ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 99098/5881/2006 - ΦΕΚ 1570/Β'/26.10.2006

Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Το ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και II αυτής» (ΦΕΚ 105/τ.Α'/30.6.1992).

 

2. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (L 61/03.3.1997).

 

3. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 1808/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Αυγούστου 2001 «περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» ( L 250/19.9.2001).

 

4. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 1332/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 9ης Αυγούστου 2005 «σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (L 215/19.8.2005) και ιδίως το άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο: «Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού».

 

5. Τα άρθρα 1 παρ. 1,2,3,4 και 5 και 2 παρ.1(ζ) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α101).

 

6. Το ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/τ. Α'/27.8.1998) και ιδίως το άρθρο 57 παρ. 5 εδάφιο β, με το οποίο -μετά την παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α')- προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 258 του ν.δ. 86/1969.

 

7. Το ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α'/24.1Ζ2003).

 

8. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) υπ'αριθμ. 865/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (L 166/19.6.2006).

 

9. Το π.δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84/τ.Α'/10.3.2004).

 

10. Το π.δ. 202/2004 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 176/τ.Α'/23.9.2004).

 

11.  Την υπ'αριθμ. Υ132/11.10.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (ΦΕΚ 1533/τ.Β'/14.10.2004).

 

12. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98).

 

13. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Αντικαθιστούμε με την παρούσα στο σύνολο της την υπ'αριθμ. 331794/12.3.1999 «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 281/τ.Β'/31.3.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ'αριθμ. 104853/4953πε/6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β'/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

 

 

Αρθρο 1

 

Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται:

1. Διατάξεις που διέπουν την εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 "για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους" (ΕΕ αριθ. L 61/3.3.1997), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπΌριθμ. 1332/2005 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2005 "σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους" (ΕΕ υπ'αριθμ. L 215/19.08.2005) όπως κάθε φορά ισχύει και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2006 "για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/1997 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους" (ΕΕ αριθ. L 166/19.6.2006).

2. Διατάξεις προστασίας των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

 

 

Αρθρο 2

 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για:

α) Τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας όπως κάθε φορά αυτά προσδιορίζονται στους πίνακες των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης εμπορίας ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) και των σχετικών με τη Σύμβαση αυτή Κανονισμών (ΕΚ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

β) Τα είδη των παραρτημάτων 1 και 2 της παρούσης που αναφέρονται αντίστοιχα στα Παραρτήματα Ι, II και III της Σύμβασης CITES, με τα είδη της πανίδας και χλωρίδας, καθώς και τις επεξηγήσεις - σημειώσεις για την ερμηνεία των Παραρτημάτων αυτών, όπως υιοθετήθηκαν στην Συνδιάσκεψη των Μερών, και στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 και ισχύει σήμερα, περιλαμβάνον ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ, Δ, και τα παραρτήματα Α,Β,Γ, και Δ με τα είδη της πανίδας και χλωρίδας.

γ) Τα είδη της Ελληνικής αυτοφυούς χλωρίδας και ενδημικής, αποδημητικής και επιδημητικής άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως κάθε φορά αυτά προσδιορίζονται με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης.

δ) Τα είδη της Ελληνικής αυτοφυούς χλωρίδας και της ενδημικής, αποδημητικής και επιδημητικής άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση που προσδιορίζονται στις υπ'αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β), 366599/1996 (ΦΕΚ 1188/Β), 294228/1998 (ΦΕΚ 68/Α), στο π.δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α) κοινές υπουργικές αποφάσεις, στη Σύμβαση της Βέρνης που κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/ Α/13.3.1983) και στην από 11/28.12.1998 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1289/Β/28.12.1998) και όπως κάθε φορά οι ανωτέρω πράξεις ισχύουν.

 

 

Αρθρο 3

 

Η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας ως και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη των περιπτώσεων α και β του άρθρου 2, διέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του ν. 2055/1992 (105 Α) της Σύμβασης CITES.

 

 

Αρθρο 4

 

Η εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτή Κανονισμών (ΕΚ), ανατίθεται στα αρμόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους.

 

 

Αρθρο 5

 

Για τους σκοπούς του άρθρου 3, τα αρμόδια διαχειριστικά όργανα εκδίδουν για κάθε περίπτωση τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της Σύμβασης, των Κανονισμών και της παρούσης, έγγραφα, πιστοποιητικά και άδειες.

 

 

Αρθρο 6

 

Η διακίνηση των ειδών των περιπτώσεων α και β του άρθρου 2 επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με χρήση ειδικών εντύπων, όπως αυτά καθορίστηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ'αριθμ. 865/2006. Υποδείγματα των εν λόγω εντύπων επισυνάπτονται στο παράρτημα 3 της παρούσης, το οποίο περιλαμβάνει:

α) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις άδειες εισαγωγής, τις άδειες εξαγωγής, τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων (στην Ελληνική γλώσσα).

β) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις γνωστοποιήσεις εισαγωγής(στην Ελληνική γλώσσα).

γ) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά των περιοδευουσών εκθέσεων (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 865/2006) και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων (στην Ελληνική γλώσσα).

δ) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά φύλλα των πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας και των πιστοποιητικών περιοδευουσών εκθέσεων (στην Ελληνική γλώσσα).

ε) Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 στοιχείο β), άρθρο 5 παρ. 3, άρθρο 5 παρ. 4, άρθρο 8 παρ. 3 και άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 και τις αιτήσεις για τα εν λόγω πιστοποιητικά (στην Ελληνική γλώσσα).

στ) Ετικέτα, για την διακίνηση επιστημονικού υλικού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ. 4 του κανονισμού (ΕΚ) υπ'αριθμ. 338/1997, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών, επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων, σε εφαρμογή της υπ'αριθμ. 104853/4953 π.ε./6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β'/132.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (στην Ελληνική γλώσσα).

 

 

Αρθρο 7

 

1. Για την έκδοση των αδειών και πιστοποιητικών του άρθρου 5 απαιτείται:

α) Η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο, ο τύπος της οποίας για κάθε περίπτωση περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) και της παρούσας.

Η αίτηση υποβάλλεται συμπληρωμένη χειρόγραφη ή έντυπη και δεν φέρει σβησίματα ή διορθώσεις. Οι αιτήσεις άδειας εισαγωγής υποβάλλονται έγκαιρα ούτως ώστε η άδεια να εκδίδεται πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών του εκτελωνισμού.

β) Η προσκόμιση και υποβολή στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο των απαιτούμενων για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών εγγράφων.

γ) Η προσκόμιση στο αρμόδιο διαχειριστικό όργανο CITES του προβλεπόμενου για την περίπτωση παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο εκδίδει τις σχετικές άδειες, πιστοποιητικά και έγγραφα του άρθρου 5, εντός ενός μηνός από την υποβολή μιας πλήρως συμπληρωμένης αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μετά του παραβόλου.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όταν για την έκδοση της άδειας χρειάζεται η διαβούλευση με τρίτα μέρη, όπως Γραμματεία CITES, Επιτροπή Ε.Ε., Επιστημονικές αρχές και άλλα. Για την παράταση του χρόνου έκδοσης της άδειας ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

 

 

Αρθρο 8

 

Για την εισαγωγή, εξαγωγή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση CITES και τους σχετικούς με αυτή κανονισμούς (ΕΚ), εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση άδειας.

Για την έκδοση των ανωτέρω αδειών - ο τύπος των οποίων περιγράφεται στο παράρτημα 4 της παρούσης (Υποδείγματα γ', δ', ε' και στ') απαιτούνται:

α) Η υποβολή αίτησης, στο αρμόδιο όργανο από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος της οποίας περιγράφεται στο παράρτημα 4 της παρούσης (Υποδείγματα α' και β').

β) Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η καταβολή του σχετικού προβλεπόμενου παραβόλου υπέρ δημοσίου.

 

 

Αρθρο 9

 

α) Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή και η διατήρηση ζώντων ζώων, ειδών του πίνακα Α και Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 και της Σύμβασης CITES αντίστοιχα, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, όταν ο σκοπός των ως άνω ενεργειών είναι είτε το εμπόριο και η διάθεση τους στην Ελληνική αγορά προκειμένου τα ζώα αυτά να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικά ή οικιακά, είτε αυτή καθεαυτή η κατοχή και διατήρηση τους για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους.

β) Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή οι ποινικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης.

 

 

Αρθρο 10

 

Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται αντίστοιχα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α) καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης των παραβάσεων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, έχουν εφαρμογή στις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας που διαπιστώνονται σε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας του άρθρου 2 της παρούσας.

 

 

Αρθρο 11

 

1. Στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Προστασίας άγριας Πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β), προστίθεται παράγραφος 4, ως κάτωθι:

«4. Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ηχο-παραγώγων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωση τους, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας για επιστημονικούς σκοπούς και μόνο.

Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, κάτοχοι (φυσικά πρόσωπα - επιχειρήσεις κ.ά.) των ανωτέρω συσκευών, οφείλουν να δηλώσουν αυτά στις Δασικές αρχές των περιοχών τους.

Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 300,00 έως 600,00 ευρώ, οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969».

2. Στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της υπ'αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης και μετά τη λέξη «κελυφών» προστίθενται τα εξής: «Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση και βιντεοσκόπηση των πουλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργείου Γεωργίας για επιστημονικούς και μόνο λόγους».

3. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της υπ'αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης και μετά τη φράση «από μεμονωμένες αγροικίες», προστίθεται η ακόλουθη φράση: «και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ)».

 

 

Αρθρο 12

 

Παραρτήματα

 

Παρατίθενται τα παρακάτω παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης:

Βλ. παραρτήματα στο οικείο φεκ

 

 

Αρθρο 13

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

Μέχρις ότου, με μέριμνα της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES), παραχθούν και τεθούν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρούσης έντυπα, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσης, τα αρμόδια διαχειριστικά όργανα (Κεντρική και Περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές CITES) δύνανται να εξακολουθούν να εκδίδουν άδειες εισαγωγής και εξαγωγής, πιστοποιητικά επανεξαγωγής, πιστοποιητικά περιοδεύουσας έκθεσης και πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, επί των εντύπων της μορφής που καθορίσθηκε στο παράρτημα 3 της καταργούμενης υπ’αριθμ. 331794/12.3.1999 (ΦΕΚ 281/τ.Β΄/31.3.1999) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ’αριθμ. 104853/4953πε/6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 

Αρθρο 14

 

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 της παρούσας, η υπ’ αριθμ. 331794/12.3.1999 (ΦΕΚ 281/τ.Β΄/31.3.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ.. 104853/4953πε/6.2.2006 (ΦΕΚ 198/τ.Β΄/13.2.2006) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταργείται και δεν επαναφέρονται σε ισχύ οι καταργούμενες με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 331794/12.3.1999 κοινής υπουργικής απόφασης κυρώσεις.

 

 

Αρθρο 15

 

Έναρξη Ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 9η Ιουλίου 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.