ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-3354/2007 - ΦΕΚ 2207/Β'/14.11.2007

Αντικατάσταση των άρθρων 105, 106 και 107 της Α.Δ. 14/1989, σχετικά με την απαγόρευση εμπορίας αλιευμάτων μικρού μεγέθους, στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας».

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

    Έχοντας υπόψη:

 

    1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 περί «Κωδικοποίησης Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

 

    2. Το π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

    3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

    4. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

 

    5. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

 

    6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/8.10.2007 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

 

    7. Την Α.Δ. 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

    8. Το υπ’ αριθμ. 156397/13.7.2007 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τροποποίηση ορισμένων άρθρων της Α.Δ. 14/1989 που απαγορεύουν την εμπορία αλιευμάτων μικρού μεγέθους, στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που διέπει τη διενέργεια αλιείας ψαριών και υβροβίων οργανισμών.

 

    9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

Αρθρο 1

 

    Τα άρθρα 105, 106 και 107 του κεφαλαίου 6 «Αλιεύματα - αλίπαστα - καπνιστά ψάρια - ταραμάς» της Α.Δ. 14/1989 όπως αντικαταστάθηκαν με την Α.Δ. 10/1995, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

    «Αρθρο 105

    Απαγόρευση εμπορίας οστράκων και άλλων υδρόβιων οργανισμών μικρού μεγέθους.

 

    1. Απαγορεύεται η εμπορία των παρακάτω οστράκων, εφόσον το μήκος τους ανέρχεται μέχρι τα ανώτατα όρια, που ορίζονται κατωτέρω:

    α) Κοχύλια (Venerupis spp.), Αχιβαδάκι ή πετσινάκι (Spisula subtruncata): μέχρι και δυόμισι (2,5) εκατοστά.

    β) Τελλίνα ή φασολάκι (Donax trunculus): μέχρι και τρία (3) εκατοστά.

    γ) Ψευτοκύδωνο (Chamellea gallina): μέχρι και τρεισήμισι (3,5) εκατοστά.

    δ) Κυδώνια (Venus spp.), Πουρλίδα ή κατρουλίδα (Cerastoderma  glaucum), Έσπερος (Gari depressa), Στρογγυλή αχιβάδα (Dosinia exoleta): μέχρι και τέσσερα (4) εκατοστά.

    ε) Αχιβάδα (Ruditapes decussatus), Λείο ή γυαλιστερό χτένι (Flexopecten glaber), Γυαλιστερή (Callista chione): μέχρι και τεσσεράμισι (4,5) εκατοστά.

    στ) Μύδι (Mytilus galloprovincialis), Χάβαρο (Modiolus barbatus), Χτένι ή Καλόχτενο (Aequipecten opercularis), Καλόγνωμη (Arca noae), Ψευτοκαλόγνωμη (Barbatia barbata), Στρόμπος (Phyllonotus trunculus), Πορφύρα (Thais haemastoma): μέχρι και πέντε (5) εκατοστά.

    ζ) Αυτί (Haliotis tuberculata), Ακανθωτός στρόμπος (Bolinus brandaris): μέχρι και έξι (6) εκατοστά.

    η) Στρείδι (Ostrea edulis): μέχρι και επτά (7) εκατοστά.

    θ) Χτένι Αγίου Ιακώβου (Pecten jacobeus): μέχρι και δέκα (10) εκατοστά.

 

    Η μέτρηση του μεγέθους των οστράκων γίνεται κατά μήκος του μακρύτερου τμήματος του οστράκου.

 

    2. Απαγορεύεται η εμπορία χταποδιών (Octopus vulgaris) που έχουν βάρος μέχρι και πεντακόσια (500) γραμμάρια κατά τεμάχιο.

 

    3. Απαγορεύεται η εμπορία των παρακάτω ζώντων δολωμάτων, εφόσον το μήκος τους ανέρχεται μέχρι τα ανώτατα όρια, που ορίζονται κατωτέρω:

    α) Πεταλίδα (Patella spp.): μέχρι και τρία (3) εκατοστά.

