ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9/οικ. 91813/ΦΕΚ 2511/Β/7.10.2013

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (Α', 167).

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/2013) με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογή του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

 

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98/τ. Α'/2005), όπως ισχύει.

 

   3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ. Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

   4. Το υπ' αριθμ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α'/25-6-2013) Π.Δ. «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

   5. Την υπ' αριθμ. 3402/3-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1642/τ. Β'/2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

 

   6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

   1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα.

 

   Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.

 

   2. Α. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες νοσηλείας διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες (ΚΑΕ 0673.01):

 

   Α1. Από ιδιωτικές κλινικές.

   Α2. Από ιδιωτικές κλινικές ψυχιατρικής.

 

   Α3. Από παρόχους υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (Προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία).

 

   Α4. Από Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.

 

   Α5. Από Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

 

   Α6. Από Κλινικές με ειδικό καθεστώς και

 

   Α7. Από παρόχους υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής και ενδονοσοκομειακής περίθαλψης (Προμηθευτές υγειονομικών υπηρεσιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε άτομα με αναπηρία).

 

   Β. Οι διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται από τις ακόλουθες κατηγορίες (ΚΑΕ 0671.01):

 

   Β1. Από διαγνωστικά κέντρα (ιδιώτες, εταιρείες).

 

   Β2. Από ιατρούς κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α), που έχουν ειδικότητα καρδιολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική.

 

   Β3. Από ιατρούς κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β), όλων των ειδικοτήτων που δεν ορίζονται στο με στοιχείο Β2 της παρούσας παραγράφου.

 

   Γ. Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται από φυσικοθεραπευτήρια και φυσικοθεραπευτές (ΚΑΕ 01671.01).

 

   3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/2013), υπολογίζεται το σύνολο της αξίας των παραστατικών που ο πάροχος υποβάλλει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α. για κάθε μήνα.

 

   Η επιστροφή αφορά το ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:

 

   (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΕΠΕ ΟΙΚΕΙΟ ΦΕΚ Β’ 2511/7.10.2013).

 

   4. Το ποσό επιστροφής (rebate) υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και αποδίδεται, μετά το πέρας εκάστου τριμήνου, από τους υπόχρεους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίηση τους, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

   Κατ' εξαίρεση, το ποσό επιστροφής (rebate) του πρώτου και του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 καταβάλλεται εντός μηνός από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ατομική ειδοποίησή των παρόχων.

 

   5. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια περιστολής των δαπανών για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες.

 

   6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει τα παραπάνω ποσά επιστροφής (rebate) με ισόποσες οφειλές του προς τους παρόχους, όπως αυτές προκύπτουν από τα νόμιμα παραστατικά τους και οι οποίες δημιουργήθηκαν εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος.

 

   7. Η εφαρμογή της παρούσης Υπουργικής απόφασης έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2013.

 

   8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των οφειλόμενων ποσών, αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως