ΥΑ  3010878/1396/0029/2003 ΦΕΚ 832/25.6.2003

 

Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Σχετικά αιτήματα των ποτοποιών Ελλάδας.

 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. 218/A/18.12.01) και ιδίως του άρθρου 2 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 αυτού.

 

 

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 «για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών».

 

 

4. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 «περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών».

 

 

5. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994«για την τροποποίηση του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών και του Καν. (ΕΟΚ) 1601/91 για τη θέσπιση γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων κατόπιν των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης».

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 28 και 24 της Συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν.2290/95 «Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια του Γύρου Ουρουγουάης (Φ.Ε.Κ. 28/A/9.2.95).

 

 

7. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1267/94 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 1994 «για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών».

 

 

8. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1434/97 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1997 «για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1267/94».

 

 

9.  Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2870/00 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2000 «για τον καθορισμό των κοινοτικών μεθόδων αναφοράς που εφαρμόζονται στις αναλύσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών», ως και τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2091/02 της Επιτροπής της 26 ης Νοεμβρίου 2002 «για την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 2870/00».

 

 

10. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων».

 

 

11. Τις διατάξεις της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 «για την υγιεινή των τροφίμων», προς την οποία εναρμονίσθηκε η εθνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. 487/21.9.00 (Φ.Ε.Κ. 1219/Β/4.10.00).

 

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 396/76 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Φ.Ε.Κ. 198/Α/31.7.76).

 

 

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128/Α/88), όπως τροποποιήθηκε με τα Π .Δ. 543/89 (Φ. Ε. Κ. 229/Α/10.10.89) και 91/99 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/19.5.99).

 

 

14. Τις διατάξεις του Ν. 301/76 «περί της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευομένης ύλης κ.λ.π.».

 

 

15. Την απόφαση μας 22801 /4512/6.11.86 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 838/Β/4.12.86) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, ως και τις αποφάσεις μας 3010994/2985/0029/15.6.93 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 464/B/29.6.93) και 3016915/2381 /0029/5.9.97 «Μέτρα για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών» (Φ.Ε.Κ. 828/Β/15.9.97).

 

16. Την αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.01 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1485/Β/31.10.01).

 

 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί προκαταρκτικοί

 

 

1. Με την παρούσα απόφαση μας καθορίζονται οι όροι παραγωγής και διάθεσης των πάσης φύσεως αλκοολούχων ποτών σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ως και οι όροι που πρέπει να πληρούν τα ειδικά εργοστάσια ποτοποιίας.

 

 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης μας νοούνται ως:

α. Ύλες ποτοποιίας: Οι διάφορες ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, παρασκευή και επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών.

β. Αλκοολογόνος ύλη: Κάθε σακχαρούχος και αμυλούχος φυσική ύλη με αλκοολική ζύμωση της οποίας παράγεται αιθυλική αλκοόλη.

γ. Αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01 και του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 1576/89 και η οποία παράγεται στα κατά νόμο λειτουργούντα Οιν/ποιεία Β' κατηγορίας ή προέρχεται από την αλλοδαπή.

δ. Προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης: Το αλκοολούχο υγρό που λαμβάνεται με απόσταξη ύστερα από αλκοολική ζύμωση ζαχαρούχων και αμυλούχων γεωργικών προϊόντων και ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01 και του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

ε. Γλυκαντικές ύλες: Οι φυσικές ύλες οι αποτελούμενες από ή περιέχουσες διαλυτούς υδατάνθρακες και ειδικότερα: η ζάχαρη (λευκή ή ημίλευκη), η ραφιναρισμένη λευκή ζάχαρη, η δεξτρόζη, η φρουκτόζη, η γλυκόζη, το σιρόπι της γλυκόζης, η υγρή ζάχαρη, η ιμβερτοποιημένη υγρή ζάχαρη, το σιρόπι της ιμβερτοποιημένης ζάχαρης, το αμυλοσιρόπιο, η μαλτόζη, το συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής, το ανακαθορισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής, το νωπό γλεύκος σταφυλής, το σταφιδοζάχαρο ή σταφιδίνη, η καραμελοποιημένη ζάχαρη, το μέλι, το σιρόπι από ξυλοκέρατα (χαρουποσιρόπι), η λακτόζη ή γαλακτοζάχαρο, ως και άλλα ανάλογα των ανωτέρω φυσικά προϊόντα.

στ. Αρωματικές ύλες: Οι ουσίες, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 88/388/ΕΟΚ προς την οποία εναρμονίσθηκε η εθνική νομοθεσία με την αριθ. 1437/89 απόφαση Α.Χ.Σ., η προσθήκη των οποίων στα αλκοολούχα ποτά έχει σκοπό να δώσει σ' αυτά χαρακτηριστική οσμή ή/και γεύση.

ζ. Χρωστικές ύλες: Οι ουσίες, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας 94/36/ΕΚ προς την οποία εναρμονίσθηκε η εθνική νομοθεσία με την αριθ. 775/94 απόφαση Α.Χ.Σ., η προσθήκη των οποίων αποσκοπεί στην επίτευξη του επιθυμητού χρώματος κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών.

η. Βελτιωτικές ύλες: Αβλαβή φυτικά προϊόντα ή εκχυλίσματα, τα οποία προορίζονται για την βελτίωση των οργανοληπτικών ιδιοτήτων (γεύση, άρωμα) των αλκοολούχων ποτών, χωρίς όμως να επιφέρουν ουσιαστική μεταβολή του αρώματος και της γεύσεως που είναι χαρακτηριστικά του καθενός από τα ποτά αυτά.

θ. Πτητικές ουσίες ή συναπόστακτα: Το σύνολο των πτητικών ουσιών (αλδεϋδες, εστέρες, πτητικά οξέα, ανώτερες αλκοόλες, φουρφουρόλη κ.λ.π.) εκτός της αιθυλικής και της μεθυλικής αλκοόλης, οι οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ των συστατικών των αλκοολούχων ποτών και συναποστάζουν μετά της αιθυλικής αλκοόλης.

ι. Τόπος παρασκευής: Η τοποθεσία ή η περιοχή, στην οποία έλαβε χώρα το στάδιο εκείνο της παρασκευής στο οποίο οφείλονται τα χαρακτηριστικά του αλκοολούχου ποτού και οι ουσιώδεις τελικές του ιδιότητες.

ια. Προσυσκευασία αλκ. ποτού: Η μονάδα πώλησης που προορίζεται ως έχει για τον τελικό καταναλωτή και τις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και αποτελείται από το αλκοολούχο ποτό και την φιάλη ή το δοχείο εν γένει, στο οποίο αυτό έχει τοποθετηθεί πριν από την προσφορά του για πώληση, ώστε το περιεχόμενο να μην μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να ανοιχθεί η φιάλη ή το δοχείο.

ιβ. Συσκευασία: Τα κάθε είδους περιτυλίγματα προστασίας, όπως χαρτί, χαρτόνια κ.λ.π. και κιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός ή περισσοτέρων δοχείων ή/και για την παρουσίαση προς πώληση στον τελικό καταναλωτή.

ιγ. Επισήμανση: Το σύνολο των ενδείξεων, σημείων, απεικονίσεων, παραστάσεων, εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων ή οποιαδήποτε άλλη αναφορά ή περιγραφή που χαρακτηρίζει το προϊόν, που εμφαίνονται στο ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πωματισμού και των προσδεδεμένων στο δοχείο εντύπων, ως και του καλύμματος του λαιμού των φιαλών, ή σε οποιαδήποτε συσκευασία του προϊόντος.

ιδ. Εμφιάλωση: Η τοποθέτηση των αλκοολούχων ποτών, για εμπορικούς σκοπούς, σε φιάλες ή δοχεία χωρητικότητας μέχρι 10 λίτρων.

 

 

 

Άρθρο 2

Ορισμός - διάκριση και δικαίωμα παρασκευής των αλκοολούχων ποτών

 

 

1. Αλκοολούχα ποτά, κατά την έννοια των διατάξεων της παρούσας απόφασης μας, είναι τα ποτά, χαρακτηριστικό της σύνθεσης των οποίων είναι η αιθυλική αλκοόλη και τα οποία έχουν ιδιαίτερους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής και παρασκευής τους και τις χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες, σύμφωνα με τους ορισμούς και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και 1014/90.

 

 

2. α. Το δικαίωμα της παρασκευής των αλκοολούχων ποτών έχουν αποκλειστικά και μόνον οι ποτοποιοί, οι οποίοι κατέχουν ειδικά εργοστάσια ποτοποιίας (ποτοποιεία) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και τα οποία λειτουργούν δυνάμει αδείας ασκήσεως επαγγέλματος που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01.

β. Επιτρέπεται η παρασκευή αλκοολούχων ποτών από τους κατά τα ανωτέρω και δυνάμει της κατά τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01 αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λειτουργούντες ποτοποιούς για λογαριασμό τρίτου προσώπου, είτε ποτοποιού, είτε μη έχοντος την ιδιότητα του ποτοποιού, αλλά ασκούντος νόμιμη εμπορική δραστηριότητα, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διατυπώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσας.

 

3. α. Τα αλκοολούχα ποτά διακρίνονται σε κατηγορίες, ως εξής:

α) Ρούμι, β) Whisky/Whiskey, γ) αλκοολούχο ποτό σιτηρών, δ) απόσταγμα οίνου, ε) Brandy ή Weinbrand, στ) απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής, ζ) απόσταγμα στεμφύλων φρούτων, η) απόσταγμα σταφίδας ή raisin brandy,

θ) απόσταγμα φρούτων, ι) απόσταγμα μηλίτη ή απίτη, ία) απόσταγμα γεντιανής, ιβ) αλκοολούχο ποτό φρούτων, ιγ) αλκοολούχο ποτό με άρκευθο, ιδ) αλκοολούχο ποτό με κύμινο, ιέ) αλκοολούχο ποτό με άνισο, ιστ) πικρό αλκοολούχο ποτό ή bitter, ιζ) Βότκα, ιη) λικέρ (ηδύποτο), ιθ) λικέρ με βάση αυγά/advocaat/avocat/Advokat, κ) λικέρ με αυγά όπως αυτά ορίζονται στις οικείες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, και κα) λοιπά αλκοολούχα ποτά.

β. Ως λοιπά αλκοολούχα ποτά χαρακτηρίζονται τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία, ως εκ του τρόπου παρασκευής και της συνθέσεως τους, δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται και ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας.

Η παρασκευή και κυκλοφορία των λοιπών αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται ύστερα από την προηγούμενη σχετική προς τούτο εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 της παρούσας.

 

4. α. Τα αλκοολούχα ποτά, για να μπορούν να διατίθενται για ανθρώπινη κατανάλωση με μια από τις επωνυμίες της προηγουμένης παραγράφου, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο που καθορίζεται για την κατηγορία στην οποία ανήκουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

Τα λοιπά αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο β' της προηγουμένης παραγράφου, προκειμένου να διατίθενται για ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να έχουν κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 15% vol.

β. Η παρασκευή αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μικρότερο του 15% vol μπορεί να επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους κατά νόμο λειτουργούντες ποτοποιούς, ύστερα από ειδική σχετική προς τούτο άδεια από την αρμόδια Δ/νση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

 

 

 

Άρθρο 3

Αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας

 

 

1.α. Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών (αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας) είναι αποκλειστικά και μόνον η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2969/01 και στην παράγραφο η του άρθρου 1 του καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

β. Η αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας, από οποιεσδήποτε γεωργικές πρώτες ύλες και αν παράγεται πρέπει:

ι) να είναι διαυγής και χωρίς χρώμα,

ιι) οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες της να είναι οι χαρακτηριστικοί της αιθυλικής αλκοόλης, μπορούν όμως να θυμίζουν τη χρησιμοποιηθείσα για την παραγωγή της πρώτη ύλη.

 

2.α. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών αιθυλικής αλκοόλης που έχει παραχθεί, είτε από προϊόντα ή παραπροϊόντα της κυτταρίνης και του ξύλου, είτε συνθετικά με οποιονδήποτε τρόπο, ως και η διάθεση των τοιούτων ποτών στην εγχώρια κατανάλωση, για αποστολή στα λοιπά Κράτη-Μέλη ή για εξαγωγή στην αλλοδαπή.

β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών οποιασδήποτε άλλης αλκοόλης εκτός από την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας.

γ. Δεν επιτρέπεται η παρουσία στα ποτοποιεία και η εν γένει κατοχή από τους ποτοποιούς κάθε άλλης αλκοόλης εκτός από την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας, το κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2969/01 καθαρό οινόπνευμα προς εμφιάλωση, ως και την κατά παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου εμφιαλωμένη πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (φωτιστικό οινόπνευμα) υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι αυτή ευρίσκεται σε ιδιαίτερο χώρο, χωριζόμενο πλήρως από τις εγκαταστάσεις του ποτοποιείου.

 

 

3. Σε κάθε περίπτωση που σε όρο ή διάταξη της παρούσας Απόφασης μας αναφέρεται η λέξη «αλκοόλη» σαν τέτοια νοείται η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου «αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας».

 

 

 

Άρθρο 4

Ύλες ποτοποιίας

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ύλες, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία του κάθε αλκοολούχου ποτού πρέπει να είναι κατάλληλες για το ποτό για το οποίο προορίζονται και, με την επιφύλαξη της εφαρμογής και των οικείων διατάξεων της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας, να πληρούν τις διατάξεις, τόσο του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης, όσο και της ισχύουσας ειδικής για κάθε μια από αυτές σχετικής νομοθεσίας.

 

2.Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών κάθε άλλης ύλης, έστω και αβλαβούς, που δεν διαλαμβάνεται στις διατάξεις της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης μας.

 

3.α. Για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον οι εξής, κατά κατηγορία αλκοολούχου ποτού, πρώτες ύλες ποτοποιίας:

1) ο χυμός και η μέλασσα σακχαροκαλάμου

2) τα δημητριακά

3) οι οίνοι και οι αλκοολωμένοι οίνοι

4) τα στέμφυλα

5) οι σταφίδες

6) οι νωπές και ξηρές οπώρες

7) ο μηλίτης και ο απίτης

8) οι ρίζες της γεντιανής

β. Στις παραπάνω πρώτες ύλες παραγωγής των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης, προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης, σακχάρων, ως και κάθε άλλης αλκοολογόνου ύλης.

Της διατάξεως αυτής εξαιρούνται:

ι) το απόσταγμα οίνου το οποίο μπορεί να λαμβάνεται και από την απόσταξη οίνου στον οποίο έχει προστεθεί προϊόν απόσταξης οίνου και μόνον, και

ιι) η περίπτωση των αποσταγμάτων φρούτων του δευτέρου υπεδαφίου του εδαφίου θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 που λαμβάνονται με απόσταξη ύστερα από διαβροχή των φρούτων με αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

 

 

4. Για την παρασκευή του αλκοολούχου ποτού κάθε κατηγορίας από εκείνες που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', προκειμένου τούτο να διατίθεται στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πρώτες ύλες ποτοποιίας και μόνον:

α) το νερό, ενδεχομένως μετά από απόσταξη ή απιονισμό, εφ' όσον τούτο πληροί τους όρους της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 (Φ.Ε.Κ. 892/ΒΥ11.7.01) που θεσπίσθηκε σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/83 (ΕΚ) «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και του Π.Δ. 433/83 (Φ.Ε.Κ. 163/Α/9.11.83) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 80/777/ΕΟΚ «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών-Μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και κυκλοφορία στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών», προς αραίωση μέχρι του αλκοολικού τίτλου κατανάλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

β) Οι γλυκαντικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σε ποσοστό που καθορίζεται για την κάθε κατηγορία των εν λόγω αλκοολούχων ποτών με απόφαση μας, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

γ) Το καραμελόχρωμα, σύμφωνα με τους όρους και κριτήρια που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 94/36/ΕΚ προς την οποία εναρμονίσθηκε η εθνική νομοθεσία με την αριθ. 775/94 απόφαση Α.Χ.Σ.

δ) Οι βελτιωτικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

 

5. α. Για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία ιβ' έως και κ' ως και των λοιπών αλκοολούχων ποτών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερον στις οικείες διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 για την κάθε κατηγορία των εν λόγω αλκοολούχων ποτών, οι παρακάτω πρώτες ύλες:

1) η κατά το άρθρο 3 της παρούσας αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας.

2) Το κατά το εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

3) Τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία'.

4) Το νερό, ενδεχομένως μετά από απόσταξη ή απιονισμό, εφ' όσον τούτο πληροί τους όρους της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 (Φ.Ε.Κ. 892/Β'/11.7.01) που θεσπίσθηκε σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/83 (ΕΚ) «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και του Π.Δ. 433/83 (Φ. Ε. Κ. 163/Α/9.11.83) σε εναρμόνιση με την Οδηγία 80/777/ΕΟΚ «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών Μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και κυκλοφορία στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών».

5) Οι οίνοι όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1493/99, ως και οι αρωματισμένοι οίνοι όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1601/91.

6) Οι γλυκαντικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

7) Οι αρωματικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

8) Οι χρωστικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

9) Οι βελτιωτικές ύλες όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

β. Προκειμένου για τα λικέρ (ηδύποτα) και τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, πέραν των κατά το προηγούμενο εδάφιο επιτρεπομένων υλών, για την παρασκευή τους μπορούν να χρησιμοποιούνται και διάφορες βρώσιμες ύλες, όπως γάλα, κακάο, αυγά, χυμοί φρούτων και άλλες από εκείνες που επιτρέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης (απόφαση Α.Χ.Σ αριθ. 1100/87), η προσθήκη των οποίων αποσκοπεί στο να προσδώσει στα αλκοολούχα ποτά τη χαρακτηριστική οσμή, γεύση, υφή και χρώμα των εν λόγω προστιθεμένων υλών.

γ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας, η χρήση προσθέτων επιτρέπεται και μόνον εφ' όσον το πρόσθετο είναι εκ των επιτρεπομένων να χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους που προβλέπονται στην Οδηγία 89/107 (ΕΟΚ) και στην κατ' εφαρμογή αυτής ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Προκειμένου να χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών τεχνολογική βοηθητική ουσία, ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. σχετική αίτηση επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τη φύση, τον σκοπό, τον τρόπο και τους όρους της χρησιμοποίησης της.

Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., στην οποία υποβάλλονται όλα τα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, αφού προβεί στη μελέτη και αξιολόγηση τους και ενδεχομένως ζητήσει και οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ήθελε κρίνει απαραίτητο, υποβάλλει γραπτώς το σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρούμενης εν προκειμένω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

 

6. α. Η προσθήκη των βελτιωτικών και των διαφόρων βρωσίμων υλών, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας, επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη σχετική απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει σχετική αίτηση με φάκελο που περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία σχετικά με τις βελτιωτικές ή/και τις άλλες βρώσιμες ύλες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ως και με τον τρόπο χρήσης αυτών στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., η οποία διαβιβάζει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

β. Για τη διάλυση ή/και την αραίωση των χρησιμοποιουμένων, κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, υλών (χρωστικών, αρωματικών, φυτικών υλών, των τυχόν επιτρεπομένων προσθέτων κ.λ.π.), εφ' όσον απαιτείται, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως διαλύτες αποκλειστικά και μόνον το νερό και η κατά το άρθρο 3 της παρούσας αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας στις αναγκαίουσες για το σκοπό αυτό ποσότητες.

