταναλωτή - Ευθύνη προστήσαντος - Τράπεζες - Υποχρέωση ενημέρωσης - Αδικοπραξία -.

 

ΠΠρΠατρών 94/2020

Τέλος δικαστικού ενσήμου - Αναγνωριστικές αγωγές – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου - Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας - Σώρευση αγωγών -.

 

ΜΠρΑθ 1695/2020

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εφεση - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ρύθμιση οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

ΜονΕφΠατρών 50/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Κεφάλαια προσβληθέντα με έφεση - Αντέφεση - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ειδική αποζημίωση του άρθρου 931 ΑΚ -.

 

ΕιρΑθ 195/2020

Απόφαση αλλαγής φύλου -.

 

ΕφΑθ 4621/2019

Ακυρη ιδιόγραφη διαθήκη - Χρονολογία με σφραγιδάκι ΚΕΠ -.

 

ΜονΕφΠατρών 46/2020

ΕΦΚΑ - Ταμείο Νομικών - Τοκοχρεωλυτικό δάνειο - Παραγραφή αξιώσεων - Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου -.

 

ΜΠρΘεσ 984/2020

Διαζύγιο - Ισχυρός κλονισμός έγγαμης συμβίωσης - Διεθνής Δικαιοδοσία σε περίπτωση στοιχείων αλλοδαπότητας -Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου -.

 

ΤρΕφΠατρών 9/2020

Έφεση από διάδικο που δικάσθηκε ερήμην - Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό - Δικονομική σύμβαση - Εγγυητής -.

 

ΕιρΑθ 142/2020

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ομόρρυθμος εταίρος -.

 

ΤρΕφΚακ Πατρών 128/2019

Προσωρινή κράτηση - Αμετάκλητη αθώωση του προσωρινώς κρατηθέντος - Αποζημίωση -.

 

ΕιρΑθ 184/2019

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Τράπεζα - Παράνομη επεξεργασία - Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Ηθική βλάβη -.

 

ΜΠρΑθ 10314/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Ομοδικία -.

 

ΜονΕφΠατρών 32/2020

Διαδοχικές συμβάσεις πώλησης - Μη καταβολή τιμήματος - Ένσταση εξόφλησης - Προβολή αντένστασης - Ξενόγλωσσα έγγραφα -.

 

ΜονΕφΘεσ 2301/2019

Ευθύνη προστήσαντος - Επενδυτικές συμβουλές - Εξωτραπεζικές τοκογλυφικές συναλλαγές - Διαβίβαση αποφάσεως στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών -.

 

ΜονΕφΠατρών 27/2020

Προφορική σύναψη συμβάσεων πωλήσεως με Δήμο -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 322/2019

Αρχή κοινωνικού κράτους δικαίου - Υπάλληλοι ν.π.ι.δ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου -Κατάργηση επιδομάτων εορτών και άδειας - Αρχή αναλογικότητας - Προστασία περιουσίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΕφΚακΠατρών 129/2010

Προσωρινά κρατηθείς που αθωώθηκε αμετάκλητα - Αποζημίωση -.

 

ΣυμβΕφΑθ 29/2020

Προσφυγή κατ’ απευθείας κλήσης στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κατηγορούμενου Δικηγόρου κατ’ άρθρο 323 ΚΠοινΔ. Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών. Αποδοχή προσφυγής, κρίση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης κατά του δικηγόρου που κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου εντολέως του, καθόσον αυτή έγινε σε εκτέλεση εντολής, την οποία είχε υποχρέωση να εκπληρώσει κατά τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Κώδικα Δικηγόρων.

 

ΜονΕφΠατρών 17/2020

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Αδικοπραξία - Συκοφαντική δυσφήμιση – Ψευδορκία μάρτυρος - Ηθική βλάβη - Παραγραφή εν επιδικία -.

 

ΜονΔΕφ (Ακ.Αναστ.) 214/2019

Δημόσιος διαγωνισμός - Αποκλεισμός υποψήφιου οικονομικών φορέων - Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης -.

 

ΜονΔΕφ (Ακ.Αναστ.) 213/2019

Δημόσιος διαγωνισμός - Αποκλεισμός υποψήφιου οικονομικού φορέα - Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης -.

 

ΜονΕφΠατρών 6/2020

Δημόσια τεχνικά έργα - Εκτέλεση εργασιών - Τύπος σύμβασης -Αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισμό - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Απευθείας ανάθεση -.

 

ΕφΑθ 4610/2019

Επενδυτικές Υπηρεσίες - Ευθύνη Τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες - Υποχρέωση ενημέρωσης - Προστασία καταναλωτών - Αδικοπραξία - Θετική και αποθετική ζημία - Ηθική βλάβη -.

 

ΕιρΑμαλιάδας 58/2019

Κληρονομικό δικαίωμα εκ διαθήκης - Νόμιμη μοίρα -.

 

ΕιρΘεσ 619/2019

Σύμβαση διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς - Σύμβαση του Μόντρεαλ - Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα για απώλεια και ζημίες στις αποσκευές - Συρροή ενδοσυμβατικής-αδικοπρακτικής ευθύνης - Ηθική βλάβη -.

 

ΜΠρΠειρ 4137/2019

Εργατικές διαφορές - Ευθύνη εργαζομένου για ζημία του εργοδότη - Ηθική βλάβη ν.π. - Παράνομη μεταφορά αρχείων του ν.π. στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση υπαλλήλου - Επαγγελματικό απόρρητο - Υπερωριακή εργασία - Απασχόληση εργαζομένου εκτός έδρας - Εργασία κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας -.

 

ΕιρΑθ 21/2020

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ανώνυμη Εταιρεία - Φ.Π.Α. τιμολογίων - Μείωση αξίας -.

 

ΜΠρΑθ 2194/2019

ΕΛΤΑ – Αδικοπραξία – Κατάχρηση δικαιώματος -.

 

ΤρΕφΠατρών 208/2019

Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Δικαστικό ένσημο - Αγωγή αναγνωριστική -.

 

ΜονΔΠρΑθ 3353/2019

Παροχή περίθαλψης ΟΑΕΕ - Έλλειψη ασφαλιστικής ικανότητας -.

 

ΜΠρΠατρών 937/2019

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης - Προθεσμία ανακοπής - Τράπεζες - Πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία πιστούχου -.

 

ΜονΕφΠατρών 533/2019

Δημόσια έργα - Δικαιοδοσία πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων - Καθ’ ύλη αρμοδιότητα -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 4031/2019

Αυξημένη επικοινωνία ανηλίκου με τον πατέρα.

 

ΣυμβΕφΘεσ 831/2019

Έφεση κατά βουλεύματος - Κακούργημα - Παιδική πορνογραφία -Ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή - Εκκρεμοδικία - Δεδικασμένο -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 2576/2019

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων - Αίτηση ακύρωσης πρακτικού-απόφασης Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) -.

 

ΜονΔΠρΑθ 15908/2019

Αντισυνταγματικότητα χορήγησης επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού μόνο στις γυναίκες-μητέρες δικηγόρους και όχι στους άντρες-πατέρες δικηγόρους.

 

ΜονΔΠρΑθ 16129/2019

Περικοπές συντάξεων - Ταμείο Νομικών - ΕΦΚΑ - Τρόπος υπολογισμού ποσού κύριας σύνταξης - Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου - Αντισυνταγματικότητα περικοπών -.

 

ΑΠ 1007/2019

Αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση - Υποχρέωση ενημέρωσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης εκ μέρους Τράπεζας - Συνεταιρισμοί - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 1228/2019

Ευθύνη τράπεζας - Κώδικας Δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση - Ευθύνη παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες - Επένδυση σε ομόλογα - Αθέτηση καθήκοντος  ενημέρωσης -.

 

ΠεντΕφΚακΠατρών 243/2019

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Αναστολή ποινής - Νέος Ποινικός Κώδικας -.

 

ΜονΕφΑθ 6251/2019

Ανακοπή κατά επιταγής προς εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής - Ανακοπή κατά έκθεσης βίαιης αποβολής -.

 

ΣτΕ.Ολ 2101/2019

Μουφτήδες Θράκης - Θρησκευτική ελευθερία - Διεθνείς Συμβάσεις - Συνθήκες Σεβρών και Λωζάνης - Δίκαιο ΕΕ - Οδηγία 2000/78 - Αυτοδίκαιη λύση υπηρεσιακής σχέσεως - Οριο ηλικίας - Συνταγματικότητα διατάξεων παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4559/2018 -.

 

ΜονΕφΑθ 6114/2019

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οικιακής βοηθού - Ακυρη απόλυση - Ενστάσεις - Προσβολή προσωπικότητας - Ηθική βλάβη -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 604/2019

Έφεση κατά βουλεύματος - Ασελγείς πράξεις - Ασελγείς χειρονομίες - Εξέταση ως μάρτυρα ανήλικου θύματος -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Πατρών 239/2019

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Αναπλήρωση προϊσταμένου - Ανάθεση καθηκόντων προσωρινού προϊσταμένου -.

 

ΜονΕφΠατρών 505/2019

Έφεση από ερημοδικασθέντα πρωτοδίκως - Ανώνυμη εταιρία - Ευθύνη από έκδοση ακάλυπτης επιταγής -.

 

ΜονΕφΠατρών 502/2019

Απλή ομοδικία - Αυτοκινητικό ατύχημα - Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 14143/2019

Συνεπιμέλεια -.

 

ΤρΔΕφ(Ακ)Αθ 2374/2019

Ακύρωση πράξεως αναδασώσεως - Πράξη πλημμελώς αιτιολογημένη - Δασικός χαρακτήρας έκτασης -.

 

ΜονΕφΚέρκυρας 134/2019

Ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotelcontract) - Χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών υπό προειδοποίηση (σύμβαση allotment) -.

 

ΜονΔΕφΑθ 1454/2019

Τραπεζικοί υπάλληλοι - Παραγραφή απαιτήσεων από αδικοπραξία - Αγωγή αποζημίωσης -.

 

ΜονΔΠρΑθ 12108/2019

Συνταξιούχοι ΟΣΕ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αποζημίωση -.

 

ΜονΔΠρΑθ 14545/2019

Ειδικά μισθολόγια - Στελέχη σωμάτων ασφαλείας - Μειώσεις αποδοχών - Υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΓυθείου 22/2019

Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων στον πατέρα - Συμφέρον τέκνων - Καταδίκη σε απόδοση τέκνων - Αναγκαστική εκτέλεση -.

 

ΕιρΛαυρίου 116/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 11424/2019

Συνταξιούχοι τραπεζικοί υπάλληλοι - Αντισυνταγματικότητα περικοπών συντάξεων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 12098/2019

Συνταξιούχος Ταμείου Νομικών - Επίτιμη Πρόεδρος Πρωτοδικών - Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις συντάξεις - Συνταγματικότητα εισφοράς αλληλεγγύης -.

 

ΜονΔΠρΑθ 15769/2019

Συνταξιούχοι Ταμείου Νομικών - Δικαστικοί λειτουργοί - Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις συντάξεις - Επιδίκαση αποζημίωσης -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 1971/2019

Αποτυχία δάσωσης - Ανάκτηση οικονομικών ενισχύσεων - Απαλλαγή επενδυτή λόγω ανωτέρας βίας -.

 

ΜΠρΠατρών 301/2019

Εμμισθοι δικηγόροι - Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Δήμου - Επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης -.

 

ΠΠρΧαλκίδας 62/2019

Με την αρνητική αγωγή μπορεί να ενωθεί η αναγνωριστική αγωγή αν αμφισβητείται από τον εναγόμενο η κυριότητα του ενάγοντος με αίτημα την αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος, καθώς και η αρνητική αναγνωριστική αγωγή για την αναγνώριση ότι δεν έχει δικαίωμα ο εναγόμενος. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης της εκδοθησομένης απόφασης προσωρινώς εκτελεστής πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, για το λόγο ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 909 περ. 1 του ΚΠολΔ, καταψηφιστική απόφαση σε βάρος δήμων δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή.

 

ΣυμβΕφΠατρών 159/2019

Τροποποίηση περιοριστικών όρων - Μεταβολή στη διεύθυνση κατηγορουμένου -.

 

ΔΕφΠατρών (ΠροσΔιατ) ΑΝ2/16.1.2019

ΑΣΕΠ - Ανάκληση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας - Μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης -.

 

ΠΠρΠατρών 384/2019

Ελαττωματικά πυροτεχνήματα - Σωματικές βλάβες σε ανήλικο - Βαριά αμέλεια ομόρρυθμου εταίρου - Ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω αναπηρίας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΑΠ 1243/2019

Προσωπικό Τραπεζών - Υπαγωγή σε ενιαίο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα - Δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΑΠΔ 39/2019

Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 98/2017 αναφορικά με την ενημέρωση για τη διάθεση δεδομένων σε Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών.

 

ΕιρΑθ 3892/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων - Σύγκρουση οχημάτων - Ενσταση συνυπολογισμού κέρδους - ζημίας -.

 

ΠΠρΠατρών 32/2019

Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατης πράξεως - Υλική πράξη αναγόμενη σε παρελθοντικό χρόνο - Πρώην νομικός εκπρόσωπος νομικού προσώπου -.

 

ΠΠρΠατρών 26/2019

Επίδοση αγωγής σε διάδικο γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Κέρκυρας 1292/2019

Συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθών και εις χείρας τρίτων μέχρι του ποσού των 338.252,00€.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 1545/2019

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας, δια εξύβρισης, απειλών και χειροδικιών εκ μέρους της καθ ης -.

 

ΜονΔΕφΘεσ 12/2019

Ανακοπή ερημοδικίας - Αναγκαστική ομοδικία - Δυνητική ομοδικία - ʼσκηση ένδικου μέσου από ομόδικο - Τραυματισμός από πτώση μοτοποδηλάτου λόγω επίθεσης αδέσποτων σκύλων σε Κοιμητήριο - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΠΠρΠατρών 9/2019

Ειδοποίηση διακοπής ηλεκτροδότησης ακινήτου - Δημοτικά τέλη καθαριότητας - Ανακοίνωση δίκης - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΠΠρΠατρών 15/2019

Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο - Αρνητική αναγνωριστική αγωγή - Προσδιορισμός υλικής αρμοδιότητας - Σώρευση διεκδικητικής αγωγής - Χωρισμός υποθέσεων -.

 

ΤρΔΠρΠύργου 424/2019

Κοινωνική ασφάλιση - ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση - Καθορισμός εφαρμοστέου καθεστώτος -.

 

ΑΠ 906/2019

Ανώνυμες εταιρίες - Ενεχύραση ονομαστικών απαιτήσεων - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΑΠ 895/2019

Σύμβαση ενεχύρου μετοχών - Ευθύνη ενεχυρούχου δανειστή - Εκποίηση ενεχυρασμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Περαιτέρω εκδίκαση της υπόθεσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 64/2019

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Τιτλοποίηση απαιτήσεων - Δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασμό -.

 

ΣτΕ.Ολ 1891/2019

Κοινωνική ασφάλιση - Ακύρωση υπουργικής απόφασης - Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Συνταξιούχοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας ΑΕ ιπτάμενοι καμπίνας – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 1890/2019

Κοινωνική ασφάλιση - Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων ΕΤΕΑ - Συνταξιούχοι πρώην τραπεζικοί υπάλληλοι - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΘεσ (Ασφ.Μ.) 11168/2019

Δεν αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία τα εξηγμένα αντίγραφα από τα τηρούμενα σε ηλεκτρονική μορφή επίσημα εμπορικά βιβλία τα αρχεία όταν η εκτύπωση δεν προσιδιάζει στη μορφή μηχανογραφημένων (ηλεκτρονικώς) τηρουμένων βιβλίων, αλλά σε από αρχείο excel, το οποίο δύναται να δημιουργήσει ο χρήστης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να παρέμβει οποτεδήποτε σε αυτό. Ενισχυτικό της υποψίας της ανωτέρω τροποποίησης μπορεί να είναι η αναιτιολόγητη διακοπή των κινήσεων.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Πατρών 171/2019

Αιγιαλός ή παραλία - Αυθαίρετα κτίσματα - Παραχώρηση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένος - Πρωτόκολλο κατεδαφίσεως αυθαίρετων κτισμάτων -.

 

ΣτΕ.Ολ 1889/2019

Κοινωνική ασφάλιση - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - Ακύρωση υπουργικής απόφασης - Τεχνικές παράμετροι παροχών Ε.Τ.Ε.Α. - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 96 ν. 4387/2016 - Χρόνος επέλευσης συνεπειών αντισυνταγματικότητας -.

 

ΤρΔΠρΑθ 13940/2019

Αστική ευθύνη δημοσίου - Ονομαστικός τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Μ.Σ.Δ.) - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αποζημίωση τίτλου Μ.Σ.Δ. – Ηθική βλάβη -.

 

ΕιρΑθ 3593/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΕιρΑθ 5551/2019

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αναρτήσεις στο Facebook ως αποδεικτικά στοιχεία -.

 

ΜονΕφΑθ 1484/2019

Ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών - Αμοιβή δικηγόρου - Δικηγορική εταιρεία - Σύμβαση εντολής - Νομική διεκπεραίωση υποθέσεων τράπεζας - Χρονοχρέωση - Καταγγελία σύμβασης εντολής - Πρόταση συμβιβασμού -Πρόσθετη παρέμβαση ΔΣΑ υπέρ δικηγορικής εταιρείας -.

 

ΕφΑθ 1436/2019

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Ζωντανή κάλυψη ιπποδρομίων - Μη καταβολή συμφωνηθείσας αμοιβής - Καταγγελία σύμβασης - Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) υπό εκκαθάριση - Ειδική διαδικασία ν. 4338/2015 -.

 

ΜΠρΑθ 11358/2019

Hθική βλάβη για διαβίβαση δεδομένων από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του υποκειμένου -.

 

ΜΠρΘεσ 11140/2019

Εργατικό ατύχημα - Αναζήτηση από ΙΚΑ των παροχών υπέρ του εργαζομένου -.

 

ΣτΕ.Ολ 1750/2019

Μάθημα Θρησκευτικών Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου - Ανάπτυξη ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως των μαθητών - Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης - Εκπαίδευση σύμφωνα με θρησκευτικές πεποιθήσεις - Αρχή ισότητας -.

 

ΤρΕφΠατρών 121/2019

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα -.

 

ΜονΕφΠατρών 368/2019

Συμψηφισμός απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο - Απαλλαγή από ΦΠΑ μισθώσεων -.

 

ΜΠρΠειρ 2864/2019

Απόφαση επιμέλειας και διατροφής ανηλίκων -.

 

ΑΠ 868/2019

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Επίσπευση με δικαστική απόφαση - Έκταση δεδικασμένου - Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου - Αναγκαστική εκτέλεση κατά ΟΤΑ - Ιδιωτική και δημόσια περιουσία ΟΤΑ - Μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής -.

 

ΕφΑθ 4250/2019

Αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ - Επενδυτικές συμβουλές - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ευθύνη από παράλειψη - Πρόστηση - Προστασία καταναλωτή - Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες - Νέα αποδεικτικά μέσα στην κατʼ έφεση δίκη -.

 

ΜΠρΑθ 878/2019

Πολυκατοικία - Κοινόχρηστοι χώροι - Πυλωτή - Σύγχρηση  κοινόχρηστων χώρων - Αλλαγή πρόσοψης εξωστών -.

 

ΤρΔΕφ (Συμβ) Αθ 60/2019

Κέρδη από στοιχήματα και τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου - Συμμετοχή του Δημοσίου - Ενδικοφανής προσφυγή - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΕφΑθ 4145/2019

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -.

 

ΤρΕφΠατρών 160/2019

Αποζημίωση για τη χρήση επίκοινου ακινήτου - Μισθωτική αξία επίκοινου ακινήτου - Λόγος έφεσης για εσφαλμένη μη διαταγή αυτοψίας - Λόγος έφεσης για εσφαλμένη καταδίκη στα δικαστικά έξοδα -.

 

ΜονΔΠρΑθ 8124/2019

Ασφαλιστικά μέτρα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών - Προσωρινή επιδίκαση κοινωνικού μερίσματος -.

 

ΜΠρΑθ 5571/2019

Ευθύνη σε αποζημίωση κυρίων ακινητοποιημένου και ανασφάλιστου οχήματος, λόγω μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενο όχημα -.

 

ΑΠ 467/2019

Επιδίκαση δικαστικής δαπάνης σε περισσότερους - Ομοδικία - Εκπροσώπηση από περισσότερους δικηγόρους -.

