ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 97994 ΦΕΚ Β 3088/04.12.2013

 

Aσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη:

 

   1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α' 208) όπως ισχύουν.

 

   2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

 

   3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 194).

 

   4. Την υπ' αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105).

 

   5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 389, Φ 17-110) οικονομικού έτους 2014 και

 

   6. Την υπ' αριθμ. 96421/29-11-2013 βεβαίωση περί αναλήψεως υποχρέωσης, αποφασίζουμε:

 

   Α. Ορίζουμε:

   α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε πέντε (5) άτομα.

   β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του ίδιου του υποψήφιου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν τη 16η Ιανουαρίου και τη 16η Ιουλίου κάθε έτους και

   γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε μήνα.

 

   Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του τελευταίου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α)ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό). Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του.

 

   Γ. Ορίζουμε το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων από 09:00 έως 14:00. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.