Για την εκχύλιση προς παρασκευή των κατά το εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας βελτιωτικών υλών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον το νερό, η κατά το άρθρο 3 της παρούσας αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας, ως και τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται υπό στοιχεία α' έως και ία' στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 αυτής.

Εφ' όσον όμως οι εν λόγω βελτιωτικές ύλες προορίζονται να προστεθούν σε ένα από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία , για την εκχύλιση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, ως και το νερό.

 

7. Οι ύλες ποτοποιίας στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την παρασκευή αλκοολούχου ποτού, πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των επιτρεπομένων να χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό υλών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και να πληρούν τις γενικές και ειδικές διατάξεις περί των οποίων τα μέρη Α και Β του παρόντος άρθρου.

 

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Πλην των, κατά το μέρος Α το υ παρόντος άρθρου, γενικών διατάξεων, κάθε πρώτη ύλη ποτοποιίας πρέπει να πληροί και τους σχετικούς με αυτήν όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις των επομένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

2. α. Για την παραγωγή αποστάγματος οίνου χρησιμοποιούνται οι ξηροί οίνοι (επιτραπέζιοι και με γεωγραφική ένδειξη) και οι αλκοολωμένοι οίνοι, όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1493/99.

Επιτρέπεται η αραίωση των προς απόσταξη οίνων με νερό, ως και η προσθήκη σ' αυτούς αποστάγματος οίνου ή/και προϊόντος απόσταξης οίνου προ της αποστάξεως.

β. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή αποστάγματος οίνου των προϊόντων οινοποίησης σταφυλιών απορριφθέντων βάσει των διατάξεων του εδαφίου α' της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 243/69, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 427/76.

Επίσης απαγορεύεται η απόσταξη οίνων εκδήλως αλλοιωμένων λόγω βακτηριακής προσβολής, ως και οι πάσης φύσεως επεξεργασίες με τις οποίες αποσκοπείται να εμφανισθούν οίνοι νοθευμένοι ή αλλοιωμένοι ως κατάλληλοι για την παραγωγή αποστάγματος.

 

3.α. Οι προοριζόμενες για την παραγωγή αποστάγματος σταφίδας (Raisin brandy) σταφίδες των ποικιλιών «Μαύρη Κορινθιακή» ή «Μοσχάτο Μαλάγας» πρέπει να είναι υγιείς, να μην περιέχουν ξυλώδη μέρη ή ξένες ύλες και να μην είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένες.

β. Η εκσακχάρωση πρέπει να γίνεται εν ψ υχρώ και το τελικό προϊόν να έχει δυναμικό αλκοολικό τίτλο όχι μεγαλύτερο του 12% Vol., η δε αλκοολική ζύμωση πρέπει να γίνεται με χρήση καθαρής καλλιέργειας ζυμών καταλλήλων για την παραγωγή προϊόντων βάσης προς απόσταξη, απαγορευόμενης της χρήσεως ζυμών αρτοποιίας.

γ. Τα προοριζόμενα για απόσταξη προϊόντα τα οποία λαμβάνονται δια της αλκοολικής ζυμώσεως του προϊόντος εκσακχάρωσης της σταφίδας (ξηροσταφιδίτες) πρέπει να είναι υγιή, να μην έχουν υποστεί επεξεργασίες, ισχυουσών γι' αυτά κατ' αναλογία των διατάξεων της δεύτερης περίπτωσης του υπεδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

δ. Η πτητική οξύτητα των προοριζομένων για απόσταξη ξηροσταφιδιτών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των είκοσι (20) χιλιοστοϊσοδυνάμων ανά λίτρο, ανεξαρτήτως του αλκοολικού τους τίτλου.

 

4.Για την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής, τα προς απόσταξη στέμφυλα πρέπει να προέρχονται από την κανονική και επιμελημένη έκθλιψη των σταφυλιών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του Καν. (Ε.Κ.) 1493/99 ή από την ερυθρή οινοποίηση και οπωσδήποτε να μην είναι αλλοιωμένα καθ' οιονδήποτε τρόπο και να μην εμφανίζουν συμπτώματα ευρωτιάσεως (μουχλιασμένα) ή άλλων, ξένων προς την αλκοολική, ζυμώσεων (αναμμένα).

Η προς απόσταξη οινολάσπη, που σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις επιτρέπεται να προστίθεται στα στέμφυλα για την παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής, πρέπει να προέρχεται από ξηρούς υγιείς οίνους όχι ρητινίτες, οι οποίοι πληρούν τις διατάξεις του εδαφίου 2 της παρούσας παραγράφου.

 

5. Τα προοριζόμενα για την παραγωγή αποσταγμάτων φρούτα πρέπει να είναι πλήρη, να μη περιέχουν ξένες ύλες και να μην είναι αλλοιωμένα καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η αλκοολική τους ζύμωση πρέπει να γίνεται με χρήση καθαρής καλλιέργειας ζυμών καταλλήλων για την παραγωγή προϊόντων βάσης προς απόσταξη απαγορευόμενης της χρήσης ζυμών αρτοποιίας, τα δε προϊόντα αυτής που προορίζονται για απόσταξη να είναι υγιή, να μην παρουσιάζουν δυσάρεστη οσμή και γεύση και να μην έχουν υποστεί επεξεργασίες.

Για τα εν λόγω προϊόντα της ζύμωσης ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις της δεύτερης περίπτωσης του υπεδαφίου β' του εδαφίου 2 της παρούσας παραγράφου.

 

 

6.α. Τα χρησιμοποιούμενα σιτηρά για την παραγωγή των αλκοολούχων ποτών whisky/whiskey, αποστάγματος σιτηρών και αλκοολούχου ποτού σιτηρών πρέπει να είναι πλήρη, να μην περιέχουν ξένες ύλες ή σωματίδια, να μην είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο αλλοιωμένα και να μην εμφανίζουν συμπτώματα ευρωτίασης (μουχλιάσματος) ή άλλων ξένων προς την αλκοολική ζυμώσεων.

β. Η χρήση της κριθής προς παραγωγή των κατά την προηγούμενη παράγραφο αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται αποκλειστικά με τη μορφή βύνης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται, είτε αυτούσια, είτε μετά από την προηγούμενη κάπνισή της με καπνό προερχόμενο από την καύση κατάλληλων προς τούτο ξύλων ή άνθρακα.

γ. Οι πολτοί της βύνης και των λοιπών σιτηρών σακχαροποιούνται με την επίδραση διάστασης βύνης ή άλλων φυσικών διαστασών, απαγορευόμενης της σακχαροποιήσης με χημικά μέσα.

δ. Η αλκοολική ζύμωση του σακχαροποιηθέντος πολτού βύνης ή / και των λοιπών σιτηρών διενεργείται με τη χρησιμοποίηση καθαρής καλλιέργειας ζυμών κατάλληλων για την παραγωγή προϊόντων βάσης για απόσταξη, απαγορευόμενης της χρήσης ζυμών αρτοποιίας.

 

 

Άρθρο 5

Κατεργασίες παρασκευής αλκοολούχων ποτών

 

 

1. Για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων γενικώς ποτών επιτρέπονται μόνον:

α. Φυσικές και φυσικοχημικές επεξεργασίες ως η θερμική επεξεργασία, η φυγοκέντρηση, η διήθηση και η απόσταξη.

β. Η διαύγαση με αβλαβή και ανενεργά έναντι των αλκοολούχων ποτών διαυγασστικά μέσα, ως η καζεΐνη ή το άγαρ - άγαρ, η ιχθυόκολλα, η ζωική αλβουμίνη, η ισπανική γη και ο καολίνης

γ. Η ελαφρά απόσμηση και ο ελαφρός αποχρωματισμός με χρήση ενεργών ανθράκων υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή στη χημική σύσταση του προϊόντος.

δ. Η σύμμειξη, η οποία συνίσταται στη διεργασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και δεν εμφανίζουν μεταξύ τους ουσιώδεις διαφορές στη σύνθεση, παρά μόνο μικρές διαφορές, οφειλόμενες σε ένα ή περισσότερους από τους ακολούθους παράγοντες:

ι) μέθοδοι παρασκευής,

ιι) χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα,

ιιι)διάρκεια ωρίμανσης ή παλαίωσης,

ν) γεωγραφική ζώνη παραγωγής,

αναμιγνύονται και λαμβάνεται αλκοολούχο ποτό της ίδιας κατηγορίας με τα αρχικώς αναμιχθέντα αλκοολούχα ποτά.

ε. Η ανάμειξη, η οποία συνίσταται στη διεργασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες αναμιγνύονται και λαμβάνεται νέο αλκοολούχο ποτό με ιδιαίτερους οργανοληπτικούς χαρακτήρες.

στ. Η προσθήκη αλκοόλης.

ζ. Η γλύκανση, η οποία συνίσταται στη διεργασία, κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών μία ή περισσότερες γλυκαντικές ύλες, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται, κατά περίπτωση, από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

η. Η αρωμάτιση, η οποία συνίσταται στη χρησιμοποίηση κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών μιας ή περισσοτέρων αρωματικών υλών, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και κατά τα οριζόμενα ειδικώτερον στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 αυτής, ως και στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

θ. Ο χρωματισμός, δηλαδή η διεργασία που συνίσταται στη χρησιμοποίηση κατά την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών μιας ή περισσοτέρων χρωστικών ουσιών / υλών, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας και σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 95/36/ΕΚ, ως και της Οδηγίας 95/45/ΕΚ.

ι. Η ωρίμανση ή παλαίωση, δηλαδή η διεργασία που συνίσταται στην τοποθέτηση και παραμονή επί ικανό χρονικό διάστημα των αλκοολούχων ποτών σε κατάλληλα δοχεία κατά την οποία αναπτύσσονται φυσικά ορισμένες

αντιδράσεις που βελτιώνουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες τούτων ή προσδίδουν σε αυτά οργανοληπτικές ιδιότητες τις οποίες δεν είχαν προηγουμένως.

ια. Η προσθήκη βελτιωτικών υλών, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

2. Επί πλεόντων ανωτέρω επιτρέπεται η αραίωση με νερό μέχρι του αλκοολικού τίτλου της κατανάλωσης, ως και η επαναπόσταξη των κάθε είδους αποσταγμάτων.

 

 

3. Προκειμένου περί αλκοολούχων ποτών με γεωγραφική επωνυμία, η σύμμειξη περί της οποίας διαλαμβάνει το εδάφιο δ' της προηγούμενης παραγράφου δεν επιφέρει απώλεια της γεωγραφικής επωνυμίας, εφ' όσον τα αναμιχθέντα της ίδιας κατηγορίας αλκοολούχα ποτά δικαιούνται της χρήσης της ίδιας γεωγραφικής επωνυμίας.

Σε αντίθετη περίπτωση το έκτης μείξεως λαμβανόμενο αλκοολούχο ποτό δεν δικαιούται γεωγραφικής επωνυμίας.

 

4. α. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για την παραγωγή, την παρασκευή και την επεξεργασία των αλκοολούχων ποτών του κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του Ν. 2969/01 προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (στεμφυλοπνεύματος).

β. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη στα αλκοολούχα ποτά εν γένει οποιασδήποτε ουσίας, έστω και αβλαβούς, άλλης από εκείνες που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, ως και κάθε άλλη επεξεργασία πλην εκείνων που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Εκτός από την εφαρμογή, κατά περίπτωση, των διατάξεων του εδαφίου στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 ή του εδαφίου ε' του άρθρου 12 του Ν. 2969/01, η προσθήκη σε αλκοολούχο ποτό συγκεκριμένης κατηγορίας οποιασδήποτε άλλης ουσίας πλην των επιτρεπόμενων γι' αυτό από την κοινοτική ή/και την εθνική νομοθεσία συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος να φέρει το εν λόγω αλκοολούχο ποτό την επιφυλασσόμενη γι' αυτό επωνυμία.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στην περίπτωση χρησιμοποίησης ουσιών από τις επιτρεπόμενες, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, κατά την οποία όμως δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις από την εν λόγω νομοθεσία για την χρησιμοποίηση τους.

γ. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή μεθόδων και επεξεργασιών ή η χρησιμοποίηση υλών με τις οποίες προσδίδονται σε αλκοολούχο ποτό ή στην αιθυλική αλκοόλη ποτοποιίας σύσταση και οργανοληπτικοί χαρακτήρες ανάλογοι προς φυσικό αλκοολούχο ποτό συγκεκριμένης κατηγορίας με σκοπό την εξαπάτηση, τόσο του καταναλωτή, όσο και του ποιοτικού και χημικού ελέγχου, ως προς την καταγωγή και την ηλικία του ποτού αυτού ή ως προς τις πρώτες ύλες παραγωγής ή παρασκευής αυτού.

δ. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή μεθόδων και επεξεργασιών, ως και η προσθήκη ουσιών, έστω και από τις επιτρεπόμενες σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική ή/και εθνική νομοθεσία για το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό, προς κάλυψη νοθειών ή αλλοιώσεων και τη διάθεση έτσι στην κατανάλωση νοθευμένων ή αλλοιωμένων αλκοολούχων ποτών.

ε. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, των γλυκαντικών υλών που εμπίπτουν στην οδηγία 94/35 (ΕΟΚ).

5. α. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική επωνυμία, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επεξεργασία ή προσθήκη η οποία μεταβάλλει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις ουσιώδεις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα αλκοολούχα ποτά με τη συγκεκριμένη γεωγραφική επωνυμία.

β. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία', η προσθήκη σε αυτά αλκοόλης δεν επιτρέπεται παρά μόνον εφ' όσον για την περιγραφή, το χαρακτηρισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση του προϊόντος που προκύπτει από την προσθήκη αυτή δεν χρησιμοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή η γενική, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, επωνυμία που επιφυλάσσεται για τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά.

 

 

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις για ωρισμένα αλκοολούχα ποτά

 

Α. «Ούζο»

1. Ούζο ονομάζεται το αλκοολούχο ποτό με γλυκάνισο, που παράγεται παραδοσιακά αποκλειστικά και μόνον στην Ελλάδα με σύμμειξη αλκοολών που έχουν αρωματισθεί με απόσταξη ή διαβροχή με σπόρους άνισου και ενδεχόμενα μαράθου, μαστίχα από το ιθαγενές μαστιχό-δενδρο της Χίου(ΡΙSΤΑCΙΑL LENTISUS CHIA ή LATIFOLIA) και άλλους αρωματικούς σπόρους, φυτά και καρπούς.

Η αλκοόλη που έχει αρωματισθεί με απόσταξη (προϊόν απόσταξης) πρέπει:

α) να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του αλκοολικού τίτλου του προϊόντος, και

β) να λαμβάνεται με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας χωρητικότητας μέχρι και 1.000 λίτρων και να έχει αλκοολικό τίτλο όχι μικρότερο του 55% vol και όχι μεγαλύτερο του 80% vol.

 

2. Στο εκ της συμμείξεως των κατά την προηγουμένη παράγραφο αρωματισμένων αλκοολών (εκχυλισμάτων) λαμβανόμενο μίγμα, επιτρέπεται η προσθήκη:

α. βελτιωτικών ουσιών που λαμβάνονται από την εκχύλιση και απόσταξη των κατά το προηγούμενο εδάφιο αρωματικών σπόρων, φυτών και καρπών.

β. ζάχαρης, σε ποσότητα τέτοια ώστε το διατιθέμενο στην κατανάλωση «ούζο» να έχει στερεό υπόλειμμα όχι μεγαλύτερο από 50 γραμμάρια ανά λίτρο.

γ. νερού μέχρι της διαμόρφωσης του αλκοολικού τίτλου κατανάλωσης ο οποίος δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος του 37,5% vol.

 

3.Η επωνυμία «ούζο» συνιστά «επωνυμία κατά παράδοση» κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της παρούσας, δηλωτική των αλκοολούχων ποτών περί των οποίων διαλαμβάνει το υπεδάφιο 3 του εδαφίου ιέ' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 που παρασκευάζονται στην Ελλάδα.

 

4. Επί των μέσων προσυσκευασίας και συσκευασίας του αλκοολούχου ποτού «ούζο»:

α. επιτρέπεται, πέραν των κατά το άρθρο 10 της παρούσας υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων, η αναγραφή της ένδειξης «ορεκτικό».

β. δεν επιτρέπεται η αναγραφή άλλων ενδείξεων, ειδικότερα δε ενδείξεων όπως «από απόσταξη», «διπλή απόσταξη», «επαναπόσταξη» και άλλες συναφείς.

Των διατάξεων αυτών εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο αλκοολικός τίτλος του ούζου οφείλεται καθ' ολοκληρίαν στο κατά το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου προϊόν απόσταξης, οπότε και μόνον επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της ένδειξης «εξ αποστάξεως 100%» ή «από απόσταξη 100%» επεξηγηματικά προς την επωνυμία «ούζο» και με γράμματα μικρότερου μεγέθους.

Τα ποτοποιεία που παρασκευάζουν ούζο του οποίου ο αλκοολικός τίτλος οφείλεται καθ' ολοκληρίαν στο κατά το εδάφιο 1 της παρούσας παραγράφου προϊόν απόσταξης περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με Απόφαση μας.

Β. «Brandy»

1. Η ανάμιξη των πρώτων υλών (αποστάγματα οίνου και προϊόντα απόσταξης οίνου) για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού «brandy», ως και η θέση του προκύπτοντος από αυτήν μίγματος σε αποταμίευση προς παλαίωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 ενεργείται παρουσία χημικού της αρμοδίας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., λαμβανομένων δειγμάτων κατά τον κεκανονισμένο τρόπο εξ εκάστης των προς ανάμιξη πρώτων υλών και του προκύπτοντος μετά την ανάμιξη τους μίγματος. Για την ανάμιξη και αποταμίευση συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο αναμίξεως και αποταμιεύσεως προς παλαίωση κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα και τηρούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 16 της παρούσας.

2. α. Για την παρασκευή του αλκοολούχου ποτού «brandy» επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι κατά το μέρος Α παράγραφος 4 του άρθρου 4 της παρούσας πρώτες ύλες ποτοποιίας και μόνον.

β. Η προσθήκη γλυκαντικών υλών σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο επιτρέπεται, είτε κατά την ανάμιξη των κατά την προηγουμένη παράγραφο πρώτων υλών και τη θέση του μίγματος σε παλαίωση, είτε στο έτοιμο προς εμφιάλωση «brandy», σε ποσότητα ώστε η περιεκτικότητα του διατιθεμένου στην κατανάλωση «brandy» να μην υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) γραμμάρια ανά λίτρο σε ιμβερτοσάκχαρο.

3. Η έξοδος από την αποταμίευση και η παράδοση προς εμφιάλωση του αλκοολούχου ποτού «brandy» στον ποτοποιό διενεργείται μετά τη συμπλήρωση του προβλεπομένου, από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ελάχιστου χρόνου υποχρεωτικής παλαίωσης και ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου ποτοποιού, παρουσία χημικού της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

Η έξοδος από την αποταμίευση και η παράδοση προς αραίωση και εμφιάλωση του «brandy» γίνεται τηρούμενης της διαδικασίας και συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου παραδόσεως που προβλέπεται στο εδάφιο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 16 της παρούσας.

4. Με βάση το κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρωτόκολλο αναμίξεως και αποταμιεύσεως προς παλαίωση διενεργείται η πίστωση στο κατά νόμο τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιείου των εισαχθεισών σ' αυτό πρώτων υλών (αποσταγμάτων οίνου και προϊόντων απόσταξης οίνου) και αντιστοίχως η χρέωση στο κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της παρούσας τηρούμενο ιδιαίτερο βιβλίο αποθήκης.

Με βάση τα κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 πρωτόκολλα παραδόσεως και αραιώσεως του «brandy» διενεργείται η πίστωση εκάστης μερίδας στο κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 16 της παρούσας τηρούμενο ιδιαίτερο βιβλίο αποθήκης και αντιστοίχως η χρέωση του παραχθέντος «brandy» στο κατά νόμο τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιείου.

Η πίστωση του παραγομένου «brandy» στο τηρούμενο κατά νόμο βιβλίο του ποτοποιείου διενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα από τις κείμενες σχετικές διατάξεις παραστατικά διακίνησης και διάθεσης του.

 

Γ. Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής

1. α. Η προσθήκη των, κατά το μέρος Α παράγραφος 4 του άρθρου 4 της παρούσας γλυκαντικών υλών στο έτοιμο προς εμφιάλωση απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής επιτρέπεται σε ποσότητα, ώστε η περιεκτικότητα του διατιθέμενου στην κατανάλωση αποστάγματος στεμφύλων να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) γραμμάρια ανά λίτρο σε ιμβερτοσάκχαρο.

β. Η κατά τα ανωτέρω γλύκανση του αποστάγματος στεμφύλων επιτρέπεται υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το ποτοποιείο δεν συστεγάζεται με οινοποιείο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 396/76 και του Ν. 2969/01.

2. Για την περιγραφή, την παρουσίαση, το χαρακτηρισμό και την επισήμανση του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής που παράγεται αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά προς την επωνυμία πώλησης «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής», οι παραδοσιακές επωνυμίες «τσίπουρο» ή «τσικουδιά» όπως αυτές μέχρι σήμερα κατά την παράδοση χρησιμοποιούνται σε ωρισμένες περιοχές της χώρας, απαγoρευόμενης ρητά της χρησιμοποίησης των επωνυμιών «ούζο», «ρακί» ή άλλων που περιέχουν ή υπονοούν αυτές τις επωνυμίες.

3. Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 της παρούσας, το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής, εφ' όσον τούτο παλαιωθεί επί εξάμηνο τουλάχιστον σε δρύινα βαρέλια, χωρητικότητας μέχρις 1000 λίτρων μπορεί να διατίθεται στην κατανάλωση με τη χρησιμοποίηση της ένδειξης «παλαιό».

 

 

 

Άρθρο 7

Γεωγραφικές και κατά παράδοση επωνυμίες και ενδείξεις.

 

 

1. Ως γεωγραφική επωνυμία αλκοολούχου ποτού, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά προς τις επωνυμίες της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, νοείται η γεωγραφική ονομασία (τοπωνυμία) περιφέρειας ή περιορισμένης περιοχής στην οποία λαμβάνει χώρα το στάδιο εκείνο της παρασκευής του αλκοολούχου ποτού στο οποίο οφείλεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και οι οριστικές του ιδιότητες.

 

 

2. Η χρήση των γεωγραφικών επωνυμιών της προηγούμενης παραγράφου επιφυλάσσεται αποκλειστικά και μόνον στα αλκοολούχα ποτά των οποίων:

α) ο τόπος παρασκευής είναι ο συγκεκριμένος τόπος ή περιοχή που υποδηλώνει η χρησιμοποιούμενη γεωγραφική επωνυμία, και

β) η εμφιάλωση πραγματοποιείται στον εν λόγω τόπο ή περιοχή.

 

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση τοπωνυμίας δεδομένης περιοχής για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών:

α. που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου ή που δεν πληρούν τους όρους και διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται και προστατεύεται η συγκεκριμένη γεωγραφική επωνυμία.

β. μη εγκεκριμένης και αναγνωρισμένης κατά παράβαση των διατάξεων της περιπτώσεως γ' της δευτέρας περιόδου της παραγράφου 3 και της περιπτώσεως στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01.

 

4. α. Με τον όρο «επωνυμία κατά παράδοση» νοείται επωνυμία δηλωτική ενός αλκοολούχου ποτού καθορισμένου τύπου και τρόπου παρασκευής ως και ιδιαιτέρων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, η οποία παραδοσιακά χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό και την περιγραφή του εν λόγω αλκοολούχου ποτού και η οποία, έστω και έμμεσα, μπορεί να υποδηλώνει την καταγωγή του.

β. Δεν επιτρέπεται η χρήση δεδομένης επωνυμίας κατά παράδοση για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση αλκοολούχων ποτών που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται, εγκρίνεται και προστατεύεται η συγκεκριμένη επωνυμία κατά παράδοση.

 

5. α. Με ιδιαίτερη κατά περίπτωση απόφαση μας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. καθορίζονται οι τηρητέοι όροι και προϋποθέσεις κατά την παραγωγή και διάθεση των αλκοολούχων ποτών προκειμένου αυτά να δικαιούνται μιας των αναγνωρισμένων υπέρ της Ελλάδας γεωγραφικών επωνυμιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, ως και προκειμένης της αναγνωρίσεως γι' αυτά γεωγραφικής κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του εν λόγω Κανονισμού επωνυμίας ή κατά παράδοση επωνυμίας.

Προς τούτο οι οργανώσεις ή ενώσεις ποτοποιών ή/και αποσταγματοποιών, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του ποτοποιού ή/και αποσταγματοποίου, που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Το αίτημα συνοδεύεται από φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τον τρόπο παρασκευής, τα χρησιμοποιούμενα αποστακτικά μηχανήματα τον τρόπο απόσταξης, το χρόνο και τις συνθήκες παλαίωσης, το μέγιστο αλκοολικό τίτλο παραγωγής, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο κατανάλωσης αυτού, ως και κάθε άλλο στοιχείο υποβοηθητικό για την υποστήριξη του αιτήματος τους, διαβιβάζεται δε στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Δ/νσης του Γ.Χ.Κ. μαζί με τις απόψεις επ' αυτού της οικείας Χημικής Υπηρεσίας.

β. Οι επωνυμίες «κίτρο Νάξου», «κουμ-κουάτ Κέρκυρας» και «Μαστίχα Χίου» αναγνωρίζονται και συνιστούν γεωγραφικές επωνυμίες, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 1576/89, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα αλκοολούχα ποτά «λικέρ» που παρασκευάζονται και εμφιαλώνονται στην περιοχή που περιλαμβάνεται στις εν λόγω επωνυμίες.

 

Άρθρο 8

Ειδικοί όροι διάθεσης - Αποστολές στα άλλα Κράτη-Μέλη και Εξαγωγές αλκοολούχων ποτών

 

 

1. α. Τα πάσης φύσεως αλκοολούχα ποτά, προκειμένου να διατεθούν, είτε προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, είτε προς αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος ή να εξαχθούν σε τρίτες χώρες, πρέπει να είναι διαυγή και να μην εμφανίζουν ιζήματα, αιωρήματα ή επιπλέον τα σώματα.

β. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατά τα ανωτέρω διάθεση αλκοολούχων ποτών, τα οποία, ως εκ του ειδικού τρόπου παρασκευής τους (όπως λικέρ, λοιπά αλκοολούχα ποτά περιέχοντα χυμούς φρούτων, γάλα, οίνους κ.λ.π.), μπορεί να παρουσιάζουν ιζήματα, αιωρήματα, σώματα επιπλέοντα ή και θολότητα.

 

2. α. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των διατιθέμενων προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας ή προς αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, ως και των εξαγομένων σε τρίτες χώρες πάσης φύσεως αλκοολούχων ποτών πρέπει να είναι οι χαρακτηριστικοί της κατηγορίας στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό.

β. Δεν επιτρέπεται η διάθεση προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας ή προς αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, ως και η εξαγωγή σε τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, τα οποία για οποιαδήποτε αιτία παρουσιάζουν οργανοληπτικούς χαρακτήρες διάφορους ή ξένους προς αυτούς της κατηγορίας και του είδους στο οποίο το αλκοολούχο ποτό ανήκει.

 

3. Επιτρέπεται για την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, θετική ή αρνητική ανοχή στον αλκοολικό τίτλο 0,3% vol εκφραζόμενη ως απόλυτη τιμή, πέραν της ανοχής η οποία προκύπτει από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο ανάλυσης για τον προσδιορισμό του αλκοολικού τίτλου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2870/00.

 

4. Τα αλκοολούχα ποτά, εκτός των ρητά προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας περιπτώσεων, διατίθενται προς κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας ή προς αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, ως και προς εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποκλειστικά και μόνον εμφιαλωμένα σε φιάλες ή άλλα μέσα προσυσκευασίας από κατάλληλο υλικό σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 της παρούσας, με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις ονομαστικούς όγκους και οπωσδήποτε μέχρι το πολύ τεσσάρων και μισού (4,5) λίτρων, απαγορευόμενης της διάθεσης αυτών χύμα.

Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί και προκειμένου μόνο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκεδάσεως και εν γένει επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, ή κατ' άλλο τρόπο διάθεση των αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη (ποτήρι, καραφάκι κ.τ.λ.), με την αποκλειστική όμως προϋπόθεση ότι αυτά θα προέρχονται από εμφιαλωμένα προϊόντα στα οποία περιλαμβάνονται και οι προσυσκευασίες με τους προβλεπόμενους, από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, ονομαστικούς όγκους για επαγγελματική χρήση.

Επίσης κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί και η αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος ή η εξαγωγή σε τρίτες χώρες χύμα αλκοολούχων ποτών, εκτός των τοιούτων με γεωγραφική ή παραδοσιακή επωνυμία, με σκοπό την εμφιάλωση και κατανάλωση τους στο Κράτος Μέλος ή στην τρίτη χώρα και με την αποκλειστική προϋπόθεση της λήψης προηγουμένως σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

 

5. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, τα πάσης φύσεως αλκοολούχα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους και να πληρούν γενικά τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και της ισχύουσας ειδικής σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, ως και της παρούσας απόφασης μας.

β. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του καν. (ΕΟΚ) 1576/89 μπορούν να επιτρέπονται με απόφαση του Α.Χ.Σ., προκειμένου δε για την πρώτη περίπτωση της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, μπορούν να επιτρέπονται με απόφαση μας, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει στην εποπτεύουσα Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. σχετική αίτηση στην οποία περιγράφεται και δικαιολογείται λεπτομερώς και πλήρως η αιτούμενη παρέκκλιση με την υποβολή όλων των σχετικών στοιχείων, ως και πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής της χώρας προορισμού σχετικά με τη συμβατότητα ή / και αναγκαιότητα της αιτούμενης παρέκκλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω τρίτης χώρας.

Όλα τα κατά τα ανωτέρω υποβληθέντα στοιχεία διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., η οποία, αφού προβεί στην αξιολόγηση τους και ζητήσει ενδεχομένως οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ήθελε κρίνει απαραίτητο, είτε παραπέμπει το θέμα στο Α.Χ.Σ. για γνωμοδότηση, είτε προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης της.

γ. Στις περιπτώσεις των παρεκκλίσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 και της δεύτερης περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ακολουθείται εκ μέρους του ενδιαφερόμενου η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία, η δε αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., προς την οποία υποβάλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά, μετά τη μελέτη και αξιολόγηση τους υποβάλλει γραπτώς το σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Υπηρεσία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τηρούμενης εν προκειμένω της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89.

 

 

 

Άρθρο 9

Μέσα προσυσκευασίας αλκοολούχων ποτών

 

 

1. α. Τα αλκοολούχα ποτά, είτε προορίζονται για την εγχώρια κατανάλωση ή για αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος, είτε προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, τοποθετούνται αποκλειστικά και μόνον σε φιάλες ή δοχεία γυάλινα, πήλινα με εφυαλωμένη την εσωτερική τους επιφάνεια, από πορσελάνη, φαβεντιανά, ως και από κατάλληλο ξύλο (τσότρες).

Το υλικό κατασκευής των κατά τα ανωτέρω μέσων προσυσκευασίας των αλκοολούχων ποτών πρέπει να πληροί τους όρους και προδιαγραφές που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής χρήσης.

β. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπεται η τοποθέτηση των κατά τα ανωτέρω αλκοολούχων ποτών σε φιάλες ή δοχεία από καθαρό αργίλλιο επικαλυμμένο με κατάλληλο επίχρισμα ή πλαστική ύλη και μόνον ύστερα από την προηγούμενη ειδική προς τούτο άδεια της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

Προς τούτο υποβάλλονται, εκ μέρους του ενδιαφερομένου ποτοποιού και μέσω της χωρικά αρμόδιας χημικής υπηρεσίας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά (σύνθεση, δεδομένα από τη βιβλιογραφία, αποτελέσματα δοκιμών και χημικών εξετάσεων κ.λ.π.), ενδεχομένως δε και δείγματα του προς χρησιμοποίηση περιέκτη για έλεγχο, προς τεκμηρίωση της καταλληλότητας σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τόσο αναφορικά με το εν λόγω υλικό αυτό καθ' εαυτό, όσο και με τα τυχόν χρησιμοποιηθέντα για την επίστρωση και επικάλυψη του υλικά.

γ. Κατ' εξαίρεση επίσης, μπορεί να ενεργείται η αποθήκευση των αλκοολούχων ποτών ή η μεταφορά τους για επεξεργασία ή εμφιάλωση εντός δοχείων, βαρελιών ή δεξαμενών από κατάλληλο ανοξείδωτο μέταλλο ή ξύλο κατάλληλο για τους σκοπούς αυτούς.

 

2. α. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεση των αλκοολούχων ποτών εντός προσυσκευασίας από οποιαδήποτε πλαστική ύλη έστω και επιτρεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής χρήσης.

β. Των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται τα πώματα των φιαλών και δοχείων, τα φιαλίδια χωρητικότητας 100 ml, οι φιάλες χωρητικότητας μέχρι 500 ml που προορίζονται για τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών προς εφοδιασμό των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος-Μέλος ή σε τρίτη χώρα, ως και οι φιάλες και τα δοχεία χωρητικότητας 5lt και 10 It υπό τον όρο ότι προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για επαγγελματική χρήση, που μπορεί να είναι κατασκευασμένα από ειδική πλαστική ύλη, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη πλαστική ύλη είναι από τις επιτρεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και χρησιμοποιείται ύστερα από την προηγούμενη ειδική προς τούτο άδεια της την αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. τηρούμενης εν προκειμένω της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (β) της προηγουμένης παραγράφου.

 

3. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά καταγωγής των άλλων Κρατών - Μελών, αυτά μπορούν να διατίθενται προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά σε προσυσκευασίες από άλλα, πλην εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του  παρόντος άρθρου, υλικά τα οποία είναι από τα επιτρεπόμενα από την ισχύουσα σχετική κοινοτική νομοθεσία και σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία του οικείου Κράτους-Μέλους χρησιμοποιούνται τα ίδια στις προσυσκευασίες των αλκοολούχων ποτών που διατίθενται στην εσωτερική αγορά αυτού.

 

4. Απαγορεύεται η προσυσκευασία, η αποθήκευση ή η μεταφορά των αλκοολούχων ποτών σε φιάλες ή δοχεία που έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση, μεταφορά ή συσκευασία οποιασδήποτε άλλης ύλης, έστω και αβλαβούς, πλην των αλκοολούχων ποτών.

 

 

 

Άρθρο 10

Περιγραφή - Παρουσίαση - Επισήμανση

 

 

1. Για την επισήμανση στις κάθε είδους προσυσκευασίες διάθεσης των αλκοολούχων ποτών πρέπει να χρησιμοποιούνται σταθερά κολλημένες αυτοτελείς ετικέτες με στοιχεία ευκρινή και με ανεξίτηλα χρώματα ή ανάγλυφα επί της εξωτερικής επιφάνειας του περιέκτη.

 

2. α. Η επισήμανση των διατιθέμενων στην εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, των αποστελλόμενων στα λοιπά Κράτη-Μέλη, ως και εκείνων που προορίζονται για εξαγωγή, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:

1) Την επωνυμία πώλησης.

2) Τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο % vol.

3) Τον όγκο του περιεχόμενου αλκοολούχου ποτού σε λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών.

4)  Τα στοιχεία του παρασκευαστή ποτοποιού δηλαδή την ιδιότητα, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία της επιχείρησης σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και τη διεύθυνση της έδρας του ποτοποιού.

5) Τον αριθμό παρτίδας σύμφωνα με την Οδηγία 89/396 (ΕΟΚ).

β. Πλην της ένδειξης του κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου η οποία αναγράφεται με γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) χιλιοστών του μέτρου (0,005 μ), όλες οι παραπάνω υπόλοιπες ενδείξεις αναγράφονται με γράμματα ύψους τουλάχιστον δυόμισυ (2,5) χιλιοστών του μέτρου (0,0025

μ).

Για φιάλες ή μέσα προσυσκευασίας εν γένει χωρητικότητας κατώτερης του μισού (0,5) λίτρου, το ύψος των γραμμάτων μπορεί να είναι μικρότερο, σε κάθε περίπτωση όμως όχι μικρότερο του ενάμισυ (1,5) χιλιοστού του μέτρου (0,0015 μ).

γ. Όλες οι κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται με χαρακτήρες ευκρινείς, με κατάλληλο υπόστρωμα (φόντο) ώστε να μπορούν να διαβάζονται εύκολα, από αυτές δε οι υπό στοιχεία (1) έως (4) αναγράφονται οπωσδήποτε στο ίδιο οπτικό πεδίο.

δ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά στα οποία αναφέρονται τα άρθρα 13 ,14 και 15 της παρούσας, τα στοιχεία του παρασκευαστή ποτοποιού μπορούν να υποδηλώνονται με τη χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού αριθμού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 της παρούσας.

ε. Οι κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου ενδείξεις, προκειμένου για αλκοολούχα ποτά τα οποία παρασκευάζονται στην Ελλάδα και προορίζονται για διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να γράφονται στην ελληνική ή τουλάχιστον και στην ελληνική.

Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά περί των οποίων τα άρθρα 13,14 και 15 της παρούσας, ισχύουν οι οικείες διατάξεις των άρθρων τούτων.

στ. Προκειμένου για αλκοολούχα ποτά που αποστέλλονται από τα άλλα Κράτη-Μέλη προς διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει επί των μέσων προσυσκευασίας αυτών να αναγράφονται στην ελληνική οι ακόλουθες ενδείξεις:

- Η επωνυμία πώλησης του αλκοολούχου ποτού.

- Ο παρασκευαστής οίκος

- Η χώρα εμφιάλωσης

- Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης του φυσικού ή νομικού προσώπου που παραλαμβάνει τα προϊόντα και η διεύθυνση του.

Οι διαστάσεις των εν λόγω ενδείξεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο β του παρόντος άρθρου.

ζ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, οι ενδείξεις του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου αναγράφονται στη γλώσσα της χώρας προορισμού ή στη γλώσσα που επιθυμεί ο αγοραστής.

Ειδικά η ένδειξη του αλκοολικού τίτλου του περιεχομένου μπορεί να αναγράφεται με τη χρήση μονάδων του ισχύοντος στη χώρα προορισμού μετρικού συστήματος.

η. Εκτός από τις κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου υποχρεωτικές ενδείξεις, στην επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνεται και κάθε άλλη ένδειξη που είναι υποχρεωτική από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

3. α. Η επωνυμία πώλησης είναι μία από τις επωνυμίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το αλκοολούχο ποτό ανταποκρίνεται σωρρευτικά στον ορισμό και τις προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία ανήκει και ικανοποιεί τις προβλεπόμενες στα άρθρα 3, 4 και 12 του εν λόγω κανονισμού απαιτήσεις, διαφορετικά η επωνυμία πώλησης είναι «αλκοολούχο ποτό» ή «αλκοολούχο».

Προκειμένου για το κατά το μέρος Γ του άρθρου 6 της παρούσας απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής που παράγεται και παρασκευάζεται στη χώρα μας, μπορεί να χρησιμοποιείται ως επωνυμία πώλησης, εναλλακτικά προς την επωνυμία που προβλέπεται από τη σχετική διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 μία από τις παραδοσιακές επωνυμίες «Τσίπουρο» ή «Τσικουδιά», όπως αυτές μέχρι σήμερα κατά την παράδοση χρησιμοποιούνται σε ωρισμένες περιοχές.

β. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επωνυμία πώλησης μπορεί να συμπληρώνεται, σχηματίζοντας σύνθετες επωνυμίες, με γεωγραφική επωνυμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.

γ. Στην κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου επωνυμία πώλησης μπορούν συμπληρωματικά να προστίθενται οι όροι που διαλαμβάνονται στο παράρτημα του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90 αποκλειστικά και μόνον για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σ' αυτό και εφ' όσον αυτά ανταποκρίνονται στα καθοριζόμενα σ' αυτό, κατά περίπτωση προϊόντος, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.

Οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι πρέπει να εμφαίνονται στην ετικέττα σε άμεση γειτνίαση με την κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου επωνυμία πώλησης και με χαρακτήρες που έχουν τον ίδιο τύπο, διαστάσεις και χρώμα με αυτή.

δ. Προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά «λικέρ», στην κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου επωνυμία πώλησης μπορούν συμπληρωματικά να προστίθενται σύνθετοι όροι οι οποίοι περιλαμβάνουν μια από τις κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/87 γενικές επωνυμίες υπό την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη του εν λόγω ποτού προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από το αλκοολούχο ποτό η γενική επωνυμία του οποίου αναφέρεται στο σύνθετο όρο.

Προκειμένου για τα «λικέρ» με σύνθετους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7β του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90, η περιεχόμενη σ' αυτά αλκοόλη μπορεί να μην προέρχεται από το αναφερόμενο στο σύνθετο όρο αλκοολούχο ποτό. Στην περίπτωση όμως αυτή, πρέπει στην ετικέτα να γίνεται σχετική με τη φύση της χρησιμοποιηθείσας αλκοόλης αναφορά κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο 3 της εν λόγω διάταξης του Καν. (ΕΟΚ) 1014/90.

Οι κατά τα ανωτέρω σύνθετοι όροι πρέπει να εμφαίνονται στην ετικέτα στην ίδια σειρά, με χαρακτήρες του ιδίου τύπου, διαστάσεων και χρώματος και σε άμεση γειτνίαση με την επωνυμία «λικέρ», η οποία αναγράφεται με χαρακτήρες διαστάσεων όχι μικρότερων από εκείνους που χρησιμοποιούνται για τους σύνθετους όρους.

ε. Προκειμένου για αλκοολούχο ποτό που προκύπτει από την προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης σε ένα απάτα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπό στοιχεία α' έως και ία' η κατά τα ανωτέρω επωνυμία πώλησης αυτού είναι «αλκοολούχο ποτό» ή «αλκοολούχο», μη επιτρεπόμενης της καθ' οιανδήποτε μορφή αναφοράς, στην προσυσκευασία ή / και τη συσκευασία του, της γενικής επωνυμίας που επιφυλάσσεται, βάσει των σχετικών διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, για το χρησιμοποιηθέν αλκοολούχο ποτό.

στ. Προκειμένου για αλκοολούχο ποτό που προκύπτει από την ανάμιξη ενός από τα αλκοολούχα ποτά που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 υπό στοιχεία α' έως και ία' της παρούσας με ένα ή περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 ή / και από την προσθήκη σ' αυτό του κατά το εδάφιο δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας προϊόντος απόσταξης γεωργικής προέλευσης, η επωνυμία πώλησης είναι «αλκοολούχο ποτό» ή «αλκοολούχο», εφ' όσον τούτο δεν ανταποκρίνεται σε έναν από τους κατά τις εν λόγω διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 ορισμούς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου δ' της παρούσας παραγράφου.

4.0 αλκοολικός τίτλος % vol που αναγράφεται στην ετικέττα επί της προσυσκευασίας των πάσης φύσεως αλκοολούχων ποτών πρέπει να ανταποκρίνεται στον αλκοολικό τίτλο % vol του περιεχομένου αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της παρούσας.

 

5.  Στην περίπτωση παρασκευής αλκοολούχων ποτών από νομίμως λειτουργούντα ποτοποιό για λογαριασμό τρίτου, συμπληρωματικά προς την ένδειξη που προβλέπεται στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπό στοιχείο 4', μπορεί να αναγράφεται και η επωνυμία του προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 της παρούσας.

 

 

6. α. Η επισήμανση των παρασκευαζομένων στη χώρα μας αλκοολούχων ποτών μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ακόλουθες ενδείξεις:

1. Την ένδειξη «σύμμειξη», η οποία μπορεί να συμπληρώνει την επωνυμία πώλησης εφ' όσον το αλκοολούχο ποτό προέρχεται πράγματι από σύμμειξη.

2.  Στις περιπτώσεις παλαίωσης, την ένδειξη «παλαιωθέν επί...» ακολουθούμενη από το χρονικό διάστημα διάρκειας της παλαίωσης υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το αναφερόμενο χρονικό διάστημα αφορά το νεώτερο αλκοολικό συστατικό, ότι τούτο, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 για το αλκοολούχο ποτό υποχρεωτική παλαίωση, είναι μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο από τις εν λόγω διατάξεις χρόνο της υποχρεωτικής παλαίωσης, ως και ότι κατά την παλαίωση τηρήθηκαν οι διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας.

3.  Εμπορικό σήμα, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι τούτο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές περί σημάτων διατάξεις και δεν περιλαμβάνει ή παραπέμπει καθ' οιονδήποτε τρόπο σε επωνυμίες και ενδείξεις των οποίων για το συγκεκριμένο αλκοολούχο ποτό δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση βάσει της ισχύουσας ειδικής για τα αλκοολούχα ποτά κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

4. Τον κατάλογο των συστατικών στις περιπτώσεις των κατά το εδάφιο στ' της προηγουμένης παραγράφου μιγμάτων αλκοολούχων ποτών, ως και προκειμένου περί των λοιπών αλκοολούχων ποτών που έχουν ιδιάζουσα σύνθεση, σύμφωνα με τους όρους της τρίτης περιόδου του άρθρου 7γ του Καν.(ΕΟΚ) 1014/90.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του υπεδαφίου β' του εδαφίου 4 της παραγράφου Α του άρθρου 6 της παρούσας, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρασκευής, τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, ως και οδηγίες για τη χρήση και την αποθήκευση.

6. Άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από διατάξεις της παρούσας απόφασης μας.

7. Άλλες επιτρεπόμενες ενδείξεις όπως, παραστάσεις, απεικονίσεις, σχέδια, σύμβολα, διακρίσεις ή μετάλλια εκθέσεων και άλλες παρεμφερείς, με την επιφύλαξη της μη παραπλάνησης του καταναλωτή και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση της προηγούμενης εγκρίσεως τους από την αρμοδία Διεύθυνση της Γενικής  Διεύθυνσης του Γ.Χ. Κ., στην οποία οι ενδιαφερόμενοι ποτοποιοί πρέπει να υποβάλλουν, με σχετική αίτηση τους, τα υποδείγματα των ετικεττών, ως και κάθε στοιχείο δικαιολογητικό ή αποδεικτικό για την στήριξη και αποδοχή του αιτήματος τους.

β. Όλες οι κατά το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ενδείξεις δεν πρέπει να είναι ανακριβείς, να μην ευρίσκονται σε αντίθεση με τις υποχρεωτικές ενδείξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, ούτε να μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση ή να οδηγήσουν σε πλάνη τον καταναλωτη.

 

7. α. Στην περίπτωση συσκευασίας των αλκοολούχων ποτών, οι τυχόν αναγραφόμενες στην εξωτερική επιφάνεια των χρησιμοποιουμένων κάθε είδους μέσων συσκευασίας ενδείξεις είναι αποκλειστικά και μόνον οι επιτρεπόμενες ενδείξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για την επισήμανση των φιαλών ή των άλλων μέσων προσυσκευασίας των αλκοολούχων ποτών.

β. Προκειμένου για την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών, εκτός από τις διατάξεις της ειδικής για τα εν λόγω προϊόντα κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας προς τις οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες, εφαρμόζονται και οι γενικές διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης.

 

8. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών:

α. λέξεων ή εκφράσεων όπως «είδος», «τύπος», « τρόπος», «στυλ», «απομίμηση» «μάρκα», «απομίμηση», «γεύση» ή άλλων αναλόγων σε συνδυασμό με μια από τις επωνυμίες που περιλαμβάνονται στον Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ως και με μια από τις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του εν λόγω Κανονισμού γεωγραφικές επωνυμίες που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της παρούσας.

β.ενδείξεων όπως «light», «ελαφρύ», «line», «slim» ή άλλων νομοθετημένων ή καθιερωμένων από την αγορά, όταν χρησιμοποιούνται με τρόπο που οδηγεί στην παραπλάνηση του καταναλωτή.

 

9. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών μιας των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 γενικών επωνυμιών, εφ' όσον το αλκοολούχο ποτό δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό και τις προδιαγραφές της κατηγορίας, της επωνυμίας της οποίας γίνεται χρήση.

 

10. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών:

α. των γεωγραφικών επωνυμιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 11 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ως και των κατά παράδοση (παραδοσιακών), επωνυμιών «Korn», «Korn-brand», «grappa», «ούζο», «pacharan», «jagertee/jagertee ή jagatee» όπως αυτές ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, για αλκοολούχα ποτά που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 αυτού.

β. γεωγραφικής επωνυμίας κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, ως και των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 της παρούσας παραδοσιακών επωνυμιών, κατά παράβαση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου 7 της παρούσας, ακόμα και όταν αυτών προηγούνται ή έπονται λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», « τρόπος», «στυλ», «απομίμηση», «μάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες.

γ. των γεωγραφικών επωνυμιών ή των επωνυμιών κατά παράδοση (παραδοσιακών επωνυμιών) που αναγνωρίζονται υπέρ τρίτων χωρών με αμοιβαίες συμφωνίες αυτών με την Ευρωπαϊκή Ενωση που συνάπτονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, για προϊόντα μη καταγόμενα από την τρίτη χώρα υπέρ της οποίας έχει αναγνωρισθεί η εν λόγω γεωγραφική ή παραδοσιακή επωνυμία, ακόμη και όταν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του αλκοολούχου ποτού ή όταν η γεωγραφική ένδειξη είναι μεταφρασμένη ή συνοδεύεται από λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», « τρόπος», «στυλ», «απομίμηση», «μάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες.

δ. γεωγραφικών ενδείξεων που υποδηλώνουν ότι το αλκοολούχο ποτό κατάγεται από τρίτη χώρα - μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης εμπορίου ή από μια περιοχή ή τόπο αυτής, για προϊόντα μη καταγόμενα από τον τόπο που αναφέρεται ή υποδηλώνεται με την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη, ακόμη και όταν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του αλκοολούχου ποτού ή όταν η γεωγραφική ένδειξη είναι μεταφρασμένη ή συνοδεύεται από λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», «στυλ», «απομίμηση», «μάρκα», «γεύση» ή άλλες ανάλογες.

 

11. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών:

α. οποιασδήποτε παραπειστικής ή ανακριβούς αναφοράς, ισχυρισμού, σχεδίου, παράστασης ή απεικόνισης που μπορεί να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε εσφαλμένη γνώμη για το προϊόν ιδίως σε ότι αφορά την κατηγορία, τη φύση και τον τόπο καταγωγής ή παρασκευής, τον τρόπο παρασκευής, τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες ή για την πραγματική κατάσταση υπό την οποία προσφέρεται σ' αυτόν το αλκοολούχο ποτό.

β. ισχυρισμών ή αναφορών που υποδηλώνουν ότι το προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες όμως είναι κοινές για όλα τα αλκοολούχα ποτά της ιδίας κατηγορίας, ως και χαρακτηρισμούς που μειώνουν την αξία ή την ποιότητα προϊόντος άλλου ποτοποιού.

γ. ισχυρισμών ή αναφορών που βρίσκονται σε αντίφαση με την κατηγορία και το είδος του ποτού, ως και με τις επιτρεπόμενες επί της προσυσκευασίας και συσκευασίας αυτού ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της ειδικής για τα αλκοολούχα ποτά κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας.

δ. ισχυρισμών ή αναφορών που υποδηλώνουν ότι το προϊόν έχει φαρμακευτικές, τονωτικές ή διεργετικές ιδιότητες.

 

12. α. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ετικετών επί της προσυσκευασίας των αλκοολούχων ποτών κατ' απομίμηση ετικετών αλκοολούχων ποτών εργοστασίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν κατατεθεί και κατοχυρωθεί νόμιμα, ως και η χρησιμοποίηση ξενόγλωσσων φράσεων, παραστάσεων ή σχεδίων, που ενδέχεται να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε παραπλάνηση, όσον αφορά στο είδος του αλκοολούχου ποτού και τη χώρα προέλευσης του.

β. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στην επισήμανση επί της προσυσκευασίας ή επί της κάθε είδους συσκευασίας των αλκοολούχων ποτών, των εθνικών συμβόλων της Ελλάδας, δηλαδή της σημαίας και του εθνοσήμου.

 

Άρθρο 11

Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών

 

1. α. Τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται από τρίτη χώρα με σκοπό τη διάθεση τους στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να πληρούν τους όρους και διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης, καθώς επίσης και τους ειδικούς όρους ή διατάξεις της Νομοθεσίας της χώρας καταγωγής τους, εφ' όσον αυτή είναι πλέον περιοριστική ή εφ'όσον αυτά δεν καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική κοινοτική ή/και εθνική νομοθεσία.

β. Τα αλκοολούχα ποτά τρίτων χωρών που πληρούν τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης τους, όχι όμως τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας ή/και εθνικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπεται να εισάγονται στη χώρα.

 

2. Τα αλκοολούχα ποτά που εισάγονται στη χώρα, προερχόμενα από τρίτες χώρες, για διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση, πρέπει να έχουν, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, τον κατάλληλο αλκοολικό τίτλο % vol, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας.

 

3.α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών για διάθεση στην εγχώρια κατανάλωση ή για αποστολή σε άλλο Κράτος - Μέλος σε προσυσκευασία άλλης από εκείνη που προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές κοινοτικές και τις κατ' εφαρμογή τούτων θεσπιζόμενες εθνικές διατάξεις.

β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτών, απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών για

διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση σε προσυσκευασία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 4,5 λίτρων με εξαίρεση τις περιπτώσεις που τα εν λόγω ποτά προορίζονται για εμφιάλωση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας.

 

4. α. Η εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον μέσω Τελωνείων πόλεων, όπου υπάρχει έδρα Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.

β. Το δικαίωμα εισαγωγής από τρίτη χώρα εμφιαλωμένων των αλκοολούχων ποτών έχουν οι εισαγωγείς οι εγγεγραμένοι στη δύναμη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ως και οι δυνάμει της κατά νόμο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λειτουργούντες ποτοποιοί.

Το δικαίωμα εισαγωγής από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών χύμα για εμφιάλωση έχουν αποκλειστικά και μόνον οι δυνάμει της κατά νόμο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λειτουργούντες ποτοποιοί.

γ. Η εκάστοτε εισαγωγή από τρίτη χώρα και διάθεση των αλκοολούχων ποτών αλλοδαπής, επιτρέπεται και μόνον δυνάμει ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας, ο τύπος της οποίας καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., που εκδίδεται προ της εισαγωγής από την χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

1.  Η κατηγορία, η επωνυμία πώλησης και η εμπορική ονομασία του εισαχθησομένου αλκοολούχου ποτού.

2. Τα στοιχεία του παρασκευαστού οίκου της αλλοδαπής.

3.  Η ποσότητα του αλκοολούχου ποτού που θα εισαχθεί, σε μονάδες προσυσκευασίας ή/και συσκευασίας, ως και το βάρος ή ο όγκος του περιεχομένου αλκοολούχου ποτού σε χιλιόγραμμα ή λίτρα ή υποδιαιρέσεις αυτών.

4. Ο κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του ποτού % vol.

5.  Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία εκδίδεται μετά από την κατάθεση εκ μέρους του ενδιαφερομένου της πλήρους συνθέσεως, των αναλυτικών στοιχείων,    αεριοχρωματογραφήματος    των    πτητικών συστατικών ληφθέντος στις συνθήκες και με χρήση στηλών αέριας χρωματογραφίας με χαρακτηριστικά που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2870/00, ως και υποδειγμάτων της επισήμανσης για το αλκοολούχο ποτό που θα εισαχθεί.

δ. Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, ύστερα από τον έλεγχο των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση και την διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής του ποτού από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση από αυτόν των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, χορηγεί σ' αυτόν την άδεια στην οποία θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που περιγράφονται στο προηγούμενο εδάφιο γ.

ε. Η εισαγωγή των αλκοολούχων ποτών από την τρίτη χώρα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως της ειδικής άδειας εισαγωγής. Η προθεσμία αυτή, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., μπορεί να παραταθεί επί έξι (6) ακόμη μήνες κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου εισαγωγέα και με την υποβολή από αυτόν των σχετικών δικαιολογητικών.

στ. Τα αλκοολούχα ποτά που προέρχονται από τρίτες χώρες κατά την εισαγωγή τους, είτε εμφιαλωμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση όπως έχουν, είτε με σκοπό την εμφιάλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας προέλευσης τους, σε πρωτότυπο και αντίγραφο, που θα περιέχει τα εξής στοιχεία:

- τα στοιχεία του προμηθευτή οίκου της αλλοδαπής

- τα στοιχεία του εισαγωγέα στην Ελλάδα

- την κατηγορία, την επωνυμία πώλησης και την εμπορική ονομασία του αλκοολούχου ποτού

- τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο % vol.

