ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1/Β/21196/ΦΕΚ Β 2956/21.11.2013

Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

 

   2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Ανάπτυξης)» (ΦΕΚ 168/Α/1989).

 

   3. Το Π.Δ 27/1996 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/12.2.1996) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με την έκδοση του Π.Δ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004).

 

   4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. 2876/ 7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β).

 

   5. Το άρθρο 2 του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας -Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας -Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α).

 

   6. Το άρθρο 6 του π.δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α).

 

   7. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 153) σε συνδυασμό με το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 

   8. Την υπ' αριθ. 13829/15.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (ΦΕΚ Β'1785).

 

   9. Την Οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 «σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη» (ΕΕ L 265).

 

   10. Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α/2.10.2002) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 10 και 12 αυτού.

 

   11. Τον ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α/19.02.2013) όπως ισχύει.

 

   12. Την από 15.11.2013 υπ' αριθμ. 7/2013 γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

   13. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

 

   Εκδίδεται Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 10 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της Αγοράς Πετρελαιοειδών και Αλλες Διατάξεις (Ά 230) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ43/Α/19.02.2013), το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

 

   Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των ειδικών και τεχνικών όρων και προϋποθέσεων συμμόρφωσης προς την υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τους προς τούτο υπόχρεους, κατά την έννοια και σε εφαρμογή των άρθρων 10 και 12 του ν. 3054/2002 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4123/2013, για την ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας με πετρέλαιο ή/και πετρελαιοειδή προϊόντα και την συμμόρφωση προς τις ενωσιακές ή διεθνείς υποχρεώσεις της καθώς και για την εξυπηρέτηση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

   1. Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 4123/2013 και στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002.

 

   2. Κατά τα λοιπά και για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

   α. Ρ.Α.Ε.: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

   β. Υπόχρεος προς Τήρηση: Κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 4123/2013 έχει υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και οι καθαρές εισαγωγές του, όπως υπολογίζονται με την εφαρμογή του αλγεβρικού αθροίσματος της διάταξης αυτής, είναι μεγαλύτερες του μηδενός.

   γ. Υπόχρεος προς Αναφορά: Κάθε πρόσωπο που σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002 πραγματοποιεί εισαγωγές αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων προς διάθεση στην εγχώρια αγορά καθώς και οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές.

   δ. Υποχρέωση: Το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του Υπόχρεου προς Τήρηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 4123/2013.

   ε. Αναφορά Υποχρέωσης: Η ετήσια αναφορά σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού αυτού.

   στ. Περιοδική Αναφορά Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης: Η μηνιαία αναφορά αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού αυτού.

   ζ. Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων: Η σύμβαση μεταξύ Υπόχρεου προς Τήρηση και ενός εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013 προσώπων, με την οποία το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει έναντι ανταλλάγματος την υποχρέωση να τηρεί σε πιστοποιημένες αποθήκες για λογαριασμό του Υπόχρεου αποθέματα αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων για την πλήρη ή μερική εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπόχρεου προς Τήρηση, των οποίων διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και τη διάθεση σε περίοδο σοβαρής διαταραχής ή κρίσης εφοδιασμού, και εγγυάται τη πραγματική-φυσική παράδοσή τους σε προκαθορισμένες εγκαταστάσεις.

   η. Σύμβαση Αποθήκευσης: Η σύμβαση με την οποία ο Υπόχρεος προς Τήρηση μισθώνει, ή στον οποίο παραχωρείται, η αποκλειστική χρήση επί του συνόλου ή τμήματος πιστοποιημένης αποθήκης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

   θ. Επιτροπή: Η Επιτροπή Διαχείρισης Σοβαρών Διαταραχών του Εφοδιασμού σε Πετρέλαιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3054/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4123/2013.

   ι. Αποθηκευτική Εγκατάσταση ή Εγκατάσταση: Το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων, ιδίως υπέργειων ή υπόγειων δεξαμενών ή οποιωνδήποτε άλλων δομικών κατασκευών κατάλληλων για την αποθήκευση αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων, οι οποίοι βρίσκονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες δεξαμενές ή άλλες δομικές κατασκευές αποθήκευσης των ανωτέρω.

   ια. Φορέας Εγκατάστασης: Ο κύριος ή μισθωτής ή με άλλο τρόπο νόμιμος κάτοχος αποθηκευτικής εγκατάστασης.

 

Άρθρο 3

Αρμόδιες Υπηρεσίες

 

   1. Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ορίζεται η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή η υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου τούτου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής:

 

   α. Επεξεργάζεται τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τους Υπόχρεους προς Αναφορά, τους Υπόχρεους προς Τήρηση και τις Τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

   β. Τηρεί Μητρώο Υπόχρεων Τήρησης Αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, όπου καταχωρούνται οι Υπόχρεοι προς Τήρηση και προς Αναφορά, η Υποχρέωσή τους και όλα τα στοιχεία που αφορούν στην τήρηση της Υποχρέωσης.

   γ. Υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έκθεση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας στατιστικά δελτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4123/2013.

   δ. Προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που τηρούνται αποθέματα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού αυτού.

   ε. Ζητεί διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία από τους Υπόχρεους προς Αναφορά και τους Υπόχρεους προς Τήρηση, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο.

   στ. Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4123/2013 σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού αυτού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

 

   2. Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϋποθέσεων πιστοποίησης των αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ορίζεται η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή η υπηρεσιακή μονάδα που ασκεί τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Διεύθυνσης σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου τούτου. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών:

   α. Επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την πιστοποίηση των αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

   β. Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη αίτησης για την πιστοποίηση αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

   γ. Τηρεί Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού αυτού.

   δ. Ζητεί διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία από τους Φορείς Εγκαταστάσεων, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο.

   ε. Προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Κανονισμού αυτού.

   στ. Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4123/2013 σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού αυτού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 4

Τρόπος Υπολογισμού Υποχρέωσης

 

   1. Το ύψος της υποχρέωσης κάθε Υπόχρεου ισούται με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στην εγχώρια αγορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 4123/2013, ο Υπόχρεος προς Αναφορά. Τα αποθέματα που καλύπτουν την υποχρέωση αυτή ισούνται με τα 100/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ο Υπόχρεος προς Αναφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4123/2013.

 

   2. Ο υπολογισμός της υποχρέωσης της παραγράφου 1 πραγματοποιείται, σύμφωνα με το αλγεβρικό άθροισμα, που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν. 4123/2013, κατά τον οποίον οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

   α. Έτος Βάσης: το ημερολογιακό έτος από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα των καθαρών εισαγωγών που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογίζονται είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που πρέπει να διατηρούνται, είτε το επίπεδο των αποθεμάτων που όντως διατηρούνται σε μια δεδομένη στιγμή.

   β. Εισαγωγές: Κάθε εισαγωγή αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων στη χώρα, η οποία προκύπτει από την διέλευση των ποσοτήτων αυτών από τα γεωγραφικά σύνορα της χώρας ανεξαρτήτως αν έχει εκτελωνιστεί ή όχι στο τέλος του έτους βάσης. Οι εισαγόμενες ποσότητες επιβεβαιώνονται με τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα (διασαφήσεις εισαγωγής, συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα και λοιπά έγγραφα) για το Έτος Βάσης, όταν η διαδικασία εκτελωνισμού ολοκληρωθεί. Οι «εισαγωγές» αναφέρονται στην απώτερη προέλευση (τη χώρα όπου παρήχθη το ενεργειακό προϊόν) προς χρήση στη χώρα.

   γ. Εξαγωγές: Κάθε έξοδος αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων από τη χώρα, η οποία προκύπτει από την διέλευση των ποσοτήτων αυτών από τα γεωγραφικά σύνορα της χώρας ανεξαρτήτως αν έχει εκτελωνιστεί ή όχι στο τέλος του έτους βάσης. Οι εξαγόμενες ποσότητες επιβεβαιώνονται με τα σχετικά τελωνειακά έγγραφα (διασαφήσεις εξαγωγής, συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα και λοιπά έγγραφα) για το Έτος Βάσης, όταν η διαδικασία εκτελωνισμού ολοκληρωθεί. Οι «εξαγωγές» αναφέρονται στην τελική χώρα κατανάλωσης του ενεργειακού προϊόντος.

   δ. Τελικό Απόθεμα: Το απόθεμα, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 1123/1980 (Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) όπως ισχύει και προκύπτει κατά ποσότητα από το Βιβλίο Αποθήκης την 31η Δεκεμβρίου του Έτους Βάσης. Τα αποθέματα που τηρούνται για λογαριασμό τρίτων και καταχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), δεν συνυπολογίζονται.

   ε. Αρχικό Απόθεμα: Το απόθεμα, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 1123/1980 (Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) όπως ισχύει και προκύπτει κατά ποσότητα από το Βιβλίο Αποθήκης την 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του Έτους Βάσης. Τα αποθέματα που τηρούνται για λογαριασμό τρίτων και καταχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), δε συνυπολογίζονται.

   στ. Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα: Οι πωλήσεις καυσίμων για την κίνηση πλοίων που έχουν τελικό προορισμό ευρισκόμενο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπως προκύπτει από τα εκδοθέντα από τις Τελωνειακές Αρχές παραστατικά εφοδιασμού των πλοίων, για το Έτος Βάσης.

   Στην έννοια του ορισμού τούτου δεν περιλαμβάνονται τα εξής:

   - η κατανάλωση από πλοία που εκτελούν δρομολόγια εσωτερικής ναυσιπλοΐας,

   - η κατανάλωση από αλιευτικά σκάφη,

   - η κατανάλωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

   Η διάκριση της ναυσιπλοΐας σε εσωτερική και διεθνή πραγματοποιείται με βάση τον λιμένα αναχώρησης και τον λιμένα άφιξης, ανεξάρτητα από τη σημαία ή την εθνικότητα του πλοίου.

 

   3. Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων οι οποίες προέρχονται από διακίνηση εκ μέρους άλλου κατόχου Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4123/2013, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

   α. Μέχρι και την εικοστή ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι Αδειας Εμπορίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους πραγματοποίησαν Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα, ενημερώνουν εγγράφως για τις ποσότητες ναυτιλιακών καυσίμων, ανά προϊόν, που διατέθηκαν στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα, τους κατόχους Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης, από τους οποίους τις προμηθεύθηκαν και οι οποίοι τις διακίνησαν πρώτοι. Σε περίπτωση που κάτοχος Αδειας Εμπορίας προμηθεύθηκε τις ποσότητες ναυτιλιακών καυσίμων που διέθεσε στην Διεθνή Ναυσιπλοΐα από πλείονες κατόχους Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης, για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, κατανέμει τις ποσότητες αυτές κατ' αναλογίαν της συνολικής ποσότητας ναυτιλιακών καυσίμων που προμηθεύθηκε από κάθε έναν από τους κατόχους Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

   β. Σε περίπτωση ύπαρξης πλειόνων κατόχων Αδειας Εμπορίας που μεσολαβούν μεταξύ του κατόχου Αδειας που πραγματοποίησε τη Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα και του κατόχου Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης που διακίνησε τις ποσότητες αυτές πρώτος, κάθε κάτοχος Αδειας Εμπορίας ο οποίος ενημερώνεται εγγράφως για τα στοιχεία που περιγράφονται στο εδάφιο α' ανωτέρω και ο οποίος δεν διακίνησε τις ποσότητες ναυτιλιακών καυσίμων πρώτος, ενημερώνει εγγράφως τον προμηθευτή του για τα στοιχεία αυτά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση των στοιχείων σε αυτόν. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγγραφη ενημέρωση για τα στοιχεία αυτά, του κατόχου Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης που διακίνησε τις εν λόγω ποσότητες πρώτος.

