ΥΑ τ.3593/263/α0019/2003 ΦΕΚ 1180/25.8.2003

 

Απλουστευμένη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

 

2. Τις διατάξεις του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

 

3. Τις διατάξεις του Νόμου 2960/01 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

 

4. Ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 2960/01 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

 

5. Την ανάγκη περαιτέρω απλοποιήσεως των διατυπώσεων εξαγωγής, με την κατάργηση της Τ2811/142/Α0019/25.5.2000Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ/724Β/12.6.2000).

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

7. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Ι. Υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβαίνουν συχνά σε εξαγωγή εμπορευμάτων, κατόπιν αδείας, να τηρούν τις διατυπώσεις εξαγωγής στις εγκαταστάσεις τους ή σε άλλους χώρους που εγκρίνονται προς τούτο, χωρίς προηγούμενη κατάθεση στο αρμόδιο τελωνείο της διασάφησης εξαγωγής και χωρίς προσκόμιση σε αυτό των εξαγομένων εμπορευμάτων.

 

II. Η άδεια για την πραγματοποίηση των διαδικασιών εξαγωγής σε χώρο υποδεικνυόμενο από τον εξαγωγέα, χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή κατόπιν αίτησης αυτού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας Απόφασης.

Ο κάτοχος της άδειας ονομάζεται «Εγκεκριμένος εξαγωγέας».

 

Άρθρο 2

Αίτηση για την χορήγηση άδειας υπαγωγής στην απλουστευμένη διαδικασία

 

1. Ο αιτών, με την υποβαλλόμενη αίτηση παρέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με τις εξαγωγικές του δραστηριότητες, την συχνότητα των συναλλαγών του, την οικονομική του επιφάνεια, το είδος των εξαγομένων εμπορευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς τους, τις χώρες προορισμού τους και το αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής.

Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια του τόπου εγκατάστασης (έδρα της επιχείρησης) του ενδιαφερόμενου προσώπου.

 

2. Ο αιτών πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, εγγεγραμμένος στα μητρώα εξαγωγέων, να είναι φορολογικά ενήμερος και φερέγγυος.

 

3. Ο αιτών πρέπει να πραγματοποιεί εξαγωγές προς τρίτες χώρες με κανονική συχνότητα, ήτοι τουλάχιστον πενήντα (50) εξαγωγές ετησίως και να μην είναι περιστασιακός εξαγωγέας, τουλάχιστον με ένα έτος εξαγωγική δραστηριότητα.

 

4. Δια της αιτήσεως αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται κατωτέρω, καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας, που αιτείται.

 

Άρθρο 3.

Άδεια για την εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας. Περιεχόμενο. Λόγοι ανάκλησης της.

 

1. Προ της χορήγησης της άδειας, η Τελωνειακή Περιφέρεια, ως αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, για την έκδοση αυτής εξετάζει την ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και την συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων σε συνεργασία μετά αρμόδια Τελωνεία Εξαγωγής (Τελωνεία Ελέγχου) βάσει Έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου, η οποία συντάσσεται από Επιτροπή Ελέγχου, που απαρτίζεται από υπαλλήλους των Τελωνείων αυτών και η οποία ορίζεται από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση, που δηλωθέντα Τελωνεία Εξαγωγής, ανήκουν σε χωρική αρμοδιότητα Τελωνειακής Περιφέρειας άλλης από εκείνης που εκδίδει την άδεια, ο ανωτέρω αναφερόμενος έλεγχος, πραγματοποιείται μέσω της Περιφέρειας αυτής.

 

2. Εντός μεγίστης προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, αποφασίζεται και αναλόγως χορηγείται ή μη, η σχετική άδεια.

Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας, η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα παραθέτοντας τους λόγους απόρριψης της αίτησης του.

 

3. Οι άδειες εξατομικεύονται και καθορίζουν τις πρακτικές λεπτομέρειες λειτουργίας της διαδικασίας, προσδιορίζουν τον τρόπο συνεργασίας των μερών, την υποχρέωση ή μη, σφράγισης των εξαγομένων εμπορευμάτων, καθώς και τον τρόπο θεώρησης του αντιτύπου 3 του Ε.Δ.Ε., με τη χρήση της ειδικής μεταλλικής σφραγίδας.

Η Τελωνειακή Περιφέρεια τηρεί αρχείο εγκρίσεων και χορηγεί αυτές μετά από σχετική καταχώρηση τους σε ειδικό προς τούτο βιβλίο με αύξοντα αριθμό, τον οποίο θέτει στις άδειες.

Απόσπασμα του βιβλίου αποστέλλεται ετησίως στην αρμόδια Διεύθυνση (Δ. 19η Τελωνειακών Διαδικασιών) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς ενημέρωση.

• Ειδικότερα, στην άδεια ορίζεται:

α) Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εξαγωγής (ελέγχου), δηλαδή τα τελωνεία που ελέγχουν τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας και υποβολή των παραστατικών.