 

ΑΠ 464/2019

Μείωση ποινικής ρήτρας - Παραμόρφωση εγγράφου - Αόριστη ή μη νόμιμη αίτηση για επίδειξη εγγράφου - Αναιρετικός έλεγχος - Πρόσωπα που δεν εξετάζονται ως μάρτυρες - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικών προσώπων -Αοριστία αγωγής -.

 

ΑΠ 454/2019

Προσωπικό ιδιωτικών κλινικών – Νοσηλευτικό προσωπικό – Νοσοκόμοι - Βιβλιάρια υγείας - Ακυρη απόλυση - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΠΠρΑθ 2875/2019

Διεκδικητική αγωγή - Δέσμευση από δεδικασμένο - Επιβολή ποινής τάξεως - Στρεψοδικία -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1369/2019

Προσφυγή ακύρωσης - Απόφαση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ - Τέλη χαρτοσήμου επί συμβάσεως δανείου – Φορολογικές απαλλαγές - ΦΠΑ -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1533/2019

Προσφυγή ακύρωσης - Απόφαση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ - Φορολογία εισοδήματος  -Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος - Τριγωνικές συναλλαγές - Εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες - Ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό -.

 

ΜΠρΑθ 4029/2019

Επιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή - Εμβόλια -.

 

ΜονΕφΠατρών 393/2019

Ψήφισμα ΓΣ Πανεπιστημιακού ιδρύματος - Αδικοπραξία - Μη στοιχειοθέτηση ποινικών αδικημάτων -.

 

ΜονΕφΠατρών 404/2019

Αδικοπραξία - Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Απλή δυσφήμηση - Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης - Δικαιολογημένο ενδιαφέρον -.

 

ΜονΕφΠατρών 395/2019

Αποβολή μέλους σωματείου - Φορτοεκφορτωτές - Μη είσπραξη αχθοφορικών δικαιωμάτων -.

 

ΣτΕ 652/2019

Πράξη χαρακτηρισμού εκτάσεως ως δασικής αναδασωτέας - Αίτηση ακυρώσεως - Έφεση - Βάρος απόδειξης - Αντίθεση σε νομολογιακό προηγούμενο -.

 

ΜονΠρΑθ 9443/2019

Προσβολή προσωπικότητας – Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Συκοφαντική δυσφήμιση -Ψευδής καταμήνυση -.

 

ΑΠ.Ολ 8/2019

Τεκμήριο αθωότητας - Δέσμευση πολιτικών δικαστηρίων από αμετάκλητες αθωωτικές ποινικές αποφάσεις - Παραπομπή στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου -.

 

ΑΠ 72/2019

Κακουργηματική απάτη - Δεκτή η αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και νομίμου βάσεως -.

 

ΜονΔΠρΑθ 10848/2019

Αστική ευθύνη ΝΠΔΔ - ΕΦΚΑ - Δικηγόροι - Ευθύνη για παράνομη παράλειψη εξόφλησης παραστατικών πληρωμής δαπανών υγειονομικής περίθαλψης - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΑΠ 414/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συνυπαιτιότητα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Προσδιορισμός ποσού - Αναιρετικός έλεγχος - Αρχή αναλογικότητας - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΜονΕφΘεσ 1861/2019

Εργατικές διαφορές - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Νόμιμη μη καταβολή αποζημίωσης απόλυσης -.

 

ΜονΕφΑθ 3424/2019

Ευθύνη τραπεζών - Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Παράβαση κανονισμού δεοντολογίας ΕΠΕΥ - Προστασία καταναλωτή - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών -.

 

ΜΠρΠειρ 2601/2019

479 ΑΚ. Μονοβάπορες εταιρίες. Μεταβίβαση πλοίου ως συνόλου περιουσίας. Αναγκαστική εκ του νόμου αναδοχή χρέους μεταξύ μεταβιβάζοντος και αποκτώντος. Κανονισμός 593/2008 ΕΚ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι). Ο αποκτών από άλλον περιουσία ή επιχείρηση ως σύνολο καθίσταται συνυπόχρεος με τον μεταβιβάζοντα για χρέη του μεταβιβάζοντος. Εφαρμοστέο δίκαιο αυτό της χώρας με την οποία συνδέεται στενότερα. Εφαρμογή ελληνικού δικαίου. Έννοια διαχειριστή- πλοιοκτήτη. Ενοχική σχέση που τους συνδέει. Αοριστία παροχής ως προς το χρόνο πίστωσης του τιμήματος. Εφαρμογή 379 ΑΚ. Συμβάσεις πώλησης εφοδίων σε πλοία. Τιμολόγια με προδιατυπωμένο όρο για καταβολή τιμήματος τοις μετρητοίς. Προφορική συμφωνία για χορήγηση πίστωσης αορίστου χρόνου. Απόρριψη ένστασης παραγραφής επίδικων τιμολογίων. 289 Παρ. 3 ΚΙΝΔ σε συνδυασμό με 251 ΑΚ. Χρόνος έναρξης παραγραφής. Απόρριψη ένστασης έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης της εναγομένης (μη ενεχόμενης στις επίδικες συμβάσεις) εταιρίας που απέκτησε το πλοίο. Απόρριψη ένστασης αοριστίας επίδικης αγωγής. Δέχεται την αγωγή.

 

ΑΠΔ 28/2019

Αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool» και απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών -.

 

ΜονΕφΠατρών 363/2019

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημόσιων κτημάτων - Αρμοδιότητα - Απαγόρευση άσκησης ένδικων μέσων - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜονΕφΠατρών 361/2019

Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας - Λύση οροφοκτησίας -.

 

ΜονΕφΠατρών 394/2019

Χρηματική αξίωση από προβαλλόμενη σύμβαση άτοκου δανείου -.

 

ΟΠΕΚΑ 2993/ΚΥ/2019

Η αξίωση για καταβολή ανείσπρακτων ποσών επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 κληρονομείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 1710 επ. του Αστικού Κώδικα -. 

 

ΜονΕφΠατρών 148/2019

Σύμβαση μίσθωσης δωματίων - Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού - Επιδότηση - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΜονΕφΠατρών 150/2019

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε καζίνο - Δελτίο καταλληλόλητας - Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 4470/2019

Ασφαλιστική εκκαθάριση της ασφαλιστικής εταιρείας «INTERNATIONAL LIFE AEAZ» διεπόμενη από το Ν. 4363/2016 - Αντιρρήσεις ασφαλισμένων κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση ασκούμενες με ανακοπή -.

 

ΕφΠατρών 234/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συνυπαιτιότητα - Αποζημίωση για φάρμακα κ.λπ. - Διαφυγόντα κέρδη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΕφΠατρών 233/2019

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Ευθύνη νόμιμων εκπροσώπων εργολήπτριας εταιρίας -.

 

ΜΠρΠατρών 638/2019

Έφεση - Αυτοκινητικό ατύχημα - Ολοσχερής καταστροφή αυτοκινήτου -.

 

ΜονΕφΠατρών 127/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Αφαίρεση άσκησης γονικής μέριμνας ανηλίκου - Έφεση - Παράλειψη κλητεύσεως Εισαγγελέα -.

 

ΜονΕφΠατρών 121/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Τραυματισμός - Υπηρεσιακό όχημα -.

 

ΜονΕφΠατρών 95/2019

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης για παράνομη χρήση ή κάρπωση δημοσίου κτήματος - Αρμοδιότητα - Απαγόρευση ένδικων μέσων -.

 

ΜονΕφΠατρών 16/2019

Τραυματισμός εργαζομένου από τη χρήση μηχανήματος - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Απόρριψη σχετικού κονδυλίου -.

 

ΤρΕφΠατρών 139/2019

Διάθεση περιουσίας υπέρ κοινωφελούς σκοπού - Αδυναμία πραγματοποιήσεως της βουλήσεως του διαθέτη ή δωρητή - Εκούσια δικαιοδοσία - Αρμόδιο δικαστήριο - Παράλειψη προσήκουσας προδικασίας -.

 

ΑΠ.Ολ 6/2019

Αφεση χρέους - Έκδοση συναινετικού διαζυγίου - Συμφωνία για συμμετοχή στα αποκτήματα -.

 

ΑΠ.Ολ 7/2019

Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας - Όρια βραχείας ασθενείας -.

 

ΜονΕφΠατρών 357/2019

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Προσβολή αποφάσεων καταστατικών οργάνων -.

 

ΜονΕφΠατρών 354/2019

Αρμοδιότητα για αναστολή εκτέλεσης ασφαλιστικών μέτρων - Συντηρητική κατάσχεση -.

 

ΤρΕφΠατρών 138/2019

Απλή δυσφήμηση - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΤρΕφΠατρών 135/2019

Έφεση ασκηθείσα από ερημοδικασθέντα διάδικο - Δημόσια διαθήκη - Αποδεικτική ισχύς -.

 

ΔιατΕισΠρΘεσ 430/2019

Έγκληση για απάτη επί δικαστηρίω σε πολιτική δίκη (διατροφές) -.

 

ΤρΔΠρΑθ 7484/2019

Ένδικο βοήθημα επί φορολογικών υποθέσεων - Αγωγή περί αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών και ειδικών φόρων -.

 

ΤρΕφΠατρών 133/2019

Εγκατάσταση υποσταθμού ΔΕΗ σε ακίνητο - Αποζημίωση -.

 

ΜΠρΠατρών 465/2019

Αδικοπρακτική ευθύνη - Πτώση κτίσματος από πολυκατοικία - Υπαιτιότητα συνιδιοκτητών - Τραυματισμός - Παροχή υπηρεσιών μεταξύ συζύγων - Παροχή υπηρεσιών μεταξύ γονέων και τέκνων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΑΠ 1001/2019

Τακτική άδεια εξόδου σε κρατούμενο - Σωφρονιστικός Κώδικας - Δικαιώματα κατηγορούμενου - Στερητικές της ελευθερίας ποινές -.

 

ΑΠ 841/2019

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης - Συκοφαντική δυσφήμηση - Τρίτος - Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης - Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου -.

 

ΕφΑθ 155/2019

Αυτοκίνητα - Εφεση Επικουρικού Κεφαλαίου -.

 

ΔΕφ (Ακ) Αθ 1475/2019

Κήρυξη αναδάσωσης σε οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 -.

