ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΑΠΖ 804/2002

ΕφΑθ 770/2017

Προστασία Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δίχρωμη απεικόνιση χωρίς κείμενο) -.

 

ΑΠ 464/2017

Αρχή αναλογικότητας - Αναιρετικός έλεγχος - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΑΠ 90/2017

Αρχή αναλογικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αυτοκινητικό ατύχημα - Συγκλίνουσα αμέλεια των εμπλεκόμενων οδηγών - Αναιρετικός έλεγχος - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΕιρΑθ 24/2017

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αίτηση μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης (αρ. 8 παρ. 4 Ν. 3989/2010 σε συνδ. με αρ. 758 ΚΠολΔ) κατά το σκέλος των καταβολών του αρ. 8 παρ. 2 -.

 

ΕιρΑθ 312/2017

Τραυματισμός πελάτη καταστήματος από πτώση, συνεπεία ολισθηρότητας του δαπέδου -.

 

ΠΠρΠειρ 787/2017

Δάνειο σε ελβετικό φράγκο - Ακυρότητα όρου σύμβασης λόγω αδιαφάνειας – Αναβολή συζήτησης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 567/21017

Αστική ευθύνη δημοσίου - Διαγωνισμός για τη σύναψη διοικητικής σύμβασης - Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις - Βασικός μέτοχος -.

 

ΜΠρΙωαννίνων 142/2017

Ασφαλιστικά μέτρα - Μεταρρύθμιση ή ανάκληση απόφασης - Αλλαγή νομοθετικού καθεστώτος - Προσωπικό δημοτικών επιχειρήσεων - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Έλλειψη έννομου συμφέροντος -.

 

ΣτΕ 29/2017

ΙΚΑ - Σύνταξη λόγω αναπηρίας - Προσφυγή κατά γνωματεύσεως της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής - Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του ασφαλισμένου -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 43/2017

Αναστολή εκτελέσεως: συνέχιση λειτουργίας του φαρμακείου.

 

ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 479/2017

Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 11/2017

Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη) –- Αρμοδιότητα - Προδικασία - Σοβαρές ενδείξεις - Έκθεση πραγματογνωμοσύνης - Γενετική ανάλυση (DNA) -.

 

ΜΠρΑθ 1184/2017

Σώρευση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και ανακοπής κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης - Αντισυνταγματική ρύθμιση περί μη εκτελέσεως ορισμένων εκτελεστών τίτλων έναντι του Δημοσίου και των ΟΤΑ - Προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προϋποθέσεις εκτέλεσης κατά Δημοσίου -.

 

ΠΠρΑθ 663/2017

Δανειολήπτης ελβετικού φράγκου.

 

ΕφΠατρών 124/2017

Αμοιβή δικηγόρου - ΝΠΔΔ - Υπολογισμός - Τόκος - ΦΠΑ -.

 

ΤρΕφΠατρ 67/2017

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ανακοπή ερημοδικίας - Ανώτερη βία - Υπαιτιότητα - Οδήγηση χωρίς άδεια - Αυτογνώμων κατάληψη -.

 

ΜπρΠατρών 303/2017

Κεραία κινητής τηλεφωνίας - Αρχή της προφύλαξης - Υγεία - Τριτενέργεια - Προσβολή δικαιώματος προσωπικότητας -.

 

ΜΠρΦλωρίνης 27/2017

Ελευθέρωση Εγγυητή από Σύμβαση Δανείου -.

 

ΜΠρΑθ 1566/2017

Προσβολή προσωπικότητας - Εισπρακτικές εταιρείες - Αποζημίωση -.

 

ΕλΣ.Ολ 244/2017

Αντισυνταγματική η επιβολή Ε.Α.Σ. σε συνταξιούχους δημοσίου (Αντίθετες μειοψηφίες). Δεν απαιτείται δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστική αγωγή ενώπιον ΕλΣ (Αντίθετη μειοψηφία).

 

ΑΠ.Ολ 1/2017

Προστασία της επικοινωνίας - Ηλεκτρονικά μηνύματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργοδότη μέσω προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης του εργαζομένου - Αθέμιτες πράξεις - Προσωπικά δεδομένα - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για παράνομες αποδείξεις -.

 

ΜΠρΑθ 973/2017

Ασφαλιστική εκκαθάριση - Εκπρόθεσμη αναγγελία - Ανακοπή του άρθρου 92 ΠτΚ - Συμπληρωματική εφαρμογή - Αντικείμενο -Αρμοδιότητα - Διαδικασία -.

 

ΕιρΑθ 664/2017

Αντιποίηση Δικηγορικού Λειτουργήματος -.

 

ΑΠ 113/2017

Εργατικές διαφορές - Παρέμβαση επαγγελματικού σωματείου - Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης - Μονομερής μείωση αποδοχών - Αρχή μη αναδρομικότητας των νόμων -.

 

ΕφΠατρ 33/2017

Αγωγή διανομής - Κοινωνία - Προσεπίκληση - Έφεση - Μη κλήτευση πρωτοδίκως προσεπικαλούμενου ενυπόθηκου δανειστή -Απαράδεκτη συζήτηση υπόθεσης -.

 

ΣτΕ.Ολ 95/2017

Αδειοδότηση παρόχων τηλεοπτικών αδειών - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης κανονιστικής πράξης - Έννομο συμφέρον -.

 

ΜΠρΘηβών 1/2017

Μίσθωση - Πάροδος συμβατικού χρόνου - Σιωπηρή ανανέωση μίσθωσης - Μονομερής εγκατάλειψη μισθίου από μισθωτή χωρίς καταγγελία - Μη παράδοση κλειδιών - Υποχρέωση καταβολής καθυστερούμενων μισθωμάτων - Τοκοφορία - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος -.

 

ΜΠρΑθ 1208/2016

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Θετική και αποθετική ζημία - Ηθική βλάβη - Ιατρική πραγματογνωμοσύνη - Ασφαλιστική εταιρία - Τροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό –.

 

ΜΠρΚαλαβρύτων 65/2016

Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης - Αναγκαστική ομοδικία - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 4 άρθρου 61 Ν. 4194/2013 -.

 

ΕιρΣάμου 85/2016

Βεβαίωση γεγονότος κατ' άρθρο 782 ΚΠολΔ - To τεκμήριο θανάτου του άρθρου 39 ΑΚ για πρόσωπο το σώμα του οποίου δεν βρέθηκε -.

 

ΠΠρΠατρών 574/2016

Εικονικότητα δικαιοπραξίας - Αγωγή ακυρότητας δικαιοπραξίας - Εικονική μεταβίβαση ακινήτων - Γονική παροχή - Πώληση ακινήτου - Ματαίωση ικανοποίησης απαίτησης δανειστή - Τράπεζα - Σύμβαση πίστωσης -.

 

ΠΠρΑθ 1378/2016

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός 207/2009 - Αγωγή προσβολής σήματος και ανταγωγή ακύρωσης του σήματος -.

 

ΣτΕ 1869/2016

Αυθαίρετες κατασκευές - Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού αυθαιρέτων και επιβολής προστίμων - Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. - Εκτέλεση κατασκευής χωρίς οικοδομική άδεια ή καθʼ υπέρβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας - Εφαρμοστέες διατάξεις υπολογισμού προστίμων -.

 

Ειρ (Ασφ.Μ.) Λαρίσης 184/2016

Δικηγόροι - Δικηγορική εταιρία - Αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος - Δικηγορικός Σύλλογος - Ασφαλιστικά μέτρα - Νομικές συμβουλές - Διοικητικές αρχές - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Υποκατάστημα εταιρίας - Παραγγελία προς επίδοση - Μητρώο Εφορίας - Κωδικοί δραστηριότητας - Σφράγιση καταστήματος -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 8512/2016

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή προστασία - Προστασία ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικού προϊόντος - Προσβολή δικαιώματος κατόχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Εφεύρεση δραστικής φαρμακευτικής ουσίας - Δικαίωμα αποκλειστικής διάθεσης - Κυκλοφορία γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2070/2016

Προσφυγή - Δημοτικά τέλη - Βεβαιωτικός κατάλογος δήμου - Προθεσμία άσκησης προσφυγής - Καποδιστριακοί δήμοι - Υπολογισμός ύψους δημοτικών τελών επί ακινήτων που βρίσκονται εντός περισσοτέρων καποδιστριακών δήμων -.

 

ΜΠρΑθ 2343/2016

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Σύμβαση πίστωσης σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό - Αδυναμία δανειολήπτη - Πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Καταχρηστική συμπεριφορά τράπεζας -.

 

ΕιρΜάσσητος 78/2016

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Απόρριψη ένστασης αοριστίας - Ανακριτικό Σύστημα στην Εκουσία και ο ρόλος του Δικαστή - Απόρριψη ένστασης δολίας περιέλευσης -.

 

ΕιρΑθ 1237/2016

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Απόρριψη ενστάσεων πιστωτών. Διάσωση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας πλην της κύρια κατοικίας. Διαγραφή οφειλών ποσοστού 65%.

 

ΕλΣ.Ολ 2248/2016

Δικαιώματα περιουσιακής φύσης - Συνταξιοδοτικό δικαίωμα - Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπαλλήλου - Ποινική καταδίκη υπαλλήλου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Περιαγωγή συνταξιοδοτικού δικαιώματος απολυθέντος υπαλλήλου σε σύζυγο και τέκνα -.

 

ΜΠρΑθ 1228/2016

Οροφοκτησία - Αυθαίρετες κατασκευές -.

 

ΠΠρΑθ 1934/2016

Προστασία σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διάταξη απαγόρευσης χρήσης σήματος τηλεοπτικού καναλιού -.

 

ΤρΔΕφΑθ 956/2016

Προσφυγή - Πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα - Βεβαιωτικός κατάλογος Ο.Τ.Α. - Εξαιρετική καθʼ ύλην αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου - Φορολογικές διαφορές - Δημοτική φορολογία - Πενταετής αποσβεστική προθεσμία - Βάρος απόδειξης -.

 

ΕιρΠατρών 94/2016

Αμοιβή δικηγόρου - Δικηγόροι Ι.Κ.Α. - Ελάχιστα όρια αμοιβής δικηγόρων Δημοσίου -.

 

ΕφΠατρ 157/2016

Αναγνωριστική κυριότητας τμήματος ακινήτου αγωγή - Διεκδικητική αγωγή - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΕιρΙλίου 398/2016

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ενταξη ασφαλιστικών οργανισμών στον Ν. 3869/2010 - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Χρέη προς ΙΚΑ - Ποινικό αδίκημα -.

 

ΜΠρΑθ 1796/2016

Διάλυση σωματείου – Τριτανακοπή - Δικαίωμα συνεταιρίζεσθαι - Δημόσια τάξη - Καταχρηστική άσκηση - Θρησκευτικά -.

 

ΕιρΑθ 771/2016

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς – Εξαίρεση ΟΑΕΕ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΚαρλοβασίουΣάμου 46/2016

Εκουσία δικαιοδοσία - Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου ανηλίκου τέκνου όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των γονέων –  Αρμοδιότητα -.

 

ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 284/2016

Μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ - Πλήρωση θέσεων ΔΕΠ - Νόμιμη σύνθεση Διοικητικού Οργάνου - Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος - Εξαίρεση μελών - Αμερόληπτη κρίση - Δικαστική διένεξη κριτή και κρινόμενου - Πρόσκληση μελών με email -.

 

ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 258/2016

Δημοτικοί υπάλληλοι - Ανάκληση διορισμού - Παραποιημένη βαθμολογία τίτλου σπουδών - Λόγοι επιείκειας - Λόγοι υγείας διορισθέντα υπαλλήλου - Παραβίαση αρχών αναλογικότητας και χρηστής Διοίκησης -.

 

ΣτΕ 1898/2016

Ένδικη προστασία - Αίτηση ακυρώσεως - Έννομο συμφέρον - Προαπόδειξη - Αρχή της σαφήνειας των περιορισμών του δικαιώματος ένδικης προστασίας - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων -.

 

Ειρ (ΑσφΜ) Αθ 763/2016

Δεκτή αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά προσωρινά εκτελεστής απόφασης επιδίκασης μειωμένων αποδοχών σύμφωνα με τον ν. 4093/12. Αιτούσα Εταιρεία του Δημοσίου. Πιθανολογείται η ευδοκίμηση έφεσης. Αποδεικνύεται βλάβη αιτούσης.

 

ΜΠρΑθ 4186/2016

Δικαστική πληρεξουσιότητα - Τακτική Διαδικασία -.

 

ΕφΑθ 2332/2016

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Αναγνώριση ακυρότητας μεταβιβαστικού συμβολαίου -.

 

ΜΠρΑθ 3428/2016

Προστασία προσωπικών δεδομένων - Tράπεζες - Eταιρίες ενημέρωσης οφειλετών -

 

ΕιρΑθ 273/2016

Προστασία προσωπικών δεδομένων ν. 2472/1997 - Εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών - Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τράπεζα -.

 

ΜονΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 5520/2016

Εργατικές διαφορές - Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως - Ακυρη απόλυση - Υποχρέωση απασχόλησης ακύρως απολυθέντος -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 188/2016

Αίτημα αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με σώρευση αιτήματος για κήρυξη ακύρου προδικασίας - Ακυρότητα προδικασίας - Προσωρινή κράτηση - Κακουργήματα άρθρου 308Α ΚΠΔ -.

 

ΔΠρΘεσ (Αναστ) 478/2016

Αναστέλλεται η εκτέλεση ταμειακών βεβαιώσεων και κατασχετηρίων εκθέσεων εις χείρας Τραπεζών, για οφειλές εταιρίας προς το ΙΚΑ, από καταγγελία εργαζομένου αλλά και διενεργηθέντα έλεγχο.

 

ΕιρΧαλανδρίου (ΠροσΔιατ) 23.9.2016

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Ελληνικό Δημόσιο – Ασφαλιστικοί οργανισμοί -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1490/2016

Διορθωτικός φόρος προσδιορισμού φόρου εισοδήματος - Υποχρεωτικοί έλεγχοι σε ΑΕ και ΕΠΕ - Ετήσιο πιστοποιητικό -Προθεσμία ελέγχου - Επιλογή ελέγχων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος - Φορολογούμενοι υψηλής μοριοδότησης -.

 

ΣτΕ 1603/2016

Αποζημίωση ιδιοκτητών για περιορισμούς της ιδιοκτησίας χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος. Μεταστροφή της έως σήμερα νομολογίας του Δικαστηρίου.

 

ΕφΑθ 2288/2016

Διάταξη μεταβίβασης ονόματος χώρου (domain name) λόγω προσβολής σήματος και πανευρωπαϊκή διάταξη παράλειψης προσβολής -.

 

ΕιρΒασιλικών 30/2016

Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 αιτούντος με ΜΟΝΑΔΙΚΟ  πιστωτή το ΤΠΔ -. 

 

ΜονΠρΘεσ 6368/2016

Υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 αιτούντος με ΜΟΝΑΔΙΚΟ πιστωτή το ΤΠΔ -.

 

ΔΕφ (Ακ) Αθ 564/2016

Αθλητισμός - Ποδοσφαιρικές Ομάδες - Αντιμετώπιση βίας στα γήπεδα - Πρόκληση επεισοδίων σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων σε ζώνες γηπέδου - Σωρευτική επιβολή πολλαπλών διοικητικών προστίμων “ποινικής φύσεως” -Super League -.

 

ΔΕφ (Ακ) Αθ 523/2016

Στρατιωτικοί - Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) - Λήξη χρόνου παραμονής στο Στρατό  Επαγγελματιών Οπλιτών - Μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί - Επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία - Αρχή ισότητας - Αρχή αναλογικότητας - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΔΕφ (Ακ) 75/2016

Φαρμακεία - Ανάκληση χορήγησης άδειας φαρμακείου - Κληρονομικό φαρμακείο - Παράταση λειτουργίας κληρονομικού φαρμακείου - Σπουδάζον τέκνο αποβιώσαντος φαρμακοποιού -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πειρ 501/2016

Στην περίπτωση εκδίκασης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, όταν συντρέχει εκ των πραγμάτων επικείμενος κίνδυνος, δικαιολογείται η αυτοπρόσωπη παράσταση του αιτούντος.

 

ΔΕφ (Ακ) Αθ 984/2016

Αυθαίρετες κατασκευές - Δασική έκταση - Ακύρωση απόφασης κατεδάφισης αυθαιρέτου σε δασική έκταση - Δασικός χαρακτήρας έκτασης - Έκδοση διοικητικής πράξης προ 11.6.1975 -.

 

ΕιρΚαλαμάτας 5/2016

Αμοιβή δικηγόρου - Έμμισθη εντολή με πάγια αντιμισθία - Δημοτικοί δικηγόροι - Δήμος Καλαμάτας - Υποχρεωτική τήρηση ωραρίου - Πράξη περικοπής αποδοχών - Καταγγελία σύμβασης - Ηθική βλάβη -.

 

ΜΠρ (Ασφ. Μ.) Αθ 5792/2016

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής στην «Commercial Value Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» - Οριστική ανάκληση άδειας σύστασης και λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας - Μη εμπρόθεσμη αναγγελία από τον δικαιούχο ασφάλισης ζωής της απαίτησής του από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής - Ασκηση ανακοπής από τον δικαιούχο ασφάλισης ζωής, προκειμένου η απαίτησή του να συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής -.

 

ΣτΕ 1876/2016

Πολεοδομικές παραβάσεις - Αυθαίρετες κατασκευές - Πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών - Εναπόθεση αυθαίρετων υλικών - Προσωρινοί χώροι αποθήκευσης δομικών υλικών -.

 

ΜΠρΑθ 3692/2016

Αγωγή ένεκα ιατρικής αμέλειας - Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων - Σύμβαση ασφάλισης - Ρήτρα claims made policy -.

 

ΣτΕ 1682/2016

Εγκατάσταση επικίνδυνων αποβλήτων - Μονάδα διαχείρισης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων πανελλαδικής εμβέλειας - Νέο καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων - Προϋποθέσεις αδειοδότησης -.

 

ΕιρΘεσ(ΠρσΔιατ) 19.5.201

Η ένταξη δημοσίων υποχρεώσεων προς τους Οργανισμούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010, ελέγχεται ως ευθέως αντισυνταγματική. Απορρίπτεται αίτημα προσωρινής διαταγής.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Πατρών 552/2016

Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Αμοιβή δικηγόρου - Επικείμενος κίνδυνος μη ικανοποίησης απαίτησης -.

 

ΔΕφ (Ακυρ) Τριπόλεως 302/2016

Υποχρέωση κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής - Εφαρμογή δικαστικής απόφασης - Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Διοίκησης -.

 

ΕιρΠατρ 129/2016

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διαταγή - Μεταρρύθμιση απόφασης - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Επιδείνωση οικονομικής κατάστασης αιτούντα - Προσδιορισμός μηνιαίων καταβολών -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2128/2016

Φορολογία εισοδήματος - Φορολογικός έλεγχος - Εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα - Τραπεζική κατάθεση σε λογαριασμό - Αποστολή εμβάσματος στο εξωτερικό - Εισόδημα άγνωστης προέλευσης ή αιτίας - Κρίσιμος χρόνος περιουσιακής προσαύξησης -.

 

ΕφΑθ 1701/2016

Συγγενικά δικαιώματα ηθοποιών - Ανάρτηση ταινιών στο διαδίκτυο -.

 

ΕφΠατρ (ΠεντΠειθΣυμβΣυμβολ-Υποθηκ) 2/2016

Συμβολαιογράφοι - Πειθαρχικό Συμβούλιο - Παράλειψη εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων - Προσωρινή αναπλήρωση υποθηκοφύλακα - Πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης - Έφεση - Συνδρομή οικονομικών και οικογενειακών συνθηκών - Προβλήματα υγείας -.

 

ΤρΕφΠατρ 95/2016

Αναγνώριση κυριότητας - Έκτακτη χρησικτησία - Χρησικτησία κατά Δημοσίου - Κτηματική Ομάδα Ληξουρίου Κεφαλονιάς - Παθητική νομιμοποίηση έφεσης κατά κυρίως

παρεμβαίνοντος -.

 

ΣυμβΠλημΠατρών 263/2016

Κατάσχεση - Αρση κατάσχεσης - Λαθρεμπορία - Μεσεγγυούχος - Παράνομη μεταφορά προσώπων - Ανάκριση -.

 

ΜρΛαρίσης 131/2016

Κυριότητα - Κτηματολόγιο - ’γνωστος ιδιοκτήτης - Διαδικασία - Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων - Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - ΕΣΔΑ - Χρησικτησία έκτακτη - Πραγματική δουλεία - Χώρος στάθμευσης – Δημόσιο -.

 

ΣτΕ 1623/2016

Παραβάσεις Κ.Β.Σ. - Παραγραφή - Αρχές του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου - Αρχές της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας - Επιβολή φορολογικών κυρώσεων -.

 

ΠΠρΑθ 61/2016

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΣυμβΠλημΗλείας 60/2016

Παράβαση καθήκοντος - Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης - Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 74/2016

Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού - Παροχή ασφαλιστικών καλύψεων περιουσίας Δήμου - Προδικαστική προσφυγή - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Εποπτεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων - Αποκλεισμός επιχείρησης - Πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας -.

 

ΣυμβΠλημΠατρών 205/2016

’ρση κατάσχεσης οχήματος - Όχημα ως μεταφορικό μέσο λαθρομεταναστών - Γνώση ιδιοκτήτη οχήματος -

 

ΣτΕ.Ολ 1468/2016

Δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) - Εξαίρεση από υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης -.

