Εθνική Νομολογία.   Β Ο Η Θ Ε Ι Α


Η ιστοσελίδα αυτή περιέχει την «ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ», η οποία περιλαμβάνει γιγαντιαίο αριθμό αποφάσεων, νομικά επεξεργασμένων, όλων των βαθμίδων των Δικαστηρίων, σε πλήρες κείμενο.

Ο ερευνητής, ανάλογα με το τι στοιχεία γνωρίζει, μπορεί να επιλέξει τον τρόπο αναζητήσης σύμφωνα με τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» (Δικαστήριο, αριθμό, έτος), με βάση λήμματα περίληψης ή λέξεις κειμένου απόφασης, ή με τη σύνθετη έρευνα. Οι αποφάσεις εισάγονται στη βάση νομικών δεδομένων περιοδικά, μετά την αρχειοθέτησή τους.


Ειδικότερα αν ο ερευνητής θέλει να αναζητήσει με λέξεις ή νομικές φράσεις, πρέπει να επιλέξει αναζήτηση με βάση «ΛΗΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ» ή «ΛΕΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».

Παράδειγμα:

Εάν υπάρχει αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος , τότε επιλέγουμε από το κεντρικό μενού (αριστερά): «ΛΗΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ» και θέτουμε το ερώτημα ως εξής:

Εάν δεν μας καλύπτουν οι απαντήσεις του συστήματος το ίδιο ερώτημα μπορούμε να το θέσουμε στην επιλογή «ΛΕΞΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ». Στην επιλογή αυτή το σύστημα απαντάει με πολλαπλάσιο αριθμό αποφάσεων, διότι στην έρευνα αυτή συμμετέχουν χιλιάδες αδημοσίευτες αποφάσεις.


Το σύστημα εμφανίζει συγκεντρωτικά τις αποφάσεις ταξινομημένες, κατά Δικαστήριο, από τις τελευταίες προς τις προγενέστερες. Ο ερευνητής στην συνέχεια μπορεί να μεταφέρει ή να τυπώσει τις αποφάσεις που τον ενδιαφέρουν.

Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να τις αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomologia@dsa.gr ή στο τηλ. 210 3398224 ή στο Fax 210 3398236.