 

ΣτΕ.Ολ 1310/2019

Δημόσιοι υπάλληλοι - Δικαστικοί υπάλληλοι - Κατάργηση επιδομάτων (δώρων) εορτών και επιδόματος αδείας - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΑΠ 744/2019

Αναίρεση από τον διάδικο που νίκησε - Έννομο συμφέρον - Επέκταση δεδικασμένου επί προδικαστικών ζητημάτων - Δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα - Τύχη περιουσίας τους - Νοσηλευτικά ιδρύματα - ΝΠΔΔ -.

 

ΑΠ 413/2019

Καταχρηστικότητα γενικού όρου συναλλαγής σε σύμβαση μικτής ασφάλισης αυτοκινήτου, που εξαιρούσε την κάλυψη των ιδίων ζημιών του αυτοκινήτου στην περίπτωση οδήγησής του από οδηγό ηλικίας κάτω των είκοσι πέντε (25) ετών -.

 

ΕιρΒόλου 545/2019

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης κατ' άρθρον 782 παρ. 3 ΚΠολΔ -.

 

ΕφΑθ 1435/2019

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος

(ΑΠΑ3) -.

 

ΜονΕφΠατρών 334/2019

Σύμβαση δανείου μεταξύ συζύγων - Προφορική σύναψη συμβάσεων δανείου μεταξύ συζύγων - Απόδειξη -.

 

ΜονΕφΠατρών 335/2019

Προθεσμία άσκησης έφεσης – Ν. 4335/2015 - Μεταβατικό δίκαιο - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αυτεπάγγελτη εξέταση του εμπρόθεσμου της ασκήσεως της έφεσης -.

 

ΠεντΕφΠατρών 125/2019

Διαφορά από δημόσια έργα - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Εξαιρετική αρμοδιότητα Εφετείου και ειδική διαδικασία -.

 

ΕφΠειρ 16/2019

Διατροφή ανήλικων τέκνων - Συνέχιση φοίτησης τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο - Σιωπηρή δικαστική ομολογία - Ανάκληση δικαστικής ομολογίας - Αποδοχή δικαστικής απόφασης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1626/2019

Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού - Προσφυγή ακύρωσης - Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Κάθετες συμπράξεις -.

 

ΔΕφΑθ (Ακ) 10/2019

Αίτηση ακύρωσης - Προϋποθέσεις κήρυξης αναδάσωσης -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 3927/2019

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης και θέση αυτής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση -.

 

ΜΠρΚορίνθου 41/2019

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Διαδικασία πιστωτικών τίτλων - Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής - Αλληλόχρεος λογαριασμός - Σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου -.

 

ΜονΕφΠατρών 239/2019

Λύση γάμου - Υπερδιετής διάσταση - Έφεση για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων -.

 

ΑΠ 316/2019

Συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου - Αποζημίωση σύνταξης - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΔΕφ (Ακυρ.Συμβ.) Πατρών 26/2019

Περιοχές Προστασίας της Φύσης - Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας σε ακίνητο - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΘεσ 7763/2019  

Διεκδικητική αγωγή κινητών μετά την αμετάκλητη λύση του γάμου - Φύση, προϋποθέσεις και στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΜΠρΑθ 1275/2019

Εργατικές διαφορές - Γιατροί ΕΟ.Π.Υ.Υ. - Διαθεσιμότητα και κινητικότητα γιατρών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Ασυμβίβαστο μεταξύ άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος και απασχόλησης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. -Αιφνίδια αλλαγή καθεστώτος εργασίας γιατρών - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρων 16 και 17 ν.4238/2014 και 26 ν. 4461/2017

 

ΕφΠατρών 66/2019

Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή - Αγωγή αποζημίωσης - Μη διαταγή πραγματογνωμοσύνης - Αίτημα αποζημιώσεως που δεν αναφέρεται στο αιτητικό αγωγής -.

 

ΜΠρΠατρών 561/2019

Πραγματογνωμοσύνη - Αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας -.

 

ΕιρΑθ 698/2019

Δήμος - Μη εξόφληση τιμολογίων πωλήσεως - Σύμβαση μη δημόσιου σκοπού – Δικαιοδοσία -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 3636/2019

Προστασία καταναλωτή – Ακυρότητα ΓΟΣ - Υπολογισμός επιτοκίου σε έτος 360 ημερών -.

 

ΣυμβΕφΑθ 83/2019

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης - Μη εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης - Στοιχεία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

 

ΜονΔΠρΠατρών 1091/2019

Προσφυγή ακυρώσεως - Τουριστικές επιχειρήσεις - Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ - Λειτουργία περισσότερων κλινών από τις καλυπτόμενες από το ΕΣΛ -.

 

ΑΠ 406/2019

Σύμβαση εγγύησης - Πλάνη κατά τη δήλωση της βουλήσεως - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2036/2019

Συμβάσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας και ΕΟΠΥΥ -Περιορισμός χρηματικών απαιτήσεων κατά του ΕΟΠΥΥ - Ποσό επιστροφής (rebate) - Ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) -.

 

ΜΠρΠατρών 301/2019

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας Δήμου - Επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης -.

 

ΑΠ 221/2019

Δεδικασμένο - Ταυτότητα διαδίκων - Αναγνωριστική αγωγή - Παραγραφή - Πρόταση ισχυρισμού που στηρίζει λόγο αναίρεσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 113/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Προσδιορισμός προσωρινής αντιμισθίας συνδίκου πτώχευσης -.

 

ΑΠΔ 15/2019

Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)]. Επίπληξη στην ΔΕΗ Α.Ε. για μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

ΑΠΔ 11/2019

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) -.

 

ΜονΕφΠατρών 293/2019

Ευθύνη νομέα προς απόδοση ωφελημάτων από τη χρήση πράγματος - Αδικοπραξία - Παραγραφή - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Κτήση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο τρόπο - Δεδικασμένο - Ενστάσεις που προτάθηκαν - Διεκδικητική αγωγή - Εκκρεμοδικία - Μεταβίβαση αντικειμένου δίκης - Χρησιδάνειο - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΑΠ.Ολ 5/2019

Οφειλέτες Δημοσίου - Ανακοπή ΚΕΔΕ - Περιεχόμενο ταμειακής βεβαίωσης και ατομικής ειδοποίησης -.

 

ΜονΕφΑθ 2438/2019

Εγγυητική επιστολή - ΕΦΚΑ - Δικαστική δαπάνη -.

 

ΑΕΔ 7/2019

Άρση αποφατικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας - Διοικητικές συμβάσεις - ΜΚΟ και ΥΔΑΣ ΥΠ.ΕΞ - Σύμβαση

χρηματοδότησης -.

 

ΑΠ 364/2019

Αδικοπραξία - Προστηθέντες τράπεζας - Αναγκαστική εκτέλεση παρά την εξόφληση της οφειλής - Αποζημίωση για ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΕφΠατρών 279/2019

Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Μη αναφορά της αξίας του αντικειμένου της δίκης - Αποδεικτικά μέσα μη πληρούντα τους όρους του νόμου -.

 

ΜΠρΑθ 5825/2019

Τράπεζες - Εισπρακτικές εταιρίες - Προσωπικά δεδομένα - Προσβολή προσωπικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΑθ 1319/2019

Τράπεζες - Εισπρακτικές εταιρίες - Προσωπικά δεδομένα -.

 

ΜονΕφΠατρών 273/2019

Προστασία καταναλωτών - Γενικοί Όροι Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) - Σύμβαση δανείου - Εκτοκισμός βάσει ημερολογιακού έτους 360 ημερών - Εισφορά ν. 128/1975 - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής -.

 

ΤρΕφΠατρών 109/2019

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης - Αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτρίωσης - Δικαστικά έξοδα -.

 

ΜΠρΠατρών 217/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Άσκηση αντέφεσης - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Σύμβαση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Εκχώρηση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου -.

 

ΑΠ.Ολ 3/2019

Επικουρικό Κεφάλαιο - Αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα -Περιορισμός ποσού πλήρους αποζημίωσης - Αρχή αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αντίθεση με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 81/2019

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Πλαστογραφία - Ηθική αυτουργία -Προσωπικό Τραπεζών -.

 

ΜΔΠρ(Αναστ)Πειρ 146/2019

ΕΦΚΑ - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξεων ταμειακής βεβαίωσης - Οικοδομικές εργασίες με το σύστημα της αντιπαροχής – Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ - Κοινοποίηση πράξεων επιβολής φόρων - Ανακοπή -.

 

ΜΠρΠειρ 1500/2019

Ελεύθερη εκτίμηση της γνωμοδότησης πραγματογνώμονα που διορίστηκε από το Δικαστήριο με προδικαστική απόφαση -.

 

ΜονΕφΠατρών 251/2019

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση έκτασης - Ανακλητική πράξη Υπουργικού Συμβουλίου -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 320/2019

Υπεξαίρεση στην αλλοδαπή. Επίδοση πρωτόδικου βουλεύματος στην αλλοδαπή. Προθεσμία. Απορρίπτει έφεση.

 

ΜΟΕΘεσ 94-95/2019

Απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού - Επικίνδυνη σωματική βλάβη - Απόπειρα εκβίασης από κοινού - Οπλοχρησία -.

 

ΜονΠρΑθ 5061/2019

Αγωγή προσβολής πατρότητας - Αναστολή προθεσμίας - Αναστολή παραγραφής -.

 

ΕιρΠατρών 36/2019

Κατάργηση προνομίων ΑΤΕ -.

 

ΣτΕ 732/2019

Δίκη πιλότος – Παραγραφή πενταετής δικαιώματος Δημοσίου επιβολής φόρου - Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου κοινοποίησης φύλλου ελέγχου -.

 

ΜονΕφΠατρών 236/2019

Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήμιση - Τέλεση πλαστογραφίας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ευθύνη νομικού προσώπου (ΑΕ) - Ευθύνη προστήσαντος -.

 

ΜΠρΑθ 1130/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Ολοσχερής βλάβη ή καταστροφή του οχήματος - Τόκοι υπερημερίας -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Λαρ 86/2019

Εκπαίδευση - Αρχή της χρηστής διοίκησης - Εκπρόθεσμη υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων από Διευθυντές σχολείων - Ασάφεια στη διατύπωση των σχετικών οδηγιών -.

 

ΤρΔΕφ(Ακ) Πατρών 59/2019

Πρόσληψη στο δημόσιο με διαγωνισμό - Α.Σ.Ε.Π. - Προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου - Αναμόρφωση πίνακα διοριστέων - Κριτήριο εντοπιότητας - Ιδιότητα μόνιμου κατοίκου -.

 

ΕφΑθ 2201/2019

Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη προστηθέντων υπαλλήλων τράπεζας. Αντικειμενική ευθύνη τράπεζας. Ομόλογα. Perpetual bonds (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας). Υποχρέωση επαρκούς και αντικειμενικής ενημέρωσης. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Ηθική βλάβη. Χρηματική ικανοποίηση.

 

ΜονΔΕφΠειρ 563/2019

ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ - ΝΑΤ - Περικοπές στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΔΠρΑθ 5014/2019

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Ανακοπή για την ακύρωση προγράμματος πλειστηριασμού - Παραγραφή αξιώσεων ΟΤΑ -.

 

ΑΠ.Ολ 4/2019

Προστασία καταναλωτών - Σύμβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα (ελβετικό φράγκο)- Δίκαιο ΕΕ - Μη μεταφορά διατάξεως οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο - Εξαίρεση δηλωτικών όρων από τον έλεγχο της καταχρηστικότητας ΓΟΣ-.

 

ΜΠρΠατρών 363/2019

Έμμισθοι δικηγόροι - Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής - Καταβολή ελλιπούς αποζημίωσης - Καταχρηστική καταγγελία - Αξίωση αποζημίωσης δικηγόρου – Εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία - Μνημόνιο - Κατάργηση περιορισμών του δικαιώματος καταγγελίας - Δεδικασμένο -.

 

ΕιρΑμαρ 13/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Μη ευθύνη του εξ αριστερών ερχομένου οχήματος σε ισόπεδο κόμβο χωρίς σήμανση - Ηθική βλάβη -.

 

ΜΠρΑθ 685/2019

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου διδακτικού προσωπικού ΝΠΔΔ (ΤΕΙ) - Προϋποθέσεις αναγνώρισης συμβάσεων ως αορίστου χρόνου -.

 

ΠΠρΠειρ 1237/2019

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 46/2019

Έμμισθοι δικηγόροι ΟΤΑ - Επιδόματα (δώρα) εορτών – Τόκος -.

 

ΕιρΝαυπλίου 33/2019

Έμμισθοι δικηγόροι ΟΤΑ - Επιδόματα (δώρα) εορτών και αδείας - Έννοια περιουσίας - Δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων υποπαρ. Γ.1 άρθρου πρώτου Ν. 4093/12 - Παραγραφή - Τόκος -.

 

ΤρΔΕφΠατρών 69/2019

Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας - Βοσκότοποι - Αγροί μονοετούς καλλιέργειας -.

 

ΕφΑθ 1255/2019

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανακοπή κατʼ άρθρο 92 ΠτΚ - Σύμβαση ασφάλισης ζωής - Ασπίς Πρόνοια - Ασφαλιστική εταιρία υπό ασφαλιστική εκκαθάριση - Εκπρόθεσμη αναγγελία απαιτήσεων - Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής -.

 

ΜονΕφΑθ 823/2019

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανακοπή κατʼ άρθρο 92 ΠτΚ - Σύμβαση ασφάλισης ζωής - Commercial Value - Ασφαλιστική εταιρία υπό ασφαλιστική εκκαθάριση - Εκπρόθεσμη αναγγελία απαιτήσεων - Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής -.

 

ΜονΕφΠειραιά 136/2019

Αδικοπραξία - Παράνομη ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος -Υπεξαίρεση - Αξιώσεις δικαιούχου - Συμψηφισμός -.

 

ΜΔΠρΑθ 3158/2019

Περικοπές συντάξεων - Αρμοδιότητα -.

 

ΜονΕφΠατρών 163/2019

Εκούσια δικαιοδοσία - Αγωγή ακύρωσης απόφαση ΓΣ αγροτικής συνεταιριστικής οργάνωσης -.

 

ΕιρΑθ 456/2019

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΜΠρΑθ 201/2019

Προσφυγικές πολυκατοικίες - Κοινόχρηστες δαπάνες - Στοιχεία ορισμένου αγωγής-.

 

ΠΠρΠατρών 122/2019

Ανάκληση μη οριστικών αποφάσεων -.

 

ΜΠρΠειρ 969/2019

Κατάρτιση κανονισμού πολυκατοικίας από το δικαστήριο – Προϋποθέσεις - Πλειοψηφία που μπορεί να ζητήσει αυτό - Προδικασία σχετικής αγωγής - Περιεχόμενο αυτού του κανονισμού -.

 

ΕιρΑθ 271/2019

Οφειλή κοινόχρηστων δαπανών -.

 

ΜονΕφΠατρών 154/2019

Τεκμήριο τέκνου γεννημένου σε γάμο - Προσβολή ιδιότητας τέκνου ως γεννημένου σε γάμο - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

ΜονΕφΠατρών 153/2019

Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής - Σύμβαση στεγαστικού δανείου - Εγγυητής -.

 

ΜονΕφΠατρών 137/2019

Οικογενειακές διαφορές - Διεθνής δικαιοδοσία - Δικαίωμα επικοινωνίας απώτερων ανιόντων με ανήλικο τέκνο-.

 

ΜΠρΑθ 258/2019

Εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής - Ανακοπή - Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση – Δεδικασμένο -.

 

ΜονΕφΑθ 647/2019

Μειώσεις κύριας σύνταξης - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αστική ευθύνη δημοσίου -.

 

ΜΠρΑθ 512/2019

Συνταξιούχοι ΕΤΕ - Επικούρηση συνταξιούχων ΕΤΕ - Υποχρέωση ΕΤΕ να καλύπτει τα ελλείμματα του ΛΕΠΕΤΕ -.

 

ΜονΕφΠατρών 124/2019

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Ανακοπή εις χείρας τρίτου -.

 

ΜονΕφΠατρών 87/2019

Κτήση κυριότητας με καθολική διαδοχή - Διεκδικητική αγωγή -Χρησικτησία - Στοιχεία ορισμένου διεκδικητικής αγωγής - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Διαταγή πραγματογνωμοσύνης - Ειδικές και ιδιάζουσες γνώσεις - Επανάληψη της συζήτησης -.

 

ΜΠρΑθ 1800/2019

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Έφεση αιτούντος - Πτωχευτική ικανότητα - Ιδιότητα μικρέμπορου -.

 

ΕιρΙλίου 34/2019

Διόρθωση κύριου ονόματος στη ληξιαρχική πράξη γέννησης θετού τέκνου -.

 

ΑΠ Τμ. Στ’ 318/2019

Πλαστότητα κοινοτικής άδειας - Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές εντός της ΕΕ - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 32/2019

Πίστωση με αλληλόχρεο λογαριασμό - Διατάξεις περί δικαστικής δαπάνης - Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας -.

 

ΜΠΛαρ 3/2019

Διεθνής δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο δίκαιο – Επιτροπεία - Ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας -.

 

ΜονΕφΠατρών 114/2019

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Αγωγή διανομής - Πώληση διά πλειστηριασμού -.

 

ΜονΕφΑθ 664/2019

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε δώμα πολυκατοικίας -.

 

ΕιρΑθ 148/2019

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Είσπραξη δημόσιων εσόδων - Διοικητική εκτέλεση - Νόμιμος τίτλος - Καθορισμός ποσού -.

 

ΑΕΔ 1/2019

Άρση αποφατικής σύγκρουσης δικαιοδοσίας - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Δημόσιο -.

 

ΜονΔΠρΑθ 1522/2019

Αναδρομικές μειώσεις κυρίων και επικουρικών συντάξεων –.

 

ΑΠ 122/2019

Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Ιατρική αμέλεια - Ευθύνη ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών - Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νόμιμης βάσης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 470/2019

Προσφυγή ακύρωσης απόφασης απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής - Παραγραφή δικαιώματος κοινοποιήσεως φύλλου ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος -.

 

ΜονΔΠρΑθ 506/2019

Αστική ευθύνη νπδδ - ΕΦΚΑ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης- Δικαστικοί λειτουργοί -.

 

ΜονΔΠρΑθ 502/2019

ΕΦΚΑ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης- Δικαστικοί λειτουργοί -.

 

ΠΠρΑθ 184/2019

Ακύρωση σύμβασης εγγύησης σύμφωνα με τα άρθρα 178-179 ΑΚ (λόγω κουφότητας και απειρίας) της εγγυήτριας - απαλλαγή εγγυητή από εγγυητική ευθύνη.

 

ΜΔΠρΑθ 241/2019

Προσωπικό ΔΕΗ - Μείωση εφάπαξ βοηθήματος – Ανώτατο όριο εφάπαξ - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. ζ΄παρ. 2 άρθρου 46 ν. 2084/1992 - Παραγραφή αξιώσεων -.

 

ΜονΔΠρΑθ 391/2019

ΕΦΚΑ - Περικοπές στις συντάξεις -Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Παραβίαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ - Συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί, συνταξιούχοι του ΤΑΝ-ΤΕΑΔ του ΕΦΚΑ -.

 

ΜονΔΠρΑθ 347/2019

Περικοπές συντάξεων - ΕΦΚΑ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αντίθεση προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ - Συνταξιούχοι ΤΑΝ του ΕΦΚΑ -.

 

ΣτΕ 89/2019

Πρότυπη δίκη - Απαλλαγή για πέντε (5) έτη από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος σε περίπτωση έναρξης εργασιών σε διαφορετικό (μη συναφές) επάγγελμα -. 

 

ΕιρΑθ 5642/2018

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Δραστηριότητα - υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία - Ελευθέριο επάγγελμα -.

 

ΜονΕφΚαλαμάτας 130/2018

Έφεση - Προστασία καταναλωτών - ΓΟΣ - Σύμβαση δανείου - Τράπεζες - Υπολογισμός τόκου με βάση έτος 360 ημερών - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Λόγοι έφεσης -.

 

ΤριμΠλημΘεσ 10082/2018

Βλαστοκύτταρα - Ιδιωτική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΙΤΟπΑ) - Προσωπικά Δεδομένα - Δωρεά -.

 

ΜΟΕΘεσ 350-351/2018

Ασελγείς πράξεις - Αποπλάνηση ανηλίκου -.

 

ΣτΕ 1923/2018

Έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Εφετείου για απόλυση Ειδικού Φρουρού συνεπεία πειθαρχικού αδικήματος -.