β) το αντικείμενο εμπορίας του αιτούντος και οι συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων που πρόκειται να εξαχθούν από τις εγκαταστάσεις το υ αιτούντος ή από άλλο μέρος που ορίζεται ή εγκρίνεται προς τούτο.

γ) ο χρόνος αποστολής του ειδοποιητηρίου από τον εξαγωγέα προς τα οριζόμενα τελωνεία εξαγωγής (ελέγχου) για την επικείμενη φόρτωση καθώς και το χρονικό περιθώριο αναμονής ελέγχου.

δ) η υποχρέωση τήρησης ειδικού λογιστικού βιβλίου, χειρόγραφου ή μηχανογραφημένου, που περιλαμβάνει: την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εγγραφή και τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων. Η εγγραφή των εμπορευμάτων στις λογιστικές καταχωρήσεις έχει την ίδια νομική ισχύ με την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής·

ε) Η προθεσμία υποβολής του συμπληρωματικού ΕΔΕ (αντίτυπο 1) το οποίο υποβάλλεται στο τελωνείο εξαγωγής (ελέγχου), εντός δεκαπενθημέρου (15) από την ημερομηνία εγγραφής των στοιχείων εξαγωγής στο ειδικό λογιστικό βιβλίο εξαγωγών, (η ανακεφαλαιωτική διασάφηση εξαγωγής, στην περίπτωση περισσότερων των δυο εξαγωγών κατά μήνα, εντός τριάντα ημερών). Οι τυχόν οφειλόμενες επιβαρύνσεις καταβάλλονται στις αντίστοιχες ως άνω προθεσμίες.

στ) ο τρόπος της εκ των προτέρων επικύρωσης του αντιτύπου 3 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου, το οποίο χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό εξόδου από το Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, με την επίθεση, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα του αποτυπώματος ειδικής σφραγίδας σύμφωνης με το υπόδειγμα του παραρτήματος 62 των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ΚΑΝ. 2454/93.

ζ) Η άδεια περιλαμβάνει τη δέσμευση του εγκεκριμένου εξαγωγέα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της φύλαξης της ειδικής σφραγίδας, καθώς και της μολυβδοσφραγίδας σφράγισης των εμπορευμάτων και των εντύπων που φέρουν το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας.

Η άδεια κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στο Τελωνείο Εξαγωγής (Ελέγχου) και στις λοιπές Τελωνειακές Περιφέρειες, εφόσον σε αυτές περιλαμβάνονται Τελωνεία αρμοδιότητας τους.

η) Η άδεια αναγράφει τους λόγους ανάκλησης της:

- όταν διαπιστώνεται ότι ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν πληρεί πλέον τους όρους ή έχει παραβιάσει τις προϋποθέσεις χορήγησης της, ιδίως:

- όταν διενεργεί πράξεις εξαγωγής περιστασιακά.

- όταν έχει διαπραχθεί σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις των τελωνειακών ρυθμίσεων και εν γένει της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας.

- όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί ένα έτος. Η άδεια μπορεί να μην ανακληθεί όταν:

Ο δικαιούχος της εκτελέσει τις υποχρεώσεις του εντός ταχθείσης από την Τελωνειακή Περιφέρεια προθεσμίας.

Ο αιτών ενημερώνεται για τους όρους της άδειας και τους αποδέχεται ενυπόγραφα.

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του εξαγωγέα.

 

1) Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας υποχρεούται να ενημερώσει το Τελωνείο εξαγωγής (ελέγχου), στον καθοριζόμενο υπό της αδείας χρόνο με σχετικό ειδοποιητήριο έγγραφο, για την ώρα φόρτωσης και αναχώρησης των προς εξαγωγή εμπορευμάτων. Το μήνυμα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τον χρόνο που υπολογίζεται να αρχίσει και τελειώσει η φόρτωση και η αναχώρηση των εμπορευμάτων από τις αποθήκες του εγκεκριμένου εξαγωγέα, εντός εργασίμων ημερών και ωρών λειτουργίας του Τελωνείου Ελέγχου.

Οι εν λόγω ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τον χρόνο που αναφέρεται στο μήνυμα. Το ειδοποιητήριο έγγραφο αναφέρει το είδος των εμπορευμάτων, την χώρα προορισμού, το καθεστώς από το οποίο προέρχονται και τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου. Διαβιβάζεται στο Τελωνείο Ελέγχου με τηλεομοιοτυπία (FAX) και επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά η λήψη του. Όταν επίκειται φόρτωση και αναχώρηση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός εργασίμων ημερών και ωρών του αρμοδίου Τελωνείου Ελέγχου, κατόπιν αιτήσεως του εγκεκριμένου εξαγωγέα είναι δυνατόν να εκδοθεί ειδική έγκριση από το Τελωνείο Ελέγχου, για την διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

2) Μετά τη γνωστοποίηση της επικείμενης φόρτωσης και αναχώρησης των εμπορευμάτων, ο εγκεκριμένος εξαγωγέας υποχρεούται να αναμένει τον Τελωνειακό έλεγχο, σεβόμενος το τεθέν στην άδεια χρονικό περιθώριο αναμονής ελέγχου.