 

ΣτΕ.Ολ 1466/2016

Δικηγόροι - Αποχή δικηγόρων - Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών -Διάρκεια αποχής - Υπέρβαση επιτρεπόμενου βραχέος χρόνου αποχής -.

 

ΣτΕ 1445/2016

Πιλοτική δίκη - Δικαίωμα περιουσίας - Δικαίωμα ιδιωτικού και οικογενειακού βίου - Φορολογία εισοδήματος - Φορολογική κατοικία - Φορολόγηση συζύγων - Κατοικία - Κάτοικοι εξωτερικού -.

 

ΕλΣ.Ολ. 476/2016

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) - Υπολογισμός εισοδημάτων - Εισοδηματικά κριτήρια -.

 

ΜΠρΠατρών 231/2016

Σύγκρουση πλοίων - Εις ολόκληρον ευθύνη περισσότερων προσώπων - Δυσμενείς καιρικές συνθήκες - Ένσταση ανωτέρας βίας - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ανακοίνωση δίκης-Παρεμπίπτουσα αγωγή - Σύμβαση ασφάλισης - Κάλυψη ασφαλιστικής περίπτωσης -.

 

ΣυμβΕφΠατρών 101/2016

Έφεση - Παραπεμπτικό βούλευμα - Απιστία - Εντολή -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 13/2016

Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Έγκλημα τελούμενο δια παραλείψεως - Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση - Προσφυγή -.

 

ΜΠρΠειρ 189/2016

Γραμμές και λεωφορεία Κ.Τ.Ε.Λ. - Μεταφορά επιβατών - Ιδιόκτητα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης - Προσχηματισμένες ομάδες προσώπων - Μεταφορά προσφύγων και μεταναστών - Υποκλοπή συγκοινωνιακού έργου

 

ΕφΠειρ 259/2016

Προσβολή προσωπικότητας - Γνωστοποίηση άρνησης γάμου κατά την ορισθείσα ημερομηνία - Εγκυμοσύνη υποψηφίας συζύγου -.

 

ΕιρΑθ 1991/2016

Αποκλειστική χρήση κοινού πράγματος από έναν κοινωνό - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -.

ΕιρΑθ 1993/2016

Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό - Διορισμός αντικλήτου -.

 

ΠΠρΑθ 334/2016

Προστασία καταναλωτών - Χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα - Μετατροπή ευρώ σε ελβετικό φράγκο - Συλλογική αγωγή δανειοληπτών - Ενεργητική νομιμοποίηση ενώσεων καταναλωτών - Στοιχεία ορισμένου αγωγής - Καταχρηστικοί Γ.Ο.Σ. - Διατύπωση και χρήση καταχρηστικών Γ.Ο.Σ. - Αρχή διαφάνειας - Ερμηνεία συμβάσεων -.

 

ΑΠ 914/2016

Σωματική βλάβη εξ αμελείας -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 5/2016

Προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος - Παράβαση καθήκοντος -Κατʼ εξακολούθηση έγκλημα - Υπάλληλος - Μη επαρκείς ενδείξεις ενοχής -.

 

ΜΠλημΒέρροιας 582/2016

Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών μέσω διαδικτύου - Αρθρογράφος ιστοχώρου - Ψευδείς φήμες σχετικές με εμβολιασμό παιδιών - Πρόκληση ανησυχίας και φόβου σε γονείς -.

 

ΕφΑθ 1143/2016

Προσβολή προσωπικότητας - Ειδική διαδικασία 681Δ ΚΠολΔ - Ειδησεογραφικό ιστολόγιο - Δημοσιογράφος και κάτοχος ιστολόγιου - Εξύβριση - Συκοφαντική δυσφήμηση - Γνώση αναλήθειας γεγονότος - Δικαιολογημένο ενδιαφέρον - Παθητική νομιμοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣυμβΠλημΑθ 1777/2016

Εκθεση - Ενδεχόμενος δόλος -.

 

ΠΠρΑθ 1013/2016

Ανάκληση δωρεάς ακινήτου - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης - Αναμεταβίβαση κυριότητας ακινήτου - Αναγνωριστική αγωγή - Βιβλία διεκδικήσεων - Έκτακτη χρησικτησία - Ένσταση ιδίας κυριότητας -.

 

ΠΠρΑθ 875/2016

Κοινοτικό Σήμα – Κανονισμός 207/2009 – Αγωγή περί άρσης της προσβολής του σήματος και παράλειψης αυτής στο μέλλον -.

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 20/2016

Γνωμοδότηση επί του σχεδίου του νόμου «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας - Εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης».

 

ΣτΕ 888/2016

Αίτηση αναίρεσης - Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση και επιβολή φόρου εισοδήματος - Παράταση χρόνου παραγραφής - Ελεύθεροι επαγγελματίες - Έκδοση ΑΠΥ -.

 

ΣτΕ 884/2016

Μη δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό - Αφαίρεση από το δηλωθέν εισόδημα των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων -.

 

Δ.Α. (Πεντ) 2/2016

Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας (ΕΚΕ) στην ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» - Σύστημα κατάταξης θέσεων εργασίας -.

 

Απόρριψη έφεσης κατά Διαιτητικής Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας (Ε.Κ.Ε.) στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ», ως προς το άρθρο του που αναφέρεται στο Σύστημα κατάταξης θέσεων εργασίας και ανέλιξης προσωπικού, με το οποίο καταργούνται οι βαθμοί και εισάγεται νέα ιεραρχική δομή εξέλιξης, αυτή του επιπέδου ευθύνης.

 

 

ΑΠ 50/2016

Αναίρεση απόφασης Εφετείου που έκρινε συνυπαιτιότητα σε τροχαίο ατύχημα. Πραγματικά περιστατικά. Διδάγματα κοινής πείρας. Αιτιώδης συνάφεια. Υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Ανέφικτος έλεγχος της υπαιτιότητας του οδηγού της μηχανής.

 

ΜΔΠρΛαρίσης 153/2016

Σύμβαση εργασίας - Εργοδότης - Πίνακας μισθωτών - Ανάρτηση πίνακα μισθωτών - Αδήλωτη εργασία - Παραβίαση υποχρεώσεων εργοδότη - Πρόστιμο - Διοικητικές κυρώσεις - Εξουσιοδοτικός νόμος - Υπουργική απόφαση - Νομοθετική εξουσιοδότηση – Σύνταγμα -.

 

ΕιρΑγρινίου 11/2016

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Βόλου 28/2016

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διατροφή ανήλικου τέκνου - Συνεκδίκαση αιτήσεων -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 874/2016

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Δάνειο με επιτόκιο σε Ελβετικό Φράγκο - Καταχρηστικός όρος -.

 

ΜΠρΤρικάλων 29/2016

Ακάλυπτος - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων -.

 

ΣυμβΕφΑθηνών 302/2016

Ψευδής βεβαίωση – Απιστία -.

 

ΠΠρΠειρ 619/2016

Προστασία Καταναλωτή - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Στεγαστικό δάνειο σε συνάλλαγμα (ελβετικό φράγκο)-.

 

ΜονΕφΚρήτης 19/2016

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 αρ. 54Α ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό καταβολής ΕΝΦΙΑ) - Αντίθεση διατάξεων και με ΕΣΔΑ -.

 

ΣτΕ 382/2016

Ανάθεση καθηκόντων προσωρινού προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης - Αρμοδιότητα -.

 

ΕιρΑθ 96/2016

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις - Ηθική βλάβη - Νόθος αντικειμενική ευθύνη - Κατάχρηση δικαιώματος -.

 

ΣτΕ 112/2016

Τράπεζες - Φορολόγηση αποθεματικών -.

 

ΣτΕ.Ολ 218/2016

Αίτηση ακύρωσης - Εκμετάλλευση και αξιοποίηση μεταλλείων (Κασσάνδρας Χαλκιδικής) - Ακυρωτικές διοικητικές διαφορές ουσίας - Δικαιοδοσία - Κατάργηση δίκης -.

 

ΣτΕ.Ολ 217/2016

Αίτηση ακύρωσης - Εκμετάλλευση και αξιοποίηση μεταλλείων (Κασσάνδρας Χαλκιδικής) - Ακυρωτικές διοικητικές διαφορές ουσίας - Δικαιοδοσία - Δεδικασμένο -.

 

ΣτΕ.Ολ 216/2016

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) - Δημόσιο σύστημα επικουρικής ασφαλίσεως - Ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ.Ολ 215/2016

Αίτηση ακύρωσης - Ρύθμιση κανονιστικού περιεχομένου -.

 

ΣτΕ.Ολ 166/2016

Κληρονομιαία ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα - Φόρος κληρονομίας - Υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας -Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΠΠρΑθ 3845/2015

Έφεση κατά απόφασης ειρηνοδικείου - Αναγνώριση κυριότητας ακινήτου - Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη των προτάσεων - Απαράδεκτη η προβολή για πρώτη φορά ισχυρισμών στην κατʼ έφεση δίκη - Εμπρόθεσμη κατάθεση επικαλούμενων αποδεικτικών εγγράφων - Ένσταση κυριότητος τρίτου (Δημοσίου) -.

 

ΕφΑθ 5679/2015

Δημόσιες συμβάσεις - Προμήθειες ειδών Νοσοκομείου - Εγκυρότητα  σύμβασης - Επιμερισμός ειδών σε περισσότερες  μερικότερες ποσότητες – Υπολογισμός τόκου υπερημερίας -.

 

ΕιρΑθ 1805/2015

Πραγματικά ελαττώματα μεταχειρισμένου αυτοκινήτου - Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων - Υπαίτια ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη παραβιάζουσα σύμβαση και αξίωση από αδικοπραξία - Σώρευση αγωγής μείωσης του τιμήματος με την αγωγή καταβολής αποζημίωσης - Στοιχεία ορισμένου αγωγής για μείωση τιμήματος - Μέθοδος του σχετικού υπολογισμού -.

 

ΜΔΠρΠατρών 965/2015

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Παράλειψη λήψης μέτρων συντήρησης εθνικής οδού - Κατολίσθηση βράχων - Πρόσκρουση αυτοκινήτου σε βράχους - Αποζημίωση -.

 

ΔιατΕισΠρΑθ 37/26.10.2015

Πνευματική ιδιοκτησία – Α.Ε.Π.Ι. -.

 

ΕλΣ (Πρκτ. Β’Κλιμ. ΘΕΜΑ Β) 2ης Συνεδριάσεως της 30ης Ιανουαρίου 2015

Δήμοι - Θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής  εργαζομένων - Σχολικοί φύλακες - Θέση σε διαθεσιμότητα σχολικών φυλάκων - ’σκηση ενδίκων μέσων από Δήμο κατ΄ αποφάσεων διαπλαστικής φύσης - Αγωγή για μισθολογικές απαιτήσεις -.

 

ΕφΑθ 4382/2015

Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικίας -.

 

ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Χίου 110/2015

Προστασία καταναλωτή - Καταχρηστικοί γενικοί όροι συναλλαγών - Αρχή διαφάνειας - Σύμβαση στεγαστικού δανείου σε ελβετικά φράγκα -.

 

ΤρΔΠρΑθ 18906/2015

Ασκούμενοι δικηγόροι - Υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο προνοίας με αυτασφάλιση - Ύψος εισφορών - Αρχή ισότητας -Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 3 άρθρου 48 ν. 3996/2011 -.

 

ΕιρΜάσσητος 69/2015

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ενταξη στην έννοια της κύριας κατοικίας και των βοηθητικών χώρων (αποθήκης-θέσης στάθμευσης)- Απόρριψη ένστασης αοριστίας λόγω μη αναφοράς του χρόνου λήψης εκάστης οφειλής- Απόρριψη ένστασης δολίας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμών-.

 

ΤρΕφΛαρίσης 348/2015

Διεθνής δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα - Ευρωπαϊκό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες Ι - Διαφορές εκ σύμβασης - Ενοχές εξ αδικοπραξίας - Ζημία - Προσυμβατική ευθύνη - Εφαρμοστέο δίκαιο - Κανονισμός Ρώμη ΙΙ - Κανονισμός Ρώμη Ι - Ενοχές εκ σύμβασης - Πώληση - Ευθύνη εκ διαπραγματεύσεων - Υποχρεώσεις μερών - Διάψευση εμπιστοσύνης - Αρνητικό διαφέρον -.

 

ΤρΕφΛαρίσης 340/2015

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Λεωφορεία - Κοινά ταμεία εισπράξεων λεωφορείων - Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος - ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Παθητική νομιμοποίηση - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Απόσπαση πελατείας - Κόμιστρο - Δεσπόζουσα θέση -.

 

ΤρΕφΛαρίσης 318/2015

Αγωγή - Διάδικοι - Επωνυμία νομικού προσώπου - Έδρα νομικού προσώπου - Παρακαταθήκη - Αξιώσεις θεματοφύλακα - Αποζημίωση - Συντήρηση βρώσιμων προϊόντων - Ψυξη - Ψυκτικός θάλαμος - Σύμβαση έργου - Υποχρεώσεις θεματοφύλακα - ʼμεση αντιπροσώπευση - Έμμεσος αντιπρόσωπος - Πώληση αγροτικών προιόντων - Μη καταβολή τιμήματος - Αγοραστής γεωργικών προϊόντων - Αγροτικός συνεταιρισμός - Εφετείο - Νέα αποδεικτικά μέσα -.

 

ΤρΕφΛαρίσης 168/2015

Προσεπίκληση - Παρέμβαση - Διάδικος - Θαλάσσιο ατύχημα - Ξενόγλωσσο έγγραφο - Μετάφραση - Λέμβος - Ταχύτητα - Δύτης - Υποβρύχια αλιεία - Σημαντήρας - Επίδειξη εγγράφων -Αοριστία - Φορολογική δήλωση - Αποζημίωση για στέρηση διατροφής - Σύνταξη - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο - Διεθνής δικαιοδοσία - Κανονισμός Βρυξέλλες Ι - Σύμβαση ασφάλισης - Εφαρμοστέο δίκαιο - Εμπράγματα δικαιώματα - Εμπράγματες δικαιοπραξίες - Ενοχές από σύμβαση - Επιφύλαξη δημόσιας τάξης - Αλλοδαπό δίκαιο - Απόδειξη -  Εφετείο -.

 

ΕφΛαρίσης 498/2015

Σύμβαση εργασίας - Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία - Συμβατική εκ περιτροπής εργασία - Διευθυντικό δικαίωμα - Σύστημα εκ περιτροπής εργασίας - Προληπτική δικαστική προστασία - Μικτός μισθός – Κρατήσεις υπέρ τρίτων -.

 

ΕλΣ. Ολ. 7412/2015

Μείωση συντάξεων γιατρών ΕΣΥ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕφΑθ 4944/2015

Στρεψοδικία - Ποινή σε στρεψόδικους -.

 

ΕιρΧαλκίδας 804/2015

Ασφαλιστικά μέτρα - Νομή ακινήτου - Αγωγή αποβολής από την νομή - Παθητική νομιμοποίηση - Αποδεικτικά μέσα - Υπεύθυνες δηλώσεις -.

 

ΤρΔΕφΑθ 4619/2015

Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών - Διοικητικές συμβάσεις εκτέλεσης έργων ΟΤΑ - Υποχρέωση καταβολής τόκων -.

 

ΜΠρΘεσ 17035/2015

Σύγκρουση μεταξύ Ελληνικών - Κοινοτικών Σημάτων «EVLOGIA» και Κοινοτικού Σήματος «EVLOYIA» -.

 

ΣτΕ 4544/2015

Αίτηση ακύρωσης - Επικίνδυνη οικοδομή - Εκτέλεση εργασιών προς άρση κινδύνου -.

 

ΣτΕ 4154/2015

Μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Δήμος -.

 

ΣτΕ 4357/2015

’ρση ρυμοτομικών και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων - Έκδοση διαπιστωτικής πράξης -.

 

ΠΠρΑθ 3955/2015

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας - Αγωγή επί προσβολής και αίτηση ανάκλησης ασφαλιστικών μέτρων - Ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 10 § 1 του Νόμου 1733/1987 με τίτλο "Περιεχόμενο του Δικαιώματος" - Ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 17Δ § 3 του Νόμου 1733/1987 -.

 

ΜΠρΑθ 2261/2015

Ασφάλιση αυτοκινήτων -.

 

ΣτΕ 4646/2015

Δημόσιοι υπάλληλοι - Παράβαση καθήκοντος - Λήξη θητείας Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης - Προσφυγή ΓΕΔΔ - Υπηρεσιακό-πειθαρχικό συμβούλιο - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΣτΕ 4410/2015

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Πτώση ελικοπτέρου CHINOOK - Αίτηση αναίρεσης -.

 

ΣτΕ 3844/2015

Δημόσια έργα - Οφειλές ΟΤΑ - Τόκος υπερημερίας επί καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμών -.

 

ΜΠρΘηβών 441/2015

Επίδοση σε αλλοδαπό Δημόσιο - Ερημοδικία - Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών δικαστηρίων - Ετεροδικία - Αμοιβές μηχανικών - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Αγωγή καταβολής αμοιβής επιβλέποντος μηχανικού - Σύμβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους -.

 

ΕιρΘηβών 122/2015

Εργατικές διαφορές - Προσωπικό ΟΤΑ - Παροχή φρέσκου γάλακτος - Σχολικοί φύλακες - Αίτημα περί κήρυξης της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής -.

 

ΣτΕ.Ολ 3912/2015

Παρέμβαση – Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων – Αξιολόγηση υπαλλήλων νπδδ - Κατάργηση δίκης -.

 

ΣτΕ.Ολ 3373/2015

Αίτηση ακύρωσης - Μείωση αποδοχών έμμισθων δικηγόρων ΝΠΙΔ ευρύτερου δημόσιου τομέα - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ. Ολ 4446/2015

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων -.

 

ΣυμβΠλημΑθ 4105/2015

Κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση διάπραξη πλαστογραφίας -.

 

ΣτΕ 4069/2015

Αίτηση ακυρώσεως - Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - Πολεοδομικό γραφείο - ’ρνηση έκδοσης οικοδομικής άδειας - Εκκρεμείς δίκες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - Αξιοποίηση περιουσίας ΕΟΤ - Ανέγερση τουριστικής εγκατάστασης -.

 

ΜΠρΑθ 6693/2015

Διεθνής οδική μεταφορά αλιευμάτων από την Ελλάδα στην Ιταλία - Ανάμειξη παραγγελιοδόχου μεταφοράς - Εφαρμογή CMR - Διεθνής πώληση με τη ρήτρα ex works ή ex stores - Τοκοδοσία του άρθρου 27 παρ. 1 CMR - Εφαρμογή της  σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων - Εξουσία διάθεσης - Περάτωση ασφαλιστικής σύμβασης -.

 

ΜΠρΑθ 2321/2015

Ακάλυπτος χώρος – Πυλωτή -.

 

ΜΠρΠειρ 1157/2015

Διάσπαση έγγαμης συμβίωσης - Διατροφή ανηλίκου τέκνου - Επικοινωνία πατέρα με ανήλικο τέκνο - Διαμονή πατέρα στο εξωτερικό - Καθορισμός μελλοντικής επικοινωνίας με τέκνο - Διαδικτυακή επικοινωνία ανηλίκου τέκνου με γονέα  - Μετάβαση ανηλίκου τέκνου στο εξωτερικό -.

 

ΕιρΑθ 3532/2015

Τύπος και διαδικασία συμβάσεων Ν.Π.Δ.Δ. - Εφαρμογή προϊσχύσαντος Π.Δ. 166/2003 επί συμβάσεων ατομικώς απασχολούμενου καλλιτέχνη ελεύθερου επαγγελματία με ΝΠΔΔ για παροχή υπηρεσιών - Ασφάλιση ΙΚΑ - Ασφάλιση καλλιτεχνών ελευθέρων επαγγελματιών - Ακυρότητα όρου περί μετάθεσης του ασφαλιστικού βάρους -.

 

ΕφΑθ 4566/2015

Κοινοτικό Σήμα - Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 - Προστασία σήματος συνιστάμενου σε χρώμα -.

 

ΜΠρΒόλου 62/2015

Συμβατικός συμψηφισμός μισθωμάτων α) σε συμψηφισμό μισθωμάτων με εγγυοδοσία και β) σε συμψηφισμό μισθωμάτων με επωφελείς στο μίσθιο δαπάνες.

 

ΕιρΒόλου 284/2015

Διαταγή πληρωμής που αφορά απόδοση μισθίου στην οποία δεν προηγήθηκε προσήκουσα όχληση, με αποτέλεσμα στη συνέχεια και κατόπιν άσκησης ανακοπής η σχετική διαταγή πληρωμής να ακυρωθεί.

 

ΠΠρΑθ 3110/2015

Μετατροπή καταψηφιστικής αγωγής σε αναγνωριστική - Τέλος δικαστικού ενσήμου – Ερημοδικία -.

 

ΤρΔΠρΑθ 17094/2015

Αστική ευθύνη δημοσίου - Μη χορήγηση πιστοποιητικού - Δημόσιες συμβάσεις - Βασικός μέτοχος - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 832/2015

Τριτανακοπή - Εκμετάλλευση φαρμακείου - Απαγόρευση συμμετοχής σε περισσότερες από μία εταιρίες - ΕΟΦ - Διοικητικές κυρώσεις - Αντικειμενική ευθύνη - Έλλειψη αιτιολογίας -.

 

ΣτΕ 1260/2015

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων - Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) -Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. ε' παρ. 5 άρθ.  30 Ν. 3296/2004 - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με βούλευμα -.

 

ΜΠρΠειρ 1465/2015

Πνευματικά δικαιώματα - Επιβατηγά πλοία - Μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών - Συγγενικά δικαιώματα ηθοποιών - Θανόντες ηθοποιοί -.

 

ΜΠρΠειρ 1395/2015

Ασφαλιστικά Μέτρα - Προσβολή προσωπικότητας - Απειλητική συμπεριφορά υιού σε μητέρα - Χρήση ναρκωτικών ουσιών - Απαγόρευση επικοινωνίας υιού  με μητέρα  - Μετοίκηση ενηλίκου τέκνου από την οικία -.

 

ΕιρΑθ 1101/2015

Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών - Στοιχεία ορισμένου αγωγής μη καταβολής των νόμιμων αποδοχών - Μειώσεις μισθών υπαλλήλων εργαζόμενων με σύμβαση αορίστου χρόνου σε ΝΠΙΔ που ανήκει στο κράτος (Δ.Ε.Κ.Ο.) με το άρθρο 31 του Ν. 4024/2011 -.

 

ΕιρΝίκαιας 54/2015

Ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών - Στοιχεία ορισμένου αγωγής μη καταβολής των νόμιμων αποδοχών - Μειώσεις μισθών υπαλλήλων εργαζόμενων με σύμβαση αορίστου χρόνου σε ΝΠΙΔ που ανήκει στο κράτος (Δ.Ε.Κ.Ο.) με το άρθρο 31 του Ν. 4024/2011 -.

 

ΑΠ.Ολ 17/2015

Ενιαίο μισθολόγιο - Επίδομα 176 ευρώ - Πρόσθετη παρέμβαση -Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Αρχή ισότητας - Διακριτική ευχέρεια - Επέκταση ευνοϊκών μισθολογικών ρυθμίσεων - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αίτημα για προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ -.

 

ΑΠ.Ολ 16/2015

Επιδομα 176 ευρώ - Ενιαίο μισθολόγιο - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αρχή ισότητας -.

 

ΜΠρ(Ασφ.Μ.) Πειρ 1426/2015

Επικοινωνία ανήλικης 5 ετών με απώτερους ανιόντες εκ της μητρικής γραμμής, θάνατος μητέρας ανήλικης, ακρόαση ανηλίκου και έννοια συμφέροντος αυτής.

 

ΜΠρΘηβών 165/2015

Θρησκευτικό νομικό πρόσωπο - Αναγνώριση και εγγραφή στο βιβλίο θρησκευτικών νομικών προσώπων - «Ιερά Μητρόπολις Αττικής και Βοιωτίας της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθόδοξων Χριστιανών»  -.

 

ΠΠρΑθ 2344/2015

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής με ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας υπέρ δικαστηρίου της αλλοδαπής -.

 

ΣτΕ 3450/2015

Φάρμακα - Φαρμακευτικές επιχειρήσεις - Διαδικασία και τρόπος απόδοση ποσού επιστροφής και πρόσθετης κλιμακούμενης επιστροφής - Μείωση δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 3374/2015

Δικηγόροι Ν.Π.Ι.Δ. ευρύτερου δημοσίου τομέα - Δικηγόροι Α.Ε. «Εγνατία Οδός» - Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας - Ελάχιστα όρια αμοιβής δικηγόρων - Εξομοίωση με δικηγόρους Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. -.

 

ΣτΕ.Ολ 3372/2015

Δικηγόροι Ν.Π.Ι.Δ. ευρύτερου δημοσίου τομέα - Ελάχιστα όρια αμοιβής δικηγόρων - Εξορθολογισμός μισθολογικού καθεστώτος - Εξομοίωση με δικηγόρους Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. -.

 

ΤρΔΕφΑθ 4431/2015

Επιβολή δημοτικών τελών - Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) - Ειδικός φόρος υπέρ Ο.Τ.Α. - Πρόστιμο λόγω μη απόδοσης φόρου -.

 

ΜΠρΑθ 2141/2015

Περικοπές αποδοχών των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσης επιδομάτων – Χριστουγέννων/ Πάσχα και αδείας) βάσει των Ν. 3833/2010, 3845/2010, 3899/2010 και 4024/2011 – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΠΠρΑθ 1901/2015

Κοινοτικό Σήμα - Κανονισμός 207/2009 - Προστασία σήματος φήμης - Έγχρωμα απεικονιστικά κοινοτικά σήματα χωρίς λεκτικά στοιχεία - Προσβολή αυτών από τις επίδικες έγχρωμες απεικονιστικές ενδείξεις (λογότυπα) που χρησιμοποιούν οι εναγόμενοι μαζί με επιπρόσθετες έγχρωμες απεικονίσεις, περιγραφικές λεκτικές ενδείξεις και το επώνυμο/επωνυμία τους - Κίνδυνος σύγχυσης του κοινού υπό την έννοια της συνειρμικής συσχέτισης και διασύνδεσης με τα φημισμένα σήματα της ενάγουσας -.

 

ΣτΕ 2159/2015

Δημοτικά έργα - Δήμος Αθηναίων - Ανάδοχος έργου - Ειδική δήλωση διακοπή εργασιών - Απόρριψη ειδικής δήλωσης - Αρμοδιότητα δημοτικού συμβουλίου -.

 

ΣτΕ 3036/2015

Συμμετοχή δικαστικού λειτουργού στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 3154/2015

Αίτηση αναίρεσης - Επιβολή κυρώσεων από Ο.Γ.Α. - Παραδεκτό δικογράφου πρόσθετων λόγων - Κύρος επίδοσης δικογράφου πρόσθετων λόγων -.

 

ΑΠ 401/2015

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με Δημοτικό ΝΠΔΔ - Οδηγίες ΕΕ – Σύμβαση έργου - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 300/2015

Απόφαση επί αιτήσεως αναστολής της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», η οποία στρέφεται κατά αποφάσεων του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 299/2015

Απόφαση επί αιτήσεως αναστολής του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής κ.λπ. συνδικαλιστικών σωματείων και οργανώσεων, η οποία στρέφεται κατά αποφάσεων του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΑΠ.Ολ 9/2015

Ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος - Εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας - Αναιρετικός έλεγχος -.

 

ΑΠ.Ολ 1/2015

Παραπομπή σε πλήρη Ολομέλεια - Θέμα εξαιρετικής σημασίας - Αρχή της αναλογικότητας - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣτΕ.Ολ 3369/2015

Δημόσιοι υπάλληλοι - Παύση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος - Προσφυγή - Συνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 άρθρου 142 Ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) -.

 

ΑΠ.Ολ (ποιν) 1/2015

Εφαρμογή ηπιότερου νόμου - Παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά - Συμμετοχή - Διακεκριμένη περίπτωση -.

 

ΕιρΘηβών 78/2015

Πνευματική ιδιοκτησία - ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία προς Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας) - Υπό εκκαθάριση ομόρρυθμη εταιρεία - Ικανότητα διαδίκου - Πρόσθετη παρέμβαση ομόρρυθμων εταίρων - Έννομο συμφέρον -.

 

ΕφΑθ 1556/2015

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Απαίτηση από τιμολόγια πώλησης - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Τόκοι υπερημερίας σύμφωνα με το Π.Δ.166/2003 - Προβολή νέου λόγου ανακοπής με την έφεση –

Υπαγωγή προμηθευτών δημοσίων νοσοκομείων στο ν. 3867/2010 -.

 

ΤρΔΕφΑθ 209/2015

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Ο.Τ.Α. - Παράλειψη έκδοσης οικοδομικής άδειας - Ακυρωθείσα διοικητική πράξη - Ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης και ζημίας -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 4/2015

Ποινική δίωξη στις φορολογικές διαφορές -.

 

ΣτΕ 1593/2015

Αυθαίρετες κατασκευές - Απομάκρυνση και κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών - ’λσος σχολής Ευελπίδων - Πραγματοπαγείς πράξεις - Έλλειψη έννομου συμφέροντος -.

 

ΑΠ 1025/2015

Αυτοκινητικό ατύχημα - Θανάσιμος τραυματισμός - Επικουρικό Κεφάλαιο - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν. 4092/2012 - Περιορισμός ύψους χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης - Επιτόκιο αποζημίωσης - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΣτΕ.Ολ 1853/2015

Φορολογία εισοδήματος - Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στην αλλοδαπή - Ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 6744/2015

Επιδίκαση διατροφής σε δύο ανήλικα τέκνα, ηλικίας 14 και 12 ετών κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων -.

 

ΣτΕ 2821/2015

’ρση ρυμοτομικού βάρους - Παράνομη άρνηση Δημοσίου - Αστική ευθύνη δημοσίου - Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης - Χρηματικό αντικείμενο διαφοράς  -Ανέκκλητη απόφαση -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2885/2015

Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό - Απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων - Κοινός λογαριασμός -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2829/2015

Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό - Εναρξη ισχύος άρθρου 15 παρ.3 ν. 3888/10 -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2828/2015

Φορολογία εισοδήματος - Πρόσθετος φόρος λόγω ανακριβούς δήλωσης - Προσαύξηση περιουσίας - Μεταφορά εμβασμάτων στο εξωτερικό -.

 

ΔΕΕ 10.09.2015 (C-473/14)

«Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2001/42/ΕΚ — Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων — Καθεστώς προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού — Διαδικασία τροποποιήσεως — Δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας αυτής — Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής

της Αθήνας»

 

ΕιρΑθ 1499/2015

Αίτηση σφράγισης υλικών αγαθών επιχείρησης -.

 

ΕιρΑθ 1290/2015

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης - Προσθήκη κυρίου ονόματος - Εκουσία δικαιοδοσία -.

 

ΣτΕ 3191/2015

Εκμετάλλευση μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών - Έγκριση τεχνικής μελέτης - Μεταλλεία Σκουριών - Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας - Δικαιοδοσία Συμβουλίου Επικρατείας - Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Διοίκησης - ’ρνηση έγκρισης τεχνικής μελέτης -.

 

ΕλΣ (Μείζον 7)μελές 4112/2015

Χρηματοδότηση κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων - Περιφέρεια Αττικής - Αναβάθμιση Γηπέδου Λεωφόρου Αλεξάνδρας - Αρχή οικονομικότητας και αποδοτικότητας - Αρχή χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης -.

 

ΕλΣ (Μείζον 7)μελές 1183/2015

Έκταση πρώην αεροδρομίου Ελληνικού - Περιφέρεια Αττικής - Νομιμοποίηση άσκησης αίτησης αναθεώρησης - Παρέμβαση - Σπουδαίο έννομο συμφέρον - Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης -.

 

ΕιρΚατερίνης 34/2015

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων ΠΥΣ 6/2012 για την αμοιβή των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 1043/2015

Διάκριση υπαλλήλου από εργάτη - Παιδοκόμος -.

 

ΜΠρΘεσ 3717/2015

Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Γραμμάτιο προείσπραξης - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ.Ολ 4707/2015

Περικοπές στρατιωτικών συνταξιούχων -.

 

ΔΕφ (Ακυρ) Αθ 221/2015

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Κρίσεις προϊσταμένων τμημάτων Τ.Π.Δ. - Παράλειψη τοποθέτησης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 364/2015

Προσφυγή - Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων - Βεβαιωτικοί κατάλογοι οφειλετών ειδικού τέλους - Ομοδικία - Χωρισμός δικογράφου προσφυγής - Ανώνυμη εταιρεία - Μη νομιμοποίηση δικηγόρου - Απαράδεκτη προσφυγή -.

 

ΣυμβΠλημΕδεσσας 23/2015

Αρση κατάσχεσης αυτοκινήτου - Αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών -.

 

ΜΠρΚαλαβρύτων 2/2015

Ασφαλιστικά μέτρα - Αμεσος κίνδυνος για ανήλικη -.

 

ΕιρΚαλαβρύτων 4/2015

Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας - Αίτηση ανήλικης στο Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων για άδεια γάμου - Κύρια παρέμβαση γονέων -.

 

ΣτΕ 2182/2015

Κοινωνική ασφάλιση - Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) - Προδικαστικό ερώτημα - Σύνταξη αναπηρίας - Παράταση χρονικού διαστήματος χορήγησης σύνταξης αναπηρίας - Αρμόδια όργανα για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας -.

 

ΣτΕ 2297/2015

Νόμιμη κρίθηκε η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση μη απόδοσης Φ.Π.Α.

 

ΜΠρΑθ 3072/2015

Διεκδικητική αγωγή - Κτηματολόγιο - Αναγνώριση κυριότητας -Διόρθωση αρχικής κτηματολογικής εγγραφής - Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Δικαίωμα ιδιοκτησίας - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Αρχή  αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. 1, 3 & 5 παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4223/2013 - Δεδικασμένο -.

 

ΕιρΑμαρ 419/2015

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Διάσωση κύριας κατοικίας -.

 

ΣτΕ 1803/2015

Αρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους - Ο.Τ.Α. - Προστασία ιδιοκτησίας - Αποζημίωση θιγόμενων ιδιοκτητών - Τροποποίηση σχεδίου πόλης - Ανάγκη εξασφάλισης κοινοχρήστου χώρου -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 4828/2015

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Ν. 1607/1986 - Προσβολή αυτού λόγω κυκλοφορίας γενοσήμου φαρμακευτικού προϊόντος στην Ελλάδα - Ασφαλιστικά μέτρα του Ν. 1733/1987 -.

 

ΕφΑθ 2093/2015

Ασφάλιση αυτοκινήτων - Σύμβαση κάλυψης ιδίων ζημιών - Μικτή ασφάλιση - Επέλευση ασφαλιστικού κίνδυνου - Καταχρηστικότητα ειδικού όρου περί εξαίρεσης από ασφαλιστική κάλυψη -.

 

ΣτΕ.Ολ 2287/2015

Κοινωνική ασφάλιση - Κύριες και επικουρικές συντάξεις - Περικοπές συντάξεων - Επίλυση ζητήματος λόγω σπουδαιότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2153/2015

Κατασκευή νέου γηπέδου ΑΕΚ - Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας - ’λσος Νέας Φιλαδέλφειας - ’ρση αναδάσωσης τμήματος άλσους - Πολεοδομικές ρυθμίσεις - Θέσπιση πολεοδομικών ρυθμίσεων με τυπικό νόμο - Διαδικασία δημοσιοποίησης-διαβούλευσης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2152/2015

Πολεοδομική ανασυγκρότηση - Πρόγραμμα ανάπλασης οδού Πανεπιστημίου - Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός - Μη νόμιμη υπουργική απόφαση περί έγκρισης περιβαλλοντικών ορών -.

 

ΣτΕ 251/2015

Αρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους - Υπέρμετρη χρονικά δέσμευση ιδιοκτησίας - Σιωπηρή άρνηση Δημοσίου - Ο.Τ.Α. - Αμφισβήτηση κυριότητας δήμου - Ιδιωτικό ακίνητο ως κοινόχρηστος χώρος -.

 

ΣτΕ 240/2015

Αρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους - Υπέρμετρη χρονικά δέσμευση ιδιοκτησίας - Ο.Τ.Α. - Σιωπηρή άρνηση Δημοσίου - Αμφισβήτηση κυριότητας δήμου - Μη αιτιολογημένη κρίση -.

 

ΜΠρΑθ 4524/2015

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης μέχρι την έκδοση της οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης για τη μείωση του καταβαλλομένου μισθώματος -.

 

ΕιρΑλεξανδρούπολης 69/2015

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση κατάστασης - Παροχή νομικών υπηρεσιών μόνο από δικηγόρους - Αντιποίηση άσκησης δικηγορίας - Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης - Σφράγιση γραφείου ή καταστήματος - Απαγόρευση προβολής και διαφήμισης -.

 

ΣτΕ 1031/2015

Κοινωνική Ασφάλιση - Περικοπές συντάξεων και βοηθημάτων - Επιδόματα εορτών και αδείας - Δικαίωμα περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΠΠρΠατρών 244/2015

Αδικοπραξία - Τράπεζα Κύπρου - Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - Σύμβαση αγοράς Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (Μ.Α.Ε.Κ.) - Παραπλανητικές οδηγίες υπαλλήλων τράπεζας - Πεπλανημένη αντίληψη ή εντύπωση - Απάτη - Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη και την καλή πίστη - Ακυρότητα δικαιοπραξίας - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΠΠρΑθ 453/2015

Αποζημίωση από εξ αμελείας πρόκληση σωματικής βλάβης σε ασθενή από ιατρό - Σχέση πρόστησης με την εναγομένη κλινική -.

 

ΣτΕ.Ολ 1858/2015

Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών - Ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων - Αναστολή επιβολής κυρώσεων - Οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 8 και 9 του Ν. 4178/2013 - Κτίσματα ανεγερθέντα με άδεια ακυρωθείσα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 6 άρθ. 23 του Ν.4178/2013 -.

 

ΕιρΑθ 1242/2015

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Δανειακή σύμβαση -Ασφαλιστικά νομής αυτοκινήτου - Υπερημερία οφειλέτη -.

 

ΕφΠλημΠατρών 208/2015

Κατʼ έφεση δίκη - Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Ιατρική ποινική ευθύνη - Μη συνειδητή αμέλεια - Παράλειψη υποχρέωσης παρακολούθησης μετεγχειρητικής πορείας ασθενή - Παράτυπη απουσία ιατρού - Απουσία στο εξωτερικό λόγω συνεδρίου - Πλημμελής αντιμετώπιση μετεγχειρητικών περιστατικών από εφημερεύοντες γιατρούς -.

 

ΜΠρΠατρών (ΑσφΜ) 158/2015

Επιμέλεια - Διατροφή -.

 

ΣτΕ 819/2015

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος Δημοσίου - Διοικητική διαφορά ουσίας - Μη συμμόρφωση Δημοσίου - Επιτρεπτή κατάσχεση εσόδων από Δ.Ο.Υ. -.

 

ΕιρΑργοστολίου 75/2015

Αμοιβή δικηγόρου - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Δικηγόρος Ο.Τ.Α.- Αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση – Χρονοεπίδομα -  Μισθολογικές διαφορές - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 532/2015

«Δίκη-πιλότος» - Φορολογία ακινήτων - Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 27 επ. Ν. 3842/2010 -.

 

ΑΠ 48/2015

Μονομερής βλαπτική μεταβολή - Επιχειρησιακή συνήθεια - Οικειοθελείς παροχές -.

 

ΣτΕ.Ολ 959/2015

Συμβολαιογράφοι - Διαγωνισμός συμβολαιογράφων - Αρχή ισότητας - Αρχή αξιοκρατίας - Περιορισμός προτίμησης για μια μόνο ειρηνοδικειακή περιφέρεια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 890/2015

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 21 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 2190/1994 Απαγόρευση μετατροπής τους σε αορίστου χρόνου - Ειδικά προγράμματα απασχόλησης ΟΑΕΔ - ΑΜΕΑ -.

 

ΜΠρΑθ 2116/2015

Ακύρωση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας με την οποία εκπλειστηριαζόταν η πρώτη κατοικία της οφειλέτιδος την 13-3-2013. Ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 3869/2010.

 

ΜΠρΑθ 2965/2015

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση επίδειξης εγγράφου - Έννομο συμφέρον - Λογιστής Φορολογικά έγγραφα επιτηδευματιών και επιχειρήσεων - Φορολογικό απόρρητο - Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Στοιχεία ορισμένου αίτησης - Απόρριψη αίτησης -.

 

ΠΠρΠειρ 263/2015

Φυλακές - Κράτηση για χρέη - Κράτηση σε διαφορετικό χώρο από ποινικούς καταδίκους - Διαχωριστικό παραπέτασμα - Ανακοπή - Κοινοποίηση ανακοπής στον Υπουργό Οικονομικών - Ακυρότητα κράτησης -.

 

ΕιρΕλευσίνας 10/2015

Ιατρική ευθύνη - Οδοντίατρος - Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών - Ιατρική αμέλεια - Αδικοπραξία - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΑθ 1056/2015

Υιοθεσία ενηλίκου τέκνου Ουκρανού συζύγου -.

 

ΜΠρΑθ 725/2015

Δημόσια υιοθεσία ανηλίκου -.

 

ΣτΕ.Ολ 239/2015

PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα «ΣΙΤ») - Μείωση δημόσιου χρέους - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου – Ομολόγα άρθρου 27 Ν. 3867/2010 - Αίτηση ακύρωσης ομολογιούχων  προμηθευτών Νοσοκομείων ΕΣΥ- Προστασία περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Έννομο συμφέρον -.

 

ΠΠΠειρ 411/2015

Ομόλογα ελληνικού Δημοσίου άρθρου 27 Ν. 3867/2010 για την πληρωμή χρεών Νοσοκομείων ΕΣΥ- Αναδοχή χρέους από το Δημόσιο- Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων (PSI) - Αγωγή προμηθευτή κατά Νοσοκομείου –Απαράδεκτη αγωγή-

 

ΜΠρΑθ 39/2015

Κοινή γονική μέριμνα - Επιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή -Αναστολή δικηγόρου -.

 

ΠΠρΑθ 51/2015

Αγωγή κακοδικίας - Αγωγή κατά δικηγόρου - Βαριά αμέλεια - Εργατικές διαφορές  - Πράξεις και παραλείψεις - Αποζημίωση -.

 

ΠΠρΑθ 21/2015

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης - Έφεση κατά απόφασης προσωρινά εκτελεστής - Ερημοδικία εκκαλούντος - Υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη - Σοβαρός κλονισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας - Οικονομική κρίση -.

 

ΜΠρΑθ 122/2015

Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής από οφειλόμενα κοινόχρηστα - Διαδικασία -.

 

ΕιρΛαυρ 4/2015

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αιτούσα δημόσιος υπάλληλος - Δαπάνες μετακινήσεων προς τόπο εργασίας - Μηνιαίες καταβολές επί πενταετία - Εξαίρεση εκποίησης κύριας κατοικίας -.

 

ΓνδτΕισΕφΘεσ 1/2015

Γνωμοδότηση απονομής χάριτος.

 

ΕιρΑθ 3945/2014

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής - Ανακοπή - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΣτΕ 4789/2014

Αναπροσαρμογή του παραβόλου μηνύσεως και του τέλους πολιτικής αγωγής - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΔΠρ(Συμβ) Κομοτηνής 77/2014

Αναστολή εκτέλεσης - Ταμειακή βεβαίωση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ -.

 

ΜΟΔ 305/2014

Ανθρωποκτονία με πρόθεση - Ανθρωποκτονία από κοινού τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Αρπαγή κατά συναυτουργία - Απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία - ’μεση συνέργεια σε απόπειρα εκβίασης - Συμμορία προς διάπραξη κακουργήματος - Καταδίκη χωρίς ανεύρεση σορού θανόντος -.

 

ΕιρΑκράτας 77/2014

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικότητας επιτοκίου -.

 

ΕιρΞυλοκ 112/2014

Διεκδικητική αγωγή - Έκτακτη χρησικτησία - Κοινωνία συγκυρίων επί του ίδιου πράγματος - Νομή - Γνωστοποίηση -.

 

ΤρΔΕφΑθ 2264/2014

Αστική ευθύνη δημοσίου - Κατάληψη ακινήτου από Δήμο και διαμόρφωση χώρου πλατείας και πρασίνου - Αγωγή αποζημίωσης - Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης - Δικαιοδοσία -.

 

ΕφΑθ 7197/2014

Εργατικές διαφορές - Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) - Γενικό Νοσοκομείο Σερρών - Συμβάσεις μαθητείας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας - Απλή σχέση εργασίας - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Παραγραφή απαιτήσεων κατά Δημόσιου -.

 

ΠΠρΑθ 1044/2014

Σύμβαση διανομής - Έκτακτη καταγγελία της σύμβασης από το διανομέα - Αξιώσεις του διανομέα -.

 

ΜΠρΑθ 2011/2014

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης -.

 

Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο) 84/2014

Εφόσον νομικό ζήτημα, το οποίο αφορά ειδικά στους δικαστικούς λειτουργούς έχει ήδη επιλυθεί με απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου, ένδικο βοήθημα, στο οποίο ανακύπτει το ίδιο αυτό ζήτημα, νομίμως ασκείται απ’ ευθείας ενώπιον του αρμοδίου, ως εκ του αντικειμένου της διαφοράς, τακτικού διοικητικού δικαστηρίου  το οποίο δεν υποχρεούται να παραπέμψει το ένδικο αυτό βοήθημα προς εκδίκαση στο Ειδικό Δικαστήριο, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3038/2002, αλλά κρατεί και δικάζει τούτο, λαμβάνοντας υπόψη την επιλύουσα το νομικό ζήτημα απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου.

 

ΤρΔΕφΑθ 4373/2014

Παραβάσεις ΚΒΣ - Λήψη εικονικού τιμολογίου - Πρόστιμο -.

 

ΣτΕ 4952/2014

Εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης εντός οικισμών -Πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΕλευσίνας 32/2014

ΕΕΤΗΔΕ - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Διαδικασία - Ένσταση εξόφλησης από τον καθ’ου -.

 

ΠΠρΑθ 4839/2014

Κοινοτικό Σήμα - Προϋποθέσεις προστασίας αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 και τον παλαιό νόμο περί σημάτων Ν. 2239/1994 - Οριοθέτηση των νομικών εννοιών "χρήση εν είδει σήματος", "κίνδυνος σύγχυσης", "σήμα φήμης", "προσπορισμός αθέμιτου οφέλους", "απίσχνανση", "εξασθένηση", "αμαύρωση", "απαξίωση", "συνολική εκτίμηση", "συνειρμική συσχέτιση" και "συνειρμικός σύνδεσμος" – Κανόνας της χρονικής προτεραιότητας (prior in tempore potior in iure) – Όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name) - Οριοθέτηση των εννοιών "αθέμιτος παρασιτικός ή παρεμποδιστικός ανταγωνισμός", "κυβερνοσφετερισμός" (cybersquatting, domain grabbing), "αδρανοποίηση ονόματος χώρου" (domain parking) – Κανόνας του πρώτου δηλώσαντος (first come, first served) – Νομική φύση της «Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών σε σχέση με Ονομασίες Πεδίου» (Uniform Domain Name Resolution Policy, "UDRP") και των οικείων διοικητικών διαδικασιών – Ένδικη προστασία των κοινοτικών σημάτων ALIBABA (ιδίως του «alibaba.com»), των συναφών διακριτικών γνωρισμάτων και εταιρικής επωνυμίας -.

 

ΑΠ 2029/2014

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την απομάκρυνση επικίνδυνου πλοίου/ναυαγίου από τη λιμενική περιοχή - Προϋποθέσεις εφαρμογής ν. 2881/2001 για την απομάκρυνση επικίνδυνων πλοίων και ναυαγίων από λιμενικές περιοχές - Νομικό καθεστώς Ο.Λ.Π. ν.2881/2001 - Μη εμπρόθεσμη ανέλκυση ναυαγίου και απομάκρυνση επικίνδυνου πλοίου - Πλήρωση Διαλυτικής Αίρεσης, αυτοδίκαιη και άνευ ετέρου επιστροφή της κυριότητας του εκποιούμενου πλοίου στον ιδιοκτήτη του - Αδικοπραξία του διενεργούντος τον πλειοδοτικό Διαγωνισμό Οργανισμού Λιμένος - Ενεργητική Νομιμοποίηση - Έννομο Συμφέρον - .

 

ΕιρΘεσ 9183/2014

Προσωπικό ΟΤΑ - Τραπεζική δανειακή σύμβαση - Ακατάσχετες και ανεκχώρητες απαιτήσεις - Επιστροφή παρακρατηθέντος μισθού - Επιδίκαση ηθικής βλάβης 1.500 ευρώ -.

 

ΜΠρΑθ 3863/2014

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - Δεδουλευμένες αποδοχές - Ασφαλιστικές Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ - ΦΠΑ - Ενσταση αοριστίας - Ενσταση συμψηφισμού - Ενσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Αρνηση αγωγής -.

 

ΕλΣ.Ολ 3863/2014

Ακύρωση πράξης καταλογισμού λόγω παραβίασης ουσιώδους τύπου της διαδικασία και προσβολής του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης -.

 

ΠΠρΚορίνθου 222/2014

Ανάκληση δωρεάς υπό τρόπο από τους κληρονόμους του δωρητή -.

 

ΜονΔΕφΑθ 905/2014

Φορολογικές διαφορές - Οριο του εκκλητού - Φορολόγηση μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και ειδικού ερευνητικού επιδόματος μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ -.

 

ΕιρΠεριστ 40/2014

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Στοιχεία ορισμένου αίτησης - Υπεύθυνες δηλώσεις - Χρόνος σύνταξης δήλωσης - Ενσταση δολιότητας -.

 

ΕλΣυν Ολ. 4325/2014

Χρόνος παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙΙ) 2793/2014

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρων -.

 

ΕλΣυν Ολ. 4327/2014

Πρότυπη δίκη-προδικαστικό ερώτημα - Δικαστικοί λειτουργοί -Συνταξιοδοτικές διαφορές δικαστικών λειτουργών - Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου - Αναπροσαρμογή σύνταξης -Αναδρομική μείωση σύνταξης - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣυν Ολ. 477/2014

Δημόσιοι υπάλληλοι - Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος - Αμετάκλητη ποινική καταδίκη - Αρχή αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αναδρομική καταβολή σύνταξης -.

 

ΜΠρΑθ 3404/2014

Καταχρηστική μετάθεση και απόλυση εργαζομένου -.

 

ΔΠρωτΛιβαδειάς (Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης) 1/2014

Μη συμμόρφωση της Διοίκησης σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας 376/2014

Ερμηνεία του άρθρου 4 της Σύμβασης της Χάγης (ν. 3765/2009) που καθιερώνει την αρχή της επικουρικότητας στις διακρατικές υιοθεσίες -.

 

ΠΠρΠειρ 4787/2014

Πτώχευση - Προσωρινή αντιμισθία συνδίκου - ΦΠΑ -.

 

ΣτΕ.Ολ 3802/2014

Γενόσημα φάρμακα - Υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία - Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών - Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΘεσ 19428/2011

Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή παρακράτησης μισθού -.

 

EETT 742/2014

Iδιοκτησία του ονόματος χώρου abarth.gr .

 

ΜΠρΑθ 2087/2014

Αυτοκινητικό ατύχημα - Τραυματισμός ανηλίκου - Δικαιούχος αποζημίωσης - Εκπροσώπηση ανηλίκου - Συμβιβασμός - Εγκυρότητα συμβιβασμού - Γονική μέριμνα - Απρόβλεπτη εξέλιξη πορείας κατάστασης υγείας - Επανάληψη συζήτησης - Διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης -.

 

ΑΠ 1751/2014

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Ελεύθερη ένωση -.

 

ΣτΕ.Ολ 4003/2014

Φορολογία ακινήτων - Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων - Υποχρέωση Διοίκησης προς αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ανά διετία - Παράνομη παράλειψη Διοίκησης - Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Εξάμηνη προθεσμία προς Διοίκηση να προβεί την αναπροσαρμογή -.

 

ΠΠρΑθ 1018/2014

Ειδική Διαδικασία Διαφόρων από ζημίες αυτοκινήτων – Απόδειξη - Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση – Τόκοι -.

 

ΑΠ 1604/2014

Παράνομη κατάληψη ακινήτου από Δήμο και μετατροπή του σε κοινόχρηστο χώρο -.

 

ΑΠ 926/2014

Παραδεκτή υποβολή εγκλήσεως προσώπου (εταιρείας εν προκειμένω), που διαμένει στην αλλοδαπή δια συνηγόρου, που έχει

 

ΓνδτΕισΕφΘεσ 1/2014

Τήρηση ευρετηρίου συμβολαιογράφων.

 

ΕφΑθ 1876/2014

Σήμα, εθνικό και κοινοτικό - Προσβολή σήματος κατά τον παλαιό νόμο περί Σημάτων Ν. 2239/1994 - Χρήση ξένου σήματος «εν είδει διακοσμητικού στοιχείου»  και όχι «εν είδει σήματος» -.

 

ΔΕφ (Ακυρ) Πειρ 2168/2014

Δημόσιος Διαγωνισμός - Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 2705/2014

Μνημόνιο - Ειδικά Μισθολόγια - Περικοπές αποδοχών μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΣτΕ.Ολ 3013/2014

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος - Ανάκληση άδειας λειτουργίας - Καθεστώς σε ειδική εκκαθάριση - Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ΑΤΕ - Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στη Τράπεζα Πειραιώς - Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης - Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Τράπεζα της Ελλάδος -.

 

ΣτΕ.Ολ 2996/2014

Προστασία Υμηττού - Τοπίο φυσικού κάλλους - Δίκτυο Natura -Διεύρυνση ζώνης Α΄- Προστασία περιβάλλοντος - Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη - Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (Ρ.Σ.Α) - Περιβαλλοντική μελέτη - Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9839/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - Επικείμενος κίνδυνος - Καταδολιευτική δικαιοπραξία -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9774/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Επικείμενος κίνδυνος - Σύμβαση ελευθερώσεως - Εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία - Κυπριακή εταιρία - Κίνδυνος μη ικανοποίησης απαίτησης - Απόρριψη αίτησης -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9678/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Αναγκαστική εκτέλεση – Ατελέσφοροι πλειστηριασμοί - Αδυναμία κατακύρωσης - Έλλειψη πλειοδοτών - Ελεύθερη εκποίηση - Διενέργεια νέου (πέμπτου) πλειστηριασμού - Εξάντληση δυνατότητας νέου πλειστηριασμού - Απόρριψη αίτησης -.

 

ΜΠρΑθ 8982/2014

Ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων και τέκνων - Αντίθετες αιτήσεις - Συνεκδίκαση - Συνάφεια - Μετοίκηση συζύγου - Ρύθμιση επικοινωνίας και ανάρμοστη συμπεριφορά πατέρα - Προσωρινή άσκηση επιμέλειας τέκνων - Δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα με τέκνα - Αξίωση διατροφής ανήλικων τέκνων -.

 

ΜΠρΑθ 5398/2014

Εμπορία απομιμητικών προιόντων -.

 

ΜΠρΑθ 5375/2014

Ευθύνη για ζημιές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Ευθύνη από διακινδύνευση - Ηλεκτροπληξία - Θάνατος σκύλου - Βλάβη δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Συντρέχον πταίσμα - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 307/2014

Αίτημα αναστολής εκτελέσως αποφάσεως για λειτουργία καταστημάτων -.

 

ΠΠρΘεσ 15203/2014

Εμπράγματες αγωγές επί ακινήτων - Διεκδικητική αγωγή - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3916/2014

Προμήθεια ιατρικών ειδών - Νοσοκομείο ΝΠΔΔ - Τόκος υπερημερίας - Δαπάνες ασφαλιστικών φορέων -.

 

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Τιτλοποιημένα δάνεια -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 8839/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσβολή προσωπικότητας - Παραγωγή και διάθεση δυσφημιστικού φυλλαδίου - Ανάρτηση-αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο συνθήματος - Διαταγή παύσης διάδοσης δυσφημιστικών μηνυμάτων - Απειλή χρηματικής ποινής -.

 

ΕφΙωαννίνων 108/2014

Παράβολο έφεσης - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 12 παρ. 2 Ν. 4055/2012 - Ιδιόγραφη διαθήκη - Πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης - Επισύναψη φωτοτυπίας - Ανακοπή ακύρωσης -.

 

ΕιρΝαυπλίου 158/2014

Αναστολή εκτέλεσης - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη - ’κυροι και καταχρηστικοί ΓΟΣ - Φανερή δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής -.

 

ΓνδτΟλΝΣΚ 256/2014

Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρον 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών (Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου 11 Αυγούστου 2014 Υπουργείου Οικονομικών:«Αναφορικά με την υπ΄ αριθμ. 256/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα φορολογικών ελέγχων στην κατοικία φορολογουμένων χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής διευκρινίζουμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος έχει ήδη αποσταλεί στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, προκειμένου να αποφανθεί.»).

 

ΜΠρΑθ 2293/2014

Προσωπικό Ο.Α. - Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Ποσό κοινωνικής ενίσχυσης - Αποζημίωση απόλυσης - Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων - Μη προσήκουσα καταβολή -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 8304/2014

Φιλανθρωπικά Σωματεία -.

 

Ασκηση αίτησης αναστολής της από 11.05.2014 απόφασης ΓΣ εν όψει ήδη ασκηθείσης αίτησης ακυρώσεως ΓΣ που εκκρεμεί δικαστικά, από το μέλος του σωματείου που δεν συναίνεσε στην λήψη της απόφασης και από τον τρίτο που έχει έννομο συμφέρον [ενώ άλλα πρόσωπα αποκλείονται].

 

ΕλΣ (Τμ. IV) 2970/2014

Έγκριση  η μη σχεδίου της συμπληρωματικής σύμβασης δημοσίου έργου με τίτλο «Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας επί της Πλατείας Αμερικής  με κατασκευή φέροντος οργανισμού μέχρι την στάθμη δαπέδου ισογείου»-.

 

ΔεφΑθ (Ακ.Συμβ) 419/2014

Επαναπροώθηση αλλοδαπών – Αναστολή -.

 

ΜΠρΑθ 3948/2014

Συννομή κληρονομιαίου ακινήτου -.

 

ΕιρΑθ 472/2014

Φιλανθρωπικά Σωματεία - Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης φιλανθρωπικού σωματείου από Δήμο με επίκληση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του περί εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων -.

 

ΣτΕ.Ολ 2306/2014

Γιατροί ΕΣΥ - Φορολόγηση αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε σεμινάρια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 3351/2014

Κοιμητήρια και τάφοι - Πράγματα εκτός συναλλαγής κατ’ άρθρα 966 επ. Α.Κ. ΑΝ 582/1968 -.

 

ΣτΕ.Ολ 2307/2014

Μείωση κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων - Κατάργηση μετενέργειας - Μονομερής προσφυγή στη διαιτησία - Περιορισμοί προσφυγής στη διαιτησία - Μνημόνιο Συνεννόησης - Αίτηση ακύρωσης - Παρέμβαση - Κατάργηση δίκης - Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων - Δημόσιο συμφέρον - Περιορισμός συλλογικής αυτονομίας - Λήξη ισχύος Συλλογικών Συμβάσεων - Συνδικαλιστική ελευθερία – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΠΠρΑθ 710/2014

Λύση συμφωνίας συνδιαλλαγής κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε πιστωτή, λόγω μη τήρησης της συμφωνίας - Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 3 ΠτΚ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2191/2014

Τοκοφορία επί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, δασμών και προστίμων - Χρόνος έναρξης τοκοφορίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2190/2014

Τόκοι επί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων κ.λπ. - Έναρξη τοκοφορίας -.

 

ΣτΕ.Ολ 2189/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνας πολίτης εργαζόμενος στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2188/2014

Πώληση μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Πρόσκληση της ΤΑΙΠΕΔ προς εκδήλωση ενδιαφέροντος - ΔΕΣΦΑ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον -.

 

ΣτΕ.Ολ 2187/2014

Πώληση μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Πρόσκληση της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ για εκδήλωση ενδιαφέροντος - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Ενοχικά δικαιώματα αιτούντων -.

 

ΣτΕ.Ολ 2186/2014

Μεταβίβαση μετοχών της Ελληνικό-Εταιρίας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Παραίτηση από το δικόγραφο - Κάτοικοι γειτονικών περιοχών -.

 

ΣτΕ.Ολ 2185/2014

Μεταβίβαση μετοχών της ΑΕ Ελληνικό-Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Κάτοικοι γειτονικών περιοχών -.

 

ΣτΕ.Ολ 2184/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνες πολίτες εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι στην Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2183/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση δικαιωμάτων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ - Αίτηση ακύρωσης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου - Παρέμβαση - Μη κοινοποίηση στους αιτούντες - Έννομο συμφέρον - Σωματείο εργαζομένων - Προσωπικό  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2182/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών του ΟΠΑΠ ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνες πολίτες εργαζόμενοι στον ΟΠΑΠ μέλη συλλόγου υπαλλήλων ΟΠΑΠ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2181/2014

Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ μετοχών του ΟΔΙΕ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνες πολίτες κάτοικοι γειτονικής περιοχής -.

 

ΣτΕ.Ολ 2180/2014

Χωρίς  αντάλλαγμα μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ μετοχών του ΟΛΘ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνας πολίτης - Προσωπικό ΟΛΘ ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2179/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Σωματεία - Έλληνας Πολίτης - Προσωπικό ΟΛΠ ΑΕ -.

 

EETT 12.6.2014

Aπόφαση της ΕΕΤΤ σε αντιδικία που αφορά στην ιδιοκτησία του ονόματος χώρου COSMO.GR.

 

ΣτΕ.Ολ 2196/2014

Αναδρομικές μειώσεις αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Προσωπικό Λιμενικού Σώματος -.

 

ΣτΕ.Ολ 2194/2014

Αναδρομική μείωση αποδοχών των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -Αστυνομικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. -.

 

ΣτΕ.Ολ 2193/2014

Αναδρομική μείωση αποδοχών εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -.

 

ΑΠ 766/2014

Δημόσιες συμβάσεις – Τόκος υπερημερίας – Τύπος σύμβασης -.

 

ΕιρΑθ 2704/2014

Προστασία καταναλωτή - Σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας - Μη νόμιμα επιτόκια - Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 536/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση - Μηνιαίες καταβολές - Καταβολές για την διάσωση της κύρια κατοικίας - ʼρση μηνιαίας παρακράτησης σύνταξης εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΠΠρΞάνθης 23/2014

Προστασία καταναλωτή - Σύμβαση δανείου - Ελβετικά φράγκα -Καταχρηστικός Γ.Ο.Σ. - Αοριστία και ασάφεια όρου -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 561/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Μηνιαίες επί πενταετία καταβολές - Μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας - Προνομιακή ικανοποίηση - Εξαίρεση οχημάτων -  Αρση αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΣτΕ.Ολ 2192/2014

Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις αποδοχές και συντάξεις στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας -.

 

ΣτΕ.Ολ 2115/2014

Επιτόκιο οφειλών του Δημοσίου - Δημόσιο Συμφέρον - Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης - Φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2114/2014

Επιτόκιο οφειλών του Δημοσίου - Δημόσιο συμφέρον – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2113/2014

Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων ΕΣΥ - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ.Ολ 2233/2014

Δήμοι - Αίτηση για καταλογισμό υπαλλήλου - Απαραίτητα στοιχεία δικογράφου - Υπογραφή Δημάρχου - Κατάθεση ακριβούς αντιγράφου -.

 

ΠΠρΑθ 103/2014

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα ασφαλιστικών μέτρων αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης όταν υπάρχει εκκρεμής δίκη αγωγής διάρρηξης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου -.

 

ΠΠρΠατρ 104/2014

Αλληλόχρεος λογαριασμός - Τράπεζες - Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης δανείου - Τέλος δικαστικού ενσήμου - Αναγνωριστική αγωγή - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Δικαστική προστασία - Εξαιρετέοι μάρτυρες -.

 

ΣτΕ.Ολ 1900/2014

«Δίκη-πιλότος» - Εκπαιδευτικοί - Πειθαρχικό παράπτωμα της παραβάσεως καθήκοντος - Αυτοδίκαιη θέση σε αργία - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Παρέμβαση - Έννομο συμφέρον - Τεκμήριο αθωότητας - Αρχή αναλογικότητας -.

 

ΜΠρΑθ 6398/2014

Για πρώτη φορά χορηγούνται ως ασφαλιστικά μέτρα η διαταγή εκτεταμένης κοινοποίησης επισήμων εγγράφων και παροχή άδειας δημοσίευσης της απόφασης σε διαδικτυακά μέσα.

 

ΜΠρΑθ 732/2014

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -.

 

ΕιρΑθ 847/2014

Μειώσεις αποδοχών εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 1507/2014

Τροποποίηση επιλέξιμων τίτλων και ανταλλαγή αυτών - Ομολογιούχοι Ελληνικού Δημοσίου - Μνημόνιο Συνεννόησης - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΕφΑθ 1437/2014

Προσβολή προσωπικότητας - Ρύθμιση οφειλής δανειακής σύμβασης - Τράπεζα ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους - Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Εισπρακτική εταιρεία - Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων - Νόθος αντικειμενική ευθύνη - Ηθική βλάβη -.

 

ΣτΕ.Ολ 1906/2014

Ελληνικό Δημόσιο - ΤΑΙΠΕΔ - Μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα μετοχών ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ, ΟΛΠ, ΟΛΘ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων - Έννομο συμφέρον -.

 

ΣτΕ.Ολ 1901/2014

Κατάργηση ΕΡΤ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Δημόσια ραδιοτηλεόραση - Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης - Ομαδικές απολύσεις -.

 

ΣτΕ.Ολ 1766/2014

Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών - Απεργία εκπαιδευτικών κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Δημόσια υγεία -

 

ΔιατΕισΠλημΑθ 14/2014

Απάτη επί δικαστηρίου σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων περί αναστολής εκτελέσεως. Η δικαστική απόφαση ως διαθετική πράξη. Ανακριτικό σύστημα. Συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων. Μη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος.

 

ΜΠρΑθ 665/2014

Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων στον ακάλυπτο -.

 

ΜΠρΑθ 4210/2014

Εκμίσθωση Δημοτικού στεγασμένου και περιβάλλοντα χώρου στο Πάρκο Ελευθερίας - Προϋποθέσεις μειώσεως του μισθώματος  στα πλαίσια προσωρινής ρύθμισης κατάστασης -.

 

ΕιρΧαλανδρίου 38/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηδενικές καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση -.

 

ΕιρΣκύδρας 22/2014

Πραγματικά ελαττώματα στην πώληση.

 

ΕιρΣκύδρας 18/2014

Πώληση. Μείωση τιμήματος συνεπεία ελαττώματος. Χρόνος παραγραφής των αξιώσεων.

 

ΤρΠλημΑθ (Αυτοφ) 3155/2014

Νόμιμοι εκπρόσωποι αγροτικού συνεταιρισμού - Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Συγχώνευση ή μετατροπή αγροτικών συνεταιρισμών - Ποινική ευθύνη - Αρχή ισότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑλεξ (ΑσφΜ) 23/2014

Αίτηση ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων βάσει 1536 ΑΚ και 696 παρ. 3 ΚΠολΔ που χορηγούσε δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα των ανηλίκων με αίτημα προσωρινής αφαίρεσης δικαιώματος επικοινωνίας λόγω άσκησης ποινικής δίωξης στον πατέρα για διενέργεια ασελγών πράξεων στα ανήλικα τέκνα του με σωρευόμενο αίτημα αφαίρεσης της γονικής μέριμνας του πατέρα - Ρύθμιση της γονικής μέριμνας από το Δικαστήριο στην περίπτωση κακής άσκησής της (1532 ΑΚ)-.

 

ΣτΕ 280/2014

ΕΛ.ΑΣ. - Ειδικοί φρουροί – Πρόσληψη με διαγωνισμό - Δερματοστιξία (τατουάζ) - Διαγραφή από τους πίνακες επιτυχόντων -.

 

ΕιρΑμαρουσίου (ΑσφΜ) 821/2014

Ασφαλιστικά μέτρα νομής αυτοκινήτου - Πρόταση συμβιβασμού από την πλευρά της τράπεζας προς τον οφειλέτη για καταβολή δόσεων -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 292/2014

Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια.

 

ΜΠρΧανίων 2/2014

Εμπράγματες αγωγές επί ακινήτων - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 άρθρου 54Α Ν. 4174/2013 - Αρχή αναλογικότητας - Προστασία περιουσίας - Δίκαιη δίκη -.

 

ΕιρΣκύδρας 24/2014

Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής - Παραγραφή αξίωσης από την διαταγή πληρωμής - Επιταγή - Ειδική εκκαθάριση τραπεζών - Πτώχευση - Αναστολή ατομικών διώξεων - Ανάκληση άδειας τράπεζας -.

 

ΕιρΣκύδρας 15/2014

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Ερημοδικία ανακόπτοντος -.

 

ΤρΔΠρ(Συμβ) Πατρ 66/2014

ΟΑΕΕ - Ληξιπρόθεσμες οφειλές - ’ρνηση θεώρησης ασφαλιστικών βιβλιαρίων - Ασφαλιστική ενημερότητα - Προστασία της υγείας -.

 

ΣυμβΠλημΚιλκίς 12/2014

Αίτηση άρσης κατάσχεσης αυτοκινήτου - Μεταφορά ναρκωτικών -Αιτών ιδιοκτήτης μη συνεργός -.

ΔΕφ(ΑκυρΣυμβ) Πειρ 24/2014

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης - Δημόσιοι υπάλληλοι - Διαθεσιμότητα - Περικοπή μισθού - Ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη - Έλεγχος κύρους Κανονιστικής πράξης -.

ΔΕφ(ΑκυρΣυμβ) Πειρ 22/2014

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης - Δημόσιοι υπάλληλοι - Δημοτικοί αστυνομικοί - Διαθεσιμότητα - Πρόγραμμα κινητικότητας - Ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη -.

 

ΕιρΑρτας 16/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010 - Επανασυζήτηση της υπόθεσης -Ολική διαγραφή χρέους - Ορισμός μηδενικών μηνιαίων καταβολών - Οριστική απαλλαγή οφειλέτη -.

 

ΜΠρΘεσ (ΑσφΜ) 5026/2014

ΟΤΑ - Σχολικοί φύλακες - Διαθεσιμότητα ν. 4172/2013 - Κατάργηση θέσεων - Μείωση αποδοχών – Αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης - Δικαίωμα εργασίας – Ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας - Προστασία ιδιοκτησίας - Ανθρώπινη αξία - Εγγυήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων – Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 80 ν. 4172/2013 -.

 

ΣτΕ.Ολ 1118/2014

Δίκη-πιλότος - Αυθαίρετες κατασκευές - Αναστολή επιβολής κυρώσεων ν. 4014/2011 - Χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση χώρας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 24 ν. 4014/2011 -.

 

ΣτΕ 600/2014

Αρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - ʼρνηση Διοίκησης - Αρμοδιότητα -.

 

ΤρΔΕφΑθ 112/2014

Φαρμακεία - Σύμβαση εκτέλεσης συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Καταγγελία - Έκδοση εικονικών συνταγών - Αμερόληπτη κρίση οργάνων της Διοίκησης - Κυρώσεις -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 4024/2014

Κοινοτικό σήμα - Σήμα φήμης - Διακριτικός τίτλος - Καταγραφή μετρήσεων ενέργειας - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Πρόσθετη παρέμβαση - Έννομο συμφέρον - Ασφαλιστικά μέτρα-.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 59/2014

ΕΟΠΥΥ - Όριο συνταγογράφησης ανά ιατρό - Γενόσημα φάρμακα -Δραστική ουσία - Περιστολή φαρμακευτικής δαπάνης -.

 

ΣτΕ.Ολ 1117/2014

PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα «ΣΙΤ») - Μείωση δημόσιου χρέους - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου - Ιδιώτες πιστωτές - Αίτηση ακύρωσης - Προστασία περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Έννομο συμφέρον - Συμφωνία Ελλάδας και Γερμανίας για την προστασία επενδύσεων κεφαλαίων -.

 

ΣτΕ.Ολ 1116/2014

PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα «ΣΙΤ») - Μείωση δημόσιου χρέους - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου - Ιδιώτες πιστωτές - Αίτηση ακύρωσης - Προστασία περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 366/2014

Οφειλέτες Δημοσίου - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Μη κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Παραπομπή στην επταμελή -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 182/2014

Βιασμός -. Eννοια. Πότε στοιχειοθετείται. Εφεση απαράδεκτη. Eσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών και όχι ερμηνείας και εφαρμογής νόμου.

 

ΜΠρΑθ 1721/2014

Πνευματική ιδιοκτησία - Αξιώσεις από το άρθρο 65 του ν. 2121/1993 - Αστικές κυρώσεις από την προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας - Έννοια έργου-πρωτοτυπίας-συλλογικού έργου - ’ρθρο ιστορικού περιεχομένου σε ιστορικό περιοδικού διανεμόμενο με εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας - Ατομική ιδιομορφία -.

 

ΜΠρΠρέβεζας 117/2014

ΟΤΑ - Σχολικοί φύλακες - Διαθεσιμότητα - Κατάργηση θέσεων -Μείωση αποδοχών - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Προσβολή προσωπικότητας - Σεβασμός περιουσίας - Συμβατική ελευθερία - Ανθρώπινη αξία - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Μονομερής βλαπτική μεταβολή -.

 

ΣτΕ.Ολ  986/2014

Πολύτεκνοι - Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Υπουργική απόφαση – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 3008/2014

Σχολικοί φύλακες - Θέση σε διαθεσιμότητα - Κατάργηση οργανικών θέσεων - Αρχή αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - ΟΤΑ - Διοικητική αυτοτέλεια - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή - Ασφαλιστικά μέτρα - Επείγουσα περίπτωση -.

 

ΣτΕ 676/2014

Φαρμακεία - Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας  - Φαρμακευτικός Σύλλογος - Απόφαση καθορισμού ωραρίου εφημεριών - Τροποποίηση απόφασης -.

 

ΣτΕ 675/2014

Φαρμακεία - Φαρμακευτικός Σύλλογος - Ωράριο λειτουργίας - Επικουρική εφημερία Σαββάτου -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙ) 509/2014

Εκπαιδευτικός εν ενεργεία - Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας ως εφημερίου - Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Σινά - Αρμοδιότητα -.

 

ΤρΔΠρΑθ 104/2014

Δημοτικά Κοιμητήρια - Οικογενειακοί τάφοι - Αρμοδιότητα -.

 

ΑΠ 293/2014

ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι ΔΕΗ) - Φοροδοτική ικανότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αντίθεση προς το Πρώτο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - Μειοψηφία - Παραπομπή σε Ολομέλεια - Βεβαίωση φόρου - Ανάθεση σε ΝΠΙΔ - Δικαιοδοσία - Πολιτικά δικαστήρια - Προστασία καταναλωτών - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΜΠρΑθ 1603/2014

Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΑθ 555/2014

Διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων - Γυαλιά ηλίου - Διεθνές σήμα - Κοινοτικό σήμα - Αδικοπραξία - Ηθική βλάβη -.

 

ΣτΕ.Ολ 229/2014

Φαρμακεία - Αδεια ιδρύσεως φαρμακείου - Πληθυσμιακά κριτήρια - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 213/2014

Διοικητική δίκη - Υπέρβαση εύλογης διάρκειας - Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση -.

 

ΣτΕ.Ολ 29/2014

Μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ - Φορολογία εισοδήματος - Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 5/2014

Καταχρηστική απόλυση -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 402/2014

Αναστολή πλειστηριασμού - Πιθανολόγηση λόγου ανακοπής - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Κατάσχεση ακινήτου πολλαπλάσιας αξίας -.

 

Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο) 89/2013

Φορολογικές διαφορές - Δικαστικοί λειτουργοί - Αποδοχές δικαστικών λειτουργών - Φορολογικές απαλλαγές - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Επίδομα δικαστικών λειτουργών-.

 

 

ΠΠρΑθ 4267/2013

Ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας - ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ - Ασφαλιστική εκκαθάριση - Αναστολή ατομικών διώξεων - Ευθύνη μελών Δ.Σ. υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας - Ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής - Δικαιούχοι ασφαλίσματος - Αδικοπραξία - Απάτη - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΑθ 3088/2013

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί -.

 

ΕιρΛαυρίου 572/2013

Υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εισόδημα συζύγου - Περιουσία τρίτου - Οφειλή προς το ΤΠΔ - Εκχώρηση μισθού - Ρύθμιση οφειλών σε μηνιαίες δόσεις - Εκποίηση επιβατηγών αυτοκινήτων - Διορισμός εκκαθαριστή -.

 

ΕφΑθ 5560/2013

Προσβολή προσωπικότητας - Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Δ.Ε.Η. - Πυλώνες υψηλής τάσης (Υ.Τ) - Αρχή της προλήψεως - Αξιολόγηση αποδεδειγμένων και πιθανών κινδύνων - Κίνδυνος βλάβης υγείας και περιβάλλοντος - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Μείωση αξίας κατοικίας - Αποζημίωση - Κατάχρηση δικαιώματος -.

 

ΔιατΕισΠλημΑθ 228/2013

Παράβαση καθήκοντος. Απόφαση προσλήψεως κατόπιν διακήρυξης ή διαγωνισμού. Κατά τη λήψη της αποφάσεως εκτιμώνται κατά δικαία κρίση τα προσόντα των υποψηφίων. Προς τούτο δεν είναι αναγκαία, σε περίπτωση μοριοδότησης, η απλή άθροιση και μόνο των αριθμών μοριοδότησης. Αντίθετα, χωρεί αξιολογική εκτίμηση όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα όταν η απόφαση είναι αιτιολογημένη και βασισμένη σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στους υποψηφίους.

 

ΕιρΗρακλείου 386/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηδενικές καταβολές - Εξαίρεση της εκποίησης δικαιώματος ψιλής κυριότητας κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΣκύδρας 222/2013

Πρόταση συμψηφισμού.

 

ΕιρΣκύδρας 254/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μη τήρηση της ρύθμισης - Έκπτωση από τη ρύθμιση -.

 

ΔΕφ(Ακυρ) 2766/2013

Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δημόσια δασική έκταση -Αίτηση ακύρωσης - Οικοδομικό τετράγωνο - Εξαίρεση από την κατεδάφιση - Αναστολή κατεδάφισης - Αναβολή εκδίκασης - Ανάκληση άδειας -.

 

ΕιρΜαραθώνος 176/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ασφαλιστικά μέτρα - Εγγύηση - Καταχρηστική άσκηση -.

 

ΜΠρΠειρ 5817/2013

Εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου μετά από πλειοδοτική δημοπρασία με απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου -.

 

ΠΠρΑθ 5510/2013

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης -.

 

ΜΠρΑθ 2153/2013

Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας - Εκπροσώπηση ΑΕ - Απάτη από τρίτο - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού - Ακυρη απόλυση -.

 

ΕφΑθ 6955/2013

Ανέκκλητη η πρωτόδικη απόφαση ανάθεσης της γονικής μέριμνας -.

 

ΤρΠλημΠειρ 4901/2013

Απάτη σε δικαστήριο - Επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας από τετελέσμενη απάτη σε δικαστήριο σε απόπειρα απάτης σε δικαστήριο - Αμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης σε δικαστήριο -.

 

ΠΠρΑθ 431/2013

Παρένθετη μητρότητα - Δικαστική άδεια - Τήρηση ορών άρθ. 1458 ΑΚ - Παροχή άδειας μόνο σε γυναίκα - Υιοθεσία - Εκουσία Δικαιοδοσία -.

 

ΠΠρΑθ 6439/2013

Ανώνυμη εταιρία - Απόσπαση ή απόσχιση βιομηχανικού κλάδου -Διάσπαση με απορρόφηση - Σύσταση νέας Α.Ε. - Ειδική διαδοχή - Εκκρεμοδικία - Παρέμβαση - Ερημοδικία -.

 

ΕλΣ Τμ. ΙΙΙ 4894/2013

Αστική ευθύνη δημοσίου - Παράλειψη διοίκησης εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων συνταξιοδοτικών νόμων αναδρομικά -.

 

ΣτΕ 4555/2013

Ειδικό τέλος για τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) -Οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. γ’ παρ. 2 άρθρου 143 ν. 4001/2011 - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΣτΕ 4671/2013

Έμμισθοι δικηγόροι ΑΕΙ - Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου -.

 

ΣυμβΠλημΓιαννιτσών 46/2013

Διάδοση ασθένειας ζώων κατά συναυτουργία - Κτηνοτρόφοι -.

 

ΜΠρΑθ 6892/2013

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αίτηση αναστολής – Επιταγή προς εκτέλεση – Παραίτηση από επιταγή προς εκτέλεση - Ασκηση δεύτερης ανακοπής - Δεύτερη επίδοση διαταγής πληρωμής – Δικαστικά έξοδα -.

 

ΣτΕ 4176/2013

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -.

 

ΠΠρΑθ 5898/2013

Βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα - Προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων - Μάρτυρες -.

 

Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο) 88/2013

Δικαστικοί λειτουργοί – Αναδρομική μείωση αποδοχών – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 4041/2013

Κατάληψη ακινήτου Ιδρύματος και διαμόρφωσή του σε πλατεία -Αγωγή αποζημιώσεως -Διαφυγόντα κέρδη - Προϋποθέσεις παραγραφής χρηματικών αξιώσεων κατά δημοσίου και ΟΤΑ - Τρόποι διακοπής παραγραφής -.

 

ΕιρΑκράτας 64/2013

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Προσθήκη άλλου κυρίου ονόματος - Εκούσια δικαιοδοσία - Έννομο συμφέρον – Τοπική αρμοδιότητα -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 15200/2013

Σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο λογαριασμό) - Αόριστη αίτηση Τράπεζας για εγγραφή προσημείωσης -.

 

ΠΠρΑθ 6237/2013

Αγωγή διαζυγίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΤρΔΠρΑθ 10115/2013

Κατάληψη ακινήτου Ιδρύματος και διαμόρφωσή του σε πλατεία -.

 

ΔΕφΑθ (Ακυρ.Συμβ) 729/2013

Διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Εκπαιδευτικοί - Απόρριψη αίτησης αναστολής -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 13782/2013

Ανάθεση της επιμέλειας στην μητέρα, ορισμός προσωρινά υψηλής διατροφής με βάση το κριτήρια διαβίωσης του ανήλικου τέκνου μέχρι την ημέρα της διάστασης των συζύγων, παραχώρηση της οικογενειακής στέγης στην μητέρα και στο ανήλικο άρρεν τέκνο παρόλο που η οικογενειακή στέγη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον σύζυγο και κατά ποσοστό 100%.

 

ΣτΕ.Ολ 3516/2013

Ασκούμενοι δικηγόροι - Όριο ηλικίας εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο - Προθεσμία εγγραφής - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΕλευσ 3/2013

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομητήριο - Πλαγιαστική άσκηση αίτησης - Δανειστής κληρονομίας Ελληνικό Δημόσιο -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Ηρακλ 898/2013

Παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠΔΔ - Τοκοχρεωλυτικό δάνειο - Δικηγόροι - Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - Ταμείο Νομικών - Παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου - Έλλειψη έννομου συμφέροντος - Ανακοπή -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 12909/2013

Μίσθωση - Εγγυητική επιστολή - Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής με απόφαση δημάρχου -.

 

ΣτΕ 2979/2013

Βασικός μέτοχος - Δημόσιες συμβάσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - ΜΜΕ - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ Πρξ (Επ Α. 108Α π.δ. 1225/1981) ΦΠΔ/78842/2013

Αναδρομική αναπροσαρμογή (μείωση) συντάξεων - Καθηγητής Α.Ε.Ι. - Ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος – Παραπομπή σε Ολομέλεια ΕλΣ -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 14385/2013

ΟΤΑ - Εποπτεία φιλανθρωπικών σωματείων -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Πειρ 2700/2013

Σχολικοί φύλακες - Διαθεσιμότητα μισθωτών - Αρχή της αναλογικότητας - Αρχή της αξιοκρατίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΠειρ 1982/2013

Ασφαλιστικά μέτρα απόδοσης της νομής κινητών πραγμάτων στο Ειρηνοδικείο -.

 

ΕιρΧαν 835/2013

Αμοιβή υποθηκοφύλακα - Ομολογιακά δάνεια - Προσημείωση υποθήκης - ʼρνηση εγγραφής σε δημόσια βιβλία - Εκούσια δικαιοδοσία - Δημόσιο συμφέρον - Αρχή της αναλογικότητας - Επαγγελματική ελευθερία - Δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού -.

 

ΕιρΧαν 808/2013

Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου - Προσβολή πατρότητας - Ανατροπή τεκμηρίου γέννησης κατά τη διάρκεια γάμου -.

 

ΕιρΧαν 728/2013

Ασφαλιστικά μέτρα - Αναβολή υπόθεσης - Ερημοδικία καθ’ ων -Απαράδεκτο συζήτησης - Δικαστική δαπάνη - Γραμμάτιο προείσπραξης -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 489/2013

Κατάργηση θέσεων διοικητικού προσωπικού Α.Ε.Ι. -.

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 19/2013

Διενέργεια ελέγχων - Κατασταλτικός έλεγχος - Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου - Διαδικασία σχεδιασμού ελέγχων - Ελεγκτικές ομάδες - Πιλοτικοί έλεγχοι -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 688/2013

Εκθεση κατά εκπροθέσμου βουλεύματος και αναθεώρηση κατηγορίας -.

 

ΣτΕ 2980/2013

Θρησκευτικά σύμβολα - Αίθουσες δικαστηρίων - Παρέμβαση - Μητροπολίτης - Πράξεις δικαστικών αρχών - Αίτηση ακύρωσης -Έννομο συμφέρον -.

 

ΠΠρΑθ 4041/2013

Αναγκαστική ομοδικία στο άρθρο 939 Α.Κ. - Σώρευση αγωγής αναγνώρισης ως άκυρης λόγω εικονικότητας σύμβαση πώλησης με αγωγή διάρρηξης ως καταδολιευτικής της αυτής σύμβασης πώλησης -.

 

ΕιρΘεσ(ΠροσΔιατ) 14925/2013

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Στεγαστική αποκατάσταση παλινοστούντων ομογενών - Προσωρινή διαταγή -.

 

ΣυμβΠλημΑθ 4126/2013

Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας - Παραβίαση στοιχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή που συνιστούν κρατικά απόρρητα ιδιαιτέρως μεγάλης οικονομικής ζημίας - Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς το σκοπό βλάβης τρίτου προσώπου - Κακουργηματική κατασκοπεία - Ασφάλεια υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Διαρροές υπηρεσιακών εγγράφων - Απαλλαγή κατηγορουμένων -.

 

ΕιρΚαλαμάτας 69/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση οικοπέδου όπου πρόκειται να ανεγερθεί η κύρια κατοικία αιτούντος -.

 

ΠορισμΑναφΕισΕφΘεσ 14/10/2013

Λήψη και εξέταση γενετικού υλικού –.

 

ΤρΔΕφΑθ (Ακ) 1005/2013

Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

ΣτΕ.Ολ 3355/2013

Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία - Δικαστικοί υπάλληλοι -Αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών θέσεων - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ Ολ. 3354/2013

Δημόσιοι Υπάλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ.Ολ 3341/2013

«Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ν. 4014/2011 - Αναστολή κατεδάφισης - Προστασία περιβάλλοντος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΑΠΔ 99/2013

Παράνομη συλλογή και περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SPAM).

 

ΑΠΔ 98/2013

Επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας που οδήγησε ήδη σε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

 

ΔΕφΑθ (Ακ) 2001/2013

Επιλογή γιατρών ΕΣΥ. Συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής.

 

ΜΠρΑθ 2157/2013

Πτωχευτικό. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής λόγω αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των δανειστών καθ' όλη τη διάρκεια της πτωχεύσεως.

 

ΣτΕ 2798/2013

Αίτηση ακύρωσης - Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεσογείων - Παραίτηση από την αίτηση -.

 

ΣτΕ 2752/2013

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεσογείων - Αίτηση ακύρωσης - Περιοχές Natura 2000 -.

 

ΕιρΘεσ (ΠροσΔιατ) 12.2.2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Έκδοση προσωρινής διαταγής – Προσωρινή απαγόρευση παρακράτησης από μισθό -.

 

ΕιρΑθ (ΠροσΔιατ) 25.7.2013

Προσωρινή διαταγή – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Μη καταγγελία σύμβασης καταναλωτικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 437/2013

Απάτη κατ' επάγγελμα - Επίδοση - Ενσταση δεδικασμένου - Κακή εκτίμηση πραγματικών περιστατικών -.

 

ΜΠρΑθ 1271/2013

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης - ΙΚΑ - Ανακοπή για τη μεταρρύθμιση πίνακα κατάταξης - Προνομιακή κατάταξη ΙΚΑ -.

 

ΣτΕ 1985/2013

Φαρμακεία - ’δεια λειτουργίας - Παρέμβαση - Παροχή πληρεξουσιότητας-.

 

ΣτΕ 1988/2013

Δημοπράτηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Γραμματικό.

 

ΣτΕ 1973/2013

Φαρμακεία - Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας -.

 

ΜΠρΑθ 1726/2013

Σήμα - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΜΠλημΠειρ 2974/2013

Χρήση πλαστού εγγράφου - Πώληση εμπορευμάτων απομίμησης - Είσοδος στο ελληνικό έδαφος παρανόμως - Απόπειρα αποδοχής προϊόντων εγκλήματος -.

 

ΜΠρΚω 390/2013

Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων - ’δεια γάμου αλλοδαπού αιτούντος άσυλο -.

 

ΜΠρΧαλκιδικής (ΠροσΔιατ) 26.6.2013

Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται τεχνικές εργασίες στην περιοχή του ρέματος "ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ" στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα.

 

ΣτΕ 1679/2013

Εκλογή μέλος ΔΕΠ-AEI - Επανάληψη εκλογής - Κήρυξη άγονης της εκλογής - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 236/2013

Απόφαση Επιτροπής Αναστολών της 20ης.6.2013 επί της από 12.6.2013 αιτήσεως αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.

 

ΣτΕ (ΠροσΔιατ) 17.6.2013

Προσωρινή Διαταγή της 17ης.6.2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της από 12.6.2013 αίτησης αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.

 

ΕφΑθ 3001/2013

Πνευματική ιδιοκτησία - Βάσεις δεδομένων - Χάρτες -.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 20.5.2013

Προσωρινή Διαταγή - Επαγγελματική μίσθωση - Οικονομική κρίση – Αγωγή μειώσεως του μισθώματος -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 5121/2013

Έξοδος εταίρου από ΕΠΕ λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου (άρθρο 33 παρ. 2 Ν. 3190/1955), ο οποίος συνίσταται στη σοβαρή διαταραχή - πλήρη διακοπή των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των εταίρων και στη συνακόλουθη αδυναμία συνεργασίας για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 6305/2013

Επιμέλεια τέκνου - Συναπόφαση - Σχολείο - Μεταρρύθμιση απόφασης -.

 

ΣτΕ 1326/2013

Τελωνειακές παραβάσεις - Πετρελαιοειδή προϊόντα - Λαθρεμπορία - Πολλαπλό τέλος - Αρχή αναλογικότητας - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Τεκμήριο αθωότητας - Ευθύνη νομικού προσώπου - Παραγραφή τελωνειακών παραβάσεων -.

 

ΣτΕ.Ολ 1840/2013

Φορολογία εισοδήματος - Υπουργείο Εξωτερικών - Επίδομα αλλοδαπής -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 267/2013

Κάμψη της αρχής της ελεύθερης επικοινωνίας και αυτοτελής ισχυρισμός.

 

ΣυμβΕφΘεσ 217/2013

Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας με αίτηση του Εισαγγελέα.

 

ΣτΕ.Ολ 1540/2013

Εργασιακή εφεδρεία - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Κατάργηση οργανικών θέσεων -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 136/2013

Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας -.

 

ΣτΕ.Ολ 1685/2013

Πρότυπη δίκη - Έκτακτη εισφορά του άρθρου 18 ν. 3758/2009 - Αρμοδιότητα ΣτΕ για αναίρεση - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αναδρομικότητα φορολογίας - Φοροδοτική ικανότητα - Φοροδοτική ισότητα - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης -.

 

ΣτΕ 1527/2013

Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης δημοσίου υπαλλήλου - Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων -.

 

ΣτΕ 1526/2013

Πειθαρχική ποινή απόταξης ανθυπαστυνόμου - Διαφθορά χαρακτήρα -.

 

ΜΠρΗρ 255/2013

Βεβαίωση προς διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Αλλαγή φύλου - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΕιρΑθ 2304/2013

Ασφαλιστικά μέτρα νομής κινητού (αυτοκινήτου) - Προσβολή ή διατάραξη της νομής - Παραγραφή των αξιώσεων του νομέα -.

 

ΕφΑθ 2814/2012

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης -.

 

ΜΠρΑθ 7432/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Αυτοκινητικό ατύχημα - Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης -.

 

ΔΕφΠειρ (Ακ.Συμβ) 176/2012

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης - Ανάκληση διοικητικής πράξης - Νεότερα στοιχεία - Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου - Δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη-.

 

 

ΣτΕ 1231/2012

Ασφάλιση ΙΚΑ - Ειδικό βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού - Αυτοτελής παράβαση της μη επίδειξης του βιβλίου - Εκδοση ΠΕΠΑΕ - Πρόστιμο -.

 

ΣτΕΠρακτΓνωμ 52/2013

Μνημόνιο - Αποκρατικοποιήσεις ακινήτων Δημοσίου - Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου» - Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού - Γνωμοδότηση Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου

 

ΔΠρΘεσ 504/2013

Ακύρωση φύλλου ελέγχου ΦΠΑ - Πλαστά τιμολόγια - Καλή πίστη λήπτη πλαστού φορολογικού στοιχείου -.

 

ΜΠρΑθ 1455/2013

Πλειστηριασμός - Ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Καταχρηστική επίσπευση πλειστηριασμού -.

 

ΕιρΑμαρ 475/2013

Συγκυριότητα επί ακινήτου - ΕΕΤΗΔΕ - Έκδοση διαταγής πληρωμής - Λογαριασμοί παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος -.

 

ΜΠρΧαλκιδικής 123/2013

Επαγγελματική μίσθωση - Αναπροσαρμογή μισθώματος - Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης - Προσωρινή παράλειψη καταγγελίας μίσθωσης -.

 

ΣτΕ 1032/2013

Αντισυνταγματικότητα διατάξεως με την οποία παρέχεται στο Σ.Δ.Ο.Ε. η δυνατότητα δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων. Παραπομπή σε Ολομέλεια.

 

ΑΠΔ 25/2013

Παράνομη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SPAM).

 

ΜΠρΡόδου (ΑσφΜ) 67/2013

Ατομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) - Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου - Δημοτικές επιχειρήσεις - Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΑΠ Ολ. 10/2012

Αμοιβή δικηγόρου - Δικηγόροι Τραπεζών - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΑΠ 1636/2012

Πάγια αντιμισθία δικηγόρου - Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής για σπουδαίο λόγο -

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 2/2013

 

Ειδική συνεδρίαση Ολομέλειας ΕλΣ - Προκαταβολή σύνταξης - Στρατιωτικοί - Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ) - Έφεση - Ενστάσεις συνταξιούχων - Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών - Μεταβίβαση σύνταξης σε άγαμες θυγατέρες - Επίδομα θέσης ευθύνης - Συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Δημόσιο - Επιδόματα νόσου και ανικανότητας - Κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου - Κληρικοί - Αναδρομική καταβολή συντάξεων - Παραγραφή αποζημιωτικών αξιώσεων συνταξιούχων του Δημοσίου - Δυνατότητα επαναφοράς σε νέα εξέταση οριστικώς κριθείσας υπόθεσης συνταξιούχου - Αναδρομική αναπροσαρμογή συντάξεων - Έννοια περιουσίας - Απαιτήσεις για σύνταξη και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές – Αρχή ισότητας - Ισότητα στην κατανομή των δημοσίων βαρών - Αρχή αναλογικότητας - Λογοτέχνες-καλλιτέχνες -.

 

ΠΠρΑθ 141/2013

Αγωγή αναγνώρισης ανυπαρξίας γάμου - Έννομο συμφέρον -.

 

ΕλΣ Τμ. VI 935/2013

Διαγωνισμός προμηθειών ΟΤΑ - Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός προμηθειών - Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας - Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Αίτηση ανάκλησης πράξης Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προθεσμία -.

 

ΜΠρΧανίων 3/2013

Αντισυνταγματική και αντίθετη προς την ΕΣΔΑ η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί αναγνωριστικών αγωγών.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1759/2013

Διαθεσιμότητα μισθωτών Ν. 4093/2012 - Δικαίωμα στην εργασία - Αρχή ισότητας - Δικαίωμα στην προσωπικότητα - Προστασία ιδιοκτησίας - Αρχή αναλογικότητας - Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Ασφαλιστικά μέτρα - Υποχρέωση απασχόλησης εργαζομένου -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 81/2013

Απόπειρα απιστίας σε βάρος του δημοσίου.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1420/2013

Ασφαλιστικά μέτρα - Δικαστική μεσεγγύηση - Συντηρητική κατάσχεση -.

 

ΣτΕ. Ολ. 460/2013

Ιθαγένεια τέκνων αλλοδαπών και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές.

 

ΔΕφΑθ 1/2013

Εύλογη διάρκεια δίκης - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΔΠρΑθ (τμήμα ν.1406 και αναστολών) 320/2013

Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.

 

ΣτΕ.Ολ 38/2013

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» - Κατάργηση Δήμων και συνένωση με άλλους - Εκτελεστή διοικητική πράξη κανονιστικού χαρακτήρα - Νομιμοποίηση για την ακύρωση -.

 

ΣτΕ.Ολ 95/2013

Επίδομα 176 Ευρώ - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αρχή ισότητας -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 136/2013

Παραδεκτή η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να υφίσταται ανάγκη καταβολής δικαστικού ενσήμου.

 

ΕιρΧανίων (ΠροσΔιατ) 28.8.2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Έκδοση προσωρινής διαταγής - Απαγόρευση επίσπευσης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Απαγόρευση παρακράτησης από σύνταξη ποσού πέραν των 100 ευρώ μηνιαίως -.

 

ΤρΕφΘεσ 943/2012

Εγκληματική οργάνωση - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα - Πλαστογραφία - Λαθρεμπορία - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα -.

 

ΣτΕ 5460/2012

Αρχαιολογική κληρονομιά - Εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Εντοπισμός αρχαιοτήτων - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ 5060/2012

Τριτανακοπή για την εξαφάνιση απόφασης του ΣτΕ - Τοποθέτηση σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου - Ακύρωση απόφασης Υπουργού - Έννομο συμφέρον - Παρέμβαση - Απόφαση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μη ειδικώς αιτιολογημένη - Χρόνος επίδοσης αίτησης ακύρωσης προς τον τριτανακόπτοντα -.

 

ΔΕφΑθ (ΑκυρΣυμβ) 1189/2012

Υπάλληλος ΟΑΕΕ - Θέση σε αυτοδίκαιη αργία - Αίτηση ακύρωσης - Αίτηση αναστολής -.

 

ΔΕφΑθ (ΑκυρΣυμβ) 1186/2012

Υπάλληλος ΙΚΑ - Θέση σε αυτοδίκαιη αργία - Αίτηση ακύρωσης - Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης - Δημόσιο συμφέρον -.

 

ΔΕφ(Ακ)Χαν 115/2012

Υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών - Απαλλαγή - Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας -.

 

ΤρΣυμβΑΠ (Δ’Τμ) 227/2012

Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ΔΕΗ -.

Αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 1101/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά το μέρος της που η εναγόμενη ΔΕΗ ΑΕ υποχρεώνεται να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης και να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό. Κρίθηκε ότι θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για το Ελληνικό Δημόσιο και την ΔΕΗ ΑΕ, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι ευχερής. Δεν ζητήθηκε η αναστολή της διάταξης του διατακτικού της εν λόγω απόφασης περί απαγόρευσης διακοπής της παροχής ρεύματος στους καταναλωτές.

 

ΑΕΔ 25/2012

Οφειλές του Δημοσίου - Τόκος υπερημερίας - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου -.

 

ΕιρΑθ 6436/2012

Εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου - Υποχρέωση κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής - Αμετάκλητες αποφάσεις - Επιτόκιο οφειλών Δημοσίου - Προνόμια Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αρχή ισότητας - Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής - Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου -.

 

ΕιρΑθ 6897/2012

Αναστολή κατάσχεσης σε βάρος ΝΠΔΔ εις χείρας τρίτου, η οποία επιβλήθηκε χωρίς προηγούμενη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

ΜΠρΑθ 3941/2012

Επικουρικό κεφάλαιο - Ασφάλιση αστικής ευθύνης - Αυτοκινητικό ατύχημα - Κοινοτικές Οδηγίες – ΕΣΔΑ - Αποζημίωση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος -  Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Απαγόρευση αναδρομικότητας των νόμων - Προστασία περιουσίας - Αναδρομική κατάργηση ενοχικών αξιώσεων –Αρχή της αναλογικότητας - Τόκοι αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ.Ολ 2979/2012

Κοινοτικό λατομείο - Διαχείριση εσόδων - Εξωταμειακή διαχείριση - Μείωση ποσού καταλογισμού και απαλλαγή του υπαιτίου από προσαυξήσεις ή τόκους -.

 

ΔΕφ(Ακυρ)Αθ 2303/2012

Πρόσληψη στο δημόσιο με διαγωνισμό - ΑΣΕΠ - Προσωπικό ΑΤΕ -Προσωπικό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Αρχή ισότητας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 12 ν. 3899/2010 -.

 

ΠΠρΑθ 1101/2012

Τέλος ηλεκτροδότησης (χαράτσι) - ΔΕΗ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία - Ηθική βλάβη - Προσωρινή εκτελεστότητα -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1785/2012

Φαρμακεία - Φαρμακοποιοί - Συμμετοχή σε περισσότερες εταιρίες - Αντικειμενική ευθύνη - ΕΟΦ - Πρόστιμο - Εκτελεστή διοικητική πράξη - Αιτιολογία -.

 

ΜΠρΠειρ 3629/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου σε πατέρα -.

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 4/2012

4η Ειδική Συνεδρίαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις στις Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις»

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 3/2012

3η Ειδική Συνεδρίαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικά Θέματα Δημοσίου»

 

ΜΠρΘεσ 26534/2012

Εργατική νομοθεσία - Μείωση κατώτατου μισθού - Κατάργηση μετενέργειας Συλλογικών Συμβάσεων - Μνημόνιο - Αντισυνταγματικότητα Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου - Απεργία - Συνδικαλιστική ελευθερία -.

 

ΕιρΘεσ 6293/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Απόρριψη ένστασης πτωχευτικής ικανότητας γεωργοκτηνοτρόφων -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 760/2012

Εφεση - Τυχηρά παίγνια - Μεταβολή κατηγορία σε τεχνικά παίγνια - Επεκτατικό αποτέλεσμα -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2006/2012

Αστική ευθύνη δημοσίου - Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για καταβολή αναδρομικών αποδοχών μετέπειτα διορισθέντος στο Λιμενικό Σώμα μετά από ακύρωση του πίνακα κατάταξης της Διοίκησης, στον οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί - Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης - Παραγραφή - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Τόκοι -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 663/2012

Απόλυτες ακυρότητες - Ευμενέστερος νόμος -.

 

ΣτΕ 1165/2012

Φάρμακο με περισσότερες δραστικές ουσίες - Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για συγκεκριμένη δραστική ουσία - Αναβολή υπόθεσης μετά την απάντηση του ΔΕΕ -.

 

ΠΠρΑθ 3549/2012

Προστασία σήματος - Προϊόντα ένδυσης - Ηθική βλάβη - Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής -.

 

ΠΠρΑθ 2528/2012

Διεθνής δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Συμφωνία παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας - Συμβάσεις καταναλωτών - Προστασία αγοραστών - Αδικοπραξία - Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις - Απάτη - Αντιπροσώπευση άμεση ή έμμεση - Αρχή του εμφανούς της άμεσης αντιπροσώπευσης - Πώληση έργου τέχνης - Δημοπρασία - Πλαστότητα έργου τέχνης - Δικαστικά έξοδα -.

 

ΜΠρΑθ 962/2012

Παρεμπίπτουσα αγωγή σε ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά Διαταγής Πληρωμής

 

ΓνδτΕισΑΠ 7/2012

Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.

 

ΜΠρΑθ 29163/2011

Διαταγή πληρωμής - Αποκτήματα συζύγων -.

 

ΕιρΚαλαυρίας 22/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ορισμός μηνιαίων καταβολών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Συνυπαιτιότητα τράπεζας στην υπερχρέωση -.

 

ΜΠρΑθ 7645/2012

Δίκαιη δίκη στα ασφαλιστικά μέτρα - Συνοπτική αιτιολογία απόφασης - Προσωρινή ρύθμιση εργασιακής σχέσης - Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Προσωπικό Διεύθυνσης καθαριότητας ΝΠΔΔ - Πάγιες και Διαρκείς ανάγκες - Σχέση εξάρτησης - Επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος -.

 

ΕφΑθ 2724/2012

Έργο πνευματικής ιδιοκτησίας - Φωτογραφία ως πνευματικό δημιούργημα - Πρωτότυπος χαρακτήρας - Αρχή του δημιουργού -Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα - Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας - Αρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΕφΑθ 1708/2012

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι - Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) - Πράγματα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής - Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος -Αναγνωριστική αγωγή - Αόριστη αγωγή -.

 

ΕφΑθ 1586/2012

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Προϊόν καθαρισμού καπνοδόχων - Αντιγραφή και απομίμηση εφεύρεσης - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Αντίθεση στα χρηστά ήθη - Τεκμήριο νομιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Προσβολή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας - Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντος - Αποκατάσταση ζημίας από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 70/2011

Απείθεια - Παράβαση καθήκοντος - Εισαγγελική παραγγελία - Μη συμμόρφωση σε εισαγγελική παραγγελία - Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 510/2012

Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός -.

 

ΜΠρΑθ 4424/2012

Εκ περιτροπής εργασία - Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -.

 

ΣτΕ.Ολ 1972/2012

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 586/2012

Μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα - ΑΕ μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης -.

 

ΕιρΑθ 599/2012

ΑΜΕΛ Α.Ε. - Θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - Δημόσιος τομέας - Μειώσεις αποδοχών κ.λπ. - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 1922/2012

Πυλωτή -.

 

ΣτΕ.Ολ 1971/2012

«Δίκη-πιλότος» - Ημιϋπαίθριοι κ.λπ. χώροι - «Τακτοποίηση» ν. 3843/2010 - Έκδοση νέας άδειας - Υπολογισμός ημιϋπαιθρίων χώρων στο συντελεστή δόμησης -.

 

ΕιρΑθ 102/Φ436/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Οφειλέτης ΤΠΔ - Καθορισμός μηνιαίων καταβολών επί τετραετία - Μη εκποίηση κύριας κατοικίας - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΕλΣ 1383/2012

Αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου -.

 

ΤρΠλημ(Αυτοφ)Αθ 22610/2012

Συκοφαντική δυσφήμηση - Συκοφαντική δυσφήμηση διά του τύπου - Προσβολή συμβόλων Ελληνικού Κράτους - Εξύβριση - Αποβολή πολιτικής αγωγής -.

 

ΜΠρΑθ 4794/2012

Εργασιακή εφεδρεία - Ομαδικές απολύσεις - Συγχώνευση εταιριών - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΤρΔΠρΛιβ 72/2012

Ασφάλιση ΙΚΑ - Βαρέα και ανθυγιεινά -.

 

ΕιρΚρωπίας 22/2012

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής χρηματικών χρεών - Υπερδανεισμός φυσικού προσώπου - Σύνταξη ως μοναδικό εισόδημα του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου - Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας - Εξαίρεση από την εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου -.

 

ΜΠρΑθ 213/2012

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου - Σύμβαση κατάρτισης-απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορισμένου χρόνου -.

 

ΜΠρΑθ 4492/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση - Οριζόντια ιδιοκτησία - Πραγματικό ελάττωμα ακινήτου -.

 

ΕιρΚαβάλας 161/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηδενικές μηνιαίες καταβολές - Σχέδιο διευθέτησης οφειλών - Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας -.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1711/2012

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

 

ΤρΔΠρΑθ 4512/2012

Αστική ευθύνη Δήμου.

 

ΤρΔΠρΑθ 4233/2012

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών.

 

ΜΠρΑθ 3466/2012

Πυλωτή - Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων - Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΑΕΔ 2/2012

Διετής ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κλπ.

 

ΑΕΔ 1/2012

Διετής ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κλπ.

 

ΣτΕ 106/2012

Δημοτικές εκλογές - Έλλειψη μονογραφής εκπροσώπου της δικαστικής αρχής - Αναιρετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΑΠΔ 29/2012

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

 

ΑΠΔ 28/2012

Καταγγελία εργαζομένης για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη της.

 

ΑΠΔ 27/2012

Παράνομη η διαβίβαση στοιχείων καταγγελίας δανείου στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τράπεζα χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία και επίδοση.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 180/2012

Αυθαίρετη δόμηση - Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών - Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Αναστολή εκτέλεσης .

 

ΣυμβΕφΘεσ 198/2012

Καταχραστές δημοσίου και ΝΠΔΔ - Υποθέσεις υπαγόμενες σε διαδικασία ν. 1608/50 - Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών - Κακουργηματοποίηση εγκλήματος λόγω ποσού - Χρήση πλαστών εγγράφων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 172/2012

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης - Αθέμιτη μαγνητοσκόπηση.

 

ΜΠρΚαλαμάτας (ΠροσΔιατ) 22.2.2012

Τέλος «για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινή διαταγή - Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης.

 

ΜΠρΑθ 352/2012

Πυλωτή - Ακάλυπτος - Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας (ΠροσΔιατ) 7.3.2012

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινή διαταγή - Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης.

 

ΣτΕ.Ολ 668/2012

Δημόσιο χρέος - Δημοσιονομικό έλλειμμα - Ευρωπαϊκή νομοθεσία - Μνημόνιο Συνεννόησης - Διεθνής Σύμβαση - Ψήφιση από την Βουλή - Αίτηση για ακύρωση - Περικοπές σε μισθούς, επιδόματα και συντάξεις - Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα - Αρχή της αναλογικότητας -Προστασία της περιουσίας - Αρχή ισότητας στα δημόσια βάρη -Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 2/2012

Ποιά τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, επί συντάξεως συμβολαίου διασπάσεως Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε., όταν στην διασπώμενη Α.Ε. ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.

 

ΜΠρΑθ 1473/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση - Πυλωτή - Χώροι στάθμευσης

 

ΑΠΔ 12/2012

Νόμιμη η διαβίβαση από ψυχιατρική κλινική, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στον αιτούντα πατέρα ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της κόρης του, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων της ιδίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών.

 

ΑΠΔ 14/2012

Αναρμοδιότητα της Αρχής να άρει το ιατρικό απόρρητο προκειμένου να καταθέσει ο ιατρός ως μάρτυρας. Χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης σε τρίτον για χρήση ενώπιον δικαστηρίου.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 40/2012

Εκτέλεση κατά Δημοσίου - Έννομο συμφέρον -.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 41/2012

Εκτέλεση κατά Δημοσίου - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων -.

 

ΔΠρΑθ 1684/2012

Παράβολο. Συνταγματικότητα ρύθμισης.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 211/2012

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 76/2012

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προηγούμενη ακρόαση.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 9/2012

Κατά τόπο αρμοδιότητα.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 4/2012

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

 

ΣτΕ 63/2012

Έκδοση φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων από τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα.

 

ΔιατΕισΕφΑθ 56/2011

Προσφυγή κατά εισαγγελικής διάταξης - Δικηγόροι - Συλλαλητήριο - Προσαγωγή δικηγόρων - Κράτηση δικηγόρων - Παροχή στοιχείων ταυτότητας - Μη πρόσβαση δικηγόρων κρατούντων - Όρια καθηκόντων αστυνομικών υπαλλήλων - Εξύβριση με λόγο κατά την άσκηση της υπηρεσίας -.

 

ΕφΘεσ 1078/2011

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Βελτίωση αυτοκινητόδρομου - ’δεια εργασιών πριν τον προσδιορισμό αποζημίωσης απαλλοτρίωσης - Κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσοστού αποζημίωσης και της δικαστικής δαπάνης - Διαδικασία - Παρέμβαση - Αμοιβή δικηγόρου -.

 

ΔιατΕισΠλημΑθ 71/2011

Δικαστική εκπροσώπηση ΑΕ - Υποβολή εγκλήσεως -.

 

ΜΠρΠειρ 3015/2011

Διαταγή πληρωμής - Επιταγή - Ιδιωτικό συμφωνητικό - Αρμοδιότητα.

 

ΕφΑθ 5385/2011

Πυλωτή - Ακάλυπτος - Θέσεις σταθμεύσεως.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3243/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πρόκληση ανικανότητας και αποστρατείας συνοδηγού περιπολικού. Αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας. Πρόσθετη αποζημίωση πρόκλησης αναπηρίας. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3011/2011

Εισφορά εκκοκιστικών επιχειρήσεων υπέρ Οργανισμού Βάμβακος. ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάση υπολογισμού. Συνταγματικότητα ρύθμισης. Συμβατότητα με το Κοινοτικό Δίκαιο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3007/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Προθεσμία άσκησης του σχετικού δικαιώματος από τον άμεσα ασφαλισμένο και τους δικαιοδόχους του μετά το θάνατό του.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2505/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Θανάτωση λόγω πτώσης ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πτώσης ελικοπτέρου και θανάτου με φερόμενες παραλείψεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1344/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

 

ΜΔΠρΠειρ 2012/2011

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Φορολογητέα αξία κατεδαφιστέου ακινήτου.

 

ΜΔΠρΠειρ 1959/2011

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 για την πώληση μεταχειρισμένων αγαθών. Περιθώριο κέρδους. Υποχρεώσεις μεταπωλητή.

 

ΜΔΠρΠειρ 1865/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού εκδιδόμενο για είσπραξη απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΜΔΠρΠειρ 1765/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Ο.Λ.Π.

 

ΜΔΠρΠειρ 1764/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση. Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 1721/2011

Τελωνειακή νομοθεσία. Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών επί πετρελαιοειδών υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 1680/2011

Πρόστιμα. Εργατική νομοθεσία. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΜΔΠρΠειρ 1414/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Προστασία απαιτήσεων για σύνταξη και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές γενικότερα.

 

ΜΔΠρΠειρ 1411/2011

Δημοτική φορολογία. Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού συστήματος. Τρόπος υπολογισμού.

 

ΜΔΠρΠειρ 1192/2011

Τέλος χαρτοσήμου. Επί εγγραφής στα βιβλία για κατάθεση χρημάτων. Έννοια κατάθεσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 1087/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Απαραίτητα στοιχεία. Εμπορική αξία. Αντικειμενική αξία ακινήτων.

 

ΜΔΠρΠειρ 1059/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου. Αρχή αναλογικότητας.

 

ΜΔΠρΠειρ 1043/2011

Αποζημίωση. Ανάκληση πτωχεύσεως εταιρείας, δίκη για αναστολή εκτέλεσης πληρωμής και αναβολή συζήτησης έφεσης πτωχεύσασας ποινικού δικαστηρίου έως έκδοση απόφασης για ανάκληση απόφασης πτωχεύσεως.

 

ΜΔΠρΠειρ 1035/2011

Κ.ΕΔ.Ε. Ταμειακή βεβαίωση απαίτησης του Δημοσίου για επιστροφή από δημόσιο υπάλληλο αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΜΔΠρΠειρ 736/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Δικαιοδοσία. Διαφορές από άσκηση ανακοπής κατά ταμειακής βεβαίωσης χρεών, προερχόμενων από εκχωρούμενη απαίτηση για είσπραξη μισθωμάτων. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

 

ΜΔΠρΠειρ 678/2011

Πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης. Σωρευτική επιβολή πρωτοκόλλων. Μη αντίθεση στην αρχή της χρηστής διοίκησης.

 

ΜΔΠρΠειρ 644/2011

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Έννοια επιτηδευματία. Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων αξίας. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αθλητικοί σύλλογοι.

 

ΜΔΠρΠειρ 479/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Κατά τόπο αρμοδιότητα.

 

ΜΔΠρΠειρ 457/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος. Αποδοχές. Αμοιβή για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. σε δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα στερούμενα ιδίου προσωπικού. Προϋποθέσεις.

 

ΜΔΠρΠειρ 441/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Απαλλαγές. Δ.Ε.Η.

 

ΜΔΠρΠειρ 286/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση. Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 285/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ταμειακή βεβαίωση. Συνέπειες θέσης εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση.

 

ΜΔΠρΠειρ 209/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).  Απαλλαγές. Ε.Υ.Δ.Α.Π.

 

ΜΔΠρΠειρ 117/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση ακινήτου. Υποχρέωση ενημέρωσης του υπόχρεου για τα χρέη του. Υπαγωγή χρεών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 71/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ταμειακή βεβαίως. Ατομική ειδοποίηση. Αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για την καταβολή πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας. Συνέπειες ακύρωσης νομίμου τίτλου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3320/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Επίδομα ασθενείας. Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2851/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. .Κανονισμός Ασθενείας. Απόδοση σε ασφαλισμένο δαπάνης υγειονομικού υλικού περίθαλψης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2836/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Αναγνώριση ημερών αποβιώσαντος ασφαλισμένου κατόπιν αίτησης των κληρονόμων του. Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2633/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Τ.Ε.Β.Ε. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2593/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.). Υπόχρεος για την καταβολή εισφορών. Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2495/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για απασχόληση σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Βάρος απόδειξης της σχετικής απασχόλησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2457/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Πρόσωπα ασφάλισης ΤΕΒΕ και ΤΣΜΕΔΕ. Εξαίρεση ασφάλιση ΤΕΒΕ πολιτικών, τοπογράφων μηχανικών και υπομηχανικών, που απασχολούνται με κατασκευή δημοσίων έργων ατομικά ή ως μέλη εταιρειών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2440/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Ασφάλιση προσώπου που παρέχει εξαρτημένη εργασία σε εταιρεία και έχει την ιδιότητα του αφανούς εταίρου. Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από τους κληρονόμους του.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2209/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ο.Α.Ε.Ε. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1941/2011

Φορολογία πλοίων. Φόρος και εισφορά Ν. 25/1975. Απώλεια ελληνικής εθνικότητας πλοίου. Πλειστηριασμός πλοίου. Εγγραφή περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως πλειστηριασμού.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1875/2011

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαφορές από την έκδοση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1851/2011

Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Χρονικές προϋποθέσεις λήψης σύνταξης από τακτικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ. Καθεστώς υπαλλήλων που έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1709/2011

Φορολογία εισοδήματος. Υποκείμενο φόρου. Απαλλαγή φόρου εισοδημάτων. Σύμβαση Ελλάδος-Ιταλίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Φορολογικής κατοικίας. Υπαγωγή φόρου στην Ελλάδα των εισοδημάτων Ιταλίδας υπηκόου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1700/2011

Τελωνειακός Κώδικας. Φόρος πετρελαιοειδή. Έλεγχος προϊόντων παραλαμβάνονται με απαλλαγή. Σύνταγμα. Νομοθετική εξουσιοδότηση. Ρύθμιση με υπουργική απόφαση. Θέσπιση παράβαση διατάξεων. Υπέρβαση εξουσιοδότησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1341/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.). Υπάλληλοι που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1303/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Διπλοσυνταξιούχοι. Έννοια. Αναζήτηση καλοπίστως ληφθεισών συντάξεων. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1056/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου. Προϋποθέσεις σχετικού δικαιώματος της συζύγου. Συμβολή του συζύγου στη διαβίωση της συζύγου. Δεδομένα αφορώντα στη σύζυγο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1015/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ν.Α.Τ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο εξωτερικό επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων. Εφαρμογή γενικών διατάξεων της νομοθεσίας του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1004/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ασθένειας. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3036/2011

Διοικητικά δικαστήρια. διοικητική δικονομία. Προσφυγή. Προσβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις. Προσφυγή με αίτημα να ορίσει το δικαστήριο ότι κτιριακά συγκροτήματα βρίσκονται εντός των εδαφικών ορίων Δήμου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2990/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Συντάξεις. Συνταξιοδότηση χήρου (χήρας) λόγω θανάτου του συζύγου, συνταξιούχου του Ιδρύματος. Χρονικές προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2722/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση. Μουσικοί απασχολούμενοι σε δημοτικό ωδείο με σύμβαση μίσθωσης έργου. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2640/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μισθωτών αυτοκινητιστών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2347/2011

Αστική ευθύνη του Κράτους. Ευθύνη για ζημία προκληθείσα εξαιτίας παράνομων παραλείψεων των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας να λάβουν επαρκή μέτρα τήρησης της τάξης σε αγώνα καλαθόσφαιρας.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1975/2011

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομείου). Ευθύνη για ζημία που επήλθε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης ανελκυστήρα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1024/2011

Σύνταγμα. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Πράξη αποβλέπουσα στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Κλήση του ενδιαφερόμενου σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξασφαλιστικά μέτρα άρθρου 14 του Ν. 2523/1997.

 

ΤρΔΠρΠειρ 967/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Ασφάλιση ασθενείας. Παρακλινικές εξετάσεις. Απόδοση δαπάνης. Προϋποθέσεις.

 

ΕφΑθ 364/2011

Μισθωτική διαφορά - Αναπροσαρμογή μισθώματος.

 

ΕιρΙωαννίνων 764/2011

Καταχρηστικοί ΓΟΣ - Σύμβαση δανείου - Αναπροσαρμογή επιτοκίου -.

 

ΜΠρΠειρ 1703/2011

Αίτηση για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση υποβληθείσα από τον εισαγγελέα.

 

ΣτΕ.Ολ 2764/2011

Αντισυνταγματικότητα των άρθρων 3 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του Ν. 1474/1987 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κλπ».

 

ΕιρΠαμίσου 1/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Καθορισμός μηνιαίων καταβολών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας.

 

ΜΔΠρ (Συμβ) Αθ 98/2012

ΔΕΗ. Αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

 

ΠρΠειρ (Ολ) 2/2012

Απόφαση της ολομέλειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας.

 

ΕλΣ 2448/2011

Συνταξιούχοι δημοσίου - Παραγραφή αξιώσεων από καθυστερούμενες συντάξεις - Παραγραφή διετής - Παραγραφή πενταετής - Αρχή ισότητας - Προστασία περιουσίας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 άρθρου 90 Ν. 2362/1995 - Συνταξιοδοτικές διαφορές – Τόκος.

 

ΕφΝαυπλίου 103/2011

Ανάκληση δωρεάς - Αναγνωριστική αγωγή - Εικονική δικαιοπραξία - Αδικοπραξία

 

ΠΠρΑθ 6105/2011

Προστασία φαρμακευτικών εφευρέσεων - Φαρμακευτικά προϊόντα ή ιδιοσκευάσματα - Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας φαρμάκου - Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Εφεύρεση μεθόδου - Ανάλογο και ισοδύναμο μέσο - Ένσταση ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

 

ΜΠρΑθ 4546/2011

Διαδικασία αυτοκινήτων - Δικαστικό ένσημο - Μετατροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό -.

 

ΓνδτΑΠΔ 7/2011

Ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων.

 

ΕιρΜαραθώνος 2/2011

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Αρμοδιότητα δικαστηρίου.

 

ΕιρΜαραθώνος 1/2011

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών - Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων - Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων - Ορισμός εκκαθαριστή - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Καθορισμός καταβλητέου ποσού.

 

ΔΠρ(Ολ)Πειρ 3/2011

Παρατηρήσεις-προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας».

 

ΕλΣ.Ολ 2482/2011

Αναστολή καταβολής σύνταξης από μεταβίβαση - Κατοχή θέσης στον δημόσιο τομέα - Περιουσιακό δικαίωμα -.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 7.12.2011

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινή διαταγή - Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης -.

 

ΔΠρΑθ 15220/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Τραυματισμός αστυνομικών από τρομοκρατική επίθεση στις 26.11.1985 σε βάρος λεωφορείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 4604/2011

Εκτέλεση κατά Δημοσίου. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 13.12.2011

Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης σε βάρος βιομηχανικής επιχείρησης (Δικόγραφο και Προσωρινή Διαταγή).

 

ΣτΕ.Ολ 3323/2011

Ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 3772/2009 σχετικά με την προβολή σπουδαίου νομικού ζητήματος ως προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α΄112/10.7.2009), οι οποίες ίσχυσαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), σχετικά με το παραδεκτό της ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως, καταλαμβάνουν τις εφεξής ασκούμενες αιτήσεις.

 

ΔΠρΑθ 14812/2011

Πρόσκρουση αυτοκινήτου σε πυλώνα του ΗΛΠΑΠ στη Λ. Κηφισίας. Αποζημίωση.

 

ΔΠρΑθ 13797/2011

Έκτακτη οικονομική εισφορά φυσικών προσώπων του άρθρου 18 του ν. 3758/ 2009.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 2281/2011

Απόρριψη αιτήματος αναστολής για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

ΔΕφΘεσ (Συμβ) 359/2011

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

 

ΔΕφΘεσ (ΑκυρΣυμβ) 149/2011

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

 

ΔΕφΘεσ (ΑκυρΣυμβ) 130/2011

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

           

ΣυνηγΚαταναλωτή 9842/2011

Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς ΔΕΗ Α.Ε. Ένταξη μη νόμιμης και συμβατικής οφειλής σε λογαριασμό ηλ. Ρεύματος. Οικονομική αδυναμία αποπληρωμής και διακοπή της ηλεκτροδότησης. Παράνομη και καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διακοπής ηλεκτροδότησης.

 

ΜΠρΚαλ (ΠροσΔιατ) 24/11/2011

Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης σε βάρος βιομηχανικής επιχείρησης (Δικόγραφο και Προσωρινή Διαταγή).

 

ΔΠρΑθ 14145/2011

Κατάσχεση στα χέρια ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ως τρίτης, στις χρηματικές καταθέσεις του ανακόπτοντος, για χρέος από πράξη επιβολής πολλαπλών τελών.

 

ΔΠρΑθ 13181/2011

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Θάνατος από πυρκαγιά στην περιφέρεια του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας.

 

ΔΠρΑθ (Εκλγ) 93/2011

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

 

ΔΠρΑθ (Εκλγ) 92/2011

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Έναρξη προθεσμίας άσκησης ένστασης. Προσβαλλόμενη πράξη.

 

ΓνδτΝΣΚ 435/2011

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Λογαριασμοί ΔΕΗ -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 15/2011

Διενέργεια DNA.

 

ΓνδτΕισΑΠ 14/2011

1) Δυνατότητα αναπλήρωσης του Διευθυντή της Φυλακής από υπάλληλο μη αναπληρωτή του ή Τμηματάρχη.

2) Χρόνος κρατήσεως - ελάχιστο όριο- για την παροχή εκπαιδευτικής αδείας σε ισοβίτη.

 

ΓνδτΕισΑΠ 13/2011

Κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα ατόμων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ.

 

ΓνδτΕισΑΠ 11/2011

Δύο ή περισσότεροι συμβολαιογράφοι που είναι διορισμένοι στο ίδιο Ειρηνοδικείο μπορούν να συστήσουν ακωλύτως αστική επαγγελματική εταιρεία συμβολαιογράφων, ανεξαρτήτως αν ένας από αυτούς έχει διορισθεί σε έδρα και περιφέρεια Ειρηνοδικείου, το οποίο εντωμεταξύ καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο εν λόγω Ειρηνοδικείο.

 

ΜΠρΚαλ (ΠροσΔιατ) 16-11-2011

Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης. (Δικόγραφο και Προσωρινή Διαταγή).

 

ΤρΔΠρΠειρ 424/2011

Αγωγή αποζημίωσης. Ο.Γ.Α. Πολυτεκνικό επίδομα. Τόκος υπερημερίας για τις οφειλές του Ο.Γ.Α. Χρόνος επέκτασης στον Ο.Γ.Α. των ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 287/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ο.Α.Ε.Ε. Υπαγωγή στην ασφάλιση. Προϋποθέσεις. Έννοια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (μίσθωσης εργασίας ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.

