ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ   Β Ο Η Θ Ε Ι Α  Ε Ξ Ο Δ Ο Σ

ΑΠΖ 804/2002

ΣτΕ.Ολ 239/2015

PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα «ΣΙΤ») - Μείωση δημόσιου χρέους - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου – Ομολόγα άρθρου 27 Ν. 3867/2010 - Αίτηση ακύρωσης ομολογιούχων  προμηθευτών Νοσοκομείων ΕΣΥ- Προστασία περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Έννομο συμφέρον -.

 

ΠΠΠειρ 411/2015

Ομόλογα ελληνικού Δημοσίου άρθρου 27 Ν. 3867/2010 για την πληρωμή χρεών Νοσοκομείων ΕΣΥ- Αναδοχή χρέους από το Δημόσιο- Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων (PSI) - Αγωγή προμηθευτή κατά Νοσοκομείου –Απαράδεκτη αγωγή-

 

ΜΠρΑθ 39/2015

Κοινή γονική μέριμνα - Επιμέλεια - Επικοινωνία - Διατροφή -Αναστολή δικηγόρου -.

 

ΠΠρΑθ 51/2015

Αγωγή κακοδικίας - Αγωγή κατά δικηγόρου - Βαριά αμέλεια - Εργατικές διαφορές  - Πράξεις και παραλείψεις - Αποζημίωση -.

 

ΠΠρΑθ 21/2015

Ασφαλιστικά μέτρα - Αίτηση αναστολής εκτέλεσης - Έφεση κατά απόφασης προσωρινά εκτελεστής - Ερημοδικία εκκαλούντος - Υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη - Σοβαρός κλονισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας - Οικονομική κρίση -.

 

ΜΠρΑθ 122/2015

Ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής από οφειλόμενα κοινόχρηστα - Διαδικασία -.

 

ΕιρΛαυρ 4/2015

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Αιτούσα δημόσιος υπάλληλος - Δαπάνες μετακινήσεων προς τόπο εργασίας - Μηνιαίες καταβολές επί πενταετία - Εξαίρεση εκποίησης κύριας κατοικίας -.

 

ΓνδτΕισΕφΘεσ 1/2015

Γνωμοδότηση απονομής χάριτος.

 

ΣτΕ 4952/2014

Εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης εντός οικισμών -Πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΕλευσίνας 32/2014

ΕΕΤΗΔΕ - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Διαδικασία - Ένσταση εξόφλησης από τον καθ’ου -.

 

ΠΠρΑθ 4839/2014

Κοινοτικό Σήμα - Προϋποθέσεις προστασίας αυτού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 και τον παλαιό νόμο περί σημάτων Ν. 2239/1994 - Οριοθέτηση των νομικών εννοιών "χρήση εν είδει σήματος", "κίνδυνος σύγχυσης", "σήμα φήμης", "προσπορισμός αθέμιτου οφέλους", "απίσχνανση", "εξασθένηση", "αμαύρωση", "απαξίωση", "συνολική εκτίμηση", "συνειρμική συσχέτιση" και "συνειρμικός σύνδεσμος" – Κανόνας της χρονικής προτεραιότητας (prior in tempore potior in iure) – Όνομα χώρου στο διαδίκτυο (domain name) - Οριοθέτηση των εννοιών "αθέμιτος παρασιτικός ή παρεμποδιστικός ανταγωνισμός", "κυβερνοσφετερισμός" (cybersquatting, domain grabbing), "αδρανοποίηση ονόματος χώρου" (domain parking) – Κανόνας του πρώτου δηλώσαντος (first come, first served) – Νομική φύση της «Ενιαίας Πολιτικής Επίλυσης Διαφορών σε σχέση με Ονομασίες Πεδίου» (Uniform Domain Name Resolution Policy, "UDRP") και των οικείων διοικητικών διαδικασιών – Ένδικη προστασία των κοινοτικών σημάτων ALIBABA (ιδίως του «alibaba.com»), των συναφών διακριτικών γνωρισμάτων και εταιρικής επωνυμίας -.

 

ΑΠ 2029/2014

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την απομάκρυνση επικίνδυνου πλοίου/ναυαγίου από τη λιμενική περιοχή - Προϋποθέσεις εφαρμογής ν. 2881/2001 για την απομάκρυνση επικίνδυνων πλοίων και ναυαγίων από λιμενικές περιοχές - Νομικό καθεστώς Ο.Λ.Π. ν.2881/2001 - Μη εμπρόθεσμη ανέλκυση ναυαγίου και απομάκρυνση επικίνδυνου πλοίου - Πλήρωση Διαλυτικής Αίρεσης, αυτοδίκαιη και άνευ ετέρου επιστροφή της κυριότητας του εκποιούμενου πλοίου στον ιδιοκτήτη του - Αδικοπραξία του διενεργούντος τον πλειοδοτικό Διαγωνισμό Οργανισμού Λιμένος - Ενεργητική Νομιμοποίηση - Έννομο Συμφέρον - .

 

ΕιρΘεσ 9183/2014

Προσωπικό ΟΤΑ - Τραπεζική δανειακή σύμβαση - Ακατάσχετες και ανεκχώρητες απαιτήσεις - Επιστροφή παρακρατηθέντος μισθού - Επιδίκαση ηθικής βλάβης 1.500 ευρώ -.

 

ΜΠρΑθ 3863/2014

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών - Δεδουλευμένες αποδοχές - Ασφαλιστικές Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ - ΦΠΑ - Ενσταση αοριστίας - Ενσταση συμψηφισμού - Ενσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Αρνηση αγωγής -.

 

ΕλΣ.Ολ 3863/2014

Ακύρωση πράξης καταλογισμού λόγω παραβίασης ουσιώδους τύπου της διαδικασία και προσβολής του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης -.

 

ΠΠρΚορίνθου 222/2014

Ανάκληση δωρεάς υπό τρόπο από τους κληρονόμους του δωρητή -.

 

ΜονΔΕφΑθ 905/2014

Φορολογικές διαφορές - Οριο του εκκλητού - Φορολόγηση μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και ειδικού ερευνητικού επιδόματος μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ -.

 

ΕιρΠεριστ 40/2014

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Στοιχεία ορισμένου αίτησης - Υπεύθυνες δηλώσεις - Χρόνος σύνταξης δήλωσης - Ενσταση δολιότητας -.

 

ΕλΣυν Ολ. 4325/2014

Χρόνος παραγραφής αξιώσεων κατά του Δημοσίου -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙΙ) 2793/2014

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα ενήλικων άγαμων θυγατέρων -.

 

ΕλΣυν Ολ. 4327/2014

Πρότυπη δίκη-προδικαστικό ερώτημα - Δικαστικοί λειτουργοί -Συνταξιοδοτικές διαφορές δικαστικών λειτουργών - Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου - Αναπροσαρμογή σύνταξης -Αναδρομική μείωση σύνταξης - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣυν Ολ. 477/2014

Δημόσιοι υπάλληλοι - Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος - Αμετάκλητη ποινική καταδίκη - Αρχή αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αναδρομική καταβολή σύνταξης -.

 

ΜΠρΑθ 3404/2014

Καταχρηστική μετάθεση και απόλυση εργαζομένου -.

 

ΔΠρωτΛιβαδειάς (Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης) 1/2014

Μη συμμόρφωση της Διοίκησης σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας 376/2014

Ερμηνεία του άρθρου 4 της Σύμβασης της Χάγης (ν. 3765/2009) που καθιερώνει την αρχή της επικουρικότητας στις διακρατικές υιοθεσίες -.

 

ΠΠρΠειρ 4787/2014

Πτώχευση - Προσωρινή αντιμισθία συνδίκου - ΦΠΑ -.

 

ΣτΕ.Ολ 3802/2014

Γενόσημα φάρμακα - Υποχρεωτική συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία - Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών - Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΘεσ 19428/2011

Ασφαλιστικά μέτρα - Αναστολή παρακράτησης μισθού -.

 

EETT 742/2014

Iδιοκτησία του ονόματος χώρου abarth.gr .

 

ΜΠρΑθ 2087/2014

Αυτοκινητικό ατύχημα - Τραυματισμός ανηλίκου - Δικαιούχος αποζημίωσης - Εκπροσώπηση ανηλίκου - Συμβιβασμός - Εγκυρότητα συμβιβασμού - Γονική μέριμνα - Απρόβλεπτη εξέλιξη πορείας κατάστασης υγείας - Επανάληψη συζήτησης - Διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης -.

 

ΑΠ 1751/2014

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Ελεύθερη ένωση -.

 

ΣτΕ.Ολ 4003/2014

Φορολογία ακινήτων - Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων - Υποχρέωση Διοίκησης προς αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ανά διετία - Παράνομη παράλειψη Διοίκησης - Αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης - Εξάμηνη προθεσμία προς Διοίκηση να προβεί την αναπροσαρμογή -.

 

ΠΠρΑθ 1018/2014

Ειδική Διαδικασία Διαφόρων από ζημίες αυτοκινήτων – Απόδειξη - Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση – Τόκοι -.

 

ΑΠ 1604/2014

Παράνομη κατάληψη ακινήτου από Δήμο και μετατροπή του σε κοινόχρηστο χώρο -.

 

ΑΠ 926/2014

Παραδεκτή υποβολή εγκλήσεως προσώπου (εταιρείας εν προκειμένω), που διαμένει στην αλλοδαπή δια συνηγόρου, που έχει

 

ΓνδτΕισΕφΘεσ 1/2014

Τήρηση ευρετηρίου συμβολαιογράφων.

 

ΕφΑθ 1876/2014

Σήμα, εθνικό και κοινοτικό - Προσβολή σήματος κατά τον παλαιό νόμο περί Σημάτων Ν. 2239/1994 - Χρήση ξένου σήματος «εν είδει διακοσμητικού στοιχείου»  και όχι «εν είδει σήματος» -.

 

ΔΕφ (Ακυρ) Πειρ 2168/2014

Δημόσιος Διαγωνισμός - Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 2705/2014

Μνημόνιο - Ειδικά Μισθολόγια - Περικοπές αποδοχών μελών ΔΕΠ-ΑΕΙ - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΣτΕ.Ολ 3013/2014

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος - Ανάκληση άδειας λειτουργίας - Καθεστώς σε ειδική εκκαθάριση - Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ΑΤΕ - Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στη Τράπεζα Πειραιώς - Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης - Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - Τράπεζα της Ελλάδος -.

 

ΣτΕ.Ολ 2996/2014

Προστασία Υμηττού - Τοπίο φυσικού κάλλους - Δίκτυο Natura -Διεύρυνση ζώνης Α΄- Προστασία περιβάλλοντος - Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη - Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (Ρ.Σ.Α) - Περιβαλλοντική μελέτη - Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9839/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης - Επικείμενος κίνδυνος - Καταδολιευτική δικαιοπραξία -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9774/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Επικείμενος κίνδυνος - Σύμβαση ελευθερώσεως - Εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία - Κυπριακή εταιρία - Κίνδυνος μη ικανοποίησης απαίτησης - Απόρριψη αίτησης -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 9678/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Αναγκαστική εκτέλεση – Ατελέσφοροι πλειστηριασμοί - Αδυναμία κατακύρωσης - Έλλειψη πλειοδοτών - Ελεύθερη εκποίηση - Διενέργεια νέου (πέμπτου) πλειστηριασμού - Εξάντληση δυνατότητας νέου πλειστηριασμού - Απόρριψη αίτησης -.

 

ΜΠρΑθ 8982/2014

Ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων και τέκνων - Αντίθετες αιτήσεις - Συνεκδίκαση - Συνάφεια - Μετοίκηση συζύγου - Ρύθμιση επικοινωνίας και ανάρμοστη συμπεριφορά πατέρα - Προσωρινή άσκηση επιμέλειας τέκνων - Δικαίωμα επικοινωνίας πατέρα με τέκνα - Αξίωση διατροφής ανήλικων τέκνων -.

 

ΜΠρΑθ 5398/2014

Εμπορία απομιμητικών προιόντων -.

 

ΜΠρΑθ 5375/2014

Ευθύνη για ζημιές από τις εγκαταστάσεις παραγωγής και το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Ευθύνη από διακινδύνευση - Ηλεκτροπληξία - Θάνατος σκύλου - Βλάβη δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας - Συντρέχον πταίσμα - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 307/2014

Αίτημα αναστολής εκτελέσως αποφάσεως για λειτουργία καταστημάτων -.

 

ΠΠρΘεσ 15203/2014

Εμπράγματες αγωγές επί ακινήτων - Διεκδικητική αγωγή - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3916/2014

Προμήθεια ιατρικών ειδών - Νοσοκομείο ΝΠΔΔ - Τόκος υπερημερίας - Δαπάνες ασφαλιστικών φορέων -.

 

ΕιρΠειρ (ΠροσΔιατ) 12.8.2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Τιτλοποιημένα δάνεια -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 8839/2014

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσβολή προσωπικότητας - Παραγωγή και διάθεση δυσφημιστικού φυλλαδίου - Ανάρτηση-αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο συνθήματος - Διαταγή παύσης διάδοσης δυσφημιστικών μηνυμάτων - Απειλή χρηματικής ποινής -.

 

ΕφΙωαννίνων 108/2014

Παράβολο έφεσης - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθ. 12 παρ. 2 Ν. 4055/2012 - Ιδιόγραφη διαθήκη - Πρακτικά δημοσίευσης διαθήκης - Επισύναψη φωτοτυπίας - Ανακοπή ακύρωσης -.

 

ΕιρΝαυπλίου 158/2014

Αναστολή εκτέλεσης - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη - ’κυροι και καταχρηστικοί ΓΟΣ - Φανερή δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής -.

 

ΓνδτΟλΝΣΚ 256/2014

Η είσοδος οργάνων της Φορολογικής Διοικήσεως στην κατοικία φορολογουμένου (αμιγή ή μικτή), για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, βάσει διατάξεων του άρθρου 25 και για τη διενέργεια ερευνών, βάσει των διατάξεων του άρθρον 40 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), όπως ισχύουν, είναι επιτρεπτή, μετά τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που προβλέπουν οι ίδιες διατάξεις, με μόνη την εντολή του αρμοδίου εισαγγελέα, τουτέστιν χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια του ελέγχου και των ερευνών (Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου 11 Αυγούστου 2014 Υπουργείου Οικονομικών:«Αναφορικά με την υπ΄ αριθμ. 256/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα φορολογικών ελέγχων στην κατοικία φορολογουμένων χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής αρχής διευκρινίζουμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος έχει ήδη αποσταλεί στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου, προκειμένου να αποφανθεί.»).

 

ΜΠρΑθ 2293/2014

Προσωπικό Ο.Α. - Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης - Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Ποσό κοινωνικής ενίσχυσης - Αποζημίωση απόλυσης - Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων - Μη προσήκουσα καταβολή -.

 

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 8304/2014

Φιλανθρωπικά Σωματεία -.

 

Ασκηση αίτησης αναστολής της από 11.05.2014 απόφασης ΓΣ εν όψει ήδη ασκηθείσης αίτησης ακυρώσεως ΓΣ που εκκρεμεί δικαστικά, από το μέλος του σωματείου που δεν συναίνεσε στην λήψη της απόφασης και από τον τρίτο που έχει έννομο συμφέρον [ενώ άλλα πρόσωπα αποκλείονται].

 

ΕλΣ (Τμ. IV) 2970/2014

Έγκριση  η μη σχεδίου της συμπληρωματικής σύμβασης δημοσίου έργου με τίτλο «Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας επί της Πλατείας Αμερικής  με κατασκευή φέροντος οργανισμού μέχρι την στάθμη δαπέδου ισογείου»-.

 

ΔεφΑθ (Ακ.Συμβ) 419/2014

Επαναπροώθηση αλλοδαπών – Αναστολή -.

 

ΜΠρΑθ 3948/2014

Συννομή κληρονομιαίου ακινήτου -.

 

ΕιρΑθ 472/2014

Φιλανθρωπικά Σωματεία - Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης φιλανθρωπικού σωματείου από Δήμο με επίκληση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του περί εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων -.

 

ΣτΕ.Ολ 2306/2014

Γιατροί ΕΣΥ - Φορολόγηση αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε σεμινάρια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 3351/2014

Κοιμητήρια και τάφοι - Πράγματα εκτός συναλλαγής κατ’ άρθρα 966 επ. Α.Κ. ΑΝ 582/1968 -.

 

ΣτΕ.Ολ 2307/2014

Μείωση κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων - Κατάργηση μετενέργειας - Μονομερής προσφυγή στη διαιτησία - Περιορισμοί προσφυγής στη διαιτησία - Μνημόνιο Συνεννόησης - Αίτηση ακύρωσης - Παρέμβαση - Κατάργηση δίκης - Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων - Δημόσιο συμφέρον - Περιορισμός συλλογικής αυτονομίας - Λήξη ισχύος Συλλογικών Συμβάσεων - Συνδικαλιστική ελευθερία – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΠΠρΑθ 710/2014

Λύση συμφωνίας συνδιαλλαγής κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε πιστωτή, λόγω μη τήρησης της συμφωνίας - Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 103 παρ. 3 ΠτΚ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2191/2014

Τοκοφορία επί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, δασμών και προστίμων - Χρόνος έναρξης τοκοφορίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2190/2014

Τόκοι επί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων κ.λπ. - Έναρξη τοκοφορίας -.

 

ΣτΕ.Ολ 2189/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνας πολίτης εργαζόμενος στη ΔΕΣΦΑ ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2188/2014

Πώληση μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Πρόσκληση της ΤΑΙΠΕΔ προς εκδήλωση ενδιαφέροντος - ΔΕΣΦΑ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον -.

 

ΣτΕ.Ολ 2187/2014

Πώληση μετοχών της ΔΕΠΑ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Πρόσκληση της ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ για εκδήλωση ενδιαφέροντος - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Ενοχικά δικαιώματα αιτούντων -.

 

ΣτΕ.Ολ 2186/2014

Μεταβίβαση μετοχών της Ελληνικό-Εταιρίας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Παραίτηση από το δικόγραφο - Κάτοικοι γειτονικών περιοχών -.

 

ΣτΕ.Ολ 2185/2014

Μεταβίβαση μετοχών της ΑΕ Ελληνικό-Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Κάτοικοι γειτονικών περιοχών -.

 

ΣτΕ.Ολ 2184/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνες πολίτες εργαζόμενοι και πρώην εργαζόμενοι στην Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2183/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση δικαιωμάτων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ - Αίτηση ακύρωσης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου - Παρέμβαση - Μη κοινοποίηση στους αιτούντες - Έννομο συμφέρον - Σωματείο εργαζομένων - Προσωπικό  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2182/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών του ΟΠΑΠ ΑΕ στην ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνες πολίτες εργαζόμενοι στον ΟΠΑΠ μέλη συλλόγου υπαλλήλων ΟΠΑΠ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2181/2014

Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ μετοχών του ΟΔΙΕ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνες πολίτες κάτοικοι γειτονικής περιοχής -.

 

ΣτΕ.Ολ 2180/2014

Χωρίς  αντάλλαγμα μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ μετοχών του ΟΛΘ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Έλληνας πολίτης - Προσωπικό ΟΛΘ ΑΕ -.

 

ΣτΕ.Ολ 2179/2014

Χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Έννομο συμφέρον - Σωματεία - Έλληνας Πολίτης - Προσωπικό ΟΛΠ ΑΕ -.

 

EETT 12.6.2014

Aπόφαση της ΕΕΤΤ σε αντιδικία που αφορά στην ιδιοκτησία του ονόματος χώρου COSMO.GR.

 

ΣτΕ.Ολ 2196/2014

Αναδρομικές μειώσεις αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Προσωπικό Λιμενικού Σώματος -.

 

ΣτΕ.Ολ 2194/2014

Αναδρομική μείωση αποδοχών των στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -Αστυνομικοί υπάλληλοι της ΕΛ.ΑΣ. -.

 

ΣτΕ.Ολ 2193/2014

Αναδρομική μείωση αποδοχών εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -.

 

ΑΠ 766/2014

Δημόσιες συμβάσεις – Τόκος υπερημερίας – Τύπος σύμβασης -.

 

ΕιρΑθ 2704/2014

Προστασία καταναλωτή - Σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας - Μη νόμιμα επιτόκια - Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 536/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση - Μηνιαίες καταβολές - Καταβολές για την διάσωση της κύρια κατοικίας - ʼρση μηνιαίας παρακράτησης σύνταξης εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΠΠρΞάνθης 23/2014

Προστασία καταναλωτή - Σύμβαση δανείου - Ελβετικά φράγκα -Καταχρηστικός Γ.Ο.Σ. - Αοριστία και ασάφεια όρου -.

 

ΕιρΑμαρουσίου 561/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Μηνιαίες επί πενταετία καταβολές - Μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας - Προνομιακή ικανοποίηση - Εξαίρεση οχημάτων -  Αρση αυτόματης μηνιαίας παρακράτησης εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΣτΕ.Ολ 2192/2014

Αντισυνταγματικότητα περικοπών στις αποδοχές και συντάξεις στρατιωτικών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας -.

 

ΣτΕ.Ολ 2115/2014

Επιτόκιο οφειλών του Δημοσίου - Δημόσιο Συμφέρον - Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης - Φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2114/2014

Επιτόκιο οφειλών του Δημοσίου - Δημόσιο συμφέρον – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 2113/2014

Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων ΕΣΥ - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ.Ολ 2233/2014

Δήμοι - Αίτηση για καταλογισμό υπαλλήλου - Απαραίτητα στοιχεία δικογράφου - Υπογραφή Δημάρχου - Κατάθεση ακριβούς αντιγράφου -.

 

ΠΠρΑθ 103/2014

Καθ’ ύλην αρμοδιότητα ασφαλιστικών μέτρων αναγκαστικής προσημείωσης υποθήκης όταν υπάρχει εκκρεμής δίκη αγωγής διάρρηξης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου -.

 

ΠΠρΠατρ 104/2014

Αλληλόχρεος λογαριασμός - Τράπεζες - Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης δανείου - Τέλος δικαστικού ενσήμου - Αναγνωριστική αγωγή - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Δικαστική προστασία - Εξαιρετέοι μάρτυρες -.

 

ΣτΕ.Ολ 1900/2014

«Δίκη-πιλότος» - Εκπαιδευτικοί - Πειθαρχικό παράπτωμα της παραβάσεως καθήκοντος - Αυτοδίκαιη θέση σε αργία - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Παρέμβαση - Έννομο συμφέρον - Τεκμήριο αθωότητας - Αρχή αναλογικότητας -.

 

ΜΠρΑθ 6398/2014

Για πρώτη φορά χορηγούνται ως ασφαλιστικά μέτρα η διαταγή εκτεταμένης κοινοποίησης επισήμων εγγράφων και παροχή άδειας δημοσίευσης της απόφασης σε διαδικτυακά μέσα.

 

ΜΠρΑθ 732/2014

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων - Εκκρεμοδικία -.

 

ΕιρΑθ 847/2014

Μειώσεις αποδοχών εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 1507/2014

Τροποποίηση επιλέξιμων τίτλων και ανταλλαγή αυτών - Ομολογιούχοι Ελληνικού Δημοσίου - Μνημόνιο Συνεννόησης - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΕφΑθ 1437/2014

Προσβολή προσωπικότητας - Ρύθμιση οφειλής δανειακής σύμβασης - Τράπεζα ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους - Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Εισπρακτική εταιρεία - Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων - Νόθος αντικειμενική ευθύνη - Ηθική βλάβη -.

 

ΣτΕ.Ολ 1906/2014

Ελληνικό Δημόσιο - ΤΑΙΠΕΔ - Μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα μετοχών ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ, ΟΛΠ, ΟΛΘ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων - Έννομο συμφέρον -.

 

ΣτΕ.Ολ 1901/2014

Κατάργηση ΕΡΤ ΑΕ - Αίτηση ακύρωσης - Δημόσια ραδιοτηλεόραση - Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης - Ομαδικές απολύσεις -.

 

ΣτΕ.Ολ 1766/2014

Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών - Απεργία εκπαιδευτικών κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Δημόσια υγεία -

 

ΔιατΕισΠλημΑθ 14/2014

Απάτη επί δικαστηρίου σε διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων περί αναστολής εκτελέσεως. Η δικαστική απόφαση ως διαθετική πράξη. Ανακριτικό σύστημα. Συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων. Μη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος.

 

ΜΠρΑθ 665/2014

Θέσεις στάθμευσης αυτοκίνητων στον ακάλυπτο -.

 

ΜΠρΑθ 4210/2014

Εκμίσθωση Δημοτικού στεγασμένου και περιβάλλοντα χώρου στο Πάρκο Ελευθερίας - Προϋποθέσεις μειώσεως του μισθώματος  στα πλαίσια προσωρινής ρύθμισης κατάστασης -.

 

ΕιρΧαλανδρίου 38/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηδενικές καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση -.

 

ΕιρΣκύδρας 22/2014

Πραγματικά ελαττώματα στην πώληση.

 

ΕιρΣκύδρας 18/2014

Πώληση. Μείωση τιμήματος συνεπεία ελαττώματος. Χρόνος παραγραφής των αξιώσεων.

 

ΤρΠλημΑθ (Αυτοφ) 3155/2014

Νόμιμοι εκπρόσωποι αγροτικού συνεταιρισμού - Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών - Συγχώνευση ή μετατροπή αγροτικών συνεταιρισμών - Ποινική ευθύνη - Αρχή ισότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑλεξ (ΑσφΜ) 23/2014

Αίτηση ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων βάσει 1536 ΑΚ και 696 παρ. 3 ΚΠολΔ που χορηγούσε δικαίωμα επικοινωνίας στον πατέρα των ανηλίκων με αίτημα προσωρινής αφαίρεσης δικαιώματος επικοινωνίας λόγω άσκησης ποινικής δίωξης στον πατέρα για διενέργεια ασελγών πράξεων στα ανήλικα τέκνα του με σωρευόμενο αίτημα αφαίρεσης της γονικής μέριμνας του πατέρα - Ρύθμιση της γονικής μέριμνας από το Δικαστήριο στην περίπτωση κακής άσκησής της (1532 ΑΚ)-.

 

ΣτΕ 280/2014

ΕΛ.ΑΣ. - Ειδικοί φρουροί – Πρόσληψη με διαγωνισμό - Δερματοστιξία (τατουάζ) - Διαγραφή από τους πίνακες επιτυχόντων -.

 

ΕιρΑμαρουσίου (ΑσφΜ) 821/2014

Ασφαλιστικά μέτρα νομής αυτοκινήτου - Πρόταση συμβιβασμού από την πλευρά της τράπεζας προς τον οφειλέτη για καταβολή δόσεων -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 292/2014

Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια.

 

ΜΠρΧανίων 2/2014

Εμπράγματες αγωγές επί ακινήτων - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - Πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 άρθρου 54Α Ν. 4174/2013 - Αρχή αναλογικότητας - Προστασία περιουσίας - Δίκαιη δίκη -.

 

ΕιρΣκύδρας 24/2014

Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής - Παραγραφή αξίωσης από την διαταγή πληρωμής - Επιταγή - Ειδική εκκαθάριση τραπεζών - Πτώχευση - Αναστολή ατομικών διώξεων - Ανάκληση άδειας τράπεζας -.

 

ΕιρΣκύδρας 15/2014

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης - Αρμοδιότητα - Διαδικασία - Ερημοδικία ανακόπτοντος -.

 

ΤρΔΠρ(Συμβ) Πατρ 66/2014

ΟΑΕΕ - Ληξιπρόθεσμες οφειλές - ’ρνηση θεώρησης ασφαλιστικών βιβλιαρίων - Ασφαλιστική ενημερότητα - Προστασία της υγείας -.

 

ΣυμβΠλημΚιλκίς 12/2014

Αίτηση άρσης κατάσχεσης αυτοκινήτου - Μεταφορά ναρκωτικών -Αιτών ιδιοκτήτης μη συνεργός -.

ΔΕφ(ΑκυρΣυμβ) Πειρ 24/2014

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης - Δημόσιοι υπάλληλοι - Διαθεσιμότητα - Περικοπή μισθού - Ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη - Έλεγχος κύρους Κανονιστικής πράξης -.

ΔΕφ(ΑκυρΣυμβ) Πειρ 22/2014

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης - Δημόσιοι υπάλληλοι - Δημοτικοί αστυνομικοί - Διαθεσιμότητα - Πρόγραμμα κινητικότητας - Ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη -.

 

ΕιρΑρτας 16/2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών Ν. 3869/2010 - Επανασυζήτηση της υπόθεσης -Ολική διαγραφή χρέους - Ορισμός μηδενικών μηνιαίων καταβολών - Οριστική απαλλαγή οφειλέτη -.

 

ΜΠρΘεσ (ΑσφΜ) 5026/2014

ΟΤΑ - Σχολικοί φύλακες - Διαθεσιμότητα ν. 4172/2013 - Κατάργηση θέσεων - Μείωση αποδοχών – Αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης - Δικαίωμα εργασίας – Ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας - Προστασία ιδιοκτησίας - Ανθρώπινη αξία - Εγγυήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων – Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 80 ν. 4172/2013 -.

 

ΣτΕ.Ολ 1118/2014

Δίκη-πιλότος - Αυθαίρετες κατασκευές - Αναστολή επιβολής κυρώσεων ν. 4014/2011 - Χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδομική διαμόρφωση χώρας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 24 ν. 4014/2011 -.

 

ΣτΕ 600/2014

Αρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης - ʼρνηση Διοίκησης - Αρμοδιότητα -.

 

ΤρΔΕφΑθ 112/2014

Φαρμακεία - Σύμβαση εκτέλεσης συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Καταγγελία - Έκδοση εικονικών συνταγών - Αμερόληπτη κρίση οργάνων της Διοίκησης - Κυρώσεις -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 4024/2014

Κοινοτικό σήμα - Σήμα φήμης - Διακριτικός τίτλος - Καταγραφή μετρήσεων ενέργειας - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Πρόσθετη παρέμβαση - Έννομο συμφέρον - Ασφαλιστικά μέτρα-.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 59/2014

ΕΟΠΥΥ - Όριο συνταγογράφησης ανά ιατρό - Γενόσημα φάρμακα -Δραστική ουσία - Περιστολή φαρμακευτικής δαπάνης -.

 

ΣτΕ.Ολ 1117/2014

PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα «ΣΙΤ») - Μείωση δημόσιου χρέους - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου - Ιδιώτες πιστωτές - Αίτηση ακύρωσης - Προστασία περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Έννομο συμφέρον - Συμφωνία Ελλάδας και Γερμανίας για την προστασία επενδύσεων κεφαλαίων -.

 

ΣτΕ.Ολ 1116/2014

PSI (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα «ΣΙΤ») - Μείωση δημόσιου χρέους - Ανταλλαγή τίτλων έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου - Ιδιώτες πιστωτές - Αίτηση ακύρωσης - Προστασία περιουσίας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 366/2014

Οφειλέτες Δημοσίου - Κατάσχεση εις χείρας τρίτου - Μη κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Παραπομπή στην επταμελή -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 182/2014

Βιασμός -. Eννοια. Πότε στοιχειοθετείται. Εφεση απαράδεκτη. Eσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών και όχι ερμηνείας και εφαρμογής νόμου.

 

ΜΠρΑθ 1721/2014

Πνευματική ιδιοκτησία - Αξιώσεις από το άρθρο 65 του ν. 2121/1993 - Αστικές κυρώσεις από την προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας - Έννοια έργου-πρωτοτυπίας-συλλογικού έργου - ’ρθρο ιστορικού περιεχομένου σε ιστορικό περιοδικού διανεμόμενο με εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας - Ατομική ιδιομορφία -.

 

ΜΠρΠρέβεζας 117/2014

ΟΤΑ - Σχολικοί φύλακες - Διαθεσιμότητα - Κατάργηση θέσεων -Μείωση αποδοχών - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή ισότητας - Προσβολή προσωπικότητας - Σεβασμός περιουσίας - Συμβατική ελευθερία - Ανθρώπινη αξία - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Μονομερής βλαπτική μεταβολή -.

 

ΣτΕ.Ολ  986/2014

Πολύτεκνοι - Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Υπουργική απόφαση – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 3008/2014

Σχολικοί φύλακες - Θέση σε διαθεσιμότητα - Κατάργηση οργανικών θέσεων - Αρχή αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - ΟΤΑ - Διοικητική αυτοτέλεια - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Δικαίωμα για δίκαιη αμοιβή - Ασφαλιστικά μέτρα - Επείγουσα περίπτωση -.

 

ΣτΕ 676/2014

Φαρμακεία - Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας  - Φαρμακευτικός Σύλλογος - Απόφαση καθορισμού ωραρίου εφημεριών - Τροποποίηση απόφασης -.

 

ΣτΕ 675/2014

Φαρμακεία - Φαρμακευτικός Σύλλογος - Ωράριο λειτουργίας - Επικουρική εφημερία Σαββάτου -.

 

ΕλΣ (Τμ. ΙΙ) 509/2014

Εκπαιδευτικός εν ενεργεία - Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας ως εφημερίου - Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Σινά - Αρμοδιότητα -.

 

ΤρΔΠρΑθ 104/2014

Δημοτικά Κοιμητήρια - Οικογενειακοί τάφοι - Αρμοδιότητα -.

 

ΑΠ 293/2014

ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι ΔΕΗ) - Φοροδοτική ικανότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αντίθεση προς το Πρώτο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ - Μειοψηφία - Παραπομπή σε Ολομέλεια - Βεβαίωση φόρου - Ανάθεση σε ΝΠΙΔ - Δικαιοδοσία - Πολιτικά δικαστήρια - Προστασία καταναλωτών - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΜΠρΑθ 1603/2014

Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης -.

 

ΜΠρΑθ 555/2014

Διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων - Γυαλιά ηλίου - Διεθνές σήμα - Κοινοτικό σήμα - Αδικοπραξία - Ηθική βλάβη -.

 

ΣτΕ.Ολ 229/2014

Φαρμακεία - Αδεια ιδρύσεως φαρμακείου - Πληθυσμιακά κριτήρια - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 213/2014

Διοικητική δίκη - Υπέρβαση εύλογης διάρκειας - Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση -.

 

ΣτΕ.Ολ 29/2014

Μέλη ΔΕΠ-ΑΕΙ - Φορολογία εισοδήματος - Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 5/2014

Καταχρηστική απόλυση -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 402/2014

Αναστολή πλειστηριασμού - Πιθανολόγηση λόγου ανακοπής - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Κατάσχεση ακινήτου πολλαπλάσιας αξίας -.

 

ΜΠρΑθ 3088/2013

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί -.

 

ΕιρΛαυρίου 572/2013

Υπερχεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εισόδημα συζύγου - Περιουσία τρίτου - Οφειλή προς το ΤΠΔ - Εκχώρηση μισθού - Ρύθμιση οφειλών σε μηνιαίες δόσεις - Εκποίηση επιβατηγών αυτοκινήτων - Διορισμός εκκαθαριστή -.

 

ΕφΑθ 5560/2013

Προσβολή προσωπικότητας - Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Δ.Ε.Η. - Πυλώνες υψηλής τάσης (Υ.Τ) - Αρχή της προλήψεως - Αξιολόγηση αποδεδειγμένων και πιθανών κινδύνων - Κίνδυνος βλάβης υγείας και περιβάλλοντος - Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Μείωση αξίας κατοικίας - Αποζημίωση - Κατάχρηση δικαιώματος -.

 

ΔιατΕισΠλημΑθ 228/2013

Παράβαση καθήκοντος. Απόφαση προσλήψεως κατόπιν διακήρυξης ή διαγωνισμού. Κατά τη λήψη της αποφάσεως εκτιμώνται κατά δικαία κρίση τα προσόντα των υποψηφίων. Προς τούτο δεν είναι αναγκαία, σε περίπτωση μοριοδότησης, η απλή άθροιση και μόνο των αριθμών μοριοδότησης. Αντίθετα, χωρεί αξιολογική εκτίμηση όλων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα όταν η απόφαση είναι αιτιολογημένη και βασισμένη σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στους υποψηφίους.

 

ΕιρΗρακλείου 386/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηδενικές καταβολές - Εξαίρεση της εκποίησης δικαιώματος ψιλής κυριότητας κύριας κατοικίας -.

 

ΕιρΣκύδρας 222/2013

Πρόταση συμψηφισμού.

 

ΕιρΣκύδρας 254/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μη τήρηση της ρύθμισης - Έκπτωση από τη ρύθμιση -.

 

ΔΕφ(Ακυρ) 2766/2013

Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δημόσια δασική έκταση -Αίτηση ακύρωσης - Οικοδομικό τετράγωνο - Εξαίρεση από την κατεδάφιση - Αναστολή κατεδάφισης - Αναβολή εκδίκασης - Ανάκληση άδειας -.

 

ΕιρΜαραθώνος 176/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ασφαλιστικά μέτρα - Εγγύηση - Καταχρηστική άσκηση -.

 

ΜΠρΠειρ 5817/2013

Εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου μετά από πλειοδοτική δημοπρασία με απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου -.

 

ΠΠρΑθ 5510/2013

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης -.

 

ΜΠρΑθ 2153/2013

Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας - Εκπροσώπηση ΑΕ - Απάτη από τρίτο - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού - Ακυρη απόλυση -.

 

ΕφΑθ 6955/2013

Ανέκκλητη η πρωτόδικη απόφαση ανάθεσης της γονικής μέριμνας -.

 

ΤρΠλημΠειρ 4901/2013

Απάτη σε δικαστήριο - Επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας από τετελέσμενη απάτη σε δικαστήριο σε απόπειρα απάτης σε δικαστήριο - Αμεση συνέργεια σε απόπειρα απάτης σε δικαστήριο -.

 

ΠΠρΑθ 431/2013

Παρένθετη μητρότητα - Δικαστική άδεια - Τήρηση ορών άρθ. 1458 ΑΚ - Παροχή άδειας μόνο σε γυναίκα - Υιοθεσία - Εκουσία Δικαιοδοσία -.

 

ΠΠρΑθ 6439/2013

Ανώνυμη εταιρία - Απόσπαση ή απόσχιση βιομηχανικού κλάδου -Διάσπαση με απορρόφηση - Σύσταση νέας Α.Ε. - Ειδική διαδοχή - Εκκρεμοδικία - Παρέμβαση - Ερημοδικία -.

 

ΕλΣ Τμ. ΙΙΙ 4894/2013

Αστική ευθύνη δημοσίου - Παράλειψη διοίκησης εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων συνταξιοδοτικών νόμων αναδρομικά -.

 

ΣτΕ 4555/2013

Ειδικό τέλος για τη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) -Οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. γ’ παρ. 2 άρθρου 143 ν. 4001/2011 - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΣτΕ 4671/2013

Έμμισθοι δικηγόροι ΑΕΙ - Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου -.

 

ΣυμβΠλημΓιαννιτσών 46/2013

Διάδοση ασθένειας ζώων κατά συναυτουργία - Κτηνοτρόφοι -.

 

ΜΠρΑθ 6892/2013

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αίτηση αναστολής – Επιταγή προς εκτέλεση – Παραίτηση από επιταγή προς εκτέλεση - Ασκηση δεύτερης ανακοπής - Δεύτερη επίδοση διαταγής πληρωμής – Δικαστικά έξοδα -.

 

ΣτΕ 4176/2013

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις -.

 

ΠΠρΑθ 5898/2013

Βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα - Προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων - Μάρτυρες -.

 

Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 παρ. 2 Σ (Μισθοδικείο) 88/2013

Δικαστικοί λειτουργοί – Αναδρομική μείωση αποδοχών – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 4041/2013

Κατάληψη ακινήτου Ιδρύματος και διαμόρφωσή του σε πλατεία -Αγωγή αποζημιώσεως -Διαφυγόντα κέρδη - Προϋποθέσεις παραγραφής χρηματικών αξιώσεων κατά δημοσίου και ΟΤΑ - Τρόποι διακοπής παραγραφής -.

 

ΕιρΑκράτας 64/2013

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Προσθήκη άλλου κυρίου ονόματος - Εκούσια δικαιοδοσία - Έννομο συμφέρον – Τοπική αρμοδιότητα -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 15200/2013

Σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο λογαριασμό) - Αόριστη αίτηση Τράπεζας για εγγραφή προσημείωσης -.

 

ΠΠρΑθ 6237/2013

Αγωγή διαζυγίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΤρΔΠρΑθ 10115/2013

Κατάληψη ακινήτου Ιδρύματος και διαμόρφωσή του σε πλατεία -.

 

ΔΕφΑθ (Ακυρ.Συμβ) 729/2013

Διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - Εκπαιδευτικοί - Απόρριψη αίτησης αναστολής -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 13782/2013

Ανάθεση της επιμέλειας στην μητέρα, ορισμός προσωρινά υψηλής διατροφής με βάση το κριτήρια διαβίωσης του ανήλικου τέκνου μέχρι την ημέρα της διάστασης των συζύγων, παραχώρηση της οικογενειακής στέγης στην μητέρα και στο ανήλικο άρρεν τέκνο παρόλο που η οικογενειακή στέγη ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στον σύζυγο και κατά ποσοστό 100%.

 

ΣτΕ.Ολ 3516/2013

Ασκούμενοι δικηγόροι - Όριο ηλικίας εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο - Προθεσμία εγγραφής - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΕλευσ 3/2013

Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας - Κληρονομητήριο - Πλαγιαστική άσκηση αίτησης - Δανειστής κληρονομίας Ελληνικό Δημόσιο -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Ηρακλ 898/2013

Παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠΔΔ - Τοκοχρεωλυτικό δάνειο - Δικηγόροι - Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - Ταμείο Νομικών - Παρέμβαση Δικηγορικού Συλλόγου - Έλλειψη έννομου συμφέροντος - Ανακοπή -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 12909/2013

Μίσθωση - Εγγυητική επιστολή - Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής με απόφαση δημάρχου -.

 

ΣτΕ 2979/2013

Βασικός μέτοχος - Δημόσιες συμβάσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - ΜΜΕ - Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ Πρξ (Επ Α. 108Α π.δ. 1225/1981) ΦΠΔ/78842/2013

Αναδρομική αναπροσαρμογή (μείωση) συντάξεων - Καθηγητής Α.Ε.Ι. - Ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος – Παραπομπή σε Ολομέλεια ΕλΣ -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 14385/2013

ΟΤΑ - Εποπτεία φιλανθρωπικών σωματείων -.

 

ΜΠρ (ΑσφΜ) Πειρ 2700/2013

Σχολικοί φύλακες - Διαθεσιμότητα μισθωτών - Αρχή της αναλογικότητας - Αρχή της αξιοκρατίας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΠειρ 1982/2013

Ασφαλιστικά μέτρα απόδοσης της νομής κινητών πραγμάτων στο Ειρηνοδικείο -.

 

ΕιρΧαν 835/2013

Αμοιβή υποθηκοφύλακα - Ομολογιακά δάνεια - Προσημείωση υποθήκης - ʼρνηση εγγραφής σε δημόσια βιβλία - Εκούσια δικαιοδοσία - Δημόσιο συμφέρον - Αρχή της αναλογικότητας - Επαγγελματική ελευθερία - Δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού -.

 

ΕιρΧαν 808/2013

Διορισμός ειδικού επιτρόπου ανηλίκου - Προσβολή πατρότητας - Ανατροπή τεκμηρίου γέννησης κατά τη διάρκεια γάμου -.

 

ΕιρΧαν 728/2013

Ασφαλιστικά μέτρα - Αναβολή υπόθεσης - Ερημοδικία καθ’ ων -Απαράδεκτο συζήτησης - Δικαστική δαπάνη - Γραμμάτιο προείσπραξης -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 489/2013

Κατάργηση θέσεων διοικητικού προσωπικού Α.Ε.Ι. -.

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 19/2013

Διενέργεια ελέγχων - Κατασταλτικός έλεγχος - Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου - Διαδικασία σχεδιασμού ελέγχων - Ελεγκτικές ομάδες - Πιλοτικοί έλεγχοι -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 688/2013

Εκθεση κατά εκπροθέσμου βουλεύματος και αναθεώρηση κατηγορίας -.

 

ΣτΕ 2980/2013

Θρησκευτικά σύμβολα - Αίθουσες δικαστηρίων - Παρέμβαση - Μητροπολίτης - Πράξεις δικαστικών αρχών - Αίτηση ακύρωσης -Έννομο συμφέρον -.

 

ΠΠρΑθ 4041/2013

Αναγκαστική ομοδικία στο άρθρο 939 Α.Κ. - Σώρευση αγωγής αναγνώρισης ως άκυρης λόγω εικονικότητας σύμβαση πώλησης με αγωγή διάρρηξης ως καταδολιευτικής της αυτής σύμβασης πώλησης -.

 

ΕιρΘεσ(ΠροσΔιατ) 14925/2013

Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Στεγαστική αποκατάσταση παλινοστούντων ομογενών - Προσωρινή διαταγή -.

 

ΣυμβΠλημΑθ 4126/2013

Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας - Παραβίαση στοιχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή που συνιστούν κρατικά απόρρητα ιδιαιτέρως μεγάλης οικονομικής ζημίας - Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς το σκοπό βλάβης τρίτου προσώπου - Κακουργηματική κατασκοπεία - Ασφάλεια υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Διαρροές υπηρεσιακών εγγράφων - Απαλλαγή κατηγορουμένων -.

 

ΕιρΚαλαμάτας 69/2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση οικοπέδου όπου πρόκειται να ανεγερθεί η κύρια κατοικία αιτούντος -.

 

ΠορισμΑναφΕισΕφΘεσ 14/10/2013

Λήψη και εξέταση γενετικού υλικού –.

 

ΤρΔΕφΑθ (Ακ) 1005/2013

Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων κατά την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων.

 

ΣτΕ.Ολ 3355/2013

Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και εργασιακή εφεδρεία - Δικαστικοί υπάλληλοι -Αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών θέσεων - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ Ολ. 3354/2013

Δημόσιοι Υπάλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ.Ολ 3341/2013

«Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ν. 4014/2011 - Αναστολή κατεδάφισης - Προστασία περιβάλλοντος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΑΠΔ 99/2013

Παράνομη συλλογή και περαιτέρω χρήση προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SPAM).

 

ΑΠΔ 98/2013

Επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας που οδήγησε ήδη σε περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

 

ΔΕφΑθ (Ακ) 2001/2013

Επιλογή γιατρών ΕΣΥ. Συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής.

 

ΜΠρΑθ 2157/2013

Πτωχευτικό. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής λόγω αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων των δανειστών καθ' όλη τη διάρκεια της πτωχεύσεως.

 

ΣτΕ 2798/2013

Αίτηση ακύρωσης - Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεσογείων - Παραίτηση από την αίτηση -.

 

ΣτΕ 2752/2013

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεσογείων - Αίτηση ακύρωσης - Περιοχές Natura 2000 -.

 

ΕιρΘεσ (ΠροσΔιατ) 12.2.2013

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Έκδοση προσωρινής διαταγής – Προσωρινή απαγόρευση παρακράτησης από μισθό -.

 

ΕιρΑθ (ΠροσΔιατ) 25.7.2013

Προσωρινή διαταγή – Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Μη καταγγελία σύμβασης καταναλωτικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 437/2013

Απάτη κατ' επάγγελμα - Επίδοση - Ενσταση δεδικασμένου - Κακή εκτίμηση πραγματικών περιστατικών -.

 

ΜΠρΑθ 1271/2013

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης - ΙΚΑ - Ανακοπή για τη μεταρρύθμιση πίνακα κατάταξης - Προνομιακή κατάταξη ΙΚΑ -.

 

ΣτΕ 1985/2013

Φαρμακεία - ’δεια λειτουργίας - Παρέμβαση - Παροχή πληρεξουσιότητας-.

 

ΣτΕ 1988/2013

Δημοπράτηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στο Γραμματικό.

 

ΣτΕ 1973/2013

Φαρμακεία - Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας -.

 

ΜΠρΑθ 1726/2013

Σήμα - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΜΠλημΠειρ 2974/2013

Χρήση πλαστού εγγράφου - Πώληση εμπορευμάτων απομίμησης - Είσοδος στο ελληνικό έδαφος παρανόμως - Απόπειρα αποδοχής προϊόντων εγκλήματος -.

 

ΜΠρΚω 390/2013

Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων - ’δεια γάμου αλλοδαπού αιτούντος άσυλο -.

 

ΜΠρΧαλκιδικής (ΠροσΔιατ) 26.6.2013

Προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται τεχνικές εργασίες στην περιοχή του ρέματος "ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ" στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεσή τους, να επιτευχθεί ο καθορισμός της οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα.

 

ΣτΕ 1679/2013

Εκλογή μέλος ΔΕΠ-AEI - Επανάληψη εκλογής - Κήρυξη άγονης της εκλογής - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 236/2013

Απόφαση Επιτροπής Αναστολών της 20ης.6.2013 επί της από 12.6.2013 αιτήσεως αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.

 

ΣτΕ (ΠροσΔιατ) 17.6.2013

Προσωρινή Διαταγή της 17ης.6.2013 του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της από 12.6.2013 αίτησης αναστολής της ΠΟΣΠΕΡΤ.

 

ΕφΑθ 3001/2013

Πνευματική ιδιοκτησία - Βάσεις δεδομένων - Χάρτες -.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 20.5.2013

Προσωρινή Διαταγή - Επαγγελματική μίσθωση - Οικονομική κρίση – Αγωγή μειώσεως του μισθώματος -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 5121/2013

Έξοδος εταίρου από ΕΠΕ λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου (άρθρο 33 παρ. 2 Ν. 3190/1955), ο οποίος συνίσταται στη σοβαρή διαταραχή - πλήρη διακοπή των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των εταίρων και στη συνακόλουθη αδυναμία συνεργασίας για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 6305/2013

Επιμέλεια τέκνου - Συναπόφαση - Σχολείο - Μεταρρύθμιση απόφασης -.

 

ΣτΕ 1326/2013

Τελωνειακές παραβάσεις - Πετρελαιοειδή προϊόντα - Λαθρεμπορία - Πολλαπλό τέλος - Αρχή αναλογικότητας - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Τεκμήριο αθωότητας - Ευθύνη νομικού προσώπου - Παραγραφή τελωνειακών παραβάσεων -.

 

ΣτΕ.Ολ 1840/2013

Φορολογία εισοδήματος - Υπουργείο Εξωτερικών - Επίδομα αλλοδαπής -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 267/2013

Κάμψη της αρχής της ελεύθερης επικοινωνίας και αυτοτελής ισχυρισμός.

 

ΣυμβΕφΘεσ 217/2013

Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας με αίτηση του Εισαγγελέα.

 

ΣτΕ.Ολ 1540/2013

Εργασιακή εφεδρεία - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αυτοδίκαιη απόλυση - Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα - Κατάργηση οργανικών θέσεων -.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 136/2013

Παράβολο επί ασφαλιστικών μέτρων - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας -.

 

ΣτΕ.Ολ 1685/2013

Πρότυπη δίκη - Έκτακτη εισφορά του άρθρου 18 ν. 3758/2009 - Αρμοδιότητα ΣτΕ για αναίρεση - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αναδρομικότητα φορολογίας - Φοροδοτική ικανότητα - Φοροδοτική ισότητα - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης -.

 

ΣτΕ 1527/2013

Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης δημοσίου υπαλλήλου - Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων -.

 

ΣτΕ 1526/2013

Πειθαρχική ποινή απόταξης ανθυπαστυνόμου - Διαφθορά χαρακτήρα -.

 

ΜΠρΗρ 255/2013

Βεβαίωση προς διόρθωση ληξιαρχικής πράξης - Αλλαγή φύλου - Εκούσια δικαιοδοσία -.

 

ΕιρΑθ 2304/2013

Ασφαλιστικά μέτρα νομής κινητού (αυτοκινήτου) - Προσβολή ή διατάραξη της νομής - Παραγραφή των αξιώσεων του νομέα -.

 

ΕφΑθ 2814/2012

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης -.

 

ΜΠρΑθ 7432/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Αυτοκινητικό ατύχημα - Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης -.

 

ΔΕφΠειρ (Ακ.Συμβ) 176/2012

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης - Ανάκληση διοικητικής πράξης - Νεότερα στοιχεία - Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου - Δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη-.

 

 

ΣτΕ 1231/2012

Ασφάλιση ΙΚΑ - Ειδικό βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού - Αυτοτελής παράβαση της μη επίδειξης του βιβλίου - Εκδοση ΠΕΠΑΕ - Πρόστιμο -.

 

ΣτΕΠρακτΓνωμ 52/2013

Μνημόνιο - Αποκρατικοποιήσεις ακινήτων Δημοσίου - Επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση Ναυτικού Οχυρού Αγίου Στεφάνου» - Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού - Γνωμοδότηση Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου

 

ΔΠρΘεσ 504/2013

Ακύρωση φύλλου ελέγχου ΦΠΑ - Πλαστά τιμολόγια - Καλή πίστη λήπτη πλαστού φορολογικού στοιχείου -.

 

ΜΠρΑθ 1455/2013

Πλειστηριασμός - Ανακοπή 933 ΚΠολΔ - Καταχρηστική επίσπευση πλειστηριασμού -.

 

ΕιρΑμαρ 475/2013

Συγκυριότητα επί ακινήτου - ΕΕΤΗΔΕ - Έκδοση διαταγής πληρωμής - Λογαριασμοί παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος -.

 

ΜΠρΧαλκιδικής 123/2013

Επαγγελματική μίσθωση - Αναπροσαρμογή μισθώματος - Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης - Προσωρινή παράλειψη καταγγελίας μίσθωσης -.

 

ΣτΕ 1032/2013

Αντισυνταγματικότητα διατάξεως με την οποία παρέχεται στο Σ.Δ.Ο.Ε. η δυνατότητα δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων. Παραπομπή σε Ολομέλεια.

 

ΑΠΔ 25/2013

Παράνομη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και διαφήμισης μέσω της αποστολής αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (SPAM).

 

ΜΠρΡόδου (ΑσφΜ) 67/2013

Ατομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) - Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου - Δημοτικές επιχειρήσεις - Επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΑΠ Ολ. 10/2012

Αμοιβή δικηγόρου - Δικηγόροι Τραπεζών - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

ΑΠ 1636/2012

Πάγια αντιμισθία δικηγόρου - Καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής για σπουδαίο λόγο -

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 2/2013

 

Ειδική συνεδρίαση Ολομέλειας ΕλΣ - Προκαταβολή σύνταξης - Στρατιωτικοί - Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων (ΕΕΠΚΣ) - Έφεση - Ενστάσεις συνταξιούχων - Ξενόγλωσσα πιστοποιητικά σπουδών - Μεταβίβαση σύνταξης σε άγαμες θυγατέρες - Επίδομα θέσης ευθύνης - Συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το Δημόσιο - Επιδόματα νόσου και ανικανότητας - Κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου - Κληρικοί - Αναδρομική καταβολή συντάξεων - Παραγραφή αποζημιωτικών αξιώσεων συνταξιούχων του Δημοσίου - Δυνατότητα επαναφοράς σε νέα εξέταση οριστικώς κριθείσας υπόθεσης συνταξιούχου - Αναδρομική αναπροσαρμογή συντάξεων - Έννοια περιουσίας - Απαιτήσεις για σύνταξη και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές – Αρχή ισότητας - Ισότητα στην κατανομή των δημοσίων βαρών - Αρχή αναλογικότητας - Λογοτέχνες-καλλιτέχνες -.

 

ΠΠρΑθ 141/2013

Αγωγή αναγνώρισης ανυπαρξίας γάμου - Έννομο συμφέρον -.

 

ΕλΣ Τμ. VI 935/2013

Διαγωνισμός προμηθειών ΟΤΑ - Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός προμηθειών - Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας - Διαδικασία διαπραγματεύσεων - Αίτηση ανάκλησης πράξης Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Προθεσμία -.

 

ΜΠρΧανίων 3/2013

Αντισυνταγματική και αντίθετη προς την ΕΣΔΑ η υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου επί αναγνωριστικών αγωγών.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1759/2013

Διαθεσιμότητα μισθωτών Ν. 4093/2012 - Δικαίωμα στην εργασία - Αρχή ισότητας - Δικαίωμα στην προσωπικότητα - Προστασία ιδιοκτησίας - Αρχή αναλογικότητας - Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Ασφαλιστικά μέτρα - Υποχρέωση απασχόλησης εργαζομένου -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 81/2013

Απόπειρα απιστίας σε βάρος του δημοσίου.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1420/2013

Ασφαλιστικά μέτρα - Δικαστική μεσεγγύηση - Συντηρητική κατάσχεση -.

 

ΣτΕ. Ολ. 460/2013

Ιθαγένεια τέκνων αλλοδαπών και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές.

 

ΔΕφΑθ 1/2013

Εύλογη διάρκεια δίκης - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΔΠρΑθ (τμήμα ν.1406 και αναστολών) 320/2013

Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης.

 

ΣτΕ.Ολ 38/2013

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» - Κατάργηση Δήμων και συνένωση με άλλους - Εκτελεστή διοικητική πράξη κανονιστικού χαρακτήρα - Νομιμοποίηση για την ακύρωση -.

 

ΣτΕ.Ολ 95/2013

Επίδομα 176 Ευρώ - Δικαστικοί υπάλληλοι - Αρχή ισότητας -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 136/2013

Παραδεκτή η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να υφίσταται ανάγκη καταβολής δικαστικού ενσήμου.

 

ΕιρΧανίων (ΠροσΔιατ) 28.8.2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Έκδοση προσωρινής διαταγής - Απαγόρευση επίσπευσης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης - Απαγόρευση παρακράτησης από σύνταξη ποσού πέραν των 100 ευρώ μηνιαίως -.

 

ΤρΕφΘεσ 943/2012

Εγκληματική οργάνωση - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα - Πλαστογραφία - Λαθρεμπορία - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα -.

 

ΣτΕ 5460/2012

Αρχαιολογική κληρονομιά - Εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Εντοπισμός αρχαιοτήτων - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΣτΕ 5060/2012

Τριτανακοπή για την εξαφάνιση απόφασης του ΣτΕ - Τοποθέτηση σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου - Ακύρωση απόφασης Υπουργού - Έννομο συμφέρον - Παρέμβαση - Απόφαση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μη ειδικώς αιτιολογημένη - Χρόνος επίδοσης αίτησης ακύρωσης προς τον τριτανακόπτοντα -.

 

ΔΕφΑθ (ΑκυρΣυμβ) 1189/2012

Υπάλληλος ΟΑΕΕ - Θέση σε αυτοδίκαιη αργία - Αίτηση ακύρωσης - Αίτηση αναστολής -.

 

ΔΕφΑθ (ΑκυρΣυμβ) 1186/2012

Υπάλληλος ΙΚΑ - Θέση σε αυτοδίκαιη αργία - Αίτηση ακύρωσης - Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης - Δημόσιο συμφέρον -.

 

ΔΕφ(Ακ)Χαν 115/2012

Υποχρεωτική παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών - Απαλλαγή - Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας -.

 

ΤρΣυμβΑΠ (Δ’Τμ) 227/2012

Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ΔΕΗ -.

Αναστολή της εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 1101/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά το μέρος της που η εναγόμενη ΔΕΗ ΑΕ υποχρεώνεται να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης και να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό. Κρίθηκε ότι θα προκύψει κίνδυνος βλάβης για το Ελληνικό Δημόσιο και την ΔΕΗ ΑΕ, η αποκατάσταση της οποίας δεν θα είναι ευχερής. Δεν ζητήθηκε η αναστολή της διάταξης του διατακτικού της εν λόγω απόφασης περί απαγόρευσης διακοπής της παροχής ρεύματος στους καταναλωτές.

 

ΑΕΔ 25/2012

Οφειλές του Δημοσίου - Τόκος υπερημερίας - Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα νόμων περί δικών του Δημοσίου -.

 

ΕιρΑθ 6436/2012

Εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου - Υποχρέωση κατάθεσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής - Αμετάκλητες αποφάσεις - Επιτόκιο οφειλών Δημοσίου - Προνόμια Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αρχή ισότητας - Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής - Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου -.

 

ΕιρΑθ 6897/2012

Αναστολή κατάσχεσης σε βάρος ΝΠΔΔ εις χείρας τρίτου, η οποία επιβλήθηκε χωρίς προηγούμενη κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

 

ΜΠρΑθ 3941/2012

Επικουρικό κεφάλαιο - Ασφάλιση αστικής ευθύνης - Αυτοκινητικό ατύχημα - Κοινοτικές Οδηγίες – ΕΣΔΑ - Αποζημίωση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος -  Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Απαγόρευση αναδρομικότητας των νόμων - Προστασία περιουσίας - Αναδρομική κατάργηση ενοχικών αξιώσεων –Αρχή της αναλογικότητας - Τόκοι αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕλΣ.Ολ 2979/2012

Κοινοτικό λατομείο - Διαχείριση εσόδων - Εξωταμειακή διαχείριση - Μείωση ποσού καταλογισμού και απαλλαγή του υπαιτίου από προσαυξήσεις ή τόκους -.

 

ΔΕφ(Ακυρ)Αθ 2303/2012

Πρόσληψη στο δημόσιο με διαγωνισμό - ΑΣΕΠ - Προσωπικό ΑΤΕ -Προσωπικό ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Αρχή ισότητας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 12 ν. 3899/2010 -.

 

ΠΠρΑθ 1101/2012

Τέλος ηλεκτροδότησης (χαράτσι) - ΔΕΗ - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία - Ηθική βλάβη - Προσωρινή εκτελεστότητα -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1785/2012

Φαρμακεία - Φαρμακοποιοί - Συμμετοχή σε περισσότερες εταιρίες - Αντικειμενική ευθύνη - ΕΟΦ - Πρόστιμο - Εκτελεστή διοικητική πράξη - Αιτιολογία -.

 

ΜΠρΠειρ 3629/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Ανάθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου σε πατέρα -.

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 4/2012

4η Ειδική Συνεδρίαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου Νόμου «Τροποποιήσεις στις Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις»

 

ΕλΣ.Ολ Πρκτ 3/2012

3η Ειδική Συνεδρίαση Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικά Θέματα Δημοσίου»

 

ΜΠρΘεσ 26534/2012

Εργατική νομοθεσία - Μείωση κατώτατου μισθού - Κατάργηση μετενέργειας Συλλογικών Συμβάσεων - Μνημόνιο - Αντισυνταγματικότητα Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου - Απεργία - Συνδικαλιστική ελευθερία -.

 

ΕιρΘεσ 6293/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Απόρριψη ένστασης πτωχευτικής ικανότητας γεωργοκτηνοτρόφων -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 760/2012

Εφεση - Τυχηρά παίγνια - Μεταβολή κατηγορία σε τεχνικά παίγνια - Επεκτατικό αποτέλεσμα -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2006/2012

Αστική ευθύνη δημοσίου - Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για καταβολή αναδρομικών αποδοχών μετέπειτα διορισθέντος στο Λιμενικό Σώμα μετά από ακύρωση του πίνακα κατάταξης της Διοίκησης, στον οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί - Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης - Παραγραφή - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Τόκοι -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 663/2012

Απόλυτες ακυρότητες - Ευμενέστερος νόμος -.

 

ΣτΕ 1165/2012

Φάρμακο με περισσότερες δραστικές ουσίες - Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για συγκεκριμένη δραστική ουσία - Αναβολή υπόθεσης μετά την απάντηση του ΔΕΕ -.

 

ΠΠρΑθ 3549/2012

Προστασία σήματος - Προϊόντα ένδυσης - Ηθική βλάβη - Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής -.

 

ΠΠρΑθ 2528/2012

Διεθνής δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Συμφωνία παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας - Συμβάσεις καταναλωτών - Προστασία αγοραστών - Αδικοπραξία - Ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις - Απάτη - Αντιπροσώπευση άμεση ή έμμεση - Αρχή του εμφανούς της άμεσης αντιπροσώπευσης - Πώληση έργου τέχνης - Δημοπρασία - Πλαστότητα έργου τέχνης - Δικαστικά έξοδα -.

 

ΜΠρΑθ 962/2012

Παρεμπίπτουσα αγωγή σε ανακοπή του άρθρου 632 ΚΠολΔ κατά Διαταγής Πληρωμής

 

ΓνδτΕισΑΠ 7/2012

Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, που διαπράττεται στο διαδίκτυο ή μέσω αυτού και εφόσον προσδιορίζεται, επακριβώς η ημεροχρονολογία που διαπράχτηκε, θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 2 του άρθρ. 242 Κ.Π.Δ. και δεν θα θεωρείται ότι συντρέχει αυτόφωρη διαδικασία, αν πέρασε όλη η επόμενη ημέρα από την τέλεση, της πράξης ή θα θεωρείται ως έγκλημα που τελείται δια του τύπου και θα αντιμετωπίζεται ως διαρκές αυτόφωρο. Στη δε δεύτερη περίπτωση και εφόσον ο υπαίτιος συλληφθεί και η πράξη εξακολουθεί να υφίσταται στο Διαδίκτυο και υποβληθεί εκ νέου έγκληση ή μήνυση για το ίδιο θέμα, θα αντιμετωπιστεί ξανά με την ίδια διαδικασία.

 

ΜΠρΑθ 29163/2011

Διαταγή πληρωμής - Αποκτήματα συζύγων -.

 

ΕιρΚαλαυρίας 22/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ορισμός μηνιαίων καταβολών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Συνυπαιτιότητα τράπεζας στην υπερχρέωση -.

 

ΜΠρΑθ 7645/2012

Δίκαιη δίκη στα ασφαλιστικά μέτρα - Συνοπτική αιτιολογία απόφασης - Προσωρινή ρύθμιση εργασιακής σχέσης - Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Προσωπικό Διεύθυνσης καθαριότητας ΝΠΔΔ - Πάγιες και Διαρκείς ανάγκες - Σχέση εξάρτησης - Επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος -.

 

ΕφΑθ 2724/2012

Έργο πνευματικής ιδιοκτησίας - Φωτογραφία ως πνευματικό δημιούργημα - Πρωτότυπος χαρακτήρας - Αρχή του δημιουργού -Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα - Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας - Αρση της προσβολής και παράλειψη στο μέλλον - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΕφΑθ 1708/2012

Δημοτικοί και κοινοτικοί δρόμοι - Θεσμός της αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητας (vetustas) - Πράγματα κοινής χρήσης και εκτός συναλλαγής - Ιδιωτικά ακίνητα ως κοινόχρηστος χώρος -Αναγνωριστική αγωγή - Αόριστη αγωγή -.

 

ΕφΑθ 1586/2012

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Προϊόν καθαρισμού καπνοδόχων - Αντιγραφή και απομίμηση εφεύρεσης - Αθέμιτος ανταγωνισμός - Αντίθεση στα χρηστά ήθη - Τεκμήριο νομιμότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας - Προσβολή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας - Παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης προϊόντος - Αποκατάσταση ζημίας από πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΔιατΕισΕφΠατρών 70/2011

Απείθεια - Παράβαση καθήκοντος - Εισαγγελική παραγγελία - Μη συμμόρφωση σε εισαγγελική παραγγελία - Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 510/2012

Διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός -.

 

ΜΠρΑθ 4424/2012

Εκ περιτροπής εργασία - Προϋποθέσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους -.

 

ΣτΕ.Ολ 1972/2012

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕιρΑθ 586/2012

Μειώσεις σε μισθούς και επιδόματα - ΑΕ μη υπαγόμενη στην έννοια της δημόσιας επιχείρησης -.

 

ΕιρΑθ 599/2012

ΑΜΕΛ Α.Ε. - Θυγατρική της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. - Δημόσιος τομέας - Μειώσεις αποδοχών κ.λπ. - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΜΠρΑθ 1922/2012

Πυλωτή -.

 

ΣτΕ.Ολ 1971/2012

«Δίκη-πιλότος» - Ημιϋπαίθριοι κ.λπ. χώροι - «Τακτοποίηση» ν. 3843/2010 - Έκδοση νέας άδειας - Υπολογισμός ημιϋπαιθρίων χώρων στο συντελεστή δόμησης -.

 

ΕιρΑθ 102/Φ436/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Οφειλέτης ΤΠΔ - Καθορισμός μηνιαίων καταβολών επί τετραετία - Μη εκποίηση κύριας κατοικίας - Πρόσθετη παρέμβαση -.

 

ΕλΣ 1383/2012

Αίτηση αναθεώρησης απόφασης Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Διαγωνισμός για την εκτέλεση έργου -.

 

ΤρΠλημ(Αυτοφ)Αθ 22610/2012

Συκοφαντική δυσφήμηση - Συκοφαντική δυσφήμηση διά του τύπου - Προσβολή συμβόλων Ελληνικού Κράτους - Εξύβριση - Αποβολή πολιτικής αγωγής -.

 

ΜΠρΑθ 4794/2012

Εργασιακή εφεδρεία - Ομαδικές απολύσεις - Συγχώνευση εταιριών - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΤρΔΠρΛιβ 72/2012

Ασφάλιση ΙΚΑ - Βαρέα και ανθυγιεινά -.

 

ΕιρΚρωπίας 22/2012

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής χρηματικών χρεών - Υπερδανεισμός φυσικού προσώπου - Σύνταξη ως μοναδικό εισόδημα του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου - Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας - Εξαίρεση από την εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου -.

 

ΜΠρΑθ 213/2012

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου - Σύμβαση κατάρτισης-απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορισμένου χρόνου -.

 

ΜΠρΑθ 4492/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση - Οριζόντια ιδιοκτησία - Πραγματικό ελάττωμα ακινήτου -.

 

ΕιρΚαβάλας 161/2012

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηδενικές μηνιαίες καταβολές - Σχέδιο διευθέτησης οφειλών - Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας -.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1711/2012

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

 

ΤρΔΠρΑθ 4512/2012

Αστική ευθύνη Δήμου.

 

ΤρΔΠρΑθ 4233/2012

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχίας Αθηνών.

 

ΜΠρΑθ 3466/2012

Πυλωτή - Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων - Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης -.

 

ΑΕΔ 2/2012

Διετής ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κλπ.

 

ΑΕΔ 1/2012

Διετής ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κλπ.

 

ΣτΕ 106/2012

Δημοτικές εκλογές - Έλλειψη μονογραφής εκπροσώπου της δικαστικής αρχής - Αναιρετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΑΠΔ 29/2012

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.

 

ΑΠΔ 28/2012

Καταγγελία εργαζομένης για παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τον εργοδότη της.

 

ΑΠΔ 27/2012

Παράνομη η διαβίβαση στοιχείων καταγγελίας δανείου στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ από τράπεζα χωρίς να έχει προηγηθεί καταγγελία και επίδοση.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 180/2012

Αυθαίρετη δόμηση - Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών - Απαιτούμενα δικαιολογητικά - Αναστολή εκτέλεσης .

 

ΣυμβΕφΘεσ 198/2012

Καταχραστές δημοσίου και ΝΠΔΔ - Υποθέσεις υπαγόμενες σε διαδικασία ν. 1608/50 - Αρμοδιότητα Συμβουλίου Εφετών - Κακουργηματοποίηση εγκλήματος λόγω ποσού - Χρήση πλαστών εγγράφων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 172/2012

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης - Αθέμιτη μαγνητοσκόπηση.

 

ΜΠρΚαλαμάτας (ΠροσΔιατ) 22.2.2012

Τέλος «για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινή διαταγή - Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης.

 

ΜΠρΑθ 352/2012

Πυλωτή - Ακάλυπτος - Θέσεις σταθμεύσεως αυτοκινήτων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΜΠρΚαλαμάτας (ΠροσΔιατ) 7.3.2012

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινή διαταγή - Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης.

 

ΣτΕ.Ολ 668/2012

Δημόσιο χρέος - Δημοσιονομικό έλλειμμα - Ευρωπαϊκή νομοθεσία - Μνημόνιο Συνεννόησης - Διεθνής Σύμβαση - Ψήφιση από την Βουλή - Αίτηση για ακύρωση - Περικοπές σε μισθούς, επιδόματα και συντάξεις - Εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα - Αρχή της αναλογικότητας -Προστασία της περιουσίας - Αρχή ισότητας στα δημόσια βάρη -Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 2/2012

Ποιά τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, επί συντάξεως συμβολαίου διασπάσεως Α.Ε. με σύσταση νέων Α.Ε., όταν στην διασπώμενη Α.Ε. ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται στις συνιστώμενες νέες Α.Ε.

 

ΜΠρΑθ 1473/2012

Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή ρύθμιση - Πυλωτή - Χώροι στάθμευσης

 

ΑΠΔ 12/2012

Νόμιμη η διαβίβαση από ψυχιατρική κλινική, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στον αιτούντα πατέρα ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της κόρης του, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων της ιδίας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών.

 

ΑΠΔ 14/2012

Αναρμοδιότητα της Αρχής να άρει το ιατρικό απόρρητο προκειμένου να καταθέσει ο ιατρός ως μάρτυρας. Χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης σε τρίτον για χρήση ενώπιον δικαστηρίου.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 40/2012

Εκτέλεση κατά Δημοσίου - Έννομο συμφέρον -.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 41/2012

Εκτέλεση κατά Δημοσίου - Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων -.

 

ΔΠρΑθ 1684/2012

Παράβολο. Συνταγματικότητα ρύθμισης.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 211/2012

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 76/2012

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής. Προηγούμενη ακρόαση.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 9/2012

Κατά τόπο αρμοδιότητα.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 4/2012

Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

 

ΣτΕ 63/2012

Έκδοση φύλλων ελέγχου, πράξεων προσδιορισμού φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων από τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα.

 

ΕφΘεσ 1078/2011

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Βελτίωση αυτοκινητόδρομου - ’δεια εργασιών πριν τον προσδιορισμό αποζημίωσης απαλλοτρίωσης - Κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσοστού αποζημίωσης και της δικαστικής δαπάνης - Διαδικασία - Παρέμβαση - Αμοιβή δικηγόρου -.

 

ΔιατΕισΠλημΑθ 71/2011

Δικαστική εκπροσώπηση ΑΕ - Υποβολή εγκλήσεως -.

 

ΜΠρΠειρ 3015/2011

Διαταγή πληρωμής - Επιταγή - Ιδιωτικό συμφωνητικό - Αρμοδιότητα.

 

ΕφΑθ 5385/2011

Πυλωτή - Ακάλυπτος - Θέσεις σταθμεύσεως.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3243/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πρόκληση ανικανότητας και αποστρατείας συνοδηγού περιπολικού. Αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας. Πρόσθετη αποζημίωση πρόκλησης αναπηρίας. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3011/2011

Εισφορά εκκοκιστικών επιχειρήσεων υπέρ Οργανισμού Βάμβακος. ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάση υπολογισμού. Συνταγματικότητα ρύθμισης. Συμβατότητα με το Κοινοτικό Δίκαιο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3007/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. Προθεσμία άσκησης του σχετικού δικαιώματος από τον άμεσα ασφαλισμένο και τους δικαιοδόχους του μετά το θάνατό του.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2505/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Θανάτωση λόγω πτώσης ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πτώσης ελικοπτέρου και θανάτου με φερόμενες παραλείψεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1344/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

 

ΜΔΠρΠειρ 2012/2011

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Φορολογητέα αξία κατεδαφιστέου ακινήτου.

 

ΜΔΠρΠειρ 1959/2011

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 για την πώληση μεταχειρισμένων αγαθών. Περιθώριο κέρδους. Υποχρεώσεις μεταπωλητή.

 

ΜΔΠρΠειρ 1865/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού εκδιδόμενο για είσπραξη απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

ΜΔΠρΠειρ 1765/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Ο.Λ.Π.

 

ΜΔΠρΠειρ 1764/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση. Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 1721/2011

Τελωνειακή νομοθεσία. Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών επί πετρελαιοειδών υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 1680/2011

Πρόστιμα. Εργατική νομοθεσία. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

ΜΔΠρΠειρ 1414/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Προστασία απαιτήσεων για σύνταξη και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές γενικότερα.

 

ΜΔΠρΠειρ 1411/2011

Δημοτική φορολογία. Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού συστήματος. Τρόπος υπολογισμού.

 

ΜΔΠρΠειρ 1192/2011

Τέλος χαρτοσήμου. Επί εγγραφής στα βιβλία για κατάθεση χρημάτων. Έννοια κατάθεσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 1087/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Απαραίτητα στοιχεία. Εμπορική αξία. Αντικειμενική αξία ακινήτων.

 

ΜΔΠρΠειρ 1059/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου. Αρχή αναλογικότητας.

 

ΜΔΠρΠειρ 1043/2011

Αποζημίωση. Ανάκληση πτωχεύσεως εταιρείας, δίκη για αναστολή εκτέλεσης πληρωμής και αναβολή συζήτησης έφεσης πτωχεύσασας ποινικού δικαστηρίου έως έκδοση απόφασης για ανάκληση απόφασης πτωχεύσεως.

 

ΜΔΠρΠειρ 1035/2011

Κ.ΕΔ.Ε. Ταμειακή βεβαίωση απαίτησης του Δημοσίου για επιστροφή από δημόσιο υπάλληλο αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών. Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΜΔΠρΠειρ 736/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Δικαιοδοσία. Διαφορές από άσκηση ανακοπής κατά ταμειακής βεβαίωσης χρεών, προερχόμενων από εκχωρούμενη απαίτηση για είσπραξη μισθωμάτων. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

 

ΜΔΠρΠειρ 678/2011

Πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης. Σωρευτική επιβολή πρωτοκόλλων. Μη αντίθεση στην αρχή της χρηστής διοίκησης.

 

ΜΔΠρΠειρ 644/2011

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Έννοια επιτηδευματία. Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων αξίας. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αθλητικοί σύλλογοι.

 

ΜΔΠρΠειρ 479/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Κατά τόπο αρμοδιότητα.

 

ΜΔΠρΠειρ 457/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος. Αποδοχές. Αμοιβή για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. σε δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα στερούμενα ιδίου προσωπικού. Προϋποθέσεις.

 

ΜΔΠρΠειρ 441/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Απαλλαγές. Δ.Ε.Η.

 

ΜΔΠρΠειρ 286/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση. Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 285/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ταμειακή βεβαίωση. Συνέπειες θέσης εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση.

 

ΜΔΠρΠειρ 209/2011

Δημοτική φορολογία. Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.).  Απαλλαγές. Ε.Υ.Δ.Α.Π.

 

ΜΔΠρΠειρ 117/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Κατάσχεση ακινήτου. Υποχρέωση ενημέρωσης του υπόχρεου για τα χρέη του. Υπαγωγή χρεών σε ρύθμιση.

 

ΜΔΠρΠειρ 71/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ταμειακή βεβαίως. Ατομική ειδοποίηση. Αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για την καταβολή πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας. Συνέπειες ακύρωσης νομίμου τίτλου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3320/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Επίδομα ασθενείας. Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2851/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. .Κανονισμός Ασθενείας. Απόδοση σε ασφαλισμένο δαπάνης υγειονομικού υλικού περίθαλψης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2836/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Αναγνώριση ημερών αποβιώσαντος ασφαλισμένου κατόπιν αίτησης των κληρονόμων του. Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2633/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Τ.Ε.Β.Ε. Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2593/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.). Υπόχρεος για την καταβολή εισφορών. Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2495/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για απασχόληση σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Βάρος απόδειξης της σχετικής απασχόλησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2457/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Πρόσωπα ασφάλισης ΤΕΒΕ και ΤΣΜΕΔΕ. Εξαίρεση ασφάλιση ΤΕΒΕ πολιτικών, τοπογράφων μηχανικών και υπομηχανικών, που απασχολούνται με κατασκευή δημοσίων έργων ατομικά ή ως μέλη εταιρειών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2440/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Ασφάλιση προσώπου που παρέχει εξαρτημένη εργασία σε εταιρεία και έχει την ιδιότητα του αφανούς εταίρου. Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από τους κληρονόμους του.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2209/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ο.Α.Ε.Ε. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1941/2011

Φορολογία πλοίων. Φόρος και εισφορά Ν. 25/1975. Απώλεια ελληνικής εθνικότητας πλοίου. Πλειστηριασμός πλοίου. Εγγραφή περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως πλειστηριασμού.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1875/2011

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαφορές από την έκδοση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1851/2011

Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Χρονικές προϋποθέσεις λήψης σύνταξης από τακτικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ. Καθεστώς υπαλλήλων που έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1709/2011

Φορολογία εισοδήματος. Υποκείμενο φόρου. Απαλλαγή φόρου εισοδημάτων. Σύμβαση Ελλάδος-Ιταλίας αποφυγής διπλής φορολογίας. Φορολογικής κατοικίας. Υπαγωγή φόρου στην Ελλάδα των εισοδημάτων Ιταλίδας υπηκόου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1700/2011

Τελωνειακός Κώδικας. Φόρος πετρελαιοειδή. Έλεγχος προϊόντων παραλαμβάνονται με απαλλαγή. Σύνταγμα. Νομοθετική εξουσιοδότηση. Ρύθμιση με υπουργική απόφαση. Θέσπιση παράβαση διατάξεων. Υπέρβαση εξουσιοδότησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1341/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.). Υπάλληλοι που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1303/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Διπλοσυνταξιούχοι. Έννοια. Αναζήτηση καλοπίστως ληφθεισών συντάξεων. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1056/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου. Προϋποθέσεις σχετικού δικαιώματος της συζύγου. Συμβολή του συζύγου στη διαβίωση της συζύγου. Δεδομένα αφορώντα στη σύζυγο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1015/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ν.Α.Τ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο εξωτερικό επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων. Εφαρμογή γενικών διατάξεων της νομοθεσίας του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1004/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ασθένειας. Πολλαπλή ασφάλιση. Επιλογή ασφαλιστικού φορέα. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3036/2011

Διοικητικά δικαστήρια. διοικητική δικονομία. Προσφυγή. Προσβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις. Προσφυγή με αίτημα να ορίσει το δικαστήριο ότι κτιριακά συγκροτήματα βρίσκονται εντός των εδαφικών ορίων Δήμου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2990/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Συντάξεις. Συνταξιοδότηση χήρου (χήρας) λόγω θανάτου του συζύγου, συνταξιούχου του Ιδρύματος. Χρονικές προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2722/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση. Μουσικοί απασχολούμενοι σε δημοτικό ωδείο με σύμβαση μίσθωσης έργου. Προϋποθέσεις.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2640/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μισθωτών αυτοκινητιστών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2347/2011

Αστική ευθύνη του Κράτους. Ευθύνη για ζημία προκληθείσα εξαιτίας παράνομων παραλείψεων των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας να λάβουν επαρκή μέτρα τήρησης της τάξης σε αγώνα καλαθόσφαιρας.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1975/2011

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομείου). Ευθύνη για ζημία που επήλθε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης ανελκυστήρα.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1024/2011

Σύνταγμα. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Πράξη αποβλέπουσα στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Κλήση του ενδιαφερόμενου σε μεταγενέστερο χρόνο. Εξασφαλιστικά μέτρα άρθρου 14 του Ν. 2523/1997.

 

ΤρΔΠρΠειρ 967/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Ασφάλιση ασθενείας. Παρακλινικές εξετάσεις. Απόδοση δαπάνης. Προϋποθέσεις.

 

ΕφΑθ 364/2011

Μισθωτική διαφορά - Αναπροσαρμογή μισθώματος.

 

ΕιρΙωαννίνων 764/2011

Καταχρηστικοί ΓΟΣ - Σύμβαση δανείου - Αναπροσαρμογή επιτοκίου -.

 

ΜΠρΠειρ 1703/2011

Αίτηση για θέση υπό δικαστική συμπαράσταση υποβληθείσα από τον εισαγγελέα.

 

ΣτΕ.Ολ 2764/2011

Αντισυνταγματικότητα των άρθρων 3 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του Ν. 1474/1987 «Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κλπ».

 

ΕιρΠαμίσου 1/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Καθορισμός μηνιαίων καταβολών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας.

 

ΜΔΠρ (Συμβ) Αθ 98/2012

ΔΕΗ. Αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.

 

ΠρΠειρ (Ολ) 2/2012

Απόφαση της ολομέλειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας.

 

ΕλΣ 2448/2011

Συνταξιούχοι δημοσίου - Παραγραφή αξιώσεων από καθυστερούμενες συντάξεις - Παραγραφή διετής - Παραγραφή πενταετής - Αρχή ισότητας - Προστασία περιουσίας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 5 άρθρου 90 Ν. 2362/1995 - Συνταξιοδοτικές διαφορές – Τόκος.

 

ΕφΝαυπλίου 103/2011

Ανάκληση δωρεάς - Αναγνωριστική αγωγή - Εικονική δικαιοπραξία - Αδικοπραξία

 

ΠΠρΑθ 6105/2011

Προστασία φαρμακευτικών εφευρέσεων - Φαρμακευτικά προϊόντα ή ιδιοσκευάσματα - Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας φαρμάκου - Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Εφεύρεση μεθόδου - Ανάλογο και ισοδύναμο μέσο - Ένσταση ακυρότητας διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

 

ΜΠρΑθ 4546/2011

Διαδικασία αυτοκινήτων - Δικαστικό ένσημο - Μετατροπή καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό -.

 

ΓνδτΑΠΔ 7/2011

Ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων.

 

ΕιρΜαραθώνος 2/2011

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Αρμοδιότητα δικαστηρίου.

 

ΕιρΜαραθώνος 1/2011

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ρύθμιση οφειλών - Συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων - Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων - Ορισμός εκκαθαριστή - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Καθορισμός καταβλητέου ποσού.

 

ΔΠρ(Ολ)Πειρ 3/2011

Παρατηρήσεις-προτάσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας».

 

ΕλΣ.Ολ 2482/2011

Αναστολή καταβολής σύνταξης από μεταβίβαση - Κατοχή θέσης στον δημόσιο τομέα - Περιουσιακό δικαίωμα -.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 7.12.2011

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων - Προσωρινή διαταγή - Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης -.

 

ΔΠρΑθ 15220/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Τραυματισμός αστυνομικών από τρομοκρατική επίθεση στις 26.11.1985 σε βάρος λεωφορείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΔΠρΑθ (Αναστ) 4604/2011

Εκτέλεση κατά Δημοσίου. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων.

 

ΜΠρΑθ (ΠροσΔιατ) 13.12.2011

Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης σε βάρος βιομηχανικής επιχείρησης (Δικόγραφο και Προσωρινή Διαταγή).

 

ΣτΕ.Ολ 3323/2011

Ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 3772/2009 σχετικά με την προβολή σπουδαίου νομικού ζητήματος ως προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Οι διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 3772/2009 (Α΄112/10.7.2009), οι οποίες ίσχυσαν μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), σχετικά με το παραδεκτό της ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως, καταλαμβάνουν τις εφεξής ασκούμενες αιτήσεις.

 

ΔΠρΑθ 14812/2011

Πρόσκρουση αυτοκινήτου σε πυλώνα του ΗΛΠΑΠ στη Λ. Κηφισίας. Αποζημίωση.

 

ΔΠρΑθ 13797/2011

Έκτακτη οικονομική εισφορά φυσικών προσώπων του άρθρου 18 του ν. 3758/ 2009.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 2281/2011

Απόρριψη αιτήματος αναστολής για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

ΔΕφΘεσ (Συμβ) 359/2011

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

 

ΔΕφΘεσ (ΑκυρΣυμβ) 149/2011

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

 

ΔΕφΘεσ (ΑκυρΣυμβ) 130/2011

Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

           

ΣυνηγΚαταναλωτή 9842/2011

Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς ΔΕΗ Α.Ε. Ένταξη μη νόμιμης και συμβατικής οφειλής σε λογαριασμό ηλ. Ρεύματος. Οικονομική αδυναμία αποπληρωμής και διακοπή της ηλεκτροδότησης. Παράνομη και καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διακοπής ηλεκτροδότησης.

 

ΜΠρΚαλ (ΠροσΔιατ) 24/11/2011

Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης σε βάρος βιομηχανικής επιχείρησης (Δικόγραφο και Προσωρινή Διαταγή).

 

ΔΠρΑθ 14145/2011

Κατάσχεση στα χέρια ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ως τρίτης, στις χρηματικές καταθέσεις του ανακόπτοντος, για χρέος από πράξη επιβολής πολλαπλών τελών.

 

ΔΠρΑθ 13181/2011

Αστική ευθύνη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Θάνατος από πυρκαγιά στην περιφέρεια του Δήμου Ζαχάρως Ηλείας.

 

ΔΠρΑθ (Εκλγ) 93/2011

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

 

ΔΠρΑθ (Εκλγ) 92/2011

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Έναρξη προθεσμίας άσκησης ένστασης. Προσβαλλόμενη πράξη.

 

ΓνδτΝΣΚ 435/2011

Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Λογαριασμοί ΔΕΗ -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 15/2011

Διενέργεια DNA.

 

ΓνδτΕισΑΠ 14/2011

1) Δυνατότητα αναπλήρωσης του Διευθυντή της Φυλακής από υπάλληλο μη αναπληρωτή του ή Τμηματάρχη.

2) Χρόνος κρατήσεως - ελάχιστο όριο- για την παροχή εκπαιδευτικής αδείας σε ισοβίτη.

 

ΓνδτΕισΑΠ 13/2011

Κράτηση σε σωφρονιστικά καταστήματα ατόμων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ.

 

ΓνδτΕισΑΠ 11/2011

Δύο ή περισσότεροι συμβολαιογράφοι που είναι διορισμένοι στο ίδιο Ειρηνοδικείο μπορούν να συστήσουν ακωλύτως αστική επαγγελματική εταιρεία συμβολαιογράφων, ανεξαρτήτως αν ένας από αυτούς έχει διορισθεί σε έδρα και περιφέρεια Ειρηνοδικείου, το οποίο εντωμεταξύ καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε στο εν λόγω Ειρηνοδικείο.

 

ΜΠρΚαλ (ΠροσΔιατ) 16-11-2011

Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Απαγόρευση διακοπής παροχής ηλεκτροδότησης. (Δικόγραφο και Προσωρινή Διαταγή).

 

ΤρΔΠρΠειρ 424/2011

Αγωγή αποζημίωσης. Ο.Γ.Α. Πολυτεκνικό επίδομα. Τόκος υπερημερίας για τις οφειλές του Ο.Γ.Α. Χρόνος επέκτασης στον Ο.Γ.Α. των ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 287/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ο.Α.Ε.Ε. Υπαγωγή στην ασφάλιση. Προϋποθέσεις. Έννοια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (μίσθωσης εργασίας ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.

 

ΤρΔΠρΠειρ 282/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου ΝΠΔΔ. Παράνομη και υπαίτια ζημιογόνου ενέργεια. Παράλειψη δημόσιου ή ΝΠΔΔ κατά τη μελέτη και κατασκευή δημοσίου έργου όταν η εκτέλεση του ανατίθεται με σύμβαση σε ιδιώτη ανάδοχο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 235/2011

Διοικητικά δικαστήρια. Διοικητική δικονομία. Αίτηση ερμηνείας δικαστικής απόφασης. Προϋποθέσεις. Ερμηνεία απόφασης που διατάσσει επιστροφή ποσού σε Ε.C.U.

 

ΤρΔΠρΠειρ 222/2011

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ). Δέσμευση από τελεσίδικες αποφάσεις που κρίνουν για την ύπαρξη ή ανυπαρξία της παράβασης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 185/2011

Κοινωνική ασφάλιση. ΝΑΤ. Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς. Υπουργική απόφαση. Σύνταγμα. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 134/2011

Αγωγή αποζημίωσης. Αποδοχές. Αποδοχές μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρχή της ισότητας.

 

ΤρΔΠρΠειρ 123/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Αρμοδιότητες Τ.Δ.Ε. Αρμοδιότητες Διευθυντή. Αναρμοδιότητα Διευθυντή να εξετάσει ένσταση κατά συνταξιοδοτικής απόφασης, εκλαμβάνοντας την ως αίτηση αναθεωρήσεώς της.

 

ΤρΔΠρΠειρ 38/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος. Στέρηση του εφάπαξ βοηθήματος λόγω ποινικής καταδίκης. Σύνταγμα. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 17/2011

Κοινωνική ασφάλιση. Επαγγελματικές νόσοι. Κατάλογοι επαγγελματικών νόσων. Αναζήτηση αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ νοσημάτων, που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους, και των επαγγελμάτων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 766/2011

Λόγος απόρριψης έφεσης η εσφαλμένη εκτίμηση πραγματικών περιστατικών. Πορνογραφία ανηλίκων.

 

ΣυμβΕφΘεσ 744/2011

Πώληση ναρκωτικών - Απολογία συγκατηγορουμένου -.

 

ΤρΕφΠλημΘεσ 3093/2011

Παράβαση άρθρου 28 παρ. 1 εδ. β’ Ν. 2239/1994 περί Σημάτων - Χρήση πλαστού εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή

 

ΓνδτΑΠΔ 4/2011

Δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, των οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

 

ΔΠρΑθ 11344/2011

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου.

 

ΔΠρΑθ 12150/2011

Αστική ευθύνη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Κατάρρευση του εργοστασίου της RICOMEX από το σεισμό της 7.9.1999.

 

ΔΠρΑθ 11239/2011

Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου.

 

ΔΠρΑθ 11196/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πλημμύρα της 8.7.2002 στο Ν. Φάληρο από την υπερχείλιση του Κηφισού ποταμού.

 

ΔΠρΑθ 11194/2011

Ανακοπή κατά έκθεσης κατάσχεσης. Ευθύνη εκπροσώπου κοινοπραξίας

 

ΔΠρΑθ 9718/2011

Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου.

 

ΔΠρΑθ (Πρ Συμβ)  3563/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία. Διασφάλιση συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής.

 

ΔΠρΑθ(Πρ)2701/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία. Δημόσιο συμφέρον.

 

ΔΠρΑθ(Πρ)1689/2010

Αντιρρήσεις.

 

ΔΠρΑθ (ΤρΣυμβ ν.3068) 1197/2011

Συμμόρφωση της Διοίκησης.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1166/2011

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1012/2011

Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

ΔΠρΑθ ν. 3068/2002 (Συμβ) 364/2011

Συμμόρφωση της Διοίκησης.

 

ΕιρΕλ 8/2011

Σφράγιση - Αποσφράγιση - Απογραφή -.

 

ΕιρΕλ 1/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Εκούσια δικαιοδοσία - Ανάκληση αίτησης - Διαταγή επανάληψης της συζήτησης - Επαναπροσδιορισμός μηνιαίων καταβολών - Κύρια κατοικία - Εμπορική αξία ακινήτου του αιτούντος -.

 

ΕιρΛάρισας 106/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Εκούσια δικαιοδοσία - Αοριστία αίτησης - Καλή πίστη - Αδυναμία πληρωμής - Μηδενικές καταβολές - Τράπεζες - Αναβολή έκδοσης απόφασης -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 12/2011

Δικαιοπραξίες επί ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές (Δεν απαιτείται απόφαση της Διοικητικής Αρχής για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών - μελών της Ε.Ε.).

 

ΕγκΕισΑΠ 1/2011

Δίνονται οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσπαθειών των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών για τη δίωξη της φοροδιαφυγής.

 

ΕιρΜεγ 4/2011

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Χρεωμένα νοικοκυριά -.

 

ΑΠ 1040/2011

Διαδοχικές συμβάσεις έργου στο Δημόσιο - Κατάταξη προσωπικού Δημοσίου ΝΠΔΔ και ΟΤΑ σε κενές οργανικές θέσης - Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - Αποδοχές - Επιδόματα - Προνομιακός τόκος (νόμιμος και υπερημερίας) των οφειλών του Δημοσίου - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Αναίρεση για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΜΔΠρΠειρ 2364/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου. Σύνταγμα. Σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου. Προστασία ιδιοκτησίας. Αρχή αναλογικότητας.

 

ΜΔΠρΠειρ 647/2011

K.Ε.Δ.Ε. Ανακοπή. Πράξη ταμειακής βεβαίωσης. Εκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης-Αδυναμία παρεμπίπτοντος ελέγχου νομιμότητας προηγούμενης πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Αναστολή προόδου της δίκης.

 

ΔΠρΠειρ(Πρ) 229/2011

Αλλοδαποί. Αντιρρήσεις. Κράτηση ανηλίκου. Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Οδηγία 2008/115/Ε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ν. 3907/2011.

 

ΔΠρΠειρ(Πρ) 163/2011

Αλλοδαποί. Αντιρρήσεις. Κράτηση αλλοδαπού που υποβάλλει μετά την κράτηση του αίτηση ασύλου. Προϋποθέσεις. Αιτιολογία απόφασης κράτησης ερειδόμενη επί απόρρητων στοιχείων. Μη γνωστοποίηση αυτών.

 

ΜΔΠρΠειρ 146/2011

Κ.Ε.Δ.Ε. Ανακοπή. Προσβαλλόμενες πράξεις. Ατομική ειδοποίηση. Ενεργητική νομιμοποίηση επί πράξεων ταμειακής βεβαίωσης.

 

ΜΔΠρΠειρ 457/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος.

 

ΣυμβΕφΘεσ 471/2011

Παραδεκτό ενδίκου μέσου - Πλαστογραφία -.

 

ΣυμβΠλημΑθ 2289/2011

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα - Παράλειψη άμεσης κοινοποίησης -.

 

ΜΠρΒόλου 49/2011

Εμπορική μίσθωση - Αγωγή αναπροσαρμογής του μισθώματος - Συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης ως απρόβλεπτο γεγονός.

 

ΑΠ 908/2011

Συνέπειες άρνησης υποβολής στις προβλεπόμενες στον νόμο ιατρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της πατρότητας .

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 2456/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία. Προϋποθέσεις αναστολής.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 496/2011

Αίτηση αναστολής κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 202 Κ.Δ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 34 ν. 3900/2010. Συνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 34 ν. 3900/2010.

 

ΔΠρΠειρ (Συμβ) 222/2011

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τόπο αρμοδιότητα επί αποφάσεων απέλασης.

 

ΔΠρΠειρ (Πρόεδρος) 335/2011

Αντιρρήσεις κατά απόφασης κράτησης. Κράτηση υπηκόου Βουλγαρίας, σε βάρος της οποίας εκδόθηκε απόφαση απέλασης.

 

ΜΔΠρΠειρ 394/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής της αιτούσας.

 

ΜΔΠρΠειρ 407/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής των αιτούντων.

 

ΜΔΠρΠειρ 547/2011

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος.

 

ΕφΙωαν 104/2011

Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων - Έφεση -.

 

ΕιρΑθ 15/2011

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ανακοίνωση δίκης - Οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων -.

 

ΑΠ Ολ. 7/2011

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Καθαρίστριες ΟΠΑΠ - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4734/2010

Κοινωνική ασφάλιση - ΙΚΑ - Αίτηση προσαύξησης σύνταξης λόγω συζύγου - Διατάξεις θεσπίζουσες για έγγαμες εργαζόμενες ειδικές προϋποθέσεις, που δεν απαιτούνται για τους έγγαμους εργαζόμενους άνδρες -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4755/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Απόδοση δαπάνης παρακλινικών εξετάσεων. Υποβολή αίτησης. Αποκλειστική προθεσμία.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4757/2010

Αρμοδιότητα ΣτΕ - Αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Έννοια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Ιδιωτική σχολή γυμναστικής -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4764/2010

Φορολογία κληρονομιών. Υποβολή ανακριβούς δηλώσεως. Κυρώσεις υπό το καθεστώς του Ν. 2523/1997. Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4768/2010

Αστική ευθύνη δημοσίου - Αγωγή αποζημίωσης - Παράνομη παράλειψη ΝΠΔΔ να χορηγήσει σε άνδρα εργαζόμενο άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές - Ισότητα φύλων - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών - Προστασία οικογένειας - Κοινοτικό Δίκαιο -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4790/2010

Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο (ΔΟΥ και τελωνεία) καθώς και σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολή. Εξαίρεση από τη ρύθμιση της καταβολής τόκων υπερημερίας από δάνεια.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4795/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Απόδοση δαπάνης νοσηλείων. Υποβολή πρωτότυπων δικαιολογητικών των σχετικών δαπανών.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4837/2010

Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου - Χορήγηση οικογενειακής παροχής σε συνταξιούχο Ν.Π.Δ.Δ. -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4842/2010

Κοινωνική ασφάλιση - Ι.Κ.Α. - Πρόστιμο για μη καταχώριση εργαζόμενου στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών (Π.Ε.Π.Α.Ε.) - Τόπος τήρησης του βιβλίου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4920/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Νοσοκομειακή περίθαλψη περίθαλψη. Νοσήλεια. Απόδοση εξόδων νοσηλείας σε περίπτωση αυτόβουλης επείγουσας εισαγωγής σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4958/2010

Τέλη χαρτοσήμου. Συμβάσεις δανείων. Εγγραφή στα βιβλία που αναπληρώνει τη σύμβαση. Περιεχόμενο της εγγραφής.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4971/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ι.Κ.Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. εργαζομένων, που είναι συγγενείς με τους εργοδότες τους.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5006/2010

Κοινωνική ασφάλιση. Ν.Α.Τ.Κ.Ε.Α.Ν. Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κ.Ε.Α.Ν. Προϋποθέσεις.

 

ΓνδτΕισΑΠ 10/2011

Με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 9, που προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ 1α Ν. 3943/11,του άρθρου 25 Ν. 1882/90, ο νομοθέτης επιμηκύνει το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο των τεσσάρων μηνών, που απαιτείται για την ποινική υπόσταση του ιδιώνυμου εγκλήματος της καθυστέρησης πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο, για τα χρέη που το ληξιπρόθεσμο τους είχε συντελεσθεί κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 3943/31-3-11, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από την ισχύ του νόμου τούτου. Η επιμήκυνση αυτή είναι εύλογη, γιατί έτσι αποτρέπεται η σύγχυση που θα ανέκυπτε σ' αυτά, για το λόγο ότι ένα τμήμα του χρόνου των τεσσάρων μηνών θα είχε διανυθεί με το παλιότερο νομικό καθεστώς και ένα άλλο με το νεότερο νομικό καθεστώς.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5284/2010

Ασφάλιση ΙΚΑ - Κανονισμός Φαρμακευτικής Περίθαλψης - Απόδοση δαπάνης αγοράς θεραπευτικών μέσων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5283/2010

Αγωγή αποζημίωσης. Σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με περιπολικό της Αστυνομίας. Συντρέχον πταίσμα του ενάγοντος.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5248/2010

Φορολογία. Ειδικό πρόστιμο άρθρου 24 Ν. 2214/1994. Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών. Σύνταγμα. Αρχή της αναλογικότητας.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5161/2010

Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Αναγνώριση εργασίας με αποχώρηση ασφαλισμένου. Προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης. Ημέρες εργασίας τις οποίες το δικαίωμα ΙΚΑ προς καταλογισμό εισφορών έχει υποκύψει σε παραγραφή.

 

ΤρΔΠρΠειρ 5112/2010

Σύνταγμα. Αρχή της νομιμότητας του φόρου. Αναδρομική επιβολή δασμού ή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δυνατότητα είσπραξης του από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4970/2010

Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων - Αποφάσεις ανάκλησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -.

 

ΣτΕ 1620/2011

Οφειλές δημοσίου - Τόκος υπερημερίας - Συνταγματικότητα διατάξεων παρ. 2 άρθρου 21 Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΔΠρΑθ 5973/2011

Μισθολογική εξομοίωση των πρωτοδικών ή προέδρων πρωτοδικών με τους δικαστικούς αντιπροσώπους Α' τάξεως του Ν.Σ.Κ. με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

 

ΔΠρΑθ 4835/2011

Αγωγή αποζημιώσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος - Πρόσθετη παρέμβαση - Έννομο συμφέρον.

 

ΔΠρΑθ 1881/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου - Θάνατος κρατουμένης που επήλθε κατά τη διάρκεια της κράτησής της στη φυλακή.

 

ΔΠρΑθ 1690/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου -Θάνατος αρχιφύλακα που επήλθε από ένοπλη επίθεση.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 1002/2011

Προσωρινή δικαστική προστασία - Φορολογική διαφορά -.

 

ΔΠρΑθ 642/2011

Αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ευθύνη Δημοσίου και Δήμου.

 

ΔΠρΑθ 348/2011

Αστική ευθύνη Δημοσίου -Απαγόρευση εκμετάλλευσης παιγνίων σε δημόσιους χώρους.

 

ΔΕφΑθ (Συμβ) 75/2011

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 209Α ΚΔΔ -.

 

ΔΕφΑθ (Συμβ) 70/2011

Φορολογικές υποθέσεις - Ανεπανόρθωτη βλάβη -.

 

ΑΠΔ 65/2011

Παράλειψη γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από καζίνο και νομιμότητα χορήγησης καταγεγραμμένου από το κύκλωμα αυτό υλικού για δικαστική χρήση.

 

ΑΠΔ 64/2011

Νομιμότητα διαβίβασης δεδομένων από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για χρήση ενώπιον ποινικού δικαστή.

 

ΣτΕ.Ολ 953/2011

Παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων - Αρχή ισότητας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 3 άρθρου 90 ν. 2362/1995 -

Παραπομπή σε ΑΕΔ.

 

ΓνδτΕισ ΑΠ 7/2011

Περί του εάν είναι  σύννομη η μεταγραφή διανεμητηρίου συμβολαίου το οποίο συντάχθηκε χωρίς την συμμετοχή όλων των κοινωνών.

 

ΓνδτΕισΑΠ 8/2011

Αν η σύσταση ή μεταβίβαση ή κατάργηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, πρέπει να μεταγράφονται αυτοτελώς και παραλλήλως με τον Κανονισμό των σχέσεων των ιδιοκτητών ή αντιθέτως ότι αρκεί η μεταγραφή της πράξεως καταρτίσεως ή τροποποιήσεως του Κανονισμού.

 

ΓνδτΕισΑΠ 9/2011

Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι 9/2009 και 12/2009 γνωμοδοτήσεις μας μετά τις ρυθμίσεις του Ν. 3917/21-2-2011 και ειδικότερα εάν οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης μετά από παραγγελία εισαγγελέα που διενεργούνται από την Υπηρεσία σας, υποχρεούνται να σας γνωστοποιούν τα στοιχεία του προσώπου στα οποία αντιστοιχούν ηλεκτρονικά ίχνη ή τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεως εγκληματικής πράξεως, συγκεκριμένης ημεροχρονολογίας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου.

 

ΣυμβΕφΘεσ 342/2011

Υπεξαίρεση εντολοδόχου - Εφεση κατηγορουμένου - Απόλυτη ακυρότητα

 

ΑΠΔ 52/2011

Προϋποθέσεις για τη νόμιμη διεξαγωγή της γενικής απογραφής πληθυσμού-κατοικιών, κτιρίων κατά το έτος 2011.

 

Γνδτ ΑΠΔ 2/2011

Σχετικά με το εάν συνάδει με τις διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα η δημοσιοποίηση από δικηγορικούς συλλόγους, ως υπευθύνους επεξεργασίας, πειθαρχικών ποινών δικηγόρων.

 

Γνδτ ΑΠΔ 3/2011

Σχετικά με το εάν συνάδει με τις διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα η διαβίβαση από Δικηγορικό Σύλλογο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, σε αιτούντες τρίτους δικαστικούς λειτουργούς τα ζητηθέντα από τους ίδιους έγγραφα, τα οποία τηρούνται στα οικεία αρχεία του εν λόγω Δικηγορικού Συλλόγου και περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μελών του εν λόγω δικηγορικού συλλόγου, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης ή υπεράσπισης των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων των αιτούντων.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2367/2010

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων - Ακυρωτικές διαφορές - Αλλοδαποί - Πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος αεροπορικής εταιρείας λόγω μεταφοράς αλλοδαπού επιβάτη στερούμενου προξενικής θεώρησης εισόδου (VISA) - Ακυρωτική διαφορά - Αίτηση ακύρωσης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3576/2010

Αγωγή αποζημίωσης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3681/2010

Δημοτική φορολογία -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3700/2010

Διοικητικά δικαστήρια - Αρμοδιότητα -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3739/2010

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3784/2010

Διοικητικά δικαστήρια - Δικαιοδοσία -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3893/2010

Κοινωνική ασφάλιση -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 3991/2010

Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου -.

 

ΜΔΠρΑθ 761/2009

Πεζοδρόμια - Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων - Αστική ευθύνη δημοσίου - Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 1256/2009

Αστική ευθύνη ΝΠΔΔ - Ατύχημα λόγω μη συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου

 

ΤρΔΠρΠειρ 32/2010

Αίτηση ακύρωσης - Αλλοδαποί - Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) - Απόφαση Διοικητή Τμήματος Αλλοδαπών με την οποία απορρίφθηκε αίτημα για ανανέωση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς - Αμφισβήτηση ιδιότητας του ομογενούς - Ειδική Επιτροπή Ομογενών - Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 490/2010

Φορολογία κληρονομιών-δωρεών και γονικών παροχών - Έννοια γονικής παροχής - Νόμιμη και συμβατική ανάκληση γονικής παροχής -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 528/2010

Αρχή ισότητας - Κοινωνική ασφάλιση - Σύνταξη ορφανών τέκνων πασχόντων από νοητική υστέρηση, αυτισμό, πολλαπλές βαριές αναπηρίες και χρόνιες ψυχικές διαταραχές -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 683/2010

Αρχή ισότητας - Αποδοχές - Ειδική αποζημίωση καταβαλλόμενη στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας - Μόνιμοι υπάλληλοι νοσοκομείων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 761/2010

Αρχή ισότητας - Αποδοχές - Αποζημίωση των 176 Ευρώ  καταβαλλόμενη δυνάμει υπουργικών αποφάσεων σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., που δεν συμμετείχε στη σύναψη συλλογικών συμφωνιών του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999 - Τελωνειακοί υπάλληλοι -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 963/2010

Αποδοχές - Υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές - Επίδομα χρόνου υπηρεσίας - Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών - Δικαιούχοι -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 120/2010

Κανονισμός Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δαπάνη οδοντικής προσθετικής.

 

ΤρΔΕφΘεσ 239/2010

Αδεια μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο που έχουν εντοπισθεί αρχαιότητες -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 240/2010

Αδεια μεταλλευτικών ερευνών σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα και ενταγμένη στο Πρόγραμμα Natura 2000 -.

 

ΤρΔΕφΘεσ 818/2010

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής από πτωχό -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1057/2010

Φόρος προστιθέμενης αξίας - Αντικείμενο του φόρου -Φορολογικές απάλλαγές - Παράδοση και εισαγωγή πλοίων - Προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο - Έννοια πλοίου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2001/2010

Ασφάλιση ΙΚΑ - Αναγνώριση ημερών εργασίας - Προθεσμία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση - Πράξεις Επιβολής Εισφορών - Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών - Ασφάλιση αλλοδαπού στο ΙΚΑ - Δυσχέρεια διάκρισης παροχής ή όχι εξαρτημένης εργασίας -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2042/2010

Μεταβολή συνταξιοδότησης ασφαλισμένων - Αρχή ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών - Κοινωνική ασφάλιση - Σύνταξη λόγω γήρατος - Διπλοσυνταξιούχοι - Μείωση της καταβαλλόμενης σύνταξης ΙΚΑ - Χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος από τον ΟΑΕΕ -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2203/2010

Αποβολή μισθωτή κυλικείου δημόσιου νοσοκομείου - Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων - Αγωγή αποζημίωσης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2349/2010

Επιβολή προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Παύση των εργασιών ομόρρυθμης εταιρίας -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 322/2010

Προαγωγή υπαλλήλου μετά από μετάταξη - Χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 1137/2010

Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα κατασκευή επέκτασης καταστήματος με φύλλα πλαστικού, ξύλινα υποστηλώματα και δοκούς - Υπολογισμός προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 1683/2010

Ανάκληση πράξης εφαρμογής μετά την κύρωσή της υπό την ισχύ του άρθρου 11 του ν. 3212/2006 -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 1684/2010

Επιλογή προΐσταμένων Τμημάτων Ο.Τ.Α. με βάση το ν. 3584/2007 -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 2067/2009

Αυθαίρετη κατασκευή - Αλλαγή χρήσης -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 131/2010

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού -.

 

ΕφΑθ 2116/2010

Ελευθερία του τύπου - Μη παράνομη και ανυπαίτια προσβολή προσωπικότητας από δημοσίευμα σε εφημερίδα -.

 

ΜΔΠρΠειρ 545/2010

Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας - Ανακοπή Κ.Ε.Δ.Ε. - Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού - Προθεσμία -.

 

ΜΔΠρΠειρ 1019/2010

Δημοτική φορολογία - Τέλος (δαπάνη) κατασκευής αποχετευτικού συστήματος) - Ανταποδοτικότητα -.

 

ΜΔΠρΠειρ 2089/2010

Διοικητικά δικαστήρια - Διοικητική Δικονομία - Τέλος δικαστικού ενσήμου - Προϋπόθεση του παραδεκτού καταψηφιστικής αγωγής - Διαχρονικό δίκαιο - Καταβολή οικογενειακής παροχής - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΑΠ 306/2011

Ειδική παροχή σε δημόσιους υπαλλήλους - Αρχή της ισότητας - ’νιση μεταχείριση εκπαιδευτικών έναντι των άλλων δημοσίων υπαλλήλων - Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης

 

ΜΠρΑθ 34/2011

Απόλυση για αντισυμβατική συμπεριφορά - Επισκέψεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook) κατά την ώρα της εργασίας -.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΔ 2/2011

Ηλεκτρονική συγκατάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

 

ΣτΕ 1098/2011

Η αυτοδίκαιη εκ του νόμου παράταση της θητείας των μελών των ανεξαρτήτων αρχών «μέχρι το διορισμό νέων» (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. τελευταίο ν. 3051/2002), είναι ανεκτή μόνον για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις, ενώ μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου η ανεξάρτητη αρχή δεν διαθέτει νόμιμη συγκρότηση.

 

ΣτΕ 930/2011

Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΑΠ 310/2011

Ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό ΟΠΑΠ - Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου -.

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 420/2011

Επιβολή προστίμων για ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής σε ιδιοκτήτη μισθωμένου ακινήτου - Διακριτική ευχέρειας της Διοίκησης για την επιλογή του υποχρέου -.

 

ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΔ 1/2011

Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών.

 

ΔΕφΑθ(Ακυρ)Συμβ 120/2011

Ασυλο -.

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα αλλοδαπού, υπηκόου Ινδίας, να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας.

 

ΕφΠατρ 836/2010

Αμοιβές και επιδόματα έμμισθων δικηγόρων σε ΟΤΑ β' βαθμού -Τόκος -.

 

ΣτΕ 909/2011

Υπαγωγή έμμισθων δικηγόρων σε καθεστώς ΦΠΑ - Αίτηση ακύρωσης εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών -.

 

ΜΠρΑθ 394/2011

Καθαρισμός σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Σχέση εργασίας και αμοιβή καθαριστριών - Διάκριση εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου - Χρόνος παραγραφής αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων έναντι του Δημοσίου - Διακοπή παραγραφής - Παραγραφή σε επιδικία - Παραίτηση από την αγωγή - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 2545/2010

Προσφυγή - Προθεσμία για κατάθεση προσφυγής - Έναρξη προθεσμίας επί διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς -

 

ΔΕφΘεσ (Ακυρ) 421/2011

Εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνων επί πολύδυμης κύησης.

 

ΔΠρΑθ (Πρόεδρος) 132/2011

Ευεργέτημα πενίας.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 6/2011

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου.

 

ΔΠρΑθ (Συμβ) 7/2011

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΔΠρΑθ 345/2011

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΔΠρΗρ (Συμβ) 94/2011

Προσφυγή ΟΑΕΕ κατά πράξεως οργάνου του (Τοπική Διοικητική Επιτροπή) - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣυνηγΚαταναλωτή 2528/2011

Αυτεπάγγελτη Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με την αυθαίρετη έκδοση πιστωτικών καρτών.

 

ΣυνηγΚαταναλωτή 2532/2011

Σύσταση - Πόρισμα προς εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού μηνύματος για την κάλυψη σήματος της εταιρείας και για την προσυμβατική ενημέρωση για την διαδικασία περιαγωγής εντός ελληνικού εδάφους.

 

ΣτΕ 693/2011

Φορολογία εισοδήματος - Εκτακτη εισφορά - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΔΕφΘεσ(Ακυρ) 131/2010

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικού -.

 

ΔΕφΘεσ(Ακυρ) 1842/2010

Εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνων επί πολύδυμης κύησης -.

 

ΔΕφΘεσ(Ακυρ) 2011/2010

Πρόσληψη ένστολου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία -.

 

ΑΕΔ 7/2011

Περιορισμός αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό - Εναρξη τοκοφορίας από επίδοση αγωγής -.

 

ΣτΕ 285/2011

Αστική ευθύνη δημοσίου - Αγωγή αποζημίωσης - Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ πράξεων-παραλείψεων αρχών σε πυρκαγιά και θανάτου ιδιώτη στην προσπάθεια απεγκλωβισμού κινδυνευόντων -.

 

ΔΕφΑθ(Ακυρ) 760/2010

Ειδική επιδότηση ανεργίας τέως δικηγόρου στα μεταλλεία αμιάντου Βορείου Ελλάδος -.

 

ΔΕφΑθ(Ακυρ) 605/2010

Εισφορά γης σε χρήμα.

 

ΔΕφΑθ(Ακυρ) 413/2010

Δημόσιοι υπάλληλοι - Προαγωγές - Προϊστάμενοι διευθύνσεων -Υπηρεσιακά συμβούλια -.

 

ΔΕφΑθ(Ακυρ) 396/2010

Κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα δόκιμων πυροσβεστών

 

ΤρΔΠρΠειρ 32/2010

Αίτηση ακύρωσης - Αλλοδαποί - Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) - Απόφαση Διοικητή Τμήματος Αλλοδαπών με την οποία απορρίφθηκε αίτημα για ανανέωση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς - Αμφισβήτηση ιδιότητας του ομογενούς - Ειδική Επιτροπή Ομογενών - Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών -.

 

Γνδτ ΑΠΔ 1/2011

Δημοσιοποίηση φορολογικών δεδομένων στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Οικονομικών ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

ΜΠρΑθ 3177/2010

Αίτηση γονέα για διατροφή από το ενήλικο τέκνο του -.

 

ΣτΕ 319/2011

Σύμβαση μερικής απασχολήσεως - Παράλειψη γνωστοποιήσεως σε Επιθεώρηση Εργασίας - Τεκμήριο υπέρ πλήρους απασχολήσεως -.

 

ΑΠΔ 5/2011

Σύσταση σε ξενοδοχείο για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

 

ΣτΕ 350/2011

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας, συμμετοχή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΔΠρΑθ 15388/2010

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πλημμύρα της 8.7.2002 στο Μοσχάτο Αττικής από την υπερχείλιση του Κηφισού ποταμού.

 

ΔΠρΑθ 17236/2010

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Αθήνα στις 8.6.2006.

 

ΔΠρΑθ 989/2010

Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης.

 

ΣτΕ Ολ. 88/2011

Λύση της σύμβασης για τη φύλαξη και συντήρηση του σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής - Συνταγματικότητα ρύθμισης.

 

ΕφΑθ 2024/2010

Δικηγόροι ΝΠΙΔ ευρύτερου δημόσιου τομέα - Διαδοχικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου - Σύμβαση έμμισθης εντολής - Υπερημερία εργοδότη.

 

ΑΠ 1618/2010

Οριζόντια ιδιοκτησία - Πυλωτή - Χώροι στάθμευσης.

 

ΑΠΔ 19/2010

Χορήγηση αντιγράφων πειθαρχικών διώξεων και χορήγηση άδειας για παροχή αντιγράφων ποινικών διώξεων σε τρίτον, έχοντα έννομο συμφέρον.

 

EΔΑΔ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ (22.7.2010)

 

ΕιρΠειρ 21/2009

Εννοια υπογραφής ως τυπικού στοιχείου της έγκυρης επιταγής - Διάκριση υπογραφής από μονογραφή.

 

ΣτΕ.ΕπΑν 31/2011

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Νοτιοανατολικής Αττικής -.

 

ΑΠΔ 74/2010

Απόφαση για συμπληρωματικό όρο αδείας νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας (για δικαστική χρήση δεδομένων υγείας).

 

ΣτΕ Ολ. 3920/2010

Περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικού οικισμού κατά παράβαση κατευθύνσεων του οικείου Περιφερειακού Πλαισίου Χ.Σ.Α.Α. και χωρίς σχεδιασμό σε επίπεδο χρήσεων γης -.

 

ΔΠρΑθ 18476/2010

Αστική ευθύνη Δημοσίου. Πτώση ελικοπτέρου τύπου CHINOOK CH-47D στη θαλάσσια περιοχή της Σιθωνίας Χαλκιδικής στις 11-9-2004.

 

ΕφΑθ 4684/2010

Απόλυση για πλημμελή εκπλήρωση καθηκόντων -.

 

ΣτΕ 3977/2010

Διακοπή ρυπογόνου βιομηχανικής δραστηριότητας στο Σχηματάρι Βοιωτίας -.

 

ΜΠρΑθ 2559/2010

Αγωγή για την παροχή αποζημίωσης λόγω άδικης προσωρινής κράτησης - Αρμοδιότητα ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων -.

 

Γνδτ ΑΠΔ.4/2010

Ηλεκτρονική κάρτα αποδείξεων.

 

Οδηγία ΑΠΔ 1/2010

Οδηγία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.

 

ΕφΑθ 4467/2010

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής - Δικαιοδοσία - Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων -.

 

ΑΠΔ 73/2010

Πρόσβαση καταγγελλομένου σε στοιχεία καταγγέλλοντος, στο πλαίσιο καταγγελίας που υποβάλλεται σε δημόσια υπηρεσία.

 

ΓνδτΕισΑΠ 7/2010

Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης στις προσωρινές διαταγές -.

 

ΣτΕ 2402/2010

Παραβάσεις ΚΒΣ - Αρχή αναλογικότητας - Αντικειμενικός προσδιορισμός προστίμων - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ.Ολ 3578/2010

Αντίθεση στις συνταγματικές αρχές του Κράτους Δικαίου και της ισότητας διατάξεων, βάσει των οποίων θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί χωρίς άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 1129/2010

Πολιτική αγωγή - Μη ύπαρξη δεδικασμένου - Απιστία -.

 

ΣτΕ Ολ 3427/2010

Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων από δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα -.

 

ΜΠρΑθ 6284/2010

Γονική μέριμνα - Επιμέλεια τέκνου - Επικοινωνία τέκνου προς γονέα - Συμφέρον τέκνου -.

 

ΣτΕ (Τμ. Ε) 3629/2010

Κατάργηση πράξεων επιβολής κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις λόγω λειτουργίας τους χωρίς άδεια -.

 

ΑΠ 242/2010

Σωματική βλάβη - Αμέλεια - Παράλειψη - Αιτιολογία -.

 

ΑΠΔ (Εγγραφο)

Αριθ. Πρωτ: Γ/ΕΞ/6140/1/21-10-2010

Διάσταση συζύγων - Δίκη διατροφής - Πληροφορίες δυνάμει εισαγγελικής παραγγελίας - Υψος σύνταξης -.

 

ΑΠΔ 64/2010

Χορήγηση άδειας πρόσβασης σε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για ερευνητική εργασία.

 

ΑΠΔ 65/2010

Επιβολή προστίμου σε Συνεταιρισμό Ραδιοταξί για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης (άρνηση χορήγησης αντιγράφου ηχογραφημένης συνομιλίας) και συστάσεις στον ίδιο Συνεταιρισμό αναφορικά με τη νομιμότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των μελών και των πελατών του.

 

ΑΠΔ 66/2010

Παράνομη δημοσίευση φωτογραφιών στο διαδίκτυο.

 

ΔΠρΑθ (εκλογική) 5/2010

Εκλογικές διαφορές. Προσβαλλόμενη πράξη. Παθητική νομιμοποίηση.

 

ΜΔΠρΠειρ 124/2010

Κ.Ε.Δ.Ε. - Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης - Αποστολή ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη -.

 

ΜΔΠρΠειρ 130/2010

Κ.Ε.Δ.Ε. - Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. - Αποστολή ατομικής ειδοποίησης -.

 

ΜΔΠρΠειρ 159/2010

Φορολογία - Κ.Β.Σ. - Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης -.

 

ΜΔΠρΠειρ 170/2010

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Ταμειακή βεβαίωση ποσού προερχόμενου από βιοτεχνικό δάνειο τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου -.

 

ΜΔΠρΠειρ 211/2010

Αποδοχές - Επίδομα ειδικής απασχόλησης προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος -.

 

ΜΔΠρΠειρ 429/2010

Φορολογία - Τέλη κυκλοφορίας – Απαλλαγές - Ο.Λ.Π. -.

 

ΜΔΠρΠειρ 48/2010

Φορολογία - Φόρος μεταβίβασης ακινήτων - Απαλλαγή για την αγορά α’ κατοικίας -.

 

ΜΔΠρΠειρ 68/2010

Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης δασάρχη - Οικειοθελής κατεδάφιση ή παράδοση προς κατεδάφιση -.

 

ΜΠρΑθ 833/2010

Εργατικές διαφορές - Δημοσιογράφοι - Συντάκτρια ύλης, εργαζόμενη σε περιοδικό - ΣΣΕ -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 1053/2010

 

 

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία - Υπεξαίρεση σε βάρος ΟΤΑ – Αρση καταλογισμού χρεών ΟΤΑ για πλημμέλειες και παρατυπίες δαπανών -.

 

ΤρΔΠΠειρ 272/2010

Φορολογία - Φόρος κληρονομίας - Έκταση ευθύνης εξ’ απογραφής κληρονόμου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 12/2010

Κοινωνική ασφάλιση - Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. -Επικουρική σύνταξη -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 126/2010

Αγωγή αποζημίωσης - Γενικός οικοδομικός κανονισμός - Υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 169/2010

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Διαφορά από άρνηση μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 216/2010

Κοινωνική ασφάλιση - Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος - Προϋποθέσεις λήψης εφάπαξ παροχής -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 328/2010

Αρμοδιότητα ΣτΕ. - Πράξη εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί ίδρυσης, λειτουργίας και επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 394/2010

Αρμοδιότητα ΣτΕ. - Απαγόρευση απόπλου πλοίου βαρυνόμενου με ασφαλιστικές εισφορές -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 410/2009

Κοινωνική ασφάλιση - Ι.Κ.Α. - Σύνταξη αναπηρίας - Προέχουσα αιτία -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 450/2010

Αγωγή αποζημίωσης - Προθεσμία εξέτασης αιτήματος για χορήγηση σύνταξης - Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Ηθική βλάβη -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 62/2010

Κοινωνική ασφάλιση - Ι.Κ.Α. - Σύνταξη αναπηρίας - Υγειονομικές Επιτροπές - Επανεξέταση ασφαλισμένου -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 87/2010

Κοινωνική ασφάλιση - Ι.Κ.Α. - Υπαγωγή στην ασφάλιση - Μουσικοί με σύμβαση μίσθωσης έργου με Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου -.

 

ΕλΣ. Ολ 1719/2010

Αναίρεση απόφασης με την οποία καταλογίστηκαν χρηματικά ποσά για ελλείμματα στη διαχείριση Δήμου - Αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών ΟΤΑ -.

 

ΣτΕ 3261/2010 

Τοποθέτηση σε πλατεία συστήματος βυθιζόμενου κάδου προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων και υλικών προς ανακύκλωση -.

 

ΣτΕ Ολ. 3219/2010

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας -.

 

ΣτΕ. Ολ 3320/2010

Παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και υποκλοπή περιεχομένου τους - Πρόστιμα της Α.Δ.Α.Ε. - Αρχή δημοσιότητας των συνεδριάσεων -.

 

Σ.τ.Ε. (Ολομ.) 3396/2010

Καθορισμός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) χωρίς προηγούμενο χωροταξικό σχεδιασμό -.

 

ΜονΔΠρΠειρ 932/2008

Αστική ευθύνη δήμου από επίθεση αδέσποτου σκύλου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Τόκοι υπερημερίας -.

 

ΤρΔΕφΠειρ(Συμβ) 1/2010

Απαράδεκτη έφεση λόγω ποσού -.

 

ΣτΕ (B΄ Τμήμα) 3182/2010

Αντίθεση α) του άρθρου 97 παρ. 3 και 8 του Τελωνειακού Κώδικα προς το άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και β) του άρθρου 5 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ. προς την αρχή της ισότητας των διαδίκων -.

 

ΑΠΔ 61/2010

Παροχή αδείας σε εναγόμενη κλινική, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να προσκομίσει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας, κυήσεως της ενάγουσας, που τηρείται στα αρχεία της, για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων της. Η εναγόμενη κλινική, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, υποχρεούται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 2472/1997, να ενημερώσει την ενάγουσα, ως υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την ως άνω επεξεργασία των επίμαχων ιατρικών δεδομένων της.

 

ΑΠΔ 62/2010

Δικαίωμα πρόσβασης συζύγου στα δικά του ιατρικά δεδομένα της, που περιέχονται στον ιατρικό φάκελο της συζύγου του. Παροχή αδείας σε νοσοκομείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον ίδιο, ως τρίτο αιτούντα, τα ζητηθέντα από τον ίδιο ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της εν διαστάσει συζύγου του, τα οποία αφορούν τις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησής της, για δικαστική χρήση (απόκρουση αγωγής αποζημίωσης για ηθική βλάβη).

 

ΑΠΔ 63/2010

Παράνομη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, ιδίως φωτογραφιών, σε εφημερίδα, χωρίς να θεμελιώνεται ως υπερέχον το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση.

 

Δ.Π.Α.(σε συμβούλιο) 305/2010

Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα αλλοδαπού. Συμφωνία Σένγκεν. Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας -.

 

Δ.Π.Α.(σε συμβούλιο) 372/2010

Αναστολή εκτέλεσης ΠΕΕ που εκδόθηκε κατόπιν δήλωσης απασχόλησης-καταγγελίας εργαζομένου -.

 

Δ.Π.Α.(σε συμβούλιο) 3739/2010

Παραδεκτό της αίτησης αναστολής -.

 

Δ.Π.Α.(σε συμβούλιο) 3818/2010

Μη χορήγηση αναστολής για λόγους δημοσίου συμφέροντος -.

 

ΣτΕ.Ολ 3000/2010

Ανεπίτρεπτο κατασκευής δεύτερου υπογείου ορόφου για τη στάθμευση αυτοκινήτων μη προσμετρώμενου στο συντελεστή δομήσεως -. Εξαφανίστηκε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως προς την κρίση περί μη προσμετρήσεως του δεύτερου υπογείου ορόφου με χρήση χώρου στάθμευσης στο συντελεστή δομήσεως.

 

ΣτΕ 2688/2010

Αθλητικές εγκαταστάσεις σε περιοχές αμιγούς κατοικίας -.

 

ΕφΑθ 6417/2008

Καταγγελία σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) - Συστέγαση φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών (εκμάθησης πληροφορικής) - Πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΑΠΔ 60/2010

Αίτηση για χορήγηση πληροφοριών από τον ΟΑΕΔ σε τρίτο σχετικά με την επιχορήγηση επιδοτούμενου ανέργου για δικαστική χρήση.

 

ΑΠΔ 58/2010

’δεια σε δύο Νοσοκομεία για τη χορήγηση αντιγράφων του ιατρικού φακέλου ασθενούς σε τρίτο αιτούντα (ιατρό) για το σκοπό της δικαστικής χρήσης.

 

ΜΠρΑθ 1706/2010

Εμπορική μίσθωση - Αγωγή αναπροσαρμογής (μείωσης) μισθώματος - Ουσιώδης μεταβολή των οικονομικών συνθηκών και του τιμαρίθμου - Οικονομική κρίση -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 6920/2010

Διαδοχικές συμβάσεις κατάρτισης-απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ορισμένου χρόνου μέσω του ΟΑΕΔ (stage) - ’ρση κατάχρησης με θεώρηση των συμβάσεων ως αορίστου χρόνου -  Έννοια εργοδότη - Υποχρέωση προσωρινής αποδοχής της εργασίας μισθωτού.

 

ΕιρΑχαρνών 570/2009

Εργατικό ατύχημα - Κλοπή αντικειμένων από αυτοκίνητο -.

 

ΠΠρΑθ 7809/2008

Κατηγορίες ανύπαρκτων δικαστικών αποφάσεων - Συμμετοχή στη διάσκεψη και ψήφος δικαστών πολυμελούς δικαστηρίου με χρήση τεχνικών μέσων (τηλεφωνικά) - Μειοψηφούσα άποψη ως προς το ανίσχυρο των δικαστικών αποφάσεων -.

 

ΑΠΔ 55/2010

Προειδοποίηση προς τράπεζα για καταστροφή από τον φάκελο δανειολήπτη της ευαίσθητων δεδομένων υγείας του. Προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης του υποψήφιου προς ασφάλιση από τις ασφαλιστικές εταιρίες ζωής για το είδος των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων.

 

ΜΠρΑθ 1658/2010

Εμπορική μίσθωση - Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος - Ουσιώδης μείωση μισθωτικής αξίας μισθίου -.

 

ΜΠρΑθ 1533/2010

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης -.

 

ΕλΣ (Ολ.Πρκ) 9/2010

Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - ΕΣΔΑ - Ασφαλιστικά μέτρα -.

 

ΑΠΔ 56/2010

Η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ των εμπλεκομένων ιατρών και φαρμακοποιών στα συνταγολόγια των ασφαλιστικών οργανισμών συνιστά νόμιμη επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΑΠΔ 54/2010

Επιταγές και ανακοίνωση / διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τράπεζα.

 

ΑΠΔ 53/2010

Δικαίωμα πρόσβασης πατέρα στους ιατρικούς φακέλους παρακολούθησης των ανήλικων τέκνων του και συνδρομή εννόμου συμφέροντος του ιδίου για τη διαβίβαση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον ίδιο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων σε σχέση με τον ίδιο προσώπων, που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στους εν λόγω ιατρικούς φακέλους.

 

ΑΠ 652/2010

Καταχρηστικοί όροι στις συμβάσεις καταναλωτών με τις τράπεζες κατ΄ αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως ενώσεων καταναλωτών.

 

ΔΠρΑθ (σε συμβούλιο) 316/2010

Πρόστιμα του άρθρου 30 παρ.1 του ν.1650/1986,ύψους άνω των 5.000.000 δρχ.. Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου.

 

ΔΠρΑθ (Προέδρος) 651/2010

Αντιρρήσεις.

 

ΔΠρΑθ(τμήμα υποθέσεων ν.1406 και αναστολών) 1938/2010

Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Προθεσμία άσκησης ανακοπής.

 

ΔΠρΑθ 9043/2010

Αστική ευθύνη Δημοσίου.

 

Σ.τ.Ε. 1249/2010 (Α’ Τμήμα)

Αρχή αναλογικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης - Αναιρετικός έλεγχος -.

 

ΣτΕ Ολ. 1581/2010

Αρμοδιότητα ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων -.

 

ΣτΕ Ολ. 1583/2010

Συνταγματικότητα και συμφωνία προς ΕΣΔΑ παγίου παραβόλου προσφυγής -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 742/2010

Εκβίαση, ληστεία και απόπειρα αυτής -.

 

ΑΠΔ 43/2010

Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία Απογραφής μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΤρΔΠρΘεσ 148/2010

Εκπαιδευτικοί - Αρχή ισότητας - Επίδομα 176 Ευρώ - Παραγραφή -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 575/2010

Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών - Μεταβολή κατηγορίας -.

 

ΔΠρΑθ 5406/2010

Αστική ευθύνη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

ΔΠρΑθ 7465/2010

Αποζημίωση για διαφορά αποδοχών – Παραγραφή.

 

ΣΕφΘεσ 592/2010

Έννοια συγκρότησης και ένταξης  σε εγκληματική οργάνωση - Έννοια διακεκριμένης μορφής κατοχής όπλων κατά συναυτουργία τελεσθείσα με συγκλίνουσες πράξεις - Έννοια έκρηξης - Πλαστογραφία κατ' επάγγελμα - Κατοχή πλαστών εντυπωμάτων - Προπαρασκευαστική πράξη -.

 

ΣτΕ 1185/2010

Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων λόγω μη προσκομίσεως βεβαιώσεως περί καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών -.

 

Σ.τ.Ε. 1249/2010  (Α΄Τμήμα).

Αρχή αναλογικότητας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης - Αναιρετικός έλεγχος -.

Παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος το ζήτημα της δυνατότητας ή μη αναιρετικού ελέγχου του καθορισθέντος ποσού χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης για παραβίαση από το δικαστήριο της ουσίας της αρχής της αναλογικότητας μέσω του προβλεπόμενου από το άρθρο 56 παρ. 1 περ. δ΄ του π.δ. 18/1989 λόγου αναιρέσεως.

 

ΣτΕ Ολ.Συμβ.Πρκ 4/2010

Προτάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επιτάχυνση του έργου του Δικαστηρίου και της Διοικητικής Δικαιοσύνης -.

 

ΣτΕ Ολ. 1581/2010

Αρμοδιότητα ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων -.

 

Δ.Π.Α. 90/2010

Ακύρωση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων για το λόγο ότι εξαιρούνται της κατάσχεσης - .

 

ΑΠ 357/2010

Έκτακτη (πρόσθετη) εισφορά υπέρ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας του άρθρου 266 του ΝΔ 86/1969 για φιλοθηραματικούς σκοπούς -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 924/2010

Επίδομα 176 ευρώ - Εκπαιδευτικοί - Παραγραφή πενταετής -.

 

ΣτΕ Ολ. 1585/2010

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων

 

ΣτΕ Ολ. 1583/2010

Συνταγματικότητα και συμφωνία προς ΕΣΔΑ παγίου παραβόλου προσφυγής -.

 

ΣτΕ 1592/2010 (Α΄ Τμήμα, 7μ)

Δυνητική ομοδικία -.

 

ΕιρΚρεστενών 11/2010

Εξώδικος συμβιβασμός - Διαδοχικές συμβάσεις πωλήσεως προς νπδδ χωρίς τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Δικαστικά προνόμια Δημοσίου - Αίτημα περί κηρύξεως της απόφασης προσωρινά εκτελεστής - Υπαγωγή στη ρύθμιση της εξόφλησης οφειλών σε δύο φάσεις βάσει εγκυκλίου - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1340/2010

Καταδολίευση δανειστών - Καταδολιευτική συναινετική προσημείωση υποθήκης - Ανάκληση καταδολιευτικής συναινετικής προσημείωσης υποθήκης - Στοιχεία ορισμένου αίτησης -.

 

ΜΠρΙωαν  129/2010

Εγγραφή υποθήκης - Ειδική διοικητική άδεια ν. 1892/1990 - ’ρνηση υποθηκοφύλακα εγγραφής υποθήκης επί ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1123/2010

Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της φορολογικής ισότητας -.

 

ΜΠρΑθ 67/2010

Επαγγελματική μίσθωση - Αναπροσαρμογή μισθώματος βάσει 288 ΑΚ - Στοιχεία ορισμένου αγωγής -.

 

ΜΠρΑθ 2765/2009

Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο ανακοπών των άρθρων 933 και 632 παρ. 1 ΚΠολΔ - Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου με διαταγή πληρωμής - Τόκος υπερημερίας - Τόκος ιδιωτών - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣτΕ 1185/2010

Μη θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων λόγω μη προσκομίσεως βεβαιώσεως περί καταβολής των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών -.

 

Πρακτικό επεξεργασίας (Ε΄ Τμήμα) 42/2010

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7.9.2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων -.

 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 22/2010

Δικαίωμα πρόσβασης πατέρα στα ιατρικά δεδομένα της ανήλικης κόρης του. Παροχή αδείας σε μαιευτική κλινική, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στον ίδιο, ως τρίτο αιτούντα, τα ζητηθέντα από τον ίδιο ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της εν διαστάσει συζύγου του, τα οποία αφορούν την κατάστασή της κατά την κυοφορία της ανήλικης θυγατέρας τους, για δικαστική χρήση (άσκηση αγωγής προσβολής της πατρότητας).

 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 4/2010

Όροι για τη συλλογή και επεξεργασία από την αιτούσα, μέσω ερωτηματολογίων, απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων μαθητών για τη σύνταξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 5/2010

Όροι για τη συλλογή και επεξεργασία από την αιτούσα, μέσω ερωτηματολογίων, απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων μαθητών για τη σύνταξη επιστημονικής εργασίας.

 

ΔΠρΑθ 4772/2010

Ευθύνη από καταστροφή κινητών πραγμάτων κατά την κατεδάφιση απαλλοτριωμένου ακινήτου.

 

ΔΠρΑθ 4773/2010

Ενεργητική νομιμοποίηση σε προσφυγή κατά πράξης άρθρου 13 παρ. 1 ν. 2238/1994.

 

ΣτΕ 931/2010 (Δ΄ Τμήμα)

Συμπληρώματα διατροφής -.

 

ΣτΕ Ολ. 1210/2010

Καταχρηστικοί γενικοί όροι συναλλαγών -.

 

ΣτΕ. Ολ 1213/2010

Μετάδοση σε τηλεοπτική εκπομπή στιγμιοτύπων ληφθέντων με τη μέθοδο της «κρυφής κάμερας» -.

 

 ΓνδτΕισΑΠ 3/2010

 Αυθαίρετες κατασκευές - Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου - Κατεδάφιση αυθαιρέτου - Διακριτική ευχέρεια - Παράβαση καθήκοντος -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 2/2010

Προσωρινή διαταγή – Παράλειψη συμμόρφωσης σε δικαστική απόφαση – Σύγκρουση υποχρεώσεων -.

 

ΣτΕ Ολ. 833/2010

Έναρξη τοκογονίας επί αναγνωριστικής αγωγής κατά του Δημοσίου - Παραπομπή σε ΑΕΔ -.

 

ΑΕΔ 1/2010

Χρέη προς το δημόσιο - Προσωπική κράτηση - Προστασία της αξίας του ανθρώπου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΕΣ. Ολ Πρκ 3/2010

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Υποχρέωση συμμόρφωσης διοίκησης - Θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων -.

 

ΣτΕ 581/2010 (Α' Τμήμα)

Προϋποθέσεις για τη λήψη μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από τους χήρους - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 1/2010

Πλειστηριασμός -.

 

ΔΠρΑθ 404/2010

Ειδικός φόρος και περιβαλλοντικά τέλη επιβατικών αυτοκινήτων -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 114/2010

Επαγγελματική ελευθερία - Αμοιβή υποθηκοφύλακα - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 4426/2009

Λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων - Αστική ευθύνη νπδδ -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 34/2009

Αρμοδιότητα κατασκευής και συντήρησης επαρχιακών οδών - Αστική ευθύνη ΟΤΑ -.

 

ΑΠ 2166/2009

Αναπροσαρμογή μισθώματος επί εμπορικής μίσθωσης κατά την ΑΚ 288 -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 28/2010

Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης - Πλαστογραφία με χρήση κατ' επάγγελμα - Απάτη με ηλεκτρονικό υπολογιστή κατ' επάγγελμα - Παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό πορισμό οφέλους - Παράνομη οπλοφορία -.

 

ΔιατΕισΕφΘεσ 7/2010

Έγγραφα -.

 

ΔιατΕισΕφΘεσ 1/2010

Εγκλήματα υπαγόμενα στην διαδικασία του νόμου 663/77 -.

 

ΣτΕ 4343/2009 (Α' Τμήμα)

Δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκων -.

 

ΣτΕ 4252/2009 (Ε' Τμήμα)

Ειδική Αποζημίωση για διατήρηση αυθαιρέτου εντός δάσους και δασικής ή αναδασωτέας έκτασης.

 

ΑΠ 2347/2009

Εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ - Εξομοίωση των διαταγών πληρωμής με δικαστικές αποφάσεις - Δικαιοδοσία - Σύστημα διοικητικής επίλυσης διαφορών από την εκτέλεση δημόσιου έργου - ’ρνηση πληρωμής της αμοιβής του αναδόχου -.

 

ΔΠρΑθ 19058/2009

Επίδομα 176 ευρώ σε νοσοκομειακούς υπαλλήλους -.

 

ΤρΔΕφΑθ 3216/2009

Μη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου προς οδηγία της ΕΟΚ - Αστική ευθύνη δημοσίου - Αποζημίωση για θετική και αποθετική ζημία - Χρηματική ικανοποίηση ν.π. λόγω ηθικής βλάβης - Αρνηση αναγνώρισης τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους στο πλαίσιο συμφωνίας δικαιόχρησης (franchise) - Επιτόκιο νόμιμο και υπερημερίας για τις οφειλές του Δημοσίου -.

 

Συνήγ. Καταναλωτή 9/2009

Σύσταση - Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία -.

 

Συνήγ. Καταναλωτή 23/2009

Σύσταση - Πόρισμα προς εταιρία εξυπηρέτησης πολυκατοικιών -.

 

Συνήγ. Καταναλωτή 16/2009

Σύσταση - Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία -.

 

Συνήγ. Καταναλωτή 12/2009

Σύσταση - Πόρισμα προς ασφαλιστική εταιρία. -.

 

ΑΠΔ 79/2009

Αδεια στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να χορηγήσει στην τρίτη αιτούσα τα ζητηθέντα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εν διαστάσει συζύγου της για το σκοπό της αναγνώρισης, άσκησης και υπεράσπισης των νομίμων δικαιωμάτων της ίδιας καθώς και εκείνων του ανήλικου τέκνου τους.

 

ΑΠΔ 80/2009

Αίτηση εν διαστάσει συζύγου για χορήγηση αντιγράφων ιατρικών φακέλων κύησης και τοκετού, βεβαιώσεων έγγραφης συναίνεσης των δύο συζύγων για την υποβολή στην διαδικασία τεχνητής γονιμοποίησης και του παραστατικού για την παροχή της θεραπείας της τεχνητής γονιμοποίησης για τον σκοπό της αμφισβήτησης της πατρότητας του τέκνου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου.

 

ΑΠΔ 82/2009

Αίτηση υπευθύνου επεξεργασίας για δικαστική χρήση ιατρικού φακέλου ασθενούς που τηρεί στο αρχείο του. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφων ιατρικού φακέλου ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση.

 

ΑΠ Ολ. 32/2009

Αντισυνταγματικότητα ή μη κοινής υπουργικής απόφασης που χορηγεί επίδομα μόνο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου που υπηρετούν στη Μυτιλήνη.

 

ΔΠρΑθ 14809/2009

Νομιμοποίηση πληρεξουσίου επί συνυπογραφής -.

 

ΣτΕ (ΤρΣυμβ ν. 3068/2002) 145/2009

Συμμόρφωση διοίκησης προς απόφαση με την οποία ελέγχθηκε παρεμπιπτόντως η νομιμότητα κανονιστικής πράξης -.

 

ΜΠρΗρ (ΑσφΜ) 4298/2009

Πτώχευση - Διαδικασία συνδιαλλαγής του αρ. 99 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα) και λήψη προσωρινών μέτρων προστασίας -.

 

ΣτΕ Ολ. 3839/2009

Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Παρεμπίπτων έλεγχος κανονιστικών πράξεων -.

 

ΜΔΠρΑθ 18440/2009

Έκτακτη εισφορά άρθρου 18 ν. 3758/2009 -.

 

ΑΠΔ 83/2009

Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία και παράνομη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός ΕΕ. Παράνομη η συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων προσωπικών δεδομένων από ιστοσελίδες, και επαγγελματικές ενώσεις. Απαιτείται εκ νέου συγκατάθεση συνδρομητών τηλεφωνίας για παροχή προηγμένης υπηρεσίας γεωγραφικής αναζήτησης.

 

ΜΠρΑθ 6543/2009

Κήρυξη απόφασης εκτελεστής κατά τον Κανονισμό 44/2001 -.

 

ΔΠρΑθ 13274/2009

Αστική ευθύνη δημοσίου - Τραυματισμός παθόντος από αστυνομικούς -.

 

ΔΠρΑθ 12234/2009

Αναγκαστική εκτέλεση ιδιωτικής περιουσίας Δήμου -.

 

ΔΠρΑΘ 12204/2009

Εκχώρηση απαίτησης στο ΤΣΜΕΔΕ -.

 

ΔΠρΑθ 12187/2009

Επιταγή προς εκτέλεση για μη νόμιμο υπολογισμό αποδοχών -.

 

ΔΠρΑθ 11996/2009

Κατάσχεση μισθωμάτων του Δημοσίου -.

 

ΔΠρΑΘ 5437/2009

Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής -.

 

ΤρΔΠρΑθ (Συμβ) 4636/2009

Έκτακτη εισφορά άρθρου 18 ν. 3758/2009 -.

 

ΣτΕ Ολ. 3690/2009

Oριο ηλικίας για την αποχώρηση των δικηγόρων που υπηρετούν με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Αθηναίων -.

 

ΣτΕ 2260/2009

Προσωπικό Υπουργείου Υγείας - Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων - Αρχή ισότητας - Επίδομα ηυξημένης ευθύνης -.

 

ΤρΔΕφΑθ 1355/2008

Κάμψη της υποχρεωτικής τήρησης των περιοριστικώς αναφερόμενων στη διάταξη του άρθρου 10 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. αποδεικτικών μέσων -.

 

ΣτΕ 3536/2009

Αρχή επαγγελματικής ελευθερίας - Αρχή αναλογικότητας - Περιορισμός στον αριθμό αδειών κυκλοφορίας Ι.Δ. βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -. 

 

ΑΠ 1362/2009

Απόλυση εγκύου - Aκυρη απόλυση -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 1012/2009

Ναρκωτικά -.

 

ΑΠΔ 77/2009

Απόφαση της Αρχής σχετικά με την εγκατάσταση καμερών σε παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων.

 

ΑΠΔ 75/2009

Έννοια δημόσιας προσβάσιμης πηγής. Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Όροι νομιμότητας για τη δημιουργία από ιδιωτική εταιρεία νέας διαδικτυακής πληροφοριακής πύλης για την ευχερέστερη αναζήτηση ιατρών από ιδιώτες κατά ειδικότητα και τόπο άσκησης επαγγέλματος.

 

ΑΠΔ 74/2009

Μη νόμιμη η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων σε σύστημα ελέγχου της εισόδου των εργαζομένων σε επιχείρηση με ενιαίο εργασιακό χώρο.

 

ΣτΕ Ολ. 3500/2009

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων που επιτρέπουν την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ανεγειρόμενων μετά την 31.1.1983 -.

 

ΑΠ 1288/2009

Σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα - Προσωρινή κάλυψη αστικής ευθύνης - Ενστάσεις ασφαλιστή - Ακυρότητα - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης - Αναίρεση για μη εκτίμηση αποδεικτικού μέσου -.

 

ΕφΛαμίας 213/2009

Έφεση - Συνεκδίκαση εφέσεων - Κυνηγετικό ατύχημα - Πλαγιαστική αγωγή - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Προσεπίκληση - Διάδικος - Δικονομικός εγγυητής - Επίδειξη εγγράφων - Σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων - Λήπτης της ασφάλισης - Ομαδική ασφάλιση - Ενεργητική νομιμοποίηση - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα -  Έγγραφα ποινικής δικογραφίας - Συντρέχον πταίσμα - Δικαστικά έξοδα -.

 

ΕφΛαμίας 212/2009

Έφεση - Αντέφεση - Δικαστικά έξοδα - Τράπεζες - Σύμβαση ενεχύρασης - Σύμβαση εκχώρησης - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση - Νομάρχης - Έξοδα ν.π.δ.δ. - Αναγγελία - Δημόσια έργα - Επίδοση - Δικηγόρος - Προνόμια Ελληνικού Δημοσίου -.

 

ΣτΕ Ολ. 3052/2009

Σύνταξη πρακτικού συνέντευξης ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων -.

 

ΠΠρΑθ 747/2009

Πτώχευση νομικού προσώπου -.

 

ΑΠΔ 64/2009

Αιτήσεις για ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα που τηρούνται σε φάκελο τρίτου προσώπου και αιτήσεις παροχής αδείας για χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτο για δικαστική χρήση.

 

ΔιατΕισΕφΘεσ 272/09

Προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος - Τελωνειακές παραβάσεις - Λαθρεμπορία -.

 

ΣτΕ (Ολ) 3059/2009

Προστασία περιβάλλοντος - Γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό -.

 

ΣτΕ (Ολ) 3054/2009

Υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δ.Ε.Κ. σχετικά με τη συμβατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο εθνικών ρυθμίσεων με τις οποίες επετράπη η συνέχιση των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου στη Θεσσαλία -.

 

ΣτΕ (Ολ) 1912/2009

Φορολογικός νόμος - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 8 ν. 2579/1998 -.

 

ΣτΕ 1899/2009

Σύμβαση αντιπαροχής - Μεταβίβαση ποσοστού στον εργολάβο - Φόρος διανομής -.

 

ΕιρΑθ 5781/2009

Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 12/2009

Διευκρινήσεις επί της Γνωμοδοτήσεως του Εισαγγελέα του Α.Π. για το απόρρητο των επικοινωνιών (BLOGS)

 

ΣτΕ 2692/2009

Αστική ευθύνη Δημοσίου από παράνομες παραλείψεις υλικών ενεργειών της Πολεοδομίας - Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη συγγενών θυμάτων από κατάρρευση κτηρίου εταιρείας στο σεισμό της 7.9.1999 -.

 

ΜΔΠρΑθ (Αναστ) 3624/2009

Φορολογικοί νόμοι - Έκτακτη εισφορά - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 18 ν. 3758/2009 -.

 

ΓνδτΑΠΔ 3/2009

Έννομες συνέπειες εισαγγελικής παραγγελίας για τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων.

 

ΓνδτΑΠΔ 2/2009

Γνωμοδότηση Αρχής για την ανάλυση DNA και τη δημιουργία αρχείου γενετικών αποτυπωμάτων.

 

ΓνδτΑΠΔ 1/2009

Γνωμοδότηση Αρχής για τη λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε δημόσιους χώρους.

 

ΕΔΑΔ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ (25-6-2009)

Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων του Δημοσίου -.

 

ΣτΕ 1792/2009

Υπόγειος χώρος σταθμεύσεως - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΔΠρΑθ(Πρ) 992/2009

Αυθαίρετες κατασκευές εντός δάσους -.

 

ΤρΔΠρΑθ 7010/2009

Μηνιαίο επίδομα ειδικής απασχόλησης -.

 

ΤρΔΠρΠειρ 1031/2009

Αγωγή αποζημίωσης άρθρου 105 ΕισΝΑΚ από παράνομες πράξεις αστυνομικών οργάνων -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 10/2009

Μεταβίβαση ακινήτου - Αλλαγή χρήσης κτιριακού χώρου - Ημιϋπαίθριοι χώροι -.

 

ΣτΕ 2144/2009

Αντίθεση της απαγόρευσης παιγνίων στο Κοινοτικό Δίκαιο -.

 

ΔιατΕισΕφΘεσ 159/2009

Υπεξαγωγή από δικηγόρο -.

 

ΑΕΔ 9/2009

Παραγραφή αξιώσεων υπαλλήλων ν.π.δ.δ. από καθυστερούμενες αποδοχές - Παραγραφή διετής - Αρχή ισότητας - Συνταγματικότητα διατάξεων παρ. 3 άρθρου 48 ν.δ. 496/1974 - Αναστολή έναρξης παραγραφής -.

 

ΣτΕ Ολ. 1663/2009

Επιτόκιο επί οφειλών του Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόμων περί δικών Δημοσίου -.

 

ΣτΕ 1784/2009

Χρόνος προβολής πολιτικών κομμάτων από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ενόψει εκλογών - Παραπομπή σε Ολομέλεια -.

 

ΤρΣυμβΑΠ 2/2009

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου -.

 

ΣυμβΠλημΓιαννιτσών 26/2009

Περιοριστικοί όροι - Προσφυγή -.

 

ΤρΔΠρΒερ 238/2008

Τεχνικά παίγνια - Απαγόρευση παιγνίων - Δικαίωμα της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας - Αρχή αναλογικότητας - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 469/2009

Απαράδεκτη έφεση κατά αποφάσεως επιβάλλουσας αναμορφωτικά μέτρα.

 

ΕιρΕλευσίνας 5/2009

Προσωπικό Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γιατροί ΕΣΥ - Επίδομα ειδικής απασχόλησης 200 ευρώ - Αρχή ισότητας - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Αρχή αναλογικότητας - Παραγραφή αξιώσεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Τόκος υπερημερίας - Τόκος ιδιωτών - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 1 άρθρου 7 Ν.Δ. 496/1974 -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 316/2009

Μεταβολή κατηγορίας - Συγκρότηση εγκληματικής ομάδας - Εκβίαση - Αρπαγή ανηλίκου -.

 

ΕφΑθ 1252/2009

Πυλωτή - Θέσεις στάθμευσης -.

 

Υπόθεση C-378/07

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 23ης Απριλίου 2009

Oδηγία 1999/70/ΕΚ - Ρήτρες 5 και 8 της συμφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισμένου  χρόνου - Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα- Πρώτη ή μοναδική σύμβαση - Διαδοχικές συμβάσεις - Ισοδύναμο νομοθετικό μέτρο - Υποβάθμιση του γενικού  επιπέδου προστασίας των εργαζομένων - Μέτρα για την πρόληψη των καταχρήσεων - Κυρώσεις - Απόλυτη απαγόρευση μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις  αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα - Συνέπειες της μη ορθής μεταφοράς μιας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο - Ερμηνεία σύμφωνη με την οδηγία -.

 

ΤρΔΕφΑθ 5/2009

Αστική ευθύνη δημοσίου - Οπλίτες Πενταετούς Υποχρεώσεως (Ο.Π.Υ.) - Επαγγελματίες Οπλίτες - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

ΕφΑθ 501/2009

Μισθωτοί δημοσίου - Επίδομα 176 ευρώ - Αρχή ισότητας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 1 ΚΥΑ 2/34608/0022/2003 - Παραγραφή διετής - Έναρξη παραγραφής - Ένσταση παραγραφής -.

 

ΕιρΑθ 1357/2009

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω εκκρεμοδικίας -.

 

ΕφΑθ 3499/2008

Προστασία καταναλωτή - Καταχρηστικότητα ΓΟΣ -.

 

ΕφΛαμ 141/2008

Αυτοκινητικό ατύχημα - Καταστροφή οχήματος - Μείωση αποζημιώσεως κατά την αξία των υπολειμμάτων καταστραφέντος οχήματος - Στοιχεία ορισμένου ένστασης - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

Υπόθεση C-559/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 26ης Μαρτίου 2009

«Παράβαση κράτους μέλους - Κοινωνική πολιτική - Αρθρο 141 EΚ - Ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων - Εθνικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων - Διαφορετική μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία - Δικαιολογητικός λόγος - Δεν υφίσταται»

 

ΣΕφΘεσ. 27/2009

Μεταβολή κατηγορίας -.

 

ΣΕφΘεσ. 250/2009

Μεταβολή κατηγορίας - Συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης - Ληστεία - Ανήλικος -.

 

ΣΕφΘεσ. 251/2009

Μεταβολή κατηγορίας - Απάτη - Υπεξαίρεση - Aπιστία δικηγόρου - Hθική αυτουργία - Πλαστογραφία σε χρήση -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 1553/2009

Επιμέλεια τέκνου - Μετοίκηση - Διατροφή - Κατανομή κινητών -.

 

ΤρΔΕφΤρίπ. 279/2008

Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση της σύνταξης -.

 

ΕιρΝικ 121/2008

Αμοιβή δικηγόρου - Ανάκληση εντολής - Αναβολή συζήτησης -.

 

ΑΠ 37/2009

Ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης - Αναγκαστική ομοδικία -.

 

ΑΠ 93/2009

Αρχή ισότητας - Επίδομα 176 Ευρώ -.

 

ΣυμβΕφΘεσ 174/2009

Ακυρότητες προδικασίας - Μη δικαίωμα έφεσης -.

 

ΜΔΠρΑθ 1809/2008

Ακύρωση αναγκαστικής κατασχέσεως κινητών πραγμάτων επιβαλλομένης κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. -.

 

ΑΕΔ 32/2008

Παραγραφή αξίωσης αποδοχών κατά του Δημοσίου - Έναρξη παραγραφής -.

 

ΕΣ Ολ. 2006/2008

Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Έφεση - Παράβολο -Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρων 56 π.δ/τος 774/1980 και παρ. 1 και 3 άρθρου 61 π.δ/τος 1225/1981 -.

 

    ΜΠρΑθ 313/2008

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας - Τηλεοπτική προβολή κινηματογραφικής ταινίας χωρίς άδεια δημιουργού - Αποζημίωση - Ηθική βλάβη - Προσωπική κράτηση νομίμων εκπροσώπων σταθμού -.

 

ΣτΕ Ολ. 3488/2008

Ομοδικία -.

 

ΣτΕ 171/2009

Ασφάλιση ΟΓΑ - Πολυτεκνικό επίδομα - Ανώτατο όριο ετησίου οικογενειακού εισοδήματος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Ακύρωση κανονιστικής διοικητικής πράξης λόγω αντίθεσης της προς το Σύνταγμα - Ανάκληση διοικητικής πράξης ως παράνομης -.

 

ΤρΔΠρΑθ 17346/2008

Αστική ευθύνη δημοσίου - Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών - Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.) - Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΤρΣυμβΑΠ 18/2008

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου -.

 

ΣτE Oλ. 3231/2008

Δικαίωμα εργασίας - Αρχή ισότητας - Προσωπικό ΔΕΗ - Εφάπαξ βοήθημα - Ανώτατο όριο εφάπαξ - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. ζ' παρ. 2 άρθρου 46 ν. 2084/1992 -.

 

ΔιατΕισΕφΘεσ 195/2008

Αμέλεια ιατρού - Παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών -.

 

ΜΠρΝαυπλίου 1563/2008

Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης - Τράπεζες - Σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό - Ρύθμιση οφειλής -.

 

ΜΠρΝαυπλίου 961/2008

Τράπεζες - Ρύθμιση οφειλής - Υποχρεωτικός επανακαθορισμός απαίτησης -.

 

ΕιρΧαλανδρίου 670/2008

Απογραφή πραγμάτων - Κληρονομιαία πράγματα σε πλείονες περιφέρειες - Αρμοδιότητα -.

 

ΣτΕ ΕπΑν 728/2008

Επικίνδυνη ετοιμορροπία -.

 

ΤρΕφΚρήτης 751/2007

Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, από φίλαθλο μετά την τέλεση ποδοσφαιρικού αγώνα -.

 

ΜΠρΗρακλ 475/2007

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αποζημίωση απαλλοτρίωσης -.

 

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 3581/2007

Δικαιούχος ασφαλίσματος λόγω ατυχήματος από ασφαλιστική εταιρία που τελεί σε εκκαθάριση -.

 

Υπόθεση C-364/2007

Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 12ης Ιουνίου 2008 (Αίτηση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) - ... κατά Δήμου Κερκυραίων (Aρθρο 104, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας - Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 1999/70/ΕΚ - Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου - Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα - Έννοιες των διαδοχικών συμβάσεων και των αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν την ανανέωση των συμβάσεων αυτών - Μέτρα για την αποτροπή καταχρήσεων - Κυρώσεις - Αντιμετώπιση, σε εθνικό επίπεδο, των διαφορών και καταγγελιών - Περιεχόμενο της υποχρεώσεως σύμφωνης ερμηνείας).

 

ΣτΕ 1860/2008

Επικύρωση εγγράφων από δικηγόρο - Αντίγραφα ποινικού μητρώου -.

 

ΣτΕ 1828/2008

Προστασία περιβάλλοντος - Ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός - Σχεδιασμός οικοδομήσιμων και κοινόχρηστων χώρων - Οικισμοί με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους - Παραχώρηση από ιδιώτες εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση προκειμένου να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα στερούμενα προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο - Διάταξη εκτός ορίων εξουσιοδότησης -.

 

ΔΑK 7/2007

Αγωγή κακοδικίας - Προθεσμία άσκησης αγωγής κακοδικίας - Έναρξη και αναστολή προθεσμίας - Ευεργέτημα πενίας στις αγωγές κακοδικίας -.

 

ΕΔΑΔ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ (11.10.2007)

 

ΕΔΑΔ ΒΑΣ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ (27.9.2007)

 

ΕΔΑΔ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ (5.7.2007)

 

ΕΔΑΔ VILHO ESKELINEN ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ κατά ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ (19.4.2007)

 

ΕιρΑθ 269/2008

Προστασία καταναλωτή - Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) - Καταχρηστικότητα Γ.Ο.Σ. - Σύμβαση στεγαστικού δανείου -Έξοδα δανείου - Αποζημίωση για πρόωρη εξόφληση δανείου - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΕιρΑθ 1642/2008

Προστασία καταναλωτή - Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) - Καταχρηστικότητα Γ.Ο.Σ. - Σύμβαση στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο - Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (Β.Ε.Σ.Δ.) - Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) - Αδικαιολόγητος πλουτισμός -.

 

ΠρκτΤρΣυμβΑΠ 2/2008

Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου -.

 

ΠΠρΑθ 7964/2007

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Σύμβαση δανείου - Ανατοκισμός - Ρύθμιση οφειλής - Αρχικό κεφάλαιο -.

 

ΕφΑθ 14/2008

Προσωπικό ΟΤΕ - Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Ένσταση κατάχρησης δικαιώματος - Υποχρέωση απασχόλησης ακύρως απολυθέντος - Ένσταση εκκρεμοδικίας -.

 

ΣτΕ Ολ. 250/2008

Προστασία της αξίας του ανθρώπου - Δικαίωμα προσωπικής ελευθερίας - Χρέη προς δημόσιο - Προσωπική κράτηση - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρων 1 επόμ. ν. 1867/1989 - Έφεση κατά απόφασης προσωποκράτησης - Αρμοδιότητα -.

 

ΣτΕ Ολ. 3470/2007

Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Αναλογικό παράβολο έφεσης - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 277 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας -.

 

ΕφΛαμίας 249/2007

Αυτοκινητικό ατύχημα - Μέριμνα για την υγεία των πολιτών - Βλάβη σώματος και υγείας - Aναπηρία ή παραμόρφωση - Χρηματική ικανοποίηση - Δεδικασμένο - Ενστάσεις - Ασφάλιση αυτοκινήτων - Ασφαλιστική σύμβαση - Κάτοχος αυτοκινήτου -.

 

ΕφΑθ 1530/2007

Γενική συνέλευση συνιδιοκτητών πολυκατοικίας - Μη νόμιμη κλήτευση ιδιοκτήτη -.

 

ΕφΑθ 7183/2007

Αλληλόχρεος λογαριασμός - Ρύθμιση οφειλής -.

 

ΣτΕ 3275/2007

Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Παράλειψη αποστολής στοιχείων από διοίκηση - Ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα - Τεκμήριο - Παραχώρηση σε τρίτο οικογενειακού τάφου -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 17/2007

Συνολική ποινή - Υφ' όρον απόλυσις - Αδειες απουσίας κρατουμένων -.

 

ΣτΕ Ολ. 3088/2007

Σύνταξη γήρατος - Όριο ηλικίας - Ισότητα φύλων - Ταμείο Νομικών - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΓνδτΕισΑΠ 14/2007

Δικαίωμα του συνέρχεσθαι - Πορείες και διαδηλώσεις - Αποδεικτικά μέσα - Μαγνητοσκόπηση - Βιντεοσκόπηση - Φωτογράφηση -.

 

ΣτΕ 1124/2007

Ασφάλιση ΙΚΑ - Σύνταξη γήρατος - Προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών - Αρχή ισότητας - Προστασία οικογένειας - Αρχή προστασίας της "περιουσίας" του προσώπου - Συνταγματικότητα διατάξεων παρ. 3 άρθρου 29 α.ν. 1846/1951 -.

 

ΔΕφΑθ 2497/2007

Προστασία οικογένειας - Αρχή ισότητας - Αρχή αναλογικότητας - Αρχή δικονομικής ισότητας διαδίκων - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Διπλή καταβολή οικογενειακού επιδόματος - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 6 άρθρου 11 ν. 1505/1984 - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Παραγραφή πενταετής - Τόκος υπερημερίας - Τόκος ιδιωτών - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόμων περί δικών Δημοσίου -.

 

ΕφΑθ 5466/2007

Αμοιβαία κεφάλαια - Ασφαλιστικός σύμβουλος - Ευθύνη από πρόστηση -.

 

ΕφΑθ 1935/2007

Ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης -.

 

ΕιρΑθ 1896/2007

Σύμβαση στεγαστικού δανείου - Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) - Τόκοι - Ρήτρες αναπροσαρμογής τόκων - Επιτόκιο - Πρόωρη εξόφληση δανείου -Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

ΠΠρΑθ 961/2007

Προστασία καταναλωτών - Ένωση καταναλωτών - Συλλογική αγωγή - Πιστωτική κάρτα - Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) - Τόκος υπερημερίας - Επιτόκιο - Εφάπαξ χρέωση υπέρβασης πιστωτικού ορίου - Ανάληψη μετρητών από Αυτόματα Ταμειολογιστικά Μηχανήματα (ΑΤΜ) - Έξοδα εξέτασης - Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης - Έξοδα αδράνειας - Τόκοι λογαριασμών ταμιευτηρίου - Ευθύνη Τράπεζας για δόλο ή βαρειά αμέλεια - Απώλεια του βιβλιαρίου καταθέσεων - Έξοδα τήρησης και παρακολούθησης και κινήσεων - Δικαίωμα μεταβολής όρων λειτουργίας λογαριασμού - Ηθική βλάβη -.

 

ΠΠρΑθ 711/2007

Προστασία καταναλωτών - Ένωση καταναλωτών - Συλλογική αγωγή - Καταχρηστικότητα Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ) - Έξοδα κινήσεων λογαριασμών - Προμήθεια κατάθεσης σε λογαριασμό τρίτου - Προμήθειες επί επιταγών - Σύμβαση στεγαστικού δανείου - Τόκοι - Ηθική βλάβη -.

 

ΣτΕ Ολ. 2370/2007

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Φορολογικός έλεγχος - Πρόστιμο - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων παρ. 7 άρθρου 36 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων -.

 

ΕιρΝίκαιας 23/2007

Διαταγή πληρωμής - Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής και  αναγκαστικής εκτέλεσης - Δικαστικά έξοδα - Επιταγή προς πληρωμή - Δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας - Επικόλληση ενσήμων Ταμείου Προνοίας - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρων 4 και 5 καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρων 4 και 5 Β.Δ. της 3/8-4-1937 - Αμοιβή δικηγόρου - Αρχή αναλογικότητας - Επίδοση διαταγής πληρωμής - Προθεσμία δίμηνη - Υποχρεώσεις δικαστικού επιμελητού - Ενστάσεις -.

 

ΑΠ Ολ. 23/2007

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής - Κομιστής επιταγής - Αποζημίωση -.

 

ΑΠ Ολ. 15/2007

Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου με σταθερό επιτόκιο - Προεξόφληση δανείου - Καταχρηστικότητα Γ.Ο.Σ. - Εφαρμοστέο δίκαιο -.

 

ΜΠρΛιβ 21/2007

Προσωπικό Κ.Ε.Π. - Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Παραπομπή στο ΔΕΚ -.

 

ΜΠρΑθ 871/2007

Οριζόντια ιδιοκτησία - Κοινόχρηστοι χώροι - Πυλωτή - Χώροι στάθμευσης - Απαγόρευση σύστασης χωριστών ιδιοκτησιών στην πυλωτή -.

 

ΑΠ Ολ. 19/2007

Αναίρεση εισαγγελέα ΑΠ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου - Απαγόρευση μετατροπής συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου -.

 

ΜΠρΑθ 625/2007