ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π.οικ.68753/ΦΕΚ Β 4453/8.10.2018

 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποίησης τεχνικού ύπνου.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις:

   α. Του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α' 105), όπως ισχύει

   β. Της περ. 5Β της παρ 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'140).

   γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116), όπως ισχύει.

   δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α' 148), όπως ισχύει.

 

   2. Την αριθμ. Υ80/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β' 3904).

 

   3. Την αριθμ. 2 απόφαση της 263ης/7-7-2017 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και την ορθή επανάληψη αυτής.

 

   4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

   Τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική ύπνου και πιστοποιητικού εκπαίδευσης τεχνικού ύπνου.

 

Άρθρο 1

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

   1. Φυσιοπαθολογία του Ύπνου Νευροφυσιολογία, Νευροβιολογία και λειτουργία του Ύπνου, έλεγχος Ύπνου και Εγρήγορσης, Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος, Προσαρμογή της φυσιολογικής λειτουργίας του αναπνευστικού και των άλλων συστημάτων στον ύπνο. Συνέπειες της οξείας και χρόνιας αποστέρησης ύπνου. Ύπνος ανάλογα με ηλικία και φύλο.

 

   2. Διαταραχές του ύπνου. Νοσολογική ταξινόμηση, ορισμοί, επιδημιολογία κλινική εικόνα, διάγνωση

   2.1. Μη αναπνευστικές: Αϋπνία, Υπερυπνίες κεντρικής αιτιολογίας, Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού, Παραΰπνίες και άλλες κινητικές διαταραχές στον ύπνο, Επίδραση φαρμάκων στον ύπνο, άλλες μη ταξινομημένες διαταραχές.

   2.2. Αναπνευστικές διαταραχές στον ύπνο: Ροχαλητό, Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας/Υπόπνοιας, Σύνδρομα Κεντρικής Άπνοιας, Περιοδική αναπνοή, Κεντρικός και κυψελιδικός Υποαερισμός, Ύπνος στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, Ύπνος σε άλλες χρόνιες μη αναπνευστικές παθήσεις, νυχτερινή υποξυγοναιμία, επίδραση φαρμάκων, άλλες μη ταξινομημένες αναπνευστικές διαταραχές.

 

   3. Γνώση των θεραπευτικών αρχών των διαταραχών ύπνου (Υγιεινή του ύπνου, Φαρμακοθεραπεία διαταραχών ύπνου, Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, άλλες ψυχοθεραπείες και άλλες μη φαρμακευτικές μέθοδοι των μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου. Εφαρμογή συσκευών θετικής πίεσης αεραγωγών, Εναλλακτικές θεραπείες ΣΑΥΥ, Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης ΣΑΥΥ, Μη επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός, Τύποι και αρχές λειτουργίας των συσκευών υποστήριξης της αναπνοής για κατ' οίκον θεραπεία, Οξυγονοθεραπεία).

 

   4. Κοινωνικές, οικονομικές, και διοικητικές παράμετροι της ιατρικής του ύπνου.

 

   Οι διαταραχές του ύπνου/εγρήγορσης και οι κοινωνικές επιπτώσεις (οικονομικό, κοινωνικό, εργασιακό, ιατροδικαστικό επίπεδο).

 

   5. Λήψη ειδικού ιστορικού, χρήση και ερμηνεία ειδικών ερωτηματολογίων και εξέταση ασθενούς.

 

   6. Γνώση της Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής δραστηριότητας σε εγρήγορση και ύπνο.

 

   7. Κατάρτιση στην εκτέλεση και αξιολόγηση των διαγνωστικών δοκιμασιών που διενεργούνται στο ΕκεΔΥ. Γνώση των μεθόδων αναγνώρισης των σταδίων ύπνου (σταδιοποίηση) καθώς και αξιολόγηση/βαθμονόμηση (scoring) περιορισμένης και πλήρους πολυπνογραφίας μελέτης ύπνου.

 

   8. Εκτίμηση των διαταραχών του Ύπνου και επιλογή διαγνωστικής προσπέλασης.

 

   9. Εκτέλεση και ερμηνεία όλων των διαγνωστικών και θεραπευτικών καταγραφικών εξετάσεων που αφορούν σε διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο. Επιλογή κατάλληλης συσκευής για την χρόνια εφαρμογή κατ' οίκον, έλεγχο συμμόρφωσης και παρακολούθηση θεραπείας για κάθε κατηγορία ασθενών με ΣΑΥΥ με ή χωρίς συνοσηρότητα ή και για ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια από χρόνια αναπνευστικά ή μη αναπνευστικά νοσήματα. Συμπληρωματική χορήγηση Οξυγόνου σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται. Επιλογή και παρακολούθηση εφαρμογής ενδοστοματικής θεραπευτικής συσκευής.

 

   Επιλογή και παρακολούθηση κάθε μεθόδου συντηρητικής θεραπείας (απώλεια σωματικού βάρους, θεραπεία θέσης) για ασθενείς με ΣΑΥΥ. Φαρμακοθεραπεία ημερήσιας υπνηλίας για ασθενείς με αναπνευστική διαταραχή στον ύπνο.

 

   Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία με στόχο την καλύτερη συμμόρφωση με τις αναπνευστικές συσκευές.

 

   Εκτίμηση για χειρουργικές προσπελάσεις σε ασθενείς με ΣΑΥΥ ή άλλη μορφή αναπνευστικής διαταραχής στον ύπνο. (Οι θεραπευτικές επιλογές των αναπνευστικών διαταραχών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α).

 

   10. Εκτέλεση και ερμηνεία όλων των καταγραφικών διαγνωστικών και θεραπευτικών εξετάσεων που αφορούν παθήσεις με νευρολογική ή ψυχιατρική παθοφυσιολογία. Εφαρμογή και αξιολόγηση ερωτηματολογίων ύπνου και άλλων διαγνωστικών μεθόδων (ακτιγραφία κ.λπ.). Εκτίμηση νοητικών ικανοτήτων, ψυχομετρικών, νευροψυχολογικών δοκιμασιών.

 

Άρθρο 2

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

   Για την εκπαίδευση στην Ιατρική του ύπνου απαιτείται δωδεκάμηνη εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης ή ισότιμο συνολικό χρονικό διάστημα αν η απασχόληση δεν είναι πλήρης. Δικαίωμα στην εκπαίδευση έχουν ιατροί κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Πνευμονολογίας, Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Παιδιατρικής, εφ' όσον αφορά παιδιά.

 

   Η εκπαίδευση γίνεται σε ΕΚεΔΥ Νοσοκομείων ΕΣΥ ή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ή Νοσοκομείων Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Το Εργαστήριο ή Κέντρο διαταραχών ύπνου (στο εξής ΕΚεΔΥ) είναι ειδική λειτουργική μονάδα που ασχολείται με το εξειδικευμένο αντικείμενο της ιατρικής του ύπνου, το οποίο αφορά στη διάγνωση και θεραπεία των παρακάτω καταστάσεων: αϋπνίας, αναπνευστικών διαταραχών στον ύπνο, ημερήσιας υπνηλίας, διαταραχής ρύθμισης ύπνου-εγρήγορσης, παραϋπνίας, κινητικών διαταραχών και άλλων διαταραχών ύπνου (αναλυτική αναφορά στο Παράρτημα Α).

 

   Το εκπαιδευτικό ΕΚεΔΥ πρέπει να είναι πιστοποιημένο, να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) κλίνες και τη δυνατότητα πραγματοποίησης τουλάχιστον πενήντα (50) πολυπνογραφικών μελετών/μήνα, να αναπτύσσει επιστημονική δραστηριότητα και να διαθέτει εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Να έχει τη δυνατότητα όλων των τύπων των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ανά κατεύθυνση προσφερόμενων υπηρεσιών.

ΕΚεΔΥ το οποίο παρέχει και τις τρεις (3) κατευθύνσεις υπηρεσιών (Πνευμονολογική/Νευρολογική/Ψυχιατρική) χορηγεί πλήρη εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου, μετά από δωδεκάμηνη εκπαίδευση (τρία τετράμηνα): δύο τετράμηνα είναι αφιερωμένα στην πνευμονολογική κατεύθυνση και ένα τετράμηνο σε νευρολογική και ψυχιατρική κατεύθυνση. Το συνολικό διάστημα μπορεί να καλυφθεί από δύο (2) ή τρία (3) ΕΚεΔΥ, ώστε η εκπαίδευση να καλύπτει όλες τις κατευθύνσεις παροχής υπηρεσιών, εφ' όσον δεν καλύπτονται από ένα (1) ΕΚεΔΥ.

 

   Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να αποκτήσει εμπειρία από όλο το φάσμα των διαταραχών ύπνου. Πρέπει να διατηρεί βιβλίο εκπαίδευσης και πράξεων, να συμμετέχει ενεργά στο ΤΕΙ για την απόκτηση εμπειρίας στην αναγνώριση των αναπνευστικών και μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου, στη λήψη ιστορικού ύπνου και στην αξιολόγηση ειδικών ερωτηματολογίων.

 

   Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει συμμετάσχει ενεργά σε εκατό (100) πολυπνογραφικές μελέτες: πενήντα (50) διαγνωστικές και πενήντα (50) θεραπευτικές τιτλοποίησης/παρακολούθησης εφαρμογής συσκευών θετικής πίεσης. Να έχει συμμετάσχει στην διάγνωση ασθενών με μη αναπνευστικές διαταραχές ύπνου και στην θεραπεία τους, με συμμετοχή στη διαχείριση τουλάχιστον τριάντα (30) ασθενών από όλο το φάσμα των μη αναπνευστικών διαταραχών ύπνου. Πρέπει να γνωρίζει να πραγματοποιεί και να αξιολογεί τις ειδικές εξετάσεις διάγνωσης/ταξινόμησης της υπνηλίας, της αϋπνίας και των συνοδών νοσημάτων.

 

   Η αναγνώριση του ΕκεΔΥ ως εκπαιδευτικού κέντρου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ και πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

   1. Στελέχωση από ιατρούς με τίτλο ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Νευρολογίας ή Ψυχιατρικής και με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου και από επαγγελματίες υγείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, με ειδική εκπαίδευση τεχνικού ύπνου. Το παιδιατρικό ΕΚεΔΥ στελεχώνεται από παιδιάτρους με εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου. Συμβουλευτικά μπορεί να έχει οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα της Παθολογίας (πχ., Καρδιολογία, Γαστρεντερολογία, Ενδοκρινολογία κ.λπ.) ή της χειρουργικής (πχ ΩΡΛ, Γναθοχειρουργική, Ορθοδοντική, Βαριατρική Χειρουργική κ.λπ.), εφ' όσον χρειάζεται. Άλλοι επαγγελματίες υγείας, με μη ιατρικό τίτλο σπουδών (πχ Ψυχολογίας, Διαιτολογίας-Διατροφολογίας κτλ) μπορούν να απασχολούνται στο ΕΚεΔΥ σε αντίστοιχες με το πεδίο τους διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες.

 

   2. Αν το ΕκεΔΥ υπάγεται σε κλινική/τμήμα στο οποίο ο Δ/ντής δεν έχει την εκπαίδευση στην Ιατρική Ύπνου, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό με εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου. Σε ΕκεΔΥ αυτόνομο ή διατομεακό, πρέπει ο διευθυντής να έχει εκπαίδευση στην ιατρική ύπνου και αν το ΕΚεΔΥ παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία πνευμονολογικής κατεύθυνσης, πρέπει στο ιατρικό προσωπικό να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε πνευμονολόγος με εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου. και

 

   3. Οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εκτός από τον αριθμό των κλινών, η προσέλευση των ασθενών και ο τύπος και το πλήθος των διενεργούμενων εξετάσεων.

 

   Οι θέσεις των υποψηφίων και η διαδικασία τοποθέτησης για εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

   Οι ιατροί των ειδικοτήτων Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, που έχουν εκπαιδευτεί στην ιατρική ύπνου από άλλες χώρες, μπορούν να αναγνωρίσουν την εκπαίδευσή τους με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, καθώς και το πιστοποιητικό τους, εφόσον η εκπαίδευσή τους είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα.

 

   Χρόνος εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα κέντρα ύπνου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μικρότερος του ενός έτους μπορεί να αναγνωριστεί ως χρόνος εκπαίδευσης και να συμπληρωθεί με την διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω.

 

   Η απόκτηση του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην ιατρική του ύπνου πραγματοποιείται με τη διαδικασία του άρθρου 3 της παρούσας.

 

Άρθρο 3

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΝΟΥ

 

   Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ιατρική του ύπνου χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον τριμελούς επιτροπής που συγκροτείται από τον Υπουργό Υγείας. Η επιτροπή ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εξεταστικών επιτροπών. Στην Επιτροπή συμμετέχουν τουλάχιστον ένας (1) Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος και ένας (1) Νευρολόγος ή Ψυχίατρος με εκπαίδευση στην Ιατρική του Ύπνου.

 

   Οι εξετάσεις για εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου είναι θεωρητικές και πρακτικές. Διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Μάϊο και Νοέμβριο. Ο υποψήφιος καταθέτει τα δικαιολογητικά του στη Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εξετάζονται ως προς την καταλληλότητα για το δικαίωμα συμμετοχής του στις εξετάσεις και είναι τα εξής:

 

   1. Βεβαίωση από τον Επιστημονικά υπεύθυνο-Διευθυντή του/των ΕΚεΔΥ που εκπαιδεύτηκε, υπογεγραμμένη και από τον Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του καθώς και από τον Διοικητικό Διευθυντή ή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ακριβές χρονικό διάστημα εκπαίδευσης του υποψηφίου.

 

   2. Πλήρες βιβλίο εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι ιατρικές πράξεις που έλαβε μέρος και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που εκπληρώθηκαν κατά την εκπαίδευσή του, υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικά υπεύθυνο/Διευθυντή του εργαστηρίου και το Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

 

   3. Επιστημονικό έργο: τυχόν υπάρχουσες δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.

 

   4. Τυχόν υπάρχουσες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά μετεκπαίδευσης στο εσωτερικό ή εξωτερικό με πλήρη καταγραφή της εκεί εκπαίδευσης και δραστηριότητας στην Ιατρική ύπνου.

 

   Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση.

 

   Ο τύπος του πιστοποιητικού εκπαίδευσης καθορίζεται και χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας (επισυνάπτεται υπόδειγμα Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης στη Ιατρική Ύπνου στο Παράρτημα Β).

 

Άρθρο 4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΝΟΥ

 

   To ΕΚεΔΥ απαραίτητα στελεχώνεται από επαγγελματία υγείας με πιστοποιημένη εκπαίδευση Τεχνικού Υπνου.

 

   Ο Τεχνικός Ύπνου είναι απόφοιτος:

   Α. Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων με το ισχύον σύστημα.

   Β. Νοσηλευτικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων με το ισχύον σύστημα.

   Γ. ΑΤΕΙ κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένων με το ισχύον σύστημα.

   Δ. καθώς και αναγνωρισμένων σχολών επαγγελμάτων υγείας μεταλυκειακής εκπαίδευσης αντίστοιχων της παρ. Γ.

 

   Ο Τεχνικός Ύπνου εργάζεται υπό την καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού και α) διενεργεί τις μελέτες ύπνου β) συμμετέχει σε καθήκοντα που αφορούν στην πρωινή λειτουργία του ΕΚεΔΥ.

 

   Ο τεχνικός ύπνου, πρέπει:

   1. Να γνωρίζει όλες τις μεθόδους διαγνωστικών ή θεραπευτικών μελετών ύπνου που εκτελούνται κατά την διάρκεια της νύχτας ή ημέρας.

   2. Να κατανοεί το ιατρικό ιστορικό του εξεταζόμενου.

   3. Να γνωρίζει τα πρωτόκολλα λειτουργίας του ΕΚεΔΥ.

   4. Να προετοιμάζει, να καθοδηγεί και να εξηγεί στον εξεταζόμενο τη διαδικασία της μελέτης (θεραπευτική και διαγνωστική).

   5. Να προετοιμάζει καταλλήλως τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των μελετών.

   6. Να έχει την απαραίτητη γνώση λειτουργίας των αναπνευστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στις θεραπευτικές μελέτες.

   7. Να συνδέει τους εξεταζόμενους με τα καταγραφικά μηχανήματα και τις διάφορες συσκευές που απαιτούνται για την καταγραφή και τιτλοποίηση (περιλαμβάνεται και πλήρης ΗΕΓ σύνδεση), καθώς και να τους αποσυνδέει μετά το πέρας της καταγραφής.

   8. Να είναι παρών και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση της εξέτασης εξασφαλίζοντας την κατάλληλη, χωρίς παράσιτα καταγραφή, να ανιχνεύει τα προβλήματα και να τα λύνει.

   9. Να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση οξέος ιατρικού συμβάντος.

   10. Να είναι σε θέση και να πραγματοποιεί την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εξέτασης, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΚεΔΥ.

 

Άρθρο 5

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

   Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι έξι (6) μήνες και περιλαμβάνει:

   1. Σύνδεση και διενέργεια τουλάχιστον διακοσίων (200) πολυπνογραφικών μελετών, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον πενήντα (50) θεραπευτικές μελέτες με τιτλοποίηση αναπνευστικών συσκευών.

 

   2. Εκατό (100) μη αυτόματες αναλύσεις καταγραφών με έκδοση αποτελέσματος.

 

   Η εκπαίδευση γίνεται σε ΕΚεΔΥ Νοσοκομείων ΕΣΥ ή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ή Νοσοκομείων Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Η αναγνώριση του ΕκεΔΥ ως εκπαιδευτικού κέντρου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ.

 

   Οι θέσεις των υποψηφίων και η διαδικασία τοποθέτησης για εκπαίδευση του τεχνικού του ύπνου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

Άρθρο 6

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

   Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του τεχνικού ύπνου χορηγείται μετά από εξετάσεις ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 3 της παρούσας. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο (2) φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Μάϊο και Νοέμβριο. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση.

 

   Ο υποψήφιος καταθέτει τα δικαιολογητικά του στη Διεύθυνση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας, που εξετάζονται ως προς την καταλληλότητα για το δικαίωμα συμμετοχής του στις εξετάσεις και είναι τα εξής:

 

   1. Σχετικό τίτλο σπουδών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 

   2. Δίπλωμα παρακολούθησης σεμιναρίων καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, το οποίο πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά, αν δεν περιλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη της Σχολής ή του Τμήματος αποφοίτησης του υποψηφίου.

 

   3. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του χρόνου εκπαίδευσης, υπογεγραμμένο από τον επιστημονικά υπεύθυνο του ΕΚεΔΥ και τον Διοικητικό Διευθυντή ή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

 

   4. Βιβλίο εκπαίδευσης που περιέχει αναλυτικό κατάλογο των πράξεων που έχει διενεργήσει, υπογεγραμμένο από τον επιστημονικά υπεύθυνο του ΕΚεΔΥ και τον Διοικητικό Διευθυντή ή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

 

   Συνυπολογίζονται αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας του υποψηφίου, ως εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος, συμμετοχή και παρακολούθηση συνεδρίων ή συναφών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 

   Υποψήφιος που έχει εκπαιδευτεί και έχει λάβει την πιστοποίηση μετά από εξετάσεις στην αλλοδαπή, μπορεί να αναγνωρίσει την πιστοποίηση αυτή, με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ, εφόσον η εκπαίδευση είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα.

 

   Ο τύπος του πιστοποιητικού εκπαίδευσης καθορίζεται και χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας (επισυνάπτεται υπόδειγμα Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης στη Ιατρική Ύπνου στο Παράρτημα Β).

 

Άρθρο 7

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

   Η μεταβατική περίοδος αναγνώρισης της εκπαίδευσης στην ιατρική του ύπνου και απόκτησης του αντίστοιχου πιστοποιητικού διαρκεί μέχρι την εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας.

 

   Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ/νση Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚεΣΥ. Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης της μεταβατικής περιόδου είναι ισότιμο με το πιστοποιητικό εκπαίδευσης που θα αποκτηθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

   Στην μεταβατική περίοδο, πιστοποιητικό εκπαίδευσης στην ιατρική του ύπνου μπορούν να λάβουν ιατροί ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, ή Παιδιατρικής εφ' όσον πρόκειται για παιδιά, μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ, με την ακόλουθη διαδικασία.

 

   1. Άνευ εξετάσεων, όσοι έχουν λάβει την εκπαίδευση στην ιατρική του ύπνου, από αναγνωρισμένο κέντρο της αλλοδαπής (σύμφωνα με ό, τι αναφέρεται παραπάνω) ή όσοι ασχολούνται αποδεδειγμένα με την Ιατρική του Ύπνου στη χώρα μας, τουλάχιστον επί δέκα (10) έτη μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

 

   2. Μετά από εξετάσεις, όσοι μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

   2.1. Έχουν τουλάχιστον τριετή απασχόληση στην ιατρική του ύπνου και έχουν διαχειριστεί τουλάχιστον διακόσιοι (200) ασθενείς με διαταραχές του ύπνου στο ή στα ΕΚεΔΥ που απασχολήθηκαν και έχουν πραγματοποιηθεί στο διάστημα αυτό συνολικά τουλάχιστον πεντακόσιες (500)μελέτες ύπνου, που περιλαμβάνουν κατά πλειοψηφία πολυπνογραφίες για διάγνωση και θεραπευτική εφαρμογή συσκευών θετικής πίεσης, ή

   2.2. Έλαβαν τουλάχιστον εξάμηνη εκπαιδευτική άδεια από το ΚΕΣΥ για ΕΚεΔΥ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, στην οποία διαχειρίστηκαν διαγνωστικά και θεραπευτικά τουλάχιστον εκατό (100) ασθενείς, και συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητα στην ιατρική του ύπνου, ή

   2.3. Έχουν τίτλο αναγνωρισμένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της αλλοδαπής στην ιατρική του ύπνου, με τουλάχιστον εξάμηνη πρακτική εκπαίδευση σε ΕΚεΔΥ στην οποία διαχειρίστηκαν διαγνωστικά και θεραπευτικά τουλάχιστον εκατό (100) ασθενείς και συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητα στην ιατρική του ύπνου.

 

   Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων για τον τίτλο εκπαίδευσης στην ιατρική του ύπνου, συνεκτιμώνται τα παρακάτω:

   α) Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά.

   β) Έγκριτο επιστημονικό έργο, όπως αποδεικνύεται με ανακοινώσεις και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων, παρακολούθηση σεμιναρίων κ.τ.λ.

   γ) Άλλος σχετικός με το αντικείμενο ακαδημαϊκός τίτλος εσωτερικού ή εξωτερικού.

 

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν την υπογραφή σφραγίδα του επιστημονικά υπεύθυνου του/ των ΕΚεΔΥ, του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και του Διοικητικού Διευθυντή ή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος από το οποίο προέρχονται.

 

Άρθρο 8

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

   Η μεταβατική περίοδος αναγνώρισης της εκπαίδευσης τεχνικού του ύπνου και απόκτησης του αντίστοιχου πιστοποιητικού διαρκεί μέχρι την εφαρμογή του άρθρου 6 της παρούσας.

 

   Με ανάλογη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας, χορηγείται το πιστοποιητικό εκπαίδευσης τεχνικού ύπνου σε όσους πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης της μεταβατικής περιόδου είναι ισότιμο με το πιστοποιητικό εκπαίδευσης που θα αποκτηθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

   1. Τίτλος σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

 

   2. Έγγραφη βεβαίωση του επιστημονικά υπεύθυνου/ Διευθυντή του/των ΕΚεΔΥ ότι ο ενδιαφερόμενος/η έχει εκτελέσει διακόσιες (200) πολυπνογραφικές μελέτες (οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον πενήντα (50) θεραπευτικές με τιτλοποίηση αναπνευστικών συσκευών) και τουλάχιστον εκατό (100) αναλύσεις αποτελεσμάτων, υπογεγραμμένη και από τον Διοικητικό Διευθυντή ή Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος από το οποίο προέρχονται.

