ΥΑ ΟΙΚ.4700/330/2004 ΦΕΚ 192/Β/4.2.2004

 

Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α'57),

β)Του Π.Δ. 1380/1981 (Α'343) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της 70/222/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Μαρτίου 1980, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών, που αφορούν στη θέση και στην τοποθέτηση της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους»,

γ) Της κοινής υπουργικής απόφασης 44733/3758/93 (Β' 938/1994) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 93/94 ΕΟΚ για τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα»,

δ) Του Κανονισμού 2411/1998 του Συμβουλίου ΕΚ για την αναγνώριση στην ενδοκοινοτική κυκλοφορία του διακριτικού σημείου του κράτους μέλους εγγραφής των οχημάτων»

ε) Του Π.Δ. 351/1990 (Α' 139) «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους»,

στ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως σε αυτό προστέθηκε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α'38),

ζ) Της 19800/1982 (Β' 455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Την ανάγκη προσαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και ρυμουλκούμενων με αυτές των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής κοινών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων (ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης), ρυμουλκούμενων και μοτοσικλετών ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Για κάθε αυτοκίνητο προβλέπονται δύο (2) πινακίδες (μία εμπρόσθια και μία οπίσθια), ενώ για κάθε μοτοσικλέτα και ρυμουλκούμενο μία (1) πινακίδα.

2. Η αρίθμηση των πινακίδων για τα αυτοκίνητα Ι.Χ. και Δ.Χ. γίνεται με συνδυασμό ανά τρία (3) των δεκατεσσάρων (14) γραμμάτων: Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, που είναι κοινά στην ελληνική και λατινική αλφάβητο, με δυνατότητα επανάληψης και διαφορετικής διάταξης του αυτού γράμματος σε κάθε τριάδα και ενός τετραψήφιου αριθμού (1000-9999).

3. Η αρίθμηση των πινακίδων για τις μοτοσικλέτες γίνεται με συνδυασμό τριών από τα δεκατέσσερα (14) προαναφερόμενα γράμματα, με δυνατότητα επανάληψης και διαφορετικής διάταξης του αυτού γράμματος σε κάθε τριάδα και ενός μονοψήφιου έως τριψήφιου αριθμού (001 -999).

4. Η αρίθμηση των πινακίδων για τα ρυμουλκούμενα γίνεται με το γράμμα Ρ και από τον αριθμό 1000 έως τον αριθμό 99999.

5. Η κατανομή των γραμμάτων για τις διάφορες κατηγορίες των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ρυμουλκούμενων, παραμένει ως έχει.

ΑΡΘΡΟ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1. Στο αριστερό μέρος κάθε πινακίδας υπάρχει αντανακλαστικό πεδίο χρώματος κυανού, μήκους σαράντα πέντε (45) χιλιοστών, μέσα στο οποίο είναι τυπωμένο το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [κύκλος από δώδεκα (12) αστέρια] στο επάνω μέρος και το διακριτικό διεθνές σήμα της χώρας GR στο κάτω μέρος.

2. Τα γράμματα GR, που σχηματίζουν το διακριτικό διεθνές σήμα της χώρας μας, είναι αντανακλαστικά και έχουν το ίδιο χρώμα με την αντανακλαστική επιφάνεια της πινακίδας πάνω στην οποία γράφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας. Οι διαστάσεις τους είναι, ύψος γραμμάτων GR είκοσι (20) χιλιοστά, οι δε υπόλοιπες σύμφωνα με το DIN 1451 Teil 4 [4.1 Schriftform G (Engscrift)].

 

3. To σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από δώδεκα κίτρινα αστέρια, των οποίων τα κέντρα σχηματίζουν κύκλο ακτίνας δεκαπέντε (15) χιλιοστών και θα είναι όπως το συνημμένο παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4. Η απόσταση των αντιθέτων άκρων του ίδιου αστεριού είναι πέντε (5) χιλιοστά.

 

5. Τα γράμματα και οι αριθμοί, του αριθμού κυκλοφορίας, θα είναι χρώματος μαύρου σε λευκή αντανακλαστική επιφάνεια για αυτοκίνητα Ι.Χ., μοτοσικλέτες, ρυμουλκούμενα και σε κίτρινη αντανακλαστική επιφάνεια για τα αυτοκίνητα Δ.Χ. Ο τύπος των γραμμάτων θα είναι σύμφωνα με το DIN 1451 Teil 4 [4.1 Schriftform G (Engscrift)] και όπως το συνημμένο παράρτημα 2 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ο τύπος των αριθμών θα είναι σύμφωνα με το DIN 1451 Teil 4 [4.2 Schriftform Η (Mittelscrift)] και όπως το συνημμένο παράρτημα 3 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

6. Κάθε πινακίδα φέρει περιμετρικά μαύρο πλαίσιο, πλάτους τεσσάρων (4) χιλιοστών με εξωτερικό χείλος στην περίμετρο ενός (1) χιλιοστού.

 

7. Στην επιφάνεια της πινακίδας θα τεθεί σαν σήμανση ασφαλείας το εθνόσημο, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα 4, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, δεν επηρεάζει το ευανάγνωστο του αριθμού κυκλοφορίας και είναι ορατό με γυμνό μάτι. Το εθνόσημο θα τεθεί αμέσως μετά το αντανακλαστικό πεδίο κυανού χρώματος στον οριζόντιο άξονα αυτού και σε απόσταση ενός (1) χιλιοστού. Η σήμανση ενσωματώνεται στις πινακίδες κυκλοφορίας έτσι ώστε να μην μπορεί να γίνει απομίμηση, αντικατάσταση, τροποποίηση ή να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί κανενός είδους παραποίηση ή σβήσιμο χωρίς να μεταβληθεί ή όψη της πινακίδας. Και για τους τέσσερις (4) τύπους πινακίδων το εθνόσημο θα έχει διάμετρο τριάντα (30) χιλιοστά. Η σήμανση ασφαλείας θα είναι κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του παραρτήματος 7.

 

8. Σε κάθε πινακίδα θα υπάρχει επί πλέον ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.». Η διάμετρος της σφραγίδας θα είναι τριάντα (30) χιλιοστά, όπως το συνημμένο παράρτημα 4 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

 

9. Οι διαστάσεις των γραμμάτων θα είναι ύψος εβδομήντα επτά (77) χιλιοστά, πλάτος σαράντα τέσσερα (44) χιλιοστά εκτός του γράμματος Ι, και πάχος έντεκα (11) χιλιοστά.

10. Οι διαστάσεις των αριθμών θα είναι ύψος εβδομήντα επτά (77) χιλιοστά, πλάτος σαράντα τέσσερα (44) χιλιοστά εκτός του αριθμού 1, και πάχος έντεκα (11) χιλιοστά.

 

11. Η φύση των γραμμάτων, των αριθμών και ο τρόπος προσαρμογής τους, εφόσον υπάρχει τέτοιος, πρέπει να τα καθιστά αμετακίνητα και ανθεκτικά στη φθορά. Το ανάγλυφο τους (ύψος εξάρσεως από του επιπέδου- φόντου-της πινακίδας) πρέπει να μην είναι μεγαλύτερο του 1,6 χιλιοστού προς αποφυγή, κατά το δυνατό συσσωρεύσεως σκόνης ως και προβολής υπερβολικών σκιάσεων οι οποίες δυσχεραίνουν την ανάγνωση. Τα άκρατων γραμμάτων των αριθμών και λοιπών ενδείξεων θα είναι έκτυπα υπό γωνία (45) μοιρών ώστε να μην υφίστανται ζημιά το αντανακλαστικό υλικό κατά το πρεσάρισμα. Οι αντανακλαστικές πινακίδες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από φύλλα αλουμινίου πάχους (1) χιλιοστού περιεκτικότητας τουλάχιστον 96% σε αργίλιο ποιότητας και αντοχής κατάλληλων για τον προορισμό τους.

 

12. Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται σε μέγεθος στοιχείου (πλην του πάχους τους) σε αλληλοαποστάσεις και στο πάχος του μαύρου περιθωρίου δύναται να έχουν ανοχή ±0,5 χιλιοστά.

13. Οι ολικές εξωτερικές διαστάσεις (μήκος - ύψος) των πινακίδων δύναται να έχουν ανοχή ± 1 χιλιοστό.

 

14. Όλες οι υπόλοιπες πλην των ανωτέρω διαστάσεις δύναται να έχουν ανοχή ± 1 χιλιοστό.

 

15. Ανάλογα με τη θέση και το χώρο για την τοποθέτηση που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος, υπάρχουν δύο διαφορετικών σχημάτων οπίσθιες πινακίδες αυτοκινήτων, μίας και δύο σειρών αναγραφής γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(Μιας σειράς αναγραφής των στοιχείων)

 

1. Οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας (μία εμπρόσθια και μία οπίσθια) έχουν μήκος πεντακόσια είκοσι (520) χιλιοστά και ύψος εκατόν δέκα (110) χιλιοστά.

2. Η διάταξη των στοιχείων και συμβόλων από αριστερά προς τα δεξιά θα είναι η εξής:

α) το κυανού χρώματος αντανακλαστικό πεδίο, εντός του οποίου υπάρχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διακριτικό της χώρας μας GR, που είναι τοποθετημένο κάθετα και σε όλο το διάστημα μεταξύ του άνω και του κάτω μαύρου πλαισίου της πινακίδας,

β) η σήμανση ασφαλείας στον οριζόντιο άξονα του αντανακλαστικού πεδίου,

γ) ο συνδυασμός των τριών γραμμάτων,

δ) η παύλα πάνω στην οποία και σε ίση απόσταση από αυτήν και το άνω μέρος του μαύρου περιθωρίου υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και

ε) ο συνδυασμός των τεσσάρων (4) αριθμών.

 

3. Οι λοιπές λεπτομέρειες των δύο τύπων αυτής της πινακίδας φαίνονται στο συνημμένο παράρτημα 5 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

(Δύο σειρών αναγραφής των στοιχείων)

1. Οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας (οπίσθια) έχουν μήκος τριακόσια σαράντα (340) χιλιοστά και ύψος διακόσια (200) χιλιοστά.

 

2. Η διάταξη των στοιχείων και συμβόλων από αριστερά προς τα δεξιά θα είναι η εξής:

α) Πρώτη γραμμή

• το κυανού χρώματος αντανακλαστικό πεδίο, εντός του οποίου υπάρχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διακριτικό της χώρας μας GR, ύψους ογδόντα οκτώ (88) χιλιοστών,

• η σήμανση ασφαλείας στον οριζόντιο άξονα του αντανακλαστικού πεδίου,

• ο συνδυασμός των τριών γραμμάτων, β) Δεύτερη γραμμή

• η παύλα πάνω από την οποία και σε ίση απόσταση από το κάτω άκρο του κυανού αντανακλαστικού χρώματος υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο

• ο συνδυασμός των τεσσάρων (4) αριθμών.

 

3. Οι λοιπές λεπτομέρειες του τύπου αυτής της πινακίδας φαίνονται στο συνημμένο παράρτημα 6 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

 

1. Οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας (οπίσθια) έχουν μήκος διακόσια ογδόντα (280) χιλιοστά και ύψος διακόσια δέκα (210) χιλιοστά.

2. Η διάταξη των στοιχείων και συμβόλων από αριστερά προς τα δεξιά θα είναι η εξής:

α) Πρώτη γραμμή

• το κυανού χρώματος αντανακλαστικό πεδίο, εντός του οποίου υπάρχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διακριτικό της χώρας μας GR, ύψους ογδόντα οκτώ (88) χιλιοστών,

  η σήμανση ασφαλείας στον οριζόντιο άξονα του αντανακλαστικού πεδίου

  ο συνδυασμός των τριών γραμμάτων, β) Δεύτερη γραμμή

  η παύλα πάνω από την οποία και σε ίση απόσταση από το κάτω άκρο του κυανού αντανακλαστικού χρώματος υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο

  ο συνδυασμός των τριών (3) αριθμών.

 

3. Οι λοιπές λεπτομέρειες του τύπου αυτής της πινακίδας φαίνονται στο συνημμένο παράρτημα 6 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ

1.  Οι εξωτερικές διαστάσεις της πινακίδας (οπίσθια) έχει μήκος πεντακόσια είκοσι (520) χιλιοστά και ύψος εκατόν δέκα (110) χιλιοστά.

2. Η διάταξη των στοιχείων και συμβόλων από αριστερά προς τα δεξιά θα είναι η εξής:

α) το κυανού χρώματος αντανακλαστικό πεδίο, εντός του οποίου υπάρχει το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διακριτικό της χώρας μας GR, που είναι τοποθετημένο κάθετα και σε όλο το διάστημα μεταξύ του άνω και του κάτω μαύρου πλαισίου της πινακίδας,

β) η σήμανση ασφαλείας στον οριζόντιο άξονα του αντανακλαστικού πεδίου,

γ) το γράμμα Ρ,

δ) η παύλα πάνω στην οποία και σε ίση απόσταση από

αυτήν και το άνω μέρος του μαύρου περιθωρίου υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και

ε) ο συνδυασμός των πέντε (5) αριθμών.

3. Οι λοιπές λεπτομέρειες αυτής της πινακίδας φαίνονται στο συνημμένο παράρτημα 5 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των κρατικών πινακίδων οχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές του υλικού κατασκευής, των χρωμάτων, της αντανακλαστικότητας, της σήμανσης ασφάλειας, καθορίζονται στο παράρτημα 8 που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

 

Οι ανταλλακτικές πινακίδες των αυτοκινήτων οχημάτων δημοσίας χρήσης και των ρυμουλκούμενων, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της 19800/1982 (Β'455) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οι παράγραφοι Α, Β, ΙΑ, ΙΓ, ΙΕ και ΙΣΤ, του κεφαλαίου Ι της 19800/1982 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», σε ότι αφορούν τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), ρυμουλκούμενων και μοτοσικλετών, καταργούνται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει την 1 Μαΐου 2004, εκτός του άρθρου 8 για την περίπτωση χορήγησης ανταλλακτικών πινακίδων όπου η έναρξη ισχύς του αρχίζει από την 1 Νοεμβρίου 2004.

Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων η χορήγηση των πινακίδων που έχουν εκδοθεί με τις προδιαγραφές της 19800/1982 απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως