Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου(8%ο)   Β Ο Η Θ Ε Ι Α


Κεφάλαιο  
Δικ. Ενσημο (8%ο)
 
ΤΑΧΔΙΚ
 
Χαρτόσημο
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο
 

		
Για την ανεύρεση του δικαστικού ενσήμου δίνουμε μόνο το ποσό του κεφαλαίου και υπολογίζονται αυτόματα το δικαστικό ένσημο, το ΤΑΧΔΙΚ, το χαρτόσημο καθώς και το γενικό σύνολο.
ΠΡΟΣΟΧΗ.Το ποσοστό του δικαστικού ενσήμου είναι 8%ο επί του κεφαλαίου. 
Επί του  δικαστικού ενσήμου υπολογίζονται και καταβάλλονται οι ακόλουθοι πόροι: 
1.Ποσοστό υπέρ ΤΑΧΔΙΚ 30% (ΝΔ 1017/1971 αρθ. 10 § 1Α περ. η, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. ΙΓ § 6 του ν. 4093/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 § 1 του ν. 4446/2016). 
2.Το Χαρτόσημο 2,4% ορίζεται στο άρθρο 2 § 1 του ν. ΓΠΟΗ/1912, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. ΙΓ  παρ. 6 του Ν. 4093/2012, την ΠΝΠ 4.12.2012 αρ. 16 (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012) και 
την παρ. 16 του άρθρου 40 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.1.2013).
3.Σημειώνουμε ότι δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για κεφάλαιο έως διακόσια ευρώ (200) και στις εργατικές διαφορές για το μέχρι του ποσού της εκάστοτε υλικής 
αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου (άρθρο 71 ΕισΝΚΠολΔ), όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 6 § 17 του ν. 2479/1997 και 34 του ν. 4446/2016.
Για τον υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου επί του επί πλέον ποσού  υπάρχει η εφαρμογή «Δικαστικό ένσημο 4%ο».