 

   3. Δίπλωμα παρακολούθησης σεμιναρίων καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, το οποίο πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά, αν δεν περιλαμβάνεται στην διδακτέα ύλη της Σχολής ή του Τμήματος αποφοίτησης του υποψηφίου

 

   4. Συνυπολογίζεται επιστημονική δραστηριότητα, ως εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος με συμμετοχή και παρακολούθηση συνεδρίων ή συναφών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

   1.Νοσήματα που αφορούν στον ύπνο κατά ISDC 3

   1.1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

   Α. Σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών κατά τον ύπνο (ΣΑΑΥ)

   ΣΑΥΥ στους ενήλικες

   ΣΑΥΥ στα παιδιά

   Β. Σύνδρομα κεντρικών απνοιών κατά τον ύπνο

   Κεντρική άπνοια με αναπνοή Cheyne-Stokes

   Κεντρική άπνοια λόγω παθολογικών καταστάσεων, χωρίς αναπνοή Cheyne-Stokes

   Κεντρική άπνοια λόγω περιοδικής αναπνοής σε υψηλό υψόμετρο

   Κεντρική άπνοια οφειλόμενη σε φάρμακο ή άλλη ουσία

   Πρωτοπαθής κεντρική άπνοια

   Πρωτοπαθής κεντρική άπνοια των νεογνών

   Πρωτοπαθής κεντρική άπνοια των πρόωρων βρεφών

   Κεντρική άπνοια που εμφανίζεται κατά την εφαρμογή θεραπείας του ΣΑΑΥ

   Γ. Διαταραχές υποαερισμού κατά τον ύπνο

   Σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού

   Συγγενής κεντρικός κυψελιδικός υποαερισμός

   Κεντρικός υποαερισμός βραδείας έναρξης με δυσλειτουργία του υποθαλάμου

   Ιδιοπαθής κεντρικός κυψελιδικός υποαερισμός

   Υποαερισμός κατά τον ύπνο λόγω λήψης φαρμάκων ή ουσιών

   Υποαερισμός κατά τον ύπνο λόγω άλλων παθολογικών καταστάσεων

   Δ. Υποξαιμία κατά τον ύπνο (νυχτερινή υποξυγοναιμία)

   Ε. Μεμονωμένα συμπτώματα

   Ροχαλητό

   Καταθρηνια

 

   1.2. MH ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

   Α. Υπερυπνίες κεντρικής αιτιολογίας

   Διαταραχές

   Ναρκοληψία τύπου Ι

   Ναρκοληψία τύπου ΙΙ

   Ιδιοπαθής Υπερυπνία

   Σύνδρομο Kleine-Levin

   Υπερυπνία οφειλόμενη σε παθολογική κατάσταση

   Υπερυπνία οφειλόμενη σε φάρμακα ή ουσίες

   Υπερυπνία που συνδέεται με ψυχιατρική νόσο

   Σύνδρομο ανεπαρκούς ύπνου

   Ιδιοπαθή συμπτώματα και φυσιολογικές παραλλαγές “long sleeper”-αυξημένη ανάγκη σε ύπνο

   Β. Κιρκάδιες διαταραχές του Κύκλου Ύπνου-Εγρήγορσης

   Διαταραχή μετάθεσης ωραρίων (καθυστέρηση ύπνου)

   Διαταραχή μετάθεσης ωραρίων (επίσπευση ύπνου)

   Διαταραχή ακανόνιστων ωραρίων Κύκλου Ύπνου-Εγρήγορσης

   Διαταραχή Κύκλου Ύπνου-Εγρήγορσης ανεξάρτητη του κιρκάδιου ρυθμού

   Διαταραχή Κύκλου Ύπνου-Εγρήγορσης λόγω βαρδιών

   Σύνδρομο jet lag

   Κιρκάδια Διαταραχή Κύκλου Ύπνου-Εγρήγορσης που δεν κατατάσσεται αλλού

   Γ. Παραϋπνίες

   Παραϋπνίες του ύπνου NREM

   - Διαταραχές της έγερσης (από τον ύπνοι NREM)

   - Συγχυτικές εγέρσεις

   - Υπνοβασία

   - Νυκτερινός τρόμος

   - Υπνοφαγία

   Παραϋπνίες του ύπνου REM

   - Διαταραχή Συμπεριφοράς στον Ύπνο REM

   - Υποτροπιάζουσα μεμονωμένη Υπνική Παράλυση

   - Εφιάλτες

   Δ. Κινητικές διαταραχές του ύπνου

   Σύνδρομο ανήσυχων άκρων

   Περιοδικές κινήσεις των κάτω άκρων

   Κράμπες που σχετίζονται με τον ύπνο

   Τριγμός οδόντων στον ύπνο

   Ρυθμική διαταραχή του ύπνου

   Καλοήθης μυόκλονος του νηπίου

   Ιδιονωτιαίος υπναγωγικός μυόκλονος

   Κινητική διαταραχή του ύπνου οφειλόμενη σε παθολογική κατάσταση

   Κινητική διαταραχή του ύπνου οφειλόμενη σε οφειλόμενη σε φάρμακα ή ουσίες

   Κινητική διαταραχή του ύπνου αδιευκρίνιστης αιτιολογίας

   Ιδιοπαθή συμπτώματα και φυσιολογικές παραλλαγές

   Υπερβολικός τμηματικός μυόκλονος

   Υπναγωγικός τρόμος άκρων

   Υπναγωγικός μυόκλονος

 

   2.Θεραπεία συνδρόμου απνοιών-υποπνοιών ύπνου

   2.1. Ένδειξη για θεραπεία με συσκευές θετικής πίεσης  αεραγωγών έχουν όλοι οι ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών-υποπνοιών ύπνου (ΣΑΥΥ). Οι διαθέσιμες συσκευές και τρόποι παροχής θετικής πίεσης είναι: η σταθερής πίεσης (CPAP), η διφασικής πίεσης (ΒΡΑΡ) και η αυτόματα τιτλοποιούμενη (ΑΡΑΡ). Η εφαρμογή συσκευής θετικής πίεσης προτείνεται στους ασθενείς με ΣΑΥΥ όταν:

 

   α) Έχουν Δείκτη Αποφρακτικών Αναπνευστικών διαταραχών (RDI:αποφρακτικές άπνοιες + αποφρακτικές υπόπνοιες + RERA) ≥ 15/ώρα με ή χωρίς συμπτώματα.

 

   β) Έχουν Δείκτη Αποφρακτικών Αναπνευστικών Διαταραχών (RDI) μεταξύ 5-14/ώρα, που συνοδεύεται από συμπτώματα ή παράγοντες κινδύνου όπως αναφέρονται παραπάνω.

 

   Η επιλογή ασθενών, η επιλογή είδους συσκευής και η παρακολούθηση γίνεται από τον πνευμονολόγο, ειδικό ιατρό ύπνου. Η εφαρμογή συσκευής θετικής πίεσης και η επιλογή του τύπου της, υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση, σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες-θεραπευτικά πρωτόκολλα των επιστημονικών εταιρειών. Η διατύπωση εθνικών οδηγιών από τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες κρίνεται ως απαραίτητη.

 

   2.2 Οι ενδοστοματικές συσκευές (προώθησης κάτω γνάθου-κατάσπασης της γλώσσας και συγκράτησης της σε πρόσθια θέση) αποτελούν εναλλακτική θεραπευτική επιλογή που είναι κατάλληλη για ασθενείς με ΣΑΥΥ, που αρνούνται ή αποτυγχάνουν να συμμορφωθούν στην προταθείσα συσκευή θετικής πίεσης ή εκφράζουν προτίμηση για αυτή την εναλλακτική θεραπεία.

 

   Ενδοστοματικές συσκευές είναι κατάλληλες για ασθενείς με τα εξής χαρακτηριστικά:

   α) Ήπιο και μέτριο ΣΑΥΥ (ΑΗΙ 5-30/ώρα)

   β) Όταν απαιτείται θεραπεία πλέον της υγιεινοδιαιτητικής τροποποίησης (ελάττωση βάρους, αποχή από αλκοόλ-κάπνισμα κ.λπ.)

 

   Η κατασκευή της συσκευής σύμφωνα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς και η εφαρμογή της πρέπει να γίνεται σε συνεργασία του πνευμονολόγου ειδικού ιατρού ύπνου με ορθοδοντικό/οδοντίατρο εξειδικευμένο σε αυτές τις συσκευές.

 

   2.3. Χειρουργική θεραπεία του ΣΑΥΥ: Σύμφωνα με τις σημερινές θεραπευτικές οδηγίες, δεν προτείνεται ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Απευθύνεται σε περιπτώσεις ασθενών με ΣΑΑΥ, οι οποίοι πρέπει να πληρούν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια ανατομικών βλαβών με πιθανότητες χειρουργικής παρέμβασης για βελτίωσή τους.

 

   Οι επεμβάσεις:

   α) Επεμβάσεις ρινός-βοηθούν συμπληρωματικά στην καλύτερη εφαρμογή της συσκευής θετικής πίεσης, από μόνες δεν διορθώνουν και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται θεραπευτικά για ΣΑΑΥ

   β) Επεμβάσεις ανώτερου φάρυγγα-σε ειδικές περιπτώσεις υπο προϋποθέσεις.

   γ) Επεμβάσεις κατώτερου φάρυγγα και λάρυγγα (πλαστικές γλώσσης, επιγλωττίδας κ.λπ.)-δεν έχουν ακόμα αποδοχή (έλλειψη πειστικών δεδομένων)

   δ) Νεώτερη ειδική θεραπεία είναι η διέγερση ανώτερου αεραγωγού με εμφύτευση ερεθισματαγωγού διεγέρτη του υπογλώσσιου νεύρου.

 

   Για οποιαδήποτε χειρουργική παρέμβαση, πρέπει να προηγηθεί εκτεταμένος προεγχειρητικός έλεγχος του ανώτερου αεραγωγού, σε συνεργασία του πνευμονολόγου ειδικού ύπνου με ΩΡΛ ή γναθοχειρουργό, εξειδικευμένο σε αυτές τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει, επιπλέον της πολυπνογραφίας, ΩΡΛ/γναθοχειρουργική εξέταση, λεπτομερή απεικονιστικό έλεγχο του ανώτερου αεραγωγού, διαρρινική ινοπτική λαρυγγοσκόπηση, ενδοσκόπηση κατά τη διάρκεια ύπνου.

 

   Σε κάθε περίπτωση θεραπείας που αναφέρεται παραπάνω, χρειάζεται ο επανέλεγχος με πολυπνογραφία σε εύλογο διάστημα για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτής, όπως και παρακολούθηση.

 

   2.4. Φαρμακολογική θεραπεία

   Ενδείκνυται για θεραπεία της ημερήσιας υπνηλία ή επίμονου αισθήματος κόπωσης εξαιτίας νευρολογικών ή ψυχικών παθήσεων καθώς και για συμπληρωματική θεραπεία σε έντονη ημερήσια υπνηλία η οποία επιμένει παρά την αποδεδειγμένα σωστή και αποτελεσματική χρήση συσκευής θετικής πίεσης ή άλλης (ενδοστοματικής συσκευής). Πριν ξεκινήσει η φαρμακευτική θεραπεία, σε ασθενείς με ΣΑΥΥ θα πρέπει να τεκμηριωθεί η ορθή και αποτελεσματική χρήση της συσταθείσας θεραπείας του ΣΑΥΥ.

 

   Η επιλογή και η ηλεκτρονική συνταγοράφηση καθώς και η παρακολούθηση γίνεται από τον ειδικό ιατρό ύπνου.

 

   3. Θεραπεία συνδρόμου κεντρικών απνοιών (ΣΚΑ)

   - Το Σύνδρομο Κεντρικών Απνοιών (ΣΚΑ) μπορεί να είναι πρωτοπαθές (ιδιοπαθές) ή δευτεροπαθές.

   - Η θεραπευτική αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς ΣΚΑ κατευθύνεται αρχικά στη βέλτιστη αντιμετώπιση του νοσήματος που το προκαλεί. Εάν το ΣΚΑ είναι ιδιοπαθές ή παρά την αντιμετώπιση της αιτιολογίας του δεν διορθώνεται, τότε μπορεί να εφαρμοστεί συσκευή θετικής πίεσης, με ή χωρίς σύγχρονη παροχή οξυγόνου.

   - Η επιλογή του τύπου της συσκευής θετικής πίεσης (CPAP, BPAP S/T, ASV) εξαρτάται από την αιτιολογία και την αποτελεσματικότητα στη διόρθωση της αναπνευστικής διαταραχής κατά τη θεραπευτική εφαρμογή ρύθμισης πιέσεων και από την ανταπόκριση του ασθενούς.

 

   Η εφαρμογή συσκευής θετικής πίεσης και η επιλογή του τύπου της, υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση, σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες-θεραπευτικά πρωτόκολλα των επιστημονικών εταιρειών. Η διατύπωση εθνικών οδηγιών από τις αντίστοιχες επιστημονικές εταιρείες κρίνεται ως απαραίτητη.

 

   Tο ΕΚεΔΥ θα πρέπει να συνεργάζεται με πνευμονολογικό τμήμα/κλινική, για τη διαχείριση των ασθενών με αναπνευστική διαταραχή στον ύπνο και συνοσηρότητα από χρόνια αναπνευστικά, καρδιολογικά και άλλα νοσήματα που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα (πχ νευρομυϊκά) και απαιτούν μελέτη ύπνου για τον καθορισμό του τύπου του νυχτερινού υποαερισμού και για την επιλογή της θεραπευτικής συσκευής. Προκειμένου για παιδιά τα παραπάνω αφορούν παιδιάτρους.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ( Τόπος, Χρονολογία)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                               Αρ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:     Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας:  104 33 Αθήνα

Πληροφορίες:

Τηλ

E-mail:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

Πιστοποιείται ότι ο/η.......................................του........................

ιατρός ειδικότητας ......................................................................

εκπαιδεύτηκε στην Ιατρική Υπνου στο Νοσοκομείο..............................

Το παρόν χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.........................../2018 Υπουργικής Απόφασης..................(ΦΕΚ.....)

 

                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ( Τόπος, Χρονολογία)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                               Αρ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:     Αριστοτέλους 17

Ταχ.Κώδικας:  104 33 Αθήνα

Πληροφορίες:

Τηλ

E-mail:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ

 

Πιστοποιείται ότι ο/η.......................................του........................

τίτλος επαγγελματία υγείας ειδικότητας................................................

εκπαιδεύτηκε ως Τεχνικός Ύπνου στο Νοσοκομείο..............................

Το παρόν χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.........................../2018 Υπουργικής Απόφασης..................(ΦΕΚ.....)

 

                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.