   γ. Μέχρι και την εικοστή ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι Αδειας Εμπορίας οι οποίοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους πραγματοποίησαν Εξαγωγές ενημερώνουν εγγράφως για τις ποσότητες που εξήχθησαν, ανά προϊόν, τους κατόχους Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης από τους οποίους τις προμηθεύθηκαν και οι οποίοι τις διακίνησαν πρώτοι. Σε περίπτωση που κάτοχος Αδειας Εμπορίας προμηθεύθηκε τις ποσότητες προϊόντων που εξήγαγε από πλείονες κατόχους Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης, για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, κατανέμει τις ποσότητες αυτές κατ' αναλογία της συνολικής ποσότητας ανά προϊόν που προμηθεύθηκε από κάθε έναν από τους κατόχους Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

   δ. Σε περίπτωση ύπαρξης πλειόνων κατόχων Αδειας Εμπορίας που μεσολαβούν μεταξύ του κατόχου Αδειας που πραγματοποίησε Εξαγωγές και του κατόχου Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης που διακίνησε τις ποσότητες που εξήχθησαν πρώτος, κάθε κάτοχος Αδειας Εμπορίας ο οποίος ενημερώνεται εγγράφως για τα στοιχεία που περιγράφονται στο εδάφιο γ ανωτέρω και ο οποίος δεν διακίνησε πρώτος τις ποσότητες που εξήχθησαν, ενημερώνει εγγράφως τον προμηθευτή του για τα στοιχεία αυτά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση των στοιχείων σε αυτόν. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγγραφη ενημέρωση για τα στοιχεία αυτά του κατόχου Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης που διακίνησε τις εν λόγω ποσότητες πρώτος.

   ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός Εξαγωγών ή Διάθεσης στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα, έως και την εικοστή ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους κάθε κάτοχος Αδειας ο οποίος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διακίνησε ποσότητες προϊόντων εκ μέρους άλλου κατόχου Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης ή μεγάλου τελικού καταναλωτή ενημερώνει εγγράφως για τις ποσότητες αυτές τον κάτοχο Αδειας Εμπορίας ή Διύλισης ή το μεγάλο τελικό καταναλωτή που τις διακίνησε πρώτος.

 

   4. Η Υποχρέωση υπολογίζεται σε μονάδες βάρους (μετρικοί τόνοι).

 

   5. Η Υποχρέωση είναι η ελάχιστη ποσότητα αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να τηρεί ο Υπόχρεος την εικοστή τέταρτη ώρα κάθε ημερολογιακής ημέρας.

 

Άρθρο 5

Διαδικασία Αναφοράς Υποχρέωσης

 

   1. Μέχρι και την εικοστή (20η) ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους οι Υπόχρεοι προς Αναφορά υποβάλλουν στην Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ.

1, με συστημένη επιστολή και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση fuelstats@eka.ypeka.gr. Αναφορά Υποχρέωσης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

   α. Την πλήρη επωνυμία του Υπόχρεου προς Αναφορά,

   β. Το όνομα ή την επωνυμία του νόμιμου εκπροσώπου του Υπόχρεου προς Αναφορά,

   γ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπόχρεου προς Αναφορά,

   δ. Την έδρα και τη διεύθυνση του Υπόχρεου προς Αναφορά,

   ε. Στοιχεία όλων των Αδειών λειτουργίας που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί ο Υπόχρεος προς Αναφορά,

   στ. Όνομα ή επωνυμία και πλήρη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του Υπόχρεου προς Αναφορά, που είναι υπεύθυνος για την υποβολή των αναφορών, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό,

   ζ. Κατάσταση για τις ποσότητες αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων που εισήχθησαν και εξήχθησαν κατά τη διάρκεια του Ετους Βάσης,

   η. Κατάσταση, με συνημμένα τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για τις ποσότητες αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων, που εξήχθησαν από άλλους (αναγραφόμενους αναλυτικά στην κατάσταση) κατόχους άδειας Διύλισης ή Εμπορίας, οι οποίες διακινήθηκαν πρώτα από τον Υπόχρεο προς Αναφορά,

   θ. Κατάσταση, με συνημμένα τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 για τις ποσότητες ναυτιλιακών καυσίμων που διατέθηκαν στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα, που διατέθηκαν από άλλους (αναγραφόμενους αναλυτικά στην κατάσταση) κατόχους άδειας Διύλισης ή Εμπορίας, οι οποίες διακινήθηκαν πρώτα από τον Υπόχρεο προς Αναφορά,

   ι. Βεβαίωση για τις ποσότητες των Τελικών και Αρχικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως ορίζονται στο Αρθρο 4 του Κανονισμού αυτού, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Απογραφής των Αποθεμάτων πετρελαίου των αρμοδίων Τελωνειακών Αρχών ή τις απογραφές Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών. Στην περίπτωση που αναφερόμενα αποθέματα αφορούν σε ποσότητες που αναγράφονται στα φορτωτικά έγγραφα πλοίων που βρίσκονται εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, αυτό αποδεικνύεται με τη διαδικασία της παραγράφου 2, περίπτωση α, του άρθρου 7,

   ια. Κατάσταση για τις ποσότητες καυσίμων που διατέθηκαν στην Διεθνή Ναυσιπλοΐα, με συνημμένα τα τελωνειακά παραστατικά εφοδιασμού πλοίων της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, κατά τη διάρκεια του Έτους Βάσης,

   ιβ. Ειδικά για τους κατόχους Αδειας Διύλισης, κατάσταση με την ποσότητα αργού πετρελαίου ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων που διυλίστηκε από αυτούς, καθώς και η παραγόμενη ποσότητα νάφθας, κατά τη διάρκεια του Έτους Βάσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι,

   ιγ. Κατάσταση με τις εγκεκριμένες Συμβάσεις Μεταβίβασης Υποχρεώσεων ή/και Συμβάσεις Αποθήκευσης που αφορούν πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που έχει καταρτίσει ο Υπόχρεος προς Αναφορά με τρίτους, στην οποία θα αναφέρονται οι επωνυμίες των αντισυμβαλλόμενων, η ημερομηνία έναρξης και λήξης και ο αριθμός έγκρισής τους,

   ιδ. Τις συμβάσεις Μεταβίβασης Υποχρεώσεων που έχει καταρτίσει ο Υπόχρεος προς Αναφορά με τρίτους, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

   ιε. Τις Συμβάσεις Μεταβίβασης Υποχρεώσεων που έχουν καταρτίσει άλλοι οικονομικοί φορείς ή Κεντρικοί Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων (Κ.Φ.Δ.Α) άλλων κρατών μελών με τον Υπόχρεο προς Αναφορά για την τήρηση της Υποχρέωσής τους και τις οποίες υποβάλλουν προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

   ιστ. Τις Συμβάσεις Αποθήκευσης που έχει καταρτίσει ο Υπόχρεος προς Αναφορά με οικονομικούς φορείς ή Κεντρικούς Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων (Κ.Φ.Δ.Α) άλλων κρατών μελών καθώς και τις συμβάσεις αποθήκευσης που έχουν καταρτίσει άλλοι οικονομικοί φορείς ή Κεντρικοί Φορείς Διατήρησης Αποθεμάτων (Κ.Φ.Δ.Α) άλλων κρατών μελών με τον Υπόχρεο προς Αναφορά για την τήρηση της Υποχρέωσής τους.

   ιζ. Κατάσταση με τον αναλυτικό τρόπο υπολογισμού της Υποχρέωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, και το αποτέλεσμα του υπολογισμού της, ακόμη και αν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή μικρότερο του μηδενός,

   ιη. Κάθε άλλη συμφωνία ή έγγραφο που σχετίζεται με τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

 

   2. Ο Υπόχρεος προς Αναφορά υποβάλλει εγγράφως στην Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του εκπροσώπου του σύμφωνα με το εδάφιο (στ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.

 

   3. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Συμβάσεων ή εγγράφων ή συμφωνιών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται προς έγκριση στην Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την τροποποίηση τους, με την υποβολή των σχετικών εγγράφων, όπου υφίστανται.

 

   4. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ν. 4123/2013 στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές αργού πετρελαίου ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2β και 2γ του παρόντος Κανονισμού για κάθε πρόσωπο, καθώς και το Τελικό Απόθεμα που τηρούσε σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.

 

   5. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον Υπόχρεο προς Αναφορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταχωρούνται στο Μητρώο Υπόχρεων Τήρησης Αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και προσδίδεται μοναδικός αύξων αριθμός για κάθε Υπόχρεο προς Αναφορά.

 

   6. Η Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 εξακριβώνει τους Υπόχρεους προς Αναφορά και προς Τήρηση καθώς και την Υποχρέωσή τους ιδίως μέσω της επεξεργασίας στοιχείων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του συνόλου των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3054/2002, καθώς και οι διατάξεις των κατ' εξουσιοδότησή του εκδοθεισών και εκάστοτε εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, μέσω του «Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών που δημιουργήθηκε για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων» (ΥΑ Δ1/Β/4364 ΦΕΚ Β'/1116/10-04-2012), ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου.

 

Άρθρο 6

Διάρκεια υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Η υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, όπως προκύπτει από την Αναφορά Υποχρέωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, ισχύει από την 1η Απριλίου του έτους υποβολής της Αναφοράς Υποχρέωσης έως την 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους (Περίοδος Αποθήκευσης).

 

   2. Όταν η Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 διαπιστώσει ότι η Υποχρέωση όπως υπολογίστηκε από Υπόχρεο προς Τήρηση είναι διαφορετική από την Υποχρέωση που προέκυψε από την εξακρίβωση των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του παρόντος, γνωστοποιεί εγγράφως στον εν λόγω Υπόχρεο, την Υποχρέωση που προκύπτει από την εξακρίβωση των στοιχείων.

 

   3. Ο Υπόχρεος προς Τήρηση δικαιούται να υποβάλει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 επανεξετάζει τον τρόπο υπολογισμού της Υποχρέωσης λαμβάνοντας υπόψη τις αντιρρήσεις του Υπόχρεου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στον Υπόχρεο εντός δέκα (10) ημερών. Η ανωτέρω υποβολή αντιρρήσεων δεν αίρει κατά τα λοιπά την υποχρέωση του Υπόχρεου για τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

   4. Ο Υπόχρεος προς Τήρηση οφείλει να αναπροσαρμόσει την Υποχρέωσή του εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία οριστικής γνωστοποίησης της νέας Υποχρέωσης από την Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1.

 

Άρθρο 7

Τρόπος τήρησης αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τηρούνται σε πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης (όπως δεξαμενές διυλιστηρίων, σταθμούς φόρτωσης, δεξαμενές εφοδιασμού των πετρελαιαγωγών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατόχων άδειας εμπορίας), κατά το Κεφάλαιο Γ.

 

   2. Στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. προσμετρούνται:

   α. Οι ποσότητες που αναγράφονται στα φορτωτικά έγγραφα πλοίων (όπως φορτηγίδες, παράκτια δεξαμενόπλοια, ελλιμενισμένα δεξαμενόπλοια) που βρίσκονται εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, όπως αποδεικνύεται από έγγραφο της αρμόδιας λιμενικής αρχής, το οποίο εκδίδεται μετά την κατάθεση των αιτήσεων / δηλώσεων εκφόρτωσης των πλοίων στην αρμόδια λιμενική αρχή (σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ' αριθμ 3131.1/01/99 υπουργική απόφαση ««Εγκριση του Λιμενικού Κανόνα με αριθ. 18», ΦΕΚ Β'/12/1999), ή άλλης δημόσιας αρχής, με παραλήπτη Υπόχρεο προς Τήρηση ή τρίτο που διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Στο έγγραφο θα αναγράφονται το όνομα του λιμένα, η ημερομηνία κατάπλου, το όνομα του δεξαμενόπλοιου, το είδος του φορτίου, η ποσότητα του φορτίου (σε ΜΤ) και η χώρα προέλευσής του. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ποσότητες αφορούν θαλάσσια μεταφορά μεταξύ λιμένων της χώρας, η εξακρίβωσή τους πραγματοποιείται με την υποβολή των φορτωτικών εγγράφων.

   β. Τα ημικατεργασμένα ή πετρελαιοειδή προϊόντα τα οποία προορίζονται για την παραγωγή τελικών προϊόντων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

   γ. Οι ποσότητες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για λειτουργικές ανάγκες των Υπόχρεων προς Τήρηση, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12

του ν. 3054/2002.

 

   3. Στα αποθέματα έκτακτης ανάγκης δεν προσμετρούνται:

   α. Το εγχωρίως παραγόμενο αργό πετρέλαιο, που δεν έχει ακόμα αντληθεί.

   β. Οι ποσότητες που διατηρούνται στις δεξαμενές πλοίων ανοιχτής θάλασσας (in seagoing shops' bunkers).

   γ. Οι ποσότητες που βρίσκονται σε πετρελαιαγωγούς, σε βυτιοφόρα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα, στις δεξαμενές αποθήκευσης των κατόχων Αδειας Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και Αδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης του άρθρου 7 του ν. 3054/2002.

   δ. Οι ποσότητες που βρίσκονται στους αγωγούς επεξεργασίας και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των κατόχων Αδειας Διύλισης.

   ε. Οι ποσότητες που βρίσκονται υπό καθεστώς άμεσης διαμετακόμισης (transit) με τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά.

   στ. Οι ποσότητες, που διατηρούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων από τις εταιρείες πετρελαίου.

   ζ. Οι ποσότητες που αναγράφονται στα φορτωτικά έγγραφα πλοίων που βρίσκονται εκτός των εθνικών χωρικών υδάτων με παραλήπτη Υπόχρεο προς Τήρηση ή τρίτο που διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

   4. Κάθε Υπόχρεος προς Τήρηση μπορεί, με σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ζ' του παρόντος Κανονισμού, να μεταβιβάζει την υποχρέωσή του διατήρησης αποθεμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8 και 19 του ν. 4123/2013, το άρθρο 12 παρ. 8 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, και το άρθρο 17 παρ. 1 περ. α' του παρόντος Κανονισμού, κατά τις κατωτέρω περιπτώσεις και προϋποθέσεις:

   α) ότι η μεταβίβαση των υποχρεώσεων έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας, έναντι ανταλλάγματος που καθορίζεται κατά τους όρους του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 12 παρ. 9 του ν. 3054/2002 και των άρθρων 20-23 του παρόντος Κανονισμού. Η μεταβίβαση αυτή δεν μπορεί να συνοδεύεται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση και οποιαδήποτε αλλαγή ή επέκτασή της αντιμετωπίζεται ως νέα μεταβίβαση.

   β) ότι οι μεταβιβάσεις των υποχρεώσεων έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων, τόσον από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον και από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, στο έδαφος των οποίων θα διατηρούνται τα αποθέματα, καθώς και ότι πρόκειται για προϊόντα του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 3054/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013, σε ένα ή περισσότερους ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών, οι οποίοι έχουν δηλώσει εκ των προτέρων ότι προτίθενται να διατηρούν τα αποθέματα, στα οποία αναφέρονται οι μεταβιβάσεις, καθώς και σε άλλους οικονομικούς φορείς με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων εκτός της επικράτειας της χώρας, για λογαριασμό της οποίας διατηρούνται τα αποθέματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Οι μεταβιβάσεις προς τους οικονομικούς φορείς της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να συνοδεύονται από άλλη επί μέρους μεταβίβαση.

   Το δικαίωμα των μεταβιβάσεων της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου τελεί υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2 και τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013.

 

Άρθρο 8

Διαδικασία Περιοδικής Αναφοράς Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εικοστή (20η) ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα οι Υπόχρεοι προς Τήρηση υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση fuelstats@eka.ypeka.gr) και εγγράφως, υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, στην Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1:

   α. τα έντυπα του Παραρτήματος ΙΙ που αφορούν στην εικοστή τέταρτη ώρα της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα,

   β. Κατάσταση Αναφοράς Πυκνοτήτων (Π2) που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετατροπή του όγκου πετρελαιοειδών προϊόντων σε βάρος σε θερμοκρασία 15°C,

   γ. Τα Τελωνειακά Πρωτόκολλα Απογραφής αργού, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών των αρμοδίων Τελωνειακών Αρχών ή τις απογραφές Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών.

   δ. Τα έγγραφα της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 7, προκειμένου να προσμετρηθούν οι ποσότητες που αναγράφονται στα φορτωτικά έγγραφα πλοίων που βρίσκονται εντός των εθνικών χωρικών υδάτων, στα Αποθέματα Έκτακτης Ανάγκης,

   ε. Κάθε άλλο παραστατικό που αιτείται η Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 και αποσκοπεί στην παροχή διευκρινίσεων ή επιπρόσθετων πληροφοριών.

 

   2. Για τη σύνταξη των Τελωνειακών Πρωτοκόλλων Απογραφής υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον Υπόχρεο προς Τήρηση προς την Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. Η καταμέτρηση των αποθεμάτων από την Τελωνειακή Αρχή θα διενεργείται την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα.

 

   3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ν. 4123/2013 μέχρι την 20η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τις συνολικές, για κάθε πρόσωπο, εισαγωγές και εξαγωγές κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ 2β, 2γ αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων (όπως αυτά καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ) που πραγματοποίησε ανά χώρα, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, καθώς και το τελικό απόθεμα που τηρούσε, κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, σε κάθε προϊόν που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης την τελευταία ημέρα του προηγουμένου μήνα.

 

Άρθρο 9

Έντυπα

 

   1. Το περιεχόμενο των εντύπων τα οποία αφορούν στον υπολογισμό του ύψους της υποχρέωσης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι, ενώ υποδείγματα των εντύπων αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr.

 

   2. Το περιεχόμενο των εντύπων τα οποία αφορούν στην περιοδική αναφορά αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ, ενώ υποδείγματα των εντύπων αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr.

 

   3. Τα σχετικά κατά περίπτωση έντυπα συμπληρώνονται και αποστέλλονται ταχυδρομικά από τους Υπόχρεους προς Αναφορά και τους υπόχρεους προς Τήρηση στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση fuelstats@eka.ypeka,gr.

 

   4. Το περιεχόμενο των εντύπων τα οποία αφορούν στην περιοδική αναφορά των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου Οικονομικών, εισαγωγών, εξαγωγών και αποθεμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 και την παράγραφο 3 του άρθρου 8, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ, ενώ υποδείγματα των εντύπων αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Άρθρο 10

Κριτήρια Πιστοποίησης Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Μία Εγκατάσταση θεωρείται Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης εφόσον έχει πιστοποιηθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η πιστοποίηση μπορεί να αφορά στο σύνολο ή σε τμήμα της Αποθηκευτικής Εγκατάστασης, εφόσον το εν λόγω τμήμα της Εγκατάστασης περιλαμβάνει τουλάχιστον μία δεξαμενή ή άλλη δομική κατασκευή κατάλληλη για την αποθήκευση αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

   2. Τα κριτήρια για την πιστοποίηση μίας Εγκατάστασης ως Αποθήκης Τήρησης Αποθεμάτων ώστε να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η φυσική προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα των τηρουμένων σ' αυτήν, με τη μορφή φυσικού αποθέματος, αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων ή πετρελαιοειδών προϊόντων είναι τα εξής:

 

   α. Η ύπαρξη ισχύουσας άδειας λειτουργίας ή σε περίπτωση Εγκαταστάσεων σε άλλα κράτη μέλη ισοδύναμης ισχύος άδειας που εκδίδεται στο οικείο κράτος μέλος.

   β. Η ύπαρξη υποδομής που να επιτρέπει τη μηχανογραφική καταμέτρηση των αποθεμάτων που αποθηκεύονται στην Εγκατάσταση.

   γ. Η σύνδεση της Εγκατάστασης με οδικό δίκτυο καθώς και με ένα ή περισσότερα από τα εξής: (α) σιδηροδρομικό δίκτυο ή (β) αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων ή (γ) λιμένα ή (δ) εγκαταστάσεις διυλιστηρίου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης των υπό αποθήκευση προϊόντων. Προκειμένου για Εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη αποτελεί πρόσθετη απαραίτητη προϋπόθεση, πέραν της σύνδεσης με οδικό δίκτυο, η σύνδεση με λιμένα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιμενικών εγκαταστάσεων και των εγκαταστάσεων φόρτωσης-εκφόρτωσης, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα IV.

   δ. Η λειτουργία της Εγκατάστασης ως φορολογικής αποθήκης.

   ε. Η ύπαρξη Συμβάσεων Αποθήκευσης, συντρέχουσας της περίπτωσης αυτής.

 

   3. Ειδικά στην περίπτωση Εγκαταστάσεων σε άλλα κράτη μέλη καθώς και Εγκαταστάσεων Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών, τα κριτήρια πιστοποίησης δεν περιλαμβάνουν το εδάφιο (δ) της παραγράφου 2 ανωτέρω.

 

   4. Οι Εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας και των κατόχων άδειας Μεταφοράς με αγωγό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες άσκησης δραστηριότητας λιανικής εμπορίας και μεταφοράς με αγωγό αντίστοιχα, δεν πιστοποιούνται ως Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων.

 

Άρθρο 11

Αίτηση Πιστοποίησης Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Πετρελαίου

 

   1. Η πιστοποίηση Εγκατάστασης ως Αποθήκης Τήρησης Αποθεμάτων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του άρθρου 3 παρ. 2.

 

   2. Για την πιστοποίηση τμήματος ή του συνόλου Εγκατάστασης, κάθε ενδιαφερόμενος Φορέας Εγκατάστασης υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

   α. Πλήρη στοιχεία του Φορέα της Εγκατάστασης (ιδίως επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, αριθμό φορολογικού μητρώου και γενικού εμπορικού μητρώου ή αντίστοιχων στοιχείων της αλλοδαπής, συντρέχουσας της περίπτωσης αυτής), συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων του νομίμου εκπροσώπου του καθώς και των νομιμοποιητικών της εκπροσώπησης αυτής εγγράφων.

   β. Τη διεύθυνση της Εγκατάστασης.

   γ. Αντίγραφα τυχόν Συμβάσεων Αποθήκευσης.

   δ. Κατάλογο που περιέχει τον αριθμό των αποθηκευτικών χώρων προς πιστοποίηση, τους κωδικούς διάκρισής τους, τη χωρητικότητά τους ανά αποθηκευτικό χώρο καθώς και την κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων που δύναται να τηρηθεί σε αυτούς, κατά τα οριζόμενα στις εν ισχύ υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλούς σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύουν και προβλέπονται στην περ. β της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002.

   ε. Τοπογραφικό διάγραμμα της Εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η θέση των αποθηκευτικών χώρων προς πιστοποίηση με αναγραφή σε αυτό των κωδικών διάκρισής τους.

   στ. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Εγκατάστασης ή σε περίπτωση Εγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη ισοδύναμης ισχύος άδειας που εκδίδεται στο οικείο κράτος μέλος.

   ζ. Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα για την ύπαρξη μηχανογραφικού συστήματος καταμέτρησης των αποθεμάτων.

   η. Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα ότι η Εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 2 περίπτωση γ του παρόντος Κανονισμού.