Εάν παρέλθει άπρακτος ο εν λόγω χρόνος τα εμπορεύματα τίθενται αυτομάτως υπό καθεστώς εξαγωγής.

3)  Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας οφείλει να διατηρεί στη δηλωθείσα διεύθυνση θεωρημένο ειδικό λογιστικό βιβλίο, (χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο), όπου θα καταχωρεί τα στοιχεία κάθε εξαγωγής. Το βιβλίο πρέπει να είναι λεπτομερές, σύμφωνο με το επισυναπτόμενο Παράρτημα, ώστε να αποτελεί τη βάση ελέγχου για την Τελωνειακή Αρχή. Πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων αναγράφονται τα στοιχεία της εξαγωγής στις λογιστικές καταχωρήσεις του βιβλίου. Αυτές περιλαμβάνουν την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η καταχώρηση, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των εμπορευμάτων. Η εκπλήρωση της εν λόγω διατύπωσης έχει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής.

Από τη στιγμή της καταχώρησης όλα τα έγγραφα (παραστατικά διαμετακόμισης, τιμολόγια, φορτωτικές κ.λ.π) τίθενται, στη διάθεση της Τελωνειακής Αρχής για τον ενδεχόμενο έλεγχο. Επίσης ο εγκεκριμένος εξαγωγέας τηρεί αρχείο σχετικών με τη συγκεκριμένη εξαγωγή εγγράφων (ειδοποιήσεων, αντιγράφων παραστατικών, μεταφοράς των εμπορευμάτων, καθώς και θεωρημένο φωτοαντίγραφο από το Τελωνείο Εξαγωγής του αντιτύπου 3 του Ε.Δ.Ε. κ.λ.π) το οποίο μαζί με το ειδικό βιβλίο φυλάσσει επί πενταετία (5) τουλάχιστον, προκειμένου να διευκολύνεται ο εκ των υστέρων έλεγχος της Τελωνειακής Αρχής.

4)  Στο εκ των προτέρων επικυρωμένο αντίτυπο 3 του ΕΔΕ αναγράφει τα στοιχεία της εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του και την ημερομηνία αυτής. Στη θέση 44 θέτει τον αριθμό της άδειας καθώς και τον τίτλο της Τελωνειακής Αρχής που την εξέδωσε και την μνεία "απλουστευμένη εξαγωγή" και θέτει το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας στη θέση 2.

5)  Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση φύλαξης της ειδικής σφραγίδας, καθώς και των τυχόν εγκριθεισών μολυβδοσφραγίδων και των εντύπων που φέρουν το αποτύπωμα της ειδικής σφραγίδας.

6) Υποχρεούται να τηρεί όλες τις απορρέουσες εκ της αδείας υποχρεώσεις του.

 

 

 

Άρθρο 5

 

Τροποποίηση-Ανάκληση αδειών-Κυρώσεις

 

 

α) Η χορηγούμενη άδεια τροποποιείται, όταν περιστατικά που επήλθαν μετά από την έκδοση της, έχουν επιπτώσεις επί του περιεχομένου της.

β) Ανακαλείται, είτε κατόπιν σχετικής αιτήσεως του δικαιούχου, είτε με απόφαση της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, όταν δεν εκπληρώνονται οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της, καθώς και όταν ο δικαιούχος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

γ) Επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 2960/01, χωρίς να αποκλείονται ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως ή απώλειας σφραγίδων ή εντύπων και η επιβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων όπου οφείλονται.

δ) Στέρηση του δικαιώματος υπαγωγής στο καθεστώς, επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 2960/01.

 

Άρθρο 6

Εξαιρέσεις

 

Εξαιρούνται από την εν λόγω ρύθμιση ορισμένα εμπορεύματα, για τα οποία λόγω της φύσης αυτών και των μέτρων ελέγχου, παρακολούθησης, απαγορεύσεων και περιορισμών, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν απλουστευμένες διαδικασίες, όπως γεωργικά προϊόντα που τυγχάνουν επιστροφών, είδη πολιτιστικής κληρονομιάς, CITES, αγαθά διττής χρήσεως, όσα υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

 

Άρθρο 7

Έλεγχος άδειας και διαδικασιών

 

Τα αρμόδια Τελωνεία εξαγωγής (ελέγχου), καθώς και η αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια, υποχρεούνται, κατά το μέτρο που τους αναλογεί, σε τακτούς ελέγχους των λειτουργικών στοιχείων και του συνόλου των καταχωρήσεων που αφορούν την παρούσα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται για μεν τα Τελωνεία εξαγωγής από Επιτροπή, η οποία καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Υπηρεσίας, για δε τις Τελωνειακές Περιφέρειες από τους υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος.

 

Άρθρο 8

Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

(βλ. οικείο φεκ)