ΥΑ 50059/2004 ΦΕΚ 331/Β/11.2.2004

 

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων καταβολής δαπανών για συνέδρια των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς κοίτης καταβολής εξόδων αμοιβών δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών έτους 2004.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α') «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

 

 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 (Φ.Ε.Κ. 163/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας».

 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2224/94 (Φ.Ε.Κ. 112 /Α') «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 79 του Ν. 2676/99, (ΦΕΚ1/Α), «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

 

 

4. Το 17156/29.1.2004 έγγραφο του Ο.Ε.Ε. με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 3/21.1.2004 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

5. Την 80088/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». (ΦΕΚ 1485/ Β').

 

 

6. Την εγγραφή πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 2522 Δ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 2004 για την προκαλούμενη δαπάνη (άρθρο 27 Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ.154/Α'), άρθρο 29 Ατού Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α") και άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38/Α'). Η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

Ι. Καθορίζουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1α, β και 2 του άρθρου 5 του Ν. 2224/94, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης εκτέλεσης των δαπανών για εκλογοαπολογιστικά συνέδρια έτους 2004 για τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και για ένα συνέδριο.

Δικαιούχοι είναι οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια εντός του τρέχοντος έτους.

Τα ποσά που θα καταβληθούν κατανέμονται ως κατωτέρω:

α) Εργατικά Κέντρα (Ε.Κ.):

αα) Με ψηφίσαντα μέλη έως 500, εφ' όσον είναι τα μοναδικά στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν του ενός Ε.Κ κάτω των 500 μελών στον ίδιο Νομό, στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων, ποσό ΕΥΡΩ 1.500,00.

αβ) Με ψηφίσαντα μέλη 501 - 1.000 ποσό ΕΥΡΩ 1.500,00.

αγ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001 - 5.000 ποσό ΕΥΡΩ 2.350,00.

αδ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001 - 10.000 ποσό ΕΥΡΩ 2.950,00.

αε) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001 - 15.000 ποσό ΕΥΡΩ 5.900,00.

αστ) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 - 20.000 ποσό ΕΥΡΩ 8.800,00.

αζ) Με ψηφίσαντα μέλη 20.001 - 30.000 ποσό ΕΥΡΩ 14.700,00.

αη) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001 - 100.000 ποσό ΕΥΡΩ 29.350,00.

αθ) Με ψηφίσαντα άνω των 100.001 μελών ποσό ΕΥΡΩ 88.050,00.

β) Ομοσπονδίες:

βα) Με ψηφίσαντα μέλη 501 - 1.000 ποσό ΕΥΡΩ 3.000,00.

ββ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001 - 5.000 ποσό ΕΥΡΩ 4.250,00.

βγ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001 - 10.000 ποσό ΕΥΡΩ 6.350,00.

βδ) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001 - 15.000 ποσό ΕΥΡΩ 12.700,00.

βε) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 - 20.000 ποσό ΕΥΡΩ 21.150,00.

βστ) Με ψηφίσαντα μέλη 20.001 - 30.000 ποσό ΕΥΡΩ 25.350,00.

βζ) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001 - 50.000 ποσό ΕΥΡΩ 41.100,00.

βη) Με ψηφίσαντα άνω των 50.001 μελών ποσό ΕΥΡΩ 105.650,00.

Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει ως εξής:

α) Το ήμισυ του δικαιούμενου ποσού, υπολογιζόμενο με βάση τη δύναμη που είχε η δικαιούχος οργάνωση στις τελευταίες αρχαιρεσίες, θα προκαταβάλλεται εφόσον υποβληθεί αίτηση της Διοίκησης στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), στην οποία αίτηση θα αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης του συνεδρίου.

β) Το υπόλοιπο του ποσού θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου και εφόσον υποβληθούν το αργότερο δύο (2) μήνες μετά το συνέδριο, τα εξής δικαιολογητικά:

βα) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.

ββ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο μητρώου μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου-μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη.

βγ) Επικυρωμένο, από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής.

βδ) Επίσημο Απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεσης Δ.Σ.

βε) Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση της Οργάνωσης).

βστ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών.

βζ) Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε. τυχόν απαιτηθεί.

βη) Παραστατικά δαπανών (πρωτότυπα τιμολόγια σύμφωνα με το Κ.Φ.Σ.), που σχετίζονται με την εύρυθμη διεξαγωγή του συνεδρίου, όπως ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, προκηρύξεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες σίτισης συνέδρων, φιλοξενίας αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, κ.λ.π.

Επίσης δαπάνες ημεραργίας αντιπροσώπων (εκτός Κυριακής), η οποία καθορίζεται στα 21 ΕΥΡΩ κατ' ανώτερο ποσό και για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνωσης, στην οποία φαίνονται τα στοιχεία των αντιπροσώπων που έλαβαν ημεραργία, το αντίστοιχο ποσό και η υπογραφή ενός εκάστου. Η ίδια κατάσταση πρέπει να συμπληρώνεται και για τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών εισιτηρίων ή σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. για ποσό σε αξία ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων.

Στην περίπτωση που οι δαπάνες δια των παραστατικών αποδεικνύονται μικρότερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού, καταβάλλεται ποσό ίσο με το ύψος των παραστατικών.

Αν επίσης το συνέδριο ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον Ο.Ε.Ε., το ποσόν της προκαταβολής. Εάν η Οργάνωση δεν το επιστρέψει, το ποσό της προκαταβολής παρακρατείται από τις λειτουργικές δαπάνες, που δικαιούται.

II). Καταβολή μόνο των εξόδων αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων που παρίστανται.

Δικαιούχοι είναι όσοι εκ των κατωτέρω πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια στο έτος 2004.

α. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις με δύναμη σε ψηφίσαντα κάτω των 500 μελών.

β. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις εφόσον έχουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., ύστερα από αίτηση των ιδίων προς την Γ.Σ.Ε.Ε.:

βα. Με 200-500 ψηφίσαντα μέλη, για έναν δικαστικό αντιπρόσωπο, για μία ημέρα.

ββ. Με 501-1500 ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι δύο δικαστικούς αντιπροσώπους που θα παραστούν ως και για δύο ημέρες.

βγ. Με 1501-4000 ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι τρεις δικαστικούς αντιπροσώπους έως και για τρεις ημέρες.

βδ. Με πάνω από 4001 ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι επτά δικαστικούς αντιπροσώπους έως και για πέντε ημέρες.

Για την καταβολή των εξόδων αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων, οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στον Ο.Ε.Ε., το αργότερο δύο μήνες μετά το τέλος των αρχαιρεσιών, σχετική αίτηση μετά εξής δικαιολογητικά:

α. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.

β. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο μητρώου μελών, που πήραν μέρος στο Συνέδριο.

γ. Απόφαση διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση της Οργάνωσης).

δ. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο οικείο Πρωτοδικείο της αμοιβής Δικαστικών Αντιπροσώπων που παρέστησαν στις αρχαιρεσίες της Οργάνωσης, επικυρωμένο από τη Διοίκηση της Οργάνωσης.

ε. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών.

στ. Την προαναφερόμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε.

Η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, βαρύνει τον ΚΑΕ 2522 Δ του Προϋπολογισμού του Ο. Ε. Ε. έτους 2004.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.