   θ. Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντα, στην περίπτωση Εγκαταστάσεων σε άλλο κράτος μέλος, στην οποία να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και των εγκαταστάσεων φόρτωσης - εκφόρτωσης αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

   ι. Αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης και της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή που αφορά στην εν λόγω Εγκατάσταση, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 10.

 

   3. Όταν ο Υπόχρεος προς Τήρηση μεταβιβάζει υποχρεώσεις του για τήρηση αποθεμάτων σε Φορέα Εγκατάστασης άλλου κράτους μέλους, η αίτηση, πλήρης στοιχείων του Φορέα της Εγκατάστασης όπως αυτά αναφέρονται στο εδ. α, με τα συνοδευτικά στοιχεία και δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου του παρόντος άρθρου δύναται να υποβληθούν από τον ίδιο τον Υπόχρεο προς Τήρηση αρκεί να παρέχεται εγγράφως η σύμφωνη γνώμη του νομίμου εκπροσώπου του Φορέα της Εγκατάστασης. Το εν λόγω έγγραφο αποδεικτικό στοιχείο θα πρέπει να υποβάλλεται επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα Στην περίπτωση που η αίτηση, με τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία και δικαιολογητικά, υποβληθεί από τον Φορέα της Εγκατάστασης του άλλου κράτους μέλους, ο Υπόχρεος προς Τήρηση θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι έχει ελέγξει και ότι επιβεβαιώνει την ορθότητα και ακρίβεια των ανωτέρω υποβληθέντων από τον Φορέα της Εγκατάστασης στοιχείων και δικαιολογητικών.

 

   4. Όταν ο Φορέας της Εγκατάστασης είναι Μεγάλος Τελικός Καταναλωτής, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου αυτού ότι ο Φορέας της Εγκατάστασης εμπίπτει στον ορισμό του Μεγάλου Τελικού Καταναλωτή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 13 εδάφιο α του ν. 3054/2002.

 

   5. Ειδικά στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός Φορείς Εγκατάστασης έχουν εξ αδιαιρέτου την κυριότητα τμήματος ή του συνόλου Αποθηκευτικής Εγκατάστασης, για την πιστοποίηση της Εγκατάστασης αυτής υποβάλλεται αίτηση, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, από νόμιμο κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία της αίτησης που ορίζονται στο εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αφορούν σε όλους τους συγκύριους της Εγκατάστασης.

 

   6. Η αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού ελέγχει την πληρότητα των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων ή δικαιολογητικών, η ανωτέρω Διεύθυνση ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα σχετικά με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός της ως άνω προθεσμίας. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει τα συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά στη Διεύθυνση αυτή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγγραφης ενημέρωσης περί των ελλείψεων. Στην περίπτωση που δεν κοινοποιηθεί τέτοια ειδοποίηση, θεωρείται ότι τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι πλήρη.

 

   7. Εάν ο αιτών παράσχει εμπρόθεσμα τα συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν και η αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή τους δεν ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, θεωρείται ότι η αίτηση είναι πλήρης.

 

   8. Εάν ο αιτών δεν παράσχει εμπρόθεσμα τα συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν, η αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2 εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την απόρριψη της αίτησης.

 

Άρθρο 12

Απόφαση επί Αιτήσεων Πιστοποίησης

 

   1. Η αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση του ενδιαφερομένου Φορέα της Εγκατάστασης για τη πιστοποίηση τμήματος ή του συνόλου αυτής θεωρήθηκε πλήρης, εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

 

   2. Στην περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως, εκδίδεται η απόφαση πιστοποίησης, η οποία αποστέλλεται στον αιτούντα από την αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ 2. Η εν λόγω Διεύθυνση προβαίνει σε σχετική εγγραφή στο Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων και το ενημερώνει με τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 15.

 

   3. Η απόφαση του Υπουργού για την απόρριψη αίτησης για πιστοποίηση αποθηκών τήρησης αποθεμάτων κοινοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ 2 στον αιτούντα, περιλαμβανομένων των λόγων της απόρριψης.

 

   4. Η απόφαση πιστοποίησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

   α. Τα πλήρη στοιχεία του Φορέα της Εγκατάστασης.

   β. Την τοποθεσία της Εγκατάστασης για την οποία εκδίδεται η απόφαση, τον αριθμό και τη συνολική χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων που πιστοποιούνται στην Εγκατάσταση.

   γ. Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης.

 

   5. Η απόφαση πιστοποίησης αποθηκών τήρησης αποθεμάτων ισχύει μέχρι ανακλήσεως ή ακυρώσεως της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, ή έως ότου κατατεθεί αίτηση για τη λήξη αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.

 

   6. Ο Φορέας της Εγκατάστασης ή, στην περίπτωση που η αίτηση της παρ. 2 του άρθρου 11 είχε υποβληθεί από τον Υπόχρεο προς Τήρηση σύμφωνα με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, ο Υπόχρεος προς Τήρησης μπορεί να υποβάλει έγγραφη αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2 για τη λήξη ισχύος της απόφασης πιστοποίησης σε περίπτωση που δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πλέον τις αποθήκες για την τήρηση αποθεμάτων.

 

   7. Η τροποποίηση οποιωνδήποτε δικαιολογητικών εγγράφων και στοιχείων, βάσει των οποίων αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε η Εγκατάσταση ως Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, απαιτεί εκ νέου χορήγηση απόφασης πιστοποίησης. Ο Φορέας της Εγκατάστασης ή, στην περίπτωση μεταβίβασης της Υποχρέωσης σε Φορέα Εγκατάστασης άλλου κράτους μέλους, ο Υπόχρεος προς Τήρηση υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2.

 

Άρθρο 13

Αλλαγή του Φορέα της Εγκατάστασης

 

   1. Σε περίπτωση που η κυριότητα ή το δικαίωμα χρήσης της Εγκατάστασης περιέλθει σε Φορέα Εγκατάστασης διαφορετικό από αυτόν στο όνομα του οποίου πιστοποιήθηκε ως Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης απαιτείται να εκδίδεται εκ νέου απόφαση πιστοποίησης στο όνομα του νέου Φορέα της Εγκατάστασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12.

 

   2. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος Φορέας της Εγκατάστασης ή, στην περίπτωση μεταβίβασης της Υποχρέωσης σε Φορέα Εγκατάστασης άλλου κράτους μέλους, ο Υπόχρεος προς Τήρηση υποχρεούνται, εντός ενός (1) μηνός από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να ενημερώσουν εγγράφως την αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ. 2.

 

Άρθρο 14

Ακύρωση και Ανάκληση Πιστοποίησης

 

   1. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του άρθρου 3 παρ. 2:

 

   α. Ακυρώνεται η απόφαση πιστοποίησης αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εάν, κατά τον έλεγχο ή τη συλλογή επαρκών στοιχείων, διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία.

   β. Ανακαλείται η απόφαση πιστοποίησης αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εάν, κατά τον έλεγχο ή τη συλλογή επαρκών στοιχείων, διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις επί των οποίων βασίστηκε η έκδοσή της.

 

   2. Η αρμόδια Διεύθυνση του άρθρου 3 παρ 2 γνωστοποιεί εγγράφως στο Φορέα της Εγκατάστασης την απόφαση του Υπουργού για ακύρωση ή ανάκληση της απόφασης πιστοποίησης αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

   3. Η ακύρωση της απόφασης πιστοποίησης επάγεται έννομα αποτελέσματα από την έναρξη ισχύος αυτής, ενώ η ανάκληση από την επόμενη της κοινοποίησης της απόφασης ανάκλησης.

 

   4. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή ατυχήματος σε πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, ο Φορέας της Εγκατάστασης ή, στην περίπτωση μεταβίβασης της Υποχρέωσης σε Φορέα Εγκατάστασης άλλου κράτους μέλους, ο Υπόχρεος προς Τήρηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Διευθύνσεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 2. Οι Υπόχρεοι προς Τήρηση οφείλουν να πράξουν κάθε τι αναγκαίο για την αναπλήρωση των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εντός χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί με την Επιτροπή. Σε αυτήν την περίπτωση δε συντρέχει λόγος ανάκλησης της απόφασης πιστοποίησης.

 

   5. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ακύρωσης ή ανάκλησης της απόφασης πιστοποίησης αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι Υπόχρεοι προς Τήρηση οφείλουν να αναπληρώσουν άνευ υπαίτιας καθυστέρησης τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε νέες πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

Άρθρο 15

Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Στο Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης καταχωρίζονται χωριστά για κάθε Εγκατάσταση τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία:

 

   α. Η επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία του Φορέα της Εγκατάστασης (έδρα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, αριθμός φορολογικού μητρώου και γενικού εμπορικού μητρώου ή αντίστοιχων στοιχείων της αλλοδαπής, συντρέχουσας της περίπτωσης αυτής) συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του νομίμου εκπροσώπου του.

   β. Η διεύθυνση (τοποθεσία και ταχυδρομικός κώδικας) της Εγκατάστασης.

   γ. Ο αριθμός των πιστοποιημένων αποθηκευτικών χώρων ανά Εγκατάσταση, οι κωδικοί διάκρισής τους, και η χωρητικότητά τους ανά αποθηκευτικό χώρο και συνολικά, καθώς και η κατηγορία πετρελαιοειδών προϊόντων που μπορεί να φυλάσσεται ανά αποθηκευτικό χώρο.

   δ. Η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης.

   ε. Τα στοιχεία της άδειας λειτουργίας ή ισοδύναμης ισχύος άδειας για τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις σε άλλα κράτη μέλη και οι λοιπές άδειες για τη λειτουργία των αποθηκευτικών χώρων ως φορολογικών αποθηκών, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 10.

   στ. Η υπεύθυνη δήλωση η οποία ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 11, εάν ο Φορέας της Εγκατάστασης είναι Μεγάλος Τελικός Καταναλωτής.

ζ. Τα στοιχεία της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Επιτόπιου Ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 25.

   η. α στοιχεία της κοινοποίησης από τον Φορέα της Εγκατάστασης, σχετικά με την άρνηση πρόσβασης Υπόχρεων προς Τήρηση στην Εγκατάστασή του, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 19.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Άρθρο 16

Υπηρεσίες Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού, οι Υπόχρεοι προς Τήρηση έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε Εγκαταστάσεις πιστοποιημένες ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Η πρόσβαση αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσίας τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, και συγκεκριμένα:

   α. Την μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης αποθηκευτικού χώρου από τον Φορέα της Εγκατάστασης στον Υπόχρεο προς Τήρηση με Σύμβαση Αποθήκευσης, με

σκοπό την εκπλήρωση της Υποχρέωσης του τελευταίου, ή

   β. Την ανάθεση της τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τον Υπόχρεο προς Τήρηση στο Φορέα της Εγκατάστασης με Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων.

 

   2. Η πρόσβαση Υπόχρεων προς Τήρηση στις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει και κάθε άλλη σχετική ενέργεια, ιδίως τη δυνατότητα του Υπόχρεου προς Τήρηση να εισέλθει στους αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους του παρέχεται πρόσβαση με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της Υποχρέωσής του.

 

Άρθρο 17

Όροι έγκρισης συμβάσεων Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Κάθε σύμβαση για υπηρεσία Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης (σύμβαση Αποθήκευσης ή σύμβαση Μεταβίβασης υποχρεώσεων ) πρέπει:

 

   α. Η διάρκειά της να καθορίζεται από το άρθρο 12, παρ. 8 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει. Σε συμβάσεις χρονικής διάρκειας ενός έτους, θα πρέπει να καλύπτει μία Περίοδο Αποθήκευσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση σύμβασης που αφορά υπηρεσία Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης οικονομικών φορέων ή ΚΦΔΑ άλλων κρατών μελών σε οικονομικούς φορείς της ημεδαπής.

   β. Να περιλαμβάνει διακριτά το αντάλλαγμα για κάθε υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος Κανονισμού.

   γ. Να περιλαμβάνει όρους που προσδιορίζουν σαφώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε αντισυμβαλλομένου, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και ιδίως την δυνατότητα πρόσβασης του Υπόχρεου σε στοιχεία που τηρεί ο Φορέας της Εγκατάστασης σχετικά με την υπηρεσία τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, με την επιφύλαξη της προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

   δ. Δεν θέτουν ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ή την έναρξη διαπραγμάτευσης, την ύπαρξη ή τη σύναψη άλλων συμβάσεων προμήθειας ή διακίνησης πετρελαιοειδών ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με τον Υπόχρεο προς Τήρηση που αιτείται την πρόσβαση.

   ε. Επιτρέπουν την είσοδο των Υπόχρεων προς Τήρηση σε οποιαδήποτε μετρητική ή άλλη βοηθητική εγκατάσταση ή διευκόλυνση που σχετίζεται με τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο παρέχεται η πρόσβαση, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της Υποχρέωσης.

   στ. Να μην περιέχει όρους ή προϋποθέσεις, η εφαρμογή των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παρεμπόδιση εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εγχώρια αγορά προϊόντων πετρελαίου και ιδίως:

   i. Όρους σύμφωνα με τους οποίους η πρόσβαση στις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης παρέχεται μόνο σε συνδυασμό με την παροχή άλλων υπηρεσιών ή τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας ή διακίνησης προϊόντων πετρελαίου μεταξύ του Φορέα της Εγκατάστασης και του Υπόχρεου προς Τήρηση.

   ii. Όρους σύμφωνα με τους οποίους δεν επιτρέπεται στον Υπόχρεο προς Τήρηση που αιτείται πρόσβαση σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης ενός Φορέα Εγκατάστασης να προβεί στη σύναψη συμφωνίας για πρόσβαση στις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και άλλου Φορέα Εγκατάστασης.

   ζ. Να προσδιορίζει τις περιστάσεις ανωτέρας βίας η οποία δεν θα πρέπει να αφορά υπάρχουσα ή επικείμενη διαταραχή εφοδιασμού με πετρέλαιο ή παρόμοια γεγονότα.

 

   2. Επιπροσθέτως κάθε σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων, περιλαμβάνει τουλάχιστον:

   α. τους όρους παράδοσης, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των συμβολαιοποιημένων ποσοτήτων στον υπόχρεο προς τήρηση και την τοποθεσία εντός ελληνικής επικράτειας παράδοσης σε περίπτωση ανάγκης χρήσης αυτών,

   β. τους όρους ελέγχου των τηρούμενων ποσοτήτων καθώς και των προδιαγραφών ποιότητας από πλευράς των αναφερόμενων στο άρθρο 3 αρμόδιων υπηρεσιών στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων από/ή σε πρόσωπο που κατοικοεδρεύει σε άλλο κράτος μέλος,

   γ. όρο ότι η σύμβαση διέπεται από τις ρυθμίσεις του ν. 4123/2013 και της Οδηγίας 2009/119, καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων από/ή σε οικονομικούς φορείς ή ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους, ότι οι ποσότητες οι οποίες τηρούνται έναντι ανταλλάγματος για λογαριασμό Υπόχρεου για τη μερική ή πλήρη εκπλήρωση της υποχρέωσής του, τηρούνται με τη μορφή φυσικού αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4123/2013,

   δ. όρο ο οποίος διασφαλίζει την άμεση παράδοση των αποθεμάτων σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ζ του ν.4123/2013 και σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 16 τούτου και ο οποίος επικρατεί οποιουδήποτε άλλου όρου της σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων.

 

Άρθρο 17α

Διαδικασία έγκρισης συμβάσεων

 

   1. Η έγκριση κάθε σύμβασης Μεταβίβασης Υποχρεώσεων, όπως αυτή ορίζεται στις περιπτώσεις β, γ, δ, της παρ. 1 και στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του άρθρου 3, παρ. 1.

2. Για την έγκριση της σύμβασης των περιπτώσεων β, γ και δ, της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013 ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη σύμβαση με αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3, παρ. 1. Η αίτηση υποβάλλεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, για συμβάσεις που αφορούν την επόμενη αποθηκευτική περίοδο. Προκειμένου να εγκριθεί η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

   i. τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων,

   ii. τα πλήρη στοιχεία της αρμόδιας αρχής η οποία εγκρίνει την εν λόγω σύμβαση, στην περίπτωση που αφορά μεταβίβαση δικαιωμάτων από/σε οικονομικό φορέα ή Κ.Φ.Δ.Α άλλου κράτους μέλους,

   iii. το είδος, την ποσότητα και τις προδιαγραφές ποιότητας των τηρούμενων αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης καθώς και τα στοιχεία τοποθεσίας της αποθήκευσής τους,

   iv. όρο στον οποίο αναφέρεται ρητά ότι οι ποσότητες οι οποίες τηρούνται έναντι ανταλλάγματος για λογαριασμό του Υπόχρεου για τη μερική ή πλήρη εκπλήρωση της υποχρέωσής του, τηρούνται με τη μορφή φυσικού αποθέματος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4123/2013,

   v. την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης καθώς και την χρονική διάρκειά της,

   vi. την αμοιβή σε ευρώ ανά μετρικό τόνο για κάθε είδος προϊόντος που αναφέρεται στην σύμβαση και ανά μήνα καθώς και τους όρους πληρωμής,

 

   3. Για την έγκριση σύμβασης της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4123/2013, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας της ημεδαπής, υποβάλλει τη σχετική σύμβαση επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, με αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3, παρ. 1. Προκειμένου να εγκριθεί η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως:

   i. τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλομένων,

   ii. τα πλήρη στοιχεία της αρχής του κράτους μέλους η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση της εν λόγω σύμβασης,

   iii. την τοποθεσία τήρησης των αποθεμάτων,

   iv. Το είδος, την ποσότητα και τις προδιαγραφές ποιότητας των τηρούμενων αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης,

   v. Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης καθώς και την χρονική διάρκειά της,

   vi. Την υποχρέωση τήρησης του αποθέματος σε πιστοποιημένες αποθήκες της χώρας για τις οποίες διαπιστώνεται η επάρκεια αποθηκευτικού χώρου.

 

   4. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού ελέγχει τη σύμβαση εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

 

   α. Σε περίπτωση που η σύμβαση δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του παρόντος Κανονισμού, η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 εισηγείται τη μη έγκριση της σύμβασης.

   β. Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω προθεσμίας διαπιστωθεί έλλειψη στοιχείων της παρ. 2 ή 3, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα σχετικά με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός της ως άνω προθεσμίας. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει εκ νέου τη σύμβαση, έχοντας προβεί στις υποδεικνυόμενες διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της έγγραφης ενημέρωσης περί των ελλείψεων, αλλιώς θεωρείται ότι η υποβληθείσα σύμβαση δεν είναι πλήρης.

 

   5. Εάν ο αιτών υποβάλλει εμπρόθεσμα την σύμβαση κατάλληλα συμπληρωμένη ή διορθωμένη σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 και η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή της δεν ζητήσει περαιτέρω διορθώσεις, θεωρείται ότι η σύμβαση είναι πλήρης.

 

   6. Εάν ο αιτών δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την κατά τα ανωτέρω τροποποιημένη σύμβαση, η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1 εισηγείται τη μη έγκριση της σύμβασης.

 

   7. Η αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 3 παρ. 1, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η σύμβαση του ενδιαφερομένου θεωρήθηκε πλήρης, εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό ΠΕΚΑ την έγκριση ή μη της σύμβασης. Στην απόφαση έγκρισης των συμβάσεων της παρ. 3, αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα της ημεδαπής, σχετικά με την παροχή στην ανωτέρω

Υπηρεσία των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών για την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης οικονομικού φορέα ή ΚΦΔΑ άλλου κράτους μέλους.

 

Άρθρο 18

Αίτηση Πρόσβασης σε Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Για την πρόσβαση σε Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, οι Υπόχρεοι προς τήρηση υποβάλλουν εγγράφως αίτηση στον αντίστοιχο Φορέα της Εγκατάστασης.

 

   2. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

 

   α. Πλήρη στοιχεία του Υπόχρεου προς Τήρηση (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, αριθμό φορολογικού μητρώου και αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών) καθώς και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του.

   β. Στοιχεία της άδειας λειτουργίας που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί ο Υπόχρεος προς τήρηση καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει ότι πρόκειται για Μεγάλο Τελικό Καταναλωτή.

   γ. Την επιθυμητή χρονική περίοδο για την πρόσβαση στην αποθήκη τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

   δ. Την υπηρεσία τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης στην οποία αναφέρεται η αίτηση.

   ε. Στοιχεία σχετικά με το είδος προϊόντος πετρελαίου για την τήρηση του οποίου αιτείται πρόσβαση καθώς και του απαιτούμενου αποθηκευτικού όγκου.

 

   3. Ο Φορέας της Εγκατάστασης οφείλει να αξιολογήσει την αίτηση του Υπόχρεου προς Τήρηση και να ενημερώσει εγγράφως τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού για την έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Κατά την επεξεργασία της αίτησης ο Φορέας της Εγκατάστασης οφείλει να τηρεί το επιχειρηματικό απόρρητο.

 

   4. Σε περίπτωση που ο Φορέας της Εγκατάστασης μπορεί να ικανοποιήσει συνολικά ή εν μέρει την αιτούμενη υπηρεσία τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης καλεί εγγράφως τον ενδιαφερόμενο Υπόχρεο προς Τήρηση σε διαπραγμάτευση με σκοπό την κατάρτιση σχετικής σύμβασης του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ζ και η, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

 

Άρθρο 19

Αρνηση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικού χώρου

 

   1. Ο Φορέας της Εγκατάστασης, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του υγιούς ανταγωνισμού μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση Υπόχρεου προς Τήρηση σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω, ιδίως, λόγους:

 

   α. Όταν ο Υπόχρεος προς Τήρηση δεν προσκομίσει όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρότητα της αίτησης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 του Κανονισμού αυτού.

   β. Όταν ο Φορέας της Εγκατάστασης δεν διαθέτει περίσσεια αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη της αιτούμενης ποσότητας Υποχρέωσης, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης.

   γ. Όταν ο Φορέας της Εγκατάστασης δεν διαθέτει κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο για την τήρηση αποθέματος συγκεκριμένου πετρελαιοειδούς προϊόντος, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση.

   δ. Όταν η πρόσβαση Υπόχρεου προς Τήρηση στην Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης δυσχεραίνει τη λειτουργία της Εγκατάστασης, στην οποία βρίσκεται η Αποθήκη Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.

   ε. Όταν δυσχεραίνεται η τήρηση των ήδη ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων ή των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος που έχει αναλάβει ο Φορέας της Εγκατάστασης.

   στ. Όταν είναι και ο ίδιος Υπόχρεος προς Τήρηση και δεν έχει επάρκεια αποθηκευτικού χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση, προτεραιότητα έχει η κάλυψη της Υποχρέωσης του Φορέα της Εγκατάστασης.

 

   3. Όταν ο Φορέας της Εγκατάστασης αρνείται την πρόσβαση σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο Υπόχρεο προς Τήρηση με πλήρη αιτιολογία των λόγων άρνησης της πρόσβασης. Η γνωστοποίηση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 η οποία προβαίνει σε σχετική καταχώρηση στο Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.

 

Άρθρο 20

Αντάλλαγμα για Υπηρεσίες Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Η πρόσβαση Υπόχρεων προς Τήρηση σε Εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης μέσω σύναψης Συμβάσεων Αποθήκευσης παρέχεται έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον Υπόχρεο προς Τήρηση στον αντίστοιχο Φορέα της Εγκατάστασης. Το αντάλλαγμα πιστοποιείται με διακριτό παραστατικό και καλύπτει τις πάσης φύσεως εύλογες δαπάνες για την λειτουργία και συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων και επιπλέον εύλογο ποσό για την απόσβεση του δεσμευμένου κεφαλαίου του κύριου του αποθηκευτικού χώρου, πέραν ευλόγου κέρδους.

 

   2. Στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης Αποθήκευσης μεταξύ Υπόχρεου προς Τήρηση και Φορέα Εγκατάστασης, το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα καλύπτει, ιδίως, τα ακόλουθα:

 

   α. Το λειτουργικό κόστος αποθήκευσης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και ιδίως:

   α.α. τις αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στην αποθήκευση,

   β.β. το κόστος συντήρησης των αποθηκών,

   γ.γ. τα ασφάλιστρα,

   δ.δ. τις αποσβέσεις των παγίων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση,

   ε.ε. τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

   β. Το ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου στην αποθήκευση.

 

   3. Στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης Μεταβίβασης Υποχρεώσεων, τμήμα του συνολικού ανταλλάγματος καλύπτει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ενώ το υπόλοιπο καλύπτει, ιδίως, τα ακόλουθα:

   α. το κόστος των φυσικών απωλειών του αποθέματος έκτακτης ανάγκης,

   β. το ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου για την απόκτηση του αποθέματος έκτακτης ανάγκης,

   γ. το κόστος παραλαβής και διάθεσης του προϊόντος.

 

   Η αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 μπορεί με έγγραφό της να ζητεί αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος.

 

   4. Σε κάθε σύμβαση για Υπηρεσίες Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και στο ειδικό παραστατικό που εκδίδεται για την πιστοποίηση καταβολής του ανταλλάγματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 και την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε από τη παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν. 4123/2013, αναγράφεται διακριτά το τμήμα του συνολικού ανταλλάγματος που αφορά στην αποθήκευση του αποθέματος έκτακτης ανάγκης και το τμήμα του συνολικού ανταλλάγματος που αφορά στην τήρηση του αποθέματος, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω.

 

   5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της χώρας.

 

Άρθρο 21

Τήρηση Λογαριασμών

 

   1. Σε κάθε περίπτωση Σύμβασης Αποθήκευσης ή Μεταβίβασης Υποχρεώσεων, οι αντισυμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εμφανίζουν διακριτά στους λογαριασμούς τους τα έσοδα ή έξοδα, αντίστοιχα, από την παροχή υπηρεσίας τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης. Στους λογαριασμούς θα πρέπει να αναγράφεται χωριστά το τμήμα των εν λόγω εσόδων ή εξόδων που αφορά στην αποθήκευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης και το τμήμα που αφορά στην τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 

   2. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και στην περίπτωση που ο Υπόχρεος προς Τήρηση είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Φορέα της Εγκατάστασης αλλά κάτοχος διαφορετικής άδειας του ν. 3054/2002. Στην περίπτωση αυτή, τα έσοδα ή έξοδα από την καταβολή του ανταλλάγματος για την υπηρεσία τήρησης αποθέματος έκτακτης ανάγκης καταχωρούνται στον λογαριασμό της άδειας του ν. 3054/2002 που κατέχει ο Υπόχρεος προς Τήρηση και ο Φορέας της Εγκατάστασης αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3054/2002.

 

Άρθρο 22

Ανώτατο Όριο Ανταλλάγματος Υπηρεσίας Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Στην περίπτωση που τα ανταλλάγματα για την παροχή υπηρεσιών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης διαμορφώνονται σε αδικαιολόγητα, κατά τις συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού και κατά τις ειδικές συνθήκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς πετρελαιοειδών επίπεδα, μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ανταλλάγματος, εφαρμοζόμενης της διάταξης της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002.

 

   2. Η επιβολή του εν λόγω ανωτάτου επιπέδου ανταλλαγμάτων δύναται να αφορά στο σύνολο ή σε τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Η χρονική διάρκεια επιβολής του ανωτάτου επιπέδου ανταλλαγμάτων εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς.

 

   3. Η αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε. μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την εφαρμογή ανωτάτου ορίου ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, εάν κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που συλλέγονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του παρόντος διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι λόγοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

   4. Με την απόφαση για τον ορισμό ανώτατου ορίου ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης καθορίζονται όλα τα στοιχεία κόστους τα οποία διαμορφώνουν την τελική τιμή του ανταλλάγματος, καθώς και το περιθώριο κέρδους των προσφερόντων την εν λόγω υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη την τυχόν διαφοροποίηση των στοιχείων κόστους για την αποθήκευση ή τήρηση διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων πετρελαίου αναλόγως και της γεωγραφικής τοποθεσίας των αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

 

   5. Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της διεθνούς και της εγχώριας αγοράς και ιδίως:

   α. Τα ανταλλάγματα που αναγράφονται στις Συμβάσεις Αποθήκευσης και Μεταβίβασης Υποχρεώσεων που κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 20.

   β. Τα στοιχεία σχετικά με τα έσοδα ή έξοδα για την πρόσβαση σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, όπως προκύπτουν από τους λογαριασμούς των Φορέων Εγκαταστάσεων και των Υπόχρεων προς Τήρηση.

   γ. Αλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των ανταλλαγμάτων στην εγχώρια αγορά και διεθνώς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Άρθρο 23

Ανταλλάγματα Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης

 

   1. Πέραν των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20, οι Υπόχρεοι Τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και να γνωστοποιούν στη ΡΑΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το ύψος του ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, σε τριμηνιαία βάση ή νωρίτερα σε περίπτωση μεταβολής του εντός του τριμήνου για αργό, ημικατεργασμένα καθώς και για κάθε είδος πετρελαιοειδούς προϊόντος, που τηρούν ως απόθεμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο επιβαρύνει την τιμή πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά ή χρησιμοποιούν για ιδία κατανάλωση (σε ευρώ/ΜΤ).

 

   2. Οι Υπόχρεοι Τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και να γνωστοποιούν στις Αρχές της προηγούμενης παραγράφου τον αναλυτικό επιμερισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών στοιχείων του ανταλλάγματος τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά και της όποιας προσαύξησης ενσωματώνεται στα κόστη αυτά. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται τέλος να γνωστοποιούν τον τύπο (formula) σύμφωνα με τον οποίο από τα επιμέρους στοιχεία υπολογίζεται και προκύπτει το υποβαλλόμενο αντάλλαγμα της προηγούμενης παραγράφου.

 

   3. Οι κάτοχοι πιστοποιημένων αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και να γνωστοποιούν στη ΡΑΕ και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους την αποθηκευτική χωρητικότητα ανά είδος (αργό, ημικατεργασμένα, πετρελαιοειδή προϊόντα) και ανά νομό, η οποία είναι διαθέσιμη για τη τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης τρίτων κατά τη διάρκεια της επομένης Περιόδου Αποθήκευσης, καθώς και το ύψος του αντίστοιχου ανταλλάγματος (σε ευρώ/ΜΤ). Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια Περιόδου Αποθήκευσης επέλθουν αλλαγές στα στοιχεία που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο κάτοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα στοιχεία εντός 10 ημερών από την αλλαγή τους στις ίδιες Αρχές.

 

   4. Οι κάτοχοι πιστοποιημένων αποθηκών τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και να γνωστοποιούν στις Αρχές της προηγούμενης παραγράφου τον αναλυτικό επιμερισμό τόσο των σταθερών όσο και των μεταβλητών στοιχείων του ανταλλάγματος για την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης τρίτων, αλλά και της όποιας προσαύξησης ενσωματώνεται στα κόστη αυτά. Οι κάτοχοι υποχρεούνται τέλος να γνωστοποιούν τον τύπο (formula) σύμφωνα με τον οποίο από τα επιμέρους στοιχεία υπολογίζεται και προκύπτει το υποβαλλόμενο αντάλλαγμα της προηγούμενης παραγράφου.

 

   5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 μπορούν να ζητούν επιπρόσθετα στοιχεία επί του υπολογισμού των καταβαλλόμενων ανταλλαγμάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 24

 

   Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που τηρούνται υπό μορφή προϊόντων πετρελαίου πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας, οι οποίες ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

Άρθρο 25

Έλεγχος

 

  1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού αυτού, προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους στις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων που τηρούνται αποθέματα έκτακτης ανάγκης, με κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

   2. Τα κλιμάκια ελέγχου προβαίνουν στον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού αυτού κατόπιν έγγραφης εντολής ελέγχου από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία την οποία και επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο πριν από τη διενέργεια του ελέγχου. Το ίδιο κλιμάκιο είναι δυνατόν να διενεργεί έλεγχο κατόπιν κοινής εντολής ελέγχου από τις δύο αρμόδιες υπηρεσίες.

 

   3. Ο επιτόπιος έλεγχος περιλαμβάνει ιδίως:

   α. Ογκομετρικούς ελέγχους στους αποθηκευτικούς χώρους, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων στο π.δ. 434/1993 (ΦΕΚ Α 183/7.10.1993) σχετικά με τον καθορισμό ποσοστών απομείωσης προϊόντων πετρελαίου,

   β. Δειγματοληψία για τον υπολογισμό της πυκνότητας συγκεκριμένων προϊόντων, σε θερμοκρασία 15° C,

   γ. Υπολογισμό του βάρους των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης,

   δ. Έλεγχο κινήσεων αποθήκης επί τη βάσει των τηρουμένων από τον Υπόχρεο προς Τήρηση και τυχόν τρίτο αντισυμβαλλόμενο με Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων ή Σύμβαση Αποθήκευσης, Βιβλίων Αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4093/2012 (Α' 222) και του άρθρου 8 του π.δ. 186/1992.

   ε. Έλεγχο της άδειας λειτουργίας ή της ισοδυνάμου ισχύος άδειας σε περίπτωση που η Εγκατάσταση βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

   στ. Έλεγχο της λειτουργίας του μηχανογραφικού συστήματος καταμέτρησης των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.

   ζ. Έλεγχο των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού αυτού.

 

   4. Με το πέρας του επιτόπιου ελέγχου, το κλιμάκιο ελέγχου συντάσσει άμεσα Έκθεση Αποτελεσμάτων Επιτόπιου Ελέγχου που περιλαμβάνει ιδίως:

   α. Τα στοιχεία των ελεγκτών,

   β. Την ημερομηνία ελέγχου,

   γ. Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση της τοποθεσίας της εγκατάστασης,

   δ. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του κυρίου της εγκατάστασης,

   ε. Τα στοιχεία της Αναφοράς Υποχρέωσης και της Περιοδικής Αναφοράς Αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που υπέβαλε ο Υπόχρεος προς Τήρηση στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3,

   στ. Το ύψος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του Υπόχρεου προς Τήρηση, όπως αυτά καταμετρήθηκαν την ημέρα του επιτόπιου ελέγχου,

   ζ. Τις μεταβολές του ύψους των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης για το χρονικό διάστημα από την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα μέχρι την ημέρα του επιτόπιου ελέγχου,

   η. Το πόρισμα του ελέγχου σχετικά με τυχόν αποκλίσεις των στοιχείων της Αναφοράς Υποχρέωσης και της Περιοδικής Αναφοράς Αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από το σύνολο των κινήσεων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που προέκυψαν από τον έλεγχο των κινήσεων αποθήκης και τις επιτόπου μετρήσεις,

   θ. Όταν ο έλεγχος αφορά στην τήρηση των όρων και προϋποθέσεων επί των οποίων χορηγήθηκε η απόφαση πιστοποίησης Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, το πόρισμα του ελέγχου των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού αυτού.

 

   5. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του επιτόπιου ελέγχου, το κλιμάκιο ελέγχου προσκομίζει την Έκθεση Αποτελεσμάτων Επιτόπιου Ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες προβαίνουν σε σχετική εγγραφή στο Μητρώο των Υπόχρεων Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης ή /και στο Μητρώο Αποθηκών Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης κατά περίπτωση.

 

   6. Σε περίπτωση που για τη διεξαγωγή του ελέγχου απαιτούνται επισκέψεις σε περισσότερες από μία τοποθεσίες εγκαταστάσεων, το κλιμάκιο ελέγχου πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών και να συντάξει ξεχωριστή Έκθεση Αποτελεσμάτων Επιτόπιου Ελέγχου για κάθε εγκατάσταση που διεξήγαγε έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή, οι έλεγχοι στις λοιπές εγκαταστάσεις ανάγονται λογιστικά στην ημερομηνία ελέγχου της πρώτης εγκατάστασης.

 

   7. Η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει στον ελεγχόμενο Φορέα της Εγκατάστασης αντίγραφο της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Επιτόπιου Ελέγχου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

 

Άρθρο 26

Κυρώσεις

 

   1. Όταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας, διαπιστώνει την παράβαση διατάξεων του Κανονισμού αυτού, καλεί σε ακρόαση τον Υπόχρεο προς Αναφορά ή τον Υπόχρεο προς Τήρηση ή τον Φορέα της Εγκατάστασης.

Η κλήση είναι έγγραφη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Η κλήση προς ακρόαση αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης και προσδιορίζει το μέτρο ή την ενέργεια που εξετάζεται να ληφθεί. Μετά το πέρας της ακρόασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη, καθώς και να εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ή προφορικώς.

 

   2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4123/2013, σε πρόσωπα μη συμμορφούμενα με τον Κανονισμό αυτό, ιδίως δε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

   α. Όταν ο Υπόχρεος προς Τήρηση δεν τηρεί την Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων σε αργό Πετρέλαιο ή ημικατεργασμένα, ή πετρελαιοειδή προϊόντα, στο ύψος που ορίζεται κατά περίπτωση για κάθε Περίοδο Αποθήκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4123/2013, περιλαμβανομένης και της περίπτωσης μεταβίβασης της υποχρέωσης σε οικονομικό φορέα του άρθρου 8 παράγραφος 1 περίπτωση γ και δ του ιδίου νόμου με Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων ανάθεσης.

 

Το ύψος του προστίμου (f) υπολογίζεται ως εξής: f= c*m*z*w, όπου

 

   c: το ένα δωδέκατο του τετραπλάσιου της μέγιστης τιμής του ανταλλάγματος τήρησης αποθέματος το οποίο επιβαρύνει την τιμή πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά και έχουν δηλωθεί από τον υπόχρεο κατά το άρθρο 23,

   m: η ποσότητα (σε ΜΤ) που δεν τηρήθηκε, ήτοι η διαφορά της ποσότητας της υποχρέωσης μείον την πραγματικά τηρούμενη ποσότητα,

   z: αποτρεπτικός συντελεστής βαρύτητας, ανάλογος με την ποσότητα που δεν τηρήθηκε.

 

   Συγκεκριμένα, για μη τήρηση: μέχρι και 10 ημερών, z=1 μέχρι και 20 ημερών, z=1,1 μέχρι και 30 ημερών, z=1,2 μέχρι και 40 ημερών, z=1,3 μέχρι και 50 ημερών, z=1,4 μέχρι και 60 ημερών, z=1,55 μέχρι και 70 ημερών, z=1,7 μέχρι και 80 ημερών, z=1,85 μέχρι και 90 ημερών, z=2

 

   w: συντελεστής επαναληψιμότητας, ο οποίος ορίζεται ως 1,2*r όπου r το πλήθος εμφάνισης της παραβατικής συμπεριφοράς μέσα στην ίδια χρονική περίοδο υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης (Περίοδο Αποθήκευσης).

Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από

 

   - 100.000 ευρώ σε περίπτωση που ο παραβάτης υπόχρεος είναι κάτοχος άδειας διύλισης,

   - 50.000 ευρώ σε περίπτωση που ο παραβάτης υπόχρεος είναι κάτοχος άδειας εμπορίας ή Μεγάλος Τελικός Καταναλωτής

   - 20.000 ευρώ σε περίπτωση που ο παραβάτης υπόχρεος είναι κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας

 

   β. Όταν ο υπόχρεος προς Αναφορά Υποχρέωσης ή Περιοδική Αναφορά Αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης υποβάλλει εκπρόθεσμα κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 8 του Κανονισμού αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, 2.000 ευρώ και 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης, ανάλογα αν η παράβαση έχει τελεστεί από κάτοχο άδειας διύλισης, κάτοχο άδειας εμπορίας/μεγάλο τελικό καταναλωτή ή κάτοχο άδειας λιανικής εμπορίας, αντιστοίχως, ανεξαρτήτως της τήρησης ή μη της υποχρέωσης. Ως εκπρόθεσμη υποβολή θεωρείται η υποβολή από την 21η Φεβρουαρίου μέχρι και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, των προβλεπομένων από το άρθρο 5 του παρόντα Κανονισμού στοιχείων καθώς και η υποβολή από την 22η μέχρι και την τελευταία ημέρα εκάστου μήνα, των προβλεπομένων από το άρθρο 8 του παρόντα Κανονισμού στοιχείων. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης μέσα στην ίδια χρονική περίοδο υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης (Περίοδο Αποθήκευσης), με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω.

 

   γ. Όταν ο υπόχρεος προς Αναφορά Υποχρέωσης ή Περιοδική Αναφορά Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης, υποβάλλει κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 8 του Κανονισμού αυτού, μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται ως μη υποβολή στοιχείων και επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ σε περίπτωση που ο παραβάτης υπόχρεος είναι κάτοχος άδειας διύλισης, 50.000 ευρώ σε περίπτωση που ο παραβάτης υπόχρεος είναι κάτοχος άδειας εμπορίας ή Μεγάλος Τελικός Καταναλωτής και 20.000 ευρώ σε περίπτωση που ο παραβάτης υπόχρεος είναι κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας. Στη περίπτωση που η μη υποβολή αφορά στο έντυπο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, ο υπολογισμός του ύψους του προστίμου γίνεται βάσει των αναγραφόμενων στην περίπτωση α.

 

   δ. Όταν ο υπόχρεος προς Αναφορά Υποχρέωσης ή Περιοδική Αναφορά Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης δεν υποβάλλει πλήρη και ακριβή τα στοιχεία που ορίζονται με τον Κανονισμό αυτόν, επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ, 15.000 ευρώ και 10.000 ευρώ ανάλογα αν η παράβαση έχει τελεστεί από κάτοχο άδειας διύλισης, κάτοχο άδειας εμπορίας/μεγάλο τελικό καταναλωτή ή κάτοχο άδειας λιανικής εμπορίας, αντιστοίχως. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω.

 

   ε. Όταν κάτοχοι Αδειας Εμπορίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους πραγματοποίησαν Διάθεση στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα ή Εξαγωγές, παραλείπουν να γνωστοποιήσουν ή γνωστοποιούν εκπροθέσμως ή ανακριβώς τις ποσότητες προϊόντων που διατέθηκαν στη διεθνή ναυσιπλοΐα ή εξήχθησαν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Αρθρου 4 του Κανονισμού αυτού επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω.

 

   στ. Όταν κάτοχοι Αδειών, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους διακίνησαν ποσότητες προϊόντων εκ μέρους άλλων κατόχων Αδειών Εμπορίας ή Διύλισης για οποιονδήποτε λόγο πέραν της Διάθεσης στη Διεθνή Ναυσιπλοΐα ή Εξαγωγής, παραλείπουν να γνωστοποιήσουν ή γνωστοποιούν εκπροθέσμως ή ανακριβώς τις εν λόγω ποσότητες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Αρθρου 4 του Κανονισμού αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο κατά τα ανωτέρω.

 

   ζ. Όταν η Απόφαση Πιστοποίησης ακυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14, επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του Φορέα της Εγκατάστασης ή, στην περίπτωση μεταβίβασης υποχρεώσεων από τον Υπόχρεο προς Τήρηση σε Φορέα Εγκατάστασης άλλου κράτους μέλους, εις βάρος του Υπόχρεου προς Τήρηση ο οποίος επέχει τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 11, ύψους 0,5 ευρώ ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας πιστοποιημένων, σύμφωνα με την ακυρωθείσα απόφαση, αποθηκευτικών χώρων, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η πιστοποίησή τους βασίσθηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία.

 

   η. Όταν παραβιάζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 ή/και του άρθρου 13, επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος των υπευθύνων, ύψους 0,1 ευρώ ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας πιστοποιημένων, σύμφωνα με την εκδοθείσα απόφαση, αποθηκευτικών χώρων, για τους οποίους διαπιστώθηκε η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

 

   θ. Όταν ο Φορέας της Εγκατάστασης παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

 

   3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε περίπτωση που αποθηκευθείσα ποσότητα αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προορίζεται για την τήρηση της Υποχρέωσης περισσότερων του ενός Υπόχρεων προς Τήρηση δεν αντιστοιχεί στο σύνολο της Υποχρέωσης αυτών, τότε η εν λόγω ποσότητα αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης επιμερίζεται στους Υπόχρεους προς Τήρηση κατ' αναλογίαν της Υποχρέωσής τους.

 

   Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού, η Υποχρέωση του τρίτου Υπόχρεου προς Τήρηση που έχει καταρτίσει Σύμβαση Μεταβίβασης Υποχρεώσεων με τους λοιπούς Υπόχρεους προς Τήρηση υπολογίζεται τελευταία.

 

   4. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, συντρεχουσών των προϋποθέσεων της σοβαρής παράβασης ή και υποτροπής, καθώς και των λοιπών όρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4123/2013.

 

   5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

   6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και σε περίοδο σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και προϊόντα πετρελαίου, όπως αυτή προβλέπεται στη διάταξη της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4123/2013.

 

Άρθρο 27

Μεταβατικές διατάξεις

 

   Ειδικά για την περίοδο τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από 1η Απριλίου 2013 έως 31η Μαρτίου 2014, οι συμβάσεις Μεταβίβασης Υποχρεώσεων ή/και Αποθήκευσης που καταρτίστηκαν πριν την έκδοση του παρόντος Κανονισμού, υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρο 28

 

   Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε αρμόδιες Διευθύνσεις ή υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής νοούνται οι εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες όπως διαρθρώνονται στον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του Υπουργείου τούτου.

 

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

   Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV του Κανονισμού, δημοσιεύονται με την απόφαση αυτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

Πίνακας 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Περιλαμβάνει:

   α. Την πλήρη επωνυμία του Υπόχρεου προς Αναφορά,

   β. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπόχρεου προς Αναφορά,

   γ. Την έδρα και τη διεύθυνση του Υπόχρεου προς Αναφορά,

   δ. Πλήρη στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου του Υπόχρεου προς Αναφορά και στοιχεία επικοινωνίας,

   ε. Στοιχεία όλων των Αδειών λειτουργίας που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα που ασκεί ο Υπόχρεος προς Αναφορά

   στ. Όνομα ή επωνυμία και πλήρη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του Υπόχρεου προς Αναφορά, που είναι υπεύθυνος για την υποβολή των αναφορών, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτόν,

   ζ. Όποιο άλλο σχετικό στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

 

Πίνακας 2Δ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

 

   Περιλαμβάνει στοιχεία διακίνησης του προηγούμενου έτους του υπόχρεου φορέα και τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας υποχρέωσης για το έτος αναφοράς και ιδίως:

   α. τις παραγόμενες ποσότητες νάφθας

   β. υπολογιζόμενες εισροές αργού και ημικατεργασμένων σε διυλιστήρια (Refinery Intake)

   γ. εισαγωγές αργού πετρελαίου και ημικατεργασμένων, πετρελαιοειδών προϊόντων και νάφθας

   δ. εξαγωγές αργού πετρελαίου και ημικατεργασμένων, πετρελαιοειδών προϊόντων και νάφθας

   ε. αρχικό απόθεμα προηγούμενου έτους αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων, πετρελαιοειδών προϊόντων και νάφθας

   στ. τελικό απόθεμα προηγούμενου έτους αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων, πετρελαιοειδών προϊόντων και νάφθας

   ζ. τις ποσότητες που διατέθηκαν ως καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας, από τον υπόχρεο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

 

Πίνακας 2Ε: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ/ΜΤΚ

 

   Περιλαμβάνει στοιχεία διακίνησης του προηγούμενου έτους του υπόχρεου φορέα ανά κατηγορία προϊόντος, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας υποχρέωσης, ανά κατηγορία προϊόντος, για το έτος αναφοράς και ιδίως:

 

   α. εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων,

   β. εξαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων,

   ε. αρχικό απόθεμα προηγούμενου έτους πετρελαιοειδών προϊόντων, στ. τελικό απόθεμα προηγούμενου έτους πετρελαιοειδών προϊόντων,

   ζ. τις ποσότητες που διατέθηκαν ως καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας, από τον υπόχρεο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

 

Πίνακας 3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

 

   Καταγράφονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος οι ποσότητες (σε ΜΤ) που διέθεσε ο υπόχρεος ως καύσιμα διεθνούς ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 4 του άρθρου 4, με συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.

 

Πίνακας 4: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

 

   Καταγράφονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος οι ποσότητες (σε ΜΤ) που εισήγαγε ο ίδιος ο υπόχρεος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (μη συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων του Πίνακα 5).

 

Πίνακας 5: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

 

   Καταγράφονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος οι ποσότητες (σε ΜΤ) που εισήγαγε ο υπόχρεος για λογαριασμό άλλου κατόχου άδειας ή μεγάλου τελικού καταναλωτή, έτσι όπως αυτές αναγράφονται στα έγγραφα που απέστειλε ο υπόχρεος σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 4. Υποβάλλονται συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.

 

Πίνακας 6: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΤΡΙΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

   Καταγράφονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος οι ποσότητες (σε ΜΤ) που εισήγαγε άλλος κάτοχος άδειας ή μεγάλος τελικός καταναλωτής για λογαριασμό του υπόχρεου, έτσι όπως αυτές αναγράφονται στα έγγραφα που απέστειλε ο υπόχρεος σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 4 του άρθρου 4. Υποβάλλονται συνημμένα τα σχετικά έγγραφα.

 

Πίνακας 7: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ

 

   Καταγράφονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος οι εξαγωγές (σε ΜΤ) που πραγματοποίησε ο ίδιος ο υπόχρεος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

 

Πίνακας 8: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ

 

   Καταγράφονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος οι ποσότητες (σε ΜΤ) που παρέδωσε ο υπόχρεος σε άλλους φορείς κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, έτσι όπως αυτές αναγράφονται στα έγγραφα που απέστειλε ο υπόχρεος σύμφωνα με τις παραγράφους γ και δ του άρθρου 4. Υποβάλλονται οι σχετικές βεβαιώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4

 

Πίνακας 9: ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΗΓΑΓΕ

 

   Καταγράφονται αναλυτικά ανά είδος προϊόντος οι ποσότητες (σε ΜΤ) που παρέλαβε ο υπόχρεος από άλλους φορείς κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, και στη συνέχεια τις εξήγαγε έτσι όπως αυτές αναγράφονται στα έγγραφα που απέστειλε ο υπόχρεος σύμφωνα με τις παραγράφους γ και δ του άρθρου 4. Υποδείγματα των πινάκων 1 -9 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Πίνακας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

   Περιλαμβάνει ιδίως:

   α. Την πλήρη επωνυμία του Υπόχρεου προς Τήρηση,

   β. την διεύθυνση έδρας του Υπόχρεου προς Τήρηση,

   γ. τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπόχρεου προς Τήρηση,

   δ. όνομα ή επωνυμία και πλήρη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του εκπροσώπου του Υπόχρεου προς Αναφορά, που είναι υπεύθυνος για την υποβολή των αναφορών, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό,

   ζ. την περίοδο αναφοράς και την ημερομηνία σύνταξης.

 

Πίνακας Π: ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

   Περιλαμβάνει συνοπτική καταγραφή των ποσοτήτων σε ΜΤ που τηρεί ως αποθέματα έκτακτης ανάγκης

   α. ο υπόχρεος, εντός επικράτειας, σε πιστοποιημένους ιδιόκτητους ή/και μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους,

   β. ο τρίτος για λογαριασμό του υπόχρεου προς τήρηση, εντός επικράτειας, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων,

   γ. ο ΚΦΔΑ ή/και οικονομικός φορέας άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό του υπόχρεου προς τήρηση, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων,

   δ. ο υπόχρεος, εντός επικράτειας, για λογαριασμό τρίτου, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων,

   ε. ο υπόχρεος, εντός επικράτειας, για λογαριασμό ΚΦΔΑ ή/και οικονομικού φορέα άλλου κράτους, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων.

 

Πίνακας Π1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που τηρεί ο υπόχρεος, εντός επικράτειας, σε πιστοποιημένους ιδιόκτητους ή/και μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους, ανά προϊόν και αποθηκευτικό χώρο.

 

   Καταγράφονται ιδίως α) αναλυτικά τα στοιχεία κάθε αποθηκευτικού χώρου, όπως όνομα/επωνυμία, Α.Φ.Μ και Γ.Ε.ΜΗ. του κατόχου και β) Διεύθυνση-Τοποθεσία-Νομός που βρίσκεται κάθε αποθηκευτικός χώρος γ)κωδικός κάθε δεξαμενής.

 

Πίνακας Π2α: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ βάσει σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή, ανά προϊόν και αποθηκευτικό χώρο, των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που τηρεί τρίτος για λογαριασμό του υπόχρεου προς τήρηση, εντός επικράτειας, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων.

 

   Καταγράφονται ιδίως

   α) αναλυτικά τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου στη σύμβαση μεταβίβαση υποχρεώσεων, όπως όνομα/επωνυμία, Α.Φ.Μ και Γ.Ε.ΜΗ.,

   β) Διεύθυνση-Τοποθεσία-Νομός που βρίσκεται ο εκάστοτε αποθηκευτικός χώρος, όπου τηρεί αποθέματα έκτακτης ανάγκης για λογαριασμό του υπόχρεου

   γ) κωδικός δεξαμενής και

   δ) ο αριθμός έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Πίνακας Π2β: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ βάσει σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή, ανά προϊόν και αποθηκευτικό χώρο, των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που τηρεί ο υπόχρεος, εντός επικράτειας, για λογαριασμό τρίτου, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων.

 

   Καταγράφονται ιδίως

   α) αναλυτικά τα στοιχεία του τρίτου, για λογαριασμό του οποίου τηρούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, όπως όνομα/επωνυμία, Α.Φ.Μ και Γ.Ε.ΜΗ.,

   β) Διεύθυνση-Τοποθεσία-Νομός που βρίσκεται ο εκάστοτε αποθηκευτικός χώρος, όπου τηρούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης για λογαριασμό του τρίτου

   γ) κωδικός δεξαμενής και δ) ο αριθμός έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Πίνακας Π3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή, ανά προϊόν, κράτος μέλος και αποθηκευτικό χώρο, των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που τηρεί ΚΦΔΑ ή/και οικονομικός φορέας άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμό του υπόχρεου προς τήρηση, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων.

 

   Καταγράφονται ιδίως α) στοιχεία που αφορούν τον ακριβή προσδιορισμό της τοποθεσίας που τηρούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης και β) ο αριθμός έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Πίνακας Π4: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ για λογαριασμό ΚΦΔΑ ή/και οικονομικού φορέα άλλου κράτους μέλους.

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή, ανά προϊόν, και αποθηκευτικό χώρο, των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που τηρεί ο υπόχρεος για λογαριασμό ΚΦΔΑ ή/και οικονομικού φορέα άλλου κράτους, βάσει εγκεκριμένης σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων.

 

   Καταγράφονται ιδίως α) στοιχεία που αφορούν στο κράτος στο οποίο ανήκει ο ΚΦΔΑ ή/και ο οικονομικός φορέας για λογαριασμό του οποίου τηρούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, β) στοιχεία που αφορούν στον ακριβή προσδιορισμό της τοποθεσίας που τηρούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, γ) το καθεστώς υπό το οποίο τηρούνται τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης (φυσικό απόθεμα, ειδικό απόθεμα, ή βάσει μίσθωσης δικαιωμάτων-ticket) και δ) ο αριθμός έγκρισης της σύμβασης μεταβίβασης υποχρεώσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

   Καταγράφονται ξεχωριστά οι ποσότητες που τηρούνται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

   Υποδείγματα των πινάκων Π, Π1, Π2α, Π2β, Π3 και Π4 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας Αποθεμάτων (Τ1)

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που τηρεί ο υπόχρεος σε αργό, ημικατεργασμένα και πετρελαιοειδή προϊόντα εντός επικράτειας, σε πιστοποιημένους ιδιόκτητους ή/και νοικιασμένους αποθηκευτικούς χώρους.

 

Πίνακας Εισαγωγών (Τ2)

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που έχουν εισάγει στη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β του παρόντος, πρόσωπα, σε αργό, ημικατεργασμένα και πετρελαιοειδή προϊόντα.

 

Πίνακας Εξαγωγών (Τ3)

 

   Περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων (σε ΜΤ) που έχουν εξαχθεί από την χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2γ του παρόντος Κανονισμού, σε αργό, ημικατεργασμένα και πετρελαιοειδή προϊόντα. Υποδείγματα των πινάκων Π1, Π2 και Π3 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.fuelstats.gr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

 

Στοιχεία προσδιορισμού δυναμικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και των εγκαταστάσεων φόρτωσης - εκφόρτωσης. Α. Δυναμικότητα λιμενικών εγκαταστάσεων

 

Προβλήτα

βάθος θάλασσας

αριθμός πλοίων*

Χωρητικότητα (dwt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ο αριθμός των πλοίων τα οποία μπορούν να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα Β. Δυναμικότητα εγκαταστάσεων φόρτωσης – εκφόρτωσης

 

Προϊόν

Βραχίονες Φόρτωσης

Αγωγοί

Ρυθμός Φόρτωσης

Ρυθμός Εκφόρτωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Γ. Διάρκεια μεταφοράς των προϊόντων σε λιμένα εντός ελληνικής επικράτειας:

   Δ. Προτεραιότητα πλεύρισης και φόρτωσης σε περίπτωση γενικότερης διαταραχής εφοδιασμού:

 

ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ

 

   Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούμενης από την ίδια ημερομηνία της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αριθμ. Δ1/Β/12565/12.6.2007 (ΦΕΚ Β 1015/21.6.2007).

 

   H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.