-  σε περίπτωση υποχρεωτικής παλαίωσης, την ηλικία του αλκοολούχου ποτού, ή ένδειξη ότι το αλκοολούχο ποτό έχει συμπληρώσει τον κατώτατο χρόνο παλαίωσης που προβλέπουν κατά περίπτωση, είτε οι σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας ή/και εθνικής νομοθεσίας, είτε της νομοθεσίας της χώρας προέλευσης του.

Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά στην επισήμανση των οποίων γίνεται χρήση ενδείξεων που υποδηλώνουν παλαίωση.

Το πρωτότυπο του παραπάνω πιστοποιητικού κατατίθεται κατά την εισαγωγή και επισυνάπτεται στη διασάφηση εισαγωγής, συνοδεύει δε το δείγμα που θα εξετάσει η αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ζ. Οι ενδείξεις επί των φιαλών ή μέσων συσκευασίας των εισαγομένων από τρίτες χώρες αλκοολούχων ποτών, θα γράφονται υποχρεωτικά και στα Ελληνικά στην κύρια ή σε πρόσθετη ετικέτα, στην οποία θα αναφέρονται:

- η κατηγορία του αλκοολούχου ποτού

- ο παρασκευαστής οίκος

- η χώρα εμφιάλωσης

- το όνομα και η διεύθυνση του εισαγωγέα.

Οι διαστάσεις των ελληνικών ενδείξεων καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 10 της παρούσας.

η. Ο εισαγωγέας μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή των αλκοολούχων ποτών από το Τελωνείο, έχει την υποχρέωση να καταθέσει στην Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους που έχει εκδώσει την άδεια εισαγωγής, κυρωμένο αντίγραφο της διασάφησης εισαγωγής, καθώς και το αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου.

 

Άρθρο 12

Κωδικοί αριθμοί ποτοποιείων

 

1. Τα στοιχεία του παρασκευαστή ποτοποιού επιτρέπεται να υποδηλώνονται στην επισήμανση με χρησιμοποίηση ειδικού κωδικού αριθμού αποκλειστικά και μόνο προκειμένου για τα αλκοολούχα ποτά περί των οποίων τα άρθρα 13, 14 και 15 της παρούσας και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. α. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κωδικός είναι μοναδικός και ατομικός για κάθε ποτοποιείο, και δεν έχει καμιά σχέση με τυχόν άλλους κωδικούς που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση.

β. Ο εν λόγω κωδικός αριθμός χορηγείται κατόπιν σχετικής προς τούτο αιτήσεως του εμφιαλωτή ή παρασκευαστή ποτοποιού και εφ' όσον έχει προηγηθεί η έκδοση της προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων

13,14 και 15 της παρούσας ειδικής άδειας εμφιάλωσης ή παρασκευής κατά περίπτωση των αλκοολούχων ποτών.

γ. Ο κωδικός αυτός αριθμός είναι συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών και αποτελείται κατά σειρά από:

-τα τρία πρωτογράμματα (κεφαλαία) του ονόματος του νομού στον οποίο ευρίσκεται το ποτοποιείο.

-  ένα χαρακτηριστικό του ποτοποιείου πενταψήφιο αριθμό, που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. και ο οποίος μπορεί να μην αποτελεί αριθμό συνεχούς σειράς.

- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο χορηγήθηκε ο αριθμός.

 

3. Τα ποτοποιεία στα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων, έχουν χορηγηθεί κωδικοί αριθμοί περιλαμβάνονται σε κατάλογο που καταρτίζεται με Απόφαση μας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Η παραποίηση, ο δανεισμός η καταχρηστική και γενικά η κακή  χρησιμοποίηση του κωδικού αριθμού απαγορεύεται και επισύρει τη στέρηση του δικαιώματος για την περαιτέρω χρησιμοποίηση του και τη διαγραφή του ποτοποιείου από τον κατάλογο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ως και τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 2969/01 κυρώσεις.

Πέραν τούτων, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί, με Απόφαση μας ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., να ανακαλείται η προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 της παρούσας ειδική άδεια εμφιάλωσης ή παρασκευής, κατά περίπτωση, των αλκοολούχων ποτών.

 

Άρθρο 13

Εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών των άλλων Κρατών-Μελών ως και τρίτων χωρών στην Ελλάδα

 

1. Η εμφιάλωση στην Ελλάδα των αλκοολούχων ποτών παραγωγής οίκων των λοιπών Κρατών-Μελών που αποστέλλονται χύμα, ως και των εισαγομένων χύμα από τρίτη χώρα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον στους ποτοποιούς που λειτουργούν δυνάμει της κατά νόμο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, ύστερα από σχετική ειδική άδεια, που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

 

2. Η αποστολή από τα λοιπά Κράτη-Μέλη, ως και η εισαγωγή από τρίτες χώρες χύμα αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την εμφιάλωση τους στους κατά την προηγούμενη παράγραφο ποτοποιούς.

Η εισαγωγή από τρίτη χώρα αλκοολούχου ποτού χύμα προς εμφιάλωση, επιτρέπεται υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το τελικό προϊόν, μετά την αραίωση σύμφωνα με τους όρους της επομένης παραγράφου, πληροί τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

3. Τα κατά τα ανωτέρω αλκοολούχα ποτά εμφιαλώνονται, είτε αυτούσια, είτε μετά από την αραίωση τους με νερό, επιτρεπομένης και μόνον της προσθήκης καραμελοχρώματος σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας 94/36/ΕΚ και απαγορευομένης της προσθήκης αλκοόλης, προϊόντων απόσταξης και κάθε άλλης πρώτης ύλης, έστω και από τις επιτρεπόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.

 

4. Η εμφιάλωση των κατά τα ανωτέρω αλκοολούχων ποτών μπορεί να γίνεται, είτε για λογαριασμό οίκων των Κρατών-Μελών ή τρίτων χωρών, είτε για λογαριασμό του ίδιου του ποτοποιού, ύστερα από ειδική συμφωνία του με τον παρασκευαστή ή προμηθευτή οίκο.

 

5. α. Για τη λήψη της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ειδικής άδειας εμφιάλωσης οι ενδιαφερόμενοι ποτοποιοί πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Σε πρωτότυπο μαζί με πέντε (5) αντίγραφα:

- Εξουσιοδότηση ή συμφωνία με τον προμηθευτή οίκο της αλλοδαπής με την οποία παρέχεται στον ποτοποιό το δικαίωμα της εμφιάλωσης των ποτών στην Ελλάδα.

-Την κατηγορία, τη σύνθεση και τα αναλυτικά στοιχεία του αλκοολούχου ποτού, όπως αυτό θα εισάγεται από τρίτη χώρα ή θα αποστέλλεται από άλλο Κράτος-Μέλος στην Ελλάδα και όπως προκύπτει από επίσημη έκθεση γι' αυτό αναγνωρισμένου (χημικού) εργαστηρίου.

Προκειμένου για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες αλκοολούχα ποτά συνυποβάλλεται και αεριοχρωματογράφημα πτητικών συστατικών του προϊόντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 2870/00.

- Εξουσιοδότηση ή συμφωνία του παρασκευαστού οίκου της αλλοδαπής, για τον τρόπο επεξεργασίας του προς εμφιάλωση αλκοολούχου ποτού και σε περίπτωση αραίωσης αυτού με νερό, τον τελικό αλκοολικό τίτλο κατανάλωσης % vol.

2. Υποδείγματα των ετικετών και των λοιπών εν γένει στοιχείων της επισήμανσης στην προσυσκευασία του αλκοολούχου ποτού, προκειμένου τούτο να διατίθεται στην κατανάλωση, εγκεκριμένα και θεωρημένα από τον οίκο στον οποίο ανήκει το ποτό, σε δέκα (10) αντίτυπα.

Οι ετικέτες και τα λοιπά εν γένει στοιχεία της επισήμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας, ελέγχονται δε προς τούτο και κρίνονται, όσον αφορά την κανονικότητα τους, από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

3. Πέντε (5) φωτογραφίες της φιάλης που θα χρησιμοποιηθεί για την εμφιάλωση, διαστάσεων 13X18 εκατοστών του μέτρου.

β. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., με τήρηση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων και γενικά της παρούσας απόφασης, εκδίδει την άδεια εμφιάλωσης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών στην κατανάλωση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για τυχόν επικινδυνότητα ουσιών που περιέχονται στο προς εμφιάλωση αλκοολούχο ποτό, η άδεια εμφιάλωσης και διάθεσης χορηγείται μετά από την προηγουμένη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), υπό την κρίση του οποίου τίθενται όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 

6. α. Προκειμένου περί αλκοολούχων ποτών τρίτης χώρας η εισαγωγή τους χύμα προς εμφιάλωση στην Ελλάδα επιτρέπεται και γίνεται ύστερα από την έκδοση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσας ειδικής άδειας εισαγωγής και διάθεσης, που εκδίδεται από τη Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους που είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του ποτοποιείου. Η

ειδική άδεια εισαγωγής αλκοολούχου ποτού χύμα για εμφιάλωση θα χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ποτοποιού και θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- Την κατηγορία, την επωνυμία πώλησης και την εμπορική ονομασία του αλκοολούχου ποτού που θα εισαχθεί.

- Τα στοιχεία του παρασκευαστού οίκου της αλλοδαπής.

- Την ποσότητα του αλκοολούχου ποτού που θα εισαχθεί σε λίτρα.

- Τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο αυτού % vol.

- Τον αριθμό της ειδικής αδείας εμφιάλωσης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών στην κατανάλωση, της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ. Κ.

β. Η μεταφορά των εισαγόμενων από τρίτη χώρα αλκοολούχων ποτών χύμα για εμφιάλωση, από τον Τελωνειακό χώρο στο ποτοποιείο του ενδιαφερόμενου, καλύπτεται με την έκδοση των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2969/01 συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων και διασφαλίζεται, είτε με την συνοδεία Τελωνειακού οργάνου, είτε με την κατάλληλη σφράγιση από την αρμόδια Τελωνειακή ή/και Χημική Υπηρεσία.

Η μεταφερθείσα ποσότητα των κατά τα ανωτέρω αλκοολούχων ποτών εισάγεται στο ποτοποιείο και αποθηκεύεται μέχρι την εμφιάλωση της, σε ίδιο χώρο ή αποθήκη ή δεξαμενή από ανοξείδωτο μέταλλο και ενδεχομένως διασφαλίζεται με κατάλληλη σφράγιση, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ή / και την αρμόδια Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής.

γ. Προκειμένου περί αλκοολούχων ποτών που αποστέλλονται από άλλο Κράτος - Μέλος χύμα προς εμφιάλωση στην Ελλάδα ο ενδιαφερόμενος ποτοποιός υποβάλλει σχετική δήλωση περί της εκάστοτε παραλαβής τους προς την χωρικά αρμόδια για τον έλεγχο - εποπτεία του ποτοποιείου του Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. η οποία επιλαμβάνεται, σε συνεργασία με την οικεία Τελωνειακή Υπηρεσία για τον έλεγχο και την δειγματοληψία των αποστελλομένων προϊόντων, συντασσομένου εν συνεχεία του σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής και δειγματοληψίας τούτων στο ποτοποιείο. Η παραληφθείσα και εισαχθείσα ποσότητα προϊόντων αποθηκεύεται στο ποτοποιείο, μέχρι την εμφιάλωση της, σε ιδιαίτερο χώρο ή αποθήκη ή δεξαμενή από ανοξείδωτο μέταλλο.

δ. Η εμφιάλωση των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αλκοολούχων ποτών επιτρέπεται να γίνεται σε φιάλες με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις ονομαστικούς όγκους.

ε. Για την έναρξη και την διάρκεια των εργασιών της εμφιάλωσης ενημερώνεται από τον ενδιαφερόμενο εγγράφως η εποπτεύουσα το ποτοποιείο Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., η οποία δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και να λαμβάνει δείγματα από το εμφιαλούμενο ποτό για την συγκριτική χημική εξέταση, συντασσομένου του προβλεπομένου σχετικού πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.

Τα δεύτερα δείγματα φυλάσσονται για δύο χρόνια τουλάχιστον και τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., εφ' όσον ήθελαν ζητηθούν.

στ. Η χρεοπίστωση των αποστελλομένων από τα άλλα Κράτη-Μέλη ή εισαγομένων από τις τρίτες χώρες χύμα προς εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών, ως και των εμφιαλωθέντων προϊόντων, στο τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιείου, γίνεται ιδιαιτέρως, κατά προϊόν και σύμφωνα με τα ειδικώτερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 18 της παρούσας, ενώ σε ιδιαίτερη θέση καταχωρούνται και στην υποβαλλομένη ετησίως δήλωση παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών.

 

7. Τα προοριζόμενα για την εγχώρια κατανάλωση και εμφιαλωμένα στην Ελλάδα αλκοολούχα ποτά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να έχουν τον κατάλληλο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, αλκοολικό βαθμό, όπως αυτός προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

8. α. Οι προσυσκευασίες των αλκοολούχων ποτών, που εμφιαλώνονται στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, φέρουν τις ετικέτες και τα λοιπά εν γένει στοιχεία της επισήμανσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 5 τούτου.

β. Εφ' όσον τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά πρόκειται να διατεθούν στην εγχώρια κατανάλωση, οι ακόλουθες ενδείξεις αναγράφονται στην ελληνική, με διαστάσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 εδάφιο β της παρούσας:

1. Η επωνυμία πώλησης του αλκοολούχου ποτού.

2.Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης και η ακριβής διεύθυνση (πόλη - οδός - αριθμός - θέση) του εμφιαλωτού ποτοποιού.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποδηλώνονται με την αναγραφή ειδικού κωδικού, ο οποίος χορηγείται σύμφωνα με τους όρους - και τηρούμενης κατ' αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 της παρούσας.

 

9.  Σε περίπτωση παράβασης των όρων και διατάξεων της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά κοινοτικής νομοθεσίας, της παρούσας απόφασης και γενικά του Ν. 2969/01 «Αλκοόλη και Αλκοολούχα προϊόντα» ή του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» πέραν της εφαρμογής των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις τούτων κυρώσεων μπορεί να ανακαλείται η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια παρασκευής και διάθεσης, για ορισμένο χρονικό διάστημα ή και οριστικά, με απόφαση μας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

Άρθρο 14

Παρασκευή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου

 

1. α. Επιτρέπεται από τους κατά νόμο λειτουργούντες ποτοποιούς η παρασκευή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου, είτε άλλου ποτοποιού, είτε φυσικού ή νομικού προσώπου μη έχοντος την ιδιότητα του ποτοποιού αλλά ασκούντος νόμιμη εμπορική δραστηριότητα δυνάμει προηγουμένης σχετικής ειδικής αδείας της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

β. Η ανάθεση της παρασκευής αλκοολούχων ποτών σε άλλο ποτοποιό, ως και η ανάθεση της παρασκευής αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου μη έχοντος την ιδιότητα του ποτοποιού αλλά ασκούντος νόμιμη εμπορική δραστηριότητα θα καλύπτεται δια συμβολαιογραφικής συμβάσεως στην οποία θα

αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις εκατέρου των συμβαλλομένων έναντι των Οικονομικών, Τελωνειακών, Χημικών και Αγορανομικών Αρχών, οπωσδήποτε δε την ευθύνη για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής με τα αλκοολούχα ποτά εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αναλαμβάνει ο παρασκευαστής τούτων ποτοποιός.

 

2. α. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική άδεια παρασκευής αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. κατόπιν της υποβολής:

- σχετικής αιτήσεως και από τους δύο ενδιαφερομένους

- επικυρωμένου αντιγράφου της μεταξύ τους συμβολαιογραφικής συμβάσεως.

- επικυρωμένου αντιγράφου της αδείας ενάρξεως επιτηδεύματος και των λοιπών προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία αδειών για τη δραστηριότητα του προσώπου για λογαριασμό του οποίου θα ενεργείται η παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, ως και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του ποτοποιού

- πλήρους φακέλου, για καθένα από τα προς παρασκευή αλκοολούχα ποτά, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Την ποσότητα τούτου που θα παρασκευασθεί ή που θα παρασκευάζεται ετησίως.

2. Την κατηγορία και το είδος, την επωνυμία πώλησης, ως και την εμπορική ονομασία τούτου.

3. Την πλήρη σύνθεση (ποιοτική και ποσοτική) τούτου.

4. Τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο κατανάλωσης % vol και τα αναλυτικά στοιχεία αυτού.

5. Τις προσυσκευασίες και τους ονομαστικούς όγκους αυτών υπό τις οποίες τούτο θα κυκλοφορεί

6. Υποδείγματα εις πενταπλούν των ετικεττών (κυρίων και βοηθητικών) που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επί των προσυσκευασιών.

7. Έκθεση ελέγχου του ποτοποιού που θα διενεργεί την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, ως και σχετική έκθεση επαληθεύσεως/ελέγχου προκειμένου για το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου θα γίνεται η παρασκευή τούτων.

β. Για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου μη έχοντος την ιδιότητα του ποτοποιού, η αγορά, η παραλαβή και κατοχή της αιθυλικής αλκοόλης, ως και των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης που θα χρησιμοποιούνται, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον παρασκευαστή ποτοποιό, μη επιτρεπομένης της αγοράς, της παραλαβής ή/και της κατοχής των εν λόγω προϊόντων από το μη έχον την ιδιότητα του ποτοποιού φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου γίνεται η παρασκευή των αλκοολούχων ποτών.

Τα παρασκευαζόμενα αλκοολούχα ποτά θα παραδίδονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρασκευάσθηκαν, εφόσον τούτο δεν έχει την ιδιότητα του ποτοποιού, εμφιαλωμένα, έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση στις προβλεπόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις προσυσκευασίες.

Η μεταφορά τους, από τον παρασκευαστή ποτοποιό στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρασκευάστηκαν, διενεργείται οπωσδήποτε υπό την κάλυψη των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2969/01 σχετικών παραστατικών και συνοδευτικών εγγράφων.

γ. Η παραλαμβανόμενη και χρησιμοποιούμενη, από τους παρασκευάζοντες για λογαριασμό τρίτου αλκοολούχα ποτά ποτοποιούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων, αιθυλική αλκοόλη, τα πάσης φύσεως αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, καθώς και τα παρασκευαζόμενα για λογαριασμό τρίτου αλκοολούχα ποτά καταχωρούνται σε ιδιαίτερη μερίδα στο προβλεπόμενο και τηρούμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01 και της παρούσας απόφασης μας βιβλίο του ποτοποιού, πιστώνονται δε με τις διακινούμενες, προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρασκευάστηκαν, με βάση τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/01 που καλύπτουν τη μεταφορά.

δ. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων παρασκευάζονται τα αλκοολούχα ποτά υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου θεωρημένου από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. στο οποίο καταχωρούν ανελλιπώς καθημερινά, άνευ διαγραφών ή ξεσμάτων τις εκάστοτε αποστελλόμενες από τον παρασκευαστή ποτοποιό και παραλαμβανόμενες ποσότητες ετοίμων προς διάθεση αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα για τη μεταφορά τους, καθώς και τις εκάστοτε διατιθέμενες ποσότητες τούτων σύμφωνα με τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα ή παραστατικά του Κ.Β.Σ. κατά περίπτωση.

Τα εν λόγω πρόσωπα, με βάση τις εγγραφές στο κατά τα ανωτέρω τηρούμενο βιβλίο υποχρεούνται, όπως στο τέλος εκάστου έτους και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., εις τριπλούν, δήλωση διακινήσεως των παρασκευασθέντων για λογαριασμό τους αλκοολούχων ποτών η οποία περιλαμβάνει τις ποσότητες των αλκοολούχων ποτών κατά κατηγορία που παρασκευάσθηκαν για λογαριασμό τους, κατά τη διάρκεια του λήξαντος έτους, τις ποσότητες εξ' αυτών που διετέθησαν στην εγχώρια κατανάλωση, τις αποσταλείσες στα λοιπά Κράτη-Μέλη ή εξαχθείσες σε τρίτες χώρες ποσότητες, ως και τις υπάρχουσες σαν υπόλοιπα στο τέλος του έτους.

Εφ' όσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν την ιδιότητα του ποτοποιού, οι σχετικές εγγραφές για τα παρασκευαζόμενα για λογαριασμό τους από άλλον ποτοποιό αλκοολούχα ποτά θα γίνονται σε ιδιαίτερη μερίδα στο κατά νόμο τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιείου, ενώ δεν απαιτείται η εκ μέρους τους υποβολή ιδιαίτερης δήλωσης ετησίως, των σχετικών στοιχείων καταχωρουμένων σε ιδιαίτερη θέση στην υποβαλλομένη ετήσια δήλωση παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 της παρούσας.

3. Στις περιπτώσεις παρασκευής αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου μπορεί στην επισήμανση να γίνεται αναφορά της επωνυμίας του φυσικού ή νομικού προσώπου για λογαριασμό του οποίου έγινε η παρασκευή με τη χρησιμοποίηση της φράσης «Παρασκευάζεται και εμφιαλώνεται από την ποτοποιία...............(επωνυμία και

στοιχεία της ποτοποιίας)............... για λογαριασμό

του/της............(επωνυμία και στοιχεία του προσώπου για

λογαριασμό του οποίου γίνεται η παρασκευή των αλκοολούχων ποτών).......

Η παραπάνω φράση αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα ύψους τουλάχιστον δυόμισυ χιλιοστών του μέτρου

(0,0025 μ) ή προκειμένου για φιάλες ή μέσα προσυσκευασίας χωρητικότητας μικρότερης του μισού λίτρου με κεφαλαία γράμματα ύψους όχι μικρότερου του ενάμισυ χιλιοστού του μέτρου (0,0015 μ).

Η επωνυμία και τα στοιχεία του παρασκευαστού ποτοποιού στην παραπάνω φράση μπορεί να υποδηλώνονται με την αναγραφή ειδικού κωδικού, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12 της παρούσας.

4. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τη ν παρουσίαση, επισήμανση και διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών που παρασκευάζονται για λογαριασμό τρίτου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης μας.

 

Άρθρο 15

Παρασκευή και διάθεση αλκοολούχων ποτών οίκων των άλλων Κρατών-Μελών ως και τρίτων χωρών

 

1. α. Επιτρέπεται, από τους δυνάμει της κατά νόμο αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λειτουργούντες ποτοποιούς, η παρασκευή και διάθεση στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών οίκων των λοιπών Κρατών-Μελών ως και τρίτων χωρών, ύστερα από ειδική προς τούτο άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

β. Πα την παρασκευή των κατά το προηγούμενο εδάφιο αλκοολούχων ποτών οι νομίμως λειτουργούντες ποτοποιοί δύνανται να παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη-Μέλη ή να εισάγουν από τις τρίτες χώρες τις απαιτούμενες προς τούτο πρώτες ύλες πλην της αιθυλικής αλκοόλης.

γ. Προκειμένου για τα παρασκευαζόμενα στη χώρα αλκοολούχα ποτά οίκων τρίτων χωρών, αυτά πρέπει να πληρούν τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας, ως και της νομοθεσίας της χώρας του αλλοδαπού οίκου εφ' όσον αυτή είναι πλέον περιοριστική ή εφ' όσον αυτά δεν καλύπτονται από την ισχύουσα σχετική κοινοτική ή / και εθνική νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται η παρασκευή αλκοολούχου ποτού τρίτης χώρας που πληροί μεν τους όρους και τις διατάξεις της νομοθεσίας της τρίτης χώρας, όχι όμως τους όρους και τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας ή/και εθνικής νομοθεσίας.

 

2. Η κατά το εδάφιο α' της προηγουμένης παραγράφου ειδική άδεια χορηγείται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου ποτοποιού με την οποία συνυποβάλλονται:

- Δύο (2) κυρωμένα αντίτυπα επίσημα της συμφωνίας ή εξουσιοδότηση του οίκου Κράτους-Μέλους ή τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει το αλκοολούχο ποτό με τον Ελληνα ποτοποιό, στην οποία θα αναφέρεται με κάθε λεπτομέρεια η διαδικασία παρασκευής και οι όροι διάθεσης τούτου.

- Η κατηγορία, η σύνθεση και τα αναλυτικά στοιχεία του αλκοολούχου ποτού, όπως αυτό θα διατίθεται στην κατανάλωση.

- Προκειμένου για αλκοολούχο ποτό οίκου τρίτης χώρας, επίσημη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής αυτής που θα αφορά στους όρους και διατάξεις με τις οποίες επιτρέπεται στη χώρα αυτή η παρασκευή και διάθεση του εν λόγω αλκοολούχου ποτού.

- Υποδείγματα των ετικεττών και των λοιπών εν γένει στοιχείων της επισήμανσης στην προσυσκευασία του αλκοολούχου ποτού, προκειμένου τούτο να διατίθεται στην κατανάλωση, εγκεκριμένα και θεωρημένα από τον οίκο στον οποίο ανήκει το ποτό, σε δέκα (10) αντίτυπα.

Οι ετικέτες και τα λοιπά εν γένει στοιχεία της επισήμανσης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας, ελέγχονται δε προς τούτο και κρίνονται όσον αφορά την κανονικότητα τους από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

- Υπεύθυνη δήλωση του ποτοποιού ότι το αλκοολούχο ποτό που θα παρασκευάζει, θα πληροί τους όρους της συμφωνίας του με τον οίκο στον οποίο τούτο ανήκει.

3. Τα αλκοολούχα ποτά που παρασκευάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, διατίθενται στην κατανάλωση σε φιάλες και δοχεία με τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις ονομαστικούς όγκους.

5. Η χρεοπίστωση των αποστελλομένων από τα άλλα Κράτη-Μέλη ή εισαγομένων από τις τρίτες χώρες αλκοολούχων πρώτων υλών προς παρασκευή των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αλκοολούχων ποτών, ως και των παρασκευαζομένων από αυτές προϊόντων, στο τηρούμενο βιβλίο του ποτοποιείου, γίνεται κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 18 της παρούσας και ιδιαιτέρως και κατά προϊόν.

5. α. Οι προσυσκευασίες των αλκοολούχων ποτών, περί των οποίων το παρόν άρθρο, φέρουν τις ξενόγλωσσες ετικέτες και τα λοιπά εν γένει στοιχεία της επισήμανσης που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 τούτου.

β. Εφ' όσον τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά πρόκειται να διατεθούν στην εγχώρια κατανάλωση, οι ακόλουθες ενδείξεις αναγράφονται στην ελληνική, με γράμματα ευδιάκριτα ύψους τουλάχιστον δύο (2) χιλιοστών του μέτρου (0,002μ) και στο ίδιο οπτικό πεδίο με τις υποχρεωτικές ενδείξεις:

1. Η επωνυμία πώλησης του αλκοολούχου ποτού.

2.Η φράση «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ» (αναγράφονται τα στοιχεία του οίκου......).

Η φράση αυτή γράφεται οπωσδήποτε και στη γλώσσα των υποχρεωτικών ενδείξεων.

3.Τα στοιχεία του παρασκευαστού ποτοποιού (ονοματεπώνυμο, η ονομασία της επιχείρησης, η έδρα του ποτοποιού κ.λ.π.).

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποδηλώνονται με την αναγραφή ειδικού κωδικού, ο οποίος χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τηρούμενης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί, πέραν της κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένης επισήμανσης, να επιτρέπεται και μόνον η χρησιμοποίηση μικρής χωριστής ετικέτας στην οποία και μόνον αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αντιπροσώπου ή η επωνυμία επιχείρησης πρατηρίου διάθεσης των αλκοολούχων ποτών και η διεύθυνση τους.

6. Σε περίπτωση παραβάσεων της σχετικής μετά αλκοολούχα ποτά κοινοτικής νομοθεσίας, του Ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»,του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ως και της παρούσας απόφασης, πέραν της εφαρμογής των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις τούτων κυρώσεων μπορεί να ανακαλείται η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια παρασκευής και διάθεσης, για ορισμένο χρονικό διάστημα ή και οριστικά, με απόφαση μας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

Άρθρο 16

 

Παλαίωση

 

1.  Τα αλκοολούχα ποτά, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση μετά από την προηγουμένη ωρίμανση ή παλαίωση τους εντός καταλλήλων κατά περίπτωση υποδοχέων ή και χωρίς παλαίωση ή ωρίμανση, εκτός των περιπτώσεων που από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας προβλέπεται υποχρεωτική παλαίωση.

 

 

 

2. Η παλαίωση των αποσταγμάτων οίνου, σταφίδας και στεμφύλων σταφυλής, ως και του «Brandy» πραγματοποιείται εντός βαρελιών από ξύλο δρυός.

Προκειμένου για τα αποστάγματα οίνου, σταφίδας και στεμφύλων σταφυλής και εφ' όσον αυτά τίθενται σε παλαίωση, ο χρόνος παλαίωσης είναι τουλάχιστον έξι μήνες σε βαρέλια με χωρητικότητα μικρότερη των 1000 λίτρων.

Προκειμένου για το αλκοολούχο ποτό «Brandy» ο χρόνος της υποχρεωτικής παλαίωσης είναι έξι τουλάχιστον μήνες σε βαρέλια με χωρητικότητα μικρότερη των 1000 λίτρων ή τουλάχιστον ένα έτος σε βαρέλια άλλης χωρητικότητας.

 

3.α. Για την παλαίωση και ωρίμανση των αλκοολούχων ποτών εν γένει, τα χρησιμοποιούμενα βαρέλια πρέπει να είναι καλής ποιότητας, είτε καινούργια, είτε μεταχειρισμένα.

β. επιτρέπεται η παλαίωση των κατά την προηγουμένη παράγραφο αλκοολούχων ποτών και του ουίσκι εντός βαρελιών χρησιμοποιηθέντων για την εναποθήκευση οίνων.

γ. η μετάγγιση των ευρισκομένων σε παλαίωση ή ωρίμανση αλκοολούχων ποτών σε άλλους, πλην των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις για την κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού, υποδοχείς αποταμιεύσεως ή υποδοχείς ακατάλληλους συνεπάγεται τη διακοπή της παλαίωσης ή ωρίμανσης, η οποία όμως μπορεί να συνεχισθεί εφ' όσον το αλκοολούχο ποτό τεθεί εκ νέου στους κατάλληλους υποδοχείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

δ. οι ποτοποιοί και οι αποσταγματοποιοί οφείλουν να διατηρούν ιδιαίτερες αποθήκες στις οποίες τοποθετούνται τα βαρέλια με τα υπό παλαίωση ή ωρίμανση αλκοολούχα ποτά.

Τα βαρέλια αυτά πρέπει να είναι αριθμημένα και να αναγράφουν στην εξωτερική τους επιφάνεια με χαρακτήρες ευκρινείς τον αύξοντα αριθμό τους.

Σχεδιάγραμμα των αποθηκών με τη θέση, τους αριθμούς και τη χωρητικότητα των ευρισκομένων σ' αυτές και χρησιμοποιουμένων για την παλαίωση ή ωρίμανση βαρελιών κατατίθεται από τον εργοστασιάρχη στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία.

 

4. α. Η εκάστοτε αποταμίευση των αλκοολούχων ποτών στους κατάλληλους κατά κατηγορία ποτού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, υποδοχείς προς παλαίωση ή ωρίμανση διενεργείται παρουσία χημικού της εποπτεύουσας χημικής υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ., συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου αποταμιεύσεως προς παλαίωση εις τριπλούν υπογραφόμενου και υπάτου εργοστασιάρχου ή του αντιπροσώπου του, ενώ λαμβάνεται και δείγμα σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας εις τριπλούν εκ του προς παλαίωση αποστάγματος ή αλκοολούχου εν γένει ποτού.

Στο κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο αποταμιεύσεως προς παλαίωση οπωσδήποτε αναγράφονται το είδος και η ποσότητα σε χιλ/μα του προς παλαίωση ή ωρίμανση αποστάγματος ή αλκοολούχου εν γένει ποτού, ο αλκοολικός αυτού τίτλος % vol, η αντιστοιχούσα άνυδρη αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα ανύδρου, η προέλευση τούτου και τα στοιχεία των σχετικών συνοδευτικών και παραστατικών της εισαγωγής ή της διακινήσεως και μεταφοράς τούτου εγγράφων, ως και οι αριθμοί των βαρελιών στα οποία τούτο εναποτίθεται προς παλαίωση.

β. Η έξοδος από την αποταμίευση του υπό παλαίωση ή ωρίμανση ευρισκομένου αλκοολούχου ποτού διενεργείται μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από τις σχετικές κοινοτικές ή και εθνικές διατάξεις ελαχίστου χρόνου υποχρεωτικής παλαίωσης, με βάση το σχετικό πρωτόκολλο αποταμίευσης και ύστερα από σχετική αίτηση του εργοστασιάρχη προς την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Η εκάστοτε έξοδος γίνεται παρουσία χημικού αυτής, συντασσομένου εκάστοτε σχετικού πρωτοκόλλου εις τριπλούν, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του σχετικού πρωτοκόλλου αποταμιεύσεως, η παραλαμβανόμενη ποσότητα του παλαιωθέντος αλκοολούχου ποτού σε χιλ/μα και λίτρα, ο αλκοολικός τίτλος αυτού % vol,και η αντιστοιχούσα άνυδρη αιθυλική αλκοόλη σε λίτρα ανύδρου και οι αριθμοί των βαρελιών από τα οποία παρελήφθη η εξελθούσα της παλαίωσης ή ωρίμανσης ποσότητα αλκοολούχου ποτού.

Η ίδια όπως παραπάνω διαδικασία τηρείται και στην περίπτωση μεταγγίσεως του υπό παλαίωση ή ωρίμανση ευρισκομένου αλκοολούχου ποτού, σε άλλους κατάλληλους ως και προκειμένου για την αραίωση των παλαιωθέντων αλκοολούχων ποτών που εξήλθαν της αποταμίευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, υποδοχείς προς συνέχιση της παλαίωσης ή ωρίμανσης.

γ. Ανάμιξη αλκοολούχων ποτών της ιδίας κατηγορίας (σύμμειξη) αλλά διαφόρου ηλικίας (χρόνου παλαίωσης ή ωρίμανσης) επιτρέπεται μόνον παρουσία χημικού της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα κατά το προηγούμενο εδάφιο στοιχεία για καθένα από τα αναμιχθέντα αλκοολούχα ποτά, ως και την ποσότητα και τον αλκοολικό τίτλο % vol του μίγματος.

Ως ηλικία του μίγματος στην περίπτωση αυτή λογίζεται η ηλικία του νεωτέρου των αναμιχθέντων αλκοολούχων ποτών.

5. α. Στις περιπτώσεις αλκοολούχων ποτών για τα οποία προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας υποχρεωτική παλαίωση , ως και στις περιπτώσεις αλκοολούχων ποτών για τα οποία δεν προβλέπεται υποχρεωτική παλαίωση εφόσον γίνεται χρήση ενδείξεων που υποδηλώνουν παλαίωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της περιπτώσεως β? του εδαφίου α' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 της παρούσας, τα παλαιωθέντα αλκοολούχα ποτά που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή αποστέλλονται στα λοιπά Κράτη -Μέλη συνοδεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01, από ειδικό πιστοποιητικό, το οποίο έχει τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί ενιαίο έγγραφο και καλύπτει μια και μόνη αποστολή ή εξαγωγή χορηγείται δε από τη χωρικά αρμόδια για την εποπτεία του εργοστασίου Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και ύστερα από την υποβολή εκ μέρους του ενδιαφερομένου σχετικής αίτησης υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

β. Το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2969/01 Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, προκειμένης της μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας παλαιωθέντων αποσταγμάτων ή αλκοολούχων ποτών εν γένει από το εργοστάσιο παραγωγής τους σε άλλο ποτοποιείο ή αποσταγματοποιείο, επέχει, με την κατάλληλη αναφορά-πιστοποίηση της οικείας χημικής υπηρεσίας, την θέση του κατά το προηγούμενο εδάφιο πιστοποιητικού παλαίωσης.

 

6. Οι αποταμιεύοντες προς παλαίωση ή ωρίμανση κατά τα ανωτέρω αλκοολούχα ποτά αποσταγματοποιοί και ποτοποιοί υποχρεούνται να τηρούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδιαίτερο βιβλίο αποθήκης, στο οποίο σε ιδιαίτερες μερίδες κατ' έτος (ημερολογιακό) και κατά κατηγορία αλκοολούχου ποτού καταχωρούν τις ποσότητες των κατεχομένων ή παραγομένων ή προμηθευομένων αλκοολούχων ποτών που τίθενται σε παλαίωση ή ωρίμανση.

Κάθε εγγραφή χρεώσεως, σε κάθε μερίδα, χαρακτηρίζεται βάσει των στοιχείων του πρωτοκόλλου αποταμιεύσεως ή των στοιχείων της κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2969/01 συνοδευτικών εγγράφων ή εκείνων του πρωτοκόλλου αναμίξεως.

Σε πίστωση της κάθε μερίδας εγγράφονται οι ποσότητες των παλαιωθέντων αλκοολούχων ποτών που εξάγονται σε τρίτες χώρες ή που διατίθενται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε άλλους ποτοποιούς και αποσταγματοποιούς, ή που αποστέλλεται στα λοιπά Κράτη - Μέλη, ως και των αναμιγνυομένων με άλλα της ίδιας κατηγορίας αλλά διαφορετικής ηλικίας αλκοολούχα ποτά ή των χρησιμοποιούμενων από τους ιδίους για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, βάσει των κατά περίπτωση προβλεπομένων στοιχείων, παραστατικών και συνοδευτικών από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Άρθρο 17

Εργοστάσια ποτοποιίας

 

1. α. Ποτοποιείο (εργοστάσιο ποτοποιίας) είναι μόνιμο κτίσμα, ειδικά διαρρρυθμισμένο και με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου για την παραγωγή ή παρασκευή αλκοολούχων ποτών.

β. Οι ποτοποιοί, προκειμένου να λάβουν την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, πρέπει να κατέχουν ειδικό εργοστάσιο ποτοποιίας (ποτοποιείο), το οποίο να πληροί τους όρους του παρόντος άρθρου, ως και του Ν. 2969/01.

2. Χώροι ποτοποιείων και κανόνες υγιεινής

Α. Απαιτήσεις για τους χώρους και τον εξοπλισμό 1 Τα ποτοποιεία αποτελούνται από κύριους και βοηθητικούς χώρους και εγκαθίστανται σε ισόγειους ή / και ανώγειους χώρους. Κύριοι χώροι των ποτοποιείων είναι το διαμέρισμα παρασκευής, εμφιάλωσης και συσκευασίας των αλκοολούχων ποτών και το διαμέρισμα πλύσης και καθαρισμού φιαλών και σκευών.

Βοηθητικοί χώροι των ποτοποιείων είναι οι αποθήκες των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων, το διαμέρισμα πωλήσεως των αλκοολούχων ποτών (πρατήριο) και γραφείου, οι κοινόχρηστοι χώροι, ως και κάθε άλλο διαμέρισμα υποβοηθητικό της ομαλής λειτουργίας του ποτοποιείου.

2. Το συνολικό εμβαδά των κυρίων και βοηθητικών χώρων των ποτοποιείων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 120 τετρ. μέτρων.

3.0ι κύριοι χώροι, στις περιπτώσεις που αυτοί έχουν συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 200 τετρ.μέτρων, μπορούν να συστεγάζονται σε ενιαίο διαμέρισμα χωρίς διαχωρίσματα, ενώ οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να είναι χωρισμένοι, τόσο μεταξύ τους, όσο και από τους κύριους χώρους του ποτοποιείου.

4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υπογείου χώρου αποκλειστικά και μόνον για την εναποθήκευση αποσταγμάτων ή αλκ. ποτών εν γένει στους κατάλληλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, υποδοχείς, προς παλαίωση και ωρίμανση.

5. Όλοι οι χώροι και τα διαμερίσματα των ποτοποιείων, ως και οι αυλές, διάδρομοι και λοιπά παραρτήματα πρέπει να διατηρούνται απολύτως καθαρά και σε καλή κατάσταση. Οι δε κύριοι χώροι των ποτοποιείων πρέπει μετά από το τέλος της καθημερινής εργασίας να πλένονται με άφθονο νερό.

6. Ολοι οι χώροι και τα διαμερίσματα των ποτοποιείων πρέπει να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς, σε αντίθετη δε περίπτωση είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση (επαρκούς) τεχνητού φωτισμού και εξαερισμού.

7. Το ύψος των διαμερισμάτων που συνιστούν τους κυρίους χώρους ως και των διαμερισμάτων της αποθήκης και του πρατηρίου και γραφείου πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και εβδομήντα εκατοστά (2,70μ.).

8. Οι τοίχοι των κυρίων χώρων του ποτοποιείου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να φέρουν επίστρωση μέχρι του ύψους του ενός και ογδόντα εκατοστών του μέτρου (1,80μ.) με πλακάκια ή ελαιόχρωμα ή άλλο αδιαπότιστο υλικό, ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους. Οι οροφές τους πρέπει να είναι κατασκευασμένες και επιστρωμένες έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται ρύποι και να αποφεύγεται η ανάπτυξη υγρασίας, ως και η απόπτωση σωματιδίων.

9. Τα δάπεδα σε όλους τους χώρους του ποτοποιείου πρέπει να είναι από αδιαπότιστο στο νερό υλικό, όχι ολισθηρό, και να έχει την αναγκαία κλίση καθώς και τα απαιτούμενα αυλάκια αποχέτευσης καλυμμένα με σχάρες για την ευχερή απομάκρυνση των υγρών (νερού κ.λ.π.) που χύνονται.

10. Τα παράθυρα και τα τυχόν άλλα ανοίγματα των χώρων του ποτοποιείου πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η σώρευση ρύπων, εκείνα δε που ανοίγουν προς το ύπαιθρο πρέπει να φέρουν δικτυωτά πλέγματα για προστασία από τυχόν έντομα.

11. Απαγορεύεται η παρουσία και η αποθήκευση κάθε αντικειμένου ή υλικού ξένου προς την παρασκευή και εμπορία των αλκ. ποτών στους κύριους χώρους του ποτοποιείου, ως και στο διαμέρισμα της αποθήκης πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων.

Β.Φιάλες προσυσκευασίας - Δοχεία - Βαρέλια.

1.  Οι χρησιμοποιούμενες για την προσυσκευασία των αλκοολούχων ποτών φιάλες και δοχεία πριν από τη χρησιμοποίηση τους, πρέπει να πλένονται στα ειδικά πλυντήρια της παραγράφου 4.

Για την πλύση θα χρησιμοποιούνται αλκαλικά διαλύματα (σαπούνι - σόδα - απορρυπαντικά) ή υδατικά διαλύματα αλκοόλης ή άλλο κατάλληλο μέσο.

Στη συνέχεια οι φιάλες και δοχεία θα ξεπλένονται επαρκώς με νερό για την ολοκληρωτική απομάκρυνση των αλκαλικών διαλυμάτων και θα τοποθετούνται, για αποστράγγιση σε ειδικά στραγγιστήρια, ανάποδα.

Πριν από την τέλεια στράγγιση οι φιάλες και δοχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του ποτοποιείου.

2. Ανάλογες διαδικασίες προς εκείνες του προηγουμένου εδαφίου τηρούνται και προκειμένου για τα κάθε είδους δοχεία, βαρέλια ή άλλα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της λειτουργίας του ποτοποιείου.

Γ. Τουσλέττα.

1. Το ποτοποιείο πρέπει να έχει τουαλέτα με υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού (καζανάκι), συνδεδεμένο με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα, σε χώρο ιδιαίτερο, ξεχωριστό από κάθε άλλο διαμέρισμα, ο οποίος δε πρέπει να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους κύριους χώρους του ποτοποιείου.

2. Οι τοίχοι της τουαλέτας πρέπει να έχουν επίστρωση με πλακάκια ή ελαιόχρωμα σε ύψος τουλάχιστον ενάμισυ μέτρου (1,5 μ) από το δάπεδο.

Το δάπεδο της τουαλέτας πρέπει να είναι από αδιαπότιστο υλικό (πλακάκια ή μωσαϊκό).

3. Στην τουαλέτα πρέπει να υπάρχει πάντα χαρτί καθαριότητας που θα ρίχνεται στην λεκάνη και όχι σε καλάθι ή άλλα δοχεία, τα οποία απαγορεύεται να υπάρχουν σε αυτήν.

4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας χώρου στο ποτοποιείο για την εγκατάσταση τουαλέτας, η θέση της ή η χρησιμοποίηση γειτονικής προς το ποτοποιείο, αφήνεται στην κρίση της αρμόδιας εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.

Δ. Ατομική καθαριότητα και υγιεινή.

1.  Για την τήρηση της ατομικής καθαριότητας των εργαζομένων, το ποτοποιείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με νιπτήρα με ζεστό και τρεχούμενο νερό, σαπούνι και πετσέτες κατά προτίμηση από χαρτί.

2.  Οι εργάτες της ποτοποιίας στη διάρκεια εργασίας τους, θα φορούν ρούχα εργασίας (μπλούζες, ή φόρμες) και κάλυμμα στο κεφάλι (σκούφια) που θα χορηγεί σε αυτούς ο εργοδότης τους.

Όλα τα παραπάνω με τη μέριμνα του εργοδότη πρέπει να διατηρούνται καθαρά.

3.  Ειδικότερα οι εργάτες που θα ασχοληθούν με την πλύση των φιαλών, των δοχείων, δεξαμενών και γενικά την καθαριότητα, πρέπει να έχουν ειδικές μπότες ή ποδιές από ελαστικό ή ειδική πλαστική ύλη τις οποίες έχει υποχρέωση να χορηγεί ο εργοδότης.

Ε. Νερό.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για την καθαριότητα, το οποίο πρέπει να προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και να πληροί οπωσδήποτε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/01 «περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» που θεσπίσθηκε σε εναρμόνιση προς την οδηγία 98/83 (ΕΚ),

Εφ' όσον το νερό προέρχεται από πηγάδι ή πηγή, πρέπει να γίνεται φυσικοχημικός και υγειονομικός έλεγχος προς διαπίστωση της καταλληλότητας του, τους μήνες Μάρτιο και Αύγουστο εκάστου έτους, τα δε αποτελέσματα του φυσικοχημικού ελέγχου της οικείας Χημικής Υπηρεσίας ως και το πιστοποιητικό του ελέγχου της υγειονομικής υπηρεσίας υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι ποτοποιοί να καταθέτουν, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου και 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους αντίστοιχα, στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

ΣΤ. Πρώτες βοήθειες.

Κάθε ποτοποιείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος, έχει την υποχρέωση να διαθέτει κιβώτιο πρώτων βοηθειών, που θα περιέχει όλα τα φάρμακα, επιδεσμικό υλικό και εν γένει τα μέσα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υγειονομικής Αρχής.

3. Άμβυκας απόσταξης.

α. Ο άμβυκας απόσταξης, εφόσον διαθέτει τέτοιον το ποτοποιείο, πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε ιδιαίτερο διαμέρισμα και κατά τρόπο διασφαλίζοντα τις λοιπές εγκαταστάσεις του ποτοποιείου από την άμεση μετάδοση του πυρός σε περίπτωση πυρκαϊάς. Είναι δυνατή η εγκατάσταση του άμβυκα απόσταξης στο πρώτο διαμέρισμα του εδαφίου ατής παραγράφου 2του παρόντος, εφ' όσον τούτο διασκευασθεί κατάλληλα με την ύψωση τοίχου από πυρίμαχο υλικό, ώστε να διαχωρίζεται πλήρως από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του διαμερίσματος.

β. Η καπνοδόχος του άμβυκα απόσταξης, πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχει διαφυγή καπνού προς τους γειτονικούς χώρους και να φέρει καπνοσυλλέκτη, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο είτε από την εποπτεύουσα το ποτοποιείο Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. είτε από άλλη αρμόδια αρχή.

γ. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του άμβυκα, λόγω έλλειψης χώρου ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, είναι αδύνατη, στους χώρους του ποτοποιείου, ύστερα από έγκριση τη εποπτεύουσας το ποτοποιείο Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, μπορεί να γίνει εγκατάσταση του άμβυκα σε άλλο οίκημα κατάλληλο για το σκοπό της απόσταξης, μακριά από το ποτοποιείο, με την προϋπόθεση ότι το οίκημα τούτο θα βρίσκεται μέσα στην ίδια περιοχή της παραπάνω Υπηρεσίας και θα διαθέτει και κατάλληλα και επαρκή πυροσβεστικά μέσα, τούτου πιστοποιουμένου από σχετική βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικά θα παρέχει κάθε εγγύηση για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

4. Μηχανικές εγκαταστάσεις ποτοποιείου.

α. Κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής εγκαταστάσεις:

1. Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα πλύσης των φιαλών (πλυντήριο) ή άλλο σύστημα καθαρισμού προηγμένης τεχνολογίας.

2. Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα γεμίσματος φιαλών (εμφιαλωτήριο).

3.  Αυτόματο ή ημιαυτόματο μηχάνημα τοποθέτησης πωμάτων.

4. Συσκευή ή εγκατάσταση ζεστού νερού (θερμοσίφωνα κ.λ.π.)

β. Ολες οι παραπάνω μηχανικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι της κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να επαρκούν για την κάλυψη όλων των αναγκών και της παραγωγικότητας του ποτοποιείου.

5. Σκεύη και λοιπά είδη ποτοποιείου.

α. Τα απαραίτητα για τη λειτουργία των ποτοποιείων σκεύη, λοιπά είδη και εργαλεία, είναι τα εξής:

1.  Κάδοι αραίωσης της αλκοόλης από ανοξείδωτο μέταλλο.

2. Δοχεία παρασκευής ποτών από ανοξείδωτο μέταλλο.

3. Βαρέλια ή δοχεία αποθήκευσης των ποτών, τα οποία πρέπει να είναι από ξύλο ή ανοξείδωτο μέταλλο.

4. Μέσα μετάγγισης ή επεξεργασίας (σωλήνες, φίλτρα, αντλίες κ.λ.π.).

β. Όλα τα παραπάνω σκεύη και είδη πρέπει να είναι ανάλογα με την έκταση των εργασιών του ποτοποιείου, ώστε να επαρκούν γι αυτές.

γ. Όλα τα παραπάνω σκεύη είδη και εργαλεία, πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, καθαρά και να πλένονται με καθαρό νερό μετά τη χρησιμοποίηση τους, να είναι δε εγκατεστημένα κατά τρόπο που να επιτρέπει τον ευχερή και επαρκή καθαρισμό των γύρω από αυτά χώρων.

6. Μέσα ελέγχου αλκοόλης και ποτών.

Για τον έλεγχο του αλκοολικού τίτλου και της πυκνότητας των αλκοολούχων ποτών, της χρησιμοποιούμενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των παντός είδους αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, κάθε ποτοποιείο πρέπει να διαθέτει τα εξής υλικά και όργανα ικανοποιητικής και ελεγμένης, από αρμόδιο φορέα διακριβώσεως οργάνων, ακριβείας που θα χρησιμοποιούνται από τους εποπτεύοντες χημικούς του Γ.Χ.Κ., αλλά και από τον ίδιο τον ποτοποιό:

α. Ένα (1) αλκοολόμετρο κλίμακας 90 -100% vol.

β. Ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύπτουν την κλίμακα από Οο μέχρι 50% vol.

Στις περιπτώσεις ποτοποιών που παραλαμβάνουν και χρησιμοποιούν για την παρασκευή των αλκ. ποτών αποστάγματα ή / και προϊόντα απόσταξης, αυτοί πρέπει να διαθέτουν ένα (1) ή περισσότερα αλκοολόμετρα που θα καλύπτουν και την περιοχή 50 - 90% vol.

γ. Ένα (1) αραιόμετρο BEAUME ή άλλου τύπου, που θα καλύπτει την κλίμακα από ειδικό βάρος 1,000 μέχρι 1,250 /ml.

δ. Ένα (1) θερμόμετρο κλίμακας Οο μέχρι 500 C.

ε. Ένα (1) γυάλινο κύλινδρο ογκομέτρησης των 250 κυβικών εκατοστών, διαιρεμένο και κατάλληλης διαμέτρου κι ύψους, για τη χρησιμοποίηση των παραπάνω οργάνων.

στ. Ένα (1) γυάλινο χωνί κατάλληλης διαμέτρου.

ζ. Διηθητικό χαρτί.

7.  Αποθήκευση αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων.

Η αποθήκευση των αλκοολούχων ποτών και των παντός είδους αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης πρέπει να γίνεται με τρόπο και υπό συνθήκες κατάλληλες, ώστε κατ' αυτή και μέχρι της διαθέσεως τους στην κατανάλωση να μην επέρχονται μεταβολές ή αλλοιώσεις στους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, εκτός φυσικά της βελτίωσης τους.

8. Πυροσβεστικά μέσα.

α. Τα ποτοποιεία πρέπει να διαθέτουν επαρκή και κατάλληλα μέσα για την πυρόσβεση (πυροσβεστήρες - πυροσβεστικά σημεία - κρουνοί νερού κ.λ.π.).

β. Η επάρκεια και η καταλληλότητα των πυροσβεστικών μέσων θα βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιφέρειας του ποτοποιείου, στην οποία πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

γ. Τη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τα αναγκαία μέσα πυρόσβεσης και τα κατάλληλα σημεία τοποθέτησης τους, (πιστοποιητικό πυρασφαλείας) θα καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι ποτοποιοί εν πρωτοτυπώ στην αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία και εν αντιγράφω στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., πριν από κάθε ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

Σε περίπτωση λήξεως της ισχύος του κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικού πυρασφάλειας, προ της λήξεως της ισχύος της κατά το άρθρο 6 του Ν. 2969/01 αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος, οι ποτοποιοί υποχρεούνται προ της ημερομηνίας λήξεως του εν λόγω πιστοποιητικού στη λήψη νέας βεβαίωσης (πιστοποιητικού πυρασφαλείας) από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και την υποβολή της στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ως και στην οικεία Χημική Υπηρεσία.

9. Άσκηση άλλου επαγγέλματος από τους ποτοποιούς.

α. Επιτρέπεται στους ποτοποιούς να είναι ταυτόχρονα και αποσταγματοποιοί, παράγοντες δια του κατεχομένου από αυτούς άμβυκος αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης αποκλειστικά και μόνο δια διαβροχής καρπών, σπερμάτων και σπόρων που δεν έχουν υποστεί αλκοολική ζύμωση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εδαφίου θ.2 της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περιλάβει την εν λόγω δραστηριότητα στη σχετική, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 2969/01, υποβαλλομένη δήλωση τους για την έκδοση της προβλεπομένης από τις εν λόγω διατάξεις αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος ποτοποιού - αποσταγματοποίου.

β. Επιτρέπεται η εμφιάλωση και η εμπορία οίνων, όξους, καθαρού και φωτιστικού οινοπνεύματος, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της σχετικής για κάθε περίπτωση από τις εν λόγω δραστηριότητες νομοθεσίας.

Προκειμένου για την εμφιάλωση φωτιστικού οινοπνεύματος, αυτή πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο ανεξάρτητο χώρο πλήρως διαχωριζόμενο από τους χώρους του ποτοποιείου, μη προσμετρούμενο στην επιφάνεια αυτού και ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, ως και με τη χρησιμοποίηση ιδιαίτερου εξοπλισμού.

Δεν επιτρέπεται στους ποτοποιούς η άσκηση οποιασδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας στον εργοστασιακό χώρο του ποτοποιείου πλην εκείνων που διαλαμβάνονται παραπάνω.

γ. Η εμπορία των κατά την προηγουμένη παράγραφο προϊόντων, ως και ζύθου και εμφιαλωμένων αναψυκτικών θα γίνεται αποκλειστικά, είτε από το διαμέρισμα πρατηρίου και γραφείου του ποτοποιείου, είτε από ιδιαίτερο χωριστό διαμέρισμα που θα διατεθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και το οποίο θα ευρίσκεται υπό τον έλεγχο της εποπτεύουσας το ποτοποιείο Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. όσον αφορά την τήρηση των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής.

δ. Οι κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2969/01 αποσταγματοποιοί μπορεί να είναι και ποτοποιοί, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν συστεγάζονται με οινοποιείο, ως και ότι θα διαθέτουν ιδιαίτερους και ανεξάρτητους των χώρων του ποτοποιείου χώρους για το αποσταγματοποιείο, χρησιμοποιούν δε ιδιαίτερα αποστακτικά μηχανήματα για την παραγωγή των αποσταγμάτων.

Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται εκ μέρους του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου δ του Ν. 2969/01, ιδιαίτερη δήλωση και εκδίδεται ιδιαίτερη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για το αποσταγματοποιείο πέραν εκείνης του ποτοποιείου, ενώ τηρούνται και ιδιαίτερα βιβλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ίδιου νόμου.

 

Άρθρο 18

Βιβλία Ποτοποιών - Δηλώσεις Παραγωγής και Διάθεσης Αλκοολούχων Ποτών

 

1.  α. Οι ποτοποιοί οφείλουν να τηρούν βιβλίο, ως το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο Παράρτημα II της παρούσας, αριθμημένο, σφραγισμένο και μονογραφημένο κατά φύλλο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία. Τα δεδομένα του βιβλίου αυτού μπορούν να καταχωρούνται και να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση κατάλληλου λογισμικού για ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι καταχωρήσεις που λαμβάνουν χώρα κάθε μέρα υποχρεωτικά εκτυπώνονται στις σελίδες του ως άνω θεωρημένου εντύπου κατ' αύξουσα σειρά.

Στο εν λόγω βιβλίο θα καταχωρούν, σύμφωνα με την παράγραφο Δ.2 του άρθρου 7 του Ν. 2969/01, κατά μήνα με χρονολογική σειρά και χωρίς διαγραφές, διορθώσεις και ξέσματα, σε ιδιαίτερες μερίδες κατά κατηγορία προϊόντος, τα υπόλοιπα της αιθυλικής αλκοόλης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και των παραχθέντων αλκοολούχων ποτών που κατείχαν στο τέλος του προηγουμένου μηνός, τις ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης και κάθε άλλου αλκοολούχου υγρού που παρέλαβαν κατά τη διάρκεια του μηνός, τις ποσότητες εξ αυτών που κατεργάστηκαν και τα αλκοολούχα ποτά που παρήγαγαν, εκείνα που διέθεσαν στην εγχώρια κατανάλωση, που απέστειλαν στα άλλα Κράτη - Μέλη ή εξήγαγαν σε τρίτες χώρες με βάση τα σχετικά παραστατικά και συνοδευτικά έγγραφα, ως και τα υπόλοιπα των εν λόγω προϊόντων που κατέχουν στο τέλος του μήνα.

β. Οι παραλαμβανόμενες προς παρασκευή ούζου ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, το παραγόμενο ή παραλαμβανόμενο προϊόν απόσταξης δι' αρωματίσεως της αιθυλικής αλκοόλης προς παρασκευή ούζου, οι εξ αυτού χρησιμοποιούμενες ποσότητες ως και οι παραγόμενες και διατιθέμενες ποσότητες ούζου καταχωρούνται σε ιδιαίτερη μερίδα στο κατά το προηγούμενο εδάφιο βιβλίο του ποτοποιείου.

γ. Σε ιδιαίτερες επίσης μερίδες καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία, στις περιπτώσεις της εμφιάλωσης ή παρασκευής στη χώρα αλκοολούχων ποτών οίκων των λοιπών Κρατών-Μελών ή τρίτων χωρών, ως και στις περιπτώσεις παρασκευής αλκοολούχων ποτών για λογαριασμό τρίτου, σύμφωνα μετά άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας.

2. Οι ποτοποιοί οφείλουν να τηρούν καθαρό και σε καλή κατάσταση το κατά την προηγουμένη παράγραφο βιβλίο παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών και να το θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Τελωνειακής Υπηρεσίας, ως και εν γένει των αρμοδίων Οικονομικών Υπαλλήλων.

3. Το κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου βιβλίο ελέγχεται και θεωρείται από τον επόπτη του ποτοποιείου χημικό της αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, στα πλαίσια του ασκουμένου στο ποτοποιείο ελέγχου και εποπτείας, ως και κατά τον ετησίως διενεργούμενο έλεγχο και επιθεώρηση του ποτοποιείου και σε κάθε περίπτωση τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου διενεργουμένου εντός του έτους.

4. Οι ποτοποιοί οφείλουν όπως, εντός του πρώτου εικοσαημέρου του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, υποβάλλουν, με βάση τις σχετικές εγγραφές στο τηρούμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών, στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους δήλωση εις τριπλούν, η οποία περιλαμβάνει:

α) τα υπόλοιπα, κατά το τέλος του προηγουμένου από το λήξαν έτος, της αιθυλικής αλκοόλης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης και των αλκοολούχων ποτών κατά κατηγορία,

β) τις παραλήφθείσες, κατά το λήξαν έτος, ποσότητες ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης ως και των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης και τις εξ αυτών κατεργασθείσες κατά κατηγορία,

γ) τις ποσότητες, κατά το λήξαν έτος, των παραχθέντων αλκοολούχων ποτών, των διατεθέντων στην εγχώρια κατανάλωση, των αποσταλλέντων στα άλλα Κράτη Μέλη, ως και εξαχθέντων σε τρίτες χώρες, κατά κατηγορία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΟΚ) 1576/89, και

δ) τα υπόλοιπα, κατά το τέλος του λήξαντος έτους, της αιθυλικής αλκοόλης, των πάσης φύσεως αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και των παραχθέντων κατά τη διάρκεια τούτου αλκοολούχων ποτών, κατά κατηγορία.

5. α. Προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία ένα νέο αλκοολούχο ποτό, ο παρασκευαστής τούτου ποτοποιός οφείλει, ένα τουλάχιστον μήνα πριν, να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. σχετικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1) Τα στοιχεία αυτού (επωνυμία και έδρα της επιχειρήσεως, διεύθυνση της μονάδος παραγωγής και αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος).

2) Την ποιοτική σύνθεση του αλκοολούχου ποτού.

3) Την κατηγορία, την επωνυμία πώλησης και την εμπορική ονομασία του αλκοολούχου ποτού, ως και υποδείγματα των προς χρησιμοποίηση ετικεττών και των λοιπών στοιχείων της επισήμανσης επί των μέσων προσυσκευασίας αυτού.

4) Τον αλκοολικό τίτλο % Vol του ποτού.

5)  Τις προσυσκευασίες υπό τις οποίες το ποτό αυτό πρόκειται να κυκλοφορήσει.

6) Σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση, από τους προμηθευτές οίκους, για τις χρησιμοποιούμενες αρωματικές ύλες, χρωστικές ύλες και τα λοιπά εν γένει πρόσθετα.

Εντός του, κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος η

Χημική Υπηρεσία υποχρεούται, αφού προβεί στον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου, να γνωρίσει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο ποτοποιό περί της κανονικότητας ή μη του προς κυκλοφορία αλκοολούχου ποτού.

Εφ' όσον το προς κυκλοφορία αλκοολούχο ποτό εμπίπτει στην κατηγορία των λοιπών αλκοολούχων ποτών, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας, ο κατά τα ανωτέρω φάκελος αποστέλλεται από την εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. προς έλεγχο και έκδοση της σχετικής εγκρίσεως. Αντίγραφο του φακέλου τηρείται στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία.

β. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ποτοποιοί και για τα ήδη παραγόμενα και κυκλοφορούντα από αυτούς αλκοολούχα ποτά.

Για κάθε ένα από τα εν λόγω αλκοολούχα ποτά, εφ' όσον δεν έχει ήδη κατατεθεί, κατατίθεται ιδιαίτερος φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τα κατά το προηγούμενο εδάφιο στοιχεία.

Η εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία, αφού προβεί στο σχετικό έλεγχο των στοιχείων των κατατιθεμένων φακέλων, οφείλει να γνωστοποιήσει εντός δύο μηνών στον ενδιαφερόμενο ποτοποιό περί της κανονικότητας των στοιχείων αυτών.

γ. Κάθε μεταβολή στοιχείων του κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου φακέλου γνωστοποιείται εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο ποτοποιό στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., τηρούμενης κατά τα λοιπά της προβλεπομένης από τις διατάξεις αυτές διαδικασίας.

6. Οι ποτοποιοί, ως και οι κατά τις παραγράφους γ', δ' και ε' του άρθρου 55 του Ν. 2960/01 επιτηδευματίες, οι οποίοι, στα πλαίσια της εμπορικής τους δραστηριότητας, παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη-Μέλη αλκοολούχα ποτά προσυσκευασμένα έτοιμα προς άμεση ανθρώπινη κατανάλωση υποχρεούνται, όπως κατά την πρώτη παραλαβή αλκοολούχου ποτού που προέρχεται από Κράτος-Μέλος της Ε.Ε και αποστέλλεται για πρώτη φορά, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. την πλήρη σύνθεση και τα αναλυτικά στοιχεία του ποτού που πρόκειται να παραλάβουν και λάβουν σχετική βεβαίωση.

 

Άρθρο 19

Έλεγχος

 

1. α. Ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2969/01 έλεγχος και εποπτεία των αποσταγματοποιείων και ποτοποιείων από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. αποσκοπεί αφ' ενός μεν στη διασφάλιση της τήρησης της ειδικής (κάθετης) κοινοτικής (καν. (ΕΟΚ) 1576/89 και εφαρμοστικοί αυτού κανονισμοί) και εθνικής νομοθεσίας ποιότητας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, αφ' ετέρου δε στη διασφάλιση της σύλληψης της φορολογητέας ύλης και την παροχή της τεχνικής υποστήριξης στις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες για την ορθή επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με την ενάσκηση των τεχνικού χαρακτήρα διαδικασιών.

β. Στον κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχο και εποπτεία των αρμοδίων Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. υπόκεινται και οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις εν γένει των επιτηδευματιών που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 2969/01 και των επιχειρήσεων, που, στα πλαίσια της εμπορικής τους δραστηριότητας, παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη-Μέλη ή εισάγουν αντιστοίχως αλκοολούχα ποτά προσυσκευασμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. Οι εν λόγω επιτηδευματίες και επιχειρήσεις οφείλουν, προ της ενάρξεως των εργασιών τους ή εφ' όσον ήδη εργάζονται εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως της παρούσας, να υποβάλλουν σχετική προς τούτο δήλωση στην χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. Με την εν λόγω δήλωση συνυποβάλλονται και επικυρωμένα αντίγραφα της αδείας ενάρξεως επιτηδεύματος της οικείας Δ.Ο.Υ., ως και της σχετικής με το καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης αδείας της οικείας Τελωνειακής Αρχής.

2. α. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της τήρησης της προαναφερθείσας ειδικής (κάθετης) κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας ποιότητας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών είναι οι Χημικές Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. κατά την χωρική αρμοδιότητα εκάστης, ασκούν δε προς τούτο διαρκή και συστηματικό έλεγχο στα αποσταγματοποιεία και ποτοποιεία και δειγματοληπτικά στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν από τα λοιπά Κράτη-Μέλη ή εισάγουν αλκοολούχα ποτά προσυσκευασμένα έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.

Πέραν τούτου, τα εν λόγω εργοστάσια υπόκεινται και σε τακτικό, τουλάχιστον άπαξ του έτους έλεγχο και επιθεώρηση, ως και σε εκτάκτους ελέγχους και επιθεωρήσεις κατά την κρίση των εποπτευουσών Χημικών Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

β. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. ενημερώνει, καθοδηγεί και συντονίζει στις ενέργειες τους τις κατά το εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου αρμόδιες αρχές, αλληλογραφεί δε με την αρμόδια υπηρεσία της επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία κοινοποίηση όλων των απαραίτητων για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών στοιχείων ως και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου των άλλων Κρατών-Μελών με τις οποίες συνεργάζεται για την αμοιβαία πληροφόρηση στα θέματα του εν λόγω τομέα.

3. α. Με απόφαση των προϊσταμένων των κατά το εδάφιο α' της προηγουμένης παραγράφου αρμοδίων αρχών ελέγχου, ορίζεται σε κάθε αποσταγματοποιείο ή/και ποτοποιείο ένας χημικός υπάλληλος και ο αναπληρωμένος του, ως επόπτης χημικός αυτού, επιφορτισμένος με τον έλεγχο και την εποπτεία του εργοστασίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Είναι δυνατόν να ορίζεται ως επόπτης ο ίδιος χημικός υπάλληλος σε περισσότερα του ενός αποσταγματοποιεία ή/και ποτοποιεία αναλόγως με την έκταση του ελεγκτικού έργου.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο συντονισμός των δράσεων των εποπτών χημικών, ως και ο σύνδεσμος με τις χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Σ.Δ.Ο.Ε., ορίζεται με την ίδια απόφαση ένας χημικός υπάλληλος ως ανώτερος επόπτης.

Σε περίπτωση μη επάρκειας προσωπικού το συντονισμό και την επαφή με τις οικείες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Σ.Δ.Ο.Ε. αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος της κατά το εδάφιο α' της προηγουμένης παραγράφου αρμόδιας αρχής ελέγχου.

Οι Αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. ως και στις χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Σ.Δ.Ο.Ε.

β. Οι επόπτες χημικοί οφείλουν, στο εργοστάσιο το οποίο εποπτεύουν, να επαγρυπνούν για την τήρηση των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, να εφαρμόζουν τις διαδικασίες ελέγχου που προβλέπονται από αυτή και τις πάγιες διαταγές της Υπηρεσίας, να ελέγχουν την κανονική κατά νόμο σφράγιση και λειτουργία των αποστακτικών μηχανημάτων, να διενεργούν δε στα πλαίσια αυτά κάθε έρευνα και έλεγχο και να λαμβάνουν δείγματα εκ των πρώτων υλών, των ημιετοίμων και ετοίμων προϊόντων, καθώς και να βεβαιούν τις ανακαλυπτόμενες παραβάσεις κατά τα το ειδικώτερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Ν. 2969/01.

Επίσης οφείλουν να ελέγχουν και να θεωρούν τακτικά τα προβλεπόμενα να τηρούνται από τους εν λόγω επιτηδευματίες βιβλία, ως και τις υποβαλλόμενες από αυτούς κατά περίπτωση μηνιαίες ή ετήσιες δηλώσεις παραγωγής και διάθεσης και να μεριμνούν για την έγκαιρη αποστολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

γ. Οι κατά το εδάφιο α' της προηγούμενης παραγράφου αρμόδιες αρχές ελέγχου υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ. για τους πραγματοποιούμενους από αυτές ελέγχους και τα αποτελέσματα τους στον τομέα των αλκοολούχων ποτών, υποβάλλουσες σχετική έκθεση πεπραγμένων.

Επίσης οφείλουν να κοινοποιούν στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ. Κ. τις εκδιδόμενες από αυτές διοικητικές πράξεις για παραβάσεις του Ν. 2969/01, ως και τις υποβαλλόμενες στον αρμόδιο εισαγγελέα αναφορές αξιόποινης πράξης, με όλα τα σχετικά έγγραφα της δικογραφίας.

4. Το κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 2969/01 Δελτίο Χημικής ανάλυσης συνιστά ειδικό συνοδευτικό έγγραφο για την διασφάλιση και την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και της καταλληλότητας των διακινούμενων προϊόντων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, έχει δε τον τύπο που καθορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ.

 

Άρθρο 20

Παραβάσεις - Κυρώσεις

 

1. α. Η μη τήρηση των όρων και διατάξεων του άρθρου 3 και των παραγράφων 3 και 4 του μέρους Α και των παραγράφων 1 έως και 6 του μέρους Β του άρθρου 4 της παρούσας αποτελεί παράβαση του Ν. 2969/01, η οποία τιμωρείται κατά τις διατάξεις της περιπτώσεως γ' του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου.

β. Η μη τήρηση των όρων και διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 10 της παρούσας αποτελεί παράβαση του άρθρου 12 του Ν. 2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» η οποία τιμωρείται κατά τις διατάξεις της περιπτώσεως η' του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου.

2. Η μη τήρηση των λοιπών όρων και διατάξεων της παρούσας Απόφασης αποτελεί παράβαση του Ν. 2969/01, η οποία τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου.

3. α. Παραβάσεις των όρων και διατάξεων της παρούσας απόφασης μας, που αναφέρονται στη σύνθεση, την προσυσκευασία, την επισήμανση και τη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών, εκτός από τις κυρώσεις των προηγουμένων παραγράφων, τιμωρούνται και με τις γενικές διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικα.

β. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2969/01 προκειμένου για τις περιπτώσεις των παραβάσεων που τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτώσεως η του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου, στις λοιπές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επισήμανση των αλκοολούχων ποτών δεν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 7/97 Αγορανομικής Διάταξης.

4. Εκτός από τις κατά τα ανωτέρω κυρώσεις, στις περιπτώσεις καθ' υποτροπή παραβάσεων εκ μέρους των ποτοποιών που τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 και των παραγράφων 2 και 3 άρθρου 11 του Ν. 2969/01 εφαρμόζονται εις βάρος των παραβατών και οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου.

 

Άρθρο 21

 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. α. Για την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των περιπτώσεων β και ζ του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 17 της παρούσας Απόφασης μας παρέχουμε, αποκλειστικά και μόνον για τα παλαιά ποτοποιεία τα οποία υφίσταντο και λειτουργούσαν νόμιμα προ της ενάρξεως της ισχύος της απόφασης μας 22801 /4512/86, προθεσμία επ' αόριστον και μέχρις της συνταξιοδοτήσεως του επιτηδευματία ποτοποιού.

β. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις της καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσεως της επιχειρήσεως του ποτοποιείου σε νέο κύριο.

2.  Ποτοποιοί που δεν έχουν στην κατοχή τους άμβυκα απόσταξης, μπορούν και μέχρι της εγκατάστασης δικού τους άμβυκα να προμηθεύονται τα κατά την παράγραφο 1 του μέρους Α του άρθρου 6 της παρούσας προϊόντα απόσταξης από άλλους ποτοποιούς παραγωγούς τούτων, κατόπιν ειδικής αδείας που εκδίδεται με αίτηση τους από την εποπτεύουσα το ποτοποιείο τους Χημική Υπηρεσία και ισχύει για όλο το έτος.

3.  Παρέχουμε προθεσμία μέχρι της εξάντλησης των αποθεμάτων για τη διάθεση στην κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών με την επωνυμία «ούζο» που έχουν παρασκευαστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος της παρούσας, των οποίων ο αλκοολικός τίτλος οφείλεται καθ' ολοκληρία στο κατά την παράγραφο 1 του μέρους Ατού άρθρου 6 της παρούσας προϊόν απόσταξης και στην επισήμανση των οποίων τούτο υποδηλώνεται με τη χρησιμοποίηση ένδειξης άλλης από εκείνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 του μέρους Α του άρθρου 6 της παρούσας.

4.  Παρέχουμε προθεσμία μέχρι της εξάντλησης των αποθεμάτων για τη διάθεση στην κατανάλωση των αλκοολούχων ποτών που έχουν παρασκευαστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος της παρούσας:

α. για το χαρακτηρισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και τη διαφήμιση των οποίων γίνεται χρήση γεωγραφικής επωνυμίας μη αναγνωρισμένης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7 της παρούσας

β. στην επισήμανση των οποίων η αναφορά της ένδειξης του κατ? όγκο αλκοολικού τίτλου δεν είναι σύμφωνη προς της διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της παρούσας

5. Οι διατάξεις των εδαφίων γ', στ' και ζ' της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσας δεν εφαρμόζονται προκειμένου για τις ποσότητες των αλκοολούχων ποτών τρίτων χωρών, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ευρίσκονται ήδη στον τελωνειακό χώρο ή φθάνουν εντός μηνός από της ημερομηνίας αυτής.

6. Για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 18 της παρούσας προκειμένου για τα ήδη κυκλοφορούντα από τους ποτοποιούς αλκοολούχα ποτά παρέχουμε προθεσμία τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας.

7. Μέχρι της έκδοσης των εντύπων και βιβλίων σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και II της παρούσας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τα σήμερα υφιστάμενα σχετικά έντυπα και βιβλία.

 

Άρθρο 22

Εξουσιοδότηση

 

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης μας ανατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

Άρθρο 23

Κατάργηση αποφάσεων

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και με την επιφύλαξη της τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 21 της παρούσας καταργείται:

α) η απόφαση μας 2280114512/86 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες αποφάσεις μας, πλην των διατάξεων του άρθρου 6 αυτής οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν

β) η απόφαση μας αριθμ. 3016915/2381/0029/5.9.1997.

 

Άρθρο 24

Εναρξη ισχύος

 

Η παρούσα απόφαση μας να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεως της.