 

ΤρΔΠρΠειρ 282/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου ΝΠΔΔ. Παράνομη και υπαίτια ζημιογόνου ενέργεια. Παράλειψη δημόσιου ή ΝΠΔΔ κατά τη μελέτη και κατασκευή δημοσίου έργου όταν η εκτέλεση του ανατίθεται με σύμβαση σε ιδιώτη ανάδοχο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 235/2011

Διοικητικά δικαστήρια. Διοικητική δικονομία. Αίτηση ερμηνείας δικαστικής απόφασης. Προϋποθέσεις. Ερμηνεία απόφασης που διατάσσει επιστροφή ποσού σε Ε.C.U.

 

ΤρΔΠρΠειρ 222/2011

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ). Δέσμευση από τελεσίδικες αποφάσεις που κρίνουν για την ύπαρξη ή ανυπαρξία της παράβασης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 185/2011

Κοινωνική ασφάλιση. ΝΑΤ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς. Υπουργική απόφαση. Σύνταγμα. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 134/2011

Αγωγή αποζημίωσης. Αποδοχές. Αποδοχές μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρχή της ισότητας.

 

ΤρΔΠρΠειρ 123/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Αρμοδιότητες Τ.Δ.Ε. Αρμοδιότητες Διευθυντή. Αναρμοδιότητα Διευθυντή να εξετάσει ένσταση κατά συνταξιοδοτικής απόφασης, εκλαμβάνοντας την ως αίτηση αναθεωρήσεώς της.

 

ΤρΔΠρΠειρ 38/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος. Στέρηση του εφάπαξ βοηθήματος λόγω ποινικής καταδίκης. Σύνταγμα. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 17/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Επαγγελματικές νόσοι. Κατάλογοι επαγγελματικών νόσων. Αναζήτηση αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ νοσημάτων, που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους, και των επαγγελμάτων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 766/2011

Λόγος απόρριψης έφεσης η εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών. Πορνογραφία ανηλίκων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 744/2011

Πώληση ναρκωτικών - Απολογία συγκατηγορουμένου -.

 

ΤρΕφΠλημΘεσ 3093/2011

Παράβαση άρθρου 28 παρ. 1 εδ. β’ Ν. 2239/1994 περί Σημάτων - Χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή

 

ΓνδτΑΠΔ 4/2011

Δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, των οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

 

ΔΠρΑθ 11344/2011

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου.

 

ΔΠρΑθ 12150/2011

Αστική ευθύνη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Κατάρρευση του εργοστασίου της RICOMEX από το σεισμό της 7.9.1999.

 

ΔΠρΑθ 11239/2011

Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου.

 

ΔΠρΑθ 11196/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πλημμύρα της 8.7.2002 στο Ν. Φάληρο από την υπερχείλιση του Κηφισού ποταμού.

 

ΔΠρΑθ 11194/2011

Ανακοπή κατά έκθεσης κατάσχεσης. Ευθύνη εκπροσώπου κοινοπραξίας

 

ΔΠρΑθ 9718/2011

Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου.

 

ΔΠρΑθ (Πρ Συμβ)  3563/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία. Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

 

ΔΠρΑθ(Πρ)2701/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία. Δημόσιο συμφέρον.

 

ΔΠρΑθ(Πρ)1689/2010

Αντιρρήσεις.

 

ΔΠρΑθ (ΤρΣυμβ ν.3068) 1197/2011

Συμμόρφωση της Διοίκησης.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1166/2011

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1012/2011

Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΔΠρΑθ ν. 3068/2002 (Συμβ) 364/2011

Συμμόρφωση της Διοίκησης.

 

ΕιρΕλ 8/2011

Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή -.

 

ΕιρΕλ 1/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εκούσια δικαιοδοσία - Ανάκληση αίτησης - Διαταγή επανάληψης της συζήτησης - Επαναπροσδιορισμός μηνιαίων καταβολών - Κύρια κατοικία - Εμπορική αξία ακινήτου του αιτούντος -.

 

ΕιρΛάρισας 106/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Εκούσια δικαιοδοσία - Αοριστία αίτησης - Καλή πίστη - Αδυναμία πληρωμής - Μηδενικές καταβολές - Τράπεζες - Αναβολή έκδοσης απόφασης -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 12/2011

Δικαιοπραξίες επί ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές (Δεν απαιτείται απόφαση της Διοικητικής Αρχής για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών - μελών της Ε.Ε.).

 

ΕγκΕισΑΠ 1/2011

Δίνονται οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσπαθειών των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών για τη δίωξη της φοροδιαφυγής.

 

ΕιρΜεγ 4/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Χρεωμένα νοικοκυριά -.

 

ΑΠ 1040/2011

Διαδοχικές συμβάσεις έργου στο Δημόσιο - Κατάταξη προσωπικού Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ σε κενές οργανικές θέσης - Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - Αποδοχές - Επιδόματα - Προνομιακός τόκος (νόμιμος και υπερημερίας) των οφειλών του Δημοσίου - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αναίρεση για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΜΔΠρΠειρ 2364/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου. Σύνταγμα. Σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου. Προστασία ιδιοκτησίας. Αρχή αναλογικότητας.

 

ΜΔΠρΠειρ 647/2011

K.Ε.Δ.Ε. Ανακοπή. Πράξη ταμειακής βεβαίωσης. Εκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης-Αδυναμία παρεμπίπτοντος ελέγχου νομιμότητας προηγούμενης πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Αναστολή προόδου της δίκης.

 

ΔΠρΠειρ(Πρ) 229/2011

Αλλοδαποί. Αντιρρήσεις. Κράτηση ανηλίκου. Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Οδηγία 2008/115/Ε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ν. 3907/2011.

 

ΔΠρΠειρ(Πρ) 163/2011

Αλλοδαποί. Αντιρρήσεις. Κράτηση αλλοδαπού που υποβάλλει μετά την κράτηση του αίτηση ασύλου. Προϋποθέσεις. Αιτιολογία απόφασης κράτησης ερειδόμενη επί απόρρητων στοιχείων. Μη γνωστοποίηση αυτών.

 

ΜΔΠρΠειρ 146/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ανακοπή. Προσβαλλόμενες πράξεις. Ατομική ειδοποίηση. Ενεργητική νομιμοποίηση επί πράξεων ταμειακής βεβαίωσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 457/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος.

 

ΣυμβΕφΘεσ 471/2011

Παραδεκτό ενδίκου μέσου - Πλαστογραφία -.

 

ΣυμβΠλημΑθ 2289/2011

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα - Παράλειψη άμεσης κοινοποίησης -.

 

ΜΠρΒόλου 49/2011

Εμπορική μίσθωση - Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος - Συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης ως απρόβλεπτο γεγονός.

 

ΑΠ 908/2011

Συνέπειες άρνησης υποβολής στις προβλεπόμενες στον νόμο ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της πατρότητας .

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 2456/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία. Προϋποθέσεις αναστολής.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 496/2011

Αίτηση αναστολής κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 202 Κ.Δ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 34 ν. 3900/2010. Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 34 ν. 3900/2010.

 

ΔΠρΠειρ (Συμβ) 222/2011

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τόπο αρμοδιότητα επί αποφάσεων απέλασης.

 

ΔΠρΠειρ (Πρόεδρος) 335/2011

Αντιρρήσεις κατά απόφασης κράτησης. Κράτηση υπηκόου Βουλγαρίας, σε βάρος της οποίας εκδόθηκε απόφαση απέλασης.

 

ΜΔΠρΠειρ 394/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής της αιτούσας.

 

ΜΔΠρΠειρ 407/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής των αιτούντων.

 

ΜΔΠρΠειρ 547/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος.

 

ΕφΙωαν 104/2011

Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων - Έφεση -.

 

ΕιρΑθ 15/2011

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ανακοίνωση δίκης - Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΑΠ Ολ. 7/2011

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Καθαρίστριες ΟΠΑΠ - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4734/2010

Κοινωνική ασφάλιση - ΙΚΑ - Αίτηση προσαύξησης σύνταξης λόγω συζύγου - Διατάξεις θεσπίζουσες για έγγαμες εργαζόμενες ειδικές προϋποθέσεις, που δεν απαιτούνται για τους έγγαμους εργαζόμενους άνδρες -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4755/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Απόδοση δαπάνης παρακλινικών εξετάσεων. Υποβολή αίτησης. Αποκλειστική προθεσμία.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4757/2010

Αρμοδιότητα ΣτΕ - Αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Έννοια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Ιδιωτική σχολή γυμναστικής -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4764/2010

Φορολογία κληρονομιών. Υποβολή ανακριβούς δηλώσεως. Κυρώσεις υπό το καθεστώς του Ν. 2523/1997. Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4768/2010

Αστική ευθύνη δημοσίου - Αγωγή αποζημίωσης - Παράνομη παράλειψη ΝΠΔΔ να χορηγήσει σε άνδρα εργαζόμενο άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές - Ισότητα φύλων - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών - Προστασία οικογένειας - Κοινοτικό Δίκαιο -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4790/2010

Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο (ΔΟΥ και τελωνεία) καθώς και σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολή. Εξαίρεση από τη ρύθμιση της καταβολής τόκων υπερημερίας από δάνεια.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4795/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Απόδοση δαπάνης νοσηλείων. Υποβολή πρωτότυπων δικαιολογητικών των σχετικών δαπανών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4837/2010

Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου - Χορήγηση οικογενειακής παροχής σε συνταξιούχο Ν.Π.Δ.Δ. -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4842/2010

Κοινωνική ασφάλιση - Ι.Κ.Α. - Πρόστιμο για μη καταχώριση εργαζόμενου στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών (Π.Ε.Π.Α.Ε.) - Τόπος τήρησης του βιβλίου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4920/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Νοσοκομειακή περίθαλψη περίθαλψη. Νοσήλεια. Απόδοση εξόδων νοσηλείας σε περίπτωση αυτόβουλης επείγουσας εισαγωγής σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4958/2010

Τέλη χαρτοσήμου. Συμβάσεις δανείων. Εγγραφή στα βιβλία που αναπληρώνει τη σύμβαση. Περιεχόμενο της εγγραφής.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4971/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. εργαζομένων, που είναι συγγενείς με τους εργοδότες τους.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5006/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ν.Α.Τ.Κ.Ε.Α.Ν. Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κ.Ε.Α.Ν. Προϋποθέσεις.

 

ΓνδτΕισΑΠ 10/2011

Με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 9, που προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ 1α Ν. 3943/11,του άρθρου 25 Ν. 1882/90, ο νομοθέτης επιμηκύνει το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο των τεσσάρων μηνών, που απαιτείται για την ποινική υπόσταση του ιδιώνυμου εγκλήματος της καθυστέρησης πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο, για τα χρέη που το ληξιπρόθεσμο τους είχε συντελεσθεί κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 3943/31-3-11, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από την ισχύ του νόμου τούτου. Η επιμήκυνση αυτή είναι εύλογη, γιατί έτσι αποτρέπεται η σύγχυση που θα ανέκυπτε σ' αυτά, για το λόγο ότι ένα τμήμα του χρόνου των τεσσάρων μηνών θα είχε διανυθεί με το παλιότερο νομικό καθεστώς και ένα άλλο με το νεότερο νομικό καθεστώς.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5284/2010

Ασφάλιση ΙΚΑ - Κανονισμός Φαρμακευτικής Περίθαλψης - Απόδοση δαπάνης αγοράς θεραπευτικών μέσων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5283/2010

Αγωγή αποζημίωσης. Σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με περιπολικό της Αστυνομίας. Συντρέχον πταίσμα του ενάγοντος.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5248/2010

Φορολογία. Ειδικό πρόστιμο άρθρου 24 Ν. 2214/1994. Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών. Σύνταγμα. Αρχή της αναλογικότητας.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5161/2010

Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Αναγνώριση εργασίας με αποχώρηση ασφαλισμένου. Προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης. Ημέρες εργασίας τις οποίες το δικαίωμα ΙΚΑ προς καταλογισμό εισφορών έχει υποκύψει σε παραγραφή.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5112/2010

Σύνταγμα. Αρχή της νομιμότητας του φόρου. Αναδρομική επιβολή δασμού ή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δυνατότητα είσπραξης του από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4970/2010

Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων - Αποφάσεις ανάκλησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -.

 

ΣτΕ 1620/2011

Οφειλές δημοσίου - Τόκος υπερημερίας - Συνταγματικότητα διατάξεων παρ. 2 άρθρου 21 Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΔΠρΑθ 5973/2011

Μισθολογική εξομοίωση των πρωτοδικών ή προέδρων πρωτοδικών με τους δικαστικούς αντιπροσώπους Α' τάξεως του Ν.Σ.Κ. με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

 

ΔΠρΑθ 4835/2011

Αγωγή αποζημιώσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος - Πρόσθετη παρέμβαση - Έννομο συμφέρον.

 

ΔΠρΑθ 1881/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Θάνατος κρατουμένης που επήλθε κατά τη διάρκεια της κράτησής της στη φυλακή.

 

ΔΠρΑθ 1690/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου -Θάνατος αρχιφύλακα που επήλθε από ένοπλη επίθεση.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1002/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία - Φορολογική διαφορά -.

 

ΔΠρΑθ 642/2011

Αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη Δημοσίου και Δήμου.

 

ΔΠρΑθ 348/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου -Απαγόρευση εκμετάλλευσης παιγνίων σε δημόσιους χώρους.

 

ΔΕφΑθ (Συμβ) 75/2011

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 209Α ΚΔΔ -.

 

ΔΕφΑθ (Συμβ) 70/2011

Φορολογικές υποθέσεις - Ανεπανόρθωτη βλάβη -.

 

ΑΠΔ 65/2011

Παράλειψη γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από καζίνο και νομιμότητα χορήγησης καταγεγραμμένου από το κύκλωμα αυτό υλικού για δικαστική χρήση.

 

ΑΠΔ 64/2011

Νομιμότητα διαβίβασης δεδομένων από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για χρήση ενώπιον ποινικού δικαστή.

 

ΣτΕ.Ολ 953/2011

Παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων - Αρχή ισότητας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 3 άρθρου 90 ν. 2362/1995 -

Παραπομπή σε ΑΕΔ.

 

ΓνδτΕισ ΑΠ 7/2011

Περί του εάν είναι  σύννομη η μεταγραφή διανεμητηρίου συμβολαίου το οποίο συντάχθηκε χωρίς την συμμετοχή όλων των κοινωνών.

 

ΓνδτΕισΑΠ 8/2011

Αν η σύσταση ή μεταβίβαση ή κατάργηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, πρέπει να μεταγράφονται αυτοτελώς και παραλλήλως με τον Κανονισμό των σχέσεων των ιδιοκτητών ή αντιθέτως ότι αρκεί η μεταγραφή της πράξεως καταρτίσεως ή τροποποιήσεως του Κανονισμού.

 

ΓνδτΕισΑΠ 9/2011

Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι 9/2009 και 12/2009 γνωμοδοτήσεις μας μετά τις ρυθμίσεις του Ν. 3917/21-2-2011 και ειδικότερα εάν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης μετά από παραγγελία εισαγγελέα που διενεργούνται από την Υπηρεσία σας, υποχρεούνται να σας γνωστοποιούν τα στοιχεία του προσώπου στα οποία αντιστοιχούν ηλεκτρονικά ίχνη ή τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεως εγκληματικής πράξεως, συγκεκριμένης ημεροχρονολογίας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου.

 

ΣυμβΕφΘεσ 342/2011

Υπεξαίρεση εντολοδόχου - Εφεση κατηγορουμένου - Απόλυτη ακυρότητα

 

ΑΠΔ 52/2011

Προϋποθέσεις για τη νόμιμη διεξαγωγή της γενικής απογραφής πληθυσμού-κατοικιών, κτιρίων κατά το έτος 2011.

 

Γνδτ ΑΠΔ 2/2011

Σχετικά με το εάν συνάδει με τις διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα η δημοσιοποίηση από δικηγορικούς συλλόγους, ως υπευθύνους επεξεργασίας, πειθαρχικών ποινών δικηγόρων.

 

Γνδτ ΑΠΔ 3/2011

Σχετικά με το εάν συνάδει με τις διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα η διαβίβαση από Δικηγορικό Σύλλογο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, σε αιτούντες τρίτους δικαστικούς λειτουργούς τα ζητηθέντα από τους ίδιους έγγραφα, τα οποία τηρούνται στα οικεία αρχεία του εν λόγω Δικηγορικού Συλλόγου και περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μελών του εν λόγω δικηγορικού συλλόγου, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των αιτούντων.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2367/2010

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων - Ακυρωτικές διαφορές - Αλλοδαποί - Πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος αεροπορικής εταιρείας λόγω μεταφοράς αλλοδαπού επιβάτη στερούμενου προξενικής θεώρησης εισόδου (VISA) - Ακυρωτική διαφορά - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3576/2010

Αγωγή αποζημίωσης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3681/2010

Δημοτική φορολογία -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3700/2010

Διοικητικά δικαστήρια - Αρμοδιότητα -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3739/2010

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3784/2010

Διοικητικά δικαστήρια - Δικαιοδοσία -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3893/2010

Κοινωνική ασφάλιση -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3991/2010

Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου -.

 

ΜΔΠρΑθ 761/2009

Πεζοδρόμια - Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων - Αστική ευθύνη δημοσίου - Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 1256/2009

Αστική ευθύνη ΝΠΔΔ - Ατύχημα λόγω μη συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου

 

ΤρΔΠρΠειρ 32/2010

Αίτηση ακύρωσης - Αλλοδαποί - Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) - Απόφαση Διοικητή Τμήματος Αλλοδαπών με την οποία απορρίφθηκε αίτημα για ανανέωση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς - Αμφισβήτηση ιδιότητας του ομογενούς - Ειδική Επιτροπή Ομογενών - Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 490/2010

Φορολογία κληρονομιών-δωρεών και γονικών παροχών - Έννοια γονικής παροχής - Νόμιμη και συμβατική ανάκληση γονικής παροχής -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 528/2010

Αρχή ισότητας - Κοινωνική ασφάλιση - Σύνταξη ορφανών τέκνων πασχόντων από νοητική υστέρηση, αυτισμό, πολλαπλές βαριές αναπηρίες και χρόνιες ψυχικές διαταραχές -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 683/2010

Αρχή ισότητας - Αποδοχές - Ειδική αποζημίωση καταβαλλόμενη στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας - Μόνιμοι υπάλληλοι νοσοκομείων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 761/2010

Αρχή ισότητας - Αποδοχές - Αποζημίωση των 176 Ευρώ  καταβαλλόμενη δυνάμει υπουργικών αποφάσεων σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., που δεν συμμετείχε στη σύναψη συλλογικών συμφωνιών του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 - Τελωνειακοί υπάλληλοι -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 963/2010

Αποδοχές - Υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές - Επίδομα χρόνου υπηρεσίας - Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών - Δικαιούχοι -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 120/2010

Κανονισμός Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δαπάνη οδοντικής προσθετικής.

 

ΤρΔΕφΘεσ 239/2010

Αδεια μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο που έχουν εντοπισθεί αρχαιότητες -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 240/2010

Αδεια μεταλλευτικών ερευνών σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα και ενταγμένη στο Πρόγραμμα Natura 2000 -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 818/2010

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής από πτωχό -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1057/2010

Φόρος προστιθέμενης αξίας - Αντικείμενο του φόρου -Φορολογικές απάλλαγές - Παράδοση και εισαγωγή πλοίων - Προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο - Έννοια πλοίου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2001/2010

Ασφάλιση ΙΚΑ - Αναγνώριση ημερών εργασίας - Προθεσμία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση - Πράξεις Επιβολής Εισφορών - Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών - Ασφάλιση αλλοδαπού στο ΙΚΑ - Δυσχέρεια διάκρισης παροχής ή όχι εξαρτημένης εργασίας -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2042/2010

Μεταβολή συνταξιοδότησης ασφαλισμένων - Αρχή ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών - Κοινωνική ασφάλιση - Σύνταξη λόγω γήρατος - Διπλοσυνταξιούχοι - Μείωση της καταβαλλόμενης σύνταξης ΙΚΑ - Χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος από τον ΟΑΕΕ -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2203/2010

Αποβολή μισθωτή κυλικείου δημόσιου νοσοκομείου - Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων - Αγωγή αποζημίωσης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2349/2010

Επιβολή προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Παύση των εργασιών ομόρρυθμης εταιρίας -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 322/2010

Προαγωγή υπαλλήλου μετά από μετάταξη - Χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 1137/2010

Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα κατασκευή επέκτασης καταστήματος με φύλλα πλαστικού, ξύλινα υποστηλώματα και δοκούς - Υπολογισμός προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 1683/2010

Ανάκληση πράξης εφαρμογής μετά την κύρωσή της υπό την ισχύ του άρθρου 11 του ν. 3212/2006 -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 1684/2010

Επιλογή προΐσταμένων Τμημάτων Ο.Τ.Α. με βάση το ν. 3584/2007 -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 2067/2009

Αυθαίρετη κατασκευή - Αλλαγή χρήσης -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 131/2010

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού -.

 

ΕφΑθ 2116/2010

Ελευθερία του τύπου - Μη παράνομη και ανυπαίτια προσβολή προσωπικότητας από δημοσίευμα σε εφημερίδα -.

 

ΜΔΠρΠειρ 545/2010

Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Ανακοπή Κ.Ε.Δ.Ε. - Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού - Προθεσμία -.

 

ΜΔΠρΠειρ 1019/2010

Δημοτική φορολογία - Τέλος (δαπάνη) κατασκευής αποχετευτικού συστήματος) - Ανταποδοτικότητα -.

 

ΜΔΠρΠειρ 2089/2010

Διοικητικά δικαστήρια - Διοικητική Δικονομία - Τέλος δικαστικού ενσήμου - Προϋπόθεση του παραδεκτού καταψηφιστικής αγωγής - Διαχρονικό δίκαιο - Καταβο