ΥΑ 82840/2005 - ΦΕΚ 1461/Β'/21.10.2005

Εξαιρέσεις από την προθεσμία του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 6 του ν.3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102Α').

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

γ. Του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29/Α') όπως ισχύει.

 

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού γενικά του Δημοσίου.

 

3. Τα υπ' αριθμ. 7698/14.12.2004 και 1512/11.3.2005 έγγραφα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, από τα οποία προκύπτει ότι ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τον καθορισμό διαφορετικής προθεσμίας από αυτήν του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που αφορούν στη σύνταξη ιατροδικαστικών εκθέσεων, ειδικά για περιστατικά που χρήζουν ιστολογικής εξετάσεως και συγκεκριμένα επειδή οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά στο παθολογοανατομικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μέσο χρόνο αναμονής τους, τους έξι (6) μήνες περίπου, αποφασίζουμε:

 

 

Αρθρο 1

 

1. Ορίζουμε προθεσμία οκτώ (8) μηνών για τη σύνταξη ιατροδικαστικών εκθέσεων, ειδικά για περιστατικά που χρήζουν ιστολογικής εξετάσεως. Η προθεσμία διεκπεραίωσης των υποθέσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και τη συγκέντρωση και υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων.

 

2. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης διεκπεραιώνουν τα αιτήματα και τις υποθέσεις των πολιτών που ανάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου στο συντομότερο δυνατό χρόνο και εξαντλούν την παραπάνω προθεσμία μόνο στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις.

 

 

Αρθρο 2

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2005