    β) Γαριδάκι (Plaemon spp.), Μαμούνι ή Λασπογαρίδα ή Καραβιδάκι (Upogebia spp.), Κατσιμάμαλο ή Στρομπάρι ή Παδαράτο ή Πορφύρα ή Κυρίκι ή Σκαλτρίνι (Paguridae), Σκουλήκι άμμου (Ophelia bicomis): μέχρι και πέντε (5) εκατοστά.

    γ) Σαμάρι ή Σάντοιτς (Solenocurtus strigilatus), Τσουτσούνι άσπρο ή άγριο (Golfingia elongata): μέχρι και επτά (7) εκατοστά.

    δ) Σωλήνας άμμου (Ensis siliqua και Solen marginatus), Φωλάδα ή Φτερά αγγέλου ή Πετροσωλήνας (Pholas dactylus): μέχρι και οκτώ (8) εκατοστά.

    ε) Μαύρο σκουλήκι (Eunicidae), Τσουτσούνι καφέ ή Μάνα ή Σκουλήκι νοτιάς (Sipunculus nudus), Γύλος ή Γυαλόψωλος ή Ψώλιαγκος ή Λαθούρι (Holothuria): μέχρι και δεκαπέντε (15) εκατοστά.

    στ) Κόκκινο σκουλήκι (Arenicola marina), Τριχιά (Marphysa spp.): μέχρι και είκοσι (20) εκατοστά.

    ζ) Σκουλήκι ή Κόκκινο σκουλήκι (Hedistae diversicolor): μέχρι και τριάντα (30) εκατοστά.

    η) Φαραώ (Eunice aphroditois): μέχρι και εξήντα (60) εκατοστά ή εκατόν πενήντα (150) γραμμάρια».

 

    «Αρθρο 106

    Απαγόρευση εμπορίας ψαριών μικρού μεγέθους.

 

    1. Απαγορεύεται, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις της παραγράφου 2, η εμπορία κάθε είδους ψαριών, που έχουν μήκος μέχρι και οκτώ (8) εκατοστά.

 

    2. Απαγορεύεται η εμπορία των παρακάτω ψαριών, εφόσον το μήκος τους ανέρχεται μέχρι τα ανώτατα όρια, που ορίζονται κατωτέρω:

    α) Γαύρος (Engraulis encrasicolus): μέχρι και εννέα (9) εκατοστά.

    β) Γόπα (Boops boops), Φρίσσα (Sardinella aurita): μέχρι και δέκα (10) εκατοστά.

    γ) Σαρδέλα (Sardina pilchardus), Μπαρμπούνια-Κουτσομούρες (Mullus spp.): μέχρι και έντεκα (11) εκατοστά.

    δ ) Σπάρος (Diplodus annularis): μέχρι και δώδεκα (12) εκατοστά.

    ε) Λίτσα (Lichia amia): μέχρι και δεκατέσσερα (14) εκατοστά.

    στ) Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), Σαφρίδια (Trachurus spp.), Τίγκα ή Γλήνι (Tinca tinca), Κοράσσιος ή Πεταλούδα (Carassius carassius): μέχρι και δέκα πέντε (15) εκατοστά.

    ζ) Κέφαλοι (Mugil spp.): μέχρι και δέκα έξι (16) εκατοστά.

    η) Μουσμούλι (Pagellus acarne): μέχρι και δέκα επτά (17) εκατοστά.

    θ) Φαγκρί (Pagrus pagrus), Μυτάκι (Diplodus puntazzo), Καμπανάς (Diplodus vulgaris), Σκουμπριά-Κολιοί (Scomber spp.), Πέρκα (Perca fluviatilis): μέχρι και δέκα οκτώ (18) εκατοστά.

    ι) Τσιπούρα (Sparus aurata), Μπακαλιάρος (Merluccius merluccius), Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus), Γλώσσα (Solea vulgaris), Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), Κορέγονοι (Coregonus spp.): μέχρι και είκοσι (20) εκατοστά.