 

ΜΠρΘηβών 14/2019

Αγροτικοί κλήροι - Κτήση κυριότητας κατατετμημένου κληροτεμαχίου με χρησικτησία -.

 

ΤρΕφΠατρ 1/2019

Αρνητική αγωγή - Διατάραξη της κυριότητας - Αναγνωριστική αγωγή -.

 

ΜονΕφΠατρ 21/2019

Αυτοκινητικό ατύχημα - Επικουρικό Κεφάλαιο - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης – Ανώτατο όριο – Αρχή αναλογικότητας - Σεβασμός προσωπικότητας - Αρχή ισότητας - Ποσοστό τόκου υπερημερίας -.

 

ΜΠρΑθ 11/2019

Αναπροσαρμογή δικηγορικής αμοιβής κατά το άρθρο 288 ΑΚ -.

 

ΕιρΑθ 1/2019

Διαφορές από οροφοκτησία – Αρμοδιότητα - Ποινική ρήτρα - Παραγραφή -.

 

ΤρΔΠρΑθ 20228/2018

Οικογενειακοί τάφοι - Δικαίωμα ταφής - Ανακομιδή οστών απουσία δικαιούχων - Αστική ευθύνη Δήμου -.

 

ΜΟΕΘεσ 350-351/2018

Ασελγείς πράξεις - Αποπλάνηση ανηλίκου -.

 

ΜονΔΠρΠατρών 899/2018

Δανεισμός εργαζομένου - Μη καταχώριση στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού της δανειζόμενης επιχείρησης - Πρόστιμο -.

 

ΤρΔΠρΑθ 12875/2018

Αυτοκτονία ναρκομανούς κρατουμένου διά απαγχονισμού με αυτοσχέδιο βρόγχο - Αστική ευθύνη δημοσίου -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙ) 1939/2018

Δημόσιοι υπάλληλοι - Ανάκληση διορισμού λόγω χρήσης πλαστού πτυχίου - Χορήγηση σύνταξης - Αρχές της ασφάλειας δικαίου της σαφήνειας, της προβλεψιμότητας και της αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 1450/2018

Έφεση - Οικοδομική άδεια - Αναθεώρηση - Κατάτμηση ενιαίου γηπέδου - Δημιουργία δύο αυτοτελών γηπέδων - Ρυθμίσεις Ζ.Ο.Ε. για δυναμικότητα ξενοδοχειακών μονάδων -.

 

ΕλΣ.Ολ 1395/2018

Αίτηση αναίρεσης - Κανονισμός πολεμικής σύνταξης - Διατάξεις περί αμάχου πληθυσμού - Ερμηνεία και εφαρμογή άρθρου 114 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων -.

 

ΤρΔΠρΑθ 9888/2018

Θάνατος πυροσβέστη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς - Μη στοιχειοθέτηση αστικής ευθύνης δημοσίου -.

 

ΜΔΠρΑθ 19619/2018

Ασφαλιστική αποζημίωση. Generali hellas. Πορεία Γρηγορόπουλου.

 

ΤρΔΠρΑθ 16017/2018

Σήμα φήμης - κίνδυνος σύγχυσης καταναλωτικού κοινού.

 

ΜΔΠρΑθ 8040/2018

Πρόστιμο για παραπλάνηση καταναλωτικού κοινού- Πιστωτική Κάρτα.

 

ΜΔΠρΑθ 4729/2018

Απορριφθείς από μεταπτυχιακό. Ηθική βλάβη.

 

ΤρΔΠρΑθ 3634/2018

Ασθενής από πνευμονιόκοκκο. Ιατρικό σφάλμα. Δέσμευση από αθωωτική απόφαση.

 

ΜΔΠρΑθ 20884/2018

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης σε πράξη επιβολής ΦΠΑ.

 

ΤρΔΠρΑθ 4818/2018

Προσβολή προσωπικότητας. Απόφαση πειθαρχικού αποκαθιστά πλήρως. Υποβιβασμός. Δεδικασμένο ΣτΕ. Προπαρασκευαστική.

 

ΤρΔΠρΑθ 1416/2018

Βεβαίωση επελθούσας αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης.

 

ΤρΔΠρΑθ 776/2018

Ηθική βλάβη. MARFIN. Επίθεση με ενεργοποιημένους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (βόμβες μολότοφ).

 

ΤρΔΠρΑθ 12875/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου. Θάνατος οφειλόμενος σε αυτοκτονία δια απαγχονισμού με αυτοσχέδιο βρόγχο. Δεν υφίσταται πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των παραλείψεων των αστυνομικών οργάνων και του ζημιογόνου για τους ενάγοντες αποτελέσματος και δεν θεμελιώνεται ευθύνη του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωσή τους.

 

ΜΔΠρΑθ 6751/2018

Πρόστιμο ανυποταξίας. Δεν συνιστά «ποινική κύρωση».

 

ΜΔΠρΑθ 3399/2018

Ανακοπή για τη μεταρρύθμιση πίνακα κατάταξης - Έξοδα εκτέλεσης - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων -.

 

ΔΠρ(Αναστ)Αθ 196/2018

Αναστολή. Κατάσχεση ακίνητης περιουσίας.

 

ΠΠρΑθ 2588/2018

Συκοφαντική δυσφήμιση διά του τύπου - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣτΕ 2814/2018

Αίτηση ακύρωσης κατά της απόρριψης της Δ.Ο.Υ να διαγράψει από το μητρώο της εταίρο ΕΠΕ, παρόλο που είχε εκδοθεί προς τούτο δικαστική απόφαση. Η διαφορά, η οποία γεννάται από την προσβολή, εκ μέρους του αιτούντος, της αρνητικής απάντησης της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ επί του αιτήματος διαγραφής του ως εταίρου από το μητρωό της, είναι ακυρωτική, καθόσον η εν λόγω άρνηση δεν συνάπτεται στενώς και αναγκαίως με σχετική ατομική φορολογική υποχρέωση. Δεν απαιτείται δε νωρίτερα άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

 

ΜΠρΘεσ 16158/2018

Βραχυχρόνιες μισθώσεις - Airbnb -.

 

ΕιρΜυτιλ 136/2018

Πρόσφυγας - Ταυτότητα φύλου – Όνομα - Αλλαγή φύλου - Αλλαγή ονόματος -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙ) 2076/2018

Εφεση - Θάνατος – Ανθρωποκτονία μητέρας από ανήλικο τέκνο - Κανονισμός σύνταξης από το Δημόσιο ανηλίκου τέκνου – Δικαίωμα περιουσίας - Προστασία παιδικής ηλικίας και αξίας του παιδιού - Τεκμήριο αθωότητας -.

 

ΜΔΠρΑθ 17563/2018

Περικοπές στις συντάξεις - ΕΦΚΑ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης- Συνταξιούχοι ΤΑΠ ΟΤΕ -.

 

ΜΔΠρΑθ 7242/2018

Εισφορά αλληλεγγύης - Μέτοχοι αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα - Απαλλαγή - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΜΠρΑθ 14251/2018

Ανακοπή ΚΕΔΕ - Νέα τακτική διαδικασία - Κήρυξη αναρμοδιότητας - Παραπομπή -.

 

ΕφΔωδεκανήσου 201/2018

Εργατικό ατύχημα - ΔΕΗ ΑΕ - Διάδοχος ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ – Πρόστηση – Τραυματισμός οφειλόμενος σε συγκλίνουσα υπαιτιότητα - Έλλειψη κράνους – Απόρριψη συνυπαιτιότητας εργαζομένου -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2024/2018

Διοικητικές συμβάσεις - Απαιτήσεις αναδόχου κατά του Δημοσίου - Ένδικο βοήθημα -.

 

ΕιρΑθ 1692/2018

Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων - Απαγόρευση της επεξεργασίας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων - Αγωγή αποζημίωσης από οφειλέτιδα κατά τηλεπικοινωνιακής εταιρείας και εταιρείας ενημέρωσης οφειλετών -.

 

ΜΠρΑθ 2478/2018

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συγκλίνουσα αμέλεια - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2615/2018

Συμφωνία των Πρεσπών - Αίτηση ακύρωσης - Απαράδεκτο - Κυβερνητικές πράξεις -.

 

ΕιρΑθ 857/2018

Διαδικασία περιουσιακών διαφορών - Ανακοπή ενώπιον Ειρηνοδικείου -.

Ακύρωση διαταγής πληρωμής. Παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του Ν.128/1975. Ορισμένο λόγου ανακοπής χωρίς την αναγκαιότητα αμφισβήτησης και προσδιορισμού από τον οφειλέτη συγκεκριμένου επιμέρους ποσού της επιδικασθείσας απαίτησης.

 

Γνδτ ΑΠΔ 3/2018

Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με τη διατήρηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2016-2017 στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4571/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις».

 

ΜονΔΠρΑθ 21485/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου - Μειώσεις εφάπαξ βοηθήματος - Συνταξιούχοι ΔΕΗ -.

 

ΜονΔΠρΑθ 21115/2018

Συνταξιούχοι τραπεζικοί υπάλληλοι - ΤΑΥΤΕΚΩ - Μείωση εφάπαξ βοηθήματος – Συνταγματικότητα ρύθμισης-.

 

ΣτΕ 2688/2018

Περιορισμοί στην ιδιοκτησία - Προστασία περιβάλλοντος - Αποζημίωση - Εκτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Πατρών 105/2018

Απόφαση Συμβουλίου Μεταθέσεων διευθύνσεως Αστυνομίας - Αίτηση ακυρώσεως - Έλλειψη ειδικής αιτιολόγησης -.

 

ΤρΔΠρΑθ 19639/2018

Απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΕ – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Αρτοποιοί -.

 

ΜονΔΠρΑθ 19619/2018

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων – Πλημμελής αστυνόμευση -.

 

ΤρΔΠρΑθ 13717/2018

Αγωγή-προσφυγή - Έλλειψη ομοδικίας - Έλλειψη δικαστικής πληρεξουσιότητας – Απαράδεκτο -.

 

ΣτΕ 2156/2018

Έγκριση ανώτατης τιμής αποζημίωσης για μηνιαία θεραπεία ασθενών ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας -.

 

ΕιρΒόλου 927/2018

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ορισμός μηδενικών καταβολών -.

 

ΜΠρΚέρκυρας 1345/2018

Μεσιτεία - Μεσιτική αμοιβή - Μεταβίβαση αυθαίρετου κτίσματος - Προϋποθέσεις μεσιτικής αμοιβής -.

 

ΜΠρΚω 664/2018

Διαζύγιο με στοιχεία αλλοδαπότητας - Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων - Εφαρμοστέο δίκαιο -.

 

ΑΕΔ 2/2018

Κατάργηση πρόσθετης αμοιβής προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων -.

ΕιρΟλυμπίων 58/2018

Πώληση κινητού πράγματος - Υπερημερία αγοραστή - Δικαιώματα του πωλητή -.

 

ΕλΣ Πρξ ΤμΙ 51/2018

Έμμισθοι δικηγόροι ΟΤΑ - Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια -.

 

ΕιρΦλώρινας 44/2018

Ερημοδικία στην εκούσια δικαιοδοσία – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ένσταση ανειλικρινούς δηλώσεως - Μηδενικές καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση -.

 

ΜΠρΠειρ 42/2019

Προστασία καταναλωτών - Ακυρότητα ΓΟΣ - Υπολογισμός επιτοκίου σε έτος 360 ημερών - Ανακοπή -.

 

ΜΠΑθ 6535/2018

Ελληνικό Κτηματολόγιο - Έμμισθοι δικηγόροι - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 899/2018

Έφεση κατά βουλεύματος - Απάτη από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια -.

 

ΣτΕ 2457/2018

Υποχρέωση δικηγόρων αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα.

 

ΕφΑθ 5887/2018

Μεταθανάτια γονιμοποίηση - Χρήση κρυοσυντηρημένου γενετικού υλικού θανόντος συζύγου - Έλλειψη συμβολαιογραφικού τύπου - Αναζήτηση αληθινής βούλησης θανόντος συζύγου στη μεταθανάτια γονιμοποίηση -.

 

ΣτΕ 2626/2018

Δίκη πιλότος - Κατάργηση επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας - Δημόσιοι υπάλληλοι - Στρατιωτικοί - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. 1 υποπαρ. Γ.1 παρ. Γ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 -.

 

ΜΔΠρΑθ 20969/2018

Αναδρομική μείωση συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 6 ν. 4051/2012 και περ. 1 υποπαρ. ΙΑ.5 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 - Παραγραφή -.

 

ΜΠρΘεσ 17629/2018

Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής - Συμβασιούχοι Δήμου - Μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου - Χαρακτηρισμός συμβάσεων εργασίας -.

 

ΣτΕ 2234/2018

Χρονική αρμοδιότητα Υπουργού για υπογραφή υπουργικής πράξης - Κοινή υπουργική απόφαση -.

 

ΜΠρΑθ 2048/2018

Εργατικές διαφορές - Συνταξιούχοι Εθνικής Τράπεζας - Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδας (Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.) - Αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής μηνιαίων επικουρικών παροχών - Ενεργητική νομιμοποίηση - Παθητική νομιμοποίηση - Συμβατική ευθύνη - Παραβίαση διαμορφωθείσας επιχειρησιακής συνήθειας -.

 

ΤρΕφΠατρ 215/2018

Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας - ΝΠΔΔ – Τόκος υπερημερίας - Ρύθμιση επιτοκίου -.

 

ΜονΕφΠατρ 411/2018

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - Αναγκαστική σχέση εργασίας - Υπερημερία εργοδότη - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΣτΕ 2519/2018

Δικηγορικοί Σύλλογοι - Περιορισμοί στην επανεκλογή Προέδρου – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.)Αθ 8255/2018

Μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου με το νέο νόμο, εκ νέου ανάθεση της επιμέλειας ανηλίκων (προπηνιακής ηλικίας) τέκνων στη σύζυγο, η οποία μετεγκαταστάθηκε μόνιμα στην Καβάλα, ενώ ο τόπος διαμονής του πατέρα είναι η Αθήνα.

 

ΕιρΑθ 3903/2018

Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου - Αναδιάρθρωση χρέους - Ονομαστική μείωση μέσω ανταλλαγής τίτλων ελληνικού δημοσίου με νέους τίτλους μικρότερης ονομαστικής αξίας - Private sector involvement (PSI) - Ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης τράπεζας - Ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας των εναγόντων - Ενδοσυμβατική ευθύνη τράπεζας - Αποζημίωση -.

 

ΕιρΑθ 946/2018

Εργατικές διαφορές - Προσωπικό Υπουργείου Δικαιοσύνης - Κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας - Αντισυνταγματικότητα περικοπών αποδοχών - Παραγραφή αξιώσεων των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δημοσίων υπαλλήλων -.

 

ΤρΔΕφ 4359/2018

Λαθρεμπορία - Εκτελωνισμός αυτοκινήτων - Καταβολή μειωμένων φορολογικών επιβαρύνσεων - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. - Ακύρωση πράξεως Προϊσταμένου Τελωνείου -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3883/2018

Προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή κατά οριστικής πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος - Παραγραφή - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΔΠρΑθ 13021/2018

Μνημόνιο - Διαδοχικές περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης και αντίθεση με το Πρώτο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - ΕΦΚΑ - Αστική ευθύνη ΝΠΔΔ -.

 

ΜΔΠρΑθ 13083/2018

Μνημόνιο - Διαδοχικές μειώσεις συντάξεων - Δέσμες μέτρων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης και αντίθεση με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - Αποζημιωτική ευθύνη ΕΦΚΑ -.

 

ΣτΕ 1734/2018

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης οίνου - Ειδικό καθεστώς μικρών οινοπαραγωγών -.

 

ΜονΔΠρΑθ 13016/2018

Μνημόνιο - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - ΕΦΚΑ - Υποχρέωση αποζημίωσης -.

 

ΜΔΠρΤρίπολης 516/2018

Διοικητική εκτέλεση - Απαιτήσεις ΟΑΕΕ από εισφορές - Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακής βεβαίωσης -.

 

ΕιρΑθ 1343/2018

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - Ανακοπή - Έννομο συμφέρον - Ενεργητική νομιμοποίηση -.

 

ΜΠρΑθ 152/2018

Αναγκαστική εκτέλεση -.

 

ΤρΔΠρ (Συμβ) Αθ 1516/2018

Συνταξιούχος του ΙΚΑ. Εγγραφή στον ΕΦΚΑ ως μέλος ομόρρυθμης εταιρείας. Επιβολή αναδρομικών και τρεχουσών εισφορών. Δεκτή η αίτηση αναστολής.

 

ΕφΠατρ 442/2018

Έμμισθοι δικηγόροι - Παρακρατήσεις υπέρ ΟΑΕΔ -.

 

ΤρΔΕφ (Ακ) Αθ 2677/2018

Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Δημοσίου -.

 

ΔΠρ (Αναστ) Αθ 1482/2018

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης - Αναστολή εκτέλεσης ταμειακής βεβαίωσης – ΤΣΜΕΔΕ -.

 

ΜΠρΑθ 12367/2018

Εγγυητική επιστολή τράπεζας - Δανειστής με εκτελεστό τίτλο - Βεβαιωμένη ύπαρξη χρέους -.

 

ΔΕφΠατρ 587/2018

Δημόσια έργα - Καθυστέρηση πληρωμής εγκριθέντος λογαριασμού - Έναρξη τοκοφορίας λογαριασμού - Επιτόκιο -.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ --- Ε Δ Π Π Ι 3/2018

Πνευματική ιδιοκτησία - Οργανισμός Συλλογικής Προστασίας - Κινηματογραφικές ταινίες - Χρήστες διαδικτύου - Διακοπή πρόσβασης -. 

 

ΑΠΔ 64/2018

Αναφορά για κρυφή κάμερα στον χώρο διαβούλευσης των κρατούμενων με τους δικηγόρους στην ΓΑΔΑ.

 

ΜονΔΠρΑθ 19350/2018

Περικοπές στις κύριες κι επικουρικές συντάξεις - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αναδρομική ισχύς -.

 

ΓνδτΕισΕφΘεσ 1/2018

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές. Δημοσίευση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών κατηγορουμένων.

 

ΣτΕ 1728/2018

Αρχή ne bis in idem - Λαθρεμπορία καυσίμων - Πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας - «Ποινικές» διαδικασίες από διοικητικά όργανα - Κριτήρια -.

 

ΕλΣ.Ολ 1388/2018

Δίκη-πιλότος - Παρέμβαση - Συνταξιούχοι Δημοσίου - Περικοπές συντάξεων άνω των 2500 ευρώ - Συνταγματικότητα καταργήσεως 13ης και 14ης συντάξεως -.

 

ΕιρΚρωπίας 162/2018

Στοιχεία ορισμένου αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής - Περιγραφή ακινήτου - Μη αναγκαίο ενσωμάτωσης τοπογραφικού διαγράμματος -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3678/2018

Σύνταξη λόγω απόλυτης αναπηρίας - Υγειονομικές Επιτροπές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Υποχρέωση προσήκουσας και πλήρους αιτιολογίας - Προδικαστικές αποφάσεις - Αοριστία λόγων έφεσης -.

 

ΤρΕφΠατρών 192/2018

Βίαιη διακοπή της δίκης - Σιωπηρή δήλωση επανάληψης - Διεκδικητική ακινήτου αγωγή - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Κοινωνία - Ένσταση παραγραφής - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Ένορκη βεβαίωση ενώπιον προξένου -.

 

ΜονΔΠρΑθ 14318/2018

Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Συνταξιούχος ΕΤΑΑ-ΤΑΝ - Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων -.

 

ΜΠρΧαλκιδ 223/2018

Πνευματική ιδιοκτησία - Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης -Παρουσίαση έργων με τηλεοράσεις και ραδιόφωνα σε δωμάτια ξενοδοχείου -.

 

ΕιρΘεσ 246/2018

Αρχή κοινωνικού κράτους δικαίου - Κοινωνικά δικαιώματα - Περικοπές επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Προστασία περιουσίας - Αντιμετώπιση οικονομικής κρίσης - Παραγραφή αξιώσεων κατά του Δημοσίου -.

 

ΜΔΠρΑθ 3429/2018

Περικοπές συντάξεων γήρατος - Αντίθεση προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - ΕΦΚΑ -.

 

ΠΡΚΤ (ΤΡΙΜΕΠΙΤΡ) ΝΣΚ 1825/2018

 

ΜονΔΕφΠατρών 602/2018

Ανάκτηση οικονομικής ενίσχυσης - Βιολογική Κτηνοτροφία - Κτηνοτροφική μονάδα - Πιστοποίηση - Τεκμήριο αθωότητας - Αρχή ne bis in idem -.

 

ΑΠΔ 57/2018

Πρόστιμο σε τράπεζα για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να τηρεί και να επεξεργάζεται ακριβή στοιχεία για τους οφειλέτες της.

 

ΕλΣ.Ολ 1277/2018

Πρότυπη δίκη. Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου πρώτου § 2 & 3 του ν. 4111/2013.

 

ΕλΣ.Ολ 32/2018

Πρότυπη Δίκη επί "Εφέσεως" για επιβολή Ε.Α.Σ σε στρατιωτικούς συνταξιούχους. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις περί επιβολής και αύξησης της εισφοράς αλληλεγγύης (ΕΑΣ) σε βάρος συνταξιούχων του Δημοσίου.

 

ΜΠρΑθ 825/2018

Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης - Εκτέλεση βάσει απόφασης ασφαλιστικών μέτρων - Αντιρρήσεις προς ακύρωση υλοποίησης ασφαλιστικών μέτρων - Ερημοδικία εναγόμενου - Έκδοση οριστικής απόφασης επί κύριας αγωγής διατροφής -.

 

ΜΠρΑθ 841/2018

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή - Σώρευση ανακοπών - Δανειακή μίσθωση - Έγγραφη απόδειξη περί καταγγελίας σύμβασης και κλεισίματος λογαριασμού - Εκκαθαρισμένη και βέβαιη απαίτηση - Διαδικαστικό απαράδεκτο -.

 

ΜΠρΑθ 246/2018

Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης - Επιταγή προς εκτέλεση - Καταγγελία χρηματοδοτικής μίσθωσης - Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών - Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) - Καταχρηστική καταγγελία.-.

 

ΜΠρΑθ 907/2018

Επίδοση διαταγής πληρωμής - Προθεσμία -.

 

ΜονΕφΠατρών 387/2018

Εμπορική μίσθωση - Αποζημίωση για φθορές το μίσθιο - Καταγγελία - Μεταβολές στο μίσθιο - Παραγραφή - Ποινική ρήτρα -.

 

ΜΔΠρΑθ 10601/2018

Αντισυνταγματικότητα μειώσεων συντάξεων - ΕΦΚΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών) - Αποζημιωτική ευθύνη ΕΦΚΑ -.

 

ΜΔΠρΑθ 9117/2018

Αντισυνταγματικότητα μειώσεων συντάξεων - ΕΦΚΑ (Τομέας Ασφάλισης Νομικών) - Αποζημιωτική ευθύνη ΕΦΚΑ -.

 

ΜΠρΑθ 246/2018

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης - Ασφαλιστική εκκαθάριση - Αγωγές ασφαλιστικού εκκαθαριστή -.

 

ΜΔΠρΘεσ 3037/2018

Αστική ευθύνη δημοσίου – Ι.Κ.Α. (και ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) και Ε.Τ.Ε.Α. (και ήδη Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Περικοπές στην κύρια και επικουρική σύνταξη γήρατος - Τοπική αρμοδιότητα Δικαστηρίου σε διαφορές από περικοπές συντάξεων - Προϋποθέσεις παραδεκτού για άσκηση δεύτερης αγωγής - Άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ. 5, 25 παρ. 1 και 4 και 106 παρ. 1 Συντάγματος - Άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 892/2018

Εργατικές διαφορές - Κατάργηση επιδομάτων των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα - Αρχή της αναλογικότητας - Προστασία της περιουσίας - Αρχή ισότητας στα δημόσια βάρη - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων υποπαρ. Γ.1 άρθρου πρώτου Ν. 4093/2012 -.

 

ΕιρΛαρίσης 232/2018

Σύμβαση εργασίας - Δημόσιοι υπάλληλοι - Δημόσιο - Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - Δημοτική Πινακοθήκη - Επίδομα αδείας - Δώρα εορτών - Μνημόνιο - Αντισυνταγματικότητα κατάργησης επιδομάτων εορτών και αδείας - Δημόσιο συμφέρον - Σύνταγμα - Δίκαιο ευρωπαϊκό - Κοινωνική ειρήνη -Ανθρώπινη αξιοπρέπεια - Αρχή ισότητας - Αρχή αναλογικότητας - Περιουσιακά δικαιώματα - Δικαίωμα εργασίας -.

 

ΕιρΛαρίσης 230/2018

Σύμβαση εργασίας - Δημόσιοι υπάλληλοι - Δημόσιο - Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου - Περιφέρεια - Επίδομα αδείας - Δώρα εορτών - Μνημόνιο - Αντισυνταγματικότητα κατάργησης επιδομάτων εορτών και αδείας - Δημόσιο συμφέρον - Σύνταγμα - Δίκαιο ευρωπαϊκό - Κοινωνική ειρήνη - Ανθρώπινη αξιοπρέπεια – Αρχή ισότητας – Αρχή αναλογικότητας - Περιουσιακά δικαιώματα - Δικαίωμα εργασίας -.

 

Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο) 1/2018

Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης περί μείωσης των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών (Αντίθετη μειοψηφία).

 

ΜΠρΑθ 8358/2018

Δημόσια κτήματα - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής - Λειτουργική αρμοδιότητα -.

 

ΤρΠλημΧαλκίδας 663/2018

Ζωοκλοπή - Μελισσοκυψέλες -.

 

ΜονΕφΠατρών 400/2018

Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση δημοσίων κτημάτων - Ένδικα μέσα - Δικαιοδοσία - Δεδικασμένο - Προϋποθέσεις εκδόσεως πρωτοκόλλου αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση -.

 

ΕιρΘηβών 157/2018

Νέα Οδός Α.Ε. - Αυτοκινητικό ατύχημα - Αδικοπραξία - Παράλειψη - Κλειστή οδός - Αγέλη αδέσποτων σκύλων στο οδόστρωμα -.

 

ΠΠρΘηβών 10/2018

Οριστική απόφαση - Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων - Απαράδεκτο συζήτησης - Απαράδεκτο κλήσης -.

 

ΜΠρΑθ 3129/2018

Διαταγή διενέργειας πραγματογνωμοσύνης - Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη - Δικαίωμα επικοινωνίας γονέα με ανήλικα τέκνα -.

 

ΠΠρΑθ 693/2018

Παρένθετη μητρότητα. Αιτούσα κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παρισίου).

 

ΜΠλημΑθ 5203/2018

Συκοφαντική δυσφήμηση – Πολιτική αγωγή -.

 

ΜΔΠρΑθ 12852/2018

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τ.Ε.Ι. - Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων -.

 

ΣτΕ.Ολ 1336/2018

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Αίτηση ακύρωσης -Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου - Είσπραξη τελών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ ΟΤΑ -.

 

ΜΠρΑθ 3697/2018

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Αναστολή - Ανώνυμη εταιρία - Συμβάσεις με μέλη ΔΣ κ.λπ. - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών -.

 

ΜΠρΑθ 10162/2018

Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Προσύμφωνο αγοράς ακινήτου - Τύπος - Αρραβώνας - Συμψηφισμός απαιτήσεων -.

 

ΠΠρΑθ 132/2018

Πτωχευτικό δίκαιο - Διαδικασία εξυγίανσης - Αρμοδιότητα - Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης -.

 

ΑΠ (Συμβ) 1450/2018

Έκδοση - Υπήκοος Λευκορωσίας - Εφαρμοστέο δίκαιο - Απάτη - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Γνωμοδότηση κατά της έκδοσης - Άρση προσωρινής κράτησης -.

 

ΑΠ (Συμβ) 1224/2018

Δικαιώματα κατηγορουμένου - Μετάφραση των εγγράφων της διαδικασίας - Αλλοδαπός εκζητούμενος - Αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους -.

 

ΜΠρΘηβών 264/2018

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας - Αιτιώδης αναγνώριση χρέους - Αγωγή εκ συμβάσεως πωλήσεως - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΣτΕ.Ολ 1339/2018

Δημοτικά τέλη - δημοτικοί φόροι. Προϋποθέσεις επιβολής τους στη Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε..

 

 

ΜΠρΠατρών 410/2018

Εκούσια δικαιοδοσία - Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας -.

 

ΠΠρΠατρών 524/2018

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Τροποποιητική σύμβαση στεγαστικού δανείου - Δίκαιο ΕΕ - Προστασία καταναλωτή - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Καταχρηστικότητα - Υποχρέωση διαφάνειας - Ερμηνεία των σχετικών διατάξεων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΠΠρΠατρών 398/2018

Εκούσια δικαιοδοσία - Άδεια για παρένθετη μητρότητα - Προϋποθέσεις - Ανώτατο όριο ηλικίας -.

 

ΠΠρΠατρών 301/2018

Αγροτικοί συνεταιρισμοί - Συμφωνία εξυγιάνσεως - Προϋποθέσεις - Επικύρωση -.

 

ΜΠρΑθ 9134/2018

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Καθολικότητα των χρεών του οφειλέτη – Δεκτή έφεση -.

 

ΑΠ 691/2018

Συνεκδίκαση περισσότερων δικών - Αμοιβή δικηγόρου - Αμοιβή επί ενδίκου μέσου - Αναίρεση για μη εκτίμηση αποδεικτικού μέσου - Ισχυρισμός περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -.

 

ΤρΕφΠατρών 170/2018

Κτήση κυριότητας ακινήτου στα νησιά του Ιονίου - Αδέσποτα ακίνητα -.

 

ΜΠρΑγρινίου 277/2018

Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής - Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης - Πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ανακοπής ή της έφεσης - Αδικοπραξία - Προσβολή της προσωπικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -Προσδιορισμός εύλογου ποσού.

 

ΠΠρΑθ 1446/2018

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας (ΑΠΑ2) -.

 

ΠΠρΑθ 820/2018

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -.

 

ΑΑΔΕ - ΔΕΔ (Θεσ) 594/2018

Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας - Ενδικοφανής προσφυγή κατά αρνητικής απάντησης αρμοδίας Δ.Ο.Υ. δεκτή - Διαφορετική φορολογική κατοικία συζύγων - Έλληνας γιατρός, απασχολούμενος στην αλλοδαπή -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2811/2018

Αποζημίωση για βαριά σωματική βλάβη σε γήπεδο -.

 

ΕιρΑθ 1251/2018

Εσφαλμένη αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη -.