ΥΑ Δ2/Φ.5/1794/2005 - ΦΕΚ 218/Β/18.2.2005

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. Δ2/Φ.5/9477/3.6.2003 απόφασης «Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992(ΦΕΚ 154 Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2Α του Ν. 2469/1997(ΦΕΚ 38 Α).

β. Του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 191/1996 (ΦΕΚ 154 Α/10.7.1996).

γ. Του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85Α/04).

δ. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247Α/1995).

ε. Του Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230 Α/2.10.2002)

στ. Του άρθρου 19 «Ειδικός Λογαριασμός Πετρελαιοειδών» του Ν. 3054/2002 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 234226/9.

ζ. Του Ν.Δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων».

2. Την υπ' αριθ. Δ2/ΚΕΔΑΚ/1297/27.1.2003 απόφαση με την οποία συνιστώνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης καυσίμων (ΚΕΔΑΚ).

3.α. Την υπ' αριθ. 470/1993 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως» (ΦΕΚ 496Β/7.7.1993).

β. Την υπ' αριθ. 597/1994 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Συμπλήρωση του πίνακα 1 της αποφάσεως Α.Χ.Σ. 470/1993 που αφορά προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως» (ΦΕΚ 944 Β/21.12.1994).

γ. Την υπ' αριθ. 105/1996 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που αφορά την ιχνηθέτηση του πετρελαίου θερμάνσεως (ΦΕΚ 570 Β/1996).

δ. Την υπ' αριθ. 985/1996 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON» (ΦΕΚ 319 Β/21.4.1997).

ε. Την υπ' αριθ. 572/1999 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Χρωματισμός και ιχνηθέτηση κηροζίνης θέρμανσης» (ΦΕΚ 2181 Β/17.12.1999).

στ. Την υπ' αριθ. 2/2000 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 426Β/31.3.2000).

ζ. Την υπ' αριθ. 340/2000 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 222Β/6.3.2001).

η. Την υπ' αριθ. 354/2000 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 410 Β/11.4.2001).

θ. Την υπ' αριθ. 355/2000 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 410 Β/11.4.2001).

ι. Την υπ' αριθ. 356/2000 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της 985/96 απόφασης του Α.Χ.Σ. "Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON"» (ΦΕΚ 410 Β/11.4.2001).

ια. Την υπ' αριθ. 507/2000 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου Ναυτιλίας" (ΦΕΚ 484 Β/27.4.2001).

ιβ. Την υπ' αριθ. 237/2001 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Τροποποίηση της απόφασης 2/2000 του Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 426 Β/2000) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2000/71/Ε.Κ. (L 287/46/14.11.2000) της Επιτροπής για την προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο των μεθόδων μέτρησης που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, II, III και IV της οδηγίας 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της Οδηγίας»» (ΦΕΚ 1284 Β/5.10.2001).

ιγ. Την υπ' αριθ. 626/2001 Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 1730 Β/27.12.2001).

ιδ. Την υπ' αριθ. 291/2003 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 332Β/11.2.2004).

και όπως αυτές συμπληρωθούν και τροποποιηθούν στο μέλλον.

4. Την υπ' αριθ. Δ2/Φ.5/9477/3.6.2003 απόφαση μας «Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν. 3054/2002 "Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 709 Β/4.6.2003).

5. Την υπ' αριθ. Δ2/Φ.5/12909/21.7.2003 απόφαση μας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Δ2/Φ.5/9477/3.6.2003 απόφασης "Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν. 3054/2002 "Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ 1058 Β/30.7.2003).

6. Την υπ' αριθ. Δ2/Α/Φ.5/2363/10.2.2004 απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ2/Φ.5/9477/3.6.2003 απόφασης "Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν. 3054/2002 "Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα» (ΦΕΚ 323Β/11.2.2004), αποφασίζουμε:

 

 

1. Καταργούμε τον πίνακα 8.1 «Περιεκτικότητα θείου», του άρθρου Α.8 «Μη τήρηση της ποιότητας των προϊόντων», της υπ' αριθ. Δ2/Φ.5/9477/3.6.2003 απόφαση μας «Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν. 3054/2002 "Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις"».

Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση θείου, για τα πετρελαιοειδή προϊόντα, καθορίζεται από τις ισχύουσες αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

Ως προς τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Δ2/Φ5/9477/3.6.2003 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε κατά τα ανωτέρω.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.