    ια) Σαργός (Diplodus sargus): μέχρι και είκοσι τρία (23) εκατοστά.

    ιβ) Λαβράκι (Dicentrarchus labrax): μέχρι και είκοσι πέντε (25) εκατοστά.

    ιγ) Πεσκανδρίτσες (Lophius spp.), Χέλι (Anguilla anguilla), Κυπρίνοι ή Γριβάδια (Cyprinus spp.): μέχρι και τριάντα (30) εκατοστά.

    ιδ) Κεφαλάς (Pagellus bogaraveo): μέχρι και τριάντα τρία (33) εκατοστά.

    ιε) Βλάχος (Polyprion americanus), Ροφοί-Σφυρίδες (Epinephelus spp.): μέχρι και σαράντα πέντε (45) εκατοστά.

    ιστ) Τόνος κοινός ή ερυθρός (Thunnus thynnus): μέχρι και εκατόν δεκαπέντε (115) εκατοστά, ή βάρος μέχρι και τριάντα (30) χιλιόγραμμα.

    ιζ) Ξιφίας (Xiphias gladius): μέχρι και εκατόν είκοσι (120) εκατοστά.

 

    3. Η μέτρηση του μεγέθους των ψαριών γίνεται από την άκρη του ρύγχους έως την νοητή γραμμή που ενώνει τα δύο άκρα του πτερυγίου της ουράς (ουραίο πτερύγιο). Με εξαίρεση τον ξιφία, όπου η μέτρηση γίνεται από την κάτω γνάθο έως την νοητή γραμμή που ενώνει τα δύο άκρα του πτερυγίου της ουράς.

 

«Αρθρο 107

    Απαγόρευση εμπορίας καρκινοειδών μικρού μεγέθους.

 

    1. Απαγορεύεται η εμπορία των παρακάτω καρκινοειδών, εφόσον το μήκος τους ανέρχεται μέχρι τα ανώτατα όρια, που ορίζονται κατωτέρω:

    α) Καραβίδα θάλασσας (Nephrops norvegius), Καραβίδα γλυκού νερού (Astacus fluviatilis): μέχρι και επτά (7) εκατοστά.

    β) Αστακοκαραβίδα (Homarus gammarus): μέχρι και τριάντα (30) εκατοστά.

    γ) Γάμπαρη (Parapenaeus longirostris): μέχρι και δύο (2) εκατοστά.

    δ) Αστακοί (Palinuridae): μέχρι και εννέα (9) εκατοστά.

    ε) Για τα είδη Homarus gammarus (αστακοκαραβίδα) και Palinurus elephas (κοινός αστακός) εκτός από την απαγόρευση των ανωτέρω παραγράφων β και δ, ισχύει και επιπλέον απαγόρευση εμπορίας εφόσον το βάρος τους είναι μικρότερο των τετρακοσίων είκοσι (420) γραμμαρίων κατά τεμάχιο, με ανοχή βάρους δέκα τοις εκατό (10%).

 

    2. Η μέτρηση του μεγέθους των καρκινοειδών γίνεται από την άκρη του ρύγχους έως το οπίσθιο ακραίο σημείο. Με εξαίρεση τη γάμπαρη και τον αστακό, όπου η μέτρηση γίνεται από την άκρη του ρύγχους μέχρι το ραχιαίο άκρο του κελύφους (κεφαλοθώρακα)».

 

 

Αρθρο 2

 

    Με την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η Α.Δ. 10/1995.

 

 

Αρθρο 3

 

    1. Οι παραβάτες της παρούσης που τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από 15.11.2007 διώκονται και τιμωρούνται με τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 30 παράγραφος 15 του Α.Κ. (ν.δ. 136/1946) και με τις διοικητικές κυρώσεις του ν. 3377/2005 άρθρο 29 παράγρ. 5 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3557/2007.

 

    Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο.

 

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.